Výroční zpráva za školní rok ZŠ Jihlava, Křížová 33. Škola pro život. 130 let. Obsah

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva za školní rok 2012 2013. ZŠ Jihlava, Křížová 33. Škola pro život. 130 let. Obsah"

Transkript

1 Výroční zpráva za školní rok ZŠ Jihlava, Křížová 33 Škola pro život 130 let Obsah 0

2 Obsah 1. Základní údaje o škole strana 2 2. Školská rada strana 3 3. Charakteristika školy strana 4 4. Personální zabezpečení školy strana 6 5. Školní vzdělávací program, prezentace školy strana Zápis do první třídy strana Údaje o výsledcích vzdělávání žáků strana Údaje o přijetí žáků na střední školy strana Prevence, spolupráce s dalšími organizacemi strana Hospodaření v roce 2012 strana Údaje o výsledcích kontrol strana Zapojení školy do projektů strana 24 Přílohy 1. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 2. Učební plán 3. Zpráva ČŠI 1. Základní údaje o škole 1

3 Název školy: Základní škola Jihlava, Křížová 33 Adresa školy: Křížová 33/ Jihlava IČ školy: Telefon: REDIZO: IZO školy: Právní forma: příspěvková organizace Poslední zápis do školského rejstříku: Adresa pro dálkový přístup: Web: zs.krizova.cz Ředitelka školy: Statutární zástupce ředitelky školy: Mgr. Marie Habrová Mgr. Vladimíra Kotenová Zřizovatel: Statutární město Jihlava Adresa zřizovatele Masarykovo náměstí Jihlava IČ zřizovatele: Telefon zřizovatele: Součástí školy je školní družina, školní klub a školní jídelna. IZO školní družiny: IZO školního klubu: IZO školní jídelny:

4 2. Školská rada Členové školské rady za zřizovatele: PaedDr. Vladimír Zelený MVDr. Božena Kremláčková Členové školské rady za rodiče: Ing. arch. Martin Laštovička Petra Šindlerová Členové školské rady za pedagogy: Lenka Němcová Jana Horská Předsedkyní školské rady je Lenka Němcová. Školská rada se sešla dvakrát za rok, projednávala a schvalovala školní řád, zprávu o činnosti školy, úpravy ve školním vzdělávacím programu, rozpočet a hospodaření školy. Zápisy z jednání školské rady jsou uloženy u ředitelky školy. Sdružení rodičů a přátel školy Sdružení rodičů se schází na svém jednání jedenkrát ročně, zpravidla v listopadu. Předseda SRPŠ a zástupci jednotlivých tříd byli na listopadové schůzi seznámeni s výroční zprávou, s rozpočtem školy a s úpravami ve školním vzdělávacím programu. Rodiče navrhovali aktivity pro své děti a pomoc při jejich realizaci. Každoročně se podíleli na finančním zabezpečení Mikulášské nadílky, školního plesu a dalších kulturních akcích. 3

5 3. Charakteristika školy Základní škola v Křížové ulici v Jihlavě je dodnes v historických budovách, které byly pro potřeby školství postaveny v 19. století. Ústřední matice školská zde po nezbytných úpravách otevřela první novodobou českou školu. Je nejstarší v Jihlavě přímo v centru města a je dobře dostupná i pro žáky přijíždějící z okolních obcí na autobusové nebo vlakové nádraží. Spádový obvod školy tvoří náměstí a ulice: Benešova Bezručova Brněnská Březinovy sady Čajkovského Divadelní Dominikánská Farní Havířská Hluboká Husova Chlumova Jana Masaryka Jakubské nám. Joštova Křížová Lazebnická Znojemská Matky Boží Minoritská Mrštíkova nám. Svobody Na Stoupách Palackého Slepá Smetanova Škrétova Tolstého tř. Legionářů Třebízského Tyršova U Brány U Mincovny Úzká Věžní Havlíčkova Židovská Srázná Masarykovo náměstí Fritzova Škola je plně organizovaná, devět ročníků se člení na první a druhý stupeň. První stupeň je tvořen prvním až pátým ročníkem, druhý stupeň šestým až devátým ročníkem. Ve školním roce bylo 8 tříd na prvním stupni a 8 na druhém stupni, celkem 16 tříd pro 280 žáků / stav ke /. 128 dětí ve školní družině a školním klubu bylo rozděleno do 3 oddělení školní družiny a zájmových sekcí školního klubu. Kapacita školy je plně využívána Základní vzdělávání se uskutečňuje podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání s motivačním názvem Škola pro život. Ve škole jsou vytvořeny velmi dobré podmínky pro vzdělání žáků. Pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami jsou zřizovány třídy s menším počtem žáků, jsou naplňovány do 14 dětí. Ve škole bylo zřízeno 6 tříd pro 57 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Pro individuálně integrované žáky je vytvořen individuální vzdělávací plán a pravidelně s nimi pracuje speciální pedagožka. Ostatní třídy jsou naplňovány do 30 žáků, v deseti třídách bylo 223 žáků. Nadání a talent je rozvíjen formou individualizované výuky. Žáci měli a mají možnost výuky cizího jazyka již od první třídy, další cizí jazyk si mohou vybrat v 7. ročníku. S výukou informatiky začínáme již na prvním stupni a vyučujeme i psaní na klávesnici. V rámci činností školní družiny a školního klubu jsou dětem nabízeny různé aktivity vzdělávacího, uměleckého i tělovýchovného zaměření (velmi oblíbené jsou keramické dílny a lezení na umělé stěně). Do výuky jsou zařazována témata týkající se multikulturní výchovy, environmentální výchovy, výchova ke zdravému životnímu stylu a také důsledně plníme minimální preventivní program. 4

6 Environmentální výchova vede žáky k ochraně přírody, seznamuje je s negativními důsledky zásahu do přírody. Environmentální výchova prakticky prostupuje téměř všemi předměty a je realizována prostřednictvím školních projektů. Multikulturní výchova zprostředkovává žákům poznání vlastní kultury a vede je k toleranci odlišných kultur. Ve škole jsou žáci z Vietnamu, Ukrajiny a Moldavska. Z toho důvodu se všichni vyučující snaží vytvářet ve třídě takové klima, které je pro žáky bezpečné a příjemné. Žákům - cizincům pomáhá se zvládnutím českého jazyka asistentka z Multikulturního centra v Jihlavě. Protože jsme ve škole nemuseli řešit projevy xenofobie, lze říci, že integrace cizinců se nám daří. Žáky z prostředí sociálně znevýhodněného podporuje projekt Kraje Vysočina a v rámci tohoto projektu se dětem, převážně z prvního stupně, věnuje asistentka. Ve třídách, kde jsou žáci se zdravotním postižením, pomáhají pedagogům asistentky. Pedagogičtí pracovníci mohou konzultovat řešení výchovné problematiky s pracovníky SPC a PPP Jihlava, s kterými škola úzce spolupracuje. Materiální a technické podmínky Budova školy je v centru města s výbornou dopravní dostupností. Bohužel komfort výuky snižuje hluk z ulice. Materiální a technické vybavení školy splňuje veškeré požadavky na vyučování. Budova je bezbariérová, pro děti se zdravotním postižením je ve škole výtah a plošina pro vstup do tělocvičny. U školy je hřiště s umělým povrchem a umělou lezeckou stěnou, za příznivého počasí zde tráví žáci i přestávky. Ve škole je kromě 16 kmenových učeben tříd, ještě také 7 odborných pracoven, a to odborná učebna cizích jazyků, chemie a fyziky, přírodopisu a zeměpisu, počítačová učebna, dílny, informační centrum a cvičný byt. Učebny jsou vybaveny moderními vyučovacími pomůckami - interaktivními tabulemi, interaktivními diaprojektory, televizory s DVD a videopřehrávači. Na vybavení ICT je kladen velký důraz, učebny i třídy umožňují okamžité využití didaktické techniky a uplatňování inovativních metod při výuce. Koupili jsme další didaktickou techniku - dataprojektory a počítače ke zkvalitňování výuky. Družina je v přízemí, prostory vznikly z bývalého bytu školníka. Pro sportovní, taneční i další zájmovou činnost využívá školní družina celé prostory školy - tělocvičnu, počítačovou učebnu, hřiště i třídy. Polední přestávky mají žáci možnost trávit v informačním centru s knihovnou. Stravování je zajištěno obědy z vlastní školní kuchyně. Ve školním roce jsme provedli výměnu podlahové krytiny ve většině tříd a výměnu zárubní ve školní kuchyni. Vybavení školy ICT bylo opět v průběhu roku obnovováno a byly zakoupeny nové IC technologie, k tomu byly využity finanční prostředky z projektu,,eu peníze školám. 5

7 4. Personální zabezpečení činnosti školy, další vzdělávání pedagogických pracovníků Tým pedagogů je stabilizovaný, pracují zde mladí i zkušení pedagogové. Prioritou je zaměstnávat plně kvalifikované pedagogy. V současné době je kvalifikovanost 99 %. V rámci dalšího vzdělávání se pedagogičtí pracovníci zúčastňují rozmanitých školení, v tomto školním roce bylo upřednostňováno vzdělávání celého pedagogického týmu. Komplexně probíhalo další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti prevence a péče o žáky. Pedagogičtí pracovníci citlivým způsobem přistupují ke každému dítěti, optimálně využívají potenciálu žáků a motivují je k získání potřebných znalostí a dovedností, k úspěšnému absolvování základní školy. V rámci projektu Efektivním učením (se) ke kvalitnímu vzdělávání si učitelé sestavili stovky digitálních výukových materiálů, které jim pomáhaly při vyučovacím procesu. Vyučování s využitím ICT umožňovalo více uplatnit aktivizující metody a individualizovanou výuku, a tak celý pedagogický proces zefektivnit. Vedení školy podporovalo další vzdělávání pedagogů, které směřovalo do různých oblastí pedagogického procesu. Podrobné informace o dalším vzdělávání jsou uvedeny v tabulce Další vzdělávání pedagogických pracovníků. Příloha č. 1 Personální zabezpečení výchovy a vzdělávání na I. stupni ZŠ Jméno a příjmení Kvalifikace Aprobace Vyučuje předmětům 1. Stupeň 1. Boudová Milena vysokoškolské ročníku 2. Chocholoušová Martina vysokoškolské ped. psych. 4. ročníku 3. Hejlová Kateřina vysokoškolské 1. st. 3. ročníku 4. Krichťáková Hana vysokoškolské 1. st. 5. ročníku 5. Marková Dagmar vysokoškolské 1. st., Aj 3. ročníku, Aj 6. Ondráková Pavlína vysokoškolské spec. ped. 1. st 4. ročníku 7. Růžičková Miroslava vysokoškolské 1. st., Aj 1. ročníku, Aj 8. Široká Zdeňka vysokoškolské 1. st. 2. ročníku Jméno a příjmení Kalendová Alena Kettnerová Jaroslava Hana Pacltová Pracovní zařazení asistentka asistentka asistentka Na prvním stupni vyučovalo 8 pedagogů a 3 asistentky. 6

8 Personální zabezpečení výchovy a vzdělávání na II. stupni ZŠ Jméno a příjmení Kvalifikace Aprobace Vyučuje předmětům 2. stupeň 1. Achcenitová Martina vysokoškolské Pč, Př, Tv TV, Př, Pč 2. Bucalová Tereza vysokoškolské Č, D Č,D 3. Habrová Marie vysokoškolské M, Z, spec.ped. Aj 4. Herálecká Libuše vysokoškolské spec. ped., Aj Aj, Pč 5. Hloušková Renata vysokoškolské R, Aj, Ov Aj, Vv, Pč 6. Hošková Lenka středoškolské spec,. Hv Hv, ČJ 7. Horská Jana vysokoškolské vychovatelka. Rv, Vv, Pč 8. Kotenová Vladimíra vysokoškolské spec. ped. Čj, Pk 9. Kučera Martin vysokoškolské M, Z M, Z, In 10. Levák Ondřej vysokoškolské M, Hv M, Př 11. Nixová Lenka vysokoškolské Tv, Bi Tv, Bi 12. Olexová Lenka vysokoškolské Ch, Nj Ch, Nj, Aj 13. Palán Jiří vysokoškolské M, Tv M, Inf 14. Picková Lenka vysokoškolské Č, Ov Č, Ov 15. Vondrák Jiří vysokoškolské FY, Pč FY, Pč Na druhém stupni vyučovalo 14 pedagogů v 8 třídách, od března 2013 místo pana učitele Jiřího Palána vyučoval pan učitel Ondřej Levák. Dvě paní učitelky jsou na rodičovské dovolené. Personální zabezpečení školní družiny a školního klubu Jméno a příjmení Němcová Lenka Kalendová Alena Simbartlová Renata Pracovní zařazení vedoucí vychovatelka vychovatelka vychovatelka Po celý školní rok probíhá spolupráce s mateřskými školami. Již v říjnu pouštěli naši žáci a děti z MŠ draky. V lednu zasedly předškolní děti na jeden den do školních lavic, aby si vyzkoušely učení v opravdové škole. Velké oblibě se těší práce v keramické dílně, a proto děti ze školek přišly pracovat s hlínou několikrát. V červnu naši žáci z devátých tříd uspořádali pro malé sportovní dopoledne. Děti z MŠ získaly za své snažení medaile. Spolupráce je oboustranně výhodná, učí a baví se malí i velcí. 7

9 Personální zabezpečení školní jídelny Jméno a příjmení Boučková Milena Bařinová Ivana Bugnovská Jitka Kubíčková Hana Plašilová Ivana Pracovní zařazení vedoucí školní jídelny vedoucí kuchařka kuchařka pomocná kuchařka pomocná kuchařka Ve školní jídelně bylo uvařeno obědů pro žáky a obědů pro dospělé. Strávníci měli možnost výběrů ze dvou jídel, kuchařky vždy dbaly na pestrou stravu. Celoročně mají děti k obědu ovoce, mléčné výrobky, často jsou zařazovány i luštěniny. Personální zabezpečení provozu školy Jméno a příjmení Coufalová Alena Mikešová Eva Poukar Josef Fryčová Eva Plašilová Ivana Vondráková Jaroslava Kubíčková Jaroslava Vrzalová Libuše Pracovní zařazení ekonomka personalistka školník uklízečka uklízečka uklízečka uklízečka uklízečka Provoz ve škole zajišťuje jedenáct nepedagogických pracovníků. 8

10 Přehled tříd a počet žáků k Třída Jméno třídního učitele Počet žáků 1. I. A Mgr. Milena Boudová I. B Mgr. Miroslava Růžičková II. A Mgr. Zdeňka Široká III. A Mgr. Dagmar Marková III.B Mgr. Kateřina Hejlová 6 6. IV. A Mgr. Martina Chocholoušová IV. B Mgr. Pavlína Ondráková V. A Mgr. Hana Krichťáková VI. A Mgr. Lenka Picková VI. B Jana Horská VII. A Mgr. Jiří Vondrák VII. B Mgr. Lenka Hošková VIII. A Ing. Lenka Olexová VIII. B Mgr. Martina Achcenitová IX. A Mgr. Lenka Nixová IX. B Mgr. Martin Kučera 11 Celkový počet žáků: 280 Z toho ve speciálních třídách: 57 9

11 5. Školní vzdělávací program Při realizaci školního vzdělávacího programu se zaměřujeme na všestranný rozvoj schopností a dovedností každého žáka, zdokonalovaní klíčových kompetencí. Disponibilními hodinami je rovnoměrně posilována výuka všech předmětů nejvíce českého jazyka, matematiky a anglického jazyka. Tomu odpovídá i učební plán - příloha č. 2 Průřezová témata jsou integrovaná do jednotlivých předmětů a také jsou začleněna do projektových dnů. Výuka cizího jazyka začíná ve třetím ročníku a žáci si mohli vybírat anglický jazyk nebo německý jazyk. Jako druhý cizí jazyk jim byl nabízen jazyk německý formou volitelného předmětu. Pro upevnění a další rozvíjení jazyka byla nabídnuta konverzace v anglickém jazyce. Žáci se zúčastnili také zahraničních poznávacích zájezdů, aby dál rozvíjeli své komunikační dovednosti a byli ještě více motivováni ke studiu jazyků. K dalším volitelným předmětům patřilo například psaní na klávesnici, matematicko-fyzikální praktika, domácnost, etická výchova, literární výchova apod. Talent a nadání mohly děti rozvíjet v zájmových sekcích školní družiny, kde byl opravdu velký výběr. Zájmové sekce školní družiny a školního klubu Zájmové sekce Vyučující Den 1. Stupeň Angličtina I. tř. 1. skupina M. Boudová od pololetí úterý Angličtina I. tř. 2. skupina M. Růžičková od popoletí středa Angličtina II. tř. D. Marková úterý Dyslektická péče V. Kotenová středa Fotbal III. V. tř. M. Kučera pátek Informatika M. Chocholoušová čtvrtek Keramika I. skupina R. Simbartlová středa sudý týden Keramika II. skupina R. Simbartlová středa lichý týden Korálkování III V. třída L. Hošková pátek Modelářská III. V. třída J. Vondrák středa lichý týden Němčina II. V. tř. L. Olexová úterý Pěvecká I. V. tř. L. Hošková úterý Sportovní hry I. II. tř. Z. Široká středa Sportovní hry III. IV. tř. H. Krichťáková pondělí Sportovní hry V. tř. H. Krichťáková pondělí Taneční M. Hudová pondělí Výtvarná I. II. tř. L. Němcová pátek Výtvarná III. V. tř. L. Němcová úterý Žonglování V. IX. tř. J. Palán pondělí 10

12 Zájmové sekce Vyučující Den 2. Stupeň Cvičení ČJ IX. A tř. L. Picková dle zájmu žáků Cvičení ČJ IX. B tř. V. Kotenová dle zájmu žáků Cvičení MA IX. A tř. J. Palán dle zájmu žáků Dyslektická péče V. Kotenová středa Literární klub L. Picková pondělí Korálkování L. Hošková pondělí Modelářská III. IX. tř. J. Vondrák středa lichý týden Pěvecká I. IX. tř. L. Hošková úterý Pohybové všestrannosti J. Vondrák, L. Nixová podle nabídky termínů Sportovní hry L. Nixová úterý Výtvarná + keramická J. Horská pátek Žonglování V. IX. tř. J. Palán pondělí Lezení na umělé stěně od J. Vondrák, L. Nixová pondělí 11

13 Přehled akcí ve školním roce ZÁŘÍ: 1. STUPEŇ 2. STUPEŇ PPP A. - výuka na dopravním hřišti konzultace 1. tř. - Zdravé zoubky 1. st. - projektový den - environmentální výchova ŘÍJEN: LISTOPAD: PROSINEC: LEDEN: ÚNOR: 3. B, 4. B, 5. A - pouštění draků s MŠ 9. tř. - beseda na ÚP 4. B - výuka na dopravním hřišti roč. - beseda - Drogy nebo aktivita ŠD - škola kouzel - divadelní program roč. - beseda o Guatemale 1. st. - projekt Tonda obal 9. tř. - exkurze do údolí Doubravy 2. st. - projektový den - environmentální výchova 2. st. - minikopaná - vybraní žáci 1. A, 2. A - Vrakbar - prevence soc. patol. jevů tř. - exkurze do SOŠ Třešť 4. A - výuka na dopravním hřišti 6. A, 7. A, 7. B - beseda k dospívání 4. B - práce se třídou v PPP 8. A - návštěva knihovny 9. A, 9. B - exkurze SŠS Jihlava 6. B - práce se třídou v PPP 9. A, 9. B - profesní orientace s PPP 2. st. - florbal cup - vybraní žáci 1. st. - Zdravá pětka - projekt ke zdravé výživě 1. st. - Mikulášská nadílka 4. tř. - výuka na dopravním hřišti 5. tř. - přednášky v Muzeu Vysočiny 1. A, 1. B, 2. A - vánoční představení v DIODu 3. B - exkurze za betlémy do Třeště 1. A, 2. A, 4. B - vánoční představení v knihovně 5. A - beseda v knihovně 4. B - práce se třídou v PPP vánoční besídky spolupráce školy (ŠD) s MŠ Den otevřených dveří 1. A, 1. B, 2. A - divadelní představení v MŠ Na Stoupách lyžařský den na Šacberku 4. A - výuka na dopravním hřišti 1. st. - Tancuj a nedrob 1. stupeň - recitační soutěž 4. B - práce se třídou v PPP 4. A, 4. B - návštěva knihovny 5. A - kino Dukla - Ekofilm 9. A, 9. B - prevence soc.pat.jevů - Mgr. Křoustek tř. - přednášky v Muzeu Vysočiny 9. tř. - multikulturní centrum - beseda 2. st. - turnaj ve vybíjené - dívky, ve florbalu - chlapci 2. stupeň - exkurze do Lince - pro přihlášené 6. B - práce se třídou v PPP vánoční besídky 6. A - prevence - Vrakbar Den otevřených dveří 8. B - práce se třídou v PPP lyžařský den na Šacberku ples školy 2. st. - Tancuj a nedrob 9. A, 9. B - ekologický program REDUSE v DIODu 8. tř. - první pomoc do škol - projekt roč. - primání prevence ve Vrakbaru 8. a 9. roč. - finanční gramotnost 6. B, 8. B - práce se třídou v PPP roč. - prevence s MP 12

14 BŘEZEN: 1. STUPEŇ 2. STUPEŇ roč. představení v DKO k dopravní výchově 5. A - preventivní program ve Vrakbaru 1. tř. - pasování prvňáčků v knihovně 4. B - práce se třídou v PPP roč. - cirkus Humberto na Masarykově náměstí 6. B, 8. B - práce se třídou v PPP roč. beseda o Austrálii v DIODu 6. A - návštěva knihovny 2. st. - vybraní žáci - turnaj v basketbalu 2. st. - vybraní žáci - silák roku, fyzikální a biologická olympiáda DUBEN: KVĚTEN: ČERVEN: 1. A, 3. A - preventivní program ve Vrakbaru 4. B - práce se třídou v PPP 1. st. - Den Země, úklid kolem školy karneval ŠD 1. st. - McDonald s Cup - účast v soutěži 1. st. - vybíjená 1. st. - dyslektická olympiáda - účast v soutěži 4. A, 4. B - výuka na dopravním hřišti 4. B - práce se třídou v PPP 1. st. - MDD - filmové představení City park roč. - Den s lesníkem 4. B, 6. B - práce se třídou v PPP 1. stupeň - školní výlety 8. roč. - první pomoc do škol - projekt roč. - preventivní program ve Vrakbaru 2. st. - Den Země, úklid kolem školy 9. A - úklid kolem řeky Jihlava 6. B - práce se třídou v PPP 2. st. - minifotbal mladší žáci 2. st. - lehkoatletické závody 2. st. - soutěž mladých zdravotníků 2. st. - Dětské fórum v DIODu 6. B - návštěva knihovny 9. tř. - beseda s HIV pozitivním 6. B - práce se třídou v PPP 9. tř. - beseda - prevence rizikového sex. chování roč. - beseda o zdravém životním stylu sportovní dopoledne pro děti z MŠ roč. - exkurze do teplárny Třebíč roč. - účast na finále McDonad s Cupu 2. stupeň - školní výlety 13

15 Prezentace školy na veřejnosti, soutěže Předmět Školní kolo Okresní, krajské, okrskové Český jazyk Recitační soutěž - kategorie 2. a 3. třídy 1. místo Klára Zámková Recitační soutěž - zvláštní cena poroty za preciznost interpretace textu 2. místo Honza Nguyen Bao Nam 3. místo Miroslav Kašík Honza Nguyen Bao Nam Nguyen Thi Phuong Chi Kategorie 4. a 5. třídy 1. místo Anna Mičánová 2. místo Justina Sedláková 3. místo Michaela Frulová Anglický jazyk Olympiáda v anglickém jazyce 2. místo Šárka Fišerová Německý jazyk Olympiáda v německém jazyce 1. místo Šárka Fišerová Zeměpis Kategorie A 1. místo Jiří Hrdlička Kategorie B 1. místo Robert Farka Kategorie C 1. místo Adam Sedlák Kategorie A 11. místo Jiří Hrdlička Kategorie B 16. místo Robert Farka Kategorie C 19. místo Adam Sedlák Matematika Pythagoriáda 1. místo Jan Kalina 2. místo Vanda Vacková 3. místo Nguyen Thi Phuong Chi Pythagoriáda 3. místo Nguyen Thi Phuong Chi Matematická olympiáda 7. místo Petr Hebký Fyzika Fyzikální olympiáda 5. místo Petr Hebký Finanční gramotnost 1. místo Jan Moravec 2. místo Michal Trojan 3. místo Filip Frula 2. místo - tým Jan Moravec, Filip Frula, Michal Trojan Košík plný rozumu 1. místo Martina Achcenitová 1. místo Sophie Robino 1. místo Daniela Doležalová 1.místo Zuzana Maďarová 2. místo Martina Achcenitová 14

16 Předmět Školní kolo Okresní, krajské, okrskové Výtvarná výchova Les a jeho obyvatelé 1. místo - Anna Machalíková Sapere- vědět, jak žít 2. místo - Petra Flaxová, Filip Frula, Denisa Karstojanová Požární ochrana očima dětí 1. místo - Phuong Phuong Thao 2. místo - Denisa Čorňáková Plakát 1. místo Tělesná výchova Lezení na obtížnost 3. místo - Šárka Kabátková 3. místo - Jan Pulicar Fotbal - McDonald Cup - mladší žáci 4. místo - Marian Achcenit, Oskar Berka, Ivan Zevaev, Maria Bílý, Honza Nguyen Bao Nam,Viktor Pauzar Fotbal - McDonald Cup - starší žáci 4. místo - Lukáš Sedlák, Vojtěch Kučera, Patrik Matějíček, Jakub Cina, Pavel Kudrna, Jakub Honsa, Vojtěch Krpálek, Lukas Gábor, Filip Lafuntál Odznak všestrannosti 3. místo - Kateřina Krutišová Pohár rozhlasu Vrh koulí - 1. místo - Kateřina Krutišová 3. místo - Josef Caha Hod kriketovým míčkem 1. místo - Adéla Štěpánková 1. místo - František Škrdla 6. Zápis do první třídy pro školní rok K zápisu v lednu 2013 přišlo 32 žáků, z toho dostalo odklad 8 žáků. Do prvního ročníku nastoupilo 24 žáků. 7. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků za rok K zjišťování výsledků vzdělávání žáků byly využívány testy vlastní konstrukce i bylo využito externí testování v rámci projektu NIQES. Výsledky testů interních i externích ukázaly, že na žáky byly kladeny přiměřené nároky a výsledky odpovídají jejich schopnostem i nadání. Velice dobrých výsledků v testování NIQES bylo dosaženo ve výuce jazyků - výsledky byly nad republikovým průměrem. Všichni pedagogové optimálně využívali potenciálu každého žáka, pro talenty bylo vytvořeno dostatečně podnětné prostředí o čemž svědčí umístění našich žáků na předních místech v okresních soutěžích / Aj, Nj, M, Fy,../ 15

17 8. Údaje o přijetí žáků na střední školy Počet Střední škola Obor žáků 1 Obchodní akademie Jihlava 1 Trivis bezpečnostně právní činnost 1 SOŠT Polenská, Jihlava elektrikář 1 SOŠT Polenská, Jihlava obráběč kovů 1 Obchodní akademie Neveklov 5 Střední zdravotní škola zdravotnický asistent 2 SOŠ sociální, ul. Matky Boží, Jihlava výchovná a humanitární činnost 1 SŠ stavební Jihlava zedník 3 SŠ stavební Jihlava elektrikář - silnoproud 2 SŠ stavební Jihlava stavebnictví 1 SŠ stavební Jihlava instalatér 1 SOŠ a SOU Třešť kuchař číšník 1 SOŠ a SOU Třešť strav. a ubyt. služby 1 SOŠ sociální MB sociální činnost 2 Manažerská akademie Jihlava veřejnoprávní činnost 1 ŠECR předškolní a mimoškolní pedagogika 1 Česká zemědělská akademie v Humpolci jezdec a chovatel koní 2 SOŠ managementu a práva práce ve stravování 1 SŠOS Jihlava hodinář 3 SŠOS Jihlava kuchař číšník 1 SUPŠ Helenín výtvarné zpracování keramiky a porcelánu 1 SPŠ Jihlava strojírenství 1 SPŠ Jihlava informační technologie 1 SPŠ Jihlava elektrotechnika 1 SŠ automobilní Jihlava mechanik, opravář motorových vozidel 2 SŠ automobilní Jihlava autotronik Žáci byli přijati na školy, které si vybrali, přijímací zkoušky byly ve všech případech úspěšně složeny. 16

18 9. Prevence, spolupráce s dalšími organizacemi a partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Odborová organizace na naší škole není založena. Výrazná je spolupráce se Školskou radou a Sdružením rodičů a přátel školy při ZŠ Jihlava, Křížová 33. Školská rada hraje výraznou roli při posuzování výchovně vzdělávací činnosti naší školy a SRPŠ finančně podporuje akce, které doplňují výuku. V loňském roce SRPŠ finančně podpořilo Mikulášskou nadílku, lyžařský výcvikový kurz a zimní školu v přírodě, školní ples a Den dětí. Komunikace se zákonnými zástupci se uskutečňovala především prostřednictvím třídních schůzek a informačních setkání. K zajištění informovanosti zákonných zástupců a široké veřejnosti přispěl Den otevřených dveří. V oblasti kulturní a školské zajišťují vzdělávací programy pro naše žáky městská knihovna, muzeum, oblastní galerie, DKO a další. V oblasti vzdělávací škola spolupracuje především s NIDV, vzdělávacím centrem Education Vysočina. Pedagogové absolvují kurzy dalšího vzdělávání v těchto institucích a tomto školním roce bylo doplňováno týmovými vzdělávacími akcemi pro všechny pedagogy se zaměřením na řešení rizikového chování žáků a na komunikování s problémovým žákem i problémovým rodičem. Podobně spolupracujeme i s pedagogickými fakultami a studentům umožňujeme vykonávat pedagogickou praxi pod supervizí našich zkušených pedagogů, praktické zkušenosti zde získávají také účastníci studia pro asistenty pedagoga organizované vzdělávacím centrem Education Vysočina. Dalšími partnery, se kterými spolupracujeme při naplňování programu prevence, jsou PPP Jihlava, SPC Jihlava, Policie ČR, Městská polici Jihlava a Vrakbar. Žáci byli i nadále vedeni ke zdravému životnímu stylu. Učitelé výchovně působili ve všech předmětech a při samotné práci s třídními kolektivy / třídnické hodiny, školní výlety, besedy, vzdělávací programy, školní soutěže, vedení zájmové činnosti /. Veškerá tato činnost vedla k upevňování zdravého postoje dětí k sobě samým i k sobě navzájem. Problematika i náplň včasné prevence nežádoucích projevů jednání a chování byly zapracovány do našeho školního vzdělávacího programu a v průběhu roku důsledně plněny. Proběhly besedy s Městskou policií Jihlava, besedy se týkaly týrání, násilí, zneužití, šikany, sprejerství, nebezpečného internetu, závislostí, nebezpečí extremistických hnutí, rasismus, xenofobie, chování v krizových situacích. Doplňující součást besed a přednášek byla uskutečněna ve spolupráci se Zdravotní záchrannou službou kraje Vysočina v rámci projektu pro 8. ročníky, které proběhly ve spolupráci se studentkami VOŠ zdravotní Jihlava. Žáci prošli teoretickou i praktickou částí laické první pomoci a závěrečným testem. Přednášky pro osmé třídy probíhaly šestým rokem a byly dětmi i učiteli velmi kladně hodnoceny. V hodinách tělesné výchovy byly zařazeny vstupy, které byly zaměřeny na tanečné styly teenagerů (prevence obezity a nudy), alternativní metody tělovýchovných cvičení a také prvky z oblasti sebeobrany na ulicích. Informace z oblasti společenského chování byly zařazeny do vyučovacích hodin v rodinné výchově a v občanské výchově. Prakticky se dopad do povědomí žáků projevil na chování, oblečení, estetice prostředí na plese školy. Celou řadu akcí pro naše žáky připravily jiné organizace. Spolupracovaly jsme s Centrem primární prevence Vrakbarem se zaměřením na preventivní besedy a cílenou práci s třídními kolektivy. Prevence prostřednictvím podobných školních akcí probíhala také ve spolupráci s dalšími partnery, např. městskou policií, PPP Jihlava, SPC Jihlava, Multikulturním centrem Jihlava, ZUŠ, DDM a dalšími občanskými sdruženími a centry. Žáci měli možnost konzultovat s výchovnými poradkyněmi své problémy ústně nebo i písemně. S pravidly komunikace byli žáci seznámeni předem. Mohli využít individuálně smluvenou dobu jak žáci, tak rodiče nebo konzultační hodiny. Žáci byli informováni z mnoha zdrojů o Linkách BEZPEČÍ, DŮVĚRY, bezplatné Lince VZKAZ DOMU. Žáci i rodiče mohli nalézt telefonní kontakty na viditelných místech školy např. nástěnku vestibul školy, nástěnka u školního bufetu v 1. poschodí a nástěnka ve 2. poschodí. Řadu informací mohly děti vyčíst 17

19 a vidět na obrazovce ŠIKU, která byla nainstalovaná v prostoru školní chodby, vysílání probíhá třetím rokem (realizace programu multimediální prevence nežádoucího chování do škol Magistrát města Jihlavy). Obsahově zde byly k vidění informace o důsledcích bulimie a anorexie, relace poutavou formou vedla k zamyšlení nad přehnaným hubnutím a zaměřením se pouze na konzumní přístup k životu, zdůrazňovala jiné hodnoty, konkrétně nabízela pomoc. Byly zde ukázky první pomoci, krizová telefonní čísla, dopravní výchova, kontakty pro případ problémů ve škole, doma, zprávy o nebezpečí komunikace a kontaktů s cizími osobami, objevovaly se zde informace o povoláních, obecně o oborech, o nebezpečí kouření a užívání omamných látek apod. Žáci se zájmem, především velké přestávce sporty sledovali. Vzhledem k tomu, že se spoty často opakují, mají děti možnost si i později v klidu, soukromě opsat doporučované kontakty pro případ potřeby. Žáci měli možnost pobývat v době volných hodin nebo také ráno a po vyučování v informačním centrum školy. Někteří zde mohli napsat v klidu, případně pod vedením dozírajícího pedagogického pracovníka, úkoly. Zároveň byla z prostředků Kraje Vysočina financována asistentka pedagoga, která pracuje s těmito dětmi ve vyučování a po dohodě s vyučujícími také zajišťuje formy podpory sociálně znevýhodněných žáků. Rovný přístup ke vzdělávání byl zajištěn pro všechny žáky. Třídní učitelé nadále pokračovali v zavedeném způsobu organizace třídnických hodin, využívali dramaterapie, komunikativní a sociální hry, pracovali, mluvili i hráli si v komunitním kruhu. Mnozí se snažili i citlivě korigovat vztahy v kolektivech, respektovali individualitu, oceňovali návrhy na zlepšení např. vztahů, ale i školního či třídního prostředí. Měli přehled o chování, studijních výsledcích žáků třídy, byli informováni o mnohých mimoškolních aktivitách ve školním klubu, v kroužcích v ZUŠ, DDM, ve sportovních, turistických a tanečních klubech, ve skautských a jiných organizacích s volnočasovými aktivitami. V průběhu roku byly dětmi vyplňovány různé dotazníky, ve kterých mohly vyjádřit své názory na život ve škole, na podmínky k učení doma apod. Byla mapována plynulost, případné problémy při přechodu na 2. stupeň ZŠ. Za spolupráce a asistence třídních učitelů a výchovných poradkyň byly problémy vyřešeny s těmi, kteří tzv. volali o pomoc Dokument,, Minimální preventivní program byl k dispozici ve sborovně. Obsahoval mimo jiné i doporučení pro učitele, třídní učitele. Při preventivní práci jsme brali v úvahu rodinné zázemí dětí, sociální rozdílnost, ochotu i protikladnost nezájem rodičů o školu. Paní vychovatelky společně s třídními učiteli zapojovali žáky z 2. stupně do přípravy a organizovaní soutěží na stanovištích na školním hřišti při dnech spolupráce naší ZŠ a mateřských škol. Žáci z 2. stupně pomáhali s organizací karnevalu i školní družiny a Dne otevřených dveří. Tímto způsobem byli rodiče vtaženi, pasivně a mnohdy i aktivně, do dění školy. Minimální preventivní program záda do celkového výchovně vzdělávacího programu školy, velmi dobře fungovala spolupráce třídních učitelů a výchovných poradkyň s PPP a SPC i dalšími složkami. Prevenci sociálně nežádoucího chování významně napomáhá i nabídka aktivit ve školním klubu a školní družině. Stejně tak aktivity, které probíhaly ve školním roce, mohou být dobrou inspirací pro trávení času. Přehled nabízených aktivit ve školní družině a školním klubu je na straně

20 10. Hospodaření v roce 2012 HV z prostředků na nepřímé náklady Příspěvky na provoz ,00 Výnosy z hospodářské činnosti ,07 Výnosy celkem ,07 Náklady celkem ,30 HV 1110,77 HV z prostředků na přímé NIV Poskytnuté prostředky ,00 Výnosy celkem ,00 Náklady ,00 HV 0,00 Čerpání prostředků na přímě NIV Učebnice ,00 Školní potřeby pro 1. třídu 7 071,00 Učební pomůcky ,00 OOPP 7 259,00 Školní potřeby pro žáky s poruchami učení 7 352,00 Knihy do žákovské knihovny 250,00 Cestovné 3 010,00 Programy pro děti 0,00 DVPP 3 436,00 Přímé náklady na plavecký výcvik ,00 Mzdové náklady ,00 Zdravotní pojištění a sociální pojištění ,00 Preventivní prohlídky 8 550,00 Zákonné pojištění (4,2 promile z HM) ,90 FKSP ,00 Dočasná pracovní neschopnost ,00 Celkem ,00 19

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Ředitel Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace vydává v souladu

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 Zpráva o použití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) ve vztahu k plánu personálního rozvoje

Více

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 Učební plán ŠVP - I. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předměty I. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKĚ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2014/2015 Zpracovala Mgr. Sylva Hrušková. OBSAH 1. Úvod a charakteristika školy... 3 2. Přehled oborů vzdělání... 4 3.

Více

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2016/2017

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2016/2017 7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2016/2017 Učební plán ŠVP - I. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

d) průměr žáků na třídu 12,00 2. Zaměstnanci školy a) pedagogičtí pracovníci ( PP) 6 b) nepedagogičtí pracovníci (NP) 4 Mgr. A.

d) průměr žáků na třídu 12,00 2. Zaměstnanci školy a) pedagogičtí pracovníci ( PP) 6 b) nepedagogičtí pracovníci (NP) 4 Mgr. A. Organizační zabezpečení školního roku 2017/2018 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 36 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 12,00 2.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min.

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min. Organizace školního roku 2014 / 2015 Učební plán na školní rok ŠVP Cesty min. hodin disponibilní hod. Český jazyk 9 10 8 7 7 35 6 Angličtina -- -- 3 3 3 9 0 Matematika 4 5 5 5 5 20 4 Prvouka 2 2 3 -- --

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU pro základní vzdělávání KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ č. j. TZŠ 450/2013 platný od 1. 9. 2014 Dodatek č. 1 k ŠVP pro základní vzdělávání 1 Kuldovka svět poznání,

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

Základní škola Schulzovy sady

Základní škola Schulzovy sady Základní škola Schulzovy sady Škola Kapacita 900 žáků Naplněnost 823 žáků, 91,5% 9 postupných ročníků 36 tříd, 3 5 paralelních tříd v ročníku 1. stupeň 451 žáků 2. stupeň 372 žáků Dojíždějící více než

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika Úprava č. 3 4. Učební plán (úpravy modře, změny zvýrazněny žlutě) 4.1 Učební plán pro 1. stupeň 1. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

4. UČEBNÍ PLÁN (č.j. 10-1/2011)

4. UČEBNÍ PLÁN (č.j. 10-1/2011) 4. UČEBNÍ PLÁN (č.j. 10-1/2011) 4.1. Učební plán I.stupeň povinná časová dotace RVP 18-22 18-22 22-26 22-26 22-26 118 14 vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační

Více

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pedagogická rada projednala dne: 27. 09. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Mgr. Pavel Tomáš ředitel školy Charakteristika školy 6. základní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy E-mail Základní škola pro tělesně postižené, Opava,

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (úprava

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice, příspěvková organizace

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Chomutov. Adresa: Kadaňská 163, Vilémov. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Chomutov. Adresa: Kadaňská 163, Vilémov. Identifikátor: Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Chomutov Adresa: Kadaňská 163, 431 54 Vilémov Identifikátor: 600 077 322 Termín konání inspekce:

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

Plán minimálního programu prevence

Plán minimálního programu prevence Základní škola a Mateřská škola Město Touškov, příspěvková organizace Čemínská 296, Město Touškov 330 33 Plán minimálního programu prevence 2015 / 2016 Mgr. Ivana Mertlová Mgr. Libuše Kalvasová Ředitelka

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 Zpráva o použití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) ve vztahu k plánu personálního rozvoje

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace. Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno. Identifikátor: 600 108 023

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace. Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno. Identifikátor: 600 108 023 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno Identifikátor: 600 108 023 Termín konání

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Harmonická škola pro život

Harmonická škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Harmonická škola pro život Základní škola a mateřská škola Ostrava - Lhotka, příspěvková organizace Identifikační údaje Předkladatel Základní škola Ostrava

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY Škola: Základní škola Liberec, Broumovská 847/7, 460 01 Liberec 6, příspěvková

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV 12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život č. j. 826/2007 Škola: Ředitel školy: Koordinátoři ŠVP ZV: Základní škola a mateřská škola Brno, Blažkova

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2012/2013

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2012/2013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ a ZUŠ Horažďovice, příspěvková organizace adresa školy: Blatenská ul. 540,

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

IV. Školní učební plán

IV. Školní učební plán IV. Školní učební plán a) Východiska: Rámcový učební plán, který stanoví vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a jejich minimální časové dotace a zároveň stanoví povinnou časovou dotaci pro jednotlivé stupně

Více

Organizace školního roku 2012/2013

Organizace školního roku 2012/2013 Organizace školního roku 2012/2013 Časový plán zahájení školního roku pondělí 3. září 2012 podzimní prázdniny čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2012 vánoční prázdniny sobota 22. prosince 2012 až středa

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více