Průvodce 2. stupněm. Naše úspěchy. Čeho se účastníme? Naši absolventi

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Průvodce 2. stupněm. Naše úspěchy. Čeho se účastníme? Naši absolventi"

Transkript

1 Průvodce 2. stupněm Kde v e? m s j o Kd Naše úspěchy Čeho se účastníme? v k a j Co a e? m e j y u ču yučuj e me? Co org anizuj em Jak nás vidí Naši absolventi e? okolí?

2 Slovo úvodem Milí žáci, vážení rodiče a přátelé školy, vítáme Vás v budově druhého stupně naší školy u příležitosti Dne otevřených dveří. Přestože touto budovou prošla celá řada generací školáků i učitelů, vždyť letos jí bude už krásných 75 let, je stále připravena poskytovat svoje služby dalším adeptům vzdělání. Proto prochází modernizací. Postupně se vybavuje novým školním nábytkem, stěny se odívají do barevných tónů, využívá se nových moderních pomůcek. K výuce je využívána multimediální učebna s interaktivní tabulí, v učebně hudební výchovy je k dispozici domácí kino. V plánu je vybudování tří specializovaných učeben fyziky, chemie a českého jazyka. Je připravena regenerace zázemí pro tělesnou výchovu. Co by ovšem byla sebelépe vybavená škola bez učitelů. Dnes působí na škole plně aprobovaní a zkušení profesionálové, kteří jsou schopni a ochotni připravit a vybavit žáky ke studiu i do života. Dnes se můžete s proměnami a hlavně se životem v budově druhého stupně ZŠ seznámit na vlastní oči. Doufám, že se Vám bude u nás líbit a že se přesvědčíte, že patříme stále mezi to nejlepší, co školství na Teplicku nabízí. Mgr. Ctirad Vaník ředitel školy 2

3 Kdo jsme? 3

4 Kde vyučujeme? Na druhém stupni naší školy máme dostatečně prostorné třídy. Každá z nich je věnována jednomu předmětu a vyzdobena příslušnými plakáty a pomůckami. Výzdoba se také mění podle aktuální výuky. Všechny učebny jsou průběžně doplňovány nejnovějšími didaktickými pomůckami a materiály. Disponujeme také odbornými učebnami fyziky a přírodopisu, které jsou plně vybavené zařízením a pomůckami pro výuku těchto předmětů. Pro výuku informatiky a podporu výuky v ostatních předmětech disponujeme multimediální učebnou. Je vybavena moderní interaktivní tabulí s ozvučením a výukovými programy s látkou pro matematiku, český i cizí jazyky, fyziku, chemii, přírodopis, rodinnou výchovu, zeměpis i dějepis. Kvalitní programy jsou od firem Terasoft, Silcom (sw Didakta), Holubec, Matik a jiných. Na chodbách v přízemí a 1. patře jsou zprovozněny dva počítače připojené k internetu, které jsou kdykoliv k dispozici pro žáky i učitele. Tyto terminály žáci využívají hlavně o přestávkách, ale i po vyučování a při výuce pro vyhledávání informací. Pro výuku v rámci předmětu Praktické činnosti máme k dispozici dvě odborné učebny dobře vybavenou žákovskou kuchyňku a dílny. 4

5 Co a jak vyučujeme? Jazyky Klasickou výuku českého jazyka se snažíme obohatit a co nejvíce zpestřit. V hodinách využíváme kromě samozřejmých aktivit (učebna PC, audio, video projekce, školní knihovna) mnoho vlastních a již prověřených nápadů ve formě pracovních listů a her. Pravidelně zařazujeme společné hodiny paralelních tříd. Např. u 6.A a 6.B proběhlo projektové dopoledne na téma: Pohádky. V maskách, karnevalové náladě a příjemné atmosféře jsme zopakovali vše důležité a spojili práci obou tříd. Stejně tak u devátých ročníků proběhl již potřetí Bazar národů a jazyků, projekt v rámci výuky indoevropských jazyků. Na tyto hodiny se žáci připravují samostatně pod vedením učitelky, pracují ve skupinách i mimo školu a vyučování slouží jako přehlídka dovedností a improvizace. Často společně promítáme především české filmy, které se váží k probírané látce. Následuje rozbor a diskuse, ve které děti přiznávají, že se jim film ve valném většině případů líbí, ale samy by se nepřinutily film sledovat. (Páni kluci, Lotrando a Zubejda, Musíme si pomáhat, Slavnosti sněženek, Je třeba zabít Sekala, Fimfárum...). Využíváme i možnost navštívit zdejší kino, např. na filmy Nejkrásnější hádanka, Poslední vlak, ale vyrážíme i do kina Květen v Teplicích, např. film Hlídač č.47. Vedeme žáky kulturním směrem, trváme, a to ve všech ročnících, na vedení Kulturního přehledu. Ovšem bereme v úvahu možnosti všech dětí, četbu si individuálně vybírají z obsáhlého seznamu, využívají i naší školní knihovnu, která byla v loňském školním roce doplněná přírůstky v hodnotě asi 20 tis. Kč. Kulturní přehled zahrnuje i filmovou a televizní tvorbu, vedeme žáky k výběru kvalitních pořadů a filmů. Ve výuce cizích jazyků angličtina, němčina a ruština - klademe důraz na konverzaci a zajímavou formu výuky. Vyučující uplatňují individuální přístup, konzultují se žáky 5

6 zajímavá témata a ty pak rozvíjejí v konverzačních hodinách. Žáci pracují s nejrůznějšími příručkami, se slovníky, vyrábějí si pomůcky - pracovní karty, pexesa, nástěnné tabule, pracovní tabulky a další, které pak využívají v hodinách. Hodnotíme každý pokrok a snahu. Hlavním cílem všech vyučujících je motivovat žáky k dalšímu vzdělávání. Naše metodické sdružení jazyků se může pyšnit aktivitou, která zcela jistě přerůstá hranice našeho města, a to jsou pravidelné zájezdy do Prahy na divadelní představení. Každoročně dáváme žákům možnost zhlédnout 2-3 divadelní hry. Takže naši současní i dávno odešlí žáci mohli vidět Romea a Julii, Komedii omylů a Lucernu v Národním divadle, Pygmalion, Šípkovou Růženku a naposledy Sněhovou královnu ve Stavovském divadle. V Divadle Metro (černé divadlo) jsme několikrát byli vtaženi do představení Ulice plná kouzel a v Divadle Palace nás v únoru opět potěšil Vojta Kotek ve hře Motýli. Na stejném místě jsme v minulých letech zhlédli i představení černého divadla W.O.W a Divoké sny Frankensteina. Na jaře bychom rádi ještě žákům devátých tříd zajistili výjezd do Městských divadel pražských. Výchovy Rodinná výchova je na II.st. pro žáky novým předmětem. Probíhá nejčastěji formou diskuzí, ale využívány jsou i jiné formy výuky jako je např. skupinová práce. K dispozici je též alternativní učebna. Probírána jsou témata, která se vztahují k běžnému praktickému životu. Během školního roku se uskutečňují besedy a přednášky na témata, která jsou pro žáky zajímavá. Například: Jak se žije ve tmě (beseda s nevidomou slečnou), Mediální bezpečí (beseda se zástupcem policie o zneužití médií), Mezilidské vztahy a návykové látky, Šikana, Kriminalita mládeže a další. V jednotlivých ročnících žáci zhotovují pololetní práci, která se vztahuje k probírané látce. 6

7 Každoročně se zúčastňujeme celostátní kampaně Červená stužka, v loňském roce jsme vybrali částku 7 169Kč, která byla zaslána na účet nadace pro prevenci a boj s HIV/AIDS. Výuka občanské výchovy probíhá v tradičních, ale i netradičních hodinách. Často diskutujeme, pracujeme v různě početných skupinkách. Využíváme k práci i jiné uspořádání lavic. Žáci často využívají počítačovou učebnu, kde pracují s internetem a vyhledávají rozličné informace. Žáci 6. ročníků jezdí každoročně na jaře do Prahy, kde poznávají významné památky (Pražský hrad, Královskou cestu). Žáci ostatních ročníků mohou navštívit Technické muzeum a Národní muzeum v Praze. Již od šesté třídy žáci zpracovávají sborník na předepsané téma, které je v souladu s probíranou látkou ( např. žáci šestého ročníku poutavou formou hry poznávají naše město Krupka). Svět práce neboli volba povolání je jedním z předmětů praktických činností, je zaměřen na 9. ročníky. V těchto hodinách se žáci podrobně seznamují s různými typy škol, obory a možnostmi vzdělávání. Také se seznamují se systémem vzdělávání v naší republice. Pravidelně navštěvujeme Informační poradenské středisko v Teplicích, které žákům zprostředkovává nejaktuálnější informace v oblasti dalšího vzdělávání. Rovněž vyjíždíme na Šanci, což je pravidelně konaná přehlídka škol uskutečňovaná v Domě kultury v Teplicích. V hodinách žáci často pracují s počítači, navštěvují webové stránky škol, kde seznamují se s nabídkami oborů, zkouší si různé testy, aby si co nejlépe zvolili svoji budoucí školu a následnou profesní kariéru. Rovněž žáci pracují ve skupinkách, zkoušejí jaké by to bylo, kdyby podnikali, zakládají si své fiktivní firmy, zpracovávají různé úkoly, vyplňují různé pracovní listy. Vzhledem k tomu, že tělesná výchova a sport mají na Masarykově ZŠ dlouholetou tradici, chtěli bychom Vás prostřednictvím tohoto článku seznámit s informacemi o tomto předmětu. Žáci v průběhu školního roku plní disciplíny na různých sportovních soutěžích v rámci okresu, kraje i na celostátní úrovni. Všichni věříme, že i v 7

8 letošním školním roce navážeme na řadu úspěchů z minulých let. Poháry a hodnotné ceny, které žáci vybojovali, je možné si prohlédnout ve škole v tzv. Koutku sportovních úspěchů. Na 2. stupni mají chlapci možnost docházet na jednu hodinu florbalu týdně. Dívky mají možnost se zúčastnit nepovinného předmětu Pohybové hry v rozsahu jedné hodiny týdně. Provozujeme také tyto kroužky: Střelba ze vzduchové pistole a Sportovní hry pro 6 třídu v týdenním rozsahu 1 hodina. V hodinách tělesné výchovy využíváme vlastní tělocvičnu, nové hřiště s umělým povrchem a s žáky v létě navštěvujeme městský stadion v Krupce s přilehlými hřišti. Samozřejmostí je dobrá vybavenost školy sportovním nářadím a náčiním, do kterého jsou každoročně investovány nemalé finanční prostředky. Přírodovědné předměty Všemi přírodovědnými předměty prolíná environmentální výchova k poznávání přírody, k trvale udržitelnému rozvoji, k ochraně životního prostředí. Hodiny přírodovědných předmětů jsou často netradiční, žáci získavají znalosti a dovednosti v laboratorních pracích, při mikroskopování, vypracovávají pracovní listy, plakáty a prezentace z různých oblastí ekologie. V hodinách probíhá projektové vyučování, ve kterém se žáci učí všem klíčovým kompetencím jako jsou kompetence komunikace, řešení problémů, pracovní, učení, sociální a personální. Vedení školy věnuje nemalé prostředky na nákup nových, moderních pomůcek pro všechny předměty. V přírodopisném kabinetu jsou nové nástěnné obrazy rostlin i živočichů, modely tělních orgánů, encyklopedie a další odborná literatura. Chemický kabinet je dostatečně vybaven chemikáliemi a zeměpisný zase novými mapami. Od sedmého ročníku mohou žáci navštěvovat Ekologický nebo Zeměpisný seminář, kde se zaměřujeme na poznání kulturních památek, fauny a flóry, chráněných krajinných oblastí našeho 8

9 regionu. Již několik let spolupracujeme se Zoologickou zahradou v Ústí nad Labem na různých projektech, např. Zacharaňme Madagaskar, Rok obojživelníků. V letošním roce je projekt zaměřen na ochranu evropských šelem. Navštěvujeme výukové programy v ZOO, pro každý ročník je připraveno velmi zajímavé téma: Stezkami ZOO, Šelmoviny, Architekti ZOO, Nekupujme si jejich životy, apod. Své znalosti a dovednosti si žáci mohou vyzkoušet v různých přírodovědních soutěžích a olympiádách, jako například Litvínovský choroš, Indiánská stezka, ve které se naše žákyně zúčastnily národního kola. Dále chemická, zeměpisná a biologická olympiáda, Krupský permoník. Technické předměty V matematice, fyzice i technickém kreslení získávají žáci nadstandardní vzdělávání od dlouholetých, zkušených pedagogů. Běžně využíváme nové metody a formy práce s využíváním počítačové techniky, nových pomůcek, interaktivní tabule, činnostní formy práce s žáky. Přibližujeme vzdělávání potřebám praxe (finanční matematika, aplikace učiva na příkladech ze života, využívání fyzikálních jevů v technice, v domácnosti). Účastníme se mnoha soutěží matematické a fyzikální olympiády, Archimediády, Pythagoriády, Klokanu. Sami na druhém stupni pořádáme vánoční a velikonoční zábavné soutěže v matematice. Dokážeme zabezpečit výuku mimořádně nadaných žáků, i těch, kteří mají speciální vzdělávací potřeby. 9

10 Čeho se účastníme? Žáci naší školy se každoročně zúčastňují tradičních olympiád. Jsou to zejména okresní kola olympiády z českého jazyka, dějepisu, matematiky, fyziky, biologie a chemie. Již druhým rokem jsme na naší škole organizovali okresní kolo chemické olympiády. V souladu se zaměřením naší školy se každoročně a pravidelně zúčastňují naši žáci soutěží s přírodovědnou a ekologickou tématikou. Nejprestižnější soutěží je bezesporu dvoudenní Litvínovský choroš, který pořádá litvínovská Schola Humanitas. Před několika lety jsme se s žáky 5. a 8. tříd zúčastnili celostátního projektu Krajina za školou. Jednalo se o poznávání našeho města na základě starých fotografií. Cílem bylo nafotit stejná místa v dnešní podobě. Spolupracovali jsme sběrateli starých fotografií z jednotlivých částí, které byly postupně přípojeny ke Krupce, a také se sdružením Královské horní město Krupka. Důkazem jsou výstavní panely na chodbách školy a také kniha fotografií všech zúčastněných škol. V letošním školním roce jsme se opět přihlásili do projektu, který na Krajinu za školou navazuje. Organizuje ho mj. i Česká televize a jmenuje se Vzduchoplavec Kráčmera. 10

11 Jsme dlouholetými účastníky akcí zaměřených na sběr a třídění druhotných surovin. Pravidelně děti nosí staré a vysloužilé baterie a akumulutáry k ekologické likvidaci. Od loňského roku jsme přihlášeni do projektu Recyklohraní. V jeho rámci získal druhý stupeň naší školy, pro každou třídu zvlášť, barevné kontejnery pro sběr papíru, skla, plastů a drobného elektronického odpadu. 11

12 Co organizujeme? Krupský permoník V letošním roce pořádáme již 7. ročník přírodovědné soutěže pro žáky všech krupských škol nazvanou Krupský permoník. Je to dopoledne plné poznávání, soutěžení a zábavy pro 40 tříčlenných hlídek všech ročníků a jejich doprovod. Na organizaci a průběhu soutěže se podílejí i žáci devátých tříd. Ekologická expedice Krásný Buk Expedice Krásný Buk je týden strávený na terénní základně ČSOP v Krásném Buku u Krásné Lípy. Letos se pojede již po sedmé. Pobytu se účastní žáci 8. a 9.tříd z naší školy, ZŠ při BGB a ZŠ Geising. Celý pobyt začíná rozdělením žáků do skupin tak, aby v každé skupině byli namícháni žáci všech škol a zároveň z osmé i deváté třídy. Jednotlivé skupiny zábavně a prakticky řeší úkoly a práce z oblasti ekologie a různých předmětů, např. Př, Ch, Z, M, F. Dále se žáci účastní výukových programů a aktivit s tématikou ochrany životního prostředí, NP České Švýcarsko, třídění odpadů a recyklace. Při všech zvolených činnostech (např. při chemických laboratorních pracích, mikroskopování, výrobě ručního papíru) zdokonalují své dovednosti a schopnosti. Své vědomosti a znalosti si vyzkoušejí i v terénních aktivitách (průzkum půdních breberek). Učí se přírodu vnímat všemi smysly. 12

13 Město budoucnosti V minulém školním roce jsme organizovali celoměstskou výtvarnou soutěž pro děti Město budoucnosti. Minigalerie Vestibul Od letošního školního roku má budova druhého stupně vlastní galerii pro prezentaci výtvarných prací žáků celé školy. Galerie je umístěná ihned při vstupu do budovy tzn., že každý návštěvník školy ji může shlédnout. 13

14 Naši absolventi Absolventi naší školy většinou pokračují v dalším vzdělávání na učilištích i středních školách teplického okresu i okresů přilehlých. Určitá část také pokračuje na různých vysokých školách a univerzitách po celé republice. Aby v dobrém vzpomínali na naší školu, organizujeme již několik let slavnostní rozloučení s 9. ročníky, spojené s předáváním posledního vysvědčení. Naše úspěchy V roce 2006 se žáci 9. tříd zúčastnili celostátní soutěže "Co víš o energetice?", kterou pořádal ČEZ. Dvě naše družstva pod vedením paní učitelky Kleinové postoupila do celostátního finále, které se konalo v Písku. Skupiny ve složení: 9.A Jevgenij Ponomarjov, Tomáš Rulf, Martin Pavka, 9.B Pavel Jirásek, Aleš Korál, Michal Stejskal zde obsadily 1. a 2. místo! Žákyně Karolína Hájková se v letošním školním roce umístila na 9. místě okresního kola chemické olympiády. Umístění je výbornou vizitkou, protože lepší místa obsadili pouze žáci z teplických výběrových škol. Tereza Chárová se umístila ve stejné soutěži na 16. místě. 14

15 Jak nás vidí okolí? V letošním školním roce jsme si udělali průzkum mezi rodiči našich žáků, jak jsou spokojeni s prostředím školy, přístupem k žákům, řešením problémů apod. Zde je výběr z otázek a hodnocení: % 59% 68% 54% 52% 21% 26% 20% 35% 19% 2% 3% 6% 4% 9% 15 0,50% 0% 2% 3,50% 1% Nevím Nesouhlasím Mám výhrady Spíše souhlasím Posílám dítě do školy s jistotou, že o ně bude dobře postaráno Mám pocit, že učitelé moje dítě rádi vidí Učitelé s mým dítětem jednají spravedlivě Moje dítě chodí do školy rádo Líbí se mi způsob, jakým škola přistupuje k projevům šikanování, vandalismu, braní drog a pod. Souhlasím ,50% 12% 4% 3,50% 19%

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DAMNÍKOV, DAMNÍKOV čp. 25

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DAMNÍKOV, DAMNÍKOV čp. 25 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DAMNÍKOV, DAMNÍKOV čp. 25 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy: Základní škola a mateřská škola Damníkov

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy Ing. Sylva Taufmannová Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 Obsah 1 Základní údaje o škole... 5 1.1 Charakteristika školy... 6 2 Přehled oborů vzdělání...

Více

1. Koncepce školy, vzdělávací program a nabídka školy. 1.2. Dosavadní vzdělávací program a tvorba nového školního vzdělávacího programu

1. Koncepce školy, vzdělávací program a nabídka školy. 1.2. Dosavadní vzdělávací program a tvorba nového školního vzdělávacího programu 1. Koncepce školy, vzdělávací program a nabídka školy 1.1. Koncepce rozvoje školy do roku 2010 V roce 2004 byla přijata koncepce rozvoje školy do roku 2010. Tento materiál se stal východiskem pro zpracovávání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Základní škola, Praha 10, Veronské náměstí Veronské náměstí 20/391, 109 00 Praha 10 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 podle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. Tato zpráva obsahuje celkem

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2008-09 Pedagogická rada schválila dne 1.9.2009 Školská rada schválila dne 14.10.2009 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole ( název,

Více

Základní škola T. G. Masaryka Otrokovice, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola brána do života

Základní škola T. G. Masaryka Otrokovice, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola brána do života 1 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1. Základní informace... 4 2.2. Popis budovy... 4 2.3. Vybavení školy... 4 2.4. Možnosti školy... 5 2.5. Charakteristika pedagogického

Více

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání KVĚTNICE Motto: Škola je čas a prostor určený k žití, nikoliv k přežití. Obsah Obsah... 2 1 Identifikační

Více

Kompletní ŠVP. Základní škola Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod

Kompletní ŠVP. Základní škola Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod školní vzdělávací program ŠVP 2009 / 2010, č.j. 273 / 09 zskom Kompletní ŠVP Základní škola Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod 1 Identifikační údaje Název ŠVP ŠVP 2009 / 2010, č.j. 273

Více

e-mail: reditel 7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 fax/sekr.: 312 681 165 č.j.:1216/08 Kladno: 6.8.2008 Magistrát města Kladna oddělení školství

e-mail: reditel 7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 fax/sekr.: 312 681 165 č.j.:1216/08 Kladno: 6.8.2008 Magistrát města Kladna oddělení školství e-mail: reditel 7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 fax/sekr.: 312 681 165 č.j.:1216/08 Kladno: 6.8.2008 Magistrát města Kladna oddělení školství nám. 17.listopadu 2840 K L A D N O 272 63 Obsah: 1) Základní

Více

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM VYŠŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA Svazek 1 Škola orientace

Více

e-mail: reditel 7.zs@volny.cz e-mail hosp.: tausova.zs7@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 fax/sekr.: 312 681 165

e-mail: reditel 7.zs@volny.cz e-mail hosp.: tausova.zs7@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 fax/sekr.: 312 681 165 e-mail: reditel 7.zs@volny.cz e-mail hosp.: tausova.zs7@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 fax/sekr.: 312 681 165 č.j.:1035/07 Kladno: 27.6.2007 Magistrát města Kladna oddělení školství nám. 17.listopadu

Více

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Zpracovala : Mgr. Jarmila Holá ředitelka školy V Praze

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2006-2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2006-2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2006-2007 Obsah 1. Charakteristika školy... 2 1.1. Družina... 2 1.2. Stravování... 3 1.3. Organizace... 3 2. Vzdělávací program... 4 2.1. Učební plány... 4 2.2. Tvorba ŠVP...

Více

ROČENKA O ČINNOSTI ŠKOLY. Základní škola Kojetín Svatopluka Čecha

ROČENKA O ČINNOSTI ŠKOLY. Základní škola Kojetín Svatopluka Čecha ROČENKA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Kojetín Svatopluka Čecha Školní rok 2009/2010 Školní rok 2009-2010 na Základní škole Kojetín Svatopluka Čecha Jaký byl? Ročenka 2009/2010 Za velké pozitivum tohoto

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009 Základní údaje Název školy: Sídlo školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Komenského 720, 686 0, Staré Město

Více

Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost

Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost Školní vzdělávací program Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost Gymnázium čtyřleté, 7941K/41 Gymnázium osmileté, 7941K/81 (vyšší stupeň) Vzdělávací institut INTEGRA BRNO gymnázium, základní škola,

Více

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST NÁRODNÍ INSTITUT PRO DALŠÍ VZDĚ LÁVÁNÍ krajské pracoviště Brno ZÁVĚREČNÁ PRÁCE PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST STUDIUM KOORDINÁTOR ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Realizováno v období 4. 10. 2006 až

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. CESTA - Montessori

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. CESTA - Montessori Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání CESTA - Montessori 1 Identifikační údaje Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání CESTA - Montessori ŠVP je zpracovaný podle RVP ZV

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

Obsah Identifikační údaje... 5 Charakteristika školy... 6 Charakteristika ŠVP... 9 Učební plán... 29 Učební osnovy... 31

Obsah Identifikační údaje... 5 Charakteristika školy... 6 Charakteristika ŠVP... 9 Učební plán... 29 Učební osnovy... 31 1 Obsah 1 2 Identifikační údaje... 5 Charakteristika školy... 6 2.1 Úplnost a velikost školy... 6 2.2 Vybavení školy... 6 2.3 Charakteristika pedagogického sboru... 7 2.4 Dlouhodobé projekty, mezinárodní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Praha Lipence, Černošická 168 IČO: 70108145, IZO: 600038335 TEL.: 257921479, FAX.:257924141 info@zslipence.cz, http://zslipence.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace ADRESA A KONTAKTY Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace, Albertova 4062, 767 01 Kroměříž tel.: 573 503 250, fax: 573 503 251, mobil:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ verze č. 5 se zapracovaným dodatkem č.j. ZŠHL/272/2014 platným od 5.9. 2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ verze č. 5 se zapracovaným dodatkem č.j. ZŠHL/272/2014 platným od 5.9. 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMPERK, 8. KVĚTNA 63 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ verze č. 5 se zapracovaným dodatkem č.j. ZŠHL/272/2014 platným od 5.9. 2014 č.j.: ZŠHL/229/2013 30.8. 2013 platnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2008/2009 Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2008/2009 Zpráva obsahuje část: Základní škola V Praze dne 30. 9. 2009

Více

Základní škola Jana Amose Komenského Brandýs nad Orlicí Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dílna lidskosti

Základní škola Jana Amose Komenského Brandýs nad Orlicí Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dílna lidskosti Základní škola Jana Amose Komenského Brandýs nad Orlicí Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dílna lidskosti [1] Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání motto: Má-li se člověk státi

Více

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 V Jirkově dne 31. srpna 2014 I. Charakteristika školy: Základní škola je součástí výchovně

Více

Školní vzdělávací program Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Zlín pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia.

Školní vzdělávací program Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Zlín pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia. Školní vzdělávací program Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Zlín pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia Otevřená škola II Dokument vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Praha 7 Ortenovo nám. 34

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Praha 7 Ortenovo nám. 34 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Praha 7 Ortenovo nám. 34 zpracovala: Ing. Monika Hodaňová zástupkyně ředitele školy Školská rada schválila dne: 9.10.

Více