A) Organizace vyučování a provozu školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "A) Organizace vyučování a provozu školy"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok Základní škola a Mateřská škola Zdíkov

2 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok Základní škola a Mateřská škola Zdíkov A) Organizace vyučování a provozu školy 1. Charakteristika školy Zřizovatelem školy je Obec Zdíkov. Škola se stala právním subjektem příspěvkovou organizací na základě rozhodnutí Zastupitelstva obce Zdíkov ze dne a vydáním zřizovací listiny s účinností od Objekt byl zařazen do sítě škol rozhodnutím Školského úřadu Prachatice s účinností od (č.j. 62/ ). Základní škola Zdíkov je součástí výchovně vzdělávací soustavy. Je školou samostatnou a v právních vztazích vystupuje svým jménem a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů došlo ke změně názvu organizace na: Základní škola a Mateřská škola Zdíkov a to na základě usnesení Zastupitelstva obce Zdíkov ze dne a v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb.(školský zákon) dodatkem zřizovací listiny č. 4. IČO IZO Statutární zástupce : Mgr. Václav Kyznar - ředitel Mgr. Zdeněk Kluibr - zástupce ředitele

3 internetové stránky: Školská rada: zřízena obcí Zdíkov k , je šestičlenná a pracuje na základě 168 zákona č.561/2004 Sb.(školský zákon) Základní škola a Mateřská škola Zdíkov má čtyři součásti: Základní školu, Školní družinu, Školní jídelnu na čp. 250 a Mateřskou školu na čp. 259 (rozhodnutí ZO obce Zdíkov ze dne , dodatek č.1 zřizovací listiny s účinností od ), od rozšířen provoz o jednu třídu na čp Součásti: 1. Základní škola, Školní družina, Školní jídelna Budovy: Počet učeben: Kapacita školy: Školní pavilon, mimoškolní pavilon, tělocvična 16, tři oddělení ŠD s kapacitou 70 dětí 300 žáků, kapacita ŠJ 400 obědů Školní pozemek: 230 m 2 Vytápění: Vlastní kotelna - topné médium plyn propan a butanbutan 2. Mateřská škola Budova: dvoupodlažní Počet tříd: 3 Kapacita: 80 dětí Stravování: obědy připravované v jídelně školy a dovážené do MŠ Pozemek: 330 m 2 Vytápění: objekt napojen na obecní blokovou kotelnu, topné médium - štěpky

4 2. Přehled oborů vzdělání Rozhodnutím MŠMT ČR ze dne č.j / se do školského rejstříku zapisuje : obor vzdělání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání a rámcové vzdělávací soustavy C Základní škola C/01 Základní škola, studium denní, délka studia: 9r, 0 měsíců Tímto rozhodnutím se v souladu s ustanovením 185 odst. 1 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zapisuje základní škole rámcový vzdělávací program C/01 Základní škola. Základní škola poskytuje základní vzdělání, zabezpečuje rozumovou výchovu ve smyslu vědeckého poznání, poskytuje mravní, estetickou, pracovní, zdravotní, tělesnou a ekologickou výchovu. Základní škola má devět ročníků a člení se na první a druhý stupeň. První stupeň je tvořen prvním až pátým ročníkem, druhý stupeň šestým až devátým ročníkem. Základní škola připravuje žáky pro další studium a praxi. Školní vyučování probíhá podle učebních plánů a učebních osnov schválených MŠMT a ŠVP Škola pro život. Třídy se naplňují do počtu 30. Ředitel školy v souladu s učebním plánem dělí třídy na skupiny. Počet skupin a počet žáků ve skupině určuje podle podmínek školy a charakteru vyučovacího předmětu a v souladu s požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví žáků. V rozsahu stanoveném vyhláškou se žákům bezplatně poskytují učebnice, učební texty a základní školní potřeby. Ředitel školy stanovuje třídní učitele a vedoucí vychovatele školní družiny, zřizuje pedagog. radu jako svůj poradní orgán. Jejími členy jsou všichni pedagog. pracovníci. Ředitel školy vydává po projednání s pracovníky školy a se souhlasem pedagog. rady řád školy řád škol. družiny, schvaluje řády odborných pracoven a laboratoří, tělocvičny a hřiště. Škola organizuje lyžařský kurz, plavecký výcvik žáků a v souladu s vyhláškou schvaluje ředitel školy jejich program. Škola organizuje rovněž školní výlety a školní akce související s výchovně vzdělávací činností školy.

5 Škola ve spolupráci s lékařem pověřeným preventivní péčí o žáky napomáhá při vytváření a realizaci ozdravných programů. Škola poskytuje své prostory a vybavení k účelnému využití pro činnosti zájmových kroužků, které zřizuje. Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků při činnostech, které přímo souvisejí s výchovou a vzděláním, soustavně vytváří podmínky pro bezpečnost a ochranu zdraví žáků a kontroluje dodržování bezpečnostních zásad dle vyhlášky.

6 3. Učební program školy ročník Škola pro život Školní vzdělávací program s platností od Tabulková část a) Učební plán školy

7 b) Údaje o pracovnících ZŠ a MŠ ve šk. roce Pedagogičtí pracovníci poř. číslo příjmení, jméno kvalifikace praxe, roky aprobace 1. Adámková Helena uč. 1. st st. + Vv 2. Caisová Marie uč. 2. st. 28 Čj Ov 3. Jačková Ilona uč. 1. st st. + Aj 4. Voldřichová Vlasta uč. 2. st. 40 Čj D 5. Klímová Hana uč. 1. st st. + Tv 6. Kyznar Václav ředitel 40 Fy Zpv 7. Paulíková Hana uč. 2. st. 33 Che Tv 8. Pešlová Zdeňka uč. 2. st. 22 Rj Vv 9. Kluibr Zdeněk zást. řed. 22 Rj Z 10. Hráchová Hana uč. 1. st st. + Vv, Aj 11. Linhartová Dagmar vychovatelka Šebánek Roman uč. 2. st. 13 Př Tv, Aj 13. Kolafová Marie uč. 2. st. 14 Ma Ze 14. Štěpánková Věra uč. 2. St. 33 Čj Nj 15. Míčková Zdena vedoucí MŠ Froydová Jiřina uč. MŠ Tesařová Michaela uč. MŠ Kovaříková Eva uč. MŠ Vozandychová Michaela uč. MŠ od Škopková Radka pomocná uč. od Švihel Zdeněk asist. ped., vych. od Pankratz Petr asist. ped., vych. od Polatová Lenka asist. ped od Pedagog. pracovníci celkem: 23 /3 asistenti pedagoga/

8 Provozní zaměstnanci poř. číslo příjmení jméno kvalifikace praxe roky 24. Lucie Bartůšková školnice MŠ 25. Jelínek Karel školník vyučen 26. Jelínková Eva uklízečka 27. Schwarzová Eva uklízečka 28. Švarcová Helena uklízečka 29. Haubeltová Helena ved. kuchařka vyučena 30. Skolková Růžena kuchařka vyučena 31. Fojtů Ivana kuchařka vyučena 32. Kornoušková Jiřina ved. šk. jídelny, účetní stř. škola 33. Kůsová Vlasta uklízečka MŠ Pracovníků celkem: 33 z toho mužů: 6 žen: 27 c) Přehledné údaje o počtech žáků školy - k Ve školním roce 2011/12 9 tříd 148 žáků Ve školním roce 2012/13 9 tříd 155 žáků Ve školním roce 2013/14 9 tříd 167 žáků

9 Počty tříd v jednotlivých ročnících, počty žáků ve třídách, třídní učitelé Počty žáků podle tříd třída chlapci děvčata Celkem tř. učitel 1. ročník Mgr. Klímová 2. ročník Mgr. Adámková 3. ročník Mgr. Pešlová 4. ročník Mgr. Hráchová 5. ročník Mgr. Jačková 6. ročník Mgr. Šebánek 7. ročník Mgr. Šěpánková 8. ročník Mgr. Paulíková 9. ročník Mgr. Kolafová d) Přehledy prospěchu, zameškaných hodin po třídách a za školu, výchovná opatření, počty žáků docházející na cizí jazyk atd.

10 e) Zápis k povinné školní docházce Zápis do 1. třídy se uskutečnil Zapsáno bylo 23 dětí, rodiče čtyř dětí zažádali o odklad, který byl na základě posudku lékaře a PPP kladně vyřízen u všech čtyř dětí. 1. září 2014 nastoupilo 20 žáků k plnění povinné školní docházky. f) Přijímací řízení Přijímacího řízení na střední školy a učiliště se zúčastnilo 16 žáků 9. třídy /všichni byli přijati/. B) Hodnocení školního roku 2013/ Výchovně vzdělávací aktivity V kontextu s plánem Organizace školního roku se v průběhu školního roku uskutečnily čtyři pedagogické rady. Kromě toho byly konány pravidelné porady s učiteli. Během školního roku proběhly každé čtvrtletí plánované třídní schůzky a dny otevřených dveří. Eventuelní připomínky rodičů, náměty a nápady byly vedením školy akceptovány. Ke zlepšení výchovně vzdělávací práce jsme využili systém dotazníků Scio, prověření znalostí a schopností žáků bylo provedeno formou srovnávacích testů u žáků 3. a 6. třídy - Stonožka. Výsledky žáků Radima Beneše a Davida Šebánka byly hodnoceny v matematice a všeobecných studijních předpokladech jako nejlepší v Jihočeském kraji /viz. příloha/. Pravidelně provádíme hodnocení výchovně vzdělávací práce školy. Proběhly instruktáže o bezpečnosti práce a požární ochraně. Ředitel školy se pravidelně zúčastňoval porad svolávaných ŠÚ a školení ředitelů.

11 Vzdělávání pedagogických pracovníků Učitelé se věnovali rozšiřování svých znalostí a schopností formou studia odborné literatury, studiem pedagog. materiálů, informace získávali též z odborně zaměřených webových stránek. Dle možností nabídky, svých profesionálních potřeb a potřeb školy se účastnili vzdělávacích akcí a programů organizovaných pedagog. vzdělávacími centry v Českých Budějovicích a Strakonicích. Učitel matematiky absolvoval o prázdninách kurz Tvořivá škola činnostní učení v matematice, vyučující tělesné výchovy se zúčastnili kurzu SM systém rehabilitační cvičení. Získané informace předávají průběžně žákům, nové schopnosti pak využívají nejen při přípravě materiálů na vyučování, ale též zdokonalují a zpestřují vlastní průběh vyučovacího procesu. Školní preventista a výchovný poradce se pravidelně účastnili setkání metodiků prevence a výchovných poradců. V daném školním roce absolvoval zástupce ředitele školy kvalifikační studium pro ředitele NIDV České Budějovice. Tři vyučující absolvovali několik seminářů zaměřených na projekt finanční gramotnost. Další vzdělávání se uskutečnilo v oblasti práce se žáky s SVP, další pak s tématem kyberšikana. Škola pokračuje ve zdokonalování Školního vzdělávacího programu Škola pro život /zapracovány Standardy vzdělání pro ZŠ, doplnění učiva o téma finanční gramotnost/, všichni vyučující se sebevzdělávají v metodách práce formou samostudia a účastí na seminářích, zaměřujeme se také na začleňování průřezových témat a tvorbu celoškolních, předmětových i mezipředmětových projektů. Pozornost jsme věnovali vzdělávání v oblasti prevence šikany a sociálně patologických jevů, environmentální výchově, péči o děti s vývojovými poruchami učení, finanční a čtenářské gramotnosti. Pro vlastní hodnocení naší práce využíváme srovnávací zkoušky, testování žáků, komplexní evaluaci školy včetně dotazníků pro učitele, žáky a rodiče. Průběžně testujeme naše žáky testy SCIO, za snahu o hodnocení výchovně vzdělávací práce byl škole již po několikáté udělen Certifikát za aktivní přístup k hodnocení kvality vlastní výchovně vzdělávací práce. Významného ocenění se dostalo žáku Janu Josefíkovi za nejlepší výsledek v Jihočeském kraji v testování matematiky žáků základních škol a víceletých gymnázií. Provedeno bylo srovnávací testování žáků 5. a 9. třídy, po testech v matematice a českém jazyce se uskutečnilo testování v anglickém jazyce. Byla provedena analýza výsledků úspěchů i nedostatků a následně zpracován postup k dalšímu zlepšení úrovně znalostí žáků. Jedním z prostředků je vyšší motivace žáků a spolupráce s rodiči. Podstatným faktorem, který opakovaně ovlivňuje celkové dosažené výsledky, je zkoumání znalostí učiva, které dosud nebylo pedagogem probíráno. Rozdílnost je způsobena volností při tvorbě ŠVP.

12 K významným oblastem práce v uplynulém období, které přispěly k profilování naší školy, patří zejména: Jazyková výuka - v rámci možností výběru volitelných předmětů v roč. jsme nabízeli výuku angličtiny zdokonalování se v anglické konverzaci. Nově je pak dle ŠVP vyučován německý jazyk a to v třídě. Od 1. třídy realizujeme kroužky anglického jazyka. Estetická výchova - pokračovala činnost zájmových útvarů keramika, děti pracují i na hrnčířském kruhu a seznamují se s touto technikou. Výuka je tedy realizována v předmětu Vv a příslušných kroužcích výtvarných a kroužcích zaměřených speciálně na keramiku. S velkým zájmem ze strany veřejnosti se setkala opět vernisáž prací našich žáků, která byla uspořádána v rámci projektového dne. Moderní výuka předmětů - využití počítačových programů pro všechny ročníky v učebně výpočetní techniky. Programy jsou vhodně zaměřeny na probírané učivo či se jedná přímo o interaktivní učebnice. V průběhu roku jsme modernizovali stávající techniku v některých třídách a učebnách, někde bylo pořízeno vybavení nově. Interaktivní tabulí byla vybavena učebna HV, vyučující má tedy možnost pracovat s moderní technikou i v tomto předmětu. Koncem roku jsme vypracovali a podali projektovou žádost zaměřenou na získání finanční dotace na modernizaci učeben F/Ch, počítačové učebny a na dokoupení dalších interaktivních tabulí. Zařazování prvků ekologické výchovy - zpracován byl rámcový celoškolní plán environmentální výchovy, jehož součástí byl i projektový den, konaný u příležitosti Dne Země. Realizace projektu, při níž dochází k propojení teoretické i praktické části a různých průřezových témat se ukazuje jako velmi efektivní jak z hlediska vzdělání, tak z hlediska výchovy. Trvalou pozornost věnujeme problematice třídění odpadů. Žáci se opět aktivně zapojili do soutěže NP Šumava ve školních lavicích. Moderní metody práce s dětmi - žáci s vadami řeči - trvalá péče logopedické asistentky

13 - žáci s poruchami učení - systematická práce s dětmi v rámci reedukace čtení a dyskalkulických obtíží, volba příslušných metod dle doporučení PPP - s grafomotorickými obtížemi - na škole organizován učitelkami kurz k nápravě grafomotorických obtíží s individuální péčí - v rámci individuální péče je v jednotlivých třídách 1. stupně využívána programově vhodně vybavená výpočetní technika - žák sluchově postižený soustavná individuální péče Projektové vyučování - v průběhu školního roku se uskutečnila celá řada projektových aktivit. Některé vycházely z náplně vyučovacích předmětů, jiné byly součástí mimoškolních aktivit Den Země, Chování člověka v mimořádných situacích, Sportujeme, Zdravý životní styl, Chování ve společnosti - Školní dětský ples, vánoční trh ve spolupráci s obcí výtěžek odeslán na konto Nadace Naše dítě, Den dětí, Odpadové technologie třídírna odpadů Plzeň, Techmania Plzeň, Masopustní rej, různé projektové aktivity vykazovala všechna oddělení školní družiny. - Škola se nově zapojila do projektu Comenius Regio mezinárodní projekt spolupráce s partnery z polského Rakowa. Tématem je práce se žáky s SVP. Uskutečnili jsme velké množství projektových aktivit a také několik výjezdů zaměstnanců školy do Rakowa s cílem získat nové zkušenosti pro svou činnost: Projektový den Sport pro všechny, Aerobic, Drakiáda, Balónková pošta, Dětská dílna keramika, ubrousková technika /říjen 2013/ Advent vystoupení pěveckého a divadelního souboru /listopad 2013/ Vánoční koncert vystoupení všech žáků ZŠ /prosinec 2013/ Kalendář 2014 /prosinec 2013/ Projektový den Zimní sporty /leden 2014/ Literární aktivity /únor 2014/ Dětský školní ples /březen 2014/ Přednáška Činnosti se žáky s SVP /duben 2014/ Divadelní představení Gulivers Trek České Budějovice /květen 2014/ Výstava výrobků žáků ZŠ Zdíkov Keramika /červen 2014/ Hudební pořad Marimba live drums /červen 2014/ X. školní akademie /červen 2014/ Divadelní představení žáků ZŠ Zdíkov Taneček přes dvě pekla /červen 2014/ Příprava akce Školní maraton /červen 2014/

14 - O jednotlivých aktivitách průběžně informujeme na prezentačních plochách v budově školy, ale také prostřednictvím novin Listy Prachaticka, 5+2, Zdíkovsko - Žáci se zúčastnili několika akcí s tématem dopravní výchovy a bezpečnosti v silničním provozu - Nově se škola zapojila do projektu Technické vzdělávání žáků Jihočeského kraje s cílem posílit schopnosti a dovednosti v oblasti praktických činností žáků. Jsme partnerem SŠ Nerudova Vimperk. Výuka náboženství - nebyla realizována pro nedostatek zájemců Zařazování besed, kulturní pořady - divadelních představení, exkurzí, naučných i zábavných pořadů do výuky /divadlo z Hradce Králové, besedy Phénix, Pernštejni, výchovný koncert ZUŠ Stachy, drogy a jejich nebezpečí, šikana a další/ Propagace práce školy na veřejnosti - programy pro veřejnost /Školní dětský ples, adventní trh, vánoční koncert, vernisáž výtvarných prací, gymnastická vystoupení/. - nejnáročnější akcí na přípravu ze strany žáků a učitelů byla X. školní akademie, která se setkala u veřejnosti tradičně s velkým ohlasem - prezentování školy a jejích aktivit ve Zdíkovsku a Prachatických listech, Významnou změnou jsou nově vedené webové stránky školy 2. Zájmová činnost V průběhu školního roku měli žáci možnost navštěvovat tyto zájmové kroužky: vybíjená, výtvarný, keramický, reedukace čtení, logopedie, pohybové hry, florbal, kopaná, aerobic, anglický jazyk, stolní tenis, gymnastika, odbíjená, vyšívání, cvičení z českého jazyka, praktický přírodopis, divadelní soubor a hra na kytaru.

15 3. Soutěže Jedním z cílů vyučování a aktivit zájmových útvarů je také příprava žáků na nejrůznější soutěže. Motivem je především porovnání vědomostní a dovednostní úrovně s konkurencí z jiných škol. Tradičně se účastníme soutěží v anglickém a českém jazyce, matematických, výtvarných, sportovních /kopaná, florbal, gymnastika, snowboardcros, atletika /, dějepisné, biologické, zdravotnické, dopravní atd. Naši žáci obsadili přední místa v několika okresních olympiádách, uspěli v okresním kole pythagoriády i znalostní soutěži Klokan, zapojili se do celoroční celorepublikové matematické soutěže Taktik. Přehled nejvýraznějších úspěchů: Matematika Radim Beneš nejlepší výsledek žáka v Jihočeském kraji testování Scio/Stonožka Všeobecné znalosti David Šebánek nejlepší výsledek žáka v Jihočeském kraji testování Scio/Stonožka Sportovní výsledky Přespolní běh 1. místo starší žáci 3. místo mladší žákyně Okresní turnaj v malé kopané 1. místo st. žáci Coca Cola Cup postup do druhého kola, v něm 2. místo

16 Malá kopaná krajské kolo 4. místo Mc.Donalds Cup /4. 5. tř./ 1. místo, postup do krajského kola Mc.Donalds Cup /1.-3. tř./ 3. místo Pohár rozhlasu v atletice 4. míst starší žáci Atletické soutěže Prachatice 50m - Rataj 1. místo, skok daleký Rataj 1. místo, skok vysoký Hornová 1. místo, štafeta 4x60m dívky 1. místo, skok daleký Pergler 2. místo, 50m Lutovský 2. místo, skok daleký Drabešová 2. místo, hod míčkem Drabešová 2. místo, 50m Vlček 2. místo, hod míčkem Pergler 3. místo, 50m Tušlová 3. místo, skok daleký Vlček 3. místo, 60m Forstová 1. místo, skok daleký Forstová 1. místo, štafeta 4x60m dívky 1. místo, vrh koulí Jeníček 2. místo, skok daleký Klíma 2. místo, 100m Klíma 2. místo, 60m Vašíček 3. místo, skok daleký Vašíček 3. místo, 60m Krtoušová 3. místo, štafeta 4x60m hoši 3. místo Celkem 22 medailí Počátkem roku se uskutečnily Hry VI. zimní olympiády dětí a mládeže ČR, kterých se zúčastnila také žákyně 5. třídy Barbora Picková Zdravotnická soutěž Žáci II. stupně obsadili 3. místo v soutěži hlídek mladých zdravotníků

17 4. Prospěch žáků Z hospitační činnosti prováděné vedením školy byla v tomto školním roce zjištěna dobrá úroveň výchovně vzdělávacího procesu v hodinách, ve většině případů koncepčnost práce vyučujících a třídních učitelů při práci s kolektivem třídy. Díky testování znalostí žáků jsme měli přehled nejen o úrovni vědomostí, ale také o náročnosti pedagogů pro jednotlivé klasifikační stupně. Ve většině případů odpovídala úroveň znalostí studijním předpokladům žáků. Ze strany rodičů nebyly ke klasifikaci zásadní připomínky. 5. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů V průběhu šk. roku byly řešeny drobné problematické situace, především narušené vztahy v třídním kolektivu. Řešeno bylo ve spolupráci s rodiči, třídními učiteli a vedením školy. Žáci a pedagogové měli možnost zúčastnit se různých vzdělávacích aktivit: první pomoc, šikana, kyberšikana, vzdělávací semináře pro výchovného poradce 6. Kulturně výchovná činnost, další akce školy V průběhu roku jsme realizovali řadu kulturních a společenských akcí v budově školy i mimo ni a řadu exkurzí. K výčtu patří zejména následující důležité akce: - pravidelné návštěvy místní knihovny - Obecní úřad seznámení se systémem práce instituce - divadelní představení, pohádky, výchovné koncerty - vystoupení skupin historického šermu, loutkové divadlo, písničkář Slávek Janoušek, Marimba live Drums, - exkurze - třídírna odpadů Plzeň, CHKO Šumava, Úřad práce, Techmania Plzeň - školní výlety - Praha, NP Šumava - Kašperské Hory, výlety na kole putování Šumavou, Český Krumlov, Lipno n. Vltavou, Novohradské hory

18 Škola uspořádala XII. Školní dětský ples, s organizací pomáhala rodičovská veřejnost a sponzoři. S kulturními programy vystupovali žáci školy na společenských akcích obce a zájmových spolků /vánoční koncert, školní akademie, vystoupení divadelního kroužku... Mezi úspěšné akce se tradičně zařadil i adventní trh, finanční výtěžek byl poslán Nadace Naše dítě. Na závěr školního roku se konal sportovní den za účasti vacovské a stachovské školy. Celkovými vítězi v počtu vyhraných medailí byli sportovcvi z naší školy.

19 7. Mezinárodní aktivity školy Ve školním roce 2013/2014 proběhly aktivity projektu Comenius Regio spolupráce s polskými partnery z města Raków. Hlavním mottem je práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich plné začlenění do běžného života. Od nového školního roku se rozběhnou projektové aktivity druhého roku, kterých se na české straně bude opět účastnit Základní škola, Mateřská škola, Sokol a Obec Zdíkov. 8. Přehled nadstandartních aktivit školy - možnost práce s internetem pro žáky v odpoledních volných hodinách /pod vedením pedagogů/ - nabídka zájmových útvarů - naplňování pitného režimu pro všechny žáky školy (čaj, nápojový automat) - možnost odběru mléka a mléčných výrobků za zvýhodněnou cenu, akce Školní mléko - Ovoce do škol odběr dotovaného ovoce - hromadné zajišťování školních potřeb na začátku školního roku pro všechny žáky za zvýhodněnou cenu - účast žáků v mezinárodních projektech, využívání grantových prostředků k obohacení školních i mimoškolních aktivit - účast v projektu Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji - organizování zahraničních výměnných pobytů žáků - nabídka kulturně společenských programů školy pro širokou veřejnost a dobrovolné spolky v obci - umožnění využívání tělocvičny ke sportovním aktivitám mládeže v obci - nabídka logopedické péče a reedukace, nabídka dalších zájmových aktivit - vybavení školy interaktivní technikou a programy 9. Školní družina V tomto školním roce pracovala ve ŠD tři oddělení s počtem přihlášených žáků 70. Jedno oddělení fungovalo s ranním i odpoledním provozem, druhé a třetí bylo naplňováno během poledních a odpoledních hodin podle provozu školy. V tomto školním roce stejně jako v letech předcházejících byl provoz ŠD redukován na nezbytný počet hodin podle požadavku na provoz zařízení, s ohledem na dojíždějící žáky a s přihlédnutím na omezené možnosti rozpočtu na ŠD.

20 Na pracovišti byli zaměstnáni 3 vychovatelé s celkovým úvazkem 1,85. Od zapsaných dětí v družině jsme vybírali poplatek jako příspěvek na provoz zařízení /100Kč za měsíc/. Nabídka činností pro děti byla pestrá a rozmanitá, což zajišťuje trvalý zájem dětí. 10. Školní jídelna Zdravé stravování a tedy zdárný vývoj žáků školy je podporován pestrou stravou, kterou žákům nabízíme ve školní jídelně. Do jídelníčku jsou pravidelně zařazovány nové receptury, jídelníček byl upraven dle požadavků strávníků. Tradicí se stal týden, kdy byl jídelníček sestaven vedoucí ŠJ z nejoblíbenějších dětských jídel na základě dětské ankety. Ve ŠJ jsme připravovali stravu také pro cizí strávníky, kteří nám pomáhali vylepšovat mzdový fond pro pracovnice kuchyně, počet cizích strávníků se v tomto školním roce ustálil. K činnosti ŠJ, kvalitě a pestrosti stravy nebyly negativní připomínky. Postupně modernizujeme zařízení, abychom naplňovali hygienickou vyhlášku o veřejném stravování. Nadále jsme připravovali stravu pro starší občany ve spolupráci s charitou ve Vimperku a OÚ Zdíkov. Počet přihlášených porcí za období Katerorie Údaj počty porcí MŠ přesnídávka MŠ oběd MŠ svačina Žáci ZŠ oběd Zaměstnanci oběd Cizí strávníci oběd Celkem

21 11. Oblast BOZP Během roku byly prováděny preventivní prohlídky vybraných zařízení, pomůcek a prostor školy v termínech daných vyhláškou. Zjištěné závady jsou odstraňovány v termínech určených kontrolou. Podle vyhlášek o BOZP jsou prováděna pravidelná školení zaměstnanců a nastupujících pracovníků. Byla provedena také prověrka bezpečnosti práce s vyvozením opatření. Také v tomto školním roce zabezpečovala oblast BOZP na škole odborná osoba. Poučení o bezpečnosti v jednotlivých předmětech, odborných učebnách a při pobytu dětí mimo školu bylo provedena s dětmi na začátku školního roku a prováděno i v průběhu roku. Všechna zařízení (výtahy, hasící přístroje, el. instalace a spotřebiče, hromosvody, tělocvičné nářadí, hydranty) mají platné revizní zprávy. Odborná prohlídka těchto zařízení je prováděna v termínech daných příslušnými vyhláškami. 12. Opravy, údržba školní budovy Každoročně provádíme údržbu a modernizaci celého zařízení tak, abychom je udrželi na odpovídající úrovni. V tomto školním roce jsme provedli následující větší opravy a rekonstrukce: - kompletní rekonstrukce osvětlení ve školní kuchyni - modernizace pracovny vedoucí MŠ - stavební úpravy v prostorách kuchyně MŠ - dovybavení nového oddělení družiny - nové nástěnkové plochy na chodbách školy - opravy dveří v učebnách - opravy zdí - malování tříd - nové internet. připojení ve třídách - modernizace nábytku - rekonstrukce a inovace informačních panelů ve vestibulu školy

22 13. Obec a škola Obec Zdíkov je zřizovatelem školy. Podle potřeb provozu školských zařízení je připraven rozpočet - návrh připravený ředitelem byl Obcí Zdíkov respektován. V uplynulém období jsme pokračovali v již tradičně dobrých vztazích. Obec je nápomocna škole materielně a technicky při zabezpečování provozu všech součástí zařízení. Obec pomohla škole také při získávání finančních prostředků z některých rozvojových fondů, zaměstnanci se účastní projektových aktivit Comenius Regio. Zástupci obce se zúčastňovali řady slavnostních školních i mimoškolních akcí, které škola v tomto školním roce pro děti a veřejnost nabídla. 14. Výsledky inspekce Ve školním roce 2013/2014 neproběhla ve škole kontrola ČŠI. 15. Mateřská škola Třídy MŠ, počty dětí k Činnost Mateřské školy Zdíkov odloučeného pracoviště ZŠ a MŠ Zdíkov, jejíž je MŠ součástí, je přílohou č.1 této výroční zprávy 16. Základní údaje o hospodaření školy za rok 2013 viz příloha č.2 Výroční zpráva o činnosti školy byla zpracována v souladu se zákonem č.561/2004 Sb.(Školský zákon), vyhlášky č.15/2005 Sb. resp. vyhlášky č.225/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

23 17. Diplomy a jiná ocenění - příloha č Obrazová příloha - příloha č. 4 Ve Zdíkově dne: 20. září Mgr. V. Kyznar - ředitel školy Předloženo Školské radě ke schválení dne Schváleno Školskou radou dne..... podpis Předloženo zřizovateli obci Zdíkov dne.. podpis

24

Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2010-2011

Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2010-2011 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2010-2011 Základní škola a Mateřská škola Zdíkov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2010-2011 Základní škola a Mateřská škola Zdíkov A) Organizace vyučování

Více

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek 1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 V Milevsku 9. 9. 2013 Zpracoval: PaedDr. Martin Hrych Obsah 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3

Více

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr pořádá pořádá Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr Krásný Dvůr 24.08.2013 Zpracovala: Mgr. Ivana Bejčková ředitelka školy 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH ZDRAVÍ

E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH ZDRAVÍ Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou,okres Přerov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012 (zákon č. 561/2004 Sb., vyhláška 15/2005 Sb.) Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2011/2012

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC Komenského 446, PSČ 378 56 Studená, tel. 384490020 e-mail:vedeni@zs.studena.cz, reditel@zs.studena.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více

Výroční zpráva školní rok 2007-2008 Základní škola Velký Beranov okres Jihlava Příspěvková organizace

Výroční zpráva školní rok 2007-2008 Základní škola Velký Beranov okres Jihlava Příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2007-2008 Základní škola Velký Beranov okres Jihlava Příspěvková organizace PSČ 58821 Tel.:567218146 e mail: zs.vberanov@ji.cz Informace o základní škole TELEFONY: 567218146 ředitel

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ

Více

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Žarošice září 2014 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika školy 3. Charakteristika žáků 4. Údaje o zápisu a přijetí žáků 5. Údaje o výsledcích

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zpracoval: Mgr. Pavel Hartman, zástupce

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Č. j. ZS/208/2013 Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, 340 04

Č. j. ZS/208/2013 Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, 340 04 Č. j. ZS/208/2013 Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, 340 04 + 420 376 397 024 www.zszeleznaruda.maleskoly.info Výroční zpráva

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Výroční zpráva je zpracována v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon) a ve znění

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIH-171/12-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Hradec Králové, Habrmanova 130 Sídlo: 500 02 Hradec

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole str. 3 2. Vzdělávací program školy str. 5 3. Rámcový popis

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Zdeněk Šmída, ředitel

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní údaje o škole 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Základní údaje o škole Název: Základní škola Chabařovice, Masarykova 559, okres Ústí nad Labem Sídlo: Masarykova 559, Chabařovice, 403 17 IČO: 70944105 Telefon: 475 225 186, 602

Více

Základní škola. T. G. Masaryka. Vimperk

Základní škola. T. G. Masaryka. Vimperk Základní škola T. G. Masaryka Vimperk Obsah: I. Údaje o škole 1) Budovy školy a investiční akce str. 4,5,6,7 2) Školská rada str. 7 3) Charakteristika školy a) Historie školy str. 8,9 b) Velikost školy

Více

1. ZŠ T. G. Masaryka Milevsko, Jeřábkova 690, okres Písek

1. ZŠ T. G. Masaryka Milevsko, Jeřábkova 690, okres Písek 1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 V Milevsku 1. 9. 2011 Zpracoval : PaedDr. Martin Hrych 1 Obsah 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Mgr. Aleš Vyvial ŘEDITEL ŠKOLY

Více

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1 Obsah: Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2005 / 2006

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2005 / 2006 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2005 / 2006 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více