ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY"

Transkript

1 ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Kyjovice, příspěvková organizace ŠKOLA: ZÁKLADNÍ Kyjovice 101, Termín vlastního hodnocení:

2 VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Toto vlastní hodnocení je zpracováno za období tří školních roků,2005/2006, 2006/2007 a 2007/2008. Návrh struktury vlastního hodnocení byl projednán s pedagogickou radou v září Vlastní hodnocení bylo projednáno v pedagogické radě Vlastní hodnocení školy je zpracováno dle vyhlášky č.15/2005 Sb., kterou stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, a zaměřeno na: cíle, které si stanovila škola v koncepčním záměru rozvoje školy a ve školním vzdělávacím programu, a jejich reálnost a stupeň důležitosti posouzení, jakým způsobem škola plní cíle podle písmene a) s přihlédnutím k dalším cílům uvedeným zejména v rámcovém vzdělávacím programu a odpovídajících právních předpisech oblasti, ve kterých škola dosahuje dobrých výsledků, oblasti, ve kterých je třeba úroveň vzdělávání zlepšit, včetně návrhů příslušných opatření Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy: podmínky ke vzdělávání průběh vzdělávání podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob na vzdělávání řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům Informace k vlastnímu hodnocení byly získávány z těchto zdrojů: pedagogická dokumentace (učební plány, osnovy apod.), dokumentace žáků ankety a dotazníky, které byly předány učitelům, rodičům a žákům rozhovory výstupy z vlastní kontrolní a hospitační činnosti, vzájemná pozorování písemné podklady (posudky, hodnocení, inspekční zpráva, záznamy z kontrol) vlastní statistické ukazatele (zájem o školu, úspěšnost žáků při přechodu na druhý stupeň apod.) SWOT analýza 2

3 1. Příprava hodnocení Termín tohoto vlastního hodnocení školy není zcela v souladu s výše uvedenou vyhláškou č.15/2005 Sb. Důvodem je především to, že v roce 2005 došlo k personální změně na pozici ředitelky školy a proto jsme hodnocení školy posunuli až na říjen Jelikož naše organizace je malotřídní s malým počtem zaměstnanců, je každá změna v personálním obsazení velmi zásadní a zřetelná v práci celé školy. Proto jsme se rozhodli, že první rok věnujeme ujasnění a sjednocení názorů na způsob a metody práce a druhý rok jsme věnovali tvorbě ŠVP. Na hodnocení se podílí všichni pedagogičtí pracovníci školy. V roce 2007/2008 jsme poprvé realizovali vzdělávání podle vlastního ŠVP pro základní vzdělávání v 1. ročníku. Sběr a třídění informací Jaké zdroje byly využity: pedagogická dokumentace, učební plány, osnovy, školní vzdělávací program ankety a dotazníky učitelům, žákům, rodičům rozhovory s žáky, rodiči, širší veřejností, zřizovatelem písemné podklady inspekční zpráva, záznamy kontrol, vyhodnocení projektů vnitřní statistické ukazatele studijní výsledky žáků odcházejících do 5. ročníku vnější statistické ukazatele, zejména demografické faktory 2. Podmínky ke vzdělávání 2.1. Lidské zdroje Naše škola je malotřídního typu. Vyučují zde pouze tři pedagogové ředitelka, učitelka a vychovatelka ŠD, která pracuje jako učitelka ZŠ na částečný úvazek. V posledních třech školních letech jsme preferovali především vzdělávání v oblasti tvorby ŠVP, metod kritického myšlení a činnostního učení. Od roku se zapojujeme do Rozvojového programu pro vzdělávání škol pouze s ročníky 1. stupně. Naší snahou je, aby celý kolektiv používal metody, které zaručí kvalitní a moderní způsob vyučování a zároveň práce všech pedagogů tvořila jeden kompatibilní celek. Bohužel v červnu 2008 došlo k personální změně na pozici vychovatelky ŠD a učitelky výchovných předmětů. V srpnu 2008 nastoupila nová paní vychovatelka, původní profesí učitelka MŠ, která je momentálně neaprobovaná jako učitelka ZŠ. V oblasti vzdělávání pedagogický pracovníků jsme se zaměřili především na tyto oblasti: tvorba ŠVP ICT metody KM, projektové vyučování, činnostní učení funkční studium pro vedoucí pracovníky Podařilo se nám zajistit, že všichni pedagogičtí pracovníci absolvovali kurz KM a tím jsme sjednotili především metody výchovně vzdělávací práce. Vychovatelka, která nastoupila v srpnu 2008 neabsolvovala tento kurz KM. 3

4 Na škole nepůsobí výchovný poradce, ale pouze metodik prevence. V oblasti výchovných spolupracujeme úzce s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Opavě. Funkci dyslektického asistenta vykonávají obě třídní učitelky dle pokynů zapracovaných ve zprávách pedagogicko psychologické poradny. O počítačovou techniku a ICT vybavení se stará externí technik, který vykonává funkci správce ICT. Mezi externí pracovníky patří také vyučující náboženství, která je aprobovaná pro výuku náboženství. Návrhy opatření: - doplnění vzdělání v oblasti KM, projektového vyučování a inovativních metod vyučování na ZŠ (vychovatelka ŠD) - doplnit vzdělání v oblasti vyučování AJ 2.2. Materiální zdroje Třídy Vyučujeme ve dvou třídách (v každé po dvou ročnících). Třídy jsou vybaveny novými lavicemi, v II. třídě jsou lavice výškově stavitelné. I.třída je vybaveny novým školním nábytkem. Obě třídy jsou vybaveny kobercem. Škola je optimálně vybavena učebnicemi i učebními pomůckami. ICT technika K oběma třídám přísluší kabinet na pomůcky jeden z nich slouží v současné době jako malé informativní centrum (4 počítače s připojením k internetu a knihovna). Počítačovou síť jsme získali v rámci projektu Internet do škol. V současnosti začínají být nevyhovující především monitory, které bude třeba obměnit. V rámci spolupráce se ZŠ Pustá Polom jsme získali možnost vybavit naší školu 2 interaktivními tabulemi, které by měly být nainstalovány počátkem školního roku Družina, Výdejna stravy Škola je vybavena družinou, jejíž součástí je také výdejna stravy. Výdejna neodpovídá současným hygienickým normám. Zřizovatel školy (Obec Kyjovice) zahájil v srpnu 1. etapu Rekonstrukce školy výstavbu školní jídelny s výdejnou, která zcela odpovídá hygienickým normám. Tato část rekonstrukce by měla být dokončena během školního roku Současná družina obsahuje klidovou zónu s kobercem a malou sedačkou. Děti zatím využívají ke kreslení prostory jídelny. Po rekonstrukci vznikne nová družina, kterou bychom chtěli podle finančních možností vybavit novým variabilním nábytkem. Tělocvična Škola nemá výukové prostory, které by umožňovaly dostatečně realizovat ŠVP především v oblasti výuky tělesné výchovy. Schází vlastní tělocvična a pronajímaná tělocvična TJ Sokol Kyjovice nemá vyhovující technický stav. To je jeden z důvodů, proč se snažíme co nejvíce využívat ke cvičení venkovní prostory školy a nejbližší okolí školy. V další etapě Rekonstrukce školy by mělo dojít k přístavbě MŠ a multifunkční herny, která bude sloužit jako tělocvična. 4

5 Školní zahrada Školní zahrada je vybavena prolézačkami, které byly pořízeny ve spolupráci se sdružením rodičů. Po kontrole jsme zjistili, že část již neodpovídá bezpečnostním normám Finanční zdroje Škola nakládá racionálně s přidělenými prostředky. Jednou ročně probíhá finanční kontrola ze strany obecního úřadu. Finanční prostředky na provoz získává škola od zřizovatele Obce Kyjovice. Větší opravy a rekonstrukce řeší Obec Kyjovice dle svého plánu akcí. Prostředky na platy, náhrady platů, náklady související se stanovenými odvody do sociálních a zdravotních fondů a ostatní náklady související z pracovně právních vztahů a ostatní neinvestiční výdaje na nákup učebních pomůcek a vzdělávacích služeb pro pedagogy získává škola ze státního rozpočtu na základě limitu stanoveného Krajským úřadem Moravskoslezského kraje. Na vybavení družiny a volnočasových aktivit školy získáváme také od sdružení Korálek Sdružení při ZŠ a MŠ Kyjovice. Snažíme se získat finanční prostředky také formou grantů. V loňském roce jsme získali grant MŠMT EVVO. Každoročně se zapojujeme do Rozvojového programu MŠMT pro ZŠ s ročníky pouze 1. stupně DVPP. Spolupracujeme se ZŠ Pustá Polom na projektu v rámci výzvy EU. pokračovat podle možností zřizovatele v plánovaných etapách Rekonstrukce školy pokračovat v obnově nábytku ve třídách, výdejně stravy a družině zakoupit nové monitory k PC v počítačové učebně hledat možnosti získání finančních prostředků formou sponzoringu, granty zajistit opravu případně obměnit prolézačky na školní zahradě 3. Školní vzdělávací program 3.1. Průběh vzdělávání Ve školním roce 2007/2008 jsme začali vyučovat v 1. ročníku podle vlastního vzdělávacího programu. Při tvorbě ŠVP jsme přihlíželi k velikosti školy, k místním a materiálním podmínkám i ke složení pedagogického sboru. Naši filozofii jsme vložili také do našeho motivačního názvu: Korálek ke korálku skládáme mozaiku života, který vychází z myšlenky, že vše čím děti procházejí, co prožívají a co se učí jsou někdy nepatrné, ale vždy důležité součásti, které se nakonec poskládají do mozaiky tvořící osobnost člověka. Původně jsme chtěli zařadit výuku jazyků od 3. ročníku a výuku v 1. a 2. ročníku směřovat do oblasti volnočasových aktivit. Problémy nastaly ve 3. ročníku, kdy byly děti na různých úrovních a museli jsme se všemi začít od úplných začátků, proto jsme v našem ŠVP zařadili výuku jazyků již od 1. ročníku formou malých vstupů (celková časová dotace 1 hod týdně). 5

6 Není zcela dokončena část ŠVP týkající se hodnocení a autoevaluace školy. Nemáme zcela jasno ve způsobu zápisu hodnocení kompetencí do ŽK, třídních knih. V současné době vyučujeme pouze ročník, proto jsme ŠVP sestavovali ve spolupráci se spádovou školou ZŠ Pustá Polom, abychom zajistili návaznost na pátý ročník. V příštích letech plánujeme vyučovat pátý ročník v naší škole se zachováním počtu tříd. Jako problematické se nám jeví také začleňování průřezových témat do vyučování. Vyšší ročníky se vzdělávaly podle vzdělávacího programu Základní škola. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami jsou vzdělávání podle individuálních vzdělávacích plánů, které jsou zpracovány na základě zprávy z PPP. Spolupracujeme především s PPP Opava a SPC pro děti s vadami řeči při ZŠ Havlíčkova 1 Opava. V MŠ, která je součástí naší organizace pracuje logopedická asistentka. Pedagogové se vzdělávají v oblasti vývojových poruch učení tak, aby každá třídní učitelka mohla vést nápravné hodiny. Několikrát do roka vyučujeme formou celoškolního projektu (např. Dny jazyků, Moje vesnice, Měření, Stromy), v rámci kterých sledujeme plnění kompetencí stanovených v našem ŠVP. Ve sledovaných letech jsme vyhodnocovali plnění projektů pouze ústní formou. V příštím roce plánujeme vedení učitelských a školních portfolií. Jako nepovinný předmět dětem nabízíme pouze náboženství. Ukazatele týkající se funkčnosti ŠVP bude možno přesněji hodnotit až po ověření jeho funkčnosti. dopracovat část ŠVP hodnocení kompetencí, zápisy do ŽK, TK připravit tématické plány a ŠVP na možnost zachování 5. ročníku zapracovat systematicky průřezová témata do výuky (hledat témata třídních, celoškolních projektů, zapracovat některá témata přímo do výuky, ) vypracovat systém ověřování funkčnosti ŠVP Nadále systematicky vzdělávat pedagogy v oblasti SPU vedení učitelských a školních portfolií 3.2. Metody výchovně vzdělávací práce Naše škola je malotřídní a proto v obou třídách pracujeme formou přímé a nepřímé práce. Výhodou spojení několika ročníků v jedné třídě je to, že se děti učí samostatnosti. Často využíváme metodu Učíme se navzájem, kdy žáci starších ročníků pomáhají v rámci opakování s výukou mladších dětí, pro které je dané téma novým učivem. Do vyučování zařazujeme také komunitní kruh a skupinovou práci. Do vyučování zařazujeme prvky kritického myšlení, činnostního učení, projektové vyučování. Ve školním roce chceme zavést týdenní plány, které budou obsahovat prvky hodnocení a sebehodnocení. Zvažujeme možnosti čtvrtletního slovního hodnocení a sebehodnocení žáků. Do výuky zařazujeme projekty krátkodobé (v rámci jedné vyučovací hodiny, jednodenní), dlouhodobé (měsíční, roční). V loňském roce jsme realizovali celoroční projekt Stromy, v předchozím školním roce projekt Naše vesnice. 6

7 Nápravná opatření zajistit DVPP alternativní formy výuky zapracovat do výuky týdenní plány pokusit se vypracovat se žáky čtvrtletní hodnocení (na základě spolupráce se všemi vyučujícími) 3.3 Výsledky vzdělávání žáků Naší snahou je, aby škola byla místem, které žáky motivuje a podporuje k aktivnímu učení se. Dnešní učení se nesmí zaměřovat pouze na encyklopedické vědomosti, ale především na získávání kompetencí důležitých pro život učit se, řešit problémy a sociální dovednosti. To, co se děti ve škole naučí, by jim mělo pomoci naučit se kriticky myslet, cítit se bezpečně, získat schopnost sebehodnocení a pocit zdravého sebevědomí. Úzce spolupracujeme se spádovou školou ZŠ Pustá Polom a snažíme se zajistit bezproblémový přestup dětí do 5. ročníku. Každoročně sledujeme zapojení žáků do výuky při přestupu na jiné školy (formou rozhovorů s rodiči, návštěvou spádové školy) V současné době nemáme žádný nástroj k tomu, abychom mohli srovnat výsledky našich žáků s úrovní žáků v ostatních školách, jelikož srovnávací testy jsou realizovány až od 5. ročníku. Žáci se účastní soutěží Klokánek a Cvrček. vypracovat evaluační nástroje v rámci ŠVP 4. Podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob na vzdělávání 4.1. Kvalita výchovného poradenství Na škole nepracuje výchovný poradce. Třídní učitelka I. třídy plní funkci metodika prevence. V oblasti výchovných i vzdělávacích problémů spolupracujeme s Pedagogicko psychologickou poradnou Opava. Ve školním roce v naší škole proběhly dvě setkání pod vedením psycholožky z PPP Opava, která měla za cíl zlepšit vztahy mezi dětmi. V minulých letech jsme nemuseli řešit žádné vážnější výchovné problémy Přístup k informacím a jejich přenos Rodiče jsou o všech akcích informováni formou zápisu v deníčku žáka. Ve školním roce chceme zařadit týdenní plány, v rámci kterých budou rodiče informováni o důležitých událostech ve škole. Během školního roku organizujeme 3 x ročně individuální třídní schůzky (rodič společně s dítětem), 1-2 x ročně společná setkání všech rodičů. Minimálně jednou ročně organizujeme Dny otevřených dveří pro rodiče a veřejnost. Veřejnost o našich akcích informujeme prostřednictvím školního časopisu. Nepodílí se na něm však všechny děti a některá čísla se netýkají života školy. Velkým nedostatkem v informovanosti veřejnosti o činnosti školy je to, že jsme doposud nezřídili funkční webové stránky. 7

8 4.3. Projekt Nanečisto Ve školním roce jsme poprvé realizovali projekt Nanečisto, který je určen předškolním dětem a především jejich rodičům. Cílem projektu je navázat aktivní spolupráci s rodiči budoucích prvňáčků a zpříjemnit dětem nástup do 1. ročníku. Zúčastnilo se 9 dětí (z 10 budoucích prvňáků) s rodiči. Rodiče absolvovali celkem 9 setkání. Úvod každého setkání byl vyhrazen společným činnostem dětí a rodičů, ve druhé části pracují rodiče odděleně s lektorkou (ředitelkou školy) a děti s učitelkou 1. ročníku. Celý projekt se setkal s kladným ohlasem, rodiče navázali nové kontakty, poznali prostředí školy a získali nové informace o svých dětech, které jim umožnily posoudit připravenost dětí na vstup do 1. třídy. V příštím roce chceme opět nabídnou rodičům budoucích prvňáčků účast v dalším ročníku Nanečisto. zprovoznit webové stránky školy 2x ročně zorganizovat projektový den tvorba školního časopisu (mediální výchova) pracovat s týdenní plány 4.3. Spolupráce s rodiči, se sdružením rodičů, nabídka volnočasových aktivit Spolupráce se sdružením rodičů je na velmi dobré úrovni. V roce 2006 vzniklo registrované občanské sdružení rodičů pod názvem Korálek Sdružení při ZŠ a MŠ Kyjovice, které je pořadatelem Společenského plesu pro dospělé a Maškarního plesu pro děti. Z výtěžku jsou financovány volnočasové aktivity, hračky do MŠ, hry do družiny, vánoční a velikonoční dílny, odměny pro děti při různých školních či meziškolních soutěžích a většina nákladů na školní výlet. Dalším zdrojem financí občanského sdružení rodičů je sběr papíru, na kterém se podílejí téměř všichni rodiče našich žáků. V loňském roce rodiče připravili pro děti letní víkendový pobyt Po stopách čarodějnice Bludimíry. Pro rodiče s dětmi organizujeme za finančního přispění sdružení také výtvarné dílny vánoční a velikonoční. Ve spolupráci se sdružením rodičů organizujeme pro děti pravidelné volnočasové útvary (dramatický kroužek, taneční kroužek, novinářský kroužek, počítačový kroužek, zdravotnický). V dubnu 2008 proběhla akce Prezentace kroužků, na které všechny naše kroužky prezentovaly svoji činnost. Tato akce měla velký ohlas a doufáme, že se nám v příštím roce podaří zorganizovat další ročník Vztahy se zřizovatelem a školskou radou Komunikace se zřizovatelem školy Obec Kyjovice je bez ohledu na výměnu zastupitelstva ve sledovaném období na dobré úrovni. Zřizovatel školy poskytuje naší organizaci dostatečný rozpočet k pokrytí potřebných nákladů. Obec Kyjovice plánuje provést rekonstrukci školní budovy, přístavbu školní jídelny s výdejnou a přístavbu MŠ s multifunkční hernou. Je zpracován projekt přestavby a realizace závisí od získaných finančních prostředků v rámci výzev EU. V tomto volebním období se místostarostkou obce stala vedoucí učitelka MŠ a tím došlo ke zvýšení zájmu o dění ve škole ze strany zřizovatele. Do té doby byla spolupráce na dobré úrovni, ale zájem zřizovatele se soustředil pouze na financování školy. 8

9 Komunikace se školskou radou Volba do školské rady proběhla na podzim roku 2005, v lednu roku 2006 proběhla první schůze nově ustanovené školské rady, která kromě vytvoření Jednacího řadu ŠR se zabývala návrhem rozpočtu školy na rok K jednání ŠR byla přizvána ředitelka školy. Bohužel jednání školské rady nejsou pravidelná a jsou většinou pouze formální. Návrhy na opatření chceme pravidelně informovat zřizovatele školy o připravovaných projektech a aktivitách školy nadále budeme konzultovat roční rozpočet školy a možné investiční záměry naší organizace do schůzek ŠR chceme vnést pravidelnost chceme, aby se v rámci jednání rady neprojevovala formálnost 4.6. Spolupráce s jinými subjekty Pravidelně spolupracujeme s místními složkami především se SDH Kyjovice, který pořádá každoročně pro děti sportovní dopoledne s hasiči, přednášku o SDH, exkurze v hasičských zbrojnicích. TJ Sokol pronajímá škole tělocvičnu. Úzce spolupracujeme s okolními školami společně organizujeme sportovní lehkoatletický pětiboj málotřídních škol, recitační soutěž, konzultujeme průběh tvorby ŠVP. Škola je začleněna do sítě Tvořivých škol a do sítě M.R.K.E.V. 5. Řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Ve sledovaném období proběhla na škole inspekce vedená Českou školní inspekcí v dubnu 2006, která neshledala v řídící práci, v práci pedagogického sboru ani v materiálním vybavení žádné pochybení. Inspekce se týkala především Výchovy ke zdraví a fázi tvorby ŠVP. Podmínky školy k realizaci k realizaci výchovy byly hodnoceny na úrovni příkladu dobré praxe. Výchova k zdraví je začleněna do vzdělávacího programu školy Plánování řídících činností Naše škola je malotřídní s malým počtem pedagogických zaměstnanců. Veškeré problémy jsme se snažili řešit okamžitě. V loňském roce jsme začali organizovat pravidelné páteční porady. Bohužel se nám nepodařilo scházet se pravidelně. Velké pedagogické rady pořádáme nejméně třikrát ročně. Zápisy z těchto porad jsou uloženy v ředitelně. Hospitační činnost není organizována pravidelně a nebyl vypracován plán hospitací a porad, který by měl být součástí Celoročního plánu činnosti školy Metodická podpora kvality výuky Ve sledovaném období jsme využívali především možností nabídek KVIC a Rozvojového programu DVPP pro školy pouze s 1. stupněm. V loňském roce jsme se zúčastnili také víkendového setkání pedagogů 1.stupně pod názvem Ladění, abychom měli možnost srovnání naší práce se způsobem práce na jiných školách. V loňském roce se nám podařilo naplnit aprobovanost všech pedagogů. Vychovatelka ŠD, která pracovala také jako učitelka výchovných předmětů zahájila studium Učitelství 1. stupně. 9

10 V srpnu 2008 nastoupila nová vychovatelka a učitelka v jedné osobě, která není aprobována pro výuku na 1.stupni ZŠ. Její vzdělání je středoškolské v oboru učitelství pro mateřské školy. vypracovat plán kontrolní a hospitační činnosti pro školní rok pravidelné vedení pátečních malých porad podle finančních a časových možností spolupracovat s jinými malotřídními školami získávat nové zkušenosti a možnosti srovnání úrovně vzdělávání žáků snažit se zvýšit aprobovanost pedagogických pracovníků 6. Úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům 6.1. Zlepšování kvality výsledků vzdělávání Ve sledovaném období jsme nepodstoupili žádným systémem testování kvality vzdělávání na naší škole. V loňském roce jsme se zapojili pouze do tzv. Barevného testování, kterého se však zúčastnili pouze žáci, takže toto testování není zcela průkazné. Snažíme se,aby žáci naší školy byli samostatní a zodpovědní a aby dokázali uplatnit veškeré poznatky a dovednosti, které v naší škole získají. Velmi úzce spolupracujeme především se spádovou školou ZŠ Pustá Polom a informujeme se o připravenosti našich žáků pro přestup na jinou školu do 5. ročníku. Ve sledovaném období byli naši žáci v 5.ročníku hodnoceni velmi podobně jako v naší škole. zapojit se do testování kvality školy zajistit evaluační nástroje pro zjištění kvality školy 6.2. Prezentace školy Pro rodiče a veřejnost pořádáme akce Zlatý slavík (spojení tří soutěží výtvarná, recitační a pěvecká), Den matek, Vánoční cinkání, Den dětí, Prezentace kroužků. Jednou až dvakrát ročně probíhají dny otevřených dveří, kdy mají rodiče i veřejnost zapojit se do vyučování. V prostorách školy vystavujeme práce našich dětí a fotografie z akcí pořádaných naší školou. Nedostatečná je prezentace školy na webových stránkách, které se nám doposud nepodařilo spustit. Datum vyhotovení zprávy: Datum projednání v pedagogické radě: V Kyjovicích Mgr. Blanka Drozdková ředitelka školy 10

11 11

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Praha, Holečkova ul. 5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 5. 2. Evaluační činnosti Evaluační (sebehodnotící, autoevaluační) činnosti

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Bradlo, okres Chrudim. Dolní Bradlo 21, Horní Bradlo. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Bradlo, okres Chrudim. Dolní Bradlo 21, Horní Bradlo. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Bradlo, okres Chrudim Dolní Bradlo 21, 539 53 Horní Bradlo Identifikátor školy: 600 090 264 Termín konání

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Harmonická škola pro život

Harmonická škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Harmonická škola pro život Základní škola a mateřská škola Ostrava - Lhotka, příspěvková organizace Identifikační údaje Předkladatel Základní škola Ostrava

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 Signatura: al3bs101 Okresní pracoviště Brno-venkov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Základní škola-1. stupeň Holasice,

Více

Plán práce, organizace vyučování

Plán práce, organizace vyučování Základní škola a Mateřská škola Kyjovice, příspěvková organizace 747 68 Kyjovice 101, IĆ 750 27 259, tel: 553 778 035, e-mail: zskyjovice@volny.cz Plán práce, organizace vyučování 2009-2010 V Kyjovicích

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Střednědobý plán práce školy 2009-2013

Střednědobý plán práce školy 2009-2013 Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace Střednědobý plán práce školy 2009-2013 Mgr. Krasulová Anna 1 Oblast ekonomicko a materiálně technická Budova: - zajistit výměnu oken a zateplení

Více

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ Zpracovala: Petra Nosková Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace Odloučená pracoviště: Polní 10 a J. Hory 33, Jablonec nad Nisou

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2015 2016 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa : Chodovská 236,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Praskolesy, okres Beroun Praskolesy 104. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Praskolesy, okres Beroun Praskolesy 104. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Praskolesy, okres Beroun 267 54 Praskolesy 104 Identifikátor školy: 600 043 011 Termín konání inspekce: 11.

Více

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Základní škola Dolní Beřkovice Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Zpracovala: Mgr. Jana Basařová ředitelka školy

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce. Základní škola Kunštát, okres Blansko

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce. Základní škola Kunštát, okres Blansko ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát - oblastní pracoviště Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Základní škola Kunštát, okres Blansko Adresa: Brněnská 32, 679 72 Kunštát

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno Signatura: al1cs101 Okresní pracoviště Blansko INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / škol. zařízení: (přesný název, pod kterým je

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Petra Bezruče a mateřská škola, Třinec, příspěvková organizace. Bezručova 418, Třinec, okres Frýdek-Místek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Petra Bezruče a mateřská škola, Třinec, příspěvková organizace. Bezručova 418, Třinec, okres Frýdek-Místek Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Petra Bezruče a mateřská škola, Třinec, příspěvková organizace Bezručova 418, 739 61 Třinec, okres Frýdek-Místek Identifikátor

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Foto dokumentace postupné rekonstrukce a vybavenosti. Funkční uspořádání tříd. Vybavení. Počet výukových. výukových programů. Vybavenost pomůckami

Foto dokumentace postupné rekonstrukce a vybavenosti. Funkční uspořádání tříd. Vybavení. Počet výukových. výukových programů. Vybavenost pomůckami 6.2. Autoevaluace školy Součást ŠVP Nejhravější škola podle RVP pro ZŠS a) Podmínky ke vzdělávání Materiální Škola v zahradě Zlepšit podmínky Využívání Počet hodin pro vzdělávání ve zahrady pro odučených

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Vydaná dne 20. září 2011 Schválená školskou radou dne

Více

CÍL INDIKÁTORY NÁSTROJ ČETNOST

CÍL INDIKÁTORY NÁSTROJ ČETNOST CÍL INDIKÁTORY NÁSTROJ ČETNOST EVALUACE KOMPLEXNÍ ZHODNOCENÍ PRÁCE A JEDNOTLIVÝCH OBLASTÍ Soulad Hodnocení hodin, znalostí a dovedností Česká školní inspekce - zpráva ČŠI škola ŠVP a RVP žáků, aktivita,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ

AUTOEVALUACE ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ AUTOEVALUACE ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ Podmínky ke vzdělávání LIDSKÉ ZDROJE veden přehled o pedagogických a nepedagogických pracovnících kvalifikace učitelů všichni vysokoškolské studium v anglickém jazyce

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Jičín, Husova 170. Adresa: Husova 170, Jičín. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Jičín, Husova 170. Adresa: Husova 170, Jičín. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Královehradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Jičín, Husova 170 Adresa: Husova 170, 506 01 Jičín Identifikátor školy: 600 092 160 Termín konání inspekce: 20. 22. února

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram. Suchodol 39, 261 01 Příbram. Identifikátor: 600 054 772

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram. Suchodol 39, 261 01 Příbram. Identifikátor: 600 054 772 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram Suchodol 39, 261 01 Příbram Identifikátor: 600 054 772 Termín konání inspekce: 26.

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2015/2016 Zpracovala Mgr. Sylva Bártová. OBSAH 1 ÚVOD A CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 2 2 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ... 3 3 RÁMCOVÝ

Více

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015 KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH na období 2012 2015 Brno, květen 2012 Obsah : I.. Úvodní informace II. Charakteristika školy III. Hlavní cíle školy 1. Oblast výchovně vzdělávací A: Předškolní vzdělávání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, MŠ Mlýnská

Více

Základní škola a Mateřská škola ve Vrchlabí je příspěvkovou organizací a naším zřizovatelem je Královehradecký kraj.

Základní škola a Mateřská škola ve Vrchlabí je příspěvkovou organizací a naším zřizovatelem je Královehradecký kraj. Základní škola a Mateřská škola ve Vrchlabí je příspěvkovou organizací a naším zřizovatelem je Královehradecký kraj. Součásti školy jsou: Mateřská škola při nemocnici Základní škola při nemocnici Třídy

Více

HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Právní vymezení pro hodnocení výsledků chování a vzdělávání žáků: 1. 51-53 zákona č. 561/2004 Sb., (školského zákona) 2. 14-16 vyhlášky č.

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška Identifikace Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Adresa školy: Kpt. Jaroše 612, 432 01 Kadaň Ředitelka školy: Bc. Diana Roubová

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní vzdělávací program obsahuje základní pravidla pro hodnocení žáků, podrobněji jsou rozpracovaná v klasifikačním řádu školy. Zde především vymezujeme způsoby

Více

1. DOKUMENTY ŠKOLY ŠVP TVP SOULAD ŠVP RVP PV

1. DOKUMENTY ŠKOLY ŠVP TVP SOULAD ŠVP RVP PV 1. DOKUMENTY ŠKOLY ŠVP TVP SOULAD ŠVP RVP PV Tato oblast by měla hodnotit naplňování stanovených záměrů a cílů školy v souladu s cíli RVP PV. 1.1 Evaluace podtémat integrovaných bloků Vyhodnotit naplnění

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Hluboké Mašůvky 157, Hluboké Mašůvky

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Hluboké Mašůvky 157, Hluboké Mašůvky Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 126 156/98-11025 Inspektorát č 12 Signatura: al6rs101 Okresní pracoviště Znojmo INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Základní škola - I. stupeň a Mateřská

Více

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Číslo rozhodnutí 5515 066 11 Poskytovatel dotace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY KYJOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZA ŠK. ROK 2009/2010 Osnova je v souladu s ustanovením 7 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,vyšším

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKĚ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2014/2015 Zpracovala Mgr. Sylva Hrušková. OBSAH 1. Úvod a charakteristika školy... 3 2. Přehled oborů vzdělání... 4 3.

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2009/2010/2011 Vlastní hodnocení školy Toto vlastní hodnocení školy je zpracováno za období třech školních roků 2008/2009, 2009/2010 a 2010/2011. Návrh struktury vlastního hodnocení

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola, Trstěnice, okres Znojmo příspěvková organizace Trstěnice 200, 671 71 Hostěradice, tel. - 515/339179, 607 811 321, IČO - 70997969 e-mail zs.trstenice@zn.orgman.cz Školní

Více

Vlastní hodnocení Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Vlastní hodnocení Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Rudolfovská 92 372 16 České Budějovice www.soscb.cz Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) 6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) Výsledkem autoevaluace školy je strategický plán na pětileté období, který je též samostatnou přílohou ŠVP a je každoročně vyhodnocován

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č.05 Karlovy Vary INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č.05 Karlovy Vary INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 044 252/98-4019 Inspektorát č.05 Karlovy Vary Signatura: ae3ks102.doc Okresní pracoviště Sokolov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola/školské zařízení: Základní umělecká

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Liberecký inspektorát. Základní škola Košťálov, okres Semily 512 02 Košťálov 128. Identifikátor: 600 099 113

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Liberecký inspektorát. Základní škola Košťálov, okres Semily 512 02 Košťálov 128. Identifikátor: 600 099 113 Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Košťálov, okres Semily 512 02 Košťálov 128 Identifikátor: 600 099 113 Termín konání inspekce: 23. a 24. duben 2007 Čj. Signatura

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Dobrovice, okres Mladá Boleslav Komenského 46, 294 41 Dobrovice Identifikátor školy: 600 049 132 Vedoucí týmu:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Závišice Závišice 110, 742 21 Kopřivnice Identifikátor školy: 600 138 020 Termín konání inspekce: 13.

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2009

Údaje o hospodaření školy v roce 2009 Údaje o hospodaření školy v roce 2009 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

Tato oblast by měla ověřit naplňování stanovených záměrů a cílů v dokumentech školy a zároveň soulad školních dokumentů s cíli RVP PV.

Tato oblast by měla ověřit naplňování stanovených záměrů a cílů v dokumentech školy a zároveň soulad školních dokumentů s cíli RVP PV. 9 EVALUAČNÍ (HODNOTÍCÍ) SYSTÉM MATEŘSKÉ ŠKOLY 9.1 DOKUMENTY ŠKOLY ŠVP PV TVP, SOULAD ŠVP PV RVP PV Tato oblast by měla ověřit naplňování stanovených záměrů a cílů v dokumentech školy a zároveň soulad školních

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-304/09-J Název školy: Mateřská škola Markvartice Adresa: Markvartice 42, 675 22 Stařeč Identifikátor: 600 121 208 IČ: 70995184

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

3 priorita období. 2 příprava, stanovování záměrů 1. Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy

3 priorita období. 2 příprava, stanovování záměrů 1. Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy Lektor: RNDr. Jiří Herman, Ph. D., Gymnázium, Brno, tř. Kpt. Jaroše Plán autoevaluačních činností Oblasti evaluace 006/7 007/8 008/9 009/0 Podmínky ke vzdělávání

Více

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu J.A.K. pro základní vzdělávání ZŠ, vytvořeného podle RVP ZV

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu J.A.K. pro základní vzdělávání ZŠ, vytvořeného podle RVP ZV Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu J.A.K. pro základní vzdělávání ZŠ, vytvořeného podle RVP ZV Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198, okres Mělník, příspěvková organizace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram. Malá Hraštice 57, Nový Knín. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram. Malá Hraštice 57, Nový Knín. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram Malá Hraštice 57, 262 03 Nový Knín Identifikátor školy: 600 054 659 Termín konání

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 Vydaná dne 1. března 2012 Schválená školskou radou dne

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279 Bratří Čapků 279, 261 01 Příbram Identifikátor školy: 600 054 586 Vedoucí týmu: Mgr. Petr Jiroš

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Plán pedagogické podpory

Plán pedagogické podpory Podpůrná opatření se podle organizační, pedagogické a finanční náročnosti člení do pěti stupňů. Podpůrné opatření prvního stupně uplatňuje škola i bez doporučení školského poradenského zařízení na základě

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-667/10-J. Rantířovská 4375/9, Jihlava. školská právnická osoba

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-667/10-J. Rantířovská 4375/9, Jihlava. školská právnická osoba Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-667/10-J Název kontrolované osoby: Sídlo: MATEŘSKÁ ŠKOLA KVÍTEK Rantířovská 4375/9, 586 05 Jihlava IČO: 71 341 196 Identifikátor:

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Vydaná dne 27. března 2016 Schválená školskou radou

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Č.j. 243/2015 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Adresa (sídlo) školy: Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice. Lipoltice 46, Lipoltice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice. Lipoltice 46, Lipoltice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Lipoltice 46, 533 64 Lipoltice Identifikátor školy: 600 096 441 Termín konání inspekce:

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola, Chrast, U pošty 5, 538 51 Chrast Plán práce výchovného poradce Škola pracuje podle školního vzdělávacího programu Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí Školní rok 2013/2014

Více

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti

Více

VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Hodnocení žáků školy je běžnou činností, kterou učitel ve škole vykonává po celý školní rok. Je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího

Více