V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y. školní rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y. školní rok 2012-2013"

Transkript

1 Z Á K L A D N Í Š K O L A A M A T E Ř S K Á Š K O L A O L O M O U C, Ř E Z N Í Č K O V A 1 telefon: V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y školní rok Zpracoval: Mgr. Miloslav Palát ředitel školy Dne:

2 C H A R A K T E R I S T I K A Š K O LY Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1 je součástí výchovně vzdělávací soustavy a je zařazena do sítě škol. Právním subjektem je škola od Poskytuje základní vzdělání, zabezpečuje rozumovou výchovu ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie poskytuje mravní, estetickou, pracovní, zdravotní, tělesnou, ekologickou a rodinnou výchovu žáků. Připravuje žáky pro další studium a praxi. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1 zahrnuje základní školu, 3 mateřské školy a školní jídelnu. Základní škola je úplná, má 9 ročníků a dělí se na první a druhý stupeň. 1. stupeň tvoří 1. až 5. ročník - počet tříd 5 2. stupeň tvoří 6. až 9. ročník - počet tříd 4 Od v rámci organizačních změn byly k naší škole přiřazeny 3 mateřské školy MŠ Hodolanská 4, MŠ Purkyňova 3, MŠ Táboritů 36 celkem 6 tříd. Celkem má škola ve školním roce 2011/ tříd ZŠ, 2 oddělení ŠD, 6 tříd MŠ. Vyučování probíhá dle ŠVP a programu Základní škola. Třídy se naplňují do počtu 30 žáků v mateřských školách a školní družině do počtu 30 žáků. Ředitel školy dělí třídy na skupiny v souladu s učebním plánem. Počet skupin a počet žáků ve skupině určuje podle podmínek školy a charakteru vyučovacího předmětu v souladu s požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví. Ředitel školy ustanovila 9 třídních učitelů, předsedy předmětových komisí na druhém stupni a metodického sdružení na 1. stupni. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1 zaměstnává ve šk. roce 2012 / 2013 celkem 51 zaměstnanců 28 pedagogických, 10 provozních a 13 zaměstnanců ve školní jídelně. Pedagogické pracovníky tvoří 14 učitelů ZŠ, 2 vychovatelky ŠD, 1 asistent pedagoga, 11 učitelek MŠ. Ředitel školy zřizuje pedagogickou radu jako svůj poradní orgán. Členy pedagogické rady jsou všichni pedagogičtí zaměstnanci školy. Ředitel školy vydává po projednání se zaměstnanci školy a se souhlasem pedagogické rady řád školy, schvaluje řád odborných učeben. ZŠ spolupracuje s dětským lékařem, dětským zubním lékařem / ordinace je umístěna v budově školy /, Krajskou hygienickou stanicí, PPP. Součástí školy je i školní družina, která má 2 oddělení. Součástí školy je i školní jídelna - 13 zaměstnanců Součástí školy jsou 3 mateřské školy 15 zaměstnanců Ředitel školy a všichni zaměstnanci zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví žáků při činnostech souvisejících s výchovou a vzděláním. Současně vytváří podmínky pro bezpečnost a ochranu zdraví a kontroluje jejich dodržování.

3 U č e b n í p l á n š k o l y Učební plán: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dejme šanci všem: ročník. Od byla provedena ve ŠVP ZV Dejme šanci všem změna výuka anglického jazyka od 1. třídy (viz. str. 4,5 výroční zprávy 2011/2012) Změna na pozici ředitele a zástupce ředitele školy: Od nastupuje do funkce ředitele školy: Mgr. Miloslav Palát Od nastupuje jako zástupce ředitele školy: Mgr. Romana Jadrníčková

4 ŠVP Dejme šanci všem původní verze ve školním roce 2012/2013 se podle ní vyučovalo od 4. do 9. ročníku Názvy vyučovacích Počet vyučovacích hodin týdně v ročnících předmětů a/základní Jazyk český Prvouka Vlastivěda 2 2 Přírodověda 1 2 Matematika Tělesná výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Pracovní činnosti Cizí jazyk Občanská výchova Zeměpis Dějepis Přírodopis Fyzika Chemie 2 2 Výchova ke zdraví b/volitelné disponibilní dotace Projekt hodina Hodin celkem Volitelné předměty: 7. třída: Cizí jazyk (německý) 8. třída: Cizí jazyk (německý) 9. třída: Cizí jazyk (německý)

5 ŠVP Dejme šanci všem ZMĚNA OD Ve školním roce 2012 /2013 se podle ní vyučovalo v 1. až 3. ročníku Názvy vyučovacích Počet vyučovacích hodin týdně v ročnících předmětů a/základní Jazyk český Prvouka Vlastivěda 2 2 Přírodověda 1 2 Matematika Informatika Tělesná výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a svět práce 1.st. Pracovní činnosti2.st Cizí jazyk Občanská výchova Zeměpis Dějepis Přírodopis Fyzika Chemie 2 2 Výchova ke zdraví b/volitelné disponibilní dotace Hodin celkem

6 Ú D A J E O P R A C O V N Í C Í C H titul jméno, příjmení Vzdělání 1. Mgr.Marie Melcherová VŠ uč. 2.st. 2. RNDr.Jarmila Kargerová VŠ uč. stř. školy 3. Mgr.Zuzana Sobotková VŠ uč. 2. i 3.st. 4. PhDr. Miroslava Jánová VŠ uč.2. i 3. st. 5. Mgr.Eva Kristková VŠ spec. ped. 6. Lenka Vychodilová VŠ uč. 2. st. 7. Hana Petříková VŠ uč. 3. st. 8. Mgr.Kateřina Kvapilová VŠ uč. 1.st. 9. Mgr. Martin Slovák VŠ uč. 2.st. 10. Mgr. Radka Smolková VŠ spec. ped. 11. Mgr. Radmila Klásková VŠ spec. ped 12. Libuše Odstrčilová SŠ, asistent pedagoga 13. Mgr. Romana Jadrníčková VŠ uč. 2. i 3.st. 14. Bc. Jana Procházková VŠ 1. Stupeň VŠ AJ 15. Věra Handlířová SŠ vychovatelka 16. Alena Zmrzlíková SŠ vychovatelka 17. Anežka Austová SŠ ved. ŠJ 18. Alena Kasalová SO sam. ref. ŠJ 19. Lenka Zlínská SO vedoucí kuchařka ŠJ 20. Hana Doležalová SO kuchařka 21. Martina Valentová SOU pracovnice provozu 22. Jana Voráčová SO pracovnice provozu 23. Dana Šebestová SŠ pracovnice provozu 24. Marie Melounová SO pracovnice provozu 25. Pavla Steigerová SO kuchařka 26. Marta Buberníková SO kuchařka 27. Lenka Nádvorníková SO kuchařka 28. Jaroslav Zelinka SŠ - školník 29. Margita Hrubá SOŠ uklízečka 30. Dáša Tóthová OU uklízečka 31. Pavla Zemková SŠ účetní/hospodářka 32. Petra Pazderová SŠ administrativní pracovnice 33. Jana Ličmanová SŠ ved.uč.mš Hodolanská

7 34. Ivona Urbišová SŠ uč. MŠ 35. Ivana Nováková SŠ uč.mš 36. Jiřina Velíšková SŠ uč. MŠ 37. Petra Procházková SO školnice 38. Ludmila Marečková SŠ ved. uč. MŠ Purkyňova 39. Pavlína Kašpárková SŠ uč. MŠ 40. Jarmila Sklenovská SŠ uč. MŠ 41. Hana Vodáková SŠ uč. MŠ 42. Marie Šubrtová SOU školnice 43. Renata Ciprisová základní uklízečka MŠ 44. Sylva Hirnerová SŠ ved. uč. MŠ Táboritů 45. Lenka Chvostková SŠ uč. MŠ 46. Lenka Kopečková SOU školnice MŠ 47. Ivana Urbánková SO kuchařka 48. Marie Kolářová SO kuchařka 49. Ljuba Česnová SO uklizečka 50. Jaroslava Chovancová SŠ uč. MŠ 51 Mgr. Zuzana Šeredová VŠ uč. 2.st Zaměstnanců celkem: 51 ZŠ = 23, ŠJ 13, MŠ 15, MD 3 z toho mužů: 2 žen: 49 Pedagogičtí zaměstnanci celkem: 28 z toho učitelé ZŠ: 14 vychovatelé: 2 asistent pedagoga 1 učitelky MŠ 11 Dělnická povolání: 18 THP: 5 Celkem: 51

8 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í Zápis do l. tříd: Přijímací řízení na střední školy Výsledky přijímacího řízení ve škol.roce 2012 / A tř. tř. uč. Lenka Vychodilová 26 žáků škola zájemci přijato úspěšnost % Gymnázium 4 SOŠ 11 učební ob. -3 leté 8 učební ob. -4 leté 3 5.A třída tř. uč. Mgr. Radka Smolková 21 žák škola zájemci přijato úspěšnost % vícel.gymnázia , 2 7.třída tř. uč. Mgr. Zuzana Sobotkoová 20 žáků škola zájemci přijato úspěšnost % dvoj.gymnázia Celkově - žáci 9.a nižších ročníků škola zájemci přijato úspěšnost % Gymnázium 4 SOŠ 11 uč.obory 3 - leté 9 uč.obory 4 - leté 3

9 P Ř E H L E D N É Ú D A J E O Ž Á C Í C H k Ročník Počet žáků Počet chlapců Počet dívek I.A A A A A Celkem 1. st A A A A Celkem 2. st Celkem ZŠ

10 Třídní učitelé k Třída učitel počet žáků l.a Mgr. Kristková Eva 23 2.A Mgr. KvapilováKateřina 24 3.A Mgr. Klásková Radmila 17 4.A Bc, Jana Procházková 27 5.A Mgr. Smolková Radka 21 Celkem 1. stupeň A Mgr. Msrtin Slovák 29 7.A Mgr. Zuzana Sobotková 20 8.A Mgr. Šeredová Zuzana 15 9.A Lenka Vychodilová 26 Celkem 2. stupeň 90 Celkem ZŠ 202 Povinnou školní docházku ukončilo: 9.A 26 8.A 1 Celkem: 27 žáků Služby školní jídelny využívalo žáků: tř. 80 žáků Školní družinu navštěvovalo 60 žáků tř. 65 žáků Celkem: 145 žáků

11 Přehled prospěchu, chování a docházky za školní rok 2011/ 2012 TŘÍDA POČET PROS. VYZN. NEPR. DŮTKY CHOVÁNÍ ABSENCE průměr na průměr na ž.- TU ŘŠ 2.ST 3.ST OML. NEOML. ž.-oml. neoml. 1.A ,52 0,00 2.A ,87 0,00 3.A ,05 0,00 4.A ,48 0,00 5.A ,47 0,00 6.A ,27 0,20 7.A ,90 0,00 8.A ,33 0,00 9.A ,26 0,00 Cel ,08 0,02

12 Ve školním roce 2012/2013 naše škola organizovala nebo se zúčastnila těchto soutěží: Tělovýchovné soutěže: Předvánoční turnaj ve vybíjené a v sálové kopané Ve dnech 19. a 20. prosince 2012 se konaly školní předvánoční turnaje. Dívky se utkaly ve vybíjené a chlapci ve florbalu. Dopravní soutěž mladých cyklistů Dne 6. května reprezentovalo naši školu družstvo starších žáků ve složení: Žáci se umístili na velmi pěkném 2. místě! Bowlingový turnaj Dne 7. května proběhlo v Bowlandu vyhlášení výsledků bowlingového turnaje škol pod názvem BOTUŠ. (Hrací den se konal 23. dubna) Žáci dosáhli velmi pěkného úspěchu, obsadili 2. místo! Zároveň proběhla i soutěž jednotlivců, ve které se žák naší školy z 8.A umístil na výborném 3. místě! Atletický čtyřboj Dne 15. května se konalo okrskové kolo atletického čtyřboje na ZŠ Demlova. Naši školu reprezentovala čtyři družstva: Mladší žáci obsadili 6. místo. Mladší žákyně obsadily 2. místo. Starší žáci obsadili 2. místo. Starší žákyně obsadily 4. místo. Matematické soutěže: Pythagoriáda Dne 30. ledna 2013 se konala matematická soutěž Pythagoriáda. Zúčastnili se jí žáci 5., 6., 7. a 8. tříd. Nejlépe si vedli žáci z 5.A třídy. Matematický klokan V pátek 22. března 2013 se konala soutěž v matematice, které se účastnili žáci 2. až 9. tříd.

13 Soutěž ve finanční gramotnosti 3. MÍSTO V CELOREPUBLIKOVÉ SOUTĚŽI "Rozpočti si to!" - finanční gramotnost do škol RODINA ŘEZNÍČKOVA SE DOČKALA VYNIKAJÍCÍHO VÝSLEDKU! Rodinu tvořili čtyři žáci 8. Ročníku a duch rodiny - paní učitelka Mgr. Romana Jadrníčková. Celostátní soutěže ve finanční gramotnosti s názvem Rozpočti si to!,zaštiťovaná firma yourchance o.p.s Praha, která provozuje portál Soutěž trvala od 27. března 2013 a byla ukončena 11. května celostátním finále. Do tohoto finále postoupilo 16 nejlepších týmů. Náš tým, rodina Řezníčkova, postoupila do celostátního finále z 5. místa a nakonec zabojovala a umístila se na konečném 3. místě. Jako odměnu jsme získali hru Finanční svoboda a další zajímavé knihy a drobné ceny. Po celou dobu žáci plnili úkoly z jednotlivých kol a bylo třeba toho skutečně hodně nastudovat a velmi pečlivě sestavit příjmy, výdaje a celkový rozpočet rodiny. V jednotlivých kolech žáci řešili otázky profilu domácnosti, bydlení, pravidelných výdajů, stravování, investování, vzdělávání, bank, bankovních účtů, využívání volného času a další. Vyučující: Mgr. Romana Jadrníčková Olympiáda v českém jazyce Dne 27. listopadu 2012 se konalo školní kolo olympiády v českém jazyce. Soutěže se zúčastnilo 15 žáků z 8. a 9. ročníku. Nejlépe se umístila Lenka Černá z 9. A, která postupuje do okresního kola, které se bude konat v DDM. Recitační soutěž Dne 28. ledna 2013 se na naší škole uskutečnilo školní kolo recitační soutěže. Soutěžili žáci z 1. a 2. stupně, ve třech kategoriích: 1. Kategorie zvítězila žákyně 3. A třídy 2. Kategorie zvítězila žákyně 6. A třídy 3. Kategorie zvítězil žák 8. A třídy

14 Odpadová olympiáda Dne se zúčastnili žáci ročníků naší školy Odpadové olympiády. Celá akce je každoročně připravována ve spolupráci s Centrem ekologických aktivit a pedagogickou fakultou UP v Olomouci a konala se v Bezručových sadech. Žáci si na 10 stanovištích zopakovali a také prohloubili znalosti a dovednosti ve třídění odpadu a odpovídali na otázky související s touto problematikou. Naši školu reprezentovala 2 smíšená družstva. 1. družstvo ve složení : Jakub Polách, Klárka Olšanská, Matěj Beneš, Patricie Verbíková, Katka Pavelková a Eva Valešová se umístilo na 11. místě a 2. družstvo ve složení : Matěj Petrželka, Lukáš Duda, Filip Losert, Katka Brablíková, Julie Pluhařová a Denisa Kredbová skončilo na pěkném 6. místě z 32 přihlášených skupin. Všem žákům blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy. O nejlepší ekologický deník Žáci z kroužku "Ekaček" se zúčastnili soutěže "O nejlepší ekologický deník", která se týká klimatických změn a především jejich příčin a důsledků. Evropa kolem nás Žáci 5. a 6. ročníku se zúčastnili této korespondenční internetové soutěže vyhlášené a realizované pod patronací Europe Direct Olomouc, ASK ČR a SK Břidličná. Žáci zpracovávali otázky ze zeměpisu, přírodopisu i vlastivědy. Přírodovědný klokan 17. října 2012 se žáci 8. a 9. tříd zúčastnili soutěže Přírodovědný klokan. Nejlépe se dařilo Radomíru Kaplovi z 9.A. Na druhém místě se umístil Jiří Janů z 9.A a na třetím místě Leona Vaculková z 8.A. Školní kolo olympiády v anglickém jazyce Dne 24. ledna 2013 se konalo školní kolo olympiády v anglickém jazyce, zúčastnilo se ho 22 žáků z ročníku. Olympiáda sestávala ze 2 částí písemné a ústní. Okresní kolo olympiády v anglickém jazyce Dne 27. února 2013 se konalo okresní kolo olympiády v anglickém jazyce v DDM na tř. 17. listopadu. Naši školu reprezentovala v kategorii I.A Anna Střípková a v kategorii II.A nás reprezentovala Anna Byrtusová z 9.A. Na soutěži je doprovázela Mgr. Zuzana Šeredová.

15 Dále naše škola spolupořádá: Zdravé zuby projekt výukový na l. stupni zlepšit zubní zdraví u dětí Plavecký výcvik - ve školním roce 2012/2013 se zúčastnily výcviku 2. a 3. třídy. LVVZ Školní výlety a exkurze - všechny třídy Zubní prohlídky Výchovné koncerty Divadelní akce Spolupráce s Úřadem práce Volba povolání žáci 9. ročníků Spolupráce s knihovnou na Jungmannově ulici Spolupráce s Policií ČR a Městskou policií Spolupráce s vydavatelstvím FRAUS Spolupráce s rodilým mluvčím Spolupráce s mateřskými školami Poznej naše hlavní město Mimoškolní akce - DVPP - metodické akce - všichni ped. pracovníci - mimoškolní akce se žáky turistika - exkurze - pomoc nemocným a postiženým dětem - spolupráce s magistrátem města - vítání občánků - výroba dárků pro starší spoluobčany Spolupráce s UP Spolupráce s centrem ekologických aktivit Sluňákov

16 Zájmová činnost žáků ve škole: Výtvarné studio V rámci této zájmové činnosti, která je pro děti od ročníku, se děti pravidelně scházejí každé úterý odpoledne a tvoří a vymýšlejí různé zajímavé výrobky a věcičky. Cílem je rozvoj vlastní tvořivosti a kreativity dětí. Používáme různé techniky a pracovní metody a učíme se vyrábět nové věci. Děti zde zkouší např. malování na hedvábí, na sklo, různé textilní koláže, decupage, pracují s keramikou, se sádrou, voskem a dalším materiálem. Každý týden se seznamují a pronikají do nových technik a vyrábějí nové výrobky, které dělají sami, pouze se svou vlastní fantazií. Zároveň se u dětí rozvíjí jemná a hrubá motorika, rozšiřuje se vlastní fantazii a představivost a především se děti při práci zklidní a relaxují, což je pro spoutu dětí velice důležité. Činnost je přizpůsobena individuálním schopnostem jednotlivých dětí dle věku. Vyučující: Mgr. Eva Kristková Výuka hry na zobcovou sopránovou flétnu Výuka hra na zobcovou sopránovou flétnu probíhala od října do června pravidelně každou středu od hod. ( 3., 4. a 5.ročník) a ve čtvrtek od 13, hod. (2.a 3.ročník). Středeční kroužek navštěvovalo 6 děvčat, která hrají 3. rokem a jsou již na dobré úrovni, jak v hraní na hudební nástroj, tak v hudební nauce. S oblibou zahrají kánony, dvojhlasé písničky, menuety, trampské, lidové i moderní skladby., a ve výuce budou pokračovat v dalším školním roce. Děvčata vystupovala v rámci vánočního programu při slavnostním rozžínání stromu u školy a dále s kulturním programem na červnové školní akademii. Čtvrteční kroužek navštěvovalo 7 děvčat, s výukou na hudební nástroj i hudební naukou v tomto školním roce začala, zvládají jednoduchý rytmus a zahrají jednoduché lidové písničky. Ve výuce mohou děvčata pokračovat v dalším školním roce. Žákyním 9.roč.byla opět nabídnuta příprava základy hry na zobcovou sopránovou flétnu na talentové přijímací zkoušky na střední pedagogickou školu. Vyučující: Mgr. Kateřina Kvapilová

17 Kroužek ekologické výchovy ÉKÁČEK Zpráva o činnosti kroužku environmentální výchovy ve školním 2012/2013 na MŠ a ZŠ Řezníčkova 1, Olomouc EKÁČEK Kroužek environmentální výchovy probíhal na naší škole již druhým rokem. Náplní kroužku bylo plnění jednoho z průřezových témat školního vzdělávacího plánu- environmentální výchovy. Žáci se v něm zcela hravou formou seznamovali s přírodou, její ochranou a i s problémy, které způsobují zásahy člověka do přírody. Vyzkoušeli si různé aktivity, hry a tvořili i výukové listy pro ostatní spolužáky.velmi oblíbenou činností byla především práce s interaktivní tabulí, na níž si vyzkoušeli spoustu aktivit. Nedílnou součástí náplně kroužku byly i vycházky a exkurze na zajímavá místa. Kroužek probíhal každých 14 dní, vždy ve středu od do 15, 45 hod. Kroužek navštěvovalo 7 žáků z 1. stupně. Realizované aktivity: - Výukové programy Dejme šanci přírodě a Nová šance - využití některých didakticko-výukových materiálů- interaktivní tabule - Zajímavá zvířata- výskyt, způsob života, potrava- souvislosti s typem ekosystému, vliv na krajinu - Zelený ostrov výběr některých aktivit a témat - Den vody- pracovní listy - Den Slunce- výběr aktivit z projektu Zlatá nit - Sedm barev duhy - Individuální projekty dětí - Poznávání rostlin lesa a parku- vycházka do Smetanových sadů - S lupou k vodě Bystřička- pozorování vodních živočichů - Zapojení do soutěže O nejlepší ekologický deník V soutěži O nejlepší ekologický deník se žákyně 5.A- Kateřina Brablíková a Lenka Runtagová umístily na pěkném 2. místě z celé ČR. Oficiální předání cen proběhne začátkem září. Vyučující: Mgr. Radka Smolková, ved. kroužku

18 Dny Země Tento den se slaví jako mezinárodní svátek životního prostředí. I naši prvńáčci si připravili tuto oslavu a od středy do pátku dubna měli připravený třídenní program. První den si žáci přinesli do školy knihy o přírodě, zvířátkách a Vesmíru a uspořádali jsme výstavku knih o přírodě.společně jsme si četli a vyprávěli různé úryvky z knižek. Nakonec jsme vyráběli Přání pro Zemi, kde si žáci přáli čistou a krásnou přírodu. Druhý den jsme si promítali film o vyhynulých a ohrožených zvířátkách. Potom děti tvořily Zlatou rybku, která má Zemi splnit nějaké přáníčko. Ten den byl také vitamínovým dnem, kdy si děti donesly zdravou svačinku, plnou ovoce a zeleniny. Třetí den jsme letěti do Vesmíru. Let byl doplněn relaxační hudbou a vyprávěním o Vesmíru. Celý program jsme ukončili tematicky Veselý les, veselá louka, na který se děti těšily nejvíc. Malovali jsme na chodníku před školou naši Zemi očima dětí. Všechny kresby byly velmi krásné a pochvala od kolemjdoucích lidí jim rozzářila jejich dětské tvářičky. Vyučující: Mgr. Eva Kristková

19 Přehled údajů o výsledcích vzdělávání žáků za školní rok 2012 /2013 Počet žáků celkem 202 z toho prospělo 83 prospělo s vyznamenáním 105 neprospělo 4 vykonalo opravnou zkoušku 10 Vycházející žáci 27 z toho počet žáků 9. tříd 26 - přijatých na gymnázia 4 - přijatých na SOŠ 11 - přijatých na SOU 11 Z toho počet žáků 8.třídy Přijatých na SOU 3 leté 1 Počet žáků 5.tř. celkem 21 - přijatých na víceletá gymnázia 1 Počet žáků 7.tř. celkem 20 - přijatých na víceletá gymnázia 1 Počet pochval TU 152 pochval ŘŠ 4 důtek TU 43 důtek ŘŠ 30 sníž.známek z chování 2 11 sníž.známek z chování 3 3 omluvených hodin neomluvených hodin 6

20 Celkový rozbor úrazovosti Počet úrazů celkem: 12 z toho: registrované 4 odškodněné 4 celkem: 9.120,- Kč Další vzdělávání pedagogických pracovníků DVPP bylo zaměřeno na: 1. Priority týkající se koordinátorů EVVO, ŠVP, ICT a výchovného poradenství 4 pedagogové 2. Zvyšování kvality vzdělávání nadaných dětí 3. Práce s neukázněným a neprospívajícím žákem 4. Efektivitu výuky čtení a psaní v hodinách cizích jazyků -učitelé ZŠ 5. Anglická gramatika hrou pro 2. stupeň 6. Školskou legislativu ŘŠ, ZŘŠ, administrativní pracovník 7. Čtenářská gramotnost učitelé 1. i 2. stupně 8. Multikulturní výchovu výchovný poradce, koordinátor prevence, učitelé MŠ 9. Metodiku vzdělávání všichni pedagogové 10. Tvorbu digitálních učebních materiálů 12 pedagogů ZŠ

21 Školní družina: Školní rok jsme zahájili sportovním soutěživým odpolednem, kterého se zúčastnily téměř všechny děti a odnesly si plno malých odměn. Vyhlásily jsme soutěž ve sběru starého papíru. Děti se velmi ochotně zapojily do vyzdobení prostor školní družiny a pomáhaly s vytvářením pěkného nového prostředí. Keramický, výtvarný a sportovní kroužek, který probíhal v rámci školní družiny děti rády navštěvovaly. Vyrobily si spoustu dárečků a výrobků pro své blízké. V říjnu ještě proběhla soutěž v recitaci. Koncem listopadu jsme si nachystali čertovské masky, které si děti vyrobily a na Mikulášské nadílce je pak předvedly. Vyráběli jsme dárečky pro důchodce. Měsíc prosinec jsme zahájili výrobou ozdob na soutěž o nejlepší vánoční stromek u radnice. Výroba dárečků s vánoční tématikou na výzdobu ŠD, Vánoční jarmark, pro maminky a také na vánoční strom, který stál v areálu školy. Mikulášská a vánoční besídka, na které se zpívaly koledy a poseděli jsme si u stromečku s dárky. V lednu jsme si nachystali masky na karneval. Díky příznivému počasí mohla proběhnout soutěž o nejlepšího sněhuláka. Soutěž o nejlepšího baviče proběhla v únoru a v březnu jsme soutěžili o nejlepšího zpěváka. Duben jsme spojili s měsícem bezpečnosti a zopakovali znalosti z oblasti dopravy - značky, dopravní situace a první pomoc. V květnu jsme připravili dětem orientační závod. Školní rok již tradičně ukončujeme hledáním pokladu a kresbou na chodník na nádvoří školy. Vypracovovala: Věra Handlířová, vychovatelka ŠD Pohybové hry základy PP Kroužek pohybových her byl u družinových dětí velice oblíben. Využívali jsme převážně prostor školní tělocvičny. V jarních měsících za pěkného počasí jsme chodili na hřiště a do přírody. Cílem pohybových her bylo poskytovat dětem co nejvíce pohybových podmětů. Podporovat a soustavně rozvíjet jejich přirozenou pohyblivost. Děti se odreagovaly od každodenních školních povinností. Náměty na činnosti byly rozděleny do čtyř skupin: hry rozcvičovací, hry pro sílu a obratnost, hry rychlostní a vytrvalostní,

22 hry procvičující zvláštní dovednosti, hry s prvky první pomoci. Děti se do činností zapojovaly s velkou chutí. Největší zájem byl však o kolektivní míčové hry, při kterých se utužovaly jejich kamarádské vztahy. Zdokonalovaly se v technice zpracování míče, rychlém rozhodování, orientaci v prostoru. Velice rády soutěžily v předem určených družstvech s využitím dostupného nářadí a náčiní. Tyto hry rozvíjely ohleduplnost, toleranci a zdravé soutěžení. Velice rády se učily novým hrám a snažily se dodržovat pravidla her. Při pobytu na hřišti si děti oblíbily zejména hry s míčem, švihadla, soft rakety a obratnostní hry s využitím přírodních překážek. Na hřišti si děti také mohly vyzkoušet některé atletické disciplíny (běh, skok a hod). Při organizovaných hrách může docházet k úrazům. Děti získávaly hravou a zábavnou formou základní vědomosti o poskytnutí první pomoci. Nejzajímavější byly praktické činnosti v oblasti obvazové techniky. V příštím školním roce bych častěji uskutečňovala výlety do přírody (Kopeček u Olomouce, nové dopravní hřiště a park ve Smetanových sadech). Vyučující: Alena Zmrzlíková Keramický kroužek: Od nového školního roku probíhal keramický kroužek ve spolupráci s keramikem panem Švehlíkem. Střídavě pod vedením vychovatelek ŠD Věry Handlířové a Aleny Zmrzlíkové. Děti pracovaly s keramickou hlínou, naučily se s ní zacházet. Osvojily si manuální zručnost a zároveň rozvíjely svoji fantazii a estetické cítění. Jako každý rok i letos děti vyrobily 8 výrobků. Téma nám pomohl zpracovat pan Švehlík a výrobky vypaloval. S pomocí paní vychovatelek děti pak zvládly postup práce. Výrobky se nám všem velmi líbili a potěšili nás i obdarované. Vyučující: Věra Handlířová, Alena Zmrzlíková

23 Mateřské školy Od probíhala úprava přízemních prostor hlavní školní budovy, kde vznikla k nová MŠ Řezníčkova1. Mateřská škola, Olomouc, Hodolanská 4 Mateřská škola Hodolanská 4 je součástí Základní školy a Mateřské školy, Olomouc, Řezníčkova 1, příspěvková organizace. MŠ má dlouholetou tradici. Byla postavena v objektu původní Základní školy Řezníčkova 1. Do prostor MŠ je zvláštní vchod. Přestože je budova jednou stranou situována k hlavní silnici, vzdělávací aktivity nejsou narušeny. MŠ je dvojtřídní školou s celodenním provozem, s esteticky a účelně řešeným interiérem i přilehlou školní zahradou. Strava je dovážena ze školní jídelny, která je součástí subjektu a je v blízkosti MŠ. Je zapsáno 46 dětí ve věku 3-6-let přihlášených k celodenní docházce. Cíle a zaměření školy Vychováváme děti v harmonicky rozvinuté osobnosti v podnětném a přátelsky rodinném prostředí. Napomáháme dětem k bezproblémovému zařazení do vnějšího světa Působíme osobnostně s důrazem na oblast citovou a estetickou. Poskytujeme dětem dostatek pohybových aktivit k podpoře přirozeného tělesného rozvoje a zdraví. Jsme otevřeni a aktivně vstřícní vnějšímu sociálnímu prostředí, hlavně rodičům. Aktivně navazujeme a udržuje kontakty se společenskými institucemi a ostatními organizacemi za účelem vytvoření podmínek pro získání vnější podpory a vzájemné výchovné spolupráce, rozvíjí vlastní identitu. Je vypravován Školní vzdělávací program, který je otevřeným dokumentem, umožňujícím další rozvoj školy a zkvalitnění vzdělávání dětí. Má vnitřní stavbu a propojení vyhovuje všem požadavkům v daných oblastech. Akceptuje přirozená specifika dětí předškolního věku, umožňuje rozvoj a vzdělávání dítěte a jeho individuální možnosti.

24 Personální podmínky školy Odbornou péči zabezpečují čtyři učitelky s úvazkem 1,0 s požadovanou kvalifikací. Je podporována profesionalizace pracovního týmu, jsou vytvářeny podmínky pro jejich další systematické vzdělávání formou vzdělávacích kurzů, seminářů i samostudia. Specializované odborné služby pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, ke kterým předškolní pedagog sám není dostatečně kompetentní, jsou zajišťovány ve spolupráci s pracovníky poradenských zařízení (např. PPP,SPC) Ve školním roce adaptace nově příchozích dětí proběhla velmi pěkně, klidně bez větších problémů.mš má vypracován předadaptační a adaptační program, který umožňuje rodičům s dítětem navštívit mateřskou školu ještě před nástupem a společně se mohou účastnit her, slavností, pobytu venku, apod..mš nabízí a poskytuje odbornou literaturu a časopisy k danému tématu. Byly využívány individuální způsoby výchovné práce a dosaženo velmi dobrých výsledků. Zaznamenaly jsme u pravidelně chodících dětí pokroky ve všech oblastech výchovné práce. Ukázalo se, že zvláště u mladších dětí je velmi důležitá pravidelná docházka, hlavně v adaptačním období. Spolupráce s rodiči Mateřská škola spolupracuje s rodiči s cílem rozvíjet aktivity a organizovat činnost ve prospěch dětí a prohloubení vzájemného působení rodiny a MŠ. Rodiče jsou informováni o prospívání svého dítěte, o jeho individuálních pokrocích v rozvoji učení. S učitelkami se domlouvá na společném postupu při výchově a vzdělávání dítěte. Rodiče mají možnost se podílet na dění v mateřské škole, účastnit se různých programů. Jsou dostatečně informováni o všem, co se v mateřské škole děje. Spolupráce s rodiči byla velmi dobrá. V celém zařízení jsou navázány velmi pěkné vztahy mezi dětmi, rodiči a pedagogy. Vzdělávání - všichni pracovníci. školy byly proškoleny v oblasti BOZP, PO a poskytování I. pomoci. Pedagog. pracovnice individuálně studovaly nově zakoupené knihy a materiály z internetu, týkající se změn v oblasti předškolní výchovy. Pravidelně se zúčastňovaly vzdělávacích projektů. O problémech společně diskutovaly. Na základě těchto získaných informací průběžně pokračují na vytváření TVP a pokoušejí jej uvést do praxe během celého školního roku.

25 Kontrolní činnost ze strany vedení byla prováděna průběžně v oblasti výchovně vzdělávací i oblasti provozní sledováním práce učitelek, výsledků práce dětí, účast na přímém výchovném působení. Učitelky uplatňovaly aktivní metody a formy práce s využíváním pomůcek, hraček, literatury. Pracovaly profesionálně, využívaly své odborné znalosti..snažily se uplatňovat zásadu individuálního přístupu k dětem, zkoušet nové metody výchovné práce, jako využití situací, prožitkového učení. Diagnostická práce byla prováděna odpovědně, podrobněji jen u dětí vyžadující zvýšenou individuální péči. Hodnocení a závěry byly vždy projednány osobně na pedagogické poradě. Diskuzní forma byla velmi kladně přijata a proto ji budeme využívat i nadále. Průběžně byl kontrolován pořádek na pracovišti. Jsou kontrolovány hygienické předpisy, předepsané teploty jídel, kontrolován pitný režim.pravidelně je kontrolován jídelníček a strava. Všechny revize jsou uskutečňovány v termínu, průběžně kontrolován technický stav budovy. Co nabízí škola navíc dílčí programy: - seznámení s cizím jazykem angličtina s rodilým mluvčím English Education - u nových dětí realizujeme ve spolupráci s rodiči adaptační program - děti se zúčastňují předplaveckého výcviku a saunování - v zimním období nabízíme lyžařský výcvik - logopedickou péči ve spolupráci se Speciální mateřskou školou pro děti s vadami řeči, tř. Svornosti - u všech zájemců umožňujeme cvičení v tělocvičně ZŠ - nabízíme účast v tanečním kroužku, spolupráci s Lidovou školou umění, obor hudební, kulturní akce, návštěva divadel, využíváme celoroční nabídku kvalitních kulturních programů v MŠ i mimo ni. Tradiční akce školy: - Mikulášské zvonění - sv. Martin, příchod zimy, krmení zvířátek - Vánoční zastavení - společné vyrábění dárků, posezení u stromečku - seznámení s lidovými zvyky - dětský karneval - vynášení Babice Zimice - Svátky jara - společné vyrábění velikonočních ozdob - besídka pro rodiče - oslava dětského dne, skákací hrad

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Fakultní základní škola Komenium a Mateřská škola Olomouc, 8. května 29 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Zpracovala: Mgr. Zuzana Arelýová, vedoucí učitelka V Olomouci dne 31.8.2016 1 OBSAH:

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

Koncepce rozvoje Mateřské školy

Koncepce rozvoje Mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Březí, příspěvková organizace, Školní 194, 691 81 Březí Pracoviště Mateřská škola, U Školky 258, Březí 691 81 Koncepce rozvoje Mateřské školy Název mateřské školy Základní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011/12 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1 Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140 270 Termín konání inspekce:

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MALETÍN, okres Šumperk, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Zřizovatelem školy s právní subjektivitou

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2013 2014 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2013 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU ŠKOLA PRO VŠECHNY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU ŠKOLA PRO VŠECHNY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU ŠKOLA PRO VŠECHNY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Organizace vyučování ve školním roce 2016/2017 Ve školním roce 2016/2017 dochází z důvodu nízkého počtu žáků ve třídách

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Stříbrné Hory Přibyslav, Stříbrné Hory 65. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Stříbrné Hory Přibyslav, Stříbrné Hory 65. Identifikátor: Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Stříbrné Hory 582 22 Přibyslav, Stříbrné Hory 65 Identifikátor: 600 086 062 Termín konání inspekce: 14. a 16. březen 2007

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2014/15 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Výchovný poradce: Mgr Alena Pitnerová Ředitelka školy: Mgr. Marie

Více

Mateřská škola Štramberk Zauličí 185,742 66 Štramberk VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ ZA ŠKOLNÍ ROK 2004-2005 Ve Štramberku dne 31.8.2005 Zpracovala: Pavla Bergerová Řídící učitelka MŠ Štramberk Zauličí Výroční

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Plán práce školy Školní rok 2009/2010. MŠ Ostrožská Lhota

Plán práce školy Školní rok 2009/2010. MŠ Ostrožská Lhota Plán práce školy Školní rok 2009/2010 MŠ Ostrožská Lhota Organizace školního roku 2009/2010-1.září 2009 -zahájení školního roku -30.června 2010 -slavnostní ukončení školního roku -prázdninový provoz dle

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2015/2016 Zpracovala Mgr. Sylva Bártová. OBSAH 1 ÚVOD A CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 2 2 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ... 3 3 RÁMCOVÝ

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Prováděcí plán pro rok 2017/2018

Prováděcí plán pro rok 2017/2018 Prováděcí plán pro rok 2017/2018 Září: Spolupráce pedagogů jednotlivých vzdělávacích oborů školy - plánování akcí školního roku, projednávání prováděcího plánu, projektů atd. (všichni Společné zahájení

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

Základní škola Železný Brod, Pelechovská

Základní škola Železný Brod, Pelechovská Základní škola Železný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 205 žáků v 11 třídách 17 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců vybavení tříd (lavice, židle, dataprojektory,

Více

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Obsah 1. Organizace školního roku 2015-2016 2. Personální

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Zpracovala: Mgr. Markéta Stloukalová Č.j.: 76/15 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název školy: Adresa

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKĚ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2014/2015 Zpracovala Mgr. Sylva Hrušková. OBSAH 1. Úvod a charakteristika školy... 3 2. Přehled oborů vzdělání... 4 3.

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 115 16/99-11073 Signatura: bk5as108 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola Poděšín Poděšín/45,

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2015/16

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2015/16 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2015/16 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Č.j. 243/2015 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Adresa (sídlo) školy: Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice

Více

Výroční zpráva Mateřské školy Vysoké Veselí

Výroční zpráva Mateřské školy Vysoké Veselí Výroční zpráva Mateřské školy Vysoké Veselí 1) Charakteristika školy Mateřská škola Vysoké Veselí se stala součástí základní školy ve Vysokém Veselí a je umístěna v nové přístavbě. Prostory mateřské školy

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Organizace školního roku 2012/2013

Organizace školního roku 2012/2013 Organizace školního roku 2012/2013 Časový plán zahájení školního roku pondělí 3. září 2012 podzimní prázdniny čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2012 vánoční prázdniny sobota 22. prosince 2012 až středa

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA /11- A. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA /11- A. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIA - 1359/11- A Název kontrolované osoby: Mateřská škola, Praha 5 - Řeporyje, K Závětinám 815 Sídlo: Praha 5 - Řeporyje, K Závětinám 815

Více

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách 23. 3. 2017 Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33 Legislativní

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU pro základní vzdělávání KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ č. j. TZŠ 450/2013 platný od 1. 9. 2014 Dodatek č. 1 k ŠVP pro základní vzdělávání 1 Kuldovka svět poznání,

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více