Výroční zpráva o činnosti školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy Tyršova základní škola, Brno, Kuldova 38 Fakultní škola Pedagogické fakulty MU Školní rok 2009/2010

2 1 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy Tyršova základní škola, Brno, Kuldova 38 příspěvková organizace, IČO: Zřizovatel školy Statutární město Brno - městská část Brno-Ţidenice 1.3 Ředitel školy Mgr. Michaela Jedličková 1.4 Druh školy včetně všech školských zařízení Úplná ZŠ (I. a II. stupeň), školní druţina, školní jídelna 1.5 Kontakty telefon: fax: http: 1.6 Úplná škola Počet tříd Počet ročníků Počet ţáků Průměrný počet ţáků na třídu Kapacita 1. stupeň ,8 X 2. stupeň ,1 X Celkem , Školská rada ( 167, 168 zákona č. 561/2004 Sb.) Datum zřízení: Předseda a členové ŠR: Mgr. Jarmila Posluţná (předsedkyně), MUDr. Bohdana Rezková, Jarmila Dvořáková, Mgr. Michaela Jedličková (do ), Mgr. Kateřina Kobrová (od ), Mgr. Jan Tvrdík, Mgr. Radim Míček, Ing. Jan Kocmánek, Bc. Karel Bernášek, Ing. Stanislav Juránek 2/27

3 1.8 Školní vzdělávací program Název vzdělávacích programů Číslo jednací Ročník Základní škola 16847/ , 5. a 9. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Tyršova základní škola, Brno, Kuldova 38 49/ , Jiné specializace, zaměření: Na druhém stupni vţdy jedna třída v ročníku se zaměřením na matematiku a informatiku. 1.9 Zařízení školního stravování Počet strávníků Typ jídelny - dle Počet děti zaměst. školy a vlastní výkazu Z ostatní* a ţáci důchodci L 11 ŠJ - úplná * Ostatní ostatní důchodci, zaměstnanci jiných škol, zaměstnanci jiných zaměstnavatelů (firmy) 1.10 Počet pracovníků školního stravování k : Fyzické osoby 5 Přepočtení na plně zaměstnané 4, Školní druţina, která je součástí základní školy ŠD počet oddělení počet dětí počet vychovatelů kapacita celkem 3 81 fyz./ přepoč. 3/2,86 90 Z činnosti ŠD: Podařilo se zrealizovat celou řadu krátkodobých projektů. Např. Děti rodičům den plný her, zábavy a legrace, Pomáháme zvířátkům sběr podzimních plodů, Vánoce s Lipkou vánoční dílny, Vánoce mají i zvířátka výroba krmítek, Africké dny výroba masek, Masopustní karneval, Oslava dne učitelů vytváření přáníček a drobných dárků z hlíny, Velikonoční dílny v ŠD, Den matek pásmo písní a tanců, cvičení a dramatizace pohádky. Z dlouhodobých projektů: i nadále třídíme odpadový materiál, projekt Kniha - přítel člověka. Účast na obvodním i městském kole Superstar ŠD, návštěva Policejního muzea s besedou, Olympiáda ŠD v lehkoatletickém trojboji, Oslava MDD, účast v projektu Ekologie očima dětí. 3/27

4 Školní klub, který je součástí školy počet počet ŠK počet vychovatelů kapacita oddělení dětí celkem 0 0 fyz./ přepoč. 0/0 0 2 Údaje o pracovnících školy 2.1 Odborná kvalifikace (dle zákona č. 563/2004 Sb.) Přepočtený / fyzický % Celkový počet pedagogických pracovníků 21,26 / z toho odborně kvalifikovaných 21,26 / Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce odešli ze školy: Nepedagogičtí pracovníci - počet: Věkové sloţení učitelů Věk Učitelé Muţi Ţeny Do 35 let let a více 0 2 Pracující důchodci nepobírající důchod 0 0 Pracující důchodci pobírající důchod 0 0 Celkem 6 13 Rodičovská dovolená 0 1 4/27

5 2.3 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy Typ kurzu Počet zúčastněných pracovníků Pedagogika, psychologie 0 Cizí jazyky 0 Umění, estetika 1 Speciální pedagogika, SVPU 0 Informatika, PC, SIPVZ 0 Společenské vědy 1 Legislativa, řízení, ekonomie 3 Sport, TV, turistika 0 Výchovné poradenství, prevence soc.pat.jevů Školní asistenti Alternativní pedagogika 0 Přírodní vědy 2 Technické vědy 2 Český jazyk a literatura 0 Zdravotnictví, BOZP, PO 3 Jiné 8 Celkem 21 Počet celkem (přepočtený/fyzický) 0,5 / 1 Z toho z toho romský 0 / 0 Jiný (pedagogický, osobní) 0,5 / 1 5/27

6 3 Výsledky výchovy a vzdělávání 3.1 Celkové hodnocení a klasifikace ţáků Ročník Počet Prospělo Prospělo Neprospělo Opakuje ţáků s vyznamenáním Celkem za I. stupeň Celkem za II. stupeň Celkem za školu Sníţený stupeň z chování: Stupeň chování Počet % z počtu všech ţáků školy , ,7 3.3 Celkový počet neomluvených hodin za celý školní rok: 203 průměr na jednoho ţáka: 0,71 6/27

7 3.4 Vzdělávání ţáků mimořádně nadaných: Svoje individuální schopnosti mohly děti rozvíjet: ve volitelných předmětech: Ekologie, Sportovní aktivity, Informatika, Seminář společenskovědních předmětů, Domácnost, Německý jazyk, Přírodovědný seminář, Kulturně-historický seminář. v nepovinných předmětech: Náboţenství, Španělský jazyk, Seminář z matematiky, Informatika, Cvičení z matematiky. v krouţcích: Anglický jazyk pro I. stupeň, Španělština, Keramika, Ţurnalistický krouţek, Flétničky, Judo, Dramatický krouţek, Turisticko-ekologický krouţek. Ve škole byl v tomto školním roce vzděláván jeden ţák podle individuálního vzdělávacího plánu v rámci mimořádného nadání dle vyhlášky 73/2005 Sb. 13 IVP ve 3. třídě. 3.5 Údaje o přijímacím řízení na střední školu Školní rok 2009/2010 4leté studium gymnázia 6leté studium 8leté studium SOŠ SOU Počty ţáků přihlášených 16 31,4% 3 7,3% 2 6,9% 28 54,9% 7 13,7% přijatých % 1 33,3% 0 0% % 7 100% 3.6 Počet absolventů ZŠ Ročník Počet ţáků % 9. ročník Niţší ročník 0 0 Celkem Přestupy ţáků mezi ZŠ Počet ţáků, kteří odešli na jinou ZŠ: 16 Důvody: Ţáci přestoupili na jinou školu z důvodu stěhování, nástupu do tříd dyslektických, nástupu do dětského domova z nařízení soudu, apod. Počet ţáků, kteří přišli z jiné ZŠ: 21 Důvody: Ţáci přijatí do 6. třídy se zaměřením na matematiku a informatiku, přestupy z důvodu stěhování, přestupy z důvodu nespokojenosti nebo problémů na původní škole. 7/27

8 4 Hodnocení ZŠ nebo jejich součástí 4.1 Kontroly provedené Českou školní inspekcí: Hodnocení ŠVP pro základní vzdělávání, Tyršova základní školy, Brno, Kuldova 38 školní vzdělávací program byl shledán v souladu, pouze některé části nebyly uznány plně v souladu. 4.2 Opatření zavedená na základě zjištění České školní inspekce: ŠVP byl v Dodatku č. 3 k ŠVP doplněn o dopracované dílčí části (mezinárodní projekty, podrobnější zpracování zabezpečení výuky ţáků se zdrav. postiţením a znevýhodněním, úprava hodnocení ţáků). Ostatní části byly v pořádku. 4.3 Kontroly provedené jinými kontrolními orgány: Kontrola z MSSZ pojistného a plnění úkolů v nemocenském pojištění a důchodového pojištění závěr: nebyly zjištěny závady. Kontrola školní jídelny Krajskou hygienickou stanicí JMK zjištěny drobné nedostatky v oblasti provozní hygieny a skladování potravin. 4.4 Opatření zavedená na základě zjištění jiných kontrolních orgánů: Okamţitě po kontrole KHS JMK byla provedena nápravná opatření úklid, malování, zakoupení nových ţaluzií, změna skladování některých potravin. 5 Výkon státní správy (dle 165, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb.) 5.1 Rozhodnutí ředitele Počet rozhodnutí Počet odvolání Odklad povinné školní docházky 14 0 Dodatečné odloţení povinné školní docházky 0 0 Jiné (přijetí, přestup, podmínečné vyloučení) /27

9 6 Další údaje o škole 6.1 Krouţky při ZŠ * AJ/NJ/FJ/RJ/jiný Název krouţku Počet krouţků Počet ţáků Cizí jazyky* 0 / 0 / 0 / 0 0 / 0 / 0 / 0 Informatika, PC / 1 0 / 12 0 Náboţenství 1 11 Přírodní vědy 0 0 Společenské vědy 0 0 Sport, TV, turistika 1 10 Technické vědy 0 0 Umělecké obory 2 25 Zdravotní, speciální 0 0 pedagogika Jiné Mimoškolní a volnočasové aktivity, občanská sdruţení Zájmové krouţky Španělština Ţurnalistika Judo Flétničky Angličtina pro 1. stupeň Školní druţina Dramatický krouţek Keramický krouţek Turisticko-ekologický krouţek Pronájem sálu, tělocvičny a tříd školy: Taneční skupina High Edition Kreativní tvoření s Monikou Brýdovou Individuální pronájmy Občanská sdruţení Klub rodičů při Tyršově ZŠ, Brno, Kuldova 38 Členství školy v AŠSK Členství školy v asociaci základního školství 9/27

10 6.3 Účast školy v soutěţích Matematika Matematická olympiáda 5. tříd Úspěšní řešitelé školního kola: Sabina Kleinerová Lenka Pavlíková Mirek Horčička David Gryc Lucie Koktová Nikola Kanclerová Barbora Rezková Jan Flodr Městské kolo: 3. místo B. Rezková MATESO (5. třída) Školní kolo: D. Gryc, J. Šimeček E. Nemčoková J. Flodr Městské kolo: 3. místo D. Gryc a J. Šimeček Pythagoriáda (6. třídy) Míša Šorfová Pythagoriáda (7. třídy) Jan Švanda a Tereza Turzíková Pythagoriáda (8. třídy) Tereza Šotkovská Pythagoriáda Městské kolo: 2. místo Jan Švanda (7.) Úspěšná řešitelka T. Šotkovská (8.) Matematický klokan Kat. Cvrček Jan Rezek (3.) Kat. Klokánek David Gryc (5.) Kat. Benjamín Lukáš Ledabyl (7.B) Kat. Kadet Iva Křivánková (9.B) Český jazyk Recitační soutěţ 1. a 2. třída D. Lošťák J. Hudec třída Petr Mizera Olympiáda v českém jazyce J. Škrla a R. Jandl se zúčastnili městského kola Tělesná výchova Stolní tenis 1. místo ţákyně A. Posluţná, A. Trávníčková 3. místo ţáci D. Makalouš, R. Kryštof, J. Bednář 2. stupeň Máša Matyášová Lukáš Ledabyl Jan Ţalud 10/27

11 Florbal Orion cup 1. místo v krajském finále ţákyň a účast v republikové kvalifikaci! Novoměstský pohár 1. místo mladších ţáků (3.-5. třída) Šplh 1. místo druţstvo starších ţákyň 2. místo M. Čápová 3. místo A. Mikysková 1. místo A. Doleţel Atletika Pohár rozhlasu 2. místo starší ţákyně Atletický čtyřboj 2. místo Alena Bursáková Přírodopis Biologická olympiáda Kategorie D (7. ročník) T. Vystrčil Kategorie C (8. a 9. ročník) A. Bursáková Den ptactva v ZOO Brno 5. místo K. Spurná, R. Gröger, R. Ředina, P. Fučík Fyzika Astronomická olympiáda 6. a 7. ročník Lukáš Ledabyl Richard Ředina Filip Rozmánek Lukáš Beránek 8. a 9. ročník Martin Kabeš Martin Buchta Adam Štefánik Zeměpis Zeměpisná olympiáda Kategorie A (6. třídy) K. Oprchal Kategorie A (7. třídy) R. Ředina Kategorie A (8. a 9. třídy) J. Šidlo 11/27

12 Empík naděluje Míša Dvořáková (7.B) obsadila 2. místo. Empík cyklista ţáci 4. třídy obsadili 3. místo v Brně 6.4 Školní akce Projekty a projektové dny Recyklohraní Pokračovali jsme v projektu třídění odpadu. Zapojili jsme se do Bubnování na poplach v oblasti třídění odpadu pořádaného agenturou Dobrý den z Pelhřimova a spolupodíleli jsme se na vytvoření nového rekordu. Zároveň jsme sbírali plastové uzávěry PET lahví pro Charitu Hrabyně, čímţ jsme přispěli k projektu na zapojení zdravotně postiţených v areálu rehabilitačního centra v Hrabyni jak do organizace tak i do samostatného třídění vršků. Tyto vršky se pak drtí a jsou dodávány ke zpracovnání. Pixelizace se ţáci 9. B, v rámci festivalu krátkých hraných filmů Brněnská 16 zúčastnili workshopu a zkusili si natočit film metodou pixelizace. Pohádkové rejdění v knihovně J. Mahena za účasti našich prvňáčků. 28. říjen Na počest 91. výročí vzniku samostatného Československa učitelé ţákům předvedli, jak to tehdy vypadalo. Výuka probíhala v dobových kostýmech a ze školního rozhlasu se linula dobová hudba. I běţná výuka se přenesla do r nejen formou vyjadřování kantorů, ale také ukázkami učiva té doby. 12/27

13 20. výročí Sametové revoluce Ţáci 9. tříd navštívili filmové představení Tenkrát v rámci festivalu Příběhy bezpráví. Projektový den 17. listopad 1989 dílny zaměřené na představení doby před Sametovou revolucí. Ţáci si v dílnách mohli vyzkoušet výrobu prvomájových mávátek, nácvik Spartakiády, okusili cenzuru, zaţili branné cvičení s prohlídkou protiatomového krytu, apod. Vánoční jarmark Oblíbená tradiční předvánoční akce plná krásných výrobků našich ţáků. Kapka naděje aneb Strom splněných přání Děti ze školní druţiny nacvičili pásmo zdramatizovaných písniček pro děti z popáleninového centra ve Fakultní nemocnici v Brně Bohunicích. Patronkou celé akce byla Ewa Farna. Záznam z tohoto vystoupení byla také vysílán v ČT v průběhu charitativního večera nadace Kapka naděje. 13/27

14 Africké dny Vícedenní projekt před pololetním vysvědčením. Ţáci se na několik dní stali obyvateli různých afrických zemí. Tento projekt měl za cíl přiblíţit ţákům ţivot v afrických zemích (jednou z prezentovaných zemí byla také Keňa, v níţ ţije náš adoptivní chlapec) a vyzkoušet si místní zvyky a tradice. V závěrečné prezentaci jednotlivých zemí jsme tak viděli během jednoho dopoledne břišní tance v Maroku, hru v kostky s šamanem ze Zimbabwe, předpověď počasí v Keni, djembe v Rwandě, africké masky z Ugandy, šperky z Etiopie, sportovní klání v Ghaně, hračky z Konga či chýši v Sudánu. Africké dny vyvrcholily tradičním Barevným vysvědčením. Adopce zvířete z brněnské ZOO Ţáci volitelného předmětu Ekologie opět zorganizovali sbírku na podporu chovu jednoho ze zvířat naší ZOO. Letos zvolili páva korunkatého. Brněnské dny bez úrazu Zapojili jsme se do této kampaně projektem Stop úrazům aneb první pomoc a prevence úrazů na Kuldovce. Celodenní projekt dopoledne cyklus besed a aktivit s Policií, záchranáři a hasiči pro 2. stupeň, odpoledne ţáci 8. tříd a záchranáři vytvořili stanoviště s úkoly pro 1. stupeň. 14/27

15 Absolventská vystoupení Ţáci 9. ročníku zakončili svoje působení ve škole absolventskými vystoupeními, ve kterých předvedli různé dovednosti od pokusů, přes hudbu aţ po sociálně laděnou tématiku. S největším ohlasem publika se setkala témata Vztahy rodičů a dětí, Airsoft a Kung-fu. Tancem proti drogám Projekt ve spolupráci s taneční školou Dynamic. Ţidenický sportovní den Také jedna z tradičních akcí patřící k závěru školního roku. Projekty na 1. stupni - Někdo je za dveřmi prevence násilí - Podané ruce prevence kouření - Třídní párty 3. třídy - 3. třída se stala velkou kuchyní a třeťáci šéfkuchaři - Pirátká noc projektový den pro současné a budoucí prvňáčky se spaním ve škole. 15/27

16 Exkurze a kulturní akce Projekty v rámci předmětů Dějepis Od renesance po baroko, Starověké civilizace, Legendy divokého západu Zeměpis a občanská výchova Multikulturalita Exkurze a úklidu na přírodní památce Kavky (oblast Hády) se společně s Rezekvítkem zúčastnili ţáci ekologie. výstavu MZM Expedice středověk. Všichni ţáci 2. stupně se zúčastnili výstavy děl A. Muchy v Moravské galerii v Brně. Šesťáci byli na exkurzi v laboratořích Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity. V březnu se ve školním sále konal výchovný koncert skupiny Réva, 1. stupeň zde viděl vystoupení kouzelníka a všichni se kochali tanečním vystoupením doplněným přednáškou o zdravé výţivě Tancem proti obezitě byl zorganizován zájezd do Rakouska do oblasti Kaertzen v předhůří Alp. Náplní zájezdu byla účast na výuce v místních školách, výlety po okolí a sportovní aktivity. 16/27

17 Akce ţáků pro ţáky Soutěţ v hraní pexesa připravil ţákovský miniparlament pro ţáky 1. a 2. třídy. Deváťáci se proměnili v čerty a anděly vedené Mikulášem. Ţáci 8. ročníku pomáhali při netradičním zápisu do 1. třídy. Ţáci 1. stupně vynášeli Moranu. Šesťáci uspořádali opravdovou svatbu v rámci projektu Svatba, na kterém pracovali ve výchově ke zdraví. Rekreace ţáků tradiční škola v přírodě 4. třídy v RS Kutiny v říjnu se konal seznamovací výlet 6. třídy v RS Nesměř u Velkého Meziříčí se konal lyţařský výcvik 7. tříd v Pasekách nad Jizerou 17/27

18 6.5 Spolupráce školy s dalšími subjekty Spolupráce s rodiči probíhá jednak v rámci třídních schůzek a hovorových hodin, ale také v rámci akcí pořádaných Klubem rodičů TZŠ. 1. ročník Dýňových radovánek předání koloběţek a reflexních prvků, které nakoupil Klub rodičů z prostředků získaných v projektu Společně na zelenou ročník velikonočních radovánek Jarní úklid pro radost sběr hraček pro pacienty Dětské nemocnice Spolupráce s ostatními subjekty Policie ČR preventivně výchovné akce Spolupráce s K-centrem, Pedagogickopsychologickou poradnou Taneční studio Dynamic Tancem proti drogám Rezekvítek ekologická exkurze a úklid v lokalitě Kavky Spolupráce s PedF MU Brno - jsme fakultní školou, studenti také pomáhali při přípravách absolventských vystoupení Spolupráce s humanistickým hnutím Na rovinu (adopce keňského chlapce) Spolupráce s Multikulturním centrem Praha jsme pilotní školou projektu La Ngonpo ÚMČ účast představitelů obce na školních akcích Spolupráce se Školskou radou snaha o zvelebení parčíku u školy, o rekonstrukci oken, o řešení dopravní situace v okolí školy, apod. 18/27

19 6.6 Účast ţáku a pedagogů na ţivotě obce ŘŠ je členkou grémia ředitelů ZŠ MČ Brno - Ţidenice. Péče o lípu, kterou v parku před školou zasadili učitelé Tyršovy ZŠ Pomoc při zajištění organizace i aktivní účast našich ţáků na Ţidenickém sportovním dni, vyhlášeném starostou MČ Brno Ţidenice. Tradiční společenský večer pro rodiče a obyvatele Ţidenic pořádaný jiţ tradičně v sále školy. Dodání ozdob vyrobených ţáky na ţidenický vánoční strom. 7 Zhodnocení a závěr: V listopadu odstoupila z funkce ze zdravotních důvodů paní ředitelka Mgr. Libuše Nečasová. Škola se tak ocitla na šest měsíců bez ředitelky. Její funkci, stejně jako v době nemoci, zastávala zástupkyně ředitelky Mgr. Michaela Jedličková, která se po vítězství v konkurzu stala 1. června 2010 novou ředitelkou školy. Pokračujeme v budování nových tradic a vytváření dobré pověsti školy, kvalitní výuky a výchovy. Během prázdnin jsme doplnili a opravili původní verzi ŠVP pro základní vzdělávání. Na této práci se aktivně podíleli všichni vyučující, a tak vznikla kvalitní 2. verze ŠVP pro základní vzdělávání, Tyršova ZŠ, Brno, Kuldova 38. Absolventi 9. tříd se letos opět úspěšně zhostili přijímacího řízení. Dalším signálem o jejich kvalitní přípravě z naší strany můţe být také jejich výborné výsledky ve srovnávacích testech SCIO. Výchovný poradce v průběhu školního roku aktivně spolupracoval s PPP. Nepodařilo se otevřít šestou třídu se zaměřením na M a Inf. 19/27

20 Během prázdnin se podařilo zrekonstruovat učebnu výtvarné výchovy a vybavit ji interaktivní tabulí, tudíţ máme k dispozici jiţ dvě interaktivní učebny, které vyuţíváme i pro výuku ostatních předmětů (M, F, Čj, Př, Ch, cizí jazyky). Práce školní metodičky prevence je stále velmi aktivní. Připravuje řadu besed a akcí s aktuálním obsahem, úzce spolupracuje s PČR a dalšími subjekty. Snaţíme se včas podchycovat projevy moţné šikany, rasismu a xenofobie i porušování školního řádu. Účastní se školení i pravidelných setkání metodiků prevence. Podporovali jsme práci na projektech, vytvářeli a dokončovali vnitřní projekty školy (projekt Adopce páva korunkatého, Recyklohraní, projektové dny Africké dny, Barevné vysvědčení, projekty ŠvP, mezitřídní výukové projekty). Velkou pomocí je pro nás spolupráce s Klubem rodičů. Rodiče se účastní Dnů otevřených dveří, třídních schůzek, hovorových hodin, vystoupení ţáků i besed. Velmi zdařilou akcí bývá kaţdoročně společenský večer školy, který pořádá Klub rodičů při Tyršově ZŠ ve spolupráci se zaměstnanci školy. Klub rodičů se zapojuje ve spolupráci se školou do různých grantů a snaţí se o získání finančních prostředků nákup koloběţek a reflexních prvků, odměn pro ţáky na Dny bez úrazů, apod. Pořádá řadu akcí pro ţáky i rodiče (Dýňování, Jarní radovánky, Halloweenská show, apod. Přírodovědné zaměření II. stupně jsme vhodně doplňovali nabídkou nepovinných předmětů s estetickým a pohybovým zaměřením (cizí jazyky, sportovní hry, kulturněhistorický seminář). 20/27

21 Snaţíme se postupně zlepšovat celkový vzhled školy především interiér, zakoupením nového nábytku, tabulí a pomůcek. Podařilo se nám zrekonstruovat učebnu Vv a kabinet Čj, další učebnu jsme vybavili novými lavicemi a ţidlemi. Došlo k vymalování části chodeb a tříd. Více informací o všem výše uvedeném, obrazový materiál a další zajímavosti lze nalézt na webových stránkách naší školy (www.zskuldova.cz), jejichţ úroveň se neustále zvyšuje. Pro zájemce o přestup do našich tříd se zaměřením na matematiku a informatiku byly vytvořeny nové webové stránky 8 Poradenské sluţby v základní škole 8.1 Údaje o odborných pracovnících Počty: fyzický počet výchovný poradce 1 školní metodik prevence 1 kvalifikace, specializace PedF MU Brno, M - Pedvč PedF MU Brno, F - Pč dosaţené vzdělání VŠ VŠ úvazek kvalifikace, dosaţené specializace vzdělání školní psycholog školní speciální pedagog /27

22 8.1.2 Věková struktura: do 35let let 51 let a více/z toho důchodci výchovný poradce 0 1 0/0 školní metodik prevence školní psycholog školní speciální pedagog Další vzdělávání poradenských pracovníků Typy vzdělávání a vzdělávací organizace u jednotlivých pracovníků výchovný poradce: 0 školní metodik prevence: 0 školní psycholog: - školní speciální pedagog: Údaje o finančních zdrojích na poradenské sluţby ve školách Finanční prostředky čerpané ze státního rozpočtu formou grantů (ne z KrÚ JmK): Finanční prostředky z jiných zdrojů (např. MČ, MMB, sponzor, jiné): Individuální integrace Typ postiţení Ročník Počet ţáků zrakové 1. 1 Celkem Skupinová integrace Typ postiţení Ročník Počet ţáků Celkem Další zpřesnění údajů: Od ledna 2010 pracovala ve škole asistentka pedagoga, která se věnovala v 1. třídě ţákyni se zrakovým postiţením. Této dívence byl vypracován IVP, který by jí měl umoţnit zvládnutí výuky v běţné třídě i s tímto druhem zdravotního postiţení. Výchovný poradce pravidelně spolupracoval s pracovníky PPP Kohoutova a pracovníky OSPOD a hledali ve spolupráci s učiteli optimální výchovné a vzdělávací přístupy k jednotlivým ţákům. Péči o nadané i ve vzdělávání méně úspěšné ţáky řešili učitelé individuálním přístupem k nim. Nepodařilo se navázat na loňský rok s nízkým počtem ředitelských důtek a sníţených známek z chování. V novém školním roce se musíme znovu pokusit kázeňským a vzdělávacím problémům předcházet dobrou spoluprací třídních učitelů, učitelů jednotlivých předmětů, výchovného poradce, metodika prevence a rodičů. 22/27

23 9 Hodnocení minimálního preventivního programu za školní rok 2009/ Škola Tyršova ZŠ, Kuldova 38, Brno 9.2 Počet ţáků celkem: 288 (I. stupeň: 127 ţáků, II. stupeň: 161 ţáků) 9.3 Podmínky školy: Školní metodik prevence: Mgr. Kateřina Kobrová Minimální preventivní program a program proti šikaně byl vypracován v září 2009 a byli s ním seznámeni ţáci, zaměstnanci školy i rodiče ţáků. Plán prevence vycházel ze zkušeností předešlých let a z realizace preventivních programů školy. Podstatná část preventivního programu probíhala ve výuce. Na 1.stupni např. v hodinách prvouky, předmětech jako je Vv a Tv. Na 2. stupni ve výuce např. OSV, Výchovy ke zdraví, rodinné výchova, ale i chemie apod. Program byl realizován formou besed, proţitkových akcí, školních a adaptačních výletů, zájmových útvarů, projektů, sportovních utkání. Jako stěţejní témata jsme vybrali tyto: - zdravý ţivotní styl - vzájemná komunikace mezi dětmi, dětmi a učiteli - kouření, alkohol, drogy - stop úrazům - zdravé vyuţívání počítačů kyberšikana - dopravní výchova - multikulturalita - zdravé sebevědomí dětí 9.4 Co se podařilo: - provázat 1.stupeň s druhým vítání prvňáčků, loučení s deváťáky, příprava Dne bez úrazů ţáky 8. ročníku pro ţáky 1. stupně, pomoc starších ţáků při Dýňování (vedení stanovišť) - zlepšit důvěru mezi ţáky a učiteli - výborná spolupráce s Klubem rodičů získání peněz z dotací dopravní výchova, Stop úrazům - zorganizovat adaptační program pro 6. ročník - spolupráce s organizacemi (PČR, PPP, ekologická centra,...) 23/27

24 - proţitkové akce Podané ruce (závislosti, kouření) - návštěva divadelních představení (cigareta Retka,...) - účast na tanečních akcích Tancem proti drogám a Tancem proti obezitě - vytvořit projekty na téma: Multikulturalita, Stop úrazům, Sametová revoluce, Africké dny, adopce páva, vánoční jarmark, 28. říjen - pokračovat v loňském roce započatými absolventskými vystoupeními ţáků 9. ročníku - zveřejňovat všechny akce na webových stránkách školy, v Ţidenickém zpravodaji - informovat děti i rodiče v oblasti sociálně patologických jevů nástěnky, webové stránky školy, konzultační hodiny - daří se nám zapojovat děti do volnočasových aktivit, např. pořádání jarmarků, sportovní utkání, atletika, akce pro ţáky 1. stupně, Mikuláš - poskytovat informace ostatním pedagogickým pracovníkům, vést je ke spolupráci a ke konzultování případných problémů 9.5 Co se nedaří: - stále se nedaří zkvalitnit vzájemnou komunikaci mezi ţáky navzájem, mezi dětmi a učiteli (častá vulgarita) - zabránění experimentování s návykovými látkami alkohol, cigarety - zapojit více rodičů do akcí tříd a školy - zlepšit komunikaci mezi rodiči a školou, školou a OSPOD - získat pro naši školu školního psychologa, speciálního pedagoga - zabránění záškoláctví dětí ( časté problémy doma útěky) - nabídnout více zájmových útvarů - lépe vyuţít ţákovskou schránku důvěry - zapojit více pedagogů do oblasti prevence - nedostatek času pro realizace různých programů 24/27

25 Mapování neţádoucích jevů na škole (šk. rok 2009/10) Základní škola 1.tř. 2.tř. 3.tř. 4.tř. 5.tř. 6.tř. 7.tř. 8.tř. 9.tř. Kouření reálná zjištění Alkohol reálná zjištění Měkké drogy (marihuana) Tvrdé drogy (ostatní) Šikana Záškoláctví Kriminalita (činy jinak označované za trestné) reálná zjištění reálná zjištění vyloučení jednotlivce z kolektivu psychická šikana fyzická šikana lynčování do 10 neoml.hodin nad 10 neoml.hodin násilné povahy majetkové povahy pod vlivem návykové látky Týrání dítěte reálná zjištění Zneuţívání dítěte Zanedbávání dítěte reálná zjištění reálná zjištění Gamblerství reálná zjištění Jiné reálná zjištění /27

26 9.6 Příleţitosti: - větší spolupráce s rodiči, s PPP - účast na různých kurzech, seminářích více pedagogických pracovníků (nejen metodik prevence) - zaměřit se především na zdravý ţivotní styl a práci se třídou, kolektivem - otevřený a vřelý přístup k ţákům - moţnost vyuţít více preventivních programů - nabídnout ţákům co největší mnoţství volnočasových aktivit - budovat v nich kladné ţivotní hodnoty a postoje - přilákat co nejvíc rodičů do školy, na školní akce 10 Závěr Pracovníkům OŠMT MMB a ÚMČ Brno - Ţidenice děkujeme za jejich vstřícný přístup k naší škole, za laskavost a toleranci při vzájemných jednáních. 26/27

27 Váţíme si důvěry rodičů k výuce a výchově jejich dětí v naší škole. Budeme se snaţit si tento příznivý stav udrţet. Výroční zpráva byla schválena Pedagogickou radou dne a Školskou radou při Tyršově základní škole, Brno, Kuldova 38, dne V Brně dne Mgr. Michaela Jedličková ředitelka školy 27/27

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2012/ 2013. Zpracovala: PaedDr. Danuše Pytelová ředitelka školy

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2012/ 2013. Zpracovala: PaedDr. Danuše Pytelová ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/ 2013 Zpracovala: PaedDr. Danuše Pytelová ředitelka školy 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy 2008/2009 Základní škola a mateřská škola Brno, Husova 17 příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2008/2009 Výlet do Paříţe, 2009 Předkládá: Mgr. Roman Tlustoš, ředitel školy Základní škola a mateřská

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola, Brno, Slovanské nám. 2............................................. 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/2011

Výroční zpráva školní rok 2010/2011 Výroční zpráva školní rok 2010/2011 Základní škola Brno Pavlovská 16, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Brno,

Více

Výroční zpráva. Základní škola Brno. Křivánkovo nám. 11, 64100. školní rok 2011/ 2012

Výroční zpráva. Základní škola Brno. Křivánkovo nám. 11, 64100. školní rok 2011/ 2012 Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Základní škola Brno Křivánkovo nám. 11, 64100 1 1.0 Základní charakteristika školy V současné době je žebětínská škola neúplná (od 1. do 5. ročníku). Výuka probíhá

Více

Výroční zpráva školy za rok 2011/2012

Výroční zpráva školy za rok 2011/2012 Výroční zpráva školy za rok 2011/2012 Část I. Základní charakteristika školy 1. Název: Základní škola T.G.Masaryka Rajhrad, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Havlíčkova 452, 664 61 Rajhrad

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/ 2013 Masarykova základní škola Brno, Kamenačky 3591/4

Výroční zpráva za školní rok 2012/ 2013 Masarykova základní škola Brno, Kamenačky 3591/4 Výroční zpráva za školní rok 2012/ 2013 Masarykova základní škola Brno, Kamenačky 3591/4 Čj.: MZŠ 614/2013 Spis. znak: A.09. Archivní znak/lhůta: A/10 Vyřízeno: 2023 1 1.0 Základní charakteristika školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

Výroční zpráva školní rok 2011/2012

Výroční zpráva školní rok 2011/2012 Výroční zpráva školní rok 2011/2012 Základní škola Brno Pavlovská 16, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Brno,

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno Heyrovského 32

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno Heyrovského 32 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno Heyrovského 32 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Brno, Heyrovského 32 635

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY KANICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY KANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY KANICE Školní rok 2010/2011 OBSAH I. Základní charakteristika školy... 3 II. Údaje o pracovnících školy... 8 III. Výsledky výchovy a vzdělávání... 14 IV. Údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 Základní škola T. G. Masaryka Otrokovice příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 zpracována dle 10 odst. 3, 12

Více

Základní škola Blansko, Dvorská 26. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007 2008

Základní škola Blansko, Dvorská 26. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007 2008 Základní škola Blansko, Dvorská 26 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007 2008 srpen 2008 Mgr. Bc. Dušan Krumnikl ředitel školy 1 Základní škola Blansko, Dvorská 26 Část I. Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 Základní škola a mateřská škola Brno, Jihomoravské nám. 2

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 Základní škola a mateřská škola Brno, Jihomoravské nám. 2 Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 Základní škola a mateřská škola Brno, Jihomoravské nám. 2 Předkládá: Mgr. Olga Bauerová www.zsjihomoravske.cz 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2007/2008 Základní škola T.G.Masaryka Otrokovice příspěvková organizace 2 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 zpracována dle 10 odst. 3, 12

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace 1 Výroční zpráva Základní školy, Brno, Bosonožská 9, příspěvkové organizace byla zpracována na základě evaluačních

Více

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 1 1.0 Základní charakteristika školy Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 je plně organizovaná škola městského typu. Je umístěna

Více

Základní škola a mateřská škola, Brno, Horníkova 1, p. o. Výroční zpráva školní rok 2013 / 2014 Brno

Základní škola a mateřská škola, Brno, Horníkova 1, p. o. Výroční zpráva školní rok 2013 / 2014 Brno Základní škola a mateřská škola, Brno, Horníkova 1, p. o. Výroční zpráva školní rok 2013 / 2014 Brno 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ a MŠ, Brno,

Více

Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 1 OBSAH strana I. Základní údaje o škole 3 II. Přehled

Více

Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Brno září 2012 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova základní škola a Mateřská škola Brno, Zemědělská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012 / 2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012 / 2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012 / 2013 Základní škola, Brno, Kamínky 5 Zpracoval: Mgr. Pavel Petr ředitel školy BRNO, září 2013 Obsah: 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické

Více

Obsah: Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku

Obsah: Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BLANSKO, SALMOVA 17 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2013/2014 Obsah: I. Základní údaje o škole II. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2009/2010 Základní škola T.G.Masaryka Otrokovice příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 zpracována dle 10 odst. 3, 12

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21

Výroční zpráva školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 Výroční zpráva školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 1.0 Základní charakteristika školy ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 je úplná

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/ 2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/ 2013 Výroční zpráva za školní rok 2012/ 2013 Vypracovali: Mgr. Olga Bauerová Mgr. Hana Sedláková PaedDr. Jiřina Hlaváčová Mgr. Dagmar Kolářová Mgr. Alena Štěpánková Mgr. Jan Bláha Naděžda Nováková Mgr. Ondřej

Více

Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace. V ý r o č n í. z p r á v a. Školní rok 2012-2013

Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace. V ý r o č n í. z p r á v a. Školní rok 2012-2013 Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace V ý r o č n í z p r á v a Školní rok 2012-2013 Výroční zpráva byla schválena Školskou radou dne 28. 8. 2013

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Brno září 2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova základní škola a Mateřská škola Brno, Zemědělská

Více