2.2.4 Plat a náhradní volno za práci přesčas, odměna za pracovní pohotovost

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2.2.4 Plat a náhradní volno za práci přesčas, odměna za pracovní pohotovost"

Transkript

1 2.2 Poskytování pohyblivých složek platu a odměny za pracovní pohotovost dle zákoníku práce Plat a náhradní volno za práci přesčas, odměna za pracovní pohotovost Práce přesčas Podle ustanovení 78 odst. 1 písm. i) zákoníku práce je prací přesčas práce konaná zaměstnancem: na příkaz zaměstnavatele nebo s jeho souhlasem, nad stanovenou týdenní pracovní dobu vyplývající z předem stanoveného rozvržení pracovní doby a konaná mimo rámec rozvrhu pracovních směn. Obě podmínky musí být splněny současně. POZNÁMKA Prací přesčas tedy není, zůstane-li zaměstnanec v práci déle, aniž mu to jeho vedoucí nařídil nebo s tím dodatečně souhlasil. Pro mzdovou účetní, která likviduje práci přesčas a kóduje ji do výplaty, je tato podmínka splněna, jestliže je tato práce ve výkazu pro výpočet platů podepsaná příslušným vedoucím, který za odvedení přesčasové práce zaměstnancem odpovídá. Co se týká druhé podmínky práce nad stanovenou pracovní dobu je nezbytné, aby tato doba byla jednoznačně čitelná rovněž z podkladů pro výpočet platů a evidenci pracovní doby (to je vesměs z výkazu práce, výkazu platových nároků apod.). Není to práce nad měsíční fond pracovní doby, jak se v praxi často hodnotí takto to vychází pouze u zaměstnanců s rovnoměrně rozvrženou pracovní dobou. U zaměstnanců s nerovnoměrným rozvržením pracovní doby je třeba rozpis směn uvádět do výkazu spolu s odpracovanou dobou v jednotlivých dnech, aby bylo jednoznačně zřejmé, co je práce přesčas v pracovním dni vesměs práce nad stanovenou délku směny nebo mimořádná práce mezi dvěma směnami, a to např. i v rámci pracovní pohotovosti a co práce v den nepřetržitého odpočinku v týdnu např. mimořádná směna za chybějící kolegyni nebo kolegu, mimořádný výkon práce nebo práce v rámci pracovní pohotovosti. Plat nebo náhradní volno za práci přesčas Zaměstnancům odměňovaným platem přísluší dle ustanovení 127 zákoníku práce za hodinu práce přesčas část platového tarifu, osobního a zvláštního příplatku a příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí připadající na 1 hodinu práce bez práce přesčas v kalendářním měsíci, ve kterém je tato práce konána, a příplatek ve výši 25 % průměrného hodinového výdělku, a jde-li o dny nepřetržitého odpočinku v týdnu, příplatek ve výši 50 % průměrného hodinového výdělku. Od neplatí, že by zaměstnavatel sčítal v každém kalendářním měsíci dobu výkonu práce přesčas a příplatek pak poskytl jen za celé hodiny. I tady je nutné aplikovat obecné pravidlo obsažené v ustanovení 141 odst. 2 zákoníku práce, že mzda, plat a jejich jednotlivé složky stanovené, sjednané nebo určené za hodinu práce přísluší zaměstnanci i za zlomky hodin, které odpracoval v období, za které se mzda nebo plat poskytuje. 91

2 2. ČÁST PŘEHLEDY, TABULKY, KOMENTÁŘE, OTÁZKY A ODPOVĚDI, PŘÍKLADY POZNÁMKA Pokud jde o poskytování příplatku ve výši 50 %, je třeba si uvědomit, že tento náleží za práci přesčas v den nepřetržitého odpočinku v týdnu konkrétního zaměstnance (nejde tedy v nerovnoměrném rozvržení pracovní doby vesměs o sobotu a neděli, byť by to bylo pro mzdovou účetní jednodušší a pro zaměstnance pochopitelnější). Práce přesčas se proplácí, pokud se zaměstnavatel se zaměstnancem nedohodli na poskytnutí náhradního volna místo platu za práci přesčas. Za dobu čerpání náhradního volna se plat nekrátí. Neposkytne-li zaměstnavatel zaměstnanci náhradní volno v době 3 po sobě jdoucích kalendářních měsíců po výkonu práce přesčas nebo v jinak dohodnuté době, má zaměstnanec nárok na proplacení dle výše uvedeného. UPOZORNĚNÍ Povinnost zaměstnavatele k proplacení práce přesčas včetně příplatku je tedy ze zákoníku práce prvořadá. Zaměstnavatel nemůže zaměstnanci za práci přesčas náhradní volno nařídit, ale pouze ho se zaměstnancem dohodnout. Dohoda nemusí být písemná, ale je třeba, aby z výkazu pro likvidaci platu bylo toto zřejmé. PŘIPOMENUTÍ Od s účinností nového zákoníku práce už neplatí, že zaměstnanci, kterému přísluší příplatek za vedení, je plat stanoven s přihlédnutím k případné práci přesčas v rozsahu 150 hodin v kalendářním roce. I tito zaměstnanci mají tedy nárok na proplacení veškeré vykázané přesčasové práce. Zákoník práce dále uvádí v ustanovení 93 limity pro přesčasovou práci a v novém 93a další dohodnutou práci přesčas ve zdravotnictví. Z pohledu odměňování nejsou pro tuto další dohodnutou práci přesčas stanoveny žádné výjimky a jak dodržování limitů přesčasové práce, tak výkon další dohodnuté práce přesčas jsou věcí příslušného vedoucího zaměstnance. Mzdové účetní, případně personalisté, mají vesměs za úkol vést evidenci této práce dle 96 ZP. Pracovní pohotovost Podle ustanovení 78 odst. 1 písm. h) zákoníku práce je pracovní pohotovostí doba, v níž je zaměstnanec připraven k případnému výkonu práce podle pracovní smlouvy, která musí být v případě naléhavé potřeby vykonána nad rámec jeho rozvrhu pracovních směn, a to na jiném místě dohodnutém se zaměstnancem, odlišném od pracovišť zaměstnavatele. Dle ustanovení 95 odst. 1 zákoníku práce nelze pracovní pohotovost nařídit, ale pouze dohodnout. Od zákoník práce zná pouze pohotovost mimo pracoviště, dřívější pohotovost na pracovišti se stala pracovní dobou. 92

3 2.2 Poskytování pohyblivých složek platu a odměny za pracovní pohotovost dle zákoníku práce Odměna za pracovní pohotovost Za dobu pracovní pohotovosti přísluší zaměstnanci dle ustanovení 140 zákoníku práce odměna nejméně ve výši 10 % průměrného výdělku. Z uvedeného vyplývá, že lze sjednat (v kolektivní smlouvě, individuální smlouvě) nebo stanovit vnitřním předpisem odměnu vyšší. UPOZORNĚNÍ Odměna za pracovní pohotovost není platem, protože není za odpracovanou dobu, ale pouze za dobu čekání na práci. Nenakládá se s ní tedy jako s platem např. pro účely průměrného výdělku. Pro účely zdanění a odvodů pojistného se započítává do hrubého platu. Výkon práce při pracovní pohotovosti Za výkon práce v době pracovní pohotovosti přísluší dle ustanovení 95 odst. 2 zákoníku práce plat. Vzhledem k tomu, že je to práce mimo rozpis směn, náleží plat za práci přesčas. Odměna za pracovní pohotovost po tuto dobu nepřísluší Práce ve svátek a její odměňování Právní úprava Zákoník práce 91, 135, 219 odst. 2 a 348 odst. 1 písm. d). Zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů. Svátek a pracovní doba Zákoník práce nezná a tedy ani nepoužívá pojem fond pracovní doby, délku pracovní doby stanoví v týdnech. Zmiňuje se pouze o tzv. stanovené týdenní pracovní době, která podle pracovních režimů činí nejvýše 40 hodin, nebo 38,75 hodiny, nebo 37,5 hodiny. Důležité pro pochopení vztahu svátku a pracovní doby přitom je, že stanovená týdenní pracovní doba se v týdnu, na který připadne svátek, nekrátí. Pokud proto zaměstnanci v důsledku svátku odpadne směna a zaměstnanec v tento den nepracuje, posuzuje se tato doba jako výkon práce a ve skutečnosti se zahrnuje do odpracované doby. Vyplývá to z ustanovení 348 odst. 1 písm. d) zákoníku práce. Připadne-li naopak svátek na den pracovního volna zaměstnance, tedy na den, kdy podle rozpisu směn nepracuje, nemá to žádný vliv na jeho týdenní pracovní dobu. V praxi tak může dojít k následujícím případům: Zaměstnanci připadne svátek na dobu jeho pracovního volna (např. na dobu jeho nepřetržitého odpočinku mezi dvěma směnami). V tomto případě zaměstnanec musí odpracovat plnou pracovní dobu připadající na příslušný kalendářní měsíc, protože mu v důsledku svátku žádná část z pracovní doby neodpadla. Zaměstnanec by stejně nepracoval, i kdyby svátek nebyl. 93

4 2. ČÁST PŘEHLEDY, TABULKY, KOMENTÁŘE, OTÁZKY A ODPOVĚDI, PŘÍKLADY Zaměstnanci připadne svátek na den, na který má rozepsánu pracovní směnu. Nemusí-li zaměstnanec v tento den pracovat, protože to např. umožňuje v důsledku svátku omezený provoz daného pracoviště, pak se pracovní doba, která mu v důsledku svátku odpadne, posuzuje jako výkon práce. To znamená, že takto odpadlá pracovní doba se považuje pro účely splnění stanovené pracovní doby za odpracovanou a tedy se započítává do pracovní doby. Zaměstnanci, který nepracoval proto, že svátek připadl na jeho obvyklý pracovní den, se podle ustanovení 135 odst. 1 zákoníku práce plat nekrátí (k odměňování za práci ve svátek viz dále). Výše uvedení zaměstnanci fakticky odpracují v příslušném kalendářním měsíci z pracovní doby méně o hodiny odpadlé v důsledku svátku. Týká se to především zaměstnanců pracujících v jednosměnném pětidenním provozu, pokud svátek připadne na všední den, ve kterém by jinak pracovali. Může se týkat v omezeném počtu i některých zaměstnanců ve směnném provozu, kterým v důsledku omezení provozu ve svátek odpadla směna, kterou měli podle rozpisu směn odpracovat. Pokud ale zaměstnanec v tento den musí pracovat, jde o výkon práce v rámci stanovené pracovní doby. PŘÍKLAD 1 Zaměstnanec pracuje jako údržbář v jednosměnném provozu pondělí až pátek 8 hodin denně. Zaměstnavatel mu nařídil dne 1. května, kdy byl svátek, mimořádně nastoupit na směnu a provést naléhavé opravné práce. Ostatní údržbáři byli doma. Protože je zaměstnanec ve svátek, který připadne na jeho běžný pracovní den dle rozpisu směn, povolán do práce, bude mu tato práce kompenzována podle příslušných ustanovení zákoníku práce náhradním volnem, nebo po dohodě se zaměstnavatelem příplatkem ve výši nejméně průměrného výdělku místo náhradního volna. Co se týče posouzení, zdali nejde o práci přesčas, je nutné zohlednit, že zaměstnanec by v tento den normálně pracoval, i kdyby svátek nebyl. Prací přesčas by byla proto až práce nad stanovenou délku pracovní směny danou příslušným rozvrhem, kdyby ten den nebyl svátek. Odměňování práce ve svátek Pro stanovení práv zaměstnance v souvislosti se svátkem je rozhodné, zda mu na den, který je svátkem, měla dle rozvrhu týdenní pracovní doby (rozpisu směn) připadnout pracovní směna, či nikoliv. Zaměstnavatel by měl provádět rozpis týdenní pracovní doby do směn i v těch kalendářních měsících, na které připadne svátek (zjednodušeně řečeno, na stanovený počet pracovních dní a hodin), jako by svátek nebyl. 94

5 2.2 Poskytování pohyblivých složek platu a odměny za pracovní pohotovost dle zákoníku práce K rozdílům v odpracované době dochází především u zaměstnanců vykonávajících práci na pracovištích, na nichž se ve svátek nepracuje (většinou jednosměnné provozy s rovnoměrně rozvrženou pracovní dobou od pondělí do pátku) a těch, kde je nutno zajistit provoz i ve svátek (většinou ve směnných provozech se sedmidenním provozním režimem). To, zdali zaměstnanec ve svátek pracuje (protože jde o jeho řádnou směnu), nebo sice nepracuje, ale pracovat měl (svátek připadl na jeho obvyklý pracovní den, ale jeho práce není potřeba), má dopad i do oblasti odměňování. Jestliže svátek připadne na den, kdy má zaměstnanec dle rozpisu směn nepřetržitý odpočinek v týdnu nebo mezi dvěma směnami, a tento zaměstnanec nepracuje, nemá svátek vliv na jeho pracovní dobu ani na výši jeho platu. Právní úpravu odměňování za práci ve svátek obsahuje pro zaměstnance odměňované platem ustanovení 135 zákoníku práce. Podle tohoto ustanovení zaměstnanci, který nepracoval proto, že svátek připadl na jeho obvyklý pracovní den, se plat nekrátí. Pokud zaměstnanec práci ve svátek konal, přísluší mu za ni náhradní volno v rozsahu práce konané ve svátek, a to nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po výkonu práce ve svátek nebo v jinak dohodnuté době. Za dobu čerpání náhradního volna se plat nekrátí. Zaměstnavatel a zaměstnanec se také mohou dohodnout na poskytnutí příplatku ve výši průměrného hodinového výdělku za hodinu práce ve svátek místo náhradního volna. PŘÍKLAD 2 ZADÁNÍ 1. Zaměstnanec má stanovenou pracovní dobu 40 hodin týdně, 8 hodin denně. Pracuje v jednosměnném pracovním režimu pondělí až pátek. 2. Je odměňován měsíčním platem, který činí Kč (platový tarif + osobní příplatek + + zvláštní příplatek). Průměrný výdělek činí 120 Kč/hod. 3. Daný kalendářní měsíc má 22 pracovních dnů (176 hodin), z toho 1 den je svátek připadající na všední den. 4. Zaměstnanec ve svátek nepracoval. Kolik hodin bude zaměstnanci započítáno do odpracované doby a jaký bude jeho plat? ŘEŠENÍ Zaměstnanec odpracoval fakticky 21 dní (168 hodin). Jako výkon práce se posuzuje 22 dní (176 hodin). Plat za neodpracovanou dobu z důvodu svátku se nekrátí, náleží tedy ve výši Kč. PŘÍKLAD 3 ZADÁNÍ Body 1. až 3. stejné jako u příkladu Zaměstnanec (údržbář) pracoval takto: 95

6 2. ČÁST PŘEHLEDY, TABULKY, KOMENTÁŘE, OTÁZKY A ODPOVĚDI, PŘÍKLADY Ve svátek pracoval 6 hodin při naléhavých opravných pracích. Protože by v tento den normálně pracoval, kdyby nebyl svátek, nejedná se o práci přesčas: a) zaměstnanec čerpá náhradní volno v rozsahu 6 hodin jiný den v tomtéž měsíci, b) zaměstnanec nečerpá náhradní volno za práci ve svátek, dostane příplatek. Kolik hodin zaměstnanec odpracoval a jaký bude jeho plat? ŘEŠENÍ a) Zaměstnanec odpracoval fakticky 168 hodin, z toho 6 hodin ve svátek, za které čerpal náhradní volno jiný den. Za dobu čerpání náhradního volna se plat nekrátí a zaměstnanci tedy náleží nekrácený měsíční plat Kč. b) Zaměstnanec odpracoval fakticky 174 hodin, z toho 6 hodin ve svátek, za které nečerpal náhradní volno. Plat za odpracovanou dobu : 176 x ( ) = Kč. Příplatek za práci ve svátek... 6 x 120 = 720 Kč. Plat včetně příplatku činí Kč. PŘÍKLAD 4 V případě, že zaměstnanec, který měl ve svátek pracovat, odpracuje z důvodu svátku pouze část směny, dostane náhradní volno, případně příplatek za práci ve svátek pouze za hodiny skutečně odpracované. Ostatní hodiny této směny odpadlé v důsledku svátku se však považují za odpracované. ZADÁNÍ Zaměstnankyně ve směnném provozu měla rozepsánu pracovní směnu v rozsahu 7,5 hodiny na svátek. V důsledku omezeného provozu ve svátek odpracovala pouze 5,5 hodiny, 2 hodiny jí odpadly. ŘEŠENÍ Do odpracovaných hodin se jí započítá 7,5 hodiny, náhradní volno, případně příplatek za práci ve svátek, dostane za 5,5 hodiny. PŘÍKLAD 5 V případě, že zaměstnanec ve svátek odpracuje více hodin, než kolik měl stanoveno v rozpisu směn, pak hodiny odpracované nad tento rozpis jsou prací přesčas. Za každou hodinu takovéto práce přesčas přísluší zaměstnanci plat za práci přesčas včetně příplatku za práci přesčas. Zároveň mu náleží za každou odpracovanou hodinu práce ve svátek náhradní volno, případně příplatek ve výši nejméně průměrného výdělku. ZADÁNÍ Zaměstnanec měl na svátek rozepsánu denní směnu v rozsahu 7,5 hodiny (od 7.00 do hodin). Na příkaz vedoucího pracoval až do hodin. 96

7 2.2 Poskytování pohyblivých složek platu a odměny za pracovní pohotovost dle zákoníku práce ŘEŠENÍ Práce od do hodin je prací přesčas a náleží za ni plat za práci přesčas včetně příplatku dle výše uvedeného výkladu. Zaměstnanci tedy za tento den náleží náhradní volno, případně příplatek za práci ve svátek za 9,5 hodiny, a plat za práci přesčas včetně příplatku za 2 hodiny Kontrola a možné postihy Právo kontrolovat dodržování povinností ve vztahu k odměňování mají dle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, orgány inspekce práce. Z jednotlivých skutkových podstat přestupků a správních deliktů na tomto úseku vyplývá, že orgán inspekce práce může zaměstnavatele postihnout mj. za to, že neposkytne zaměstnanci ve stanoveném termínu mzdu nebo plat nebo některou její složku, resp. že neposkytne zaměstnanci příplatek k platu, ačkoli k tomu má povinnost podle zvláštního právního předpisu. V obou případech hrozí zaměstnavateli pokuta až do výše Kč. 1. Změna letního času a příplatky 125 a 126 ZP a NV č. 420/2006 Sb Otázky a odpovědi Otázka Zaměstnanci, kteří pracují v noční směně, do které spadá ukončení letního času, mají tuto směnu o jednu hodinu delší. Mají nárok za tuto jednu hodinu na příplatek za práci přesčas, v noci, případně v sobotu a v neděli nebo ve svátek? Odpověď Dle 3 výše uvedeného nařízení vlády o zavedení letního času v letech 2007 až 2011 je stanovená týdenní pracovní doba u zaměstnanců, jimž konec letního času připadne do jejich pracovní směny, o jednu hodinu delší. Z toho vyplývá, že hodina, kterou v důsledku změny času odpracují tito zaměstnanci navíc, nemůže být považována za práci přesčas a příplatek za tuto hodinu nepřísluší. Ostatní příplatky to je za práci v sobotu a v neděli, za práci v noci, za práci ve svátek přísluší podle skutečně odpracovaných hodin. (Obdobně, ale směna naopak o jednu hodinu kratší, je na jaře při změně středoevropského času na letní čas.) 97

8 2. ČÁST PŘEHLEDY, TABULKY, KOMENTÁŘE, OTÁZKY A ODPOVĚDI, PŘÍKLADY 2. Příplatek za práci v sobotu a neděli 126 a 127 ZP Otázka 1 Náš zaměstnanec vykonával výjimečně práci v sobotu. Za tuto práci si příští měsíc vybere náhradní volno. Má tento zaměstnanec nárok na příplatky za práci v sobotu a neděli? Odpověď Pokud šlo zároveň o práci přesčas, což předpokládám, bude mít náhradní volno za práci přesčas podle 127 zákoníku práce. Za práci v sobotu mu přísluší příplatek ve výši 25 % průměrného hodinového výdělku podle 126 zákoníku práce. Kdybyste se nedohodli na náhradním volnu za práci přesčas, tak by mu musely být příplatky vyplaceny vedle sebe. Otázka 2 V Pracovním řádu máme uvedeno, že u zaměstnanců s nočními směnami začíná týden směnou v neděli ve hod., která končí v 6.00 hod. v pondělí. Směna spadá do dne, kdy končí. Jak platit příplatek za práci v sobotu a v neděli? Zatím platíme příplatek přesně do půlnoci v neděli. Ale pokud opracovaná směna spadá jen do všedních dnů náleží tento příplatek? Četli jsme informaci, že placení toho příplatku závisí na tom, který den se tato směna bere jako odpracovaná. Odpověď Podle zákoníku práce jde o příplatek za práci v sobotu a v neděli, nikoli za příplatek za sobotní a nedělní směnu. Směna, o které jste psala (z neděle na pondělí), je sice podle Vašeho pracovního řádu směnou pondělní, ale příplatek poskytujete za 2 hodiny práce v neděli. Tento postup je v pořádku. Platit příplatek nikoli podle kalendářního dne, ale podle toho, o jakou jde směnu, lze podle zákoníku práce (viz 91 odst. 5) dle rozhodnutí zaměstnavatele u příplatku za práci ve svátek. 3. Kumulace příplatků Otázka Obracím se na Vás s dotazem ohledně proplacení příplatků, případně čerpání náhradního volna v případě zaměstnance s rovnoměrným rozvržením pracovní doby, kdy pracovní doba je pevná od 7.00 do hod. včetně 30 min. přestávky (pondělí pátek). Zaměstnanec drží pohotovost v sobotu, na kterou připadá svátek od 6.00 hod. v sobotu do 6.00 hod. v neděli. Od do hod. je pohotovost přerušena a zaměstnanec pracuje. Co zaměstnanci náleží: platový tarif 15 hod. osobní příplatek 15 hod. zvláštní příplatek 15 hod. příplatek za práci přesčas ve výši 50 % PHV 15 hod. /nebo čerpáno NV** 98

9 2.3 Splatnost a výplata platu příplatek za práci v so a v ne ve výši 25 % PHV příplatek za práci ve svátek ve výši 100 % PHV příplatek za noční práci ve výši 20 % PHV odměna za pohotovost ve výši 10 % PHV 15 hod. 15 hod. /nebo čerpáno NV** 12 hod. 19 hod. ** Může si zaměstnanec čerpat náhradní volno v celkovém rozsahu 10 hodin (místo platu za přesčas a příplatku za práci ve svátek) a ostatní příplatky mu budou proplaceny? Odpověď Odpověděla jste si na všechny otázky správně. V daném případě jde u zaměstnance v době od hodin do hodin zároveň o práci přesčas, práci ve svátek, práci v noci a práci v sobotu. To znamená, že obdrží poměrnou část platového tarifu, osobního a zvláštního příplatku za 5 hodin práce a všechny pohyblivé příplatky vedle sebe, resp. náhradní volno. Samostatně se pak posoudí ostatní doba, to je doba pracovní pohotovosti, která se proplácí formou odměny ve výši podle 140 zákoníku práce. Ve vztahu k práci přesčas je možné se se zaměstnancem dohodnout na poskytnutí náhradního volna místo platu, a to v rozsahu práce konané přesčas. U práce ve svátek je náhradní volno dokonce primárním právem zaměstnance, příplatek se poskytuje na základě dohody mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Pokud by tedy mělo být za práci přesčas a práci ve svátek poskytnuto náhradní volno, pak ve vztahu k práci přesčas musí existovat alespoň neformální dohoda o tom, že místo platu (včetně příplatku) se poskytne náhradní volno. V daném případě bude náhradní volno činit skutečně 10 hodin, z toho 5 hodin volna za práci přesčas a 5 hodin volna za práci ve svátek. Za dobu čerpání náhradního volna se plat nekrátí. 2.3 Splatnost a výplata platu Termínem splatnost platu je nutno rozumět okamžik, kdy zaměstnanci vzniká právo (nárok), aby mu zaměstnavatel vyplatil za odvedenou práci plat. Dle 141 odst. 1 zákoníku práce je plat splatný po vykonání práce, a to nejpozději v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém vzniklo zaměstnanci právo na plat nebo na některou jeho složku. UPOZORNĚNÍ Jestliže zaměstnavatel nesplní povinnost vyplatit zaměstnanci plat v termínu jeho splatnosti, dostává se do prodlení. Pokud tak neučiní ani do 15 dnů po uplynutí termínu splatnosti, má zaměstnanec právo dle 56 odst. 1 písm. b) ZP okamžitě zrušit pracovní poměr. Využití tohoto práva pro zaměstnavatele znamená, že bude povinen zaměstnanci vedle dlužného platu vyplatit ještě odstupné ve výši trojnásobku průměrného výdělku (viz 67 ZP). 99

DODATEK č. 1/2014 ke KOLEKTIVNÍ SMLOUVĚ na roky 2013-2015

DODATEK č. 1/2014 ke KOLEKTIVNÍ SMLOUVĚ na roky 2013-2015 DODATEK č. 1/2014 ke KOLEKTIVNÍ SMLOUVĚ na roky 2013-2015 uzavřená mezi ArcelorMittal Ostrava a.s., se sídlem Ostrava-Kunčice, Vratimovská 689, PSČ 70702, IČ 45193258, jednající Tapasem Rajderkarem, předsedou

Více

STUDIJNÍ MATERIÁL K PROJEKTU

STUDIJNÍ MATERIÁL K PROJEKTU STUDIJNÍ MATERIÁL K PROJEKTU KOMPLEXNÍ PROGRAM ADAPTABILITY LIDSKÝCH ZDROJŮ ČLENŮ SVAZU OBCHODU A CESTOVNÍHO RUCHU ČR V MALOOBCHODĚ A SLUŽBÁCH V MALOOBCHODĚ REG. Č. CZ. 1.04/1.1.06/52.00066 Pracovně právní

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH MZDY SPECIÁL. Změny 2011-2012

Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH MZDY SPECIÁL. Změny 2011-2012 Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH MZDY SPECIÁL Změny 2011-2012 Vydavatel: PROFEX AM, spol.s r.o., Fügnerova 263, 388 01 Blatná Tel. 383423521, fax 383423835, e-mail: profex@profex.cz PROFEX AM,

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO ZE DNE 13. PROSINCE 2013

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO ZE DNE 13. PROSINCE 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 12. dubna 2007

Více

ASOCIACE MANAŽERŮ ABSOLVENTŮ Závěrečná práce MANAŽEŘI Kurz efektivního řízení 2008/2009 PRACOVNÍ ŘÁD. Občanské sdružení Život 90 Zruč nad Sázavou

ASOCIACE MANAŽERŮ ABSOLVENTŮ Závěrečná práce MANAŽEŘI Kurz efektivního řízení 2008/2009 PRACOVNÍ ŘÁD. Občanské sdružení Život 90 Zruč nad Sázavou ASOCIACE MANAŽERŮ ABSOLVENTŮ Závěrečná práce MANAŽEŘI Kurz efektivního řízení 2008/2009 PRACOVNÍ ŘÁD Občanské sdružení Život 90 Zruč nad Sázavou Autor: Jana Lengerová Rok : 2009 Občanské sdružení Život

Více

Podniková kolektivní smlouva

Podniková kolektivní smlouva České dráhy, akciová společnost Odborové sdružení železničářů Federace strojvůdců ČR Federace vlakových čet Unie železničních zaměstnanců Federace vozmistrů Federace železničářů ČR Podniková kolektivní

Více

5. VNITŘNÍ PLATOVÝ PŘEDPIS

5. VNITŘNÍ PLATOVÝ PŘEDPIS Základní škola Sv. Čecha, Choceň příspěvková organizace se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 5. VNITŘNÍ PLATOVÝ PŘEDPIS Č.j.: 119 /2007 Vypracovala: Schválil: Pedagogická rada

Více

REGIONALBÜRO SLOWAKISCHE REPUBLIK. Informace pro přeshraniční pracovníky. v česko-německo-polském pohraničí

REGIONALBÜRO SLOWAKISCHE REPUBLIK. Informace pro přeshraniční pracovníky. v česko-německo-polském pohraničí REGIONALBÜRO SLOWAKISCHE REPUBLIK Informace pro přeshraniční pracovníky v česko-německo-polském pohraničí 2011/2012 REGIONALBÜRO SLOWAKISCHE REPUBLIK www.igr-elbe-neisse.org www.meror-labe-nisa.org www.mrz-laba-nysa.org

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 4577 365 ZÁKON ze dne 6. listopadu 2011, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

MZDOVÁ ÚČETNÍ V PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI

MZDOVÁ ÚČETNÍ V PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové účetnictví, daně a personalistika MZDOVÁ ÚČETNÍ V PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI BAKALÁŘSKÁ

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS NOVELY ZÁKONŮ A NOVINKY V PROGRAMU MZDY K 1.1.2012 1. MZDY

Časopis pro uživatele programů ZEIS NOVELY ZÁKONŮ A NOVINKY V PROGRAMU MZDY K 1.1.2012 1. MZDY Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH NOVELY ZÁKONŮ A NOVINKY V PROGRAMU MZDY K 1.1.2012 1. MZDY 1.1. Úprava nezabavitelných částek pro účely srážek 1 1.2. Cestovní náhrady 1 1.3. Průměrná mzda 6 1.4.

Více

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Pro Gender Studies, o.p.s. zpracovala Mgr. Eva Fialová v rámci projektu Na křižovatce pracovního a osobního života: možnosti a bariéry spolufinancovaného prostřednictvím

Více

MINISTERSTVO OBRANY ČR ČESKOMORAVSKÝ ODBOROVÝ SVAZ CIVILNÍCH ZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY

MINISTERSTVO OBRANY ČR ČESKOMORAVSKÝ ODBOROVÝ SVAZ CIVILNÍCH ZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY MINISTERSTVO OBRANY ČR ČESKOMORAVSKÝ ODBOROVÝ SVAZ CIVILNÍCH ZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY SAMOSTATNÉ ODBOROVÉ SDRUŽENÍ ZAMĚSTNANCŮ RESORTU MINISTERSTVA OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 2012 Smluvní strany

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA ÚČINNOST OD 1. LEDNA 2013

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA ÚČINNOST OD 1. LEDNA 2013 VOJENSKÉ LESY A STATKY ČR, S. P. KOLEKTIVNÍ SMLOUVA ÚČINNOST OD 1. LEDNA 2013 1 OBSAH: ČÁST I. ROZSAH A PLATNOST ČÁST II. VZÁJEMNÉ VZTAHY SMLUVNÍCH STRAN ČÁST III. PRACOVNÍ POMĚR ČÁST IV. PRACOVNÍ DOBA

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 4. VNITŘNÍ PLATOVÝ PŘEDPIS Vypracoval: Schválil: ZSJN/88/2008 Pedagogická rada projednala

Více

Název normy: Kolektivní smlouva na roky 2014-2018 Příloha č.: 1 Kategorie a číslo normy: Kolektivní smlouva č. 1/2014 Strana: 1 / 30.

Název normy: Kolektivní smlouva na roky 2014-2018 Příloha č.: 1 Kategorie a číslo normy: Kolektivní smlouva č. 1/2014 Strana: 1 / 30. Kategorie a číslo normy: Kolektivní smlouva č. 1/2014 Strana: 1 / 30 Mzdová dohoda uzavřená mezi zaměstnavatelem: Dopravní podnik Ostrava a.s., IČ: 61974757, se sídlem: Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava,

Více

Specifické podmínky v divizi Autobusy obsahují:

Specifické podmínky v divizi Autobusy obsahují: Příloha č. 7 KS 2004 SPECIFICKÉ PODMÍNKY V DIVIZI AUTOBUSY Specifické podmínky v divizi Autobusy obsahují: Strana 1 (celkem 24) strana: 1. Základní ustanovení 3 2. Dovolená, pracovně právní vztahy 3 3.

Více

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. se sídlem v Brně, Květná 8 vydává ve smyslu 20 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích,

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. se sídlem v Brně, Květná 8 vydává ve smyslu 20 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. se sídlem v Brně, Květná 8 vydává ve smyslu 20 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, vnitřní předpis : V N I T Ř N Í M Z D O V Ý P Ř E D P

Více

Kolektivní smlouva na rok 2004 Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost. Kolektivní smlouva na rok 2004

Kolektivní smlouva na rok 2004 Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost. Kolektivní smlouva na rok 2004 Kolektivní smlouva na rok 2004 1 1. Základní ustanovení 1) Zaměstnavatelem oprávněným vystupovat v pracovně právních vztazích, kolektivně vyjednávat, přijímat a předkládat návrhy kolektivních smluv resp.

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Srovnání českého a německého mzdového účetnictví Comparison of Czech and German Wages Accounting Jana Hosteková Plzeň 2012 Čestné prohlášení

Více

Základní umělecká škola J.B.Foerstera, Jičín Valdštejnovo náměstí 1. Vnitřní platový předpis. platný od 1. 2. 2010

Základní umělecká škola J.B.Foerstera, Jičín Valdštejnovo náměstí 1. Vnitřní platový předpis. platný od 1. 2. 2010 Základní umělecká škola J.B.Foerstera, Jičín Valdštejnovo náměstí 1 Vnitřní platový předpis platný od 1. 2. 2010 Článek 1 Působnost a zásady vnitřního platového předpisu 1.1 Tento vnitřní platový předpis

Více

- jmenováním vzniká u vyjmenovaných vedoucích zaměstnanců

- jmenováním vzniká u vyjmenovaných vedoucích zaměstnanců Pracovní právo Vznik pracovního poměru a pracovní smlouva Teorie - pracovní poměr je právní vztah, jímž zaměstnanec vykonává práci pro zaměstnavatele za mzdu (plat) - pracovní poměr se zakládá pracovní

Více

Kolektivní smlouva České pošty, s. p. na léta 2011-2013 (dále jen KS, kolektivní smlouva nebo smlouva)

Kolektivní smlouva České pošty, s. p. na léta 2011-2013 (dále jen KS, kolektivní smlouva nebo smlouva) Česká pošta, s.p. Kolektivní smlouva České pošty, s. p. na léta 2011-2013 (dále jen KS, kolektivní smlouva nebo smlouva) uzavřená mezi: se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ 225 99 jejímž jménem

Více

377 01 Jindřichův Hradec 377 01 Jindřichův Hradec

377 01 Jindřichův Hradec 377 01 Jindřichův Hradec Jednota, spotřební družstvo Odborový svaz pracovníků obchodu ZO v Jindřichově Hradci při Jednotě, s.d. v Jindřichově Hradci sídl. Vajgar 595/III sídl. Vajgar 595/III 377 01 Jindřichův Hradec 377 01 Jindřichův

Více

Kolektivní smlouva České pošty, s.p. na léta 2015-2018 (dále jen KS, kolektivní smlouva nebo smlouva)

Kolektivní smlouva České pošty, s.p. na léta 2015-2018 (dále jen KS, kolektivní smlouva nebo smlouva) Kolektivní smlouva České pošty, s.p. na léta 2015-2018 (dále jen KS, kolektivní smlouva nebo smlouva) uzavřená mezi: Česká pošta, s.p. se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ 225 99, IČ: 47114983

Více

METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ ODBOR DOZORU A KONTROLY VEŘEJNÉ SPRÁVY METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ 5.1 Odměňování a ostatní související nároky a peněžitá plnění členů zastupitelstva obce podle právního

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS

Časopis pro uživatele programů ZEIS 5 Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 1. Mzdy a zaměstnanost 1.1. Novela zákona o zaměstnanosti v roce 2012 1.2. Úprava náhrady za ztrátu na výdělku 1.3. Úprava nezabavitelných částek pro účely srážek

Více

Démonia DIS 6/2014 1/ JUDIKÁT K ČERPÁNÍ DOVOLENÉ PO SKONČENÍ MATEŘSKÉ DOVOLENÉ

Démonia DIS 6/2014 1/ JUDIKÁT K ČERPÁNÍ DOVOLENÉ PO SKONČENÍ MATEŘSKÉ DOVOLENÉ O B S A H: 1/ JUDIKÁT K ČERPÁNÍ DOVOLENÉ PO SKONČENÍ MATEŘSKÉ DOVOLENÉ 2/ SOUBĚH FUNKCE STATUTÁRNÍHO ORGÁNU OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI A PRACOVNĚPRÁVNÍHO VZTAHU NA VEDENÍ SPOLEČNOSTI 3/ DOHODY O SRÁŽKÁCH ZE

Více

rok se s rokem sešel a je mi ctí uvést do světa již naše třetí vydání Průvodce mzdovou problematikou rok 2015.

rok se s rokem sešel a je mi ctí uvést do světa již naše třetí vydání Průvodce mzdovou problematikou rok 2015. Vážení příznivci mzdové problematiky, rok se s rokem sešel a je mi ctí uvést do světa již naše třetí vydání Průvodce mzdovou problematikou rok 2015. Byl to můj sen, mít k účetnímu portálu svého průvodce,

Více

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah 1 Cíle... 2 2 Pracovní poměr... 2 2.1 Výklad problematiky... 2 2.1.1 Pracovní poměr založený pracovní smlouvou... 2 2.1.2 Doba trvání pracovního poměru

Více