Uplatnění zásad finančního řízení v příspěvkové organizaci

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Uplatnění zásad finančního řízení v příspěvkové organizaci"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Bankovnictví a pojišťovnictví Uplatnění zásad finančního řízení v příspěvkové organizaci Diplomová práce Autor: Bc. Eduard Jozífek Obor Finance Vedoucí práce: Ing. Tomáš Marek Praha Duben, 2012

2 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci zpracoval samostatně a v seznamu uvedl veškerou pouţitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, ţe odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámen se skutečností, ţe se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Jihlavě dne Eduard Jozífek

3 Poděkování Na tomto místě bych velice rád poděkoval panu Ing. Tomáši Markovi vedoucímu diplomové práce a svému učiteli, za jeho ochotu a pomoc při zpracovávání této práce.

4 Anotace: Diplomová práce se zabývá problematikou finančního řízení a finančního plánování u příspěvkových organizací. Kromě formulování obecně platných zásad finančního řízení se zaměřuje na moţné a jejich moţné i skutečné v praxi. Pro analytickou činnost aplikuje základní ukazatele posuzující efektivnost hospodaření a pro tvorbu plánu pak nabízí vyuţití kauzální analýzy. Praxi modeluje a analyzuje na příkladu tří příspěvkových organizací, jejichţ zřizovatelem je Kraj Vysočina. Dochází k potřebě důsledně propojovat společenskou sluţbu poskytovanou těmito organizacemi s racionálním finančním hospodařením a navrhuje pro účely plánování propojovat extrapolační modely s deduktivní (případně téţ induktivní) kauzální analýzou. Klíčová slova: finanční řízení, finanční plánování, příspěvkové organizace, kauzální analýza Annotation: Annotation This thesis deals with the questions of financial management and financial planning in subsidized organisations. In addition to the formulation of generally accepted principles of financial management it concentrates on possible as well as in practice. The basic indicators reviewing the economy effectiveness are applied to the analytical work and the usage of causal analysis is offered for the plan formation. The practice is simulated and analyzed by means of three sample subsidized organizations established by Vysočina Region. There is a need to link the social services provided by these organisations with the rational financial management consistently. It is suggested to connect extrapolation models with deductive (eventually also inductive) causal analysis for the planning purposes. Key words: financial management, financial planning, subsidized organisations, causal analysis

5 Obsah 1. Podstata a praktický význam uplatnění zásad finančního řízení Finanční řízení a jeho vztah ke strategii i operativnímu řízení organizace Nástroje finančního řízení, informace, analýzy, finanční plán Řídící a komunikační struktury příspěvkové organizace Pozice finančního řízení v prostředí příspěvkových organizací Výběr a vyuţití analytických metod při řízení organizace Specifika postavení příspěvkových organizací v oblasti způsobu financování Poslání příspěvkových organizací Postupy při tvorbě finančních plánů příspěvkových organizací Rozpočet příspěvkové organizace, jeho tvorba a skladba Postup schvalování rozpočtu příspěvkové organizace, kontrola jeho plnění Metody rozhodování o investicích a způsoby jejich finančního zajištění Analýza tří příspěvkových organizací různého zaměření v rámci regionu Představení příspěvkových organizací vybraných k analýze Domov důchodců Ţdírec Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě Střední průmyslová škola Jihlava Analytické posouzení jednotících prvků vybraných organizací Analytické posouzení odlišujících prvků vybraných organizací Vyhodnocení poznatků a nalezení společných rysů v pozitivních i negativních přístupech Pravidla pro tvorbu finančních plánů a jejich naplňování Vyhodnocení z hlediska efektivity vyuţívání majetku organizací Postupové kroky finančního řízení: Vyuţívání majetku z pohledu společenské sluţby i hospodárnosti Vyhodnocení vývoje deduktivní a induktivní metodou kauzální analýzy Zobecnění poznatků, jejich porovnání s teoretickými východisky a návrhy pro finanční řízení takových organizací

6 Úvod Efektivnost investiční činnosti je zejména v prostředí trţně orientovaných výrobních podniků v odborné literatuře a různých analytických pojednáních velmi dobře zpracovaná. Jiná situace je v oblasti příspěvkových organizací, které sice téţ vstupují na trh, ale s tím, ţe dosahování zisku není jejich hlavním posláním, nýbrţ jejich činnost je určitou formou společenské sluţby. To je v některých případech zaměňováno s představou, ţe efektivnost a rentabilita vloţených prostředků není u příspěvkových organizací podstatná. Ve své práci se soustřeďuji na problematiku efektivnosti investic, a to nejen na úspornost jejich vlastní realizace, ale zejména na jejich následné vyuţívání v provozní činnosti vybraných příspěvkových organizací. Cílem práce je s vyuţitím teoretických poznatků analyzovat úroveň uplatňování zásad finančního řízení v regionálních příspěvkových organizacích. S pomocí analýz vybraných subjektů navrhnout inovativní přístup v zájmu vyšší racionality vyuţívání finančních prostředků. K dosaţení tohoto cíle budou v práci provedeny ve sféře finančního řízení srovnávací analýzy opřené o teoretická východiska uvedená v první části práce, a přiměřeně téţ o postupy zavedené u běţných obchodních společností. Vyuţity budou i některé kategorie z oblasti identifikace a řízení rizik. Tyto analýzy umoţní pojmenování nejvýznamnějších pochybení, jeţ uţívání investic u příspěvkových organizací provázejí. Pro daný účel budou vyuţity informace a údaje z hospodaření celkem tří vybraných příspěvkových organizací řízených na krajské úrovni. Následně pak i také navrţení metod, jak faktickou návratnost u nich vynaloţených investičních prostředků posuzovat a v provozu zajišťovat. Přitom bude plně respektována priorita jejich společenské funkce. 6

7 1. Podstata a praktický význam uplatnění zásad finančního řízení 1.1 Finanční řízení a jeho vztah ke strategii i operativnímu řízení organizace Obr. 1 základní vztahy při podnikání zdroj: autor Základní smysl podnikání, naplňovaný dosahováním zisku a zvyšováním finanční i nefinanční hodnoty podniku, podléhá příčinným souvislostem. Určujícím místem pro dosaţení cíle (úspěchu) je TRH. Tam tedy směřujeme. Na trh musíme přijít s nějakým produktem, a to takovým, který je v dané době (čase) poptáván, respektive zákazníci jsou ochotni jej přijmout a tudíţ i zaplatit. Místem vytváření produktu je PODNIK. Podnik tedy musí v daném čase splňovat podmínku schopnosti efektivně vytvořit produkt, který chce na trhu nabízet. Podnik se skládá z majetku a určitého okruhu práv a povinností. Majetek je třeba pořídit a udrţovat v činnosti, práva a povinnosti sebou nesou finanční potřebu, případně téţ finanční nároky. Všechny tyto náleţitosti je nutno profinancovat. K tomu slouţí KAPITÁL. Jednotlivé kategorie ilustrace podstaty podnikání a vztahy mezi nimi je třeba vzájemně slaďovat, aby skutečně byly nastaveny v zájmu vytýčeného cíle, a to nejen v daném okamţiku, ale průběţně a výhledem do budoucna. Zdůraznění faktoru času je opravdu na místě, neboť vše se děje v čase, rozhodování je o věcech a stavech budoucích a procesy řízení jsou vţdy termínovány tak říkajíc od do. Proto i nyní přistupujeme k uvedení systému do chodu, a to právě zvýrazněním faktoru času v podnikatelské činnosti. Počáteční potřeba kapitálu vychází z původní marketingové strategie a k ní zpracovaného podnikatelského plánu. Po následném prověření prvotní úspěšnosti produktu na trhu a s přihlédnutím k dalším vlivům a informacím (obchodním i neobchodním) podnik 7

8 (management) vyhodnotí situaci a navrhne další kroky ve výrobě a obchodní činnosti. Realizací produktu na trhu nic nekončí, naopak se rozbíhá nové kolo. Trh prověřuje úroveň naší přípravy, tj. obchodní strategie, krátkodobého plánování a řídící činnosti. Dává nám signály k tomu, co máme učinit v reakci na dosaţené výsledky. To platí pro všechny oblasti činnosti podniku, od vyuţití technologií, přes objem a kvalitu lidské práce, hospodárnost ve vyuţívání majetku, v zacházení se zásobami a energiemi atd. Nesporně také pro opatření k optimalizaci mnoţství a skladby kapitálu. Mnoţství a skladba kapitálu prochází změnami podle potřeb podniku. Podstata je v tom, ţe v podniku se vytváří produkt, který musí být nákladově racionální tak, aby dosaţitelný výnos na trhu zajišťoval dostatečný zisk. Protoţe smyslem podnikání je zhodnocování vloţeného kapitálu, je nezbytné z tohoto hlediska posuzovat sloţky a činnosti podniku, které na konečný efekt produktu mají a mohou mít vliv. Míra takového vlivu je rozličná, ale v zásadě lze říci, ţe na nákladovost produktů, mají vliv všechny. Obr. 2 hlavní součásti finančního managementu zdroj: autor Schematické zobrazení základních součástí finančního managementu mnohé napovídá. Výchozím předpokladem je, ţe podnik nepracuje nahodile, ale podle schváleného finančního plánu (1). Víme, na plán navazuje operativní management a vytvořený produkt se prověřuje na trhu (2). Tam dosaţené výsledky se zpětně promítají do hospodaření podniku a měly by být analyzovány jednak z pohledu naplnění plánem vytýčených ekonomických úkolů, a také z hlediska pravděpodobného vývoje v dalším období (3). Podle výsledku analýz se budou přijímat rozhodnutí (4) potřebná pro aktualizaci finančního plánu na další období (nebo také ještě v období aktuálním). 8

9 Přijímaná rozhodnutí mají vliv na produkci, na osoby, na hmotný i nehmotný majetek a na potřebu finančního majetku. To vše musí být manaţerskými rozhodnutími (plánovacími i operativními) udrţováno v optimální velikosti a struktuře. Musí být téţ zabezpečováno řádně profinancování, tedy kapitálové krytí. Finanční management tedy zajišťuje ve svých cílech optimální financování, tj. řídí finance. Toto financování je zcela účelové a nastavené na dosahování optimalizace objemu a struktury majetku podniku pro jeho efektivní vyuţití k vytváření dobře prodejného produktu. Finanční management tak řídí financemi. Tím se celý proces uzavírá, respektive dostává do spirálového pohybu v čase. Uvedená schémata i komentář ukazují plnou oprávněnost rovnice: Obr. 3 zaměření finančního řízení podniku zdroj: autor Do shora popsaného reţimu (obr. 2) je nutné zapojit všechna pracoviště, která se na vytváření produktu přímo podílejí, a také pracoviště obsluţného a zajišťovacího charakteru. Při zjednodušeném (modelovém) pohledu na řídící strukturu můţeme problematiku ilustrovat na demonstrativně uvedených útvarech běţného podniku: Vrcholový management finanční obchodní logistiky výrobní personální Obr.4 schéma koordinační funkce řízení financemi vůči útvarům firmy zdroj: autor 9

10 Schéma na obr. 4 ilustruje základní vztahy mezi vybranými řídícími útvary podniku v době přípravy finančního plánu, kdy podle pozice a míry obsluţnosti uplatňují poţadavky na zajištění financí pro splnění svých předpokládaných úkolů. Tučné šipky pak naznačují koordinační a usměrňující imperativ daný schváleným finančním plánem, jehoţ úkolem je zajistit racionální chování řídících úseků jak v otázce spotřeby (nákladů), tak v otázce výnosů v přímé rovině (např. obchod a zčásti logistika) nebo v rovině vnitřní sluţby resp. subdodávky (personální, výroba, zčásti logistika). Zkušenosti z praxe ukázaly mimo pochybnost, ţe právě zajišťování koordinace a společného směřování k základnímu cíli bývá v podnicích značný problém, který vychází z běţně uplatňované snahy jednotlivých vedoucích pracovníků upřednostňovat úsek hospodaření podniku, který vedou oni. Finanční plán by měl ve svém obsahu sjednocovat záměry a parametry jednotlivých odvětvových částí podnikatelského plánu v zájmu jejich provázanosti a ekonomické optimalizace. Lze bez rizika prohlásit, že všechny výše uvedené teze jsou obecně platné pro oblast podnikatelskou, a přiměřeně také i pro oblasti vytváření produktů jinými osobami, než obchodními společnostmi či živnostníky. 1.2 Nástroje finančního řízení, informace, analýzy, finanční plán Finanční řízení podniku znamená efektivní řízení peněţních prostředků vloţených do podnikání, tj. jejich získání a zhodnocení. Schopnost a vůle efektivně řídit peněţní prostředky je základní podmínkou pro dosaţení podnikatelského úspěchu. 1 Za hlavní nástroje finančního řízení povaţujeme podnikatelskou strategii jako výchozí instrument, dále střednědobý a krátkodobý finanční plán, řízení objemu a skladby finančních zdrojů, zastřešování a koordinaci činností útvarů podniku, kontrolu peněţních toků atd. Finanční plánování prognózuje budoucí vývoj podniku zejména v kontextu s jeho cíli, popř. aktuálním stavem jejich plnění, trhem, konkurencí, legislativou, cykly ekonomiky atd. Modeluje budoucí stavy podniku, které můţe management za předpokladu aktivního, systematického a racionálního jednání, finančního řízení a rozhodování dosáhnout. 2 1 Šiman, Petera: Financování podnikatelských subjektů, C.H. Beck 2010, str Šiman, Petera: Financování podnikatelských subjektů, C.H. Beck 2010, str

11 K výkonu všech uvedených činností potřebuje podnik především racionální vnitřní organizaci, komunikační systém, dostatek informací vnitřních i vnějších, a průběţné i individuální provádění finančních i dalších analýz. Posláním organizační struktur je vytvořit účelné a účinné uspořádání dílčích organizačních částí v celek, jejich vzájemné integrační vztahy a stanovit funkční náplně činností. Obecně jde o vyjádření formy, v jejímţ rámci se realizuje věcná, obsahová náplň dalších komponentů modelu kritických faktorů úspěchu. Vzájemné vazby a funkce koordinačních mechanismů vyjadřují téţ vztahy nadřízenosti, podřízenosti, dalších forem spolupráce, kontroly, sdílení dat, popř. informací a znalostí. 3 Potřeba informací je součástí kaţdé lidské (a nejen lidské) činnosti a s trochou nadsázky moţno konstatovat, ţe v podnikání to platí dvojnásob. Management podniku potřebuje mít komplexní, včasné a pravdivé informace především o podniku samém. Návazně pak o situaci blízkého okolí (lépe mikrookolí) a přiměřeně téţ o okolí, které sice nemá moţnost ovlivňovat, ale ono můţe mít vliv na podnik tedy makrookolí. V dnešní době informační, resp. znalostní společnosti je naléhavou výzvou, aby si organizace dokázaly účelně vytvořit a účinně zhodnotit své znalostní zázemí. Smyslem tohoto úsilí je významné zlepšení konkurenční pozice organizací a snaha zajistit si dlouhodobě udrţitelnou konkurenční výhodu. 4 Předešlá zmínka o potřebě kontroly peněţních toků nebyla nijak náhodná. Jde o význačný nástroj krátkodobého managementu, zaměřeného zejména na platební schopnost podniku a tedy i na tzv. hotovostní cyklus: provedení platby Obr. 5 hotovostní cyklus zdroj: autor 3 Vodáček, Vodáčková: Moderní management v teorii a praxi, Management Press 2009, str Vodáček, Vodáčková: Moderní management v teorii a praxi, Management Press 2009, str

12 To neznamená, ţe v dlouhodobějších horizontech se o cash-flow nezajímáme. Díváme se však na problém peněţních toků více z hlediska účelovosti. Typickým m příkladem můţe být finanční zabezpečení investičních projektů, zabezpečování prostředků pro platby spojené s dluhovou sluţbou. Můţe se jednat téţ o neinvestiční akce, které z běţného rytmu finančních potřeb citelně vybočují. Cash-flow je definován jako skutečný pohyb (tok) peněţních prostředků podniku za určité období v souvislosti s jeho činností. Je východiskem pro řízení likvidity podniku. 5 Ve statickém pohledu představuje cash-flow volnou zásobu peněz, které má podnik k dispozici. V podobě ukazatele umoţňuje měřit finanční situaci podniku. V dynamickém pojetí jde o budoucí peněţní toky, které jsou součástí finančních plánů (rozpočtů) podniku, resp. z pohledu investora očekávané (diskontované) příjmy z investice. 6 Jen velmi omezené mnoţství informací můţeme pro řízení podniku pouţívat v primární (nijak nezpracované) podobě. Je moţno říci, ţe i v případech, kdy si to v podstatě neuvědomujeme, podrobujeme získané informace určité analýze. Rozdíl je jen v tom, zda jde o analýzu neformální (nezpracovanou textově či graficky), kterou si provádí manaţer na základě svých znalostí, dovedností a intuice, nebo jde o analýzu formalizovanou do sestav, ukazatelů, případně sloţitějších modelů. Volba závisí v prvé řadě na podstatě posuzovaného problému, momentální situaci (vnitřní i vnější) a také na míře potřeby doloţení či vysvětlení postupu dalším pracovníkům podniku či třetím osobám. Alespoň občas je potřeba analyzovat prakticky všechny stránky ţivota podniku. Zde se soustředíme především na finanční analýzu, jako významný podklad pro finanční řízení a plánování. Finanční analýza je oblast, která představuje významnou součást soustavy podnikového řízení a měla by patřit k základním dovednostem kaţdého finančního manaţera. Je úzce spojena s účetnictvím, finančním řízením podniku, propojuje tyto dva nástroje podnikového řízení, jejich význam v trţní ekonomice vystupuje výrazně do popředí. 7 5 Sedláček: Cash Flow, Computer Press 2003, str Sedláček: Cash Flow, Computer Press 2003, str Holečková J.: Finanční analýza firmy, ASPI 2008, str. 9 12

13 1.3 Řídící a komunikační struktury příspěvkové organizace Základní specifikum příspěvkové organizace spočívá v tom, ţe se nejedná o standardní podnikatelský subjekt, není zakládána, nýbrţ zřizována za účelem poskytování určitého druhu sluţby. Tato sluţba můţe mít jak materiální, tak nemateriální (i kombinovanou) povahu, podstatné je, ţe cílem organizace není dosahování zisku a navyšování vlastní hodnoty. To ovšem neznamená, ţe by příspěvková organizace neměla zisku vůbec dosahovat, způsob jejího hospodaření se vţdy opírá o finanční plán, jehoţ součástí je téţ stanovení výše příspěvku, který jí zřizovatel úmyslně poskytuje. Je tedy logické, ţe po odečtení hodnoty příspěvku by byla ztrátová. Účelem příspěvku ovšem není krýt schodek z hospodaření, ale plánovitě sníţit nákladovou cenu organizací vytvářených produktů. Forma příspěvkové organizace je v České republice velmi častá vzhledem k tomu, ţe příspěvkové organizace hojně vykonávají činnost zejm. škol a školských zařízení, muzeí či nemocnic. V České republice upravuje základy právního postavení příspěvkových organizací zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 8. Podle něj jsou příspěvkové organizace zřizovány organizačními sloţkami státu a územními samosprávnými celky, a to pro takové činnosti v jejich působnosti, které jsou zpravidla neziskové a jejichţ rozsah, struktura a sloţitost vyţadují samostatnou právní subjektivitu. O vzniku příspěvkové organizace vydává zřizovatel zřizovací listinu. Zřizovatel dále jmenuje a odvolává jejího ředitele, rozhoduje o jeho odměňování, můţe šetřit stíţnosti směřující proti němu a vůbec provádět kontrolu hospodaření celé příspěvkové organizace. Z výše uvedeného lze odvodit, ţe příspěvková organizace hospodaří s peněţními prostředky získanými vlastní (resp. hlavní) činností a s peněţními prostředky od jiných osob, především z rozpočtu svého zřizovatele. Zřizovatel poskytuje příspěvkové organizaci příspěvek na provoz v návaznosti na výkony nebo jiná kritéria jejích potřeb. 8 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 13

14 Základní vztahovou linii můžeme zobrazit takto: Obr. 6 základní funkční linie u PO zdroj: vlastní Specifičnost účelu a postavení příspěvkových organizací nicméně nezakládá důvod k tomu, aby pro ně neplatily obecné zásady organizace a řízení podniků. Spíše by bylo moţno říci, ţe zejména v oblasti hospodaření s majetkem (efektivnosti vyuţití) by měly být ještě důslednější, neţ běţné podnikatelské subjekty. Je to tím, ţe plní určitou společenskou objednávku a s tím souvisí jejich omezená moţnost rozhodovat o vlastním produktu jak v parametrech, tak v prodejní ceně. V organizační a komunikační struktuře příspěvkových organizací se setkáváme nejčastěji s liniovým pojetím (viz příloha), i kdyţ zejména v posledních letech se stále více prosazuje jak procesní pojetí managementu (viz příloha), tak při vhodném produktu téţ varianta projektového řízení (viz příloha). Tak jako v podnikatelské praxi nevylučujeme i různé kombinace uvedených systémů, aplikované podle místních podmínek a charakteru produktů. Zřizování příspěvkových organizací územními orgány jen upraveno zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Příspěvková organizace v současných krajských podmínkách 9 Kraj je zřizovatelem příspěvkových organizací v různých oblastech - školství, sociální sluţby, doprava, zdravotnictví, atd. Pro řízení těchto organizací neexistuje jednotná metodika. Procesní řízení není na příspěvkové organizace aplikováno. Realizací této aktivity vznikne strategie řízení příspěvkových organizací, která přispěje k optimalizaci systému řízení rizik. Implementace nových principů řízení příspěvkových organizací přinese přidanou hodnotu z řízeného a koordinovaného postupu a přesnějšího vymezení pravomoci a odpovědnosti managementu. Principy nového řízení a s nimi související nové procesy řízení příspěvkových organizací budou zavedeny do struktury krajského úřadu. V průběhu implementace proběhne 9 Podle: web Kraj Vysočina

15 Zhoršení, kritika Rostoucí poptávka realizace aktivity implementace navrţených podpůrných nástrojů pro řízení příspěvkových organizací. Souhrnně lze tedy konstatovat, ţe v současné době neexistuje systémový přístup k: řízení organizací (strategické řízení rozvoje), sledování jejich výkonnosti, řízení provozních procesů, řízení kvality sluţeb, řízení interního rozvoje organizací. Cílem aktivity je tedy především identifikovat hlavní oblasti moţného zlepšení v oblasti řízení organizací zřizovaných a zakládaných krajem Vysočina, zpracování souhrnné rozvojové strategie včetně identifikace klíčových opatření se zaměřením na implementaci vhodných nástrojů pro potřeby řízení organizací. Po provedení vstupních analýz a zpracování všech výstupů dojde k přímé implementaci vybraných opatření. 1.4 Pozice finančního řízení v prostředí příspěvkových organizací Kontrolní systém Poslání, zřizovatele ZŘIZOVATEL a) stanovuje b) schvaluje korekce Jmenovité Příspěvková organizace Realizace plánu a rozpočtu investice Provozní plán Produkt - mnoţství skladba Adresáti sluţby Limit kvalita Zpětná vazba Očekávané příspěvku využití Obr. 7 rozšířené schéma vztahů zdroj: vlastní 15

16 Vytváření a aplikace modelů finančního řízení příspěvkové organizace vychází z poslání, které jí bylo předurčeno při jejím zřizování. Vyjdeme-li z jiţ formulovaných hlavních zásad, opírajících se o nezbytnost racionálního hospodaření s majetkem organizace i vynakládání finančních prostředků v zájmu naplnění účelu, ke kterému byla organizace zřízena, máme před sebou jiţ základ obrazu a pozice jejího finančního řízení. Finanční řízení podniku je integrujícím článkem podnikového managementu. Úkolem finančního řízení podniku je zajistit dosaţení primárního cíle podniku prostřednictvím plnění dílčích cílů (souladu věcných a peněţních toků) s přihlédnutím k zájmům všech zúčastněných subjektů (stakeholders). Rozlišujeme strategické (dlouhodobé) a taktické (krátkodobé) finanční řízení. 10 Výše uvedené myšlenky lze s jen nepatrnými upřesněními přijmout i pro oblast příspěvkových organizací. I zde vyvíjíme úsilí ke splnění primárního cíle (i kdyţ jím není hromadění zisku), i zde je ţádoucí plnit dílčí cíle v oblasti věcných a peněţních toků (hlavně v zájmu jejich racionálního vyuţití). Vţdy je třeba mít na zřeteli, ţe příspěvková organizace se nepohybuje v nějakém zvláštním chráněném prostředí, a ţe pochopení vlivů vnějšího prostředí tedy mikro a makro okolí - je pro ni stejně důleţité jako pro běţný podnikatelský subjekt, i kdyţ některé aplikační postupy či hodnocení budou poněkud odchylné. 1.5 Výběr a vyuţití analytických metod při řízení organizace Pro analytickou činnost při poznávání vnějšího i vnitřního prostředí máme k dispozici řadu vyzkoušených analytických metod a postupů. Nicméně platí, ţe míra vhodnosti vyuţití té či oné metody se liší podle účelu, pro který analýzu děláme, podle charakteristiky vlastní společnosti, podle časového horizontu atp. Platí to samozřejmě téţ pro výběr analytických metod, v situacích, kdy potřebujeme analyzovat současnost i moţný vývoj některé z příspěvkových organizací. Proto si nejdříve připomeneme, co vlastně v případě příspěvkové organizace v souvislosti s finančním řízením (a tedy i plánováním) potřebujeme znát. Ve vyobrazení 3 a 4 jsme si nastínili pozici finančního řízení jako systém řízení financí a současně řízení financemi. Tuto tezi také potvrzuje citát na předchozí stránce, kdyţ se v něm píše o plnění dílčích cílů a také o souladu věcných a peněţních toků. Kdyţ tedy dokáţeme pojmenovat všechna základní očekávání, která vůči příspěvkové organizaci uplatňujeme, budeme mít potřebný rámec pohromadě. Mnohé jiţ naznačí předchozí subkapitoly a proto můţeme přistoupit přímo k výběru vhodných analýz: 10 Šiman, Petera: Financování podnikatelských subjektů, C.H. Beck 2010, st

17 1) Rozhodně můţeme vyuţít ukazatelů pro horizontální analýzu 11, ovšem v případě, ţe se jedná o organizaci s určitou pracovní historií, kdy můţeme získat uţitečné informace tím, ţe budeme porovnávat vývoj hodnot vybraných veličin, případně upravených do indexové či jiné poměrové podoby, a vyhodnocovat, zda zjištěné změny jsou pozitivní či nikoliv. Srovnávacích analýz je více druhů, tento předpokládá, ţe máme jiţ dost zkušeností z dosavadní činnosti organizace, abychom mohli jistou projekci (byť s aktualizačními úpravami) provádět. Můţeme také pouţít srovnání formou vertikální analýzy 12, zpravidla ovšem v případě, ţe máme po ruce nějaké porovnávací (objektivizované) hodnoty, nebo jinou příspěvkovou organizaci se stejným programem a dostatečně podobnými podmínkami realizace. Ani jedna z obou moţností nemá univerzálních charakter a velmi záleţí na schopnostech příslušného manaţera. Oba dva okruhy analýz můţeme zahrnout pod označení interní analýzy, coţ je ovšem pojmenování pomocné, protoţe ţádné absolutní dělení na problémy vnitřní a problémy vnější nelze dost dobře uplatnit vzájemné ovlivňování obou skupin vlivů (a tedy i faktorů analýz) je mimo pochybnost. 2) Protoţe ani příspěvková organizace nemůţe být ochráněna před vlivy okolí (dokonce i v rovině konkurence), přiblíţíme si téţ hlavní faktory (sloţky), které na organizaci mívají vliv. Za hlavní sloţky okolí podniku lze povaţovat: (průmyslové) odvětví, v němţ podnik působí politické okolí ekonomické okolí sociální okolí demografické okolí technologické okolí legislativní okolí geografické okolí environmentální okolí Holečková J. Finanční analýza firmy, ASPI, 2008, str. 43 přiblížení pojmu 12 Holečková J. Finanční analýza firmy, ASPI, 2008, str. 44 přiblížení pojmu 13 Šiman, Petera: Financování podnikatelských subjektů, C.H. Beck 2010, st

18 Výraz průmyslové se ocitl v závorce, protoţe můţe jít o jakékoliv odvětví. Jiţ bylo řečeno, ţe míra, intenzita či význam působení jednotlivých sloţek můţe být velmi rozdílná, a to buď tak, ţe některá sloţka v dané souvislosti (nebo v místě) nepřipadá v úvahu, anebo tak, ţe naopak některá ze sloţek působí tak intenzivně, ţe mnohé jiné ustupují co do významu daleko do pozadí. Provádění analýz v této rovině je náročnější zejména tím, ţe získávané informace je třeba utřídit, ohodnotit jejich význam a poté provádět dílčí analýzy, obvykle postavené na hodnocení rizikovosti vlivů. Obr. 8 jak se zvyšuje rizikovost zdroj: autor Celkově patří mezi oblíbené postupy SWOT analýza 14 (viz příloha), kterou ovšem chápeme spíše jako analýzu strategickou. Nicméně pro oblast příspěvkových organizací vhodná nesporně je. silné stránky slabé stránky příleţitosti VYUŽITÍ HLEDÁNÍ hrozby KONFRONT ACE VYHÝBÁNÍ Obr. 9 SWOT analýza alternativní strategie vlastní úprava 14 Bárta, Pátík, Postler: Retail marketing, Management Press 2009, str. 37 přiblížení pojmu 18

19 3) Zejména pro oblast malého a středního podnikání a analogicky téţ pro oblast příspěvkových organizací je vhodný postup, nazývaný kauzální analýza. Kauzální analýza je metoda, která efektivním způsobem vede ke zjištění a analýze příčin a následků. Tuto metodu je vhodné pouţít v situaci, kdyţ se objeví problém, jehoţ příčina není zjevná. Zodpovědné osoby se většinou snaţí příčinu odhalit na základě svých zkušeností získaných v podobné situaci, metodou pokusu a omylu anebo domněnek a dohadů. Tyto postupy však zpravidla nejsou efektivní a pro zúčastněné osoby obvykle znamenají ztrátu času a energie. Jednotlivými kroky kauzální analýzy jsou: Popis problému Co je objektem problému, KDE a KDY vznikl, KOLIK objektů je nositelem. Vydělení jedinečných rysů problému pomocí srovnání s objekty, kde mohl, ale nenastal. Specifikace změn odlišnosti se ověří z hlediska identity, lokalizace, času, rozsahu, příčiny. Testování příčin a jejich verifikace posouzení pravděpodobnosti příčiny i v detailech, verifikuje se vzájemná spojitost příčin a následků, posoudí postupy k odstranění příčiny. Pokud následek jedné příčiny tvoří příčinu dalšího následku, lze připodobnit tuto vazbu k řetězu. Hovoříme pak o kauzálním řetězci. Doposud byl popsán postup při odhalování příčin problému, tzv. deduktivní metoda kauzální analýzy. S úspěchem lze postupy kauzální analýzy pouţít také při identifikaci moţných následků připravovaného rozhodnutí, pak hovoříme o induktivní metodě kauzální analýzy Veber, Srpová: Podnikání malé a střední firmy, GRADA 2008, str kráceno 19

20 2. Specifika postavení příspěvkových organizací v oblasti způsobu financování 2.1. Poslání příspěvkových organizací Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve svých ustanoveních počínaje 27 po 37a upravuje vznik, finanční a majetkové hospodaření a případná další práva a povinnosti územními orgány zřízených příspěvkových organizací. Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve svých ustanoveních počínaje 27 po 37a upravuje vznik, finanční a majetkové hospodaření a případná další práva a povinnosti územními orgány zřízených příspěvkových organizací. Územní samosprávný celek zřizuje příspěvkové organizace pro takové činnosti ve své působnosti, které jsou zpravidla neziskové a jejichţ rozsah, struktura a sloţitost vyţadují samostatnou právní subjektivitu. 16 Zřizovatel při rozhodnutí o zřízení příspěvkové organizace zřizovací listinu, která musí obsahovat zákonem taxativně stanovené údaje. Kromě názvu a sídla je to zejména vymezení majetku a hlavního účelu (tedy i hlavní činnosti) a dobu, na kterou je organizace zřízena. Stanoví rovněţ, zda a jak smí organizace se svým majetkem nakládat, stanoví také povinnosti s drţbou a provozováním majetku spojené. Zřizovatel můţe organizaci umoţnit vykonávat téţ vedlejší činnost, avšak jen v určeném druhu a rozsahu a nikoli na úkor činnosti hlavní. Zákon ukládá při zřízení stanovit ještě další práva či povinnosti nebo obráceně některé právní kroky organizaci zakazuje (volně podle textu zákona). Poslání příspěvkových organizací v podmínkách Kraje Vysočina Kraj Vysočina je v rámci zákonem daných kompetencí oprávněn a zároveň povinen v samostatné působnosti pečovat o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů. (1) K základnímu vymezení obsahu a rozsahu činnosti (poslání) příspěvkové organizace můţe dojít následujícími způsoby: a) zřizovací listinou, b) kombinací zřizovací listiny a smlouvy uzavřené mezi zřizovatelem a příspěvkovou organizací. Vymezení obsahu a rozsahu činnosti musí respektovat právní úpravu danou obecně závaznými předpisy. 16 Zákon č. 250/2000 Sb., 27, odst. 1 20

21 Vizí organizace, a to ve všech jejích aspektech (s důrazem na externí výstupy činnosti příspěvkové organizace, na vztahy s jejími klienty a na hodnoty, které chce při své činnosti naplňovat), představa budoucího ţádoucího cílového stavu, tj. toho, čeho chce příspěvková organizace dosáhnout. Vize příspěvkové organizace musí být v souladu s posláním příspěvkové organizace, které je vyjádřením smyslu a účelu existence příspěvkové organizace. 1) V rámci řízení příspěvkové organizace je ředitel příspěvkové organizace povinen vytvořit vizi příspěvkové organizace a projednat ji s vedoucími zaměstnanci příspěvkové organizace. 2) Vize příspěvkové organizace musí být v souladu s posláním příspěvkové organizace, které je vyjádřením smyslu a účelu existence příspěvkové organizace Postupy při tvorbě finančních plánů příspěvkových organizací Protoţe v ekonomické praxi existuje mnoho podnikatelských i nepodnikatelských subjektů s velmi rozdílným zaměřením, právní a organizační strukturou a konkrétními cíli, není dost dobře moţné finanční plánování (které patří k základním nástrojům finančního řízení) zcela formalizovat. Na druhé straně je ovšem důleţité, aby zásady finančního plánování byly upravovány vnitropodnikovými postupy (zásadami, směrnicemi), aby byla zajištěna systémovost, kontinuita i srovnatelnost jednotlivých údajů a faktorů. Principy tohoto sjednocení lze zabezpečovat např. takto: Metodický postup finančního plánování určuje zejména: délku plánovacího období, způsob finančního plánování, harmonogram a odpovědnosti za zpracování finančního plánu, strukturu výstupů finančního plánu, termín projednání finančního plánu vrcholovým managementem, způsob vyhodnocování plnění finančního plánu, zásady podporující plnění finančního plánu, motivační program, prémiové ukazatele apod. 17 Pravidla Rady Kraje Vysočina, kterými se konkretizují vybrané vztahy mezi zřizovatelem a příspěvkovými organizacemi, článek 2 a 3 - kráceno 21

22 Finanční plánování lze provádět v podstatě dvojím způsobem: direktivně kdy hodnoty výstupů finančního plánu jsou určeny řídícím centrem, interaktivně kdy návrhy výstupů fin. plánu zpracovávají vnitropodnikové útvary. 18 Při sestavování návrhu finančního plánu standardně vyuţíváme plánované rozvahy, plánované výsledovky, plánovaného cash-flow, a to nejen v cílových hodnotách, ale téţ průběţných, stanovovaným podle zvolené metodiky v měsíčních, čtvrtletních, či jiných (ale skladebně vhodných) intervalech. Významný je téţ komentář, který zahrnuje jednak nefinanční ukazatele, ale také objasnění záměru a strategie, která k jeho naplnění směřuje. Dlouhodobý finanční plán podniku svými výstupy ovlivňuje krátkodobé plány i rozhodování, které má ve svých důsledcích zabezpečit podniku dostatek hotovosti na zaplacení účtů a optimální uspořádání majetkových i kapitálových struktur. Krátkodobé finanční plány se opírají o zásady plánu celkového dlouhodobého. Jde tedy o prováděcí opatření, kdy se stanovuje, jaké výsledky musí to či ono pracoviště (úsek, provozovna) mít, aby základní parametry finančního plánu mohly být dosaţeny. Důraz je kladen na výsledovku, kde bude zajištěno podrobnější členění jak u nákladů, tak u výnosů. Ve vztahu k rozvaze jde zejména o profinancování oběţného majetku, pracovní kapitál, zajištění likvidity apod. Evidentně zde roste význam plánování cash-flow, přičemţ mnohdy nepostačí časový rytmus čtvrtletní (ba ani měsíční), a pro hladký průběh provozního financování je třeba zpracovávat i vyloţené operativní plány, týkající se zajištění kaţdodenního provozu podniku. V etapě vytváření sestav výstupů finančního plánu je nutno brát v úvahu téţ analytickou stránku tohoto procesu. V průběhu realizace plánu bude ţádoucí skutečné výstupy porovnávat s plánovanými hodnotami, zjišťovat odchylky a vyhodnocovat jejich příčiny a navrhovat opatření. Ta budou zaměřena buď na nápravu nedostatků v plnění plánu, nebo naopak na aktualizaci plánu, pokud se vnější i vnitřní podmínky během naplňování plánu změnily. Finanční plánování v podmínkách příspěvkové organizace I kdyţ můţeme bez rizika opakovat, ţe zobecněné principy finančního plánování se vztahují téţ na příspěvkové organizace, přece jen bude správné připomenout téţ základní rozdíl v poslání těchto organizací. Ten se totiţ přiměřeně promítá téţ do postupu tvorby celkového plánu organizace a logicky i do tvorby plánu finančního. Je to jednak jiné pořadí základních faktorů působících v obchodní a příspěvkové organizaci a na to navazující i rozdílná váha 18 Šiman, Petera: Financování podnikatelských subjektů, C.H. Beck 2010, st

23 těchto faktorů pro formulaci vstupů potřebných k vytváření finančního plánu. Uvedené odlišnosti můţeme demonstrovat na dále uvedených schématech: Obchodní společnost: KAPITÁL PODNIK PRODUKT TRŢNÍ REALIZACE Příspěvková organizace: HLAVNÍ ČINNOST A FINANCOVÁNÍ PODNIK PRODUKT SPOLEČENSKÉ UPLATNĚNÍ Obr. 10 rozdíl v přístupu k plánování u obchodní a příspěvkové organizace zdroj: vlastní Příspěvková organizace v současných krajských podmínkách 19 3) Z pohledu dlouhodobého fungování příspěvkové organizace je ředitel příspěvkové organizace odpovědný zejména za: a) finanční udržitelnost (tvorba vyrovnaného nebo mírně přebytkového finančního plánu, vyrovnané nebo mírně přebytkové hospodaření podle finančního plánu, udrţení platební schopnosti organizace /příznivého cash-flow/, eliminace skrytých, vnitřních dluhů a odloţených výdajů, atd.), b) personální udržitelnost (zajištění obnovy personálu /především s ohledem na věkovou strukturu/, zajištění vhodné kvalifikační struktury personálu /s důrazem i na schopnosti a dovednosti nezbytné pro chod a rozvoj příspěvkové organizace/, tvorba vhodného pracovního prostředí a přiměřených pracovních podmínek, udrţení oboustranně akceptovatelných vztahů mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci, apod.), c) majetkovou udržitelnost (udrţení provozuschopnosti majetku a jeho přiměřených uţitných vlastností, zamezení zanedbávání majetku, jeho obnova, optimalizace kapacit 19 Pravidla Rady Kraje Vysočina, kterými se konkretizují vybrané vztahy mezi zřizovatelem a příspěvkovými organizacemi, článek 3 - kráceno 23

24 nemovitostí, vyuţitelnost movitého majetku, atd.), a to v rámci zákonných či smluvních omezení, pro majetek vlastní i pro jiný veřejný majetek uţívaný příspěvkovou organizací (zejména majetek vypůjčený nebo pronajatý od zřizovatele, předaný k hospodaření zřizovatelem), d) udržitelnost činnosti (stabilita tvorby a poskytování veřejných statků a veřejných sluţeb z hlediska kvalitativních i kvantitativních charakteristik a přiměřenost a stabilita podmínek jejich poskytování klientům), e) dodržování zásad účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti při nakládání s veřejnými prostředky a při vyuţívání jakýchkoliv veřejných zdrojů (tzv. zásady 3E) a dle moţností i v souladu se zásadami společenské odpovědnosti, ohleduplnosti k ţivotnímu prostředí a zdrojům všeho druhu a v souladu se všeobecně akceptovanými etickými pravidly. (4) Z pohledu dlouhodobého fungování příspěvkové organizace je ředitel příspěvkové organizace povinen klást důraz na naplňování smyslu a účelu existence příspěvkové organizace a vytvářet podmínky pro co nejlepší a nejefektivnější vytváření veřejných statků a poskytování veřejných statků a veřejných sluţeb klientům příspěvkové organizace, tj. na hlavní činnost příspěvkové organizace. Plán činnosti příspěvkové organizace lze rozdělit na: a) plán věcný (např. rozvoj příspěvkové organizace resp. hlavního předmětu činnosti, oblast lidských zdrojů, ICT, majetku, atd.), b) plán ekonomický, resp. finanční plán a výhled finančního plánu (je preferováno tzv. výkonové finanční plánování, kdy je uveden nejen název poloţky a částka, ale také podrobná mnoţstevní, kvalitativní, termínová apod. specifikace poloţky a kdy je určena jednoznačná metrika pro kontrolu naplnění poloţky). Obr. 11 členění plánu činnosti příspěvkové organizace grafika: vlastní 24

1. Stavební management

1. Stavební management 1. Stavební management Klíčová slova: Management, podstata managementu, organizační uspořádání podniku, organizační struktura, rozhodování, osobnost manažera, projektové a procesní řízení. Anotace textu:

Více

Projekt: Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě. Koncepční dokument pro oblast řízení. Procesní model

Projekt: Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě. Koncepční dokument pro oblast řízení. Procesní model Koncepční dokument pro oblast řízení a koordinaci e-gov: Procesní model 18. 09. 2013 OBSAH Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 Použité pojmy... 4 1 Úvodní informace... 6 2 Procesní model: životní cyklus e-gov...

Více

ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Město Česká Skalice S M Ě R N I C E RADY MĚSTA ČESKÁ SKALICE č.4/2004 ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - 1 - l. Úvod 1.1. Pro výkon vybraných činností, které jsou zpravidla neziskové a jejichž obsah, struktura

Více

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

Řízení podniku a prvky strategického plánování

Řízení podniku a prvky strategického plánování 6.2.2009 Řízení podniku a prvky strategického plánování Semestrální práce z předmětu KMA/MAB Vypracoval: Tomáš Pavlík Studijní č.: Obor: E-mail: A05205 GEMB - Geomatika pavlikt@students.zcu.cz 1 Úvod Podnikové

Více

S M Ě R N I C E č. O ROZPOČTU. Obec Žernov, Žernov čp. 112, 552 03 Česká Skalice, IČO 00273295

S M Ě R N I C E č. O ROZPOČTU. Obec Žernov, Žernov čp. 112, 552 03 Česká Skalice, IČO 00273295 Obec Žernov, Žernov čp. 112, 552 03 Česká Skalice, IČO 00273295 S M Ě R N I C E č. O ROZPOČTU Obec: Žernov Adresa: Žernov 112, 552 03 Česká Skalice Směrnici zpracoval: Kropáčková Jitka Směrnici schválil:

Více

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI 5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI Obsah kapitoly: Řízení podniku Výrobní činnost Nákupní činnosti Prodejní činnost Personální činnost Financování Investiční činnost Řízení Vrcholové řízení podniku řeší základní

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP Moravskoslezský kraj POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS 28.6.2006 Strana 1 z 5 ZÁVAZNÁ OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI (SP) TITULNÍ

Více

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně vydaný na základě článku III., odst. 2b zřizovací listiny Moravské zemské knihovny v Brně (dále jen MZK ) vydané Ministerstvem kultury ČR 30. 11. 2011. A.

Více

Obsah Podnikové účetnictví Hlavní účetní pojmy Typy a obsah fi nančních výkazů iii

Obsah Podnikové účetnictví Hlavní účetní pojmy Typy a obsah fi nančních výkazů iii Obsah Jak pracovat s elektronickou aplikací.................................................... ix Předmluva............................................................................ xiii Úvod................................................................................

Více

SMĚRNICE KE SCHVALOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY města Náchoda

SMĚRNICE KE SCHVALOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY města Náchoda Město Náchod SMĚRNICE KE SCHVALOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY města Náchoda Článek 1 Obecná ustanovení 1. Směrnice se vydává k zabezpečení úkolů stanovených vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování

Více

Rada Královéhradeckého kraje vyhlašuje jednoletý program (dále jen program)

Rada Královéhradeckého kraje vyhlašuje jednoletý program (dále jen program) Rada Královéhradeckého kraje vyhlašuje jednoletý program (dále jen program) 1. Základní informace - program SMP0010 1.1. Schváleno Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne. 10. 009 1.. Název jednoletého

Více

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY Podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů Obsah směrnice: I. Obecná část II. Vnitřní kontrolní systém III. Řídící kontrola

Více

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Bilance příjmů a výdajů za rok 2012 Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2012 bylo schodkové se saldem

Více

Operační plány jako součást Krizového plánu Moravskoslezského kraje Anotace Legislativa 2. Místo operačních plánů ve struktuře krizového plánu

Operační plány jako součást Krizového plánu Moravskoslezského kraje Anotace Legislativa 2. Místo operačních plánů ve struktuře krizového plánu Kratochvílová D., Hendrych T., Krömer A., Operační plány jako součást Krizového plánu Moravskoslezského kraje 112, Odborný časopis požární ochrany, integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatelstva,

Více

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt Projektový management Lekce: 8 Projektový management Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Projektový management je typ managementu uplatňovaného k zabezpečení realizace jedinečných, neopakovatelných, časově

Více

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních

Více

7.NNO A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE... 2 7.2. PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE... 7 7.2.2.HOSPODAŘENÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ...

7.NNO A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE... 2 7.2. PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE... 7 7.2.2.HOSPODAŘENÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ... Úvod do Kulturní politiky státu, regionu a oblasti 7.NNO A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE... 2 7.1. FORMY NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ... 2 7.2.1.STATISTIKY... 3 7.2.1.STATISTIKY... 3 7.2. PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE...

Více

Ing. Zuzana Trhlínová, Ph.D. Katedra veřejné správy, VŠFS Praha

Ing. Zuzana Trhlínová, Ph.D. Katedra veřejné správy, VŠFS Praha Financování VÚSC Vybrané otázky Ing. Zuzana Trhlínová, Ph.D. Katedra veřejné správy, VŠFS Praha Role krajských rozpočtů Nastavení optimální míry finanční autonomie pro naplňování úkolů v rámci samostatné

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 16. 5. 2012 Č. j.: 38561/ENV/12 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a

Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a Ev. č. 585/06 Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2006 města Krnov Příjemce zprávy: Renata Ramazanová, starostka Název a sídlo územního samosprávného

Více

Akční plán AP3 : Optimalizace organizační struktury

Akční plán AP3 : Optimalizace organizační struktury Organizační, procesní a ekonomický audit společnosti BYTES Tábor, s.r.o. Akční plán AP3 : Optimalizace organizační struktury VIZE: 100% využití potenciálu společnosti III.verze Srpen 2008 Jiří Bartáček

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT)

Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT) Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta

Více

Liquidity management in a small or medium enterprise

Liquidity management in a small or medium enterprise Liquidity management in a small or medium enterprise Řízení likvidity v malém a středním podniku Dana Kubíčková, Marcela Vančatová 1 Abstract Liquidity management in a small or medium enterprise is in

Více

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. ÚČETNICTVÍ Činnost vedoucí ke zjištění stavu a změn majetku a jeho zdrojů, výsledku hospodaření za určité období. Umožňuje kontrolu hospodaření.

Více

FINANCOVÁNÍ VYBRANÝCH VEŘEJNÝCH SLUŢEB

FINANCOVÁNÍ VYBRANÝCH VEŘEJNÝCH SLUŢEB FINANCOVÁNÍ VYBRANÝCH VEŘEJNÝCH SLUŢEB Vzdělávání 2 3 4 DŮVODY PRO FINANCOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Vzdělání a makroekonomický růst spojen s teorií lidského kapitálu růst produktivity práce v ekonomice (Benhabib,

Více

mění a vydává ji v úplném znění

mění a vydává ji v úplném znění Z Ř I Z O V A C Í L I S T I N A Zastupitelstvo obce Dolní Dobrouč usnesením č. 12 ze dne 27. 10. 2009, podle 178 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

ZÁSADY A POSTUPY PROJEKTOVÁNÍ, FÁZE PROJEKTOVÁNÍ

ZÁSADY A POSTUPY PROJEKTOVÁNÍ, FÁZE PROJEKTOVÁNÍ PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ STAVEB ZÁSADY A POSTUPY PROJEKTOVÁNÍ, FÁZE PROJEKTOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s.

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s. PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Právní formy podnikání - přehled Podrobné cíle učení: Umět vysvětlit, proč existují různé právní formy podnikání. Podnikání se vţdy uskutečňuje v určité právní formě. Chce-li někdo

Více

Ing. D. Kubíčková, CSc. Letní semestr 2009/2010

Ing. D. Kubíčková, CSc. Letní semestr 2009/2010 Účetní systémy 2 1.př. (PS) Ing. D. Kubíčková, CSc. Letní semestr 2009/2010 Osnova kursu (obsah přednášek): 1. Charakteristika a struktura účetních výkazů podle IAS/IFRS a US GAAP. Dlouhodobý majetek -

Více

Podklady ke schvalované účetní závěrce za rok 2013 Organizace: REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI JIHOVÝCHOD Adresa: Kounicova 13, 602 00 Brno IČO: 75082241 Období: 1. 1. 2013 31. 12. 2013 OBSAH 1 ZÁKLADNÍ

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Finanční management a rozpočet obcí - přístupy Komerční banky, a.s. 39. Den malých obcí 2013 5. březen 2013, Praha

Finanční management a rozpočet obcí - přístupy Komerční banky, a.s. 39. Den malých obcí 2013 5. březen 2013, Praha Finanční management a rozpočet obcí - přístupy Komerční banky, a.s. 39. Den malých obcí 2013 5. březen 2013, Praha Faktory ovlivňující aktuální stav financí ÚSC Ekonomické Pokračuj ující ekonomická krize

Více

2015-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část

2015-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část ABRI, s.r.o. Zpracováno ke dni 01. 09. 2015 Strategický dokument zpracoval pracovní tým společnosti ABRI, s.r.o. Vedoucí týmu: Mgr. Miloslav

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření OL AUDITING, s. r. o. tř. Svobody 956/31, 772 00 Olomouc oprávnění Komory auditorů č. 286 zápis do OR vedeném KS v Ostravě, tel., fax: 587420338 odd. C, vložka 17744 e-mail: ol_auditing@mybox.cz Zpráva

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

Katedra managementu ŘÍZENÍ OBCHODU. Ing. Miloš Krejčí 22522@mail.vsfs.cz

Katedra managementu ŘÍZENÍ OBCHODU. Ing. Miloš Krejčí 22522@mail.vsfs.cz Katedra managementu ŘÍZENÍ OBCHODU Ing. Miloš Krejčí 22522@mail.vsfs.cz ŘÍZENÍ OBCHODU 6 přednášek + 6 cvičení, z/zk 1. Podnik a jeho struktura. Obchod a jeho role v podniku. Činnosti v rámci obchodu.

Více

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. VÝKAZ CASH FLOW Řízení finančních toků Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Peněžní a materiálové toky v podniku Hotové výrobky Nedokončená výroba

Více

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Moravskoslezský kraj - Ostrava, 5. listopadu 2014 www.zdravamesta.cz/ps2014 Akce je součástí projektu NSZM ČR Strateg-2 podpořeného finančními prostředky z ESF

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2007 I. Obecné informace II. Výsledek rozpočtového hospodaření Plnění rozpočtu příjmů Daňové příjmy Nedaňové a kapitálové příjmy Přijaté dotace Konsolidace

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA)

ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA) 1. medzinárodná internetová konferencia MLADÁ VEDA VŠEMVS 2012 Vysoká škola ekonómie a manaţmentu verejnej správy v Bratislave ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA)

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR)

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) (Aktualizovaná verze 04/05) Úvodní charakteristika předmětu: Cílem jednosemestrálního předmětu Investiční a finanční

Více

Workshop Investice. Představení fází procesu Investice

Workshop Investice. Představení fází procesu Investice Workshop Investice Představení fází procesu Investice Workshop Investice cíl - Seznámení účastníků (zájemců) s koncepcí workshopů, představit aktivisty a zdůraznit zaměření na praxi; - Sdílení dobré praxe;

Více

Sociální ekonomika a účetnictví v sociálních podnicích

Sociální ekonomika a účetnictví v sociálních podnicích Sociální ekonomika a účetnictví v sociálních podnicích Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti, CZ.1.07/3.2.05/04.0067 Vzdělávací program k sociálnímu podnikání Radmila Herzánová

Více

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA M ě s t o J i ř í k o v Zastupitelstvo města Jiříkova schvaluje ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA NA ROK 2012 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Financování 4. Výdaje rozpočtu

Více

Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců

Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců I. Základní informace o projektu Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců Firma: Statutární město Hradec Králové Československé

Více

Programová dotace v sociální oblasti pro rok 2015 - II.kolo

Programová dotace v sociální oblasti pro rok 2015 - II.kolo Programová dotace v sociální oblasti pro rok 2015 - II.kolo Statut programové dotace Článek I. Úvodní ustanovení 1. Posláním programové dotace v sociální oblasti je podpora poskytovatelů sociálních nebo

Více

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky Stabilitou banky obecně rozumíme její solventnost a likviditu. Vzhledem

Více

Městys Koloveč Tyršova 10, 345 43 Koloveč Tel. 379494222, Fax 379494311, E-mail: info@mestyskolovec.cz

Městys Koloveč Tyršova 10, 345 43 Koloveč Tel. 379494222, Fax 379494311, E-mail: info@mestyskolovec.cz Městys Koloveč Tyršova 10, 345 43 Koloveč Tel. 379494222, Fax 379494311, E-mail: info@mestyskolovec.cz V Kolovči dne 27.10.2009 Čj. 787/09/Vnitř. Zřizovací listina Podle ust. 84 odst. 2 písm. d) zákona

Více

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci.

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Život podniku Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Nové podmínky 20. a 21. století nutí podniky

Více

7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví

7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví 7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví Obecné cíle vyučovacího předmětu Účetnictví Předmět účetnictví rozvíjí ekonomické myšlení žáků. Žáci si osvojují vědomosti a dovednosti potřebné pro zpracování

Více

PRAVIDLA ČERPÁNÍ FONDU ROZVOJE A REPRODUKCE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

PRAVIDLA ČERPÁNÍ FONDU ROZVOJE A REPRODUKCE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE PRAVIDLA ČERPÁNÍ FONDU ROZVOJE A REPRODUKCE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Pravidla jsou nedílnou součástí Statutu Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje (dále jen Pravidla, Fond, Statut). Článek

Více

Financování podniku. Finanční řízení podniku

Financování podniku. Finanční řízení podniku Financování podniku Finanční řízení podniku Peněžní toky v podniku NÁKUP výrobní faktory - práce - materiál - stroje VÝROBA výrobky a služby peněžní příjmy PRODEJ peněžní výdaje PENÍZE (CASH FLOW) Úkoly

Více

Příloha č. 10 Obecná pravidla (rámcová metodika) pro vykazování skutečných nepřímých nákladů v projektech OP VaVpI

Příloha č. 10 Obecná pravidla (rámcová metodika) pro vykazování skutečných nepřímých nákladů v projektech OP VaVpI Příloha č. 10 Obecná pravidla (rámcová metodika) pro vykazování skutečných nepřímých nákladů v projektech OP VaVpI 1 Úvod Tato metodika se zabývá dílčí problematikou vykazování skutečných způsobilých nákladů

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 1602 ze dne 25.10.2011 k návrhu na změnu Organizačního řádu Magistrátu hlavního města Prahy a změnu Úkolů odborů Magistrátu

Více

Zpráva auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření a účetní závěrky. Městská část Praha - Zbraslav. za období od 1.1.2006 do 31.12.

Zpráva auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření a účetní závěrky. Městská část Praha - Zbraslav. za období od 1.1.2006 do 31.12. Zpráva auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření a účetní závěrky Městské části Praha - Zbraslav za období od 1.1.2006 do 31.12.2006 Zpráva byla vypracována v souladu se zákonem č. 254/2000 Sb., o

Více

ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD

ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Vypracoval Mgr. Iva Havlenová Schválil Mgr. Iva Havlenová Na provozní poradě projednáno dne 28. 8. 2013 Směrnice nabývá platnosti dne 2. 9. 2013

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, Liberec 1, 460 01, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 1/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový znak: 1.1 Skartační znak: A 10 Změny: nahrazuje Organizační

Více

ČI. 1 Podstata a cíl účetní závěrky

ČI. 1 Podstata a cíl účetní závěrky ! SMĚRNICE č.1/2010 HARMONOGRAM ÚČETNí ZÁVĚRKY Obec: Záměl Adresa: Zámě1158, 51743 Potštejn IČO: 275531 Směrnici zpracoval: Štěpánka Slezákolá Směrnici schválil: JO.s.f.F /ljovotn'! Projednáno a schváleno

Více

ROZPOČTOVÝ PROCES. dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění posledních předpisů

ROZPOČTOVÝ PROCES. dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění posledních předpisů ROZPOČTOVÝ PROCES dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění posledních předpisů V Ostravě dne 2. června 2014 Zpracovala: Ing. Eva Hubinková 1 Obsah 1. Rozpočtový

Více

Peněžní toky v podniku

Peněžní toky v podniku Financování podniku Financování podniku a úkoly FM Druhy financování podniku Běžné (krátkodobé) financování Řízení cash flow Hodnocení finanční výkonnosti podniku finanční analýza Finanční plánování Peněžní

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_06_PLÁNOVÁNÍ II_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel

Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel Letenská 15, Praha 1 - Malá Strana, 118 10 Sekretariát tel.: 25704 2381 P o k y n pro výkon finanční kontroly

Více

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Dvůr Králové nad Labem 5.8.2014 1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 1495 ze dne 24.6.2014 k Manuálu tvorby veřejných prostranství hl.m. Prahy a návrhu Strategie rozvoje veřejných prostranství

Více

Obsah Úvod 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Účtování dílčích oblastí

Obsah Úvod 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Účtování dílčích oblastí Obsah Úvod 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Výsledkem auditu bude písemný dokument, který bude obsahovat 2 části:

Výsledkem auditu bude písemný dokument, který bude obsahovat 2 části: +NLDSY112ZOOW+ MINISTERSTVO KULTURY ČR V Praze dne 27. října 2010 Čj. MK 27 736/2010 Vyřizuje: JUDr. P. Smolíková Výtisk č. 3 PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o. Kateřinská 40/466 120 00 Praha

Více

Hospodářský řád. Směrnice k hospodaření ústředních orgánů Junáka Směrnice pro zakládání a rušení organizačních

Hospodářský řád. Směrnice k hospodaření ústředních orgánů Junáka Směrnice pro zakládání a rušení organizačních Hospodářský řád 1. Úvodní ustanovení 1.1 Řád upravuje základní pravidla v oblasti hospodaření občanského sdružení Junák svaz skautů a skautek ČR (dále jen Junák), a platí pro Junák (jako celek), organizační

Více

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Obec se v roce 2013 řídila novelou zákona o účetnictví provedeno zákonem č. 410/2011 Sb. a dle základních vyhlášek vydaných ministerstvem financí, které upravují

Více

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH KAPITOLA 1 - ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ... 3 1.1. SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVA... 3 1.2. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ...

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Úloha účetnictví. Účetní výkazy

Úloha účetnictví. Účetní výkazy Úloha účetnictví - informace o stavu majetku a závazků (registrační funkce) - informace o výsledcích hospodaření firmy - informace pro řízení firmy (náklady na výrobky) - podklady pro kontrolu a ochranu

Více

Obec Lužice POČET LISTŮ: 12

Obec Lužice POČET LISTŮ: 12 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Obec Lužice Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za účetní období roku 2014 POČET LISTŮ: 12 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ účetní jednotky Obec Lužice za účetní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ SMĚRNICE Č. 3/2011 PLATNOST 31.10.2011 ÚČINNOST 1.11.2011 AUTOR Jiřina Hanáková Podpis autora SCHVALUJÍCÍ Rada městyse Datum schválení 31.10.2011 Datum a podpis schvalujícího

Více

Licence: DMND XCRGUPXA / PXA (30052014 / 05032014) Dům dětí a mládeže Jednička, Dvůr Králové nad Labem

Licence: DMND XCRGUPXA / PXA (30052014 / 05032014) Dům dětí a mládeže Jednička, Dvůr Králové nad Labem A.1. PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 71236554 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Dům dětí a mládeže Jednička, Dvůr Králové

Více

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla Podnikatelský záměr = Podnikatelský plán = business pla Základní části realizační resumé zpracovává se na závěr, rozsah 2-3 stránky charakteristiku firmy a jejích cílů organizační řízení a manažerský tým

Více

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku MATURITNÍ OKRUHY Ekonomika podniku školní rok 2010/2011 1. EKONOMIE JAKO VĚDA, ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY předmět ekonomie, pojmy - ekonomie, ekonomika, makroekonomie, mikroekonomie, základní ekonomické

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Financování rozpočtové kapitoly MO Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.03.2011

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.03.2011 Vedení úřadu V Písku dne: 03.03.2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.03.2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jednací řád komisí rady města Písku NÁVRH USNESENÍ Rada města Jednací řád pro činnost komisí

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. HODNOCENÍ INVESTIC Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Metody hodnocení efektivnosti investic Při posuzování investice se vychází ze strategických

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013 Účetní jednotka (ÚZC) : Obec Hlavenec 294 74 Hlavenec, IČ 00474177 Účetní období : rok 2013 Termín přezkoumání : 20.3.2014, dokončení

Více

Seminář uživatelů IS Orsoft RADNICE Ing. Věra Zikánová

Seminář uživatelů IS Orsoft RADNICE Ing. Věra Zikánová Seminář uživatelů IS Orsoft RADNICE Ing. Věra Zikánová 1 Finanční účetnictví rozpočtové 2009 Verze 9.2.0 interaktivní zápis údajů z podsystémů a ze stavového souboru do souboru účetních položek (pozor

Více

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2 MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Doporučená struktura I. Titulní strana II. Shrnutí plánu (executive summary) III. Popis Vaší společnosti IV. Popis vašeho

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ZŘIZOVACÍ LISTINA. č.j. 23993/SM/2005 příspěvkové organizace: Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ZŘIZOVACÍ LISTINA. č.j. 23993/SM/2005 příspěvkové organizace: Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101 KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ZŘIZOVACÍ LISTINA č.j. 23993/SM/2005 příspěvkové organizace: Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101 Čl. I. Na základě ustanovení 35 odst. 2 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb.,

Více

Metodika SWOT analýzy

Metodika SWOT analýzy Metodika SWOT analýzy Praha, 7. 1. 2011, 23:42 Strategické řízení firmy využívá pro svá rozhodování několik analýz. K těm nejvíce známým patří SWOT analýza. Její význam je neoddiskutovatelný, neboť její

Více

Směrnice rady kraje č. 2/2008

Směrnice rady kraje č. 2/2008 Směrnice rady kraje č. 2/2008 k systému přípravy a realizace projektů kraje a organizací zřizovaných či zakládaných krajem spolufinancovaných z fondů EU Článek I. Vymezení pojmů 1. Systém přípravy a realizace

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1.1. 2013. v y d á v á

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1.1. 2013. v y d á v á ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1.1. 2013 Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích U Zimního stadionu 1952/2 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou

Více

Licence: DW51 XCRGUPXA / PYA (30052014 / 05032014)

Licence: DW51 XCRGUPXA / PYA (30052014 / 05032014) PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 13583051 Název: Hankův dům, městské kulturní zařízení Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Anotace - Audit finančních institucí

Anotace - Audit finančních institucí Anotace - Audit finančních institucí Předmět audit finančních institucí spočívá ve výkladu pojetí,vzniku a definice auditu.dále je zaměřen na právní úpravu auditu, odpovědnost auditora, chování auditora,

Více

PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ Metodika CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH I. PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ OBSAH I.1 ÚVOD I.2 CÍLE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MPSV I.3 VÝCHODISKA PRO TVORBU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ I.3.1 AUTODIAGNOSTICKÁ

Více