ODBORNÝ ŽIVOTOPIS se seznamem publikační, vědeckovýzkumné a další odborné činnosti. PhDr. Linda ŠVRČINOVÁ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ODBORNÝ ŽIVOTOPIS se seznamem publikační, vědeckovýzkumné a další odborné činnosti. PhDr. Linda ŠVRČINOVÁ"

Transkript

1 ODBORNÝ ŽIVOTOPIS se seznamem publikační, vědeckovýzkumné a další odborné činnosti PhDr. Linda ŠVRČINOVÁ

2 Curriculum Vitae Jméno a příjmení: Titul: Linda Švrčinová PhDr. Vzdělání: Střední pedagogická škola Kroměříž Obor: Předškolní a mimoškolní pedagogika Ukončení: maturita Mgr Univerzita Palackého v Olomouci Obor: Učitelství pro střední školy pedagogika a hudební výchova Diplomová práce: Podmínky náhradní výchovné péče rodinného typu v České republice Vedoucí práce: doc. PaedDr. Marcela Musilová, Ph.D. Oponent práce: PhDr. Vladimíra Kocourková, Ph.D. PhDr Univerzita Palackého v Olomouci Obor: Učitelství pedagogiky pro střední školy Rigorózní práce: Povědomí o problematice sexuálního násilí na dětech srovnání současného stavu se situací v roce 2000 Oponenti práce: Doc. PhDr. Jan Lašek, CSc. Doc. PhDr. Jitka Skopalová, Ph.D. Ph.D. studuje Univerzita Palackého v Olomouci Obor: Pedagogika Disertační práce: Školitel: prof. PhDr. Helena Grecmanová, Ph.D. 2

3 Zaměstnání: Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta Pracovní pozice: Asistent vysokoškolský učitel Odborné zaměření: Dětská práva, sociálně patologické jevy a prevence, náhradní rodinná péče, syndrom CAN, násilí v rodině dosud Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta Pracovní pozice: Odborný asistent Odborné zaměření: Dětská práva, sociálně patologické jevy a prevence, náhradní rodinná péče, syndrom CAN, násilí v rodině. V Olomouci 1. listopadu

4 Publikační a jiná odborná činnost 1 STUDIE PUBLIKOVANÉ V RECENZOVANÝCH PERIODIKÁCH A SBORNÍCÍCH 1.1 Recenzované časopisy 2009 ŠVRČINOVÁ, Linda. Žáci z pěstounských rodin zpráva z výzkumu. In Acta Humanica. 2009, č. 3, s ISSN ŠVRČINOVÁ, Linda, ŠŤASTNÁ, Jarmila. Případové studie jako náhled do praxí studentů. E-Pedagogium. 2009, č. 4, s ISSN Recenzované sborníky 2009 ŠVRČINOVÁ, Linda. Ovlivňuje pěstounská péče výkon dítěte ve škole? In VAŠŤATKOVÁ, Jana, FIALA, Břetislav (eds.) Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů VI. [CD-ROM]. Olomouc: Votobia, 2009, s ISBN ŠVRČINOVÁ, Linda. Žáci z pěstounských rodin : Zpráva z výzkumu. Acta Humanica. 2009, 2009, 3, s ISSN ŠVRČINOVÁ, Linda. Specifika dětí z pěstounské péče ve vztahu ke školnímu výkonu. In ŠVRČINOVÁ, Linda, HOFERKOVÁ, Stanislava, PAPŠO, Peter (eds.). Problémy současné rodiny a náhradní rodinná péče : Sborník příspěvků z konference. Brno : Tribun EU, 2009, s ISBN ŠVRČINOVÁ, Linda. Pěstounská péče jako možná forma rodinné péče o opuštěné děti děti ulice In Možnosti práce s neorganizovanou mládežou. Zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou. Trnava : FZaSP TU v Trnave, 2008, s ISBN s. ŠVRČINOVÁ, Linda. Náhradní výchovná péče v České republice. In Mosty k rodine 3. Sociálna práca s rodinou. Zborník z konferencie konaném v Banskej Bystrici Banská Bystrica : SPDDD Úsmev jako dar, 2008, s ISBN s. 4

5 2 STUDIE PUBLIKOVANÉ V OSTATNÍCH PERIODIKÁCH A SBORNÍCÍCH ŠVRČINOVÁ, Linda; HOFERKOVÁ, Stanislava. Soubor úloh s klíčem. Učitelské listy [online] , 14, [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.ucitelskelisty.cz/2009/12/linda-svrcinova-stanislava-hoferkova.html>. ŠVRČINOVÁ, Linda. Výzkum školní úspěšnosti dětí z pěstounské péče. In Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů V. Sborník příspěvků z V. ročníku studentské vědecké konference konané dne 13. prosince díl. Olomouc : Votobia, 2007, s ISBN s. 3 KAPITOLY V KNIZE ŠVRČINOVÁ, Linda. Vybrané kapitoly z obecné pedagogiky II. 1. Olomouc : Hanex, Rodina a rodinná výchova, s ISBN POPULARIZAČNÍ ČLÁNKY ŠVRČINOVÁ, Linda, VAŠŤATKOVÁ, Jana Akční pole sociální práce II. Aktuální otázky sociální práce a sociální pedagogiky (2008). In Pedagogická orientace, roč. 18, č. 3. ISSN VAŠŤATKOVÁ, Jana, ŠVRČINOVÁ, Linda Katedra pedagogiky PdF: Druhý ročník Jarní školy sociální práce. In Žurnál UP, roč. 17, č. 28. Olomouc : Univerzita Palackého, 2008, s SBORNÍKY ABSTRAKTŮ ŠVRČINOVÁ, Linda. Povědomí o problematice sexuálního násilí páchaného na dětech : srovnání současného stavu se situací v roce In MARKOVÁ, Dagmar; ROVŇANOVÁ, Lenka. Sexuality V. : Sborník abstraktov. 1. Banská Bystrica : Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, s ISBN

6 6 PŘEDNÁŠKY NA KONFERENCÍCH 6.1 Tuzemské konference , Olomouc Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů VII. (přednáška: Změna školního výkonu dítěte v souvislosti s jeho převzetím do pěstounské péče, délka vystoupení 10 min) , Olomouc Problémy současné rodiny a náhradní rodinná péče. (přednáška: Specifika dětí z pěstounské péče ve vztahu ke školnímu výkonu, délka vystoupení 15 min) , Olomouc Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů VI. (přednáška: Ovlivňuje pěstounská péče výkon dítěte ve škole?, délka vystoupení 10 min) , Olomouc Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů, V. ročník studentské vědecké konference (přednáška: Výzkum školní úspěšnosti dětí z pěstounské péče, délka vystoupení 15 min). 6.2 Zahraniční konference , Banská Bystrica, SR Sexuality V., zahraniční konference pořádaná Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici (přednáška: Povědomí o problematice sexuálního násilí na dětech srovnání současného stavu se situací v roce 2000, délka vystoupení 20 min) , Strčeno, SR Sociálne a kultúrne determinanty v edukácii, zahraniční konference pořádaná Katedrou pedagogiky, psychológie a sociálnych vied Fakutly prírodnych vied Žilinské univerzity v Žilině (přednáška: Žáci z pěstounských rodin, délka vystoupení 15 min) , Trnava, SR Možnosti práce s neorganizovanou mládežou, zahraniční konference pořádaná Fakultou zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita v Trnavě (přednáška: Pěstounská péče jako možná forma rodinné péče o opuštěné děti děti ulice, délka vystoupení 20 min). 7 DALŠÍ VÝZNAMNÉ PŘEDNÁŠKY , Praha, ČR přednáška na certifikaci Férových škol (přednáška Aktuální rizika virtuální komunikace a sociálních sítí, délka vystoupení 20 minut) , Žilina, SR přednáška na Fakultě humanitních věd Žilinské univerzity (přednáška: Dětská práva, délka vystoupení 4 hodiny). 6

7 , Zlín, ČR plenární přednáška na 2. ročníku studentské konference na Fakultě humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (přednáška: Rizika virtuální komunikace, délka vystoupení 20 minut). 8 RECENZNÍ ČINNOST E-Pedagogium, odborný pedagogický časopis, Sociální práce / Sociálna práca, odborný časopis z oblasti sociální práce, EDIČNÍ A REDAKČNÍ ČINNOST 2010 PAPŠO, Peter, ŠVRČINOVÁ, Linda, HOFERKOVÁ, Stanislava (eds.). Problémy súčasnej rodiny a náhradná rodinná starostlivost II. Banská Bystrica : Pedagogická fakulta UMB, ISBN ŠVRČINOVÁ, Linda, HOFERKOVÁ, Stanislava, PAPŠO, Peter (eds.). Problémy současné rodiny a náhradní rodinná péče : Sborník příspěvků z konference. Brno : Tribun EU, ISBN ŘEŠENÍ VÝZKUMNÝCH GRANTŮ Fond rozvoje vysokých škol, projekt 648/2009 Soubor úloh s klíčem ke studijní disciplíně Náhradní výchovná péče v České republice hlavní řešitel grantu. 11 ORGANIZAČNÍ ČINNOST , Banská Bystrica, SR Problémy súčasnej rodiny a náhradná rodinná starostlivosť II., mezinárodní konference (člen organizačního týmu) , Olomouc Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů VII., mezinárodní konference (člen organizačního týmu) , Olomouc Problémy současné rodiny a náhradní rodinná péče, mezinárodní konference (organizátor konference) , Olomouc Akční pole sociální práce, mezinárodní konference (člen organizačního týmu). 7

8 , Olomouc Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů VI., mezinárodní konference (člen organizačního týmu). 12 ZAHRANIČNÍ MOBILITA Květen 2011, Tampere, Finsko Lifelong Learning Programme Leonardo da Vinci Partnerships, Development of Educational Techniques in Vocational Education and Training (DETVET). Říjen 2010, Odense, Dánsko Lifelong Learning Programme Leonardo da Vinci Partnerships, Development of Educational Techniques in Vocational Education and Training (DETVET). 13 VEDENÉ KVALIFIKAČNÍ PRÁCE Seznam již obhájených kvalifikačních prací Diplomové práce 2011 BAKUSOVÁ, Lenka. Informovanost žáků základních škol o syndromu CAN. Olomouc, Diplomová práce. BENOVIČOVÁ, Dana. Náhradní rodinná péče z pohledu osvojitelů a pěstounů. Olomouc, Diplomová práce. HONEŠ, Libor. Vyšetřování případů násilí na dětech. Olomouc, Diplomová práce. JULINOVÁ, Lucie. Funkčnost a využití azylového domu v Karviné. Olomouc, Diplomová práce KRHOVSKÁ, Kateřina. Alkoholismus a jeho vliv na úroveň života. Olomouc, Diplomová práce. SKOČOVSKÁ, Anna. Jak začít s domácím vzděláváním v podmínkách české legislativy. Olomouc, Diplomová práce. STRUMIENSKÝ, Martin. Mládež a drogy. Olomouc, Diplomová práce. Univerzita Palackého v Olomouci. 8

9 13.2 Bakalářské práce 2011 BALCÁRKOVÁ, Zuzana. Náhradní rodinná péče - pěstounská péče. Olomouc, Bakalářská práce. BÁRTOVÁ, Zuzana. Syndrom CAN - syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte. Olomouc, Bakalářská práce. BERÁNKOVÁ, Eva. Mobbing a bossing ve školství. Olomouc, Bakalářská práce. Univerzita Palackého v Olomouci. BERKA, Karel. Záškoláctví. Olomouc, Bakalářská práce. DORTOVÁ, Andrea. Problematika šikany na základní škole. Olomouc, Bakalářská práce. DUTSZAKOVÁ, Nela. Sexuální zneužívání dětí v Olomouckém kraji. Olomouc, Bakalářská práce. FAKLA, Michael. Užívání drog v kondičním sportu. Olomouc, Bakalářská práce. Univerzita Palackého v Olomouci. HUBÁČKOVÁ, Světlana. Ohrožení dítěte v rodině závislé na alkoholu. Olomouc, Bakalářská práce. KADLECOVÁ, Darina. Institut osvojení romského dítěte. Olomouc, Bakalářská práce. KAŠPAROVÁ, Jana. SOS dětské vesničky. Olomouc, Bakalářská práce. Univerzita Palackého v Olomouci. KONÁROVÁ, Lenka. Rodinné krize v současnosti. Olomouc, Bakalářská práce. Univerzita Palackého v Olomouci. KRCHOVÁ, Eva. Násilí v rodině, jeho projevy, důsledky a postih. Olomouc, Bakalářská práce. KŘIŽKOVÁ, Gabriela. Nezletilé matky v souvislosti s negativním rodinným zázemím. Olomouc, Bakalářská práce. KUNERTOVÁ, Jana. Pěstounská péče s podporou farnosti. Olomouc, Bakalářská práce. LANGROVÁ, Pavla. Náhradní rodinná péče a problematika domů na půli cesty. Olomouc, Bakalářská práce. LINDOVÁ, Lucie. Systém zprostředkování náhradní rodinné péče se zaměřením na Zlínský kraj. Olomouc, Bakalářská práce. 9

10 LUCZKOVÁ, Barbora. Rozvod a jeho dopad na děti. Olomouc, Bakalářská práce. MÁCOVÁ, Hana. Násilí v rodině - Úloha intervenčních center v domácím násilí. Olomouc, Bakalářská práce. MLČÁKOVÁ, Renata. Syndrom CAN se zaměřením na tělesné týrání. Olomouc, Bakalářská práce. PĚNTÁKOVÁ, Lenka. Vliv výchovy na sourozenecké vztahy. Olomouc, Bakalářská práce. POSPÍŠILOVÁ, Tereza. Užívání tělesných trestů v rodinném a školním prostředí. Olomouc, Bakalářská práce. PŘIDALOVÁ, Veronika. Náhradní rodinná péče a její úskalí z pohledu náhradních matek. Olomouc, Bakalářská práce. PUROVÁ, Zuzana. Kriminalita mládeže a činnost kurátora pro mládež. Olomouc, Bakalářská práce. ŘÍHOVÁ, Tereza. Marihuana a umění. Olomouc, Bakalářská práce. Univerzita Palackého v Olomouci. STRAKOŇOVÁ, Simona. Řešení závislosti dětí a mládeže na nealkoholových návykových látkách. Olomouc, Bakalářská práce. ŠANOVEC, Václav. Prevence diskriminace v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež. Olomouc, Bakalářská práce. VAVŘÍKOVÁ, Senta. Výchova dítěte v náhradní rodinné péči. Olomouc, Bakalářská práce. VEJMELKOVÁ, Hana. Náhradní rodinná péče se zaměřením na adopci. Olomouc, Bakalářská práce. ZIMKOVÁ, Veronika. Delikventní chování mládeže. Olomouc, Bakalářská práce ERBESOVÁ, Ludmila. Zvládání agresivity dětí formou muzikoterapie ve školní družině při ZŠ Hlubočky. Olomouc, Bakalářská práce. KANDELOVÁ, Simona. Agresivita na naší škole. Olomouc, Bakalářská práce. Univerzita Palackého v Olomouci. KUNDRATOVÁ, Iveta. Názor laické veřejnosti na problematiku náhradní rodinné péče. Olomouc, Bakalářská práce. 10

11 MAŠOVÁ, Jana. Možnosti preventivního působení mateřské školy v oblasti nežádoucího chování dětí. Olomouc, Bakalářská práce. NOVÁK, Pavel. Volnočasové aktivity dospívající mládeže. Olomouc, Bakalářská práce. OLBRICHOVÁ, Hana. Příčiny, projevy a řešení agresivního chování žáků na 1. stupni ZŠ. Olomouc, Bakalářská práce. PELLEROVÁ, Zuzana. Správné využívání volného času jako prevence sociálně patologických jevů. Olomouc, Bakalářská práce. POLČÁKOVÁ, Barbora. Činnost Fondu ohrožených dětí v oblasti náhradní rodinné péče. Olomouc, Bakalářská práce. SKALICKÁ, Lucie. Výchova dítěte v náhradní rodině. Olomouc, Bakalářská práce. UHROVÁ, Helena. Preference výchovných metod v rodině v závislosti na jejím sociálním postavení. Olomouc, Bakalářská práce Závěrečné práce 2010 HUBR, Michael. Problematika útěkovosti dětí s nařízenou ústavní a ochrannou výchovou. Olomouc, Závěrečná práce. PTÁČKOVÁ, Lenka. Volný čas mládeže na SOU a SŠ. Olomouc, Závěrečná práce. ZUZAŇÁKOVÁ, Jana. Poruchy osobnosti a další problémy u dětí ve výchovném ústavu. Olomouc, Závěrečná práce. 14 OPONENTSKÉ POSUDKY NA KVALIFIKAČNÍ PRÁCE 14.1 Diplomové práce SITOVÁ, Helena. Pedagogická diagnostika v mateřských školách na Prostějovsku. Olomouc, Diplomová práce, oponentský posudek BALUŠÍK, Tomáš. Dětský domov a školní jídelna Olomouc ve srovnání s Klokánkem Kroměříž v systému náhradní výchovy České republiky. Olomouc, Diplomová práce, oponentský posudek. 11

12 DOSOUDILOVÁ, Jana. Klima školy a pedagogického sboru. Olomouc, Diplomová práce, oponentský posudek BALUŠÍK, Tomáš. Systém náhradní výchovy v České republice. Dětské domovy ve srovnání s Klokánky. Olomouc, Diplomová práce, oponentský posudek. Univerzita Palackého v Olomouci. Práce neobhájena. HURTOVÁ, Ivona. Sociálně-právní aspekty náhradní rodinné péče. Olomouc, Diplomová práce, oponentský posudek. KLIKAROVÁ, Drahomíra. Rodinné prostředí a chování dětí. Olomouc, Diplomová práce, oponentský posudek. LANGROVÁ Radka. Klokánek očima veřejnosti. Olomouc, Diplomová práce, oponentský posudek. 15 PEDAGOGICKÉ AKTIVITY 15.1 Výuka předmětů Dětská práva, Úmluva o právech dítěte, Pedagogická diagnostika, Násilí v rodině, Syndrom CAN, Náhradní rodinná péče, Šikana a agresivita, Sociálně patologické jevy, Pedagogická diagnostika Prevence sociálně patologických jevů, Prevence zneužívání návykových látek, Základy profesního a společenského chování, Řešení edukačních problémů, Seminář k závěrečné práci, Bakalářská praxe, Průběžná odborná praxe, Souvislá odborná praxe, 12

13 Rodinná výchova, Organizační klima a možnosti jeho evaluace, Učitel sekundární školy Výuka ve studijních oborech Prezenční i kombinovaná forma studijních oborů: Pedagogické asistentství, Pedagogika sociální práce, Pedagogika veřejná správa, Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku, Učitelství pro mateřské školy, Učitelství sociálních a zdravotních předmětů pro střední odborné školy, Vychovatelství aj. 16 GARANTSTVÍ Garant studijního oboru Učitelství pedagogiky pro střední školy (7504T107), prezenční studium, pětileté magisterské studium a dvouleté navazující magisterské studium. Garant studijního oboru Pedagogické asistentství (7507R052), prezenční i kombinované studium. 17 ČLENSTVÍ Člen zkušebních komisí státních závěrečných zkoušek na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (od roku 2009) Člen zkušební komise státních závěrečných zkoušek na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci (od roku 2011). Předseda zkušební komise pro přijímací řízení uchazečů o studium oboru Pedagogické asistentství a Učitelství pedagogiky pro střední školy na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci pro akademický rok 2011/2012. Člen České pedagogické společnosti. Člen České asociace pedagogického výzkumu. 13

14 18 PASIVNÍ ÚČAST NA SYMPOZIÍCH, KONFERENCÍCH, SEMINÁŘÍCH, KURZECH , Hradec Králové VII. Hradecké dny sociální práce Rizika sociální práce , Silberbach, Německo Malí hrdinové v nouzi. Chlapci jako zapomenuté oběti sexuálního zneužívání. 8. odborné sympozium o ochraně dětí , Brno VIII. celostátní seminář Aktuální otázky náhradní rodinné péče. Transformace a sloučení systému péče o ohrožené děti , Praha diskuse k projektovým záměrům Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 19 ZÁZNAMY V REJSTŘÍKU INFORMACÍ O VÝSLEDCÍCH (RIV) ŠVRČINOVÁ, Linda. Rodina a rodinná výchova. Kapitola v knize ŠVRČINOVÁ, Linda. Problémy současné rodiny a náhradní rodinná péče. Uspořádání konference ŠVRČINOVÁ, Linda. Žáci z pěstounských rodin - zpráva z výzkumu. Článek v odborném periodiku

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Zuzana Tichá PhDr., Ph.D. zuzana.ticha@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) Hlavní pracovní náplň a odpovědnost

Více

Seznam aktivit a publikační činnosti Mgr. Pavla Vyhnálková, Ph.D. odborné kurikulum

Seznam aktivit a publikační činnosti Mgr. Pavla Vyhnálková, Ph.D. odborné kurikulum Seznam aktivit a publikační činnosti Mgr. Pavla Vyhnálková, Ph.D. odborné kurikulum Jméno, příjmení, tituly: Pavla Vyhnálková, Mgr., Ph.D. Rodné příjmení: Pospíchalová Datum a místo narození: 20. ledna

Více

Problémy současné rodiny a náhradní rodinná péče

Problémy současné rodiny a náhradní rodinná péče Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Pedagogická fakulta Katedra sociálnej práce o z n a m u j í, že se ve

Více

Problémy současné rodiny a náhradní rodinná péče

Problémy současné rodiny a náhradní rodinná péče Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky s celoškolskou působností Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Pedagogická fakulta Katedra sociálnej práce o z n a m u j í, že

Více

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D.

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. FUNKCE: členka akademického senátu PdF, UP; prezenční rozvrh; koordinátorka webových stránek TELEFON: 585635201 E-MAIL: lucie.kremenkova@gmail.com ČÍSLO PRACOVNY: 4.27 VĚDECKO-VÝZKUMNÉ

Více

ŽIVOTOPIS. Jitka Nábělková, rozená Šlímová

ŽIVOTOPIS. Jitka Nábělková, rozená Šlímová ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Jitka Nábělková, rozená Šlímová Mgr., Ph.D. jitka.nabelkova@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) 2003-2005 Vykonávaná

Více

PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D.

PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D. PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D. Funkce: odborná asistentka, garantka oborů Sociálně zdravotní práce se zaměřením na vzdělávání, Učitelství sociálně zdravotních předmětů pro střední odborné školy a

Více

ŽIVOTOPIS. Vladimíra KOCOURKOVÁ

ŽIVOTOPIS. Vladimíra KOCOURKOVÁ ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Vladimíra KOCOURKOVÁ PhDr., Ph.D. vladimira.kocourkova@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) Vykonávaná pozice Hlavní

Více

Strukturovaný životopis

Strukturovaný životopis Strukturovaný životopis Jméno a příjmení: ANTONÍN STANĚK Datum a místo narození: 2. 3. 1966, Olomouc Adresa: Werichova 29, Olomouc, 77900 Pracoviště: Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta,

Více

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM ÚVOD Kvantifikovaná kriteria jsou pomocným podkladem pro zahájení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

Doktorský studijní program 75-01 Pedagogika

Doktorský studijní program 75-01 Pedagogika Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc Doktorský studijní program 75-01 Pedagogika Doktorský studijní program 75-01 Pedagogika vychází ze Zákona o vysokých školách

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Studijní obory, které budeme otevírat v akademickém roce

Více

Směrnice děkana č. 21/2013 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ

Směrnice děkana č. 21/2013 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ Č. j. OU-3272/45-203 Směrnice děkana č. 2/203 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ Článek Úvodní ustanovení V souladu s 72 75 zákona č. /998

Více

Doc. PhDr. Josef Konečný, CSc.

Doc. PhDr. Josef Konečný, CSc. Doc. PhDr. Josef Konečný, CSc. Funkce: vedoucí Katedry psychologie a patopsychologie PdF UP v Olomouci Odborné zaměření: psychologické poradenství psychologie vysoké školy psychologická diagnostika patopsychologie

Více

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci Výsledky 3. výzvy Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, Oblasti podpory. - Vysokoškolské vzdělávání

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Doporučená kritéria pro habilitační a profesorská na VFU Brno schválená VR VFU Brno dne 3. 12. 2012, účinná od 1. 2. 2013 Habilitační Uchazeč o jmenování docentem musí splňovat předpoklady pro jmenování

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA Psychologie práce a organizace v systému univerzitního studia Milan Rymeš Katedra psychologie Filozofické fakulty UK v Praze PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA PSYCHOLOGIE Pregraduální dělené studium Doktorské

Více

Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání Celoživotní vzdělávání Pedagogická fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Vaše cesta ke vzdělání! Organizace CŽV PdF 1. Placené kombinované studium dle akreditovaných bakalářských a magisterských programů

Více

PaedDr. Petr Pexa, Ph.D.

PaedDr. Petr Pexa, Ph.D. ODBORNÉ KURIKULUM Jméno / Příjmení PaedDr. Petr Pexa, Ph.D. Trvalé bydliště České Budějovice Telefon +420 603 327 457 +420 387 77 3075 E-mail pexa@pf.jcu.cz Státní příslušnost Česká republika Datum narození

Více

Katedra antropologie a zdravovědy PdF UP v Olomouci

Katedra antropologie a zdravovědy PdF UP v Olomouci Katedra antropologie a zdravovědy PdF UP v Olomouci Mgr. Michaela HŘIVNOVÁ, Ph.D. Funkce: odborná asistentka Adresa pracoviště: Katedra antropologie a zdravovědy, Pedagogická fakulta UP v Olomouci, Žižkovo

Více

Směrnice. rektorky č. 4/2013. VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00

Směrnice. rektorky č. 4/2013. VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00 VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00 Směrnice rektorky č. 4/2013 ke stanovení oblastí vnitřního hodnocení na VŠZ, o. p. s. pro akademické roky 2014/2017 a jmenování

Více

Matúš Šucha: Profesní životopis. Profesní životopis. PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 18. ledna 2011. Matúš Šucha. Strana 1 (celkem 6)

Matúš Šucha: Profesní životopis. Profesní životopis. PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 18. ledna 2011. Matúš Šucha. Strana 1 (celkem 6) Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 18. ledna 2011.. Matúš Šucha Strana 1 (celkem 6) Oblasti vědeckého zájmu 1. psychologie práce, organizace a řízení 2. dopravní psychologie 3. primární

Více

Představení projektu a řešitelského týmu

Představení projektu a řešitelského týmu Představení projektu a řešitelského týmu Excelence doktorského studia na AF MENDELU pro navazující evropskou vědecko výzkumnou kariéru CZ.1.07/2.3.00/20.0005 Dotační titul Operační program: Vzdělávání

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

Vyhláška děkanky č. 6/2009

Vyhláška děkanky č. 6/2009 Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni Vyhláška děkanky č. 6/2009 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2010/2011 Děkanka Fakulty pedagogické ZČU v Plzni vyhlašuje podle 49 Zákona č. 111/1998

Více

Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK

Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK Příloha k RD 22/2012 Přihlásit se k habilitačnímu řízení v daném oboru Teorie vzdělávání ve fyzice mohou vysokoškolsky

Více

Výroční zpráva SVP HELP

Výroční zpráva SVP HELP Výchovný ústav, Středisko výchovné péče HELP, střední škola a školní jídelna, Zámecká 107 zařízení poskytující školské služby Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292, 686 01 Uherské Hradiště Tel/fax:

Více

Problémy současné rodiny a náhradní rodinná péče

Problémy současné rodiny a náhradní rodinná péče Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Pedagogická fakulta Katedra sociálnej práce Problémy současné rodiny a

Více

PROGRAM KONFERENCE 30. - 31. 8. 2013. Pořadateli konference jsou:

PROGRAM KONFERENCE 30. - 31. 8. 2013. Pořadateli konference jsou: Diagnostika a intervenční postupy ve školní psychologii PROGRAM KONFERENCE 30. - 31. 8. 2013 Pořadateli konference jsou: Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Asociace školní psychologie

Více

Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci. PhDr. Eva Maierová. Ke dni: 3. 2. 2013

Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci. PhDr. Eva Maierová. Ke dni: 3. 2. 2013 Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci PhDr. Eva Maierová Ke dni: 3. 2. 2013 Publikace chronologicky Články v odborných časopisech: Maierová, E. (2012). Patologické hráčství

Více

Vyhláška děkanky č. 22VD/2014 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2015/2016

Vyhláška děkanky č. 22VD/2014 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2015/2016 Děkanka Fakulty pedagogické Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: coufalov@fpe.zcu.cz V Plzni 3. prosince 2015 ZCU 036656/2014/DFPE/Pel Vyhláška děkanky č. 22VD/2014

Více

Témata/Okruhy BP 2016/2017 pro současný 2. ročník SPP

Témata/Okruhy BP 2016/2017 pro současný 2. ročník SPP ta/okruhy BP 2016/2017 pro současný ročník SPP Jedná se o pracovní názvy, znění tématu bude upřesněno po konzultacích pedagoga se studentem. Postup výběru tématu: Vybrat téma, zkontaktovat pedagoga, po

Více

PROJEKT ESF OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJE

PROJEKT ESF OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJE PROJEKT ESF OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ "CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY CZ.04.1.03/3.2.15.1/0150 Číslo priority 3.3. Rozvoj celoživotního učení Číslo opatření 3.3.2

Více

Hlavní výbor České pedagogické společnosti

Hlavní výbor České pedagogické společnosti Hlavní výbor České pedagogické společnosti Na posledním sjezdu konaném v Českých Budějovicích dne 26. března 2015 byli do hlavního výboru zvoleni tito členové: doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph. D. předseda Absolvent

Více

Doc., PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D.

Doc., PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D. Doc., PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D. FUNKCE: docent TELEFON: 585635212 E-MAIL: eva.urbanovska@upol.cz ČÍSLO PRACOVNY: ZI 4.42 VĚDECKO-VÝZKUMNÉ ZAMĚŘENÍ: psychická zátěž studentů ve školním prostředí a formy

Více

Dodatek ke Směrnici ke státním závěrečným zkouškám na Pedagogické fakultě UP

Dodatek ke Směrnici ke státním závěrečným zkouškám na Pedagogické fakultě UP Dodatek ke Směrnici ke státním závěrečným zkouškám na Pedagogické fakultě UP Zimní termín SZZ SZZ v zimním termínu (leden) lze v souladu s rozhodnutím děkanky konat v posledním roce studia. Podmínkou účasti

Více

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma studia: Forma zkoušky: 75-41-M/01 Sociální činnost - sociálně výchovná činnost

Více

PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ

PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ PhDr. Lucie Plešková konference Sítě mateřských center pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí SPOLEČNOST PŘÁTELSKÁ

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma zkoušky: 75 41- M/004 Sociální péče, sociálně správní činnost ústní Školní

Více

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Knižní publikace. (1) ROJÁK, A MIKLOŠÍKOVÁ, M. SEKERA, O. Výukový program, ESF OP RLZ, č. projektu: CZ.04.1.03/3.2.15.1./0006, Ostrava : VŠB- u TU Ostrava, 2006.191! s. ISBN 80-248-1112-X. (2) MIKLOŠÍKOVÁ,

Více

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Mgr. Petra Kadlecová Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Kapitola 1 strana 2 Prevence rizik návykových látek Prevence (dle WHO): soubor intervencí s cílem zamezit a snížit

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

MOŽNOSTI A OMEZENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ REALIZOVANÉ VYSOKÝMI ŠKOLAMI

MOŽNOSTI A OMEZENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ REALIZOVANÉ VYSOKÝMI ŠKOLAMI MOŽNOSTI A OMEZENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ REALIZOVANÉ VYSOKÝMI ŠKOLAMI Opportunities and Limits of Further Education of Pedagogical Staff Provided by Universities Lenka Cimbálníková

Více

Co je studentský vědecký kroužek ÚPSS? Jakým aktivitám se studentský vědecký kroužek ÚPSS věnuje?

Co je studentský vědecký kroužek ÚPSS? Jakým aktivitám se studentský vědecký kroužek ÚPSS věnuje? Co je studentský vědecký kroužek ÚPSS? Studentský vědecký kroužek Ústavu pedagogiky a sociálních studií je dobrovolným uskupením studentů prezenčního studia. Jeho členy mohou být studenti bakalářských

Více

GRAMOTNOST VE ŠKOLE doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc., MUDr. Zdeněk Fink,

GRAMOTNOST VE ŠKOLE doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc., MUDr. Zdeněk Fink, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové ve spolupráci s Českou pedagogickou společností pořádá vědeckou konferenci GRAMOTNOST VE ŠKOLE Cílem konference spolupořádané

Více

studijní obor čas místnost Pedagogika volného času se zaměřením na tělesnou výchovu a sport 9:00 A10

studijní obor čas místnost Pedagogika volného času se zaměřením na tělesnou výchovu a sport 9:00 A10 Bakalářské a magisterské studijní obory B7310 Filologie Cizí jazyky pro cestovní ruch - anglický jazyk Cizí jazyky pro cestovní ruch - francouzský jazyk A23 Cizí jazyky pro cestovní ruch - německý jazyk

Více

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Studijní programy a studijní obory uskutečňované na PdF UP v Olomouci v akademickém roce 2015/2016 a podmínky pro přijetí ke studiu v těchto studijních

Více

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180)

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Adresa katedry: Studentská 13, 370 05 České Budějovice 1. Personální struktura katedry k 31. 12. 2000 vedoucí katedry: prom. mat. Bohuslav Slípka, CSc.

Více

PhDr. Pavel Kliment, Ph.D.

PhDr. Pavel Kliment, Ph.D. PhDr. Pavel Kliment, Ph.D. Vzdělání: 1987-1992 Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, obor Andragogika, přiznán titul magistr (Mgr.) 1989-1994 Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra technické a informační výchovy Vás zve na mezinárodní vědecko-odbornou konferenci konanou pod záštitou děkanky Pedagogické fakulty UP prof. PaedDr.

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 OBSAH O CELOŽIVOTNÍM VZDĚLÁVÁNÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ... 3 KONTAKTY... 3 ADRESA SÍDLA STUDIJNÍHO

Více

Zaměstnanost 2014 Partnerství ZČU a Karlovarského kraje

Zaměstnanost 2014 Partnerství ZČU a Karlovarského kraje Partnerství ZČU a Karlovarského kraje Jaroslav Dokoupil Cheb, 02.10.2014 Na ZČU bylo v roce 2013 celkem 128 akreditovaných studijních programů, z toho je 55 bakalářských, 5 magisterských, 37 navazujících

Více

Mgr. Blanka Rozehnalová, Ph.D.

Mgr. Blanka Rozehnalová, Ph.D. Mgr. Blanka Rozehnalová, Ph.D. * 1945 Specializace: didaktika literární výchovy Členka katedry od r. 1996. Disciplíny Seminář z literatury pro děti a mládež Seminář Didaktika literární výchovy na 2. stupni

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Ve dnech 16. a 17. září 2014 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 6. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

Návrhy témat diplomových a bakalářských prací pro akademický rok 2014/2015

Návrhy témat diplomových a bakalářských prací pro akademický rok 2014/2015 Mgr. Michaela HŘIVNOVÁ, Ph.D. Vzdělávací obor Výchova ke zdraví na 2. st. základních škol - pohled žáků i pedagogů. PRO VÍCE STUDENTŮ Výzkum osvojeného kurikula žáky ve výchově ke zdraví na konci 9. ročníku

Více

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia, nejlépe některého z oborů slovanské filologie. Doktorské studium oboru předpokládá dobrou aktivní

Více

Článek 1 Obecná ustanovení

Článek 1 Obecná ustanovení Kód: Druh: SMĚRNICE DĚKANKY Název: Studentská vědecká síla Organizační závaznost: Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Datum vydání: 10. 09. 2015 Účinnost: 10. 09. 2015 Vydává: doc.

Více

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí vykonává funkci kolizního opatrovníka nezletilým dětem, zastupuje je při jednání u soudu, policie, dle potřeby i u jiných

Více

Základní informace o vzdělávacím kurzu

Základní informace o vzdělávacím kurzu Základní informace o vzdělávacím kurzu Číslo kurzu 9 Název kurzu SPECIFICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ODDĚLENÍ SPO Cílová skupina Pracovníci oddělení SPO Odborný garant Mgr. Miroslav Kappl tel.: 493331317,

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, 582 81 Habry Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Obsah: 1. Předmět úpravy 2. Vymezení základních pojmů 3. Začlenění

Více

Publikační činnost. PhDr. Olga Pechová, Ph.D. Ke dni: 26. března 2012. Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci

Publikační činnost. PhDr. Olga Pechová, Ph.D. Ke dni: 26. března 2012. Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci Publikační činnost PhDr. Olga Pechová, Ph.D. Ke dni: 26. března 2012 Strana 1 (celkem 5) Publikace chronologicky Plháková, A. & Pechová, O. (2012). Život a dílo Vladimíra Tardyho. Praha: Academia. 472

Více

Jistota, zkušenost, zlepšování

Jistota, zkušenost, zlepšování Programové prohlášení kandidáta na funkci děkana Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné Slezské univerzity v Opavě Jistota, zkušenost, zlepšování Vážení členové akademické obce, dovolte mi, abych Vás

Více

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy Zpracovaly: Mgr. Lenka Sýkorová Mgr. Věra Jaborová I. Úvod Nárůst sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek u dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Primární prevence

Více

Doktorské studium 2014-2015. Karviná, 19.3.2014

Doktorské studium 2014-2015. Karviná, 19.3.2014 Doktorské studium 2014-2015 Karviná, 19.3.2014 1 Doktorské studium 2014-2015 Program Proč a jak studovat v doktorském studiu? Informace k doktorskému studiu prof. Ing. Karel Skokan, Ph.D. - Vedoucí ÚDS

Více

Mgr. Jana Vašťatková, Ph.D. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Mgr. Jana Vašťatková, Ph.D. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky AKČNÍ POLE SOCIÁLNÍ PRÁCE VÝCHODISKO I CÍL STUDIA OBORU CZ.04.1.03/3.2.15.2/0265 (23. 6. 2006-22.6. 2008) Mgr. Jana Vašťatková, Ph.D. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

TESTOVÁNÍ dětí a mladistvých

TESTOVÁNÍ dětí a mladistvých TESTOVÁNÍ dětí a mladistvých ve školách a školských zařízeních při podezření z užití návykové látky Manuál vhodného postupu Mgr. Lenka ENDRÖDIOVÁ, MUDr. Pavel KABÍČEK, CSc., Mgr. Jaroslav ŠEJVL, Mgr. Jarmila

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Curriculum vitae. Doc. PhDr. Iveta Bednaříková, Ph. D.

Curriculum vitae. Doc. PhDr. Iveta Bednaříková, Ph. D. Vědecko-pedagogické hodnosti Curriculum vitae Doc. PhDr. Iveta Bednaříková, Ph. D. Mgr. 1979 Filozofická fakulta v Prešově UPJŠ v Košicích Obor: Výchova a vzdělávání dospělých PhDr. 1988 Filozofická fakulta

Více

HODNOCENÍ. Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK. pro akademický rok 2012/2013

HODNOCENÍ. Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK. pro akademický rok 2012/2013 HODNOCENÍ Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK pro akademický rok 2012/2013 1) Studium a) Pokračovat v kvalitativním hodnocení pedagogické činnosti, včetně reálných dopadů na akreditační proces a fungování

Více

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2010/2011

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2010/2011 HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2010/2011 Prezenční studium Zápis do vyššího ročníku AB, AT, AM 13. 17.9.2010 AB, AT, AM 29.9. 17.12.2010 AB, AT, AM 3.1. 7.1.2011 AB, AT, AM do 19.12.2010 období AB, AT,

Více

Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012

Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012 Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Prezentace katedry www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012 1 2 Cíl katedry CŠM Cílem je nejen vzdělávat profesionální

Více

POKYN DĚKANA č. 6/2015

POKYN DĚKANA č. 6/2015 MASARYKOVA UNIVERZITA PRÁVNICKÁ FAKULTA POKYN DĚKANA č. 6/2015 O ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY PRÁVNICKÉ FAKULTY MASARYKOVY UNIVERZITY ZA ROK 2015 Den vydání: 4. 12. 2015 Platnost: 4. 12. 2015 Účinnost: 4.

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Seminář s workshopem Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Partnerská síť Agronomické fakulty MENDELU s komerční sférou CZ.1.07/2.4.00/17.0022 Ing. Ivo Vyskočil MENDELU, 13. 1. 2012 Projekt OP

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

MULTIKULTURNÍ KONZULTANT

MULTIKULTURNÍ KONZULTANT Tento projekt byl financován s podporou Evropské komise v programu Lifelong Learning Programme, Leonardo da Vinci Partnerships. Za obsah prezentace ručí výhradně Slovo 21 a Evropská komise neodpovídá za

Více

Zadání tématu, odevzdání a evidence údajů o bakalářské, diplomové, rigorózní a disertační práci a způsob jejich zveřejnění

Zadání tématu, odevzdání a evidence údajů o bakalářské, diplomové, rigorózní a disertační práci a způsob jejich zveřejnění Zadání tématu, odevzdání a evidence údajů o bakalářské, diplomové, rigorózní a disertační práci a způsob jejich zveřejnění Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Zadání tématu bakalářské, diplomové či disertační

Více

Lenka Hloušková Ústav pedagogických věd (ÚPV) Filozofická fakulta MU (FF MU)

Lenka Hloušková Ústav pedagogických věd (ÚPV) Filozofická fakulta MU (FF MU) Lenka Hloušková Ústav pedagogických věd (ÚPV) Filozofická fakulta MU (FF MU) Seminář Inspiration Connection Action. Vzdělávání a výzkum v oblasti kariérového poradenství na vysokých školách 19. listopadu

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Ve dnech 15. a 16. září 2015 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 7. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

ŽIVOTOPIS. OSOBNÍ ÚDAJE Jméno a příjmení Martin Dolejš

ŽIVOTOPIS. OSOBNÍ ÚDAJE Jméno a příjmení Martin Dolejš ŽIVOTOPIS OSOBNÍ ÚDAJE Jméno a příjmení Martin Dolejš Tituly PhDr., Ph.D. Datum narození 23. 09. 1980 Místo narození Aš Trvalé bydliště Riegerova 7, 35002 Cheb Přechodné bydliště Masarykova třída 33, 77200

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika)

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Studijní program Učitelství pro základní školy, Učitelství pro střední školy (navazující magisterské studium,

Více

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium)

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA - KATEDRA PSYCHOLOGIE Kurz celoživotního vzdělávání UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání nabízí Praktické kompetence pro začínající učitele v roce 2012 akreditováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Dalšího vzdělávání

Více

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování II. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 2. listopadu 2011 Sokolov Ing.

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Pokyn děkana č. 4/2015 Harmonogram vzdělávací činnosti pro akademický

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 13. 4. 2015

Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 13. 4. 2015 Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 13. 4. 2015 Místo konání: Děkanát FZV UP v Olomouci, Tř. Svobody 8 pracovna děkana Datum: 13. 4. 2015 Čas:

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování

Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování Dítě a droga Krajská konference k problematice rizikového chování dětí, žáků a studentů

Více

(zpracovala R. Hýblová)

(zpracovala R. Hýblová) Přehled akcí JČMF organizovaných od roku 1958 do roku 2011 Fyzikální pedagogickou sekcí JČMF (od roku 2006 změna názvu na Fyzikální pedagogickou společnost), popř. Ústřední pedagogickou komisí pro fyziku

Více

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum Program 9.00 10.15 představení služeb Centra primární prevence, o.s. Prev-Centrum 10.15 10.30 přestávka 10.30 11.00 diskuse všeobecná primární prevence selektivní primární prevence indikovaná primární

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, PSČ 340 04, + 420 376 397 024 e-mail: skola@zszeleznaruda cz www.skolaruda.cz PLÁN DALŠÍHO

Více

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 NEWSLETTER AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE AMAK je mezinárodní vysoká škola realizující bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy

Více