VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ LOGISTIKA, s.r.o., ZA ROK 2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ LOGISTIKA, s.r.o., ZA ROK 2008"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ LOGISTIKA, s.r.o., ZA ROK 2008 SKUPINA ČEZ

2 2 3

3 ÚVOD Skupina ČEZ je dynamickým integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy s ústředím v České republice. Hlavní předmět podnikání koncernu tvoří výroba, obchod a distribuce v oblasti elektrické i tepelné energie a těžba uhlí. Akcie mateřské společnosti ČEZ, a. s., se obchodují na pražské a varšavské burze cenných papírů, kde jsou i významnou součástí burzovních indexů. Nejvýznamnějším akcionářem společnosti ke dni zůstává Česká republika s podílem 63 %. Rozhodující součástí poslání Skupiny ČEZ je maximalizovat návratnost vložených prostředků a zajistit dlouhodobý růst hodnoty pro akcionáře. Skupina ČEZ proto směřuje své úsilí k naplnění vize stát se jedničkou na trhu s elektrickou energií ve střední a jihovýchodní Evropě. Současně se však Skupina ČEZ hlásí k principům trvale udržitelného rozvoje, podporuje energetickou úspornost, soustavně snižuje zatížení životního prostředí v důsledku jejího podnikání a podporuje rozvoj vzdělávání, péči o děti a zdraví. Dosažení vize Skupiny ČEZ je založeno na třech strategických pilířích. První z nich představuje růst efektivity, v jehož rámci byl v březnu 2007 vyhlášen nový program zvyšování efektivity navazující na završenou integraci. Cílem programu je zvýšit výkonnost, zlepšit nákladovou efektivitu klíčových procesů, a zařadit tak Skupinu ČEZ do roku 2012 mezi nejefektivnější koncerny v evropské energetice. Druhým strategickým pilířem je rozvoj aktivit ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky. Skupina ČEZ se zaměřuje zejména na trhy ve střední a jihovýchodní Evropě, kde může uplatnit své jedinečné zkušenosti s řízením energetického koncernu v období přechodu na liberalizovaný trh s elektrickou energií a zvyšováním efektivity. V oblasti výroby připravuje Skupina ČEZ v Rumunsku největší evropský park větrných elektráren v přímořských lokalitách Fântânele a Cogealac. V Turecku se Skupina ČEZ po úspěchu v tendru spolu se svým místním partnerem připravuje na provozování distribuční společnosti Sedaş. K zajištění kontinuity úspěšného působení Skupiny ČEZ je směrován třetí pilíř obnova výrobního portfolia. Skupina významně investuje a nadále bude investovat do modernizace starších českých hnědouhelných elektráren i výstavby nových efektivních zdrojů, a to i obnovitelných, v České republice. Modernizace stávajících elektráren a výstavbu nových zdrojů plánuje Skupina ČEZ také v Maďarsku, Rumunsku, Bulharsku a na Slovensku. Nutnou podmínkou pro splnění stanovených cílů je fungující organizace. Skupina ČEZ proto stanovila a prosazuje 7 principů představujících základní hodnoty pro všechny zaměstnance: bezpečně tvoříme hodnoty, zodpovídáme za výsledky, jsme jeden tým, pracujeme na sobě, rosteme za hranice, hledáme nová řešen,í jednáme fér. Při svém podnikání se Skupina ČEZ řídí přísnými etickými standardy, zahrnujícími i odpovědné chování ke společnosti a životnímu prostředí. Skupina ČEZ významně podporuje řadu neziskových organizací i veřejně prospěšných projektů. SKUPINA ČEZ

4 OBSAH ÚVOD 3 1 Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu 5 2 Úvodní slovo ředitele společnosti 6 3 Přehled vybraných výsledků 7 4 Hlavní události 8 5 Zpráva dozorčí rady 9 6 Orgány společnosti a její management Jednatelé společnosti Dozorčí rada Vedení společnosti 11 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI 12 7 Hospodaření společnosti Výsledky hospodaření Finanční ukazatele Struktura majetku a zdrojů krytí 16 8 Řízení bezpečnosti 17 9 Investice Hlavní předmět podnikání Obchodní činnost ČEZ Logistika, s.r.o Očekávaný vývoj Personalistika Lidské zdroje Plnění kodexu řízení a správy společnosti Legislativní rámec podnikání Ochrana životního prostředí Dárcovství a sponzorský program Soudní spory 29 FINANČNÍ ČÁST Výrok auditora Výrok auditora k účetní závěrce Účetní závěrka Příloha k účetní závěrce za rok Rozvaha v plném rozsahu Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu Přehled o peněžních tocích Základní organizační schéma k Seznam použitých tabulek a grafů Výklad pojmů a zkratek Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok Identifikace společnosti

5 1 ÚDAJE O OSOBÁCH ODPOVĚDNÝCH ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU ODPOVĚDNOST ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU Čestné prohlášení: Údaje uvedené ve výroční zprávě ČEZ Logistika, s.r.o., za rok 2008 odpovídají skutečnosti a žádné podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení společnosti ČEZ Logistika, s.r.o., nebyly vynechány. V Ostravě dne 23. ledna 2009 Ing. Jiří Jílek Ing. Aleš Dámek Ing. Miloš Sládeček jednatel jednatel jednatel SKUPINA ČEZ

6 2 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE SPOLEČNOSTI Vážený společníku, vážení obchodní přátelé, dostává se Vám do rukou zpráva jednatelů společnosti ČEZ Logistika, s.r.o., za rok Byl to rok plný změn, v němž zároveň pokračoval dynamický vývoj společnosti. Rád bych Vás stručně seznámil s tím nejdůležitějším, co v průběhu roku 2008 provázelo podnikatelské úsilí společnosti. Rok 2008 byl rokem zefektivňování procesů jak ve společnosti ČEZ Logistika, s.r.o., tak i v celém úseku Nákup společnosti ČEZ, a. s., se kterým naše společnost velmi úzce spolupracuje. V rámci iniciativy Štíhlá fi rma šlo o projekt redesignu procesu nákupu a logistiky, kdy ve spolupráci s poradenskou fi rmou po dobu téměř čtyř měsíců probíhal detailní timing všech nákupních činností, jehož výstupem byl návrh na celkové zefektivnění obou nákupních útvarů. Drobné organizační změny ve společnosti ČEZ Logistika, s.r.o., byly učiněny v souladu se záměrem připravit komoditně členěný proces nákupu. V souvislosti s tímto záměrem byla ve společnosti ČEZ Logistika, s.r.o., ukončena činnost odboru Nákup služeb pro společnost ČEZ Distribuce, a. s., a byla převedena do útvaru Nákup služeb ve společnosti ČEZ, a. s. Hlavním úkolem společnosti v uplynulém roce, kromě plnění základního poslání, kterým bylo zajišťování požadovaného elektromontážního materiálu, zboží a služeb, byla optimalizace vztahů s dodavateli a zákazníky a zajištění efektivněji řízené společnosti s jasně čitelnými kompetencemi. Zefektivnění činnosti bylo provedeno při současném nárůstu obratu, který meziročně činil 14 %. Také v průběhu roku 2008 příroda prověřila, jak jsme se poučili z řízení oprav po přírodních kalamitách v předchozích letech. Přestože orkán Ivan, který se přes Českou republiku přehnal v průběhu měsíce června, neměl tak ničivé účinky jako Kyrill v roce 2007, došlo k prověrce schopnosti společnosti reagovat ve výjimečných situacích na aktuální potřeby při odstraňování následků kalamity. ČEZ Logistika, s.r.o., společně s ostatními dceřinými společnostmi Skupiny ČEZ v této prověrce se ctí obstála. V průběhu roku 2008 jsme úspěšně realizovali několik mezinárodních výběrových řízení. Ve spolupráci s nákupními útvary z rumunské a bulharské distribuce jsme připravili Centrální komoditní list, který se stane základní listinou pro budoucí mezinárodní výběrová řízení. Ve druhé polovině roku získali naši obchodníci historicky největší externí zakázku na dodávku materiálu pro výstavbu větrného parku Lipina za více než 17 mil. Kč. Podíleli jsme se i na dodávkách materiálů pro retrofi t elektrárny Tušimice. V závěru roku došlo k dohodě mezi naší společností a společností ČEZ Distribuce, a. s., ohledně nákupu a skladování tzv. havarijních zásob. Tyto budou většinově skladovány v našem skladu v Nelahozevsi, který se v roce 2008 podařilo naší sesterské společnosti ČEZ Správa majetku, s.r.o., odkoupit do vlastnictví. V roce 2008 ČEZ Logistika, s.r.o., dosáhla obratu téměř 4,6 mld. Kč a zařadila se tak mezi nejvýznamnější subjekty na trhu s elektromontážním materiálem v ČR. Své obchodní aktivity rozvinula i na zahraničních trzích, když úspěšně realizovala dodávky zboží do Rumunska. ČEZ Logistika, s.r.o., spolupracovala s více než 700 dodavateli z celé České republiky i zahraničí a obsloužila více než 800 tuzemských a zahraničních zákazníků. V rámci spolupráce se zákazníky a dodavateli jsme přešli na strategické řízení vztahů, které jsme podpořili projektem Hodinové zúčtovací sazby, na jehož základě jsme pro společnost ČEZ Distribuce, a. s., připravili smlouvy s více než 40 montážními společnostmi v jednotlivých regionech. Závěrem mi dovolte poděkovat všem zaměstnancům společnosti, členům dozorčí rady i dalším zástupcům společníka a všem obchodním partnerům za jejich podíl na dosažených výsledcích společnosti, které výrazně předčily očekávání. Věřím, že vzájemnou spoluprací se i v roce 2009 podaří zabezpečit všechny plánované úkoly ve Skupině ČEZ. Ing. Jiří Jílek jednatel a generální ředitel 6 7

7 3 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ Ukazatel Jednotka Fyzický počet zaměstnanců k počet Tržby mil. Kč EBITDA mil. Kč EBIT mil. Kč Čistý zisk mil. Kč Celková aktiva mil. Kč Vlastní kapitál mil. Kč Finanční dluh mil. Kč Finanční dluh / vlastní kapitál % Investice mil. Kč Provozní cash fl ow mil. Kč Vlastní ukazatele výkonnosti Osobní náklady mil. Kč Pohledávky z obchodních vztahů netto mil. Kč Stav zásob netto mil. Kč Doba obratu zásob (prům.) dny Stav nepotřebných zásob mil. Kč SKUPINA ČEZ

8 4 HLAVNÍ UDÁLOSTI Rok 2008 byl pro společnost ČEZ Logistika, s.r.o., dalším rokem dynamického nárůstu obratu a trvalého zlepšování procesů. Leden 2008 Začátek poskytování nových služeb ČEZ Logistika, s.r.o.: ČLG Obchodní portál v nové podobě, ČLG Ceník 2100, ČLG Online info, ČLG Avízo, ČLG Chyběnka. Březen 2008 Realizace průzkumu zákaznické spokojenosti s cílem identifi kovat oblasti ke zvýšení úrovně poskytovaných služeb. Duben 2008 Účast na elektrotechnickém veletrhu AMPER 2008 v Praze. Květen 2008 Ukončeno první celoskupinové mezinárodní výběrové řízení na dodávky distribučních transformátorů NN/VN. Červen 2008 Úspěšně zorganizována dodávka materiálů na odstraňování přírodní kalamity větrné smrště Ivan. Červenec 2008 Zavedení systému měření spolehlivosti dodávek. Dodávka prvních materiálů na retrofi t ETU II. Srpen 2008 Završen proces odkupu skladového areálu v Nelahozevsi do majetku ČEZ Správa, s.r.o., a zahájeny práce na jeho rekonstrukci. Listopad 2008 Zahájen výběr zhotovitelů staveb pro společnost ČEZ Distribuce, a. s., dle vysoutěžených hodinových zúčtovacích sazeb. Prosinec 2008 Ukončení činnosti odboru Nákup služeb a převedení této činnosti do útvaru Nákup služeb společnosti ČEZ, a. s., od Leden 2009 Provedeno kompletní přečíslování všech ceníkových položek z 8místných na 10místná čísla materiálu. Zahájeno poskytování služby držení havarijních zásob pro společnost ČEZ Distribuce, a. s. 8 9

9 5 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY Dozorčí rada společnosti ČEZ Logistika, s.r.o., pracovala během roku 2008 ve složení: předseda dozorčí rady JUDr. Michaela Hrobská, MBA, místopředseda dozorčí rady Ing. Tomáš Dzik do , člen, od místopředseda dozorčí rady Ing. Přemysl Skočdopol, člen dozorčí rady Ing. Tomáš Zecha od Dozorčí rada byla po celé hodnocené období plně funkční. V průběhu roku 2008 zasedala dozorčí rada zpravidla v měsíčním intervalu. Jednání se uskutečňovala podle předem stanoveného plánu činnosti. V souladu se zákonnými ustanoveními a zakladatelskou listinou dozorčí rada při své kontrolní činnosti dohlížela na výkon působnosti jednatelů, uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti, dodržování ustanovení zakladatelské listiny, realizaci rozhodnutí jediného společníka a dodržování všeobecně závazných právních předpisů. Dozorčí rada posuzovala i nové aktivity společnosti. Jednalo se například o realizaci projektu Hodinové zúčtovací sazby, mezinárodní výběrová řízení, zefektivnění procesu nákupu a logistiky, optimalizaci vztahů s dodavateli a zákazníky, zavedení systému měření spolehlivosti dodávek a také o nákup a skladování havarijních zásob pro společnost ČEZ Distribuce, a. s. Vlastní, běžná kontrolní činnost dozorčí rady spočívala zejména v pravidelném vyhodnocování plnění podnikatelského plánu na rok 2008 a posuzování rizik a příčin případných odchylek. Pravidelně jsme, mimo rozbor obchodních výsledků, posuzovali i činnosti společnosti podmiňující efektivnost jejího hospodaření. Jednalo se například o fi nanční operace, uzavírání významných smluv, zajištění fi nanční rovnováhy a likvidity a s tím související vývoj úrovně pohledávek a závazků, úroveň personální politiky a další záležitosti. Dozorčí rada posuzovala nejen hospodářskou činnost společnosti jako celku, ale i činnost jednotlivých úseků. Dozorčí rada rovněž, v souladu se zakladatelskou listinou, dávala předchozí souhlas k rozhodnutím jednatelů a příslušná stanoviska k důležitým záležitostem společnosti. Jednalo se například o organizační změny, rozhodnutí o podnikatelském plánu na rok 2008, stanovení klíčových úkolů generálnímu řediteli a o další významné skutečnosti. Dozorčí rada projednala výroční zprávu společnosti za rok 2008, obsahující i zprávu jednatelů o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, přezkoumala řádnou účetní závěrku společnosti za účetní období roku 2008 a návrh jednatelů na rozdělení zisku a seznámila se se zprávou a výrokem auditorské fi rmy Ernst & Young Audit, s.r.o., k této účetní závěrce a výroční zprávě. Dozorčí rada na základě uvedených skutečností a vlastní průběžné kontrolní činnosti konstatuje, že neshledala nedostatky ve vedení účetnictví, v úplnosti a věcné správnosti informací o majetkové a fi nanční situaci, uvedených ve výroční zprávě, ani v informacích, jež jsou obsahem řádné účetní závěrky společnosti, a doporučuje valné hromadě, respektive jedinému společníku schválit řádnou účetní závěrku za rok 2008 a rozdělit zisk dle návrhu předloženého jednateli. Dozorčí rada rovněž projednala v souladu s obchodním zákoníkem zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období roku 2008, zpracovanou jednateli společnosti, seznámila se s prověrkou údajů uvedených v této zprávě, provedenou auditorskou fi rmou Ernst & Young Audit, s.r.o., a konstatuje, že ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období roku 2008 nemá žádné věcné ani formální výhrady. Dozorčí rada dále projednala i ostatní materiály předkládané jednateli jedinému společníku k rozhodnutí (či informaci) při výkonu působnosti valné hromady a konstatuje, že k nim nemá výhrady. JUDr. Michaela Hrobská, MBA předsedkyně dozorčí rady SKUPINA ČEZ

10 6 ORGÁNY SPOLEČNOSTI A JEJÍ MANAGEMENT V souladu se zakladatelskou listinou je nejvyšším orgánem společnosti valná hromada, která jmenuje a odvolává členy dozorčí rady a jednatele společnosti. Statutárním orgánem společnosti jsou tři jednatelé, jménem společnosti jednají vždy alespoň dva jednatelé společně. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti, který dohlíží na činnost jednatelů a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. 6.1 JEDNATELÉ SPOLEČNOSTI Ing. Jiří Jílek, jednatel společnosti od Ing. Aleš Dámek, jednatel společnosti od Ing. Miloš Sládeček, jednatel společnosti od Změny statutárního orgánu v průběhu roku 2008: zánik funkce jednatel společnosti Ing. Michal Rzyman vznik funkce jednatel společnosti Ing. Miloš Sládeček 6.2 DOZORČÍ RADA JUDr. Michaela Hrobská (*1975), předseda dozorčí rady od ČEZ, a. s., ředitelka útvaru Nákup absolventka Západočeské univerzity v Plzni, právnické fakulty Ing. Přemysl Skočdopol (*1957), místopředseda dozorčí rady od ČEZ, a. s., specialista majetkových účastí senior absolvent VŠE Praha, obor Ekonomika průmyslu Ing. Tomáš Zecha (*1969), člen dozorčí rady od ČEZ, a. s., manažer útvaru Nákup služeb pro distribuci absolvent Západočeské univerzity v Plzni, elektrotechnické fakulty Změny v dozorčí radě provedené v průběhu roku 2008: zánik členství v dozorčí radě Ing. Tomáš Dzik vznik členství v dozorčí radě Ing. Tomáš Zecha vznik funkce místopředsedy dozorčí rady Ing. Přemysl Skočdopol 10 11

11 6.3 VEDENÍ SPOLEČNOSTI Organizační strukturu společnosti tvoří tři úseky, jejichž vedoucí jsou přímo podřízeni generálnímu řediteli společnosti. Jiří Jílek (*1961) generální ředitel a jednatel společnosti absolvent VŠSE v Plzni (dnes Západočeská univerzita); Fakulta elektrotechnická, obor Elektroenergetika (Ing.) Aleš Dámek (*1963) ředitel úseku Správa společnosti a jednatel společnosti absolvent VŠB TU Ostrava; Ekonomická fakulta (Ing.); Prague International Business School (MBA) Miloš Sládeček (*1973) ředitel úseku Nákup a jednatel společnosti absolvent VŠB TU Ostrava; Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství (Ing.) Jiří Bednařík (*1977) ředitel úseku Prodej absolvent VŠB TU Ostrava; Ekonomická fakulta, obor Marketing a obchod (Ing.) SKUPINA ČEZ

12

13 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SKUPINA ČEZ

14 7 HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI 7.1 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Výsledky hospodaření /2007 tis. Kč tis. Kč tis. Kč koef. Provozní výsledek hospodaření ,20 Finanční výsledek hospodaření ,46 Mimořádný výsledek hospodaření x Výsledek hospodaření před zdaněním ,21 Daň z příjmů za běžnou činnosti ,06 Výsledek hospodaření za účetní období ,26 V roce 2008 společnost dosáhla výsledku hospodaření před zdaněním ve výši 611,3 mil. Kč, což představuje meziroční nárůst o 105 mil. Kč. Provozní hospodářský výsledek vytvořený v roce 2008 ve výši 596 mil. Kč pozitivně ovlivňuje především meziroční nárůst tržeb z prodeje zboží o 16 %. Na fi nanční výsledek hospodaření ve výši 15 mil. Kč s meziročním nárůstem 5 mil. Kč má vliv zejména zhodnocování volných peněžních prostředků v průběhu roku v systému cash-pooling v rámci Skupiny ČEZ. Struktura provozních nákladů /2007 tis. Kč tis. Kč tis. Kč koef. Náklady na prodané zboží ,15 Spotřeba materiálu a energie ,14 Služby ,39 Subdodávky ,11 Osobní náklady ,03 Odpisy ,11 Ostatní náklady ,42 Provozní náklady celkem ,13 Nárůst nákladů v roce 2008 vynaložených na prodané zboží koresponduje s celkovými tržbami za prodej zboží. Ve srovnání s rokem 2007 je nárůst nákladů za služby ovlivněn zavedením poskytování služby ČLG Doprava (přeprava zboží na místo určení) a s tím spojenými náklady na nákup služeb souvisejících s dodáním zboží. Zvýšení odpisů je zapříčiněno investicemi do obnovy vysokozdvižných vozíků a převíjecích zařízení ve skladech ČEZ Logistika, s.r.o., v průběhu roku V roce 2008 je položka Ostatní náklady v meziročním srovnání ovlivněna zejména poskytnutím daru Nadaci ČEZ v menší výši ( 10 mil. Kč)

15 Struktura provozních nákladů v roce 2008 v tis. Kč (mimo náklady na pořízení zboží) Služby Subdodávky Osobní náklady Odpisy Spotřeba materiálu a energie Ostatní náklady FINANČNÍ UKAZATELE Ukazatel MJ Rentabilita vlastního kapitálu, čistá (ROE netto) % 2,61 % 88,87 % 66,56 % 72,01 % Rentabilita aktiv čistá (ROA netto) % 1,52 % 40,62 % 35,47 % 42,99 % EBIT marže % 0,66 % 13,24 % 12,27 % 12,97 % Finanční dluh / vlastní kapitál % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Finanční dluh / EBITDA % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Celková likvidita % 170,00 % 232,78 % 353,88 % 341,73 % Poměr provozního cash fl ow k závazkům % x 142,17 % 408,74 % 294,02 % Obrat aktiv koef. 1,78 4,02 3,74 4,11 Krytí stálých aktiv % 2 337,46 % 8 947,98 % 8 171,28 % 5 105,67 % Stupeň odepsanosti dlouhodobého hmotného majetku % 5,97 % 25,14 % 30,75 % 31,03 % Ukazatel EBITDA (provozní zisk před odpisy) meziročně vzrostl o 20,6 % na hodnotu 600 mil. Kč. SKUPINA ČEZ

16 7.3 STRUKTURA MAJETKU A ZDROJŮ KRYTÍ Struktura aktiv (netto) /2007 tis. Kč % tis. Kč % koef. Dlouhodobý majetek ,88 % ,39 % 1,81 Zásoby ,71 % ,67 % 0,76 Pohledávky ,43 % ,83 % 1,25 z toho cash-pooling ,04 Finanční majetek ,85 % 206 0,02 % 0,01 Ostatní aktiva ,13 % ,08 % 0,76 Aktiva celkem ,00 % ,00 % 1,15 Bilanční suma dosáhla hodnoty mil. Kč a oproti předchozímu roku se zvýšila o 153 mil. Kč. Na tomto nárůstu se nejvyšší měrou na straně aktiv podílely krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů a pohledávky vůči státu z titulu daně z příjmů. Dlouhodobý hmotný majetek vzrostl proti předchozímu roku o 7,7 mil. Kč (netto) především z důvodu investic do obnovy vysokozdvižných vozíků a převíjecích zařízení ve skladech. Krátkodobé pohledávky za ovládající a řídící osobou ve výši 556 mil. Kč představují hodnotu likvidních peněžních prostředků zhodnocovaných v systému cash-pooling v rámci Skupiny ČEZ. Na straně pasiv se na zvýšení hodnoty bilanční sumy podílely krátkodobé závazky a výsledek hospodaření běžného účetního období, který se proti předchozímu roku zvýšil o 98 mil. Kč. Struktura pasiv /2007 tis. Kč % tis. Kč % koef. Základní kapitál ,18 % ,72 % 1,00 Fondy ze zisku ,62 % ,67 % 1,19 Výsledek hospodaření minulých let ,91 % ,31 % 0,78 Výsledek hospodaření běžného účetního období ,72 % ,23 % 1,26 Rezervy ,63 % ,25 % 1,02 Krátkodobé závazky ,94 % ,81 % 1,18 Ostatní pasiva 1 0,00 % 6 0,00 % 6,00 Pasiva celkem ,00 % ,00 % 1,15 K se vlastní kapitál zvýšil o 15,7 % na 717 mil. Kč. Meziroční vývoj je ovlivněn především vytvořením čistého zisku běžného období ve výši 481 mil. Kč. Rezervní fond dosáhl v roce 2008 minimální zákonné výše 10 % základního kapitálu

17 8 ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve společnosti zajišťuje naplnění zákonných požadavků v souladu s platnou legislativou BOZP. Základní práva a povinnosti všech zaměstnanců jsou zakotveny v pracovním řádu a podrobněji pak v jednotlivých řídicích a prováděcích dokumentech BOZP. Základním řídicím dokumentem v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je směrnice Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v ČLG. Jejím cílem je stanovit odpovědnosti, postupy a nástroje pro zajištění stanovené úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zaměstnanců a ostatních osob, jejichž zdraví může být ovlivněno činností společnosti ČEZ Logistika, s.r.o. Absolvovat školení BOZP, PO a EMS patří mezi základní povinnosti všech zaměstnanců. Cílem školení BOZP, PO, EMS je získat teoretické znalosti, praktické dovednosti a návyky pro vytváření správných postojů z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a systému ochrany životního prostředí ve smyslu ustanovení zákoníku práce a ve smyslu vyhlášených politik BOZP, PO a EMS ve Skupině ČEZ. Kontrolní činnost V průběhu roku 2008 se uskutečnily plánované i namátkové kontroly jednotlivých pracovišť. V závěru roku pak proběhly komplexní prověrky BOZP, jejichž průběh, vyhodnocení a registr opatření byl předmětem samostatné zprávy. Proti roku 2007 došlo ke snížení počtu závad v oblasti BOZP v důsledku sjednocení dokumentace, zavedení knihy kontrol a poučení, provádění častějších kontrol na pracovištích a vedení záznamů v aplikaci EisProW 2000 SQL. Pracovní úrazy V roce 2008 byly ve společnosti registrovány 2 absenční pracovní úrazy. Vlivem těchto úrazů bylo zmeškáno celkem 84 kalendářních dnů. Četnost pracovních úrazů se za sledované období proti roku 2007 zvýšila o 0,54 %. Ochranné nápoje V roce 2008 byly poskytnuty ochranné nápoje proti účinkům tepelné zátěže při trvalé práci na venkovním pracovišti při teplotě vyšší než 26 C v hodnotě 18 tis. Kč. Proti zátěži chladem při teplotě nižší než +4 C byly poskytnuty ochranné nápoje v hodnotě 5 tis. Kč. SKUPINA ČEZ

18 9 INVESTICE Hlavním cílem investiční politiky společnosti ČEZ Logistika, s.r.o., v roce 2008 byla modernizace manipulační techniky ve skladech. Společnost zakoupila 8 kusů motorových vysokozdvižných vozíků v celkové hodnotě 10,111 mil. Kč a další techniku do skladů v celkové hodnotě 1,535 mil. Kč. Modernizace manipulační techniky ve skladech bude pokračovat i v roce

19 10 HLAVNÍ PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ Společnost ČEZ Logistika, s.r.o., byla vytvořena a zapsána do obchodního rejstříku dne 2. srpna 2004 v souladu se záměrem Skupiny ČEZ centralizovat proces nákupu a prodeje materiálu pro distribuční sítě do samostatné dceřiné obchodní společnosti. Zakladatelem a jediným 100% vlastníkem společnosti ČEZ Logistika, s.r.o., je společnost ČEZ, a. s. Hlavním předmětem její činnosti je nákup, prodej a logistika elektromontážního materiálu a zajišťování služeb pro distribuci Skupiny ČEZ a externí zákazníky. Největším zákazníkem je ČEZ Distribuce, a. s., která odebírá materiál na výstavbu sítí a rozvoden. Dalším významným zákazníkem je společnost ČEZ Distribuční služby, s.r.o., jež nakupuje materiál pro udržování sítí OBCHODNÍ ČINNOST ČEZ LOGISTIKA, S.R.O. Společnost realizovala v roce 2008 veškeré své provozní výnosy prostřednictvím obchodní činnosti, přičemž stěžejní pro společnost byly tržby z prodeje zboží s podílem 98,9 %. Tržby z prodeje služeb představují 1,1% podíl na celkových tržbách a mají svůj původ v poskytování služby výběrových řízení na zhotovitele elektromontážních prací pro sesterskou společnost ČEZ Distribuce, a. s., a dále v prodeji služeb souvisejících s prodávaným zbožím. V prodeji zboží, této dominantní činnosti společnosti, zůstala v roce 2008 komoditní struktura prodaného zboží obdobná jako v předešlých letech, což refl ektuje relativně stabilní komoditní materiálovou potřebu investičních zakázek nejvýznamnějšího zákazníka, ČEZ Distribuce, a. s. Svou silnou pozici na trhu s elektromontážním materiálem využila ČEZ Logistika, s.r.o., také k realizaci prodejů na externím trhu mimo Skupinu ČEZ, kde v roce 2008 dosáhla tržeb v objemu 353,5 mil. Kč. Tržby z prodeje zboží zákazníkům ve Skupině ČEZ i na externím trhu vykázaly opětovný meziroční nárůst a také v roce 2009 společnost očekává udržení tohoto rostoucího trendu. Hlavní sortiment AlFe lana, kabely NN, VN, VVN Betonové a dřevěné sloupy Příhradové stožáry a konzoly Trafostanice Izolátory a armatury Pojistky a svodiče přepětí Odpínače, odpojovače a vypínače Skříně kabelové, rozvodné rozpojovací Rozváděče Transformátory Elektroměry a přijímače HDO Přístrojová trafa napětí Ochranné a pracovní pomůcky Ostatní elektromontážní materiál SKUPINA ČEZ

20 Podíl jednotlivých komodit na obratu v roce % 3 % 20 % AlFe lana, pramence Kabely Transformátory 2 % 3 % Elektroměry Spínací přístroje 4 % Rozváděče 3 % 18 % Stožáry, sloupy 8 % Izolátory, průchodky 9 % 4 % 6 % Armatury, svorky venkovních vedení Krycí materiál, žlaby Skříně přípojkové, rozpojovací, jisticí Ostatní Počet klíčových zákazníků dle regionů 18 % 23 % Morava Východ Západ Střed Sever 25 % 16 % 18 % 20 21

21 10.2 OČEKÁVANÝ VÝVOJ Koncepce podnikatelské činnosti společnosti Cílem je připravit a realizovat níže uvedené strategické záměry, od nichž se očekává další zefektivnění činnosti společnosti, posílení pozice na trhu a další změny vedoucí k růstu její hodnoty. Základní strategické úkoly společnosti pro r jsou: zvýšení efektivity mj. snížením počtu pracovníků v součinnosti s projektem Štíhlá fi rma, zvýšení tržeb podle potřeb interních zákazníků, zvýšení spolehlivosti dodávek, zlepšení zákaznické spokojenosti. V oblasti nákupu a prodeje to znamená, že se ČEZ Logistika, s.r.o., zaměří na: zkvalitnění portfolia poskytovaných služeb pro zákazníky, trvalé zvyšování odbornosti našich spolupracovníků, organizování výběrových řízení na materiál i pro zahraniční majetkové účasti společnosti ČEZ, a. s., rozšíření aktivit v oblasti prodeje do zahraničí, pokračování spolupráce na tvorbě technických standardů napříč Skupinou ČEZ, aktivní účast ve výběrových řízeních na retrofi ty, obnovu a výstavbu energetických zdrojů Skupiny ČEZ, posílení integrace informačních systémů se systémy zákazníků, zefektivnění vztahů s dodavateli budováním dlouhodobého strategického partnerství. V oblasti ostatních procesů je záměrem společnosti: zjištění možností další optimalizace skladových činností, obnova dopravní a manipulační techniky a strojního vybavení ve skladech, optimalizace řízení prostřednictvím sjednocení výkonu skladových činností. Do příštích let zůstává prioritním předmětem činnosti nákup a prodej zboží a realizace výběrových řízení pro distribuční část Skupiny ČEZ, kde bude společnost realizovat stěžejní objem tržeb. Ve struktuře prodejů rovněž nedojde k zásadním změnám a i nadále bude prodej zákazníkům ze Skupiny ČEZ výrazně převyšovat objemy prodejů externím zákazníkům. SKUPINA ČEZ

22 11 PERSONALISTIKA 11.1 LIDSKÉ ZDROJE Vývoj počtu a skladby zaměstnanců Fyzický počet zaměstnanců k dosáhl počtu 200 osob, což znamená meziroční pokles o 16 zaměstnanců. Příčinou je zejména realizace organizační změny k , která přinesla zrušení 15 pracovních míst. Organizační změna byla schválena v souvislosti s uvedením do provozu většiny zamýšlených funkcionalit informačního systému, zavedením nových služeb, zefektivněním komunikačních a procesních vazeb, nastavením nových efektivnějších postupů, standardizací a sjednocením skladových činností a dále zvýšením podílu přímých dodávek zboží zákazníkům. Věková struktura zaměstnanců Celkem < > 60 Vzdělávání Ve vazbě na strategii rozvoje lidských zdrojů a v souladu s pravidelným hodnocením zaměstnanců zabezpečujeme komplexní rozvoj měkkých dovedností, jehož cílem je systematicky budovat a posilovat jak manažerský, tak i expertní potenciál zaměstnanců, vytvářet podmínky pro kontinuální růst odbornosti a připravovat zaměstnance k vyšší pracovní efektivitě v současných činnostech i v nastávajících výzvách. Uvedených rozvojových aktivit se v roce 2008 zúčastnilo 227 zaměstnanců. Významnou aktivitou poskytovanou v rámci systému vzdělávání je jazyková příprava, kterou absolvovalo 72 zaměstnanců. Další oblast školení, kterou Skupina ČEZ pro své zaměstnance zajišťuje, má přímou vazbu na kvalifi kace, jež zaměstnanec potřebuje, aby mohl vykonávat svěřené činnosti. Rozsah těchto kvalifi kací je velmi široký a začíná u mandatorních požadavků (zákonných), pokračuje přes profesní kvalifi kace, jako jsou např. vazač břemen, jeřábník, řidič motorového vozíku či obsluha regálového zakladače, a končí u kvalifi kací řidičů referentů. V roce 2008 bylo v oblasti odborné způsobilosti proškoleno 347 účastníků z řad zaměstnanců. Vzdělanostní struktura zaměstnanců Celkem základní vzdělání (bez vzdělání) vyučen (SŠ bez maturity) střední škola s maturitou (vyšší odborná) vysoká škola (bakalářské i doktorské studium) 22 23

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s., poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí

Více

Výroční zpráva 2012. ČEZ Distribuce, a. s.

Výroční zpráva 2012. ČEZ Distribuce, a. s. Výroční zpráva 2012 ČEZ Distribuce, a. s. 012 Novinky v oblasti technologie distribučních sítí se plně využívají v projektu Smart region ve Vrchlabí. 022 Vzdělávání studentů technických oborů je velmi

Více

12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s.

12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s. 12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s. , poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí rizika v rozsahu platební neschopnosti, resp. nevůle

Více

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz Výroční zpráva 2012 VZ Czech E189023 2012www.domena.cz Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady

Více

Výroční zpráva 2010 2010

Výroční zpráva 2010 2010 2010 Výroční zpráva 2010 Základní ukazatele 2008 2009 2010 Aktiva celkem 52 550 18 335 15 849 Pasiva celkem 52 550 18 335 15 849 z toho: základní kapitál 30 000 30 000 30 000 rezervy 502 502 502 Výnosy

Více

Výroční zpráva 2011 2011

Výroční zpráva 2011 2011 2011 Výroční zpráva 2011 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady 6 Zpráva dozorčí rady 7 Návrh

Více

Výroční zpráva Europ Assistance s.r.o. za rok 2012

Výroční zpráva Europ Assistance s.r.o. za rok 2012 Výroční zpráva Europ Assistance s.r.o. za rok 2012 V Praze dne 28. června 2013 www.europ-assistance.cz Obsah Obecná část 4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 5 ORGÁNY A VEDENÍ SPOLEČNOSTI 5 VLASTNICKÁ STRUKTURA

Více

FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY. Výroční zpráva 2007

FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY. Výroční zpráva 2007 FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY Výroční zpráva 2007 Klíčové údaje Celkový obrat Factoringu České spořitelny (v mil. Kč) 30 007 31 818 22 525 22 770 2004 2005 2006 2007 Celkový obrat společnosti Factoring České

Více

Výroční zpráva 2013 Obsah Úvodní slovo generálního ředitele............. 6 Profil společnosti........................ 7 Základní údaje o společnosti k 31. 12. 2013....... 8 Pracoviště společnosti...................

Více

75,3 TWh prodej elektřiny. 56,6 mld. Kč investiční výdaje. 27,6 % rentabilita vlastního kapitálu. 51,9 mld. Kč zisk po zdanění

75,3 TWh prodej elektřiny. 56,6 mld. Kč investiční výdaje. 27,6 % rentabilita vlastního kapitálu. 51,9 mld. Kč zisk po zdanění REVÝROČNÍ SKUPINA ČEZ ZPRÁVA 2009 SPON SIBLE JSME S VÁMI Rádi věnujeme energii tomu, co má smysl. Prostřednictvím naší nadace i přímým přispěním proto podporujeme projekty z různých oblastí, které pomáhají

Více

Výroční zpráva DTS Vrbenský, a.s.

Výroční zpráva DTS Vrbenský, a.s. Výroční zpráva DTS Vrbenský, a.s. 2012 Nákladní a speciální doprava Zemní práce Stavební práce Obsah strana 4 strana 5 strana 6 strana 8 strana 10 strana 11 strana 12 strana 16 strana 17 strana 18 strana

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %. Provozní výsledek hospodaření byl překročen o 29,48 %. Zisk po zdanění byl překročen o 31,11 % a činil 59 348 tis.

Více

Výroční zpráva 2012. Skupina ČEZ

Výroční zpráva 2012. Skupina ČEZ Výroční zpráva 2012 Skupina ČEZ 005 012 015 021 Obsluha zákazníků Skupiny ČEZ získala ve světové soutěži kontaktních center (2012 Top Ranking Performers in the Contact Center Industry) 3. místo. 076 078

Více

Slovo generálního ředitele... 5. Strategie a cíle společnosti... 6

Slovo generálního ředitele... 5. Strategie a cíle společnosti... 6 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 3 OBSAH Slovo generálního ředitele... 5 Strategie a cíle společnosti... 6 ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Základní údaje o společnosti... 7 Složení orgánů a managementu společnosti...

Více

Výroční zpráva 2014 1

Výroční zpráva 2014 1 Výroční zpráva 2014 1 Naším krédem je umožnit opakovaně svým klientům vždy nejen vzlétnout za jejich prací a odpočinkem, ale zejména zajistit za všech okolností jejich bezpečné přistání, ať mohou úspěšně

Více

Penzijní společnost České pojišťovny

Penzijní společnost České pojišťovny Výroční zpráva 2013 2 Penzijní společnost České pojišťovny Zajišťujeme vám klidné stáří Nabízíme nejširší spektrum fondů a spořicích programů podporovaných státem každému, kdo se chce finančně zabezpečit

Více

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Výroční zpráva Obsah 2 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Váš spolehlivý partner ve světě tepla Obsah 4 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Obsah Profil společnosti 6 Přehled vybraných technických

Více

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Výroční zpráva 2009 kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Obsah 06 Úvodní slovo generálního ředitele 08 Základní údaje 10 Orgány společnosti 11 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti KOVOSVIT

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013 V Praze dne 4.3.2014 Obsah 1. Všeobecné informace o společnosti... 3 1.1. Základní údaje společnosti... 3 1.2. Orgány společnosti...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad 1 vpřed Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti a zpráva představenstva 3 o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice Výroční zpráva rok 2014 1 OBSAH... 1 ÚVODNÍ SLOVO... 3 PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 VRCHOLOVÉ ORGÁNY..4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI..5-7

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

Výroční zpráva 2013 2013

Výroční zpráva 2013 2013 2013 Výroční zpráva 2013 Obsah Poslání firmy Obsah Poslání fi rmy 2 Úvodní slovo předsedkyně představenstva a generální ředitelky 3 Zpráva dozorčí rady 4 Profi l společnosti 5 Základní údaje o společnosti

Více

Vybrané ukazatele konsolidovaného celku (dle IFRS)

Vybrané ukazatele konsolidovaného celku (dle IFRS) Výroční zpráva 2007 Vybrané ukazatele konsolidovaného celku (dle IFRS) 2007 Tržby () 6 789 EBITDA () 611 Provozní zisk () 441 Zisk před zdaněním () 402 Zisk po zdanění () 389 Investice () 595 Počet zaměstnanců

Více

obsah výroční zprávy Finanční část

obsah výroční zprávy Finanční část obsah výroční zprávy Profil společnosti 5 Přehled vybraných technických a ekonomických ukazatelů 9 Významné události roku 2013 11 Úvodní slovo předsedy představenstva 13 Statutární orgány a management

Více

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. se sídlem: Husova 1881, 580 01 Havlíčkův Brod Identifikační číslo: 465 04 796 Společnost je zapsaná

Více

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s.

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. PŘÍLOHA 1 Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. 1 A l u m i n i u m f o r f u t u r e g e n e r a t i o n obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky: AL INVEST Břidličná, a.s. Sídlo

Více

Penzijní společnost České pojišťovny, a.s.

Penzijní společnost České pojišťovny, a.s. Výroční zpráva 2014 2 Penzijní společnost České pojišťovny, a.s. Zajišťujeme vám klidné stáří Nabízíme nejširší spektrum fondů a spořicích programů podporovaných státem každému, kdo se chce finančně zabezpečit

Více