Obsah V roãní zpráva 2000

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah V roãní zpráva 2000"

Transkript

1 v roãní zpráva 2000

2 Obsah 1 Základní údaje o společnosti 2 Úvodní slovo 3 Složení představenstva 4 Dozorčí rada 5 Základní přehled o výsledcích 6 Zpráva o podnikatelské činnosti Obchod Produkty Charakteristika produktů Distribuce Zajištění Hospodaření společnosti 7 Vybrané údaje z rozvahy 8 Vybrané údaje z výkazů zisků a ztrát 9 Další vybrané informace z přílohy k roční účetní uzávěrce za rok Výrok auditora 11 Zpráva Dozorčí rady 12 Adresy 13 Pobočky Komerční pojišťovny, a. s., v České republice 3

3 1 Základní údaje o spoleãnosti Obchodní jméno Komerční pojišťovna, a. s. Právní forma akciová společnost Datum vzniku Základní jmûní 450 mil. Kč Akcionáfi jediným akcionářem je Komerční banka, a. s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33, IČO Pfiedmût ãinnosti > pojišťovací činnost v oblasti životního i neživotního pojištění > zajišťovací činnost ve smyslu odevzdávání části převzatého rizika zajistiteli > činnosti související s pojišťovací a zajišťovací činností > zábranná činnost > uzavírání zprostředkovatelských smluv s fyzickými osobami nebo právnickými osobami s bydlištěm nebo sídlem na území České republiky na sjednávání pojištění ve svůj prospěch Orgány spoleãnosti valná hromada představenstvo dozorčí rada Sídlo spoleãnosti Praha 1, Jindřišská 17, IâO zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 3362 Společnost je členem Finanční skupiny Komerční banky, a. s., České asociace pojišťoven a Českého jaderného poolu. 5

4 2 Úvodní slovo Ing. Jan Klak, pověřen řízením společnosti od do Pátý rok činnosti Komerční pojišťovny, a. s. (dále jen KP), byl ve znamení upevňování pozic získaných na trhu pojištění odpovědnosti z provozu vozidel a snahou o diverzifikaci rizika dynamickým rozvojem prodeje dalších pojišťovacích produktů. Konečná bilance obchodních výsledků na úrovni téměř dvou miliard korun předepsaného pojistného a celkově sedmé místo mezi společnostmi nabízejícími produkty na trhu pojištění v ČR potvrdily, že se KP podařilo stanovené cíle dosáhnout. Rozhodující část pojišťovacích obchodů byla realizována ve vlastní obchodní síti společnosti, kterou v závěru roku tvořily 4 divizní pobočky, 14 oblastních poboček a 73 obchodních míst, převážně umístěných ve volných prostorách poboček Komerční banky, a. s. Z celkového objemu obchodů přinesla vlastní síť více než 80 %; zbývající část obchodů v řádu okolo 350 mil. Kč byla realizována obchodními místy Komerční banky, a. s. S uspokojením je možné konstatovat, že v průběhu roku byl nastartován prodej pojištění po telefonu prostřednictvím telefonního centra Komerční banky, a. s., a pracovníci banky byli vyškoleni v prodeji některých nových pojišťovacích produktů. V těchto souvislostech jde tedy o zřetelný posun spolupráce společnosti s Komerční bankou, a. s., na kvalitativně vyšší úroveň, jejíž cílem byl a zůstává komplexně obsloužený spokojený zákazník. Vedle rozvoje prodeje proto byla pozornost společnosti soustředěna na likvidaci pojistných událostí. V průběhu roku byla výrazně personálně posílena a geograficky rozšířena vlastní síť likvidačních středisek zejména s ohledem na plynulou likvidaci pojistných událostí na úseku pojištění odpovědnosti z provozu vozidel. Také u dalších druhů pojištění je průběžně sledována délka a výsledky likvidace pojistných událostí a jsou vyhodnocovány podněty signalizované klienty. Za úspěch a zodpovědný přístup ke klientům lze označit výsledky společnosti dosažené při správě portfolia technických rezerv. Ty umožnily v období trvalého poklesu úrokových sazeb zachovat příslušné skupině klientů podíl na výnosech z hospodaření ve výši 10,4 % (včetně technické úrokové míry). Celkově možno uzavřít s tím, že rok 2000 představuje ve vývoji společnosti jednoznačně historický mezník. Nejen tím, že se podařilo dotáhnout prodej produktů k dvoumiliardové hranici, ale zejména tím, že se poprvé podařilo přiblížit hospodaření společnosti na dosah tzv. černé nuly. To spolu s aktivním přístupem akcionáře k realizaci strukturálně vyvážené koncepce produkce vytváří velmi dobrý předpoklad rozvoje společnosti v dalších letech. 6 Komerãní poji Èovna

5 3 SloÏení pfiedstavenstva Ing. Zdenûk Lustig Ing. Jan Klak Ing. Stanislava Fiedlerová Ing. Václav Run tuk předseda představenstva místopředseda představenstva člen představenstva člen představenstva (od (do ) předseda představenstva) 4 Dozorãí rada JUDr. Ing. Otakar Ing. Jaroslav Ing. Jifiina Bok ová Ing. Tomá Kuãera Schlossberger Martinec člen dozorčí rady člen dozorčí rady předseda dozorčí rady místopředseda dozorčí rady (do ) (do ) doc. Ing. Jifií prof. RNDr. Dvofiáãek, CSc. Petr Mandl, DrSc. člen dozorčí rady člen dozorčí rady 7

6 5 V sledky ve zkratce rok pfiedepsané pojistné (tis. Kč) z toho Ïivotní neïivotní aktiva (tis. Kč) základní jmûní (tis. Kč) technické rezervy (tis. Kč) v sledek (tis. Kč) (6 598) (98 856) (84 410) smlouvy (ks) dlouhodobé krátkodobé podíl na v nosech pro klienty (%)* 5,9 5,8 16,5 pojistné plnûní (tis. Kč) z toho Ïivotní neïivotní evidenãní poãet zamûstnancû * ) Poznámka: Podíl na výnosech ve výši překračující technickou úrokovou míru 8 Komerãní poji Èovna

7 6 Zpráva o podnikatelské ãinnosti 6.1 Obchod Obchodní činnost KP i v roce 2000 zaznamenala nárůst produkce v prodeji životního i neživotního pojištění. Násobek předepsaného pojistného oproti předchozímu roku dosáhl hodnoty 4,16 (v životním pojištění 2,50 a u neživotního pojištění 5,29). KP skončila s předpisem pojistného ve výši tis. Kč výrazně lépe než v loňském roce, a to celkově na 7. místě, v životním pojištění dosáhla společnost s předpisem ve výši tis. Kč 9. místa a v neživotním pojištění s předpisem ve výši tis. Kč 6. místa. Výrazný úspěch zaznamenala KP v pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a skončila na 4. místě s předepsaným pojistným ve výši tis. Kč a současně vzrostl i pojistný kmen u ostatních produktů v souvislosti se zvýhodněním podmínek pro klienty, kteří uzavřeli u KP pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Výkon obchodní sítě zaznamenal výrazný posun v oblasti spolupráce s obchodními místy Komerční banky, a. s. V současné době je obchodní činnost KP zajišťována nejen z 82,5 % vlastní obchodní sítí na celém území České republiky, ale i ze 17,5 % prostřednictvím obchodních míst Komerční banky, a. s., a to hlavně v oblasti cestovního pojištění, pojištění k platebním kartám, rizikového životního pojištění k úvěrům, zprostředkování kontaktů v pojištění průmyslu a podnikatelů a v neposlední řadě v pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Vlastní obchodní síť, centrální pobočka v Jihlavě a likvidační síť je postavena tak, aby bylo efektivně pokryto celé území republiky, a to zvláště v souvislosti s likvidací škodných událostí z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Specifickým úkolem obchodní sítě bylo i v průběhu roku 2000 zachovat pro KP přední postavení v oblasti pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a tohoto cíle se podařilo ve velmi konkurenčním prostředí dosáhnout. KP započala také s rozvojem alternativních distribučních kanálů prodejem pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a pojištění domácnosti prostřednictvím telefonního centra. 6.2 Produkty K hlavním strategickým záměrům vedení společnosti v uplynulém období náleželo zajištění rozvoje produktů. Byla inovována kompletní nabídka produktů kapitálového životního pojištění, úrazového pojištění, sdruženého pojištění dětí i důchodového pojištění a změnila se i variabilnost těchto pojištění v kombinaci s možnostmi několika typů připojištění. V současné době struktura i šíře nabídky životních pojištění KP odpovídá požadavkům klientů i pro další období. KP nabízí svým klientům celou škálu životních i neživotních typů pojištění a je schopna pokrýt obvyklá rizika. 9

8 6 Zpráva o podnikatelské ãinnosti Struktura pojistného (%) neživotní pojištění životní pojištění Struktura pojistného > Ïivotní poji tûní (%) kapitálové pojištění rizikové životní pojištění vkladové úrazové pojištění důchodové pojištění Struktura pojistného > neïivotní poji tûní (%) povinné ručení pojištění průmyslu a podnikatelů platební karty pojištění havarijní, majetku a odpovědnosti občanů cestovní pojištění úrazové pojištění ostatní 10 Komerãní poji Èovna

9 6 Zpráva o podnikatelské ãinnosti Struktura pojistného > poji tûní prûmyslu a podnikatelû (%) 26,6 25,1 22,7 11,3 10,1 2,4 1,8 odpovědnost havarijní majetek celní dluhy ostatní přeprava přerušení provozu Struktura pojistného > majetkové poji tûní prûmyslu a podnikatelû (%) 66,4 16 9,1 3,9 3,4 1,2 živel odcizení strojní stavebně montážní elektronika ostatní 11

10 6 Zpráva o podnikatelské ãinnosti 6.3 Charakteristika produktû V jednotlivých úsecích nabízí KP tyto nejdůležitější produkty: Poji tûní obãanû 1. Kapitálové životní pojištění 2. Sdružené pojištění dětí 3. Důchodové pojištění s podíly na zisku 4. Manažerské pojištění 5. Kolektivní pojištění zaměstnanců 6. Rizikové životní pojištění k úvěru 7. Úrazové pojištění dospělých a dětí 8. Úrazové pojištění dospělých a dětí za návratný vklad 9. Harmonie 10. Cestovní pojištění a pojištění k platebním kartám Poji tûní majetku 1. Pojištění domácnosti 2. Pojištění rekreační domácnosti 3. Pojištění staveb 4. Pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu povolání 5. Pojištění odpovědnosti za škodu občana v běžném občanském životě 6. Havarijní pojištění motorových a přípojných vozidel 7. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla 8. Univerzální živnostenské pojištění Poji tûní prûmyslu a podnikatelû Poji tûní majetku 1. Živelní pojištění 2. Pojištění pro případ odcizení 3. Pojištění strojní 4. Pojištění elektroniky 5. Pojištění přepravy 6. Pojištění skel 7. Pojištění obsahu chladicích zařízení 8. Stavebně-montážní pojištění 9. Pojištění motorových vozidel 10. Ostatní dle požadavku klienta Poji tûní odpovûdnosti za kodu 1. Obecná odpovědnost za škodu 2. Pojištění odpovědnosti za výrobek 3. Pojištění odpovědnosti za škodu z přepravních smluv 4. Pojištění odpovědnosti managementu 5. Pojištění ostatní dle požadavku klienta 12 Komerãní poji Èovna

11 6 Zpráva o podnikatelské ãinnosti Poji tûní obãanû Îivotní poji tûní Produkty životního pojištění tvořily i v roce 2000 významnou část obchodní nabídky KP. V průběhu druhé poloviny roku došlo k obměně značné části produktů tak, aby KP mohla reagovat na připravovanou změnu zákona o daních z příjmů. Produktová nabídka pokrývá celý životní cyklus klienta, na jehož přání mohou být životní pojištění doplněna o úrazová připojištění, nově pak o připojištění vážných chorob a připojištění zdravotního stavu - denních dávek v případě pracovní neschopnosti a v případě hospitalizace. V oblasti rizikového životního pojištění vázaného na úvěry občanů se dále prohlubovala spolupráce s Komerční bankou, a. s., a byly zahájeny práce na kolektivním rizikovém pojištění k úvěrům. Předepsané pojistné u životního pojištění činilo tis. Kč. Kapitálové Ïivotní poji tûní s podíly na zisku představuje kromě pojištění také finanční zajištění s úrokovou mírou, která se skládá z pevné a pohyblivé složky. Pevná hodnota úrokové míry je zaručena po celou dobu pojištění, pohyblivá je dána každoročně připsanými podíly na výnosech z hospodaření. Mimo jiné umožňuje vkládání finančních prostředků nad rámec pravidelných splátek pojistného, výběr prostředků (mimořádné plnění) v průběhu pojištění a snížení daňového základu pro výpočet daně z příjmu ročně až o Kč. Kapitálové životní pojištění s podíly na zisku ve své nabídce obsahuje: > pojištění pro případ smrti, > pojištění pro případ dožití, > zproštění od placení pojistného při splnění podmínek uvedených ve smlouvě, > úrazové připojištění, > připojištění pro případ onemocnění vážnou chorobou, > připojištění při pobytu v nemocnici. Kapitálové Ïivotní poji tûní spofiící je výhodným finančním nástrojem s pevnou úrokovou mírou, zaručenou po celou dobu pojištění, a s pohyblivou složkou, kterou představují každoročně připisované podíly na výnosech z hospodaření. Může sloužit k vytvoření finanční rezervy pro případ plánovaných, ale i neočekávaných událostí. Kapitálové životní pojištění je daňově zvýhodněno a umožňuje snížení daňového základu pro výpočet daně z příjmu ročně o pojistné ve výši až Kč, vkládání finančních prostředků nad rámec pravidelných splátek pojistného a výběr prostředků (mimořádné plnění) v průběhu pojištění. Při dožití konce pojistné doby je pojištěnému vyplacena formou jednorázové výplaty sjednaná pojistná částka pro případ dožití zvýšená o podíly na výnosech z hospodaření. SdruÏené poji tûní dûtí všestranně zabezpečuje dítě pro případ úmrtí nejbližších osob. Tímto pojištěním mohou být pojištěny jedna nebo dvě osoby (obvykle rodiče, ale není to podmínkou) ve prospěch dítěte. Pojištění vytváří pro dítě finanční prostředky pro dobu, kdy je bude nejvíce potřebovat. Pojistné plnění pro případ dožití se zvyšuje o přiznaný podíl na výnosech z hospodaření. Sdružené pojištění dětí ve své nabídce obsahuje: > komplexní zajištění rodiny současně se spořením pro dítě, > výplatu pojistného plnění ještě před uplynutím pojistné doby, a to od roku, kdy je dítěti 18 let, > možnost rozhodnout o způsobu výplaty pojistného plnění - jednorázová výplata (např. věno) nebo pravidelné měsíční splátky (např. školné nebo stipendium), > rozsáhlé zabezpečení v případě úmrtí pojištěných osob (okamžitá jednorázová výplata + výplaty měsíčního důchodu + výplata až čtyřnásobku pojistné částky při dožití), > zproštění od placení pojistného v případě invalidity nebo úmrtí jednoho z pojištěných, > úrazové připojištění pojištěných osob a dítěte. 13

12 6 Zpráva o podnikatelské ãinnosti DÛchodové poji tûní vhodně doplňuje státní systém důchodového zabezpečení a všestranně zajišťuje vytvoření finanční rezervy k udržení životního standardu pro dobu zaslouženého odpočinku a umožňuje snížení daňového základu pro výpočet daně z příjmu ročně až o Kč. Současně nabízí jistotu, že v případě složitých životních situací, jakou je například invalidita, hospitalizace v nemocnici, pracovní neschopnost nebo úmrtí zabezpečíte nejen sebe, ale i své nejbližší. Důchodové pojištění ve své nabídce obsahuje: > výsluhový důchod, > pozůstalostní důchod, > pohřebné, > invalidní důchod, > zproštění od placení pojistného a dále poskytuje podíl na výnosech z hospodaření, úrazové připojištění, připojištění denních dávek při pobytu v nemocnici a připojištění při pracovní neschopnosti. ManaÏerské poji tûní Jedná se o kapitálové životní pojištění s podíly na zisku a s prémií vyplacenou při dožití sjednaného konce pojištění. Při úmrtí pojištěného je sjednaná pojistná částka a podíly na zisku v okamžiku úmrtí oprávněné osobě. Při dožití konce sjednané pojistné doby je pojištěné osobě vyplacena sjednaná pojistná částka s podíly na zisku za celou pojistnou dobu a prémie. K manažerskému pojištění lze sjednat úrazové připojištění. Kolektivní poji tûní zamûstnancû Tento druh pojištění sjednává zaměstnavatel ve prospěch svých zaměstnanců. Praktické a výhodné moduly produktu tvoří pojištění pro případ smrti, pojištění pro případ dožití, smíšené životní pojištění a důchodové pojištění. Pojištění je modifikováno podle požadavků a možností klientů a umožňuje snížení daňového základu pro výpočet daně z příjmu ročně až o Kč. Rizikové Ïivotní poji tûní k úvûru s klesající pojistnou částkou se vztahuje pouze na riziko úmrtí pojištěného. Pojištění se sjednává vždy jako zajištění úvěru, díky klesající pojistné částce uspokojí nároky banky v případě úmrtí pojištěného. Tento typ pojištění představuje jistotu ručitelů nebo pozůstalých osob, že se v případě úmrtí osoby, které je poskytnut úvěr, nedostanou do potíží, protože nesplacenou dlužnou část úvěru uhradí KP. Pojistná částka je určena výší poskytnutého úvěru a vychází z průběhu splátkového plánu platného v době podpisu úvěrové smlouvy. Pojištění se sjednává na dobu, která odpovídá době trvání smlouvy o úvěru. Úrazové poji tûní dospûl ch a dûtí Úrazové poji tûní dospûl ch a dûtí za návratn vklad Úrazové pojištění je v současné době nabízeno samostatně jak běžně placené, tak i za návratný vklad a rovněž i formou připojištění ke kapitálovému životnímu pojištění, sdruženému pojištění dětí a důchodovému pojištění. V úrazovém pojištění došlo v roce 2000 k rozšíření nabídky - nově bylo uvedeno na trh progresivní plnění v případě trvalých následků úrazu. Nahlášené pojistné události byly vyřizovány průběžně a škodný průběh byl příznivý. Pojištění se vztahuje na úrazy a jejich následky, ke kterým může dojít při mnoha životních situacích. Pojištění dětí lze uzavřít ihned po narození. Tato moderní forma úrazového pojištění přináší prostřednictvím pojistného programu nejen zabezpečení, ale také novou kvalitu služeb. Úrazové pojištění chrání pojištěného 24 hodin denně kdekoliv na celém světě. Pojistné plnění je poskytováno při úmrtí následkem úrazu, při trvalých následcích úrazu a při poškození úrazem. V případě běžně placeného pojistného vzniká ke každému pátému výročnímu dni počátku pojištění nárok na prémii ve výši ročního pojistného vždy, pokud v posledním pětiletí nedošlo k pojistné události. Při sjednání progresivního plnění je vyplaceno pojistné plnění až ve výši pětinásobku procentního podílu z pojistné částky, stanoveného podle Klasifikace pro příslušná poškození. Při sjednání úrazového pojištění za návratný vklad nepožaduje KP pravidelné splátky pojistného, povinnosti pojistníka týkající se pojistného, končí jednorázovým složením vkladu. Pojistné je hrazeno z části výnosů vkladu a pojišťovna každoročně vyplácí pojištěnému podíl na výnosech z hospodaření. 14 Komerãní poji Èovna

13 6 Zpráva o podnikatelské ãinnosti Harmonie je komplexní pojistný program Penzijního fondu Komerční banky a KP; program v sobě zahrnuje výhody penzijního připojištění se státním příspěvkem, životního pojištění, úrazového pojištění a pojištění při pobytu v nemocnici. Přináší nejen zabezpečení v případech složitých životních situací, ale vytváří také významnou finanční rezervu. V případě plné invalidity je klient zproštěn od placení části příspěvku na celý pojistný program, přičemž nároky z penzijního připojištění i pojištění zůstávají zachovány a vložené prostředky jsou výrazně zhodnoceny. Tento typ pojištění umožňuje snížit základ pro výpočet daně z příjmu ročně až o Kč. Cestovní poji tûní a poji tûní k platebním kartám Produkt cestovního pojištění zahrnuje pojištění léčebných výloh v zahraničí včetně asistenčních služeb a následující volitelná připojištění: úrazové, odpovědnosti za škodu, pojištění zavazadel, pojištění storna zájezdu. Pojištění lze uzavřít buď pro jednu cestu, a to jako krátkodobé - do 90 dnů, nebo dlouhodobé - až do 1 roku, anebo pro opakované cesty v průběhu jednoho roku, kdy počet cest není omezen. Pojištění pro opakované cesty je nabízeno v několika variantách, a to pro firmy (pojištění přenosné mezi zaměstnanci), pro jednotlivé osoby, pro dvojice a pro rodiny s dětmi. Pro cestovní kanceláře je určena speciální nabídka rámcové pojistné smlouvy - cestovní pojištění klientů kanceláře při zájezdech. V průběhu roku 2000 dále rostl podíl Komerční pojišťovny, a. s., na pojištění držitelů mezinárodních platebních karet vydávaných Komerční bankou, a. s. Jedná se o karty EC/MC, VISA a American Express. Předepsané hrubé pojistné za cestovní pojištění a pojištění k platebním kartám v roce 2000 činilo 106,9 mil. Kč. Poji tûní majetku a odpovûdnosti za kodu obãanû Poji tûní domácnosti se týká souboru movitých věcí nacházejících se v trvale obydlené domácnosti nebo v rekreační domácnosti. Vztahuje se na věci ve vlastnictví pojištěných osob, které spolu trvale žijí, nebo osob jmenovitě uvedených v pojistné smlouvě. Předmětem pojištění jsou rovněž věci, které pojištěný oprávněně užívá a jsou téže povahy jako věci tvořící pojištěný soubor. Pojištění trvale obydlené domácnosti nabízíme ve dvou variantách, standardní je určena pro klienty, jimž vyhovují pojistné částky navržené KP s procentním omezením plnění u vybraných skupin pojištění jako je např. audio - video, elektronika, optika, starožitnosti, rozšířená varianta je tvořena tzv. stavebnicovým způsobem, kdy si klient sám nebo po dohodě s našimi pracovníky určí pojistné částky jednotlivých skupin pojištění (např. základní vybavení domácnosti, elektronika, optika, starožitnosti) dle svých představ a hodnoty majetku. Poji tûní rekreaãní domácnosti Pojištění trvale obydlené domácnosti je možno sjednat i pro tzv. druhou domácnost", kde pojištěný žije pouze přechodně. Pojištění rekreační domácnosti se sjednává na pojistnou částku, která vyjadřuje celkovou hodnotu vybavení rekreační domácnosti s procentním omezením plnění u vybraných skupin pojištěných věcí, jako je např. audio-video, elektronika, optika, starožitnosti. Poji tûní staveb Jedná se o pojištění rodinných domů, obytných domů, rekreačních chat a chalup, zahrádkářských chatek, garáží, hospodářských budov apod., které se nacházejí na území České republiky. Tímto pojištěním je možno pojistit také byt v osobním vlastnictví. Poji tûní odpovûdnosti za kodu z v konu povolání Pojištění se vztahuje na obecnou odpovědnost za škodu, kterou pojištěný způsobí svému zaměstnavateli při výkonu svého povolání. Dále se vztahuje i na škody, které pojištěný způsobí v přímé souvislosti s výkonem povolání a současně i na škody, které vzniknou z každého pracovního nebo obdobného poměru a za které pojištěný odpovídá podle ustanovení zákoníku práce nebo obdobného tuzemského předpisu, i když k nim došlo v cizině (na území celé Evropy). Pojištěním jsou také kryty škody způsobené zaměstnavateli úrokem z prodlení, sankcí za pozdní fakturaci sankce v souvislosti s výpočtem a poukazy daní a sankce za pozdní vrácení obalů. Poji tûní odpovûdnosti za kodu obãana v bûïném obãanském Ïivotû Toto pojištění se vztahuje na škody způsobené třetí osobě při rozmanitých činnostech v běžném občanském životě, např. v souvislosti s vedením domácnosti a provozem jejího zařízení, při rekreačním sportu, při jízdě na koni, způsobené v souvislosti s vlastnictvím nebo opatrováním 15

14 6 Zpráva o podnikatelské ãinnosti drobných hospodářských zvířat, vyplývajících z vlastnictví a používání legálně držených zbraní. Pojistná ochrana se týká jak pojištěného, tak jeho manželky (manžela), družky (druha) a svobodných nezletilých dětí, pokud s pojištěným žiji ve společné domácnosti. Pojištění se vztahuje i na zletilé děti do 25 let jejich věku, pokud se připravují na povolání a žijí s pojištěným ve společné domácnosti a dále na pomocníky v domácnosti, které pojištěný zaměstnává, tj. např. osoby, jimž svěřil opatrování bytu či zvířete. Pojištění poskytuje pojistnou ochranu i na tzv. škody finanční, jako jsou např. regresní nároky zdravotních pojišťoven či nároky pojistitelů majetku, kteří, když vyplatí plnění za pojištěnou věc, mají ze zákona právo vymáhat tyto částky na třetích osobách, jež škodu způsobily. Havarijní poji tûní motorov ch a pfiípojn ch vozidel je pojištění pro motorová a přípojná vozidla, která musí být způsobilá k provozu na pozemních komunikacích, nepoškozená a v dobrém technickém stavu, pro něž je vydáván platný český technický průkaz a platná česká státní poznávací značka (s výjimkou mopedů), a která jsou uvedena v sazebníku. Lze také sjednat pojištění mimořádné výbavy vozidla, pojištění dopravovaných zavazadel a věcí osobní potřeby a pojištění úrazu dopravovaných osob. Obsahem havarijního pojištění motorových a přípojných vozidel je základní pojištění motorového nebo přípojného vozidla, jeho povinné a obvyklé výbavy pro případ poškození, zničení nebo odcizení (all risk) nebo doplňková pojištění (tato pojištění nelze sjednat samostatně bez základního pojištění vozidla): a) pojištění mimořádné výbavy vozidla, b) pojištění dopravovaných zavazadel a věcí osobní potřeby, c) pojištění pro případ úrazu osob dopravovaných motorovým vozidlem. Územní platnost pojištění je rozšířena pro celou Evropu. Poji tûní odpovûdnosti za kodu zpûsobenou provozem vozidla V posledním čtvrtletí roku 1999 odstartovala reklamní a prodejní kampaň produktu, která kontinuálně přešla do roku Prodejní úspěch produktu byl překvapivý a posunul KP na čtvrté místo z dvanácti pojistitelů, kteří tento produkt začali provozovat. V důsledku úspěšného prodeje produktu se KP posunula i v celkovém pořadí pojistitelů na českém trhu a stala se jeho významnou součástí. V průběhu roku byl produkt zaveden do provozního systému a stabilizován. V posledním čtvrtletí začal na pojistném trhu masivní přesun klientů mezi pojistiteli. Toto období KP přestála bez újmy a zachovala si dobytou pozici na trhu. Škodný průběh byl překvapivě nízký, avšak nutno konstatovat, že v roce 2000 šlo o náběh škod, protože ještě nebyly odškodněny všechny dosud nedospělé nároky především ze škod na zdraví. Poji tûní prûmyslu a podnikatelû V pátém roce své existence na pojistném trhu KP, vědoma si silného kapitálového zázemí svého jediného akcionáře, Komerční banky, a. s., dále rozšířila nabídku pojistných produktů v oblasti pojištění průmyslu a podnikatelů. Kromě tradičních pojistných produktů z oblasti majetkového pojištění, jako je především pojištění proti živelním rizikům v plné šíři a řady produktů, zajišťujících bezpečný chod průmyslových a podnikatelských aktivit v oblasti například strojních, elektronických a chladírenských rizik, se jedná především o pojištění přerušení provozu, které považujeme za významnou součást zabezpečení podnikatelského rizika. Další řadou produktů, kde došlo k rozšíření nabídky, je oblast pojištění odpovědnosti za škodu, kterou hodláme dále rozšiřovat tak, aby pokrývala všechny nejdůležitější aktivity v oblasti podnikatelské, právní i ekonomické. Celkový objem pojistného v oblasti průmyslu dosáhl hodnoty tis. Kč. Předpokládáme další rozvoj nejen s ohledem na šíři pojistných produktů, ale velký důraz klademe i na jejich kvalitu jak v části upisující pojistná rizika, tak také v oblasti likvidace pojistných událostí. 16 Komerãní poji Èovna

15 6 Zpráva o podnikatelské ãinnosti Poji tûní majetku Îivelní poji tûní kryje škody způsobené neočekávanou událostí živelného rázu z oblasti základních živelných událostí: > požár, > přímý úder blesku, > výbuch, > pád letadla, při rozšířeném riziku: > záplavu, > povodeň, > vichřici, > krupobití, > sesouvání půdy, zřícení skal nebo zemin, > pád stromů, stožárů a jiných předmětů, které nejsou součástí pojištěné věci, > zemětřesení, dosahující alespoň šestého stupně mezinárodní stupnice (MCS), > tíha sněhu nebo námrazy, je-li pojištěnou věcí budova, vodovodní riziko: > vztahuje se na škody způsobené na pojištěné věci vodou unikající z vodovodního zařízení nebo z nádrže, jinou kapalinou nebo párou unikající z ústředního, etážového, dálkového topení nebo solárních systémů, došlo-li k poškození přetlakem páry nebo zamrznutím vody v nich. Uplatňuje se i na pojistnou ochranu zásob v oblasti skladového hospodářství. Poji tûní krádeïe pojištění se vztahuje na věci, jestliže byly odcizené způsobem, při kterém musí pachatel překonat překážky nebo opatření chránící věc před odcizením. Některé předměty pojistné ochrany vyžadují zvláštní režim ochrany před krádeží nebo loupeží. Poji tûní strojû a strojních zafiízení jedná se o široké pojištění strojů a strojních zařízení, které se v praxi označuje jako lom strojů. Vztahuje se i na škody způsobené nesprávnou obsluhou, údržbou nebo opravou, při přepravě na místo montáže, při montáži apod. Není zde zahrnuto poškození v důsledku živelných událostí, ale je možno je připojistit. Jsou vyloučena poškození vzniklá běžným opotřebením, korozí, poškozením těsnění apod. Poji tûní elektronick ch zafiízení jedná se o pojištění veškerých zařízení, jejichž podstatu tvoří elektronické nebo elektrotechnické vybavení, které zahrnuje velmi širokou škálu výrobků a zařízení. Sjednává se pro případ poškození nebo zničení věci nahodilou událostí. Nevztahuje se na škody vzniklé následkem trvalého provozu nebo postupného stárnutí pojištěné věci, trvalým působením vlhkosti, chemických, teplotních nebo mechanických vlivů nebo vady, které měla pojištěná věc před uzavřením pojištění a poškození, za něž je ze zákona zodpovědný výrobce. Poji tûní vûcí pfii pfiepravû jedná se o pojištění pro případ poškození, zničení, odcizení nebo ztráty vlastních věcí při přepravě, k jejichž poškození, zničení nebo pohřešování dojde při dopravní nehodě vyšetřené Policií ČR. Pojištění se vztahuje i na případ poškození, zničení nebo pohřešování přepravované věci v příčinné souvislosti s dopravní nehodou, jestliže poškozený nebo jeho zástupce byl při dopravní nehodě zbaven možnosti pojištěné věci opatrovat, 17

16 6 Zpráva o podnikatelské ãinnosti dále se sjednává pro případ poškození nebo zničení pojištěných přepravovaných věcí živelní událostí - požárem, výbuchem, úderem blesku, vichřicí, krupobitím, pádem stromů nebo jiných předmětů, které nejsou součástí vozidla ani přepravovaného nákladu. Poji tûní skel, v loh, neónov ch trubic a mark z toto pojištění lze sjednat jen za předpokladu, že klient má u KP sjednáno další, především živelní pojištění majetku. Vztahuje se na takové pojištění nebo zničení, při kterém zasazené nebo osazené sklo bylo rozbito, prasklo nebo bylo poškozeno tak, že je nezbytná jeho výměna. Nevztahuje se na škody způsobené rozbitím při instalaci, montáži a demontáži, přepravě a dopravě, právě tak jako na škody způsobené výrobní vadou skla. Poji tûní obsahu chladících zafiízení toto pojištění lze sjednat jen za předpokladu, že klient má u KP sjednáno další, především živelní pojištění majetku. Pojištění se sjednává pro obsah chladícího nebo mrazícího zařízení. Pojištěné věci mají obvykle charakter souboru, v pojistné smlouvě musí být tento soubor (případně jednotlivé věci) specifikován popisem. Stavebnû-montáÏní poji tûní Stavební a montážní pojištění se vztahuje na případy poškození nebo zničení pojištěné věci nahodilou událostí při stavební a montážní činnosti nebo v souvislosti s ní. Toto pojištění je konstruováno jako pojištění na všechna rizika (all risk), tedy je pojištěno vše, co není ve smlouvě a jejích součástech vyloučeno. V rámci tohoto pojištění se uzavírá i pojištění na odpovědnost za škodu způsobenou v přímé souvislosti s budovaným stavebním nebo montážním dílem. Poji tûní motorov ch vozidel jedná se o havarijní i povinně smluvní pojištění motorových vozidel. Jsme připraveni pojistit jak jednotlivá motorová vozidla, tak i flotily osobních, užitkových i nákladních motorových vozidel, autobusů speciálních vozidel používajících veřejné komunikace. Ostatní dle poïadavku klienta vyskytují se případy, kdy požadavky klienta nemohou být jednoznačně zařazeny do příslušného oddílu pojistných produktů. Časté jsou též případy kombinovaného pojištění. I v tomto případě jsme schopni vyjít vstříc a připravit nabídku pojištění, která by optimálně vyhovovala. Poji tûní odpovûdnosti za kodu Obecná odpovûdnost plynoucí z provozované ãinnosti pojištění se vztahuje na škody způsobené činností nebo vztahem pojištěného uvedené v oprávnění k činnosti. Sjednaný rozsah pojištěných činností nemůže být větší než je rozsah činností uvedený v platném dokladu o oprávnění k činnosti, ale může mít menší rozsah činností než je uveden v platném dokladu. Pojištění se sjednává pro případ odpovědnosti za škody vzniklé jinému na zdraví, životě nebo na majetku. Pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škodu na automobilech zaměstnanců pojištěného používaných na služební cesty. Tato základní doložka kryje odpovědnost za škody vyplývající z vlastnictví nebo užívaní (držby) nemovitostí, pokud jsou tyto nemovitosti vedeny v účetnictví pojištěného. Poji tûní odpovûdnosti za v robek toto pojištění kryje škodu vzniklou poškozenému v souvislosti s dodáním vadného výrobku nebo vadně provedenou objednanou činností pojištěným, pokud škoda vznikla špatnou kvalitou dodané věci nebo objednané činnosti. Pojišťovna v tomto případě nahradí škodu způsobenou tímto výrobkem. Pojištění se vztahuje nejen na pojistné události způsobené na území ČR, ale též v zahraničí. Budou hrazeny v české měně a pouze v souladu s českým právním řádem. 18 Komerãní poji Èovna

17 6 Zpráva o podnikatelské ãinnosti Poji tûní odpovûdnosti za kodu z pfiepravních smluv je možno sjednat pojištění právnické nebo fyzické osoby vlastnící koncesní listinu k provozování přepravní činnosti v silniční nákladní dopravě nebo zasilatelské činnosti. Pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou na přepravované věci movité na území ČR, pokud přeprava započala a také skončila na území ČR a v průběhu přepravy neopustila území ČR, nebo jako mezinárodní přeprava v případě, že byly přepravovány na území minimálně dvou států na základě Úmluvy o mezinárodní přepravě CMR. Poji tûní odpovûdnosti managementu jedná se o pojištění pracovníků vrcholového managementu, jejichž rozhodnutí může způsobit následné škody jak finanční, tak majetkové. Nejsou kryty úmyslné škody způsobené s úmyslem poškodit svěřenou oblast řízení. Poji tûní ostatní dle poïadavku klienta existuje celá řada stále se rozšiřujících oblastí pojištění odpovědnosti, které je nutno řešit individuálně. I v tomto případě jsme připraveni nabídnout individuálně připravený pojistný produkt, který optimálně vyhoví požadavkům klienta. Univerzální Ïivnostenské poji tûní je koncipováno pro drobné podnikatele s ročními příjmy do Kč a kryje škody, které mohou nastat na movitých i nemovitých věcech živelní událostí, vodovodní událostí, vandalismem nebo odcizením. Tento typ pojištění lze rovněž sjednat pro případ jakékoli nahodilé události na strojích a elektronických zařízeních a pro odpovědnost za škodu způsobenou z činnosti firmy. 19

18 6 Zpráva o podnikatelské ãinnosti 6.4 Distribuce Prodej produktů pojištění je zabezpečován prostřednictvím vlastní obchodní sítě, obchodní sítě Komerční banky, a. s., obchodní sítě dceřiných společností Komerční banky, a. s., externích sítí (makléřů a dealerů), telefonního centra. 6.5 Zaji tûní KP přikládala od počátku velký význam spolupráci s největšími světovými zajišťovnami s dlouholetou tradicí, jejichž vysoký rating je zárukou solventnosti a stability a přispívá ke schopnosti pojišťovny dostát svým závazkům. Îivotní a úrazové poji tûní Vedoucím zajistitelem pro životní a úrazové pojištění je již od roku 1995 švýcarská zajišťovna Swiss Re. Na zajistném programu KP se dále podílí švýcarská zajišťovna Gerling Globale a německá zajišťovna Műnich Re. NeÏivotní poji tûní Hlavní programy pro nás zprostředkovává významný zajistný broker Willis London. Program je umístěn u vedoucího zajistitele GE Frankona, respektive Zűrich Re a dále zajistitelé Hannover Re, Műnich Re, Bavarian Re, Sorema, Royal&Sun Alliance a CERES (Lloyd s syndikáty), CCR Re, Europa Re Cologne a Secura Re. Pro další oblasti využíváme zprostředkování dalšího významného zajistného brokera - Heath Lambert Group. Kromě výše uvedených zajistitelů se objevují v rámci této spolupráce další zajistitelé, jako například Koln Re a Partner Re. Zaji tûní cestovního poji tûní V oblasti cestovního pojištění, je zajišťovací program pro pojištění držitelů platebních karet EC/MC a VISA řešen zajišťovacími smlouvami se společnostmi Inter Partner Assistance S.A., Le Mans Ré a Swiss Re uzavřeny přímo a u pojištění držitelů platebních karet American Express smlouvou s Inter Partner Assistance S.A. uzavřenou přímo a smlouvou s ACE zprostředkovanou makléřskou společností Marsh, London. 6.6 Hospodafiení spoleãnosti Ekonomické výsledky dosažené společností v loňském roce lze bez nadsázky označit za mimořádné. Auditorem potvrzená ztráta ve výši 6,6 mil. Kč je o více než 123 mil. Kč nižší, než předpokládal plán. Vzhledem k tomu, že hospodářský výsledek zahrnuje také příspěvek společnosti ve výši 19,5 mil. Kč na budoucí deficit zdrojů České kanceláře pojistitelů spojený s úhradou škod plynoucích z provozování povinného pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorového vozidla (POV) Českou pojišťovnou, a. s., do konce roku 1999, dosáhla společnost po letech ztrát v loňském roce fakticky ziskový výsledek (s tvorbou zdrojů na úhradu deficitu mělo být započato až v roce 2001). Dosažený hospodářský výsledek stabilizuje ekonomickou situaci společnosti, neboť kumulovaná ztráta představuje k celkem 40,6 % hodnoty základního jmění, tj. nevytváří nutnost jeho doplnění. Přesto i nadále deklaruje akcionář připravenost řešit potřebu případného doplnění jmění, pokud by taková situace nastala. Za zaznamenání stojí, že v porovnání s rokem 1999 došlo k poklesu nákladů správní režie na jednu korunu předepsaného pojistného z 0,376 Kč na 0,203 Kč. To je údaj, který snese srovnání s nejvýznamnějšími subjekty pojišťovacího trhu ČR. V souladu se stanovami společnosti a doporučením dozorčí rady bylo rozhodnuto převést ztrátu za rok 2000 do dalších období a uhradit ji z budoucího zisku. 20 Komerãní poji Èovna

19 6 Zpráva o podnikatelské ãinnosti Solventnost Celková skutečná míra solventnosti pro KP jako univerzální pojišťovnu přesahuje minimální míru solventnosti více než dvojnásobně a společnost je tedy solventní. U životního pojištění je však díky skokovému nárůstu předpisu a tím spojených pořizovacích nákladů k ultimu loňského roku záporná. Jde o přechodný stav, který s ohledem na výsledek v neživotním pojištění nikterak neohrožuje splnění závazků společnosti vůči klientům. rok NeÏivotní poji tûní skuteãná míra solventnosti minimální míra solventnosti Îivotní poji tûní skuteãná míra solventnosti (17 063) minimální míra solventnosti (údaje v tis. Kč) Technické rezervy Především úspěch, kterého se společnosti podařilo dosáhnout při prodeji POV, vedl k novému skokovému nárůstu technických rezerv, jejichž hodnota dosáhla k částky tis. Kč. V porovnání s rokem 1999 tedy stoupla hodnota technických rezerv o 230 %. Při zhodnocování technických rezerv byl přes všeobecný a trvalý pokles úrokových sazeb dosažen výnos ve výši 8,47 %. Personalistika Personální vývoj probíhal v limitech nastavených plánem. K dosáhl stav zaměstnanců společnosti 417 osob, což představuje v porovnání s rokem 1999 zvýšení o 177 osob. Rozhodující část nově přijatých pracovníků byla situována na posílení vlastní obchodní sítě a sítě likvidačních středisek. Rozsáhlá agenda, spojená s provozem a správou téměř půlmilionového kmene POV, pak byla jedním z hlavních důvodů výrazného zvýšení početních stavů pracovníků centrální pobočky v Jihlavě. V čerpání mzdových prostředků se uplatňoval racionální a střízlivý přístup dokumentovaný konečnou úsporou mzdových prostředků ve srovnání s plánem. 21

20 7 Vybrané údaje z rozvahy Aktiva (v tis. Kč) Nehmotn majetek Finanãní umístûní Pozemky a stavby Cenné papíry Depozita u bank Pohledávky Pohledávky z pfiímého poji tûní Ostatní pohledávky Ostatní aktiva Hmotn movit majetek BûÏné úãty Pfiechodné úãty aktiv Aktiva celkem Pasiva (v tis. Kč) Základní jmûní a fondy Základní jmûní Ostatní fondy Technické rezervy celkem Rezerva na pojistné jin ch období Technické rezervy Ïivotního poji tûní Technické rezervy neïivotního poji tûní Rezerva na prémie a slevy Ostatní technické rezervy Závazky ze sloïen ch depozit Závazky Z pfiímého poji tûní Ostatní Pfiechodné úãty pasiv Nerozdûlen zisk minul ch let Nerozdûlená ztráta minul ch let ( ) (77 297) 0 Zisk (ztráta) bûïného úãetního období (6 598) (98 856) (84 410) Pasiva celkem Komerãní poji Èovna

T - Hospodářský výsledek, výnosy a náklady komerční pojišťovny.

T - Hospodářský výsledek, výnosy a náklady komerční pojišťovny. T - Hospodářský výsledek, výnosy a náklady komerční pojišťovny. 1. Hospodářský výsledek Hospodářský výsledek účetní jednotky je důležitým ukazatelem úrovně jejího hospodaření. Zjišťuje se ze zůstatků účtových

Více

= zahrnuje všechny pojišťovny a zajišťovny a další subjekty finančního trhu

= zahrnuje všechny pojišťovny a zajišťovny a další subjekty finančního trhu Otázka: Pojišťovnictví Předmět: Ekonomie Přidal(a): zojiiik Pojišťovnictví = zahrnuje všechny pojišťovny a zajišťovny a další subjekty finančního trhu - zaměřeno na tvorbu fondů, jejich spravování a používání

Více

B. Dlouhodobý nehmotný majetek C. Finanční umístění (investice)

B. Dlouhodobý nehmotný majetek C. Finanční umístění (investice) ERGO pojišťovna, a.s. Rozvaha k 31. prosinci 2015 (v tisících Kč) Sídlo společnosti: Vyskočilova 1481/4; 140 00 Praha 4 IČO: 61858714 Hrubá výše Úprava Čistá výše Čistá výše I. AKTIVA B. Dlouhodobý nehmotný

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTU TVÍ JÍCÍCH SUBJEKTŮ POSKYTU SLUŽB

ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTU TVÍ JÍCÍCH SUBJEKTŮ POSKYTU SLUŽB ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTUJÍCÍCH SLUŽBY POJIŠTĚNÍ A ZAJIŠTĚNÍ dr. Malíková 1 Výběr z témat 1. Vymezení pojmů (úkoly pojišťoven, základní terminologie, účetní legislativa, oceňování majetku pojišťoven,

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Údaje o DIRECT pojišťovně

Údaje o DIRECT pojišťovně ČTVRTLETNÍ ZPRÁVA K 30. 6. 2016 Údaje o DIRECT pojišťovně Obchodní firma: DIRECT pojišťovna, a.s. Sídlo: Nové sady 996/25, Staré Brno, 602 00 Brno www.direct.cz Identifikační číslo: 250 73 958 Vznik společnosti:

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 1. 1. 2014 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

2. DLOUHODOBÝ MAJETEK MIMO FINANČNÍ MAJETEK Dlouhodobý nehmotný majetek-vymezení Dlouhodobý nehmotný majetek

2. DLOUHODOBÝ MAJETEK MIMO FINANČNÍ MAJETEK Dlouhodobý nehmotný majetek-vymezení Dlouhodobý nehmotný majetek OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ 11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy 12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví 12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu o účetnictví

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS Komerční banka dosáhla podle mezinárodních účetních standardů za tři čtvrtletí roku 2002 nekonsolidovaného čistého zisku ve výši 6 308 mil. Kč. Návratnost kapitálu (ROE) banky činila 30,7 %, poměr nákladů

Více

Dotazník. pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM)

Dotazník. pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM) Dotazník pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK Jméno a příjmení nebo název společnosti RČ/IČO Adresa bydliště nebo sídla společnosti POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM)

Více

Pojišťovnictví přednáška

Pojišťovnictví přednáška Pojišťovnictví 2.- 5. přednáška 1 Pojistný vztah, principy pojištění Pojistný vztah určitá forma společenského spojení osob nebo hospodářských subjektů a pojistitelů, který má ekonomický charakter. Obsahem

Více

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Návrh převodového můstku dle vyhlášky č. 410 / 2009 Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS SÚ ÚJ účtová skupina syntetický účet účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009

Více

Obsah přílohy. Příloha k účetní závěrce PCB Benešov, a. s.

Obsah přílohy. Příloha k účetní závěrce PCB Benešov, a. s. Příloha k závěrce PCB Benešov, a. s. Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví obsah závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z ch

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 var. Aa Úloha 1 - Zásoby 1. Na sklad převzato zboží pořizovací ceně 62 000,- 132 131 2. Faktura od zahraničního dodavatele za pom. materiál 10 000 USD (aktuální

Více

Údaje o pojišťovně. snížení základního kapitálu

Údaje o pojišťovně. snížení základního kapitálu Údaje o pojišťovně Základní údaje o pojišťovně Obchodní firma: Vitalitas pojišťovna, a.s. Právní forma: akciová společnost Sídlo: Tusarova 1152/36, 170 00 Praha 7 IČ: 257 10 966 Datum zápisu do obchodního

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Maximum Evolution PLATNÝ OD 1. 1. 2014 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

OBSAH. ČÁST PRVNÍ: Obecná charakteristika pojišťovnictví a jeho regulace. Úvod... 11

OBSAH. ČÁST PRVNÍ: Obecná charakteristika pojišťovnictví a jeho regulace. Úvod... 11 OBSAH Úvod...................................................... 11 ČÁST PRVNÍ: Obecná charakteristika pojišťovnictví a jeho regulace 1 Pojišťovnictví a jeho postavení v 20. a 21. století...............

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

Představení PVZP a pojistných produktů. Štěpán Filipi Praha

Představení PVZP a pojistných produktů. Štěpán Filipi Praha Představení PVZP a pojistných produktů Štěpán Filipi Praha 11.5.2017 Pojišťovna VZP, a.s. Ryze česká, komerční pojišťovna v oblasti neživotního pojištění. Spolehlivá, stabilní a solventní pojišťovna s

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

ROZVAHA. k 30. září Pojišťovna: Česká pojišťovna a.s., Spálená 16, Praha 1 IČO: v tisících Kč I. AKTIVA AKTIVA CELKEM

ROZVAHA. k 30. září Pojišťovna: Česká pojišťovna a.s., Spálená 16, Praha 1 IČO: v tisících Kč I. AKTIVA AKTIVA CELKEM ROZVAHA k 3. září 24 Pojišťovna: Česká pojišťovna a.s., Spálená 16, Praha 1 IČO: 45272956 v tisících Kč I. AKTIVA Legenda Hrubá výše Úprava Čistá výše 1 2 3 4 B. Dlouhodobý nehmotný majetek, z toho: C.

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41 5 OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ...11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy...12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví...12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

Přílohy. Příloha č. 1. Výkaz zisků a ztrát v bance. 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy. Z toho: úroky z dluhových cenných papírů

Přílohy. Příloha č. 1. Výkaz zisků a ztrát v bance. 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy. Z toho: úroky z dluhových cenných papírů Přílohy Příloha č. 1 Výkaz zisků a ztrát v bance. 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy Z toho: úroky z dluhových cenných papírů 2. Náklady na úroky a podobné náklady Z toho: náklady na úroky z dluhových

Více

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná Obec Ostružná Ostružná 135, 788 25 Branná Směrnice č. 3/2017 Účtový rozvrh, účetní knihy a náležitosti účetních dokladů IČ: 00636096 Schváleno Zastupitelstvem obce Ostružná dne 18. 1. 2017 usnesením č.

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PLATNÝ OD 21. 7. 2013 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností ALIVO a.s. Křemencova 4/175, Praha 1 ke dni 31.12.216 v tis. Kč 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce je sestavena

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00294055 Název účetní jednotky Období Obec Bory 10 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 106 818 132,09 117 456 374,68 (012) (013)

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.213 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 213 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 75015269 Název účetní jednotky Období Mateřská škola Nový Hrádek 12 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 155,91 76,91 (012) (013)

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00273295 Název účetní jednotky Období Obec Žernov 13 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 18 393 786,37 18 984 283,75 (012) (013)

Více

Sedmá přednáška z UCPO. TÉMA: Účtování o technických rezervách

Sedmá přednáška z UCPO. TÉMA: Účtování o technických rezervách Sedmá přednáška z UCPO TÉMA: Účtování o technických rezervách Technické rezervy Na účtech účtové skupiny 4x Technické rezervy účtuje pojišťovna o technických rezervách podle zvláštních předpisů o pojišťovnictví

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Příloha k účetní závěrce,

Příloha k účetní závěrce, Příloha k účetní závěrce, sestavená podle 39 vyhlášky č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli. Obecné údaje

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. ČERVENCI 2015

MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. ČERVENCI 2015 MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. ČERVENCI 2015 Výkaz o finanční situaci k 31. červenci 2015 Stav k Stav k 31. červenci 2015 31. prosinci 2014 (neauditováno) (neauditováno) AKTIVA () AKTIVA CELKEM 13 234

Více

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 0. Vymezení konsolidačního celku 0.0. Konsolidující účetní jednotka Interhotel Olympik, a.s. Sokolovská 138 Praha 8 IČ 45272271 ) Název a sídlo

Více

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY PŘÍLOHA III USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) Příloha č. 1 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ OK1 PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností ALIVO a.s. Křemencova 4/175, Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty

Více

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Daňové odpisy Řídí se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 30 Doba odpisování činí minimálně: odpisová skupina

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Příloha č. 7 Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Účtování provozu banky. dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy

Účtování provozu banky. dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy Účtování provozu banky dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy - dlouhodobý majetek hmotný, nehmotný - účty dlouhodobého majetku, pořízení dlouhodobého majetku a oprávek = 43. skup. účtů - účtování

Více

Pojištění dopravců a zasílatelů. Inovované flotilové pojištění

Pojištění dopravců a zasílatelů. Inovované flotilové pojištění Pojištění dopravců a zasílatelů Inovované flotilové pojištění Dopravci a zasílatelé Se zvyšujícími se objemy a hodnotami přepravovaného zboží dochází k nárůstu dopravních rizik, kterým jsou provozovatelé

Více

Bankovnictví a pojišťovnictví

Bankovnictví a pojišťovnictví Bankovnictví a pojišťovnictví JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Provozovat na území České republiky

Více

93/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. dubna 2007 o informační povinnosti penzijního fondu pro účely dohledu České národní banky

93/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. dubna 2007 o informační povinnosti penzijního fondu pro účely dohledu České národní banky 93/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. dubna 2007 o informační povinnosti penzijního fondu pro účely dohledu České národní banky Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 4 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní

Více

Podobné jako v podnikatelském subjektu, zahrnuje účtování: a) dlouhodobého majetku, b) zásob, c) zúčtovacích vztahů ad.

Podobné jako v podnikatelském subjektu, zahrnuje účtování: a) dlouhodobého majetku, b) zásob, c) zúčtovacích vztahů ad. UcFI 6. přednáška Účtování provozu banky Podobné jako v podnikatelském subjektu, zahrnuje účtování: a) dlouhodobého majetku, b) zásob, c) zúčtovacích vztahů ad. a) dlouhodobý majetek hmotný, nehmotný -

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ OK1 PLATNÝ OD 1. 1. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

5. Významné položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty

5. Významné položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty Výroční zpráva 2015 5. Významné položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty 5.1. Dlouhodobý majetek a) Dlouhodobý nehmotný majetek: Pořizovací hodnota Zřizovací výdaje Software Software do 60 TCZK Audiovizuální

Více

7. Příjemka na v loňském roce vyfakturovaný materiál 120 000 112 119 8. FAP za nákup stroje 270 000 51 300 321 300

7. Příjemka na v loňském roce vyfakturovaný materiál 120 000 112 119 8. FAP za nákup stroje 270 000 51 300 321 300 Op. Tet Částka MD D 1. Otevření účtů aktiv a pasiv 21 200 000 21 200 000 2. FAP za materiál dodaný v minulém období 300 000 57 000 357 000 3. FAP za nákup materiálu v zahraničí 20 000 GBP @ 29,70 AÚ 710

Více

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady Příloha k účetní závěrce k 31.12.2015 společnosti GOLF RESORT ČERNÝ MOST a.s. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14/3201 150 00 Praha 5

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14/3201 150 00 Praha 5 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. 150 00 Praha 5 Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti tuto

Více

Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31.PROSINCI 2013

Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31.PROSINCI 2013 Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31.PROSINCI 2013 Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2013 PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU Zákonný Základní rezervní

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s. Zlechov č.p Zlechov IČ Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2015

VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s. Zlechov č.p Zlechov IČ Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2015 VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s. Zlechov č.p. 538 687 10 Zlechov IČ 293 80 634 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2015 Vyhotoveno dne: Podpis statutárního orgánu účetní jednotky: Osoba odpovědná

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění Investiční životní pojištění EVOLUCE

Přehled poplatků a parametrů pojištění Investiční životní pojištění EVOLUCE Přehled poplatků a parametrů pojištění Investiční životní pojištění EVOLUCE platný od 1. 7. 2011 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní a nákupní cenou (prodejní

Více

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. prosince 2016 Roční závěrka je sestavená v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 500/2002

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

Příloha účetní závěrky za rok 2014 I. Obecné údaje

Příloha účetní závěrky za rok 2014 I. Obecné údaje Příloha účetní závěrky za rok 2014 I. Obecné údaje název Vimperská masna a. s. sídlo Vimperk, Špidrova 84, 385 01 IČO: 46678387 právní forma rozhodující předmět činnosti akciová společnost datum založení

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací Úč. ÚOPO 3 02 R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací (V tisících Kč,h na 2 des. míst) Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Střední odborná

Více

Rozvaha. Česká pojišťovna, a. s., Praha. nekonsolidovaná k sestaveno dle mezinárodních účetních standardů. v tisících CZK.

Rozvaha. Česká pojišťovna, a. s., Praha. nekonsolidovaná k sestaveno dle mezinárodních účetních standardů. v tisících CZK. Rozvaha nekonsolidovaná k 31.3.26 v tisících CZK Aktuální období Minulé období Aktiva Nehmotný majetek Majetkové podíly v dceřiných a přidružených společnostech a společných podnicích Finanční aktiva Finanční

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 IN STORE MEDIA Praha a.s. Ke Krči 26 147 00 Praha 4 Braník DIČ CZ26177757 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 Odesláno dne: Podpis statutárního orgánu Osoba odpovědná za účetnictví

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu. Účetnictví pojišťoven

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu. Účetnictví pojišťoven Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Účetnictví pojišťoven Název tématického celku: Metodika účetnictví I. Cíl: Získat základní znalosti o účetnictví pojišťoven. V této části

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PLATNÝ OD 1. 10. 2016 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty Příloha C Směrná účtová osnova a účtový rozvrh (na úrovni syntetických účtů) pro užití v podmínkách VŠFS (V prvním sloupci jsou třídy a skupiny účtů směrné účtové osnovy dané vyhláškou č.500/ 2002 Sb.

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

Přílohy. Příloha č. 1. Příloha č. 2. Emitované dluhopisy ČSOB. Právní úprava cenných papírů

Přílohy. Příloha č. 1. Příloha č. 2. Emitované dluhopisy ČSOB. Právní úprava cenných papírů Přílohy Příloha č. 1 Emitované dluhopisy ČSOB Příloha č. 2 Právní úprava cenných papírů Obecná právní regulace je obsažena v zákoně č. 591/1992 Sb. o cenných papírech, který vedle obecných ustanovení obsahuje

Více

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02. KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 1. 1. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

Údaje o DIRECT pojišťovně

Údaje o DIRECT pojišťovně ČTVRTLETNÍ ZPRÁVA K 30. 9. 2016 Údaje o DIRECT pojišťovně Obchodní firma: DIRECT pojišťovna, a.s. Sídlo: Nové sady 996/25, Staré Brno, 602 00 Brno www.direct.cz Identifikační číslo: 250 73 958 Vznik společnosti:

Více

AEGON Pojišťovna, a.s. akciová společnost. Praha 4, Na Pankráci 26/322, PSČ 140 00. 21.09.2010, zápis předsedy představenstva. 380.000.

AEGON Pojišťovna, a.s. akciová společnost. Praha 4, Na Pankráci 26/322, PSČ 140 00. 21.09.2010, zápis předsedy představenstva. 380.000. AEGON Pojišťovna, a.s. Informace o pojišťovně podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádějí

Více

Rozvaha obchodní společnosti v souladu s českou legislativou, k

Rozvaha obchodní společnosti v souladu s českou legislativou, k Rozvaha obchodní společnosti v souladu s českou legislativou, k 31.12.2011 tis. Kč AKTIVA CELKEM 703 000 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 0 B. louhodobý majetek 403 000 B. I. louhodobý nehmotný

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

7.4 Pohledávky za pojistníky v účetních výkazech

7.4 Pohledávky za pojistníky v účetních výkazech SPECIFIKA VYKAZOVÁNÍ POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ Z PŘÍMÉHO 7.4 Pohledávky za pojistníky v účetních výkazech Pohledávky za pojistníky se v rozvaze vykazují v čisté výši. Čistá hodnota pohledávek se vypočítá z

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, , Brno

hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, , Brno E hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, 616 00, Brno zapsána v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 84913, IČ: 03453600 TEL./FAX: 541 241 940, 541 212 066 GSM: 602 512 770, 603 290 439 E-MAIL:

Více