Obsah V roãní zpráva 2000

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah V roãní zpráva 2000"

Transkript

1 v roãní zpráva 2000

2 Obsah 1 Základní údaje o společnosti 2 Úvodní slovo 3 Složení představenstva 4 Dozorčí rada 5 Základní přehled o výsledcích 6 Zpráva o podnikatelské činnosti Obchod Produkty Charakteristika produktů Distribuce Zajištění Hospodaření společnosti 7 Vybrané údaje z rozvahy 8 Vybrané údaje z výkazů zisků a ztrát 9 Další vybrané informace z přílohy k roční účetní uzávěrce za rok Výrok auditora 11 Zpráva Dozorčí rady 12 Adresy 13 Pobočky Komerční pojišťovny, a. s., v České republice 3

3 1 Základní údaje o spoleãnosti Obchodní jméno Komerční pojišťovna, a. s. Právní forma akciová společnost Datum vzniku Základní jmûní 450 mil. Kč Akcionáfi jediným akcionářem je Komerční banka, a. s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33, IČO Pfiedmût ãinnosti > pojišťovací činnost v oblasti životního i neživotního pojištění > zajišťovací činnost ve smyslu odevzdávání části převzatého rizika zajistiteli > činnosti související s pojišťovací a zajišťovací činností > zábranná činnost > uzavírání zprostředkovatelských smluv s fyzickými osobami nebo právnickými osobami s bydlištěm nebo sídlem na území České republiky na sjednávání pojištění ve svůj prospěch Orgány spoleãnosti valná hromada představenstvo dozorčí rada Sídlo spoleãnosti Praha 1, Jindřišská 17, IâO zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 3362 Společnost je členem Finanční skupiny Komerční banky, a. s., České asociace pojišťoven a Českého jaderného poolu. 5

4 2 Úvodní slovo Ing. Jan Klak, pověřen řízením společnosti od do Pátý rok činnosti Komerční pojišťovny, a. s. (dále jen KP), byl ve znamení upevňování pozic získaných na trhu pojištění odpovědnosti z provozu vozidel a snahou o diverzifikaci rizika dynamickým rozvojem prodeje dalších pojišťovacích produktů. Konečná bilance obchodních výsledků na úrovni téměř dvou miliard korun předepsaného pojistného a celkově sedmé místo mezi společnostmi nabízejícími produkty na trhu pojištění v ČR potvrdily, že se KP podařilo stanovené cíle dosáhnout. Rozhodující část pojišťovacích obchodů byla realizována ve vlastní obchodní síti společnosti, kterou v závěru roku tvořily 4 divizní pobočky, 14 oblastních poboček a 73 obchodních míst, převážně umístěných ve volných prostorách poboček Komerční banky, a. s. Z celkového objemu obchodů přinesla vlastní síť více než 80 %; zbývající část obchodů v řádu okolo 350 mil. Kč byla realizována obchodními místy Komerční banky, a. s. S uspokojením je možné konstatovat, že v průběhu roku byl nastartován prodej pojištění po telefonu prostřednictvím telefonního centra Komerční banky, a. s., a pracovníci banky byli vyškoleni v prodeji některých nových pojišťovacích produktů. V těchto souvislostech jde tedy o zřetelný posun spolupráce společnosti s Komerční bankou, a. s., na kvalitativně vyšší úroveň, jejíž cílem byl a zůstává komplexně obsloužený spokojený zákazník. Vedle rozvoje prodeje proto byla pozornost společnosti soustředěna na likvidaci pojistných událostí. V průběhu roku byla výrazně personálně posílena a geograficky rozšířena vlastní síť likvidačních středisek zejména s ohledem na plynulou likvidaci pojistných událostí na úseku pojištění odpovědnosti z provozu vozidel. Také u dalších druhů pojištění je průběžně sledována délka a výsledky likvidace pojistných událostí a jsou vyhodnocovány podněty signalizované klienty. Za úspěch a zodpovědný přístup ke klientům lze označit výsledky společnosti dosažené při správě portfolia technických rezerv. Ty umožnily v období trvalého poklesu úrokových sazeb zachovat příslušné skupině klientů podíl na výnosech z hospodaření ve výši 10,4 % (včetně technické úrokové míry). Celkově možno uzavřít s tím, že rok 2000 představuje ve vývoji společnosti jednoznačně historický mezník. Nejen tím, že se podařilo dotáhnout prodej produktů k dvoumiliardové hranici, ale zejména tím, že se poprvé podařilo přiblížit hospodaření společnosti na dosah tzv. černé nuly. To spolu s aktivním přístupem akcionáře k realizaci strukturálně vyvážené koncepce produkce vytváří velmi dobrý předpoklad rozvoje společnosti v dalších letech. 6 Komerãní poji Èovna

5 3 SloÏení pfiedstavenstva Ing. Zdenûk Lustig Ing. Jan Klak Ing. Stanislava Fiedlerová Ing. Václav Run tuk předseda představenstva místopředseda představenstva člen představenstva člen představenstva (od (do ) předseda představenstva) 4 Dozorãí rada JUDr. Ing. Otakar Ing. Jaroslav Ing. Jifiina Bok ová Ing. Tomá Kuãera Schlossberger Martinec člen dozorčí rady člen dozorčí rady předseda dozorčí rady místopředseda dozorčí rady (do ) (do ) doc. Ing. Jifií prof. RNDr. Dvofiáãek, CSc. Petr Mandl, DrSc. člen dozorčí rady člen dozorčí rady 7

6 5 V sledky ve zkratce rok pfiedepsané pojistné (tis. Kč) z toho Ïivotní neïivotní aktiva (tis. Kč) základní jmûní (tis. Kč) technické rezervy (tis. Kč) v sledek (tis. Kč) (6 598) (98 856) (84 410) smlouvy (ks) dlouhodobé krátkodobé podíl na v nosech pro klienty (%)* 5,9 5,8 16,5 pojistné plnûní (tis. Kč) z toho Ïivotní neïivotní evidenãní poãet zamûstnancû * ) Poznámka: Podíl na výnosech ve výši překračující technickou úrokovou míru 8 Komerãní poji Èovna

7 6 Zpráva o podnikatelské ãinnosti 6.1 Obchod Obchodní činnost KP i v roce 2000 zaznamenala nárůst produkce v prodeji životního i neživotního pojištění. Násobek předepsaného pojistného oproti předchozímu roku dosáhl hodnoty 4,16 (v životním pojištění 2,50 a u neživotního pojištění 5,29). KP skončila s předpisem pojistného ve výši tis. Kč výrazně lépe než v loňském roce, a to celkově na 7. místě, v životním pojištění dosáhla společnost s předpisem ve výši tis. Kč 9. místa a v neživotním pojištění s předpisem ve výši tis. Kč 6. místa. Výrazný úspěch zaznamenala KP v pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a skončila na 4. místě s předepsaným pojistným ve výši tis. Kč a současně vzrostl i pojistný kmen u ostatních produktů v souvislosti se zvýhodněním podmínek pro klienty, kteří uzavřeli u KP pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Výkon obchodní sítě zaznamenal výrazný posun v oblasti spolupráce s obchodními místy Komerční banky, a. s. V současné době je obchodní činnost KP zajišťována nejen z 82,5 % vlastní obchodní sítí na celém území České republiky, ale i ze 17,5 % prostřednictvím obchodních míst Komerční banky, a. s., a to hlavně v oblasti cestovního pojištění, pojištění k platebním kartám, rizikového životního pojištění k úvěrům, zprostředkování kontaktů v pojištění průmyslu a podnikatelů a v neposlední řadě v pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Vlastní obchodní síť, centrální pobočka v Jihlavě a likvidační síť je postavena tak, aby bylo efektivně pokryto celé území republiky, a to zvláště v souvislosti s likvidací škodných událostí z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Specifickým úkolem obchodní sítě bylo i v průběhu roku 2000 zachovat pro KP přední postavení v oblasti pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a tohoto cíle se podařilo ve velmi konkurenčním prostředí dosáhnout. KP započala také s rozvojem alternativních distribučních kanálů prodejem pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a pojištění domácnosti prostřednictvím telefonního centra. 6.2 Produkty K hlavním strategickým záměrům vedení společnosti v uplynulém období náleželo zajištění rozvoje produktů. Byla inovována kompletní nabídka produktů kapitálového životního pojištění, úrazového pojištění, sdruženého pojištění dětí i důchodového pojištění a změnila se i variabilnost těchto pojištění v kombinaci s možnostmi několika typů připojištění. V současné době struktura i šíře nabídky životních pojištění KP odpovídá požadavkům klientů i pro další období. KP nabízí svým klientům celou škálu životních i neživotních typů pojištění a je schopna pokrýt obvyklá rizika. 9

8 6 Zpráva o podnikatelské ãinnosti Struktura pojistného (%) neživotní pojištění životní pojištění Struktura pojistného > Ïivotní poji tûní (%) kapitálové pojištění rizikové životní pojištění vkladové úrazové pojištění důchodové pojištění Struktura pojistného > neïivotní poji tûní (%) povinné ručení pojištění průmyslu a podnikatelů platební karty pojištění havarijní, majetku a odpovědnosti občanů cestovní pojištění úrazové pojištění ostatní 10 Komerãní poji Èovna

9 6 Zpráva o podnikatelské ãinnosti Struktura pojistného > poji tûní prûmyslu a podnikatelû (%) 26,6 25,1 22,7 11,3 10,1 2,4 1,8 odpovědnost havarijní majetek celní dluhy ostatní přeprava přerušení provozu Struktura pojistného > majetkové poji tûní prûmyslu a podnikatelû (%) 66,4 16 9,1 3,9 3,4 1,2 živel odcizení strojní stavebně montážní elektronika ostatní 11

10 6 Zpráva o podnikatelské ãinnosti 6.3 Charakteristika produktû V jednotlivých úsecích nabízí KP tyto nejdůležitější produkty: Poji tûní obãanû 1. Kapitálové životní pojištění 2. Sdružené pojištění dětí 3. Důchodové pojištění s podíly na zisku 4. Manažerské pojištění 5. Kolektivní pojištění zaměstnanců 6. Rizikové životní pojištění k úvěru 7. Úrazové pojištění dospělých a dětí 8. Úrazové pojištění dospělých a dětí za návratný vklad 9. Harmonie 10. Cestovní pojištění a pojištění k platebním kartám Poji tûní majetku 1. Pojištění domácnosti 2. Pojištění rekreační domácnosti 3. Pojištění staveb 4. Pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu povolání 5. Pojištění odpovědnosti za škodu občana v běžném občanském životě 6. Havarijní pojištění motorových a přípojných vozidel 7. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla 8. Univerzální živnostenské pojištění Poji tûní prûmyslu a podnikatelû Poji tûní majetku 1. Živelní pojištění 2. Pojištění pro případ odcizení 3. Pojištění strojní 4. Pojištění elektroniky 5. Pojištění přepravy 6. Pojištění skel 7. Pojištění obsahu chladicích zařízení 8. Stavebně-montážní pojištění 9. Pojištění motorových vozidel 10. Ostatní dle požadavku klienta Poji tûní odpovûdnosti za kodu 1. Obecná odpovědnost za škodu 2. Pojištění odpovědnosti za výrobek 3. Pojištění odpovědnosti za škodu z přepravních smluv 4. Pojištění odpovědnosti managementu 5. Pojištění ostatní dle požadavku klienta 12 Komerãní poji Èovna

11 6 Zpráva o podnikatelské ãinnosti Poji tûní obãanû Îivotní poji tûní Produkty životního pojištění tvořily i v roce 2000 významnou část obchodní nabídky KP. V průběhu druhé poloviny roku došlo k obměně značné části produktů tak, aby KP mohla reagovat na připravovanou změnu zákona o daních z příjmů. Produktová nabídka pokrývá celý životní cyklus klienta, na jehož přání mohou být životní pojištění doplněna o úrazová připojištění, nově pak o připojištění vážných chorob a připojištění zdravotního stavu - denních dávek v případě pracovní neschopnosti a v případě hospitalizace. V oblasti rizikového životního pojištění vázaného na úvěry občanů se dále prohlubovala spolupráce s Komerční bankou, a. s., a byly zahájeny práce na kolektivním rizikovém pojištění k úvěrům. Předepsané pojistné u životního pojištění činilo tis. Kč. Kapitálové Ïivotní poji tûní s podíly na zisku představuje kromě pojištění také finanční zajištění s úrokovou mírou, která se skládá z pevné a pohyblivé složky. Pevná hodnota úrokové míry je zaručena po celou dobu pojištění, pohyblivá je dána každoročně připsanými podíly na výnosech z hospodaření. Mimo jiné umožňuje vkládání finančních prostředků nad rámec pravidelných splátek pojistného, výběr prostředků (mimořádné plnění) v průběhu pojištění a snížení daňového základu pro výpočet daně z příjmu ročně až o Kč. Kapitálové životní pojištění s podíly na zisku ve své nabídce obsahuje: > pojištění pro případ smrti, > pojištění pro případ dožití, > zproštění od placení pojistného při splnění podmínek uvedených ve smlouvě, > úrazové připojištění, > připojištění pro případ onemocnění vážnou chorobou, > připojištění při pobytu v nemocnici. Kapitálové Ïivotní poji tûní spofiící je výhodným finančním nástrojem s pevnou úrokovou mírou, zaručenou po celou dobu pojištění, a s pohyblivou složkou, kterou představují každoročně připisované podíly na výnosech z hospodaření. Může sloužit k vytvoření finanční rezervy pro případ plánovaných, ale i neočekávaných událostí. Kapitálové životní pojištění je daňově zvýhodněno a umožňuje snížení daňového základu pro výpočet daně z příjmu ročně o pojistné ve výši až Kč, vkládání finančních prostředků nad rámec pravidelných splátek pojistného a výběr prostředků (mimořádné plnění) v průběhu pojištění. Při dožití konce pojistné doby je pojištěnému vyplacena formou jednorázové výplaty sjednaná pojistná částka pro případ dožití zvýšená o podíly na výnosech z hospodaření. SdruÏené poji tûní dûtí všestranně zabezpečuje dítě pro případ úmrtí nejbližších osob. Tímto pojištěním mohou být pojištěny jedna nebo dvě osoby (obvykle rodiče, ale není to podmínkou) ve prospěch dítěte. Pojištění vytváří pro dítě finanční prostředky pro dobu, kdy je bude nejvíce potřebovat. Pojistné plnění pro případ dožití se zvyšuje o přiznaný podíl na výnosech z hospodaření. Sdružené pojištění dětí ve své nabídce obsahuje: > komplexní zajištění rodiny současně se spořením pro dítě, > výplatu pojistného plnění ještě před uplynutím pojistné doby, a to od roku, kdy je dítěti 18 let, > možnost rozhodnout o způsobu výplaty pojistného plnění - jednorázová výplata (např. věno) nebo pravidelné měsíční splátky (např. školné nebo stipendium), > rozsáhlé zabezpečení v případě úmrtí pojištěných osob (okamžitá jednorázová výplata + výplaty měsíčního důchodu + výplata až čtyřnásobku pojistné částky při dožití), > zproštění od placení pojistného v případě invalidity nebo úmrtí jednoho z pojištěných, > úrazové připojištění pojištěných osob a dítěte. 13

12 6 Zpráva o podnikatelské ãinnosti DÛchodové poji tûní vhodně doplňuje státní systém důchodového zabezpečení a všestranně zajišťuje vytvoření finanční rezervy k udržení životního standardu pro dobu zaslouženého odpočinku a umožňuje snížení daňového základu pro výpočet daně z příjmu ročně až o Kč. Současně nabízí jistotu, že v případě složitých životních situací, jakou je například invalidita, hospitalizace v nemocnici, pracovní neschopnost nebo úmrtí zabezpečíte nejen sebe, ale i své nejbližší. Důchodové pojištění ve své nabídce obsahuje: > výsluhový důchod, > pozůstalostní důchod, > pohřebné, > invalidní důchod, > zproštění od placení pojistného a dále poskytuje podíl na výnosech z hospodaření, úrazové připojištění, připojištění denních dávek při pobytu v nemocnici a připojištění při pracovní neschopnosti. ManaÏerské poji tûní Jedná se o kapitálové životní pojištění s podíly na zisku a s prémií vyplacenou při dožití sjednaného konce pojištění. Při úmrtí pojištěného je sjednaná pojistná částka a podíly na zisku v okamžiku úmrtí oprávněné osobě. Při dožití konce sjednané pojistné doby je pojištěné osobě vyplacena sjednaná pojistná částka s podíly na zisku za celou pojistnou dobu a prémie. K manažerskému pojištění lze sjednat úrazové připojištění. Kolektivní poji tûní zamûstnancû Tento druh pojištění sjednává zaměstnavatel ve prospěch svých zaměstnanců. Praktické a výhodné moduly produktu tvoří pojištění pro případ smrti, pojištění pro případ dožití, smíšené životní pojištění a důchodové pojištění. Pojištění je modifikováno podle požadavků a možností klientů a umožňuje snížení daňového základu pro výpočet daně z příjmu ročně až o Kč. Rizikové Ïivotní poji tûní k úvûru s klesající pojistnou částkou se vztahuje pouze na riziko úmrtí pojištěného. Pojištění se sjednává vždy jako zajištění úvěru, díky klesající pojistné částce uspokojí nároky banky v případě úmrtí pojištěného. Tento typ pojištění představuje jistotu ručitelů nebo pozůstalých osob, že se v případě úmrtí osoby, které je poskytnut úvěr, nedostanou do potíží, protože nesplacenou dlužnou část úvěru uhradí KP. Pojistná částka je určena výší poskytnutého úvěru a vychází z průběhu splátkového plánu platného v době podpisu úvěrové smlouvy. Pojištění se sjednává na dobu, která odpovídá době trvání smlouvy o úvěru. Úrazové poji tûní dospûl ch a dûtí Úrazové poji tûní dospûl ch a dûtí za návratn vklad Úrazové pojištění je v současné době nabízeno samostatně jak běžně placené, tak i za návratný vklad a rovněž i formou připojištění ke kapitálovému životnímu pojištění, sdruženému pojištění dětí a důchodovému pojištění. V úrazovém pojištění došlo v roce 2000 k rozšíření nabídky - nově bylo uvedeno na trh progresivní plnění v případě trvalých následků úrazu. Nahlášené pojistné události byly vyřizovány průběžně a škodný průběh byl příznivý. Pojištění se vztahuje na úrazy a jejich následky, ke kterým může dojít při mnoha životních situacích. Pojištění dětí lze uzavřít ihned po narození. Tato moderní forma úrazového pojištění přináší prostřednictvím pojistného programu nejen zabezpečení, ale také novou kvalitu služeb. Úrazové pojištění chrání pojištěného 24 hodin denně kdekoliv na celém světě. Pojistné plnění je poskytováno při úmrtí následkem úrazu, při trvalých následcích úrazu a při poškození úrazem. V případě běžně placeného pojistného vzniká ke každému pátému výročnímu dni počátku pojištění nárok na prémii ve výši ročního pojistného vždy, pokud v posledním pětiletí nedošlo k pojistné události. Při sjednání progresivního plnění je vyplaceno pojistné plnění až ve výši pětinásobku procentního podílu z pojistné částky, stanoveného podle Klasifikace pro příslušná poškození. Při sjednání úrazového pojištění za návratný vklad nepožaduje KP pravidelné splátky pojistného, povinnosti pojistníka týkající se pojistného, končí jednorázovým složením vkladu. Pojistné je hrazeno z části výnosů vkladu a pojišťovna každoročně vyplácí pojištěnému podíl na výnosech z hospodaření. 14 Komerãní poji Èovna

13 6 Zpráva o podnikatelské ãinnosti Harmonie je komplexní pojistný program Penzijního fondu Komerční banky a KP; program v sobě zahrnuje výhody penzijního připojištění se státním příspěvkem, životního pojištění, úrazového pojištění a pojištění při pobytu v nemocnici. Přináší nejen zabezpečení v případech složitých životních situací, ale vytváří také významnou finanční rezervu. V případě plné invalidity je klient zproštěn od placení části příspěvku na celý pojistný program, přičemž nároky z penzijního připojištění i pojištění zůstávají zachovány a vložené prostředky jsou výrazně zhodnoceny. Tento typ pojištění umožňuje snížit základ pro výpočet daně z příjmu ročně až o Kč. Cestovní poji tûní a poji tûní k platebním kartám Produkt cestovního pojištění zahrnuje pojištění léčebných výloh v zahraničí včetně asistenčních služeb a následující volitelná připojištění: úrazové, odpovědnosti za škodu, pojištění zavazadel, pojištění storna zájezdu. Pojištění lze uzavřít buď pro jednu cestu, a to jako krátkodobé - do 90 dnů, nebo dlouhodobé - až do 1 roku, anebo pro opakované cesty v průběhu jednoho roku, kdy počet cest není omezen. Pojištění pro opakované cesty je nabízeno v několika variantách, a to pro firmy (pojištění přenosné mezi zaměstnanci), pro jednotlivé osoby, pro dvojice a pro rodiny s dětmi. Pro cestovní kanceláře je určena speciální nabídka rámcové pojistné smlouvy - cestovní pojištění klientů kanceláře při zájezdech. V průběhu roku 2000 dále rostl podíl Komerční pojišťovny, a. s., na pojištění držitelů mezinárodních platebních karet vydávaných Komerční bankou, a. s. Jedná se o karty EC/MC, VISA a American Express. Předepsané hrubé pojistné za cestovní pojištění a pojištění k platebním kartám v roce 2000 činilo 106,9 mil. Kč. Poji tûní majetku a odpovûdnosti za kodu obãanû Poji tûní domácnosti se týká souboru movitých věcí nacházejících se v trvale obydlené domácnosti nebo v rekreační domácnosti. Vztahuje se na věci ve vlastnictví pojištěných osob, které spolu trvale žijí, nebo osob jmenovitě uvedených v pojistné smlouvě. Předmětem pojištění jsou rovněž věci, které pojištěný oprávněně užívá a jsou téže povahy jako věci tvořící pojištěný soubor. Pojištění trvale obydlené domácnosti nabízíme ve dvou variantách, standardní je určena pro klienty, jimž vyhovují pojistné částky navržené KP s procentním omezením plnění u vybraných skupin pojištění jako je např. audio - video, elektronika, optika, starožitnosti, rozšířená varianta je tvořena tzv. stavebnicovým způsobem, kdy si klient sám nebo po dohodě s našimi pracovníky určí pojistné částky jednotlivých skupin pojištění (např. základní vybavení domácnosti, elektronika, optika, starožitnosti) dle svých představ a hodnoty majetku. Poji tûní rekreaãní domácnosti Pojištění trvale obydlené domácnosti je možno sjednat i pro tzv. druhou domácnost", kde pojištěný žije pouze přechodně. Pojištění rekreační domácnosti se sjednává na pojistnou částku, která vyjadřuje celkovou hodnotu vybavení rekreační domácnosti s procentním omezením plnění u vybraných skupin pojištěných věcí, jako je např. audio-video, elektronika, optika, starožitnosti. Poji tûní staveb Jedná se o pojištění rodinných domů, obytných domů, rekreačních chat a chalup, zahrádkářských chatek, garáží, hospodářských budov apod., které se nacházejí na území České republiky. Tímto pojištěním je možno pojistit také byt v osobním vlastnictví. Poji tûní odpovûdnosti za kodu z v konu povolání Pojištění se vztahuje na obecnou odpovědnost za škodu, kterou pojištěný způsobí svému zaměstnavateli při výkonu svého povolání. Dále se vztahuje i na škody, které pojištěný způsobí v přímé souvislosti s výkonem povolání a současně i na škody, které vzniknou z každého pracovního nebo obdobného poměru a za které pojištěný odpovídá podle ustanovení zákoníku práce nebo obdobného tuzemského předpisu, i když k nim došlo v cizině (na území celé Evropy). Pojištěním jsou také kryty škody způsobené zaměstnavateli úrokem z prodlení, sankcí za pozdní fakturaci sankce v souvislosti s výpočtem a poukazy daní a sankce za pozdní vrácení obalů. Poji tûní odpovûdnosti za kodu obãana v bûïném obãanském Ïivotû Toto pojištění se vztahuje na škody způsobené třetí osobě při rozmanitých činnostech v běžném občanském životě, např. v souvislosti s vedením domácnosti a provozem jejího zařízení, při rekreačním sportu, při jízdě na koni, způsobené v souvislosti s vlastnictvím nebo opatrováním 15

14 6 Zpráva o podnikatelské ãinnosti drobných hospodářských zvířat, vyplývajících z vlastnictví a používání legálně držených zbraní. Pojistná ochrana se týká jak pojištěného, tak jeho manželky (manžela), družky (druha) a svobodných nezletilých dětí, pokud s pojištěným žiji ve společné domácnosti. Pojištění se vztahuje i na zletilé děti do 25 let jejich věku, pokud se připravují na povolání a žijí s pojištěným ve společné domácnosti a dále na pomocníky v domácnosti, které pojištěný zaměstnává, tj. např. osoby, jimž svěřil opatrování bytu či zvířete. Pojištění poskytuje pojistnou ochranu i na tzv. škody finanční, jako jsou např. regresní nároky zdravotních pojišťoven či nároky pojistitelů majetku, kteří, když vyplatí plnění za pojištěnou věc, mají ze zákona právo vymáhat tyto částky na třetích osobách, jež škodu způsobily. Havarijní poji tûní motorov ch a pfiípojn ch vozidel je pojištění pro motorová a přípojná vozidla, která musí být způsobilá k provozu na pozemních komunikacích, nepoškozená a v dobrém technickém stavu, pro něž je vydáván platný český technický průkaz a platná česká státní poznávací značka (s výjimkou mopedů), a která jsou uvedena v sazebníku. Lze také sjednat pojištění mimořádné výbavy vozidla, pojištění dopravovaných zavazadel a věcí osobní potřeby a pojištění úrazu dopravovaných osob. Obsahem havarijního pojištění motorových a přípojných vozidel je základní pojištění motorového nebo přípojného vozidla, jeho povinné a obvyklé výbavy pro případ poškození, zničení nebo odcizení (all risk) nebo doplňková pojištění (tato pojištění nelze sjednat samostatně bez základního pojištění vozidla): a) pojištění mimořádné výbavy vozidla, b) pojištění dopravovaných zavazadel a věcí osobní potřeby, c) pojištění pro případ úrazu osob dopravovaných motorovým vozidlem. Územní platnost pojištění je rozšířena pro celou Evropu. Poji tûní odpovûdnosti za kodu zpûsobenou provozem vozidla V posledním čtvrtletí roku 1999 odstartovala reklamní a prodejní kampaň produktu, která kontinuálně přešla do roku Prodejní úspěch produktu byl překvapivý a posunul KP na čtvrté místo z dvanácti pojistitelů, kteří tento produkt začali provozovat. V důsledku úspěšného prodeje produktu se KP posunula i v celkovém pořadí pojistitelů na českém trhu a stala se jeho významnou součástí. V průběhu roku byl produkt zaveden do provozního systému a stabilizován. V posledním čtvrtletí začal na pojistném trhu masivní přesun klientů mezi pojistiteli. Toto období KP přestála bez újmy a zachovala si dobytou pozici na trhu. Škodný průběh byl překvapivě nízký, avšak nutno konstatovat, že v roce 2000 šlo o náběh škod, protože ještě nebyly odškodněny všechny dosud nedospělé nároky především ze škod na zdraví. Poji tûní prûmyslu a podnikatelû V pátém roce své existence na pojistném trhu KP, vědoma si silného kapitálového zázemí svého jediného akcionáře, Komerční banky, a. s., dále rozšířila nabídku pojistných produktů v oblasti pojištění průmyslu a podnikatelů. Kromě tradičních pojistných produktů z oblasti majetkového pojištění, jako je především pojištění proti živelním rizikům v plné šíři a řady produktů, zajišťujících bezpečný chod průmyslových a podnikatelských aktivit v oblasti například strojních, elektronických a chladírenských rizik, se jedná především o pojištění přerušení provozu, které považujeme za významnou součást zabezpečení podnikatelského rizika. Další řadou produktů, kde došlo k rozšíření nabídky, je oblast pojištění odpovědnosti za škodu, kterou hodláme dále rozšiřovat tak, aby pokrývala všechny nejdůležitější aktivity v oblasti podnikatelské, právní i ekonomické. Celkový objem pojistného v oblasti průmyslu dosáhl hodnoty tis. Kč. Předpokládáme další rozvoj nejen s ohledem na šíři pojistných produktů, ale velký důraz klademe i na jejich kvalitu jak v části upisující pojistná rizika, tak také v oblasti likvidace pojistných událostí. 16 Komerãní poji Èovna

15 6 Zpráva o podnikatelské ãinnosti Poji tûní majetku Îivelní poji tûní kryje škody způsobené neočekávanou událostí živelného rázu z oblasti základních živelných událostí: > požár, > přímý úder blesku, > výbuch, > pád letadla, při rozšířeném riziku: > záplavu, > povodeň, > vichřici, > krupobití, > sesouvání půdy, zřícení skal nebo zemin, > pád stromů, stožárů a jiných předmětů, které nejsou součástí pojištěné věci, > zemětřesení, dosahující alespoň šestého stupně mezinárodní stupnice (MCS), > tíha sněhu nebo námrazy, je-li pojištěnou věcí budova, vodovodní riziko: > vztahuje se na škody způsobené na pojištěné věci vodou unikající z vodovodního zařízení nebo z nádrže, jinou kapalinou nebo párou unikající z ústředního, etážového, dálkového topení nebo solárních systémů, došlo-li k poškození přetlakem páry nebo zamrznutím vody v nich. Uplatňuje se i na pojistnou ochranu zásob v oblasti skladového hospodářství. Poji tûní krádeïe pojištění se vztahuje na věci, jestliže byly odcizené způsobem, při kterém musí pachatel překonat překážky nebo opatření chránící věc před odcizením. Některé předměty pojistné ochrany vyžadují zvláštní režim ochrany před krádeží nebo loupeží. Poji tûní strojû a strojních zafiízení jedná se o široké pojištění strojů a strojních zařízení, které se v praxi označuje jako lom strojů. Vztahuje se i na škody způsobené nesprávnou obsluhou, údržbou nebo opravou, při přepravě na místo montáže, při montáži apod. Není zde zahrnuto poškození v důsledku živelných událostí, ale je možno je připojistit. Jsou vyloučena poškození vzniklá běžným opotřebením, korozí, poškozením těsnění apod. Poji tûní elektronick ch zafiízení jedná se o pojištění veškerých zařízení, jejichž podstatu tvoří elektronické nebo elektrotechnické vybavení, které zahrnuje velmi širokou škálu výrobků a zařízení. Sjednává se pro případ poškození nebo zničení věci nahodilou událostí. Nevztahuje se na škody vzniklé následkem trvalého provozu nebo postupného stárnutí pojištěné věci, trvalým působením vlhkosti, chemických, teplotních nebo mechanických vlivů nebo vady, které měla pojištěná věc před uzavřením pojištění a poškození, za něž je ze zákona zodpovědný výrobce. Poji tûní vûcí pfii pfiepravû jedná se o pojištění pro případ poškození, zničení, odcizení nebo ztráty vlastních věcí při přepravě, k jejichž poškození, zničení nebo pohřešování dojde při dopravní nehodě vyšetřené Policií ČR. Pojištění se vztahuje i na případ poškození, zničení nebo pohřešování přepravované věci v příčinné souvislosti s dopravní nehodou, jestliže poškozený nebo jeho zástupce byl při dopravní nehodě zbaven možnosti pojištěné věci opatrovat, 17

16 6 Zpráva o podnikatelské ãinnosti dále se sjednává pro případ poškození nebo zničení pojištěných přepravovaných věcí živelní událostí - požárem, výbuchem, úderem blesku, vichřicí, krupobitím, pádem stromů nebo jiných předmětů, které nejsou součástí vozidla ani přepravovaného nákladu. Poji tûní skel, v loh, neónov ch trubic a mark z toto pojištění lze sjednat jen za předpokladu, že klient má u KP sjednáno další, především živelní pojištění majetku. Vztahuje se na takové pojištění nebo zničení, při kterém zasazené nebo osazené sklo bylo rozbito, prasklo nebo bylo poškozeno tak, že je nezbytná jeho výměna. Nevztahuje se na škody způsobené rozbitím při instalaci, montáži a demontáži, přepravě a dopravě, právě tak jako na škody způsobené výrobní vadou skla. Poji tûní obsahu chladících zafiízení toto pojištění lze sjednat jen za předpokladu, že klient má u KP sjednáno další, především živelní pojištění majetku. Pojištění se sjednává pro obsah chladícího nebo mrazícího zařízení. Pojištěné věci mají obvykle charakter souboru, v pojistné smlouvě musí být tento soubor (případně jednotlivé věci) specifikován popisem. Stavebnû-montáÏní poji tûní Stavební a montážní pojištění se vztahuje na případy poškození nebo zničení pojištěné věci nahodilou událostí při stavební a montážní činnosti nebo v souvislosti s ní. Toto pojištění je konstruováno jako pojištění na všechna rizika (all risk), tedy je pojištěno vše, co není ve smlouvě a jejích součástech vyloučeno. V rámci tohoto pojištění se uzavírá i pojištění na odpovědnost za škodu způsobenou v přímé souvislosti s budovaným stavebním nebo montážním dílem. Poji tûní motorov ch vozidel jedná se o havarijní i povinně smluvní pojištění motorových vozidel. Jsme připraveni pojistit jak jednotlivá motorová vozidla, tak i flotily osobních, užitkových i nákladních motorových vozidel, autobusů speciálních vozidel používajících veřejné komunikace. Ostatní dle poïadavku klienta vyskytují se případy, kdy požadavky klienta nemohou být jednoznačně zařazeny do příslušného oddílu pojistných produktů. Časté jsou též případy kombinovaného pojištění. I v tomto případě jsme schopni vyjít vstříc a připravit nabídku pojištění, která by optimálně vyhovovala. Poji tûní odpovûdnosti za kodu Obecná odpovûdnost plynoucí z provozované ãinnosti pojištění se vztahuje na škody způsobené činností nebo vztahem pojištěného uvedené v oprávnění k činnosti. Sjednaný rozsah pojištěných činností nemůže být větší než je rozsah činností uvedený v platném dokladu o oprávnění k činnosti, ale může mít menší rozsah činností než je uveden v platném dokladu. Pojištění se sjednává pro případ odpovědnosti za škody vzniklé jinému na zdraví, životě nebo na majetku. Pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škodu na automobilech zaměstnanců pojištěného používaných na služební cesty. Tato základní doložka kryje odpovědnost za škody vyplývající z vlastnictví nebo užívaní (držby) nemovitostí, pokud jsou tyto nemovitosti vedeny v účetnictví pojištěného. Poji tûní odpovûdnosti za v robek toto pojištění kryje škodu vzniklou poškozenému v souvislosti s dodáním vadného výrobku nebo vadně provedenou objednanou činností pojištěným, pokud škoda vznikla špatnou kvalitou dodané věci nebo objednané činnosti. Pojišťovna v tomto případě nahradí škodu způsobenou tímto výrobkem. Pojištění se vztahuje nejen na pojistné události způsobené na území ČR, ale též v zahraničí. Budou hrazeny v české měně a pouze v souladu s českým právním řádem. 18 Komerãní poji Èovna

17 6 Zpráva o podnikatelské ãinnosti Poji tûní odpovûdnosti za kodu z pfiepravních smluv je možno sjednat pojištění právnické nebo fyzické osoby vlastnící koncesní listinu k provozování přepravní činnosti v silniční nákladní dopravě nebo zasilatelské činnosti. Pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou na přepravované věci movité na území ČR, pokud přeprava započala a také skončila na území ČR a v průběhu přepravy neopustila území ČR, nebo jako mezinárodní přeprava v případě, že byly přepravovány na území minimálně dvou států na základě Úmluvy o mezinárodní přepravě CMR. Poji tûní odpovûdnosti managementu jedná se o pojištění pracovníků vrcholového managementu, jejichž rozhodnutí může způsobit následné škody jak finanční, tak majetkové. Nejsou kryty úmyslné škody způsobené s úmyslem poškodit svěřenou oblast řízení. Poji tûní ostatní dle poïadavku klienta existuje celá řada stále se rozšiřujících oblastí pojištění odpovědnosti, které je nutno řešit individuálně. I v tomto případě jsme připraveni nabídnout individuálně připravený pojistný produkt, který optimálně vyhoví požadavkům klienta. Univerzální Ïivnostenské poji tûní je koncipováno pro drobné podnikatele s ročními příjmy do Kč a kryje škody, které mohou nastat na movitých i nemovitých věcech živelní událostí, vodovodní událostí, vandalismem nebo odcizením. Tento typ pojištění lze rovněž sjednat pro případ jakékoli nahodilé události na strojích a elektronických zařízeních a pro odpovědnost za škodu způsobenou z činnosti firmy. 19

18 6 Zpráva o podnikatelské ãinnosti 6.4 Distribuce Prodej produktů pojištění je zabezpečován prostřednictvím vlastní obchodní sítě, obchodní sítě Komerční banky, a. s., obchodní sítě dceřiných společností Komerční banky, a. s., externích sítí (makléřů a dealerů), telefonního centra. 6.5 Zaji tûní KP přikládala od počátku velký význam spolupráci s největšími světovými zajišťovnami s dlouholetou tradicí, jejichž vysoký rating je zárukou solventnosti a stability a přispívá ke schopnosti pojišťovny dostát svým závazkům. Îivotní a úrazové poji tûní Vedoucím zajistitelem pro životní a úrazové pojištění je již od roku 1995 švýcarská zajišťovna Swiss Re. Na zajistném programu KP se dále podílí švýcarská zajišťovna Gerling Globale a německá zajišťovna Műnich Re. NeÏivotní poji tûní Hlavní programy pro nás zprostředkovává významný zajistný broker Willis London. Program je umístěn u vedoucího zajistitele GE Frankona, respektive Zűrich Re a dále zajistitelé Hannover Re, Műnich Re, Bavarian Re, Sorema, Royal&Sun Alliance a CERES (Lloyd s syndikáty), CCR Re, Europa Re Cologne a Secura Re. Pro další oblasti využíváme zprostředkování dalšího významného zajistného brokera - Heath Lambert Group. Kromě výše uvedených zajistitelů se objevují v rámci této spolupráce další zajistitelé, jako například Koln Re a Partner Re. Zaji tûní cestovního poji tûní V oblasti cestovního pojištění, je zajišťovací program pro pojištění držitelů platebních karet EC/MC a VISA řešen zajišťovacími smlouvami se společnostmi Inter Partner Assistance S.A., Le Mans Ré a Swiss Re uzavřeny přímo a u pojištění držitelů platebních karet American Express smlouvou s Inter Partner Assistance S.A. uzavřenou přímo a smlouvou s ACE zprostředkovanou makléřskou společností Marsh, London. 6.6 Hospodafiení spoleãnosti Ekonomické výsledky dosažené společností v loňském roce lze bez nadsázky označit za mimořádné. Auditorem potvrzená ztráta ve výši 6,6 mil. Kč je o více než 123 mil. Kč nižší, než předpokládal plán. Vzhledem k tomu, že hospodářský výsledek zahrnuje také příspěvek společnosti ve výši 19,5 mil. Kč na budoucí deficit zdrojů České kanceláře pojistitelů spojený s úhradou škod plynoucích z provozování povinného pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorového vozidla (POV) Českou pojišťovnou, a. s., do konce roku 1999, dosáhla společnost po letech ztrát v loňském roce fakticky ziskový výsledek (s tvorbou zdrojů na úhradu deficitu mělo být započato až v roce 2001). Dosažený hospodářský výsledek stabilizuje ekonomickou situaci společnosti, neboť kumulovaná ztráta představuje k celkem 40,6 % hodnoty základního jmění, tj. nevytváří nutnost jeho doplnění. Přesto i nadále deklaruje akcionář připravenost řešit potřebu případného doplnění jmění, pokud by taková situace nastala. Za zaznamenání stojí, že v porovnání s rokem 1999 došlo k poklesu nákladů správní režie na jednu korunu předepsaného pojistného z 0,376 Kč na 0,203 Kč. To je údaj, který snese srovnání s nejvýznamnějšími subjekty pojišťovacího trhu ČR. V souladu se stanovami společnosti a doporučením dozorčí rady bylo rozhodnuto převést ztrátu za rok 2000 do dalších období a uhradit ji z budoucího zisku. 20 Komerãní poji Èovna

19 6 Zpráva o podnikatelské ãinnosti Solventnost Celková skutečná míra solventnosti pro KP jako univerzální pojišťovnu přesahuje minimální míru solventnosti více než dvojnásobně a společnost je tedy solventní. U životního pojištění je však díky skokovému nárůstu předpisu a tím spojených pořizovacích nákladů k ultimu loňského roku záporná. Jde o přechodný stav, který s ohledem na výsledek v neživotním pojištění nikterak neohrožuje splnění závazků společnosti vůči klientům. rok NeÏivotní poji tûní skuteãná míra solventnosti minimální míra solventnosti Îivotní poji tûní skuteãná míra solventnosti (17 063) minimální míra solventnosti (údaje v tis. Kč) Technické rezervy Především úspěch, kterého se společnosti podařilo dosáhnout při prodeji POV, vedl k novému skokovému nárůstu technických rezerv, jejichž hodnota dosáhla k částky tis. Kč. V porovnání s rokem 1999 tedy stoupla hodnota technických rezerv o 230 %. Při zhodnocování technických rezerv byl přes všeobecný a trvalý pokles úrokových sazeb dosažen výnos ve výši 8,47 %. Personalistika Personální vývoj probíhal v limitech nastavených plánem. K dosáhl stav zaměstnanců společnosti 417 osob, což představuje v porovnání s rokem 1999 zvýšení o 177 osob. Rozhodující část nově přijatých pracovníků byla situována na posílení vlastní obchodní sítě a sítě likvidačních středisek. Rozsáhlá agenda, spojená s provozem a správou téměř půlmilionového kmene POV, pak byla jedním z hlavních důvodů výrazného zvýšení početních stavů pracovníků centrální pobočky v Jihlavě. V čerpání mzdových prostředků se uplatňoval racionální a střízlivý přístup dokumentovaný konečnou úsporou mzdových prostředků ve srovnání s plánem. 21

20 7 Vybrané údaje z rozvahy Aktiva (v tis. Kč) Nehmotn majetek Finanãní umístûní Pozemky a stavby Cenné papíry Depozita u bank Pohledávky Pohledávky z pfiímého poji tûní Ostatní pohledávky Ostatní aktiva Hmotn movit majetek BûÏné úãty Pfiechodné úãty aktiv Aktiva celkem Pasiva (v tis. Kč) Základní jmûní a fondy Základní jmûní Ostatní fondy Technické rezervy celkem Rezerva na pojistné jin ch období Technické rezervy Ïivotního poji tûní Technické rezervy neïivotního poji tûní Rezerva na prémie a slevy Ostatní technické rezervy Závazky ze sloïen ch depozit Závazky Z pfiímého poji tûní Ostatní Pfiechodné úãty pasiv Nerozdûlen zisk minul ch let Nerozdûlená ztráta minul ch let ( ) (77 297) 0 Zisk (ztráta) bûïného úãetního období (6 598) (98 856) (84 410) Pasiva celkem Komerãní poji Èovna

Dotazník. pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM)

Dotazník. pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM) Dotazník pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK Jméno a příjmení nebo název společnosti RČ/IČO Adresa bydliště nebo sídla společnosti POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM)

Více

ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTU TVÍ JÍCÍCH SUBJEKTŮ POSKYTU SLUŽB

ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTU TVÍ JÍCÍCH SUBJEKTŮ POSKYTU SLUŽB ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTUJÍCÍCH SLUŽBY POJIŠTĚNÍ A ZAJIŠTĚNÍ dr. Malíková 1 Výběr z témat 1. Vymezení pojmů (úkoly pojišťoven, základní terminologie, účetní legislativa, oceňování majetku pojišťoven,

Více

AEGON Pojišťovna, a.s.

AEGON Pojišťovna, a.s. Informace o pojišťovně podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona

Více

OBSAH. ČÁST PRVNÍ: Obecná charakteristika pojišťovnictví a jeho regulace. Úvod... 11

OBSAH. ČÁST PRVNÍ: Obecná charakteristika pojišťovnictví a jeho regulace. Úvod... 11 OBSAH Úvod...................................................... 11 ČÁST PRVNÍ: Obecná charakteristika pojišťovnictví a jeho regulace 1 Pojišťovnictví a jeho postavení v 20. a 21. století...............

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

Výroční zpráva 2005 Sídlo:

Výroční zpráva 2005 Sídlo: Výroční zpráva 2005 Sídlo: Cestovní pojišťovna ADRIA Way družstvo tel.: +420 596 664 033 Mírové nám. 3d/519 fax: +420 596 664 034 703 00 OSTRAVA - VÍTKOVICE e-mail: adriaway@adriaway.cz www.adriaway.cz

Více

Výroční zpráva 2006 Sídlo:

Výroční zpráva 2006 Sídlo: Výroční zpráva 2006 Sídlo: Cestovní pojišťovna ADRIA Way družstvo tel.: +420 596 664 033 Mírové nám. 3d/519 fax: +420 596 664 034 703 00 OSTRAVA - VÍTKOVICE e-mail: adriaway@adriaway.cz www.adriaway.cz

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

Výroční zpráva 2008 Sídlo:

Výroční zpráva 2008 Sídlo: Výroční zpráva 2008 Sídlo: Cestovní pojišťovna ADRIA Way družstvo tel.: +420 596 664 033 Mírové nám. 3d/519 fax: +420 596 664 034 703 00 OSTRAVA - VÍTKOVICE e-mail: adriaway@adriaway.cz www.pojistovna-adria.cz

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

7. Příjemka na v loňském roce vyfakturovaný materiál 120 000 112 119 8. FAP za nákup stroje 270 000 51 300 321 300

7. Příjemka na v loňském roce vyfakturovaný materiál 120 000 112 119 8. FAP za nákup stroje 270 000 51 300 321 300 Op. Tet Částka MD D 1. Otevření účtů aktiv a pasiv 21 200 000 21 200 000 2. FAP za materiál dodaný v minulém období 300 000 57 000 357 000 3. FAP za nákup materiálu v zahraničí 20 000 GBP @ 29,70 AÚ 710

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14 Obsah Pfiedmluva................................................. 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû.............................. 14 1 PRÁVNÍ ÚPRAVA VEDENÍ ÚâETNICTVÍ........................ 17 1.1

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

Účtování provozu banky. dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy

Účtování provozu banky. dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy Účtování provozu banky dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy - dlouhodobý majetek hmotný, nehmotný - účty dlouhodobého majetku, pořízení dlouhodobého majetku a oprávek = 43. skup. účtů - účtování

Více

7.4 Pohledávky za pojistníky v účetních výkazech

7.4 Pohledávky za pojistníky v účetních výkazech SPECIFIKA VYKAZOVÁNÍ POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ Z PŘÍMÉHO 7.4 Pohledávky za pojistníky v účetních výkazech Pohledávky za pojistníky se v rozvaze vykazují v čisté výši. Čistá hodnota pohledávek se vypočítá z

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Pojištění dopravců a zasílatelů. Inovované flotilové pojištění

Pojištění dopravců a zasílatelů. Inovované flotilové pojištění Pojištění dopravců a zasílatelů Inovované flotilové pojištění Dopravci a zasílatelé Se zvyšujícími se objemy a hodnotami přepravovaného zboží dochází k nárůstu dopravních rizik, kterým jsou provozovatelé

Více

Pojištění průmyslových a podnikatelských rizik Vaší společnosti

Pojištění průmyslových a podnikatelských rizik Vaší společnosti Z F P M a k l é ř, s. r. o. Pojištění průmyslových a podnikatelských rizik Vaší společnosti P ře d s t a v e n í s p o l e č n o s t i M S n á m i z ís k á t e akléřská společnost spolupracuje se všemi

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY. pro. veřejnou zakázku. Pojištění Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky

TECHNICKÉ PODMÍNKY. pro. veřejnou zakázku. Pojištění Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky TECHNICKÉ PODMÍNKY pro veřejnou zakázku podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) na Pojištění Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 1. 1. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

Čtvrtletní zpráva DIRECT pojišťovny, a. s. k 30. 6. 2015

Čtvrtletní zpráva DIRECT pojišťovny, a. s. k 30. 6. 2015 Čtvrtletní zpráva DIRECT pojišťovny, a. s. k 30. 6. 2015 1 Údaje o DIRECT pojišťovně, a.s. Obchodní firma DIRECT pojišťovna, a. s. Právní forma akciová společnost Sídlo Novobranská 544/1 Brno 602 00 www.direct.cz

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

Zkrácená verze výroční zprávy 2012

Zkrácená verze výroční zprávy 2012 2012 Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Penzijní fond České spořitelny, a. s. Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele Vážené dámy, vážení pánové,

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví. k datu 31.3.2015

Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví. k datu 31.3.2015 Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví k datu 31.3.2015 Cestovní pojišťovna ADRIA Way družstvo, zpracováno dne 30.04.2015 Údaje o Cestovní pojišťovně ADRIA Way družstvo Obchodní firma:

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 IN STORE MEDIA Praha a.s. Ke Krči 26 147 00 Praha 4 Braník DIČ CZ26177757 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 Odesláno dne: Podpis statutárního orgánu Osoba odpovědná za účetnictví

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA 1. a) Právní úprava účetnictví b) Ekonomika a ekonomie, potřeby, základní ekonomické pojmy 2. a) Účetní dokumentace b) Ekonomické systémy, úloha státu ve smíšené

Více

Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za škodu společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.

Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za škodu společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za škodu společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s. DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ: otevřené zadávací řízení SPECIFIKACE PŘEDMĚTU

Více

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02. KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje

Více

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 0. Vymezení konsolidačního celku 0.0. Konsolidující účetní jednotka Interhotel Olympik, a.s. Sokolovská 138 Praha 8 IČ 45272271 ) Název a sídlo

Více

Představení společnosti

Představení společnosti Pojištění je nejlepší prevence... Představení společnosti www.zfpmakler.cz O společnosti Makléřská společnost ZFP Makléř, s.r.o. je specialistou na zprostředkování neživotního pojištění průmyslových a

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění Finanční účetnictví Přednáška 28.3. Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění 33. skupina účtů. i zúčtovací vztahy k institucím sociálního a zdravotního pojištění zúčtovací

Více

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 INVENTARIZACE ING. JAN BŘÍZA TENTO

Více

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2015 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31.PROSINCI 2013

Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31.PROSINCI 2013 Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31.PROSINCI 2013 Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2013 PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU Zákonný Základní rezervní

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1 Obor: Podnikání Společná část maturitní zkoušky Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Povinné zkoušky: 2 zkoušky

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ - ekonomický obor řešící minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka - stránky pojištění: etická stránka (= princip solidarity)

Více

VRL Praha a.s. k 31.12.2014

VRL Praha a.s. k 31.12.2014 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY VRL Praha a.s. k 31.12.214 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

Příloha účetní závěrky za rok 2014 I. Obecné údaje

Příloha účetní závěrky za rok 2014 I. Obecné údaje Příloha účetní závěrky za rok 2014 I. Obecné údaje název Vimperská masna a. s. sídlo Vimperk, Špidrova 84, 385 01 IČO: 46678387 právní forma rozhodující předmět činnosti akciová společnost datum založení

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

Geewa a.s. Příloha účetní závěrky

Geewa a.s. Příloha účetní závěrky 1. Charakteristika a hlavní aktivity Vznik a charakteristika společnosti Geewa a.s. ( společnost ) vznikla 17. října 1997. Předmětem podnikání je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

Je to nejzákladnější pojistný druh v pojištění majetku, pojišťující rizika a škody, která můžou vzniknout na majetku movitém či nemovitém.

Je to nejzákladnější pojistný druh v pojištění majetku, pojišťující rizika a škody, která můžou vzniknout na majetku movitém či nemovitém. Živelní pojištění Obecná problematika Je to nejzákladnější pojistný druh v pojištění majetku, pojišťující rizika a škody, která můžou vzniknout na majetku movitém či nemovitém. Živelní pojištěni se sjednává

Více

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu DODATEK PROSPEKTU ZE DNE 17. 8. 2007 ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu Dluhopisy nesoucí pevný úrokový výnos 4,30 % p.a. v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 7 000 000 000 Kč s možností navýšení objemu

Více

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného. studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ. VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s.

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného. studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ. VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ Vítáme Vás v kurzu Účetnictví finančních institucí, v němž byste měli získat potřebné znalosti o účetnictví

Více

Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.)

Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.) Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.) 1. Základní údaje účetní jednotky 1.1.Identifikace účetní jednotky Obchodní firma : Zemědělská

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA

Více

Pojistná smlouva c.8026327212

Pojistná smlouva c.8026327212 BOZP - PO s.r.o. Lhotská2203 19300 Praha 9-Horní Pocernice IC: 27199509 Zápis v OR: MS v Praze, oddíl C, vložka 103886 (dálejen "pojistník") iednaiící:petra Netušilová :~~ e.~ tf Pojistná smlouva c.8026327212...

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

Pojištění transportu > Pojištění přepravy > Pojištění lodí a letadel

Pojištění transportu > Pojištění přepravy > Pojištění lodí a letadel Kdo jsme? INSIA pro své klienty poskytuje kompletní služby na klíč > vypracování analýzy stávajících pojištění > výběr a doporučení nejvhodnějšího pojistitele > zajistíme uzavření pojistných smluv za výhodných

Více

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2014 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU (NEAUDITOVANÁ) 1.1.2013 až 18.5.2013 ÚDAJE O EMITENTOVI Obchodní firma: KAROSERIA a. s. Sídlo společnosti: Heršpická

Více

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41 5 OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ...11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy...12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví...12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu

Více

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.)

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) 4. Účtování cenných papírů Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) Cenné papíry členění (v souladu s IAS 39) : k prodeji k obchodování

Více

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2014

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2014 SFINX a.s. U Smaltovny 115/2 České Budějovice PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2014 Obsah : A. Obecné údaje 1. Účetní jednotka 2. Podíl v obchodních společnostech 3. Zaměstnanci a osobní náklady 4. Statutární

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9 Úvod... 13 1 Finanční leasing v české legislativě... 15 1 Dodatečné vyměření daně při zjištění nesplnění podmínek pro uplatnění

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Technické služby Litvínov s.r.o. S.K.Neumanna 1521 436 01 Litvínov IČO 254 238 35 DIČ CZ254 238 35 Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Čl. I Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Firma Technické služby

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

JUDr. Jan Huleš Ing. Jana Hornigová. Účetnictví pojišťoven. 2. aktualizované a přepracované vydání s kapitolou o účetnictví zdravotních pojišťoven

JUDr. Jan Huleš Ing. Jana Hornigová. Účetnictví pojišťoven. 2. aktualizované a přepracované vydání s kapitolou o účetnictví zdravotních pojišťoven JUDr. Jan Huleš Ing. Jana Hornigová Účetnictví pojišťoven 2. aktualizované a přepracované vydání s kapitolou o účetnictví zdravotních pojišťoven Linde Praha, a.s. Opletalova 35, 115 51 Praha 1 2009 Účtová

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH KAPITOLA 1 - ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ... 3 1.1. SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVA... 3 1.2. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 11 CHARAKTERISTIKA

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Lidový demokrat 2000, bytové družstvo Bajkalská 672/14 IČO 26429381 --------------------- Příloha k roční účetní závěrce k 31.12.2010 ( v tis. Kč) I. 1. Rozvahový den: 31.12.2010 Účetní jednotka: název

Více

Časové rozlišení nákladů a výnosů. Ing. Dana Kubíčková, CSc.

Časové rozlišení nákladů a výnosů. Ing. Dana Kubíčková, CSc. Časové rozlišení nákladů a výnosů Ing. Dana Kubíčková, CSc. Úvod Cílem účetnictví je mj. co nejpřesněji vyjádřit výsledek činnosti podniku. Hospodářský výsledek je v účetnictví chápán jako výsledek hospodářské

Více

Přechod z jednoduchého na podvojné účetnictví k 1. 1. 2004

Přechod z jednoduchého na podvojné účetnictví k 1. 1. 2004 Ing. Hana Čermáková daňová poradkyně certifikovaná bilanční účetní Přechod z jednoduchého na podvojné k 1. 1. 2004 Povinnosti podnikatele při přechodu z jednoduchého (dále JÚ) na podvojné (dále PÚ): Způsob

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

Analýza pojistného trhu životního pojištění - přednáška Ing. Taťána Lyčková, interní doktorand KF ESF

Analýza pojistného trhu životního pojištění - přednáška Ing. Taťána Lyčková, interní doktorand KF ESF Analýza pojistného trhu životního pojištění - přednáška Ing. Taťána Lyčková, interní doktorand KF ESF Struktura přednášky 1. Životní pojištění definice, charakteristika, význam, produkty 2. Pojistný trh

Více

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Název zpracovatele: Tiskárna Ministerstva vnitra, státní příspěvková organizace Adresa sídla: Bartůňkova 4/1159, 149 01 Praha 4 - Chodov IČ: 60498005

Více

Odvětví pojištění - přehled. Petr Mrkývka

Odvětví pojištění - přehled. Petr Mrkývka Odvětví pojištění - přehled Petr Mrkývka Odvětví pojištění Odvětví životních pojištění Odvětví neživotních pojištění viz příloha zákona o pojišťovnictví Odvětví životních pojištění Životní pojištění I

Více

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Víte, co se stane v rámci důchodové reformy od roku 2013 s penzijním připojištěním? Mimo jiného se změní výše státního příspěvku, posune se hranice pro možnost

Více

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv 1. Rámcová smlouva Ministerstvo práce a sociálních věcí v roli pověřeného centrálního zadavatele má v úmyslu uzavřít v souladu

Více

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více