Výroční zpráva za školní rok ZŠ Jihlava, Křížová 33. Škola pro život. 130 let. Obsah

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva za školní rok 2012 2013. ZŠ Jihlava, Křížová 33. Škola pro život. 130 let. Obsah"

Transkript

1 Výroční zpráva za školní rok ZŠ Jihlava, Křížová 33 Škola pro život 130 let Obsah 0

2 Obsah 1. Základní údaje o škole strana 2 2. Školská rada strana 3 3. Charakteristika školy strana 4 4. Personální zabezpečení školy strana 6 5. Školní vzdělávací program, prezentace školy strana Zápis do první třídy strana Údaje o výsledcích vzdělávání žáků strana Údaje o přijetí žáků na střední školy strana Prevence, spolupráce s dalšími organizacemi strana Hospodaření v roce 2012 strana Údaje o výsledcích kontrol strana Zapojení školy do projektů strana 24 Přílohy 1. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 2. Učební plán 3. Zpráva ČŠI 1. Základní údaje o škole 1

3 Název školy: Základní škola Jihlava, Křížová 33 Adresa školy: Křížová 33/ Jihlava IČ školy: Telefon: REDIZO: IZO školy: Právní forma: příspěvková organizace Poslední zápis do školského rejstříku: Adresa pro dálkový přístup: Web: zs.krizova.cz Ředitelka školy: Statutární zástupce ředitelky školy: Mgr. Marie Habrová Mgr. Vladimíra Kotenová Zřizovatel: Statutární město Jihlava Adresa zřizovatele Masarykovo náměstí Jihlava IČ zřizovatele: Telefon zřizovatele: Součástí školy je školní družina, školní klub a školní jídelna. IZO školní družiny: IZO školního klubu: IZO školní jídelny:

4 2. Školská rada Členové školské rady za zřizovatele: PaedDr. Vladimír Zelený MVDr. Božena Kremláčková Členové školské rady za rodiče: Ing. arch. Martin Laštovička Petra Šindlerová Členové školské rady za pedagogy: Lenka Němcová Jana Horská Předsedkyní školské rady je Lenka Němcová. Školská rada se sešla dvakrát za rok, projednávala a schvalovala školní řád, zprávu o činnosti školy, úpravy ve školním vzdělávacím programu, rozpočet a hospodaření školy. Zápisy z jednání školské rady jsou uloženy u ředitelky školy. Sdružení rodičů a přátel školy Sdružení rodičů se schází na svém jednání jedenkrát ročně, zpravidla v listopadu. Předseda SRPŠ a zástupci jednotlivých tříd byli na listopadové schůzi seznámeni s výroční zprávou, s rozpočtem školy a s úpravami ve školním vzdělávacím programu. Rodiče navrhovali aktivity pro své děti a pomoc při jejich realizaci. Každoročně se podíleli na finančním zabezpečení Mikulášské nadílky, školního plesu a dalších kulturních akcích. 3

5 3. Charakteristika školy Základní škola v Křížové ulici v Jihlavě je dodnes v historických budovách, které byly pro potřeby školství postaveny v 19. století. Ústřední matice školská zde po nezbytných úpravách otevřela první novodobou českou školu. Je nejstarší v Jihlavě přímo v centru města a je dobře dostupná i pro žáky přijíždějící z okolních obcí na autobusové nebo vlakové nádraží. Spádový obvod školy tvoří náměstí a ulice: Benešova Bezručova Brněnská Březinovy sady Čajkovského Divadelní Dominikánská Farní Havířská Hluboká Husova Chlumova Jana Masaryka Jakubské nám. Joštova Křížová Lazebnická Znojemská Matky Boží Minoritská Mrštíkova nám. Svobody Na Stoupách Palackého Slepá Smetanova Škrétova Tolstého tř. Legionářů Třebízského Tyršova U Brány U Mincovny Úzká Věžní Havlíčkova Židovská Srázná Masarykovo náměstí Fritzova Škola je plně organizovaná, devět ročníků se člení na první a druhý stupeň. První stupeň je tvořen prvním až pátým ročníkem, druhý stupeň šestým až devátým ročníkem. Ve školním roce bylo 8 tříd na prvním stupni a 8 na druhém stupni, celkem 16 tříd pro 280 žáků / stav ke /. 128 dětí ve školní družině a školním klubu bylo rozděleno do 3 oddělení školní družiny a zájmových sekcí školního klubu. Kapacita školy je plně využívána Základní vzdělávání se uskutečňuje podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání s motivačním názvem Škola pro život. Ve škole jsou vytvořeny velmi dobré podmínky pro vzdělání žáků. Pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami jsou zřizovány třídy s menším počtem žáků, jsou naplňovány do 14 dětí. Ve škole bylo zřízeno 6 tříd pro 57 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Pro individuálně integrované žáky je vytvořen individuální vzdělávací plán a pravidelně s nimi pracuje speciální pedagožka. Ostatní třídy jsou naplňovány do 30 žáků, v deseti třídách bylo 223 žáků. Nadání a talent je rozvíjen formou individualizované výuky. Žáci měli a mají možnost výuky cizího jazyka již od první třídy, další cizí jazyk si mohou vybrat v 7. ročníku. S výukou informatiky začínáme již na prvním stupni a vyučujeme i psaní na klávesnici. V rámci činností školní družiny a školního klubu jsou dětem nabízeny různé aktivity vzdělávacího, uměleckého i tělovýchovného zaměření (velmi oblíbené jsou keramické dílny a lezení na umělé stěně). Do výuky jsou zařazována témata týkající se multikulturní výchovy, environmentální výchovy, výchova ke zdravému životnímu stylu a také důsledně plníme minimální preventivní program. 4

6 Environmentální výchova vede žáky k ochraně přírody, seznamuje je s negativními důsledky zásahu do přírody. Environmentální výchova prakticky prostupuje téměř všemi předměty a je realizována prostřednictvím školních projektů. Multikulturní výchova zprostředkovává žákům poznání vlastní kultury a vede je k toleranci odlišných kultur. Ve škole jsou žáci z Vietnamu, Ukrajiny a Moldavska. Z toho důvodu se všichni vyučující snaží vytvářet ve třídě takové klima, které je pro žáky bezpečné a příjemné. Žákům - cizincům pomáhá se zvládnutím českého jazyka asistentka z Multikulturního centra v Jihlavě. Protože jsme ve škole nemuseli řešit projevy xenofobie, lze říci, že integrace cizinců se nám daří. Žáky z prostředí sociálně znevýhodněného podporuje projekt Kraje Vysočina a v rámci tohoto projektu se dětem, převážně z prvního stupně, věnuje asistentka. Ve třídách, kde jsou žáci se zdravotním postižením, pomáhají pedagogům asistentky. Pedagogičtí pracovníci mohou konzultovat řešení výchovné problematiky s pracovníky SPC a PPP Jihlava, s kterými škola úzce spolupracuje. Materiální a technické podmínky Budova školy je v centru města s výbornou dopravní dostupností. Bohužel komfort výuky snižuje hluk z ulice. Materiální a technické vybavení školy splňuje veškeré požadavky na vyučování. Budova je bezbariérová, pro děti se zdravotním postižením je ve škole výtah a plošina pro vstup do tělocvičny. U školy je hřiště s umělým povrchem a umělou lezeckou stěnou, za příznivého počasí zde tráví žáci i přestávky. Ve škole je kromě 16 kmenových učeben tříd, ještě také 7 odborných pracoven, a to odborná učebna cizích jazyků, chemie a fyziky, přírodopisu a zeměpisu, počítačová učebna, dílny, informační centrum a cvičný byt. Učebny jsou vybaveny moderními vyučovacími pomůckami - interaktivními tabulemi, interaktivními diaprojektory, televizory s DVD a videopřehrávači. Na vybavení ICT je kladen velký důraz, učebny i třídy umožňují okamžité využití didaktické techniky a uplatňování inovativních metod při výuce. Koupili jsme další didaktickou techniku - dataprojektory a počítače ke zkvalitňování výuky. Družina je v přízemí, prostory vznikly z bývalého bytu školníka. Pro sportovní, taneční i další zájmovou činnost využívá školní družina celé prostory školy - tělocvičnu, počítačovou učebnu, hřiště i třídy. Polední přestávky mají žáci možnost trávit v informačním centru s knihovnou. Stravování je zajištěno obědy z vlastní školní kuchyně. Ve školním roce jsme provedli výměnu podlahové krytiny ve většině tříd a výměnu zárubní ve školní kuchyni. Vybavení školy ICT bylo opět v průběhu roku obnovováno a byly zakoupeny nové IC technologie, k tomu byly využity finanční prostředky z projektu,,eu peníze školám. 5

7 4. Personální zabezpečení činnosti školy, další vzdělávání pedagogických pracovníků Tým pedagogů je stabilizovaný, pracují zde mladí i zkušení pedagogové. Prioritou je zaměstnávat plně kvalifikované pedagogy. V současné době je kvalifikovanost 99 %. V rámci dalšího vzdělávání se pedagogičtí pracovníci zúčastňují rozmanitých školení, v tomto školním roce bylo upřednostňováno vzdělávání celého pedagogického týmu. Komplexně probíhalo další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti prevence a péče o žáky. Pedagogičtí pracovníci citlivým způsobem přistupují ke každému dítěti, optimálně využívají potenciálu žáků a motivují je k získání potřebných znalostí a dovedností, k úspěšnému absolvování základní školy. V rámci projektu Efektivním učením (se) ke kvalitnímu vzdělávání si učitelé sestavili stovky digitálních výukových materiálů, které jim pomáhaly při vyučovacím procesu. Vyučování s využitím ICT umožňovalo více uplatnit aktivizující metody a individualizovanou výuku, a tak celý pedagogický proces zefektivnit. Vedení školy podporovalo další vzdělávání pedagogů, které směřovalo do různých oblastí pedagogického procesu. Podrobné informace o dalším vzdělávání jsou uvedeny v tabulce Další vzdělávání pedagogických pracovníků. Příloha č. 1 Personální zabezpečení výchovy a vzdělávání na I. stupni ZŠ Jméno a příjmení Kvalifikace Aprobace Vyučuje předmětům 1. Stupeň 1. Boudová Milena vysokoškolské ročníku 2. Chocholoušová Martina vysokoškolské ped. psych. 4. ročníku 3. Hejlová Kateřina vysokoškolské 1. st. 3. ročníku 4. Krichťáková Hana vysokoškolské 1. st. 5. ročníku 5. Marková Dagmar vysokoškolské 1. st., Aj 3. ročníku, Aj 6. Ondráková Pavlína vysokoškolské spec. ped. 1. st 4. ročníku 7. Růžičková Miroslava vysokoškolské 1. st., Aj 1. ročníku, Aj 8. Široká Zdeňka vysokoškolské 1. st. 2. ročníku Jméno a příjmení Kalendová Alena Kettnerová Jaroslava Hana Pacltová Pracovní zařazení asistentka asistentka asistentka Na prvním stupni vyučovalo 8 pedagogů a 3 asistentky. 6

8 Personální zabezpečení výchovy a vzdělávání na II. stupni ZŠ Jméno a příjmení Kvalifikace Aprobace Vyučuje předmětům 2. stupeň 1. Achcenitová Martina vysokoškolské Pč, Př, Tv TV, Př, Pč 2. Bucalová Tereza vysokoškolské Č, D Č,D 3. Habrová Marie vysokoškolské M, Z, spec.ped. Aj 4. Herálecká Libuše vysokoškolské spec. ped., Aj Aj, Pč 5. Hloušková Renata vysokoškolské R, Aj, Ov Aj, Vv, Pč 6. Hošková Lenka středoškolské spec,. Hv Hv, ČJ 7. Horská Jana vysokoškolské vychovatelka. Rv, Vv, Pč 8. Kotenová Vladimíra vysokoškolské spec. ped. Čj, Pk 9. Kučera Martin vysokoškolské M, Z M, Z, In 10. Levák Ondřej vysokoškolské M, Hv M, Př 11. Nixová Lenka vysokoškolské Tv, Bi Tv, Bi 12. Olexová Lenka vysokoškolské Ch, Nj Ch, Nj, Aj 13. Palán Jiří vysokoškolské M, Tv M, Inf 14. Picková Lenka vysokoškolské Č, Ov Č, Ov 15. Vondrák Jiří vysokoškolské FY, Pč FY, Pč Na druhém stupni vyučovalo 14 pedagogů v 8 třídách, od března 2013 místo pana učitele Jiřího Palána vyučoval pan učitel Ondřej Levák. Dvě paní učitelky jsou na rodičovské dovolené. Personální zabezpečení školní družiny a školního klubu Jméno a příjmení Němcová Lenka Kalendová Alena Simbartlová Renata Pracovní zařazení vedoucí vychovatelka vychovatelka vychovatelka Po celý školní rok probíhá spolupráce s mateřskými školami. Již v říjnu pouštěli naši žáci a děti z MŠ draky. V lednu zasedly předškolní děti na jeden den do školních lavic, aby si vyzkoušely učení v opravdové škole. Velké oblibě se těší práce v keramické dílně, a proto děti ze školek přišly pracovat s hlínou několikrát. V červnu naši žáci z devátých tříd uspořádali pro malé sportovní dopoledne. Děti z MŠ získaly za své snažení medaile. Spolupráce je oboustranně výhodná, učí a baví se malí i velcí. 7

9 Personální zabezpečení školní jídelny Jméno a příjmení Boučková Milena Bařinová Ivana Bugnovská Jitka Kubíčková Hana Plašilová Ivana Pracovní zařazení vedoucí školní jídelny vedoucí kuchařka kuchařka pomocná kuchařka pomocná kuchařka Ve školní jídelně bylo uvařeno obědů pro žáky a obědů pro dospělé. Strávníci měli možnost výběrů ze dvou jídel, kuchařky vždy dbaly na pestrou stravu. Celoročně mají děti k obědu ovoce, mléčné výrobky, často jsou zařazovány i luštěniny. Personální zabezpečení provozu školy Jméno a příjmení Coufalová Alena Mikešová Eva Poukar Josef Fryčová Eva Plašilová Ivana Vondráková Jaroslava Kubíčková Jaroslava Vrzalová Libuše Pracovní zařazení ekonomka personalistka školník uklízečka uklízečka uklízečka uklízečka uklízečka Provoz ve škole zajišťuje jedenáct nepedagogických pracovníků. 8

10 Přehled tříd a počet žáků k Třída Jméno třídního učitele Počet žáků 1. I. A Mgr. Milena Boudová I. B Mgr. Miroslava Růžičková II. A Mgr. Zdeňka Široká III. A Mgr. Dagmar Marková III.B Mgr. Kateřina Hejlová 6 6. IV. A Mgr. Martina Chocholoušová IV. B Mgr. Pavlína Ondráková V. A Mgr. Hana Krichťáková VI. A Mgr. Lenka Picková VI. B Jana Horská VII. A Mgr. Jiří Vondrák VII. B Mgr. Lenka Hošková VIII. A Ing. Lenka Olexová VIII. B Mgr. Martina Achcenitová IX. A Mgr. Lenka Nixová IX. B Mgr. Martin Kučera 11 Celkový počet žáků: 280 Z toho ve speciálních třídách: 57 9

11 5. Školní vzdělávací program Při realizaci školního vzdělávacího programu se zaměřujeme na všestranný rozvoj schopností a dovedností každého žáka, zdokonalovaní klíčových kompetencí. Disponibilními hodinami je rovnoměrně posilována výuka všech předmětů nejvíce českého jazyka, matematiky a anglického jazyka. Tomu odpovídá i učební plán - příloha č. 2 Průřezová témata jsou integrovaná do jednotlivých předmětů a také jsou začleněna do projektových dnů. Výuka cizího jazyka začíná ve třetím ročníku a žáci si mohli vybírat anglický jazyk nebo německý jazyk. Jako druhý cizí jazyk jim byl nabízen jazyk německý formou volitelného předmětu. Pro upevnění a další rozvíjení jazyka byla nabídnuta konverzace v anglickém jazyce. Žáci se zúčastnili také zahraničních poznávacích zájezdů, aby dál rozvíjeli své komunikační dovednosti a byli ještě více motivováni ke studiu jazyků. K dalším volitelným předmětům patřilo například psaní na klávesnici, matematicko-fyzikální praktika, domácnost, etická výchova, literární výchova apod. Talent a nadání mohly děti rozvíjet v zájmových sekcích školní družiny, kde byl opravdu velký výběr. Zájmové sekce školní družiny a školního klubu Zájmové sekce Vyučující Den 1. Stupeň Angličtina I. tř. 1. skupina M. Boudová od pololetí úterý Angličtina I. tř. 2. skupina M. Růžičková od popoletí středa Angličtina II. tř. D. Marková úterý Dyslektická péče V. Kotenová středa Fotbal III. V. tř. M. Kučera pátek Informatika M. Chocholoušová čtvrtek Keramika I. skupina R. Simbartlová středa sudý týden Keramika II. skupina R. Simbartlová středa lichý týden Korálkování III V. třída L. Hošková pátek Modelářská III. V. třída J. Vondrák středa lichý týden Němčina II. V. tř. L. Olexová úterý Pěvecká I. V. tř. L. Hošková úterý Sportovní hry I. II. tř. Z. Široká středa Sportovní hry III. IV. tř. H. Krichťáková pondělí Sportovní hry V. tř. H. Krichťáková pondělí Taneční M. Hudová pondělí Výtvarná I. II. tř. L. Němcová pátek Výtvarná III. V. tř. L. Němcová úterý Žonglování V. IX. tř. J. Palán pondělí 10

12 Zájmové sekce Vyučující Den 2. Stupeň Cvičení ČJ IX. A tř. L. Picková dle zájmu žáků Cvičení ČJ IX. B tř. V. Kotenová dle zájmu žáků Cvičení MA IX. A tř. J. Palán dle zájmu žáků Dyslektická péče V. Kotenová středa Literární klub L. Picková pondělí Korálkování L. Hošková pondělí Modelářská III. IX. tř. J. Vondrák středa lichý týden Pěvecká I. IX. tř. L. Hošková úterý Pohybové všestrannosti J. Vondrák, L. Nixová podle nabídky termínů Sportovní hry L. Nixová úterý Výtvarná + keramická J. Horská pátek Žonglování V. IX. tř. J. Palán pondělí Lezení na umělé stěně od J. Vondrák, L. Nixová pondělí 11

13 Přehled akcí ve školním roce ZÁŘÍ: 1. STUPEŇ 2. STUPEŇ PPP A. - výuka na dopravním hřišti konzultace 1. tř. - Zdravé zoubky 1. st. - projektový den - environmentální výchova ŘÍJEN: LISTOPAD: PROSINEC: LEDEN: ÚNOR: 3. B, 4. B, 5. A - pouštění draků s MŠ 9. tř. - beseda na ÚP 4. B - výuka na dopravním hřišti roč. - beseda - Drogy nebo aktivita ŠD - škola kouzel - divadelní program roč. - beseda o Guatemale 1. st. - projekt Tonda obal 9. tř. - exkurze do údolí Doubravy 2. st. - projektový den - environmentální výchova 2. st. - minikopaná - vybraní žáci 1. A, 2. A - Vrakbar - prevence soc. patol. jevů tř. - exkurze do SOŠ Třešť 4. A - výuka na dopravním hřišti 6. A, 7. A, 7. B - beseda k dospívání 4. B - práce se třídou v PPP 8. A - návštěva knihovny 9. A, 9. B - exkurze SŠS Jihlava 6. B - práce se třídou v PPP 9. A, 9. B - profesní orientace s PPP 2. st. - florbal cup - vybraní žáci 1. st. - Zdravá pětka - projekt ke zdravé výživě 1. st. - Mikulášská nadílka 4. tř. - výuka na dopravním hřišti 5. tř. - přednášky v Muzeu Vysočiny 1. A, 1. B, 2. A - vánoční představení v DIODu 3. B - exkurze za betlémy do Třeště 1. A, 2. A, 4. B - vánoční představení v knihovně 5. A - beseda v knihovně 4. B - práce se třídou v PPP vánoční besídky spolupráce školy (ŠD) s MŠ Den otevřených dveří 1. A, 1. B, 2. A - divadelní představení v MŠ Na Stoupách lyžařský den na Šacberku 4. A - výuka na dopravním hřišti 1. st. - Tancuj a nedrob 1. stupeň - recitační soutěž 4. B - práce se třídou v PPP 4. A, 4. B - návštěva knihovny 5. A - kino Dukla - Ekofilm 9. A, 9. B - prevence soc.pat.jevů - Mgr. Křoustek tř. - přednášky v Muzeu Vysočiny 9. tř. - multikulturní centrum - beseda 2. st. - turnaj ve vybíjené - dívky, ve florbalu - chlapci 2. stupeň - exkurze do Lince - pro přihlášené 6. B - práce se třídou v PPP vánoční besídky 6. A - prevence - Vrakbar Den otevřených dveří 8. B - práce se třídou v PPP lyžařský den na Šacberku ples školy 2. st. - Tancuj a nedrob 9. A, 9. B - ekologický program REDUSE v DIODu 8. tř. - první pomoc do škol - projekt roč. - primání prevence ve Vrakbaru 8. a 9. roč. - finanční gramotnost 6. B, 8. B - práce se třídou v PPP roč. - prevence s MP 12

14 BŘEZEN: 1. STUPEŇ 2. STUPEŇ roč. představení v DKO k dopravní výchově 5. A - preventivní program ve Vrakbaru 1. tř. - pasování prvňáčků v knihovně 4. B - práce se třídou v PPP roč. - cirkus Humberto na Masarykově náměstí 6. B, 8. B - práce se třídou v PPP roč. beseda o Austrálii v DIODu 6. A - návštěva knihovny 2. st. - vybraní žáci - turnaj v basketbalu 2. st. - vybraní žáci - silák roku, fyzikální a biologická olympiáda DUBEN: KVĚTEN: ČERVEN: 1. A, 3. A - preventivní program ve Vrakbaru 4. B - práce se třídou v PPP 1. st. - Den Země, úklid kolem školy karneval ŠD 1. st. - McDonald s Cup - účast v soutěži 1. st. - vybíjená 1. st. - dyslektická olympiáda - účast v soutěži 4. A, 4. B - výuka na dopravním hřišti 4. B - práce se třídou v PPP 1. st. - MDD - filmové představení City park roč. - Den s lesníkem 4. B, 6. B - práce se třídou v PPP 1. stupeň - školní výlety 8. roč. - první pomoc do škol - projekt roč. - preventivní program ve Vrakbaru 2. st. - Den Země, úklid kolem školy 9. A - úklid kolem řeky Jihlava 6. B - práce se třídou v PPP 2. st. - minifotbal mladší žáci 2. st. - lehkoatletické závody 2. st. - soutěž mladých zdravotníků 2. st. - Dětské fórum v DIODu 6. B - návštěva knihovny 9. tř. - beseda s HIV pozitivním 6. B - práce se třídou v PPP 9. tř. - beseda - prevence rizikového sex. chování roč. - beseda o zdravém životním stylu sportovní dopoledne pro děti z MŠ roč. - exkurze do teplárny Třebíč roč. - účast na finále McDonad s Cupu 2. stupeň - školní výlety 13

15 Prezentace školy na veřejnosti, soutěže Předmět Školní kolo Okresní, krajské, okrskové Český jazyk Recitační soutěž - kategorie 2. a 3. třídy 1. místo Klára Zámková Recitační soutěž - zvláštní cena poroty za preciznost interpretace textu 2. místo Honza Nguyen Bao Nam 3. místo Miroslav Kašík Honza Nguyen Bao Nam Nguyen Thi Phuong Chi Kategorie 4. a 5. třídy 1. místo Anna Mičánová 2. místo Justina Sedláková 3. místo Michaela Frulová Anglický jazyk Olympiáda v anglickém jazyce 2. místo Šárka Fišerová Německý jazyk Olympiáda v německém jazyce 1. místo Šárka Fišerová Zeměpis Kategorie A 1. místo Jiří Hrdlička Kategorie B 1. místo Robert Farka Kategorie C 1. místo Adam Sedlák Kategorie A 11. místo Jiří Hrdlička Kategorie B 16. místo Robert Farka Kategorie C 19. místo Adam Sedlák Matematika Pythagoriáda 1. místo Jan Kalina 2. místo Vanda Vacková 3. místo Nguyen Thi Phuong Chi Pythagoriáda 3. místo Nguyen Thi Phuong Chi Matematická olympiáda 7. místo Petr Hebký Fyzika Fyzikální olympiáda 5. místo Petr Hebký Finanční gramotnost 1. místo Jan Moravec 2. místo Michal Trojan 3. místo Filip Frula 2. místo - tým Jan Moravec, Filip Frula, Michal Trojan Košík plný rozumu 1. místo Martina Achcenitová 1. místo Sophie Robino 1. místo Daniela Doležalová 1.místo Zuzana Maďarová 2. místo Martina Achcenitová 14

16 Předmět Školní kolo Okresní, krajské, okrskové Výtvarná výchova Les a jeho obyvatelé 1. místo - Anna Machalíková Sapere- vědět, jak žít 2. místo - Petra Flaxová, Filip Frula, Denisa Karstojanová Požární ochrana očima dětí 1. místo - Phuong Phuong Thao 2. místo - Denisa Čorňáková Plakát 1. místo Tělesná výchova Lezení na obtížnost 3. místo - Šárka Kabátková 3. místo - Jan Pulicar Fotbal - McDonald Cup - mladší žáci 4. místo - Marian Achcenit, Oskar Berka, Ivan Zevaev, Maria Bílý, Honza Nguyen Bao Nam,Viktor Pauzar Fotbal - McDonald Cup - starší žáci 4. místo - Lukáš Sedlák, Vojtěch Kučera, Patrik Matějíček, Jakub Cina, Pavel Kudrna, Jakub Honsa, Vojtěch Krpálek, Lukas Gábor, Filip Lafuntál Odznak všestrannosti 3. místo - Kateřina Krutišová Pohár rozhlasu Vrh koulí - 1. místo - Kateřina Krutišová 3. místo - Josef Caha Hod kriketovým míčkem 1. místo - Adéla Štěpánková 1. místo - František Škrdla 6. Zápis do první třídy pro školní rok K zápisu v lednu 2013 přišlo 32 žáků, z toho dostalo odklad 8 žáků. Do prvního ročníku nastoupilo 24 žáků. 7. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků za rok K zjišťování výsledků vzdělávání žáků byly využívány testy vlastní konstrukce i bylo využito externí testování v rámci projektu NIQES. Výsledky testů interních i externích ukázaly, že na žáky byly kladeny přiměřené nároky a výsledky odpovídají jejich schopnostem i nadání. Velice dobrých výsledků v testování NIQES bylo dosaženo ve výuce jazyků - výsledky byly nad republikovým průměrem. Všichni pedagogové optimálně využívali potenciálu každého žáka, pro talenty bylo vytvořeno dostatečně podnětné prostředí o čemž svědčí umístění našich žáků na předních místech v okresních soutěžích / Aj, Nj, M, Fy,../ 15

17 8. Údaje o přijetí žáků na střední školy Počet Střední škola Obor žáků 1 Obchodní akademie Jihlava 1 Trivis bezpečnostně právní činnost 1 SOŠT Polenská, Jihlava elektrikář 1 SOŠT Polenská, Jihlava obráběč kovů 1 Obchodní akademie Neveklov 5 Střední zdravotní škola zdravotnický asistent 2 SOŠ sociální, ul. Matky Boží, Jihlava výchovná a humanitární činnost 1 SŠ stavební Jihlava zedník 3 SŠ stavební Jihlava elektrikář - silnoproud 2 SŠ stavební Jihlava stavebnictví 1 SŠ stavební Jihlava instalatér 1 SOŠ a SOU Třešť kuchař číšník 1 SOŠ a SOU Třešť strav. a ubyt. služby 1 SOŠ sociální MB sociální činnost 2 Manažerská akademie Jihlava veřejnoprávní činnost 1 ŠECR předškolní a mimoškolní pedagogika 1 Česká zemědělská akademie v Humpolci jezdec a chovatel koní 2 SOŠ managementu a práva práce ve stravování 1 SŠOS Jihlava hodinář 3 SŠOS Jihlava kuchař číšník 1 SUPŠ Helenín výtvarné zpracování keramiky a porcelánu 1 SPŠ Jihlava strojírenství 1 SPŠ Jihlava informační technologie 1 SPŠ Jihlava elektrotechnika 1 SŠ automobilní Jihlava mechanik, opravář motorových vozidel 2 SŠ automobilní Jihlava autotronik Žáci byli přijati na školy, které si vybrali, přijímací zkoušky byly ve všech případech úspěšně složeny. 16

18 9. Prevence, spolupráce s dalšími organizacemi a partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Odborová organizace na naší škole není založena. Výrazná je spolupráce se Školskou radou a Sdružením rodičů a přátel školy při ZŠ Jihlava, Křížová 33. Školská rada hraje výraznou roli při posuzování výchovně vzdělávací činnosti naší školy a SRPŠ finančně podporuje akce, které doplňují výuku. V loňském roce SRPŠ finančně podpořilo Mikulášskou nadílku, lyžařský výcvikový kurz a zimní školu v přírodě, školní ples a Den dětí. Komunikace se zákonnými zástupci se uskutečňovala především prostřednictvím třídních schůzek a informačních setkání. K zajištění informovanosti zákonných zástupců a široké veřejnosti přispěl Den otevřených dveří. V oblasti kulturní a školské zajišťují vzdělávací programy pro naše žáky městská knihovna, muzeum, oblastní galerie, DKO a další. V oblasti vzdělávací škola spolupracuje především s NIDV, vzdělávacím centrem Education Vysočina. Pedagogové absolvují kurzy dalšího vzdělávání v těchto institucích a tomto školním roce bylo doplňováno týmovými vzdělávacími akcemi pro všechny pedagogy se zaměřením na řešení rizikového chování žáků a na komunikování s problémovým žákem i problémovým rodičem. Podobně spolupracujeme i s pedagogickými fakultami a studentům umožňujeme vykonávat pedagogickou praxi pod supervizí našich zkušených pedagogů, praktické zkušenosti zde získávají také účastníci studia pro asistenty pedagoga organizované vzdělávacím centrem Education Vysočina. Dalšími partnery, se kterými spolupracujeme při naplňování programu prevence, jsou PPP Jihlava, SPC Jihlava, Policie ČR, Městská polici Jihlava a Vrakbar. Žáci byli i nadále vedeni ke zdravému životnímu stylu. Učitelé výchovně působili ve všech předmětech a při samotné práci s třídními kolektivy / třídnické hodiny, školní výlety, besedy, vzdělávací programy, školní soutěže, vedení zájmové činnosti /. Veškerá tato činnost vedla k upevňování zdravého postoje dětí k sobě samým i k sobě navzájem. Problematika i náplň včasné prevence nežádoucích projevů jednání a chování byly zapracovány do našeho školního vzdělávacího programu a v průběhu roku důsledně plněny. Proběhly besedy s Městskou policií Jihlava, besedy se týkaly týrání, násilí, zneužití, šikany, sprejerství, nebezpečného internetu, závislostí, nebezpečí extremistických hnutí, rasismus, xenofobie, chování v krizových situacích. Doplňující součást besed a přednášek byla uskutečněna ve spolupráci se Zdravotní záchrannou službou kraje Vysočina v rámci projektu pro 8. ročníky, které proběhly ve spolupráci se studentkami VOŠ zdravotní Jihlava. Žáci prošli teoretickou i praktickou částí laické první pomoci a závěrečným testem. Přednášky pro osmé třídy probíhaly šestým rokem a byly dětmi i učiteli velmi kladně hodnoceny. V hodinách tělesné výchovy byly zařazeny vstupy, které byly zaměřeny na tanečné styly teenagerů (prevence obezity a nudy), alternativní metody tělovýchovných cvičení a také prvky z oblasti sebeobrany na ulicích. Informace z oblasti společenského chování byly zařazeny do vyučovacích hodin v rodinné výchově a v občanské výchově. Prakticky se dopad do povědomí žáků projevil na chování, oblečení, estetice prostředí na plese školy. Celou řadu akcí pro naše žáky připravily jiné organizace. Spolupracovaly jsme s Centrem primární prevence Vrakbarem se zaměřením na preventivní besedy a cílenou práci s třídními kolektivy. Prevence prostřednictvím podobných školních akcí probíhala také ve spolupráci s dalšími partnery, např. městskou policií, PPP Jihlava, SPC Jihlava, Multikulturním centrem Jihlava, ZUŠ, DDM a dalšími občanskými sdruženími a centry. Žáci měli možnost konzultovat s výchovnými poradkyněmi své problémy ústně nebo i písemně. S pravidly komunikace byli žáci seznámeni předem. Mohli využít individuálně smluvenou dobu jak žáci, tak rodiče nebo konzultační hodiny. Žáci byli informováni z mnoha zdrojů o Linkách BEZPEČÍ, DŮVĚRY, bezplatné Lince VZKAZ DOMU. Žáci i rodiče mohli nalézt telefonní kontakty na viditelných místech školy např. nástěnku vestibul školy, nástěnka u školního bufetu v 1. poschodí a nástěnka ve 2. poschodí. Řadu informací mohly děti vyčíst 17

19 a vidět na obrazovce ŠIKU, která byla nainstalovaná v prostoru školní chodby, vysílání probíhá třetím rokem (realizace programu multimediální prevence nežádoucího chování do škol Magistrát města Jihlavy). Obsahově zde byly k vidění informace o důsledcích bulimie a anorexie, relace poutavou formou vedla k zamyšlení nad přehnaným hubnutím a zaměřením se pouze na konzumní přístup k životu, zdůrazňovala jiné hodnoty, konkrétně nabízela pomoc. Byly zde ukázky první pomoci, krizová telefonní čísla, dopravní výchova, kontakty pro případ problémů ve škole, doma, zprávy o nebezpečí komunikace a kontaktů s cizími osobami, objevovaly se zde informace o povoláních, obecně o oborech, o nebezpečí kouření a užívání omamných látek apod. Žáci se zájmem, především velké přestávce sporty sledovali. Vzhledem k tomu, že se spoty často opakují, mají děti možnost si i později v klidu, soukromě opsat doporučované kontakty pro případ potřeby. Žáci měli možnost pobývat v době volných hodin nebo také ráno a po vyučování v informačním centrum školy. Někteří zde mohli napsat v klidu, případně pod vedením dozírajícího pedagogického pracovníka, úkoly. Zároveň byla z prostředků Kraje Vysočina financována asistentka pedagoga, která pracuje s těmito dětmi ve vyučování a po dohodě s vyučujícími také zajišťuje formy podpory sociálně znevýhodněných žáků. Rovný přístup ke vzdělávání byl zajištěn pro všechny žáky. Třídní učitelé nadále pokračovali v zavedeném způsobu organizace třídnických hodin, využívali dramaterapie, komunikativní a sociální hry, pracovali, mluvili i hráli si v komunitním kruhu. Mnozí se snažili i citlivě korigovat vztahy v kolektivech, respektovali individualitu, oceňovali návrhy na zlepšení např. vztahů, ale i školního či třídního prostředí. Měli přehled o chování, studijních výsledcích žáků třídy, byli informováni o mnohých mimoškolních aktivitách ve školním klubu, v kroužcích v ZUŠ, DDM, ve sportovních, turistických a tanečních klubech, ve skautských a jiných organizacích s volnočasovými aktivitami. V průběhu roku byly dětmi vyplňovány různé dotazníky, ve kterých mohly vyjádřit své názory na život ve škole, na podmínky k učení doma apod. Byla mapována plynulost, případné problémy při přechodu na 2. stupeň ZŠ. Za spolupráce a asistence třídních učitelů a výchovných poradkyň byly problémy vyřešeny s těmi, kteří tzv. volali o pomoc Dokument,, Minimální preventivní program byl k dispozici ve sborovně. Obsahoval mimo jiné i doporučení pro učitele, třídní učitele. Při preventivní práci jsme brali v úvahu rodinné zázemí dětí, sociální rozdílnost, ochotu i protikladnost nezájem rodičů o školu. Paní vychovatelky společně s třídními učiteli zapojovali žáky z 2. stupně do přípravy a organizovaní soutěží na stanovištích na školním hřišti při dnech spolupráce naší ZŠ a mateřských škol. Žáci z 2. stupně pomáhali s organizací karnevalu i školní družiny a Dne otevřených dveří. Tímto způsobem byli rodiče vtaženi, pasivně a mnohdy i aktivně, do dění školy. Minimální preventivní program záda do celkového výchovně vzdělávacího programu školy, velmi dobře fungovala spolupráce třídních učitelů a výchovných poradkyň s PPP a SPC i dalšími složkami. Prevenci sociálně nežádoucího chování významně napomáhá i nabídka aktivit ve školním klubu a školní družině. Stejně tak aktivity, které probíhaly ve školním roce, mohou být dobrou inspirací pro trávení času. Přehled nabízených aktivit ve školní družině a školním klubu je na straně

20 10. Hospodaření v roce 2012 HV z prostředků na nepřímé náklady Příspěvky na provoz ,00 Výnosy z hospodářské činnosti ,07 Výnosy celkem ,07 Náklady celkem ,30 HV 1110,77 HV z prostředků na přímé NIV Poskytnuté prostředky ,00 Výnosy celkem ,00 Náklady ,00 HV 0,00 Čerpání prostředků na přímě NIV Učebnice ,00 Školní potřeby pro 1. třídu 7 071,00 Učební pomůcky ,00 OOPP 7 259,00 Školní potřeby pro žáky s poruchami učení 7 352,00 Knihy do žákovské knihovny 250,00 Cestovné 3 010,00 Programy pro děti 0,00 DVPP 3 436,00 Přímé náklady na plavecký výcvik ,00 Mzdové náklady ,00 Zdravotní pojištění a sociální pojištění ,00 Preventivní prohlídky 8 550,00 Zákonné pojištění (4,2 promile z HM) ,90 FKSP ,00 Dočasná pracovní neschopnost ,00 Celkem ,00 19

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013. podle 7 vyhlášky MŠMT č. 15/2004 Sb. obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013. podle 7 vyhlášky MŠMT č. 15/2004 Sb. obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 podle 7 vyhlášky MŠMT č. 15/2004 Sb. obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy Základní údaje o škole Název: Masarykova základní škola a

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, ve znění vyhlášky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Kontešinec VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 1 Obsah 1. Identifikační údaje školy 4 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 5 3.

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole str. 3 2. Vzdělávací program školy str. 5 3. Rámcový popis

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace ADRESA A KONTAKTY Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace, Albertova 4062, 767 01 Kroměříž tel.: 573 503 250, fax: 573 503 251, mobil:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 Základní údaje Název školy: Sídlo školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Komenského 1720, 686 03, Staré Město

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Zdeněk Šmída, ředitel

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zpracoval: Mgr. Pavel Hartman, zástupce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013/2014-1 - OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Základní údaje o součástech školy ve škol. roce

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2008-09 Pedagogická rada schválila dne 1.9.2009 Školská rada schválila dne 14.10.2009 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole ( název,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Č.j.:44/09 -VDŠ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Ve Staré Pace dne 15. září 2009 Mgr. Pavel Antoš ředitel školy Školská rada při

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62. za školní rok 2012 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62. za školní rok 2012 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62 za školní rok 2012 2013 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2013 Školská rada schválila dne xx. xx. 2013 Obsah 1. Úvodní slovo... 1 2. Základní údaje o škole...

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 Podle ustanovení 10 odst.3 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy

Výroční zpráva. o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Základní údaje o škole 1.1. Základní škola Název školy: Základní škola Třemošná, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace Adresa: Právní forma: příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2005 / 2006

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2005 / 2006 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2005 / 2006 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014. podle 7 vyhlášky MŠMT č. 15/2004 Sb. obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014. podle 7 vyhlášky MŠMT č. 15/2004 Sb. obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle 7 vyhlášky MŠMT č. 15/2004 Sb. obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy Základní údaje o škole Název: Masarykova základní škola a

Více