A) Organizace vyučování a provozu školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "A) Organizace vyučování a provozu školy"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok Základní škola a Mateřská škola Zdíkov

2 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok Základní škola a Mateřská škola Zdíkov A) Organizace vyučování a provozu školy 1. Charakteristika školy Zřizovatelem školy je Obec Zdíkov. Škola se stala právním subjektem příspěvkovou organizací na základě rozhodnutí Zastupitelstva obce Zdíkov ze dne a vydáním zřizovací listiny s účinností od Objekt byl zařazen do sítě škol rozhodnutím Školského úřadu Prachatice s účinností od (č.j. 62/ ). Základní škola Zdíkov je součástí výchovně vzdělávací soustavy. Je školou samostatnou a v právních vztazích vystupuje svým jménem a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů došlo ke změně názvu organizace na: Základní škola a Mateřská škola Zdíkov a to na základě usnesení Zastupitelstva obce Zdíkov ze dne a v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb.(školský zákon) dodatkem zřizovací listiny č. 4. IČO IZO Statutární zástupce : Mgr. Václav Kyznar - ředitel Mgr. Zdeněk Kluibr - zástupce ředitele

3 internetové stránky: Školská rada: zřízena obcí Zdíkov k , je šestičlenná a pracuje na základě 168 zákona č.561/2004 Sb.(školský zákon) Základní škola a Mateřská škola Zdíkov má čtyři součásti: Základní školu, Školní družinu, Školní jídelnu na čp. 250 a Mateřskou školu na čp. 259 (rozhodnutí ZO obce Zdíkov ze dne , dodatek č.1 zřizovací listiny s účinností od ), od rozšířen provoz o jednu třídu na čp Součásti: 1. Základní škola, Školní družina, Školní jídelna Budovy: Počet učeben: Kapacita školy: Školní pavilon, mimoškolní pavilon, tělocvična 16, tři oddělení ŠD s kapacitou 70 dětí 300 žáků, kapacita ŠJ 400 obědů Školní pozemek: 230 m 2 Vytápění: Vlastní kotelna - topné médium plyn propan a butanbutan 2. Mateřská škola Budova: dvoupodlažní Počet tříd: 3 Kapacita: 80 dětí Stravování: obědy připravované v jídelně školy a dovážené do MŠ Pozemek: 330 m 2 Vytápění: objekt napojen na obecní blokovou kotelnu, topné médium - štěpky

4 2. Přehled oborů vzdělání Rozhodnutím MŠMT ČR ze dne č.j / se do školského rejstříku zapisuje : obor vzdělání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání a rámcové vzdělávací soustavy C Základní škola C/01 Základní škola, studium denní, délka studia: 9r, 0 měsíců Tímto rozhodnutím se v souladu s ustanovením 185 odst. 1 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zapisuje základní škole rámcový vzdělávací program C/01 Základní škola. Základní škola poskytuje základní vzdělání, zabezpečuje rozumovou výchovu ve smyslu vědeckého poznání, poskytuje mravní, estetickou, pracovní, zdravotní, tělesnou a ekologickou výchovu. Základní škola má devět ročníků a člení se na první a druhý stupeň. První stupeň je tvořen prvním až pátým ročníkem, druhý stupeň šestým až devátým ročníkem. Základní škola připravuje žáky pro další studium a praxi. Školní vyučování probíhá podle učebních plánů a učebních osnov schválených MŠMT a ŠVP Škola pro život. Třídy se naplňují do počtu 30. Ředitel školy v souladu s učebním plánem dělí třídy na skupiny. Počet skupin a počet žáků ve skupině určuje podle podmínek školy a charakteru vyučovacího předmětu a v souladu s požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví žáků. V rozsahu stanoveném vyhláškou se žákům bezplatně poskytují učebnice, učební texty a základní školní potřeby. Ředitel školy stanovuje třídní učitele a vedoucí vychovatele školní družiny, zřizuje pedagog. radu jako svůj poradní orgán. Jejími členy jsou všichni pedagog. pracovníci. Ředitel školy vydává po projednání s pracovníky školy a se souhlasem pedagog. rady řád školy řád škol. družiny, schvaluje řády odborných pracoven a laboratoří, tělocvičny a hřiště. Škola organizuje lyžařský kurz, plavecký výcvik žáků a v souladu s vyhláškou schvaluje ředitel školy jejich program. Škola organizuje rovněž školní výlety a školní akce související s výchovně vzdělávací činností školy.

5 Škola ve spolupráci s lékařem pověřeným preventivní péčí o žáky napomáhá při vytváření a realizaci ozdravných programů. Škola poskytuje své prostory a vybavení k účelnému využití pro činnosti zájmových kroužků, které zřizuje. Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků při činnostech, které přímo souvisejí s výchovou a vzděláním, soustavně vytváří podmínky pro bezpečnost a ochranu zdraví žáků a kontroluje dodržování bezpečnostních zásad dle vyhlášky.

6 3. Učební program školy ročník Škola pro život Školní vzdělávací program s platností od Tabulková část a) Učební plán školy

7 b) Údaje o pracovnících ZŠ a MŠ ve šk. roce Pedagogičtí pracovníci poř. číslo příjmení, jméno kvalifikace praxe, roky aprobace 1. Adámková Helena uč. 1. st st. + Vv 2. Caisová Marie uč. 2. st. 28 Čj Ov 3. Jačková Ilona uč. 1. st st. + Aj 4. Voldřichová Vlasta uč. 2. st. 40 Čj D 5. Klímová Hana uč. 1. st st. + Tv 6. Kyznar Václav ředitel 40 Fy Zpv 7. Paulíková Hana uč. 2. st. 33 Che Tv 8. Pešlová Zdeňka uč. 2. st. 22 Rj Vv 9. Kluibr Zdeněk zást. řed. 22 Rj Z 10. Hráchová Hana uč. 1. st st. + Vv, Aj 11. Linhartová Dagmar vychovatelka Šebánek Roman uč. 2. st. 13 Př Tv, Aj 13. Kolafová Marie uč. 2. st. 14 Ma Ze 14. Štěpánková Věra uč. 2. St. 33 Čj Nj 15. Míčková Zdena vedoucí MŠ Froydová Jiřina uč. MŠ Tesařová Michaela uč. MŠ Kovaříková Eva uč. MŠ Vozandychová Michaela uč. MŠ od Škopková Radka pomocná uč. od Švihel Zdeněk asist. ped., vych. od Pankratz Petr asist. ped., vych. od Polatová Lenka asist. ped od Pedagog. pracovníci celkem: 23 /3 asistenti pedagoga/

8 Provozní zaměstnanci poř. číslo příjmení jméno kvalifikace praxe roky 24. Lucie Bartůšková školnice MŠ 25. Jelínek Karel školník vyučen 26. Jelínková Eva uklízečka 27. Schwarzová Eva uklízečka 28. Švarcová Helena uklízečka 29. Haubeltová Helena ved. kuchařka vyučena 30. Skolková Růžena kuchařka vyučena 31. Fojtů Ivana kuchařka vyučena 32. Kornoušková Jiřina ved. šk. jídelny, účetní stř. škola 33. Kůsová Vlasta uklízečka MŠ Pracovníků celkem: 33 z toho mužů: 6 žen: 27 c) Přehledné údaje o počtech žáků školy - k Ve školním roce 2011/12 9 tříd 148 žáků Ve školním roce 2012/13 9 tříd 155 žáků Ve školním roce 2013/14 9 tříd 167 žáků

9 Počty tříd v jednotlivých ročnících, počty žáků ve třídách, třídní učitelé Počty žáků podle tříd třída chlapci děvčata Celkem tř. učitel 1. ročník Mgr. Klímová 2. ročník Mgr. Adámková 3. ročník Mgr. Pešlová 4. ročník Mgr. Hráchová 5. ročník Mgr. Jačková 6. ročník Mgr. Šebánek 7. ročník Mgr. Šěpánková 8. ročník Mgr. Paulíková 9. ročník Mgr. Kolafová d) Přehledy prospěchu, zameškaných hodin po třídách a za školu, výchovná opatření, počty žáků docházející na cizí jazyk atd.

10 e) Zápis k povinné školní docházce Zápis do 1. třídy se uskutečnil Zapsáno bylo 23 dětí, rodiče čtyř dětí zažádali o odklad, který byl na základě posudku lékaře a PPP kladně vyřízen u všech čtyř dětí. 1. září 2014 nastoupilo 20 žáků k plnění povinné školní docházky. f) Přijímací řízení Přijímacího řízení na střední školy a učiliště se zúčastnilo 16 žáků 9. třídy /všichni byli přijati/. B) Hodnocení školního roku 2013/ Výchovně vzdělávací aktivity V kontextu s plánem Organizace školního roku se v průběhu školního roku uskutečnily čtyři pedagogické rady. Kromě toho byly konány pravidelné porady s učiteli. Během školního roku proběhly každé čtvrtletí plánované třídní schůzky a dny otevřených dveří. Eventuelní připomínky rodičů, náměty a nápady byly vedením školy akceptovány. Ke zlepšení výchovně vzdělávací práce jsme využili systém dotazníků Scio, prověření znalostí a schopností žáků bylo provedeno formou srovnávacích testů u žáků 3. a 6. třídy - Stonožka. Výsledky žáků Radima Beneše a Davida Šebánka byly hodnoceny v matematice a všeobecných studijních předpokladech jako nejlepší v Jihočeském kraji /viz. příloha/. Pravidelně provádíme hodnocení výchovně vzdělávací práce školy. Proběhly instruktáže o bezpečnosti práce a požární ochraně. Ředitel školy se pravidelně zúčastňoval porad svolávaných ŠÚ a školení ředitelů.

11 Vzdělávání pedagogických pracovníků Učitelé se věnovali rozšiřování svých znalostí a schopností formou studia odborné literatury, studiem pedagog. materiálů, informace získávali též z odborně zaměřených webových stránek. Dle možností nabídky, svých profesionálních potřeb a potřeb školy se účastnili vzdělávacích akcí a programů organizovaných pedagog. vzdělávacími centry v Českých Budějovicích a Strakonicích. Učitel matematiky absolvoval o prázdninách kurz Tvořivá škola činnostní učení v matematice, vyučující tělesné výchovy se zúčastnili kurzu SM systém rehabilitační cvičení. Získané informace předávají průběžně žákům, nové schopnosti pak využívají nejen při přípravě materiálů na vyučování, ale též zdokonalují a zpestřují vlastní průběh vyučovacího procesu. Školní preventista a výchovný poradce se pravidelně účastnili setkání metodiků prevence a výchovných poradců. V daném školním roce absolvoval zástupce ředitele školy kvalifikační studium pro ředitele NIDV České Budějovice. Tři vyučující absolvovali několik seminářů zaměřených na projekt finanční gramotnost. Další vzdělávání se uskutečnilo v oblasti práce se žáky s SVP, další pak s tématem kyberšikana. Škola pokračuje ve zdokonalování Školního vzdělávacího programu Škola pro život /zapracovány Standardy vzdělání pro ZŠ, doplnění učiva o téma finanční gramotnost/, všichni vyučující se sebevzdělávají v metodách práce formou samostudia a účastí na seminářích, zaměřujeme se také na začleňování průřezových témat a tvorbu celoškolních, předmětových i mezipředmětových projektů. Pozornost jsme věnovali vzdělávání v oblasti prevence šikany a sociálně patologických jevů, environmentální výchově, péči o děti s vývojovými poruchami učení, finanční a čtenářské gramotnosti. Pro vlastní hodnocení naší práce využíváme srovnávací zkoušky, testování žáků, komplexní evaluaci školy včetně dotazníků pro učitele, žáky a rodiče. Průběžně testujeme naše žáky testy SCIO, za snahu o hodnocení výchovně vzdělávací práce byl škole již po několikáté udělen Certifikát za aktivní přístup k hodnocení kvality vlastní výchovně vzdělávací práce. Významného ocenění se dostalo žáku Janu Josefíkovi za nejlepší výsledek v Jihočeském kraji v testování matematiky žáků základních škol a víceletých gymnázií. Provedeno bylo srovnávací testování žáků 5. a 9. třídy, po testech v matematice a českém jazyce se uskutečnilo testování v anglickém jazyce. Byla provedena analýza výsledků úspěchů i nedostatků a následně zpracován postup k dalšímu zlepšení úrovně znalostí žáků. Jedním z prostředků je vyšší motivace žáků a spolupráce s rodiči. Podstatným faktorem, který opakovaně ovlivňuje celkové dosažené výsledky, je zkoumání znalostí učiva, které dosud nebylo pedagogem probíráno. Rozdílnost je způsobena volností při tvorbě ŠVP.

12 K významným oblastem práce v uplynulém období, které přispěly k profilování naší školy, patří zejména: Jazyková výuka - v rámci možností výběru volitelných předmětů v roč. jsme nabízeli výuku angličtiny zdokonalování se v anglické konverzaci. Nově je pak dle ŠVP vyučován německý jazyk a to v třídě. Od 1. třídy realizujeme kroužky anglického jazyka. Estetická výchova - pokračovala činnost zájmových útvarů keramika, děti pracují i na hrnčířském kruhu a seznamují se s touto technikou. Výuka je tedy realizována v předmětu Vv a příslušných kroužcích výtvarných a kroužcích zaměřených speciálně na keramiku. S velkým zájmem ze strany veřejnosti se setkala opět vernisáž prací našich žáků, která byla uspořádána v rámci projektového dne. Moderní výuka předmětů - využití počítačových programů pro všechny ročníky v učebně výpočetní techniky. Programy jsou vhodně zaměřeny na probírané učivo či se jedná přímo o interaktivní učebnice. V průběhu roku jsme modernizovali stávající techniku v některých třídách a učebnách, někde bylo pořízeno vybavení nově. Interaktivní tabulí byla vybavena učebna HV, vyučující má tedy možnost pracovat s moderní technikou i v tomto předmětu. Koncem roku jsme vypracovali a podali projektovou žádost zaměřenou na získání finanční dotace na modernizaci učeben F/Ch, počítačové učebny a na dokoupení dalších interaktivních tabulí. Zařazování prvků ekologické výchovy - zpracován byl rámcový celoškolní plán environmentální výchovy, jehož součástí byl i projektový den, konaný u příležitosti Dne Země. Realizace projektu, při níž dochází k propojení teoretické i praktické části a různých průřezových témat se ukazuje jako velmi efektivní jak z hlediska vzdělání, tak z hlediska výchovy. Trvalou pozornost věnujeme problematice třídění odpadů. Žáci se opět aktivně zapojili do soutěže NP Šumava ve školních lavicích. Moderní metody práce s dětmi - žáci s vadami řeči - trvalá péče logopedické asistentky

13 - žáci s poruchami učení - systematická práce s dětmi v rámci reedukace čtení a dyskalkulických obtíží, volba příslušných metod dle doporučení PPP - s grafomotorickými obtížemi - na škole organizován učitelkami kurz k nápravě grafomotorických obtíží s individuální péčí - v rámci individuální péče je v jednotlivých třídách 1. stupně využívána programově vhodně vybavená výpočetní technika - žák sluchově postižený soustavná individuální péče Projektové vyučování - v průběhu školního roku se uskutečnila celá řada projektových aktivit. Některé vycházely z náplně vyučovacích předmětů, jiné byly součástí mimoškolních aktivit Den Země, Chování člověka v mimořádných situacích, Sportujeme, Zdravý životní styl, Chování ve společnosti - Školní dětský ples, vánoční trh ve spolupráci s obcí výtěžek odeslán na konto Nadace Naše dítě, Den dětí, Odpadové technologie třídírna odpadů Plzeň, Techmania Plzeň, Masopustní rej, různé projektové aktivity vykazovala všechna oddělení školní družiny. - Škola se nově zapojila do projektu Comenius Regio mezinárodní projekt spolupráce s partnery z polského Rakowa. Tématem je práce se žáky s SVP. Uskutečnili jsme velké množství projektových aktivit a také několik výjezdů zaměstnanců školy do Rakowa s cílem získat nové zkušenosti pro svou činnost: Projektový den Sport pro všechny, Aerobic, Drakiáda, Balónková pošta, Dětská dílna keramika, ubrousková technika /říjen 2013/ Advent vystoupení pěveckého a divadelního souboru /listopad 2013/ Vánoční koncert vystoupení všech žáků ZŠ /prosinec 2013/ Kalendář 2014 /prosinec 2013/ Projektový den Zimní sporty /leden 2014/ Literární aktivity /únor 2014/ Dětský školní ples /březen 2014/ Přednáška Činnosti se žáky s SVP /duben 2014/ Divadelní představení Gulivers Trek České Budějovice /květen 2014/ Výstava výrobků žáků ZŠ Zdíkov Keramika /červen 2014/ Hudební pořad Marimba live drums /červen 2014/ X. školní akademie /červen 2014/ Divadelní představení žáků ZŠ Zdíkov Taneček přes dvě pekla /červen 2014/ Příprava akce Školní maraton /červen 2014/

14 - O jednotlivých aktivitách průběžně informujeme na prezentačních plochách v budově školy, ale také prostřednictvím novin Listy Prachaticka, 5+2, Zdíkovsko - Žáci se zúčastnili několika akcí s tématem dopravní výchovy a bezpečnosti v silničním provozu - Nově se škola zapojila do projektu Technické vzdělávání žáků Jihočeského kraje s cílem posílit schopnosti a dovednosti v oblasti praktických činností žáků. Jsme partnerem SŠ Nerudova Vimperk. Výuka náboženství - nebyla realizována pro nedostatek zájemců Zařazování besed, kulturní pořady - divadelních představení, exkurzí, naučných i zábavných pořadů do výuky /divadlo z Hradce Králové, besedy Phénix, Pernštejni, výchovný koncert ZUŠ Stachy, drogy a jejich nebezpečí, šikana a další/ Propagace práce školy na veřejnosti - programy pro veřejnost /Školní dětský ples, adventní trh, vánoční koncert, vernisáž výtvarných prací, gymnastická vystoupení/. - nejnáročnější akcí na přípravu ze strany žáků a učitelů byla X. školní akademie, která se setkala u veřejnosti tradičně s velkým ohlasem - prezentování školy a jejích aktivit ve Zdíkovsku a Prachatických listech, Významnou změnou jsou nově vedené webové stránky školy 2. Zájmová činnost V průběhu školního roku měli žáci možnost navštěvovat tyto zájmové kroužky: vybíjená, výtvarný, keramický, reedukace čtení, logopedie, pohybové hry, florbal, kopaná, aerobic, anglický jazyk, stolní tenis, gymnastika, odbíjená, vyšívání, cvičení z českého jazyka, praktický přírodopis, divadelní soubor a hra na kytaru.

15 3. Soutěže Jedním z cílů vyučování a aktivit zájmových útvarů je také příprava žáků na nejrůznější soutěže. Motivem je především porovnání vědomostní a dovednostní úrovně s konkurencí z jiných škol. Tradičně se účastníme soutěží v anglickém a českém jazyce, matematických, výtvarných, sportovních /kopaná, florbal, gymnastika, snowboardcros, atletika /, dějepisné, biologické, zdravotnické, dopravní atd. Naši žáci obsadili přední místa v několika okresních olympiádách, uspěli v okresním kole pythagoriády i znalostní soutěži Klokan, zapojili se do celoroční celorepublikové matematické soutěže Taktik. Přehled nejvýraznějších úspěchů: Matematika Radim Beneš nejlepší výsledek žáka v Jihočeském kraji testování Scio/Stonožka Všeobecné znalosti David Šebánek nejlepší výsledek žáka v Jihočeském kraji testování Scio/Stonožka Sportovní výsledky Přespolní běh 1. místo starší žáci 3. místo mladší žákyně Okresní turnaj v malé kopané 1. místo st. žáci Coca Cola Cup postup do druhého kola, v něm 2. místo

16 Malá kopaná krajské kolo 4. místo Mc.Donalds Cup /4. 5. tř./ 1. místo, postup do krajského kola Mc.Donalds Cup /1.-3. tř./ 3. místo Pohár rozhlasu v atletice 4. míst starší žáci Atletické soutěže Prachatice 50m - Rataj 1. místo, skok daleký Rataj 1. místo, skok vysoký Hornová 1. místo, štafeta 4x60m dívky 1. místo, skok daleký Pergler 2. místo, 50m Lutovský 2. místo, skok daleký Drabešová 2. místo, hod míčkem Drabešová 2. místo, 50m Vlček 2. místo, hod míčkem Pergler 3. místo, 50m Tušlová 3. místo, skok daleký Vlček 3. místo, 60m Forstová 1. místo, skok daleký Forstová 1. místo, štafeta 4x60m dívky 1. místo, vrh koulí Jeníček 2. místo, skok daleký Klíma 2. místo, 100m Klíma 2. místo, 60m Vašíček 3. místo, skok daleký Vašíček 3. místo, 60m Krtoušová 3. místo, štafeta 4x60m hoši 3. místo Celkem 22 medailí Počátkem roku se uskutečnily Hry VI. zimní olympiády dětí a mládeže ČR, kterých se zúčastnila také žákyně 5. třídy Barbora Picková Zdravotnická soutěž Žáci II. stupně obsadili 3. místo v soutěži hlídek mladých zdravotníků

17 4. Prospěch žáků Z hospitační činnosti prováděné vedením školy byla v tomto školním roce zjištěna dobrá úroveň výchovně vzdělávacího procesu v hodinách, ve většině případů koncepčnost práce vyučujících a třídních učitelů při práci s kolektivem třídy. Díky testování znalostí žáků jsme měli přehled nejen o úrovni vědomostí, ale také o náročnosti pedagogů pro jednotlivé klasifikační stupně. Ve většině případů odpovídala úroveň znalostí studijním předpokladům žáků. Ze strany rodičů nebyly ke klasifikaci zásadní připomínky. 5. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů V průběhu šk. roku byly řešeny drobné problematické situace, především narušené vztahy v třídním kolektivu. Řešeno bylo ve spolupráci s rodiči, třídními učiteli a vedením školy. Žáci a pedagogové měli možnost zúčastnit se různých vzdělávacích aktivit: první pomoc, šikana, kyberšikana, vzdělávací semináře pro výchovného poradce 6. Kulturně výchovná činnost, další akce školy V průběhu roku jsme realizovali řadu kulturních a společenských akcí v budově školy i mimo ni a řadu exkurzí. K výčtu patří zejména následující důležité akce: - pravidelné návštěvy místní knihovny - Obecní úřad seznámení se systémem práce instituce - divadelní představení, pohádky, výchovné koncerty - vystoupení skupin historického šermu, loutkové divadlo, písničkář Slávek Janoušek, Marimba live Drums, - exkurze - třídírna odpadů Plzeň, CHKO Šumava, Úřad práce, Techmania Plzeň - školní výlety - Praha, NP Šumava - Kašperské Hory, výlety na kole putování Šumavou, Český Krumlov, Lipno n. Vltavou, Novohradské hory

18 Škola uspořádala XII. Školní dětský ples, s organizací pomáhala rodičovská veřejnost a sponzoři. S kulturními programy vystupovali žáci školy na společenských akcích obce a zájmových spolků /vánoční koncert, školní akademie, vystoupení divadelního kroužku... Mezi úspěšné akce se tradičně zařadil i adventní trh, finanční výtěžek byl poslán Nadace Naše dítě. Na závěr školního roku se konal sportovní den za účasti vacovské a stachovské školy. Celkovými vítězi v počtu vyhraných medailí byli sportovcvi z naší školy.

19 7. Mezinárodní aktivity školy Ve školním roce 2013/2014 proběhly aktivity projektu Comenius Regio spolupráce s polskými partnery z města Raków. Hlavním mottem je práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich plné začlenění do běžného života. Od nového školního roku se rozběhnou projektové aktivity druhého roku, kterých se na české straně bude opět účastnit Základní škola, Mateřská škola, Sokol a Obec Zdíkov. 8. Přehled nadstandartních aktivit školy - možnost práce s internetem pro žáky v odpoledních volných hodinách /pod vedením pedagogů/ - nabídka zájmových útvarů - naplňování pitného režimu pro všechny žáky školy (čaj, nápojový automat) - možnost odběru mléka a mléčných výrobků za zvýhodněnou cenu, akce Školní mléko - Ovoce do škol odběr dotovaného ovoce - hromadné zajišťování školních potřeb na začátku školního roku pro všechny žáky za zvýhodněnou cenu - účast žáků v mezinárodních projektech, využívání grantových prostředků k obohacení školních i mimoškolních aktivit - účast v projektu Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji - organizování zahraničních výměnných pobytů žáků - nabídka kulturně společenských programů školy pro širokou veřejnost a dobrovolné spolky v obci - umožnění využívání tělocvičny ke sportovním aktivitám mládeže v obci - nabídka logopedické péče a reedukace, nabídka dalších zájmových aktivit - vybavení školy interaktivní technikou a programy 9. Školní družina V tomto školním roce pracovala ve ŠD tři oddělení s počtem přihlášených žáků 70. Jedno oddělení fungovalo s ranním i odpoledním provozem, druhé a třetí bylo naplňováno během poledních a odpoledních hodin podle provozu školy. V tomto školním roce stejně jako v letech předcházejících byl provoz ŠD redukován na nezbytný počet hodin podle požadavku na provoz zařízení, s ohledem na dojíždějící žáky a s přihlédnutím na omezené možnosti rozpočtu na ŠD.

20 Na pracovišti byli zaměstnáni 3 vychovatelé s celkovým úvazkem 1,85. Od zapsaných dětí v družině jsme vybírali poplatek jako příspěvek na provoz zařízení /100Kč za měsíc/. Nabídka činností pro děti byla pestrá a rozmanitá, což zajišťuje trvalý zájem dětí. 10. Školní jídelna Zdravé stravování a tedy zdárný vývoj žáků školy je podporován pestrou stravou, kterou žákům nabízíme ve školní jídelně. Do jídelníčku jsou pravidelně zařazovány nové receptury, jídelníček byl upraven dle požadavků strávníků. Tradicí se stal týden, kdy byl jídelníček sestaven vedoucí ŠJ z nejoblíbenějších dětských jídel na základě dětské ankety. Ve ŠJ jsme připravovali stravu také pro cizí strávníky, kteří nám pomáhali vylepšovat mzdový fond pro pracovnice kuchyně, počet cizích strávníků se v tomto školním roce ustálil. K činnosti ŠJ, kvalitě a pestrosti stravy nebyly negativní připomínky. Postupně modernizujeme zařízení, abychom naplňovali hygienickou vyhlášku o veřejném stravování. Nadále jsme připravovali stravu pro starší občany ve spolupráci s charitou ve Vimperku a OÚ Zdíkov. Počet přihlášených porcí za období Katerorie Údaj počty porcí MŠ přesnídávka MŠ oběd MŠ svačina Žáci ZŠ oběd Zaměstnanci oběd Cizí strávníci oběd Celkem

21 11. Oblast BOZP Během roku byly prováděny preventivní prohlídky vybraných zařízení, pomůcek a prostor školy v termínech daných vyhláškou. Zjištěné závady jsou odstraňovány v termínech určených kontrolou. Podle vyhlášek o BOZP jsou prováděna pravidelná školení zaměstnanců a nastupujících pracovníků. Byla provedena také prověrka bezpečnosti práce s vyvozením opatření. Také v tomto školním roce zabezpečovala oblast BOZP na škole odborná osoba. Poučení o bezpečnosti v jednotlivých předmětech, odborných učebnách a při pobytu dětí mimo školu bylo provedena s dětmi na začátku školního roku a prováděno i v průběhu roku. Všechna zařízení (výtahy, hasící přístroje, el. instalace a spotřebiče, hromosvody, tělocvičné nářadí, hydranty) mají platné revizní zprávy. Odborná prohlídka těchto zařízení je prováděna v termínech daných příslušnými vyhláškami. 12. Opravy, údržba školní budovy Každoročně provádíme údržbu a modernizaci celého zařízení tak, abychom je udrželi na odpovídající úrovni. V tomto školním roce jsme provedli následující větší opravy a rekonstrukce: - kompletní rekonstrukce osvětlení ve školní kuchyni - modernizace pracovny vedoucí MŠ - stavební úpravy v prostorách kuchyně MŠ - dovybavení nového oddělení družiny - nové nástěnkové plochy na chodbách školy - opravy dveří v učebnách - opravy zdí - malování tříd - nové internet. připojení ve třídách - modernizace nábytku - rekonstrukce a inovace informačních panelů ve vestibulu školy

22 13. Obec a škola Obec Zdíkov je zřizovatelem školy. Podle potřeb provozu školských zařízení je připraven rozpočet - návrh připravený ředitelem byl Obcí Zdíkov respektován. V uplynulém období jsme pokračovali v již tradičně dobrých vztazích. Obec je nápomocna škole materielně a technicky při zabezpečování provozu všech součástí zařízení. Obec pomohla škole také při získávání finančních prostředků z některých rozvojových fondů, zaměstnanci se účastní projektových aktivit Comenius Regio. Zástupci obce se zúčastňovali řady slavnostních školních i mimoškolních akcí, které škola v tomto školním roce pro děti a veřejnost nabídla. 14. Výsledky inspekce Ve školním roce 2013/2014 neproběhla ve škole kontrola ČŠI. 15. Mateřská škola Třídy MŠ, počty dětí k Činnost Mateřské školy Zdíkov odloučeného pracoviště ZŠ a MŠ Zdíkov, jejíž je MŠ součástí, je přílohou č.1 této výroční zprávy 16. Základní údaje o hospodaření školy za rok 2013 viz příloha č.2 Výroční zpráva o činnosti školy byla zpracována v souladu se zákonem č.561/2004 Sb.(Školský zákon), vyhlášky č.15/2005 Sb. resp. vyhlášky č.225/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

23 17. Diplomy a jiná ocenění - příloha č Obrazová příloha - příloha č. 4 Ve Zdíkově dne: 20. září Mgr. V. Kyznar - ředitel školy Předloženo Školské radě ke schválení dne Schváleno Školskou radou dne..... podpis Předloženo zřizovateli obci Zdíkov dne.. podpis

24

Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2010-2011

Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2010-2011 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2010-2011 Základní škola a Mateřská škola Zdíkov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2010-2011 Základní škola a Mateřská škola Zdíkov A) Organizace vyučování

Více

Základní škola a Mateřská škola Zdíkov ... a jedeme dál

Základní škola a Mateřská škola Zdíkov ... a jedeme dál Základní škola a Mateřská škola Zdíkov... a jedeme dál... š k o l n í r o k 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Zdíkov Milé děti, vážení rodiče a přátelé školy, rádi bychom vás prostřednictvím následujících

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 1 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2007-2008 Základní škola a Mateřská škola Zdíkov 2 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2007-2008 Základní škola a Mateřská škola Zdíkov 1) Počet pracovníků 30 stálých z toho : 19 pedagogických

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Zdíkov ... a jedeme dál...

Základní škola a Mateřská škola Zdíkov  ... a jedeme dál... Základní škola a Mateřská škola Zdíkov... a jedeme dál... š k o l n í r o k 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Zdíkov Milé děti, vážení rodiče a přátelé školy, rádi bychom vás prostřednictvím následujících

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

za za školní rok 2011 1997-2012 98

za za školní rok 2011 1997-2012 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2011 1997-2012 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8-2 0 0 9 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532. Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, 708 00 Ostrava-Poruba

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532. Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, 708 00 Ostrava-Poruba Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532 Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, 708 00 Ostrava-Poruba Identifikátor školy:

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2005 2006 Obsah : ( Podle zákona 561 / 2004 Sb., 11, 12 odst. 2 a vyhlášky č.15 / 2005 Sb., 7) a)

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1489/09-P Název školy: Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace Adresa: Hornická 1325, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Základní škola a Mateřská škola Zdíkov....a jedeme dál...

Základní škola a Mateřská škola Zdíkov....a jedeme dál... Základní škola a Mateřská škola Zdíkov...a jedeme dál... Školní rok 2007-2008 Základní škola a Mateřská škola Zdíkov.a jedeme dál... Je tu školní rok 2007-2008 Milé děti, vážení rodiče a přátelé školy,

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

za školní rok 2013/2014

za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola bratří Fričů Ondřejov nám. 9. května čp. 68, 251 65 Ondřejov IČO: 70989541 Tel. 323 649 227 E mail: reditelna@zsondrejov.cz Výroční zpráva o činnosti mateřské školy za školní

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Sídlo:

Více

za školní rok 2012/2013

za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění a 7 odst. 1, 2 vyhlášky 15/2005 Sb. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Záboří, okres

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Signatura: bg1fs201 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Obchodní akademie, Husova 1, 370

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 7-2 0 0 8 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

PLÁN KONTROLNÍ A HOSPITAČNÍ ČINNOSTI 2012-13

PLÁN KONTROLNÍ A HOSPITAČNÍ ČINNOSTI 2012-13 Sportovní soukromá základní škola s.r.o. Podkrušnohorská 1677, 436 01 Litvínov Organizační řád školy Část č. 42 - plán kontrolní a hospitační činnosti na školní rok 2012-13 Čj.: 4/2012-13 Vypracoval: Schválil:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice Žalhostice 126, PSČ 411 01 Identifikátor školy: 600081842 Termín konání inspekce: 28. únor

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007-08

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007-08 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007-08 a) základní údaje o škole Název školy Základní škola, Přerov,U tenisu 4, 75002 Přerov IČ 60782358 Bankovní spojení 1883122339/0800 Telefon/fax 581601613/581601627

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Křižanov pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Mgr. Dagmar Kolářová Základní údaje Adresa:

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov. Komenského 47, 394 68 Žirovnice. Identifikátor školy: 600 061 531

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov. Komenského 47, 394 68 Žirovnice. Identifikátor školy: 600 061 531 Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov Komenského 47, 394 68 Žirovnice Identifikátor školy: 600 061 531 Termín konání inspekce: 7.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Liberec, U Školy 222/6. U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7. Identifikátor školy: 600080188

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Liberec, U Školy 222/6. U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7. Identifikátor školy: 600080188 Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Liberec, U Školy 222/6 U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7 Identifikátor školy: 600080188 Termín konání inspekce: 16., 17. a 20.

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY. Součásti školy. Charakteristika žáků a pedagogického sboru

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY. Součásti školy. Charakteristika žáků a pedagogického sboru CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Součásti školy Škola je plně organizovaná, je zde devět tříd s celkovým počtem žáků do 250, průměr žáků na třídu je kolem 21. Při škole funguje také školní družina se třemi odděleními,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva za rok 2011 2012

Výroční zpráva za rok 2011 2012 Výroční zpráva za rok 2011 2012 a. Základní údaje o škole, vedení, školské radě Název školy: Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí Zřizovatel: Obec Klášterec nad Orlicí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE PŘEDMĚT INSPEKCE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE PŘEDMĚT INSPEKCE ZÁKLADNÍ ÚDAJE Škola není zařazena do sítě Škol podporujících zdraví. Obec Hrádek u Sušice není zařazena do národní sítě zdravých měst České republiky. Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy je

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok: 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více