Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna"

Transkript

1 Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna Liběchov, Rumburská 54 Výroční zpráva školní rok 2008/2009 předkládá : Mgr. Hana V i t o u š o v á ředitelka DDŠ 1

2 Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Liběchov, Rumburská 54 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2008/2009 V souladu se zákonem č. 218/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech republiky a se zákonem č. 564/1990 Sb. O státní správě a samosprávě ve školství předkládá naše organizace s názvem Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Rumburská 54, Liběchov Výroční zprávu o činnosti. Dnem zřídilo MŠMT Dětský výchovný ústav v Liběchově jako rozpočtovou organizaci s právní subjektivitou. Zřizovací listina byla vyhotovena , dodatkem k ní se s účinností od mění právní forma organizace na příspěvkovou. V souladu se zákonem č. 109/2002 byl dodatkem č. 4 ke zřizovací listině s účinností od název ústavu změněn na Dětský domov se školou. S účinností od je zapsáno naše zařízení ve školském rejstříku pod názvem Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Liběchov, Rumburská 54. Je zařízením pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy. Charakteristika a struktura zařízení Zřizovatel: Název organizace : Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy ČR Praha 1, Karmelitská Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna Liběchov, Rumburská 54 Adresa DDŠ : Rumburská 54, Liběchov Identifikátor zařízení: Identifikační číslo : Právní forma : příspěvková organizace 2

3 Vedení ústavu: Statutární orgán DDŠ: Mgr. Hana Vitoušová, ředitelka DDŠ,ZŠ a ŠJ Zástupce ředitele : Jiří Hurych Vedoucí vychovatel : Jiří Hurych Vedoucí učitelka : Bc. Ivana Egrtová Hospodářka : Marie Razáková Kontakty Spojení na DDŠ : poštou DDŠ, Rumburská 54, Liběchov Telefonicky na čísla : spojovatelka sociální pracovník internát fax ředitelka : zástupce ředitele : sociální pracovník : I.Organizace školy 1.Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 1.1.Obory vzdělávání : č C/001 Základní škola č C/01 Základní škola 1.2.Vzdělávací programy: a/ /96-2 Základní škola b/ Vzdělávací program zvláštní školy, č.j. : /97-22 c/ Školní vzdělávací program: Výchovou k vědomostem 3

4 2. Přehled pracovníků školy 2.1. Údaje o pedagogických pracovnících /počet tříd, třídnictví, vedení/ a/ I. pololetí ( ) : 4 třídy Tř.I.r. (6.,7.) ZvŠ tř.uč. Jiří Hejčl Tř.II.r.(8.,9.) ZvŠ tř. uč. Josef Němec Tř.III.r. (6.,7.,8.) ZŠ tř. uč.mgr. Josef Růţička Tř.IV.r. (6.,7.,8.,9.) ZŠ tř. uč. Mgr. Šárka Sochůrková / v období září říjen pověřena vedením školy/ Učitelka Mgr. Barbara Talpová Učitelé: 6 /včetně p. ředitelky/, vzdělání 3 vysokoškolské + Sppg 1 vysokoškolské pedagogické 1 středoškolské pedagogické 1 středoškolské nepedagogické b/ II. pololetí ( ): 5 tříd Tř.I.r. (6.,7.) ZvŠ tř. uč. Jiří Hejčl Tř.II.r. (8.,9.) ZvŠ tř. uč. Josef Němec Tř.III.r. (6.,7.,8.) ZŠ tř. uč.mgr. Josef Růţička Tř.IV.r. (6.,7.,8.,9.) ZŠ tř. uč. Mgr. Šárka Sochůrková Tř.V.r. (5.,9.) ZŠ tř. uč. Mgr. Barbara Talpová Zástup za dlouhodobě nemocnou Mgr. Sochůrkovou / Mgr. Josef Švejcar/ Netřídní učitelka pověřená vedením školy : Bc. Ivana Egrtová Učitelé: 7 /včetně p. ředitelky/ vzdělání 3 vysokoškolské + Sppg 2 vysokoškolské pedagogické 1 středoškolské pedagogické 1 středoškolské nepedagogické 1 vysokoškolské pedagogické (zástup) 4

5 3. Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby Věkové rozpětí pedagogů se pohybuje od 44 let-54let. Z důvodu daných specifik a náročnosti práce pedagoga v zařízení našeho charakteru, Pokud vycházíme z praxe, osvědčilo se nám zaměstnávání spíše věkově a osobnostně vyzrálejších osob /kromě nutného vzdělání/ s praxí učitelství a určitou znalostí sloţitosti a problematiky etopedie. Rok od roku přistupujeme stále rozváţněji k výběru a přijímání nových pracovníků, ne jinak tomu bylo v uplynulém školním roce Odchody a příchody pedagogických pracovníků ve šk. roce 2008/2009 Na vlastní ţádost odešel 1 Byli přijati 2 /z toho 1 dočasně zástup/ Přesun z úseku vychovatelů 1 4. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 4.1. Přehled o celkovém hodnocení žáků Ve školním roce 2008/2009 bylo: 1.pololetí 2.pololetí Hodnoceno ţáků Nehodnoceno 9 5 ţáků Prospělo ţáků Prospělo s vyznamenáním 1 1 ţák Neprospělo 0 1 ţák 4.2. Přehled o hodnocení chování žáků celkem Stupeň z chování pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2. pol. Celkem 7 žáků 14 žáků 5 žáků 11 žáků 16 žáků 12 žáků 4.3. Přehled celkového počtu zameškaných hodin I.pololetí II.pololetí Celkový počet zameškaných hodin Z toho počet neomluvených Omluvených

6 4.4. Přehled počtu vycházejících žáků ve šk. roce 2008/2009 Celkem Z toho 17 ţáků 17 přijato k dalšímu střednímu profesnímu vzdělávání do VÚM Pozn.: Počet přijatých do VÚM se v konečném součtu můţe lišit v závislosti na počtu zrušené ústavní výchovy. V takovém případě ţáci navštěvují civilní střední školy a učiliště. 5. Údaje o dalším vzdělávání učitelů Samostudium odborné literatury ze školní pedagogické knihovny. Kurs pro metodiky Prevence neţádoucích jevů Právo pro kaţdého pro učitele a metodiky prevence Prevence sociálně patologických jevů Přijetí na 2leté Mgr. Studium učitelství 1 pracovník 2 pracovníci 2 pracovníci 1 pracovník 6. Hodnocení školního roku 2008/09 Výchovné problémy: Dlouhodobé záškoláctví problém kaţdoročně se opakující, není výjimka i několik zanedbaných roků školní docházky. V uplynulém školním roce se celkový počet zameškaných hodin oproti předchozímu školnímu roku podařilo sníţit, ale vysoký počet neomluvených hodin stále přetrvává, sníţení je málo patrné. Ničení majetku celkovým vyčíslením škod na úseku školy docházíme k příjemnému zjištění, a sice, ţe za uplynulý školní rok došlo k výraznému poklesu (dvě poničené věci). Jak víme, k ničení majetku dochází u našich ţáků v převáţné většině případů v afektu dítěte, návalu zlosti, vzteku a agrese. Mnohdy můţeme předcházet zcela těmto projevům chování a korigovat vzniklé situace vysokou profesionalitou. Útěkovost dětí z výuky v letošním roce jsme zavedli do výuky kromě jiných, i alternativní metody výuky se změnou prostředí, v areálu DDŠ příjemném prostředí zahrady. Důvodem, proč je tento fakt na místě uvést, je skutečnost i v tomto jinak oţehavém problému, výrazné sníţení (1 dítě za období 6 měsíců) počtu útěků z vyučování. 6

7 Drogy většina dětí jsou silní kuřáci, výskyt kouření a zneuţívaných látek se objeví mimo zařízení na volných vycházkách. V případech výskytu zakázaného kouření v našem zařízení, jsme za uplynulý školní rok zaznamenali taktéţ sníţení tohoto neblahého jevu. Konkrétně jeden případ za uplynulých 5 měsíců. Agresivita rostoucí míra agresivity se projevuje kaţdým rokem. Setkáváme se s verbálními útoky na pedagogy a zastrašování. Ve škole jsme zaznamenali několik projevů šikany a útisk ze strany starších (vycházejících dětí), z nichţ jeden případ prošetřovala Policie ČR. Procentuelně však v letošním roce ve škole klesla míra těchto závaţných kázeňských přestupků. Pochvaly a odměny nově jsme zavedli kromě týdenního i měsíční hodnocení nejlepšího ţáka (v chování) s odměnou. Za II. pololetí byly uděleny 4 pochvaly s odměnou za dlouhodobě dobré chování ve škole. Zajímavostí na tom je, ţe ve všech případech se jedná o chlapce staršího (15let) věku. Školní aktivity mimo pravidelně pořádaných akcí, jako je Den dětí, Den Země, jsme uspořádali školní třídnické výlety (Safari Dvůr Králové, Petřínská rozhledna, Muzeum J. Cimmermana, Bludiště, Argondie svět fantazie, pevnost Terezín). Setkáváme se u dětí na toto s velkým ohlasem a je nutno podotknout, ţe ve většině případů i s bezproblémovým chováním. Coţ je pro nás výzvou a pro ně jednou z moţností motivace ke změně. Snaţíme se zavádět i do výuky soutěţe, jako moţnosti ke zdravé rivalitě a sebeprosazení. Zájmová činnost ve škole tanečně - sportovní krouţek, fotografický krouţek, nově zavedená kalanetika posilování. Pozornost jsme v letošním roce více obrátili na vytváření příznivého prostředí školy v podobě výroby předmětů a podílení se dětí na výzdobě jednotlivých tříd. Snahou byla oceněna vyhlášením soutěţe o nejhezčí a nápaditě vyzdobenou třídu. Myšlenka, ve kterou jsme doufali, ţe děti nebudou v takové míře ničit věci, na jejichţ výrobě se aktivně podílejí, se potvrdila. Pedagogové - stabilní zkušený kolektiv učitelů je v našem případě více neţ ţádoucí. Coţ v našem prostředí není lehké zabezpečit. Jedním z mnoha důvodů je fakt, ţe naše děti nelehko a neklidně přijímají kaţdou změnu. Náročnost naší práce se projevila i v letošním roce (nedostatkem trpělivosti) dobrovolným odchodem jednoho z učitelů. I nadále proto, zajištění a udrţení kvalitního pedagogického sboru zůstává jednou z priorit vedení zařízení. 7

8 ŠVP v průběhu šk. roku jsme za účelem individuality a zkvalitnění výchovněvzdělávacího procesu v našem zařízení přetransformovali vzdělávací program. S myšlenkou integrace ţáků ZŠ a ZŠ-LMP, cílené sníţení počtu ročníků ve třídách a moţnosti dosaţení vyšší úrovně vědomostí a vzdělání u našich dětí, hodláme realizovat nadcházející školní rok. V rámci moţností pedagogové absolvují školení a semináře, zejména dané problematiky. II. Organizace domova Ve školním roce 2008/2009 byla celková kapacita ubytovaných dětí zaplněna z více jak 92.5 %. Děti byly opět rozděleny do pěti rodinných skupin z nichţ čtyři jsou chlapecké a jedna dívčí. Kaţdá rodinná skupina je umístěna v samostatném oddělení, přičemţ ve dvou patrech jsou vţdy dvě skupiny chlapců a v podkroví je samostatná rodinná skupina dívek. Rodinná skupina dívek byla celoročně zaplněna v maximálním počtu osmi dívek. Na zajištění chodu rodinných skupin se podílelo od září 2008 celkem osm kmenových vychovatelů, od října pak devět kmenových vychovatelů, neboť řady posílila Mgr. Martina Zentnerová. V listopadu 2008 nastoupila do zaměstnání po ukončení mateřské dovolené paní vychovatelka Markéta Varousová. V průběhu ledna roku 2009 opustila řady vychovatelů paní Bc. Egrtová, která byla jmenována do funkce vedoucí učitelky. K byl na základě sjednané smlouvy ukončen pracovní poměr vychovatelce paní Michaele Jermanové. Noční provoz zabezpečovalo 6 asistentů pedagoga. Chod domova a práci vychovatelů řídil a koordinoval po celý školní rok vedoucí vychovatel pan Jiří Hurych. Pedagogická trojka sestávající se z kmenových vychovatelů a třídního učitele stanovila individuální plán rozvoje osobnosti v součinnosti s příslušným diagnostickým ústavem, ve kterém přihlédla zejména k respektování různého stupně poruchy chování svěřených dětí. Součástí individuálního plánu je také uplatňování individuálního přístupu k potlačení a odstraňování negativních jevů v chování dětí. Díky jasně vymezeným pravidlům, vhodně zvolené mimoškolní činnosti v rámci rodinných skupin a široké nabídce zájmových krouţků se podařilo podpořit motivační vlastnosti dětí k dosaţení výsledků ve výchově. Kladně byl dětmi hodnocen výtvarný krouţek. Díky maximálnímu vyuţití sportovního areálu ústavu a úzké spolupráci s oddílem FC Velký Borek pod vedením našich sportovních nadšenců vychovatelů se dětem podařilo obsadit hned několik prestiţních medailových míst jako např. 1. místo v malé kopané v DDŠ Hrochův Týnec, 2. místo ve futsalovém turnaji Ještěr Cup Mělník, kde naši chlapci soupeřili s fotbalovými týmy ze středočeského kraje. Krásným zakončením fotbalových aktivit bylo 1. místo 8

9 a putovní pohár získaný na halovém turnaji v malé kopané o Stříbrný míč města Jihlavy, kde se chlapci utkali s dalšími týmy z dětských domovů. Pro dívky byla sportovním vyvrcholením účast na dívčí letní Olympiádě dětských domovů, která se konala v Biskupicích, kde obsadily dvě krásná druhá a čtvrtá místa v jednotlivých disciplínách. Chlapcům i dívkám v jejich výkonnosti pomohl celoročně probíhající cyklistický a plavecký krouţek. Odreagování našly děti v krouţku keramiky a dívky v praktickém krouţku vaření. Pro dívky byl nově zaveden krouţek Péče o tělo pod vedením paní asistentky vychovatele Martiny Najmanové. V práci s dětmi napomáhala nadále pravidelná týdenní celoústavní komunita i pravidelná psychoterapeutická sezení v rodinných skupinách pod vedením zkušeného psychoterapeuta. Děti se stejně jako loňský rok zúčastnily celookresní akce vyhlášené na podporu pěstování zemědělských plodin při akci Sázíme PAPA v obci Kadlín, kde proběhlo sázení a sklizeň této hospodářsky významné plodiny. Vzhledem k zájmu o tanec a taneční soutěţ sestavili vychovatelé jednu chlapeckou a jednu dívčí taneční skupinu, které vystoupily v rámci I.ročníku taneční soutěţe Středočeský taneční pohár. Chlapecká taneční skupina s vystoupením Gang v akci se umístila na druhém místě a postoupila tak do krajského kola. Bohuţel v době konání krajského kola postihl domov zvýšený výskyt zánětu horních cest dýchacích a skupina nebyla schopna vystoupit v krajském kole. Stejně tak jako o tanec, je mezi dětmi zájem o hudbu. Díky jiţ řadu let probíhajícímu hudebnímu krouţku se dívky naučili hrát na kytaru a za jejího doprovodu vystoupili v prvním kole hudební soutěţe Talent La Sophia. Celoroční snaţení bylo zadokumentováno pedagogickými pracovníky a samotnými dětmi z fotografického krouţku, taktéţ v několika příspěvcích - článcích, které byly otištěny v časopise Zámeček. Ţivot však není jen o radostech, ale také o strastech a problémech, které jsou na denním pořádku. Ve školním roce 2008/2009 jsme se potýkali i s několika váţnými problémy v případě dětí drogově závislých, ale také nás trápila útěkovost a agresivita dětí v kombinaci s poţíváním omamných a psychotropních látek. Zavedením souboru vhodných opatření, se útěkovost dětí v průběhu roku značně sníţila, avšak zůstala u těch dětí, které k nám byly přeřazeny z jiných dětských domovů se školou, a u nichţ adaptační fáze i v našem zařízení selhala. Vesměs se jednalo o děti, které jiţ mají s touto problematikou zkušenost z doby minulé. U těchto několika dětí se i přes vyuţití veškerých dostupných prostředků nepodařilo útěkovost sníţit a bohuţel pro páchání tr. činnosti v době útěku došlo k vzetí do vazby a následným soudním řízením. Jejich jednání bohuţel z části negativně 9

10 ovlivnilo reedukaci a resocializaci ostatních dětí. V průběhu roku jsme taktéţ byli nuceni umístit několik dětí do psychiatrických léčeben, neboť nad etopedickými problémy převládly problémy psychické, které se ambulantní léčbou ve spolupráci s oborníky nedaly řešit jiným způsobem. Letošní prázdninový provoz opět přinesl dětem tři týdny pobytu mimo zařízení. Vţdy kaţdých 7 dní byly děti na jiném místě, v jiném rekreačním zařízení a s jinými pedagogickými pracovníky. Kaţdý z pobytů byl jinak zaměřen: od poznávacích přes relaxační aţ po sportovní. III. Prevence sociálně patologických jevů V lednu 2009 byl aktualizován Minimální preventivní program, který obsahuje / analýzu současného stavu v DDŠ, garant MPP a spolupracovníci, spolupráce DDŠ v rámci MPP s odborníky a dalšími organizacemi, propagaci uplatňování MPP, metody při realizaci primární prevence sociálně patologických jevů specifická primární prevence, nespecifická primární prevence a její cíle, časový harmonogram rodinných skupin, celoroční plány krouţků, řešení přestupků s výčtem sankcí, práva a povinnosti dětí, postupy při řešení nejzávaţnějších přestupků, evidence a efektivita a analýza prevence, technické zázemí metodika prevence, vzdělávání metodika prevence a ostatních pedagogických pracovníků, evaluace MPP, hodnocení MPP za školní rok 2007/2008. Závěry za školní rok 2008/2009 odpovídají shrnutí z oblasti vzdělávání, ale i výchovy. IV. Zapojení zařízení do rozvojových a mezinárodních programů Naše zařízení zatím v této oblasti ještě není zapojeno do ţádného programu. V. Zapojení do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Vzhledem k tomu, ţe v zařízení, které klade velké nároky na pracovníky jak po stránce psychické, morální ale i fyzické, vzdělávání je velmi důleţité. Pedagogičtí pracovníci, kteří v zařízení pracují dlouho, přistoupili k dalšímu vzdělávání. Nově příchozí alespoň jeden rok zvaţují, zda tato práce je pro ně odpovídající. Počet zaměstnanců, kteří studují, či se připravují na studium, je nutné korigovat, jelikoţ musí být zabezpečen provoz zařízení. Téţ je problematická otázka dojíţdění, jelikoţ některé obory nejsou otevírány v dosaţitelnosti bydliště. 10

11 VI. Zpráva o hospodaření za rok 2008 Celkové výnosy organizace Kč ,48 z toho : ošetřovné Kč ,00 stravné Kč ,00 nájemné Kč ,00 ostatní Kč ,50 úroky z b.ú. Kč 964,73 zúčt. fondů Kč ,25 jiné ostatní výnosy Kč ,00 neinvestiční dotace Kč ,00 Neinvestiční výdaje celkem Kč ,02 z toho: mzdové náklady Kč ,00 dohody o prov. práce Kč ,00 odpisy Kč ,00 odvody z mezd Kč ,00 odvody do FKSP Kč ,00 učebnice, uč. pomůcky Kč ,50 ostatní provozní náklady Kč ,52 VII. Provedené kontroly Dne periodická kontrola Požární ochrany kontrola úkolů, školení preventivních hlídek BOZP - Audit přehled situace na úseku BOZP drobné závady byly odstraněny v průběhu roku. Ve dnech a proběhla kontrola Finančního úřadu u kontrolovaných předmětů nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně pravidelná kontrola paní Mgr. Kopřivové státní zástupkyně bez zápisu, kontrolované spisy bez námitek Metodická konzultace DDÚ kontrolu prováděla paní PhDr. Lenka Průšová nebyly shledány závaţnější nedostatky kontrola Požární ochrany kontrola dokumentace, směrnic, revize 11

12 PHP a hydrntů, ELTO bez váţnějších připomínek kontrola paní Mgr. Kopřivové státní zástupkyně kontrolované spisy bez námitek kontrola Požární ochrany kontrola objektu /třídy, tělocvična, kabinety, internát V/ Závěr Školní rok 2008/2009 jsme oproti předcházejícímu školnímu roku zahájili s poměrně ustáleným kádrem pedagogů, kteří jiţ měli zkušenosti a značný přehled o prácí s dětmi vyţadujícími speciální péči. Počátek školního roku velmi komplikovala zvýšená nemocnost pedagogických pracovníků, coţ mělo za následek zvýšení nároků na ostatní spolupracovníky a zejména pak na vedoucí jednotlivých úseků, kteří byli nuceni vyuţít svých zkušeností v oblasti koordinace, vedení týmů, komunikace a pruţného přizpůsobování se na vzniklé situace. Tuto zátěţovou situaci nezvládla paní vedoucí učitelka, která se v říjnu 2008, vzdala své funkce. Její řešení stávající situace velmi zkomplikovalo řádné fungování na úseku školy. S ohledem na specifika výuky a výchovy dětí v našem zařízení je velmi nesnadné zabezpečit chod DDŠ přijetím alespoň na přechodnou dobu dostatečného mnoţství kvalifikovaných pracovníků, a tak bylo nutno situaci při výuce řešit i zástupy z řad pedagogických pracovníků - vychovatelů. V lednu 2009 byl úsek vedení školy svěřen paní Bc. Egrtové, která nejen ţe stmelila kolektiv učitelů, ale především vytvořila podmínky pro úspěšnou spolupráci mezi úseky výuky a výchovy. Nastolila rovněţ jiný přístup k výuce a vnesla nové prvky do upevňování dětského kolektivu. V důsledku těchto významných změn se během pěti měsíců prakticky vymazala útěkovost dětí ze školy, zamezilo se kouření dětí v prostorách školy a dosáhlo se podstatného zvýšení aktivity dětí ve všech třídách DDŠ. Hodnocení celého školního roku lze rozdělit na dvě části. V prvním pololetí, v souvislosti s vysokou nemocností pracovníků a neustálým zastupováním nemocných při výuce nebo při výchově, děti zneuţívaly problematické situace, coţ se projevovalo jejich zvýšeným neklidem a zvýšenými projevy agresivity. Od nového kalendářního roku, resp. od počátku druhého pololetí, se situace začala uklidňovat a děti opětovně začaly respektovat řád chodu DDŠ. Celé druhé pololetí vyţadovalo zejména od pedagogů vysoké osobní nasazení a vysokou časovou náročnost při přípravě na jednotlivé činnosti. Je proto zcela pochopitelné, ţe tyto nároky tři pedagogové nezvládli a z našeho zařízení odešli. 12

13 Lze tedy konstatovat, ţe školní rok 2008/2009 jsme splnili přes veškeré obtíţe s úspěchem, podařilo se nám podstatnou měrou sníţit útěkovost dětí na minimum, omezit porušování školního i ubytovacího řádu, zvýšit aktivní podíl dětí na práci ve škole i v rámci mimoškolních a zájmových aktivit. Aţ na malé výjimky se podařilo konsolidovat stav na úseku spolupráce pedagogických pracovníků a rovněţ ustálit jejich setrvání v práci v DDŠ. 13

Výroční zpráva o činnosti školy 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2008-2009

Výroční zpráva o činnosti školy 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2008-2009 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2008-2009 Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna Říčařova 277, Hradec Králové 1 Obsah: 1 Celková charakteristika a hodnocení

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výchovný ústav, středisko výchovné péče HELP, základní škola a střední škola, Zámecká 107, Střílky, e-mail:sevcik@ vumstrilky.cz Výroční zpráva o činnosti školy Obsah: 1. Základní charakteristika školského

Více

Výroční zpráva o činnosti školy a školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy za školní rok 2012 2013

Výroční zpráva o činnosti školy a školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy za školní rok 2012 2013 Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Liběchov, Rumburská 54 Výroční zpráva o činnosti školy a školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy za školní rok 2012 2013 Výroční

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Valašské Meziříčí, Ţerotínova 376, okres Vsetín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Kontakty: tel. 571 611 199 E-mail: zszerotinova@zszerotinova.cz Internet: www.zszerotinova.cz

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-546/08-09. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-546/08-09. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-546/08-09 Název školy: Gymnázium, Broumov, Hradební 218 Adresa: Hradební 218, 550 01 Broumov Identifikátor: 600 012 107 IČ: 48

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Základní škola, Vlašim, Březinská 1702

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Základní škola, Vlašim, Březinská 1702 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Základní škola, Vlašim, Březinská 1702 Ve Vlašimi dne 17. 9. 2014 Č.j.: ZŠ/298/2014 Mgr.Ilona Benešová ředitelka 1 Obsah 1 Základní údaje o škole

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.) Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 466 04 JABLONEC NAD NISOU Tel.: 483 737 111 e-mail: info@arbesovka.cz http://www.arbesovka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 Základní škola Ing. M. Plesingera-Boţinova Neratovice 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1.4. Materiálně-technické

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 261 01 Příbram VI tel. 318 623817; 607543945 tel., fax 318 635739 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory.cz Vlastní hodnocení školy za období školního

Více

Výroční zpráva. o činnosti Vyšší odborné školy a Střední odborné školy, Březnice, Roţmitálská 340. za rok 2010/2011

Výroční zpráva. o činnosti Vyšší odborné školy a Střední odborné školy, Březnice, Roţmitálská 340. za rok 2010/2011 Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice, Roţmitálská 340 Roţmitálská 340, 262 72 Březnice tel.: 318 682 961, fax: 318 682 964, e-mail: skola@sbrez.cz stránky: www.sbrez.cz Výroční zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY , VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Vypracoval: Mgr. Marek Tvrdoň, ředitel školy Kunovice, srpen 2011 Výroční zprávu projednala Pedagogická rada školy dne a schválila školská rada

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013-2014 DDÚ, SVP. ZŠ a ŠJ Hradec Králové

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013-2014 DDÚ, SVP. ZŠ a ŠJ Hradec Králové Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013-2014 DDÚ, SVP. ZŠ a ŠJ Hradec Králové Dětský diagnostický ústav středisko výchovné péče základní škola a školní jídelna HRADEC KRÁLOVÉ Programem není trest,

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot Výroční zpráva školní rok 2012/2013 V Lanžhotě 30. 9. 2013 Zpracovala: Mgr. Helena Pláteníková ředitelka školy Výroční zpráva VÝROČNÍ

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole Název: Střední škola letecké a výpočetní techniky, Odolena Voda, U Letiště 370 Adresa: U Letiště 370, Odolena Voda 250 70 Zřizovatel: Středočeský kraj se sídlem: Zborovská 11,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 (zpracována dle 10 odst. 3 školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění a podle 7 novely 225/2009 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 2 Výroční zpráva o činnosti Dětského domova Zlín V souladu s ustanovením 10, odst. 3, zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2007/2008 Základní škola T.G.Masaryka Otrokovice příspěvková organizace 2 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 zpracována dle 10 odst. 3, 12

Více

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA HROCHŮV TÝNEC VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 OBSAH 1 Základní údaje o školském zařízení... 3 2

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 1 Obsah: AB ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA - úvodní část AB 1. Přesný název školy,

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot 691 51 Vlastní hodnocení školy V Lanţhotě 30.9.2011 Mgr. Helena Pláteníková ředitelka školy 1 Vlastní hodnocení školy Úvod Povinnost zpracovat

Více

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Výroční zpráva o č i n n o s t i š k o l y z a r o k 2 0 0 9-2010 Zpracovatel: Mgr. Miloš Mayer, ředitel školy OBSAH

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

Výroční zpráva o činnosti školského zařízení za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školského zařízení za školní rok 2013/2014 Základní škola a Dětský domov Sedlec Prčice, Přestavlky 1, příspěvková organizace IČO 70 843 538 telefon: 317 834 317, 317 834 380 Fax: 317 834 326 E-mail: skola.prestavlky@tiscali.cz www.zsddprestavlky.euweb.cz

Více

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 Základní škola Židlochovice, Tyršova 611 okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ing. Jana Králová říjen 2010 Vlastní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Střední škola automobilní Jihlava VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval kolektiv pracovníků Střední školy automobilní Jihlava 2 z 25 1. Základní údaje o škole 1.1. Název, sídlo,

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za období od 1. 9. 2011 do 30. 6. 2012 1 Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43/305, PSČ 162 00 e-mail:skola@zspetriny.cz Tel/Fax 235090730/235090752

Více

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Základní škola Břest, okres Kroměříž Výroční zpráva Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Adresa IČO tel.: email:; web: Břest 61;768 23 709 912 51 +420573354031 zs@zsbrest.cz www.zsbrest.cz

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIH-171/12-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Hradec Králové, Habrmanova 130 Sídlo: 500 02 Hradec

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2010/2011. Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2010/2011. Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/2 Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/2. Základní

Více

Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s. Veliš 40, okr. Jičín, tel. 493 773 611, 605 960 279, e-mail: info@zsbp.cz

Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s. Veliš 40, okr. Jičín, tel. 493 773 611, 605 960 279, e-mail: info@zsbp.cz Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s. Veliš 40, okr. Jičín, tel. 493 773 611, 605 960 279, e-mail: info@zsbp.cz IČO: 259 94 581, č.ú. 185 078 487/0300 ČSOB a.s., IZO 650 059 794, www.zsbp.cz Obsah

Více