Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna"

Transkript

1 Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna Liběchov, Rumburská 54 Výroční zpráva školní rok 2008/2009 předkládá : Mgr. Hana V i t o u š o v á ředitelka DDŠ 1

2 Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Liběchov, Rumburská 54 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2008/2009 V souladu se zákonem č. 218/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech republiky a se zákonem č. 564/1990 Sb. O státní správě a samosprávě ve školství předkládá naše organizace s názvem Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Rumburská 54, Liběchov Výroční zprávu o činnosti. Dnem zřídilo MŠMT Dětský výchovný ústav v Liběchově jako rozpočtovou organizaci s právní subjektivitou. Zřizovací listina byla vyhotovena , dodatkem k ní se s účinností od mění právní forma organizace na příspěvkovou. V souladu se zákonem č. 109/2002 byl dodatkem č. 4 ke zřizovací listině s účinností od název ústavu změněn na Dětský domov se školou. S účinností od je zapsáno naše zařízení ve školském rejstříku pod názvem Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Liběchov, Rumburská 54. Je zařízením pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy. Charakteristika a struktura zařízení Zřizovatel: Název organizace : Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy ČR Praha 1, Karmelitská Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna Liběchov, Rumburská 54 Adresa DDŠ : Rumburská 54, Liběchov Identifikátor zařízení: Identifikační číslo : Právní forma : příspěvková organizace 2

3 Vedení ústavu: Statutární orgán DDŠ: Mgr. Hana Vitoušová, ředitelka DDŠ,ZŠ a ŠJ Zástupce ředitele : Jiří Hurych Vedoucí vychovatel : Jiří Hurych Vedoucí učitelka : Bc. Ivana Egrtová Hospodářka : Marie Razáková Kontakty Spojení na DDŠ : poštou DDŠ, Rumburská 54, Liběchov Telefonicky na čísla : spojovatelka sociální pracovník internát fax ředitelka : zástupce ředitele : sociální pracovník : I.Organizace školy 1.Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 1.1.Obory vzdělávání : č C/001 Základní škola č C/01 Základní škola 1.2.Vzdělávací programy: a/ /96-2 Základní škola b/ Vzdělávací program zvláštní školy, č.j. : /97-22 c/ Školní vzdělávací program: Výchovou k vědomostem 3

4 2. Přehled pracovníků školy 2.1. Údaje o pedagogických pracovnících /počet tříd, třídnictví, vedení/ a/ I. pololetí ( ) : 4 třídy Tř.I.r. (6.,7.) ZvŠ tř.uč. Jiří Hejčl Tř.II.r.(8.,9.) ZvŠ tř. uč. Josef Němec Tř.III.r. (6.,7.,8.) ZŠ tř. uč.mgr. Josef Růţička Tř.IV.r. (6.,7.,8.,9.) ZŠ tř. uč. Mgr. Šárka Sochůrková / v období září říjen pověřena vedením školy/ Učitelka Mgr. Barbara Talpová Učitelé: 6 /včetně p. ředitelky/, vzdělání 3 vysokoškolské + Sppg 1 vysokoškolské pedagogické 1 středoškolské pedagogické 1 středoškolské nepedagogické b/ II. pololetí ( ): 5 tříd Tř.I.r. (6.,7.) ZvŠ tř. uč. Jiří Hejčl Tř.II.r. (8.,9.) ZvŠ tř. uč. Josef Němec Tř.III.r. (6.,7.,8.) ZŠ tř. uč.mgr. Josef Růţička Tř.IV.r. (6.,7.,8.,9.) ZŠ tř. uč. Mgr. Šárka Sochůrková Tř.V.r. (5.,9.) ZŠ tř. uč. Mgr. Barbara Talpová Zástup za dlouhodobě nemocnou Mgr. Sochůrkovou / Mgr. Josef Švejcar/ Netřídní učitelka pověřená vedením školy : Bc. Ivana Egrtová Učitelé: 7 /včetně p. ředitelky/ vzdělání 3 vysokoškolské + Sppg 2 vysokoškolské pedagogické 1 středoškolské pedagogické 1 středoškolské nepedagogické 1 vysokoškolské pedagogické (zástup) 4

5 3. Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby Věkové rozpětí pedagogů se pohybuje od 44 let-54let. Z důvodu daných specifik a náročnosti práce pedagoga v zařízení našeho charakteru, Pokud vycházíme z praxe, osvědčilo se nám zaměstnávání spíše věkově a osobnostně vyzrálejších osob /kromě nutného vzdělání/ s praxí učitelství a určitou znalostí sloţitosti a problematiky etopedie. Rok od roku přistupujeme stále rozváţněji k výběru a přijímání nových pracovníků, ne jinak tomu bylo v uplynulém školním roce Odchody a příchody pedagogických pracovníků ve šk. roce 2008/2009 Na vlastní ţádost odešel 1 Byli přijati 2 /z toho 1 dočasně zástup/ Přesun z úseku vychovatelů 1 4. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 4.1. Přehled o celkovém hodnocení žáků Ve školním roce 2008/2009 bylo: 1.pololetí 2.pololetí Hodnoceno ţáků Nehodnoceno 9 5 ţáků Prospělo ţáků Prospělo s vyznamenáním 1 1 ţák Neprospělo 0 1 ţák 4.2. Přehled o hodnocení chování žáků celkem Stupeň z chování pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2. pol. Celkem 7 žáků 14 žáků 5 žáků 11 žáků 16 žáků 12 žáků 4.3. Přehled celkového počtu zameškaných hodin I.pololetí II.pololetí Celkový počet zameškaných hodin Z toho počet neomluvených Omluvených

6 4.4. Přehled počtu vycházejících žáků ve šk. roce 2008/2009 Celkem Z toho 17 ţáků 17 přijato k dalšímu střednímu profesnímu vzdělávání do VÚM Pozn.: Počet přijatých do VÚM se v konečném součtu můţe lišit v závislosti na počtu zrušené ústavní výchovy. V takovém případě ţáci navštěvují civilní střední školy a učiliště. 5. Údaje o dalším vzdělávání učitelů Samostudium odborné literatury ze školní pedagogické knihovny. Kurs pro metodiky Prevence neţádoucích jevů Právo pro kaţdého pro učitele a metodiky prevence Prevence sociálně patologických jevů Přijetí na 2leté Mgr. Studium učitelství 1 pracovník 2 pracovníci 2 pracovníci 1 pracovník 6. Hodnocení školního roku 2008/09 Výchovné problémy: Dlouhodobé záškoláctví problém kaţdoročně se opakující, není výjimka i několik zanedbaných roků školní docházky. V uplynulém školním roce se celkový počet zameškaných hodin oproti předchozímu školnímu roku podařilo sníţit, ale vysoký počet neomluvených hodin stále přetrvává, sníţení je málo patrné. Ničení majetku celkovým vyčíslením škod na úseku školy docházíme k příjemnému zjištění, a sice, ţe za uplynulý školní rok došlo k výraznému poklesu (dvě poničené věci). Jak víme, k ničení majetku dochází u našich ţáků v převáţné většině případů v afektu dítěte, návalu zlosti, vzteku a agrese. Mnohdy můţeme předcházet zcela těmto projevům chování a korigovat vzniklé situace vysokou profesionalitou. Útěkovost dětí z výuky v letošním roce jsme zavedli do výuky kromě jiných, i alternativní metody výuky se změnou prostředí, v areálu DDŠ příjemném prostředí zahrady. Důvodem, proč je tento fakt na místě uvést, je skutečnost i v tomto jinak oţehavém problému, výrazné sníţení (1 dítě za období 6 měsíců) počtu útěků z vyučování. 6

7 Drogy většina dětí jsou silní kuřáci, výskyt kouření a zneuţívaných látek se objeví mimo zařízení na volných vycházkách. V případech výskytu zakázaného kouření v našem zařízení, jsme za uplynulý školní rok zaznamenali taktéţ sníţení tohoto neblahého jevu. Konkrétně jeden případ za uplynulých 5 měsíců. Agresivita rostoucí míra agresivity se projevuje kaţdým rokem. Setkáváme se s verbálními útoky na pedagogy a zastrašování. Ve škole jsme zaznamenali několik projevů šikany a útisk ze strany starších (vycházejících dětí), z nichţ jeden případ prošetřovala Policie ČR. Procentuelně však v letošním roce ve škole klesla míra těchto závaţných kázeňských přestupků. Pochvaly a odměny nově jsme zavedli kromě týdenního i měsíční hodnocení nejlepšího ţáka (v chování) s odměnou. Za II. pololetí byly uděleny 4 pochvaly s odměnou za dlouhodobě dobré chování ve škole. Zajímavostí na tom je, ţe ve všech případech se jedná o chlapce staršího (15let) věku. Školní aktivity mimo pravidelně pořádaných akcí, jako je Den dětí, Den Země, jsme uspořádali školní třídnické výlety (Safari Dvůr Králové, Petřínská rozhledna, Muzeum J. Cimmermana, Bludiště, Argondie svět fantazie, pevnost Terezín). Setkáváme se u dětí na toto s velkým ohlasem a je nutno podotknout, ţe ve většině případů i s bezproblémovým chováním. Coţ je pro nás výzvou a pro ně jednou z moţností motivace ke změně. Snaţíme se zavádět i do výuky soutěţe, jako moţnosti ke zdravé rivalitě a sebeprosazení. Zájmová činnost ve škole tanečně - sportovní krouţek, fotografický krouţek, nově zavedená kalanetika posilování. Pozornost jsme v letošním roce více obrátili na vytváření příznivého prostředí školy v podobě výroby předmětů a podílení se dětí na výzdobě jednotlivých tříd. Snahou byla oceněna vyhlášením soutěţe o nejhezčí a nápaditě vyzdobenou třídu. Myšlenka, ve kterou jsme doufali, ţe děti nebudou v takové míře ničit věci, na jejichţ výrobě se aktivně podílejí, se potvrdila. Pedagogové - stabilní zkušený kolektiv učitelů je v našem případě více neţ ţádoucí. Coţ v našem prostředí není lehké zabezpečit. Jedním z mnoha důvodů je fakt, ţe naše děti nelehko a neklidně přijímají kaţdou změnu. Náročnost naší práce se projevila i v letošním roce (nedostatkem trpělivosti) dobrovolným odchodem jednoho z učitelů. I nadále proto, zajištění a udrţení kvalitního pedagogického sboru zůstává jednou z priorit vedení zařízení. 7

8 ŠVP v průběhu šk. roku jsme za účelem individuality a zkvalitnění výchovněvzdělávacího procesu v našem zařízení přetransformovali vzdělávací program. S myšlenkou integrace ţáků ZŠ a ZŠ-LMP, cílené sníţení počtu ročníků ve třídách a moţnosti dosaţení vyšší úrovně vědomostí a vzdělání u našich dětí, hodláme realizovat nadcházející školní rok. V rámci moţností pedagogové absolvují školení a semináře, zejména dané problematiky. II. Organizace domova Ve školním roce 2008/2009 byla celková kapacita ubytovaných dětí zaplněna z více jak 92.5 %. Děti byly opět rozděleny do pěti rodinných skupin z nichţ čtyři jsou chlapecké a jedna dívčí. Kaţdá rodinná skupina je umístěna v samostatném oddělení, přičemţ ve dvou patrech jsou vţdy dvě skupiny chlapců a v podkroví je samostatná rodinná skupina dívek. Rodinná skupina dívek byla celoročně zaplněna v maximálním počtu osmi dívek. Na zajištění chodu rodinných skupin se podílelo od září 2008 celkem osm kmenových vychovatelů, od října pak devět kmenových vychovatelů, neboť řady posílila Mgr. Martina Zentnerová. V listopadu 2008 nastoupila do zaměstnání po ukončení mateřské dovolené paní vychovatelka Markéta Varousová. V průběhu ledna roku 2009 opustila řady vychovatelů paní Bc. Egrtová, která byla jmenována do funkce vedoucí učitelky. K byl na základě sjednané smlouvy ukončen pracovní poměr vychovatelce paní Michaele Jermanové. Noční provoz zabezpečovalo 6 asistentů pedagoga. Chod domova a práci vychovatelů řídil a koordinoval po celý školní rok vedoucí vychovatel pan Jiří Hurych. Pedagogická trojka sestávající se z kmenových vychovatelů a třídního učitele stanovila individuální plán rozvoje osobnosti v součinnosti s příslušným diagnostickým ústavem, ve kterém přihlédla zejména k respektování různého stupně poruchy chování svěřených dětí. Součástí individuálního plánu je také uplatňování individuálního přístupu k potlačení a odstraňování negativních jevů v chování dětí. Díky jasně vymezeným pravidlům, vhodně zvolené mimoškolní činnosti v rámci rodinných skupin a široké nabídce zájmových krouţků se podařilo podpořit motivační vlastnosti dětí k dosaţení výsledků ve výchově. Kladně byl dětmi hodnocen výtvarný krouţek. Díky maximálnímu vyuţití sportovního areálu ústavu a úzké spolupráci s oddílem FC Velký Borek pod vedením našich sportovních nadšenců vychovatelů se dětem podařilo obsadit hned několik prestiţních medailových míst jako např. 1. místo v malé kopané v DDŠ Hrochův Týnec, 2. místo ve futsalovém turnaji Ještěr Cup Mělník, kde naši chlapci soupeřili s fotbalovými týmy ze středočeského kraje. Krásným zakončením fotbalových aktivit bylo 1. místo 8

9 a putovní pohár získaný na halovém turnaji v malé kopané o Stříbrný míč města Jihlavy, kde se chlapci utkali s dalšími týmy z dětských domovů. Pro dívky byla sportovním vyvrcholením účast na dívčí letní Olympiádě dětských domovů, která se konala v Biskupicích, kde obsadily dvě krásná druhá a čtvrtá místa v jednotlivých disciplínách. Chlapcům i dívkám v jejich výkonnosti pomohl celoročně probíhající cyklistický a plavecký krouţek. Odreagování našly děti v krouţku keramiky a dívky v praktickém krouţku vaření. Pro dívky byl nově zaveden krouţek Péče o tělo pod vedením paní asistentky vychovatele Martiny Najmanové. V práci s dětmi napomáhala nadále pravidelná týdenní celoústavní komunita i pravidelná psychoterapeutická sezení v rodinných skupinách pod vedením zkušeného psychoterapeuta. Děti se stejně jako loňský rok zúčastnily celookresní akce vyhlášené na podporu pěstování zemědělských plodin při akci Sázíme PAPA v obci Kadlín, kde proběhlo sázení a sklizeň této hospodářsky významné plodiny. Vzhledem k zájmu o tanec a taneční soutěţ sestavili vychovatelé jednu chlapeckou a jednu dívčí taneční skupinu, které vystoupily v rámci I.ročníku taneční soutěţe Středočeský taneční pohár. Chlapecká taneční skupina s vystoupením Gang v akci se umístila na druhém místě a postoupila tak do krajského kola. Bohuţel v době konání krajského kola postihl domov zvýšený výskyt zánětu horních cest dýchacích a skupina nebyla schopna vystoupit v krajském kole. Stejně tak jako o tanec, je mezi dětmi zájem o hudbu. Díky jiţ řadu let probíhajícímu hudebnímu krouţku se dívky naučili hrát na kytaru a za jejího doprovodu vystoupili v prvním kole hudební soutěţe Talent La Sophia. Celoroční snaţení bylo zadokumentováno pedagogickými pracovníky a samotnými dětmi z fotografického krouţku, taktéţ v několika příspěvcích - článcích, které byly otištěny v časopise Zámeček. Ţivot však není jen o radostech, ale také o strastech a problémech, které jsou na denním pořádku. Ve školním roce 2008/2009 jsme se potýkali i s několika váţnými problémy v případě dětí drogově závislých, ale také nás trápila útěkovost a agresivita dětí v kombinaci s poţíváním omamných a psychotropních látek. Zavedením souboru vhodných opatření, se útěkovost dětí v průběhu roku značně sníţila, avšak zůstala u těch dětí, které k nám byly přeřazeny z jiných dětských domovů se školou, a u nichţ adaptační fáze i v našem zařízení selhala. Vesměs se jednalo o děti, které jiţ mají s touto problematikou zkušenost z doby minulé. U těchto několika dětí se i přes vyuţití veškerých dostupných prostředků nepodařilo útěkovost sníţit a bohuţel pro páchání tr. činnosti v době útěku došlo k vzetí do vazby a následným soudním řízením. Jejich jednání bohuţel z části negativně 9

10 ovlivnilo reedukaci a resocializaci ostatních dětí. V průběhu roku jsme taktéţ byli nuceni umístit několik dětí do psychiatrických léčeben, neboť nad etopedickými problémy převládly problémy psychické, které se ambulantní léčbou ve spolupráci s oborníky nedaly řešit jiným způsobem. Letošní prázdninový provoz opět přinesl dětem tři týdny pobytu mimo zařízení. Vţdy kaţdých 7 dní byly děti na jiném místě, v jiném rekreačním zařízení a s jinými pedagogickými pracovníky. Kaţdý z pobytů byl jinak zaměřen: od poznávacích přes relaxační aţ po sportovní. III. Prevence sociálně patologických jevů V lednu 2009 byl aktualizován Minimální preventivní program, který obsahuje / analýzu současného stavu v DDŠ, garant MPP a spolupracovníci, spolupráce DDŠ v rámci MPP s odborníky a dalšími organizacemi, propagaci uplatňování MPP, metody při realizaci primární prevence sociálně patologických jevů specifická primární prevence, nespecifická primární prevence a její cíle, časový harmonogram rodinných skupin, celoroční plány krouţků, řešení přestupků s výčtem sankcí, práva a povinnosti dětí, postupy při řešení nejzávaţnějších přestupků, evidence a efektivita a analýza prevence, technické zázemí metodika prevence, vzdělávání metodika prevence a ostatních pedagogických pracovníků, evaluace MPP, hodnocení MPP za školní rok 2007/2008. Závěry za školní rok 2008/2009 odpovídají shrnutí z oblasti vzdělávání, ale i výchovy. IV. Zapojení zařízení do rozvojových a mezinárodních programů Naše zařízení zatím v této oblasti ještě není zapojeno do ţádného programu. V. Zapojení do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Vzhledem k tomu, ţe v zařízení, které klade velké nároky na pracovníky jak po stránce psychické, morální ale i fyzické, vzdělávání je velmi důleţité. Pedagogičtí pracovníci, kteří v zařízení pracují dlouho, přistoupili k dalšímu vzdělávání. Nově příchozí alespoň jeden rok zvaţují, zda tato práce je pro ně odpovídající. Počet zaměstnanců, kteří studují, či se připravují na studium, je nutné korigovat, jelikoţ musí být zabezpečen provoz zařízení. Téţ je problematická otázka dojíţdění, jelikoţ některé obory nejsou otevírány v dosaţitelnosti bydliště. 10

11 VI. Zpráva o hospodaření za rok 2008 Celkové výnosy organizace Kč ,48 z toho : ošetřovné Kč ,00 stravné Kč ,00 nájemné Kč ,00 ostatní Kč ,50 úroky z b.ú. Kč 964,73 zúčt. fondů Kč ,25 jiné ostatní výnosy Kč ,00 neinvestiční dotace Kč ,00 Neinvestiční výdaje celkem Kč ,02 z toho: mzdové náklady Kč ,00 dohody o prov. práce Kč ,00 odpisy Kč ,00 odvody z mezd Kč ,00 odvody do FKSP Kč ,00 učebnice, uč. pomůcky Kč ,50 ostatní provozní náklady Kč ,52 VII. Provedené kontroly Dne periodická kontrola Požární ochrany kontrola úkolů, školení preventivních hlídek BOZP - Audit přehled situace na úseku BOZP drobné závady byly odstraněny v průběhu roku. Ve dnech a proběhla kontrola Finančního úřadu u kontrolovaných předmětů nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně pravidelná kontrola paní Mgr. Kopřivové státní zástupkyně bez zápisu, kontrolované spisy bez námitek Metodická konzultace DDÚ kontrolu prováděla paní PhDr. Lenka Průšová nebyly shledány závaţnější nedostatky kontrola Požární ochrany kontrola dokumentace, směrnic, revize 11

12 PHP a hydrntů, ELTO bez váţnějších připomínek kontrola paní Mgr. Kopřivové státní zástupkyně kontrolované spisy bez námitek kontrola Požární ochrany kontrola objektu /třídy, tělocvična, kabinety, internát V/ Závěr Školní rok 2008/2009 jsme oproti předcházejícímu školnímu roku zahájili s poměrně ustáleným kádrem pedagogů, kteří jiţ měli zkušenosti a značný přehled o prácí s dětmi vyţadujícími speciální péči. Počátek školního roku velmi komplikovala zvýšená nemocnost pedagogických pracovníků, coţ mělo za následek zvýšení nároků na ostatní spolupracovníky a zejména pak na vedoucí jednotlivých úseků, kteří byli nuceni vyuţít svých zkušeností v oblasti koordinace, vedení týmů, komunikace a pruţného přizpůsobování se na vzniklé situace. Tuto zátěţovou situaci nezvládla paní vedoucí učitelka, která se v říjnu 2008, vzdala své funkce. Její řešení stávající situace velmi zkomplikovalo řádné fungování na úseku školy. S ohledem na specifika výuky a výchovy dětí v našem zařízení je velmi nesnadné zabezpečit chod DDŠ přijetím alespoň na přechodnou dobu dostatečného mnoţství kvalifikovaných pracovníků, a tak bylo nutno situaci při výuce řešit i zástupy z řad pedagogických pracovníků - vychovatelů. V lednu 2009 byl úsek vedení školy svěřen paní Bc. Egrtové, která nejen ţe stmelila kolektiv učitelů, ale především vytvořila podmínky pro úspěšnou spolupráci mezi úseky výuky a výchovy. Nastolila rovněţ jiný přístup k výuce a vnesla nové prvky do upevňování dětského kolektivu. V důsledku těchto významných změn se během pěti měsíců prakticky vymazala útěkovost dětí ze školy, zamezilo se kouření dětí v prostorách školy a dosáhlo se podstatného zvýšení aktivity dětí ve všech třídách DDŠ. Hodnocení celého školního roku lze rozdělit na dvě části. V prvním pololetí, v souvislosti s vysokou nemocností pracovníků a neustálým zastupováním nemocných při výuce nebo při výchově, děti zneuţívaly problematické situace, coţ se projevovalo jejich zvýšeným neklidem a zvýšenými projevy agresivity. Od nového kalendářního roku, resp. od počátku druhého pololetí, se situace začala uklidňovat a děti opětovně začaly respektovat řád chodu DDŠ. Celé druhé pololetí vyţadovalo zejména od pedagogů vysoké osobní nasazení a vysokou časovou náročnost při přípravě na jednotlivé činnosti. Je proto zcela pochopitelné, ţe tyto nároky tři pedagogové nezvládli a z našeho zařízení odešli. 12

13 Lze tedy konstatovat, ţe školní rok 2008/2009 jsme splnili přes veškeré obtíţe s úspěchem, podařilo se nám podstatnou měrou sníţit útěkovost dětí na minimum, omezit porušování školního i ubytovacího řádu, zvýšit aktivní podíl dětí na práci ve škole i v rámci mimoškolních a zájmových aktivit. Aţ na malé výjimky se podařilo konsolidovat stav na úseku spolupráce pedagogických pracovníků a rovněţ ustálit jejich setrvání v práci v DDŠ. 13

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna Liběchov, Rumburská 54 Výroční zpráva školní rok 2009/2010 předkládá : Mgr. Hana V i t o u š o v á ředitelka DDŠ Dětský domov se školou, základní

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Č.j. : 239/09 Skartační znak: S 5 Spisový znak: A. 1. 6. Účinnost od : 15. 8. 2009 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 1 1. Úvod Ředitelka Základní školy Chodov,

Více

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393 DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA a ŠKOLNÍ JÍDELNA Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393 STATUT DĚTSKÉHO DOMOVA SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, BYSTŘICE

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více

Výroční zpráva. Z á k l a d n í š k o l a V a r n s d o r f Edisonova 2821 V a r n s d o r f

Výroční zpráva. Z á k l a d n í š k o l a V a r n s d o r f Edisonova 2821 V a r n s d o r f 1 Podklady ke zpracování tabulkové a textové části výroční zprávy za školní rok 2003/2004 v souladu s 17 e odst. 2 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola Školní družina TUVP Počet tříd 5 Počet oddělení 2 Počet tříd 2 Počet ţáků do 160 Počet ţáků do 50 Počet ţáků do 20 Ţáků na třídu do 30 Ţáků na oddělení do 25 Ţáků

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Vydaná dne 27. března 2016 Schválená školskou radou

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Manuál k udílení souhlasu ke zřízení funkce asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se

Manuál k udílení souhlasu ke zřízení funkce asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se Manuál k udílení souhlasu ke zřízení funkce asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se speciálními vzdělávacími potřebami březen 2012 I. Základní

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-03008/08-06

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-03008/08-06 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-03008/08-06 Výchovný ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola, střední škola a školní

Více

I. Úvodní ustanovení. Postavení a poslání školy

I. Úvodní ustanovení. Postavení a poslání školy Škola: Základní škola a Mateřská škola Hluboš, okres Příbram Organizační řád málotřídní školy Č.j.: 140/2016 Účinnost od: 1.4.2016 Spisový znak: Skartační znak: A5 Změny: I. Úvodní ustanovení 1. Organizační

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Plán minimálního programu prevence

Plán minimálního programu prevence Základní škola a Mateřská škola Město Touškov, příspěvková organizace Čemínská 296, Město Touškov 330 33 Plán minimálního programu prevence 2015 / 2016 Mgr. Ivana Mertlová Mgr. Libuše Kalvasová Ředitelka

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Praha 10 - Hostivař Kozinova 1000 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1 ZŠ - OŘ /2005 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne 20.6.2005 Mgr. Helena Fučíková,

Více

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti.

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti. Pravidla pro hodnocení ţáka Úvod Hodnocení ţáků je součástí běţné výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, kterou vykonávají podle dohodnutých pravidel ve výuce i mimo ni. Hodnocení, probíhající

Více

Organizační směrnice č. 10/2014/SŘ. Systém motivačního hodnocení žáků základní školy a žáků II. stupně základní školy ubytovaných na internátu

Organizační směrnice č. 10/2014/SŘ. Systém motivačního hodnocení žáků základní školy a žáků II. stupně základní školy ubytovaných na internátu Organizační směrnice č. 10/2014/SŘ Systém motivačního hodnocení žáků základní školy a žáků II. stupně základní školy ubytovaných na internátu Čj.: SŠNM/364/2014 Zpracoval: Mgr. Jaroslav Lainz, DiS., speciální

Více

Organizační řád. Základní škola, Brno, Kamínky 5. 1. Organizační řád je zpracován na základě platného zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním,

Organizační řád. Základní škola, Brno, Kamínky 5. 1. Organizační řád je zpracován na základě platného zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, Organizační řád Základní škola, Brno, Kamínky 5 I. Základní ustanovení 1. Organizační řád je zpracován na základě platného zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a dalším

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Jirny, okres Praha - východ, příspěvková organizace se sídlem Brandýská 45, 250 90 Jirny ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Poradenské služby školy Č.j.: 795/2016 Vypracoval: Mgr. Bc. Hana Kudrnová,

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov Nádražní 7, 664 08 Blažovice Identifikátor: 600 110 567 Termín konání inspekce:

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 Vydaná dne 1. března 2012 Schválená školskou radou dne

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1 Část I a) Název školy, adresa: Základní škola Brno, Arménská 21, PO Arménská 573/21, 625 00 Brno tel 547 211 667, tel/fax 547 211 802 e-mail: zsarmen@seznamcz

Více

Základní škola Horní Jelení, příspěvková organizace Školní preventivní strategie

Základní škola Horní Jelení, příspěvková organizace Školní preventivní strategie Základní škola Horní Jelení, příspěvková organizace Školní preventivní strategie 2016-2020 Dne 30. 9. 2016 vypracoval Mgr. Jiří Daněk, školní metodik prevence Obsah 1 Základní údaje o škole... 3 Školní

Více

Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Směrnice č. 2/2012 nahrazuje směrnici č. 2/2003 Organizační řád Základní školy a Mateřské školy, Vojkovice, okres Brno-venkov, příspěvková

Více

Výroční zpráva SVP HELP

Výroční zpráva SVP HELP Výchovný ústav, Středisko výchovné péče HELP, střední škola a školní jídelna, Zámecká 107 zařízení poskytující školské služby Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292, 686 01 Uherské Hradiště Tel/fax:

Více

DĚTSKÝ DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA U Michelského lesa 222, Praha 4 ROČNÍ ZPRÁVA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

DĚTSKÝ DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA U Michelského lesa 222, Praha 4 ROČNÍ ZPRÁVA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE DĚTSKÝ DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA U Michelského lesa 222, Praha 4 IČO: 48134333 ROČNÍ ZPRÁVA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 2007 Vypracovala: Švabenická Schválil: PaedDr. Ivan Kašpařík

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní rok: 2009-2014 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov. Komenského 47, 394 68 Žirovnice. Identifikátor školy: 600 061 531

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov. Komenského 47, 394 68 Žirovnice. Identifikátor školy: 600 061 531 Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov Komenského 47, 394 68 Žirovnice Identifikátor školy: 600 061 531 Termín konání inspekce: 7.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121. Adresa: Štítného 121, Jindřichův Hradec I. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121. Adresa: Štítného 121, Jindřichův Hradec I. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Adresa: Štítného 121, 377 01 Jindřichův Hradec I Identifikátor školy: 650 053 265 Termín konání

Více

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět. Výroční zpráva o činnosti školy. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět. Výroční zpráva o činnosti školy. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět Soukromá základní škola a mateřská škola Svět Výroční zpráva o činnosti školy Soukromá základní škola a mateřská škola Svět ve školním roce 2015/2016 1 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled oborů

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, 582 81 Habry Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Obsah: 1. Předmět úpravy 2. Vymezení základních pojmů 3. Začlenění

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Vydaná dne 20. září 2011 Schválená školskou radou dne

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát P R O T O K O L

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát P R O T O K O L Česká školní inspekce Pardubický inspektorát P R O T O K O L Č. j. ČŠIE-823/10 E o státní a kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Strategie prevence sociálně patologických jevů

Strategie prevence sociálně patologických jevů NÁZEV TYP Výchovný ústav střední škola a školní jídelna Nový Jičín Divadelní 12, Nový Jičín 741 11 Strategie prevence sociálně patologických jevů Vnitřní dokumenty ČÍSLO JEDNACÍ VYDAL ZPRACOVAL VD-23/2014

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Základní údaje o škole : Základní škola T.G.Masaryka T.G.Masaryka 213 381 01 Český Krumlov Od 1.1.1993 je škola právním

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Petra Bezruče a mateřská škola, Třinec, příspěvková organizace. Bezručova 418, Třinec, okres Frýdek-Místek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Petra Bezruče a mateřská škola, Třinec, příspěvková organizace. Bezručova 418, Třinec, okres Frýdek-Místek Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Petra Bezruče a mateřská škola, Třinec, příspěvková organizace Bezručova 418, 739 61 Třinec, okres Frýdek-Místek Identifikátor

Více

Výroční zpráva SVP HELP

Výroční zpráva SVP HELP Výchovný ústav, Středisko výchovné péče HELP, střední škola a školní jídelna, Zámecká 107 zařízení poskytující školské služby Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292, 686 01 Uherské Hradiště Tel/fax:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Brno, Gajdošova 3. Gajdošova 3, 615 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 007

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Brno, Gajdošova 3. Gajdošova 3, 615 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 007 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Brno, Gajdošova 3 Gajdošova 3, 615 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 007 Termín konání inspekce: 7. a 8. prosinec 2006

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1203/09-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1203/09-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1203/09-S Základní škola a mateřská škola Načeradec, okres Benešov Adresa: Načeradec č. 270, 257 08 Načeradec Identifikátor:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Speciální školy, Šumperk, Hanácká 3. Hanácká 3, Šumperk. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Speciální školy, Šumperk, Hanácká 3. Hanácká 3, Šumperk. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Speciální školy, Šumperk, Hanácká 3 Hanácká 3, 787 01 Šumperk Identifikátor školy: 600 027 121 Termín konání inspekce: 10. listopad 2003 Čj.:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Závišice Závišice 110, 742 21 Kopřivnice Identifikátor školy: 600 138 020 Termín konání inspekce: 13.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2015 Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská 570, příspěvková organizace tel. 487 825 109, e-mail: dd.ceskalipa@gmail.com ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2015 Vypracoval: Pavla Stránská.. Schválil: Mgr. Ilona

Více

Základní škola, Modřice, okres Brno - venkov Benešova 332 664 02 Modřice

Základní škola, Modřice, okres Brno - venkov Benešova 332 664 02 Modřice Základní škola, Modřice, okres Brno - venkov Benešova 332 664 02 Modřice Minimální preventivní program Školní rok 2008/2009-1 - Součástí základní školy v Modřicích je školní druţina, školní jídelna a odloučeným

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Výroční zpráva SVP HELP

Výroční zpráva SVP HELP Výchovný ústav, Středisko výchovné péče HELP, střední škola a školní jídelna, Zámecká 107 odloučené pracoviště Středisko výchovné péče HELP Františkánská 1256, 686 01 Uherské Hradiště Tel/fax: 572 564

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2014 červen 2015 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-220/13-U

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-220/13-U Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIU-220/13-U Název právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Křešice, okres Litoměřice vykonávající činnost školy: Sídlo: Bezručova

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice. Lipoltice 46, Lipoltice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice. Lipoltice 46, Lipoltice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Lipoltice 46, 533 64 Lipoltice Identifikátor školy: 600 096 441 Termín konání inspekce:

Více

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015-2016 Realizátor: Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Přerov, příspěvková organizace, Jindřichov 122, Hranice 75301 Garant: Ředitelství ZŠ

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Klíčové aktivity projektu KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Podrobný popis realizace klíčové aktivity Cílová skupina (začínající pedagogičtí pracovníci středních zemědělských a lesnických

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Č.j. 17/8-2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Č.j. 17/8-2014 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Č.j. 17/8-2014 Identifikační údaje Základní škola Blatenská 540, Horažďovice Název právnické osoby: Základní škola Horažďovice, příspěvková

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Dvůr Králové nad Labem 5.8.2014 1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu

Více