Výroční zpráva o činnosti školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy Tyršova základní škola, Brno, Kuldova 38 Fakultní škola Pedagogické fakulty MU Školní rok 2009/2010

2 1 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy Tyršova základní škola, Brno, Kuldova 38 příspěvková organizace, IČO: Zřizovatel školy Statutární město Brno - městská část Brno-Ţidenice 1.3 Ředitel školy Mgr. Michaela Jedličková 1.4 Druh školy včetně všech školských zařízení Úplná ZŠ (I. a II. stupeň), školní druţina, školní jídelna 1.5 Kontakty telefon: fax: http: 1.6 Úplná škola Počet tříd Počet ročníků Počet ţáků Průměrný počet ţáků na třídu Kapacita 1. stupeň ,8 X 2. stupeň ,1 X Celkem , Školská rada ( 167, 168 zákona č. 561/2004 Sb.) Datum zřízení: Předseda a členové ŠR: Mgr. Jarmila Posluţná (předsedkyně), MUDr. Bohdana Rezková, Jarmila Dvořáková, Mgr. Michaela Jedličková (do ), Mgr. Kateřina Kobrová (od ), Mgr. Jan Tvrdík, Mgr. Radim Míček, Ing. Jan Kocmánek, Bc. Karel Bernášek, Ing. Stanislav Juránek 2/27

3 1.8 Školní vzdělávací program Název vzdělávacích programů Číslo jednací Ročník Základní škola 16847/ , 5. a 9. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Tyršova základní škola, Brno, Kuldova 38 49/ , Jiné specializace, zaměření: Na druhém stupni vţdy jedna třída v ročníku se zaměřením na matematiku a informatiku. 1.9 Zařízení školního stravování Počet strávníků Typ jídelny - dle Počet děti zaměst. školy a vlastní výkazu Z ostatní* a ţáci důchodci L 11 ŠJ - úplná * Ostatní ostatní důchodci, zaměstnanci jiných škol, zaměstnanci jiných zaměstnavatelů (firmy) 1.10 Počet pracovníků školního stravování k : Fyzické osoby 5 Přepočtení na plně zaměstnané 4, Školní druţina, která je součástí základní školy ŠD počet oddělení počet dětí počet vychovatelů kapacita celkem 3 81 fyz./ přepoč. 3/2,86 90 Z činnosti ŠD: Podařilo se zrealizovat celou řadu krátkodobých projektů. Např. Děti rodičům den plný her, zábavy a legrace, Pomáháme zvířátkům sběr podzimních plodů, Vánoce s Lipkou vánoční dílny, Vánoce mají i zvířátka výroba krmítek, Africké dny výroba masek, Masopustní karneval, Oslava dne učitelů vytváření přáníček a drobných dárků z hlíny, Velikonoční dílny v ŠD, Den matek pásmo písní a tanců, cvičení a dramatizace pohádky. Z dlouhodobých projektů: i nadále třídíme odpadový materiál, projekt Kniha - přítel člověka. Účast na obvodním i městském kole Superstar ŠD, návštěva Policejního muzea s besedou, Olympiáda ŠD v lehkoatletickém trojboji, Oslava MDD, účast v projektu Ekologie očima dětí. 3/27

4 Školní klub, který je součástí školy počet počet ŠK počet vychovatelů kapacita oddělení dětí celkem 0 0 fyz./ přepoč. 0/0 0 2 Údaje o pracovnících školy 2.1 Odborná kvalifikace (dle zákona č. 563/2004 Sb.) Přepočtený / fyzický % Celkový počet pedagogických pracovníků 21,26 / z toho odborně kvalifikovaných 21,26 / Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce odešli ze školy: Nepedagogičtí pracovníci - počet: Věkové sloţení učitelů Věk Učitelé Muţi Ţeny Do 35 let let a více 0 2 Pracující důchodci nepobírající důchod 0 0 Pracující důchodci pobírající důchod 0 0 Celkem 6 13 Rodičovská dovolená 0 1 4/27

5 2.3 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy Typ kurzu Počet zúčastněných pracovníků Pedagogika, psychologie 0 Cizí jazyky 0 Umění, estetika 1 Speciální pedagogika, SVPU 0 Informatika, PC, SIPVZ 0 Společenské vědy 1 Legislativa, řízení, ekonomie 3 Sport, TV, turistika 0 Výchovné poradenství, prevence soc.pat.jevů Školní asistenti Alternativní pedagogika 0 Přírodní vědy 2 Technické vědy 2 Český jazyk a literatura 0 Zdravotnictví, BOZP, PO 3 Jiné 8 Celkem 21 Počet celkem (přepočtený/fyzický) 0,5 / 1 Z toho z toho romský 0 / 0 Jiný (pedagogický, osobní) 0,5 / 1 5/27

6 3 Výsledky výchovy a vzdělávání 3.1 Celkové hodnocení a klasifikace ţáků Ročník Počet Prospělo Prospělo Neprospělo Opakuje ţáků s vyznamenáním Celkem za I. stupeň Celkem za II. stupeň Celkem za školu Sníţený stupeň z chování: Stupeň chování Počet % z počtu všech ţáků školy , ,7 3.3 Celkový počet neomluvených hodin za celý školní rok: 203 průměr na jednoho ţáka: 0,71 6/27

7 3.4 Vzdělávání ţáků mimořádně nadaných: Svoje individuální schopnosti mohly děti rozvíjet: ve volitelných předmětech: Ekologie, Sportovní aktivity, Informatika, Seminář společenskovědních předmětů, Domácnost, Německý jazyk, Přírodovědný seminář, Kulturně-historický seminář. v nepovinných předmětech: Náboţenství, Španělský jazyk, Seminář z matematiky, Informatika, Cvičení z matematiky. v krouţcích: Anglický jazyk pro I. stupeň, Španělština, Keramika, Ţurnalistický krouţek, Flétničky, Judo, Dramatický krouţek, Turisticko-ekologický krouţek. Ve škole byl v tomto školním roce vzděláván jeden ţák podle individuálního vzdělávacího plánu v rámci mimořádného nadání dle vyhlášky 73/2005 Sb. 13 IVP ve 3. třídě. 3.5 Údaje o přijímacím řízení na střední školu Školní rok 2009/2010 4leté studium gymnázia 6leté studium 8leté studium SOŠ SOU Počty ţáků přihlášených 16 31,4% 3 7,3% 2 6,9% 28 54,9% 7 13,7% přijatých % 1 33,3% 0 0% % 7 100% 3.6 Počet absolventů ZŠ Ročník Počet ţáků % 9. ročník Niţší ročník 0 0 Celkem Přestupy ţáků mezi ZŠ Počet ţáků, kteří odešli na jinou ZŠ: 16 Důvody: Ţáci přestoupili na jinou školu z důvodu stěhování, nástupu do tříd dyslektických, nástupu do dětského domova z nařízení soudu, apod. Počet ţáků, kteří přišli z jiné ZŠ: 21 Důvody: Ţáci přijatí do 6. třídy se zaměřením na matematiku a informatiku, přestupy z důvodu stěhování, přestupy z důvodu nespokojenosti nebo problémů na původní škole. 7/27

8 4 Hodnocení ZŠ nebo jejich součástí 4.1 Kontroly provedené Českou školní inspekcí: Hodnocení ŠVP pro základní vzdělávání, Tyršova základní školy, Brno, Kuldova 38 školní vzdělávací program byl shledán v souladu, pouze některé části nebyly uznány plně v souladu. 4.2 Opatření zavedená na základě zjištění České školní inspekce: ŠVP byl v Dodatku č. 3 k ŠVP doplněn o dopracované dílčí části (mezinárodní projekty, podrobnější zpracování zabezpečení výuky ţáků se zdrav. postiţením a znevýhodněním, úprava hodnocení ţáků). Ostatní části byly v pořádku. 4.3 Kontroly provedené jinými kontrolními orgány: Kontrola z MSSZ pojistného a plnění úkolů v nemocenském pojištění a důchodového pojištění závěr: nebyly zjištěny závady. Kontrola školní jídelny Krajskou hygienickou stanicí JMK zjištěny drobné nedostatky v oblasti provozní hygieny a skladování potravin. 4.4 Opatření zavedená na základě zjištění jiných kontrolních orgánů: Okamţitě po kontrole KHS JMK byla provedena nápravná opatření úklid, malování, zakoupení nových ţaluzií, změna skladování některých potravin. 5 Výkon státní správy (dle 165, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb.) 5.1 Rozhodnutí ředitele Počet rozhodnutí Počet odvolání Odklad povinné školní docházky 14 0 Dodatečné odloţení povinné školní docházky 0 0 Jiné (přijetí, přestup, podmínečné vyloučení) /27

9 6 Další údaje o škole 6.1 Krouţky při ZŠ * AJ/NJ/FJ/RJ/jiný Název krouţku Počet krouţků Počet ţáků Cizí jazyky* 0 / 0 / 0 / 0 0 / 0 / 0 / 0 Informatika, PC / 1 0 / 12 0 Náboţenství 1 11 Přírodní vědy 0 0 Společenské vědy 0 0 Sport, TV, turistika 1 10 Technické vědy 0 0 Umělecké obory 2 25 Zdravotní, speciální 0 0 pedagogika Jiné Mimoškolní a volnočasové aktivity, občanská sdruţení Zájmové krouţky Španělština Ţurnalistika Judo Flétničky Angličtina pro 1. stupeň Školní druţina Dramatický krouţek Keramický krouţek Turisticko-ekologický krouţek Pronájem sálu, tělocvičny a tříd školy: Taneční skupina High Edition Kreativní tvoření s Monikou Brýdovou Individuální pronájmy Občanská sdruţení Klub rodičů při Tyršově ZŠ, Brno, Kuldova 38 Členství školy v AŠSK Členství školy v asociaci základního školství 9/27

10 6.3 Účast školy v soutěţích Matematika Matematická olympiáda 5. tříd Úspěšní řešitelé školního kola: Sabina Kleinerová Lenka Pavlíková Mirek Horčička David Gryc Lucie Koktová Nikola Kanclerová Barbora Rezková Jan Flodr Městské kolo: 3. místo B. Rezková MATESO (5. třída) Školní kolo: D. Gryc, J. Šimeček E. Nemčoková J. Flodr Městské kolo: 3. místo D. Gryc a J. Šimeček Pythagoriáda (6. třídy) Míša Šorfová Pythagoriáda (7. třídy) Jan Švanda a Tereza Turzíková Pythagoriáda (8. třídy) Tereza Šotkovská Pythagoriáda Městské kolo: 2. místo Jan Švanda (7.) Úspěšná řešitelka T. Šotkovská (8.) Matematický klokan Kat. Cvrček Jan Rezek (3.) Kat. Klokánek David Gryc (5.) Kat. Benjamín Lukáš Ledabyl (7.B) Kat. Kadet Iva Křivánková (9.B) Český jazyk Recitační soutěţ 1. a 2. třída D. Lošťák J. Hudec třída Petr Mizera Olympiáda v českém jazyce J. Škrla a R. Jandl se zúčastnili městského kola Tělesná výchova Stolní tenis 1. místo ţákyně A. Posluţná, A. Trávníčková 3. místo ţáci D. Makalouš, R. Kryštof, J. Bednář 2. stupeň Máša Matyášová Lukáš Ledabyl Jan Ţalud 10/27

11 Florbal Orion cup 1. místo v krajském finále ţákyň a účast v republikové kvalifikaci! Novoměstský pohár 1. místo mladších ţáků (3.-5. třída) Šplh 1. místo druţstvo starších ţákyň 2. místo M. Čápová 3. místo A. Mikysková 1. místo A. Doleţel Atletika Pohár rozhlasu 2. místo starší ţákyně Atletický čtyřboj 2. místo Alena Bursáková Přírodopis Biologická olympiáda Kategorie D (7. ročník) T. Vystrčil Kategorie C (8. a 9. ročník) A. Bursáková Den ptactva v ZOO Brno 5. místo K. Spurná, R. Gröger, R. Ředina, P. Fučík Fyzika Astronomická olympiáda 6. a 7. ročník Lukáš Ledabyl Richard Ředina Filip Rozmánek Lukáš Beránek 8. a 9. ročník Martin Kabeš Martin Buchta Adam Štefánik Zeměpis Zeměpisná olympiáda Kategorie A (6. třídy) K. Oprchal Kategorie A (7. třídy) R. Ředina Kategorie A (8. a 9. třídy) J. Šidlo 11/27

12 Empík naděluje Míša Dvořáková (7.B) obsadila 2. místo. Empík cyklista ţáci 4. třídy obsadili 3. místo v Brně 6.4 Školní akce Projekty a projektové dny Recyklohraní Pokračovali jsme v projektu třídění odpadu. Zapojili jsme se do Bubnování na poplach v oblasti třídění odpadu pořádaného agenturou Dobrý den z Pelhřimova a spolupodíleli jsme se na vytvoření nového rekordu. Zároveň jsme sbírali plastové uzávěry PET lahví pro Charitu Hrabyně, čímţ jsme přispěli k projektu na zapojení zdravotně postiţených v areálu rehabilitačního centra v Hrabyni jak do organizace tak i do samostatného třídění vršků. Tyto vršky se pak drtí a jsou dodávány ke zpracovnání. Pixelizace se ţáci 9. B, v rámci festivalu krátkých hraných filmů Brněnská 16 zúčastnili workshopu a zkusili si natočit film metodou pixelizace. Pohádkové rejdění v knihovně J. Mahena za účasti našich prvňáčků. 28. říjen Na počest 91. výročí vzniku samostatného Československa učitelé ţákům předvedli, jak to tehdy vypadalo. Výuka probíhala v dobových kostýmech a ze školního rozhlasu se linula dobová hudba. I běţná výuka se přenesla do r nejen formou vyjadřování kantorů, ale také ukázkami učiva té doby. 12/27

13 20. výročí Sametové revoluce Ţáci 9. tříd navštívili filmové představení Tenkrát v rámci festivalu Příběhy bezpráví. Projektový den 17. listopad 1989 dílny zaměřené na představení doby před Sametovou revolucí. Ţáci si v dílnách mohli vyzkoušet výrobu prvomájových mávátek, nácvik Spartakiády, okusili cenzuru, zaţili branné cvičení s prohlídkou protiatomového krytu, apod. Vánoční jarmark Oblíbená tradiční předvánoční akce plná krásných výrobků našich ţáků. Kapka naděje aneb Strom splněných přání Děti ze školní druţiny nacvičili pásmo zdramatizovaných písniček pro děti z popáleninového centra ve Fakultní nemocnici v Brně Bohunicích. Patronkou celé akce byla Ewa Farna. Záznam z tohoto vystoupení byla také vysílán v ČT v průběhu charitativního večera nadace Kapka naděje. 13/27

14 Africké dny Vícedenní projekt před pololetním vysvědčením. Ţáci se na několik dní stali obyvateli různých afrických zemí. Tento projekt měl za cíl přiblíţit ţákům ţivot v afrických zemích (jednou z prezentovaných zemí byla také Keňa, v níţ ţije náš adoptivní chlapec) a vyzkoušet si místní zvyky a tradice. V závěrečné prezentaci jednotlivých zemí jsme tak viděli během jednoho dopoledne břišní tance v Maroku, hru v kostky s šamanem ze Zimbabwe, předpověď počasí v Keni, djembe v Rwandě, africké masky z Ugandy, šperky z Etiopie, sportovní klání v Ghaně, hračky z Konga či chýši v Sudánu. Africké dny vyvrcholily tradičním Barevným vysvědčením. Adopce zvířete z brněnské ZOO Ţáci volitelného předmětu Ekologie opět zorganizovali sbírku na podporu chovu jednoho ze zvířat naší ZOO. Letos zvolili páva korunkatého. Brněnské dny bez úrazu Zapojili jsme se do této kampaně projektem Stop úrazům aneb první pomoc a prevence úrazů na Kuldovce. Celodenní projekt dopoledne cyklus besed a aktivit s Policií, záchranáři a hasiči pro 2. stupeň, odpoledne ţáci 8. tříd a záchranáři vytvořili stanoviště s úkoly pro 1. stupeň. 14/27

15 Absolventská vystoupení Ţáci 9. ročníku zakončili svoje působení ve škole absolventskými vystoupeními, ve kterých předvedli různé dovednosti od pokusů, přes hudbu aţ po sociálně laděnou tématiku. S největším ohlasem publika se setkala témata Vztahy rodičů a dětí, Airsoft a Kung-fu. Tancem proti drogám Projekt ve spolupráci s taneční školou Dynamic. Ţidenický sportovní den Také jedna z tradičních akcí patřící k závěru školního roku. Projekty na 1. stupni - Někdo je za dveřmi prevence násilí - Podané ruce prevence kouření - Třídní párty 3. třídy - 3. třída se stala velkou kuchyní a třeťáci šéfkuchaři - Pirátká noc projektový den pro současné a budoucí prvňáčky se spaním ve škole. 15/27

16 Exkurze a kulturní akce Projekty v rámci předmětů Dějepis Od renesance po baroko, Starověké civilizace, Legendy divokého západu Zeměpis a občanská výchova Multikulturalita Exkurze a úklidu na přírodní památce Kavky (oblast Hády) se společně s Rezekvítkem zúčastnili ţáci ekologie. výstavu MZM Expedice středověk. Všichni ţáci 2. stupně se zúčastnili výstavy děl A. Muchy v Moravské galerii v Brně. Šesťáci byli na exkurzi v laboratořích Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity. V březnu se ve školním sále konal výchovný koncert skupiny Réva, 1. stupeň zde viděl vystoupení kouzelníka a všichni se kochali tanečním vystoupením doplněným přednáškou o zdravé výţivě Tancem proti obezitě byl zorganizován zájezd do Rakouska do oblasti Kaertzen v předhůří Alp. Náplní zájezdu byla účast na výuce v místních školách, výlety po okolí a sportovní aktivity. 16/27

17 Akce ţáků pro ţáky Soutěţ v hraní pexesa připravil ţákovský miniparlament pro ţáky 1. a 2. třídy. Deváťáci se proměnili v čerty a anděly vedené Mikulášem. Ţáci 8. ročníku pomáhali při netradičním zápisu do 1. třídy. Ţáci 1. stupně vynášeli Moranu. Šesťáci uspořádali opravdovou svatbu v rámci projektu Svatba, na kterém pracovali ve výchově ke zdraví. Rekreace ţáků tradiční škola v přírodě 4. třídy v RS Kutiny v říjnu se konal seznamovací výlet 6. třídy v RS Nesměř u Velkého Meziříčí se konal lyţařský výcvik 7. tříd v Pasekách nad Jizerou 17/27

18 6.5 Spolupráce školy s dalšími subjekty Spolupráce s rodiči probíhá jednak v rámci třídních schůzek a hovorových hodin, ale také v rámci akcí pořádaných Klubem rodičů TZŠ. 1. ročník Dýňových radovánek předání koloběţek a reflexních prvků, které nakoupil Klub rodičů z prostředků získaných v projektu Společně na zelenou ročník velikonočních radovánek Jarní úklid pro radost sběr hraček pro pacienty Dětské nemocnice Spolupráce s ostatními subjekty Policie ČR preventivně výchovné akce Spolupráce s K-centrem, Pedagogickopsychologickou poradnou Taneční studio Dynamic Tancem proti drogám Rezekvítek ekologická exkurze a úklid v lokalitě Kavky Spolupráce s PedF MU Brno - jsme fakultní školou, studenti také pomáhali při přípravách absolventských vystoupení Spolupráce s humanistickým hnutím Na rovinu (adopce keňského chlapce) Spolupráce s Multikulturním centrem Praha jsme pilotní školou projektu La Ngonpo ÚMČ účast představitelů obce na školních akcích Spolupráce se Školskou radou snaha o zvelebení parčíku u školy, o rekonstrukci oken, o řešení dopravní situace v okolí školy, apod. 18/27

19 6.6 Účast ţáku a pedagogů na ţivotě obce ŘŠ je členkou grémia ředitelů ZŠ MČ Brno - Ţidenice. Péče o lípu, kterou v parku před školou zasadili učitelé Tyršovy ZŠ Pomoc při zajištění organizace i aktivní účast našich ţáků na Ţidenickém sportovním dni, vyhlášeném starostou MČ Brno Ţidenice. Tradiční společenský večer pro rodiče a obyvatele Ţidenic pořádaný jiţ tradičně v sále školy. Dodání ozdob vyrobených ţáky na ţidenický vánoční strom. 7 Zhodnocení a závěr: V listopadu odstoupila z funkce ze zdravotních důvodů paní ředitelka Mgr. Libuše Nečasová. Škola se tak ocitla na šest měsíců bez ředitelky. Její funkci, stejně jako v době nemoci, zastávala zástupkyně ředitelky Mgr. Michaela Jedličková, která se po vítězství v konkurzu stala 1. června 2010 novou ředitelkou školy. Pokračujeme v budování nových tradic a vytváření dobré pověsti školy, kvalitní výuky a výchovy. Během prázdnin jsme doplnili a opravili původní verzi ŠVP pro základní vzdělávání. Na této práci se aktivně podíleli všichni vyučující, a tak vznikla kvalitní 2. verze ŠVP pro základní vzdělávání, Tyršova ZŠ, Brno, Kuldova 38. Absolventi 9. tříd se letos opět úspěšně zhostili přijímacího řízení. Dalším signálem o jejich kvalitní přípravě z naší strany můţe být také jejich výborné výsledky ve srovnávacích testech SCIO. Výchovný poradce v průběhu školního roku aktivně spolupracoval s PPP. Nepodařilo se otevřít šestou třídu se zaměřením na M a Inf. 19/27

20 Během prázdnin se podařilo zrekonstruovat učebnu výtvarné výchovy a vybavit ji interaktivní tabulí, tudíţ máme k dispozici jiţ dvě interaktivní učebny, které vyuţíváme i pro výuku ostatních předmětů (M, F, Čj, Př, Ch, cizí jazyky). Práce školní metodičky prevence je stále velmi aktivní. Připravuje řadu besed a akcí s aktuálním obsahem, úzce spolupracuje s PČR a dalšími subjekty. Snaţíme se včas podchycovat projevy moţné šikany, rasismu a xenofobie i porušování školního řádu. Účastní se školení i pravidelných setkání metodiků prevence. Podporovali jsme práci na projektech, vytvářeli a dokončovali vnitřní projekty školy (projekt Adopce páva korunkatého, Recyklohraní, projektové dny Africké dny, Barevné vysvědčení, projekty ŠvP, mezitřídní výukové projekty). Velkou pomocí je pro nás spolupráce s Klubem rodičů. Rodiče se účastní Dnů otevřených dveří, třídních schůzek, hovorových hodin, vystoupení ţáků i besed. Velmi zdařilou akcí bývá kaţdoročně společenský večer školy, který pořádá Klub rodičů při Tyršově ZŠ ve spolupráci se zaměstnanci školy. Klub rodičů se zapojuje ve spolupráci se školou do různých grantů a snaţí se o získání finančních prostředků nákup koloběţek a reflexních prvků, odměn pro ţáky na Dny bez úrazů, apod. Pořádá řadu akcí pro ţáky i rodiče (Dýňování, Jarní radovánky, Halloweenská show, apod. Přírodovědné zaměření II. stupně jsme vhodně doplňovali nabídkou nepovinných předmětů s estetickým a pohybovým zaměřením (cizí jazyky, sportovní hry, kulturněhistorický seminář). 20/27

21 Snaţíme se postupně zlepšovat celkový vzhled školy především interiér, zakoupením nového nábytku, tabulí a pomůcek. Podařilo se nám zrekonstruovat učebnu Vv a kabinet Čj, další učebnu jsme vybavili novými lavicemi a ţidlemi. Došlo k vymalování části chodeb a tříd. Více informací o všem výše uvedeném, obrazový materiál a další zajímavosti lze nalézt na webových stránkách naší školy (www.zskuldova.cz), jejichţ úroveň se neustále zvyšuje. Pro zájemce o přestup do našich tříd se zaměřením na matematiku a informatiku byly vytvořeny nové webové stránky 8 Poradenské sluţby v základní škole 8.1 Údaje o odborných pracovnících Počty: fyzický počet výchovný poradce 1 školní metodik prevence 1 kvalifikace, specializace PedF MU Brno, M - Pedvč PedF MU Brno, F - Pč dosaţené vzdělání VŠ VŠ úvazek kvalifikace, dosaţené specializace vzdělání školní psycholog školní speciální pedagog /27

22 8.1.2 Věková struktura: do 35let let 51 let a více/z toho důchodci výchovný poradce 0 1 0/0 školní metodik prevence školní psycholog školní speciální pedagog Další vzdělávání poradenských pracovníků Typy vzdělávání a vzdělávací organizace u jednotlivých pracovníků výchovný poradce: 0 školní metodik prevence: 0 školní psycholog: - školní speciální pedagog: Údaje o finančních zdrojích na poradenské sluţby ve školách Finanční prostředky čerpané ze státního rozpočtu formou grantů (ne z KrÚ JmK): Finanční prostředky z jiných zdrojů (např. MČ, MMB, sponzor, jiné): Individuální integrace Typ postiţení Ročník Počet ţáků zrakové 1. 1 Celkem Skupinová integrace Typ postiţení Ročník Počet ţáků Celkem Další zpřesnění údajů: Od ledna 2010 pracovala ve škole asistentka pedagoga, která se věnovala v 1. třídě ţákyni se zrakovým postiţením. Této dívence byl vypracován IVP, který by jí měl umoţnit zvládnutí výuky v běţné třídě i s tímto druhem zdravotního postiţení. Výchovný poradce pravidelně spolupracoval s pracovníky PPP Kohoutova a pracovníky OSPOD a hledali ve spolupráci s učiteli optimální výchovné a vzdělávací přístupy k jednotlivým ţákům. Péči o nadané i ve vzdělávání méně úspěšné ţáky řešili učitelé individuálním přístupem k nim. Nepodařilo se navázat na loňský rok s nízkým počtem ředitelských důtek a sníţených známek z chování. V novém školním roce se musíme znovu pokusit kázeňským a vzdělávacím problémům předcházet dobrou spoluprací třídních učitelů, učitelů jednotlivých předmětů, výchovného poradce, metodika prevence a rodičů. 22/27

23 9 Hodnocení minimálního preventivního programu za školní rok 2009/ Škola Tyršova ZŠ, Kuldova 38, Brno 9.2 Počet ţáků celkem: 288 (I. stupeň: 127 ţáků, II. stupeň: 161 ţáků) 9.3 Podmínky školy: Školní metodik prevence: Mgr. Kateřina Kobrová Minimální preventivní program a program proti šikaně byl vypracován v září 2009 a byli s ním seznámeni ţáci, zaměstnanci školy i rodiče ţáků. Plán prevence vycházel ze zkušeností předešlých let a z realizace preventivních programů školy. Podstatná část preventivního programu probíhala ve výuce. Na 1.stupni např. v hodinách prvouky, předmětech jako je Vv a Tv. Na 2. stupni ve výuce např. OSV, Výchovy ke zdraví, rodinné výchova, ale i chemie apod. Program byl realizován formou besed, proţitkových akcí, školních a adaptačních výletů, zájmových útvarů, projektů, sportovních utkání. Jako stěţejní témata jsme vybrali tyto: - zdravý ţivotní styl - vzájemná komunikace mezi dětmi, dětmi a učiteli - kouření, alkohol, drogy - stop úrazům - zdravé vyuţívání počítačů kyberšikana - dopravní výchova - multikulturalita - zdravé sebevědomí dětí 9.4 Co se podařilo: - provázat 1.stupeň s druhým vítání prvňáčků, loučení s deváťáky, příprava Dne bez úrazů ţáky 8. ročníku pro ţáky 1. stupně, pomoc starších ţáků při Dýňování (vedení stanovišť) - zlepšit důvěru mezi ţáky a učiteli - výborná spolupráce s Klubem rodičů získání peněz z dotací dopravní výchova, Stop úrazům - zorganizovat adaptační program pro 6. ročník - spolupráce s organizacemi (PČR, PPP, ekologická centra,...) 23/27

24 - proţitkové akce Podané ruce (závislosti, kouření) - návštěva divadelních představení (cigareta Retka,...) - účast na tanečních akcích Tancem proti drogám a Tancem proti obezitě - vytvořit projekty na téma: Multikulturalita, Stop úrazům, Sametová revoluce, Africké dny, adopce páva, vánoční jarmark, 28. říjen - pokračovat v loňském roce započatými absolventskými vystoupeními ţáků 9. ročníku - zveřejňovat všechny akce na webových stránkách školy, v Ţidenickém zpravodaji - informovat děti i rodiče v oblasti sociálně patologických jevů nástěnky, webové stránky školy, konzultační hodiny - daří se nám zapojovat děti do volnočasových aktivit, např. pořádání jarmarků, sportovní utkání, atletika, akce pro ţáky 1. stupně, Mikuláš - poskytovat informace ostatním pedagogickým pracovníkům, vést je ke spolupráci a ke konzultování případných problémů 9.5 Co se nedaří: - stále se nedaří zkvalitnit vzájemnou komunikaci mezi ţáky navzájem, mezi dětmi a učiteli (častá vulgarita) - zabránění experimentování s návykovými látkami alkohol, cigarety - zapojit více rodičů do akcí tříd a školy - zlepšit komunikaci mezi rodiči a školou, školou a OSPOD - získat pro naši školu školního psychologa, speciálního pedagoga - zabránění záškoláctví dětí ( časté problémy doma útěky) - nabídnout více zájmových útvarů - lépe vyuţít ţákovskou schránku důvěry - zapojit více pedagogů do oblasti prevence - nedostatek času pro realizace různých programů 24/27

25 Mapování neţádoucích jevů na škole (šk. rok 2009/10) Základní škola 1.tř. 2.tř. 3.tř. 4.tř. 5.tř. 6.tř. 7.tř. 8.tř. 9.tř. Kouření reálná zjištění Alkohol reálná zjištění Měkké drogy (marihuana) Tvrdé drogy (ostatní) Šikana Záškoláctví Kriminalita (činy jinak označované za trestné) reálná zjištění reálná zjištění vyloučení jednotlivce z kolektivu psychická šikana fyzická šikana lynčování do 10 neoml.hodin nad 10 neoml.hodin násilné povahy majetkové povahy pod vlivem návykové látky Týrání dítěte reálná zjištění Zneuţívání dítěte Zanedbávání dítěte reálná zjištění reálná zjištění Gamblerství reálná zjištění Jiné reálná zjištění /27

26 9.6 Příleţitosti: - větší spolupráce s rodiči, s PPP - účast na různých kurzech, seminářích více pedagogických pracovníků (nejen metodik prevence) - zaměřit se především na zdravý ţivotní styl a práci se třídou, kolektivem - otevřený a vřelý přístup k ţákům - moţnost vyuţít více preventivních programů - nabídnout ţákům co největší mnoţství volnočasových aktivit - budovat v nich kladné ţivotní hodnoty a postoje - přilákat co nejvíc rodičů do školy, na školní akce 10 Závěr Pracovníkům OŠMT MMB a ÚMČ Brno - Ţidenice děkujeme za jejich vstřícný přístup k naší škole, za laskavost a toleranci při vzájemných jednáních. 26/27

27 Váţíme si důvěry rodičů k výuce a výchově jejich dětí v naší škole. Budeme se snaţit si tento příznivý stav udrţet. Výroční zpráva byla schválena Pedagogickou radou dne a Školskou radou při Tyršově základní škole, Brno, Kuldova 38, dne V Brně dne Mgr. Michaela Jedličková ředitelka školy 27/27

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012

Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 ZŠ J.A.Komenského a MŠ Brno, nám.republiky 10 1.0 Základní charakteristika školy: úplná ZŠ 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ J.A.Komenského a

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroční zpráva. školní rok 2014/ 2015. Základní škola Brno

Výroční zpráva. školní rok 2014/ 2015. Základní škola Brno Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola J.A.Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Výroční zpráva školní rok 2008/ 2009

Výroční zpráva školní rok 2008/ 2009 Výroční zpráva školní rok 2008/ 2009 Základní škola Brno, Milénova 14............................................. 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1 Část I a) Název školy, adresa: Základní škola Brno, Arménská 21, PO Arménská 573/21, 625 00 Brno tel 547 211 667, tel/fax 547 211 802 e-mail: zsarmen@seznamcz

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HROZNOVÁ 1 Tel./záz./fax: 54321 1912; 54321 6880 e-mail: vedeni@zshroznova.cz Zřizovatel: Statutární město Brno, městská část Brno - střed Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 Základní

Více

Základní školy. Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005

Základní školy. Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005 Základní školy Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy a. Zřizovatel školy: Statutární město Brno, Městská

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Výroční zpráva. školní rok 2013/ 2014. Základní škola J.A.Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky 10

Výroční zpráva. školní rok 2013/ 2014. Základní škola J.A.Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky 10 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola J.A.Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky 10 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola J.

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva školní rok 2008/2009

Výroční zpráva školní rok 2008/2009 Výroční zpráva školní rok 2008/2009 Základní škola Brno, Vedlejší 0, příspěvková organizace.0 Základní charakteristika školy. Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Brno, příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Mateřská ŠKOLA a ZÁKLADNÍ ŠKOLA HERŠPICE, OKRES VYŠKOV, příspěvková organizace Heršpice 17, 684 01 Slavkov u Brna, IČO: 750 242 50 tel: 544222195, e-mail: zsherspice@seznam.cz Výroční zpráva o činnosti

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HROZNOVÁ 1 Tel./záz./fax: 54321 1912; 54321 6880 e-mail: vedeni@zshroznova.cz Zřizovatel: Statutární město Brno, městská část Brno - střed Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní

Více

Výroční zpráva. Základní škola, Brno. Košinova 22. školní rok 2013/2014

Výroční zpráva. Základní škola, Brno. Košinova 22. školní rok 2013/2014 Výroční zpráva školní rok 2013/2014 Základní škola, Brno Košinova 22 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Brno, Košinova 22 1.2 Zřizovatel

Více

Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012

Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Základní škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a mateřská

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21

Výroční zpráva školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 Výroční zpráva školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 1.0 Základní charakteristika školy ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 je úplná

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Plán minimálního programu prevence

Plán minimálního programu prevence Základní škola a Mateřská škola Město Touškov, příspěvková organizace Čemínská 296, Město Touškov 330 33 Plán minimálního programu prevence 2015 / 2016 Mgr. Ivana Mertlová Mgr. Libuše Kalvasová Ředitelka

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

školní rok: 2010-2011

školní rok: 2010-2011 Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace školní rok: 2010-2011 Brno-Jundrov : 14. září 2011 Předkládá: Mgr. Přemysl Jeřábek ředitel školy 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Tyršova základní škola, Brno, Kuldova 38 Fakultní škola Pedagogické fakulty MU Školní rok 2008/2009 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 Základní škola Brno, Tuháčkova 25, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Brno,

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2011/2012 Škola: ZŠ Polešovice zspolesovice@uhedu.cz Ředitelka školy: Mgr. Jiřina Martykánová Tel. 572593161 Školní metodik prev.: Mgr. Renata Šimková simkovar@seznam.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2014 červen 2015 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Více

Školní program EVVO vzdělávání, výchovy a osvěty

Školní program EVVO vzdělávání, výchovy a osvěty ZŠ a MŠ Ludgeřovice, příspěvková organizace Školní program EO vzdělávání, výchovy a osvěty l. Pracovníci pověření koordinací EO p. Ing. Plačková, p. Mgr. Lišková A VŠICHNI PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI VE ŠKOLE

Více

Masarykova základní škola Brno, Kamenačky 3591/4

Masarykova základní škola Brno, Kamenačky 3591/4 VÝROČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Brno, Kamenačky 3591/4 za školní rok 2010/11 Čj.: MZŠ 474/2011 Spis. znak: A.09. Archivní znak/lhůta: A 10 Vyřízeno: 2022 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1

Více

Hodnocení školního roku 2010/2011

Hodnocení školního roku 2010/2011 Hodnocení školního roku 2010/2011 1. Oblast vzdělávací a výchovná 1.1 Ve šk. roce 2010/2011 jsme vyučovali podle vzdělávacího programu Obecná škola v 5. ročníku a podle vlastního školního vzdělávacího

Více

Výroční zpráva. Základní škola, Brno. Košinova 22. školní rok 2014/2015

Výroční zpráva. Základní škola, Brno. Košinova 22. školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 Základní škola, Brno Košinova 22 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Brno, Košinova 22 1.2 Zřizovatel

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Základní škola Brno, Arménská 21, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika školy a. Základní škola Brno, Arménská 21, příspěvková

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ Vodňany Alešova, 50 389 01 Vodňany Jméno a příjmení

Více

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@spelechovska.cz Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Škola prochází postupnou rekonstrukcí a je vybavovány moderním zařízením a pomůckami.

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Janouškova 2

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Janouškova 2 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Janouškova 2 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Brno, Janouškova 2 Janouškova

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Základní škola Železný Brod, Pelechovská

Základní škola Železný Brod, Pelechovská Základní škola Železný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 205 žáků v 11 třídách 17 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců vybavení tříd (lavice, židle, dataprojektory,

Více

Základní škola, Brno, Holzova 1, příspěvková organizace. Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012

Základní škola, Brno, Holzova 1, příspěvková organizace. Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Základní škola, Brno, Holzova 1, příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Základní škola Brno Holzova 1 1.0 Základní charakteristika školy Jsme úplnou školu s devíti postupnými ročníky.

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace. za školní rok : 2011-2012

Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace. za školní rok : 2011-2012 Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace za školní rok : 2011-2012 Brno Jundrov : 10.9.2012 Mgr. Přemysl Jeřábek 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín

Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Minimálně preventivní program 2008/2009 Název: Minimalizace šikany Zpracovala: Mgr. Věra Ruttová metodička primární prevence 1. Popis současného

Více

školní rok 2014 / 2015

školní rok 2014 / 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 V Nových Bránicích 31. 8. 2015 Čj.: 150831 Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola Nové Bránice, okres Brno venkov,

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU pro základní vzdělávání KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ č. j. TZŠ 450/2013 platný od 1. 9. 2014 Dodatek č. 1 k ŠVP pro základní vzdělávání 1 Kuldovka svět poznání,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Borkovany, okres Břeclav, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014/2015 Zpracovala: RNDr. Michaela Bubíková V Borkovanech 29. 9. 2015

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Semín 102, Přelouč 535 01 IČO: 70988838 Tel. 466 932 207 Prevence sociálně patologických jevů na základní škole zahrnuje především předcházení problémům s návykovými látkami

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2015 červen 2016 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Realizátor:

Více

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové:

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 Kopřivnice ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Michaela Lukešová

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍ PROGRAMU ZŠ LAČNOV 2011/2012

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍ PROGRAMU ZŠ LAČNOV 2011/2012 HODNOCENÍ PREVENTIVNÍ PROGRAMU ZŠ LAČNOV 2011/2012 Ředitel: Mgr. Olga Jahodová Školní metodik prevence: Mgr. Eliška Ivanišová Tel.: 571 447 910 E-mail: zslacnov@seznam.cz Zpracovala: Mgr. Eliška Ivanišová

Více

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP: ZŠ Aloise Klára Úštěk Jméno a příjmení ředitele: Mgr. Renata

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva 2004/2005

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva 2004/2005 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva 2004/2005 ŠLAPANICE 2005 Část I. Základní charakteristika školy A. Název, sídlo, zřizovatel název školy: Základní škola,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Vyhodnocení minimálního preventivního programu 2010/2011

Vyhodnocení minimálního preventivního programu 2010/2011 Vyhodnocení minimálního preventivního programu 2010/2011 ŠKOLA: Barevná škola - ZŠ Polešovice, 687 37 tel. 572593161 zspolesovice@uhedu.cz, www.zspolesovice.uhedu.cz Školní rok: 2010/2011 Ředitelka školy:

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/2014

Výroční zpráva školní rok 2013/2014 Výroční zpráva školní rok 2013/2014 Základní škola Brno Pavlovská 16, příspěvková organizace............................................. 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015-2016 Realizátor: Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Přerov, příspěvková organizace, Jindřichov 122, Hranice 75301 Garant: Ředitelství ZŠ

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více