ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY"

Transkript

1 ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Kyjovice, příspěvková organizace ŠKOLA: ZÁKLADNÍ Kyjovice 101, Termín vlastního hodnocení:

2 VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Toto vlastní hodnocení je zpracováno za období tří školních roků,2005/2006, 2006/2007 a 2007/2008. Návrh struktury vlastního hodnocení byl projednán s pedagogickou radou v září Vlastní hodnocení bylo projednáno v pedagogické radě Vlastní hodnocení školy je zpracováno dle vyhlášky č.15/2005 Sb., kterou stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, a zaměřeno na: cíle, které si stanovila škola v koncepčním záměru rozvoje školy a ve školním vzdělávacím programu, a jejich reálnost a stupeň důležitosti posouzení, jakým způsobem škola plní cíle podle písmene a) s přihlédnutím k dalším cílům uvedeným zejména v rámcovém vzdělávacím programu a odpovídajících právních předpisech oblasti, ve kterých škola dosahuje dobrých výsledků, oblasti, ve kterých je třeba úroveň vzdělávání zlepšit, včetně návrhů příslušných opatření Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy: podmínky ke vzdělávání průběh vzdělávání podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob na vzdělávání řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům Informace k vlastnímu hodnocení byly získávány z těchto zdrojů: pedagogická dokumentace (učební plány, osnovy apod.), dokumentace žáků ankety a dotazníky, které byly předány učitelům, rodičům a žákům rozhovory výstupy z vlastní kontrolní a hospitační činnosti, vzájemná pozorování písemné podklady (posudky, hodnocení, inspekční zpráva, záznamy z kontrol) vlastní statistické ukazatele (zájem o školu, úspěšnost žáků při přechodu na druhý stupeň apod.) SWOT analýza 2

3 1. Příprava hodnocení Termín tohoto vlastního hodnocení školy není zcela v souladu s výše uvedenou vyhláškou č.15/2005 Sb. Důvodem je především to, že v roce 2005 došlo k personální změně na pozici ředitelky školy a proto jsme hodnocení školy posunuli až na říjen Jelikož naše organizace je malotřídní s malým počtem zaměstnanců, je každá změna v personálním obsazení velmi zásadní a zřetelná v práci celé školy. Proto jsme se rozhodli, že první rok věnujeme ujasnění a sjednocení názorů na způsob a metody práce a druhý rok jsme věnovali tvorbě ŠVP. Na hodnocení se podílí všichni pedagogičtí pracovníci školy. V roce 2007/2008 jsme poprvé realizovali vzdělávání podle vlastního ŠVP pro základní vzdělávání v 1. ročníku. Sběr a třídění informací Jaké zdroje byly využity: pedagogická dokumentace, učební plány, osnovy, školní vzdělávací program ankety a dotazníky učitelům, žákům, rodičům rozhovory s žáky, rodiči, širší veřejností, zřizovatelem písemné podklady inspekční zpráva, záznamy kontrol, vyhodnocení projektů vnitřní statistické ukazatele studijní výsledky žáků odcházejících do 5. ročníku vnější statistické ukazatele, zejména demografické faktory 2. Podmínky ke vzdělávání 2.1. Lidské zdroje Naše škola je malotřídního typu. Vyučují zde pouze tři pedagogové ředitelka, učitelka a vychovatelka ŠD, která pracuje jako učitelka ZŠ na částečný úvazek. V posledních třech školních letech jsme preferovali především vzdělávání v oblasti tvorby ŠVP, metod kritického myšlení a činnostního učení. Od roku se zapojujeme do Rozvojového programu pro vzdělávání škol pouze s ročníky 1. stupně. Naší snahou je, aby celý kolektiv používal metody, které zaručí kvalitní a moderní způsob vyučování a zároveň práce všech pedagogů tvořila jeden kompatibilní celek. Bohužel v červnu 2008 došlo k personální změně na pozici vychovatelky ŠD a učitelky výchovných předmětů. V srpnu 2008 nastoupila nová paní vychovatelka, původní profesí učitelka MŠ, která je momentálně neaprobovaná jako učitelka ZŠ. V oblasti vzdělávání pedagogický pracovníků jsme se zaměřili především na tyto oblasti: tvorba ŠVP ICT metody KM, projektové vyučování, činnostní učení funkční studium pro vedoucí pracovníky Podařilo se nám zajistit, že všichni pedagogičtí pracovníci absolvovali kurz KM a tím jsme sjednotili především metody výchovně vzdělávací práce. Vychovatelka, která nastoupila v srpnu 2008 neabsolvovala tento kurz KM. 3

4 Na škole nepůsobí výchovný poradce, ale pouze metodik prevence. V oblasti výchovných spolupracujeme úzce s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Opavě. Funkci dyslektického asistenta vykonávají obě třídní učitelky dle pokynů zapracovaných ve zprávách pedagogicko psychologické poradny. O počítačovou techniku a ICT vybavení se stará externí technik, který vykonává funkci správce ICT. Mezi externí pracovníky patří také vyučující náboženství, která je aprobovaná pro výuku náboženství. Návrhy opatření: - doplnění vzdělání v oblasti KM, projektového vyučování a inovativních metod vyučování na ZŠ (vychovatelka ŠD) - doplnit vzdělání v oblasti vyučování AJ 2.2. Materiální zdroje Třídy Vyučujeme ve dvou třídách (v každé po dvou ročnících). Třídy jsou vybaveny novými lavicemi, v II. třídě jsou lavice výškově stavitelné. I.třída je vybaveny novým školním nábytkem. Obě třídy jsou vybaveny kobercem. Škola je optimálně vybavena učebnicemi i učebními pomůckami. ICT technika K oběma třídám přísluší kabinet na pomůcky jeden z nich slouží v současné době jako malé informativní centrum (4 počítače s připojením k internetu a knihovna). Počítačovou síť jsme získali v rámci projektu Internet do škol. V současnosti začínají být nevyhovující především monitory, které bude třeba obměnit. V rámci spolupráce se ZŠ Pustá Polom jsme získali možnost vybavit naší školu 2 interaktivními tabulemi, které by měly být nainstalovány počátkem školního roku Družina, Výdejna stravy Škola je vybavena družinou, jejíž součástí je také výdejna stravy. Výdejna neodpovídá současným hygienickým normám. Zřizovatel školy (Obec Kyjovice) zahájil v srpnu 1. etapu Rekonstrukce školy výstavbu školní jídelny s výdejnou, která zcela odpovídá hygienickým normám. Tato část rekonstrukce by měla být dokončena během školního roku Současná družina obsahuje klidovou zónu s kobercem a malou sedačkou. Děti zatím využívají ke kreslení prostory jídelny. Po rekonstrukci vznikne nová družina, kterou bychom chtěli podle finančních možností vybavit novým variabilním nábytkem. Tělocvična Škola nemá výukové prostory, které by umožňovaly dostatečně realizovat ŠVP především v oblasti výuky tělesné výchovy. Schází vlastní tělocvična a pronajímaná tělocvična TJ Sokol Kyjovice nemá vyhovující technický stav. To je jeden z důvodů, proč se snažíme co nejvíce využívat ke cvičení venkovní prostory školy a nejbližší okolí školy. V další etapě Rekonstrukce školy by mělo dojít k přístavbě MŠ a multifunkční herny, která bude sloužit jako tělocvična. 4

5 Školní zahrada Školní zahrada je vybavena prolézačkami, které byly pořízeny ve spolupráci se sdružením rodičů. Po kontrole jsme zjistili, že část již neodpovídá bezpečnostním normám Finanční zdroje Škola nakládá racionálně s přidělenými prostředky. Jednou ročně probíhá finanční kontrola ze strany obecního úřadu. Finanční prostředky na provoz získává škola od zřizovatele Obce Kyjovice. Větší opravy a rekonstrukce řeší Obec Kyjovice dle svého plánu akcí. Prostředky na platy, náhrady platů, náklady související se stanovenými odvody do sociálních a zdravotních fondů a ostatní náklady související z pracovně právních vztahů a ostatní neinvestiční výdaje na nákup učebních pomůcek a vzdělávacích služeb pro pedagogy získává škola ze státního rozpočtu na základě limitu stanoveného Krajským úřadem Moravskoslezského kraje. Na vybavení družiny a volnočasových aktivit školy získáváme také od sdružení Korálek Sdružení při ZŠ a MŠ Kyjovice. Snažíme se získat finanční prostředky také formou grantů. V loňském roce jsme získali grant MŠMT EVVO. Každoročně se zapojujeme do Rozvojového programu MŠMT pro ZŠ s ročníky pouze 1. stupně DVPP. Spolupracujeme se ZŠ Pustá Polom na projektu v rámci výzvy EU. pokračovat podle možností zřizovatele v plánovaných etapách Rekonstrukce školy pokračovat v obnově nábytku ve třídách, výdejně stravy a družině zakoupit nové monitory k PC v počítačové učebně hledat možnosti získání finančních prostředků formou sponzoringu, granty zajistit opravu případně obměnit prolézačky na školní zahradě 3. Školní vzdělávací program 3.1. Průběh vzdělávání Ve školním roce 2007/2008 jsme začali vyučovat v 1. ročníku podle vlastního vzdělávacího programu. Při tvorbě ŠVP jsme přihlíželi k velikosti školy, k místním a materiálním podmínkám i ke složení pedagogického sboru. Naši filozofii jsme vložili také do našeho motivačního názvu: Korálek ke korálku skládáme mozaiku života, který vychází z myšlenky, že vše čím děti procházejí, co prožívají a co se učí jsou někdy nepatrné, ale vždy důležité součásti, které se nakonec poskládají do mozaiky tvořící osobnost člověka. Původně jsme chtěli zařadit výuku jazyků od 3. ročníku a výuku v 1. a 2. ročníku směřovat do oblasti volnočasových aktivit. Problémy nastaly ve 3. ročníku, kdy byly děti na různých úrovních a museli jsme se všemi začít od úplných začátků, proto jsme v našem ŠVP zařadili výuku jazyků již od 1. ročníku formou malých vstupů (celková časová dotace 1 hod týdně). 5

6 Není zcela dokončena část ŠVP týkající se hodnocení a autoevaluace školy. Nemáme zcela jasno ve způsobu zápisu hodnocení kompetencí do ŽK, třídních knih. V současné době vyučujeme pouze ročník, proto jsme ŠVP sestavovali ve spolupráci se spádovou školou ZŠ Pustá Polom, abychom zajistili návaznost na pátý ročník. V příštích letech plánujeme vyučovat pátý ročník v naší škole se zachováním počtu tříd. Jako problematické se nám jeví také začleňování průřezových témat do vyučování. Vyšší ročníky se vzdělávaly podle vzdělávacího programu Základní škola. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami jsou vzdělávání podle individuálních vzdělávacích plánů, které jsou zpracovány na základě zprávy z PPP. Spolupracujeme především s PPP Opava a SPC pro děti s vadami řeči při ZŠ Havlíčkova 1 Opava. V MŠ, která je součástí naší organizace pracuje logopedická asistentka. Pedagogové se vzdělávají v oblasti vývojových poruch učení tak, aby každá třídní učitelka mohla vést nápravné hodiny. Několikrát do roka vyučujeme formou celoškolního projektu (např. Dny jazyků, Moje vesnice, Měření, Stromy), v rámci kterých sledujeme plnění kompetencí stanovených v našem ŠVP. Ve sledovaných letech jsme vyhodnocovali plnění projektů pouze ústní formou. V příštím roce plánujeme vedení učitelských a školních portfolií. Jako nepovinný předmět dětem nabízíme pouze náboženství. Ukazatele týkající se funkčnosti ŠVP bude možno přesněji hodnotit až po ověření jeho funkčnosti. dopracovat část ŠVP hodnocení kompetencí, zápisy do ŽK, TK připravit tématické plány a ŠVP na možnost zachování 5. ročníku zapracovat systematicky průřezová témata do výuky (hledat témata třídních, celoškolních projektů, zapracovat některá témata přímo do výuky, ) vypracovat systém ověřování funkčnosti ŠVP Nadále systematicky vzdělávat pedagogy v oblasti SPU vedení učitelských a školních portfolií 3.2. Metody výchovně vzdělávací práce Naše škola je malotřídní a proto v obou třídách pracujeme formou přímé a nepřímé práce. Výhodou spojení několika ročníků v jedné třídě je to, že se děti učí samostatnosti. Často využíváme metodu Učíme se navzájem, kdy žáci starších ročníků pomáhají v rámci opakování s výukou mladších dětí, pro které je dané téma novým učivem. Do vyučování zařazujeme také komunitní kruh a skupinovou práci. Do vyučování zařazujeme prvky kritického myšlení, činnostního učení, projektové vyučování. Ve školním roce chceme zavést týdenní plány, které budou obsahovat prvky hodnocení a sebehodnocení. Zvažujeme možnosti čtvrtletního slovního hodnocení a sebehodnocení žáků. Do výuky zařazujeme projekty krátkodobé (v rámci jedné vyučovací hodiny, jednodenní), dlouhodobé (měsíční, roční). V loňském roce jsme realizovali celoroční projekt Stromy, v předchozím školním roce projekt Naše vesnice. 6

7 Nápravná opatření zajistit DVPP alternativní formy výuky zapracovat do výuky týdenní plány pokusit se vypracovat se žáky čtvrtletní hodnocení (na základě spolupráce se všemi vyučujícími) 3.3 Výsledky vzdělávání žáků Naší snahou je, aby škola byla místem, které žáky motivuje a podporuje k aktivnímu učení se. Dnešní učení se nesmí zaměřovat pouze na encyklopedické vědomosti, ale především na získávání kompetencí důležitých pro život učit se, řešit problémy a sociální dovednosti. To, co se děti ve škole naučí, by jim mělo pomoci naučit se kriticky myslet, cítit se bezpečně, získat schopnost sebehodnocení a pocit zdravého sebevědomí. Úzce spolupracujeme se spádovou školou ZŠ Pustá Polom a snažíme se zajistit bezproblémový přestup dětí do 5. ročníku. Každoročně sledujeme zapojení žáků do výuky při přestupu na jiné školy (formou rozhovorů s rodiči, návštěvou spádové školy) V současné době nemáme žádný nástroj k tomu, abychom mohli srovnat výsledky našich žáků s úrovní žáků v ostatních školách, jelikož srovnávací testy jsou realizovány až od 5. ročníku. Žáci se účastní soutěží Klokánek a Cvrček. vypracovat evaluační nástroje v rámci ŠVP 4. Podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob na vzdělávání 4.1. Kvalita výchovného poradenství Na škole nepracuje výchovný poradce. Třídní učitelka I. třídy plní funkci metodika prevence. V oblasti výchovných i vzdělávacích problémů spolupracujeme s Pedagogicko psychologickou poradnou Opava. Ve školním roce v naší škole proběhly dvě setkání pod vedením psycholožky z PPP Opava, která měla za cíl zlepšit vztahy mezi dětmi. V minulých letech jsme nemuseli řešit žádné vážnější výchovné problémy Přístup k informacím a jejich přenos Rodiče jsou o všech akcích informováni formou zápisu v deníčku žáka. Ve školním roce chceme zařadit týdenní plány, v rámci kterých budou rodiče informováni o důležitých událostech ve škole. Během školního roku organizujeme 3 x ročně individuální třídní schůzky (rodič společně s dítětem), 1-2 x ročně společná setkání všech rodičů. Minimálně jednou ročně organizujeme Dny otevřených dveří pro rodiče a veřejnost. Veřejnost o našich akcích informujeme prostřednictvím školního časopisu. Nepodílí se na něm však všechny děti a některá čísla se netýkají života školy. Velkým nedostatkem v informovanosti veřejnosti o činnosti školy je to, že jsme doposud nezřídili funkční webové stránky. 7

8 4.3. Projekt Nanečisto Ve školním roce jsme poprvé realizovali projekt Nanečisto, který je určen předškolním dětem a především jejich rodičům. Cílem projektu je navázat aktivní spolupráci s rodiči budoucích prvňáčků a zpříjemnit dětem nástup do 1. ročníku. Zúčastnilo se 9 dětí (z 10 budoucích prvňáků) s rodiči. Rodiče absolvovali celkem 9 setkání. Úvod každého setkání byl vyhrazen společným činnostem dětí a rodičů, ve druhé části pracují rodiče odděleně s lektorkou (ředitelkou školy) a děti s učitelkou 1. ročníku. Celý projekt se setkal s kladným ohlasem, rodiče navázali nové kontakty, poznali prostředí školy a získali nové informace o svých dětech, které jim umožnily posoudit připravenost dětí na vstup do 1. třídy. V příštím roce chceme opět nabídnou rodičům budoucích prvňáčků účast v dalším ročníku Nanečisto. zprovoznit webové stránky školy 2x ročně zorganizovat projektový den tvorba školního časopisu (mediální výchova) pracovat s týdenní plány 4.3. Spolupráce s rodiči, se sdružením rodičů, nabídka volnočasových aktivit Spolupráce se sdružením rodičů je na velmi dobré úrovni. V roce 2006 vzniklo registrované občanské sdružení rodičů pod názvem Korálek Sdružení při ZŠ a MŠ Kyjovice, které je pořadatelem Společenského plesu pro dospělé a Maškarního plesu pro děti. Z výtěžku jsou financovány volnočasové aktivity, hračky do MŠ, hry do družiny, vánoční a velikonoční dílny, odměny pro děti při různých školních či meziškolních soutěžích a většina nákladů na školní výlet. Dalším zdrojem financí občanského sdružení rodičů je sběr papíru, na kterém se podílejí téměř všichni rodiče našich žáků. V loňském roce rodiče připravili pro děti letní víkendový pobyt Po stopách čarodějnice Bludimíry. Pro rodiče s dětmi organizujeme za finančního přispění sdružení také výtvarné dílny vánoční a velikonoční. Ve spolupráci se sdružením rodičů organizujeme pro děti pravidelné volnočasové útvary (dramatický kroužek, taneční kroužek, novinářský kroužek, počítačový kroužek, zdravotnický). V dubnu 2008 proběhla akce Prezentace kroužků, na které všechny naše kroužky prezentovaly svoji činnost. Tato akce měla velký ohlas a doufáme, že se nám v příštím roce podaří zorganizovat další ročník Vztahy se zřizovatelem a školskou radou Komunikace se zřizovatelem školy Obec Kyjovice je bez ohledu na výměnu zastupitelstva ve sledovaném období na dobré úrovni. Zřizovatel školy poskytuje naší organizaci dostatečný rozpočet k pokrytí potřebných nákladů. Obec Kyjovice plánuje provést rekonstrukci školní budovy, přístavbu školní jídelny s výdejnou a přístavbu MŠ s multifunkční hernou. Je zpracován projekt přestavby a realizace závisí od získaných finančních prostředků v rámci výzev EU. V tomto volebním období se místostarostkou obce stala vedoucí učitelka MŠ a tím došlo ke zvýšení zájmu o dění ve škole ze strany zřizovatele. Do té doby byla spolupráce na dobré úrovni, ale zájem zřizovatele se soustředil pouze na financování školy. 8

9 Komunikace se školskou radou Volba do školské rady proběhla na podzim roku 2005, v lednu roku 2006 proběhla první schůze nově ustanovené školské rady, která kromě vytvoření Jednacího řadu ŠR se zabývala návrhem rozpočtu školy na rok K jednání ŠR byla přizvána ředitelka školy. Bohužel jednání školské rady nejsou pravidelná a jsou většinou pouze formální. Návrhy na opatření chceme pravidelně informovat zřizovatele školy o připravovaných projektech a aktivitách školy nadále budeme konzultovat roční rozpočet školy a možné investiční záměry naší organizace do schůzek ŠR chceme vnést pravidelnost chceme, aby se v rámci jednání rady neprojevovala formálnost 4.6. Spolupráce s jinými subjekty Pravidelně spolupracujeme s místními složkami především se SDH Kyjovice, který pořádá každoročně pro děti sportovní dopoledne s hasiči, přednášku o SDH, exkurze v hasičských zbrojnicích. TJ Sokol pronajímá škole tělocvičnu. Úzce spolupracujeme s okolními školami společně organizujeme sportovní lehkoatletický pětiboj málotřídních škol, recitační soutěž, konzultujeme průběh tvorby ŠVP. Škola je začleněna do sítě Tvořivých škol a do sítě M.R.K.E.V. 5. Řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Ve sledovaném období proběhla na škole inspekce vedená Českou školní inspekcí v dubnu 2006, která neshledala v řídící práci, v práci pedagogického sboru ani v materiálním vybavení žádné pochybení. Inspekce se týkala především Výchovy ke zdraví a fázi tvorby ŠVP. Podmínky školy k realizaci k realizaci výchovy byly hodnoceny na úrovni příkladu dobré praxe. Výchova k zdraví je začleněna do vzdělávacího programu školy Plánování řídících činností Naše škola je malotřídní s malým počtem pedagogických zaměstnanců. Veškeré problémy jsme se snažili řešit okamžitě. V loňském roce jsme začali organizovat pravidelné páteční porady. Bohužel se nám nepodařilo scházet se pravidelně. Velké pedagogické rady pořádáme nejméně třikrát ročně. Zápisy z těchto porad jsou uloženy v ředitelně. Hospitační činnost není organizována pravidelně a nebyl vypracován plán hospitací a porad, který by měl být součástí Celoročního plánu činnosti školy Metodická podpora kvality výuky Ve sledovaném období jsme využívali především možností nabídek KVIC a Rozvojového programu DVPP pro školy pouze s 1. stupněm. V loňském roce jsme se zúčastnili také víkendového setkání pedagogů 1.stupně pod názvem Ladění, abychom měli možnost srovnání naší práce se způsobem práce na jiných školách. V loňském roce se nám podařilo naplnit aprobovanost všech pedagogů. Vychovatelka ŠD, která pracovala také jako učitelka výchovných předmětů zahájila studium Učitelství 1. stupně. 9

10 V srpnu 2008 nastoupila nová vychovatelka a učitelka v jedné osobě, která není aprobována pro výuku na 1.stupni ZŠ. Její vzdělání je středoškolské v oboru učitelství pro mateřské školy. vypracovat plán kontrolní a hospitační činnosti pro školní rok pravidelné vedení pátečních malých porad podle finančních a časových možností spolupracovat s jinými malotřídními školami získávat nové zkušenosti a možnosti srovnání úrovně vzdělávání žáků snažit se zvýšit aprobovanost pedagogických pracovníků 6. Úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům 6.1. Zlepšování kvality výsledků vzdělávání Ve sledovaném období jsme nepodstoupili žádným systémem testování kvality vzdělávání na naší škole. V loňském roce jsme se zapojili pouze do tzv. Barevného testování, kterého se však zúčastnili pouze žáci, takže toto testování není zcela průkazné. Snažíme se,aby žáci naší školy byli samostatní a zodpovědní a aby dokázali uplatnit veškeré poznatky a dovednosti, které v naší škole získají. Velmi úzce spolupracujeme především se spádovou školou ZŠ Pustá Polom a informujeme se o připravenosti našich žáků pro přestup na jinou školu do 5. ročníku. Ve sledovaném období byli naši žáci v 5.ročníku hodnoceni velmi podobně jako v naší škole. zapojit se do testování kvality školy zajistit evaluační nástroje pro zjištění kvality školy 6.2. Prezentace školy Pro rodiče a veřejnost pořádáme akce Zlatý slavík (spojení tří soutěží výtvarná, recitační a pěvecká), Den matek, Vánoční cinkání, Den dětí, Prezentace kroužků. Jednou až dvakrát ročně probíhají dny otevřených dveří, kdy mají rodiče i veřejnost zapojit se do vyučování. V prostorách školy vystavujeme práce našich dětí a fotografie z akcí pořádaných naší školou. Nedostatečná je prezentace školy na webových stránkách, které se nám doposud nepodařilo spustit. Datum vyhotovení zprávy: Datum projednání v pedagogické radě: V Kyjovicích Mgr. Blanka Drozdková ředitelka školy 10

11 11

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní vzdělávací program obsahuje základní pravidla pro hodnocení žáků, podrobněji jsou rozpracovaná v klasifikačním řádu školy. Zde především vymezujeme způsoby

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy Autoevaluace školy 1. Právní vymezení I. Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 12 1) Hodnocení školy se uskutečňuje jako vlastní hodnocení

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Návrh struktury vlastního hodnocení školy

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2009

Údaje o hospodaření školy v roce 2009 Údaje o hospodaření školy v roce 2009 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Základní škola a Mateřská škola ve Vrchlabí je příspěvkovou organizací a naším zřizovatelem je Královehradecký kraj.

Základní škola a Mateřská škola ve Vrchlabí je příspěvkovou organizací a naším zřizovatelem je Královehradecký kraj. Základní škola a Mateřská škola ve Vrchlabí je příspěvkovou organizací a naším zřizovatelem je Královehradecký kraj. Součásti školy jsou: Mateřská škola při nemocnici Základní škola při nemocnici Třídy

Více

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy)

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) 8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) Autoevaluace školy je vlastní hodnocení školy podle vytvořených kritérií a stanovených oblastí. Poskytuje škole zpětnou vazbu o kvalitě a úrovni dosažených

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ Zpracovala: Petra Nosková Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace Odloučená pracoviště: Polní 10 a J. Hory 33, Jablonec nad Nisou

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-425/11-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-425/11-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-425/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Dolní Moravice, okres Bruntál, příspěvková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Základní škola Dolní Beřkovice Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Zpracovala: Mgr. Jana Basařová ředitelka školy

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015 KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH na období 2012 2015 Brno, květen 2012 Obsah : I.. Úvodní informace II. Charakteristika školy III. Hlavní cíle školy 1. Oblast výchovně vzdělávací A: Předškolní vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Střednědobý plán práce školy 2009-2013

Střednědobý plán práce školy 2009-2013 Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace Střednědobý plán práce školy 2009-2013 Mgr. Krasulová Anna 1 Oblast ekonomicko a materiálně technická Budova: - zajistit výměnu oken a zateplení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Kamila Venháčová Město Hlučín Městský úřad, Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín Příslušný školský úřad:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Kamila Venháčová Město Hlučín Městský úřad, Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín Příslušný školský úřad: Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 145 097/99-011102 Signatura: an5cs107 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Opava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Hlučín, Tyršova 2 Tyršova

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-304/09-J Název školy: Mateřská škola Markvartice Adresa: Markvartice 42, 675 22 Stařeč Identifikátor: 600 121 208 IČ: 70995184

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) 6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) Výsledkem autoevaluace školy je strategický plán na pětileté období, který je též samostatnou přílohou ŠVP a je každoročně vyhodnocován

Více

Koncepce rozvoje příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Radostice, okr. Brno - venkov

Koncepce rozvoje příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Radostice, okr. Brno - venkov Koncepce rozvoje příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Radostice, okr. Brno - venkov 2014 2017 Učit se bez přemýšlení je zbytečné. Přemýšlet bez učení je nebezpečné. Každá chyba je příležitostí

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Vlastní Při procesu sebe systematicky shromažďujeme a analyzujeme řadu informací a podkladů, včetně zpětných vazeb od i rodičů. Na začátku každého školního roku je vypracováván roční plán rozvoje. Jedenkrát

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany. 273 28 Zákolany 50. Identifikátor: 600 044 122

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany. 273 28 Zákolany 50. Identifikátor: 600 044 122 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany 273 28 Zákolany 50 Identifikátor: 600 044 122 Termín konání inspekce: 11. a 13. červen

Více

Škola na míru. K přednáškám, besedám, vystoupením žáků, hodinám hudební výchovy i mimoškolním aktivitám slouží prostory auly a posluchárny.

Škola na míru. K přednáškám, besedám, vystoupením žáků, hodinám hudební výchovy i mimoškolním aktivitám slouží prostory auly a posluchárny. 2. Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279 je úplnou základní školou se třídami ve všech devíti ročnících. Od 1. ledna 2014 je právním subjektem

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

Vlastní hodnocení Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Vlastní hodnocení Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Rudolfovská 92 372 16 České Budějovice www.soscb.cz Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Radvanice, okres Trutnov Adresa: 542 12 Radvanice v Čechách 171 Identifikátor školy: 650 060 831 Vedoucí týmu: Mgr. Pavel

Více

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 www.zszitomirska.wz. cz zsaprsceskybrod@seznam.cz IČO : 70829489 REDIZO : 600021670 Ředitelka školy : Mgr. Marie Šnajdrová Zřizovatel : Středočeský

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola s rozšířenou výukou jazyků. Ladislava Coňka 40/3, 142 00 Praha 4 - Písnice. Identifikátor: 600 037 258

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola s rozšířenou výukou jazyků. Ladislava Coňka 40/3, 142 00 Praha 4 - Písnice. Identifikátor: 600 037 258 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Ladislava Coňka 40/3, 142 00 Praha 4 - Písnice Identifikátor: 600 037 258 Termín konání inspekce: 9.

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j. 021 66/98-2801 Inspektorát č. 02 Praha - západ INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Krhanice č.

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j. 021 66/98-2801 Inspektorát č. 02 Praha - západ INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Krhanice č. 1 Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j. 021 66/98-2801 Inspektorát č. 02 Praha - západ Signatura: ab1cr106.doc Okresní pracoviště Benešov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / škol. zařízení: Základní škola Krhanice

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary 362 34 Merklín 31 Identifikátor školy: 600 067 548 Termín konání inspekce: 13. a 14. prosince 2006

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více

Koncepce rozvoje školy (2012-2014)

Koncepce rozvoje školy (2012-2014) Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, Dukelská 13, České Budějovice, 371 45 Koncepce rozvoje školy (2012-2014) Úvod : Předložený návrh koncepce školy vychází z předchozích koncepcí školy

Více

KONCEPCE ROZVOJE. Základní školy Šatov, Šatov 398. Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová

KONCEPCE ROZVOJE. Základní školy Šatov, Šatov 398. Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová KONCEPCE ROZVOJE Základní školy Šatov, Šatov 398 Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová ÚVOD Tato koncepce vychází z mých osobních poznatků, znalosti místního prostředí, poměrů, zvyklostí i možností

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název ŠVP: Školní vzdělávací program Základní umělecké školy Třebíč Předkladatel: Základní umělecká škola Třebíč, Masarykovo

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí. Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí. Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová Identifikátor školy: 600 104 150 Termín

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243. Adresa: Volanovská 243, 541 01 Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243. Adresa: Volanovská 243, 541 01 Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243 Adresa: Volanovská 243, 541 01 Trutnov Identifikátor: 600 012

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-470/07-13 Název školy: Střední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 Adresa: Kosinova 4, 772 00 Olomouc Identifikátor: 600

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Číslo rozhodnutí 5515 066 11 Poskytovatel dotace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-2048/10-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-2048/10-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIT-2048/10-T Základní škola Hladké Životice okres Nový Jičín, příspěvková organizace Adresa: Hlavní 188, 742 47 Hladké

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279 Bratří Čapků 279, 261 01 Příbram Identifikátor školy: 600 054 586 Vedoucí týmu: Mgr. Petr Jiroš

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Zkušenosti s integrací žáků s poruchou autistického spektra v základní škole

Zkušenosti s integrací žáků s poruchou autistického spektra v základní škole Zkušenosti s integrací žáků s poruchou autistického spektra v základní škole Základní škola Pardubice Studánka, Pod Zahradami 317 bezbariérová, pavilónová škola v zeleném areálu se 720 žáky Zákon č. 561/2004

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY PRO OBDOBÍ 2014 2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY PRO OBDOBÍ 2014 2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY PRO OBDOBÍ 2014 2020 Mgr. Marek Plch 1 Obsah Úvod... 2 Analýza současného stavu... 2 SWOT analýza... 2 Výchozí stav... 3 Hlavní koncepční záměry v jednotlivých oblastech... 3 Oblast

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz V letošním roce vyučujeme 172 žáků v 9 ročnících, máme 15 učitelů a dvě vychovatelky školní družiny. O bezproblémový

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Zlín, Kvítková 4338 Kvítková 4338, 760 01 Zlín Identifikátor školy: 600114538 Vedoucí týmu: Mgr. Vladimír Řepňák Termín konání

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-494/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Bráfova 9, 674 01 Třebíč IČ: 60 418 443 Identifikátor: 600

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-443/14-T. Komenského 880/13, 746 01 Opava

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-443/14-T. Komenského 880/13, 746 01 Opava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-443/14-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola Nový svět, Opava, příspěvková organizace Komenského 880/13,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola. Školní 764, 396 27 Humpolec. Identifikátor školy: 600 008 479

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola. Školní 764, 396 27 Humpolec. Identifikátor školy: 600 008 479 Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola Školní 764, 396 27 Humpolec Identifikátor školy: 600 008 479 Termín konání inspekce:

Více

3 priorita období. 2 příprava, stanovování záměrů 1. Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy

3 priorita období. 2 příprava, stanovování záměrů 1. Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy Lektor: RNDr. Jiří Herman, Ph. D., Gymnázium, Brno, tř. Kpt. Jaroše Plán autoevaluačních činností Oblasti evaluace 006/7 007/8 008/9 009/0 Podmínky ke vzdělávání

Více

*přehledy o pracovnících školy *sebehodnocení a zdokonalování pracovníků

*přehledy o pracovnících školy *sebehodnocení a zdokonalování pracovníků Příloha ŠVP (Autoevaluace) AUTOEVALUACE V ROVINĚ ŠKOLY Oblast Cíl Kritéria, Indikátory kvality školy Dílčí cíl Nástroje Četnost Podmínky Lidské zdroje Složení ped. sboru a dalších pracov. Zajistit ke vzdělávání

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1489/09-P Název školy: Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace Adresa: Hornická 1325, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989 Nymburk, Letců R.A.F. 1989 Termín vlastního hodnocení: 17. 6. 2007 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY Soulad školního programu s

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, Dukelská 13, České Budějovice, 371 45 Koncepce rozvoje školy Úvod : Předložený návrh koncepce školy na období 2010 2011 vychází z předchozích koncepcí

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Razítko školy V Bošovicích dne: 1. 11. 2013 Základní škola a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov, PO Školní 106, Bošovice 683 55 Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Obsah: 1. charakteristika

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Škola Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace. Svatoplukova 277/2, 691 83 Drnholec

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Škola Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace. Svatoplukova 277/2, 691 83 Drnholec Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace Svatoplukova 277/2, 691 83 Drnholec Identifikátor školy:

Více

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 7.1 Hodnocení žáků 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků Účelem hodnocení je poskytnout žákům i jejich rodičům co nejčastější zpětnou vazbu. Hodnocení současně přispívá i

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice. Horní Stropnice 214, 374 01. Identifikátor školy: 650 029 577

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice. Horní Stropnice 214, 374 01. Identifikátor školy: 650 029 577 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice Horní Stropnice 214, 374 01 Identifikátor školy: 650 029 577 Termín konání inspekce: 12. 13.

Více

Poradenská role školy

Poradenská role školy Projekt: AUTOEVALUACE V LIBERECKÉM KRAJI Reg. č. CZ.1.07/1.1.22/02.0024 Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Poradenská role školy Zpráva z evaluačního

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01030/08-06

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01030/08-06 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-01030/08-06 Základní škola praktická, Libochovice, Komenského 299, příspěvková organizace Adresa: Komenského

Více