Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2010-2011"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok Základní škola a Mateřská škola Zdíkov

2 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok Základní škola a Mateřská škola Zdíkov A) Organizace vyučování a provozu školy 1.Charakteristika školy Zřizovatelem školy je Obec Zdíkov. Škola se stala právním subjektem příspěvkovou organizací na základě rozhodnutí Zastupitelstva obce Zdíkov ze dne a vydáním zřizovací listiny s účinností od Objekt byl zařazen do sítě škol rozhodnutím Školského úřadu Prachatice s účinností od (č.j.62/ ) Základní škola Zdíkov je součástí výchovně vzdělávací soustavy.je školou samostatnou a v právních vztazích vystupuje svým jménem a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů došlo ke změně názvu organizace na : Základní škola a Mateřská škola Zdíkov a to na základě usnesení Zastupitelstva obce Zdíkov ze dne a v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb.(školský zákon) dodatkem zřizovací listiny č.4. IČO IZO Statutární zástupce : Mgr. Václav Kyznar - ředitel Mgr. Vlasta Voldřichová - zástupce ředitele internetové stránky : Školská rada : zřízena obcí Zdíkov k , je šestičlenná a pracuje na základě 168 zákona č.561/2004 Sb.(školský zákon)

3 Základní škola a Mateřská škola Zdíkov má čtyři součásti : Základní školu, Školní družinu, Školní jídelnu na čp.250 a Mateřskou školu na čp.259 ( rozhodnutí ZO obce Zdíkov ze dne , dodatek č.1 zřizovací listiny s účinností od Součásti : 1. Základní škola, Školní družina, Školní jídelna Budovy : Školní pavilon, mimoškolní pavilon, tělocvična Počet učeben : 16, dvě oddělení ŠD s kapacitou 50 dětí Kapacita školy : 300 žáků, kapacita ŠJ 400 obědů Školní pozemek : 230 m 2 Vytápění : Vlastní kotelna - topné médium plyn propan a butanbutan 2. Mateřská škola Budova : dvoupodlažní Počet tříd : 3 Kapacita : 60 dětí Stravování : obědy připravované v jídelně školy a dovážené do MŠ Pozemek : 330 m 2 Vytápění : objekt napojen na obecní blokovou kotelnu, topné médium - štěpky 2. Přehled oborů vzdělání

4 Rozhodnutím MŠMT ČR ze dne č.j.11766/ se do školského rejstříku zapisuje : obor vzdělání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání a rámcové vzdělávací soustavy C Základní škola C/001 Základní škola, studium denní, délka studia : 9r, 0 měs, dobíhající obor C/01 Základní škola, studium denní, délka studia : 9r, 0 měsíců Tímto rozhodnutím se v souladu s ustanovením 185 odst.1 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zapisuje základní škole rámcový vzdělávací program C/01 Základní škola. Stávající obor vzdělání C/001 Základní škola se označuje jako dobíhající Základní škola poskytuje základní vzdělání, zabezpečuje rozumovou výchovu ve smyslu vědeckého poznání, poskytuje mravní, estetickou, pracovní, zdravotní, tělesnou a ekologickou výchovu. Základní škola má devět ročníků a člení se na první a druhý stupeň. První stupeň je tvořen prvním až pátým ročníkem, druhý stupeň šestým až devátým ročníkem. Základní škola připravuje žáky pro další studium a praxi. Školní vyučování probíhá podle učebních plánů a učebních osnov schválených MŠMT a ŠVP Škola pro život. Třídy se naplňují do počtu 30. Ředitel školy v souladu s učebním plánem dělí třídy na skupiny. Počet skupin a počet žáků ve skupině určuje podle podmínek školy a charakteru vyučovacího předmětu a v souladu s požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví žáků. V rozsahu stanoveném vyhláškou se žákům bezplatně poskytují učebnice, učební texty a základní školní potřeby. Ředitel školy stanovuje třídní učitele a vedoucí vychovatele školní družiny, zřizuje pedagog.radu jako svůj poradní orgán.jejími členy jsou všichni pedagog.pracovníci. Ředitel školy vydává po projednání s pracovníky školy a se souhlasem pedagog.rady řád školy řád škol. družiny, schvaluje řády odborných pracoven a laboratoří, tělocvičny a hřiště. Škola organizuje lyžařský kurz, plavecký výcvik žáků a v souladu s vyhláškou schvaluje ředitel školy jejich program. Škola organizuje rovněž školní výlety a školní akce související s výchovně vzdělávací činností školy. Škola ve spolupráci s lékařem pověřeným preventivní péčí o žáky napomáhá při vytváření a realizaci ozdravných programů. Škola poskytuje své prostory a vybavení k účelnému využití pro činnosti zájmových kroužků, které zřizuje. Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků při činnostech, které přímo souvisejí s výchovou a vzděláním, soustavně vytváří podmínky pro bezpečnost a ochranu zdraví žáků a kontroluje dodržování bezpečnostních zásad dle vyhlášky.

5 3. Učební program školy 5.ročník Vzdělávací program : Základní škola MŠMT ročník 6.-9.ročník č.j /96-2 ze dne s platností od Školní vzdělávací program Škola pro život s platností od Tabulková část

6 a) Učební plán školy b) Údaje o pracovnících ZŠ a MŠ ve šk.roce

7 Pedagogičtí pracovníci Poř.č. Příjmení Jméno Kvalifikace Praxe r. Aprobace 1. Adámková Helena uč.1.st st.+Vv 2. Caisová Marie uč.2.st. 25 Čj-Ov 3 Kluibr Zdeněk uč.2.st. 18 Nj-Ze 4. Klímová Hana uč.1.st 17 1.st.+Tv 5. Kornoušková Ludm. vychovatelka Kyznar Václav ředitel 37 Fy-Zpv 7. Paulíková Hana uč.2.st. 30 Che-Tv 8. Pešlová Zdeňka uč.2.st. 19 Rj-Vv 9. Vlčková Jindra č.2.st. 46 Ze-Př 10. Voldřichová Vlasta zást.řed. 37 Čj-D 11. Hráchová Hana uč.1.st st.+Vv,Aj 12. Linhartová Dagmar vychovat Šebánek Roman uč.2.st. 10 Př-Tv,Aj 14. Kolafová Marie učitelka 2.st. 11 Ma-Ze 15. Míčková Zdena vedoucí MŠ Froydová Jiřina učitelka MŠ Vostřezová Jana učitelka MŠ 6 18 Tesařová Michaela učitelka MŠ Kovaříková Eva učitelka MŠ Vozandychová Michaela asistentka MŠ od Provozní zaměstnanci 21. Vávrová Marie školnice MŠ Jelínek Karel školník vyučen 23. Švarcová Zdeňka uklízečka stř.škola do Jelínková Eva uklízečka Štěpánková Milena uklízečka Švarcová Helena uklízečka Haubeltová Helena ved.kuchařka vyučena 28 Skolková Růžena kuchařka vyučena 29. Fojtů Ivana kuchařka vyučena 30. Vacíková Marie ved.šk.jídelny stř.škola 31 Kornoušková Jiřina účetní stř.škola 32. Škopková Radka uklízečka MŠ Pracovníků celkem : 32 z toho mužů : 4 žen : 28 Pedagog.pracovníci celkem : 20 THP : 2 Dělnická povol. : 10 c) Přehledné údaje o počtech žáků školy - k

8 Ve školním roce 2009/10 měla škola 9 tříd a celkem 139 žáků. V uplynulém školním roce 2010/ tříd a celkem 134 žáků. Počty tříd v jednotlivých ročnících, počty žáků ve třídách, třídní učitelé

9 d) Přehledy prospěchu, zameškaných hodin po třídách a za školu, výchovná opatření, počty žáků docházející na cizí jazyk atd.

10 e) Zápis k povinné školní docházce Zápis do 1.třídy se uskutečnil Zapsáno bylo 17dětí, rodiče 5 dětí zažádali o odklad, který byl na základě posudku lékaře a pedagog.psycholog.poradny kladně vyřízen.v září nastoupilo12 žáků k plnění povinné školní docházky. f) Přijímací řízení Přijímacího řízení na střední školy a učiliště se zúčastnilo 9 žáků 9.třídy / všichni byli přijati/, 1 žák 5.třídy do osmiletého gymnázia - přijat. B) Hodnocení školního roku 2010/ Výchovně vzdělávací aktivity Dle plánu organizace školního roku se konaly čtyři pedagogické rady. Kromě toho byly konány pravidelné porady s učiteli. Během školního roku proběhly každé čtvrtletí třídní schůzky a dny otevřených dveří. Připomínky rodičů, náměty a nápady byly vedením školy akceptovány. Ke zlepšení výchovně vzdělávací práce jsme využili i systém dotazníků Scio tzv.mapu školy. Pravidelně provádíme hodnocení výchovně vzdělávací práce školy. Byly prováděny instruktáže o bezpečnosti práce a požární ochraně. Ředitel školy se pravidelně zúčastňoval porad svolávaných ŠÚ a školení ředitelů. Vzdělávání pedagogických pracovníků Vyučující se věnovali rozšiřování svých znalostí a schopností formou studia odborné literatury ke svým předmětům, studiem pedagog.materiálů a moderních směrů ve vyučovacím procesu. Krom toho se účastnili podle svých profesionálních potřeb a potřeb školy vzdělávacích akcí a programů organizovaných pedagog.vzdělávacími centry v Českých Budějovicích a Strakonicích, Příbrami aj. V rámci jazykového vzdělávání pokračuje jeden pedagog v sebevzdělávání v anglickém jazyce formou kurzu organizovaného pro pedagogy pod záštitou MŠMT. V této sledované oblasti jsme dosáhli téměř 100% aprobovanosti. Škola pokračuje ve zdokonalování Školního vzdělávacího programu Škola pro život, všichni vyučující se sebevzdělávají v metodách práce formou samostudia a účastí na seminářích, zaměřujeme se také na začleňování průřezových témat a tvorbu celoškolních, předmětových i mezipředmětových projektů. Učitelé se vzdělávali v oblasti tvorby digitálních učebních materiálů a v práci s počítačovými grafickými programy. Stálou pozornost jsme věnovali vzdělávání oblasti prevence šikany a sociálně patologických jevů, environmentální výchově, péče o děti s vývojovými poruchami učení, finanční a čtenářské gramotnosti.

11 Absolvované semináře se zaměřením na priority vzdělávání: Ekopolis environmentální výchova Vzdělávání metodiků prevence 2 leté studium Vzdělávání výchovných poradců Seminář pro metodiky reedukace Tvorba projektů v rámci grantů kraje EU peníze do škol Tvorba DUM / digitální učební pomůcky/ Jazykové vzdělávání Pro vlastní hodnocení naší práce využíváme srovnávací zkoušky, testování žáků, komplexní evaluaci školy včetně dotazníků pro učitele, žáky a rodiče. Průběžně testujeme naše žáky testy SCIO, za snahu o hodnocení výchovně vzdělávací práce byl škole již po několikáté udělen Certifikát za aktivní přístup k hodnocení kvality vlastní výchovně vzdělávací práce. Pokračovali jsme v testování žáků 6.třídou, po testech v matematice a českém jazyce se uskutečnilo testování v anglickém jazyce zde nedosáhli žáci předpokládaných výsledků. Využívání studijního potenciálu bylo označeno za nedostatečné, výsledky žáků jsou nižší, než odpovídá jejich studijním předpokladům., pracují pod své možnosti. Byla provedena analýza nedostatků a zpracován postup ke zlepšení výsledků. Jedním z prostředků je vyšší motivace žáků a spolupráce s rodiči. Další testování proběhlo ve 3.třídě v matematice - 74,9% úspěšnosti, českém jazyce 83,6% úsp., angličtině 68,6 % úsp., prvouce 79% úsp. a klíčových kompetencích 71,9% úsp. Slabší výsledky v Aj byly způsobeny zadáním učiva, které dosu nebylo probráno, je vhodné testovat později, či daný jev vynechat rozdílnost je způsobeno volností při tvorbě ŠVP. Součástí hodnocení je analýza nedostatků a plán vedoucí k odstranění nedostatků. K výrazným oblastem práce v uplynulém období, které přispěly k profilování naší školy, patří zejména. Jazyková výuka v rámci nabídky volitelných předmětů v roč. jsme nabízeli výuku angličtiny zdokonalování se v konverzaci-, němčinu jako druhý cizí jazyk. Od 1.třídy realizujeme kroužky anglického jazyka. Estetická výchova zkvalitněna využitím keramické pece k vypalování a glazování dětských prací z keramické hlíny, děti pracují i na hrnčířském kruhu a seznamují se s touto technikou. Výuka je prováděna v předmětu Vv a příslušných kroužcích:výtvarných a kroužcích zaměřených specielně na keramiku. Podali jsme žádost o grand z Jihočeského programu podpory práce s dětmi a mládeží, který jsme směrovali na možnost rozšíření vybavení technikou pro keramický kroužek a možnost rozšíření kapacity kroužku. Náš projekt byl schválen, v 1. fázi jsme uspořádali výstavu dětských prací a zpracovali projekt na zakoupení nové vypalovací pece.

12 Moderní výuka předmětů - prostřednictvím počítačových programů pro všechny ročníky v učebně výpočetní techniky. Průběžně jsme doplňovali do dalších učeben / zejména 1.st./moderní audiovizuální techniku TV, video, CD. V rámci výuky mají žáci možnost využívat kromě počítačových výukových programů i internetu. Internetovou učebnu mohou žáci využívat i ve svém volném čase mimo vyučování. Zapojili jsme se do projektu EU peníze školám, v rámci jsme zpracovali projekt pro naši školu zaměřený na šablony : čtenářská gramotnost, výuku jazyků, ICT a přírodní vědy. Projekt byl komisí MŠMT schválen, z finančních prostředků jsme v 1.fázi vybavili školu 6 interaktivními tabulemi a 6 notebooky. Učitelé vytvořili DUMy/ digitální učební materiály/ dle jednotlivých šablon. V 1.etapě bylo vytvořeno DUMů a v červnu byla odeslána monitorovací zpráva na MŠMT. Zakoupení interaktivních tabulí má za cíl modernizovat výuku a zvýšit aktivitu žáků při hodinách. Vyučující absolvovali semináře zaměřené na tvorbu DUMů, zdokonalovali se v práci s počítačem a novými grafickými programy. Zařazování prvků ekologické výchovy ve všech předmětech. Byl zpracován rámcový celoškolní plán environmentální výchovy, jehož součástí byl i projektový den,konaný u příležitosti Dne Země. Realizace projektu, při níž dochází k propojení teoretické i praktické části a různých průřezových témat se ukazuje jako velmi efektivní jak z hlediska vzdělání, tak z hlediska výchovy. Kromě projektového dne jsme realizovali řadu akcí s touto tématikou- EKOPOLIS, pobyt žáků v ekologickém středisku NP Stožec, program o přírodě v rámci NATURVISION, život a záchrana dravců, meteorologická stanice Churáňov, poznávání NP, Den dětí v RZ Olšina, návštěva spalovny odpadů apod. Trvalou pozornost věnujeme odpadovému hospodářství a druhotným surovinám- děti pracovaly na projektu Třídíme odpad. Moderní metody práce s dětmi:: s vadami řeči - trvalá péče logopedické asistentky : s poruchami učení - systematická práce s dětmi v rámci reedukace čtení, volba příslušných metod dle doporučení PPP : s grafomotorickými obtížemi - na škole organizován učitelkami kurz k nápravě grafomotorických obtíží (10 lekcí) s individuelní péčí : v rámci individuelní péče instalována výpočetní technika do většiny tříd 1.stupně, jsou využívány speciální programy pro děti s výukovými obtížemi : sluchově postižený soustavná individuelní péče Projektové vyučování zařadila škola v tomto školním roce k některým významným tématům Den Země, Chování člověka v mimořádných situacích, Sportujeme, Chování ve společnosti-školní dětský ples, Advent výstupem projektu byl vánoční trh ve spolupráci s obcí, výtěžek odeslán na konto Naše ditě a ohrožená zvířata, Den dětí, Polský den, Sport pro všechny - v rámci projektu Comenius- Regio. Výuka náboženství nebyla realizována pro nedostatek zájemců

13 Zařazování besed, divadelních představení, exkurzí, naučných i zábavných pořadů do výuky. Propagace práce školy na veřejnosti - programy pro veřejnost, výstavky dětských prací -šití, vyšívání a keramických výrobků, prezentování ve Zdíkovsku a Prachatických listech, na webových stránkách školy. 2.Zájmová činnost V průběhu letošního školního roku měli žáci možnost navštěvovat tyto zájmové kroužky: Vybíjená, Výtvarný, Keramický, Reedukace čtení, Pohybové hry, Florbal, Kopaná, Akvaristika, Aerobic, Anglický jazyk,šachy, Stolní tenis 3.Soutěže Naší snahou je, aby se žáci zapojili dle svých schopností do různých soutěží. Tradičně se účastníme soutěží v anglickém a českém jazyce, matematických, výtvarných, sportovních, zdravotnické, dopravní atd. Tento rok byl pro nás velmi úspěšný, naši žáci obsadili přední místa v několika okresních olympiádách, mimoto se žáci zapojili do celoroční celorepublikové matematické soutěže Taktik. Přehled nejvýraznějších úspěchů: Matematika v okrese matematická olympiáda - Hana Váchová 8.tř. 6. v okrese matematická olympiáda - Jindřich Vítovec 5.tř. 1. v okrese kat.cvrček - Jana Kolafová 3.tř. Angličtina 5. v okrese olympiáda Aj - Tereza Kornoušková 8.tř. 6. v okrese olympiáda Aj - Lenka Buriánková 7.tř. Přírodopis 7. v okrese olympiáda Př - Lucie Hrdličková 8.tř. 9. v okrese olympiáda Př - Hana Váchová 8.tř.

14 Mladý zdravotník 1.v okrese - 2.stupeň 4.v okrese - 1.stupeň Dopravní soutěž 6. v okrese - družstvo 6. a 7.třídy Sport - okresní soutěže 1. běh na 50m T.Forstová 2. běh 600m T.Forstová 3. skok do dálky T.Forstová 1. běh na 60m J.Rataj 2. běh na 60m V.Čálek 3. skok daleký A.Blažejová 2. běh 600m A.Mánková 1. běh na 60m T.Hones 1. skok vysoký T.Hones 1. skok vysoký H.Pešková 1. vrh koulí H.Pešková 2. v kraji- snowboard - družstvo J.Rataj, D.Mikeš, T.Hones Dále jsme se zúčastnili výtvarných soutěží, sportovních soutěží v kolektivních hrách, zejména v kopané, např. Mc Donald cup a florbalu. Žáci byli úspěšní v přespolním běhu družstvo mladších i starších žáků obsadilo 2.místo. Dva žáci byli nominováni na titul Talent roku, obě nominace byly schváleny, titul Talent roku získal 1 žák : Petr Matějka. Všem talentovaným žákům věnujeme individuální péči s cílem rozvíjet jejich nadání a talent. 4.Prospěch žáků Z hospitační činnosti prováděné vedením školy byla v tomto školním roce zjištěna dobrá úroveň výchovně vzdělávacího procesu v hodinách,ve většině případů koncepčnost práce vyučujících a třídních učitelů při práci s kolektivem třídy.prostřednictvím testování žáků jsme měli srovnání nejen o úrovni vědomostí, ale také o náročnosti jednotlivých pedagogů pro dané klasifikační stupně. Ve většině případů odpovídala úroveň znalostí studijním předpokladům žáků. Ze strany rodičů nebyly ke klasifikaci zásadní připomínky.

15 5.Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Byly řešeny pokusy o záškoláctví řešili jsme pokusy o záškoláctví u žáka 7.třídy.Spolupracovali jsme s matkou a odborem péče o mládež. Vzhledem k tomu, že matka nedokázala zajistit žákovu pravidelnou školní docházku, vyústila situace v soudní rozhodnutí o umístění žáka do dětského diagnostického ústavu v Homoli u Českých Budějovic. Ostatní prohřešky byly řešeny v pravomoci třídních učitelů, ředitele školy a pedagogické rady. Aktivně spolupracoval sociální preventista a třídní učitelé podle plánu sociální prevence. Nadále věnujeme stálou pozornost práci s problémovými žáky a žáky s vývojovými poruchami učení. Vyučující se vzdělávají v těchto oblastech, zvýšenou pozornost pak věnují této oblasti výchovná poradkyně a sociální preventista. 6.Kulturně výchovná činnost, další akce školy V průběhu roku jsme realizovali řadu kulturních a společenských akcí v budově školy i mimo ni a řadu exkurzí.k výčtu patří zejména následující důležité akce. l. stupeň: pravidelné návštěvy místní knihovny Obecní úřad - systém práce instituce divadlo - pohádky výchovné koncerty exkurze - CHKO Šumava, NP, Horská služba - Zadov Zdíkov - jeho okolí školní výlety - Černé jezero,velhartice,kašperské Hory, Povydří, Český Krumlov, NP Šumava, Javorník, Olšina - Lipno 2. stupeň: Č.B.- Zdíkov - Vimperk - PT - Obecní úřad - CHKO Šumava - Výukový program Zdíkov - divadlo výchovné koncerty Plzeň Zadov Vzdělání a řemeslo Zámek Naturvision Vimperský zámek NP Úřad práce místní samospráva informační centrum v Kašperských Horách,Kvilda,Antýgl, Stožec místní knihovna Technománie lyžařský výcvik

16 Škola uspořádala 9. školní dětský ples, s organizací pomáhala rodičovská veřejnost a sponzoři. S kulturními programy vystupovali žáci školy na společenských akcích obce a zájmových spolků. Mezi úspěšné akce se tradičně zařadil i adventní trh, finanční výtěžek je posílán na nadace ohrožených dětí. Na závěr školního roku se konal tradiční sportovní den za účasti vacovské a stachovské školy. 7.Mezinárodní aktivity školy Škola v tomto realizovala přípravnou schůzku zástupců škol z Polska, Norska, Německa, kde byl zpracován mezinárodní projektu SOKRATES COMENIUS s tématikou Zdravý životní styl. Projekt byl uznán, opět z nedostatku finančních prostředků nebyla žádné z partnerských škol realizace schválena.kromě tohoto projektu jsme spolu s partnerskou školou v polském Rembowě realizovali 1.etapu projektu REGIO, zaměřeného na využití volného času dětí.do realizace projektu je na obou stranách kromě škol zapojena obec a tělovýchovné oddíly. V rámci projektu jsme uskutečnili Polský den, Sportovní den a oboustrannou návštěvu partnerských obcí a škol. 8.Přehled nadstandartních aktivit školy -možnost práce s internetem žáků v odpoledních volných hodinách -nabídka zájmových kroužků -naplňování pitného režimu pro všechny žáky školy (čaj,nápojový automat) -možnost odběru mléka a mléčných výrobků za zvýhodněnou cenou,akce Školní mléko -hromadné zajišťování školních potřeb na začátku školního roku pro všechny žáky za zvýhodněnou cenu -zajišťování finančních prostředků z grantů EU a s tím související aktivní účast v mezinárodních projektech - Sokrates-Comenius a tvorba společných mezinárodních projektů -organizování zahraničních výměnných pobytů žáků -nabídka kulturně společenských programů školy pro širokou veřejnost a dobrovolné spolky v obci -umožnění využívání tělocvičny ke sportovním aktivitám mladých lidí v obci -nabídka logopedické péče a reedukace 9.Školní družina V tomto školním roce pracovala v ŠD dvě oddělení s počtem přihlášených žáků 50. Jedno oddělení fungovalo s ranním i odpoledním provozem, druhé bylo naplňováno

17 během poledních a odpoledních hodin podle provozu školy.činnost druhého oddělení byla zaměřena zájmově.v to mto školním roce stejně jako v letech předcházejících byl provoz ŠD redukován na nezbytný počet hodin podle požadavku na provoz zařízení, s ohledem na dojíždějící žáky a s přihlédnutím na omezené možnosti rozpočtu na ŠD. Na pracovišti byly zaměstnány 2 vychovatelky s celkovým úvazkem 1,41. Od zapsaných dětí v družině jsme vybírali poplatek jako příspěvek na provoz zařízení ve výši 50,- Kč za měsíc.. Nabídka činností pro děti byla pestrá a rozmanitá, což zajišťuje trvalý zájem dětí. Vzhledem k rostoucímu počtu žáků 1.stupně a jejich zájmu o pobyt v družině plánujeme pro příští roky podání žádosti o navýšení kapacity družiny 10.Školní jídelna Počty uvařených obědů ve šk.roce Školní jídelna Počet uvařených obědů celkem Denní průměr z toho : MŠ ZŠ zaměstnanci cizí strávníci Provoz ŠJ byl v tomto školním roce na úrovni. Byla připravována pestrá jídla odpovídající požadavkům na stravování dětí. Do jídelníčku jsou zařazovány nové receptury.ve ŠJ jsme připravovali stravu také pro cizí strávníky, kteří nám pomáhali vylepšovat mzdový fond pro pracovnice kuchyně, počet cizích strávníků se v tomto školním roce ustálil. Na činnost ŠJ, kvalitu a pestrost stravy nebyly podstatné připomínky. Postupně modernizujeme zařízení, abychom naplňovali hygienickou vyhlášku o veřejném stravování. Nadále jsme připravovali stravu pro přestárlé občany ve spolupráci s charitou ve Vimperku a OÚ Zdíkov, která stravu pro občany rozváží. V zařízení ŠJ ZŠ Zdíkov a v MŠ proběhla pravidelná kontrola Krajské hygienické stanice. Výsledky kontroly jsou součástí protokolu.ze zápisu nevyplynula žádná opatření. 11.Oblast BOZP Během roku byly prováděny preventivní prohlídky vybraných zařízení, pomůcek a prostor školy v termínech daných vyhláškou. Zjištěné závady jsou odstraňovány v termínech určených kontrolou. Podle vyhlášek o BOZP jsou prováděna pravidelná školení

18 zaměstnanců a nastupujících pracovníků. Byla provedena také prověrka bezpečnosti práce s vyvozením opatření.v tomto školním roce zabezpečovala oblast BOZP na škole odborná osoba. Poučení o bezpečnosti v jednotlivých předmětech, odborných učebnách a při pobytu dětí mimo školu bylo provedena s dětmi v začátku školního roku a prováděno i v průběhu roku. Všechna zařízení (výtahy, hasící přístroje, el.instalace a spotřebiče, hromosvody, tělocvičné nářadí, hydranty) mají platné revizní zprávy.odborná prohlídka těchto zařízení je prováděna v termínech daných příslušnými vyhláškami. 12.Opravy, údržba školní budovy Každoročně provádíme údržbu a modernizaci celého zařízení tak, abychom je udrželi na odpovídající úrovni. V tomto školním roce jsme provedli následující větší opravy a rekonstrukce : - modernizace zařízení v ŠJ výměny některých zařízení za nové - opravy dveří v učebnách - drobné opravy zdí na sociál.zařízení - malování tříd - modernizace tabulí, instalace interaktivních tabulí - malování tělocvičny a oprava tělocvičného nářadí - příprava prostor pro keramickou pec - úpravy interiéru kanceláře ředitele a zástupce ředitele - modernizace nábytku - rekonstrukce a inovace informačních panelů ve vestibulu školy 13.Obec a škola Obec Zdíkov je zřizovatelem školy a připravuje provozní rozpočet školy podle požadavků školského zařízení. Návrh rozpočtu školy připravený ředitelem byl Obcí Zdíkov respektován.v uplynulém období jsme pokračovali v již tradičně dobrých vztazích. Obec je nápomocna škole materielně a technicky při zabezpečování provozu všech součástí zařízení. Obec pomohla škole také při získávání finančních prostředků z některých rozvojových fondů. Zástupci obce se zúčastňovali řady slavnostních školních i mimoškolních akcí, které škola v tomto školním roce pro děti a veřejnost nabídla. 14.Výsledky inspekce Ve školním roce proběhla na naší škole kontrola ze Správy sociálního zabezpečení, kontrola z Hygienické stanice Prachatice a Zřizovatele Obce Zdíkov. Ze zápisů z kontrol nevyplynula pro organizaci žádná opatření.

19 Na škole se konala Inspekční návštěva ČŠI. Předmětem kontroly byla zejména : -povinná dokumentace školy a náležitosti dokumentů -dokumenty o zařazení školy do rejstříku škol -dodržování kapacit jednotlivých součástí školy -naplňování ŠVP v jednotlivých předmětech Za zápisu ČŠI vyplynulo jedinné opatření týkající se překročení kapacity ŠD. 15.Mateřská škola Třídy MŠ, počty dětí k Činnost Mateřské školy Zdíkov odloučeného pracoviště ZŠ a MŠ Zdíkov, jejíž je MŠ součástí, je přílohou č.1 této výroční zprávy 16.Základní údaje o hospodaření školy za rok 2010 viz příloha č.2 Výroční zpráva o činnosti školy byla zpracována v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. (Školský zákon), vyhlášky č.15/2005 Sb. resp.vyhlášky č.225/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Ve Zdíkově dne: 26. září 2011 Mgr.V.Kyznar - ředitel školy Předloženo Školské radě ke schválení dne Schváleno Školskou radou dne.. podpis Předloženo zřizovateli obci Zdíkov dne podpis

20

21

22

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Výroční zpráva je zpracována v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon) a ve znění

Více

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr pořádá pořádá Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr Krásný Dvůr 24.08.2013 Zpracovala: Mgr. Ivana Bejčková ředitelka školy 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zpracoval: Mgr. Pavel Hartman, zástupce

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIH-171/12-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Hradec Králové, Habrmanova 130 Sídlo: 500 02 Hradec

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Zdeněk Šmída, ředitel

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-511/13-Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-511/13-Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ-511/13-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Vlčnov, příspěvková organizace Sídlo: 687

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola Název: 17. základní škola a mateřská škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace Sídlo: Malická 469/1, 301 00 Plzeň Právní forma: příspěvková organizace IZO: 600

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2005 / 2006

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2005 / 2006 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2005 / 2006 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Č.j.:44/09 -VDŠ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Ve Staré Pace dne 15. září 2009 Mgr. Pavel Antoš ředitel školy Školská rada při

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 56, příspěvková organizace tel./ fax : 487 89, e-mail : zastupci@iol.cz www.zstyrsceskalipa.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 3 V

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

Výroční zpráva školní rok 2007-2008 Základní škola Velký Beranov okres Jihlava Příspěvková organizace

Výroční zpráva školní rok 2007-2008 Základní škola Velký Beranov okres Jihlava Příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2007-2008 Základní škola Velký Beranov okres Jihlava Příspěvková organizace PSČ 58821 Tel.:567218146 e mail: zs.vberanov@ji.cz Informace o základní škole TELEFONY: 567218146 ředitel

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou,okres Přerov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012 (zákon č. 561/2004 Sb., vyhláška 15/2005 Sb.) Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2011/2012

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1222/11-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1222/11-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-1222/11-H Název právnické osoby První soukromá základní škola v Hradci Králové, s. r. o. vykonávající činnost školy: Sídlo: Vocelova

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY e-mail: zsjivova@iol.cz www.zsjivova.cz Základní škola Jívová, okres Olomouc příspěvková organizace - Jívová 20, 783 16 p. Dolany u Olomouce telefon: 585 038 116, 739 350 989 IČO: 70985278 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

1. ZŠ T.G. Masaryka Milevsko, Jeřábkova 690, okres Písek

1. ZŠ T.G. Masaryka Milevsko, Jeřábkova 690, okres Písek 1.základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek o činnosti školy ve školním roce 2007/2008 V Milevsku 4. 9. 2008 Zpracoval : PaedDr. Martin Hrych 1 Obsah 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2013/2014 Zpracovala Mgr. Lenka Proschková Čechtice 2. 10. 2014 ZŠ Čechtice, okr. Benešov Na Lázni 335, Čechtice http://www.zscechtice.cz

Více

1. ZŠ T. G. Masaryka Milevsko, Jeřábkova 690, okres Písek

1. ZŠ T. G. Masaryka Milevsko, Jeřábkova 690, okres Písek 1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 V Milevsku 1. 9. 2011 Zpracoval : PaedDr. Martin Hrych 1 Obsah 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013-1 - VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZLÍN, NOVÁ CESTA 268, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE, ZLÍN ŠTÍPA PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/13 Osnova je v souladu s ustanovením

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

za školní rok 2012/2013

za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění a 7 odst. 1, 2 vyhlášky 15/2005 Sb. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Záboří, okres

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2012-2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2012-2013 JUNGMANNOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA Plzeňská 30, 266 01 Beroun 2 - Město, tel.: 311 622 474,fax: 311 512 800 e-mail: sekretariat@jzs.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2012-2013 v Berouně dne 18.9.2013 Zpracoval: Mgr. Ivan

Více

Zpráva o činnosti Z á k l a d n í š k o l y Praha 10 Hostivař, Kozinova 1000 ve školním roce 2012/2013

Zpráva o činnosti Z á k l a d n í š k o l y Praha 10 Hostivař, Kozinova 1000 ve školním roce 2012/2013 Zpráva o činnosti Z á k l a d n í š k o l y Praha 10 Hostivař, Kozinova 1000 ve školním roce 2012/2013 OBSAH : 1. Přesný název školy :...2 2. Zřizovatel školy :...2 3. Charakteristika školy...2 a) Rada

Více