6.12 Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "6.12 Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví"

Transkript

1 6.12 Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví Vyučuje se v ročníku 1 hod. týdně. tato oblast vzdělávání přináší základní podněty pro pozitivní ovlivňování zdraví zdraví člověka je vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody je základním důležitým předpokladem pro aktivní a spokojený život pocit štěstí člověka je utvářen a ovlivňován mnoha aspekty předmět napomáhá vybavit žáka vědomostmi a dovednostmi zvládat život bez zdravotních rizik a problémů poučit žáka o zásadách zdravého životního stylu a odpovědném jednání učí aplikovat teoretické poznatky do každodenního života klade důraz na praktické dovednosti k zachování a posílení zdraví vzdělávání silně ovlivňuje i kladný, osobní příklad učitele, též příznivá atmosféra školy žáci si rozšiřují a prohlubují poznatky o sobě i vztazích mezi lidmi, partnerských vztazích, manželství a rodině, škole a společenství vrstevníků vzdělávání v tomto oboru směřuje i k poznání pohybových možností a zájmů o tělesnou zdatnost jedince naučit se řadit do denního režimu pohybové činnosti pro regeneraci sil, kompenzaci různého zatížení rozvíjet pohybové aktivity, vylepšovat zdravotní oslabení organizmu naučit se správně rozhodovat v rizikových situacích v sexuálním chování a ochraně zdraví být odpovědný za své chování účinnou motivací na činnostech a situacích posilovat zájem žáků o problematiku zdraví Zaměření vzdělávací oblasti vede žáky k: poznávání zdraví jako nejdůležitější důležitou životní hodnoty hodnotu v kontextu dalších životních hodnot k vnímání radostných prožitků příjemným prostředím, dobrými vztahy poznávání člověka jako biologického jedince základní orientace v názorech - co je zdravé a co zdraví prospívá, co zdraví ohrožuje, poškozuje ovlivňování zdraví v denním režimu, k upevňování způsobem rozhodování a jednání základním etickým a morálním postojům, zdravým mezilidským vztahům chápání dobrého fyzického vzhledu i duševní pohody - jako významného předpokladu pro profesní zaměření, výběr partnera, společenskou činnost apod. ochraně zdraví a životů při každodenních rizikových situacích i mimořádných událostech a k využívání osvojených postupů spojených s řešením jednotlivých mimořádných událostí aktivní propagaci a zapojení se do zdravotně prospěšných aktivit Kompetence k učení umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní vzdělávání se zajímá o názory, náměty a zkušenosti žáků vůči každému žákovi projevuje očekávání úspěchu vnímá i aktivně zajišťuje vzdělávací potřeby jednotlivých žáků důsledně rozlišuje procesy učení a hodnocení 193

2 Kompetence k řešení problému podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů klade otevřené otázky, zadává problémové úlohy či úlohy rozvíjející tvořivost zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů vede žáky k prozkoumávání pohledů a názorů, lišících se od jejich vlastních žáky vybízí, aby kladli otázky (k věci) vede žáky k plánování úkolů a postupů vede žáky ke správným způsobům užití materiálů, nástrojů, techniky, vybavení Kompetence komunikativní vést žáky k všestranné a účinné komunikaci vytváří příležitost pro vzájemnou komunikaci žáků k danému úkolu zadává úkoly, při kterých žáci spolupracují pracuje s chybou žáka jako s příležitostí, jak ukázat cestu ke správnému řešení umožňuje žákům, aby si vzájemně sdělovali své pocity a názory Kompetence sociální a personální rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci vlastní a druhých zařazuje metody, při kterých docházejí k objevům, řešením a závěrům žáci sami společně s žáky formuluje cíl činnosti (úkolu) umožňuje žákům reflektovat (hodnotit) úspěšnost dosažení cíle důsledně vyžaduje dodržování pravidel umožňuje žákům prezentovat výsledky jejich práce žákům objasňuje, které koncepce a postupy, používané ve společenské praxi, jsou v souladu s dosaženou úrovní vzdělání Kompetence občanské připravovat žáky jako svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňující svá práva a plnící své povinnosti umožňuje diferencované výkony podle individuálních schopností žáků sleduje úspěšnost jednotlivých žáků a oceňuje jejich pokrok vyžaduje dokončování práce v dohodnuté kvalitě a termínech ve výuce reflektuje společenské i přírodní dění Kompetence pracovní pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat získané vědomosti a dovednosti při profesní orientaci zadává úkoly, při kterých žáci kombinují informace z různých zdrojů umožňuje žákům spoluutvářet kritéria hodnocení umožňuje žákům pracovat s materiály a zdroji, v nichž si mohou ověřit správnost svého řešení 194

3 Výchova ke zdraví ročník Tematický okruh dle RVP ŠVP - Učivo v ročníku Očekávané výstupy u žáků Průřezová témata Vztah k dalším předmětům VZTAHY MAZI LIDMI A FORMY SOUŽITÍ Vztahy ve dvojici Vztahy a pravidle soužití v prostředí komunity ZMĚNY V ŽIVOTĚ ČLOVĚKA A JEJICH REFLEXE Dětství, puberta, dospívání Kamarádství, přátelství Rodina, škola, Vrstevnická skupina Obec, spolek Duševní, tělesné a společenské změny - respektuje přijatá pravidla soužití mezi spolužáky i jinými vrstevníky - přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů - vysvětluje role členů komunity (rodina, třída) - optimálně reaguje na fyziologické respektuje změny v době dospívání, vhodně na ně reaguje - vysvětluje role členů komunity (rodiny třídy) - uvádí příklady pozitiv.a negativních vlivů na sociální klima - učí se odpovědnosti za své zdraví a zdraví druhých - posuzuje různé způsoby chování lidí Poznávání lidí Mezilidské vztahy Komunikace Environmentální výchova Základní podmínky života Psychohygiena Rozvoj schopností poznávání Kreativita Sexuální dospívání a reprodukční zdraví ZDRAVÝ ZPŮSOB ŽIVOTA A PÉČE O ZDRAVÍ Výživa a zdraví Tělesná a duševní hygiena Režim dne Předčasná sexuální zkušenost Zdraví reprodukční soustavy Sexualita jako součást formování osobnosti, zdrženlivost Promiskuita Problémy těhotenství a rodičovství mladistvých Poruchy pohlavní identity Zásady správného stravování, pitný režim, vliv životních podmínek a způsobu stravování na zdraví, poruchy příjmu potravy Vlivy vnějšího a vnitřního prostředí na zdraví kvalita ovzduší a vody, hluk, osvětlení, teplota Denní režim - zásady osobní, intimní a duševní hygieny, otužování, denní režim, vyváženost pracovních a odpočinkových aktivit, význam pohybu pro zdraví, vnímá tělesné změny své osobnosti - respektuje význam sexuality v souvislosti se zdravím, etikou, morálkou a pozitivními životními cíly; chápe význam zdrženlivosti v dospívání a odpovědného sexuálního chování vysvětluje přímé souvislosti mez tělesným, duševním a sociálním zdravím - zná lidské potřeby a hodnotu zdraví - dovede posoudit způsob různého chování lidí.. - aktivně se zajímá o své zdraví - vnímá způsob stravování - uplatňuje zdravé návyky osobní hygieny - projevuje vztah k pravidlům zdravého životního stylu - dodržuje pravidelný režim činností dne Multikulturní výchova Kulturní diference Environmentální výchova Lidské aktivity a problémy životního prostředí Přírodopis Tělesná výchova Člověk a svět práce Chemie 195

4 Tematický okruh dle RVP ŠVP - Učivo v ročníku Očekávané výstupy u žáků Průřezová témata Vztah k dalším předmětům: Ochrana před přenosnými i nepřenosnými chorobami, chronickým onemocněním a úrazy pohybový režim Spánek, pracovní činnosti, stravování, odpočinek Bezpečné způsoby chování, nemoci přenosné pohlavním stykem (AIDS, hepatitidy) Preventivní a lékařská péče, Odpovědné chování v situacích úrazu, život ohrožujících stavů Úrazy doma, při sportu, dopravě, na pracovišti - posuzuje odpovědnost za vlastní zdraví - vyjadřuje vlastní názor k problematice zdraví - diskutuje v kruhu vrstevníků, rodiny i okolí - aktivně podporuje své zdraví - preventivně se rozhoduje, chová, jedná Psychohygiena Poznávání lidí Mezilidské vztahy Komunikace Kooperace a kompetice - Informatika - Člověk a svět práce Ochrana před přenosnými chorobami, základní cesty přenosu nákaz a jejich prevence, nákazy respirační, přenosné potravou, získané v přírodě, přenosné krví a sexuálním kontaktem, přenosné bodnutím hmyzu a stykem se zvířaty Ochrana před chronickými nepřenosnými chorobami a před úrazy prevence kardiovaskulárních a metabolických onemocnění; preventivní a léčebná péče, základy první pomoci 196

5 Tematický okruh dle RVP ŠVP - Učivo v ročníku Očekávané výstupy u žáků Průřezová témata Vztah k dalším předmětům RIZIKA OHROŽUJÍCÍ ZDRAVÍ A JEJICH PREVENCE Stres a jeho vztah ke zdraví Bezpečné chování Dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví Kompenzační, relaxační a regenerační techniky k překonání únavy, stresových situací a k posilování duševní odolnosti Komunikace s vrstevníky a neznámými lidmi, pohyb v rizikovém prostředí, přítomnost v konfliktních a krizových situacích Bezpečné prostředí ve škole, ochrana zdraví při různých činnostech, bezpečnost v dopravě, znalost pravidel silničního provozu - učí se překonávat únavu - předchází stresových situacím, problémům - přijímá odpovědnost za své bezpečné chování - vnímá zdravotní rizika - posuzuje psychosociální jevy - projevuje odpovědné chování v kolektivu - vyhodnocuje osobní nebezpečí při mimořádných situacích Psychohygiena Tělesná výchova Civilizační choroby Auto-destruktivní závislosti Skryté formy a stupně individuálního násilí a zneužívání, sexuální kriminalita Bezpečné chování a komunikace Zdravotní rizika, preventivní a lékařská péče Zdravotní a sociální rizika návykových látek, Patologické hráčství Práce s počítačem, Návyková látka, bezpečnost v dopravě, Psychická onemocnění, násilí mířené proti sobě samému, rizikové chování (alkohol, aktivní a pasivní kouření, zbraně, nebezpečné látky a předměty, nebezpečný internet), násilné chování, těžké životní situace a jejich zvládání trestná činnost, doping ve sportu Šikana a jiné projevy násilí, formy sexuálního zneužívání dětí Kriminalita mladeže bezpečný pohyb v rizikovém prostředí, nebezpečí komunikace prostřednictvím elektronických médií, sebeochrana a vzájemná pomoc v rizikových situacích a v situacích ohrožení. - vnímá složení stravy a způsob stravování - svěřuje se se zdravotními problémy - vyhledává odbornou pomoc - projevuje odpovědný vztah k sobě samému - přijímá zodpovědnost za bezpečné chování - dává do souvislosti psychosociální rizika - uplatňuje osvojené sociální dovednosti - vyhledá odbornou pomoc při kontaktu s patologickými jevy - vyhodnotí možný vliv vrstevníků, sekt, médií - uplatňuje znalosti obrany při ohrožen zdraví, osobního bezpečí při mimořádných událostech Komunikace Kooperace a kompetice Environmentální výchova Základní podmínky života Informatika 197

6 Tematický okruh dle RVP ŠVP - Učivo v ročníku Očekávané výstupy u žáků Průřezová témata Vztah k dalším předmětům: Manipulativní reklama a informace Ochrana člověka za mimořádných situací Komunikace se službami odborné pomoci Rizika silniční a železniční dopravy, vztahy mezi účastníky silničního provozu vč. Zvládání agresivity, postup v případě dopravní nehody (tísňové volání, zajištění bezpečnosti) Reklamní vlivy, působení sekt Živelné pohromy a terorismus Klasifikace mimořádných událostí, varovný signál a jiné způsoby varování, základní úkoly ochrany obyvatelstva, evakuace, činnost po mimořádné události, prevence vzniku mimořádných událostí - uplatňuje adekvátní způsoby chování a ochrany v modelových situacích ohrožení, nebezpečí i mimořádných událostí 198

7 Tematický okruh dle RVP ŠVP - Učivo v ročníku Očekávané výstupy u žáků Průřezová témata Vztah k dalším předmětům HODNOTA A PODPORA ZDRAVÍ Celostní pojetí člověka ve zdraví a nemoci Složky zdraví a jejich interakce, základní lidské potřeby a jejich hierarchie (Maslonova teorie) - posuzuje životní perspektivu mladého člověka - uplatňuje preventivní rozhodování, jednání Přírodopis Podpora zdraví a její formy Podpora zdraví v komunitě OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ ROZVOJ Sebepoznání Sebepojetí činnosti a chování Psychohygiena Mezilidské vztahy, komunikace, kooperace Morální rozvoj Prevence a intervence Působení změny kvality prostředí a chování jedince, odpovědnost za své zdraví, podpora zdravého životního stylu, programy podpory zdraví Programy podpory zdraví Vztah k sobě samému, Vztah k druhým lidem, Zdravé s vyrovnané sebepojetí, utváření vědomí vlastní identity Sociální dovednost pro předcházení stresu, hledání pomoci při problémech Cvičení sebekontroly, sebeovládání, osobní cíle Zvládání problémových situací Zaujímání hodnotových postojů a rozhodovacích dovedností pro řešení problémů v mezilidských vztazích; pomáhající a prosociální chování Respektování sebe sama i druhých, přijímání názoru druhého, empatie, chování pro dobré vztahy, aktivní naslouchání, dialog, efektivní a asertivní komunikace a kooperace v různých situacích, dopad vlastního jednání a chování - projevuje odpovědné chování v rizikových situacích silniční a železniční dopravy, aktivně předchází situacím ohrožení zdraví a osobního bezpečí - poskytne adekvátní první pomoc - uplatňuje dovednosti obrany se zdravím a etikou - používá osvojené dovednosti komunikační obrany proti manipulaci a případné agresi - využívá samostatně relaxační techniky - kultivovaně se chová k opačnému pohlaví - optimálně reaguje na fyziologické změny svého těla a kultivovaně jedná žádá o radu či pomoc - překonává únavu, předchází stresu - uplatňuje zdravé návyky odpočinku a spánku - uznává pravidla soužití, a pozitivní komunikaci - rozlišuje pozitivní a negativní vlivy na sociální klima - vyjadřuje vlastní názor - diskutuje v okruhu vrstevníků Výchova demokratického občana Občanská společnost a škola Výchova demokratického občana Občanská společnost a škola Člověk a svět práce Cvičení zaujímat hodnotové postoje, dovednosti pro řešení problémů v mezilidských vztazích, prosociální chování - projevuje odpovědný vztah k sobě samému - uplatňuje vhodné chování a jednání - optimálně reaguje v době dospívání 199

8 Tematický okruh dle RVP ŠVP - Učivo v ročníku Očekávané výstupy u žáků Průřezová témata Vztah k dalším předmětům ČINNOST OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ Význam pohybu pro zdraví Hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech Rekreační a výkonnostní sport, Sport dívek, sport chlapců v nestandardním prostředí První pomoc při TV a sportu, ošetření poraněného - pohybové činnosti zařezuje pravidelně - uplatňuje vhodné chování - předvídá možná nebezpečí úrazu ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ Pohybové hry Turistika a pobyt v přírodě Zdravotně orientovaná zdatnost Prevence jednostranného zatížení organizmu ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ Zásady jednání a chování v různém prostředí a při různých činnostech Kolektivní hry s různým zaměřením V roli chodce a cyklisty Příprava turistické akce Kondiční programy Svalová průprava, zdravotní cvičení Sportovní hry, turistika, plavání, lyžování, atletika, bruslení a další pohybové činnosti - zvládá pohybové dovednosti při hře - aplikuje svoje znalosti - usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti - uplatňuje vhodné chování při sportu, v přírodě, v silničním provozu - uznává čestné soupeření - pomáhá handicapovaným - respektuje druhé pohlaví - chrání přírodu při sportu Tělesná výchova 200

PRVNÍ POMOC. pro učitele středních škol (s využitím pro ZŠ II. stupeň) METODICKÁ PŘÍRUČKA DO VÝUKY. Kolektiv autorů INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

PRVNÍ POMOC. pro učitele středních škol (s využitím pro ZŠ II. stupeň) METODICKÁ PŘÍRUČKA DO VÝUKY. Kolektiv autorů INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PARDUBICKÝ KRAJ INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Metodika byla zpracována v rámci projektu (reg. číslo CZ.1.07/1.3.46/01.0016), který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České

Více

5.5.3. Osobnostní a sociální výchova pro 1. a 2. stupeň

5.5.3. Osobnostní a sociální výchova pro 1. a 2. stupeň 5.5.3. Osobnostní a sociální výchova pro 1. a 2. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím procesu Vyučovací předmět Osobnostní a sociální výchova

Více

9.2.13. Člověk a zdraví Výchova ke zdraví

9.2.13. Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník ZDRAVÝ Vysvětlí na přík.přímé souvislosti mezi tělesným,

Více

Člověk a společnost. Předmět: Dějepis

Člověk a společnost. Předmět: Dějepis Člověk a společnost Předmět: Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Člověk a společnost vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické

Více

Charakteristika školy a ŠVP

Charakteristika školy a ŠVP Školní vzdělávací program Škola - krok k úspěšnému životu Charakteristika školy a ŠVP Obsah 1. Identifikační údaje...3 2. Charakteristika školy a ŠVP 2.1. Charakteristika školy...4 2.2. Charakteristika

Více

Učební osnovy. Náš svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 1. období - 1. ročník. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66

Učební osnovy. Náš svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 1. období - 1. ročník. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Učební osnovy Vzdělávací oblast : ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Náš svět 1. období - 1. ročník Učební texty : Mgr. J. Fukanová, Mgr. V. Štiková: Já a můj svět

Více

Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život určený pro 1. 9. ročník Základní školy Libouchec Datum platnosti od:

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Přírodověda

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Přírodověda Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Přírodověda 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět Přírodověda vychází ze vzdělávací oblasti Člověk

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program Praktická sestra Obor vzdělání: Zdravotnický asistent 53-41-M/01 Forma studia:večerní 1 ÚVODNÍ

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Prvouka. Charakteristika vyučovacího předmětu

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Prvouka. Charakteristika vyučovacího předmětu 5.12. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Prvouka vychází ze vzdělávací oblasti Člověk

Více

ECCE HOMO Volitelné předměty

ECCE HOMO Volitelné předměty ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ECCE HOMO Volitelné předměty Příloha školního vzdělávacího programu GYMNÁZIUM ŠTERNBERK Horní náměstí 5 1.1 Volitelné předměty 1.1.1 Environmentální výchova

Více

6.16 Charakteristika vyučovacího předmětu Člověk a svět práce 1. stupeň

6.16 Charakteristika vyučovacího předmětu Člověk a svět práce 1. stupeň 6.16 Charakteristika vyučovacího předmětu Člověk a svět práce 1. stupeň Vyučovací předmět Člověk a svět práce se na 1. stupni vyučuje jako samostatný předmět ve dvou časových obdobích, v 1.-2.ročníku (1.období)

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Přes radosti ke znalosti. Základní škola a mateřská škola Horní Blatná

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Přes radosti ke znalosti. Základní škola a mateřská škola Horní Blatná 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Přes radosti ke znalosti Základní škola a mateřská škola Horní Blatná 2 Obsah: 1 Identifikační údaje 5 2 Charakteristika školy 8 2.1 ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY 8 2.2 VYBAVENÍ

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá 78-62-C/01 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

Více

5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět

5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.5.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Vzdělávací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Časová dotace Předmět je vyučován v 1. 3. ročníku po

Více

6.14 Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

6.14 Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 6.14 Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1.stupeň Předmět výtvarná výchova je na prvním stupni vyučován od prvního do pátého ročníku 2 hodiny týdně. Výtvarná výchova je realizována prostřednictvím

Více

Školní vzdělávací program SPEKTRUM s rozšířenou výukou anglického jazyka

Školní vzdělávací program SPEKTRUM s rozšířenou výukou anglického jazyka Školní vzdělávací program SPEKTRUM s rozšířenou výukou anglického jazyka Základní škola Spektrum, s.r.o. Praha 9, Kytlická 757 1 1. Identifikační údaje Motivační název: SPEKTRUM Spolupráce, Poznatky, Ekologie,

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

V.5 Člověk a společnost

V.5 Člověk a společnost 1/24 V.5 Člověk a společnost V.5. II 2. stupeň V.5.II. 1 Charakteristika oblasti Oblast Člověk a společnost vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické

Více

SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA

SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Svobodná základní škola, o. p. s., Jablonec nad Nisou SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA, O.P.S., JABLONEC NAD NISOU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Více

školní vzdělávací program č.j. Aktualizace k 1.9.2014 RVP ZV Základní vzdělávání č.j. 81/2013 ŠVP ZV ZŠ a MŠ Brandýsek

školní vzdělávací program č.j. Aktualizace k 1.9.2014 RVP ZV Základní vzdělávání č.j. 81/2013 ŠVP ZV ZŠ a MŠ Brandýsek školní vzdělávací program č.j. Aktualizace k 1.9.2014 č.j. 81/2013 ŠVP ZV HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika ŠVP 3 2.1 Výchovné a

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM č.j. ZSG 273/2013 Stříbro

Více

Naše škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu Tvůrčí škola děti baví

Naše škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu Tvůrčí škola děti baví Naše škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu Tvůrčí škola děti baví 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 8 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 9 2.1 ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY... 9 2.2 CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO

Více

Příloha ŠVP pro ZV Škola pro ţivot, ve kterém chceme obstát jako lidé Úpravy, změny a doplňky

Příloha ŠVP pro ZV Škola pro ţivot, ve kterém chceme obstát jako lidé Úpravy, změny a doplňky Příloha ŠVP pro ZV Škola pro ţivot, ve kterém chceme obstát jako lidé Úpravy, změny a doplňky I. Identifikační údaje II. Úplnost a vybavení školy III. Charakteristika pedagogického sboru IV. Zabezpečení

Více

Obsah 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. str.

Obsah 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. str. Obsah 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 2. 1. Úplnost a velikost školy str. 3 2. 2. Materiální, prostorové, technické a hygienické vybavení školy str. 3 2. 2. 1. Materiální,

Více

Charakteristika, hlavní východiska a cíle OČBRMU ve výuce

Charakteristika, hlavní východiska a cíle OČBRMU ve výuce 21. OCHRANA ČLOVĚKA ZA BĚŽNÝCH RIZIK A MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ Charakteristika, hlavní východiska a cíle OČBRMU ve výuce Základem osvojování dovedností a způsobů jednání je praktický nácvik a provádění ukázek,

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého

TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého Základní škola Stružnice, okres Česká Lípa, příspěvková organizace 1 Jezvé 137, 471 08 Jezvé OBSAH 1. Identifikační

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Obor vzdělání: Sociální činnost 75-41-M/01 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Střední škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Výmolova 169, Praha 5. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační

Více

Podpis ředitele: Razítko školy:

Podpis ředitele: Razítko školy: 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola jako zahrada Školní vzdělávací program je zpracován podle přílohy RVP ZV upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Více