Účtování provozu banky. dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Účtování provozu banky. dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy"

Transkript

1 Účtování provozu banky dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy - dlouhodobý majetek hmotný, nehmotný - účty dlouhodobého majetku, pořízení dlouhodobého majetku a oprávek = 43. skup. účtů - účtování shodné s podnikatelskými subjekty: -pořízení, - odepisování, - prodej, - vyřazení Příklad - pořízení provozního investičního majetku koupí 1 Pořízení investice zařízení Dopravné Montáž Úhrada položek 1, 2, 3 (jediný dodavatel) ,121,131 5 Uvedení do užívání Odpisy (během doby odpisování postupně, odepsán např. za 4 roky) 7 Vyřazení odepsané investice z účetnictví po odepsání zásoby účty 48. skupiny účtů - metoda B evidence zásob (všechny nákupy do nákladů, na konci roku na základě inventury se vyúčtuje změna stavu zásob proti nákladům, - výjimka u těch složek zásob, o kterých je třeba vést přesnou evidenci v průběhu roku PS zásob (účet 481)=10 000,- 1 Pořízení kancelářských potřeb na fakturu Přepravné Úhrada faktury za materiál Úhrada faktury za přepravu Na konci roku zjištěn: a) KS zásob , tj. zvýšení stavu o b)ks zásob 5 000, tj. snížení stavu o Zvláštním případem je drobný hmotný majetek v ceně do Kč a nehmotný majetek v ceně do Kč. Záleží na rozhodnutí účetní jednotky zahrne-li jej do kategorie investičního majetku a provádí jeho odpisy, nebo jej jednorázově zahrne do zásob a jednorázově převede do nákladů. Potom se provádí jeho evidence neúčetním způsobem.

2 - mzdové náklady a další provozní náklady - 6. třída náklady členění ne tak podrobné jako u podnik. subjektů 1 Přiznání mezd zaměstnancům Srážka SZP Srážka daně z příjmu Výplata mezd převodem na b.účet Přijata faktura za el. energii zúčtovací vztahy z obchodního styku účtová skupiny 34. dodavatelé, - odběratelé, - zaměstnanci, - státní orgány (podrobné členění na analytických účtech) Účtování na kapitálových účtech a účtech dlouhodobých závazků Účty 5. Třídy členění dle druhů dlouhodobých zdrojů 51 Dotace a obdobné prostředky 52 Emitované dlouhodobé cenné papíry 53 Podřízené finanční závazky 54 Rezervy 55 Rezervní fondy a ost. fondy ze zisku 56 Základní kapitál a kapitálové fondy 57 Převedený hospodářský výsledek 58 Závěrkové účty 59 Hosp.výsledek ve schvalovacím řízení

3 Emise dluhopisů banky účtová skupina 52 - emitované dlouhodobé cenné papíry - Příklad: Banka emituje obligace za účelem získání peněžních prostředků vydává obligace, s nimiž je spojený nákladový úrok, vyplácený zpravidla pravidelně v intervalech, které jsou součástí obligace. Úrok může být stanoven jako fixní nebo pohyblivý, nebo kombinace obou. Obligace je opatřena kupony, na které se ročně proplácí úrok. Příklad: Emise dvouleté obligace bankou za účelem získání hotovosti s fixním vypláceným úrokem 5% p.a. Obligace je opatřena kupony, na které se ročně proplácí úrok. Emise obligací 1 000, Prodej emise 1 000, Budoucí celkové výdaje na úroky 100, Výplata úroku 1. rok- nárok brutto 50, Srážková daň 15% 7, Úhrada daně finančnímu úřadu 7, Výplata úroku netto 42, Druhý rok Výplata úroku 2. rok - nárok brutto 50, Srážková daň 15% 7, Úhrada daně finančnímu úřadu 7, Výplata úroku netto 42, Proplacení obligace po 2 letech 1 000, Dlouhodobé závazky oceněny v naběhlé hodnotě (dle IFRS viz výše) - Podřízené finanční závazky - účtová skupina 53 Podřízené finanční závazky mají význam při stanovování kapitálové přiměřenosti, která je nejostřeji sledovaným ukazatelem pro činnost banky 1. 1 Jde vlastně o bankovní kapitál vypočtený podle pravidel daných centrální bankou, který je poměřovaný (lomený) rozvahovými i podrozvahovými aktivy násobených různými koeficienty (vahami) s hodnotou 0 až 1. Tak např. hotové peníze mají váhový koeficient 0 a poskytnuté úvěry koeficient 1 tj. maximální. Jde o veličiny nacházející se při výpočtu kapitálové přiměřenosti ve jmenovateli zlomku, tedy čím větší koeficient, tím více snižují kapitálovou přiměřenost. Tento zlomek násobený stem vyjadřuje procentní hodnotu tzv. kapitálové přiměřenosti, která nesmí klesnout pod 8%, jinak centrální banka uvaluje na banku nucenou správu. S dalším rozvojem výpočetní techniky má být sledována centrální bankou on line denně.

4 Podřízený úvěr n. finanční závazek znamená, že v případě bankrotu se tento závazek vyrovnává až po vyrovnání všech ostatních závazků. Z toho samozřejmě plyne, že takovýto rizikový úvěr se poskytuje za mimořádně velký úrok. Podřízené finanční závazky, jako je podřízený (přijatý) úvěr, je podle stanovených pravidel možné započítávat do bankovního kapitálu, a tím tento zvětšovat a vylepšovat tak ukazatel kapitálové přiměřenosti. Příklad: Přijatý podřízený úvěr Nákladový roční úrok Ukončení podřízeného úvěru Základní kapitál - účtová skupina 56 Základní kapitál a kapitálové fondy Skupina účtů v plné účtové osnově (do r. 2003) byla rozvržena takto: Účet 561 Základní kapitál Účet 562 Dlouhodobý závazek zahraniční pobočky vůči centrále Účet 563 Emisní ážio Účet 564 Vlastní akcie Účet 565 Kapitálový fond podílového fondu (jen podílové fondy) Účet 566 Ostatní kapitálové fondy Účet 567 Oceňovací rozdíly z přepočtu čistých investic spojených s účastmi Účet 568 Oceňovací rozdíly z přepočtů zajišťovacích derivátů Účet 569 Fond na nové ocenění zlata (jen ČNB) Základní kapitál (účet 561) je částka, o které po prvé účtuje při založení banky a zapisuje se do obchodního rejstříku. Jeho minimální výše je určena zákonem o finančních institucích - min Kč. Základní kapitál tvoří hlavní položku bankovního kapitálu, který je rozhodující při výpočtu kapitálové přiměřenosti. Je možné v souladu s rozhodnutím valné hromady jej zvyšovat, ale i snižovat a použít snížení pro různé účely. Nelze jej však snížit pod minimální výši určenou zákonem.

5 Příklad: 1a Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií, prodej za vyšší cenu než je nominální - rozdíl tvoří emisní ažio b Prodej emise c Zápis o obchodního rejstříku a Zvýšení základního kapitálu převodem z nerozděleného zisku 2b Zápis zvýšení do obchodního rejstříku a Snížení základního kapitálu pro úhradu ztráty z min. období 3b Zápis snížení do obchodního rejstříku a Zvýšení základního kapitálu z HV po schválení rozdělení valnou hromadou 4b Zápis do obchodního rejstříku Pozn.: Čtvrtá číslice při označení účtu je analytické rozlišení 5611 Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku 5612 Základní kapitál dosud nezapsaný v obchodním rejstříku Účet 566 Vlastní akcie na něm jsou evidovány dočasně držené (určeno zákonnou lhůtou) vlastní akcie samotnou bankou-akciovou společností, tedy ne akcionářem. Tyto akcie mohou být v určené lhůtě opět prodány, nebo jsou zrušeny a o jejich hodnotu se snižuje základní kapitál. Snížení základního kapitálu může být účtováno i v situaci, kdy je třeba vypořádat neuhrazenou ztrátu z minulých let po dosažení doby, po kterou je možno ji jako neuhrazenou vykazovat - na účtu 572 Neuhrazená ztráta z předchozích období (viz operace 3a a 3b ve výše uvedeném příkladu). Použití a rozdělení zisku (rezervní fondy a fondy ze zisku) - účtová sk. 55 Fondy ze zisku jsou tvořeny na vrub účtu 591 Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení, a to po skončení tohoto řízení (na účet 591 se dostane zjištěný hospodářský výsledek ze závěrkového účtu Zisku a ztráty v 58. Skupině účtů). Rozdělení schvaluje valná hromada akcionářů, která však musí přihlédnout i požadavkům interního auditora na tvorbu zejména opravných položek i rezerv. Jejich tvorba je rovněž předmětem sledování bankovního dohledu centrální banky, nejde tam tedy pouze jen o nezávazné doporučení externího auditora. Jde o fondy: a) Zákonný rezervní fond tj. účet 551 Rezervní fond b) Ostatní fondy ze zisku, účet 552 Ostatní fondy ze zisku, tvořené podle stanov banky v souladu s příslušnými zákony c) Rizikový fond (jen družstevní záložny), účet 553 Rizikový fond

6 Příklad: operace při rozdělování a užití zisku: Konečný zůstatek po schválení HV XY 591 Příděl do zák. rezervního fondu Úhrada ztráty z předchozích období Převod na účet nerozděleného zisku Schválená dividenda (brutto) Srážka 15% daně z dividendy Výplata dividendy (netto) Úhrada sražené daně finančnímu úřadu

Analytické účty a případně AE je třeba vést podle jednotlivých dlužníků a věřitelů a podle jednotlivých měn.

Analytické účty a případně AE je třeba vést podle jednotlivých dlužníků a věřitelů a podle jednotlivých měn. ZÚČTOVACÍ VZTAHY Učebnice 5.1 = účtová třída 3 pohledávky: krátkodobé, dlouhodobé závazky: krátkodobé (dlouhodobé účtová třída 4) 11. hodina Zachycují se zúčtovací vztahy vůči: obchodní partnerům (odběratelům,

Více

Základní konstrukce. finančních institucích. dr. Malíková 1

Základní konstrukce. finančních institucích. dr. Malíková 1 Základní konstrukce účetního systému ve finančních institucích dr. Malíková 1 Směrná účtová osnova, účtové třídy TŘÍDĚNÍ ÚČTŮ DO ÚČTOVÝCH TŘÍD 0 Zúčtovací vztahy České národní banky (jen ČNB) 1 - Pokladní,

Více

Finanční zpravodaj 2/2012

Finanční zpravodaj 2/2012 Strana 66 7 Úplné znění Českého účetního standardu č. 003 Odložená daň pro účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů Referent: Ing. Jana Svatošová,

Více

Testy účetních znalostí

Testy účetních znalostí Testy účetních znalostí VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO ING.PAVEL ŠTOHL ZNOJMO Otázka 1 Finanční účty (syntetické i analytické) v cizích měnách se v účetnictví vedou: pouze v českých korunách pouze v příslušné cizí

Více

Ztráta a její vypořádání

Ztráta a její vypořádání Ztráta a její vypořádání Ztráta a) nebude uhrazována v běžném účetním období - může být převedena neuhrazena do dalších let - účet 429 - Neuhrazená ztráta minulých let, na kterém je ztráta evidována- strana

Více

Český účetní standard pro podnikatele č. 001 Účty a zásady účtování na účtech

Český účetní standard pro podnikatele č. 001 Účty a zásady účtování na účtech číslo název 001 Účty a zásady účtování na účtech 002 Otevírání a uzavírání účetních knih 003 Odložená daň 004 Rezervy 005 Opravné položky 006 Kursové rozdíly 007 Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 1 ÚČETNICTVÍ PRINCIPY A TECHNIKY PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

a) upsáním nových akcií nominální hodnota Kč 9 000 000,- emisní kurz rozdíl (emisní ážio)

a) upsáním nových akcií nominální hodnota Kč 9 000 000,- emisní kurz rozdíl (emisní ážio) SRNUTÍ UČIVA ZA III. ROČNÍK 1. hodina Opakování: Kapitálové účty a dlouhodobé závazky ALC, a. s. (plátce DPH) má k 1. lednu 2013 v oblasti 4. účtové třídy na účtech tyto stavy: 411 Základní kapitál Kč

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.1 Vlastní zdroje základní kapitál, kapitálové fondy, fondy ze zisku, výsledek hospodaření za běžné období, za

Více

I. Pojmy podle zákona o účetnictví

I. Pojmy podle zákona o účetnictví 2. Právní úprava účetnictví, základy účetnictví I. Pojmy podle zákona o účetnictví Účetní jednotka fyzické osoby (FO) nebo právnické osoby (PO), které vedou účetnictví Předmět účetnictví (co účetnictví

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Pro závazky podniku naopak platí: Vznik v minulosti Spolehlivost ocenění Jejich vypořádáním vznikne podniku úbytek ekonomického prospěchu

Pro závazky podniku naopak platí: Vznik v minulosti Spolehlivost ocenění Jejich vypořádáním vznikne podniku úbytek ekonomického prospěchu Účetní výkazy účetní závěrka Účetní závěrku tvoří: 1. Rozvaha 2. Výkaz zisků a ztrát (výsledovka) 3. Výkaz peněžních toků (CASH FLOW) 4. Výkaz o změnách ve vlastním kapitálu 5. Příloha (poznámky, komentář)

Více

FINANCE 3. ČÁST FINANČNÍ (ÚČETNÍ) VÝKAZY, JEJICH STRUKTURA A VÝZNAM VE FINANČNÍM ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU. Dagmar Richtarová

FINANCE 3. ČÁST FINANČNÍ (ÚČETNÍ) VÝKAZY, JEJICH STRUKTURA A VÝZNAM VE FINANČNÍM ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU. Dagmar Richtarová FINANCE 3. ČÁST FINANČNÍ (ÚČETNÍ) VÝKAZY, JEJICH STRUKTURA A VÝZNAM VE FINANČNÍM ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU Dagmar Richtarová Ostrava 2006 Richtarová, D. Finanční (účetní) výkazy, jejich struktura a

Více

1. Obecné údaje. 1.1 Popis účetní jednotky

1. Obecné údaje. 1.1 Popis účetní jednotky PŘÍLOHA TVOŘÍCÍ O SOUČÁST ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 20030 1. Obecné údaje Přiložená účetní závěrka byla sestavena dle zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví a navazujících předpisů pro účetnictví podnikatelů.

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 11-12/1 MINISTERSTVO FINANCÍ 48. České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

a) Pohledávky a závazky z obchodního styku v cizích měnách

a) Pohledávky a závazky z obchodního styku v cizích měnách 8. přednáška Zúčtovací vztahy a) Pohledávky a závazky z obchodního styku v cizích měnách b) Postoupení pohledávek, odpis pohledávek, opravné položky c) Zúčtování se zaměstnanci d) Zúčtování s podniky ve

Více

Ad 1) Pohledávky a závazky ke společníkům a podnikům ve skupině

Ad 1) Pohledávky a závazky ke společníkům a podnikům ve skupině 8. přednáška Osnova: 1) - Zúčtovací vztahy (dokončení) 2) - Náklady a výnosy (shrnutí) 3) - Časové rozlišení nákladů a výnosů Ad 1) Pohledávky a závazky ke společníkům a podnikům ve skupině - účtová skupina

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 TEZAS a.s. Sídlo společnosti : Pernerova 52, 186 7 PRAHA 8 Karlín, Provoz : Panelová 289, 19 15 PRAHA 9 Satalice IČO : 6193549 DIČ : CZ6193549 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 213 I. ÚVOD II. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B

1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B 1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B Podstata a význam účetnictví Předmětem účetnictví je zaznamenávat v účetní

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

501/2002 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 6. listopadu 2002,

501/2002 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 6. listopadu 2002, Příloha č. 3 Připomínky KAČR k návrhu novely prováděcí vyhlášky 501/2002 - další návrhy na úpravu zapracované formou revizí do textu vyhlášky 501/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádějí

Více

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA. Hasskova 22, 674 01 Třebíč. Výroční zpráva. Datum uveřejnění: 30. dubna 2009

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA. Hasskova 22, 674 01 Třebíč. Výroční zpráva. Datum uveřejnění: 30. dubna 2009 2008 1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA Hasskova 22, 674 01 Třebíč Výroční zpráva Datum uveřejnění: 30. dubna 2009 Obsah Ú V O D 3 O nás 3 Úvodní slovo předsedy představenstva 3 Z Á K L A D N Í Ú D A J E 4 Předmět

Více

FINANČNÍ INSTITUCE DEFINICE VYBRANÝCH DEFINICE ÚČETNÍCH VYBRANÝCH POLOŽEK, ÚČETNÍCH JEJICH ZÚČT JEJICH OVÁNÍ ZÚČT

FINANČNÍ INSTITUCE DEFINICE VYBRANÝCH DEFINICE ÚČETNÍCH VYBRANÝCH POLOŽEK, ÚČETNÍCH JEJICH ZÚČT JEJICH OVÁNÍ ZÚČT FINANČNÍ INSTITUCE DEFINICE VYBRANÝCH ÚČETNÍCH POLOŽEK, JEJICH ZÚČTOVÁNÍ dr. Malíková 1 Směrná účtová osnova, účtové třídy TŘÍDĚNÍ ÚČTŮ DO ÚČTOVÝCH TŘÍD 0 Zúčtovací vztahy České národní banky (jen ČNB)

Více

1. VLASTNÍ KAPITÁL PROFEX 2/2007. Autor: Ing. Ivanka Mašková, daňový poradce, auditor, MAKO Audit s.r.o., maskova@mako.cz

1. VLASTNÍ KAPITÁL PROFEX 2/2007. Autor: Ing. Ivanka Mašková, daňový poradce, auditor, MAKO Audit s.r.o., maskova@mako.cz 1. VLASTNÍ KAPITÁL Autor: Ing. Ivanka Mašková, daňový poradce, auditor, MAKO Audit s.r.o., maskova@mako.cz VLASTNÍ KAPITÁL OBECNĚ Z hlediska účetnictví nebo pohledu na rozvahu je vlastní kapitál částí

Více

Aktivní 011 Pohledávky za Mezinárodním měnovým fondem. Aktivní 012 Pohledávky za bankami Evropského systému. Aktivní centrálních bank

Aktivní 011 Pohledávky za Mezinárodním měnovým fondem. Aktivní 012 Pohledávky za bankami Evropského systému. Aktivní centrálních bank Charakteristika: Směrná účtová osnova pro banky a některé finanční instituce podle vyhlášky č. 501/2002 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991, o účetnictví,

Více

FZ03/2004. České účetní standardy

FZ03/2004. České účetní standardy FZ03/2004 České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen "České účetní standardy pro finanční instituce") Ministerstvo financí

Více

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného. studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ. VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s.

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného. studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ. VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ Vítáme Vás v kurzu Účetnictví finančních institucí, v němž byste měli získat potřebné znalosti o účetnictví

Více

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem Obchodní firma: ING Bank N.V., organizační složka sídlo: Praha 5, Nádražní 344/25 identifikační číslo: 291 798 66 předmět podnikání: banka okamžik sestavení účetní závěrky: 27.4.2005 kód banky: 3500 ROZVAHA

Více