V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y. školní rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y. školní rok 2012-2013"

Transkript

1 Z Á K L A D N Í Š K O L A A M A T E Ř S K Á Š K O L A O L O M O U C, Ř E Z N Í Č K O V A 1 telefon: V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y školní rok Zpracoval: Mgr. Miloslav Palát ředitel školy Dne:

2 C H A R A K T E R I S T I K A Š K O LY Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1 je součástí výchovně vzdělávací soustavy a je zařazena do sítě škol. Právním subjektem je škola od Poskytuje základní vzdělání, zabezpečuje rozumovou výchovu ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie poskytuje mravní, estetickou, pracovní, zdravotní, tělesnou, ekologickou a rodinnou výchovu žáků. Připravuje žáky pro další studium a praxi. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1 zahrnuje základní školu, 3 mateřské školy a školní jídelnu. Základní škola je úplná, má 9 ročníků a dělí se na první a druhý stupeň. 1. stupeň tvoří 1. až 5. ročník - počet tříd 5 2. stupeň tvoří 6. až 9. ročník - počet tříd 4 Od v rámci organizačních změn byly k naší škole přiřazeny 3 mateřské školy MŠ Hodolanská 4, MŠ Purkyňova 3, MŠ Táboritů 36 celkem 6 tříd. Celkem má škola ve školním roce 2011/ tříd ZŠ, 2 oddělení ŠD, 6 tříd MŠ. Vyučování probíhá dle ŠVP a programu Základní škola. Třídy se naplňují do počtu 30 žáků v mateřských školách a školní družině do počtu 30 žáků. Ředitel školy dělí třídy na skupiny v souladu s učebním plánem. Počet skupin a počet žáků ve skupině určuje podle podmínek školy a charakteru vyučovacího předmětu v souladu s požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví. Ředitel školy ustanovila 9 třídních učitelů, předsedy předmětových komisí na druhém stupni a metodického sdružení na 1. stupni. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1 zaměstnává ve šk. roce 2012 / 2013 celkem 51 zaměstnanců 28 pedagogických, 10 provozních a 13 zaměstnanců ve školní jídelně. Pedagogické pracovníky tvoří 14 učitelů ZŠ, 2 vychovatelky ŠD, 1 asistent pedagoga, 11 učitelek MŠ. Ředitel školy zřizuje pedagogickou radu jako svůj poradní orgán. Členy pedagogické rady jsou všichni pedagogičtí zaměstnanci školy. Ředitel školy vydává po projednání se zaměstnanci školy a se souhlasem pedagogické rady řád školy, schvaluje řád odborných učeben. ZŠ spolupracuje s dětským lékařem, dětským zubním lékařem / ordinace je umístěna v budově školy /, Krajskou hygienickou stanicí, PPP. Součástí školy je i školní družina, která má 2 oddělení. Součástí školy je i školní jídelna - 13 zaměstnanců Součástí školy jsou 3 mateřské školy 15 zaměstnanců Ředitel školy a všichni zaměstnanci zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví žáků při činnostech souvisejících s výchovou a vzděláním. Současně vytváří podmínky pro bezpečnost a ochranu zdraví a kontroluje jejich dodržování.

3 U č e b n í p l á n š k o l y Učební plán: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dejme šanci všem: ročník. Od byla provedena ve ŠVP ZV Dejme šanci všem změna výuka anglického jazyka od 1. třídy (viz. str. 4,5 výroční zprávy 2011/2012) Změna na pozici ředitele a zástupce ředitele školy: Od nastupuje do funkce ředitele školy: Mgr. Miloslav Palát Od nastupuje jako zástupce ředitele školy: Mgr. Romana Jadrníčková

4 ŠVP Dejme šanci všem původní verze ve školním roce 2012/2013 se podle ní vyučovalo od 4. do 9. ročníku Názvy vyučovacích Počet vyučovacích hodin týdně v ročnících předmětů a/základní Jazyk český Prvouka Vlastivěda 2 2 Přírodověda 1 2 Matematika Tělesná výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Pracovní činnosti Cizí jazyk Občanská výchova Zeměpis Dějepis Přírodopis Fyzika Chemie 2 2 Výchova ke zdraví b/volitelné disponibilní dotace Projekt hodina Hodin celkem Volitelné předměty: 7. třída: Cizí jazyk (německý) 8. třída: Cizí jazyk (německý) 9. třída: Cizí jazyk (německý)

5 ŠVP Dejme šanci všem ZMĚNA OD Ve školním roce 2012 /2013 se podle ní vyučovalo v 1. až 3. ročníku Názvy vyučovacích Počet vyučovacích hodin týdně v ročnících předmětů a/základní Jazyk český Prvouka Vlastivěda 2 2 Přírodověda 1 2 Matematika Informatika Tělesná výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a svět práce 1.st. Pracovní činnosti2.st Cizí jazyk Občanská výchova Zeměpis Dějepis Přírodopis Fyzika Chemie 2 2 Výchova ke zdraví b/volitelné disponibilní dotace Hodin celkem

6 Ú D A J E O P R A C O V N Í C Í C H titul jméno, příjmení Vzdělání 1. Mgr.Marie Melcherová VŠ uč. 2.st. 2. RNDr.Jarmila Kargerová VŠ uč. stř. školy 3. Mgr.Zuzana Sobotková VŠ uč. 2. i 3.st. 4. PhDr. Miroslava Jánová VŠ uč.2. i 3. st. 5. Mgr.Eva Kristková VŠ spec. ped. 6. Lenka Vychodilová VŠ uč. 2. st. 7. Hana Petříková VŠ uč. 3. st. 8. Mgr.Kateřina Kvapilová VŠ uč. 1.st. 9. Mgr. Martin Slovák VŠ uč. 2.st. 10. Mgr. Radka Smolková VŠ spec. ped. 11. Mgr. Radmila Klásková VŠ spec. ped 12. Libuše Odstrčilová SŠ, asistent pedagoga 13. Mgr. Romana Jadrníčková VŠ uč. 2. i 3.st. 14. Bc. Jana Procházková VŠ 1. Stupeň VŠ AJ 15. Věra Handlířová SŠ vychovatelka 16. Alena Zmrzlíková SŠ vychovatelka 17. Anežka Austová SŠ ved. ŠJ 18. Alena Kasalová SO sam. ref. ŠJ 19. Lenka Zlínská SO vedoucí kuchařka ŠJ 20. Hana Doležalová SO kuchařka 21. Martina Valentová SOU pracovnice provozu 22. Jana Voráčová SO pracovnice provozu 23. Dana Šebestová SŠ pracovnice provozu 24. Marie Melounová SO pracovnice provozu 25. Pavla Steigerová SO kuchařka 26. Marta Buberníková SO kuchařka 27. Lenka Nádvorníková SO kuchařka 28. Jaroslav Zelinka SŠ - školník 29. Margita Hrubá SOŠ uklízečka 30. Dáša Tóthová OU uklízečka 31. Pavla Zemková SŠ účetní/hospodářka 32. Petra Pazderová SŠ administrativní pracovnice 33. Jana Ličmanová SŠ ved.uč.mš Hodolanská

7 34. Ivona Urbišová SŠ uč. MŠ 35. Ivana Nováková SŠ uč.mš 36. Jiřina Velíšková SŠ uč. MŠ 37. Petra Procházková SO školnice 38. Ludmila Marečková SŠ ved. uč. MŠ Purkyňova 39. Pavlína Kašpárková SŠ uč. MŠ 40. Jarmila Sklenovská SŠ uč. MŠ 41. Hana Vodáková SŠ uč. MŠ 42. Marie Šubrtová SOU školnice 43. Renata Ciprisová základní uklízečka MŠ 44. Sylva Hirnerová SŠ ved. uč. MŠ Táboritů 45. Lenka Chvostková SŠ uč. MŠ 46. Lenka Kopečková SOU školnice MŠ 47. Ivana Urbánková SO kuchařka 48. Marie Kolářová SO kuchařka 49. Ljuba Česnová SO uklizečka 50. Jaroslava Chovancová SŠ uč. MŠ 51 Mgr. Zuzana Šeredová VŠ uč. 2.st Zaměstnanců celkem: 51 ZŠ = 23, ŠJ 13, MŠ 15, MD 3 z toho mužů: 2 žen: 49 Pedagogičtí zaměstnanci celkem: 28 z toho učitelé ZŠ: 14 vychovatelé: 2 asistent pedagoga 1 učitelky MŠ 11 Dělnická povolání: 18 THP: 5 Celkem: 51

8 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í Zápis do l. tříd: Přijímací řízení na střední školy Výsledky přijímacího řízení ve škol.roce 2012 / A tř. tř. uč. Lenka Vychodilová 26 žáků škola zájemci přijato úspěšnost % Gymnázium 4 SOŠ 11 učební ob. -3 leté 8 učební ob. -4 leté 3 5.A třída tř. uč. Mgr. Radka Smolková 21 žák škola zájemci přijato úspěšnost % vícel.gymnázia , 2 7.třída tř. uč. Mgr. Zuzana Sobotkoová 20 žáků škola zájemci přijato úspěšnost % dvoj.gymnázia Celkově - žáci 9.a nižších ročníků škola zájemci přijato úspěšnost % Gymnázium 4 SOŠ 11 uč.obory 3 - leté 9 uč.obory 4 - leté 3

9 P Ř E H L E D N É Ú D A J E O Ž Á C Í C H k Ročník Počet žáků Počet chlapců Počet dívek I.A A A A A Celkem 1. st A A A A Celkem 2. st Celkem ZŠ

10 Třídní učitelé k Třída učitel počet žáků l.a Mgr. Kristková Eva 23 2.A Mgr. KvapilováKateřina 24 3.A Mgr. Klásková Radmila 17 4.A Bc, Jana Procházková 27 5.A Mgr. Smolková Radka 21 Celkem 1. stupeň A Mgr. Msrtin Slovák 29 7.A Mgr. Zuzana Sobotková 20 8.A Mgr. Šeredová Zuzana 15 9.A Lenka Vychodilová 26 Celkem 2. stupeň 90 Celkem ZŠ 202 Povinnou školní docházku ukončilo: 9.A 26 8.A 1 Celkem: 27 žáků Služby školní jídelny využívalo žáků: tř. 80 žáků Školní družinu navštěvovalo 60 žáků tř. 65 žáků Celkem: 145 žáků

11 Přehled prospěchu, chování a docházky za školní rok 2011/ 2012 TŘÍDA POČET PROS. VYZN. NEPR. DŮTKY CHOVÁNÍ ABSENCE průměr na průměr na ž.- TU ŘŠ 2.ST 3.ST OML. NEOML. ž.-oml. neoml. 1.A ,52 0,00 2.A ,87 0,00 3.A ,05 0,00 4.A ,48 0,00 5.A ,47 0,00 6.A ,27 0,20 7.A ,90 0,00 8.A ,33 0,00 9.A ,26 0,00 Cel ,08 0,02

12 Ve školním roce 2012/2013 naše škola organizovala nebo se zúčastnila těchto soutěží: Tělovýchovné soutěže: Předvánoční turnaj ve vybíjené a v sálové kopané Ve dnech 19. a 20. prosince 2012 se konaly školní předvánoční turnaje. Dívky se utkaly ve vybíjené a chlapci ve florbalu. Dopravní soutěž mladých cyklistů Dne 6. května reprezentovalo naši školu družstvo starších žáků ve složení: Žáci se umístili na velmi pěkném 2. místě! Bowlingový turnaj Dne 7. května proběhlo v Bowlandu vyhlášení výsledků bowlingového turnaje škol pod názvem BOTUŠ. (Hrací den se konal 23. dubna) Žáci dosáhli velmi pěkného úspěchu, obsadili 2. místo! Zároveň proběhla i soutěž jednotlivců, ve které se žák naší školy z 8.A umístil na výborném 3. místě! Atletický čtyřboj Dne 15. května se konalo okrskové kolo atletického čtyřboje na ZŠ Demlova. Naši školu reprezentovala čtyři družstva: Mladší žáci obsadili 6. místo. Mladší žákyně obsadily 2. místo. Starší žáci obsadili 2. místo. Starší žákyně obsadily 4. místo. Matematické soutěže: Pythagoriáda Dne 30. ledna 2013 se konala matematická soutěž Pythagoriáda. Zúčastnili se jí žáci 5., 6., 7. a 8. tříd. Nejlépe si vedli žáci z 5.A třídy. Matematický klokan V pátek 22. března 2013 se konala soutěž v matematice, které se účastnili žáci 2. až 9. tříd.

13 Soutěž ve finanční gramotnosti 3. MÍSTO V CELOREPUBLIKOVÉ SOUTĚŽI "Rozpočti si to!" - finanční gramotnost do škol RODINA ŘEZNÍČKOVA SE DOČKALA VYNIKAJÍCÍHO VÝSLEDKU! Rodinu tvořili čtyři žáci 8. Ročníku a duch rodiny - paní učitelka Mgr. Romana Jadrníčková. Celostátní soutěže ve finanční gramotnosti s názvem Rozpočti si to!,zaštiťovaná firma yourchance o.p.s Praha, která provozuje portál Soutěž trvala od 27. března 2013 a byla ukončena 11. května celostátním finále. Do tohoto finále postoupilo 16 nejlepších týmů. Náš tým, rodina Řezníčkova, postoupila do celostátního finále z 5. místa a nakonec zabojovala a umístila se na konečném 3. místě. Jako odměnu jsme získali hru Finanční svoboda a další zajímavé knihy a drobné ceny. Po celou dobu žáci plnili úkoly z jednotlivých kol a bylo třeba toho skutečně hodně nastudovat a velmi pečlivě sestavit příjmy, výdaje a celkový rozpočet rodiny. V jednotlivých kolech žáci řešili otázky profilu domácnosti, bydlení, pravidelných výdajů, stravování, investování, vzdělávání, bank, bankovních účtů, využívání volného času a další. Vyučující: Mgr. Romana Jadrníčková Olympiáda v českém jazyce Dne 27. listopadu 2012 se konalo školní kolo olympiády v českém jazyce. Soutěže se zúčastnilo 15 žáků z 8. a 9. ročníku. Nejlépe se umístila Lenka Černá z 9. A, která postupuje do okresního kola, které se bude konat v DDM. Recitační soutěž Dne 28. ledna 2013 se na naší škole uskutečnilo školní kolo recitační soutěže. Soutěžili žáci z 1. a 2. stupně, ve třech kategoriích: 1. Kategorie zvítězila žákyně 3. A třídy 2. Kategorie zvítězila žákyně 6. A třídy 3. Kategorie zvítězil žák 8. A třídy

14 Odpadová olympiáda Dne se zúčastnili žáci ročníků naší školy Odpadové olympiády. Celá akce je každoročně připravována ve spolupráci s Centrem ekologických aktivit a pedagogickou fakultou UP v Olomouci a konala se v Bezručových sadech. Žáci si na 10 stanovištích zopakovali a také prohloubili znalosti a dovednosti ve třídění odpadu a odpovídali na otázky související s touto problematikou. Naši školu reprezentovala 2 smíšená družstva. 1. družstvo ve složení : Jakub Polách, Klárka Olšanská, Matěj Beneš, Patricie Verbíková, Katka Pavelková a Eva Valešová se umístilo na 11. místě a 2. družstvo ve složení : Matěj Petrželka, Lukáš Duda, Filip Losert, Katka Brablíková, Julie Pluhařová a Denisa Kredbová skončilo na pěkném 6. místě z 32 přihlášených skupin. Všem žákům blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy. O nejlepší ekologický deník Žáci z kroužku "Ekaček" se zúčastnili soutěže "O nejlepší ekologický deník", která se týká klimatických změn a především jejich příčin a důsledků. Evropa kolem nás Žáci 5. a 6. ročníku se zúčastnili této korespondenční internetové soutěže vyhlášené a realizované pod patronací Europe Direct Olomouc, ASK ČR a SK Břidličná. Žáci zpracovávali otázky ze zeměpisu, přírodopisu i vlastivědy. Přírodovědný klokan 17. října 2012 se žáci 8. a 9. tříd zúčastnili soutěže Přírodovědný klokan. Nejlépe se dařilo Radomíru Kaplovi z 9.A. Na druhém místě se umístil Jiří Janů z 9.A a na třetím místě Leona Vaculková z 8.A. Školní kolo olympiády v anglickém jazyce Dne 24. ledna 2013 se konalo školní kolo olympiády v anglickém jazyce, zúčastnilo se ho 22 žáků z ročníku. Olympiáda sestávala ze 2 částí písemné a ústní. Okresní kolo olympiády v anglickém jazyce Dne 27. února 2013 se konalo okresní kolo olympiády v anglickém jazyce v DDM na tř. 17. listopadu. Naši školu reprezentovala v kategorii I.A Anna Střípková a v kategorii II.A nás reprezentovala Anna Byrtusová z 9.A. Na soutěži je doprovázela Mgr. Zuzana Šeredová.

15 Dále naše škola spolupořádá: Zdravé zuby projekt výukový na l. stupni zlepšit zubní zdraví u dětí Plavecký výcvik - ve školním roce 2012/2013 se zúčastnily výcviku 2. a 3. třídy. LVVZ Školní výlety a exkurze - všechny třídy Zubní prohlídky Výchovné koncerty Divadelní akce Spolupráce s Úřadem práce Volba povolání žáci 9. ročníků Spolupráce s knihovnou na Jungmannově ulici Spolupráce s Policií ČR a Městskou policií Spolupráce s vydavatelstvím FRAUS Spolupráce s rodilým mluvčím Spolupráce s mateřskými školami Poznej naše hlavní město Mimoškolní akce - DVPP - metodické akce - všichni ped. pracovníci - mimoškolní akce se žáky turistika - exkurze - pomoc nemocným a postiženým dětem - spolupráce s magistrátem města - vítání občánků - výroba dárků pro starší spoluobčany Spolupráce s UP Spolupráce s centrem ekologických aktivit Sluňákov

16 Zájmová činnost žáků ve škole: Výtvarné studio V rámci této zájmové činnosti, která je pro děti od ročníku, se děti pravidelně scházejí každé úterý odpoledne a tvoří a vymýšlejí různé zajímavé výrobky a věcičky. Cílem je rozvoj vlastní tvořivosti a kreativity dětí. Používáme různé techniky a pracovní metody a učíme se vyrábět nové věci. Děti zde zkouší např. malování na hedvábí, na sklo, různé textilní koláže, decupage, pracují s keramikou, se sádrou, voskem a dalším materiálem. Každý týden se seznamují a pronikají do nových technik a vyrábějí nové výrobky, které dělají sami, pouze se svou vlastní fantazií. Zároveň se u dětí rozvíjí jemná a hrubá motorika, rozšiřuje se vlastní fantazii a představivost a především se děti při práci zklidní a relaxují, což je pro spoutu dětí velice důležité. Činnost je přizpůsobena individuálním schopnostem jednotlivých dětí dle věku. Vyučující: Mgr. Eva Kristková Výuka hry na zobcovou sopránovou flétnu Výuka hra na zobcovou sopránovou flétnu probíhala od října do června pravidelně každou středu od hod. ( 3., 4. a 5.ročník) a ve čtvrtek od 13, hod. (2.a 3.ročník). Středeční kroužek navštěvovalo 6 děvčat, která hrají 3. rokem a jsou již na dobré úrovni, jak v hraní na hudební nástroj, tak v hudební nauce. S oblibou zahrají kánony, dvojhlasé písničky, menuety, trampské, lidové i moderní skladby., a ve výuce budou pokračovat v dalším školním roce. Děvčata vystupovala v rámci vánočního programu při slavnostním rozžínání stromu u školy a dále s kulturním programem na červnové školní akademii. Čtvrteční kroužek navštěvovalo 7 děvčat, s výukou na hudební nástroj i hudební naukou v tomto školním roce začala, zvládají jednoduchý rytmus a zahrají jednoduché lidové písničky. Ve výuce mohou děvčata pokračovat v dalším školním roce. Žákyním 9.roč.byla opět nabídnuta příprava základy hry na zobcovou sopránovou flétnu na talentové přijímací zkoušky na střední pedagogickou školu. Vyučující: Mgr. Kateřina Kvapilová

17 Kroužek ekologické výchovy ÉKÁČEK Zpráva o činnosti kroužku environmentální výchovy ve školním 2012/2013 na MŠ a ZŠ Řezníčkova 1, Olomouc EKÁČEK Kroužek environmentální výchovy probíhal na naší škole již druhým rokem. Náplní kroužku bylo plnění jednoho z průřezových témat školního vzdělávacího plánu- environmentální výchovy. Žáci se v něm zcela hravou formou seznamovali s přírodou, její ochranou a i s problémy, které způsobují zásahy člověka do přírody. Vyzkoušeli si různé aktivity, hry a tvořili i výukové listy pro ostatní spolužáky.velmi oblíbenou činností byla především práce s interaktivní tabulí, na níž si vyzkoušeli spoustu aktivit. Nedílnou součástí náplně kroužku byly i vycházky a exkurze na zajímavá místa. Kroužek probíhal každých 14 dní, vždy ve středu od do 15, 45 hod. Kroužek navštěvovalo 7 žáků z 1. stupně. Realizované aktivity: - Výukové programy Dejme šanci přírodě a Nová šance - využití některých didakticko-výukových materiálů- interaktivní tabule - Zajímavá zvířata- výskyt, způsob života, potrava- souvislosti s typem ekosystému, vliv na krajinu - Zelený ostrov výběr některých aktivit a témat - Den vody- pracovní listy - Den Slunce- výběr aktivit z projektu Zlatá nit - Sedm barev duhy - Individuální projekty dětí - Poznávání rostlin lesa a parku- vycházka do Smetanových sadů - S lupou k vodě Bystřička- pozorování vodních živočichů - Zapojení do soutěže O nejlepší ekologický deník V soutěži O nejlepší ekologický deník se žákyně 5.A- Kateřina Brablíková a Lenka Runtagová umístily na pěkném 2. místě z celé ČR. Oficiální předání cen proběhne začátkem září. Vyučující: Mgr. Radka Smolková, ved. kroužku

18 Dny Země Tento den se slaví jako mezinárodní svátek životního prostředí. I naši prvńáčci si připravili tuto oslavu a od středy do pátku dubna měli připravený třídenní program. První den si žáci přinesli do školy knihy o přírodě, zvířátkách a Vesmíru a uspořádali jsme výstavku knih o přírodě.společně jsme si četli a vyprávěli různé úryvky z knižek. Nakonec jsme vyráběli Přání pro Zemi, kde si žáci přáli čistou a krásnou přírodu. Druhý den jsme si promítali film o vyhynulých a ohrožených zvířátkách. Potom děti tvořily Zlatou rybku, která má Zemi splnit nějaké přáníčko. Ten den byl také vitamínovým dnem, kdy si děti donesly zdravou svačinku, plnou ovoce a zeleniny. Třetí den jsme letěti do Vesmíru. Let byl doplněn relaxační hudbou a vyprávěním o Vesmíru. Celý program jsme ukončili tematicky Veselý les, veselá louka, na který se děti těšily nejvíc. Malovali jsme na chodníku před školou naši Zemi očima dětí. Všechny kresby byly velmi krásné a pochvala od kolemjdoucích lidí jim rozzářila jejich dětské tvářičky. Vyučující: Mgr. Eva Kristková

19 Přehled údajů o výsledcích vzdělávání žáků za školní rok 2012 /2013 Počet žáků celkem 202 z toho prospělo 83 prospělo s vyznamenáním 105 neprospělo 4 vykonalo opravnou zkoušku 10 Vycházející žáci 27 z toho počet žáků 9. tříd 26 - přijatých na gymnázia 4 - přijatých na SOŠ 11 - přijatých na SOU 11 Z toho počet žáků 8.třídy Přijatých na SOU 3 leté 1 Počet žáků 5.tř. celkem 21 - přijatých na víceletá gymnázia 1 Počet žáků 7.tř. celkem 20 - přijatých na víceletá gymnázia 1 Počet pochval TU 152 pochval ŘŠ 4 důtek TU 43 důtek ŘŠ 30 sníž.známek z chování 2 11 sníž.známek z chování 3 3 omluvených hodin neomluvených hodin 6

20 Celkový rozbor úrazovosti Počet úrazů celkem: 12 z toho: registrované 4 odškodněné 4 celkem: 9.120,- Kč Další vzdělávání pedagogických pracovníků DVPP bylo zaměřeno na: 1. Priority týkající se koordinátorů EVVO, ŠVP, ICT a výchovného poradenství 4 pedagogové 2. Zvyšování kvality vzdělávání nadaných dětí 3. Práce s neukázněným a neprospívajícím žákem 4. Efektivitu výuky čtení a psaní v hodinách cizích jazyků -učitelé ZŠ 5. Anglická gramatika hrou pro 2. stupeň 6. Školskou legislativu ŘŠ, ZŘŠ, administrativní pracovník 7. Čtenářská gramotnost učitelé 1. i 2. stupně 8. Multikulturní výchovu výchovný poradce, koordinátor prevence, učitelé MŠ 9. Metodiku vzdělávání všichni pedagogové 10. Tvorbu digitálních učebních materiálů 12 pedagogů ZŠ

21 Školní družina: Školní rok jsme zahájili sportovním soutěživým odpolednem, kterého se zúčastnily téměř všechny děti a odnesly si plno malých odměn. Vyhlásily jsme soutěž ve sběru starého papíru. Děti se velmi ochotně zapojily do vyzdobení prostor školní družiny a pomáhaly s vytvářením pěkného nového prostředí. Keramický, výtvarný a sportovní kroužek, který probíhal v rámci školní družiny děti rády navštěvovaly. Vyrobily si spoustu dárečků a výrobků pro své blízké. V říjnu ještě proběhla soutěž v recitaci. Koncem listopadu jsme si nachystali čertovské masky, které si děti vyrobily a na Mikulášské nadílce je pak předvedly. Vyráběli jsme dárečky pro důchodce. Měsíc prosinec jsme zahájili výrobou ozdob na soutěž o nejlepší vánoční stromek u radnice. Výroba dárečků s vánoční tématikou na výzdobu ŠD, Vánoční jarmark, pro maminky a také na vánoční strom, který stál v areálu školy. Mikulášská a vánoční besídka, na které se zpívaly koledy a poseděli jsme si u stromečku s dárky. V lednu jsme si nachystali masky na karneval. Díky příznivému počasí mohla proběhnout soutěž o nejlepšího sněhuláka. Soutěž o nejlepšího baviče proběhla v únoru a v březnu jsme soutěžili o nejlepšího zpěváka. Duben jsme spojili s měsícem bezpečnosti a zopakovali znalosti z oblasti dopravy - značky, dopravní situace a první pomoc. V květnu jsme připravili dětem orientační závod. Školní rok již tradičně ukončujeme hledáním pokladu a kresbou na chodník na nádvoří školy. Vypracovovala: Věra Handlířová, vychovatelka ŠD Pohybové hry základy PP Kroužek pohybových her byl u družinových dětí velice oblíben. Využívali jsme převážně prostor školní tělocvičny. V jarních měsících za pěkného počasí jsme chodili na hřiště a do přírody. Cílem pohybových her bylo poskytovat dětem co nejvíce pohybových podmětů. Podporovat a soustavně rozvíjet jejich přirozenou pohyblivost. Děti se odreagovaly od každodenních školních povinností. Náměty na činnosti byly rozděleny do čtyř skupin: hry rozcvičovací, hry pro sílu a obratnost, hry rychlostní a vytrvalostní,

22 hry procvičující zvláštní dovednosti, hry s prvky první pomoci. Děti se do činností zapojovaly s velkou chutí. Největší zájem byl však o kolektivní míčové hry, při kterých se utužovaly jejich kamarádské vztahy. Zdokonalovaly se v technice zpracování míče, rychlém rozhodování, orientaci v prostoru. Velice rády soutěžily v předem určených družstvech s využitím dostupného nářadí a náčiní. Tyto hry rozvíjely ohleduplnost, toleranci a zdravé soutěžení. Velice rády se učily novým hrám a snažily se dodržovat pravidla her. Při pobytu na hřišti si děti oblíbily zejména hry s míčem, švihadla, soft rakety a obratnostní hry s využitím přírodních překážek. Na hřišti si děti také mohly vyzkoušet některé atletické disciplíny (běh, skok a hod). Při organizovaných hrách může docházet k úrazům. Děti získávaly hravou a zábavnou formou základní vědomosti o poskytnutí první pomoci. Nejzajímavější byly praktické činnosti v oblasti obvazové techniky. V příštím školním roce bych častěji uskutečňovala výlety do přírody (Kopeček u Olomouce, nové dopravní hřiště a park ve Smetanových sadech). Vyučující: Alena Zmrzlíková Keramický kroužek: Od nového školního roku probíhal keramický kroužek ve spolupráci s keramikem panem Švehlíkem. Střídavě pod vedením vychovatelek ŠD Věry Handlířové a Aleny Zmrzlíkové. Děti pracovaly s keramickou hlínou, naučily se s ní zacházet. Osvojily si manuální zručnost a zároveň rozvíjely svoji fantazii a estetické cítění. Jako každý rok i letos děti vyrobily 8 výrobků. Téma nám pomohl zpracovat pan Švehlík a výrobky vypaloval. S pomocí paní vychovatelek děti pak zvládly postup práce. Výrobky se nám všem velmi líbili a potěšili nás i obdarované. Vyučující: Věra Handlířová, Alena Zmrzlíková

23 Mateřské školy Od probíhala úprava přízemních prostor hlavní školní budovy, kde vznikla k nová MŠ Řezníčkova1. Mateřská škola, Olomouc, Hodolanská 4 Mateřská škola Hodolanská 4 je součástí Základní školy a Mateřské školy, Olomouc, Řezníčkova 1, příspěvková organizace. MŠ má dlouholetou tradici. Byla postavena v objektu původní Základní školy Řezníčkova 1. Do prostor MŠ je zvláštní vchod. Přestože je budova jednou stranou situována k hlavní silnici, vzdělávací aktivity nejsou narušeny. MŠ je dvojtřídní školou s celodenním provozem, s esteticky a účelně řešeným interiérem i přilehlou školní zahradou. Strava je dovážena ze školní jídelny, která je součástí subjektu a je v blízkosti MŠ. Je zapsáno 46 dětí ve věku 3-6-let přihlášených k celodenní docházce. Cíle a zaměření školy Vychováváme děti v harmonicky rozvinuté osobnosti v podnětném a přátelsky rodinném prostředí. Napomáháme dětem k bezproblémovému zařazení do vnějšího světa Působíme osobnostně s důrazem na oblast citovou a estetickou. Poskytujeme dětem dostatek pohybových aktivit k podpoře přirozeného tělesného rozvoje a zdraví. Jsme otevřeni a aktivně vstřícní vnějšímu sociálnímu prostředí, hlavně rodičům. Aktivně navazujeme a udržuje kontakty se společenskými institucemi a ostatními organizacemi za účelem vytvoření podmínek pro získání vnější podpory a vzájemné výchovné spolupráce, rozvíjí vlastní identitu. Je vypravován Školní vzdělávací program, který je otevřeným dokumentem, umožňujícím další rozvoj školy a zkvalitnění vzdělávání dětí. Má vnitřní stavbu a propojení vyhovuje všem požadavkům v daných oblastech. Akceptuje přirozená specifika dětí předškolního věku, umožňuje rozvoj a vzdělávání dítěte a jeho individuální možnosti.

24 Personální podmínky školy Odbornou péči zabezpečují čtyři učitelky s úvazkem 1,0 s požadovanou kvalifikací. Je podporována profesionalizace pracovního týmu, jsou vytvářeny podmínky pro jejich další systematické vzdělávání formou vzdělávacích kurzů, seminářů i samostudia. Specializované odborné služby pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, ke kterým předškolní pedagog sám není dostatečně kompetentní, jsou zajišťovány ve spolupráci s pracovníky poradenských zařízení (např. PPP,SPC) Ve školním roce adaptace nově příchozích dětí proběhla velmi pěkně, klidně bez větších problémů.mš má vypracován předadaptační a adaptační program, který umožňuje rodičům s dítětem navštívit mateřskou školu ještě před nástupem a společně se mohou účastnit her, slavností, pobytu venku, apod..mš nabízí a poskytuje odbornou literaturu a časopisy k danému tématu. Byly využívány individuální způsoby výchovné práce a dosaženo velmi dobrých výsledků. Zaznamenaly jsme u pravidelně chodících dětí pokroky ve všech oblastech výchovné práce. Ukázalo se, že zvláště u mladších dětí je velmi důležitá pravidelná docházka, hlavně v adaptačním období. Spolupráce s rodiči Mateřská škola spolupracuje s rodiči s cílem rozvíjet aktivity a organizovat činnost ve prospěch dětí a prohloubení vzájemného působení rodiny a MŠ. Rodiče jsou informováni o prospívání svého dítěte, o jeho individuálních pokrocích v rozvoji učení. S učitelkami se domlouvá na společném postupu při výchově a vzdělávání dítěte. Rodiče mají možnost se podílet na dění v mateřské škole, účastnit se různých programů. Jsou dostatečně informováni o všem, co se v mateřské škole děje. Spolupráce s rodiči byla velmi dobrá. V celém zařízení jsou navázány velmi pěkné vztahy mezi dětmi, rodiči a pedagogy. Vzdělávání - všichni pracovníci. školy byly proškoleny v oblasti BOZP, PO a poskytování I. pomoci. Pedagog. pracovnice individuálně studovaly nově zakoupené knihy a materiály z internetu, týkající se změn v oblasti předškolní výchovy. Pravidelně se zúčastňovaly vzdělávacích projektů. O problémech společně diskutovaly. Na základě těchto získaných informací průběžně pokračují na vytváření TVP a pokoušejí jej uvést do praxe během celého školního roku.

25 Kontrolní činnost ze strany vedení byla prováděna průběžně v oblasti výchovně vzdělávací i oblasti provozní sledováním práce učitelek, výsledků práce dětí, účast na přímém výchovném působení. Učitelky uplatňovaly aktivní metody a formy práce s využíváním pomůcek, hraček, literatury. Pracovaly profesionálně, využívaly své odborné znalosti..snažily se uplatňovat zásadu individuálního přístupu k dětem, zkoušet nové metody výchovné práce, jako využití situací, prožitkového učení. Diagnostická práce byla prováděna odpovědně, podrobněji jen u dětí vyžadující zvýšenou individuální péči. Hodnocení a závěry byly vždy projednány osobně na pedagogické poradě. Diskuzní forma byla velmi kladně přijata a proto ji budeme využívat i nadále. Průběžně byl kontrolován pořádek na pracovišti. Jsou kontrolovány hygienické předpisy, předepsané teploty jídel, kontrolován pitný režim.pravidelně je kontrolován jídelníček a strava. Všechny revize jsou uskutečňovány v termínu, průběžně kontrolován technický stav budovy. Co nabízí škola navíc dílčí programy: - seznámení s cizím jazykem angličtina s rodilým mluvčím English Education - u nových dětí realizujeme ve spolupráci s rodiči adaptační program - děti se zúčastňují předplaveckého výcviku a saunování - v zimním období nabízíme lyžařský výcvik - logopedickou péči ve spolupráci se Speciální mateřskou školou pro děti s vadami řeči, tř. Svornosti - u všech zájemců umožňujeme cvičení v tělocvičně ZŠ - nabízíme účast v tanečním kroužku, spolupráci s Lidovou školou umění, obor hudební, kulturní akce, návštěva divadel, využíváme celoroční nabídku kvalitních kulturních programů v MŠ i mimo ni. Tradiční akce školy: - Mikulášské zvonění - sv. Martin, příchod zimy, krmení zvířátek - Vánoční zastavení - společné vyrábění dárků, posezení u stromečku - seznámení s lidovými zvyky - dětský karneval - vynášení Babice Zimice - Svátky jara - společné vyrábění velikonočních ozdob - besídka pro rodiče - oslava dětského dne, skákací hrad

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OLOMOUC, ŘEZNÍČKOVA 1, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013 2014 Zpracoval: Mgr. Miloslav Palát ředitel školy Dne: 18. 9. 2014 OBSAH 1.

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, ve znění vyhlášky

Více

E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH ZDRAVÍ

E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH ZDRAVÍ Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2008-09 Pedagogická rada schválila dne 1.9.2009 Školská rada schválila dne 14.10.2009 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole ( název,

Více

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Základní škola Dobřichovice Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 1 Obsah 1. Základní údaje o škole... 2 1.1. Název, sídlo, vedení, zřizovatel školy, školská rada... 2 1.2. Charakteris

Více

Výroční zpráva Základní školy, Suchdol okres Kutná Hora. školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy, Suchdol okres Kutná Hora. školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy, Suchdol okres Kutná Hora školní rok 2013/2014 OBSAH 1. Základní údaje o škole. 2 2. Charakteristika školy. 3 3. Škola a školská zařízení členění 5 4. Obor vzdělávání a údaje

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042 V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2013/2014 Olomouc Svatý Kopeček říjen 2014 1.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE OKRES PRAHA- ZÁPAD VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Základní údaje o škole : Adresa : Základní škola Průhonice, okres Praha západ Školní 191 252 43 Průhonice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva. školní rok 2007/2008. Mgr. Pavel Pacal ředitel školy

Výroční zpráva. školní rok 2007/2008. Mgr. Pavel Pacal ředitel školy Výroční zpráva školní rok 2007/2008 Mgr. Pavel Pacal ředitel školy Obsah: 1. Charakteristika školy 3 2. Vzdělávací program školy 5 3. Pracovníci školy...6 4. Výsledky kontrol školy 8 5. Poskytování informací

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní škola Dobřichovice Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Obsah 1. Základní údaje o škole... 2 1.1. Název, sídlo, vedení, zřizovatel školy, školská rada... 2 1.2. Charakteris;ka

Více

e-mail: reditel7.zs@volny.cz DS: 9s3gjbs tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165

e-mail: reditel7.zs@volny.cz DS: 9s3gjbs tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 e-mail: reditel7.zs@volny.cz DS: 9s3gjbs tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 č.j.: 1682/2014/ZŠ a MŠ Kladno: 1.9. 2014 Statutární město Kladno oddělení školství nám. 17. listopadu 2840 K

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Základní škola, Praha 10, Veronské náměstí Veronské náměstí 20/391, 109 00 Praha 10 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 podle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. Tato zpráva obsahuje celkem

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy. ve školním roce 2013 2014

Výroční zpráva. o činnosti školy. ve školním roce 2013 2014 Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 PSČ 580 01 Havlíčkův Brod, telefon + fax 569 429 070, IČO 709 10 961 KB Havlíčkův Brod 128 38 521/0100, e-mail adresa zs.nuselska@worldonline.cz Č.j. 294/2014/ZSNU

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12

Mateřská škola Oáza v Praze 12 Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování světem her a poznávání Číslo jednací: samostatná evidence 2013/14 Aktualizován: 1. 9. 2014

Více

Výroční zpráva ředitelky školy

Výroční zpráva ředitelky školy Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola, Litovel Jungmannova 655, okres Olomouc Výroční zpráva ředitelky školy školní rok 2013 2014 V Litovli 21. září 2014 Obsah 1 Základní údaje o škole...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Praha 7 Ortenovo nám. 34

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Praha 7 Ortenovo nám. 34 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Praha 7 Ortenovo nám. 34 zpracovala: Ing. Monika Hodaňová zástupkyně ředitele školy Školská rada schválila dne: 9.10.

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace 1 Výroční zpráva Základní školy, Brno, Bosonožská 9, příspěvkové organizace byla zpracována na základě evaluačních

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více