Řízení podniku a prvky strategického plánování

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Řízení podniku a prvky strategického plánování"

Transkript

1 Řízení podniku a prvky strategického plánování Semestrální práce z předmětu KMA/MAB Vypracoval: Tomáš Pavlík Studijní č.: Obor: A05205 GEMB - Geomatika 1

2 Úvod Podnikové řízení je rozsáhlou kategorií zahrnující organizování, plánování, personalistiku, vedení a kontrolu dílčích podnikových činností na jednotlivých úrovních tak, aby podnik dosahoval stanovených cílů. Podstatou je optimální skloubení všech těchto činností. Nositeli řízení jsou buď sami vlastníci, nebo speciální orgány vytvořené vlastníky a vlastníkům zodpovědné, konkrétně podnikový management. Úrovně řízení dělíme na vrcholovou, střední a operativní. 1) Na vrcholové úrovni má řízení strategický charakter, stanovuje základní směřování podniku, jeho koncepci. Na strategické řízení navazují nižší úrovně řízení. 2) Střední management realizuje taktické řízení, stanovuje konkrétní postupy a prostředky vedoucí k realizaci podnikové strategie, zde jsou mnohem intenzivněji sledovány kvantitativní cíle. 3) Na nejnižší úrovni je řízení operativní, které představuje konkrétní a detailní řízení vybrané oblasti v krátkém časovém horizontu. Řízení podniku představuje velice složitý a komplexní proces vyplývající ze skutečnosti, že podnik sám o sobě je velmi složitý organismus. Jeho jednotlivé články, zabývající se různými činnostmi, nemohou účinně fungovat bez určité koordinace a vzájemné propojenosti. Všechny činnosti v podniku musí být vzájemně propojeny jak věcně, tak finančně. Nositeli řídících podnikových rozhodnutí jsou v tržní ekonomice buď vlastníci, nebo orgány vytvořené vlastníky pro řízení podniku. Základní problémy fungování podniku řeší vrcholový management, který formuluje poslání podniku, podnikové cíle a strategie směřující k jejich naplnění a provádí strategické řízení. Strategické řízení je proces tvorby a realizace strategie a je základem řízení celého podniku. Na strategické řízení navazuje taktické řízení a operativní řízení, jehož úkolem je stanovit a řídit postupy a prostředky, které vedou k nejefektivnější realizaci strategie podniku. Základní součástí taktického řízení je plánování. V této práci se zabývám funkční strukturou plánování a úlohou podnikatelského plánu. 2

3 Podnikové řízení Obsah řízení a jeho fáze - aby bylo dosaženo základního cíle podniku, je nezbytné vytvořit jednotné podnikové řízení, které řídí kombinaci výrobních faktorů - řídící práce a souhrn všech řídích orgánů jako dispozitivní faktor - stanovení konkrétních podnikových cílů, jejichž prostřednictvím má být dosaženo konečného, obecného cíle - řízení podniku jako celku je úkolem řízení podniku, které usiluje především o vzájemné skloubení jednotlivých činností tak, aby bylo dosaženo všech vytyčených cílů Nositelé řídících rozhodnutí 1) Malé společnosti - vlastněné většinou jednotlivci, vlastnictví je obvykle spojeno s řízením firmy - vlastník nese kapitálové riziko a řídí podnik = nese celkovou odpovědnost za rozvoj podniku 2) Velké společnosti - většinou vlastněny akcionáři, kteří obvykle řízením pověřují vrcholové manažery (vrcholový management) - akcionáři volí představenstvo, které buď podnik přímo řídí, nebo jmenuje vrcholový management, jemuž pak přísluší řízení společnosti - vlastníci tak přejímají pouze kapitálové riziko, dochází k oddělení vlastnictví od řízení Vrcholové (strategické) řízení - zabývá se především určováním a hodnocením nových cílů a strategií - cíle mají celopodnikový význam a platnost - dnes je zaměřeno na to, jak pružně reagovat na dramatické změny prostředí - významným faktorem je konkurenceschopnost jádrem výkonnosti podniku na trzích, kde existuje konkurence Doporučuje se, aby byly cíle vymezeny tak, že jsou SMART, což znamená: - Stimulating stimulovat cíle tak, aby byly dosaženy ty nejlepší výsledky - Measurable dosažení či nedosažení cílů by mělo být měřitelné - Acceptable musí být akceptovatelné i ze strany těch, kdo je budou plnit - Realistic cíle by měly být reálné a dosažitelné - Timed určení v čase 3

4 Výsledkem strategického řízení podniku je strategie, která formuluje cíle a kroky k jejich dosažení. Rozlišujeme dlouhodobou strategii a strategie dílčí. Proces strategického řízení Tento proces je možné rozdělit na několik dílčích částí, které zde rozeberu podrobněji: 1) Strategická analýza - SWOT analýza - analyzuje podnik samotný i jeho postavení v okolním prostředí, zaměřuje se na vztahy mezi slabými a silnými stránkami - cílem strategické analýzy je nalézt, analyzovat a ohodnotit všechny faktory, o nichž lze předpokládat, že budou mít vliv na konečnou volbu cílů - dává do souvislostí vnitřní okolí (jeho silné a slabé stránky) a vnější okolí (příležitosti a hrozby) - snadno pochopitelná je tato analýza podle následujícího diagramu: S - silné stránky W - slabé stránky O - příležitosti Strategie SO Strategie WO T - hrozby Strategie ST Strategie WT Po provedení analýzy můžeme volit jednu ze čtyř strategií 1) WT strategie minimalizace slabých stránek a ohrožení z vnějšku 2) WO strategie minimalizace slabých stránek, maximalizace příležitostí 3) ST strategie maximalizace silných stránek, minimalizace ohrožení 4) SO strategie využít silných stránek k využití maximalizace příležitostí (nejoptimálnější každý ji chce dosáhnout) 2) Formulace strategie - vypracujeme zpravidla několik variant, na základě zvolených kritérií je zvolena konečná forma strategie - je třeba ji zpracovat na úroveň funkčních činností např. celková strategie a strategie personální, výrobní, finanční 4

5 3) Implementace strategie - realizace zvolené strategie v praxi - příslušná strategie musí odpovídat i organizační struktuře (pokud není předmětem strategie změna této struktury) 4) Strategická kontrola - hodnocení výsledků realizované strategie - u dlouhodobé strategie kontroluje, zda předchozí fáze probíhají tak, jak mají - zpětná vazba ukazuje, jestli jsme strategii zvolili dobře, nebo jestli je postup špatný (pak vysílá signál k nápravě) Taktické řízení - úkolem je stanovit a řídit postupy a prostředky, které vedou k nejefektivnější realizaci strategie podniku - vyšší úroveň, obsah, kvalifikovanost - střední úroveň managementu - konkretizace strategických cílů - užší okruh činností větší konkrétnost - cíle: objem prodeje, podíl na trhu, výše zisku, výnosnost kapitálu - výsledky: mnohem snadněji zjistitelné, dříve zřejmé a kvantifikované Operativní řízení - zcela konkrétní a detailní řízení, většinou pouze v krátkém časovém horizontu - pro realizaci slouží nástroje vnitropodnikového řízení - směřuje k co nejefektivnějšímu využití zdrojů podniku - úkolem je řízení příjmů, nákladů, výdajů a zisku, kalkulace efektivity výroby a její maximalizace 5

6 Základní nástroje operativního plánování - limity, normy - kalkulace nákladů - rozpočty dílčích subjektů - plánovaný výkaz zisků a ztrát - peněžní plán - plán likvidity Controlling Existuje pevné propojení mezi operativním plánováním a controllingem, který zjišťuje odchylky od plánů a zajišťuje jejich odstranění. Závěr V této semestrální práci jsem se pokusil stručně nastínit základní body podnikového řízení a aspektů podnikové strategie na všech úrovních. Každá z kapitol by se jistě dala zpracovat do rozsáhlého díla, podnikové strategii se ostatně věnuje mnoho odborných knih a pojednání. V této podobě by ale práce mohla i laickému čtenáři přiblížit problematiku strategického řízení a případně ho nasměrovat k další literatuře s touto tématikou. Práce pro mě měla i osobní přínos, díky ní jsem si značně rozšířil obzory v problematice, ke které bych se při studiu svého oboru pravděpodobně vůbec nedostal. Správná strategie a plánování jsou ale důležité ve všech oblastech lidské činnosti, dvojnásob se pak jejich význam ukazuje při podnikání v konkurenčním prostředí rychle se rozvíjejícího domácího trhu. Použité zdroje [1] BOWMAN, C. Strategický management. Praha : Grada, ISBN [2] KEŘKOVSKÝ, M., VYKYPĚL, O. Strategické řízení. Praha : C. H. Beck, ISBN X [3] SEDLÁČKOVÁ, H. Strategická analýza. Praha : C. H. Beck, ISBN

7.1 MARKETING A MARKETINGOVÉ DOVEDNOSTI II. ING. ŠÁRKA ZAPLETALOVÁ, PH.D.

7.1 MARKETING A MARKETINGOVÉ DOVEDNOSTI II. ING. ŠÁRKA ZAPLETALOVÁ, PH.D. 7.1 MARKETING A MARKETINGOVÉ DOVEDNOSTI II. ING. ŠÁRKA ZAPLETALOVÁ, PH.D. OSTRAVA 2006 Název: Marketing a marketingové dovednosti II. Autor: Ing. Šárka Zapletalová, Ph.D. Vydání: první, 2006 Počet stran:

Více

Projekt marketingové strategie soukromé instituce zaměřené na reprodukční medicínu. Bc. Anna Raková

Projekt marketingové strategie soukromé instituce zaměřené na reprodukční medicínu. Bc. Anna Raková Projekt marketingové strategie soukromé instituce zaměřené na reprodukční medicínu Bc. Anna Raková Diplomová práce 2013 ABSTRAKT ABSTRAKT Diplomová práce Projekt marketingové strategie soukromé instituce

Více

Návrh projektu implementace personálního. Slovácké strojírny, a.s.

Návrh projektu implementace personálního. Slovácké strojírny, a.s. Návrh projektu implementace personálního controllingu a jeho nástrojů ve společnosti Slovácké strojírny, a.s. Bc. Radka Juřenová Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Diplomová práce je zaměřena na zavedení

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Marketingová strategie firmy KOVOKON Popovice, s. r. o. Klára Vlachynská

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Marketingová strategie firmy KOVOKON Popovice, s. r. o. Klára Vlachynská Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Marketingová strategie firmy KOVOKON Popovice, s. r. o. Klára Vlachynská Bakalářská práce 2009 Poděkování Tímto bych chtěla poděkovat svému vedoucímu

Více

MENDELOVA UNIVERZITA V BRN

MENDELOVA UNIVERZITA V BRN MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ Provozně ekonomická fakulta Ústav managementu DIPLOMOVÁ PRÁCE Strategické rozhodování vybraného ekonomického subjektu Vedoucí práce: prof. Ing. Emil Svoboda, CSc. Vypracovala:

Více

Analýza ekonomiky provozu golfového hřiště

Analýza ekonomiky provozu golfového hřiště Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Analýza ekonomiky provozu golfového hřiště Diplomová práce Autor: Bc. Martina Richterová Finance, finanční obchody Vedoucí práce: Ing.

Více

CO JE TO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ

CO JE TO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ CO JE TO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ Cíle kapitoly po prostudování kapitoly čtenář: Zná základní pojmy související se strategickým řízením. Chápe pojem strategie. Zná smysl a účel strategického řízení. Zná hierarchickou

Více

1 Strategické plánování

1 Strategické plánování 1 Strategické plánování 1.1 Podnikové strategie V odborné literatuře se pojem strategie zpravidla charakterizuje jako základní předpoklad o tom, jakou cestou budou dosaženy firemní strategické cíle. 1

Více

Uživatelské pojetí manažerského informa ního systému a jeho struktura z hlediska pot eb jednotlivých úrovní ízení (v etn

Uživatelské pojetí manažerského informa ního systému a jeho struktura z hlediska pot eb jednotlivých úrovní ízení (v etn Uživatelské pojetí manažerského informačního systému a jeho struktura z hlediska potřeb jednotlivých úrovní řízení (včetně tzv. segmentových informací) Eva Holínská SVŠES, s. r. o. v Praze 1. Úvod Předložený

Více

Strategické řízení. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje

Strategické řízení. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Strategické řízení Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento studijní materiál

Více

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Ekonomika podniku VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Praha 2008 Ekonomika podniku Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Copyright Vysoká škola ekonomie a managementu

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY BLOK 2 EKONOMICKÉ A PRÁVNÍ SOUVISLOSTI ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTNÍ FIRMY ING. JAKUB PICKA

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY BLOK 2 EKONOMICKÉ A PRÁVNÍ SOUVISLOSTI ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTNÍ FIRMY ING. JAKUB PICKA EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY BLOK 2 EKONOMICKÉ A PRÁVNÍ SOUVISLOSTI ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTNÍ FIRMY ING. JAKUB PICKA Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém

Více

Vymezení podniku a podnikatelské činnosti

Vymezení podniku a podnikatelské činnosti 11. Manažerské účetnictví 1 Vztah finančního, nákladového a manažerského účetnictví Účetní informace tři relativně samostatné subsystémy: účetnictví finanční, daňové a manažerské Vymezení podniku a podnikatelské

Více

MARKETINGOVÝ PLÁN. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod. Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013

MARKETINGOVÝ PLÁN. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod. Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 MARKETINGOVÝ PLÁN Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Stanovení marketingových cílů Čeho si podnik přeje dosáhnout v rámci

Více

Získávání a výběr zaměstnanců ve společnosti Chart Ferox, a.s. v návaznosti na celkovou strategii organizace

Získávání a výběr zaměstnanců ve společnosti Chart Ferox, a.s. v návaznosti na celkovou strategii organizace Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií Získávání a výběr zaměstnanců ve společnosti Chart Ferox, a.s. v návaznosti na celkovou strategii organizace diplomová práce Autor práce: Jitka Dědičová

Více

1 Úvod do problematiky 3. 2 Doporučená struktura výstupů ÚEK 5

1 Úvod do problematiky 3. 2 Doporučená struktura výstupů ÚEK 5 O B S A H 1 Úvod do problematiky 3 2 Doporučená struktura výstupů ÚEK 5 3 Základní faktory úspěchu dosahování cílů ÚEK 13 3.1 Zajištění legislativního rámce 14 3.2 Zabezpečení finančních zdrojů pro realizaci

Více

Úvod do projektového řízení

Úvod do projektového řízení Vzdělávací modul č. 2: Úvod do projektového řízení studijní podklady ke vzdělávacímu programu v rámci projektu Zvyšování absorpční kapacity území Jihomoravského kraje, reg. č. CZ.1.11/4.2.00/39.01659 Obsah:

Více

Jak přetvořit strategii v konkrétní kroky PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Jak přetvořit strategii v konkrétní kroky PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Jak přetvořit strategii v konkrétní kroky PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM

Více

Masarykova univerzita v Brně. Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita v Brně. Fakulta sociálních studií Masarykova univerzita v Brně Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce Strategie, firemní kultura a personální řízení Diplomová práce Autor práce: Julie Baránková Vedoucí diplomové

Více

Projekt zlepšení využití informačního systému za účelem controllingu ve společnosti XY, a.s. Bc. Michaela Pfefferová, DiS.

Projekt zlepšení využití informačního systému za účelem controllingu ve společnosti XY, a.s. Bc. Michaela Pfefferová, DiS. Projekt zlepšení využití informačního systému za účelem controllingu ve společnosti XY, a.s. Bc. Michaela Pfefferová, DiS. Diplomová práce 2011 ABSTRAKT Předmětem diplomové práce je návrh projektu

Více

Nezisková organizace DOMINO cz, o.s. Bc. Marcela Vávrová

Nezisková organizace DOMINO cz, o.s. Bc. Marcela Vávrová Nezisková organizace DOMINO cz, o.s. Bc. Marcela Vávrová Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá neziskovou organizací DOMINO cz, o.s. Teoreticky se věnuje neziskovým organizacím, jejich

Více

Optimalizace plánování výrobního procesu

Optimalizace plánování výrobního procesu Bankovní institut vysoká škola Praha Práva Optimalizace plánování výrobního procesu Bakalářská práce Autor: Michal MALHOCKÝ Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: Ing. Petr VALOUCH,

Více

ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Akademický rok: 2008/2009 ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Autor Bakalářský studijní program Obor Roman Fila Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku

Více

Projekt implementace moderních metod měření výkonnosti v akciové společnosti MZP. Bc. Mária Štafurová

Projekt implementace moderních metod měření výkonnosti v akciové společnosti MZP. Bc. Mária Štafurová Projekt implementace moderních metod měření výkonnosti v akciové společnosti MZP Bc. Mária Štafurová Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Předkládaná práce je věnována problematice měření výkonnosti v podniku

Více

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bakalářská práce Autor: Alexandra Manuylova Obor: Ekonomika a management malého a středního

Více

Strategická analýza vybraného zařízení sociálních služeb

Strategická analýza vybraného zařízení sociálních služeb Bankovní institut vysoká škola Praha Ekonomie a management sociálních a zdravotních služeb Strategická analýza vybraného zařízení sociálních služeb Bakalářská práce Autor: Kateřina Hrabánková Ekonomie

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE LIBEREC 2012 MATĚJ PIVRNEC TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Katedra hodnocení textilií Studijní program: Produktový management

Více

Klasifikace a význam cílů Struktura plánu

Klasifikace a význam cílů Struktura plánu PLÁNOVÁNÍ Co je to plá Klasifikace a význam cílů Struktura plánu Strategické plá Postup při sestavování plánu Metody plá Bariéry plá - definice manažerská aktivita zaměřená na budoucí vývoj firmy, určující

Více

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ. V Přímětcích dne 30. dubna 2009 podpis

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ. V Přímětcích dne 30. dubna 2009 podpis ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem svoji bakalářskou práci na téma Postup tvorby strategie ve společnosti Realitní kancelář TREND - Jaroslava Šrubařová vypracovala samostatně a veškerou literaturu,

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU VÝZNAMNÝ FAKTOR KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU

FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU VÝZNAMNÝ FAKTOR KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU VÝZNAMNÝ FAKTOR KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU Company financial management acceleration factor in company

Více