Obsah V roãní zpráva 2000

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah V roãní zpráva 2000"

Transkript

1 v roãní zpráva 2000

2 Obsah 1 Základní údaje o společnosti 2 Úvodní slovo 3 Složení představenstva 4 Dozorčí rada 5 Základní přehled o výsledcích 6 Zpráva o podnikatelské činnosti Obchod Produkty Charakteristika produktů Distribuce Zajištění Hospodaření společnosti 7 Vybrané údaje z rozvahy 8 Vybrané údaje z výkazů zisků a ztrát 9 Další vybrané informace z přílohy k roční účetní uzávěrce za rok Výrok auditora 11 Zpráva Dozorčí rady 12 Adresy 13 Pobočky Komerční pojišťovny, a. s., v České republice 3

3 1 Základní údaje o spoleãnosti Obchodní jméno Komerční pojišťovna, a. s. Právní forma akciová společnost Datum vzniku Základní jmûní 450 mil. Kč Akcionáfi jediným akcionářem je Komerční banka, a. s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33, IČO Pfiedmût ãinnosti > pojišťovací činnost v oblasti životního i neživotního pojištění > zajišťovací činnost ve smyslu odevzdávání části převzatého rizika zajistiteli > činnosti související s pojišťovací a zajišťovací činností > zábranná činnost > uzavírání zprostředkovatelských smluv s fyzickými osobami nebo právnickými osobami s bydlištěm nebo sídlem na území České republiky na sjednávání pojištění ve svůj prospěch Orgány spoleãnosti valná hromada představenstvo dozorčí rada Sídlo spoleãnosti Praha 1, Jindřišská 17, IâO zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 3362 Společnost je členem Finanční skupiny Komerční banky, a. s., České asociace pojišťoven a Českého jaderného poolu. 5

4 2 Úvodní slovo Ing. Jan Klak, pověřen řízením společnosti od do Pátý rok činnosti Komerční pojišťovny, a. s. (dále jen KP), byl ve znamení upevňování pozic získaných na trhu pojištění odpovědnosti z provozu vozidel a snahou o diverzifikaci rizika dynamickým rozvojem prodeje dalších pojišťovacích produktů. Konečná bilance obchodních výsledků na úrovni téměř dvou miliard korun předepsaného pojistného a celkově sedmé místo mezi společnostmi nabízejícími produkty na trhu pojištění v ČR potvrdily, že se KP podařilo stanovené cíle dosáhnout. Rozhodující část pojišťovacích obchodů byla realizována ve vlastní obchodní síti společnosti, kterou v závěru roku tvořily 4 divizní pobočky, 14 oblastních poboček a 73 obchodních míst, převážně umístěných ve volných prostorách poboček Komerční banky, a. s. Z celkového objemu obchodů přinesla vlastní síť více než 80 %; zbývající část obchodů v řádu okolo 350 mil. Kč byla realizována obchodními místy Komerční banky, a. s. S uspokojením je možné konstatovat, že v průběhu roku byl nastartován prodej pojištění po telefonu prostřednictvím telefonního centra Komerční banky, a. s., a pracovníci banky byli vyškoleni v prodeji některých nových pojišťovacích produktů. V těchto souvislostech jde tedy o zřetelný posun spolupráce společnosti s Komerční bankou, a. s., na kvalitativně vyšší úroveň, jejíž cílem byl a zůstává komplexně obsloužený spokojený zákazník. Vedle rozvoje prodeje proto byla pozornost společnosti soustředěna na likvidaci pojistných událostí. V průběhu roku byla výrazně personálně posílena a geograficky rozšířena vlastní síť likvidačních středisek zejména s ohledem na plynulou likvidaci pojistných událostí na úseku pojištění odpovědnosti z provozu vozidel. Také u dalších druhů pojištění je průběžně sledována délka a výsledky likvidace pojistných událostí a jsou vyhodnocovány podněty signalizované klienty. Za úspěch a zodpovědný přístup ke klientům lze označit výsledky společnosti dosažené při správě portfolia technických rezerv. Ty umožnily v období trvalého poklesu úrokových sazeb zachovat příslušné skupině klientů podíl na výnosech z hospodaření ve výši 10,4 % (včetně technické úrokové míry). Celkově možno uzavřít s tím, že rok 2000 představuje ve vývoji společnosti jednoznačně historický mezník. Nejen tím, že se podařilo dotáhnout prodej produktů k dvoumiliardové hranici, ale zejména tím, že se poprvé podařilo přiblížit hospodaření společnosti na dosah tzv. černé nuly. To spolu s aktivním přístupem akcionáře k realizaci strukturálně vyvážené koncepce produkce vytváří velmi dobrý předpoklad rozvoje společnosti v dalších letech. 6 Komerãní poji Èovna

5 3 SloÏení pfiedstavenstva Ing. Zdenûk Lustig Ing. Jan Klak Ing. Stanislava Fiedlerová Ing. Václav Run tuk předseda představenstva místopředseda představenstva člen představenstva člen představenstva (od (do ) předseda představenstva) 4 Dozorãí rada JUDr. Ing. Otakar Ing. Jaroslav Ing. Jifiina Bok ová Ing. Tomá Kuãera Schlossberger Martinec člen dozorčí rady člen dozorčí rady předseda dozorčí rady místopředseda dozorčí rady (do ) (do ) doc. Ing. Jifií prof. RNDr. Dvofiáãek, CSc. Petr Mandl, DrSc. člen dozorčí rady člen dozorčí rady 7

6 5 V sledky ve zkratce rok pfiedepsané pojistné (tis. Kč) z toho Ïivotní neïivotní aktiva (tis. Kč) základní jmûní (tis. Kč) technické rezervy (tis. Kč) v sledek (tis. Kč) (6 598) (98 856) (84 410) smlouvy (ks) dlouhodobé krátkodobé podíl na v nosech pro klienty (%)* 5,9 5,8 16,5 pojistné plnûní (tis. Kč) z toho Ïivotní neïivotní evidenãní poãet zamûstnancû * ) Poznámka: Podíl na výnosech ve výši překračující technickou úrokovou míru 8 Komerãní poji Èovna

7 6 Zpráva o podnikatelské ãinnosti 6.1 Obchod Obchodní činnost KP i v roce 2000 zaznamenala nárůst produkce v prodeji životního i neživotního pojištění. Násobek předepsaného pojistného oproti předchozímu roku dosáhl hodnoty 4,16 (v životním pojištění 2,50 a u neživotního pojištění 5,29). KP skončila s předpisem pojistného ve výši tis. Kč výrazně lépe než v loňském roce, a to celkově na 7. místě, v životním pojištění dosáhla společnost s předpisem ve výši tis. Kč 9. místa a v neživotním pojištění s předpisem ve výši tis. Kč 6. místa. Výrazný úspěch zaznamenala KP v pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a skončila na 4. místě s předepsaným pojistným ve výši tis. Kč a současně vzrostl i pojistný kmen u ostatních produktů v souvislosti se zvýhodněním podmínek pro klienty, kteří uzavřeli u KP pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Výkon obchodní sítě zaznamenal výrazný posun v oblasti spolupráce s obchodními místy Komerční banky, a. s. V současné době je obchodní činnost KP zajišťována nejen z 82,5 % vlastní obchodní sítí na celém území České republiky, ale i ze 17,5 % prostřednictvím obchodních míst Komerční banky, a. s., a to hlavně v oblasti cestovního pojištění, pojištění k platebním kartám, rizikového životního pojištění k úvěrům, zprostředkování kontaktů v pojištění průmyslu a podnikatelů a v neposlední řadě v pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Vlastní obchodní síť, centrální pobočka v Jihlavě a likvidační síť je postavena tak, aby bylo efektivně pokryto celé území republiky, a to zvláště v souvislosti s likvidací škodných událostí z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Specifickým úkolem obchodní sítě bylo i v průběhu roku 2000 zachovat pro KP přední postavení v oblasti pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a tohoto cíle se podařilo ve velmi konkurenčním prostředí dosáhnout. KP započala také s rozvojem alternativních distribučních kanálů prodejem pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a pojištění domácnosti prostřednictvím telefonního centra. 6.2 Produkty K hlavním strategickým záměrům vedení společnosti v uplynulém období náleželo zajištění rozvoje produktů. Byla inovována kompletní nabídka produktů kapitálového životního pojištění, úrazového pojištění, sdruženého pojištění dětí i důchodového pojištění a změnila se i variabilnost těchto pojištění v kombinaci s možnostmi několika typů připojištění. V současné době struktura i šíře nabídky životních pojištění KP odpovídá požadavkům klientů i pro další období. KP nabízí svým klientům celou škálu životních i neživotních typů pojištění a je schopna pokrýt obvyklá rizika. 9

8 6 Zpráva o podnikatelské ãinnosti Struktura pojistného (%) neživotní pojištění životní pojištění Struktura pojistného > Ïivotní poji tûní (%) kapitálové pojištění rizikové životní pojištění vkladové úrazové pojištění důchodové pojištění Struktura pojistného > neïivotní poji tûní (%) povinné ručení pojištění průmyslu a podnikatelů platební karty pojištění havarijní, majetku a odpovědnosti občanů cestovní pojištění úrazové pojištění ostatní 10 Komerãní poji Èovna

9 6 Zpráva o podnikatelské ãinnosti Struktura pojistného > poji tûní prûmyslu a podnikatelû (%) 26,6 25,1 22,7 11,3 10,1 2,4 1,8 odpovědnost havarijní majetek celní dluhy ostatní přeprava přerušení provozu Struktura pojistného > majetkové poji tûní prûmyslu a podnikatelû (%) 66,4 16 9,1 3,9 3,4 1,2 živel odcizení strojní stavebně montážní elektronika ostatní 11

10 6 Zpráva o podnikatelské ãinnosti 6.3 Charakteristika produktû V jednotlivých úsecích nabízí KP tyto nejdůležitější produkty: Poji tûní obãanû 1. Kapitálové životní pojištění 2. Sdružené pojištění dětí 3. Důchodové pojištění s podíly na zisku 4. Manažerské pojištění 5. Kolektivní pojištění zaměstnanců 6. Rizikové životní pojištění k úvěru 7. Úrazové pojištění dospělých a dětí 8. Úrazové pojištění dospělých a dětí za návratný vklad 9. Harmonie 10. Cestovní pojištění a pojištění k platebním kartám Poji tûní majetku 1. Pojištění domácnosti 2. Pojištění rekreační domácnosti 3. Pojištění staveb 4. Pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu povolání 5. Pojištění odpovědnosti za škodu občana v běžném občanském životě 6. Havarijní pojištění motorových a přípojných vozidel 7. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla 8. Univerzální živnostenské pojištění Poji tûní prûmyslu a podnikatelû Poji tûní majetku 1. Živelní pojištění 2. Pojištění pro případ odcizení 3. Pojištění strojní 4. Pojištění elektroniky 5. Pojištění přepravy 6. Pojištění skel 7. Pojištění obsahu chladicích zařízení 8. Stavebně-montážní pojištění 9. Pojištění motorových vozidel 10. Ostatní dle požadavku klienta Poji tûní odpovûdnosti za kodu 1. Obecná odpovědnost za škodu 2. Pojištění odpovědnosti za výrobek 3. Pojištění odpovědnosti za škodu z přepravních smluv 4. Pojištění odpovědnosti managementu 5. Pojištění ostatní dle požadavku klienta 12 Komerãní poji Èovna

11 6 Zpráva o podnikatelské ãinnosti Poji tûní obãanû Îivotní poji tûní Produkty životního pojištění tvořily i v roce 2000 významnou část obchodní nabídky KP. V průběhu druhé poloviny roku došlo k obměně značné části produktů tak, aby KP mohla reagovat na připravovanou změnu zákona o daních z příjmů. Produktová nabídka pokrývá celý životní cyklus klienta, na jehož přání mohou být životní pojištění doplněna o úrazová připojištění, nově pak o připojištění vážných chorob a připojištění zdravotního stavu - denních dávek v případě pracovní neschopnosti a v případě hospitalizace. V oblasti rizikového životního pojištění vázaného na úvěry občanů se dále prohlubovala spolupráce s Komerční bankou, a. s., a byly zahájeny práce na kolektivním rizikovém pojištění k úvěrům. Předepsané pojistné u životního pojištění činilo tis. Kč. Kapitálové Ïivotní poji tûní s podíly na zisku představuje kromě pojištění také finanční zajištění s úrokovou mírou, která se skládá z pevné a pohyblivé složky. Pevná hodnota úrokové míry je zaručena po celou dobu pojištění, pohyblivá je dána každoročně připsanými podíly na výnosech z hospodaření. Mimo jiné umožňuje vkládání finančních prostředků nad rámec pravidelných splátek pojistného, výběr prostředků (mimořádné plnění) v průběhu pojištění a snížení daňového základu pro výpočet daně z příjmu ročně až o Kč. Kapitálové životní pojištění s podíly na zisku ve své nabídce obsahuje: > pojištění pro případ smrti, > pojištění pro případ dožití, > zproštění od placení pojistného při splnění podmínek uvedených ve smlouvě, > úrazové připojištění, > připojištění pro případ onemocnění vážnou chorobou, > připojištění při pobytu v nemocnici. Kapitálové Ïivotní poji tûní spofiící je výhodným finančním nástrojem s pevnou úrokovou mírou, zaručenou po celou dobu pojištění, a s pohyblivou složkou, kterou představují každoročně připisované podíly na výnosech z hospodaření. Může sloužit k vytvoření finanční rezervy pro případ plánovaných, ale i neočekávaných událostí. Kapitálové životní pojištění je daňově zvýhodněno a umožňuje snížení daňového základu pro výpočet daně z příjmu ročně o pojistné ve výši až Kč, vkládání finančních prostředků nad rámec pravidelných splátek pojistného a výběr prostředků (mimořádné plnění) v průběhu pojištění. Při dožití konce pojistné doby je pojištěnému vyplacena formou jednorázové výplaty sjednaná pojistná částka pro případ dožití zvýšená o podíly na výnosech z hospodaření. SdruÏené poji tûní dûtí všestranně zabezpečuje dítě pro případ úmrtí nejbližších osob. Tímto pojištěním mohou být pojištěny jedna nebo dvě osoby (obvykle rodiče, ale není to podmínkou) ve prospěch dítěte. Pojištění vytváří pro dítě finanční prostředky pro dobu, kdy je bude nejvíce potřebovat. Pojistné plnění pro případ dožití se zvyšuje o přiznaný podíl na výnosech z hospodaření. Sdružené pojištění dětí ve své nabídce obsahuje: > komplexní zajištění rodiny současně se spořením pro dítě, > výplatu pojistného plnění ještě před uplynutím pojistné doby, a to od roku, kdy je dítěti 18 let, > možnost rozhodnout o způsobu výplaty pojistného plnění - jednorázová výplata (např. věno) nebo pravidelné měsíční splátky (např. školné nebo stipendium), > rozsáhlé zabezpečení v případě úmrtí pojištěných osob (okamžitá jednorázová výplata + výplaty měsíčního důchodu + výplata až čtyřnásobku pojistné částky při dožití), > zproštění od placení pojistného v případě invalidity nebo úmrtí jednoho z pojištěných, > úrazové připojištění pojištěných osob a dítěte. 13

12 6 Zpráva o podnikatelské ãinnosti DÛchodové poji tûní vhodně doplňuje státní systém důchodového zabezpečení a všestranně zajišťuje vytvoření finanční rezervy k udržení životního standardu pro dobu zaslouženého odpočinku a umožňuje snížení daňového základu pro výpočet daně z příjmu ročně až o Kč. Současně nabízí jistotu, že v případě složitých životních situací, jakou je například invalidita, hospitalizace v nemocnici, pracovní neschopnost nebo úmrtí zabezpečíte nejen sebe, ale i své nejbližší. Důchodové pojištění ve své nabídce obsahuje: > výsluhový důchod, > pozůstalostní důchod, > pohřebné, > invalidní důchod, > zproštění od placení pojistného a dále poskytuje podíl na výnosech z hospodaření, úrazové připojištění, připojištění denních dávek při pobytu v nemocnici a připojištění při pracovní neschopnosti. ManaÏerské poji tûní Jedná se o kapitálové životní pojištění s podíly na zisku a s prémií vyplacenou při dožití sjednaného konce pojištění. Při úmrtí pojištěného je sjednaná pojistná částka a podíly na zisku v okamžiku úmrtí oprávněné osobě. Při dožití konce sjednané pojistné doby je pojištěné osobě vyplacena sjednaná pojistná částka s podíly na zisku za celou pojistnou dobu a prémie. K manažerskému pojištění lze sjednat úrazové připojištění. Kolektivní poji tûní zamûstnancû Tento druh pojištění sjednává zaměstnavatel ve prospěch svých zaměstnanců. Praktické a výhodné moduly produktu tvoří pojištění pro případ smrti, pojištění pro případ dožití, smíšené životní pojištění a důchodové pojištění. Pojištění je modifikováno podle požadavků a možností klientů a umožňuje snížení daňového základu pro výpočet daně z příjmu ročně až o Kč. Rizikové Ïivotní poji tûní k úvûru s klesající pojistnou částkou se vztahuje pouze na riziko úmrtí pojištěného. Pojištění se sjednává vždy jako zajištění úvěru, díky klesající pojistné částce uspokojí nároky banky v případě úmrtí pojištěného. Tento typ pojištění představuje jistotu ručitelů nebo pozůstalých osob, že se v případě úmrtí osoby, které je poskytnut úvěr, nedostanou do potíží, protože nesplacenou dlužnou část úvěru uhradí KP. Pojistná částka je určena výší poskytnutého úvěru a vychází z průběhu splátkového plánu platného v době podpisu úvěrové smlouvy. Pojištění se sjednává na dobu, která odpovídá době trvání smlouvy o úvěru. Úrazové poji tûní dospûl ch a dûtí Úrazové poji tûní dospûl ch a dûtí za návratn vklad Úrazové pojištění je v současné době nabízeno samostatně jak běžně placené, tak i za návratný vklad a rovněž i formou připojištění ke kapitálovému životnímu pojištění, sdruženému pojištění dětí a důchodovému pojištění. V úrazovém pojištění došlo v roce 2000 k rozšíření nabídky - nově bylo uvedeno na trh progresivní plnění v případě trvalých následků úrazu. Nahlášené pojistné události byly vyřizovány průběžně a škodný průběh byl příznivý. Pojištění se vztahuje na úrazy a jejich následky, ke kterým může dojít při mnoha životních situacích. Pojištění dětí lze uzavřít ihned po narození. Tato moderní forma úrazového pojištění přináší prostřednictvím pojistného programu nejen zabezpečení, ale také novou kvalitu služeb. Úrazové pojištění chrání pojištěného 24 hodin denně kdekoliv na celém světě. Pojistné plnění je poskytováno při úmrtí následkem úrazu, při trvalých následcích úrazu a při poškození úrazem. V případě běžně placeného pojistného vzniká ke každému pátému výročnímu dni počátku pojištění nárok na prémii ve výši ročního pojistného vždy, pokud v posledním pětiletí nedošlo k pojistné události. Při sjednání progresivního plnění je vyplaceno pojistné plnění až ve výši pětinásobku procentního podílu z pojistné částky, stanoveného podle Klasifikace pro příslušná poškození. Při sjednání úrazového pojištění za návratný vklad nepožaduje KP pravidelné splátky pojistného, povinnosti pojistníka týkající se pojistného, končí jednorázovým složením vkladu. Pojistné je hrazeno z části výnosů vkladu a pojišťovna každoročně vyplácí pojištěnému podíl na výnosech z hospodaření. 14 Komerãní poji Èovna

13 6 Zpráva o podnikatelské ãinnosti Harmonie je komplexní pojistný program Penzijního fondu Komerční banky a KP; program v sobě zahrnuje výhody penzijního připojištění se státním příspěvkem, životního pojištění, úrazového pojištění a pojištění při pobytu v nemocnici. Přináší nejen zabezpečení v případech složitých životních situací, ale vytváří také významnou finanční rezervu. V případě plné invalidity je klient zproštěn od placení části příspěvku na celý pojistný program, přičemž nároky z penzijního připojištění i pojištění zůstávají zachovány a vložené prostředky jsou výrazně zhodnoceny. Tento typ pojištění umožňuje snížit základ pro výpočet daně z příjmu ročně až o Kč. Cestovní poji tûní a poji tûní k platebním kartám Produkt cestovního pojištění zahrnuje pojištění léčebných výloh v zahraničí včetně asistenčních služeb a následující volitelná připojištění: úrazové, odpovědnosti za škodu, pojištění zavazadel, pojištění storna zájezdu. Pojištění lze uzavřít buď pro jednu cestu, a to jako krátkodobé - do 90 dnů, nebo dlouhodobé - až do 1 roku, anebo pro opakované cesty v průběhu jednoho roku, kdy počet cest není omezen. Pojištění pro opakované cesty je nabízeno v několika variantách, a to pro firmy (pojištění přenosné mezi zaměstnanci), pro jednotlivé osoby, pro dvojice a pro rodiny s dětmi. Pro cestovní kanceláře je určena speciální nabídka rámcové pojistné smlouvy - cestovní pojištění klientů kanceláře při zájezdech. V průběhu roku 2000 dále rostl podíl Komerční pojišťovny, a. s., na pojištění držitelů mezinárodních platebních karet vydávaných Komerční bankou, a. s. Jedná se o karty EC/MC, VISA a American Express. Předepsané hrubé pojistné za cestovní pojištění a pojištění k platebním kartám v roce 2000 činilo 106,9 mil. Kč. Poji tûní majetku a odpovûdnosti za kodu obãanû Poji tûní domácnosti se týká souboru movitých věcí nacházejících se v trvale obydlené domácnosti nebo v rekreační domácnosti. Vztahuje se na věci ve vlastnictví pojištěných osob, které spolu trvale žijí, nebo osob jmenovitě uvedených v pojistné smlouvě. Předmětem pojištění jsou rovněž věci, které pojištěný oprávněně užívá a jsou téže povahy jako věci tvořící pojištěný soubor. Pojištění trvale obydlené domácnosti nabízíme ve dvou variantách, standardní je určena pro klienty, jimž vyhovují pojistné částky navržené KP s procentním omezením plnění u vybraných skupin pojištění jako je např. audio - video, elektronika, optika, starožitnosti, rozšířená varianta je tvořena tzv. stavebnicovým způsobem, kdy si klient sám nebo po dohodě s našimi pracovníky určí pojistné částky jednotlivých skupin pojištění (např. základní vybavení domácnosti, elektronika, optika, starožitnosti) dle svých představ a hodnoty majetku. Poji tûní rekreaãní domácnosti Pojištění trvale obydlené domácnosti je možno sjednat i pro tzv. druhou domácnost", kde pojištěný žije pouze přechodně. Pojištění rekreační domácnosti se sjednává na pojistnou částku, která vyjadřuje celkovou hodnotu vybavení rekreační domácnosti s procentním omezením plnění u vybraných skupin pojištěných věcí, jako je např. audio-video, elektronika, optika, starožitnosti. Poji tûní staveb Jedná se o pojištění rodinných domů, obytných domů, rekreačních chat a chalup, zahrádkářských chatek, garáží, hospodářských budov apod., které se nacházejí na území České republiky. Tímto pojištěním je možno pojistit také byt v osobním vlastnictví. Poji tûní odpovûdnosti za kodu z v konu povolání Pojištění se vztahuje na obecnou odpovědnost za škodu, kterou pojištěný způsobí svému zaměstnavateli při výkonu svého povolání. Dále se vztahuje i na škody, které pojištěný způsobí v přímé souvislosti s výkonem povolání a současně i na škody, které vzniknou z každého pracovního nebo obdobného poměru a za které pojištěný odpovídá podle ustanovení zákoníku práce nebo obdobného tuzemského předpisu, i když k nim došlo v cizině (na území celé Evropy). Pojištěním jsou také kryty škody způsobené zaměstnavateli úrokem z prodlení, sankcí za pozdní fakturaci sankce v souvislosti s výpočtem a poukazy daní a sankce za pozdní vrácení obalů. Poji tûní odpovûdnosti za kodu obãana v bûïném obãanském Ïivotû Toto pojištění se vztahuje na škody způsobené třetí osobě při rozmanitých činnostech v běžném občanském životě, např. v souvislosti s vedením domácnosti a provozem jejího zařízení, při rekreačním sportu, při jízdě na koni, způsobené v souvislosti s vlastnictvím nebo opatrováním 15

14 6 Zpráva o podnikatelské ãinnosti drobných hospodářských zvířat, vyplývajících z vlastnictví a používání legálně držených zbraní. Pojistná ochrana se týká jak pojištěného, tak jeho manželky (manžela), družky (druha) a svobodných nezletilých dětí, pokud s pojištěným žiji ve společné domácnosti. Pojištění se vztahuje i na zletilé děti do 25 let jejich věku, pokud se připravují na povolání a žijí s pojištěným ve společné domácnosti a dále na pomocníky v domácnosti, které pojištěný zaměstnává, tj. např. osoby, jimž svěřil opatrování bytu či zvířete. Pojištění poskytuje pojistnou ochranu i na tzv. škody finanční, jako jsou např. regresní nároky zdravotních pojišťoven či nároky pojistitelů majetku, kteří, když vyplatí plnění za pojištěnou věc, mají ze zákona právo vymáhat tyto částky na třetích osobách, jež škodu způsobily. Havarijní poji tûní motorov ch a pfiípojn ch vozidel je pojištění pro motorová a přípojná vozidla, která musí být způsobilá k provozu na pozemních komunikacích, nepoškozená a v dobrém technickém stavu, pro něž je vydáván platný český technický průkaz a platná česká státní poznávací značka (s výjimkou mopedů), a která jsou uvedena v sazebníku. Lze také sjednat pojištění mimořádné výbavy vozidla, pojištění dopravovaných zavazadel a věcí osobní potřeby a pojištění úrazu dopravovaných osob. Obsahem havarijního pojištění motorových a přípojných vozidel je základní pojištění motorového nebo přípojného vozidla, jeho povinné a obvyklé výbavy pro případ poškození, zničení nebo odcizení (all risk) nebo doplňková pojištění (tato pojištění nelze sjednat samostatně bez základního pojištění vozidla): a) pojištění mimořádné výbavy vozidla, b) pojištění dopravovaných zavazadel a věcí osobní potřeby, c) pojištění pro případ úrazu osob dopravovaných motorovým vozidlem. Územní platnost pojištění je rozšířena pro celou Evropu. Poji tûní odpovûdnosti za kodu zpûsobenou provozem vozidla V posledním čtvrtletí roku 1999 odstartovala reklamní a prodejní kampaň produktu, která kontinuálně přešla do roku Prodejní úspěch produktu byl překvapivý a posunul KP na čtvrté místo z dvanácti pojistitelů, kteří tento produkt začali provozovat. V důsledku úspěšného prodeje produktu se KP posunula i v celkovém pořadí pojistitelů na českém trhu a stala se jeho významnou součástí. V průběhu roku byl produkt zaveden do provozního systému a stabilizován. V posledním čtvrtletí začal na pojistném trhu masivní přesun klientů mezi pojistiteli. Toto období KP přestála bez újmy a zachovala si dobytou pozici na trhu. Škodný průběh byl překvapivě nízký, avšak nutno konstatovat, že v roce 2000 šlo o náběh škod, protože ještě nebyly odškodněny všechny dosud nedospělé nároky především ze škod na zdraví. Poji tûní prûmyslu a podnikatelû V pátém roce své existence na pojistném trhu KP, vědoma si silného kapitálového zázemí svého jediného akcionáře, Komerční banky, a. s., dále rozšířila nabídku pojistných produktů v oblasti pojištění průmyslu a podnikatelů. Kromě tradičních pojistných produktů z oblasti majetkového pojištění, jako je především pojištění proti živelním rizikům v plné šíři a řady produktů, zajišťujících bezpečný chod průmyslových a podnikatelských aktivit v oblasti například strojních, elektronických a chladírenských rizik, se jedná především o pojištění přerušení provozu, které považujeme za významnou součást zabezpečení podnikatelského rizika. Další řadou produktů, kde došlo k rozšíření nabídky, je oblast pojištění odpovědnosti za škodu, kterou hodláme dále rozšiřovat tak, aby pokrývala všechny nejdůležitější aktivity v oblasti podnikatelské, právní i ekonomické. Celkový objem pojistného v oblasti průmyslu dosáhl hodnoty tis. Kč. Předpokládáme další rozvoj nejen s ohledem na šíři pojistných produktů, ale velký důraz klademe i na jejich kvalitu jak v části upisující pojistná rizika, tak také v oblasti likvidace pojistných událostí. 16 Komerãní poji Èovna

15 6 Zpráva o podnikatelské ãinnosti Poji tûní majetku Îivelní poji tûní kryje škody způsobené neočekávanou událostí živelného rázu z oblasti základních živelných událostí: > požár, > přímý úder blesku, > výbuch, > pád letadla, při rozšířeném riziku: > záplavu, > povodeň, > vichřici, > krupobití, > sesouvání půdy, zřícení skal nebo zemin, > pád stromů, stožárů a jiných předmětů, které nejsou součástí pojištěné věci, > zemětřesení, dosahující alespoň šestého stupně mezinárodní stupnice (MCS), > tíha sněhu nebo námrazy, je-li pojištěnou věcí budova, vodovodní riziko: > vztahuje se na škody způsobené na pojištěné věci vodou unikající z vodovodního zařízení nebo z nádrže, jinou kapalinou nebo párou unikající z ústředního, etážového, dálkového topení nebo solárních systémů, došlo-li k poškození přetlakem páry nebo zamrznutím vody v nich. Uplatňuje se i na pojistnou ochranu zásob v oblasti skladového hospodářství. Poji tûní krádeïe pojištění se vztahuje na věci, jestliže byly odcizené způsobem, při kterém musí pachatel překonat překážky nebo opatření chránící věc před odcizením. Některé předměty pojistné ochrany vyžadují zvláštní režim ochrany před krádeží nebo loupeží. Poji tûní strojû a strojních zafiízení jedná se o široké pojištění strojů a strojních zařízení, které se v praxi označuje jako lom strojů. Vztahuje se i na škody způsobené nesprávnou obsluhou, údržbou nebo opravou, při přepravě na místo montáže, při montáži apod. Není zde zahrnuto poškození v důsledku živelných událostí, ale je možno je připojistit. Jsou vyloučena poškození vzniklá běžným opotřebením, korozí, poškozením těsnění apod. Poji tûní elektronick ch zafiízení jedná se o pojištění veškerých zařízení, jejichž podstatu tvoří elektronické nebo elektrotechnické vybavení, které zahrnuje velmi širokou škálu výrobků a zařízení. Sjednává se pro případ poškození nebo zničení věci nahodilou událostí. Nevztahuje se na škody vzniklé následkem trvalého provozu nebo postupného stárnutí pojištěné věci, trvalým působením vlhkosti, chemických, teplotních nebo mechanických vlivů nebo vady, které měla pojištěná věc před uzavřením pojištění a poškození, za něž je ze zákona zodpovědný výrobce. Poji tûní vûcí pfii pfiepravû jedná se o pojištění pro případ poškození, zničení, odcizení nebo ztráty vlastních věcí při přepravě, k jejichž poškození, zničení nebo pohřešování dojde při dopravní nehodě vyšetřené Policií ČR. Pojištění se vztahuje i na případ poškození, zničení nebo pohřešování přepravované věci v příčinné souvislosti s dopravní nehodou, jestliže poškozený nebo jeho zástupce byl při dopravní nehodě zbaven možnosti pojištěné věci opatrovat, 17

16 6 Zpráva o podnikatelské ãinnosti dále se sjednává pro případ poškození nebo zničení pojištěných přepravovaných věcí živelní událostí - požárem, výbuchem, úderem blesku, vichřicí, krupobitím, pádem stromů nebo jiných předmětů, které nejsou součástí vozidla ani přepravovaného nákladu. Poji tûní skel, v loh, neónov ch trubic a mark z toto pojištění lze sjednat jen za předpokladu, že klient má u KP sjednáno další, především živelní pojištění majetku. Vztahuje se na takové pojištění nebo zničení, při kterém zasazené nebo osazené sklo bylo rozbito, prasklo nebo bylo poškozeno tak, že je nezbytná jeho výměna. Nevztahuje se na škody způsobené rozbitím při instalaci, montáži a demontáži, přepravě a dopravě, právě tak jako na škody způsobené výrobní vadou skla. Poji tûní obsahu chladících zafiízení toto pojištění lze sjednat jen za předpokladu, že klient má u KP sjednáno další, především živelní pojištění majetku. Pojištění se sjednává pro obsah chladícího nebo mrazícího zařízení. Pojištěné věci mají obvykle charakter souboru, v pojistné smlouvě musí být tento soubor (případně jednotlivé věci) specifikován popisem. Stavebnû-montáÏní poji tûní Stavební a montážní pojištění se vztahuje na případy poškození nebo zničení pojištěné věci nahodilou událostí při stavební a montážní činnosti nebo v souvislosti s ní. Toto pojištění je konstruováno jako pojištění na všechna rizika (all risk), tedy je pojištěno vše, co není ve smlouvě a jejích součástech vyloučeno. V rámci tohoto pojištění se uzavírá i pojištění na odpovědnost za škodu způsobenou v přímé souvislosti s budovaným stavebním nebo montážním dílem. Poji tûní motorov ch vozidel jedná se o havarijní i povinně smluvní pojištění motorových vozidel. Jsme připraveni pojistit jak jednotlivá motorová vozidla, tak i flotily osobních, užitkových i nákladních motorových vozidel, autobusů speciálních vozidel používajících veřejné komunikace. Ostatní dle poïadavku klienta vyskytují se případy, kdy požadavky klienta nemohou být jednoznačně zařazeny do příslušného oddílu pojistných produktů. Časté jsou též případy kombinovaného pojištění. I v tomto případě jsme schopni vyjít vstříc a připravit nabídku pojištění, která by optimálně vyhovovala. Poji tûní odpovûdnosti za kodu Obecná odpovûdnost plynoucí z provozované ãinnosti pojištění se vztahuje na škody způsobené činností nebo vztahem pojištěného uvedené v oprávnění k činnosti. Sjednaný rozsah pojištěných činností nemůže být větší než je rozsah činností uvedený v platném dokladu o oprávnění k činnosti, ale může mít menší rozsah činností než je uveden v platném dokladu. Pojištění se sjednává pro případ odpovědnosti za škody vzniklé jinému na zdraví, životě nebo na majetku. Pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škodu na automobilech zaměstnanců pojištěného používaných na služební cesty. Tato základní doložka kryje odpovědnost za škody vyplývající z vlastnictví nebo užívaní (držby) nemovitostí, pokud jsou tyto nemovitosti vedeny v účetnictví pojištěného. Poji tûní odpovûdnosti za v robek toto pojištění kryje škodu vzniklou poškozenému v souvislosti s dodáním vadného výrobku nebo vadně provedenou objednanou činností pojištěným, pokud škoda vznikla špatnou kvalitou dodané věci nebo objednané činnosti. Pojišťovna v tomto případě nahradí škodu způsobenou tímto výrobkem. Pojištění se vztahuje nejen na pojistné události způsobené na území ČR, ale též v zahraničí. Budou hrazeny v české měně a pouze v souladu s českým právním řádem. 18 Komerãní poji Èovna

Definice základních hodnot společnosti. Systematicky hledáme lepší způsoby. Stojíme si za svými sliby a závazky

Definice základních hodnot společnosti. Systematicky hledáme lepší způsoby. Stojíme si za svými sliby a závazky 2006 Výroční zpráva Naše hodnoty Definice základních hodnot společnosti MAXIMA pojišťovna, a. s. je klíčem k tomu, kdo jsme a čeho chceme dosáhnout a současně ukazuje naše standardy obchodního jednání

Více

výroční zpráva 2012 Wüstenrot pojišťovna a.s.

výroční zpráva 2012 Wüstenrot pojišťovna a.s. výroční zpráva 2012 Wüstenrot pojišťovna a.s. základní ukazatele 2012 2011 v tis. Kč v tis. Kč Předepsané hrubé pojistné 348 108 323 112 Pojistná plnění 144 816 132 101 Technické rezervy netto 417 304

Více

Výroční zpráva HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., za rok 2012

Výroční zpráva HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., za rok 2012 Výroční zpráva 2012 Myslivost je činnost, jejíž pravidla se utváří s vývojem společnosti více jak tisíc let. Znalosti a dovednosti mysliveckého řemesla, vztah k přírodě a ke zvěři se dědí z otce na syna,

Více

Česká pojišťovna, a.s. Pololetní zpráva 2009. Obsah

Česká pojišťovna, a.s. Pololetní zpráva 2009. Obsah Pololetní zpráva 2009 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva Charakteristika společnosti Profil ČP a její pozice na českém pojistném trhu Základní informace o ČP Komentář k hospodářským výsledkům a

Více

Život a zdraví si chráníme nedostatečně V pojištění mají Češi v Evropské unii stále co dohánět

Život a zdraví si chráníme nedostatečně V pojištění mají Češi v Evropské unii stále co dohánět www.cap.cz Přílohu připravila www.medialni.cz KOMERČNÍ PŘÍLOHA 15. LISTOPADU 2005 Život a zdraví si chráníme nedostatečně V pojištění mají Češi v Evropské unii stále co dohánět Nebýt pojištěn rovná se

Více

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Obor: Finance Petra Adámková Analýza prodeje produktů VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovny, a.s. prostřednictvím Volksbank CZ, a.s. The product

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Česká kancelář pojistitelů Na Pankráci 1724/129 140 00 Praha 4 Telefon: 221 413 111 Fax: 221 413 110 http://www.ckp.cz Obsah ÚVODNÍ SLOVO... 1 CHARAKTERISTIKA

Více

Peníze, banky, finanční trhy. Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz

Peníze, banky, finanční trhy. Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz Peníze, banky, finanční trhy Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz VSSS 15.5.2015 4. Finanční instituce Finanční instituce BANKY Bankovní obchody PASIVNÍ OBCHODY BANK Bankovní účet Druhy bankovních účtů: Účty

Více

Výroční zpráva 1999. Úvodní slovo předsedy představenstva

Výroční zpráva 1999. Úvodní slovo předsedy představenstva Výroční zpráva 1999 Rok 1999 byl pro Českou podnikatelskou pojišťovnu, a.s. nejúspěšnějším rokem po dobu své existence. Dosaženým předepsaným pojistným 226 mil. Kč dosáhla téměř dvojnásobku tržeb oproti

Více

KOMERČNÍ PŘÍLOHA 10. KVĚTNA 2005

KOMERČNÍ PŘÍLOHA 10. KVĚTNA 2005 Přílohu připravila www.medialni.cz Seznam členských pojišťoven České asociace pojišťoven AIG CZECH REPUBLIC pojišťovna, a. s. Allianz pojišťovna, a. s. Aviva životní pojišťovna, a. s. CREDIT SUISSE LIFE

Více

ING pojišťovna, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

ING pojišťovna, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 obsah Úvodní slovo 3 O ing 5 ING a charita 6 Základní informace o společnosti 7 Účetní závěrka 8 Zpráva představenstva ING pojišťovna, a.s. o vztazích mezi Pojišťovnou a propojenými

Více

Zakládající člen České asociace pojišťoven

Zakládající člen České asociace pojišťoven Výroční zpráva 2014 Zakládající člen České asociace pojišťoven 2013 Poosmé za sebou (2006 2013) jsme získali od Asociace českých pojišťovacích makléřů ocenění Pojišťovna roku. Již 13 let v řadě byla naše

Více

Penzijní připojištění / Doplňkové penzijní spoř.

Penzijní připojištění / Doplňkové penzijní spoř. Penzijní připojištění / Doplňkové penzijní spoř. Penzijní připojištění / Doplňkové penzijní spoření III. pilíř Penzijní připojištění dává svým účastníkům možnost finančního zabezpečení na důchodový věk.

Více

Penzijní společnost České pojišťovny

Penzijní společnost České pojišťovny Výroční zpráva 2013 2 Penzijní společnost České pojišťovny Zajišťujeme vám klidné stáří Nabízíme nejširší spektrum fondů a spořicích programů podporovaných státem každému, kdo se chce finančně zabezpečit

Více

Výroční. zpráva. Renault Leasing CZ s.r.o.

Výroční. zpráva. Renault Leasing CZ s.r.o. Výroční 2004 zpráva Renault Leasing CZ s.r.o. Výroční zpráva 2004 RENAULT LEASING CZ s.r.o. Obsah Profil společnosti & statutární orgány společnosti................................... 6 Úvodní slovo jednatelů...............ˇ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, A.S., VIENNA INSURANCE GROUP. Foto: Ladislav Cesnek

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, A.S., VIENNA INSURANCE GROUP. Foto: Ladislav Cesnek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, A.S., VIENNA INSURANCE GROUP Foto: Ladislav Cesnek OBSAH O společnosti... 8 Charakteristika akcionáře... 9 Představenstvo a dozorčí rada... 11 Úvodní

Více

Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel u ČPP, a.s. Monika Zbořilová

Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel u ČPP, a.s. Monika Zbořilová Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel u ČPP, a.s. Monika Zbořilová Bakalářská práce 2006 ABSTRAKT Cílem této práce je analyzovat povinné ručení jako produkt, který ČPP, a.s. nabízí

Více

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 1999

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 1999 Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 1999 Česká pojišťovna a.s. Centrála: Spálená 16 113 04 Praha 1 - Nové Město Česká republika Pracoviště centrály: Na Pankráci 121 140 00 Praha 4 Česká republika Telefon:

Více

NÁKLADY SPOJENÉ SE SILNIČNÍ DOPRAVOU

NÁKLADY SPOJENÉ SE SILNIČNÍ DOPRAVOU Moderní metody v dopravě a přepravě pro 21. století NÁKLADY SPOJENÉ SE SILNIČNÍ DOPRAVOU Určeno pro potřeby dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků středních odborných škol Autor Ing. Vladimír Marák

Více

Výroční zpráva 2009 Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Výroční zpráva 2009 Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Výroční zpráva 2009 Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Obsah 4 O společnosti...7 Charakteristika akcionáře...8 Úvodní slovo předsedy dozorčí rady... 10 Úvodní slovo předsedy představenstva...

Více

Výroční zpráva 2013 2013

Výroční zpráva 2013 2013 2013 Výroční zpráva 2013 Obsah Poslání firmy Obsah Poslání fi rmy 2 Úvodní slovo předsedkyně představenstva a generální ředitelky 3 Zpráva dozorčí rady 4 Profi l společnosti 5 Základní údaje o společnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka Výsledky hospodaření Jahresabschluss 2 Obsah Základní údaje o společnosti 4 Úvodní slovo předsedy představenstva 5 Orgány společnosti

Více

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA ČPP ZA ROK 2006 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ČPP Obchodní firma Česká podnikatelská pojišťovna, a. s. Sídlo Budějovická 5, 140

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJICÍCH Ekonomická fakulta Katedra ekonomiky Studijní program: N6208 Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku DIPLOMOVÁ PRÁCE Neživotní

Více

KOMERČNÍ PŘÍLOHA 4. KVĚTNA 2004

KOMERČNÍ PŘÍLOHA 4. KVĚTNA 2004 Přílohu připravila www.medialni.cz Seznam členských pojišťoven České asociace pojišťoven AIG CZECH REPUBLIC pojišťovna, a. s. Allianz pojišťovna, a. s. Atradius Credit Insurance N. V., organizační složka

Více

2011 2012 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 2016 2017

2011 2012 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 2016 2017 2011 2012 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 2016 2017 OBSAH Kooperativa 2014? 2 miliony klientů 3,83 milionu pojistných smluv 648 tisíc vyřešených pojistných událostí Pojišťovna roku 2014 5 Úvodní slovo předsedy

Více

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz Výroční zpráva 2012 VZ Czech E189023 2012www.domena.cz Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady

Více

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s., poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí

Více

Výroční zpráva 2011 2011

Výroční zpráva 2011 2011 2011 Výroční zpráva 2011 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady 6 Zpráva dozorčí rady 7 Návrh

Více