ODBORNÝ ŽIVOTOPIS se seznamem publikační, vědeckovýzkumné a další odborné činnosti. PhDr. Linda ŠVRČINOVÁ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ODBORNÝ ŽIVOTOPIS se seznamem publikační, vědeckovýzkumné a další odborné činnosti. PhDr. Linda ŠVRČINOVÁ"

Transkript

1 ODBORNÝ ŽIVOTOPIS se seznamem publikační, vědeckovýzkumné a další odborné činnosti PhDr. Linda ŠVRČINOVÁ

2 Curriculum Vitae Jméno a příjmení: Titul: Linda Švrčinová PhDr. Vzdělání: Střední pedagogická škola Kroměříž Obor: Předškolní a mimoškolní pedagogika Ukončení: maturita Mgr Univerzita Palackého v Olomouci Obor: Učitelství pro střední školy pedagogika a hudební výchova Diplomová práce: Podmínky náhradní výchovné péče rodinného typu v České republice Vedoucí práce: doc. PaedDr. Marcela Musilová, Ph.D. Oponent práce: PhDr. Vladimíra Kocourková, Ph.D. PhDr Univerzita Palackého v Olomouci Obor: Učitelství pedagogiky pro střední školy Rigorózní práce: Povědomí o problematice sexuálního násilí na dětech srovnání současného stavu se situací v roce 2000 Oponenti práce: Doc. PhDr. Jan Lašek, CSc. Doc. PhDr. Jitka Skopalová, Ph.D. Ph.D. studuje Univerzita Palackého v Olomouci Obor: Pedagogika Disertační práce: Školitel: prof. PhDr. Helena Grecmanová, Ph.D. 2

3 Zaměstnání: Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta Pracovní pozice: Asistent vysokoškolský učitel Odborné zaměření: Dětská práva, sociálně patologické jevy a prevence, náhradní rodinná péče, syndrom CAN, násilí v rodině dosud Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta Pracovní pozice: Odborný asistent Odborné zaměření: Dětská práva, sociálně patologické jevy a prevence, náhradní rodinná péče, syndrom CAN, násilí v rodině. V Olomouci 1. listopadu

4 Publikační a jiná odborná činnost 1 STUDIE PUBLIKOVANÉ V RECENZOVANÝCH PERIODIKÁCH A SBORNÍCÍCH 1.1 Recenzované časopisy 2009 ŠVRČINOVÁ, Linda. Žáci z pěstounských rodin zpráva z výzkumu. In Acta Humanica. 2009, č. 3, s ISSN ŠVRČINOVÁ, Linda, ŠŤASTNÁ, Jarmila. Případové studie jako náhled do praxí studentů. E-Pedagogium. 2009, č. 4, s ISSN Recenzované sborníky 2009 ŠVRČINOVÁ, Linda. Ovlivňuje pěstounská péče výkon dítěte ve škole? In VAŠŤATKOVÁ, Jana, FIALA, Břetislav (eds.) Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů VI. [CD-ROM]. Olomouc: Votobia, 2009, s ISBN ŠVRČINOVÁ, Linda. Žáci z pěstounských rodin : Zpráva z výzkumu. Acta Humanica. 2009, 2009, 3, s ISSN ŠVRČINOVÁ, Linda. Specifika dětí z pěstounské péče ve vztahu ke školnímu výkonu. In ŠVRČINOVÁ, Linda, HOFERKOVÁ, Stanislava, PAPŠO, Peter (eds.). Problémy současné rodiny a náhradní rodinná péče : Sborník příspěvků z konference. Brno : Tribun EU, 2009, s ISBN ŠVRČINOVÁ, Linda. Pěstounská péče jako možná forma rodinné péče o opuštěné děti děti ulice In Možnosti práce s neorganizovanou mládežou. Zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou. Trnava : FZaSP TU v Trnave, 2008, s ISBN s. ŠVRČINOVÁ, Linda. Náhradní výchovná péče v České republice. In Mosty k rodine 3. Sociálna práca s rodinou. Zborník z konferencie konaném v Banskej Bystrici Banská Bystrica : SPDDD Úsmev jako dar, 2008, s ISBN s. 4

5 2 STUDIE PUBLIKOVANÉ V OSTATNÍCH PERIODIKÁCH A SBORNÍCÍCH ŠVRČINOVÁ, Linda; HOFERKOVÁ, Stanislava. Soubor úloh s klíčem. Učitelské listy [online] , 14, [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.ucitelskelisty.cz/2009/12/linda-svrcinova-stanislava-hoferkova.html>. ŠVRČINOVÁ, Linda. Výzkum školní úspěšnosti dětí z pěstounské péče. In Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů V. Sborník příspěvků z V. ročníku studentské vědecké konference konané dne 13. prosince díl. Olomouc : Votobia, 2007, s ISBN s. 3 KAPITOLY V KNIZE ŠVRČINOVÁ, Linda. Vybrané kapitoly z obecné pedagogiky II. 1. Olomouc : Hanex, Rodina a rodinná výchova, s ISBN POPULARIZAČNÍ ČLÁNKY ŠVRČINOVÁ, Linda, VAŠŤATKOVÁ, Jana Akční pole sociální práce II. Aktuální otázky sociální práce a sociální pedagogiky (2008). In Pedagogická orientace, roč. 18, č. 3. ISSN VAŠŤATKOVÁ, Jana, ŠVRČINOVÁ, Linda Katedra pedagogiky PdF: Druhý ročník Jarní školy sociální práce. In Žurnál UP, roč. 17, č. 28. Olomouc : Univerzita Palackého, 2008, s SBORNÍKY ABSTRAKTŮ ŠVRČINOVÁ, Linda. Povědomí o problematice sexuálního násilí páchaného na dětech : srovnání současného stavu se situací v roce In MARKOVÁ, Dagmar; ROVŇANOVÁ, Lenka. Sexuality V. : Sborník abstraktov. 1. Banská Bystrica : Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, s ISBN

6 6 PŘEDNÁŠKY NA KONFERENCÍCH 6.1 Tuzemské konference , Olomouc Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů VII. (přednáška: Změna školního výkonu dítěte v souvislosti s jeho převzetím do pěstounské péče, délka vystoupení 10 min) , Olomouc Problémy současné rodiny a náhradní rodinná péče. (přednáška: Specifika dětí z pěstounské péče ve vztahu ke školnímu výkonu, délka vystoupení 15 min) , Olomouc Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů VI. (přednáška: Ovlivňuje pěstounská péče výkon dítěte ve škole?, délka vystoupení 10 min) , Olomouc Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů, V. ročník studentské vědecké konference (přednáška: Výzkum školní úspěšnosti dětí z pěstounské péče, délka vystoupení 15 min). 6.2 Zahraniční konference , Banská Bystrica, SR Sexuality V., zahraniční konference pořádaná Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici (přednáška: Povědomí o problematice sexuálního násilí na dětech srovnání současného stavu se situací v roce 2000, délka vystoupení 20 min) , Strčeno, SR Sociálne a kultúrne determinanty v edukácii, zahraniční konference pořádaná Katedrou pedagogiky, psychológie a sociálnych vied Fakutly prírodnych vied Žilinské univerzity v Žilině (přednáška: Žáci z pěstounských rodin, délka vystoupení 15 min) , Trnava, SR Možnosti práce s neorganizovanou mládežou, zahraniční konference pořádaná Fakultou zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita v Trnavě (přednáška: Pěstounská péče jako možná forma rodinné péče o opuštěné děti děti ulice, délka vystoupení 20 min). 7 DALŠÍ VÝZNAMNÉ PŘEDNÁŠKY , Praha, ČR přednáška na certifikaci Férových škol (přednáška Aktuální rizika virtuální komunikace a sociálních sítí, délka vystoupení 20 minut) , Žilina, SR přednáška na Fakultě humanitních věd Žilinské univerzity (přednáška: Dětská práva, délka vystoupení 4 hodiny). 6

7 , Zlín, ČR plenární přednáška na 2. ročníku studentské konference na Fakultě humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (přednáška: Rizika virtuální komunikace, délka vystoupení 20 minut). 8 RECENZNÍ ČINNOST E-Pedagogium, odborný pedagogický časopis, Sociální práce / Sociálna práca, odborný časopis z oblasti sociální práce, EDIČNÍ A REDAKČNÍ ČINNOST 2010 PAPŠO, Peter, ŠVRČINOVÁ, Linda, HOFERKOVÁ, Stanislava (eds.). Problémy súčasnej rodiny a náhradná rodinná starostlivost II. Banská Bystrica : Pedagogická fakulta UMB, ISBN ŠVRČINOVÁ, Linda, HOFERKOVÁ, Stanislava, PAPŠO, Peter (eds.). Problémy současné rodiny a náhradní rodinná péče : Sborník příspěvků z konference. Brno : Tribun EU, ISBN ŘEŠENÍ VÝZKUMNÝCH GRANTŮ Fond rozvoje vysokých škol, projekt 648/2009 Soubor úloh s klíčem ke studijní disciplíně Náhradní výchovná péče v České republice hlavní řešitel grantu. 11 ORGANIZAČNÍ ČINNOST , Banská Bystrica, SR Problémy súčasnej rodiny a náhradná rodinná starostlivosť II., mezinárodní konference (člen organizačního týmu) , Olomouc Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů VII., mezinárodní konference (člen organizačního týmu) , Olomouc Problémy současné rodiny a náhradní rodinná péče, mezinárodní konference (organizátor konference) , Olomouc Akční pole sociální práce, mezinárodní konference (člen organizačního týmu). 7

8 , Olomouc Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů VI., mezinárodní konference (člen organizačního týmu). 12 ZAHRANIČNÍ MOBILITA Květen 2011, Tampere, Finsko Lifelong Learning Programme Leonardo da Vinci Partnerships, Development of Educational Techniques in Vocational Education and Training (DETVET). Říjen 2010, Odense, Dánsko Lifelong Learning Programme Leonardo da Vinci Partnerships, Development of Educational Techniques in Vocational Education and Training (DETVET). 13 VEDENÉ KVALIFIKAČNÍ PRÁCE Seznam již obhájených kvalifikačních prací Diplomové práce 2011 BAKUSOVÁ, Lenka. Informovanost žáků základních škol o syndromu CAN. Olomouc, Diplomová práce. BENOVIČOVÁ, Dana. Náhradní rodinná péče z pohledu osvojitelů a pěstounů. Olomouc, Diplomová práce. HONEŠ, Libor. Vyšetřování případů násilí na dětech. Olomouc, Diplomová práce. JULINOVÁ, Lucie. Funkčnost a využití azylového domu v Karviné. Olomouc, Diplomová práce KRHOVSKÁ, Kateřina. Alkoholismus a jeho vliv na úroveň života. Olomouc, Diplomová práce. SKOČOVSKÁ, Anna. Jak začít s domácím vzděláváním v podmínkách české legislativy. Olomouc, Diplomová práce. STRUMIENSKÝ, Martin. Mládež a drogy. Olomouc, Diplomová práce. Univerzita Palackého v Olomouci. 8

9 13.2 Bakalářské práce 2011 BALCÁRKOVÁ, Zuzana. Náhradní rodinná péče - pěstounská péče. Olomouc, Bakalářská práce. BÁRTOVÁ, Zuzana. Syndrom CAN - syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte. Olomouc, Bakalářská práce. BERÁNKOVÁ, Eva. Mobbing a bossing ve školství. Olomouc, Bakalářská práce. Univerzita Palackého v Olomouci. BERKA, Karel. Záškoláctví. Olomouc, Bakalářská práce. DORTOVÁ, Andrea. Problematika šikany na základní škole. Olomouc, Bakalářská práce. DUTSZAKOVÁ, Nela. Sexuální zneužívání dětí v Olomouckém kraji. Olomouc, Bakalářská práce. FAKLA, Michael. Užívání drog v kondičním sportu. Olomouc, Bakalářská práce. Univerzita Palackého v Olomouci. HUBÁČKOVÁ, Světlana. Ohrožení dítěte v rodině závislé na alkoholu. Olomouc, Bakalářská práce. KADLECOVÁ, Darina. Institut osvojení romského dítěte. Olomouc, Bakalářská práce. KAŠPAROVÁ, Jana. SOS dětské vesničky. Olomouc, Bakalářská práce. Univerzita Palackého v Olomouci. KONÁROVÁ, Lenka. Rodinné krize v současnosti. Olomouc, Bakalářská práce. Univerzita Palackého v Olomouci. KRCHOVÁ, Eva. Násilí v rodině, jeho projevy, důsledky a postih. Olomouc, Bakalářská práce. KŘIŽKOVÁ, Gabriela. Nezletilé matky v souvislosti s negativním rodinným zázemím. Olomouc, Bakalářská práce. KUNERTOVÁ, Jana. Pěstounská péče s podporou farnosti. Olomouc, Bakalářská práce. LANGROVÁ, Pavla. Náhradní rodinná péče a problematika domů na půli cesty. Olomouc, Bakalářská práce. LINDOVÁ, Lucie. Systém zprostředkování náhradní rodinné péče se zaměřením na Zlínský kraj. Olomouc, Bakalářská práce. 9

10 LUCZKOVÁ, Barbora. Rozvod a jeho dopad na děti. Olomouc, Bakalářská práce. MÁCOVÁ, Hana. Násilí v rodině - Úloha intervenčních center v domácím násilí. Olomouc, Bakalářská práce. MLČÁKOVÁ, Renata. Syndrom CAN se zaměřením na tělesné týrání. Olomouc, Bakalářská práce. PĚNTÁKOVÁ, Lenka. Vliv výchovy na sourozenecké vztahy. Olomouc, Bakalářská práce. POSPÍŠILOVÁ, Tereza. Užívání tělesných trestů v rodinném a školním prostředí. Olomouc, Bakalářská práce. PŘIDALOVÁ, Veronika. Náhradní rodinná péče a její úskalí z pohledu náhradních matek. Olomouc, Bakalářská práce. PUROVÁ, Zuzana. Kriminalita mládeže a činnost kurátora pro mládež. Olomouc, Bakalářská práce. ŘÍHOVÁ, Tereza. Marihuana a umění. Olomouc, Bakalářská práce. Univerzita Palackého v Olomouci. STRAKOŇOVÁ, Simona. Řešení závislosti dětí a mládeže na nealkoholových návykových látkách. Olomouc, Bakalářská práce. ŠANOVEC, Václav. Prevence diskriminace v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež. Olomouc, Bakalářská práce. VAVŘÍKOVÁ, Senta. Výchova dítěte v náhradní rodinné péči. Olomouc, Bakalářská práce. VEJMELKOVÁ, Hana. Náhradní rodinná péče se zaměřením na adopci. Olomouc, Bakalářská práce. ZIMKOVÁ, Veronika. Delikventní chování mládeže. Olomouc, Bakalářská práce ERBESOVÁ, Ludmila. Zvládání agresivity dětí formou muzikoterapie ve školní družině při ZŠ Hlubočky. Olomouc, Bakalářská práce. KANDELOVÁ, Simona. Agresivita na naší škole. Olomouc, Bakalářská práce. Univerzita Palackého v Olomouci. KUNDRATOVÁ, Iveta. Názor laické veřejnosti na problematiku náhradní rodinné péče. Olomouc, Bakalářská práce. 10

11 MAŠOVÁ, Jana. Možnosti preventivního působení mateřské školy v oblasti nežádoucího chování dětí. Olomouc, Bakalářská práce. NOVÁK, Pavel. Volnočasové aktivity dospívající mládeže. Olomouc, Bakalářská práce. OLBRICHOVÁ, Hana. Příčiny, projevy a řešení agresivního chování žáků na 1. stupni ZŠ. Olomouc, Bakalářská práce. PELLEROVÁ, Zuzana. Správné využívání volného času jako prevence sociálně patologických jevů. Olomouc, Bakalářská práce. POLČÁKOVÁ, Barbora. Činnost Fondu ohrožených dětí v oblasti náhradní rodinné péče. Olomouc, Bakalářská práce. SKALICKÁ, Lucie. Výchova dítěte v náhradní rodině. Olomouc, Bakalářská práce. UHROVÁ, Helena. Preference výchovných metod v rodině v závislosti na jejím sociálním postavení. Olomouc, Bakalářská práce Závěrečné práce 2010 HUBR, Michael. Problematika útěkovosti dětí s nařízenou ústavní a ochrannou výchovou. Olomouc, Závěrečná práce. PTÁČKOVÁ, Lenka. Volný čas mládeže na SOU a SŠ. Olomouc, Závěrečná práce. ZUZAŇÁKOVÁ, Jana. Poruchy osobnosti a další problémy u dětí ve výchovném ústavu. Olomouc, Závěrečná práce. 14 OPONENTSKÉ POSUDKY NA KVALIFIKAČNÍ PRÁCE 14.1 Diplomové práce SITOVÁ, Helena. Pedagogická diagnostika v mateřských školách na Prostějovsku. Olomouc, Diplomová práce, oponentský posudek BALUŠÍK, Tomáš. Dětský domov a školní jídelna Olomouc ve srovnání s Klokánkem Kroměříž v systému náhradní výchovy České republiky. Olomouc, Diplomová práce, oponentský posudek. 11

12 DOSOUDILOVÁ, Jana. Klima školy a pedagogického sboru. Olomouc, Diplomová práce, oponentský posudek BALUŠÍK, Tomáš. Systém náhradní výchovy v České republice. Dětské domovy ve srovnání s Klokánky. Olomouc, Diplomová práce, oponentský posudek. Univerzita Palackého v Olomouci. Práce neobhájena. HURTOVÁ, Ivona. Sociálně-právní aspekty náhradní rodinné péče. Olomouc, Diplomová práce, oponentský posudek. KLIKAROVÁ, Drahomíra. Rodinné prostředí a chování dětí. Olomouc, Diplomová práce, oponentský posudek. LANGROVÁ Radka. Klokánek očima veřejnosti. Olomouc, Diplomová práce, oponentský posudek. 15 PEDAGOGICKÉ AKTIVITY 15.1 Výuka předmětů Dětská práva, Úmluva o právech dítěte, Pedagogická diagnostika, Násilí v rodině, Syndrom CAN, Náhradní rodinná péče, Šikana a agresivita, Sociálně patologické jevy, Pedagogická diagnostika Prevence sociálně patologických jevů, Prevence zneužívání návykových látek, Základy profesního a společenského chování, Řešení edukačních problémů, Seminář k závěrečné práci, Bakalářská praxe, Průběžná odborná praxe, Souvislá odborná praxe, 12

13 Rodinná výchova, Organizační klima a možnosti jeho evaluace, Učitel sekundární školy Výuka ve studijních oborech Prezenční i kombinovaná forma studijních oborů: Pedagogické asistentství, Pedagogika sociální práce, Pedagogika veřejná správa, Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku, Učitelství pro mateřské školy, Učitelství sociálních a zdravotních předmětů pro střední odborné školy, Vychovatelství aj. 16 GARANTSTVÍ Garant studijního oboru Učitelství pedagogiky pro střední školy (7504T107), prezenční studium, pětileté magisterské studium a dvouleté navazující magisterské studium. Garant studijního oboru Pedagogické asistentství (7507R052), prezenční i kombinované studium. 17 ČLENSTVÍ Člen zkušebních komisí státních závěrečných zkoušek na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (od roku 2009) Člen zkušební komise státních závěrečných zkoušek na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci (od roku 2011). Předseda zkušební komise pro přijímací řízení uchazečů o studium oboru Pedagogické asistentství a Učitelství pedagogiky pro střední školy na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci pro akademický rok 2011/2012. Člen České pedagogické společnosti. Člen České asociace pedagogického výzkumu. 13

14 18 PASIVNÍ ÚČAST NA SYMPOZIÍCH, KONFERENCÍCH, SEMINÁŘÍCH, KURZECH , Hradec Králové VII. Hradecké dny sociální práce Rizika sociální práce , Silberbach, Německo Malí hrdinové v nouzi. Chlapci jako zapomenuté oběti sexuálního zneužívání. 8. odborné sympozium o ochraně dětí , Brno VIII. celostátní seminář Aktuální otázky náhradní rodinné péče. Transformace a sloučení systému péče o ohrožené děti , Praha diskuse k projektovým záměrům Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 19 ZÁZNAMY V REJSTŘÍKU INFORMACÍ O VÝSLEDCÍCH (RIV) ŠVRČINOVÁ, Linda. Rodina a rodinná výchova. Kapitola v knize ŠVRČINOVÁ, Linda. Problémy současné rodiny a náhradní rodinná péče. Uspořádání konference ŠVRČINOVÁ, Linda. Žáci z pěstounských rodin - zpráva z výzkumu. Článek v odborném periodiku

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Zuzana Tichá PhDr., Ph.D. zuzana.ticha@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) Hlavní pracovní náplň a odpovědnost

Více

Seznam aktivit a publikační činnosti Mgr. Pavla Vyhnálková, Ph.D. odborné kurikulum

Seznam aktivit a publikační činnosti Mgr. Pavla Vyhnálková, Ph.D. odborné kurikulum Seznam aktivit a publikační činnosti Mgr. Pavla Vyhnálková, Ph.D. odborné kurikulum Jméno, příjmení, tituly: Pavla Vyhnálková, Mgr., Ph.D. Rodné příjmení: Pospíchalová Datum a místo narození: 20. ledna

Více

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D.

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. FUNKCE: členka akademického senátu PdF, UP; prezenční rozvrh; koordinátorka webových stránek TELEFON: 585635201 E-MAIL: lucie.kremenkova@gmail.com ČÍSLO PRACOVNY: 4.27 VĚDECKO-VÝZKUMNÉ

Více

Problémy současné rodiny a náhradní rodinná péče

Problémy současné rodiny a náhradní rodinná péče Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Pedagogická fakulta Katedra sociálnej práce o z n a m u j í, že se ve

Více

Problémy současné rodiny a náhradní rodinná péče

Problémy současné rodiny a náhradní rodinná péče Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky s celoškolskou působností Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Pedagogická fakulta Katedra sociálnej práce o z n a m u j í, že

Více

Česká školní inspekce, Fráni Šrámka 37, Praha 5 Školní inspektorka

Česká školní inspekce, Fráni Šrámka 37, Praha 5 Školní inspektorka Ţ I V O T O P I S OSOBNÍ INFORMACE Jméno PHDR. JURÁŠKOVÁ Eva Adresa KAMENNÁ 2674, 760 01, Zlín, Česká republika Telefon 605 281 616 E-mail juraskova.e@seznam.cz Národnost česká Datum narození 2. 5. 1966

Více

ŽIVOTOPIS. Jitka Nábělková, rozená Šlímová

ŽIVOTOPIS. Jitka Nábělková, rozená Šlímová ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Jitka Nábělková, rozená Šlímová Mgr., Ph.D. jitka.nabelkova@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) 2003-2005 Vykonávaná

Více

PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D.

PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D. PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D. Funkce: odborná asistentka, garantka oborů Sociálně zdravotní práce se zaměřením na vzdělávání, Učitelství sociálně zdravotních předmětů pro střední odborné školy a

Více

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní přísluńnost Zuzana Tichá PhDr., Ph.D. zuzana.ticha@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) Hlavní pracovní náplň a odpovědnost

Více

Mgr. Pavla Dobešová. Výuka předmětů: Česká literatura 19. století. Téma disertační práce: Multimédia v hodinách literární výchovy na 2.

Mgr. Pavla Dobešová. Výuka předmětů: Česká literatura 19. století. Téma disertační práce: Multimédia v hodinách literární výchovy na 2. Mgr. Pavla Dobešová Výuka předmětů: Česká literatura 19. století Téma disertační práce: Multimédia v hodinách literární výchovy na 2. stupni ZŠ Školitel: Mgr. Daniel Jakubíček, Ph.D. Školitel-konzultant:

Více

Strukturovaný životopis

Strukturovaný životopis Strukturovaný životopis Jméno a příjmení: ANTONÍN STANĚK Datum a místo narození: 2. 3. 1966, Olomouc Adresa: Werichova 29, Olomouc, 77900 Pracoviště: Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta,

Více

Doktorský studijní program 75-01 Pedagogika

Doktorský studijní program 75-01 Pedagogika Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc Doktorský studijní program 75-01 Pedagogika Doktorský studijní program 75-01 Pedagogika vychází ze Zákona o vysokých školách

Více

ŽIVOTOPIS. Vladimíra KOCOURKOVÁ

ŽIVOTOPIS. Vladimíra KOCOURKOVÁ ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Vladimíra KOCOURKOVÁ PhDr., Ph.D. vladimira.kocourkova@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) Vykonávaná pozice Hlavní

Více

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D.

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. Funkce: prezenční rozvrh; koordinátorka webových stránek, koordinátor v oblasti vědy a výzkumu Vzdělání: 2011 absolutorium postgraduální doktorandské studium, PdF UP Olomouc

Více

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM ÚVOD Kvantifikovaná kriteria jsou pomocným podkladem pro zahájení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

Směrnice děkana č. 21/2013 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ

Směrnice děkana č. 21/2013 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ Č. j. OU-3272/45-203 Směrnice děkana č. 2/203 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ Článek Úvodní ustanovení V souladu s 72 75 zákona č. /998

Více

Profesní životopis. Identifikace osoby. doc. PhDr. Ing. Karel Šrédl, CSc., v Praze, rozvedený, bezdětný. Pracoviště

Profesní životopis. Identifikace osoby. doc. PhDr. Ing. Karel Šrédl, CSc., v Praze, rozvedený, bezdětný. Pracoviště Profesní životopis Identifikace osoby Pracoviště doc. PhDr. Ing. Karel Šrédl, CSc., 24.8.1951 v Praze, rozvedený, bezdětný Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Kamýcká 129 165

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Studijní obory, které budeme otevírat v akademickém roce

Více

Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií

Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů

Více

Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií MU (ve znění účinném od 1. 4.

Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií MU (ve znění účinném od 1. 4. Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií MU (ve znění účinném od 1. 4. 2014) Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

Více

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci Výsledky 3. výzvy Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, Oblasti podpory. - Vysokoškolské vzdělávání

Více

Doc. PhDr. Josef Konečný, CSc.

Doc. PhDr. Josef Konečný, CSc. Doc. PhDr. Josef Konečný, CSc. Funkce: vedoucí Katedry psychologie a patopsychologie PdF UP v Olomouci Odborné zaměření: psychologické poradenství psychologie vysoké školy psychologická diagnostika patopsychologie

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

Vymezení pracovních činností akademických a vědeckých pracovníků. vědeckých pracovníků

Vymezení pracovních činností akademických a vědeckých pracovníků. vědeckých pracovníků Strana 1 / 10 Vymezení pracovních činností akademických a Anotace: Účelem této směrnice je vymezit okruh činností pro jednotlivé funkce (druhy práce) vykonávané akademickými a vědeckými pracovníky v pracovněprávním

Více

Vyjádření školitelky

Vyjádření školitelky Vyjádření školitelky Titul jméno příjmení doktorandky: Mgr. Klára Ptáčková Obor doktorského studia: Speciální pedagogika Jméno školitele: doc. PhDr. Eva Souralová, Ph.D Téma disertační práce: Rozvoj čtenářství

Více

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Doporučená kritéria pro habilitační a profesorská na VFU Brno schválená VR VFU Brno dne 3. 12. 2012, účinná od 1. 2. 2013 Habilitační Uchazeč o jmenování docentem musí splňovat předpoklady pro jmenování

Více

Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání Celoživotní vzdělávání Pedagogická fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Vaše cesta ke vzdělání! Organizace CŽV PdF 1. Placené kombinované studium dle akreditovaných bakalářských a magisterských programů

Více

Katedra antropologie a zdravovědy PdF UP v Olomouci

Katedra antropologie a zdravovědy PdF UP v Olomouci Katedra antropologie a zdravovědy PdF UP v Olomouci Mgr. Michaela HŘIVNOVÁ, Ph.D. Funkce: odborná asistentka Adresa pracoviště: Katedra antropologie a zdravovědy, Pedagogická fakulta UP v Olomouci, Žižkovo

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 Pedagogická fakulta uskutečňuje programy: Bakalářské standardní doba studia 3 roky, přihlásit se mohou všichni

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

Mezinárodně významný = Publikovaný v cizím jazyce (ne slovenštině) a to v zahraničí (nikoliv na Slovensku). 2

Mezinárodně významný = Publikovaný v cizím jazyce (ne slovenštině) a to v zahraničí (nikoliv na Slovensku). 2 Příloha 2 Metodika zařazení do mzdových tříd Mzdová třída: AP4 Pro zařazení do dané třídy musí zaměstnanec splnit vždy všechny tučně vyznačené podmínky a alespoň jednu z dalších podmínek uvedených kurzivou:

Více

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA Psychologie práce a organizace v systému univerzitního studia Milan Rymeš Katedra psychologie Filozofické fakulty UK v Praze PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA PSYCHOLOGIE Pregraduální dělené studium Doktorské

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě na rok 2008

Aktualizace Dlouhodobého záměru Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě na rok 2008 Ostravská univerzita v Ostravě Pedagogická fakulta erze 2006 Aktualizace Dlouhodobého záměru Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě na rok 2008 Projednala Vědecká rada PdF OU dne 3. 12. 2007

Více

PaedDr. Petr Pexa, Ph.D.

PaedDr. Petr Pexa, Ph.D. ODBORNÉ KURIKULUM Jméno / Příjmení PaedDr. Petr Pexa, Ph.D. Trvalé bydliště České Budějovice Telefon +420 603 327 457 +420 387 77 3075 E-mail pexa@pf.jcu.cz Státní příslušnost Česká republika Datum narození

Více

Problémy současné rodiny a náhradní rodinná péče

Problémy současné rodiny a náhradní rodinná péče Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Pedagogická fakulta Katedra sociálnej práce Problémy současné rodiny a

Více

Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK

Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK Příloha k RD 22/2012 Přihlásit se k habilitačnímu řízení v daném oboru Teorie vzdělávání ve fyzice mohou vysokoškolsky

Více

Vyhláška děkanky č. 6/2009

Vyhláška děkanky č. 6/2009 Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni Vyhláška děkanky č. 6/2009 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2010/2011 Děkanka Fakulty pedagogické ZČU v Plzni vyhlašuje podle 49 Zákona č. 111/1998

Více

Směrnice. rektorky č. 4/2013. VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00

Směrnice. rektorky č. 4/2013. VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00 VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00 Směrnice rektorky č. 4/2013 ke stanovení oblastí vnitřního hodnocení na VŠZ, o. p. s. pro akademické roky 2014/2017 a jmenování

Více

Témata/Okruhy BP 2016/2017 pro současný 2. ročník SPP

Témata/Okruhy BP 2016/2017 pro současný 2. ročník SPP ta/okruhy BP 2016/2017 pro současný ročník SPP Jedná se o pracovní názvy, znění tématu bude upřesněno po konzultacích pedagoga se studentem. Postup výběru tématu: Vybrat téma, zkontaktovat pedagoga, po

Více

Představení projektu a řešitelského týmu

Představení projektu a řešitelského týmu Představení projektu a řešitelského týmu Excelence doktorského studia na AF MENDELU pro navazující evropskou vědecko výzkumnou kariéru CZ.1.07/2.3.00/20.0005 Dotační titul Operační program: Vzdělávání

Více

PROGRAM KONFERENCE 30. - 31. 8. 2013. Pořadateli konference jsou:

PROGRAM KONFERENCE 30. - 31. 8. 2013. Pořadateli konference jsou: Diagnostika a intervenční postupy ve školní psychologii PROGRAM KONFERENCE 30. - 31. 8. 2013 Pořadateli konference jsou: Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Asociace školní psychologie

Více

Vyhláška děkanky č. 22VD/2014 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2015/2016

Vyhláška děkanky č. 22VD/2014 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2015/2016 Děkanka Fakulty pedagogické Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: coufalov@fpe.zcu.cz V Plzni 3. prosince 2015 ZCU 036656/2014/DFPE/Pel Vyhláška děkanky č. 22VD/2014

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

Hlavní výbor České pedagogické společnosti

Hlavní výbor České pedagogické společnosti Hlavní výbor České pedagogické společnosti Na posledním sjezdu konaném v Českých Budějovicích dne 26. března 2015 byli do hlavního výboru zvoleni tito členové: doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph. D. předseda Absolvent

Více

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma studia: Forma zkoušky: 75-41-M/01 Sociální činnost - sociálně výchovná činnost

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pro rok 2009 Ve Zlíně dne 7. dubna 2009 ÚVOD Aktualizace

Více

NÁZEV HABILITAČNÍ PRÁCE: Využití diskriminační analýzy pro predikci budoucího vývoje firmy

NÁZEV HABILITAČNÍ PRÁCE: Využití diskriminační analýzy pro predikci budoucího vývoje firmy NÁVRH NA ZAHÁJENÍ HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ RNDr. Radmily SOUSEDÍKOVÉ, Ph.D. OBOR ŘÍZENÍ PRŮMYSLOVÝCH SYSTÉMŮ OSOBNÍ ÚDAJE: Jméno a přímení: Datum a místo narození: Bydliště: Zaměstnavatel: Pracoviště: Funkce:

Více

Návrhy možných témat závěrečných prací

Návrhy možných témat závěrečných prací Návrhy možných témat závěrečných prací PEDAGOGICKÉ STUDIUM UČITELŮ PV a OV, OV, VV, HV, ZDRAV, VYCH, PVČ Student je povinen si zvolit v rámci svého studia téma své závěrečné práce. K tomu má možnost využít

Více

Dodatek ke Směrnici ke státním závěrečným zkouškám na Pedagogické fakultě UP

Dodatek ke Směrnici ke státním závěrečným zkouškám na Pedagogické fakultě UP Dodatek ke Směrnici ke státním závěrečným zkouškám na Pedagogické fakultě UP Zimní termín SZZ SZZ v zimním termínu (leden) lze v souladu s rozhodnutím děkanky konat v posledním roce studia. Podmínkou účasti

Více

Analýza specifik využívání elektronických interaktivních učebních materiálů ve všeobecném chemickém vzdělávání

Analýza specifik využívání elektronických interaktivních učebních materiálů ve všeobecném chemickém vzdělávání Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu zakázka č. 2128 Analýza specifik využívání elektronických interaktivních učebních materiálů ve všeobecném chemickém vzdělávání Odpovědný řešitel projektu:

Více

PhDr. Pavel Kliment, Ph.D.

PhDr. Pavel Kliment, Ph.D. PhDr. Pavel Kliment, Ph.D. Vzdělání: 1987-1992 Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, obor Andragogika, přiznán titul magistr (Mgr.) 1989-1994 Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická

Více

SMĚRNICE DĚKANA FF UP K ŘÁDU RIGORÓZNÍHO ŘÍZENÍ B1-13 / 3-HN

SMĚRNICE DĚKANA FF UP K ŘÁDU RIGORÓZNÍHO ŘÍZENÍ B1-13 / 3-HN FILOZOFICKÁ FAKULTA UP SMĚRNICE DĚKANA SD-01/2013 SMĚRNICE DĚKANA FF UP K ŘÁDU RIGORÓZNÍHO ŘÍZENÍ B1-13 / 3-HN Obsah: Směrnice stanoví podrobnosti konání rigorózního řízení na FF UP Zpracoval: doc. PhDr.

Více

Matúš Šucha: Profesní životopis. Profesní životopis. PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 18. ledna 2011. Matúš Šucha. Strana 1 (celkem 6)

Matúš Šucha: Profesní životopis. Profesní životopis. PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 18. ledna 2011. Matúš Šucha. Strana 1 (celkem 6) Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 18. ledna 2011.. Matúš Šucha Strana 1 (celkem 6) Oblasti vědeckého zájmu 1. psychologie práce, organizace a řízení 2. dopravní psychologie 3. primární

Více

Doc., PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D.

Doc., PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D. Doc., PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D. FUNKCE: docent TELEFON: 585635212 E-MAIL: eva.urbanovska@upol.cz ČÍSLO PRACOVNY: ZI 4.42 VĚDECKO-VÝZKUMNÉ ZAMĚŘENÍ: psychická zátěž studentů ve školním prostředí a formy

Více

Knižní publikace. (1) ROJÁK, A MIKLOŠÍKOVÁ, M. SEKERA, O. Výukový program, ESF OP RLZ, č. projektu: CZ.04.1.03/3.2.15.1./0006, Ostrava : VŠB- u TU Ostrava, 2006.191! s. ISBN 80-248-1112-X. (2) MIKLOŠÍKOVÁ,

Více

GRAMOTNOST VE ŠKOLE doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc., MUDr. Zdeněk Fink,

GRAMOTNOST VE ŠKOLE doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc., MUDr. Zdeněk Fink, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové ve spolupráci s Českou pedagogickou společností pořádá vědeckou konferenci GRAMOTNOST VE ŠKOLE Cílem konference spolupořádané

Více

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180)

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Adresa katedry: Studentská 13, 370 05 České Budějovice 1. Personální struktura katedry k 31. 12. 2000 vedoucí katedry: prom. mat. Bohuslav Slípka, CSc.

Více

Matúš Šucha: Profesní životopis. Profesní životopis. PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 2. září Matúš Šucha. Strana 1 (celkem 6)

Matúš Šucha: Profesní životopis. Profesní životopis. PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 2. září Matúš Šucha. Strana 1 (celkem 6) Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 2. září 2011.. Matúš Šucha Strana 1 (celkem 6) Oblasti vědeckého zájmu 1. psychologie práce, organizace a řízení 2. koučink a manažerské poradenství

Více

Masarykova univerzita Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Podmínky pro přijetí v přijímacím řízení v roce 2013 Informace o studijních oborech Studijní obor Forma studia Bakalářské studium Počet uchazečů Dostavilo se Přijato

Více

Vážené kolegyně, vážení kolegové! Cílem konference s mezinárodní účastí je diskuse nad aktuálními problémy vzdělávání učitelů primární a preprimární p

Vážené kolegyně, vážení kolegové! Cílem konference s mezinárodní účastí je diskuse nad aktuálními problémy vzdělávání učitelů primární a preprimární p Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra primární pedagogiky si Vás dovoluje pozvat na konferenci s mezinárodní účastí ZA KVALITOU VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ PRIMÁRNÍ A PREPRIMÁRNÍ PEDAGOGIKY

Více

Co je studentský vědecký kroužek ÚPSS? Jakým aktivitám se studentský vědecký kroužek ÚPSS věnuje?

Co je studentský vědecký kroužek ÚPSS? Jakým aktivitám se studentský vědecký kroužek ÚPSS věnuje? Co je studentský vědecký kroužek ÚPSS? Studentský vědecký kroužek Ústavu pedagogiky a sociálních studií je dobrovolným uskupením studentů prezenčního studia. Jeho členy mohou být studenti bakalářských

Více

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Mgr. Petra Kadlecová Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Kapitola 1 strana 2 Prevence rizik návykových látek Prevence (dle WHO): soubor intervencí s cílem zamezit a snížit

Více

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma studia: Forma zkoušky: 75-41-M/01 Sociální činnost - sociálně výchovná činnost

Více

ŠIKANA STÁLE ŢIVÝ PROBLÉM

ŠIKANA STÁLE ŢIVÝ PROBLÉM XIII. Konference k problematice sociálně patologických jevů s názvem ŠIKANA STÁLE ŢIVÝ PROBLÉM 25. října 2012 Vsetín Uplatnění výstupů projektu Inovace propedeutických disciplín pro studijní obory se speciální

Více

PROJEKT ESF OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJE

PROJEKT ESF OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJE PROJEKT ESF OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ "CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY CZ.04.1.03/3.2.15.1/0150 Číslo priority 3.3. Rozvoj celoživotního učení Číslo opatření 3.3.2

Více

MOŽNOSTI A OMEZENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ REALIZOVANÉ VYSOKÝMI ŠKOLAMI

MOŽNOSTI A OMEZENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ REALIZOVANÉ VYSOKÝMI ŠKOLAMI MOŽNOSTI A OMEZENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ REALIZOVANÉ VYSOKÝMI ŠKOLAMI Opportunities and Limits of Further Education of Pedagogical Staff Provided by Universities Lenka Cimbálníková

Více

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

Více

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Studijní programy a studijní obory uskutečňované na PdF UP v Olomouci v akademickém roce 2015/2016 a podmínky pro přijetí ke studiu v těchto studijních

Více

PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ

PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ PhDr. Lucie Plešková konference Sítě mateřských center pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí SPOLEČNOST PŘÁTELSKÁ

Více

Společenské vědy ve vzdělávání

Společenské vědy ve vzdělávání UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra společenských věd Žižkovo nám. 5, Olomouc 77140 pořádá 25. 26. dubna 2012 II. mezinárodní vědeckou konferenci s oborově didaktickým zaměřením

Více

studijní obor čas místnost Pedagogika volného času se zaměřením na tělesnou výchovu a sport 9:00 A10

studijní obor čas místnost Pedagogika volného času se zaměřením na tělesnou výchovu a sport 9:00 A10 Bakalářské a magisterské studijní obory B7310 Filologie Cizí jazyky pro cestovní ruch - anglický jazyk Cizí jazyky pro cestovní ruch - francouzský jazyk A23 Cizí jazyky pro cestovní ruch - německý jazyk

Více

Doktorské studium 2014-2015. Karviná, 19.3.2014

Doktorské studium 2014-2015. Karviná, 19.3.2014 Doktorské studium 2014-2015 Karviná, 19.3.2014 1 Doktorské studium 2014-2015 Program Proč a jak studovat v doktorském studiu? Informace k doktorskému studiu prof. Ing. Karel Skokan, Ph.D. - Vedoucí ÚDS

Více

Matúš Šucha: Profesní životopis. Profesní životopis. PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 5. července Matúš Šucha. Strana 1 (celkem 7)

Matúš Šucha: Profesní životopis. Profesní životopis. PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 5. července Matúš Šucha. Strana 1 (celkem 7) Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 5. července 2012.. Matúš Šucha Strana 1 (celkem 7) Oblasti vědeckého zájmu 1. Dopravní psychologie, lidský faktor v dopravě, 2. koučink a manažerské

Více

Mgr. Blanka Rozehnalová, Ph.D.

Mgr. Blanka Rozehnalová, Ph.D. Mgr. Blanka Rozehnalová, Ph.D. * 1945 Specializace: didaktika literární výchovy Členka katedry od r. 1996. Disciplíny Seminář z literatury pro děti a mládež Seminář Didaktika literární výchovy na 2. stupni

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 OBSAH O CELOŽIVOTNÍM VZDĚLÁVÁNÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ... 3 KONTAKTY... 3 ADRESA SÍDLA STUDIJNÍHO

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra technické a informační výchovy Vás zve na mezinárodní vědecko-odbornou konferenci konanou pod záštitou děkanky Pedagogické fakulty UP prof. PaedDr.

Více

Popis vzdělávací akce

Popis vzdělávací akce Popis vzdělávací akce 1. Název vzdělávací akce:specializační studium pro metodiky prevence Studium k výkonu specializovaných činností -prevence sociálně patologických jevů(dle vyhl. č. 317/2005 Sb. 9c)

Více

Webová prezentace FHS UTB ve Zlíně Fakulta humanitních studií UTB ve Zlíně

Webová prezentace FHS UTB ve Zlíně Fakulta humanitních studií UTB ve Zlíně Kód: Druh: Název: Organizační závaznost: PD/04/2013 POKYN DĚKANKY Datum vydání: 27. 2. 2013 Ú: 1. 2. 2013 Vydává: Zpracoval: Počet stran: 9 Počet příloh: 0 Rozdělovník: Podpis oprávněné osoby: Webová prezentace

Více

Souhrnná zpráva 2. klíčové aktivity

Souhrnná zpráva 2. klíčové aktivity Souhrnná zpráva 2. klíčové aktivity Inovace studijního programu Školský management v souladu s kompetenčním modelem vedoucího pracovníka ve školství Ing. Lucie Mánková Inovace studijního programu Školský

Více

Vyhláška děkana č. 19VD/2015 o přijímání ke studiu v akademickém roce 2016/2017

Vyhláška děkana č. 19VD/2015 o přijímání ke studiu v akademickém roce 2016/2017 Děkan Fakulty pedagogické Veleslavínova 42, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: randam@kmt.zcu.cz V Plzni 7. října 2015 ZCU 029200/2015/DFPE/For Vyhláška děkana č. 19VD/2015

Více

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia, nejlépe některého z oborů slovanské filologie. Doktorské studium oboru předpokládá dobrou aktivní

Více

Mgr. Michaela Hřivnová, Ph.D.

Mgr. Michaela Hřivnová, Ph.D. Mgr. Michaela Hřivnová, Ph.D. Inovace a modernizace výchovy ke zdraví Pozice v realizačním týmu: Metodik odborných předmětů Adresa pracoviště: Centrum výzkumu zdravého životního stylu, Katedra antropologie

Více

Vyhláška děkana č. 24VD/2016 o podmínkách přijímání ke studiu v akademickém roce 2017/2018

Vyhláška děkana č. 24VD/2016 o podmínkách přijímání ke studiu v akademickém roce 2017/2018 Děkan Fakulty pedagogické Veleslavínova 42, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 e-mail: randam@kmt.zcu.cz V Plzni 19. října 2016 ZCU 028363/2016/DFPE/For Vyhláška děkana č. 24VD/2016 o podmínkách přijímání

Více

Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci. PhDr. Eva Maierová. Ke dni: 3. 2. 2013

Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci. PhDr. Eva Maierová. Ke dni: 3. 2. 2013 Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci PhDr. Eva Maierová Ke dni: 3. 2. 2013 Publikace chronologicky Články v odborných časopisech: Maierová, E. (2012). Patologické hráčství

Více

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Směrnice děkana č. 1/2015 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Fakulta umění a designu Univerzity

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma zkoušky: 75 41- M/004 Sociální péče, sociálně správní činnost ústní Školní

Více

Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě

Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Zápis ze zasedání Vědecké rady FF OU konaného dne 2. května 2012 Přítomni: podle prezenční listiny Program 1. Zahájení 2. Projednání výroční zprávy FF

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

KATEDRA ANTROPOLOGIE A ZDRAVOVĚDY NÁVRH TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ Akademický rok 2015/2016

KATEDRA ANTROPOLOGIE A ZDRAVOVĚDY NÁVRH TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ Akademický rok 2015/2016 KATEDRA ANTROPOLOGIE A ZDRAVOVĚDY NÁVRH TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ Akademický rok 2015/2016 Poznámka: V některých případech jde spíše o tematický rámec, tedy konkrétní téma bude vyprofilováno

Více

Výroční zpráva SVP HELP

Výroční zpráva SVP HELP Výchovný ústav, Středisko výchovné péče HELP, střední škola a školní jídelna, Zámecká 107 zařízení poskytující školské služby Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292, 686 01 Uherské Hradiště Tel/fax:

Více

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2010/2011

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2010/2011 HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2010/2011 Prezenční studium Zápis do vyššího ročníku AB, AT, AM 13. 17.9.2010 AB, AT, AM 29.9. 17.12.2010 AB, AT, AM 3.1. 7.1.2011 AB, AT, AM do 19.12.2010 období AB, AT,

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Ve dnech 16. a 17. září 2014 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 6. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

KRITÉRIA UPLATŇOVANÁ PŘI HABILITAČNÍM ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENO- VÁNÍ PROFESOREM NA VYSOKÉ ŠKOLE EKONOMICKÉ V PRAZE

KRITÉRIA UPLATŇOVANÁ PŘI HABILITAČNÍM ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENO- VÁNÍ PROFESOREM NA VYSOKÉ ŠKOLE EKONOMICKÉ V PRAZE KRITÉRIA UPLATŇOVANÁ PŘI HABILITAČNÍM ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENO- VÁNÍ PROFESOREM NA VYSOKÉ ŠKOLE EKONOMICKÉ V PRAZE PREAMBULE S ohledem na postavení VŠE v českém vysokém školství a s přihlédnutím ke zvyklostem

Více

Vysoká škola sociálně správní, Havířov

Vysoká škola sociálně správní, Havířov Vysoká škola sociálněsprávní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně správní, Havířov Vyhláška rektora č. 10/2016 Přihlašování k tématům bakalářských prací pro studijní

Více

Životní příběhy klientů z azylových domů

Životní příběhy klientů z azylových domů Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace, Rumjancevova 1362/1, 460 35 Liberec 1 tel. +420-482 412 111; www.kvkli.cz ; library@kvkli.cz R e š e r š e (Dokumentografická jednorázová rešerše)

Více

Článek 1 Obecná ustanovení

Článek 1 Obecná ustanovení Kód: Druh: SMĚRNICE DĚKANKY Název: Studentská vědecká síla Organizační závaznost: Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Datum vydání: 10. 09. 2015 Účinnost: 10. 09. 2015 Vydává: doc.

Více

Jistota, zkušenost, zlepšování

Jistota, zkušenost, zlepšování Programové prohlášení kandidáta na funkci děkana Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné Slezské univerzity v Opavě Jistota, zkušenost, zlepšování Vážení členové akademické obce, dovolte mi, abych Vás

Více

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více