Výroční zpráva o činnosti školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy Tyršova základní škola, Brno, Kuldova 38 Fakultní škola Pedagogické fakulty MU Školní rok 2009/2010

2 1 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy Tyršova základní škola, Brno, Kuldova 38 příspěvková organizace, IČO: Zřizovatel školy Statutární město Brno - městská část Brno-Ţidenice 1.3 Ředitel školy Mgr. Michaela Jedličková 1.4 Druh školy včetně všech školských zařízení Úplná ZŠ (I. a II. stupeň), školní druţina, školní jídelna 1.5 Kontakty telefon: fax: http: Úplná škola Počet tříd Počet ročníků Počet ţáků Průměrný počet ţáků na třídu Kapacita 1. stupeň ,8 X 2. stupeň ,1 X Celkem , Školská rada ( 167, 168 zákona č. 561/2004 Sb.) Datum zřízení: Předseda a členové ŠR: Mgr. Jarmila Posluţná (předsedkyně), MUDr. Bohdana Rezková, Jarmila Dvořáková, Mgr. Michaela Jedličková (do ), Mgr. Kateřina Kobrová (od ), Mgr. Jan Tvrdík, Mgr. Radim Míček, Ing. Jan Kocmánek, Bc. Karel Bernášek, Ing. Stanislav Juránek 2/27

3 1.8 Školní vzdělávací program Název vzdělávacích programů Číslo jednací Ročník Základní škola 16847/ , 5. a 9. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Tyršova základní škola, Brno, Kuldova 38 49/ , Jiné specializace, zaměření: Na druhém stupni vţdy jedna třída v ročníku se zaměřením na matematiku a informatiku. 1.9 Zařízení školního stravování Počet strávníků Typ jídelny - dle Počet děti zaměst. školy a vlastní výkazu Z ostatní* a ţáci důchodci L 11 ŠJ - úplná * Ostatní ostatní důchodci, zaměstnanci jiných škol, zaměstnanci jiných zaměstnavatelů (firmy) 1.10 Počet pracovníků školního stravování k : Fyzické osoby 5 Přepočtení na plně zaměstnané 4, Školní druţina, která je součástí základní školy ŠD počet oddělení počet dětí počet vychovatelů kapacita celkem 3 81 fyz./ přepoč. 3/2,86 90 Z činnosti ŠD: Podařilo se zrealizovat celou řadu krátkodobých projektů. Např. Děti rodičům den plný her, zábavy a legrace, Pomáháme zvířátkům sběr podzimních plodů, Vánoce s Lipkou vánoční dílny, Vánoce mají i zvířátka výroba krmítek, Africké dny výroba masek, Masopustní karneval, Oslava dne učitelů vytváření přáníček a drobných dárků z hlíny, Velikonoční dílny v ŠD, Den matek pásmo písní a tanců, cvičení a dramatizace pohádky. Z dlouhodobých projektů: i nadále třídíme odpadový materiál, projekt Kniha - přítel člověka. Účast na obvodním i městském kole Superstar ŠD, návštěva Policejního muzea s besedou, Olympiáda ŠD v lehkoatletickém trojboji, Oslava MDD, účast v projektu Ekologie očima dětí. 3/27

4 Školní klub, který je součástí školy počet počet ŠK počet vychovatelů kapacita oddělení dětí celkem 0 0 fyz./ přepoč. 0/0 0 2 Údaje o pracovnících školy 2.1 Odborná kvalifikace (dle zákona č. 563/2004 Sb.) Přepočtený / fyzický % Celkový počet pedagogických pracovníků 21,26 / z toho odborně kvalifikovaných 21,26 / Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce odešli ze školy: Nepedagogičtí pracovníci - počet: Věkové sloţení učitelů Věk Učitelé Muţi Ţeny Do 35 let let a více 0 2 Pracující důchodci nepobírající důchod 0 0 Pracující důchodci pobírající důchod 0 0 Celkem 6 13 Rodičovská dovolená 0 1 4/27

5 2.3 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy Typ kurzu Počet zúčastněných pracovníků Pedagogika, psychologie 0 Cizí jazyky 0 Umění, estetika 1 Speciální pedagogika, SVPU 0 Informatika, PC, SIPVZ 0 Společenské vědy 1 Legislativa, řízení, ekonomie 3 Sport, TV, turistika 0 Výchovné poradenství, prevence soc.pat.jevů Školní asistenti Alternativní pedagogika 0 Přírodní vědy 2 Technické vědy 2 Český jazyk a literatura 0 Zdravotnictví, BOZP, PO 3 Jiné 8 Celkem 21 Počet celkem (přepočtený/fyzický) 0,5 / 1 Z toho z toho romský 0 / 0 Jiný (pedagogický, osobní) 0,5 / 1 5/27

6 3 Výsledky výchovy a vzdělávání 3.1 Celkové hodnocení a klasifikace ţáků Ročník Počet Prospělo Prospělo Neprospělo Opakuje ţáků s vyznamenáním Celkem za I. stupeň Celkem za II. stupeň Celkem za školu Sníţený stupeň z chování: Stupeň chování Počet % z počtu všech ţáků školy , ,7 3.3 Celkový počet neomluvených hodin za celý školní rok: 203 průměr na jednoho ţáka: 0,71 6/27

7 3.4 Vzdělávání ţáků mimořádně nadaných: Svoje individuální schopnosti mohly děti rozvíjet: ve volitelných předmětech: Ekologie, Sportovní aktivity, Informatika, Seminář společenskovědních předmětů, Domácnost, Německý jazyk, Přírodovědný seminář, Kulturně-historický seminář. v nepovinných předmětech: Náboţenství, Španělský jazyk, Seminář z matematiky, Informatika, Cvičení z matematiky. v krouţcích: Anglický jazyk pro I. stupeň, Španělština, Keramika, Ţurnalistický krouţek, Flétničky, Judo, Dramatický krouţek, Turisticko-ekologický krouţek. Ve škole byl v tomto školním roce vzděláván jeden ţák podle individuálního vzdělávacího plánu v rámci mimořádného nadání dle vyhlášky 73/2005 Sb. 13 IVP ve 3. třídě. 3.5 Údaje o přijímacím řízení na střední školu Školní rok 2009/2010 4leté studium gymnázia 6leté studium 8leté studium SOŠ SOU Počty ţáků přihlášených 16 31,4% 3 7,3% 2 6,9% 28 54,9% 7 13,7% přijatých % 1 33,3% 0 0% % 7 100% 3.6 Počet absolventů ZŠ Ročník Počet ţáků % 9. ročník Niţší ročník 0 0 Celkem Přestupy ţáků mezi ZŠ Počet ţáků, kteří odešli na jinou ZŠ: 16 Důvody: Ţáci přestoupili na jinou školu z důvodu stěhování, nástupu do tříd dyslektických, nástupu do dětského domova z nařízení soudu, apod. Počet ţáků, kteří přišli z jiné ZŠ: 21 Důvody: Ţáci přijatí do 6. třídy se zaměřením na matematiku a informatiku, přestupy z důvodu stěhování, přestupy z důvodu nespokojenosti nebo problémů na původní škole. 7/27

8 4 Hodnocení ZŠ nebo jejich součástí 4.1 Kontroly provedené Českou školní inspekcí: Hodnocení ŠVP pro základní vzdělávání, Tyršova základní školy, Brno, Kuldova 38 školní vzdělávací program byl shledán v souladu, pouze některé části nebyly uznány plně v souladu. 4.2 Opatření zavedená na základě zjištění České školní inspekce: ŠVP byl v Dodatku č. 3 k ŠVP doplněn o dopracované dílčí části (mezinárodní projekty, podrobnější zpracování zabezpečení výuky ţáků se zdrav. postiţením a znevýhodněním, úprava hodnocení ţáků). Ostatní části byly v pořádku. 4.3 Kontroly provedené jinými kontrolními orgány: Kontrola z MSSZ pojistného a plnění úkolů v nemocenském pojištění a důchodového pojištění závěr: nebyly zjištěny závady. Kontrola školní jídelny Krajskou hygienickou stanicí JMK zjištěny drobné nedostatky v oblasti provozní hygieny a skladování potravin. 4.4 Opatření zavedená na základě zjištění jiných kontrolních orgánů: Okamţitě po kontrole KHS JMK byla provedena nápravná opatření úklid, malování, zakoupení nových ţaluzií, změna skladování některých potravin. 5 Výkon státní správy (dle 165, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb.) 5.1 Rozhodnutí ředitele Počet rozhodnutí Počet odvolání Odklad povinné školní docházky 14 0 Dodatečné odloţení povinné školní docházky 0 0 Jiné (přijetí, přestup, podmínečné vyloučení) /27

9 6 Další údaje o škole 6.1 Krouţky při ZŠ * AJ/NJ/FJ/RJ/jiný Název krouţku Počet krouţků Počet ţáků Cizí jazyky* 0 / 0 / 0 / 0 0 / 0 / 0 / 0 Informatika, PC / 1 0 / 12 0 Náboţenství 1 11 Přírodní vědy 0 0 Společenské vědy 0 0 Sport, TV, turistika 1 10 Technické vědy 0 0 Umělecké obory 2 25 Zdravotní, speciální 0 0 pedagogika Jiné Mimoškolní a volnočasové aktivity, občanská sdruţení Zájmové krouţky Španělština Ţurnalistika Judo Flétničky Angličtina pro 1. stupeň Školní druţina Dramatický krouţek Keramický krouţek Turisticko-ekologický krouţek Pronájem sálu, tělocvičny a tříd školy: Taneční skupina High Edition Kreativní tvoření s Monikou Brýdovou Individuální pronájmy Občanská sdruţení Klub rodičů při Tyršově ZŠ, Brno, Kuldova 38 Členství školy v AŠSK Členství školy v asociaci základního školství 9/27

10 6.3 Účast školy v soutěţích Matematika Matematická olympiáda 5. tříd Úspěšní řešitelé školního kola: Sabina Kleinerová Lenka Pavlíková Mirek Horčička David Gryc Lucie Koktová Nikola Kanclerová Barbora Rezková Jan Flodr Městské kolo: 3. místo B. Rezková MATESO (5. třída) Školní kolo: D. Gryc, J. Šimeček E. Nemčoková J. Flodr Městské kolo: 3. místo D. Gryc a J. Šimeček Pythagoriáda (6. třídy) Míša Šorfová Pythagoriáda (7. třídy) Jan Švanda a Tereza Turzíková Pythagoriáda (8. třídy) Tereza Šotkovská Pythagoriáda Městské kolo: 2. místo Jan Švanda (7.) Úspěšná řešitelka T. Šotkovská (8.) Matematický klokan Kat. Cvrček Jan Rezek (3.) Kat. Klokánek David Gryc (5.) Kat. Benjamín Lukáš Ledabyl (7.B) Kat. Kadet Iva Křivánková (9.B) Český jazyk Recitační soutěţ 1. a 2. třída D. Lošťák J. Hudec třída Petr Mizera Olympiáda v českém jazyce J. Škrla a R. Jandl se zúčastnili městského kola Tělesná výchova Stolní tenis 1. místo ţákyně A. Posluţná, A. Trávníčková 3. místo ţáci D. Makalouš, R. Kryštof, J. Bednář 2. stupeň Máša Matyášová Lukáš Ledabyl Jan Ţalud 10/27

11 Florbal Orion cup 1. místo v krajském finále ţákyň a účast v republikové kvalifikaci! Novoměstský pohár 1. místo mladších ţáků (3.-5. třída) Šplh 1. místo druţstvo starších ţákyň 2. místo M. Čápová 3. místo A. Mikysková 1. místo A. Doleţel Atletika Pohár rozhlasu 2. místo starší ţákyně Atletický čtyřboj 2. místo Alena Bursáková Přírodopis Biologická olympiáda Kategorie D (7. ročník) T. Vystrčil Kategorie C (8. a 9. ročník) A. Bursáková Den ptactva v ZOO Brno 5. místo K. Spurná, R. Gröger, R. Ředina, P. Fučík Fyzika Astronomická olympiáda 6. a 7. ročník Lukáš Ledabyl Richard Ředina Filip Rozmánek Lukáš Beránek 8. a 9. ročník Martin Kabeš Martin Buchta Adam Štefánik Zeměpis Zeměpisná olympiáda Kategorie A (6. třídy) K. Oprchal Kategorie A (7. třídy) R. Ředina Kategorie A (8. a 9. třídy) J. Šidlo 11/27

12 Empík naděluje Míša Dvořáková (7.B) obsadila 2. místo. Empík cyklista ţáci 4. třídy obsadili 3. místo v Brně 6.4 Školní akce Projekty a projektové dny Recyklohraní Pokračovali jsme v projektu třídění odpadu. Zapojili jsme se do Bubnování na poplach v oblasti třídění odpadu pořádaného agenturou Dobrý den z Pelhřimova a spolupodíleli jsme se na vytvoření nového rekordu. Zároveň jsme sbírali plastové uzávěry PET lahví pro Charitu Hrabyně, čímţ jsme přispěli k projektu na zapojení zdravotně postiţených v areálu rehabilitačního centra v Hrabyni jak do organizace tak i do samostatného třídění vršků. Tyto vršky se pak drtí a jsou dodávány ke zpracovnání. Pixelizace se ţáci 9. B, v rámci festivalu krátkých hraných filmů Brněnská 16 zúčastnili workshopu a zkusili si natočit film metodou pixelizace. Pohádkové rejdění v knihovně J. Mahena za účasti našich prvňáčků. 28. říjen Na počest 91. výročí vzniku samostatného Československa učitelé ţákům předvedli, jak to tehdy vypadalo. Výuka probíhala v dobových kostýmech a ze školního rozhlasu se linula dobová hudba. I běţná výuka se přenesla do r nejen formou vyjadřování kantorů, ale také ukázkami učiva té doby. 12/27

13 20. výročí Sametové revoluce Ţáci 9. tříd navštívili filmové představení Tenkrát v rámci festivalu Příběhy bezpráví. Projektový den 17. listopad 1989 dílny zaměřené na představení doby před Sametovou revolucí. Ţáci si v dílnách mohli vyzkoušet výrobu prvomájových mávátek, nácvik Spartakiády, okusili cenzuru, zaţili branné cvičení s prohlídkou protiatomového krytu, apod. Vánoční jarmark Oblíbená tradiční předvánoční akce plná krásných výrobků našich ţáků. Kapka naděje aneb Strom splněných přání Děti ze školní druţiny nacvičili pásmo zdramatizovaných písniček pro děti z popáleninového centra ve Fakultní nemocnici v Brně Bohunicích. Patronkou celé akce byla Ewa Farna. Záznam z tohoto vystoupení byla také vysílán v ČT v průběhu charitativního večera nadace Kapka naděje. 13/27

14 Africké dny Vícedenní projekt před pololetním vysvědčením. Ţáci se na několik dní stali obyvateli různých afrických zemí. Tento projekt měl za cíl přiblíţit ţákům ţivot v afrických zemích (jednou z prezentovaných zemí byla také Keňa, v níţ ţije náš adoptivní chlapec) a vyzkoušet si místní zvyky a tradice. V závěrečné prezentaci jednotlivých zemí jsme tak viděli během jednoho dopoledne břišní tance v Maroku, hru v kostky s šamanem ze Zimbabwe, předpověď počasí v Keni, djembe v Rwandě, africké masky z Ugandy, šperky z Etiopie, sportovní klání v Ghaně, hračky z Konga či chýši v Sudánu. Africké dny vyvrcholily tradičním Barevným vysvědčením. Adopce zvířete z brněnské ZOO Ţáci volitelného předmětu Ekologie opět zorganizovali sbírku na podporu chovu jednoho ze zvířat naší ZOO. Letos zvolili páva korunkatého. Brněnské dny bez úrazu Zapojili jsme se do této kampaně projektem Stop úrazům aneb první pomoc a prevence úrazů na Kuldovce. Celodenní projekt dopoledne cyklus besed a aktivit s Policií, záchranáři a hasiči pro 2. stupeň, odpoledne ţáci 8. tříd a záchranáři vytvořili stanoviště s úkoly pro 1. stupeň. 14/27

15 Absolventská vystoupení Ţáci 9. ročníku zakončili svoje působení ve škole absolventskými vystoupeními, ve kterých předvedli různé dovednosti od pokusů, přes hudbu aţ po sociálně laděnou tématiku. S největším ohlasem publika se setkala témata Vztahy rodičů a dětí, Airsoft a Kung-fu. Tancem proti drogám Projekt ve spolupráci s taneční školou Dynamic. Ţidenický sportovní den Také jedna z tradičních akcí patřící k závěru školního roku. Projekty na 1. stupni - Někdo je za dveřmi prevence násilí - Podané ruce prevence kouření - Třídní párty 3. třídy - 3. třída se stala velkou kuchyní a třeťáci šéfkuchaři - Pirátká noc projektový den pro současné a budoucí prvňáčky se spaním ve škole. 15/27

16 Exkurze a kulturní akce Projekty v rámci předmětů Dějepis Od renesance po baroko, Starověké civilizace, Legendy divokého západu Zeměpis a občanská výchova Multikulturalita Exkurze a úklidu na přírodní památce Kavky (oblast Hády) se společně s Rezekvítkem zúčastnili ţáci ekologie. výstavu MZM Expedice středověk. Všichni ţáci 2. stupně se zúčastnili výstavy děl A. Muchy v Moravské galerii v Brně. Šesťáci byli na exkurzi v laboratořích Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity. V březnu se ve školním sále konal výchovný koncert skupiny Réva, 1. stupeň zde viděl vystoupení kouzelníka a všichni se kochali tanečním vystoupením doplněným přednáškou o zdravé výţivě Tancem proti obezitě byl zorganizován zájezd do Rakouska do oblasti Kaertzen v předhůří Alp. Náplní zájezdu byla účast na výuce v místních školách, výlety po okolí a sportovní aktivity. 16/27

17 Akce ţáků pro ţáky Soutěţ v hraní pexesa připravil ţákovský miniparlament pro ţáky 1. a 2. třídy. Deváťáci se proměnili v čerty a anděly vedené Mikulášem. Ţáci 8. ročníku pomáhali při netradičním zápisu do 1. třídy. Ţáci 1. stupně vynášeli Moranu. Šesťáci uspořádali opravdovou svatbu v rámci projektu Svatba, na kterém pracovali ve výchově ke zdraví. Rekreace ţáků tradiční škola v přírodě 4. třídy v RS Kutiny v říjnu se konal seznamovací výlet 6. třídy v RS Nesměř u Velkého Meziříčí se konal lyţařský výcvik 7. tříd v Pasekách nad Jizerou 17/27

18 6.5 Spolupráce školy s dalšími subjekty Spolupráce s rodiči probíhá jednak v rámci třídních schůzek a hovorových hodin, ale také v rámci akcí pořádaných Klubem rodičů TZŠ. 1. ročník Dýňových radovánek předání koloběţek a reflexních prvků, které nakoupil Klub rodičů z prostředků získaných v projektu Společně na zelenou ročník velikonočních radovánek Jarní úklid pro radost sběr hraček pro pacienty Dětské nemocnice Spolupráce s ostatními subjekty Policie ČR preventivně výchovné akce Spolupráce s K-centrem, Pedagogickopsychologickou poradnou Taneční studio Dynamic Tancem proti drogám Rezekvítek ekologická exkurze a úklid v lokalitě Kavky Spolupráce s PedF MU Brno - jsme fakultní školou, studenti také pomáhali při přípravách absolventských vystoupení Spolupráce s humanistickým hnutím Na rovinu (adopce keňského chlapce) Spolupráce s Multikulturním centrem Praha jsme pilotní školou projektu La Ngonpo ÚMČ účast představitelů obce na školních akcích Spolupráce se Školskou radou snaha o zvelebení parčíku u školy, o rekonstrukci oken, o řešení dopravní situace v okolí školy, apod. 18/27

19 6.6 Účast ţáku a pedagogů na ţivotě obce ŘŠ je členkou grémia ředitelů ZŠ MČ Brno - Ţidenice. Péče o lípu, kterou v parku před školou zasadili učitelé Tyršovy ZŠ Pomoc při zajištění organizace i aktivní účast našich ţáků na Ţidenickém sportovním dni, vyhlášeném starostou MČ Brno Ţidenice. Tradiční společenský večer pro rodiče a obyvatele Ţidenic pořádaný jiţ tradičně v sále školy. Dodání ozdob vyrobených ţáky na ţidenický vánoční strom. 7 Zhodnocení a závěr: V listopadu odstoupila z funkce ze zdravotních důvodů paní ředitelka Mgr. Libuše Nečasová. Škola se tak ocitla na šest měsíců bez ředitelky. Její funkci, stejně jako v době nemoci, zastávala zástupkyně ředitelky Mgr. Michaela Jedličková, která se po vítězství v konkurzu stala 1. června 2010 novou ředitelkou školy. Pokračujeme v budování nových tradic a vytváření dobré pověsti školy, kvalitní výuky a výchovy. Během prázdnin jsme doplnili a opravili původní verzi ŠVP pro základní vzdělávání. Na této práci se aktivně podíleli všichni vyučující, a tak vznikla kvalitní 2. verze ŠVP pro základní vzdělávání, Tyršova ZŠ, Brno, Kuldova 38. Absolventi 9. tříd se letos opět úspěšně zhostili přijímacího řízení. Dalším signálem o jejich kvalitní přípravě z naší strany můţe být také jejich výborné výsledky ve srovnávacích testech SCIO. Výchovný poradce v průběhu školního roku aktivně spolupracoval s PPP. Nepodařilo se otevřít šestou třídu se zaměřením na M a Inf. 19/27

20 Během prázdnin se podařilo zrekonstruovat učebnu výtvarné výchovy a vybavit ji interaktivní tabulí, tudíţ máme k dispozici jiţ dvě interaktivní učebny, které vyuţíváme i pro výuku ostatních předmětů (M, F, Čj, Př, Ch, cizí jazyky). Práce školní metodičky prevence je stále velmi aktivní. Připravuje řadu besed a akcí s aktuálním obsahem, úzce spolupracuje s PČR a dalšími subjekty. Snaţíme se včas podchycovat projevy moţné šikany, rasismu a xenofobie i porušování školního řádu. Účastní se školení i pravidelných setkání metodiků prevence. Podporovali jsme práci na projektech, vytvářeli a dokončovali vnitřní projekty školy (projekt Adopce páva korunkatého, Recyklohraní, projektové dny Africké dny, Barevné vysvědčení, projekty ŠvP, mezitřídní výukové projekty). Velkou pomocí je pro nás spolupráce s Klubem rodičů. Rodiče se účastní Dnů otevřených dveří, třídních schůzek, hovorových hodin, vystoupení ţáků i besed. Velmi zdařilou akcí bývá kaţdoročně společenský večer školy, který pořádá Klub rodičů při Tyršově ZŠ ve spolupráci se zaměstnanci školy. Klub rodičů se zapojuje ve spolupráci se školou do různých grantů a snaţí se o získání finančních prostředků nákup koloběţek a reflexních prvků, odměn pro ţáky na Dny bez úrazů, apod. Pořádá řadu akcí pro ţáky i rodiče (Dýňování, Jarní radovánky, Halloweenská show, apod. Přírodovědné zaměření II. stupně jsme vhodně doplňovali nabídkou nepovinných předmětů s estetickým a pohybovým zaměřením (cizí jazyky, sportovní hry, kulturněhistorický seminář). 20/27

21 Snaţíme se postupně zlepšovat celkový vzhled školy především interiér, zakoupením nového nábytku, tabulí a pomůcek. Podařilo se nám zrekonstruovat učebnu Vv a kabinet Čj, další učebnu jsme vybavili novými lavicemi a ţidlemi. Došlo k vymalování části chodeb a tříd. Více informací o všem výše uvedeném, obrazový materiál a další zajímavosti lze nalézt na webových stránkách naší školy ( jejichţ úroveň se neustále zvyšuje. Pro zájemce o přestup do našich tříd se zaměřením na matematiku a informatiku byly vytvořeny nové webové stránky 8 Poradenské sluţby v základní škole 8.1 Údaje o odborných pracovnících Počty: fyzický počet výchovný poradce 1 školní metodik prevence 1 kvalifikace, specializace PedF MU Brno, M - Pedvč PedF MU Brno, F - Pč dosaţené vzdělání VŠ VŠ úvazek kvalifikace, dosaţené specializace vzdělání školní psycholog školní speciální pedagog /27

22 8.1.2 Věková struktura: do 35let let 51 let a více/z toho důchodci výchovný poradce 0 1 0/0 školní metodik prevence školní psycholog školní speciální pedagog Další vzdělávání poradenských pracovníků Typy vzdělávání a vzdělávací organizace u jednotlivých pracovníků výchovný poradce: 0 školní metodik prevence: 0 školní psycholog: - školní speciální pedagog: Údaje o finančních zdrojích na poradenské sluţby ve školách Finanční prostředky čerpané ze státního rozpočtu formou grantů (ne z KrÚ JmK): Finanční prostředky z jiných zdrojů (např. MČ, MMB, sponzor, jiné): Individuální integrace Typ postiţení Ročník Počet ţáků zrakové 1. 1 Celkem Skupinová integrace Typ postiţení Ročník Počet ţáků Celkem Další zpřesnění údajů: Od ledna 2010 pracovala ve škole asistentka pedagoga, která se věnovala v 1. třídě ţákyni se zrakovým postiţením. Této dívence byl vypracován IVP, který by jí měl umoţnit zvládnutí výuky v běţné třídě i s tímto druhem zdravotního postiţení. Výchovný poradce pravidelně spolupracoval s pracovníky PPP Kohoutova a pracovníky OSPOD a hledali ve spolupráci s učiteli optimální výchovné a vzdělávací přístupy k jednotlivým ţákům. Péči o nadané i ve vzdělávání méně úspěšné ţáky řešili učitelé individuálním přístupem k nim. Nepodařilo se navázat na loňský rok s nízkým počtem ředitelských důtek a sníţených známek z chování. V novém školním roce se musíme znovu pokusit kázeňským a vzdělávacím problémům předcházet dobrou spoluprací třídních učitelů, učitelů jednotlivých předmětů, výchovného poradce, metodika prevence a rodičů. 22/27

23 9 Hodnocení minimálního preventivního programu za školní rok 2009/ Škola Tyršova ZŠ, Kuldova 38, Brno 9.2 Počet ţáků celkem: 288 (I. stupeň: 127 ţáků, II. stupeň: 161 ţáků) 9.3 Podmínky školy: Školní metodik prevence: Mgr. Kateřina Kobrová Minimální preventivní program a program proti šikaně byl vypracován v září 2009 a byli s ním seznámeni ţáci, zaměstnanci školy i rodiče ţáků. Plán prevence vycházel ze zkušeností předešlých let a z realizace preventivních programů školy. Podstatná část preventivního programu probíhala ve výuce. Na 1.stupni např. v hodinách prvouky, předmětech jako je Vv a Tv. Na 2. stupni ve výuce např. OSV, Výchovy ke zdraví, rodinné výchova, ale i chemie apod. Program byl realizován formou besed, proţitkových akcí, školních a adaptačních výletů, zájmových útvarů, projektů, sportovních utkání. Jako stěţejní témata jsme vybrali tyto: - zdravý ţivotní styl - vzájemná komunikace mezi dětmi, dětmi a učiteli - kouření, alkohol, drogy - stop úrazům - zdravé vyuţívání počítačů kyberšikana - dopravní výchova - multikulturalita - zdravé sebevědomí dětí 9.4 Co se podařilo: - provázat 1.stupeň s druhým vítání prvňáčků, loučení s deváťáky, příprava Dne bez úrazů ţáky 8. ročníku pro ţáky 1. stupně, pomoc starších ţáků při Dýňování (vedení stanovišť) - zlepšit důvěru mezi ţáky a učiteli - výborná spolupráce s Klubem rodičů získání peněz z dotací dopravní výchova, Stop úrazům - zorganizovat adaptační program pro 6. ročník - spolupráce s organizacemi (PČR, PPP, ekologická centra,...) 23/27

24 - proţitkové akce Podané ruce (závislosti, kouření) - návštěva divadelních představení (cigareta Retka,...) - účast na tanečních akcích Tancem proti drogám a Tancem proti obezitě - vytvořit projekty na téma: Multikulturalita, Stop úrazům, Sametová revoluce, Africké dny, adopce páva, vánoční jarmark, 28. říjen - pokračovat v loňském roce započatými absolventskými vystoupeními ţáků 9. ročníku - zveřejňovat všechny akce na webových stránkách školy, v Ţidenickém zpravodaji - informovat děti i rodiče v oblasti sociálně patologických jevů nástěnky, webové stránky školy, konzultační hodiny - daří se nám zapojovat děti do volnočasových aktivit, např. pořádání jarmarků, sportovní utkání, atletika, akce pro ţáky 1. stupně, Mikuláš - poskytovat informace ostatním pedagogickým pracovníkům, vést je ke spolupráci a ke konzultování případných problémů 9.5 Co se nedaří: - stále se nedaří zkvalitnit vzájemnou komunikaci mezi ţáky navzájem, mezi dětmi a učiteli (častá vulgarita) - zabránění experimentování s návykovými látkami alkohol, cigarety - zapojit více rodičů do akcí tříd a školy - zlepšit komunikaci mezi rodiči a školou, školou a OSPOD - získat pro naši školu školního psychologa, speciálního pedagoga - zabránění záškoláctví dětí ( časté problémy doma útěky) - nabídnout více zájmových útvarů - lépe vyuţít ţákovskou schránku důvěry - zapojit více pedagogů do oblasti prevence - nedostatek času pro realizace různých programů 24/27

25 Mapování neţádoucích jevů na škole (šk. rok 2009/10) Základní škola 1.tř. 2.tř. 3.tř. 4.tř. 5.tř. 6.tř. 7.tř. 8.tř. 9.tř. Kouření reálná zjištění Alkohol reálná zjištění Měkké drogy (marihuana) Tvrdé drogy (ostatní) Šikana Záškoláctví Kriminalita (činy jinak označované za trestné) reálná zjištění reálná zjištění vyloučení jednotlivce z kolektivu psychická šikana fyzická šikana lynčování do 10 neoml.hodin nad 10 neoml.hodin násilné povahy majetkové povahy pod vlivem návykové látky Týrání dítěte reálná zjištění Zneuţívání dítěte Zanedbávání dítěte reálná zjištění reálná zjištění Gamblerství reálná zjištění Jiné reálná zjištění /27

26 9.6 Příleţitosti: - větší spolupráce s rodiči, s PPP - účast na různých kurzech, seminářích více pedagogických pracovníků (nejen metodik prevence) - zaměřit se především na zdravý ţivotní styl a práci se třídou, kolektivem - otevřený a vřelý přístup k ţákům - moţnost vyuţít více preventivních programů - nabídnout ţákům co největší mnoţství volnočasových aktivit - budovat v nich kladné ţivotní hodnoty a postoje - přilákat co nejvíc rodičů do školy, na školní akce 10 Závěr Pracovníkům OŠMT MMB a ÚMČ Brno - Ţidenice děkujeme za jejich vstřícný přístup k naší škole, za laskavost a toleranci při vzájemných jednáních. 26/27

27 Váţíme si důvěry rodičů k výuce a výchově jejich dětí v naší škole. Budeme se snaţit si tento příznivý stav udrţet. Výroční zpráva byla schválena Pedagogickou radou dne a Školskou radou při Tyršově základní škole, Brno, Kuldova 38, dne V Brně dne Mgr. Michaela Jedličková ředitelka školy 27/27

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroční zpráva školní rok 2008/ 2009

Výroční zpráva školní rok 2008/ 2009 Výroční zpráva školní rok 2008/ 2009 Základní škola Brno, Milénova 14............................................. 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy:

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012

Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Základní škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a mateřská

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21

Výroční zpráva školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 Výroční zpráva školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 1.0 Základní charakteristika školy ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 je úplná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Tyršova základní škola, Brno, Kuldova 38 Fakultní škola Pedagogické fakulty MU Školní rok 2008/2009 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Základní škola Brno, Arménská 21, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika školy a. Základní škola Brno, Arménská 21, příspěvková

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva. Základní škola, Brno. Košinova 22. školní rok 2014/2015

Výroční zpráva. Základní škola, Brno. Košinova 22. školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 Základní škola, Brno Košinova 22 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Brno, Košinova 22 1.2 Zřizovatel

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Masarykova základní škola Brno, Kamenačky 3591/4

Masarykova základní škola Brno, Kamenačky 3591/4 VÝROČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Brno, Kamenačky 3591/4 za školní rok 2010/11 Čj.: MZŠ 474/2011 Spis. znak: A.09. Archivní znak/lhůta: A 10 Vyřízeno: 2022 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Výroční zpráva školní rok 2009/2010

Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Základní škola Brno Pavlovská 16, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Brno,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 280 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 280 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2008/2009 má škola celkem 13 tříd, z toho 5 tříd 1. stupně a 8 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 304 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 23,4. Škola má 10 odborných

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/ 2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/ 2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/ 2012 Zpracovala: PaedDr. Danuše Pytelová 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Brno,

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2010/ 2011. Zpracovala: PaedDr. Danuše Pytelová

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2010/ 2011. Zpracovala: PaedDr. Danuše Pytelová Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/ 2011 Zpracovala: PaedDr. Danuše Pytelová 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Brno,

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona 564/90 Sb. ve znění dalších předpisů par 17e, odsl 2

Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona 564/90 Sb. ve znění dalších předpisů par 17e, odsl 2 Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt.Nálepky 7, PSČ 690 06 Tel/fa: 519 333 339 Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona 564/90 Sb. ve znění dalších předpisů par 17e, odsl 2 za školní rok 2004/2005

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HROZNOVÁ 1 telefon: 543211912, 543216880 e-mail: vedeni@zshroznova.cz IČO: 48512672 zřizovatel: Statutární město Brno, městská část Brno-střed Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Více

Školní program EVVO vzdělávání, výchovy a osvěty

Školní program EVVO vzdělávání, výchovy a osvěty ZŠ a MŠ Ludgeřovice, příspěvková organizace Školní program EO vzdělávání, výchovy a osvěty l. Pracovníci pověření koordinací EO p. Ing. Plačková, p. Mgr. Lišková A VŠICHNI PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI VE ŠKOLE

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Minimální preventivní program. Základní škola a Mateřská škola Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337

Minimální preventivní program. Základní škola a Mateřská škola Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337 Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337 školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Marcela Chramostová Schválil: Ing. Jaroslav Kindl 1 I. ÚVOD

Více

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@spelechovska.cz Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Škola prochází postupnou rekonstrukcí a je vybavovány moderním zařízením a pomůckami.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2011/2012 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK. Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.ROK 2014-2015 Charakteristika školy: Základní škola Škola je od 1.

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Tyršova základní škola, Brno, Kuldova 38 Fakultní škola Pedagogické fakulty MU Školní rok 2012/2013 1 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Tyršova základní škola, Brno, Kuldova 38 Fakultní škola Pedagogické fakulty MU

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Tyršova základní škola, Brno, Kuldova 38 Fakultní škola Pedagogické fakulty MU VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Tyršova základní škola, Brno, Kuldova 38 Fakultní škola Pedagogické fakulty MU Školní rok 2007/2008 Část I Základní charakteristika školy a) Název, sídlo: Tyršova základní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 ţáků Školní druţina 117 200 603 30 ţáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 ţáků Školní druţina 117 200 603 30 ţáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Zaječice, okres Chrudim Zaječice 49 538 35 Zaječice tel. 469 665 452 IČO 71005285 ------------------------------------------------------------------------------------- http://www.skola-zajecice.cz

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Ostravská 1710 okres Karviná MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2009/2010 Platnost od 1. 9. 2009 Ředitel školy: Mgr. Rudolf Fiedler Vypracovala: Mgr. Ingrid

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Pardubice, 1.9.2008 Schváleno školskou radou Mgr. Stanislav Šturma ředitel školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 2004/2005 V Blansku 30. září 2005 RNDr. Pavel Nezval, ředitel školy Strana 1 Část I. Základní charakteristika

Více

Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín

Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Minimálně preventivní program 2008/2009 Název: Minimalizace šikany Zpracovala: Mgr. Věra Ruttová metodička primární prevence 1. Popis současného

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 Gymnázium Hády Horníkova 1 628 00 Brno a) Charakteristika školy Gymnázium Hády, s.r.o. Horníkova 1 628 00 Brno Zřizovatel: Mgr. Petr Holeček, Ctibor Nezdařil Datum

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2012-2013 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP 1 Základní škola Brno, Milénova14 je školou sídlištního

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989 Nymburk, Letců R.A.F. 1989 Termín vlastního hodnocení: 17. 6. 2007 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY Soulad školního programu s

Více

Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014

Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014 Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014 A. Kvalitativní hodnocení Ve školním roce 2013/2014 navštěvovalo školu 104 žáci na prvním a 84 žáků na druhém stupni. Vzhledem k charakteru a umístění

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2010-2011 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP 1 Základní škola Brno, Milénova14 je školou sídlištního

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o. Školní rok 2012/2013

Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o. Školní rok 2012/2013 Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o. Školní rok 2012/2013 M I N I M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M Kontakty: ŠMP pro 1. stupeň Mgr. Libuše Šindelková, 533 433 327, libuse.sindelkova@zsmestanska.cz

Více

Minimální program protidrogové prevence

Minimální program protidrogové prevence Minimální program protidrogové prevence Hlavní práce spočívá na třídních vyučujících 1. a 2. stupně a na vychovatelkách školní druţiny, kteří tráví s ţáky nejvíce času. Také je důleţité jednat okamţitě,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 1 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ Vodňany Alešova, 50 389 01 Vodňany Jméno a příjmení

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Křižanov pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Mgr. Dagmar Kolářová Základní údaje Adresa:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Z á k l a d n í š k o l a S t ř í b r o, M á n e s o v a 4 8 5 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2012/2013 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá:

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2009/ ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP ZŠ Linecká, Linecká ulice 43 381 01 Český

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2010/2011 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA MANAGEMENTU A PRÁVA, s.r.o. pobočka Rumburk Žitná 1119/12, Rumburk 408 01 Obsah : Základní údaje o škole, zřizovatel, součásti školy Materiálně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Tyršova základní škola, Brno, Kuldova 38 Fakultní škola Pedagogické fakulty MU

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Tyršova základní škola, Brno, Kuldova 38 Fakultní škola Pedagogické fakulty MU VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Tyršova základní škola, Brno, Kuldova 8 Fakultní škola Pedagogické fakulty MU Školní rok 25/26 Výroční zpráva za školní rok 25/26, Tyršova základní škola, Brno, Kuldova

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2012/ 2013. Zpracovala: PaedDr. Danuše Pytelová ředitelka školy

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2012/ 2013. Zpracovala: PaedDr. Danuše Pytelová ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/ 2013 Zpracovala: PaedDr. Danuše Pytelová ředitelka školy 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Základní údaje o škole : Základní škola T.G.Masaryka T.G.Masaryka 213 381 01 Český Krumlov Od 1.1.1993 je škola právním

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Základní škola, Modřice, okres Brno - venkov Benešova 332 664 02 Modřice

Základní škola, Modřice, okres Brno - venkov Benešova 332 664 02 Modřice Základní škola, Modřice, okres Brno - venkov Benešova 332 664 02 Modřice Minimální preventivní program Školní rok 2008/2009-1 - Součástí základní školy v Modřicích je školní druţina, školní jídelna a odloučeným

Více