5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ Výchova ke zdraví

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ. 5.8.1 Výchova ke zdraví"

Transkript

1 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ Vzdělávací oblast Člověk a zdraví přináší základní podmínky pro ovlivňování zdraví. Směřuje k tomu, aby žáci poznávali sami sebe, aby pochopili hodnotu zdraví, smysl zdravotní prevence a problémy spojené s poškozením zdraví. Vzdělávací obsah této oblasti prolíná do ostatních vzdělávacích oblastí, které jej obohacují nebo využívají a do života školy. Vzdělávací oblast zahrnuje předměty: Výchova ke zdraví a Tělesná výchova Výchova ke zdraví Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávací obor Výchova ke zdraví vede žáky k aktivnímu rozvoji a ochraně zdraví. Žáci si osvojují zásady zdravého životního stylu a jsou vedeni k jejich uplatňování ve svém životě. Vzdělávání v předmětu výchova ke zdraví směřuje k: preventivní ochraně zdraví a předcházení úrazům získání hygienických, stravovacích, pracovních a jiných návyků a jejich upevňování rozvíjení dovednosti odmítat škodlivé látky získávání orientace v základních otázkách sexuality, uplatňování odpovědného sexuálního chování upevňování schopností poskytnout první pomoc bezpečné dopravní výchově Výchova ke zdraví se vyučuje jako samostatný předmět na 2. stupni školy v 7., 8. a 9. ročníku. Časová dotace předmětu v učebním plánu je 1 hodina týdně pro každý ročník (v 7. ročníku je čerpaná z disponibilní časové dotace). Formy a metody výuky - výklad, skupinová práce, samostatná práce, besedy, diskuze, práce s textem, hry na rozvoj komunikace. Výuka předmětu probíhá v kmenové třídě a v učebně PC. Průřezová témata: V předmětu Výchova ke zdraví se prolínají průřezová témata a jejich okruhy: Osobnostní a sociální výchova - Sebepoznávání a sebepojetí, Komunikace, Psychohygiena, Seberegulace a sebeorganizace, Poznávání lidí Výchova demokratického občana - Občan, občanská, Zásady slušnosti a tolerance Environmentální výchova - Utváření zdravého životního stylu, Vztah člověka k prostředí Multikulturní výchova - Etnický původ, Lidské vztahy Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí: Kompetence k učení: - vede žáky k samostatnému vyhledávání informací pro ně potřebných, ke schopnosti orientovat se v textu (učebnice, odborná literatura, internet) - vede žáky k porovnávání výsledků svého učení s výsledky ostatních a ke zdokonalování jejich nedostatků - učí žáky vyhledávat důležité informace a následně je zpracovávat (referáty)

2 Kompetence k řešení problémů: - vede žáka k aktivnímu a samostatnému přístupu k řešení problémů - nabádá žáky k hledání různých řešení problémů - předkládá nejrůznější problémové situace a vyžaduje plánování způsobů řešení - vede žáky k obhajobě svých rozhodnutí, nutí je přemýšlet o nich a vést je k odpovědnosti - ukazuje žákům cestu ke správným řešením prostřednictvím jejich chyb Kompetence komunikativní: - vede žáky k samostatnému vyjadřování, k efektivní komunikaci nejen se spolužáky, učiteli, ale i s ostatními lidmi ve svém okolí - vyžaduje od žáků výstižný, kultivovaný a souvislý projev - vytváří příležitosti k interpretaci a prezentaci různých textů - vede žáky k diskuzi mezi sebou Kompetence sociální a personální: - vede žáky k efektivní spolupráci s ostatními, k uplatňování pravidel práce ve skupině a týmové práci - vede žáky k podpoře sebedůvěry a sebeúcty - nabádá k utváření příjemné atmosféry při práci v týmu - vyžaduje dodržování pravidel slušného chování a pomoci v případě nebezpečí či ohrožení života - vede žáky k ochraně životního prostředí Kompetence občanské: - vede žáky k toleranci, spolupráci, pomoci druhým lidem, k rozvoji svých dovedností a schopností - učí žáky rozeznávat jejich povinnosti a práva ve škole i mimo školu - umožňuje žákům hodnotit jejich činnost - objasňuje základní ekologické požadavky a vede žáky k udržování kvalitního životního prostředí Kompetence pracovní: - vede žáky k zodpovědnému přístupu k práci, ke zkvalitňování výsledků práce - vyžaduje dodržování obecných pravidel bezpečnosti práce - zdůrazňuje efektivní organizaci práce - podporuje a umožňuje práci s odbornou literaturou

3 Předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Ročník: 7. Výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Mezipředm. vazby, PT - samostatně využívá osvojené kompenzační a relaxační techniky a sociální dovednosti k regeneraci organismu, překonávání únavy a předcházení stresovým situacím - dává do souvislosti složení stravy a způsob stravování s rozvojem civilizačních nemocí a v rámci svých možností uplatňuje zdravé stravovací návyky - dodržuje a objasní zásady režimu dne - popíše význam spánku pro zdraví člověka - užívá různé relaxační techniky k regeneraci organismu - rozpozná druhy pohybových aktivit a vysvětlí jejich význam - uplatňuje zásady zdravého stravovacího a pitného režimu - dokáže vybrat zdravé potraviny - orientuje se v základních údajích o složení a trvanlivosti potravin a prakticky je využívá - rozpozná poruchy příjmu potravy - uvádí souvislosti mezi složením stravy a civilizačními chorobami - orientuje se v alternativních výživových směrech Zdravý způsob života - režim dne, spánek, odpočinek, únava - pohybová aktivita - otužování - prevence a odstraňování škodlivých návyků. Výživa jako složka životosprávy. - stravovací a pitný režim - zásady zdravé výživy - nákup a skladování potravin Poruchy příjmu potravy. Civilizační choroby. Tv - 6.roč. OSV-sebepoznání a sebepojetí EV-vztah člověka k prostředí - vysvětlí na příkladech přímé souvislosti mezi tělesným, duševním a sociálním zdravím; vysvětlí vztah mezi uspokojováním základních lidských potřeb a hodnotou zdraví - posoudí různé způsoby chování lidí z hlediska odpovědnosti za vlastní zdraví i zdraví druhých a vyvozuje z nich osobní odpovědnost ve prospěch aktivní podpory zdraví - rozlišuje tělesné, duševní a sociální zdraví, dovede vysvětlit souvislosti mezi nimi - chápe hodnotu zdraví - posoudí význam odpovědnosti za vlastní zdraví a zdraví druhých - aktivně se podílí na podpoře a ochraně svého zdraví Hygiena a duševní zdraví - zdraví a nemoc - odpovědnost za své zdraví - intimní hygiena chlapců a dívek - hygiena odívání OSV-seberegulace a sebeorganizace - usiluje v rámci svých možností a zkušeností o aktivní podporu zdraví - vysvětlí význam aktivního přístupu ke zdraví - zhodnotí zásady zdravého životního stylu a aktivní podpory zdraví

4 - vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a diskutuje o něm v kruhu vrstevníků, rodiny a v nejbližším okolí - diskutuje o problematice zdraví - zapojuje se do uplatňování podpory svého zdraví i zdraví své rodiny - sestaví žebříček vlastních životních hodnot - projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu; dobrovolně se podílí na programech podpory zdraví v rámci školy a obce - osvojuje si základy zdravého životního stylu - uplatňuje získané zásady v životě - seznamuje se s projekty podpory zdraví, v rámci svých možností se zapojuje do jejich plnění Domov a bydlení - uplatňuje osvojené preventivní způsoby rozhodování, chování a jednání v souvislosti s běžnými, přenosnými, civilizačními a jinými chorobami; svěří se se zdravotním problémem a v případě potřeby vyhledá odbornou pomoc - rozlišuje nemoci běžné, infekční, civilizační - v případě potřeby dokáže vyhledat odbornou pomoc - uplatňuje zásady osobní hygieny v praxi - zařazuje do svého režimu aktivní pohyb - využívá otužování a relaxaci - rozlišuje techniky zvládání stresu Nemoci (běžné, infekční, civilizační choroby) Osobní hygiena. Duševní hygiena Otužování a relaxace. Př.- 8.roč. Tv roč. - projevuje odpovědné chování v rizikových situacích silniční a železniční dopravy; aktivně předchází situacím ohrožení zdraví a osobního bezpečí; v případě potřeby poskytne adekvátní první pomoc - odpovědně přistupuje k řešení rizikových situací podle modelových příkladů - rozezná a používá správná telefonní čísla tísňového volání - prakticky provede adekvátní první pomoc Ochrana člověka za mimořádných událostí. Př - 8.roč. - uplatňuje adekvátní způsoby chování a ochrany v modelových situacích ohrožení, nebezpečí i mimořádných událostí - rozpozná druhy varovných signálů, vysvětlí jejich význam - charakterizuje mimořádné situace

5 Předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Ročník: 8. Výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Mezipředm. vazby, PT - vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy, spolku) a uvede příklady pozitivního negativního vlivu na kvalitu sociálního klimatu (vrstevnická komunita, rodinné prostředí) z hlediska prospěšnosti zdraví - respektuje změny v období dospívání, vhodně na ně reaguje; kultivovaně se chová k opačnému pohlaví - respektuje přijatá pravidla soužití mezi spolužáky i jinými vrstevníky k utváření dobrých mezilidských vztahů v komunitě - vyhodnotí na základě svých znalostí a zkušeností možný manipulativní vliv vrstevníků, médií, sekt; uplatňuje osvojené dovednosti komunikační obrany proti manipulaci a agresi - vysvětlí role členů rodiny, chápe vztahy v rodině - uvádí možné příklady kladných a záporných vlivů rodiny na vývoj dítěte - rozlišuje rozdíly mezi jednotlivými výchovnými styly a uvádí jejich klady a zápory - charakterizuje jednotlivá období lidského života - pojmenuje tělesné a psychické změny v dospívání - utváří si vztahy k opačnému pohlaví, uplatňuje respekt k opačnému pohlaví - uvádí příklady souvislostí mezi rodinným životem a dodržováním lidských práv - rozlišuje vztahy ve dvojici: kamarádství, přátelství, lásku, manželství - respektuje pravidla soužití mezi vrstevníky a partnery - pozitivní komunikací přispívá k tvorbě dobrých vztahů s ostatními lidmi - uplatňuje zásady asertivního chování - podle svých možností a schopností řeší konflikty klidným způsobem - odmítá agresi a k projevům násilí se vyjadřuje kriticky - rozlišuje slovní komunikaci a řeč těla - vysvětlí význam komunikace a důsledky nedostatečné komunikace - uvědomuje si rozdíly v komunikaci s vrstevníky a s neznámými lidmi - rozpoznává manipulativní vlivy Rodina jako systém: - vztahy v rodině - rodinné prostředí - výchovné styly - vliv rodiny na děti Rodinné konflikty a jejich vliv na dítě Změny chování v dospívání - dospívání, puberta. Slabost a síla prvních přátel. a partner. vztahů - charakterový vývoj - temperamentové typy - přátelství - mezilidské vztahy Lidská práva a rodina: - všeob. deklarace lid. práv - pakty o lidských právech Tvorba sebepojetí: - utváření lidského Já - zrání lidské osobnosti - asertivita, konflikty, agresivita Problémy komunikace: - verbální komunikace - nonverbální komunikace - komunikace v rodině MKV-lidské vztahy OSV-sebepoznání, sebepojetí MKV-etnický původ OSV-komunikace

6 - uvádí do souvislosti zdravotní a psychosociální rizika spojená se zneužíváním návykových látek a životní perspektivu mladého člověka; uplatňuje osvojené sociální dovednosti a modely chování při kontaktu se sociálně patologickými jevy ve škole i mimo ni; v případě potřeby vyhledá odbornou pomoc sobě nebo druhým - projevuje vztah k pravidlům zdravého životního stylu bez závislostí - uvádí zdravotní a sociální rizika spojená se zneužíváním návykových látek (kouření, alkohol, drogy) - odmítá šikanu a jiné projevy násilí ve škole - vysvětlí rizika spojená s patologickým hráčstvím - používá způsoby odmítání návykových látek v modelových situacích i ve styku s vrstevníky - v případě potřeby dovede vyhledat odbornou pomoc - orientuje se v možnostech léčby závislostí - kriticky posoudí škodlivost reklamy na cigarety a alkohol Závislosti : - návykové látky - zdravotní rizika - druhy závislostí - léčba závislostí (linka důvěry, krizová centra). Vlivy reklamy na užívání návykových látek. OSV-seberegulace a sebeorganizace - projevuje odpovědné chování v rizikových situacích silniční a železniční dopravy; aktivně předchází situacím ohrožení zdraví a osobního bezpečí; v případě potřeby poskytne adekvátní první pomoc - uplatňuje adekvátní způsoby chování a ochrany v modelových situacích ohrožení, nebezpečí i mimořádných událostí - rozpozná potenciální nebezpečí - charakterizuje mimořádné situace - dodržuje zásady bezpečného chování po vyhlášení mimořádné události - rozpozná a dokáže použít čísla tísňového volání - zvládne zásady první pomoci - charakterizuje možná nebezpečí vyplývající z konkrétních situací - vysvětlí význam integrovaného záchranného systému - rozliší varovné signály spojené se vznikem mimořádné události Ochrana člověka za mimořádných událostí.. Př - 8.roč.

7 Předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Ročník: 9. Výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Mezipředm. vazby, PT - respektuje změny v období dospívání, vhodně na ně reaguje; kultivovaně se chová k opačnému pohlaví - respektuje přijatá pravidla soužití mezi spolužáky i jinými vrstevníky k utváření dobrých mezilidských vztahů v komunitě - dodržuje respekt k opačnému pohlaví - spojuje význam sexuality s perspektivním vztahem - respektuje pravidla soužití - rozlišuje typy nevhodné pro manželství - dovede si určit požadavky na partnera - přijímá odpovědnost za svůj výběr - uvědomuje si podmínky pro uzavření manželství - nepodceňuje správné poznání partnera Rozhodování pro celý život: - lidé pro manželství nevhodní - požadavky na partnera Nezralá manželství Vznik manželství Znalost partnera OSV-sebepoznání, sebepojetí OSV-poznávání lidí - uplatňuje osvojené preventivní způsoby rozhodování, chování a jednání v souvislosti s běžnými, přenosnými, civilizačními a jinými chorobami; svěří se se zdravotním problémem a v případě potřeby vyhledá odbornou pomoc - uvědomuje si následky nechráněného pohlavního styku - odpovědně přistupuje k otázce sexuálního chování - orientuje se v nabídce antikoncepčních prostředků a ve vhodnosti jejich použití Nemoci skryté a zjevné: - předčasný pohlavní styk. - ochrana před nechtěným těhotenstvím - antikoncepce Př. - 8.roč. - respektuje význam sexuality v souvislosti se zdravím, etikou, morálkou a pozitivními životními cíli; chápe význam zdrženlivosti v dospívání a odpovědného sexuálního chování - osvojí si pojmy v oblasti sexuality - spojuje význam sexuality s perspektivním vztahem - vyhodnotí možná rizika předčasného pohlavního styku v dospívání pro tělesné zdraví - orientuje se v rozdílech sexuálního chování lidí (homosexualita, bisexualita) - jmenuje nejčastější pohlavní choroby, vysvětlí jak se před nimi chránit - uvědomuje si riziko nákazy AIDS - vysvětlí riziko nechráněného pohlavního styku a střídání partnerů - kriticky se vyjadřuje k projevům sexuálního násilí - vysvětlí, jak dochází k oplození a k vývoji nového jedince - jmenuje zásady zdravé výživy těhotné ženy - seznamuje se s péčí o novorozence a kojence - promiskuita a nebezpečí s ní spojené - sexuální orientace Pohlavní choroby - typy pohlavních chorob - riziko nákazy Plánované rodičovství - rozvaha před početím Početí a těhotenství Porod

8 - získá základní povědomí v péči o dítě, o výchově dítěte a jeho potřebách Vývoj a výchova dítěte - projevuje odpovědné chování v rizikových situacích silniční a železniční dopravy; aktivně předchází situacím ohrožení zdraví a osobního bezpečí; v případě potřeby poskytne adekvátní první pomoc - analyzuje konkrétní situaci v rizikových situacích a uvede možná nebezpečí - vysvětlí vztahy a chování účastníků modelových situací - dovede se aktivně zapojit do pomoci ohroženým osobám - popíše organizaci záchranného systému Ochrana člověka za mimořádných událostí. - uplatňuje adekvátní způsoby chování a ochrany v modelových situacích ohrožení, nebezpečí i mimořádných událostí - rozpozná druhy varovných signálů a chápe jejich význam - jmenuje zásady chování po vyhlášení evakuace - sestaví evakuační zavazadlo

5.5.3. Osobnostní a sociální výchova pro 1. a 2. stupeň

5.5.3. Osobnostní a sociální výchova pro 1. a 2. stupeň 5.5.3. Osobnostní a sociální výchova pro 1. a 2. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím procesu Vyučovací předmět Osobnostní a sociální výchova

Více

Člověk a společnost. Předmět: Dějepis

Člověk a společnost. Předmět: Dějepis Člověk a společnost Předmět: Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Člověk a společnost vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Přírodověda

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Přírodověda Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Přírodověda 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět Přírodověda vychází ze vzdělávací oblasti Člověk

Více

5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět

5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.5.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Vzdělávací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Časová dotace Předmět je vyučován v 1. 3. ročníku po

Více

9.2.13. Člověk a zdraví Výchova ke zdraví

9.2.13. Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník ZDRAVÝ Vysvětlí na přík.přímé souvislosti mezi tělesným,

Více

Učební osnovy. Náš svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 1. období - 1. ročník. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66

Učební osnovy. Náš svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 1. období - 1. ročník. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Učební osnovy Vzdělávací oblast : ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Náš svět 1. období - 1. ročník Učební texty : Mgr. J. Fukanová, Mgr. V. Štiková: Já a můj svět

Více

PRVNÍ POMOC. pro učitele středních škol (s využitím pro ZŠ II. stupeň) METODICKÁ PŘÍRUČKA DO VÝUKY. Kolektiv autorů INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

PRVNÍ POMOC. pro učitele středních škol (s využitím pro ZŠ II. stupeň) METODICKÁ PŘÍRUČKA DO VÝUKY. Kolektiv autorů INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PARDUBICKÝ KRAJ INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Metodika byla zpracována v rámci projektu (reg. číslo CZ.1.07/1.3.46/01.0016), který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Prvouka. Charakteristika vyučovacího předmětu

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Prvouka. Charakteristika vyučovacího předmětu 5.12. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Prvouka vychází ze vzdělávací oblasti Člověk

Více

Charakteristika, hlavní východiska a cíle OČBRMU ve výuce

Charakteristika, hlavní východiska a cíle OČBRMU ve výuce 21. OCHRANA ČLOVĚKA ZA BĚŽNÝCH RIZIK A MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ Charakteristika, hlavní východiska a cíle OČBRMU ve výuce Základem osvojování dovedností a způsobů jednání je praktický nácvik a provádění ukázek,

Více

V.5 Člověk a společnost

V.5 Člověk a společnost 1/24 V.5 Člověk a společnost V.5. II 2. stupeň V.5.II. 1 Charakteristika oblasti Oblast Člověk a společnost vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické

Více

5.5. ČLOVĚK A JEHO SVĚT

5.5. ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.5. ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.5.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět naplňují předměty prvouka, vlastivěda a přírodověda. Je koncipována pouze pro 1. stupeň základního

Více

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A JEHO SVĚT Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vyučovací předměty Prvouka Vlastivěda Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávaní v této vzdělávací

Více

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň:

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vzdělávání v oblasti Člověk a jeho svět rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti žáků získané ve výchově v rodině a v předškolním

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program Praktická sestra Obor vzdělání: Zdravotnický asistent 53-41-M/01 Forma studia:večerní 1 ÚVODNÍ

Více

Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT

Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast člověk a jeho svět se týká člověka, rodiny, společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky,

Více

Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět. Člověk a jeho svět. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět. Člověk a jeho svět. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení 1. ročník 1 hodina týdně 2. ročník 2 hodiny týdně 3.-5. ročník 3 hodiny

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá 78-62-C/01 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

Více

Příloha ŠVP pro ZV Škola pro ţivot, ve kterém chceme obstát jako lidé Úpravy, změny a doplňky

Příloha ŠVP pro ZV Škola pro ţivot, ve kterém chceme obstát jako lidé Úpravy, změny a doplňky Příloha ŠVP pro ZV Škola pro ţivot, ve kterém chceme obstát jako lidé Úpravy, změny a doplňky I. Identifikační údaje II. Úplnost a vybavení školy III. Charakteristika pedagogického sboru IV. Zabezpečení

Více

Dodatek preventivního programu pro školní rok 2014/2015

Dodatek preventivního programu pro školní rok 2014/2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Králíky Nábřežní 130, Králíky 561 69 www.zspkraliky.cz IČO 61235105 zspkraliky@zspkraliky.cz tel., fax: 465 631 186 Čj: /2014 V Králíkách 2. září 2014

Více

Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život určený pro 1. 9. ročník Základní školy Libouchec Datum platnosti od:

Více

ECCE HOMO Volitelné předměty

ECCE HOMO Volitelné předměty ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ECCE HOMO Volitelné předměty Příloha školního vzdělávacího programu GYMNÁZIUM ŠTERNBERK Horní náměstí 5 1.1 Volitelné předměty 1.1.1 Environmentální výchova

Více

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení ČLOVĚK A JEHO SVĚT A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělávací obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět a Člověk a

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 2. verze (provedeny drobné úpravy formalního rázu) Základní škola Sloupnice Horní Sloupnice 14-1 - OBSAH ŠKOLA, CESTA DO ŽIVOTA... 5 Identifikační údaje...

Více

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Člověk a jeho svět Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Člověk a jeho svět Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 PLACE HERE ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 Název školy Adresa Název ŠVP Plešivec 249, 381 01 Český Krumlov ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec

Více

1) orientuje v místě svého bydliště a školy a zvládne bezpečně cestu do školy a zpět; 2) orientuje ve své obci (městě) podle význačných objektů,

1) orientuje v místě svého bydliště a školy a zvládne bezpečně cestu do školy a zpět; 2) orientuje ve své obci (městě) podle význačných objektů, 69 ČLOVĚK A JEHO SVĚT (Prv,Přv,Vl) Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je koncipována pro 1. a 2. období (1. 5. ročník). Tato integrovaná vzdělávací oblast propojuje

Více

Školní vzdělávací program ZŠ Kelč

Školní vzdělávací program ZŠ Kelč Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program ZŠ Kelč Základní škola Kelč, okres Vsetín Platnost od 1.9.2013. Školskou radou Školní vzdělávací program ZŠ Kelč schválen 26.8.2013. 1 Obsah Strana 1.

Více

I. Sekaniny1804 Občanská výchova

I. Sekaniny1804 Občanská výchova Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Občanská výchova je součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost, směřuje k postupnému formování

Více

5.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět

5.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.4.1. Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: - vyučuje se v prvním a druhém ročníku dvě hodiny týdně, ve třetím

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Přes radosti ke znalosti. Základní škola a mateřská škola Horní Blatná

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Přes radosti ke znalosti. Základní škola a mateřská škola Horní Blatná 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Přes radosti ke znalosti Základní škola a mateřská škola Horní Blatná 2 Obsah: 1 Identifikační údaje 5 2 Charakteristika školy 8 2.1 ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY 8 2.2 VYBAVENÍ

Více

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OSMILETÉ GYMNÁZIUM verze 4.0 Svazek II Obsah svazku II. Učební plán... 5

Více