ODBORNÝ ŽIVOTOPIS se seznamem publikační, vědeckovýzkumné a další odborné činnosti. PhDr. Linda ŠVRČINOVÁ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ODBORNÝ ŽIVOTOPIS se seznamem publikační, vědeckovýzkumné a další odborné činnosti. PhDr. Linda ŠVRČINOVÁ"

Transkript

1 ODBORNÝ ŽIVOTOPIS se seznamem publikační, vědeckovýzkumné a další odborné činnosti PhDr. Linda ŠVRČINOVÁ

2 Curriculum Vitae Jméno a příjmení: Titul: Linda Švrčinová PhDr. Vzdělání: Střední pedagogická škola Kroměříž Obor: Předškolní a mimoškolní pedagogika Ukončení: maturita Mgr Univerzita Palackého v Olomouci Obor: Učitelství pro střední školy pedagogika a hudební výchova Diplomová práce: Podmínky náhradní výchovné péče rodinného typu v České republice Vedoucí práce: doc. PaedDr. Marcela Musilová, Ph.D. Oponent práce: PhDr. Vladimíra Kocourková, Ph.D. PhDr Univerzita Palackého v Olomouci Obor: Učitelství pedagogiky pro střední školy Rigorózní práce: Povědomí o problematice sexuálního násilí na dětech srovnání současného stavu se situací v roce 2000 Oponenti práce: Doc. PhDr. Jan Lašek, CSc. Doc. PhDr. Jitka Skopalová, Ph.D. Ph.D. studuje Univerzita Palackého v Olomouci Obor: Pedagogika Disertační práce: Školitel: prof. PhDr. Helena Grecmanová, Ph.D. 2

3 Zaměstnání: Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta Pracovní pozice: Asistent vysokoškolský učitel Odborné zaměření: Dětská práva, sociálně patologické jevy a prevence, náhradní rodinná péče, syndrom CAN, násilí v rodině dosud Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta Pracovní pozice: Odborný asistent Odborné zaměření: Dětská práva, sociálně patologické jevy a prevence, náhradní rodinná péče, syndrom CAN, násilí v rodině. V Olomouci 1. listopadu

4 Publikační a jiná odborná činnost 1 STUDIE PUBLIKOVANÉ V RECENZOVANÝCH PERIODIKÁCH A SBORNÍCÍCH 1.1 Recenzované časopisy 2009 ŠVRČINOVÁ, Linda. Žáci z pěstounských rodin zpráva z výzkumu. In Acta Humanica. 2009, č. 3, s ISSN ŠVRČINOVÁ, Linda, ŠŤASTNÁ, Jarmila. Případové studie jako náhled do praxí studentů. E-Pedagogium. 2009, č. 4, s ISSN Recenzované sborníky 2009 ŠVRČINOVÁ, Linda. Ovlivňuje pěstounská péče výkon dítěte ve škole? In VAŠŤATKOVÁ, Jana, FIALA, Břetislav (eds.) Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů VI. [CD-ROM]. Olomouc: Votobia, 2009, s ISBN ŠVRČINOVÁ, Linda. Žáci z pěstounských rodin : Zpráva z výzkumu. Acta Humanica. 2009, 2009, 3, s ISSN ŠVRČINOVÁ, Linda. Specifika dětí z pěstounské péče ve vztahu ke školnímu výkonu. In ŠVRČINOVÁ, Linda, HOFERKOVÁ, Stanislava, PAPŠO, Peter (eds.). Problémy současné rodiny a náhradní rodinná péče : Sborník příspěvků z konference. Brno : Tribun EU, 2009, s ISBN ŠVRČINOVÁ, Linda. Pěstounská péče jako možná forma rodinné péče o opuštěné děti děti ulice In Možnosti práce s neorganizovanou mládežou. Zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou. Trnava : FZaSP TU v Trnave, 2008, s ISBN s. ŠVRČINOVÁ, Linda. Náhradní výchovná péče v České republice. In Mosty k rodine 3. Sociálna práca s rodinou. Zborník z konferencie konaném v Banskej Bystrici Banská Bystrica : SPDDD Úsmev jako dar, 2008, s ISBN s. 4

5 2 STUDIE PUBLIKOVANÉ V OSTATNÍCH PERIODIKÁCH A SBORNÍCÍCH ŠVRČINOVÁ, Linda; HOFERKOVÁ, Stanislava. Soubor úloh s klíčem. Učitelské listy [online] , 14, [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.ucitelskelisty.cz/2009/12/linda-svrcinova-stanislava-hoferkova.html>. ŠVRČINOVÁ, Linda. Výzkum školní úspěšnosti dětí z pěstounské péče. In Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů V. Sborník příspěvků z V. ročníku studentské vědecké konference konané dne 13. prosince díl. Olomouc : Votobia, 2007, s ISBN s. 3 KAPITOLY V KNIZE ŠVRČINOVÁ, Linda. Vybrané kapitoly z obecné pedagogiky II. 1. Olomouc : Hanex, Rodina a rodinná výchova, s ISBN POPULARIZAČNÍ ČLÁNKY ŠVRČINOVÁ, Linda, VAŠŤATKOVÁ, Jana Akční pole sociální práce II. Aktuální otázky sociální práce a sociální pedagogiky (2008). In Pedagogická orientace, roč. 18, č. 3. ISSN VAŠŤATKOVÁ, Jana, ŠVRČINOVÁ, Linda Katedra pedagogiky PdF: Druhý ročník Jarní školy sociální práce. In Žurnál UP, roč. 17, č. 28. Olomouc : Univerzita Palackého, 2008, s SBORNÍKY ABSTRAKTŮ ŠVRČINOVÁ, Linda. Povědomí o problematice sexuálního násilí páchaného na dětech : srovnání současného stavu se situací v roce In MARKOVÁ, Dagmar; ROVŇANOVÁ, Lenka. Sexuality V. : Sborník abstraktov. 1. Banská Bystrica : Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, s ISBN

6 6 PŘEDNÁŠKY NA KONFERENCÍCH 6.1 Tuzemské konference , Olomouc Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů VII. (přednáška: Změna školního výkonu dítěte v souvislosti s jeho převzetím do pěstounské péče, délka vystoupení 10 min) , Olomouc Problémy současné rodiny a náhradní rodinná péče. (přednáška: Specifika dětí z pěstounské péče ve vztahu ke školnímu výkonu, délka vystoupení 15 min) , Olomouc Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů VI. (přednáška: Ovlivňuje pěstounská péče výkon dítěte ve škole?, délka vystoupení 10 min) , Olomouc Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů, V. ročník studentské vědecké konference (přednáška: Výzkum školní úspěšnosti dětí z pěstounské péče, délka vystoupení 15 min). 6.2 Zahraniční konference , Banská Bystrica, SR Sexuality V., zahraniční konference pořádaná Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici (přednáška: Povědomí o problematice sexuálního násilí na dětech srovnání současného stavu se situací v roce 2000, délka vystoupení 20 min) , Strčeno, SR Sociálne a kultúrne determinanty v edukácii, zahraniční konference pořádaná Katedrou pedagogiky, psychológie a sociálnych vied Fakutly prírodnych vied Žilinské univerzity v Žilině (přednáška: Žáci z pěstounských rodin, délka vystoupení 15 min) , Trnava, SR Možnosti práce s neorganizovanou mládežou, zahraniční konference pořádaná Fakultou zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita v Trnavě (přednáška: Pěstounská péče jako možná forma rodinné péče o opuštěné děti děti ulice, délka vystoupení 20 min). 7 DALŠÍ VÝZNAMNÉ PŘEDNÁŠKY , Praha, ČR přednáška na certifikaci Férových škol (přednáška Aktuální rizika virtuální komunikace a sociálních sítí, délka vystoupení 20 minut) , Žilina, SR přednáška na Fakultě humanitních věd Žilinské univerzity (přednáška: Dětská práva, délka vystoupení 4 hodiny). 6

7 , Zlín, ČR plenární přednáška na 2. ročníku studentské konference na Fakultě humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (přednáška: Rizika virtuální komunikace, délka vystoupení 20 minut). 8 RECENZNÍ ČINNOST E-Pedagogium, odborný pedagogický časopis, Sociální práce / Sociálna práca, odborný časopis z oblasti sociální práce, EDIČNÍ A REDAKČNÍ ČINNOST 2010 PAPŠO, Peter, ŠVRČINOVÁ, Linda, HOFERKOVÁ, Stanislava (eds.). Problémy súčasnej rodiny a náhradná rodinná starostlivost II. Banská Bystrica : Pedagogická fakulta UMB, ISBN ŠVRČINOVÁ, Linda, HOFERKOVÁ, Stanislava, PAPŠO, Peter (eds.). Problémy současné rodiny a náhradní rodinná péče : Sborník příspěvků z konference. Brno : Tribun EU, ISBN ŘEŠENÍ VÝZKUMNÝCH GRANTŮ Fond rozvoje vysokých škol, projekt 648/2009 Soubor úloh s klíčem ke studijní disciplíně Náhradní výchovná péče v České republice hlavní řešitel grantu. 11 ORGANIZAČNÍ ČINNOST , Banská Bystrica, SR Problémy súčasnej rodiny a náhradná rodinná starostlivosť II., mezinárodní konference (člen organizačního týmu) , Olomouc Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů VII., mezinárodní konference (člen organizačního týmu) , Olomouc Problémy současné rodiny a náhradní rodinná péče, mezinárodní konference (organizátor konference) , Olomouc Akční pole sociální práce, mezinárodní konference (člen organizačního týmu). 7

8 , Olomouc Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů VI., mezinárodní konference (člen organizačního týmu). 12 ZAHRANIČNÍ MOBILITA Květen 2011, Tampere, Finsko Lifelong Learning Programme Leonardo da Vinci Partnerships, Development of Educational Techniques in Vocational Education and Training (DETVET). Říjen 2010, Odense, Dánsko Lifelong Learning Programme Leonardo da Vinci Partnerships, Development of Educational Techniques in Vocational Education and Training (DETVET). 13 VEDENÉ KVALIFIKAČNÍ PRÁCE Seznam již obhájených kvalifikačních prací Diplomové práce 2011 BAKUSOVÁ, Lenka. Informovanost žáků základních škol o syndromu CAN. Olomouc, Diplomová práce. BENOVIČOVÁ, Dana. Náhradní rodinná péče z pohledu osvojitelů a pěstounů. Olomouc, Diplomová práce. HONEŠ, Libor. Vyšetřování případů násilí na dětech. Olomouc, Diplomová práce. JULINOVÁ, Lucie. Funkčnost a využití azylového domu v Karviné. Olomouc, Diplomová práce KRHOVSKÁ, Kateřina. Alkoholismus a jeho vliv na úroveň života. Olomouc, Diplomová práce. SKOČOVSKÁ, Anna. Jak začít s domácím vzděláváním v podmínkách české legislativy. Olomouc, Diplomová práce. STRUMIENSKÝ, Martin. Mládež a drogy. Olomouc, Diplomová práce. Univerzita Palackého v Olomouci. 8

9 13.2 Bakalářské práce 2011 BALCÁRKOVÁ, Zuzana. Náhradní rodinná péče - pěstounská péče. Olomouc, Bakalářská práce. BÁRTOVÁ, Zuzana. Syndrom CAN - syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte. Olomouc, Bakalářská práce. BERÁNKOVÁ, Eva. Mobbing a bossing ve školství. Olomouc, Bakalářská práce. Univerzita Palackého v Olomouci. BERKA, Karel. Záškoláctví. Olomouc, Bakalářská práce. DORTOVÁ, Andrea. Problematika šikany na základní škole. Olomouc, Bakalářská práce. DUTSZAKOVÁ, Nela. Sexuální zneužívání dětí v Olomouckém kraji. Olomouc, Bakalářská práce. FAKLA, Michael. Užívání drog v kondičním sportu. Olomouc, Bakalářská práce. Univerzita Palackého v Olomouci. HUBÁČKOVÁ, Světlana. Ohrožení dítěte v rodině závislé na alkoholu. Olomouc, Bakalářská práce. KADLECOVÁ, Darina. Institut osvojení romského dítěte. Olomouc, Bakalářská práce. KAŠPAROVÁ, Jana. SOS dětské vesničky. Olomouc, Bakalářská práce. Univerzita Palackého v Olomouci. KONÁROVÁ, Lenka. Rodinné krize v současnosti. Olomouc, Bakalářská práce. Univerzita Palackého v Olomouci. KRCHOVÁ, Eva. Násilí v rodině, jeho projevy, důsledky a postih. Olomouc, Bakalářská práce. KŘIŽKOVÁ, Gabriela. Nezletilé matky v souvislosti s negativním rodinným zázemím. Olomouc, Bakalářská práce. KUNERTOVÁ, Jana. Pěstounská péče s podporou farnosti. Olomouc, Bakalářská práce. LANGROVÁ, Pavla. Náhradní rodinná péče a problematika domů na půli cesty. Olomouc, Bakalářská práce. LINDOVÁ, Lucie. Systém zprostředkování náhradní rodinné péče se zaměřením na Zlínský kraj. Olomouc, Bakalářská práce. 9

10 LUCZKOVÁ, Barbora. Rozvod a jeho dopad na děti. Olomouc, Bakalářská práce. MÁCOVÁ, Hana. Násilí v rodině - Úloha intervenčních center v domácím násilí. Olomouc, Bakalářská práce. MLČÁKOVÁ, Renata. Syndrom CAN se zaměřením na tělesné týrání. Olomouc, Bakalářská práce. PĚNTÁKOVÁ, Lenka. Vliv výchovy na sourozenecké vztahy. Olomouc, Bakalářská práce. POSPÍŠILOVÁ, Tereza. Užívání tělesných trestů v rodinném a školním prostředí. Olomouc, Bakalářská práce. PŘIDALOVÁ, Veronika. Náhradní rodinná péče a její úskalí z pohledu náhradních matek. Olomouc, Bakalářská práce. PUROVÁ, Zuzana. Kriminalita mládeže a činnost kurátora pro mládež. Olomouc, Bakalářská práce. ŘÍHOVÁ, Tereza. Marihuana a umění. Olomouc, Bakalářská práce. Univerzita Palackého v Olomouci. STRAKOŇOVÁ, Simona. Řešení závislosti dětí a mládeže na nealkoholových návykových látkách. Olomouc, Bakalářská práce. ŠANOVEC, Václav. Prevence diskriminace v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež. Olomouc, Bakalářská práce. VAVŘÍKOVÁ, Senta. Výchova dítěte v náhradní rodinné péči. Olomouc, Bakalářská práce. VEJMELKOVÁ, Hana. Náhradní rodinná péče se zaměřením na adopci. Olomouc, Bakalářská práce. ZIMKOVÁ, Veronika. Delikventní chování mládeže. Olomouc, Bakalářská práce ERBESOVÁ, Ludmila. Zvládání agresivity dětí formou muzikoterapie ve školní družině při ZŠ Hlubočky. Olomouc, Bakalářská práce. KANDELOVÁ, Simona. Agresivita na naší škole. Olomouc, Bakalářská práce. Univerzita Palackého v Olomouci. KUNDRATOVÁ, Iveta. Názor laické veřejnosti na problematiku náhradní rodinné péče. Olomouc, Bakalářská práce. 10

11 MAŠOVÁ, Jana. Možnosti preventivního působení mateřské školy v oblasti nežádoucího chování dětí. Olomouc, Bakalářská práce. NOVÁK, Pavel. Volnočasové aktivity dospívající mládeže. Olomouc, Bakalářská práce. OLBRICHOVÁ, Hana. Příčiny, projevy a řešení agresivního chování žáků na 1. stupni ZŠ. Olomouc, Bakalářská práce. PELLEROVÁ, Zuzana. Správné využívání volného času jako prevence sociálně patologických jevů. Olomouc, Bakalářská práce. POLČÁKOVÁ, Barbora. Činnost Fondu ohrožených dětí v oblasti náhradní rodinné péče. Olomouc, Bakalářská práce. SKALICKÁ, Lucie. Výchova dítěte v náhradní rodině. Olomouc, Bakalářská práce. UHROVÁ, Helena. Preference výchovných metod v rodině v závislosti na jejím sociálním postavení. Olomouc, Bakalářská práce Závěrečné práce 2010 HUBR, Michael. Problematika útěkovosti dětí s nařízenou ústavní a ochrannou výchovou. Olomouc, Závěrečná práce. PTÁČKOVÁ, Lenka. Volný čas mládeže na SOU a SŠ. Olomouc, Závěrečná práce. ZUZAŇÁKOVÁ, Jana. Poruchy osobnosti a další problémy u dětí ve výchovném ústavu. Olomouc, Závěrečná práce. 14 OPONENTSKÉ POSUDKY NA KVALIFIKAČNÍ PRÁCE 14.1 Diplomové práce SITOVÁ, Helena. Pedagogická diagnostika v mateřských školách na Prostějovsku. Olomouc, Diplomová práce, oponentský posudek BALUŠÍK, Tomáš. Dětský domov a školní jídelna Olomouc ve srovnání s Klokánkem Kroměříž v systému náhradní výchovy České republiky. Olomouc, Diplomová práce, oponentský posudek. 11

12 DOSOUDILOVÁ, Jana. Klima školy a pedagogického sboru. Olomouc, Diplomová práce, oponentský posudek BALUŠÍK, Tomáš. Systém náhradní výchovy v České republice. Dětské domovy ve srovnání s Klokánky. Olomouc, Diplomová práce, oponentský posudek. Univerzita Palackého v Olomouci. Práce neobhájena. HURTOVÁ, Ivona. Sociálně-právní aspekty náhradní rodinné péče. Olomouc, Diplomová práce, oponentský posudek. KLIKAROVÁ, Drahomíra. Rodinné prostředí a chování dětí. Olomouc, Diplomová práce, oponentský posudek. LANGROVÁ Radka. Klokánek očima veřejnosti. Olomouc, Diplomová práce, oponentský posudek. 15 PEDAGOGICKÉ AKTIVITY 15.1 Výuka předmětů Dětská práva, Úmluva o právech dítěte, Pedagogická diagnostika, Násilí v rodině, Syndrom CAN, Náhradní rodinná péče, Šikana a agresivita, Sociálně patologické jevy, Pedagogická diagnostika Prevence sociálně patologických jevů, Prevence zneužívání návykových látek, Základy profesního a společenského chování, Řešení edukačních problémů, Seminář k závěrečné práci, Bakalářská praxe, Průběžná odborná praxe, Souvislá odborná praxe, 12

13 Rodinná výchova, Organizační klima a možnosti jeho evaluace, Učitel sekundární školy Výuka ve studijních oborech Prezenční i kombinovaná forma studijních oborů: Pedagogické asistentství, Pedagogika sociální práce, Pedagogika veřejná správa, Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku, Učitelství pro mateřské školy, Učitelství sociálních a zdravotních předmětů pro střední odborné školy, Vychovatelství aj. 16 GARANTSTVÍ Garant studijního oboru Učitelství pedagogiky pro střední školy (7504T107), prezenční studium, pětileté magisterské studium a dvouleté navazující magisterské studium. Garant studijního oboru Pedagogické asistentství (7507R052), prezenční i kombinované studium. 17 ČLENSTVÍ Člen zkušebních komisí státních závěrečných zkoušek na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (od roku 2009) Člen zkušební komise státních závěrečných zkoušek na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci (od roku 2011). Předseda zkušební komise pro přijímací řízení uchazečů o studium oboru Pedagogické asistentství a Učitelství pedagogiky pro střední školy na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci pro akademický rok 2011/2012. Člen České pedagogické společnosti. Člen České asociace pedagogického výzkumu. 13

14 18 PASIVNÍ ÚČAST NA SYMPOZIÍCH, KONFERENCÍCH, SEMINÁŘÍCH, KURZECH , Hradec Králové VII. Hradecké dny sociální práce Rizika sociální práce , Silberbach, Německo Malí hrdinové v nouzi. Chlapci jako zapomenuté oběti sexuálního zneužívání. 8. odborné sympozium o ochraně dětí , Brno VIII. celostátní seminář Aktuální otázky náhradní rodinné péče. Transformace a sloučení systému péče o ohrožené děti , Praha diskuse k projektovým záměrům Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 19 ZÁZNAMY V REJSTŘÍKU INFORMACÍ O VÝSLEDCÍCH (RIV) ŠVRČINOVÁ, Linda. Rodina a rodinná výchova. Kapitola v knize ŠVRČINOVÁ, Linda. Problémy současné rodiny a náhradní rodinná péče. Uspořádání konference ŠVRČINOVÁ, Linda. Žáci z pěstounských rodin - zpráva z výzkumu. Článek v odborném periodiku

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D.

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. FUNKCE: členka akademického senátu PdF, UP; prezenční rozvrh; koordinátorka webových stránek TELEFON: 585635201 E-MAIL: lucie.kremenkova@gmail.com ČÍSLO PRACOVNY: 4.27 VĚDECKO-VÝZKUMNÉ

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

Doc. PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D.

Doc. PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D. Doc. PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D. Pozice v realizačním týmu: Metodik odborných předmětů Adresa pracoviště: Katedra psychologie a patopsychologie, Pedagogická fakulta UP v Olomouci Žižkovo nám. 5, Olomouc

Více

pedagogů, Jak vytvářet podnětné výukové prostředí, Spolupráce školy

pedagogů, Jak vytvářet podnětné výukové prostředí, Spolupráce školy Jméno a příjmení: Věra KREJČOVÁ tituly: Mgr., Ph.D. datum narození: 21.1. 1974 Vzdělání: 1996 Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, odborné magisterské studium oboru Pedagogika předškolního

Více

Seznam vědeckých a odborných publikací

Seznam vědeckých a odborných publikací Seznam vědeckých a odborných publikací a) monografie a učebnice, b) práce publikované v zahraničních recenzovaných odborných časopisech, c) práce publikované v tuzemských recenzovaných odborných časopisech,

Více

Fakulta veřejných politik v Opavě

Fakulta veřejných politik v Opavě SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Fakulta veřejných politik v Opavě Ročenka Fakulty veřejných politik v Opavě za rok 2011 OPAVA 2012 SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Fakulta veřejných politik v Opavě Ročenka Fakulty

Více

Seznam aktivit a publikační činnosti doc. PhDr. Libuše PODLAHOVÁ, Dr.

Seznam aktivit a publikační činnosti doc. PhDr. Libuše PODLAHOVÁ, Dr. Seznam aktivit a publikační činnosti doc. PhDr. Libuše PODLAHOVÁ, Dr. Pracovní zkušenosti Období (od-do) Vykonávaná pozice Hlavní pracovní náplň a odpovědnost Jméno a adresa zaměstnavatele 1963-1964 SOU

Více

Doc. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, PhD.

Doc. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, PhD. Doc. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, PhD. ředitel Výzkumného centra integrace zdravotně postižených v Olomouci, vysokoškolský učitel, odborník na právní úpravu postavení občanů se zdravotním postižením, člen

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci Vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií Informace o studijních oborech garantovaných a realizovaných Ústavem

Více

POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Předkládá: prof. JUDr. Vladimír Plecitý, CSc. rektor Autoři textu: JUDr. František Bašta, Mgr. Jitka Bílá, Ph.D., doc. PhDr. Marian

Více

ŽIVOTOPIS. Zdenka Nováková. Zdenka.novakova@upol.cz. Odborný asistent (do roku 2006 asistent) Právo, právní disciplíny

ŽIVOTOPIS. Zdenka Nováková. Zdenka.novakova@upol.cz. Odborný asistent (do roku 2006 asistent) Právo, právní disciplíny ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Zdenka Nováková JUDr., Ph.D. Zdenka.novakova@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) Vykonávaná pozice Hlavní pracovní

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2010. Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost

Výroční zpráva o činnosti za rok 2010. Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost Karlovy Vary, květen 2011 Obsah 1 ÚVOD... 4 1.1 STRUKTURA VŠKV... 6 1.2 ORGÁNY VŠKV... 9 1.2.1 Správní rada... 9 1.2.2 Dozorčí rada... 9 1.2.3 Akademická

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti Vyšší policejní školy a Střední policejní školy Ministerstva vnitra v Praze za školní rok 2009/2010 OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...3 OBORY VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE

Více

Velké Meziříčí dne 8. 10. 2013 Mgr. Marie Paľovová, ředitelka. Školská rada schválila Výroční zprávu dne 8. 10. 2013.

Velké Meziříčí dne 8. 10. 2013 Mgr. Marie Paľovová, ředitelka. Školská rada schválila Výroční zprávu dne 8. 10. 2013. V Ý R OČNÍ Z P R Á V A Š K O L N Í R O K 2 0 1 2 / 2 0 1 3 HOTELOVÁ ŠKOLA SVĚTLÁ A OBCHODNÍ AKADEMIE U Světlé 36, 594 23 Velké Meziříčí, tel.: 566 522 837 Zřizovatel: Kraj Vysočina se sídlem v Jihlavě

Více

PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D.

PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D. PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D. Funkce: odborná asistentka, garantka oborů Sociálně zdravotní práce se zaměřením na vzdělávání, Učitelství sociálně zdravotních předmětů pro střední odborné školy a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Policejní akademie České republiky v Praze za rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Policejní akademie České republiky v Praze za rok 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA Policejní akademie České republiky v Praze za rok 2012 PRAHA 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA Policejní akademie České republiky v Praze za rok 2012 Předkládá: doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D. rektor PRAHA

Více

Podklady pro výzkum v oblasti primární prevence a péče o ohrožené děti v České republice

Podklady pro výzkum v oblasti primární prevence a péče o ohrožené děti v České republice Podklady pro výzkum v oblasti primární prevence a péče o ohrožené děti v České republice Diakonie ČCE středisko v Plzni Leden duben 2012 Obsah: Legislativní rámec a metodické dokumenty MŠMT, MPSV... 3

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ČESKÁ REPUBLIKA 2015 Vzor citace: FEREBAUEROVÁ, R. a kol. Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy evropských a regionálních studií, o. p. s.,

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY. za školní rok

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY. za školní rok NÁM. JIŘÍHO BERANA 500, PRAHA 9 ČAKOVICE 196 00 TEL.: 283 932 375, FAX: 283 930 342, MOBIL: +420 603 881 009 E-mail: zscakovice@zscakovice.cz, www.zscakovice.cz IČO: 70918805, Bankovní spojení: 249363309/0800

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A TRH PRÁCE v roce 2002

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A TRH PRÁCE v roce 2002 Národní vzdělávací fond Národní informační středisko pro poradenství ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A TRH PRÁCE v roce 2002 BIBLIOGRAFIE Praha, červen 2003 Odborné vzdělávání a trh práce v roce 2002. Bibliografie.

Více

1. ÚVOD Název školy: Sídlo: Telefon: Fax: E-mail: Web: Rektor: Právní forma:

1. ÚVOD Název školy: Sídlo: Telefon: Fax: E-mail: Web: Rektor: Právní forma: O B S A H 1. Úvod 3 2. Kvalita a excelence akademických činností 7 2.1 Rozvoj výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti 7 2.2 Infrastruktura 19 2.3 Univerzitní knihovna 22 2.4 Vydavatelství 24 3. Kvalita

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 29/21 Název školy: CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Sídlo: Nám. Republiky 3, 779 Olomouc řizovatel: Arcibiskupství olomoucké v Olomouci Telefon: 585

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA TĚLESNÉ KULTURY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA TĚLESNÉ KULTURY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA TĚLESNÉ KULTURY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 200 Zpracovali: Mgr. Radek Hanuš, Ph.D., proděkan pro rozvoj a vnější vztahy FTK

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s.

Více

Studujte s námi. Vysoká škola tělesné výchovy a sportu

Studujte s námi. Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Studujte s námi. Pilská 9, Praha 9 Hostavice Diagnostické centrum Slovačíkova 400/1, Praha 9 - Kbely Nabízíme komplexní služby v oblasti vzdělávání: Magisterské studium

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010/2011 Název školy: CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Sídlo: Nám. Republiky 3, 779 00 Olomouc řizovatel: Arcibiskupství olomoucké v Olomouci Telefon:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2014 *

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2014 * VÝROČNÍ ZPRÁVA Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2014 * Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Duben 2015 výtvarná práce asistentky kliniky

Více

Mgr. Lenka Možná, krajský školský koordinátor, protidrogový koordinátor

Mgr. Lenka Možná, krajský školský koordinátor, protidrogový koordinátor Krajský úřad JMK / Odbor školství Oddělení prevence a volnočasových aktivit Mgr. Lucien Rozprým, vedoucí oddělení pracoviště: Cejl 73, 601 82 Brno telefon: 541 658 300 e-mail: rozprym.lucien@kr-jihomoravsky.cz

Více

Soukromé gymnázium, střední odborná škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s. r. o. Výroční zpráva. za školní rok 2007/2008

Soukromé gymnázium, střední odborná škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s. r. o. Výroční zpráva. za školní rok 2007/2008 Soukromé gymnázium, střední odborná škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s. r. o. NOSCE TE IPSUM Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Zpracovaly: Ing. Lenka Sokolová pí Ľubica Ševečková

Více

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2009

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2009 Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK PRAHA - DUBEN 2010 1 OBSAH 1. ÚVOD 3 2. KVALITA A EXCELENCE AKADEMICKÝCH ČINNOSTÍ 7 3. KVALITA A KULTURA AKADEMICKÉHO ŽIVOTA 30 4.

Více