MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE"

Transkript

1 Odbor správy majetku Písek MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Návrh předkládá Ing. arch. Petra Trambová, 2. místostarostka Návrh zpracoval Ing. Milena Hladíková, vedoucí odboru Lenka Sitterová, vedoucí oddělení pozemků

2 1) Konečné znění kupní smlouvy prodej pozemku st. parc. č. 2475/17 k. ú. Písek do vlastnictví žadatelů vnitroblok Kollárova č. p NÁVRH USNESENÍ Zastupitelstvo města: a) schvaluje b) schvaluje s připomínkami c) neschvaluje 1. změnu svého usnesení č. 162/18 ze dne v tom smyslu, že místo zesnulé bude kupující dcera a místo žadatele bude kupující dcera žadatele. 2. konečné znění kupní smlouvy dle přílohy. Předmětem smlouvy je prodej pozemku st. parc. č. 2475/17, zastavěná plocha a nádvoří společný dvůr o výměře 150 m 2 k. ú. Písek do spoluvlastnictví žadatelů za cenu 2.400,- Kč/m 2 dle čl. III. zásad stanovení kupních cen pozemků, které prodává město Písek. Ke kupní ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s platnými právními předpisy, účinnými ke dni uzavření smlouvy. Zastupitelstvo města pověřuje starostku podpisem smlouvy dle přílohy. (sml. č ) Důvodová zpráva: Zastupitelstvo města přijalo dne usnesení č. 162/18: Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje pozemku st. parc. č. 2475/17 o výměře 150 m2 k. ú. Písek do spoluvlastnictví žadatelů za cenu Kč/m2 dle čl. III. zásad stanovení kupních cen pozemků, které prodává město Písek. Zastupitelstvo města si vyhrazuje konečné schválení kupní smlouvy Po schválení prodeje pozemku v zastupitelstvu města byl na odbor správy majetku doručen dopis dcery žadatelky ve kterém tato sděluje, že došlo k úmrtí původní žadatelky a zároveň tato žádá o prodej pozemku do svého vlastnictví (podíl 1/3). Dále byl na odbor správy majetku doručen dopis původního žadatele, kterým žádá o změnu kupujícího u schváleného záměru prodeje pozemku st. parc. č. 2475/17 k. ú. Písek kupující by byla dcera paní Petra Zechmeisterová (podíl 1/3). Záměr dispozice s nemovitým majetkem města byl zveřejněn na úřední desce od do Na základě přijatého usnesení a výše uvedených skutečností byl vyhotoven návrh kupní smlouvy (viz. příloha č. 1), který je nyní předložen ke konečnému schválení. Doporučení zpracovatele a předkladatele: Doporučují schválení kupní smlouvy. (usnesení 1a+2a) Vztah k rozpočtu: Příjem kapitoly ,- Kč vč. DPH. Způsob určení ceny: Dle zásad stanovení kupních cen pozemků, které prodává město Písek. Legislativní rámec: Zákon č. 128/2000 Sb. 85 písm. a), o obcích ve znění pozdějších předpisů. Vztah ke strategickému plánu a územnímu plánu: --- stránka 2 (celkem 80)

3 Přílohy: č. 1 návrh kupní smlouvy neveřejná příloha č. 2 zákres pozemku do mapy Příloha č. 1 neveřejná příloha stránka 3 (celkem 80)

4 Příloha č. 2 zákres pozemku do mapy stránka 4 (celkem 80)

5 2) Konečné znění kupní smlouvy prodej pozemku parc. č. 1793/5 k. ú. Písek do vlastnictví Společenství vlastníků jednotek domu č.p v Kollárově ulici v Písku zahrada za bytovým domem č. p Kollárova ul. v Písku NÁVRH USNESENÍ Zastupitelstvo města: a) schvaluje b) schvaluje s připomínkami c) neschvaluje konečné znění kupní smlouvy dle přílohy. Předmětem smlouvy je prodej pozemku parc. č. 1793/5, zahrada o výměře 564 m 2 k. ú. Písek do vlastnictví Společenství vlastníků jednotek domu č. p v Kollárově ulici v Písku, IČO , se sídlem Kollárova 1336, PSČ za cenu 600,- Kč/m 2 dle čl. VI. zásad stanovení kupních cen pozemků, které prodává město Písek. Zastupitelstvo města pověřuje starostku podpisem smlouvy dle přílohy. (sml. č ) Důvodová zpráva: Zastupitelstvo města přijalo dne usnesení č. 163/18: Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje pozemku parc. č. 1793/5 o výměře 564 m2 k. ú. Písek do vlastnictví Společenství vlastníků jednotek domu č. p v Kollárově ulici v Písku, IČO , se sídlem Písek, Kollárova 1336, PSČ za cenu 600 Kč/m2 dle čl. VI. zásad stanovení kupních cen pozemků, které prodává město Písek s tím, že kupní cena by byla uhrazena v 5 ročních splátkách. Zastupitelstvo města si vyhrazuje konečné schválení kupní smlouvy Na základě přijatého usnesení byl vyhotoven návrh kupní smlouvy (viz. příloha č. 1), který je nyní předložen ke konečnému schválení. Záměr dispozice s nemovitým majetkem města byl zveřejněn na úřední desce od do Doporučení zpracovatele a předkladatele: Doporučují schválení kupní smlouvy. (usnesení a) Vztah k rozpočtu: Příjem kapitoly ,- Kč. Způsob určení ceny: Dle zásad stanovení kupních cen pozemků, které prodává město Písek. Legislativní rámec: Zákon č. 128/2000 Sb. 85 písm. a), o obcích ve znění pozdějších předpisů. Vztah ke strategickému plánu a územnímu plánu: --- Přílohy: č. 1 návrh kupní smlouvy č. 2 zákres pozemku do mapy stránka 5 (celkem 80)

6 Příloha č. 1 NÁVRH SMLOUVY PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA DNE město Písek, Velké náměstí 114/3, , Písek, IČO , DIČ CZ , zastoupené starostkou Mgr. Evou Vanžurovou, jako prodávající a Společenství vlastníků jednotek domu č.p v Kollárově ulici v Písku, se sídlem: Kollárova 1336, Budějovické Předměstí, Písek, IČO , zastoupené předsedou výboru Karlem Stehlíkem a členem výboru Romanou Stehlíkovou, společenství je zapsáno v rejstříku společenství vlastníků jednotek, vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl S, vložka 2571, jako kupující uzavírají tuto kupní smlouvu I. Prodávající prohlašuje, že je na základě zákona č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí ve znění pozdějších předpisů výlučným vlastníkem pozemkové parcely č. 1793/5 o výměře 564 m 2 (druh pozemku: zahrada), jak je vedeno na listu vlastnictví č. 1 pro obec a k. ú. Písek v katastru nemovitostí, evidovaném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek. II. Prodávající touto kupní smlouvou prodává a kupující touto kupní smlouvou kupuje do svého výlučného vlastnictví pozemkovou parcelu č. 1793/5 k. ú. Písek, jak je uvedeno v čl. I. této smlouvy, za kupní cenu ,- Kč (slovy: třistatřicetosmtisícčtyřista korun českých). Kupující touto smlouvou kupuje pozemkovou parcelu č. 1793/5 k. ú. Písek za dohodnutou kupní cenu a přijímá ji do svého výlučného vlastnictví. Kupující prohlašuje, že je mu dobře znám skutečný stav kupované nemovité věci a že odpovídá kupní ceně, kterou si sjednal a že ji v tomto stavu do svého vlastnictví přijímá. Prodávající prohlašuje, že na převáděné nemovité věci ke dni podpisu této smlouvy neváznou žádné dluhy, právo stavby, věcná břemena, zástavní právo, zadržovací právo ani jiné právní závazky, které by kupující omezovaly ve výkonu vlastnických práv. III. Kupní cena ve výši ,- Kč bude uhrazena kupujícím na účet prodávajícího u Komerční banky a. s., pobočka Písek č. ú /0100, VS v pěti pravidelných ročních splátkách takto: první roční splátku ve výši ,- Kč uhradí kupující nejpozději do třiceti dnů ode dne uzavření této kupní smlouvy. Zbývající částka ve výši ,- Kč (slovy: dvěstěsedmdesáttisícsedmsetdvacet korun českých) bude uhrazena v pravidelných ročních splátkách ve výši ,- Kč po dobu čtyř let na účet prodávajícího. Druhá roční splátka kupní ceny bude uhrazena v roce, který bude následovat po roce, ve kterém byla uhrazena první roční splátka, jak je uvedeno výše. Roční splátky budou uhrazeny vždy k 20. únoru běžného roku do zaplacení, přičemž každá jednotlivá splátka je uhrazena dnem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Roční splátky kupní ceny budou spláceny bezúročně. Kupující může uhradit kupní cenu v plné výši i před smluveným termínem. V případě prodlení kupujícího se splatností shora uvedených splátek, delšího než 2 měsíce po lhůtě splatnosti, může prodávající požadovat po kupujícím zaplacení celého zbývajícího nedoplatku kupní ceny. Smluvní strany si dále sjednávají smluvní pokutu pro případ prodlení kupujícího se zaplacením první roční splátky kupní ceny ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení, stránka 6 (celkem 80)

7 minimálně však 2.000,- Kč. Případné následné odstoupení od smlouvy prodávajícím nemá na povinnost hradit smluvní pokutu vliv. Ke dni odstoupení však doba prodlení končí. IV. Prodávající a kupující se dohodli, že prodávající má právo od této kupní smlouvy písemnou formou odstoupit, jestliže kupující neuhradí kupní cenu v termínu, jak je stanoveno v čl. III. této kupní smlouvy. Právo odstoupit od smlouvy se vztahuje i na neuhrazení každé jednotlivé roční splátky kupní ceny v termínu dle čl. III. této kupní smlouvy. Tímto odstoupením se tato kupní smlouva od počátku ruší. V. Obě smluvní strany této smlouvy se dohodly, že prodávající podá po úhradě první roční splátky kupní ceny návrh na vklad této smlouvy do katastru nemovitostí. Smluvní strany berou na vědomí, že kupující nabývá vlastnictví k nemovité věci, jak je uvedena v čl. II. této smlouvy, vkladem vlastnického práva podle této kupní smlouvy do katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek. Právní účinky vkladu nastanou k okamžiku, kdy návrh na vklad došel katastrálnímu úřadu. Tímto okamžikem přejdou na kupujícího všechna práva i povinnosti, nebezpečí a užitky spojené s koupenou nemovitou věcí. Smlouva je platná dnem podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami a do dne vkladu práva podle této smlouvy jsou účastníci svými projevy vázáni. VI. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatným, neúčinným a/nebo nevykonatelným, zůstává platnost, účinnost a/nebo vykonatelnost ostatních ustanovení tímto nedotčena. V tomto případě nastupuje namísto neplatného, neúčinného či nevykonatelného ustanovení takové ustanovení, které se svým účelem nejvíce blíží neplatnému, neúčinnému či nevykonatelnému ustanovení. VII. Náklady spojené se sepsáním a podpisem této kupní smlouvy (ověření podpisů kupujícího na Městském úřadě Písek) i sepsáním návrhu na vklad vlastnického práva k pozemku do katastru nemovitostí hradí prodávající. Správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí hradí kupující. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je ze zákona kupující, je povinen v zákonné lhůtě podat přiznání k dani u Finančního úřadu. VIII. Tato kupní smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž po podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami obdrží prodávající a kupující po jednom vyhotovení a jedno vyhotovení bude připojeno k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek. Obě smluvní strany souhlasí s tím, že pokud tato smlouva bude podléhat zveřejnění v informačním systému registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí zveřejnění smlouvy prodávající. IX. Účastníci této kupní smlouvy po jejím přečtení výslovně prohlašují, že tato smlouva je souhlasným a vážným projevem jejich skutečné vůle, smlouvu neuzavřeli za nevýhodných podmínek a že s obsahem této smlouvy po vzájemné dohodě souhlasí tak, aby mezi nimi nedošlo k rozporům. V Písku dne... V Písku dne... Za město Písek Za Společenství vlastníků jednotek domu č.p v Kollárově ulici v Písku Mgr. Eva Vanžurová, starostka Karel Stehlík, předseda výboru Romana Stehlíková, člen výboru stránka 7 (celkem 80)

8 Záměr byl zveřejněn - vyvěšen na úřední desku dne Záměr byl sejmut z úřední desky dne Schváleno v radě města dne - Schváleno v zastupitelstvu města dne č. 163/18, č. / P stránka 8 (celkem 80)

9 Příloha č. 2 stránka 9 (celkem 80)

10 3) Konečné znění kupní smlouvy prodej pozemku parc. č. 949/5 k. ú. Písek do vlastnictví vlastníků bytů v domě č. p Nádražní ulice - zahrada za bytovým domem č. p Nádražní ul. v Písku NÁVRH USNESENÍ Zastupitelstvo města: a) schvaluje b) schvaluje s připomínkami c) neschvaluje konečné znění kupní smlouvy dle přílohy. Předmětem smlouvy je prodej pozemku parc. č. 949/5, zahrada o výměře 360 m 2 k. ú. Písek do podílového spoluvlastnictví těchto osob (vlastníků bytových jednotek v bytovém domě č. p Nádražní ul. v Písku) za cenu 600,- Kč/m 2 dle čl. VI. zásad stanovení kupních cen pozemků, které prodává město Písek. Zastupitelstvo města pověřuje starostku podpisem smlouvy dle přílohy. (sml. č ) Důvodová zpráva: Zastupitelstvo města přijalo dne usnesení č. 165/18: Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje pozemku parc. č. 949/5 o výměře 360 m2 k. ú. Písek do podílového spoluvlastnictví těchto osob (vlastníků bytových jednotek v bytovém domě č. p Nádražní ul. v Písku) s tím, že každému z vlastníků bytových jednotek se prodá podíl ve výši 1/7. Prodej se uskuteční za cenu 600 Kč/m2 dle čl. VI. zásad stanovení kupních cen pozemků, které prodává město Písek. Zastupitelstvo města si vyhrazuje konečné schválení kupní smlouvy Na základě přijatého usnesení byl vyhotoven návrh kupní smlouvy (viz. příloha č. 1), který je nyní předložen ke konečnému schválení. Záměr dispozice s nemovitým majetkem města byl zveřejněn na úřední desce od do Doporučení zpracovatele a předkladatele: Doporučují schválení kupní smlouvy. (usnesení a) Vztah k rozpočtu: Příjem kapitoly ,- Kč. Způsob určení ceny: Dle zásad stanovení kupních cen pozemků, které prodává město Písek. Legislativní rámec: Zákon č. 128/2000 Sb. 85 písm. a), o obcích ve znění pozdějších předpisů. Vztah ke strategickému plánu a územnímu plánu: --- Přílohy: č. 1 návrh kupní smlouvy neveřejná příloha č. 2 zákres pozemku do mapy Příloha č. 1 neveřejná příloha stránka 10 (celkem 80)

11 Příloha č. 2 stránka 11 (celkem 80)

12 4) Konečné znění smlouvy o zřízení práva stavby stavba neveřejné účelové komunikace ve prospěch města Písek v rámci investičního záměru revitalizace lokality Nástupní prostor Nemocnice Písek NÁVRH USNESENÍ Zastupitelstvo města: a) schvaluje b) schvaluje s připomínkami c) neschvaluje konečné znění smlouvy o zřízení práva stavby dle přílohy. Předmětem smlouvy je zřízení práva stavby ve prospěch města Písek, a to na stavbu neveřejné účelové komunikace včetně parkovacích ploch vybudovaných v I. etapě revitalizace lokality Nástupní prostor Nemocnice Písek na pozemcích parc. č. 1545/13, č. 1545/44, č. 1545/42, č. 1545/40, č. 1545/41 a č. 1545/43 vše k. ú. Písek ve vlastnictví povinného, tj. Nemocnice Písek, a. s., IČO , se sídlem Písek, Karla Čapka 589, PSČ Právo stavby bude zřízeno na dobu určitou, a to do Po zániku práva stavby bude povinným, tj. Nemocnicí Písek, a. s. zaplacena oprávněnému, tj. městu Písek náhrada za stavbu, a to ve výši 40,2% městem skutečně vynaložených nákladů na stavbu účelové komunikace včetně parkovacích ploch vybudovaných v I. etapě revitalizace lokality Nástupní prostor Nemocnice Písek, nejvýše však v celkové výši ,- Kč bez DPH (náhrada dle 1255 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). Zastupitelstvo města pověřuje starostku podpisem smlouvy dle přílohy. (sml. č ) Důvodová zpráva: Zastupitelstvo města dne přijalo usnesení č. 276/17: Zastupitelstvo města schvaluje 1. konečné znění darovací smlouvy dle přílohy předmětem smlouvy je bezúplatný převod pozemku parc. č. 1545/44, ost. plocha - zeleň o výměře 309 m2 (oddělené geometrickým plánem č /2017 z pozemku parc. č. 1545/1), pozemku parc. č. 1545/42, ost. plocha - zeleň o výměře 80 m2 (oddělené geometrickým plánem č /2017 z pozemku parc. č. 1545/8), pozemku parc. č. 1545/40, ost. plocha jiná plocha o výměře 39 m2 (oddělené geometrickým plánem č /2017 z pozemku parc. č. 1545/15), pozemku parc. č. 1545/41, ost. plocha jiná plocha o výměře 76 m2 (oddělené geometrickým plánem č /2017 z pozemku parc. č. 1545/15) a pozemku parc. č. 1545/43, ost. plocha ost. dopravní plocha o výměře 3 m2 (oddělené geometrickým plánem č /2017 z pozemku parc. č. 1545/29) vše k. ú. Písek do vlastnictví Nemocnice Písek, a. s., IČO , se sídlem Písek, Karla Čapka 589, PSČ Zastupitelstvo města pověřuje starostku podpisem smlouvy dle přílohy. Město Písek případnou odchylku od obvyklé ceny odůvodňuje takto: společnou sdruženou investicí mezi městem Písek, Nemocnicí Písek, a. s. a Jihočeským krajem dojde k revitalizaci předmětné lokality, obě etapy budou realizovány na dnes nevyužívaných a zanedbaných pozemcích, darováním pozemků dojde k narovnání majetkových vztahů ve smyslu budoucího užívání v návaznosti na vložení finančních prostředků všech tří stran na tuto investiční akci, která bude vybudována ve veřejném zájmu. (sml. č D) 2. bezúplatné zřízení práva stavby ve prospěch města Písek na stavbu neveřejné účelové komunikace včetně parkovacích ploch vybudované v I. etapě revitalizace lokality Nástupní prostor Nemocnice Písek na pozemcích parc. č. 1545/13, č. 1545/44, č. 1545/42, č. 1545/40, č. 1545/41 a č. 1545/43 vše k. ú. Písek ve vlastnictví povinného, tj. Nemocnice Písek, a. s., IČO , se sídlem Písek, Karla Čapka 589, PSČ Právo stavby bude zřízeno na dobu určitou, a to do Po zániku práva stavby bude povinným, tj. Nemocnicí Písek, a. s. zaplacena oprávněnému, tj. městu Písek náhrada za stavbu, a to ve výši 40,2% městem skutečně vynaložený nákladů na stavbu účelové komunikace včetně parkovacích ploch vybudované v I. etapě revitalizace lokality Nástupní stránka 12 (celkem 80)

13 prostor Nemocnice Písek, nejvýše však v celkové výši Kč bez DPH (náhrada dle 1255 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). 3. konečné znění smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva stavby dle přílohy předmětem smlouvy je budoucí zřízení práva stavby ve prospěch města Písek na stavbu neveřejné účelové komunikace včetně parkovacích ploch vybudované v I. etapě revitalizace lokality Nástupní prostor Nemocnice Písek na pozemcích parc. č. 1545/13, č. 1545/44, č. 1545/42, č. 1545/40, č. 1545/41 a č. 1545/43 vše k. ú. Písek ve vlastnictví budoucího povinného, tj. Nemocnice Písek, a. s., IČO , se sídlem Písek, Karla Čapka 589, PSČ Právo stavby bude zřízeno na dobu určitou, a to do Po zániku práva stavby bude budoucím povinným, tj. Nemocnicí Písek, a. s. zaplacena budoucímu oprávněnému, tj. městu Písek náhrada za stavbu, a to ve výši 40,2% městem skutečně vynaložený nákladů na stavbu účelové komunikace včetně parkovacích ploch vybudované v I. etapě revitalizace lokality Nástupní prostor Nemocnice Písek, nejvýše však v celkové výši Kč bez DPH (náhrada dle 1255 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). Zastupitelstvo města pověřuje starostku podpisem smlouvy dle přílohy Na základě přijatého usnesení byla dne uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení práva stavby (viz. příloha č. 2). Nyní byly splněny podmínky uvedené v budoucí smlouvě a může být uzavřená vlastní smlouva o zřízení práva stavby jedná se o smlouvu, kterou město potřebuje pro vybudování parkovacích míst a komunikace na pozemcích Nemocnice Písek, a. s. v rámci investičního záměru Nástupní prostor nemocnice Písek I. etapa. Podmínky uvedené v budoucí smlouvě byly následující: - město bezúplatně převede do vlastnictví Nemocnice Písek, a. s. pozemky, na kterých budou vybudována parkovací místa a komunikace v rámci I. etapy, - bude přeložen parovod umístěný nad povrchem dotčených pozemků, a to pod povrch těchto pozemků, - jediný akcionář Nemocnice Písek, a. s. ve svém Střednědobém výhledu rozpočtu Jihočeského kraje na období rozhodne o poskytnutí finanční částky Nemocnici Písek, a. s. (40,2 % městem skutečně vynaložených nákladů na stavbu, nejvýše však Kč bez DPH). Právo stavby bude zřízeno na dobu určitou, a to do do této doby by město Písek mělo na povinných pozemcích vybudovat stavbu I. etapy. Po zániku práva stavby bude Nemocnicí Písek, a. s. zaplacena městu Písek náhrada za stavbu, a to ve výši 40,2% městem skutečně vynaložený nákladů na stavbu účelové komunikace vybudované v I. etapě revitalizace lokality Nástupní prostor Nemocnice Písek, nejvýše však v celkové výši ,- Kč bez DPH. Zastupitelstvu města je nyní předložen ke konečnému schválení návrh smlouvy o zřízení práva stavby (viz. příloha č. 1). Doporučení zpracovatele a předkladatele: Vzhledem k uzavřené budoucí smlouvě o zřízení práva stavby doporučují schválení smlouvy. (usnesení a) Vztah k rozpočtu: Příjem kapitoly ,- Kč bez DPH. Způsob určení ceny: Na základě výběrového řízení na dodavatele stavby. Legislativní rámec: Zákon č. 128/2000 Sb. 85 písm. a), o obcích ve znění pozdějších předpisů. stránka 13 (celkem 80)

14 Vztah ke strategickému plánu a územnímu plánu: --- Přílohy: č. 1 návrh smlouvy o zřízení práva stavby č. 2 uzavřená smlouva o budoucí smlouvě o zřízení práva stavby č. 3 zákres pozemků a dané lokality do mapy Příloha č. 1 NÁVRH SMLOUVY PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA DNE Smlouva o zřízení práva stavby Dále uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany (účastníci) 1) Nemocnice Písek, a.s., IČ: se sídlem Karla Čapka 589, Písek DIČ: CZ zapsaná ve veřejném rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1462 zastoupená MUDr. Jiřím Holanem, MBA, předsedou představenstva a Ing. Danou Čagánkovou, členem představenstva bankovní spojení: vedeného (dále jen jako Povinná ) a 2) Město Písek, IČ: se sídlem Velké náměstí 114/3, Písek Vnitřní Město DIČ: CZ zastoupená Mgr. Evou Vanžurovou, starostkou bankovní spojení:, vedeného (dále jen jako Oprávněná ) tuto smlouvu o zřízení práva stavby ve smyslu 1240 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník: Článek I. Úvodní ustanovení Povinná prohlašuje, že je výlučným vlastníkem mimo jiné následujících věcí nemovitých: Pozemku KN parc. číslo 1545/13, (ostatní plocha) v aktuální výměře m 2, Pozemku KN parc. číslo 1545/44, (ostatní plocha) v aktuální výměře 310 m 2, Pozemku KN parc. číslo 1545/42, (ostatní plocha) v aktuální výměře 80 m 2, Pozemku KN parc. číslo 1545/40, (ostatní plocha) v aktuální výměře 39 m 2, Pozemku KN parc. číslo 1545/41, (ostatní plocha) v aktuální výměře 76 m 2, Pozemku KN parc. číslo 1545/43, (ostatní plocha) v aktuální výměře 3 m 2, zapsané v katastru nemovitostí na listu vlastnictví číslo 11298, pro katastrální území Písek, obec Písek, okres Písek, u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek. (dále jen jako Dotčené pozemky ) stránka 14 (celkem 80)

15 Oprávněná hodlá vybudovat stavbu parkovacích míst a komunikace, na Dotčených pozemcích a pozemcích vlastněných Oprávněnou, a to na: Pozemku KN parc. číslo 1545/1, (ostatní plocha) v aktuální výměře m 2, Pozemku KN parc. číslo 1545/8, (ostatní plocha) v aktuální výměře 546 m 2, Pozemku KN parc. číslo 1545/15, (ostatní plocha) v aktuální výměře 55 m 2, Pozemku KN parc. číslo 1545/29, (ostatní plocha) v aktuální výměře m 2, všechny zapsané v katastru nemovitostí na listu vlastnictví číslo 1, pro katastrální území Písek, obec Písek, okres Písek, u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek (tyto Oprávněnou vlastněné pozemky dále jen jako nemovité věci č. 1 ), a to v rozsahu vymezeném v projektové dokumentaci č.: Z-369, ze dne 07/2018, zpracované Ing. arch. Martinem Korchem a Ing. arch. Vladimírem Krajícem, jež tvoří přílohu č. 1. (dále také jako projektová dokumentace ), která je nedílnou součástí této smlouvy (dále jen jako Stavba ). Tato Stavba bude zkolaudována a zařazena jako neveřejná účelová komunikace. Povinná prohlašuje, že je seznámena s vlastním investičním záměrem Stavby, a že souhlasí se Stavbou, jejíž výstavbou budou dotčeny pozemky označené v čl. I. této smlouvy, jež má Povinná ve svém výlučném vlastnictví. Článek II. Předmět smlouvy Na základě této smlouvy zřizuje Povinná ve prospěch Oprávněné právo stavby opravňující Oprávněnou ke zřízení Stavby na Dotčených pozemcích, tj. na pozemcích KN parc. č. 1545/13, 1545/44, 1545/42, 1545/40, 1545/41 a 1545/43, všechny v k.ú. a obci Písek. Povinná tak v souvislosti s přípravou a realizací Stavby a pro účely územního řízení před příslušným stavební úřadem zřizuje ve prospěch Oprávněné jako stavebníka v rozsahu, v němž v tomto odstavci označená stavba zasáhne Dotčené pozemky označené v článku I. této smlouvy, právo provést stavbu na Dotčených pozemcích. Oprávněná toto právo přijímá. Právo stavby se zřizuje bezúplatně na dobu určitou, a to do Právo stavby vzniká vkladem práva do katastru nemovitostí. Návrh na vklad práva stavby podepsaly smluvní strany současně s podpisem této smlouvy, jeho podání zajistí Oprávněná, která též uhradí správní poplatek. Smluvní strany se ve smyslu ust odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dohodly, že Oprávněná je povinna Stavbu (I. etapa) provést nejpozději do Povinná si ve smyslu ust odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vyhrazuje výhradu svého souhlasu k zatížení práva stavby. Článek III. Další ujednání Účastníci této smlouvy o právu provést stavbu se dohodli, že Oprávněná je oprávněna provádět na Dotčených pozemcích Stavbu prostřednictvím třetích osob. V souvislosti s touto Stavbou se Povinná zavazuje umožnit v nezbytném rozsahu Oprávněné, případně jí určeným třetím osobám, přístup a příjezd na pozemek/pozemky ke stavbě. Oprávněná se tímto zavazuje v průběhu realizace stavby nezasahovat nad nezbytnou míru do stránka 15 (celkem 80)

16 vlastnických práv Povinné k Dotčeným pozemkům. Po skončení prací je Oprávněná povinna uvést Stavbou nedotčenou část Dotčených pozemků do předchozího stavu a není-li to možné s ohledem na povahu provedených prací do stavu odpovídajícího předchozímu účelu nebo užívání Dotčených pozemků a bezprostředně oznámit tuto skutečnost Povinné. Povinná se zavazuje poskytnout v rámci příslušného řízení o vydání územního rozhodnutí/stavebního povolení týkajícího se výstavby dle této smlouvy nezbytně potřebnou součinnost pro naplnění účelu této smlouvy. Článek IV. Ostatní ujednání Práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy o zřízení práva stavby přecházejí na právní nástupce smluvních stran, které se zavazují své právní nástupce s jejich obsahem seznámit. Náklady spojené s realizací samotného projektu, zpracování geometrického plánu, podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí, včetně správního poplatku za vklad práva odpovídajícího právu stavby do katastru nemovitostí se zavazuje uhradit Oprávněná. Článek V. Náhrada za stavbu Smluvní strany se ve smyslu ust zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dohodly na tom, že při zániku práva stavby uplynutím doby, na kterou bylo zřízeno, je Povinný povinen zaplatit Oprávněnému náhradu za stavbu, a to ve výši 40,2 % Oprávněným skutečně vynaložených nákladů na Stavbu, nejvýše však v celkové výši ,- Kč bez DPH, přičemž k této částce je Oprávněný oprávněn připočíst daň z přidané hodnoty v zákonné výši. Tím bude nárok Oprávněného na náhradu za stavbu ve smyslu shora citovaného ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, plně uspokojen. Smluvní strany se dále zavazují pro případ, že by budoucí oprávněná provedla Stavbu (I. etapu) dříve, než-li je ujednáno v čl. II. Odst. 4 této smlouvy, tj. před , poskytnout si vzájemnou součinnost ve věci náhrady za stavbu před zánikem práva stavby podle této smlouvy. Článek VI. Závěrečná ustanovení Tato smlouva byla sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení a jedno vyhotovení s úředně ověřenými podpisy slouží pro účely katastrálního úřadu. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou vzestupně číslovaných písemných dodatků, za předpokladu úplné bezvýhradné shody na jejich obsahu, bez připuštění byť nepatrných odchylek, s předpokladem jejího podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran; jakékoliv ústní ujednání o změně této smlouvy bude považováno za právně neplatné a neúčinné. Je-li některé z ustanovení této smlouvy odporovatelné nebo nevynutitelné či stane-li se takovým v budoucnu, je či bude neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné pouze toto ustanovení a platnost a vynutitelnost ostatních ustanovení zůstane nedotčena, pokud z povahy, obsahu nebo z okolností za jakých bylo takové ustanovení přijato, nevyplývá, že tuto část nelze oddělit od ostatních ustanovení této smlouvy. Účastníci se vadné ustanovení pokusí bez zbytečného odkladu nahradit ustanovením bezvadným, které bude v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu a účelu ustanovení, které bylo shledáno vadným, pokud bude možno zachovat smysl a účel této smlouvy. stránka 16 (celkem 80)

17 Práva a povinnosti účastníků výslovně neupravené touto smlouvou se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem v platném znění. Účastníci této smlouvy o zřízení práva stavby výslovně prohlašují, že byla sepsána na základě jejich pravé, svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. Město Písek schválilo uzavření této smlouvy usnesením Zastupitelstva města Písek č.. ze dne , čímž byly splněny podmínky platnosti tohoto právního jednání ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. V. dne.. (Povinná)... (Oprávněná) Příloha: 1) Projektová dokumentace stránka 17 (celkem 80)

18 Příloha č. 2 stránka 18 (celkem 80)

19 stránka 19 (celkem 80)

20 stránka 20 (celkem 80)

21 stránka 21 (celkem 80)

22 stránka 22 (celkem 80)

23 stránka 23 (celkem 80)

24 stránka 24 (celkem 80)

25 stránka 25 (celkem 80)

26 Příloha č. 3 stránka 26 (celkem 80)

27 stránka 27 (celkem 80)

28 stránka 28 (celkem 80)

29 5) Konečné znění kupní smlouvy a darovací smlouvy výkup komunikace a veřejného osvětlení a darování pozemku parc. č. 803/20 k. ú. Písek z vlastnictví společnosti REALITY GRÉGR, s. r. o. lokalita sv. Václav v Písku, část IV. etapy NÁVRH USNESENÍ Zastupitelstvo města: a) schvaluje b) schvaluje s připomínkami c) neschvaluje 1. konečné znění kupní smlouvy dle přílohy č. 1. Předmětem smlouvy je výkup staveb komunikace (včetně chodníků, zelených pásů a parkoviště) a veřejného osvětlení vybudovaných v lokalitě sv. Václav v Písku, část IV. etapy na pozemkové parcele č. 803/20 k. ú. Písek z vlastnictví společnosti REALITY GRÉGR, s. r. o., IČO , se sídlem Písek, Velké náměstí 116/7, PSČ do vlastnictví města Písek za kupní cenu ve výši 1.000,- Kč včetně DPH. Zastupitelstvo města pověřuje starostku podpisem kupní smlouvy dle přílohy. (sml. č INF) 2. konečné znění darovací smlouvy dle přílohy č. 2. Předmětem smlouvy je darování pozemku parc. č. 803/20, orná půda o výměře 1144 m 2 k. ú. Písek z vlastnictví společnosti REALITY GRÉGR, s. r. o., IČO , se sídlem Písek, Velké náměstí 116/7, PSČ do vlastnictví města Písek. Zastupitelstvo města pověřuje starostku podpisem darovací smlouvy dle přílohy. (sml. č D) Důvodová zpráva: Zastupitelstvo města přijalo dne usnesení č. 181/17: Zastupitelstvo města: 1. schvaluje výkup staveb nově vybudované komunikace (včetně chodníků, zelených pásů a parkoviště) a veřejného osvětlení na pozemku parc. č. 803/20 k. ú. Písek, vybudovaných v lokalitě sv. Václav v Písku část IV. etapy od společnosti REALITY GRÉGR, s. r. o., IČO , se sídlem Písek, Velké náměstí 116/7, PSČ do majetku města Písek za celkovou kupní cenu Kč včetně DPH. 2. schvaluje konečné znění smlouvy o budoucím uzavření smlouvy kupní dle přílohy budoucí odkoupení staveb nově vybudované komunikace (včetně chodníků, zelených pásů a parkoviště) a veřejného osvětlení na pozemku parc. č. 803/20 k. ú. Písek, vybudovaných v lokalitě sv. Václav v Písku část IV. etapy od společnosti REALITY GRÉGR, s. r. o., IČO , se sídlem Písek, Velké náměstí 116/7, PSČ do majetku města Písek za celkovou kupní cenu Kč včetně DPH. (sml. č INF bud) Na základě přijatého usnesení č. 181/17 byla dne uzavřena smlouva o budoucím uzavření smlouvy kupní (viz. příloha č. 3) na budoucí výkup komunikace a veřejného osvětlení na pozemku parc. č. 803/20 k. ú. Písek, vybudovaných v rámci IV. etapy v lokalitě sv. Václav, do vlastnictví města. Po kolaudaci předmětných staveb má být uzavřena kupní smlouva na výkup vybudovaných staveb komunikace (včetně chodníků, zelených pásů a parkoviště) a veřejného osvětlení do vlastnictví města za kupní cenu ve výši 1.000,- Kč. Společnost REALITY GRÉGR, s. r. o. nyní předložila kolaudační souhlasy na komunikaci a veřejné osvětlení a tudíž by mělo dojít k uzavření kupní smlouvy. Současně s kupní smlouvou bude uzavřena i darovací smlouva na bezúplatný převod pozemku parc. č. 803/20 k. ú. Písek (ve vlastnictví REALITY GRÉGR, s. r. o.), tak jak bylo ujednáno v budoucí kupní smlouvě (jedná se o pozemek pod vybudovanou komunikací). stránka 29 (celkem 80)

30 Na základě uzavřené smlouvy o budoucím uzavření smlouvy kupní a na základě výše uvedených skutečností byly vyhotoveny návrhy kupní smlouvy (viz. příloha č. 1) a darovací smlouvy (viz. příloha č. 2), které jsou nyní předloženy ke konečnému schválení. Doporučení zpracovatele a předkladatele: Vzhledem k uzavřené smlouvě o budoucím uzavření smlouvy kupní doporučují schválení smluv. (usnesení 1a+2a) Vztah k rozpočtu: Výdaj kapitoly ,- Kč. Způsob určení ceny: Cena dle zásad pro poskytování příspěvku města Písku soukromým investorům fyzickým osobám na budování veřejné infrastruktury. Legislativní rámec: Zákon č. 128/2000 Sb. 85 písm. a), o obcích ve znění pozdějších předpisů. Vztah ke strategickému plánu a územnímu plánu: --- Přílohy: č. 1 návrh kupní smlouvy (na výkup komunikace a veřejného osvětlení) č. 2 návrh darovací smlouvy (na bezúplatný převod pozemku pod komunikací) č. 3 uzavřená smlouva o budoucím uzavření smlouvy kupní č. 4 zákres vybudované komunikace a veřejného osvětlení č. 5 zákres pozemku a lokality do mapy stránka 30 (celkem 80)

31 Příloha č. 1 NÁVRH SMLOUVY PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA DNE kupní smlouva REALITY GRÉGR, s. r. o., IČO , DIČ CZ , se sídlem Písek, Velké náměstí 116/7, PSČ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 13059, zastoupená jednatelem Davidem Vostarkem, bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.., dále jen prodávající a město Písek, se sídlem Velké náměstí 114/3, Písek, IČO , DIČ CZ , PSČ , zastoupené starostkou Mgr. Evou Vanžurovou, dále jen kupující uzavírají tuto k u p n í s m l o u v u I. Prodávající je vlastníkem staveb - komunikace (včetně chodníků, zelených pásů a parkoviště) a veřejného osvětlení v lokalitě sv. Václav v Písku část IV. etapy na pozemkové parcele č. 803/20 k. ú. Písek, která je vlastnictví prodávajícího. Zaměření skutečného provedení stavby komunikace a veřejného osvětlení vypracované Geodetickou kanceláří Plavec-Michalec ze dne tvoří přílohu č. 1. Prodávající se touto smlouvou zavazuje, že pozemkovou parcelu č. 803/20 k. ú. Písek pod stavbou komunikace převede bezúplatně do vlastnictví kupujícího bude řešeno samostatnou darovací smlouvou. Tato darovací smlouva bude uzavřena současně s touto kupní smlouvou. II. Stavba nově vybudované komunikace byla řádně zkolaudována kolaudačním souhlasem Městského úřadu Písek, odbor dopravy pod č. j. MUPI/2018/28280Hrn/KOLS/Souh. vydaného dne Stavba nově vybudovaného veřejného osvětlení byla řádně zkolaudována kolaudačním souhlasem Městského úřadu Písek, odbor výstavby a územního plánování pod č. j. výst/ /0/2018/kl- 2/KOLS/Souh vydaného dne III. Stavba nově vybudované komunikace byla předána do správy provozovatele společnosti Městské služby Písek, s. r. o. předávacím protokolem ze dne Stavba nově vybudovaného veřejného osvětlení byla předána do správy provozovatele společnosti Městské služby Písek, s. r. o. předávacím protokolem ze dne IV. Prodávající touto kupní smlouvou prodává kupujícímu stavby nově vybudované komunikace (včetně chodníků, zelených pásů a parkoviště) a veřejného osvětlení v lokalitě sv. Václav v Písku část IV. etapy na pozemkové parcele č. 803/20 k. ú. Písek, jak je uvedeno v čl. I. této smlouvy, za dohodnutou kupní cenu Kč 1.000,-- včetně DPH (slovy: jedentisíc korun českých) z toho: - komunikace za částku Kč 500,-- vč. DPH - 5 kusů veřejného osvětlení za částku Kč 500,-- vč. DPH. Kupující touto smlouvou kupuje shora uvedené stavby za dohodnutou kupní cenu a přijímá je do svého výlučného vlastnictví. V. Kupující prohlašuje, že nepřebírá s kupovanými stavbami žádné dluhy ani jiné závazky, a kdyby se snad takové vyskytly, zavazuje se prodávající, že je na své vlastní náklady sám vypořádá. stránka 31 (celkem 80)

32 Kupující současně prohlašuje, že je mu znám skutečný stav kupovaných staveb, a že je v tomto stavu do svého vlastnictví přijímá. Vlastnictví ke stavbám, jak jsou uvedeny v čl. I. této smlouvy, přechází na kupujícího dnem podpisu této kupní smlouvy. VI. Kupní cenu ve výši Kč 1.000,-- včetně DPH uhradí kupující nejpozději do 15 dnů ode dne uzavření této kupní smlouvy na účet prodávajícího vedený u Komerční banky, a. s., č. ú... Prodávající a kupující se dohodli, že prodávající má právo od této kupní smlouvy písemnou formou jednostranně odstoupit, jestliže kupující neuhradí kupní cenu v termínu, jak je stanoveno v tomto článku. Tímto odstoupením se tato kupní smlouva od počátku ruší. Prodávající je povinen vystavit na prodej věcí podle této smlouvy kupujícímu daňový doklad, a to ve lhůtě stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů. VII. Náklady spojené se sepsáním a podpisem této kupní smlouvy hradí kupující. Náklady na vyhotovení zaměření skutečného provedení stavby hradí prodávající. VIII. Účastníci této smlouvy prohlašují, že tato kupní smlouva je sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, všichni ji řádně přečetli, s jejím obsahem souhlasí a poté vlastnoručně podepisují. Kupní smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž prodávající obdrží dva stejnopisy a kupující obdrží dva stejnopisy. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o registru smluv ) jinak. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění smlouvy zajistí kupující. V Písku V Písku David Vostarek jednatel Mgr. Eva Vanžurová starostka Schváleno v zastupitelstvu města dne č. 181/17, č. / INF stránka 32 (celkem 80)

33 Příloha č. 2 NÁVRH SMLOUVY PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA DNE darovací smlouva 1. REALITY GRÉGR s.r.o., se sídlem: Písek, Vnitřní Město, Velké náměstí 116/7, PSČ IČO , DIČ CZ , zastoupená jednatelem Davidem Vostarkem, společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 13059, jako dárce na straně jedné a 2. město Písek, Velké náměstí 114/3, Písek, IČO , DIČ CZ , zastoupené starostkou Mgr. Evou Vanžurovou jako obdarovaný na straně druhé uzavírají tuto d a r o v a c í s m l o u v u I. Dárce prohlašuje, že je na základě smlouvy kupní ze dne , právní účinky vkladu práva ke dni pod č. j. V-3235/ výlučným vlastníkem pozemkové parcely č. 803/20 o výměře 1144 m 2 (druh pozemku: orná půda), jak je vedeno na listu vlastnictví č pro obec a k. ú. Písek v katastru nemovitostí, evidovaném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek. Výpis z katastru nemovitostí na pozemkovou parcelu č. 803/20 k. ú. Písek tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Předmětem převodu dle této smlouvy je pozemková parcela č. 803/20 k. ú. Písek, se všemi součástmi. Dle účetní evidence dárce má pozemková parcela č. 803/20 k. ú. Písek přiřazenou účetní hodnotu ve výši..,- Kč. II. Dárce touto darovací smlouvou daruje obdarovanému pozemkovou parcelu č. 803/20 k. ú. Písek, se všemi součástmi, jak je uvedeno v čl. I této smlouvy a obdarovaný tuto parcelu přijímá jako dar do svého výlučného vlastnictví. Obdarovaný si je vědom, že na převáděné pozemkové parcele č. 803/20 k. ú. Písek je zřízeno věcné břemeno zřizování a provozování vedení umístění zemního kabelového vedení NN v rozsahu dle GP /2009 ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, České Budějovice a dále věcné břemeno zřizování a provozování vedení umístění zemního kabelového vedení NN v rozsahu dle GP /2011 ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, České Budějovice. Kupující prohlašuje, že je mu obsah a rozsah práv odpovídající výše uvedeným věcným břemenům znám, a zavazuje se je respektovat. Prodávající prohlašují, že na převáděné nemovité věci ke dni podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami neváznou žádné dluhy, právo stavby, věcná břemena, zástavní právo, zadržovací právo ani jiné právní závazky, které by kupujícího omezovaly ve výkonu vlastnických práv, vyjma věcného břemene uvedeného v odst. 3. tohoto článku. Dárce prohlašuje, že na darované nemovité věci ke dni podpisu této smlouvy neváznou žádné dluhy, právo stavby, věcná břemena, zástavní právo, zadržovací právo ani jiné právní závazky, které by obdarovaného omezovaly ve výkonu vlastnických práv, vyjma věcných břemen uvedených v odst. 2. tohoto článku. Pro případ, že by se nějaké dluhy či závazky vyskytly, zavazuje se dárce touto smlouvou, že je sám na své náklady uspokojí a obdarovaný tento závazek dárce přijímá bez výhrad. Obdarovaný potvrzuje, že je seznámen se stavem převáděné nemovité věci a v tomto stavu ji přijímá bez výhrad. stránka 33 (celkem 80)

34 Bezúplatný převod nemovité věci byl schválen zastupitelstvem města dne usnesením č. 69/18 a dne usnesením č. 116/18. III. Obě smluvní strany této smlouvy se dohodly, že obdarovaný podá po podpisu smlouvy návrh na vklad této smlouvy do katastru nemovitostí. Smluvní strany berou na vědomí, že obdarovaný nabývá vlastnictví k nemovité věci, jak je uvedena v čl. I. této smlouvy, vkladem vlastnického práva podle této darovací smlouvy do katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek. Právní účinky vkladu nastanou k okamžiku, kdy návrh na vklad došel katastrálnímu úřadu. Tímto okamžikem přejdou na obdarovaného všechna práva i povinnosti, nebezpečí a užitky spojené s převedenou nemovitou věcí. Smlouva je platná dnem podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami a do dne vkladu práva podle této smlouvy jsou účastníci svými projevy vázáni. IV. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatným, neúčinným a/nebo nevykonatelným, zůstává platnost, účinnost a/nebo vykonatelnost ostatních ustanovení tímto nedotčena. V tomto případě nastupuje namísto neplatného, neúčinného či nevykonatelného ustanovení takové ustanovení, které se svým účelem nejvíce blíží neplatnému, neúčinnému či nevykonatelnému ustanovení. V. Náklady spojené se sepsáním a podpisem této darovací smlouvy (ověření podpisu dárce na Městském úřadě Písek) a návrhem na vklad vlastnického práva k pozemku do katastru nemovitostí hradí obdarovaný. Správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí obdarovaný. Daň z nabytí nemovitých věcí bude hrazena podle zákona. VI. Tato darovací smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž po podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami obdrží dárce a obdarovaný po jednom vyhotovení a jedno vyhotovení bude připojeno k návrhu na vklad do katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek. Obě smluvní strany souhlasí s tím, že pokud tato smlouva bude podléhat zveřejnění v informačním systému registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí zveřejnění smlouvy obdarovaný. VII. Účastníci této darovací smlouvy po jejím přečtení výslovně prohlašují, že tato smlouva je souhlasným a vážným projevem jejich skutečné vůle, smlouvu neuzavřeli za nevýhodných podmínek, a že s obsahem této smlouvy po vzájemné dohodě souhlasí tak, aby mezi nimi nedošlo k rozporům. V Písku dne... V Písku dne... za REALITY GRÉGR s.r.o. David Vostarek jednatel za město Písek Mgr. Eva Vanžurová starostka sml. č D stránka 34 (celkem 80)

35 Příloha č. 3 uzavřená smlouva o budoucím uzavření smlouvy kupní stránka 35 (celkem 80)

36 stránka 36 (celkem 80)

37 stránka 37 (celkem 80)

38 stránka 38 (celkem 80)

39 Příloha č. 4 zákres vybudované komunikace a veřejného osvětlení stránka 39 (celkem 80)

40 stránka 40 (celkem 80)

41 Příloha č. 5 zákres pozemku a lokality do mapy stránka 41 (celkem 80)

42 stránka 42 (celkem 80)

43 6) Konečné znění darovací smlouvy - darování pozemku parc. č. 112/25 k. ú. Hradiště u Písku do vlastnictví Jihočeského kraje akce: Rekonstrukce mostů ev. č a č , Zátaví NÁVRH USNESENÍ: Zastupitelstvo města: a) schvaluje b) schvaluje s připomínkami c) neschvaluje konečné znění darovací smlouvy dle přílohy. Předmětem smlouvy je darování pozemku parc. č. 112/25, ostatní plocha jiná plocha o výměře 32 m 2 (oddělen GP č /2017 z pozemku parc. č. 112/1) vše k. ú. Hradiště u Písku do vlastnictví Jihočeského kraje, IČO , se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice. Zastupitelstvo města pověřuje starostku podpisem smlouvy dle přílohy. (sml. č ) Důvodová zpráva: Zastupitelstvo města přijalo dne usnesení č. 85/14 Zastupitelstvo města schvaluje záměr darování části pozemku parc. č. 112/1 o výměře cca 40 m2 v k. ú. Hradiště u Písku, z vlastnictví města Písek do vlastnictví Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice. Při rekonstrukci mostu nechť jsou dodrženy požadavky Městských služeb Písek, s. r. o. a odboru dopravy. Geometrický plán bude vyhotoven na náklady Jihočeského kraje. Zastupitelstvo města si vyhrazuje konečné schválení smlouvy. a dne přijalo usnesení č. 251/14 Zastupitelstvo města schvaluje konečné znění smlouvy o budoucí darovací smlouvě dle přílohy převod pozemku parc. č. 112/1 o výměře cca 40 m2, ostatní plocha zeleň, v k. ú. Hradiště u Písku, z vlastnictví města Písek do vlastnictví Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice Jihočeský kraj dokončil stavbu: Rekonstrukce mostů ev. č a č , Zátaví, následně nechal vypracovat geometrický plán č /2017 ze dne a zaslal návrh darovací smlouvy, kterou předkládáme ke schválení (viz. příloha č. 1). Doporučení zpracovatele a předkladatele: Doporučují schválení darovací smlouvy. (usnesení a) Vztah k rozpočtu: --- Způsob určení ceny: --- Legislativní rámec: Zákon č. 128/2000 Sb. 85 písm. a), o obcích ve znění pozdějších předpisů. Vztah ke strategickému plánu a územnímu plánu: Nemá vztah ke strategickému plánu. Přílohy: stránka 43 (celkem 80)

44 č. 1 - návrh darovací smlouvy č. 2 - geometrický plán č. 3 - situace Příloha č. 1 návrh darovací smlouvy NÁVRH SMLOUVY PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA DNE Číslo smlouvy 010/18/099/03/00 DAROVACÍ SMLOUVA kterou uzavřeli podle 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník níže uvedeného dne, měsíce a roku účastníci: Město Písek se sídlem Písek, Vnitřní Město, Velké náměstí 114/3, PSČ zastoupené starostkou města Mgr. Evou Vanžurovou IČO /dále jen dárce/ a Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích, U Zimního stadionu 1952/2, PSČ zastoupený Bc. Jiřím Švecem, uvolněným členem Rady Jihočeského kraje na základě plné moci udělené dne Mgr. Ivanou Stráskou, hejtmankou Jihočeského kraje v souladu s ustanovením s 441 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. IČO DIČ CZ , plátce DPH /dále jen obdarovaný/ I. Předmět daru Dárce je dle stavu zápisu v katastru nemovitostí výlučným vlastníkem pozemku evidovaného v katastru nemovitostí jako pozemková parcela číslo 112/1 o výměře 5516 m 2, ostatní plocha, zeleň, zapsaného na Katastrálním úřadě pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Písek a k. ú. Hradiště u Písku. Geometrickým plánem číslo /2017 ze dne byla oddělena z pozemkové parcely číslo 112/1, k. ú. Hradiště u Písku pozemková parcela číslo 112/25 o výměře 32 m 2, ostatní plocha, jiná plocha, k. ú. Hradiště u Písku. Na základě této smlouvy darovací předává dárce do vlastnictví obdarovaného pozemek výše popsaný jako pozemková parcela číslo 112/25 o výměře 32 m 2, ostatní plocha, jiná plocha, k. ú. Hradiště u Písku a obdarovaný nemovitost přijímá bez výhrad do svého vlastnictví. Výše uvedený pozemek, který je předmětem daru, je zastavěn stavbou silnice III/1403 a mostem ev. č a , Zátaví. stránka 44 (celkem 80)

45 Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje, se sídlem České Budějovice, Nemanická 2133/10, IČ je majetek, který je předmětem daru dle této smlouvy, předáván k hospodaření jako svěřený majetek dle ustanovení čl. VI. odst. 1 zřizovací listiny. II. Darování věci Dárce daruje a předává a obdarovaný přijímá a přejímá předmět daru popsaný v bodě I. této smlouvy se všemi právy a požitky, s nimiž dárce tuto nemovitost držel a užíval nebo byl oprávněn držet a užívat. III. Záruka Obdarovaný prohlašuje, že předmět daru zná a byl dárcem seznámen s jeho současným stavem. Dárce ručí za to, že předmět daru přejde do vlastnictví obdarovaného prost jakýchkoliv práv třetích osob a jakýchkoliv peněžitých zatížení, tedy prost všech závazků, vyjma těch zapsaných v okamžiku uzavření smlouvy v katastru nemovitostí. Pro případ, že by se některé další dluhy či závazky vyskytly, se dárce zavazuje, že je sám uspokojí. IV. Převzetí Převzetí předmětu daru se uskuteční v den vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek. Obdarovaný nastupuje tímto okamžikem do skutečného držení předmětu daru a přechází na něho nebezpečí škody, nahodilé zkázy a nahodilého zhoršení předmětu daru. V. Nabytí vlastnického práva Vlastnické právo k převáděné nemovitosti podle této smlouvy přejde na obdarovaného zápisem vkladu vlastnictví do katastru nemovitostí. Právní účinky vkladu vznikají na základě pravomocného rozhodnutí o jeho povolení k okamžiku doručení návrhu na vklad vlastnického práva katastrálnímu úřadu. Účastníci smlouvy se zavazují učinit nebo podat všechny potřebné a účelné úkony nebo prohlášení tak, aby vklad mohl být neprodleně proveden. VI. Náklady a poplatky Poplatky spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí ve výši , --Kč uhradí obdarovaný z této smlouvy tak, že kolek s nominální hodnotou , --Kč vylepí na návrh na vklad do katastru nemovitostí. VII. Zápis na katastrálním úřadě stránka 45 (celkem 80)

46 Smluvní strany žádají, aby na základě této darovací smlouvy byl na Katastrálním úřadě pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek proveden na příslušném listu vlastnictví zápis o změně vlastníka. VIII. Platnost smlouvy Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma účastníky smlouvy. Platnost této smlouvy darovací je podmíněna připojením doložky potvrzující splnění podmínek uložených ustanovením 23 z. č. 129/2000 Sb., o krajích v platném znění. Platnost této smlouvy darovací je podmíněna připojením doložky potvrzující splnění podmínek uložených ustanovením 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění. IX. V neupravených částech se tato darovací smlouva řídí ustanoveními 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Účastníci smlouvy berou na vědomí, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv zřízeném podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, kdy smlouvu v registru smluv zveřejní Jihočeský kraj. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Účastníci smlouvy po jejím přečtení výslovně prohlásili, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a že je prosta omylu. Na důkaz toho připojují své podpisy. Tato darovací smlouva byla sepsána ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze zúčastněných stran obdrží po dvou vyhotoveních. V Českých Budějovicích dne V Písku dne Bc. Jiří Švec Mgr. Eva Vanžurová uvolněný člen Rady Jihočeského kraje starostka města Písek stránka 46 (celkem 80)

47 Příloha č. 2 - geometrický plán č /201 stránka 47 (celkem 80)

48 stránka 48 (celkem 80)

49 Příloha č. 3 - situace stránka 49 (celkem 80)

50 7) Konečné znění směnné smlouvy směna pozemků parc. č. 713 a č. 931 vše k. ú. Smrkovice ve vlastnictví města Písek za pozemky parc. č. 580/3 a č. 2652/6 vše k. ú. Písek ve vlastnictví ČR Státního pozemkového úřadu lokalita: Purkratické rybníky NÁVRH USNESENÍ: Zastupitelstvo města: a) schvaluje b) schvaluje s připomínkami c) neschvaluje konečné znění směnné smlouvy dle přílohy. Předmětem smlouvy je směna pozemků parc. č. 713, orná půda o výměře 417 m 2 a parc. č. 931, orná půda o výměře 360 m 2 vše k. ú. Smrkovice ve vlastnictví města Písek za pozemky parc. č. 580/3, vodní plocha o výměře 374 m 2 a parc. č. 2652/6, trvalý travní porost o výměře 18 m 2 vše k. ú. Písek ve vlastnictví ČR Státního pozemkového úřadu, IČO , Husinecká 1024/11a, Praha 3 Žižkov. Město Písek doplatí rozdíl cen ve výši ,- Kč. Zastupitelstvo města pověřuje starostku podpisem smlouvy dle přílohy. (sml. č ) Důvodová zpráva: Zastupitelstvo města přijalo dne usnesení č. 237/17 Zastupitelstvo města schvaluje záměr směny pozemků parc. č. 713 o výměře 417 m2, orná půda a parc. č. 931 o výměře 360 m2, orná půda, vše k. ú. Smrkovice ve vlastnictví města Písek za pozemky parc. č. 580/3 o výměře 374 m2, vodní plocha a parc. č. 2652/6 o výměře 18 m2, trvalý travní porost, vše k. ú. Písek ve vlastnictví ČR Státního pozemkového úřadu, IČO , Husinecká 1024/11a, Praha 3 Žižkov. Směna bude uskutečněna s případným doplatkem ze strany města Písku. Náhradu za vypracování znaleckých posudků uhradí město Písek. Zastupitelstvo města si vyhrazuje konečné schválení směnné smlouvy Státní pozemkový úřad (dále SPÚ) nechal vyhotovit znalecký posudek č /2018 ze dne (viz. příloha č. 3) a zjistil, že cena pozemků, které požaduje město je ,- Kč, náklady na vypracování posudku byly 2.800,- Kč (hradí město). Cena náhradou nabízených pozemků ve vlastnictví města činí 5.136,- Kč. Město tedy doplatí SPÚ rozdíl cen, tj. po zaokrouhlení ,- Kč. Nyní SPÚ zaslal návrh směnné smlouvy (viz. příloha č. 1), který předkládáme ke konečnému schválení. Záměr dispozice s nemovitým majetkem města je zveřejněn na úřední desce od do Doporučení zpracovatele a předkladatele: Doporučují schválení smlouvy. (usnesení a) Vztah k rozpočtu: Výdaj kapitoly ,- Kč. Způsob určení ceny: Na základě znaleckého posudku a oceňovací vyhlášky. Legislativní rámec: Zákon č. 128/2000 Sb. 85 písm. a), o obcích ve znění pozdějších předpisů. Vztah ke strategickému plánu a územnímu plánu: stránka 50 (celkem 80)

51 --- Přílohy: č. 1 - návrh směnné smlouvy č. 2 - katastrální mapy se zákresem pozemků č. 3 - znalecký posudek Příloha č. 1 návrh směnné smlouvy NÁVRH SMLOUVY PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA DNE Česká republika Státní pozemkový úřad Sídlo: Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ IČO: DIČ: CZ Jednající: Ing. Martin Vrba, zástupce ústředního ředitele Státního pozemkového úřadu (dále jen SPÚ ) na straně jedné a Město Písek Sídlo: Velké náměstí 114/3, PSČ Písek IČO: DIČ: CZ Zastoupené starostkou Mgr. Evou Vanžurovou (dále jen nabyvatel ) na straně druhé uzavírají podle 2184 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v souladu s 17 odst. 3 písmeno d) zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, tuto: S M Ě N N O U S M L O U V U č. 2001S18/06 Čl. I. Česká republika je vlastníkem a SPÚ je ve smyslu zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o SPÚ ), příslušný hospodařit s níže uvedenými nemovitými věcmi: Pozemky obec katastrální území druh parcelní číslo druh pozemku LV evidence Písek Písek KN 580/3 Vodní plocha Písek Písek KN 2652/6 ttp zapsanými na výše uvedeném LV u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek (dále jen směňované nemovitosti ) Cena těchto nemovitostí stanovená dohodou činí ,- Kč stránka 51 (celkem 80)

52 (slovy: třicetdvatisíctřistatřicetšest korun českých). Tato cena zahrnuje i náklady spojené s převodem ve výši 2 800,- Kč. Nabyvatel je vlastníkem nemovitých věcí: Čl. II. Pozemků obec katastrální území druh evidence parcelní číslo druh pozemku LV Písek Smrkovice KN 713 orná půda 1 Písek Smrkovice KN 931 orná půda 1 zapsaných na výše uvedeném LV u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek. (dále jen směňované nemovitosti ) Cena těchto nemovitostí stanovená dohodou činí 5 136,- Kč (slovy: pěttisícstotřicetšest korun českých). Čl. III. Smluvní strany směňují nemovitosti uvedené v čl. I. a čl. II. této smlouvy tím způsobem, že vlastníkem směňované nemovitosti uvedené v čl. I bude nabyvatel, směňovaná nemovitost uvedená v čl. II. této smlouvy bude ve vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit SPÚ. Čl. IV. Cenový rozdíl ve prospěch SPÚ, tj. rozdíl mezi cenami stanovenými dohodou uvedenými v čl. I. a čl. II. této smlouvy, který činí ,- Kč (slovy: dvacetsedmtisícdvěstě korun českých) nabyvatel zaplatil na účet SPÚ, vedený u České národní banky, č. ú.., variabilní symbol , před podpisem této smlouvy. Čl. V. 1) Obě smluvní strany shodně prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření smlouvy bránily. Nabyvatel bere na vědomí skutečnost, že SPÚ nezajišťuje zpřístupnění a vytyčování hranic pozemků. 2) Užívací vztah k nemovitostem: Pozemkům obec katastrální území druh parcelní číslo druh pozemku LV evidence Písek Písek KN 580/3 Vodní plocha Písek Písek KN 2652/6 ttp je řešen: nájemní smlouvou č. 15N17/06, uzavřenou s Městem Písek, jakožto nájemcem. Pozemku obec katastrální území druh evidence parcelní číslo druh pozemku LV Písek Smrkovice KN 713 orná půda 1 je řešen: nájemní smlouvou, uzavřenou se Zemědělským obchodním družstvem Hradiště, jakožto nájemcem. S obsahem nájemní smlouvy byl nabyvatel seznámen před podpisem této smlouvy, což stvrzuje svým podpisem. Pozemku obec katastrální území druh evidence parcelní číslo druh pozemku LV Písek Smrkovice KN 931 orná půda 1 je řešen: nájemní smlouvou, uzavřenou se Zemským hřebčincem Písek, s. p. o., jakožto nájemcem. S obsahem nájemní smlouvy byl nabyvatel seznámen před podpisem této smlouvy, což stvrzuje svým podpisem. stránka 52 (celkem 80)

53 3) SPÚ a honební společenstvo - Písek uzavřeli dohodu č. 5M03/06 o přičlenění honebních pozemků obec katastrální území druh evidence parcelní číslo druh pozemku LV Písek Písek KN 580/3 Vodní plocha ze dne ) Smluvní strany berou na vědomí, že na pozemcích může být umístěno vedení a/nebo zařízení veřejné technické infrastruktury, k nimž existují oprávnění, jakož i omezení užívání pozemků vzniklá podle předchozích právních úprav, která se nezapisovala do pozemkových knih, evidence nemovitostí ani katastru nemovitostí. Tato omezení a oprávnění přecházejí na nabyvatele pozemků. Čl. VI. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám stav převáděných nemovitostí a ve stavu, v jakém se nacházejí ke dni podpisu této smlouvy, je směňují. Čl. VII. SPÚ podá v souladu s ust. 16 odst. 4 zákona o SPÚ návrh na vklad vlastnického práva na základě této smlouvy u příslušného katastrálního úřadu do 30 dnů od podpisu této smlouvy. Čl. VIII. Nabyvatel je poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí ve smyslu zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb. o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů. SPÚ je ve smyslu předpisu č. 340/2013 Sb., zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, osvobozen od daně z nabytí nemovitých věcí. Čl. IX. Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv změny a doplňky této smlouvy jsou možné pouze písemnou formou na základě dohody smluvních stran. Případné dodatky ke smlouvě musí být vzestupně očíslovány. Čl. X. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Nabyvatel obdrží 1 stejnopis a ostatní jsou určeny pro SPÚ. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. Tato smlouva nepodléhá uveřejnění v registru smluv v souladu s ustanovením 3 odst. 2 písm. i) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Čl. XI. Smluvní strany vzaly na vědomí, že vlastnictví k směňovaným nemovitostem specifikovaným v čl. I. a II. této smlouvy přejde na nabyvatele a SPÚ okamžikem vkladu vlastnického práva dle této smlouvy do veřejného seznamu vedeného příslušným katastrem nemovitostí, a to ke dni podání návrhu na vklad tohoto práva. Čl. XII. Smluvní strany po přečtení smlouvy prohlašují, že s jejím obsahem souhlasí, a že tato smlouva je shodným projevem jejich vážné a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy. V Praze dne... V Písku dne... stránka 53 (celkem 80)

54 .... Ing. Martin Vrba zástupce ústředního ředitele Státního pozemkového úřadu SPÚ.... Mgr. Eva Vanžurová starostka Město Písek nabyvatel D O L O Ž K A ve smyslu ustanovení 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 128/2000 Sb. ) Město Písek ve smyslu ustanovení 41 zákona č. 128/2000 Sb. potvrzuje, že u právních jednání obsažených ve směnné smlouvě č. 2001S18/06 byly ze strany nabyvatele splněny veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního úkonu. Uzavření směnné smlouvy č. 2001S18/06 bylo schváleno Zastupitelstvem města Písek dne usnesení č.... V Písku dne Mgr. Eva Vanžurová starostka stránka 54 (celkem 80)

55 Příloha č. 2 - katastrální mapy se zákresy pozemků stránka 55 (celkem 80)

56 stránka 56 (celkem 80)

57 Příloha č. 3 znalecký posudek stránka 57 (celkem 80)

58 stránka 58 (celkem 80)

59 stránka 59 (celkem 80)

60 stránka 60 (celkem 80)

61 8) Konečné znění smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti ve prospěch města Písek na části pozemku parc.č. 2216/12 k.ú. Písek ve vlastnictví ŘSD ČR v rámci stavby Oprava vodovodů Zborovská ul. Písek, trať Tábor Písek, žkm cca 56, 77-56, 78 NÁVRH USNESENÍ Zastupitelstvo města: a) schvaluje b) schvaluje s připomínkami c) neschvaluje konečné znění smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti spočívající v právu uložení a strpění vodovodu vybudovaného v rámci stavby Oprava vodovodů Zborovská ul. Písek, trať Tábor Písek, žkm cca 56, 77-56, 78 na části pozemku parc.č. 2216/12 v k.ú. Písek a v právu vstupu a vjezdu na pozemek za účelem nutných oprav, údržby a odborné revize. Smlouva o zřízení služebnosti bude uzavřena mezi městem Písek, se sídlem Velké náměstí 114/3, Písek, IČO: jako stranou oprávněnou a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4 Nusle, IČO: jako stranou povinnou. Náhrada za zřízení služebnosti ve výši 1.597,20 Kč vč. DPH byla straně povinné uhrazena dne Rozsah služebnosti je vyznačen geometrickým plánem č /2017 ze dne ZM pověřuje starostku podpisem smlouvy dle přílohy. Důvodová zpráva: Město Písek bylo investorem stavby s názvem Oprava vodovodů Zborovská ul. Písek, trať Tábor Písek, žkm cca 56, 88-56, 78. V rámci této stavby došlo k výměně vodovodních řadů ET 250 a Li 300 z důvodu častých poruch. Stavbou byl dotčen pozemek parc.č. 2216/12 ostatní plocha silnice k.ú. Písek ve vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvkové organizace. V rámci této akce bylo přijato na zasedání ZM : U s n e s e n í č. 172/16 Zastupitelstvo města schvaluje zřízení věcného břemene uložení vodovodních řadů ET 250 a Li 300 v délce cca 11 m na části pozemku parc. č. 2216/12 k. ú. Písek v rámci akce Oprava vodovodů Zborovská ul. Písek, trať Tábor Písek, žkm cca 56, 77-56, 78 a práva přístupu a příjezdu na tento pozemek za účelem provozování, oprav a údržby těchto sítí ve prospěch města Písek. Smlouva bude uzavřena mezi městem Písek jako budoucím oprávněným a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4 Nusle, IČO: jako budoucím povinným za jednorázovou úhradu ve výši 1.597,20 Kč vč. DPH. Geometrický plán na zaměření věcného břemene bude vyhotoven na náklady budoucího oprávněného. Zastupitelstvo města zároveň schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle přílohy. Zastupitelstvo města si vyhrazuje konečné schválení smlouvy o zřízení věcného břemene. Akce byla dokončena, bylo vyhotoveno skutečné zaměření a na jeho základě byla požádáno Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace o zpracování návrhu smlouvy o zřízení věcného břemene, který je nyní předkládán ZM ke schválení. Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene služebnosti byla straně povinné uhrazena dne na základě zálohové faktury po uzavření budoucí smlouvy. Vyjádření dotčených orgánů: --- Doporučení zpracovatele a předkladatele: Doporučují schválení smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti. (usnesení a) stránka 61 (celkem 80)

62 Vztah k rozpočtu: Výdaj kapitoly ,20 Kč vč. DPH. Způsob učení ceny: Podle zákona č. 151/1997 Sb., 18, odst. 5. Legislativní rámec: Zákon č. 128/2000 Sb. 85 písm. a), o obcích ve znění pozdějších předpisů. Pravidla města Písku P/15. Vztah ke strategickému plánu a územnímu plánu: Nemá vztah ke strategickému plánu. Přílohy: č. 1 Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti č. 2 Geometrický plán Příloha č. 1 NÁVRH SMLOUVY PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA DNE Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, Se sídlem: Na Pankráci 546/56, Praha 4 Nusle Zastoupena: Ing. Vladimírou Hruškovou, ředitelkou Správy České Budějovice Se sídlem: Lidická 49/110, České Budějovice IČ: DIČ: CZ Bankovní spojení:.. Číslo účtu: jako strana Povinná na straně jedné a Město Písek se sídlem: Velké náměstí 114/3, Písek zastoupena: Mgr. Evou Vanžurovou, starostkou města IČ: DIČ: CZ Bankovní spojení: Číslo účtu:.. jako strana Oprávněná na straně druhé uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ustanoveními 1257 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, dále 26 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění, příslušných ustanovení zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, za účelem vzájemné úpravy závazků smluvních stran ke splnění účelu této smlouvy, tak jak je specifikován a konkretizován v jejích následujících ustanoveních a jak byl stanoven ve smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene-služebnosti ze dne pod č. 29/DS/SSB , tuto S M L O U V U O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE-SLUŽEBNOSTI č. 29/DS/SVB stránka 62 (celkem 80)

63 AKCE (stavba): Oprava vodovodů Zborovská ul. Písek, trať Tábor Písek, žkm cca 56, 77-56, 78 2x protlak I. Vlastnické vztahy 1. Česká republika je vlastníkem a straně Povinné na základě Zřizovací listiny vydané MDS ČR pod. č.j /1996-KM ze dne 4. prosince 1996 ve znění pozdějších dodatků přísluší ve smyslu ust. 9 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění, hospodařit s pozemkem s pozemkem p. č. 2216/12 k.ú. Písek, obci Písek, zapsaném u katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, KP v Písku, LV č. 3594, na kterém je umístěna stavba silnice I/ Strana Oprávněná je investorem a vlastníkem (provozovatelem) stavby Oprava vodovodů Zborovská ul. Písek, trať Tábor Písek, žkm cca 56, 77-56, 78, která je umístěna do pozemku uvedeného v čl. I. odstavci 1. této smlouvy a to v rozsahu jak vyplývá z čl. II. odstavce 1. této smlouvy. II. Závazek smluvních stran 1. Strana Povinná touto smlouvou zřizuje ve prospěch strany Oprávněné věcné břemenoslužebnost k užívání pozemku (jeho části) p. č. p. č. 2216/12 k.ú. Písek, obci Písek tak, jak je specifikován v čl. I. odst. 1. této smlouvy v rozsahu, jak vyplývá z přiloženého geometrického plánu č /2017 ze dne , který je přílohou č. 1 této smlouvy. 2. Smluvní strany se za účelem umístění a provozování vodovodu dohodly na zřízení věcného břemene-služebnost spočívajícího v právu uložení a strpění vodovodu vybudovaného v rámci stavby Oprava vodovodů Zborovská ul. Písek, trať Tábor Písek, žkm cca 56, 77-56, 78 na části pozemku parc.č. 2216/12 v k.ú. Písek a v právu vstupu a vjezdu na pozemek za účelem nutných oprav, údržby a odborné revize. 3. Strana Oprávněná právo odpovídající věcnému břemeni-služebnosti přijímá a strana Povinná se zavazuje toto právo strpět. 4. Věcné břemeno-služebnost se sjednává na dobu neurčitou. III. Náhrada za zřízení věcného břemene-služebnosti 1. Věcné břemeno-služebnost specifikované v čl. II. se zřizuje úplatně. Smluvní strany se dohodly, že jednorázová finanční náhrada za zřízení věcného břemene-služebnosti činí: celkem vč. DPH 1 597,20 Kč (slovy jeden tisíc pět set devadesát sedm korun českých dvacet haléřů) a je stanovena v souladu s metodikou strany Povinné, se kterou byla strana Oprávněná seznámena. 2. Smluvní strany se smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-služebnosti uzavřenou dne pod č. 29/DS/SSB dohodly na úhradě finanční náhrady stranou Oprávněnou ve výši 1 597,20 Kč (slovy jeden tisíc pět set devadesát sedm korun českých dvacet haléřů), která byla v plné výši uhrazena na účet strany Povinné dne IV. Práva a povinnosti strany Oprávněné a strany Povinné z věcného břemene-služebnosti stránka 63 (celkem 80)

64 1. Strana Oprávněná je povinna oznámit straně Povinné každý vstup na jeho nemovitost, ke kterému je oprávněna z této smlouvy, šetřit co nejvíce majetek strany Povinné, uvést bez zbytečného odkladu na vlastní náklad nemovitost po provedení prací do původního či náležitého stavu nebo se s vlastníkem nemovitosti dohodnout na přiměřené náhradě. Při vstupu na nemovitost je strana Oprávněná povinna respektovat ustanovení 25 odst. 1, 6c, 6d a 36 odst. 6 zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, včetně povinnosti případného vypořádání majetkoprávních vztahů. Veškerá činnost na nemovitosti strany Povinné musí být realizována (v případě užití stavby silnice) v souladu se standardy ŘSD ČR Bezpečnost prací : 2. Strana Oprávněná si vyžádá u strany Povinné ŘSD ČR Správa České Budějovice se sídlem Lidická 49/110, České Budějovice podmínky vstupu na nemovitost, uvede důvod vstupu (za účelem zajištění provozu, oprav, úprav, likvidace a údržby zařízení stavby atd.), doloží harmonogram prací, rozsah záboru atd., a to nejméně 30 dnů před tímto vstupem. Výjimku tvoří pouze případné havárie, kdy vstup nesnese odkladu. Pro takový případ oznámí strana Oprávněná vstup na nemovitost a jeho důvod bezprostředně po jeho započetí a neprodleně požádá o vydání dodatečného povolení (rozhodnutí) u příslušného silničního správního úřadu pro případ havárií inženýrských sítí. 3. Bude-li strana Povinná provádět na nemovitosti uvedené v článku I. odst. 1. této smlouvy rekonstrukci silnice nebo výškovou úpravu povrchu vozovky uvedené komunikace, provede strana Oprávněná na své náklady, v rozsahu a termínu dle požadavku strany Povinné, úpravu, případně přeložení/přemístění svého zařízení, nebo uhradí náklady spojené s touto úpravou případně přeložením/přemístěním za předpokladu, že bude zjištěno, že v době uložení zařízení nebylo dodrženo minimální krytí nad sítí podzemního vedení 120 cm (vč. nejnižšího bodu silničního příkopu, náspu, zářezu atd.) dle vyjádření ŘSD ČR Správa České Budějovice ze dne , č.j.: 1447/16/32200/29/DS a rozhodnutím silničního správního úřadu o uložení sítí č.j.: KUJCK /2016 ze dne a nebudou vznášeny další nároky ze strany Oprávněné strany. Pokud tak strana Oprávněná neučiní v daném termínu a rozsahu, uhradí straně Povinné veškeré náklady spojené s výškovou úpravou nebo přeložením/přemístěním včetně škody vzniklé z prodlení. V ochranném pásmu vodovodu nebude strana Povinná vysazovat stromy a keře. V. Vklad do katastru nemovitostí 1. Smluvní strany berou na vědomí, že právo věcného břemene-služebnosti vzniká straně Oprávněné zápisem vkladu věcného břemene-služebnosti do katastru nemovitostí příslušného katastrálního úřadu. 2. Veškeré náklady spojené s vyhotovením této smlouvy, geometrického plánu a náklady spojené se správním poplatkem za zápis vkladu věcného břemene-služebnosti, uhradí strana Oprávněná. Návrh na vklad práva věcného břemene-služebnosti předloží Katastrálnímu úřadu v Písku strana Oprávněná z věcného břemene služebnosti, která je k tomuto úkonu zplnomocněna stranou Povinnou. 3. Na základě této smlouvy lze zápis věcného břemene-služebnosti provést vkladem do katastru nemovitostí a zapsat jej na LV č pro katastrální území Písek u Katastrálního úřadu v Písku takto: V části CLV: věcné břemeno k umístění vodovodu vybudovaného v rámci stavby Oprava vodovodů Zborovská ul. Písek, trať Tábor Písek, žkm cca 56, 77-56, 78 v rozsahu dle přiloženého geometrického plánu, které v sobě zahrnuje i právo provozovat vedení, vstupovat a vjíždět na nemovitost ve prospěch: vlastníka vodovodu Město Písek. Ostatní části: beze změny. stránka 64 (celkem 80)

65 VI. Závěrečná ustanovení 1. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními právních předpisů uvedených v preambuli této smlouvy. 2. Práva a povinnosti dohodnuté v této smlouvě přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran. 3. Veškeré změny této smlouvy lze provést pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 4. Účastníci této smlouvy prohlašují, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, dle jejich pravé a svobodné vůle, dobrovolně, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni ani za nevýhodných podmínek a že smluvnímu ujednání nejsou na překážku žádné okolnosti bránící nakládání s nemovitostmi a na důkaz toho ji vlastnoručně podepisují. 5. Smluvní strany se dohodly, že obchodní zvyklost nemá přednost před ustanovením zákona, jež nemá donucující účinky. 6. Oprávněný podpisem této smlouvy na sebe ve smyslu ustanovení 1765 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, přebírá nebezpečí změny okolností. 7. Smluvní strany prohlašují, že se dohodly o všech náležitostech, u nichž bylo dosažení shody předpokladem pro uzavření této smlouvy. 8. Smluvní strany sjednávají pro případ pochybností s doručením institut fikce doručení pátý den od prokazatelného podání poštovní přepravě. 9. Strana Oprávněná bere na vědomí, že ŘSD ČR je subjektem, jež nese v určitých případech zákonnou povinnost uveřejňovat smlouvy v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra. 10. Strana Oprávněná souhlasí se zveřejněním této smlouvy v případě, kdy ŘSD ČR ponese v souladu s uvedeným zákonem, povinnost uveřejnění, a to v rozsahu a způsobem z uvedeného zákona vyplývající. 11. Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem města Písek dne pod č.u. 12. Smluvní strany po dohodě souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na oficiálních webových stránkách Města Písek ( s výjimkou osobních a citlivých údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě. 13. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. V Českých Budějovicích V Písku Ředitelství silnic a dálnic ČR Město Písek Ing. Vladimíra Hrušková Mgr. Eva Vanžurová ředitelka správy Č.Budějovice starostka Města stránka 65 (celkem 80)

66 Příloha č. 2 stránka 66 (celkem 80)

67 9) Konečné znění smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ve prospěch města Písek České Dráhy, a.s. Oprava podchodu pod železniční tratí v prostoru zastávky Písek jih NÁVRH USNESENÍ Zastupitelstvo města: a) schvaluje b) schvaluje s připomínkami c) neschvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. Předmětem této smlouvy je závazek smluvních stran uzavřít v termínu do 6 měsíců ode dne vydání kolaudačního souhlasu smlouvu o zřízení věcného břemene na dobu neurčitou, jejímž obsahem bude povinnost budoucího povinného (Českých drah, a.s.) strpět na dotčeném pozemku služebnost liniové stavby zakládající právo vlastním nákladem a vhodným i bezpečným způsobem zřídit na části pozemku parc.č. 2545/1 k.ú. Písek nebo přes tento pozemek vést kanalizaci a kabel veřejného osvětlení, provozovat je a udržovat. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene bude uzavřena mezi městem Písek, se sídlem Písek, Velké náměstí 114/3 jako budoucím oprávněným a Českými dráhami, a.s., IČO: , se sídlem Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ: jako budoucím povinným. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou náhradu ve výši Kč. K jednorázové náhradě bude připočtena DPH dle aktuální platné sazby v den uskutečnění zdanitelného plnění. Věcné břemeno bude zřízeno jako osobní služebnost ve prospěch oprávněného. Geometrický plán na zaměření věcného břemene bude vyhotoven na náklady budoucího oprávněného. Zastupitelstvo města si vyhrazuje schválení konečného znění smlouvy. Důvodová zpráva: Město Písek plánuje v rámci akce Oprava podchodu pod železniční tratí v prostoru zastávky Písek jih uložit do části pozemku parc.č. 2545/1 ostatní plocha dráha k.ú. Písek (ve vlastnictví Českých drah, a.s.) vedení kanalizace a kabel veřejného osvětlení. Stavba je situovaná v obvodu a ochranném pásmu dráhy, na traťovém úseku 1811: Tábor Písek v žkm 58,190 až žkm 58,230. Náhrada za zřízení věcného břemene ve výši Kč + DPH dle sazby platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude uhrazena na základě zálohové faktury do 30 dnů od uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. Vyjádření dotčených orgánů: ---- Doporučení zpracovatele a předkladatele: Doporučují schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. (usnesení a) Vztah k rozpočtu: Výdaj kapitoly Kč + DPH. Způsob učení ceny: K výpočtu byl použit postup z návrhu Opatření náměstka GŘ pro správu majetku č. 10 Obecné podmínky pro zřizování věcných břemen a jejich oceňování ve společnosti České dráhy, a.s., viz bod 10 stanovení finanční náhrady a 68 energetického zákona č. 458/200 Sb. (ochranná pásma). Legislativní rámec: stránka 67 (celkem 80)

68 Zákon č. 128/2000 Sb. 85 písm. a), o obcích ve znění pozdějších předpisů. Pravidla města Písku P/15. Vztah ke strategickému plánu a územnímu plánu: Nemá vztah ke strategickému plánu. Přílohy: č. 1 Situace č. 2 Výkres č. 3 Ortofoto č. 4 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene stránka 68 (celkem 80)

69 Příloha č. 1 stránka 69 (celkem 80)

70 Příloha č. 2 stránka 70 (celkem 80)

71 Příloha č. 3 Příloha č. 4 NÁVRH SMLOUVY PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA DNE Čj.: /2018-O25 (TS-VB 2018/0182 PLZ) Čj. budoucí oprávněného: SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE, uzavřená mezi smluvními stranami České dráhy, a.s. Se sídlem : Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ Identifikační číslo : Zapsána : v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 8039 Zastoupena : Ing. Šárkou Cidlinskou, ředitelkou odboru správy a prodeje majetku, na základě plné moci č ze dne jako budoucí povinný a Město Písek Na adrese : Velké náměstí 114/3, Písek - Vnitřní Město Identifikační číslo : DIČ : CZ Zastoupeno : Mgr. Evou Vanžurovou, starostkou města jako budoucí oprávněný stránka 71 (celkem 80)

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 15.03.2013 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 04.04.2013 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 07.05.2019 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 16.05.2019 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Návrh předkládá

Více

DAROVACÍ SMLOUVA. Jihočeský kraj. Město Písek. I. Předmět daru. II. Darování nemovitosti C. 010/12/212/03/00 1 Č. 010/12/214/03/00

DAROVACÍ SMLOUVA. Jihočeský kraj. Město Písek. I. Předmět daru. II. Darování nemovitosti C. 010/12/212/03/00 1 Č. 010/12/214/03/00 Č. 010/12/214/03/00 DAROVACÍ SMLOUVA kterou uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku účastníci: Jihočeský kraj jehož orgány sídlí v Českých Budějovicích, U Zimního stadionu 1952/2, PSČ 370 76 zastoupený

Více

KUPNÍ s m l o u v a. kterou uzavřeli podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku účastníci:

KUPNÍ s m l o u v a. kterou uzavřeli podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku účastníci: Číslo smlouvy 010/014/250/03/00 KUJCP01AHG3R KUPNÍ s m l o u v a kterou uzavřeli podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku účastníci: Jihočeský kraj se

Více

SO AJ/0fáft/O &jl/m fh K U JC P015XE05

SO AJ/0fáft/O &jl/m fh K U JC P015XE05 Č. 010/12/153/03/00 SO AJ/0fáft/O &jl/m fh K U JC P015XE05 DAROVACÍ SMLOUVA kterou uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku účastníci: Jihočeský kraj jehož orgány sídlí v Českých Budějovicích, U Zimního

Více

90*\J j o o ^ o ř l / P t r

90*\J j o o ^ o ř l / P t r Č. 010/13/169/03/00 DAROVACÍ SMLOUVA KUJCP019UPW1 90*\J j o o ^ o ř l / P t r kterou uzavřeli podle 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku účastnici: Ředitelství

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 22.02.2018 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 08.03.2018 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří Hořánek,

Více

^D A J/O W /& ft/š LO?b

^D A J/O W /& ft/š LO?b ^D A J/O W /& ft/š LO?b K U JC P 0 1 5 X A 3 I č. 010/10/249/03/00 DAROVACÍ SMLOUVA kterou uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku účastníci: Jihočeský kraj jehož orgány sídlí v Českých Budějovicích,

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 05.01.2017 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 19.01.2017 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří Hořánek,

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 17.03.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 31.03.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr.

Více

DAROVACÍ SMLOUVA. /dále jen dárce /

DAROVACÍ SMLOUVA. /dále jen dárce / K5 D / \ f / m w / m / i o? } 010/ 11/ 065/ 03/00 KUJCP00UMGUA DAROVACÍ SMLOUVA íu uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku účastníci: hočeský kraj jehož orgány sídlí v Českých Budějovicích, U Zimního

Více

Uzavření dodatků ke smlouvám o uzavření budoucích kupních smluv (budoucí prodeje částí pozemku u plánované autobusové zastávky na Trnci)

Uzavření dodatků ke smlouvám o uzavření budoucích kupních smluv (budoucí prodeje částí pozemku u plánované autobusové zastávky na Trnci) Materiál číslo: 9 K projednání Zastupitelstvu města Tišnova 10.12.2018 Předkládá Rada města Tišnova Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 08.04.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 23.04.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

K U P N Í S M L O U V A č. 9147/KS uzavřená podle ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

K U P N Í S M L O U V A č. 9147/KS uzavřená podle ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Strana číslo: 1 Počet stran: 05 K U P N Í S M L O U V A č. 9147/KS uzavřená podle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Městská část Praha 11 Smluvní strany: se sídlem: Ocelíkova

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 15.06.2017 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 29.06.2017 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

DODATEČNÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

DODATEČNÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 03.12.2012 DODATEČNÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 06.12.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smlouvy NÁVRH USNESENÍ Dle

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 12.05.2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 26.05.2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. 8316/KS

KUPNÍ SMLOUVA č. 8316/KS Strana číslo: 1 Počet stran: 05 KUPNÍ SMLOUVA č. 8316/KS uzavřená podle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Smluvní strany: Městská část Praha 11 se sídlem: Ocelíkova 672/1, PSČ

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 22.09.2011

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 22.09.2011 Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 07.09.2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 22.09.2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v

Více

Název materiálu: Prodej pozemku p.č. 863/14 (p.č. 863/8) v k.ú. Turnov

Název materiálu: Prodej pozemku p.č. 863/14 (p.č. 863/8) v k.ú. Turnov Podklady na zasedání ZM dne: 28.06.2018 Název materiálu: Prodej pozemku p.č. 863/14 (p.č. 863/8) v k.ú. Turnov Předkládá: Ing. Tomáš Hocke Vypracoval: Bc. Olga Bažantová Zúčastní se projednávání v ZM:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany:

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany: KUPNÍ SMLOUVA Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka

Více

Z Á M Ě R. Přílepy dne : 9.9.2015. Výpis z Usnesení č.050/2015 ze dne 9.9.2015:

Z Á M Ě R. Přílepy dne : 9.9.2015. Výpis z Usnesení č.050/2015 ze dne 9.9.2015: O B E C P Ř Í L E P Y Přílepy č.p.46, PSČ 270 01 Kněževes u Rakovníka, IČ 00639958 ----------------------------------------------------------------------------------------- vyhlašuje v souladu s ustanovením

Více

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně pod sp. zn.: B 849

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně pod sp. zn.: B 849 1. Agrovysočina, a.s. se sídlem Zarybník 516, 594 42 Měřín zastoupená ing.gabrielem Večeřou, předsedou představenstva IČ: 469 00 721 bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 2200751/0100 a zapsaná

Více

Přílepy č.p.46, PSČ , IČ

Přílepy č.p.46, PSČ , IČ O B E C P Ř Í L E P Y Přílepy č.p.46, PSČ 270 01, IČ 00639958 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- R O Z H O D N U T Í o prodeji obecního

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů KUPNÍ SMLOUVA uzavřená ve smyslu ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Statutární město Přerov IČ 00301825 DIČ CZ00301825 se sídlem Bratrská 709/34, Přerov

Více

Z Á M Ě R PRODAT POZEMEK

Z Á M Ě R PRODAT POZEMEK O B E C P Ř Í L E P Y Přílepy č.p.46, PSČ 270 01 Kněževes u Rakovníka, IČ 00639958 ----------------------------------------------------------------------------------------- vyhlašuje v souladu s ustanovením

Více

Kupní smlouva na nemovitou věc

Kupní smlouva na nemovitou věc Kupní smlouva na nemovitou věc uzavřená ve smyslu ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen občanský zákoník ) 1. Smluvní strany 1.1 Obec Bystřice

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 07.01.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 14.1.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Věcná břemena NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Ing. Mgr. Jiří Hořánek 2. místostarosta

Více

Smlouva o koupi nemovitosti uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku podle ustanovení 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Smlouva o koupi nemovitosti uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku podle ustanovení 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění Smlouva o koupi nemovitosti uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku podle ustanovení 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění Čl. I. Smluvní strany 1. Město Vizovice Masarykovo

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník )

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Krajský úřad Číslo prodávajícího: Číslo kupujícího: KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Smluvní

Více

K U P N Í S M L O U V A

K U P N Í S M L O U V A K U P N Í S M L O U V A číslo smlouvy: SML-... SZ ÚMČ P15:.../2016 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a 2128 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, Smluvní

Více

Prodej objektu č.p. 358 na ulici Klášterská v Tišnově

Prodej objektu č.p. 358 na ulici Klášterská v Tišnově Materiál číslo: 26 K projednání Zastupitelstvu města Tišnova 12.12.2016 Předkládá Rada města Tišnova Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

KUPNÍ SMLOUVA. mezi. Město Mohelnice. (Prodávající) OXES Invest ALFA s.r.o. (Kupující) 1/8

KUPNÍ SMLOUVA. mezi. Město Mohelnice. (Prodávající) OXES Invest ALFA s.r.o. (Kupující) 1/8 KUPNÍ SMLOUVA mezi Město Mohelnice (Prodávající) a OXES Invest ALFA s.r.o. (Kupující) 1/8 Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany: Město Mohelnice se sídlem U Brány 2, 789 85 Mohelnice

Více

Město Ústí nad Orlicí majetkoprávní odbor

Město Ústí nad Orlicí majetkoprávní odbor str. 1 / 7 Město Ústí nad Orlicí majetkoprávní odbor Naše č.j.: MUUO/35805/2017/MPO/pk Vyřizuje: Polakovičová Eva Číslo spisu: 2792/2017 Tel: 465514262 Poč. listů: 1 E-mail: polakovicova@muuo.cz Záměr

Více

Název materiálu: Prodej pozemku p.č. 2777/2 v k.ú. Turnov

Název materiálu: Prodej pozemku p.č. 2777/2 v k.ú. Turnov Podklady na zasedání ZM dne: 29.11.2018 Název materiálu: Prodej pozemku p.č. 2777/2 v k.ú. Turnov Předkládá: Vypracoval: Ing. Tomáš Hocke Bc. Olga Bažantová Zúčastní se projednávání v ZM: Ludmila Těhníková

Více

Důvodová zpráva - 1. Úvodní část

Důvodová zpráva - 1. Úvodní část Důvodová zpráva - Odkoupení pozemku - nová rolbárna ZS Majetkoprávní dořešení části stavby rolbárny na části pozemku ve vlastnictví ČR, s právem hospodaření pro Povodí Vltavy, s.p. 1. Úvodní část V rámci

Více

DAROVACÍ SMLOUVA. Výše uvedený pozemek, který je předmětem daru, je zastavěn stavbou silnice 111/01912.

DAROVACÍ SMLOUVA. Výše uvedený pozemek, který je předmětem daru, je zastavěn stavbou silnice 111/01912. Č. 010/13/281/03/00 KUJCP01AEK8D DAROVACÍ SMLOUVA kterou uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku účastníci: Lidi Česká republika v. o. s. se sídlem Nárožní 1359/11, Stodůlky, Praha 5, PSČ 158 00 IČ

Více

Prodej budovy bez č.p./č.e. na ulici U Střelnice stojící na pozemku parc.č.st. 1762

Prodej budovy bez č.p./č.e. na ulici U Střelnice stojící na pozemku parc.č.st. 1762 Materiál číslo: 26 K projednání Zastupitelstvu města Tišnova 16.04.2018 Předkládá Rada města Tišnova Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu Moravec Alexandr a Moravcová Helena Dlouhý Most 121,46312 (dále jen strana "Budoucí na straně jedné a povinná") Obec Dlouhý Most, IČO: 46744941, Se sídlem: č.p. 193,463 12 Dlouhý Most, zastoupená: Ing.

Více

SMLOUVU O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ

SMLOUVU O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli spolu: 1. Obec Zhoř, IČ: 00286974, se sídlem Zhoř 64, PSČ: 588 26, Zhoř, zastoupená Ing. Vladimírem Čížkem, starostou obce -dále též budoucí prodávající - a 2....,

Více

Název materiálu: Odkoupení části pozemku p.č. 695/88, k.ú. Daliměřice, budoucí komunikace

Název materiálu: Odkoupení části pozemku p.č. 695/88, k.ú. Daliměřice, budoucí komunikace Podklady na zasedání ZM dne: 15.08.2019 Název materiálu: Odkoupení části pozemku p.č. 695/88, k.ú. Daliměřice, budoucí komunikace Předkládá: Vypracoval: Ing. Tomáš Hocke Bc. Olga Bažantová Zúčastní se

Více

KUPNÍ SMLOUVU. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVU. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany AS ZIZLAVSKY v.o.s. se sídlem Praha 1, Široká 36/5, PSČ 110 00, IČ: 284 90 738 zastoupena JUDr. Michalem Žižlavským, ohlášeným společníkem účet vedený

Více

Název materiálu: Prodej pozemku parc.č. 2531/8 a části pozemku p.č. 2531/3 v k.ú. Turnov

Název materiálu: Prodej pozemku parc.č. 2531/8 a části pozemku p.č. 2531/3 v k.ú. Turnov Podklady na zasedání ZM dne: 13.12.2018 Název materiálu: Prodej pozemku parc.č. 2531/8 a části pozemku p.č. 2531/3 v k.ú. Turnov Předkládá: Vypracoval: Ing. Tomáš Hocke Bc. Olga Bažantová Zúčastní se projednávání

Více

JUDr. Jan Olejníček, advokát ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ Helénská 1799/4, Praha 2 tel.: ,

JUDr. Jan Olejníček, advokát ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ Helénská 1799/4, Praha 2 tel.: , JUDr. Jan Olejníček, advokát ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ Helénská 1799/4, 120 00 Praha 2 tel.: 775 667 508, e-mail: akolejnicek@oslg.cz KUPNÍ SMLOUVA Smlouva č. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle

Více

1

1 1 2 3 4 5 6 7 8 1151/HSY/2019-HSYM Čj.: UZSVM/HSY/1130/2019-HSYM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2, za kterou

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 27.03.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 03.04.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh Smlouvy o úhradě hodnoty ekologické újmy mezi Městem Písek

Více

KUPNÍ SMLOUVU O PŘEVODU POZEMKŮ /dle ustanovení 2128 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění/

KUPNÍ SMLOUVU O PŘEVODU POZEMKŮ /dle ustanovení 2128 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění/ KUPNÍ SMLOUVA O PŘEVODU POZEMKŮ Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely tyto smluvní strany Obec Pertoltice pod Ralskem IČ: 000672912 se sídlem Pertoltice pod Ralskem 165, PSČ 471 24 zastoupen Petrem

Více

KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA

KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DZMYI* KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany Prodávající: Statutární město Se sídlem:, Horní náměstí 69, PSČ: 746 26 IČ, DIČ: 00300535, CZ00300535 Číslo

Více

uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Materiál č. 04/OM/04, příloha č. 5 č. / /OM uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Smluvní strany Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Více

Prohlášení účastníka výběrového řízení k výběrovému řízení č. 1/ kolo

Prohlášení účastníka výběrového řízení k výběrovému řízení č. 1/ kolo Účastník VŘ: Jméno / Název:.. Adresa / Sídlo:.. r.č. / IČ:.. Prohlášení účastníka výběrového řízení k výběrovému řízení č. 1/2008 6. kolo 1. Účastník výběrového řízení (dále jen VŘ ) prohlašuje, že je

Více

KUPNÍ SMLOUVA o převodu vlastnického práva k nemovitosti

KUPNÍ SMLOUVA o převodu vlastnického práva k nemovitosti KUPNÍ SMLOUVA o převodu vlastnického práva k nemovitosti Dnešního dne: 1. Burián & Penka, insolvence, v.o.s. IČ: 29352037 se sídlem Středova 94/1, 602 00 Brno zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

Název materiálu: Odkup pozemku parc.č. 37/4 včetně pomníku v k.ú. Malý Rohozec

Název materiálu: Odkup pozemku parc.č. 37/4 včetně pomníku v k.ú. Malý Rohozec Podklady na zasedání ZM dne: 28.06.2018 Název materiálu: Odkup pozemku parc.č. 37/4 včetně pomníku v k.ú. Malý Rohozec Předkládá: Ing. Tomáš Hocke Vypracoval: Bc. Olga Bažantová Zúčastní se projednávání

Více

3. Tato kupní smlouva je uzavírána z důvodu, že převáděný majetek tvoří jediný možný přístup na pozemek ve vlastnictví kupujícího.

3. Tato kupní smlouva je uzavírána z důvodu, že převáděný majetek tvoří jediný možný přístup na pozemek ve vlastnictví kupujícího. 1 2 3 3. Tato kupní smlouva je uzavírána z důvodu, že převáděný majetek tvoří jediný možný přístup na pozemek ve vlastnictví kupujícího. Čl. 111. 1. K~pující je povinen zaplatit kupní cenu dle Čl. ll.

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: Mgr. Daniel Tomíček, se sídlem: Jurečkova 643/20, 702 00 Ostrava-město, ustanovený pravomocným Usnesením č.j. KSOS 13 INS 3044/2012-A-5 ze dne 07.03.2012, insolvenčním

Více

SMĚNNÁ SMLOUVA uzavřená ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMĚNNÁ SMLOUVA uzavřená ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů MMPr/SML/../.. SMĚNNÁ SMLOUVA uzavřená ve smyslu ust. 2184 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Statutární město Přerov IČ 00301825 DIČ CZ00301825 se sídlem Bratrská

Více

KUPNÍ SMLOUVU ve smyslu ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVU ve smyslu ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva ) Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany AS ZIZLAVSKY v.o.s., IČ 284 90 738 se sídlem: Praha 1, Široká 36/5, PSČ 110 00 zastoupena: Mgr. Adamem Sigmundem, advokátem trvale bytem Lodecká 1206/2,

Více

č... Čl. I. 1 / 5 kanalizačního potrubí umístěného

č... Čl. I. 1 / 5 kanalizačního potrubí umístěného 1096/HUO/2017-HUOM Č.j.: UZSVM/HUO/1147/2017-HUOM Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2 za kterou právně jedná...,

Více

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DVT0B* KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA uzavřená dle 588 a následujících a 152 a následujících občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany Prodávající:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi smluvními stranami:

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi smluvními stranami: KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi smluvními stranami: Městys Úsobí se sídlem úřadu městyse Úsobí 43, Úsobí, PSČ: 582 54, IČO: 00268411 zastoupený

Více

( dále jen Budoucí povinná") na straně jedné

( dále jen Budoucí povinná) na straně jedné Statutární město Teplice IČ: 00266621 Sídlo: náměstí Svobody 2/2, 415 O 1 Teplice Zastoupená: Jaroslav Kubera - primátor - Statutárního města Teplice e-mail: posta@teplice.cz tel: +420 417510111 datová

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: Ing. Gabriela Burzová, sídlem Veleslavínská 39/48, 162 00 Praha 6, IČ: 70339791, ustanovená pravomocným Usnesením č.j. KSPH 70 INS 9790/2014-A-21, ze dne 06.

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 14.01.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.01.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen prodávající ) Varianta (dále jen kupující ) Varianta

Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen prodávající ) Varianta (dále jen kupující ) Varianta 7822/SPB/2014-SPBM Č.j.: UZSVM/SPB/7677/2014-SPBM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem: Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 Nové Město zastoupená Ing. Vladimírem

Více

DAROVACÍ SMLOUVA. kterou uzavřeli podle 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník níže uvedeného dne, měsíce a roku účastníci:

DAROVACÍ SMLOUVA. kterou uzavřeli podle 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník níže uvedeného dne, měsíce a roku účastníci: Číslo smlouvy 010/18/178/03/00 Č.2019000898 DAROVACÍ SMLOUVA kterou uzavřeli podle 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník níže uvedeného dne, měsíce a roku účastníci: Jihočeský kraj se sídlem

Více

K U P N Í S M L O U V A O PŘEVODU SPOLUVLASTNICKÝCH PODÍLŮ K NEMOVITÝM VĚCEM

K U P N Í S M L O U V A O PŘEVODU SPOLUVLASTNICKÝCH PODÍLŮ K NEMOVITÝM VĚCEM K U P N Í S M L O U V A O PŘEVODU SPOLUVLASTNICKÝCH PODÍLŮ K NEMOVITÝM VĚCEM dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní účastníci, jimiž jsou

Více

DAP - PROSEČ, spol. s r.o. sídlo: Proseč, Podměstí 73 IČO: počítáno - 88,-Kč/m2 Katastrální území: Podměstí. m2 Kč celkem 1/4 uhrazeno Kč

DAP - PROSEČ, spol. s r.o. sídlo: Proseč, Podměstí 73 IČO: počítáno - 88,-Kč/m2 Katastrální území: Podměstí. m2 Kč celkem 1/4 uhrazeno Kč Kupní smlouvou č.j. V-4713/2002 ze dne 27.11. 2002 byla zakoupena p.č. v PK 648 o výměře 4902 m2 od manželů Kovářových za 88,-Kč/m2 DAP - PROSEČ, spol. s r.o. sídlo: Proseč, Podměstí 73 IČO: 25922157 počítáno

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 4.1.2017 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 12.1.2017 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Věcná břemena NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Ing. Mgr. Jiří Hořánek 2. místostarosta Návrh

Více

KUPNÍ SMLOUVU. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany. AS ZIZLAVSKY v.o.s.

KUPNÍ SMLOUVU. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany. AS ZIZLAVSKY v.o.s. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany AS ZIZLAVSKY v.o.s. sídlem Praha 1, Široká 36/5, PSČ 110 00, IČ: 284 90 738 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A,

Více

kupní smlouvu (dále jen Smlouva )

kupní smlouvu (dále jen Smlouva ) č. RS: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost se sídlem: Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9 IČ: 00005886 DIČ: CZ00005886, plátce DPH jednající: zapsaná v: obchodním rejstříku Městského soudu v

Více

Zásady. stanovující postup při prodeji nemovitostí z majetku města Planá

Zásady. stanovující postup při prodeji nemovitostí z majetku města Planá Zásady stanovující postup při prodeji nemovitostí z majetku města Planá Zastupitelstvo města Planá schválilo dne 21. 03. 2018 tyto zásady, kterými se stanovuje postup při prodeji nemovitostí ve vlastnictví

Více

OSM Název materiálu: Směna pozemků s doplatkem k.ú. Daliměřice

OSM Název materiálu: Směna pozemků s doplatkem k.ú. Daliměřice Podklady na zasedání ZM dne: 30.11.2017 OSM Název materiálu: Směna pozemků s doplatkem k.ú. Daliměřice Předkládá: Ing. Tomáš Hocke Vypracoval: Bc. Olga Bažantová Zúčastní se projednávání v ZM: Předložení

Více

Název materiálu: Prodej pozemku p.č. 3382/10 k.ú. Turnov do vlastnictví spol. Granát

Název materiálu: Prodej pozemku p.č. 3382/10 k.ú. Turnov do vlastnictví spol. Granát Podklady na zasedání ZM dne: 27.06.2019 Název materiálu: Prodej pozemku p.č. 3382/10 k.ú. Turnov do vlastnictví spol. Granát Předkládá: Vypracoval: Ing. Tomáš Hocke Bc. Olga Bažantová Zúčastní se projednávání

Více

uzavírají tuto (1) Česká republika vlastní a Ministerstvo vnitra je příslušné hospodařit s nemovitými věcmi:

uzavírají tuto (1) Česká republika vlastní a Ministerstvo vnitra je příslušné hospodařit s nemovitými věcmi: Česká republika - Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7, IČO 00007064, zastoupená ředitelem Správy logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR PhDr. Jaromírem Bischofem na základě

Více

Název materiálu: Odkup pozemku parc.č k.ú. Turnov

Název materiálu: Odkup pozemku parc.č k.ú. Turnov Podklady na zasedání ZM dne: 20.09.2018 Název materiálu: Odkup pozemku parc.č. 1756 k.ú. Turnov Předkládá: Ing. Tomáš Hocke Vypracoval: Bc. Olga Bažantová Zúčastní se projednávání v ZM: Předložení materiálu

Více

Kupní smlouva o převodu vlastnického práva k jednotce

Kupní smlouva o převodu vlastnického práva k jednotce Kupní smlouva o převodu vlastnického práva k jednotce Smluvní strany: 1. Pan/í., r.č. /. bytem.., PSČ. jako prodávající na straně jedné a 2. Pan/í., r.č. /. bytem.., PSČ. jako - kupující - na straně druhé

Více

Kupní smlouva o převodu vlastnického práva k nemovitým věcem

Kupní smlouva o převodu vlastnického práva k nemovitým věcem Kupní smlouva o převodu vlastnického práva k nemovitým věcem Smluvní strany: 1. Pan/í., r.č. /. bytem.., PSČ. jako prodávající na straně jedné a 2. Pan/í., r.č. /. bytem.., PSČ. jako - kupující - na straně

Více

Varianta -územní samosprávný celek... (přesné znění názvu územně samosprávného celku), se sídlem...,

Varianta -územní samosprávný celek... (přesné znění názvu územně samosprávného celku), se sídlem..., 3779/BVY/2016-BVYM Č.j.: UZSVM/BVY/3709/2016-BVYM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 za kterou právně jedná Mgr. Ivo Popelka,

Více

Název materiálu: Odkoupení pozemků p.č. 3276/72 a 3276/73 k.ú. Turnov, ul. Luční

Název materiálu: Odkoupení pozemků p.č. 3276/72 a 3276/73 k.ú. Turnov, ul. Luční Podklady na zasedání ZM dne: 20.02.2018 Název materiálu: Odkoupení pozemků p.č. 3276/72 a 3276/73 k.ú. Turnov, ul. Luční Předkládá: Ing. Tomáš Hocke Vypracoval: Bc. Olga Bažantová Zúčastní se projednávání

Více

Název materiálu: Darovací smlouva na pozemky pod chodníkem Turnov- Sobotecká, v k.ú. Mašov u Turnova od Libereckého kraje

Název materiálu: Darovací smlouva na pozemky pod chodníkem Turnov- Sobotecká, v k.ú. Mašov u Turnova od Libereckého kraje Podklady na zasedání ZM dne: 25.04.2019 Název materiálu: Darovací smlouva na pozemky pod chodníkem Turnov- Sobotecká, v k.ú. Mašov u Turnova od Libereckého kraje Předkládá: Vypracoval: Ing. Tomáš Hocke

Více

SMĚNNÁ SMLOUVA. kterou uzavřeli podle 2184 a násl. zákona č. 89/2012 Sb občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku účastníci:

SMĚNNÁ SMLOUVA. kterou uzavřeli podle 2184 a násl. zákona č. 89/2012 Sb občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku účastníci: Číslo smlouvy 010/016/146/03/00 KUJCP019RBR9 sonj/0 w/do&/fc>vp SMĚNNÁ SMLOUVA kterou uzavřeli podle 2184 a násl. zákona č. 89/2012 Sb občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku účastníci: Jihočeský

Více

KUPNÍ SMLOUVA. kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku způsobilí ke všem právním úkonům uzavřeli: na straně jedné

KUPNÍ SMLOUVA. kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku způsobilí ke všem právním úkonům uzavřeli: na straně jedné KUPNÍ SMLOUVA kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku způsobilí ke všem právním úkonům uzavřeli: na straně jedné KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s. se sídlem: Čelákovice, Křižíkova 270, PSČ: 250 88 IČ: 46357033

Více

Doložka Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem města Brna na zasedání č. Z7/22 dne likvidátor

Doložka Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem města Brna na zasedání č. Z7/22 dne likvidátor 5416023838 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami: LACRUM Brno, státní podnik

Více

K U P N Í S M L O U V U

K U P N Í S M L O U V U 4356/ULT/2014-ULTM Č.j.: UZSVM/ULT/4345/2014-ULTM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha 2 Nové Město, zastoupená PhDr. Marií Ševelovou,

Více

SMĚNNÁ SMLOUVA uzavřená ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMĚNNÁ SMLOUVA uzavřená ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů MMPr/SML/../.. SMĚNNÁ SMLOUVA uzavřená ve smyslu ust. 2184 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Statutární město Přerov IČ 00301825 DIČ CZ00301825 se sídlem Bratrská

Více

KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA

KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00EO8V5* KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany Prodávající: Statutární město Se sídlem:, Horní náměstí 69, PSČ: 746 26 IČ, DIČ: Číslo účtu: Zastoupen: 00300535,

Více

SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ A NAROVNÁNÍ

SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ A NAROVNÁNÍ STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ A NAROVNÁNÍ Článek I. Budoucí prodávající: Statutární město Opava Sídlo: Horní náměstí 69, 746 26 Opava IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535 Číslo účtu: 19-1842619349/0800,

Více

Příloha č. 1 k Podmínkám výběrového řízení České Budějovice 6, č.p. 1481 Navrhované znění Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcných břemen Kupní smlouva a Smlouva o zřízení věcných břemen mezi smluvními

Více

SMLOUVA O KOUPI NEMOVITÉ VĚCI

SMLOUVA O KOUPI NEMOVITÉ VĚCI SMLOUVA O KOUPI NEMOVITÉ VĚCI Smluvní strany: Pan/í., r.č.., trvale bytem... dále oba jen jako Prodávající na straně jedné a Pan/í., r.č.., trvale bytem... dále jen jako Kupující na straně druhé, uzavírají

Více

Městská část Praha Kunratice. Petr Zeman SMĚNNÁ SMLOUVA

Městská část Praha Kunratice. Petr Zeman SMĚNNÁ SMLOUVA 17 001 8 00 Městská část Praha Kunratice a Petr Zeman SMĚNNÁ SMLOUVA TATO SMĚNNÁ SMLOUVA DLE UST. 2184 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÝ ZÁKONÍK, BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI:

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. Z Kupní smlouva na prodej části pozemku parc. č. 4137/247 v k. ú.

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. Z Kupní smlouva na prodej části pozemku parc. č. 4137/247 v k. ú. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. Z-16-010-17 ze dne 24.1.2017 Kupní smlouva na prodej části pozemku parc. č. 4137/247 v k. ú. Modřany 1 6. z a s e d á n í Z a s t u p i t

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 19.11.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 03.12.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

Název materiálu: Směna pozemků Hruštice - Károvsko

Název materiálu: Směna pozemků Hruštice - Károvsko Podklady na zasedání ZM dne: 28.06.2018 Název materiálu: Směna pozemků Hruštice - Károvsko Předkládá: Ing. Tomáš Hocke Vypracoval: Bc. Olga Bažantová Zúčastní se projednávání v ZM: Předložení materiálu

Více

uzavřely v souladu s 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

uzavřely v souladu s 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto DAROVACÍ SMLOUVA Smluvní strany: Alois Beneš jako dárce na straně jedné (dále dárce ) a Obec Kobylnice IČ: 004 88 160 se sídlem Na Budínku 240, 664 51 Kobylnice zastoupená Ing. Lubomírem Šmídem, starostou

Více

KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA

KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA! *MMOPP00EDO6H* KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany Prodávající: Statutární město Se sídlem:, Horní náměstí 69, PSČ: 746 26 IČ, DIČ: Číslo účtu: Zastoupen:

Více

KUPNÍ SMLOUVA o převodu vlastnického práva k nemovité věci

KUPNÍ SMLOUVA o převodu vlastnického práva k nemovité věci Smlouva o budoucí smlouvě kupní nemovitá věc dle ust. 1785 a násl. občanského zákoníku 1. Obec Halenkovice, IČO: 00283932, se sídlem Halenkovice 763 63, zast. starostou panem Jaromírem Blažkem, jako budoucí

Více

zapsána ve Veřejném rejstříku právnických osob vedeném..., bankovní spojení:... (dále jen kupující )

zapsána ve Veřejném rejstříku právnických osob vedeném..., bankovní spojení:... (dále jen kupující ) 8658/U/2015-HMSU Č.j.: UZSVM/U/6635/2015-HMSU Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město, zastoupená PhDr. Marií Ševelovou,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku KUPNÍ SMLOUVA Níže uvedeného dne, měsíce a roku 1. Národní institut dětí a mládeže a školské zařízení pro zájmové vzdělávání (dále jen NIDM ) se sídlem Sámova ulice č. 677/3, Praha 10 - Vršovice, PSČ 101

Více

Směna pozemků v k.ú. Tišnov (přednádražní prostor)

Směna pozemků v k.ú. Tišnov (přednádražní prostor) Materiál číslo: 8 K projednání Zastupitelstvu města Tišnova 10.12.2018 Předkládá Rada města Tišnova Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami:

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami: KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami: Městys Úsobí se sídlem úřadu městyse Úsobí 43, Úsobí,

Více

I. Důvodová zpráva 1. Úvodní část "ZM s c h v a l u j e práce v nemovitosti VSK jsou dokončeny, je navrhováno kupní smlouvu uzavřít již nyní.

I. Důvodová zpráva 1. Úvodní část ZM s c h v a l u j e práce v nemovitosti VSK jsou dokončeny, je navrhováno kupní smlouvu uzavřít již nyní. I. Důvodová zpráva - Schválení kupní smlouvy s VSK Č.K. Rozhodnutí ve věci schválení vlastní kupní smlouvy navazující na již schválenou a podepsanou budoucí smlouvu kupní reg. č. 434/212/OSM ze dne 11.6.2012,

Více