1. Stavební management

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Stavební management"

Transkript

1 1. Stavební management Klíčová slova: Management, podstata managementu, organizační uspořádání podniku, organizační struktura, rozhodování, osobnost manažera, projektové a procesní řízení. Anotace textu: Obsahem textu je vysvětlení pojmu management, objasnění podstaty managementu, seznámení s organizačním uspořádáním podniku a typy organizačních struktur. Je zdůrazněn význam informací pro rozhodování, úloha manažera a základní manažerské funkce. V závěru je vysvětleno projektové řízení a procesní řízení. 1. Management pojem, podstata Pojem management může mít tento význam: a) Specifická aktivita - působící na lidi tak, aby udělali, co je třeba b) Skupina řídících pracovníků - řídí firmu podle záměrů vlastníků, zřizovatelů apod. c) Vědní disciplína - organizované znalosti, o které se management opírá, lze označit jako vědu.

2 Podstata managementu Management je umění vedení, řízení a působení na určitou soustavu (například společnost, tým či organizaci) k dosažení určitého cíle. Základem systému řízení je strategie. Rámec pro formulaci podnikové strategie určuje obsah podnikové filozofie, která obsahuje představy o hodnotách a směrnicích, jimiž se musí řídit podnikatelé a zaměstnanci k zákazníkům a konkurenci. Vychází z poslání podniku, z vyznávaných hodnot podniku a z vize podniku. Na strategii podniku se váží cíle podniku. Ke splnění cílů podniku musí být všechny jeho procesy a jejich činitelé organizovány do struktur. Organizace jako subsystém řízení Delegování pravomocí, odpovědností a působnosti osobám, které budou řídit procesy, a vytvoření útvarů, ve kterých se budou příslušné činnosti vykonávat, je náplní organizačního procesu. 2. Organizační uspořádání podniku Podstata organizace podniku Organizaci můžeme chápat jako - stav - vnitřní členění systému => podnik má organizaci - činnost organizování nebo uspořádání tohoto systému => podnik je organizován - výsledek podnik je organizace Organizace podniku je výsledkem - organizace procesní např. organizace stavebního výrobního procesu; - organizace strukturální vytvoření vnitropodnikových útvarů, úseků, hospodářských středisek, oddělení. 3. Organizační struktura Procesní a strukturní organizace v podniku tvoří jeho organizační strukturu, kterou charakterizuje: - počet organizačních úrovní - rozpětí řízení.

3 Organizační struktura - plochá (rozpětí řízení je široké více podřízených) - strmá (rozpětí řízení je užší méně podřízených) Typy organizačních struktur Podle uspořádání řídících vztahů je možné rozlišit liniový, funkcionální a liniově štábní systém organizace. a) Liniový systém (= jednoliniový) - podřízený dostává příkazy pouze od jednoho nadřízeného; - každé místo má jen 1 nadřízené místo, kterému je odpovědné; - vztahy mezi nadřízenými a podřízenými útvary, pracovníky nazýváme liniovými. Zabezpečují příkazové řízení shora dolů. b) Funkcionální systém (= víceliniový) - podřízenému přiřazeno více nadřízených míst,čímž dochází k vícenásobné podřízenosti - pracovníka; - nadřízení jsou specialisté pro určité dílčí úkoly(funkční specializace). c) Liniově-štábní systém - široce využíván v praxi Štábní útvar - organizační jednotka, která vykonává pouze poradní funkce; - jedná se o specializované odborné útvary, které nemají oprávnění rozhodovat; - v určitých úkolech má odlehčit liniovému pracovníkovi, ke kterému je přiřazenvyužívá výhod liniové struktury + specializace funkčních vedoucích; - vzniká vysoká odbornost, potlačuje nedostatky funkční struktury; - štáb má poradní funkci k zabezpečení kvalifikovaného rozhodování liniových jednotek. Štáby jsou: - osobní (sekretářky, asistenti, osobní specialisté); - odborné (= funkční) specialisté s hlubokými odbornými znalostmi. Trendem je co nejméně organizačních úrovní a co nejvíce funkcionálních vazeb horizontální spolupráce. Na základě účasti na procesu lze rozlišovat následující horizontální struktury: Projektová organizační struktura - vytvořená za účelem řízení projektu; - používá se jako dočasná organizace - ve stavebním podniku pro rozsáhlé stavební zakázky; - vedoucímu projektu jsou vymezeny kompetence za převzatou zakázku od nabídky až po její - předání a zúčtování;

4 Maticová organizační struktura Smíšená organizační struktura, v níž vedle liniové hierarchie existuje horizontální autorita s různou mírou vlivu. Projektová i maticová organizační struktura se vyskytuje při zavádění nových organizačních a technologických opatření v podniku např. při změně informačních systémů. Organizační schéma, organizační řád Grafické znázornění organizační struktury podniku = organizační schéma. Písemné definování organizační struktury je obsaženo: - v organizačním řádu - vnitropodnikových směrnicích a pravidlech. 4. Informace a rozhodování Řízením se rozumí usměrňování činnosti lidí za účelem dosažení podnikových cílů. Základním předpokladem řízení jsou informace. Tok informací je určen organizační strukturou podniku. Jsou základem pro rozhodování. Rozhodování patří vždy té vnitropodnikové úrovni, která má nejlepší informace. Např. získávání stavebních zakázek je záležitostí vrcholového vedení. Informační zdroje podniku a) Externí informace - o vědeckém a technickém rozvoji - o ekonomickém a sociálním rozvoji - obchodně-politické - o daňovém prostředí - o stavu poptávky po stavebních pracích - o stavu na trhu se stavebním materiálem a surovinami, o stavu v dopravě - o situaci na trhu práce a finančním trhu - o cenové situaci a jejím očekávaném vývoji. b) Interní informace - smlouvy - plánování - rozpočetnictví - statistika - předběžné kalkulace - výsledné kalkulace - účetnictví - operativní evidence - ostatní evidence. Informační systém podniku umožňuje integraci a propojení zdrojů informací podniku. Informační systém

5 jako celkem zabezpečuje systematické shromažďování, zpracování, uchovávání a zpřístupňování informací. 5. Osobnost manažera Manažer je řídící pracovník vybavený odpovědností a pravomocemi za: - práci podřízených - efektivnost činnosti - zavádění inovací. Manažer musí být schopen rozhodovat, tj. vybrat optimální variantu řešení a postupu při plánování, organizování, vedení lidí, kontrolování, vytváří představu o budoucím stavu a postupu k jeho dosažení. Nedílnou součástí řízení je komunikace. Moderní koncepty řízení - řízení podle cílů (MBO management by objectives) vypracovány konkrétní měřitelné cíle, které musí pracovníci realizovat; - řízení podle projektů projektový management aplikovaný na podnik jako celek, v jehož rámci se integrují dílčí oblasti řízení např. management kvality, time management, management změn, management řízení lidských zdrojů, finanční management, smluvní management, bezpečnostní management). Úrovně managementu - management vrcholový top generální ředitelé, odborní ředitelé, ředitelé - střední management hlavní stavbyvedoucí, vedoucí hospodářských středisek - nejnižší management mistr, stavbyvedoucí. Oblasti řízení - marketingové řízení - obchodně-smluvní management - finanční řízení - řízení produkce - řízení změn inovací a rizik - environmentální řízení - personální management - řízení jakosti. Manažerské funkce 1. Plánování 2. Organizování 3. Vedení lidí 4. Kontrolování

6 Ad 1) Plánování - zahrnuje stanovení budoucích cílů a cest, jak těchto cílů dosáhnout; - výsledkem plánovací funkce je plán, který říká, čeho a jak chceme dosáhnout součástí plánu je stanovení zdrojů a časových dispozic realizace plánů; - určení disponibilních zdrojů obsahují rozpočty. Plánovací funkce vychází ze 4 základních faktorů: Cílů budoucích stavů organizace, kterých chce management dosáhnout Akcí představují specifické činnosti naplánované tak, aby bylo dosaženo vytyčených cílů Zdrojů představují omezení, limity Pravidel způsoby realizace plánů. Při určování cílů respektovat požadavky - priorit tj. cíle, které jsou rozhodující pro daný objekt - měřitelnosti použít kvantifikované veličiny cílů - přiměřenosti cíle přiměřené s ohledem na okolní vývoj, korespondující s možnostmi organizace. Dosažení podnikových cílů bezprostředně závisí na provádění manažerských funkcí, plánování logicky předchází výkon všech těchto funkcí. Členění plánů a) dle časového horizontu: 1. dlouhodobé - na více než 2 4 roky; např. podnikatelský záměr 2. střednědobé - rozsah 1 rok; např. plán výroby, finanční plán 3. krátkodobé - operativní plány do 1 roku; slouží k řízení výroby a práce na staveništi b) dle úrovně rozhodovacího procesu: 1. strategické na úrovni TOP managementu 2. taktické na úrovni středního managementu 3. operativní střední a základní management ad 2) Organizování Cílevědomá činnost, jejímž konečným cílem je uspořádat prvky v systému tak, aby přispěly k dosažení stanovených cílů systému; k dosažení cílů podniku musí manažeři koordinovat celou řadu činností; potřeba koordinace je důsledkem dělby práce, je nutná následná skladba, syntéza, a to je úkolem manažerů. Smyslem organizace je zkoordinovat úsilí pracovníků tak, aby bylo dosaženo cílů podniku co nejlépe. Organizování stavební výroby je ovlivněno specifiky stavebnictví: - stavba jako výrobek stavebního podniku je vázána na pozemek

7 - materiál, stroje a lidé jsou v pohybu, přemísťují se z jednoho staveniště na jiné

8 Ad 3) Vedení lidí Spočívá v ovlivňování podřízených pracovníků tak, aby bylo dosaženo stanovených cílů. Manažer rozhoduje - výběru pracovníků - kdo a kdy, jakou práci bude vykonávat Manažer musí umět 1. pracovníky motivovat k dosahování stanovených cílů 2. využívat vhodných stimulů 3. vytvářet dobré vztahy na pracovišti Ad 4) Kontrolování Kontrolou se zjišťuje, zda stanovených cílů bylo dosaženo. Podstatou kontroly je porovnání plánovaného stavu se skutečností. Kontrola má tyto fáze: 1. stanovení norem, ukazatelů plánu 2. monitorování provozu zjištění skutečného stavu 3. porovnání plánovaného a skutečného stavu 4. řešení vzniklých odchylek

9 6. Projektové a procesní řízení a) Projektový management je procesním řízením s uplatněním systémového přístupu. Jedná se o moderní koncepci řízení složitých, diskrétních plánovacích úloh s vysokou mírou neurčitosti a komplexnosti. Hlavním cílem projektového řízení je dostat projekt 1. včas (just in time) 2. plně funkční (in full) 3. v rámci rozpočtu (on budget) b) Procesní řízení Vychází z procesního uspořádání funkční dělby práce. Základním kritériem pro výkon příbuzných činností je jejich návaznost. Proces je série aktivit realizovaných pro dosažení opakovaného cíle. K základním principům procesního řízení patří: 1. orientace na zákazníka 2. zaměření na základní podnikové procesy přidávající hodnotu 3. zapojení pracovníků vedení řízení podle projektů, delegování pravomocí.

Obecné principy řízení projektů

Obecné principy řízení projektů CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Obecné principy řízení projektů Studijní text část 1 Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování evropských projektů

Více

Management a marketing pro neziskové organizace

Management a marketing pro neziskové organizace Management a marketing pro neziskové organizace Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Management a marketing

Více

- jak toho chceme dosáhnout

- jak toho chceme dosáhnout Plánování = cílově orientovaný rozhodovací proces (volba z variant budoucích cílů a volba z variant postupů jak cílů dosáhnout) - předchází výkonu všech ostatních manažerských funkcí (všechny manažerské

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA PROJEKTOVÝ MANAGEMENT HANA BARTOŠOVÁ JAN BARTOŠ PRAHA 2011 Název: Projektový management Autor:

Více

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ VÝROBY

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ VÝROBY Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ORGANIZACE A ŘÍZENÍ VÝROBY učební text Ivana Šajdlerová Ostrava 2012 Recenze: dr. Ing. Pavel Skalík Název: Organizace a řízení výroby Autor: Ing. Ivana

Více

Projekt zlepšení využití informačního systému za účelem controllingu ve společnosti XY, a.s. Bc. Michaela Pfefferová, DiS.

Projekt zlepšení využití informačního systému za účelem controllingu ve společnosti XY, a.s. Bc. Michaela Pfefferová, DiS. Projekt zlepšení využití informačního systému za účelem controllingu ve společnosti XY, a.s. Bc. Michaela Pfefferová, DiS. Diplomová práce 2011 ABSTRAKT Předmětem diplomové práce je návrh projektu

Více

I. Úvod do managementu

I. Úvod do managementu I. Úvod do managementu Základní pojmy management (M) = souhrn všech činností, které je třeba udělat, aby byla zabezpečena funkce organizace manažer = profese, kdy pracovník na základě zvolení, jmenování,

Více

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ. V Přímětcích dne 30. dubna 2009 podpis

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ. V Přímětcích dne 30. dubna 2009 podpis ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem svoji bakalářskou práci na téma Postup tvorby strategie ve společnosti Realitní kancelář TREND - Jaroslava Šrubařová vypracovala samostatně a veškerou literaturu,

Více

7.1 MARKETING A MARKETINGOVÉ DOVEDNOSTI II. ING. ŠÁRKA ZAPLETALOVÁ, PH.D.

7.1 MARKETING A MARKETINGOVÉ DOVEDNOSTI II. ING. ŠÁRKA ZAPLETALOVÁ, PH.D. 7.1 MARKETING A MARKETINGOVÉ DOVEDNOSTI II. ING. ŠÁRKA ZAPLETALOVÁ, PH.D. OSTRAVA 2006 Název: Marketing a marketingové dovednosti II. Autor: Ing. Šárka Zapletalová, Ph.D. Vydání: první, 2006 Počet stran:

Více

Organizace podniku. Eva Štichhauerová Technická univerzita v Liberci. Nauka o podniku. TU v Liberci

Organizace podniku. Eva Štichhauerová Technická univerzita v Liberci. Nauka o podniku. TU v Liberci Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Organizace podniku Eva Štichhauerová Technická univerzita v Liberci Nauka o podniku

Více

Klasifikace a význam cílů Struktura plánu

Klasifikace a význam cílů Struktura plánu PLÁNOVÁNÍ Co je to plá Klasifikace a význam cílů Struktura plánu Strategické plá Postup při sestavování plánu Metody plá Bariéry plá - definice manažerská aktivita zaměřená na budoucí vývoj firmy, určující

Více

MANAGEMENT REGIONŮ A OBCÍ

MANAGEMENT REGIONŮ A OBCÍ VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Projekt: INKUBÁTOR REGIONÁLNÍCH SPECIALISTŮ ANEB INOVACE UNIVERZITNÍCH REGIONÁLNÍCH STUDIÍ

Více

ORGANIZACE A Ř ÍZENÍ VÝROBY I. Ing. LADISLAV HÁDEK

ORGANIZACE A Ř ÍZENÍ VÝROBY I. Ing. LADISLAV HÁDEK ORGANIZACE A Ř ÍZENÍ VÝROBY I. Ing. LADISLAV HÁDEK OSTRAVA 2005 Název: Organizace a řízení výroby I. Autor: Ing. Ladislav Hádek Vydání: první, 2005 Počet stran: 135 Tisk: tiskárna UNION, Ostrava Vydala:

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. The introduction of changes in organizational structure in the banking institution

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. The introduction of changes in organizational structure in the banking institution ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Zavedení změny organizačního uspořádání v bankovním ústavu The introduction of changes in organizational structure in the banking institution

Více

Z Á K L A D Y M A N A G E M E N T U V O Š E TŘOVATELSTVÍ

Z Á K L A D Y M A N A G E M E N T U V O Š E TŘOVATELSTVÍ O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A Z D R A V O T N Ě S O C I Á L N Í F A K U L T A Z Á K L A D Y M A N A G E M E N T U V O Š E TŘOVATELSTVÍ D o c. P h D r. D a r j a J A R O Š O V Á, P h D. OSTRAVA

Více

Základní trendy současného firemního managementu

Základní trendy současného firemního managementu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Základní trendy současného firemního managementu Bakalářská práce Autor: Pavel Ţůrek makléř, finanční makléř Vedoucí práce: Ing.

Více

Studijní materiály k e-learningovému kurzu VZDĚLÁVÁNÍ VEDOUCÍCH ÚŘEDNÍKŮ OBECNÁ ČÁST

Studijní materiály k e-learningovému kurzu VZDĚLÁVÁNÍ VEDOUCÍCH ÚŘEDNÍKŮ OBECNÁ ČÁST Studijní materiály k e-learningovému kurzu VZDĚLÁVÁNÍ VEDOUCÍCH ÚŘEDNÍKŮ OBECNÁ ČÁST 1 1. Úvod do managementu ve veřejné správě... 7 1.0 Cíl kapitoly... 7 1.1 Management jako vědní disciplína... 7 1.1.0

Více

1 Úvod do problematiky 3. 2 Doporučená struktura výstupů ÚEK 5

1 Úvod do problematiky 3. 2 Doporučená struktura výstupů ÚEK 5 O B S A H 1 Úvod do problematiky 3 2 Doporučená struktura výstupů ÚEK 5 3 Základní faktory úspěchu dosahování cílů ÚEK 13 3.1 Zajištění legislativního rámce 14 3.2 Zabezpečení finančních zdrojů pro realizaci

Více

Manažerský controlling

Manažerský controlling Manažerský controlling Ing. Pavel Kovařík pavel.kovarik@vsem.cz Ing. Pavel Kovařík trimestr září 2013 skupina (PPE/PKLZ/PMAR) 1 Manažerský controlling Představení předmětu Literatura + materiály na SISu

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomických studií ZÁKLADY MANAGEMENTU Roman Fiala 2009 Recenzovali: prof. Ing. Jan Váchal, CSc. doc. Ing. Jiří Dědina, CSc. Za jazykovou a věcnou správnost

Více

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Ekonomika podniku VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Praha 2008 Ekonomika podniku Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Copyright Vysoká škola ekonomie a managementu

Více

Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci

Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Zdeněk Šigut,

Více

Vymezení podniku a podnikatelské činnosti

Vymezení podniku a podnikatelské činnosti 11. Manažerské účetnictví 1 Vztah finančního, nákladového a manažerského účetnictví Účetní informace tři relativně samostatné subsystémy: účetnictví finanční, daňové a manažerské Vymezení podniku a podnikatelské

Více

ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ

ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ Konkurenci nelze porážet velikostí, ale předstihnout se musí myšlením. " R.Solow Analýzy fungování firem jednoznačně prokazují, že jedním ze základních faktorů úspěšnosti firem je

Více

Projekt zlepšení využití informačního systému za účelem controllingu ve společnosti XY, s.r.o. Bc. Andrea Kubínová

Projekt zlepšení využití informačního systému za účelem controllingu ve společnosti XY, s.r.o. Bc. Andrea Kubínová Projekt zlepšení využití informačního systému za účelem controllingu ve společnosti XY, s.r.o. Bc. Andrea Kubínová Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Cílem diplomové práce je navrhnout zlepšení využití

Více

PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ. Studijní opora

PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ. Studijní opora PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ Studijní opora Studijní opora Příprava, tvorba a realizace strategických plánů obcí a mikroregionů byla zpracována v rámci projektu

Více

ZÁKLADY OBECNÉHO MANAGEMENTU

ZÁKLADY OBECNÉHO MANAGEMENTU UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA ZÁKLADY OBECNÉHO MANAGEMENTU Kolektiv autorů Olomouc 2006 1 Oponenti: Ing. RNDr. Lenka Cimbálníková PhDr. Eva Šmelová, Ph.D. Autoři: doc. PhDr. Otto

Více

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Ústav informačních studií a knihovnictví. Bakalářská práce

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Ústav informačních studií a knihovnictví. Bakalářská práce Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Ústav informačních studií a knihovnictví Studijní program: Informační studia a knihovnictví Studijní obor: Informační studia a knihovnictví Bakalářská práce

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ORGANIZACE A ŘÍZENÍ. učební text. doc. Ing. Josef Novák, CSc. a kolektiv

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ORGANIZACE A ŘÍZENÍ. učební text. doc. Ing. Josef Novák, CSc. a kolektiv Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ORGANIZACE A ŘÍZENÍ učební text doc. Ing. Josef Novák, CSc. a kolektiv Určeno pro projekt: Název: Inovace studijních programů strojních oborů jako odezva

Více

ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LITOMYŠL

ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LITOMYŠL UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ ÚSTAV EKONOMIKY A MANAGEMENTU ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LITOMYŠL DIPLOMOVÁ PRÁCE 2007 Bc. Irena Macková UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ

Více