VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ LOGISTIKA, s.r.o., ZA ROK 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ LOGISTIKA, s.r.o., ZA ROK 2008"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ LOGISTIKA, s.r.o., ZA ROK 2008 SKUPINA ČEZ

2 2 3

3 ÚVOD Skupina ČEZ je dynamickým integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy s ústředím v České republice. Hlavní předmět podnikání koncernu tvoří výroba, obchod a distribuce v oblasti elektrické i tepelné energie a těžba uhlí. Akcie mateřské společnosti ČEZ, a. s., se obchodují na pražské a varšavské burze cenných papírů, kde jsou i významnou součástí burzovních indexů. Nejvýznamnějším akcionářem společnosti ke dni zůstává Česká republika s podílem 63 %. Rozhodující součástí poslání Skupiny ČEZ je maximalizovat návratnost vložených prostředků a zajistit dlouhodobý růst hodnoty pro akcionáře. Skupina ČEZ proto směřuje své úsilí k naplnění vize stát se jedničkou na trhu s elektrickou energií ve střední a jihovýchodní Evropě. Současně se však Skupina ČEZ hlásí k principům trvale udržitelného rozvoje, podporuje energetickou úspornost, soustavně snižuje zatížení životního prostředí v důsledku jejího podnikání a podporuje rozvoj vzdělávání, péči o děti a zdraví. Dosažení vize Skupiny ČEZ je založeno na třech strategických pilířích. První z nich představuje růst efektivity, v jehož rámci byl v březnu 2007 vyhlášen nový program zvyšování efektivity navazující na završenou integraci. Cílem programu je zvýšit výkonnost, zlepšit nákladovou efektivitu klíčových procesů, a zařadit tak Skupinu ČEZ do roku 2012 mezi nejefektivnější koncerny v evropské energetice. Druhým strategickým pilířem je rozvoj aktivit ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky. Skupina ČEZ se zaměřuje zejména na trhy ve střední a jihovýchodní Evropě, kde může uplatnit své jedinečné zkušenosti s řízením energetického koncernu v období přechodu na liberalizovaný trh s elektrickou energií a zvyšováním efektivity. V oblasti výroby připravuje Skupina ČEZ v Rumunsku největší evropský park větrných elektráren v přímořských lokalitách Fântânele a Cogealac. V Turecku se Skupina ČEZ po úspěchu v tendru spolu se svým místním partnerem připravuje na provozování distribuční společnosti Sedaş. K zajištění kontinuity úspěšného působení Skupiny ČEZ je směrován třetí pilíř obnova výrobního portfolia. Skupina významně investuje a nadále bude investovat do modernizace starších českých hnědouhelných elektráren i výstavby nových efektivních zdrojů, a to i obnovitelných, v České republice. Modernizace stávajících elektráren a výstavbu nových zdrojů plánuje Skupina ČEZ také v Maďarsku, Rumunsku, Bulharsku a na Slovensku. Nutnou podmínkou pro splnění stanovených cílů je fungující organizace. Skupina ČEZ proto stanovila a prosazuje 7 principů představujících základní hodnoty pro všechny zaměstnance: bezpečně tvoříme hodnoty, zodpovídáme za výsledky, jsme jeden tým, pracujeme na sobě, rosteme za hranice, hledáme nová řešen,í jednáme fér. Při svém podnikání se Skupina ČEZ řídí přísnými etickými standardy, zahrnujícími i odpovědné chování ke společnosti a životnímu prostředí. Skupina ČEZ významně podporuje řadu neziskových organizací i veřejně prospěšných projektů. SKUPINA ČEZ

4 OBSAH ÚVOD 3 1 Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu 5 2 Úvodní slovo ředitele společnosti 6 3 Přehled vybraných výsledků 7 4 Hlavní události 8 5 Zpráva dozorčí rady 9 6 Orgány společnosti a její management Jednatelé společnosti Dozorčí rada Vedení společnosti 11 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI 12 7 Hospodaření společnosti Výsledky hospodaření Finanční ukazatele Struktura majetku a zdrojů krytí 16 8 Řízení bezpečnosti 17 9 Investice Hlavní předmět podnikání Obchodní činnost ČEZ Logistika, s.r.o Očekávaný vývoj Personalistika Lidské zdroje Plnění kodexu řízení a správy společnosti Legislativní rámec podnikání Ochrana životního prostředí Dárcovství a sponzorský program Soudní spory 29 FINANČNÍ ČÁST Výrok auditora Výrok auditora k účetní závěrce Účetní závěrka Příloha k účetní závěrce za rok Rozvaha v plném rozsahu Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu Přehled o peněžních tocích Základní organizační schéma k Seznam použitých tabulek a grafů Výklad pojmů a zkratek Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok Identifikace společnosti

5 1 ÚDAJE O OSOBÁCH ODPOVĚDNÝCH ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU ODPOVĚDNOST ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU Čestné prohlášení: Údaje uvedené ve výroční zprávě ČEZ Logistika, s.r.o., za rok 2008 odpovídají skutečnosti a žádné podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení společnosti ČEZ Logistika, s.r.o., nebyly vynechány. V Ostravě dne 23. ledna 2009 Ing. Jiří Jílek Ing. Aleš Dámek Ing. Miloš Sládeček jednatel jednatel jednatel SKUPINA ČEZ

6 2 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE SPOLEČNOSTI Vážený společníku, vážení obchodní přátelé, dostává se Vám do rukou zpráva jednatelů společnosti ČEZ Logistika, s.r.o., za rok Byl to rok plný změn, v němž zároveň pokračoval dynamický vývoj společnosti. Rád bych Vás stručně seznámil s tím nejdůležitějším, co v průběhu roku 2008 provázelo podnikatelské úsilí společnosti. Rok 2008 byl rokem zefektivňování procesů jak ve společnosti ČEZ Logistika, s.r.o., tak i v celém úseku Nákup společnosti ČEZ, a. s., se kterým naše společnost velmi úzce spolupracuje. V rámci iniciativy Štíhlá fi rma šlo o projekt redesignu procesu nákupu a logistiky, kdy ve spolupráci s poradenskou fi rmou po dobu téměř čtyř měsíců probíhal detailní timing všech nákupních činností, jehož výstupem byl návrh na celkové zefektivnění obou nákupních útvarů. Drobné organizační změny ve společnosti ČEZ Logistika, s.r.o., byly učiněny v souladu se záměrem připravit komoditně členěný proces nákupu. V souvislosti s tímto záměrem byla ve společnosti ČEZ Logistika, s.r.o., ukončena činnost odboru Nákup služeb pro společnost ČEZ Distribuce, a. s., a byla převedena do útvaru Nákup služeb ve společnosti ČEZ, a. s. Hlavním úkolem společnosti v uplynulém roce, kromě plnění základního poslání, kterým bylo zajišťování požadovaného elektromontážního materiálu, zboží a služeb, byla optimalizace vztahů s dodavateli a zákazníky a zajištění efektivněji řízené společnosti s jasně čitelnými kompetencemi. Zefektivnění činnosti bylo provedeno při současném nárůstu obratu, který meziročně činil 14 %. Také v průběhu roku 2008 příroda prověřila, jak jsme se poučili z řízení oprav po přírodních kalamitách v předchozích letech. Přestože orkán Ivan, který se přes Českou republiku přehnal v průběhu měsíce června, neměl tak ničivé účinky jako Kyrill v roce 2007, došlo k prověrce schopnosti společnosti reagovat ve výjimečných situacích na aktuální potřeby při odstraňování následků kalamity. ČEZ Logistika, s.r.o., společně s ostatními dceřinými společnostmi Skupiny ČEZ v této prověrce se ctí obstála. V průběhu roku 2008 jsme úspěšně realizovali několik mezinárodních výběrových řízení. Ve spolupráci s nákupními útvary z rumunské a bulharské distribuce jsme připravili Centrální komoditní list, který se stane základní listinou pro budoucí mezinárodní výběrová řízení. Ve druhé polovině roku získali naši obchodníci historicky největší externí zakázku na dodávku materiálu pro výstavbu větrného parku Lipina za více než 17 mil. Kč. Podíleli jsme se i na dodávkách materiálů pro retrofi t elektrárny Tušimice. V závěru roku došlo k dohodě mezi naší společností a společností ČEZ Distribuce, a. s., ohledně nákupu a skladování tzv. havarijních zásob. Tyto budou většinově skladovány v našem skladu v Nelahozevsi, který se v roce 2008 podařilo naší sesterské společnosti ČEZ Správa majetku, s.r.o., odkoupit do vlastnictví. V roce 2008 ČEZ Logistika, s.r.o., dosáhla obratu téměř 4,6 mld. Kč a zařadila se tak mezi nejvýznamnější subjekty na trhu s elektromontážním materiálem v ČR. Své obchodní aktivity rozvinula i na zahraničních trzích, když úspěšně realizovala dodávky zboží do Rumunska. ČEZ Logistika, s.r.o., spolupracovala s více než 700 dodavateli z celé České republiky i zahraničí a obsloužila více než 800 tuzemských a zahraničních zákazníků. V rámci spolupráce se zákazníky a dodavateli jsme přešli na strategické řízení vztahů, které jsme podpořili projektem Hodinové zúčtovací sazby, na jehož základě jsme pro společnost ČEZ Distribuce, a. s., připravili smlouvy s více než 40 montážními společnostmi v jednotlivých regionech. Závěrem mi dovolte poděkovat všem zaměstnancům společnosti, členům dozorčí rady i dalším zástupcům společníka a všem obchodním partnerům za jejich podíl na dosažených výsledcích společnosti, které výrazně předčily očekávání. Věřím, že vzájemnou spoluprací se i v roce 2009 podaří zabezpečit všechny plánované úkoly ve Skupině ČEZ. Ing. Jiří Jílek jednatel a generální ředitel 6 7

7 3 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ Ukazatel Jednotka Fyzický počet zaměstnanců k počet Tržby mil. Kč EBITDA mil. Kč EBIT mil. Kč Čistý zisk mil. Kč Celková aktiva mil. Kč Vlastní kapitál mil. Kč Finanční dluh mil. Kč Finanční dluh / vlastní kapitál % Investice mil. Kč Provozní cash fl ow mil. Kč Vlastní ukazatele výkonnosti Osobní náklady mil. Kč Pohledávky z obchodních vztahů netto mil. Kč Stav zásob netto mil. Kč Doba obratu zásob (prům.) dny Stav nepotřebných zásob mil. Kč SKUPINA ČEZ

8 4 HLAVNÍ UDÁLOSTI Rok 2008 byl pro společnost ČEZ Logistika, s.r.o., dalším rokem dynamického nárůstu obratu a trvalého zlepšování procesů. Leden 2008 Začátek poskytování nových služeb ČEZ Logistika, s.r.o.: ČLG Obchodní portál v nové podobě, ČLG Ceník 2100, ČLG Online info, ČLG Avízo, ČLG Chyběnka. Březen 2008 Realizace průzkumu zákaznické spokojenosti s cílem identifi kovat oblasti ke zvýšení úrovně poskytovaných služeb. Duben 2008 Účast na elektrotechnickém veletrhu AMPER 2008 v Praze. Květen 2008 Ukončeno první celoskupinové mezinárodní výběrové řízení na dodávky distribučních transformátorů NN/VN. Červen 2008 Úspěšně zorganizována dodávka materiálů na odstraňování přírodní kalamity větrné smrště Ivan. Červenec 2008 Zavedení systému měření spolehlivosti dodávek. Dodávka prvních materiálů na retrofi t ETU II. Srpen 2008 Završen proces odkupu skladového areálu v Nelahozevsi do majetku ČEZ Správa, s.r.o., a zahájeny práce na jeho rekonstrukci. Listopad 2008 Zahájen výběr zhotovitelů staveb pro společnost ČEZ Distribuce, a. s., dle vysoutěžených hodinových zúčtovacích sazeb. Prosinec 2008 Ukončení činnosti odboru Nákup služeb a převedení této činnosti do útvaru Nákup služeb společnosti ČEZ, a. s., od Leden 2009 Provedeno kompletní přečíslování všech ceníkových položek z 8místných na 10místná čísla materiálu. Zahájeno poskytování služby držení havarijních zásob pro společnost ČEZ Distribuce, a. s. 8 9

9 5 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY Dozorčí rada společnosti ČEZ Logistika, s.r.o., pracovala během roku 2008 ve složení: předseda dozorčí rady JUDr. Michaela Hrobská, MBA, místopředseda dozorčí rady Ing. Tomáš Dzik do , člen, od místopředseda dozorčí rady Ing. Přemysl Skočdopol, člen dozorčí rady Ing. Tomáš Zecha od Dozorčí rada byla po celé hodnocené období plně funkční. V průběhu roku 2008 zasedala dozorčí rada zpravidla v měsíčním intervalu. Jednání se uskutečňovala podle předem stanoveného plánu činnosti. V souladu se zákonnými ustanoveními a zakladatelskou listinou dozorčí rada při své kontrolní činnosti dohlížela na výkon působnosti jednatelů, uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti, dodržování ustanovení zakladatelské listiny, realizaci rozhodnutí jediného společníka a dodržování všeobecně závazných právních předpisů. Dozorčí rada posuzovala i nové aktivity společnosti. Jednalo se například o realizaci projektu Hodinové zúčtovací sazby, mezinárodní výběrová řízení, zefektivnění procesu nákupu a logistiky, optimalizaci vztahů s dodavateli a zákazníky, zavedení systému měření spolehlivosti dodávek a také o nákup a skladování havarijních zásob pro společnost ČEZ Distribuce, a. s. Vlastní, běžná kontrolní činnost dozorčí rady spočívala zejména v pravidelném vyhodnocování plnění podnikatelského plánu na rok 2008 a posuzování rizik a příčin případných odchylek. Pravidelně jsme, mimo rozbor obchodních výsledků, posuzovali i činnosti společnosti podmiňující efektivnost jejího hospodaření. Jednalo se například o fi nanční operace, uzavírání významných smluv, zajištění fi nanční rovnováhy a likvidity a s tím související vývoj úrovně pohledávek a závazků, úroveň personální politiky a další záležitosti. Dozorčí rada posuzovala nejen hospodářskou činnost společnosti jako celku, ale i činnost jednotlivých úseků. Dozorčí rada rovněž, v souladu se zakladatelskou listinou, dávala předchozí souhlas k rozhodnutím jednatelů a příslušná stanoviska k důležitým záležitostem společnosti. Jednalo se například o organizační změny, rozhodnutí o podnikatelském plánu na rok 2008, stanovení klíčových úkolů generálnímu řediteli a o další významné skutečnosti. Dozorčí rada projednala výroční zprávu společnosti za rok 2008, obsahující i zprávu jednatelů o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, přezkoumala řádnou účetní závěrku společnosti za účetní období roku 2008 a návrh jednatelů na rozdělení zisku a seznámila se se zprávou a výrokem auditorské fi rmy Ernst & Young Audit, s.r.o., k této účetní závěrce a výroční zprávě. Dozorčí rada na základě uvedených skutečností a vlastní průběžné kontrolní činnosti konstatuje, že neshledala nedostatky ve vedení účetnictví, v úplnosti a věcné správnosti informací o majetkové a fi nanční situaci, uvedených ve výroční zprávě, ani v informacích, jež jsou obsahem řádné účetní závěrky společnosti, a doporučuje valné hromadě, respektive jedinému společníku schválit řádnou účetní závěrku za rok 2008 a rozdělit zisk dle návrhu předloženého jednateli. Dozorčí rada rovněž projednala v souladu s obchodním zákoníkem zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období roku 2008, zpracovanou jednateli společnosti, seznámila se s prověrkou údajů uvedených v této zprávě, provedenou auditorskou fi rmou Ernst & Young Audit, s.r.o., a konstatuje, že ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období roku 2008 nemá žádné věcné ani formální výhrady. Dozorčí rada dále projednala i ostatní materiály předkládané jednateli jedinému společníku k rozhodnutí (či informaci) při výkonu působnosti valné hromady a konstatuje, že k nim nemá výhrady. JUDr. Michaela Hrobská, MBA předsedkyně dozorčí rady SKUPINA ČEZ

10 6 ORGÁNY SPOLEČNOSTI A JEJÍ MANAGEMENT V souladu se zakladatelskou listinou je nejvyšším orgánem společnosti valná hromada, která jmenuje a odvolává členy dozorčí rady a jednatele společnosti. Statutárním orgánem společnosti jsou tři jednatelé, jménem společnosti jednají vždy alespoň dva jednatelé společně. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti, který dohlíží na činnost jednatelů a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. 6.1 JEDNATELÉ SPOLEČNOSTI Ing. Jiří Jílek, jednatel společnosti od Ing. Aleš Dámek, jednatel společnosti od Ing. Miloš Sládeček, jednatel společnosti od Změny statutárního orgánu v průběhu roku 2008: zánik funkce jednatel společnosti Ing. Michal Rzyman vznik funkce jednatel společnosti Ing. Miloš Sládeček 6.2 DOZORČÍ RADA JUDr. Michaela Hrobská (*1975), předseda dozorčí rady od ČEZ, a. s., ředitelka útvaru Nákup absolventka Západočeské univerzity v Plzni, právnické fakulty Ing. Přemysl Skočdopol (*1957), místopředseda dozorčí rady od ČEZ, a. s., specialista majetkových účastí senior absolvent VŠE Praha, obor Ekonomika průmyslu Ing. Tomáš Zecha (*1969), člen dozorčí rady od ČEZ, a. s., manažer útvaru Nákup služeb pro distribuci absolvent Západočeské univerzity v Plzni, elektrotechnické fakulty Změny v dozorčí radě provedené v průběhu roku 2008: zánik členství v dozorčí radě Ing. Tomáš Dzik vznik členství v dozorčí radě Ing. Tomáš Zecha vznik funkce místopředsedy dozorčí rady Ing. Přemysl Skočdopol 10 11

11 6.3 VEDENÍ SPOLEČNOSTI Organizační strukturu společnosti tvoří tři úseky, jejichž vedoucí jsou přímo podřízeni generálnímu řediteli společnosti. Jiří Jílek (*1961) generální ředitel a jednatel společnosti absolvent VŠSE v Plzni (dnes Západočeská univerzita); Fakulta elektrotechnická, obor Elektroenergetika (Ing.) Aleš Dámek (*1963) ředitel úseku Správa společnosti a jednatel společnosti absolvent VŠB TU Ostrava; Ekonomická fakulta (Ing.); Prague International Business School (MBA) Miloš Sládeček (*1973) ředitel úseku Nákup a jednatel společnosti absolvent VŠB TU Ostrava; Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství (Ing.) Jiří Bednařík (*1977) ředitel úseku Prodej absolvent VŠB TU Ostrava; Ekonomická fakulta, obor Marketing a obchod (Ing.) SKUPINA ČEZ

12

13 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SKUPINA ČEZ

14 7 HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI 7.1 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Výsledky hospodaření /2007 tis. Kč tis. Kč tis. Kč koef. Provozní výsledek hospodaření ,20 Finanční výsledek hospodaření ,46 Mimořádný výsledek hospodaření x Výsledek hospodaření před zdaněním ,21 Daň z příjmů za běžnou činnosti ,06 Výsledek hospodaření za účetní období ,26 V roce 2008 společnost dosáhla výsledku hospodaření před zdaněním ve výši 611,3 mil. Kč, což představuje meziroční nárůst o 105 mil. Kč. Provozní hospodářský výsledek vytvořený v roce 2008 ve výši 596 mil. Kč pozitivně ovlivňuje především meziroční nárůst tržeb z prodeje zboží o 16 %. Na fi nanční výsledek hospodaření ve výši 15 mil. Kč s meziročním nárůstem 5 mil. Kč má vliv zejména zhodnocování volných peněžních prostředků v průběhu roku v systému cash-pooling v rámci Skupiny ČEZ. Struktura provozních nákladů /2007 tis. Kč tis. Kč tis. Kč koef. Náklady na prodané zboží ,15 Spotřeba materiálu a energie ,14 Služby ,39 Subdodávky ,11 Osobní náklady ,03 Odpisy ,11 Ostatní náklady ,42 Provozní náklady celkem ,13 Nárůst nákladů v roce 2008 vynaložených na prodané zboží koresponduje s celkovými tržbami za prodej zboží. Ve srovnání s rokem 2007 je nárůst nákladů za služby ovlivněn zavedením poskytování služby ČLG Doprava (přeprava zboží na místo určení) a s tím spojenými náklady na nákup služeb souvisejících s dodáním zboží. Zvýšení odpisů je zapříčiněno investicemi do obnovy vysokozdvižných vozíků a převíjecích zařízení ve skladech ČEZ Logistika, s.r.o., v průběhu roku V roce 2008 je položka Ostatní náklady v meziročním srovnání ovlivněna zejména poskytnutím daru Nadaci ČEZ v menší výši ( 10 mil. Kč)

15 Struktura provozních nákladů v roce 2008 v tis. Kč (mimo náklady na pořízení zboží) Služby Subdodávky Osobní náklady Odpisy Spotřeba materiálu a energie Ostatní náklady FINANČNÍ UKAZATELE Ukazatel MJ Rentabilita vlastního kapitálu, čistá (ROE netto) % 2,61 % 88,87 % 66,56 % 72,01 % Rentabilita aktiv čistá (ROA netto) % 1,52 % 40,62 % 35,47 % 42,99 % EBIT marže % 0,66 % 13,24 % 12,27 % 12,97 % Finanční dluh / vlastní kapitál % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Finanční dluh / EBITDA % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Celková likvidita % 170,00 % 232,78 % 353,88 % 341,73 % Poměr provozního cash fl ow k závazkům % x 142,17 % 408,74 % 294,02 % Obrat aktiv koef. 1,78 4,02 3,74 4,11 Krytí stálých aktiv % 2 337,46 % 8 947,98 % 8 171,28 % 5 105,67 % Stupeň odepsanosti dlouhodobého hmotného majetku % 5,97 % 25,14 % 30,75 % 31,03 % Ukazatel EBITDA (provozní zisk před odpisy) meziročně vzrostl o 20,6 % na hodnotu 600 mil. Kč. SKUPINA ČEZ

16 7.3 STRUKTURA MAJETKU A ZDROJŮ KRYTÍ Struktura aktiv (netto) /2007 tis. Kč % tis. Kč % koef. Dlouhodobý majetek ,88 % ,39 % 1,81 Zásoby ,71 % ,67 % 0,76 Pohledávky ,43 % ,83 % 1,25 z toho cash-pooling ,04 Finanční majetek ,85 % 206 0,02 % 0,01 Ostatní aktiva ,13 % ,08 % 0,76 Aktiva celkem ,00 % ,00 % 1,15 Bilanční suma dosáhla hodnoty mil. Kč a oproti předchozímu roku se zvýšila o 153 mil. Kč. Na tomto nárůstu se nejvyšší měrou na straně aktiv podílely krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů a pohledávky vůči státu z titulu daně z příjmů. Dlouhodobý hmotný majetek vzrostl proti předchozímu roku o 7,7 mil. Kč (netto) především z důvodu investic do obnovy vysokozdvižných vozíků a převíjecích zařízení ve skladech. Krátkodobé pohledávky za ovládající a řídící osobou ve výši 556 mil. Kč představují hodnotu likvidních peněžních prostředků zhodnocovaných v systému cash-pooling v rámci Skupiny ČEZ. Na straně pasiv se na zvýšení hodnoty bilanční sumy podílely krátkodobé závazky a výsledek hospodaření běžného účetního období, který se proti předchozímu roku zvýšil o 98 mil. Kč. Struktura pasiv /2007 tis. Kč % tis. Kč % koef. Základní kapitál ,18 % ,72 % 1,00 Fondy ze zisku ,62 % ,67 % 1,19 Výsledek hospodaření minulých let ,91 % ,31 % 0,78 Výsledek hospodaření běžného účetního období ,72 % ,23 % 1,26 Rezervy ,63 % ,25 % 1,02 Krátkodobé závazky ,94 % ,81 % 1,18 Ostatní pasiva 1 0,00 % 6 0,00 % 6,00 Pasiva celkem ,00 % ,00 % 1,15 K se vlastní kapitál zvýšil o 15,7 % na 717 mil. Kč. Meziroční vývoj je ovlivněn především vytvořením čistého zisku běžného období ve výši 481 mil. Kč. Rezervní fond dosáhl v roce 2008 minimální zákonné výše 10 % základního kapitálu

17 8 ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve společnosti zajišťuje naplnění zákonných požadavků v souladu s platnou legislativou BOZP. Základní práva a povinnosti všech zaměstnanců jsou zakotveny v pracovním řádu a podrobněji pak v jednotlivých řídicích a prováděcích dokumentech BOZP. Základním řídicím dokumentem v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je směrnice Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v ČLG. Jejím cílem je stanovit odpovědnosti, postupy a nástroje pro zajištění stanovené úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zaměstnanců a ostatních osob, jejichž zdraví může být ovlivněno činností společnosti ČEZ Logistika, s.r.o. Absolvovat školení BOZP, PO a EMS patří mezi základní povinnosti všech zaměstnanců. Cílem školení BOZP, PO, EMS je získat teoretické znalosti, praktické dovednosti a návyky pro vytváření správných postojů z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a systému ochrany životního prostředí ve smyslu ustanovení zákoníku práce a ve smyslu vyhlášených politik BOZP, PO a EMS ve Skupině ČEZ. Kontrolní činnost V průběhu roku 2008 se uskutečnily plánované i namátkové kontroly jednotlivých pracovišť. V závěru roku pak proběhly komplexní prověrky BOZP, jejichž průběh, vyhodnocení a registr opatření byl předmětem samostatné zprávy. Proti roku 2007 došlo ke snížení počtu závad v oblasti BOZP v důsledku sjednocení dokumentace, zavedení knihy kontrol a poučení, provádění častějších kontrol na pracovištích a vedení záznamů v aplikaci EisProW 2000 SQL. Pracovní úrazy V roce 2008 byly ve společnosti registrovány 2 absenční pracovní úrazy. Vlivem těchto úrazů bylo zmeškáno celkem 84 kalendářních dnů. Četnost pracovních úrazů se za sledované období proti roku 2007 zvýšila o 0,54 %. Ochranné nápoje V roce 2008 byly poskytnuty ochranné nápoje proti účinkům tepelné zátěže při trvalé práci na venkovním pracovišti při teplotě vyšší než 26 C v hodnotě 18 tis. Kč. Proti zátěži chladem při teplotě nižší než +4 C byly poskytnuty ochranné nápoje v hodnotě 5 tis. Kč. SKUPINA ČEZ

18 9 INVESTICE Hlavním cílem investiční politiky společnosti ČEZ Logistika, s.r.o., v roce 2008 byla modernizace manipulační techniky ve skladech. Společnost zakoupila 8 kusů motorových vysokozdvižných vozíků v celkové hodnotě 10,111 mil. Kč a další techniku do skladů v celkové hodnotě 1,535 mil. Kč. Modernizace manipulační techniky ve skladech bude pokračovat i v roce

19 10 HLAVNÍ PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ Společnost ČEZ Logistika, s.r.o., byla vytvořena a zapsána do obchodního rejstříku dne 2. srpna 2004 v souladu se záměrem Skupiny ČEZ centralizovat proces nákupu a prodeje materiálu pro distribuční sítě do samostatné dceřiné obchodní společnosti. Zakladatelem a jediným 100% vlastníkem společnosti ČEZ Logistika, s.r.o., je společnost ČEZ, a. s. Hlavním předmětem její činnosti je nákup, prodej a logistika elektromontážního materiálu a zajišťování služeb pro distribuci Skupiny ČEZ a externí zákazníky. Největším zákazníkem je ČEZ Distribuce, a. s., která odebírá materiál na výstavbu sítí a rozvoden. Dalším významným zákazníkem je společnost ČEZ Distribuční služby, s.r.o., jež nakupuje materiál pro udržování sítí OBCHODNÍ ČINNOST ČEZ LOGISTIKA, S.R.O. Společnost realizovala v roce 2008 veškeré své provozní výnosy prostřednictvím obchodní činnosti, přičemž stěžejní pro společnost byly tržby z prodeje zboží s podílem 98,9 %. Tržby z prodeje služeb představují 1,1% podíl na celkových tržbách a mají svůj původ v poskytování služby výběrových řízení na zhotovitele elektromontážních prací pro sesterskou společnost ČEZ Distribuce, a. s., a dále v prodeji služeb souvisejících s prodávaným zbožím. V prodeji zboží, této dominantní činnosti společnosti, zůstala v roce 2008 komoditní struktura prodaného zboží obdobná jako v předešlých letech, což refl ektuje relativně stabilní komoditní materiálovou potřebu investičních zakázek nejvýznamnějšího zákazníka, ČEZ Distribuce, a. s. Svou silnou pozici na trhu s elektromontážním materiálem využila ČEZ Logistika, s.r.o., také k realizaci prodejů na externím trhu mimo Skupinu ČEZ, kde v roce 2008 dosáhla tržeb v objemu 353,5 mil. Kč. Tržby z prodeje zboží zákazníkům ve Skupině ČEZ i na externím trhu vykázaly opětovný meziroční nárůst a také v roce 2009 společnost očekává udržení tohoto rostoucího trendu. Hlavní sortiment AlFe lana, kabely NN, VN, VVN Betonové a dřevěné sloupy Příhradové stožáry a konzoly Trafostanice Izolátory a armatury Pojistky a svodiče přepětí Odpínače, odpojovače a vypínače Skříně kabelové, rozvodné rozpojovací Rozváděče Transformátory Elektroměry a přijímače HDO Přístrojová trafa napětí Ochranné a pracovní pomůcky Ostatní elektromontážní materiál SKUPINA ČEZ

20 Podíl jednotlivých komodit na obratu v roce % 3 % 20 % AlFe lana, pramence Kabely Transformátory 2 % 3 % Elektroměry Spínací přístroje 4 % Rozváděče 3 % 18 % Stožáry, sloupy 8 % Izolátory, průchodky 9 % 4 % 6 % Armatury, svorky venkovních vedení Krycí materiál, žlaby Skříně přípojkové, rozpojovací, jisticí Ostatní Počet klíčových zákazníků dle regionů 18 % 23 % Morava Východ Západ Střed Sever 25 % 16 % 18 % 20 21

21 10.2 OČEKÁVANÝ VÝVOJ Koncepce podnikatelské činnosti společnosti Cílem je připravit a realizovat níže uvedené strategické záměry, od nichž se očekává další zefektivnění činnosti společnosti, posílení pozice na trhu a další změny vedoucí k růstu její hodnoty. Základní strategické úkoly společnosti pro r jsou: zvýšení efektivity mj. snížením počtu pracovníků v součinnosti s projektem Štíhlá fi rma, zvýšení tržeb podle potřeb interních zákazníků, zvýšení spolehlivosti dodávek, zlepšení zákaznické spokojenosti. V oblasti nákupu a prodeje to znamená, že se ČEZ Logistika, s.r.o., zaměří na: zkvalitnění portfolia poskytovaných služeb pro zákazníky, trvalé zvyšování odbornosti našich spolupracovníků, organizování výběrových řízení na materiál i pro zahraniční majetkové účasti společnosti ČEZ, a. s., rozšíření aktivit v oblasti prodeje do zahraničí, pokračování spolupráce na tvorbě technických standardů napříč Skupinou ČEZ, aktivní účast ve výběrových řízeních na retrofi ty, obnovu a výstavbu energetických zdrojů Skupiny ČEZ, posílení integrace informačních systémů se systémy zákazníků, zefektivnění vztahů s dodavateli budováním dlouhodobého strategického partnerství. V oblasti ostatních procesů je záměrem společnosti: zjištění možností další optimalizace skladových činností, obnova dopravní a manipulační techniky a strojního vybavení ve skladech, optimalizace řízení prostřednictvím sjednocení výkonu skladových činností. Do příštích let zůstává prioritním předmětem činnosti nákup a prodej zboží a realizace výběrových řízení pro distribuční část Skupiny ČEZ, kde bude společnost realizovat stěžejní objem tržeb. Ve struktuře prodejů rovněž nedojde k zásadním změnám a i nadále bude prodej zákazníkům ze Skupiny ČEZ výrazně převyšovat objemy prodejů externím zákazníkům. SKUPINA ČEZ

22 11 PERSONALISTIKA 11.1 LIDSKÉ ZDROJE Vývoj počtu a skladby zaměstnanců Fyzický počet zaměstnanců k dosáhl počtu 200 osob, což znamená meziroční pokles o 16 zaměstnanců. Příčinou je zejména realizace organizační změny k , která přinesla zrušení 15 pracovních míst. Organizační změna byla schválena v souvislosti s uvedením do provozu většiny zamýšlených funkcionalit informačního systému, zavedením nových služeb, zefektivněním komunikačních a procesních vazeb, nastavením nových efektivnějších postupů, standardizací a sjednocením skladových činností a dále zvýšením podílu přímých dodávek zboží zákazníkům. Věková struktura zaměstnanců Celkem < > 60 Vzdělávání Ve vazbě na strategii rozvoje lidských zdrojů a v souladu s pravidelným hodnocením zaměstnanců zabezpečujeme komplexní rozvoj měkkých dovedností, jehož cílem je systematicky budovat a posilovat jak manažerský, tak i expertní potenciál zaměstnanců, vytvářet podmínky pro kontinuální růst odbornosti a připravovat zaměstnance k vyšší pracovní efektivitě v současných činnostech i v nastávajících výzvách. Uvedených rozvojových aktivit se v roce 2008 zúčastnilo 227 zaměstnanců. Významnou aktivitou poskytovanou v rámci systému vzdělávání je jazyková příprava, kterou absolvovalo 72 zaměstnanců. Další oblast školení, kterou Skupina ČEZ pro své zaměstnance zajišťuje, má přímou vazbu na kvalifi kace, jež zaměstnanec potřebuje, aby mohl vykonávat svěřené činnosti. Rozsah těchto kvalifi kací je velmi široký a začíná u mandatorních požadavků (zákonných), pokračuje přes profesní kvalifi kace, jako jsou např. vazač břemen, jeřábník, řidič motorového vozíku či obsluha regálového zakladače, a končí u kvalifi kací řidičů referentů. V roce 2008 bylo v oblasti odborné způsobilosti proškoleno 347 účastníků z řad zaměstnanců. Vzdělanostní struktura zaměstnanců Celkem základní vzdělání (bez vzdělání) vyučen (SŠ bez maturity) střední škola s maturitou (vyšší odborná) vysoká škola (bakalářské i doktorské studium) 22 23

Zpráva nezávislého auditora. SVRATECKO, a.s Unčín 69 IČ

Zpráva nezávislého auditora. SVRATECKO, a.s Unčín 69 IČ , auditor č.osv.1177 (osvědčení Komory auditorů ČR) Organizační kancelář,, IČ 16954181 Telefon,fax: 382/216203, mobil: 603/521491, e-mail: bholecek@iol.cz Evid.č.zprávy: 450/1/2014 Zpráva nezávislého auditora

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s. C.J.AUDIT, s.r.o. auditorská společnost, číslo oprávnění 442 Senovážná 86/1, 460 01 Liberec ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009 určená akcionářům společnosti Kristýna

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy. k ISA 720 CZ Ostatní informace v dokumentech obsahujících auditovanou účetní závěrku

Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy. k ISA 720 CZ Ostatní informace v dokumentech obsahujících auditovanou účetní závěrku Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy k ISA 720 CZ Ostatní informace v dokumentech obsahujících auditovanou účetní závěrku Aplikační doložku mezinárodního auditorského standardu vydává Komora

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2014 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

NUPHARO SERVICES S.R.O.

NUPHARO SERVICES S.R.O. P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31.12.2013 v obchodní firmě: NUPHARO SERVICES S.R.O. OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Organizační kancelář Cz, s.r.o.

Organizační kancelář Cz, s.r.o. V Hůrkách 1292/8, 158 00 Praha 5 235 310 239 DIČ: CZ26415666 www.ok-cz.cz Č. reg. MOS v Praze, odd.c, vl. 80453 kancelar@ok-cz.cz ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA číslo 10 / 2009 O OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SESTAVENÉ

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 IN STORE MEDIA Praha a.s. Ke Krči 26 147 00 Praha 4 Braník DIČ CZ26177757 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 Odesláno dne: Podpis statutárního orgánu Osoba odpovědná za účetnictví

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2015 akciové společnosti

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2015 akciové společnosti Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2015, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková PROFI-TEN a.s. Účetní závěrka k 31.12.2014 Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně a doručením daňového přiznání za daň z příjmů

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Úvod................................................................................ 3 Orgány společnosti a její management...............................................

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) IČ 25 00 37 80 Obchodní firma nebo jiný název účetní

Více

V. ZPRÁVA AUDITORA Consultas - Audit s.r.o. Osvědčení KAČR č. 087 Zápis u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 25668 IČO: 60469081 Sídlo: Luhovská 1732/9, 182 00 Praha 8 Kancelář: Lidická 20, 150 00

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

SLOT OMEGA, a.s. 2006

SLOT OMEGA, a.s. 2006 Výroční zpráva Ω SLOT OMEGA, a.s. 2006 Obsah výroční zprávy Úvod.................................................................................................. 5 Orgány společnosti a její management................................................................

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2009 Ve smyslu 19, odst. 9, zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2009 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Podle zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Podle zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření C.J. AUDIT s.r.o. Auditorská společnost, číslo osvědčení Komory auditorů ČR - 442 Senovážná 86/1, 460 01 Liberec 12, IČ 25495542 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Hrádek nad Nisou za období

Více

Aplikační doložka KA ČR Požadavky na zprávu auditora definované zákonem o auditorech

Aplikační doložka KA ČR Požadavky na zprávu auditora definované zákonem o auditorech Aplikační doložka KA ČR Požadavky na zprávu auditora definované zákonem o auditorech ke standardu ISA 700 FORMULACE VÝROKU A ZPRÁVY AUDITORA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE (účinná od 24. listopadu 2014) Aplikační doložku

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA C.J.AUDIT, s.r.o. auditorská společnost, číslo oprávnění 442 Senovážná 86/1, 460 01 Liberec ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009 určená obecně prospěšné společnosti

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. pro územní samosprávný celek. Obec Dolní Lánov. Dolní Lánov Dolní Lánov IČ

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. pro územní samosprávný celek. Obec Dolní Lánov. Dolní Lánov Dolní Lánov IČ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů

Více

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Obsah Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Plný rozsah účetnictví 3 Zjednodušený rozsah účetnictví 4 Schéma

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12.

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2011 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Více

VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s. Zlechov č.p Zlechov IČ Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2015

VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s. Zlechov č.p Zlechov IČ Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2015 VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s. Zlechov č.p. 538 687 10 Zlechov IČ 293 80 634 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2015 Vyhotoveno dne: Podpis statutárního orgánu účetní jednotky: Osoba odpovědná

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. pro územní samosprávný celek

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. pro územní samosprávný celek Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 KAPITOLA 1 I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 Jednoduché účetnictví 14 Rozsah vedení účetnictví 14 Schéma účetních soustav 15 KAPITOLA 2 Účetnízáznamy

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31.PROSINCI 2013

Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31.PROSINCI 2013 Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31.PROSINCI 2013 Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2013 PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU Zákonný Základní rezervní

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2013 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2013 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za období od 1.1. do 31.12.2011 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností ALIVO a.s. Křemencova 4/175, Praha 1 ke dni 31.12.216 v tis. Kč 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce je sestavena

Více

Obsah přílohy. Příloha k účetní závěrce PCB Benešov, a. s.

Obsah přílohy. Příloha k účetní závěrce PCB Benešov, a. s. Příloha k závěrce PCB Benešov, a. s. Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví obsah závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z ch

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. prosince 2016 Roční závěrka je sestavená v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 500/2002

Více

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty Příloha C Směrná účtová osnova a účtový rozvrh (na úrovni syntetických účtů) pro užití v podmínkách VŠFS (V prvním sloupci jsou třídy a skupiny účtů směrné účtové osnovy dané vyhláškou č.500/ 2002 Sb.

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.213 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 213 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2016 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2016 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 510 OBSAH. Předmět standardu... 1 Datum účinnosti... 2 Cíl... 3 Definice... 4 Požadavky

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 510 OBSAH. Předmět standardu... 1 Datum účinnosti... 2 Cíl... 3 Definice... 4 Požadavky MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD PRVNÍ AUDITNÍ ZAKÁZKA POČÁTEČNÍ ZŮSTATKY (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo po tomto datu) Úvod OBSAH Odstavec

Více

Zpráva o ověření účetní závěrky určená pro

Zpráva o ověření účetní závěrky určená pro Zpráva o ověření účetní závěrky určená pro Statutární město Brno, městskou část Brno Medlánky za ověřované období od 1.1.2014 do 31.12.2014 OBSAH ZPRÁVY Zpráva o ověření účetní závěrky 1. Vykonavatel auditu

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností ALIVO a.s. Křemencova 4/175, Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady Příloha k účetní závěrce k 31.12.2015 společnosti GOLF RESORT ČERNÝ MOST a.s. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k 31.12.2015 ( v celých tisících Kč ) IČO 28558456 Název, sídlo

Více

NUPHARO HOLDING A.S.

NUPHARO HOLDING A.S. P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31.12.2013 v obchodní firmě: NUPHARO HOLDING A.S. OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

Více

Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy

Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy ke standardu ISA 720 ODPOVĚDNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU ÚČETNÍ ZÁVĚRKU (účinná od 24. listopadu

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2014 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány účetní výkazy

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku 1. Základní pojmy - potřeba, spotřeba, trh, tržní mechanismus 2. Národní hospodářství, hodnocení úrovně NH 3. Ekonomické systémy, úloha státu

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Rozvaha - Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období

Rozvaha - Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období Rozvaha Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období 2002 2007 AKTIVA Účet: 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Aktiva celkem 3731 3838 3735 3810 4626 5107 Pohledávky za upsané jmění Stálá aktiva 1549 1549 1549

Více

ATLAS AUDIT s.r.o. K Bílému vrchu 1717, 250 88 Čelákovice Název společnosti: VOP CZ, s.p. Sídlo společnosti: IČO: 000 00 493 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA za rok 2015 Dukelská 102, 742 42 Šenov u Nového

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Zpráva nezávislého auditora

Zpráva nezávislého auditora Tel.: +420 541 235 273 Fax: +420 541 235 745 www.bdo.cz BDO CA s. r. o. Marie Steyskalové 14 Brno 616 00 Zpráva nezávislého auditora Akcionářům společnosti Elektromont Brno, akciová společnost Výrok auditora

Více

P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y. Nupharo Park, a.s. (částky jsou uvedeny v tisících Kč)

P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y. Nupharo Park, a.s. (částky jsou uvedeny v tisících Kč) P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 2012 v obchodní firmě: (částky jsou uvedeny v tisících Kč) OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459, Horní Staré Město 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1015 IČ 558567

Více

se sídlem Kutná Hora, Karlov, Hrnčířská 193 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

se sídlem Kutná Hora, Karlov, Hrnčířská 193 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 se sídlem Kutná Hora, Karlov, Hrnčířská 193 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 výtah Březen 2012 Obsah Obsah...2 Zpráva auditora...3 1. Příjemce zprávy...3 2. Základní údaje ověřovaného subjektu...3 3. Údaje auditora...4

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2015 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány účetní výkazy

Více