Seminář římské právo obligační

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Seminář římské právo obligační"

Transkript

1 Seminář římské právo obligační General problem of contracts Úvod V minulém semináři jsme rozvažovali nad tím, zda jsou strany vázány smluvními typy uvedenými v zákoně, nebo zda mohou uzavřít i jiný typ smlouvy. Úkolem dnešním je problematika existence i mimosmluvních povinností při kontraktech. Druhým problémem bude interpretace jednou uzavřených smluv. Problém 1 Culpa in contrahendo Problémové situace před uzavřením smlouvy o dílo si nechám zpracovat objednávku a projektovou dokumentaci a pak odmítnu smlouvu uzavřít způsobení škody při tzv. předváděcí jízdě uchazeči o zaměstnání bude sděleno, že s ním bude pozítří uzavřena pracovní smlouva a on ukončí stávající zaměstnání prodám dům, který je určen k demolici a nebudu o tom informovat druhou stranu uzavřu smlouvo, o které vím, že ji nemohu splnit Generální otázka: zda existuje povinnost na náhradu škody, i v případě, že smlouva nevznikla nebo pokud jedna ze stran nesplnila svou povinnost informovat stranu druhou ne všechny informace, ale zda smlouva může vůbec dosáhnout svého účelu a jaká rizika jsou s tím případně spojena. Jakou odpověď dávají jednotlivé právní řády: Římské právo Metus a dolus daly možnost postihnout nepoctivé jednání při uzavírání smlouvy, kdy kontrakt již byl uzavřený. Objevují se i další příklady, viz výše, kdy je poškozen účastník ještě před uzavřením smlouvy. Toto nepoctivé jednání mohlo spočívat v kontraktačním jednání bez úmyslu uzavřít smlouvu. Nevinný účastník takového jednání může utrpět škodu. V římském právu klasickém tedy není takové odpovědnosti za škodu. Ale římskými prameny se nechala inspirovat právní věda druhé poloviny 19. století - na základě D. 18,1,62,1; I. 3,23,5) může podle Iheringa požadovat kupec, který v dobré víře koupil věc vyloučenou z obchodu škodu, a to přesto, že je kontrakt neplatný. Dig Modestinus 5 reg. Qui nesciens loca sacra vel religiosa vel publica pro privatis comparavit, licet emptio non teneat, ex empto tamen adversus venditorem experietur, ut consequatur quod interfuit eius, ne deciperetur.

2 Ten, kdo v nevědomosti pokládal zasvěcená místa nebo hroby nebo veřejná místa za soukromá, ačkoli koupě není platná, kupec ale bude moci použít žalobu proti prodateli, aby vymohl to, oč se jeho majetek zmenšil z důvodu, že byl oklamán. Otázka: 1. Proč je koupě neplatná? 2. Když je neplatná, jak je možní, že kupec žaluje actio empti? Inst. III Loca sacra vel religiosa, item publica, veluti forum, basilicam, frustra quis sciens emit, quas tamen si pro privatis vel profanis, deceptus a venditore, emerit, habebit actionem ex empto, quod non habere ei liceat ut consequatur quod sua interest deceptum eum non esse. idem iuris est, si hominem liberum pro servo emerit. Místa zasvěcená nebo posvátná, tedy věci (určené) k veřejnému užívání jako je forum nebo bazilika, marně koupil ten, který věděl, ten, který, protože jsa oklamán prodávajícím a pokládal tyto věci za soukromé nebo světské, koupil, bude mít žalobu z koupě.... stejné pravidlo se použije, pokud koupil svobodného člověka, kterého pokládal za otroka. Viz také příklad z Digest (P. Dostalík, Texty ke studiu soukr. práva římského, str. 9) Culpa in contrahendo Teoretickým rozvinutím této úvahy se stala otázka zavinění v předkontraktním jednání lat. culpa in contrahendo Od chvíle zahájení činnosti, která směřuje k uzavření smlouvy vzniká mezi kontrahenty obligační závazek, tzv. mlčící smlouva. Nedostatek péče při uzavírání smlouvy má za následek vznik odpovědnosti za očividně vydané náklady. Tuto hlavní zásadu rozvinulo soudnictví. Německé právo Zásada se projevuje v právu německém ust. 2 BGB Francouzské právo Ve francouzském právu je spojeno s dobrou vírou. Pokud bylo kontrahováno bez úmyslu uzavřít smlouvu nebo byla kontraktační jednání bez důvodu ukončena, pak je takové jednání v rozporu s dobrou vírou a proto má druhá strana nárok na vynaložené náklady. Dále na této cestě postoupilo francouzské soudnictví, které trvá na názoru, že uzavírání kontraktu je zneužitím práva a proto jako protiprávní čin zakládá odpovědnost za škodu. Common Law Právo common law naopak stojí na zásadě smluvní volnosti a nepřiznává nárok na náhradu škody nebo na náhradu nákladů z předsmluvního jednání. Činí tak pouze v případě, že je

3 provázeno podvodem, který vyústí v omyl druhého kontrahenta nebo se jedná o narušení ustálených zásad kontraktace. Rakouské právo Polské právo 874 ABGB musí ten, kdo způsobil uzavření smlouvy v důsledku lsti nebo nátlaku, poskytnout zadostiučinění (Genugtuung) za způsobenou újmu to je otázka podvodu, nikoli culpy in contrahendo 878, věty třetí ABGB ten, kdo při uzavření smlouvy nemožnost plnění znal nebo musel znát, má druhé smluvní straně, pokud pro ni neplatí totéž, nahradit škodu, kterou druhá smluvní strana utrpěla v důsledku své důvěry v platnost smlouvy, neboť v takovém případě ten, kdo nemožnost plnění znal nebo musel znát, porušil upozorňovací povinnost obchodní vztahy zvláštní ochranné povinnosti Sorgfallpflichten, které vznikají například při dlouhodobých obchodních vztazích informační povinnost (veliké riziko) je dána podle zásad poctivého obchodního styku odpovědnost za škodu pouze tehdy, pokud nabyl partner přesvědčení, že uzavření smlouvy je jen formalita a zejména tehdy, pokud na základě tohoto přesvědčení prováděl hospodářské dispozice. před novelou z problematiku předsmluvní odpovědnosti pouze ve zvláštních případech: KC pokud jedna strana věděla o nemožnosti plnění a neinformovala druhou stranu 72 2 KC je strana, která při zahájení nebo vedení předsmluvních jednání porušila dobré mravy, zvláště pak zahájením nebo vedením předsmluvních jednání bez úmyslu uzavřít smlouvu, povinna nahradit škodu Kodeks cywilny stanoví, že pokud během předsmluvních jednání jedna ze stran zpřístupnila druhé straně určité informace s výhradou důvěrnosti a strany si nesjednaly něco jiného, je druhá strana zavázána k nezveřejňování těchto informací a k jejich nesdělování jiným osobám, jakož i k jejich nevyužívání k vlastním cílům. Stranu tvrdící, že její povinnosti v této oblasti byly upraveny jinak, tíží povinnost takovou skutečnost prokázat. Strana poškozená jednáním druhé strany, která porušila závazek důvěrnosti, se může domáhat náhrady škody a vydání prospěchu tím získaného. České právo obecně v něm institut culpa in contrahendo není upraven. 415 obecná prevenční povinnost 424 občanského zákoníku, podle kterého za škodu odpovídá i ten, kdo ji způsobil úmyslným jednáním proti dobrým mravům, což je možné aplikovat rovněž na škodu způsobenou v důsledku zavinění v předsmluvním stadiu podle mého názoru by se musel prokázat úmysl, což odporuje pojetí culpa (tedy nedbalostního zavinění). a navíc se musí prokázat jednání proti dobrým mravům neexistuje judikatura. 42 občanského zákoníku pokud škoda vznikne v souvislosti s neplatným právním úkonem.

4 obchodní zákoník odpovědnost za škodu podle ust. 268 ObZ a náhrada této škody podle ust. 373 ObZ tato škoda je objektivní (na rozdíl od občana). 271 obchodního zákoníku nesmí strana, které byly tyto informace poskytnuty, prozradit třetí osobě a ani je použít v rozporu s jejich účelem pro své potřeby, a to bez ohledu na to, zda k uzavření smlouvy dojde, či nikoliv. Ten, kdo poruší tuto povinnost, je pak povinen k náhradě škody obdobně podle 373 a násl. obchodního zákoníku. Povinnost k náhradě škody může být dovozena z obchodních zvyklostí. Teď musíme probrat judikát 29 Odo 1166/ poznámky vloženo až roku 1964, mělo nahradit do jisté míry kasuistickou úpravu starší odpovědnost za zvíře, za náhodu obecnou, generelní povinností. Navíc byl zdůrazněn princip přednosti prevence před náhradou škody. V následující ustanovení 416 byla stanovena tzv. zakročovací povinnost omezená ale pouze na úzký okruh případů neodkladně třeba k třeba k odvrácení závažné škody, pokud tomu nebrání závažné okolnosti nebo ohrožení zakročujícího nebo jeho blízkých. 415 byl tak velmi zmírněn. rok 1992 k ochraně je přibrána i příroda a životní prostředí a byl vypuštěn 416. Tím došlo k rozšíření této preventivní povinnosti na všechny myslitelné případy měl bych tedy zakročit, pokud vidím, že někdo nechal otevřené okno v přízemí řidič odchází od nezamčeného auta někdo schovává klíč pod květináč ABGB odlišné řešení 1297 ABGB každý musí plnit své povinnosti a dbát podle svých schopností subjektivních práv ostatních. Přijal vyvratitelnou právní domněnku průměrných schopností. Návrh na změnu zakročit musím pouze tehdy, pokud nebezpečí je rozpoznatelné relevantní důvod pro zákrok vytvořil jsem nebezpečí nebo jej udržuji blízký vztah mezi mnou a osobou jejíž nebezpečí odvracím nepatrný zásah odvrátí velké nebezpečí Tato koncepce je špatná příliš velký prostor případů, nedostatečně se rozlišují stupně povinné pečlivosti a opatrnosti, zasahuje se do autonomie vůle, nemohu obecně uložit povinnost k náhradě škody někomu, kdo sám nevnikl do mé sféry zájmů, ani se k povinnosti nahradit škodu smluvně nezavázal. Každý má povinnost chovat se tak aby nevznikla škoda jemu samému, ale ani nikomu jinému. Problém vztahu k vlastní věci a autonomie vůle Může vlastník zničit vlastní věc? Není to rozpor s 415? Může kuřák kouřit a ničit si zdraví? I ve vztahu k cizím osobám Může investor postavit pět nových hotelů a tím snížit ceny ubytování ve městě? Dokonce úmyslně.

5 Kolize s ust. 742 jednatelství bez příkazu tam se nesmí svévolně zasahovat do cizí sféry Naštěstí je široké pojetí modifikováno ust. 420 k odpovědnosti za škodu je třeba zavinění příčinná souvislost Ten, kdo zasahuje má nárok na náhradu škody a na náhradu nutných nákladů. Závěr a řešení příkladu Domnívám se, že ustanovení 415 není soudem aplikováno vhodně jedná se o smluvní odpovědnost, jakkoli z neuzavřené smlouvy, viz výše - mlčící smlouva. Poznámky k 42 Jestliže není uzavřen právní úkon, tak jednak musí dojít k vydání bezdůvodného obohacení, a to bez ohledu na zavinění a jednak ten, kdo to zavinil, že kontrakt nebyl uzavřen, odpovídá za škodu (culpa in cotrahendo). Zavinění alespoň ve formě nevědomé nedbalosti. Rozpor s dobrou vírou např. kontraktační jednání vedená bez úmyslu uzavřít smlouvu. Problém 2 Interpretace právního jednání Problémové situace Římské právo řeknu něco jiného než chci skutečný úmysl účastníků je jiný než text smlouvy nebo závěti; otázka, čemu dát přednost textu nebo vůli? napsal jsem do závěti, že odkazuji zařízení bytu a chtěl jsem odkázat pouze obleky ve skříni napsal jsem do smlouvy zlato a měl jsem na mysli pozlacený bronz termín užitý ve smlouvě není formulován jasně jeden význam je výhodnější pro věřitele, druhý pro dlužníka. Kterému významu máme dát přednost? P. Dostalík, Texty ke studiu soukromého práva římského, str. 22, fr. 7. Dig Iavolenus 11 epist. Cum venderem fundum, convenit, ut, donec pecunia omnis persolveretur, certa mercede emptor fundum conductum haberet: an soluta pecunia merces accepta fieri debeat? respondit: bona fides exigit, ut quod convenit fiat: sed non amplius praestat is venditori, quam pro portione eius temporis, quo pecunia numerata non esset.

6 Když jsem prodal pozemek a bylo sjednáno s kupcem, že dokud nebudou zcela zaplacena kupní cena, bude se pozemek považovat za pronajatý za určitou sumu. Je otázkou, zda se mají peníze, které přijal kupující považovat za nájemné? Odpověděl jsem, že dobrá víra vyžaduje, aby bylo učiněno, co bylo smluveno. Ale kupec nemá nahradit prodávajícímu více, než kolik odpovídá času do zaplacení celé kupní ceny. Causa Curiana Interpretační zásady soukromého práva Zásada arbitrárního posuzování nejasnosti smlouvy Zásada jde až do druhého století po Kr. Pokud je nejasnost ve smlouvě, potom se musí vybrat takové řešení, které je méně výhodné pro věřitele, který přijímá slib. Dig Celsus 26 Dig. Cum quaeritur in stipulatione, quid acti sit, ambiguitas contra stipulatorem est. Pokud se vynoří nějaká otázka ohledně stipulace, musí být tato nejasnost interpretována v neprospěch stipulátora. Tato zásada má ten argument, že věřitel rozhodoval v otázce, jaká slova budou použita a pokud vybral nejasné termíny, musí za ten nést odpovědnost on, nikoli dlužník, který jeho slova pouze potvrdil. Viz IV.ÚS 182/01 Dig Celsus 38 Dig. Si stipulatus hoc modo fuero: " si intra biennium capitolium non ascenderis, dari?", non nisi praeterito biennio recte petam: nam etsi ambigua verba sunt, sic tamen exaudiuntur, si immutabiliter verum fuit te capitolium non ascendisse. Jestliže jsem stipuloval takovýmto způsobem: jestliže do dvou let nevystoupíš na Kapitol, slibuješ mi dát?, nemohu správně žalovat dříve než po uplynutí dvou let. Neboť jestliže jsou slova nejednoznačná, tak přece budou vyslyšena až pokud bude nezměnitelně pravda, že jsi nevystoupil na Kapitol.

7 Zásada priority vůle Dig Papinianus 2 resp. In conventionibus contrahentium voluntatem potius quam verba spectari placuit. cum igitur ea lege fundum vectigalem municipes locaverint, ut ad heredem eius qui suscepit pertineret, ius heredum ad legatarium quoque transferri potuit. Ve smlouvách se má zato, že se má spíše hledět na vůli jednajících než na slova. Tedy jestliže byl obecný pozemek dán obcí jako vectigal takovým způsobem, aby náležel i dědici toho, kdo si jej pronajal, pak věru může být právo dědice (k obecnímu pozemku) převedeno i na odkazovníka. České právo Poznámky k 35 odst. 2 V římském právu bylo pokývnutí hlavou bráno jako výslovný právní úkon, jedná se o výtvor české právní vědy, který se niž 50 let udržuje a je přepisován do stále nových komentářů, aniž by měl oporu v zákoně. Výslovné právní úkony musí být interpretovány podle toho, co bylo řečeno. V úvahu se bere i skutečná vůle toho, kdo projev učinil. V případě rozporu má přednost jazykové vyjádření. Nevýslovné právní úkony je třeba vykládat podle toho, co opravdu znamenají. Přihlíží se k vůli toho, kdo učinil právní úkon, a také se chrání dobrá víra adresáta právního úkonu. Úkoly: 1. Přečíst fragmenty z Digest uvedené v tomto textu a popřemýšlet nad nimi 2. Nastudovat relevantní ustanovení zákona (pokud možno z komentáře) tedy a. 35 odst. 2 OZ b. 415, 416, 420 OZ c. 42 OZ d. ust. 266 ObZ. e. ust. 272 ObZ f. čl. 2 odst. 4 Ústavy a korespondujícího ustanovení čl. 2 odst. 3 Listiny 3. Nastudovat judikaturu a. část A pouze opatřit text a jednou přečíst, budeme to postupně dělat spolu b. část B je fakultativní kde chce, může si judikáty najít a prostudovat je, pokud je samostatně přednese v rámci semináře, dostane zápočet (možno i ve dvojicích). Judikatura Část A K problému 1 29 Odo 1166/2004

8 K problému 2 IV.ÚS 189/98 ze dne I.ÚS 625/03 ze dne IV.ÚS 182/01 Část B Fakultativní část a) nál. 188 sv. 4 b) R 44/79 c) R33/76 majetek, který je v jeho bytě.

Smluvní právo v novém občanském zákoníku

Smluvní právo v novém občanském zákoníku Smluvní právo v novém občanském zákoníku Tato publikace je financována z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Nové soukromé

Více

Občanské právo hmotné IV

Občanské právo hmotné IV Občanské právo hmotné IV Generováno 2. 6. 2015 A Okruh A.......................................................... A.1 Pojem a funkce závazkového práva......................................... 4 4 A.2

Více

Obecná část nového občanského zákoníku

Obecná část nového občanského zákoníku nového občanského zákoníku Tato publikace je financována z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Nové soukromé právo, reg.

Více

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK STRUČNÝ PŘEHLED ZMĚN

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK STRUČNÝ PŘEHLED ZMĚN NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK STRUČNÝ PŘEHLED ZMĚN 1 Obsah 1. Obecná část... 9 Hlavní zásady nové kodifikace jsou především následující:... 9 Vše v jednom, logicky a přehledně... 9 Soukromé právo... 9 Jazyk nového

Více

Smlouva o zprostředkování a smlouva o obchodním zastoupení Doc. JUDr. Karel Marek, CSc.

Smlouva o zprostředkování a smlouva o obchodním zastoupení Doc. JUDr. Karel Marek, CSc. http://pravniradce.ihned.cz/prirucka Smlouva o zprostředkování a smlouva o obchodním zastoupení Doc. JUDr. Karel Marek, CSc. 3 2003 Smlouva o zprostředkování a smlouva o obchodním zastoupení patří mezi

Více

PRAKTICKÉ DOPADY NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU NA PROVOZOVÁNÍ LÉKAŘSKÉ PRAXE. Adam Doležal, Tomáš Doležal

PRAKTICKÉ DOPADY NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU NA PROVOZOVÁNÍ LÉKAŘSKÉ PRAXE. Adam Doležal, Tomáš Doležal PRAKTICKÉ DOPADY NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU NA PROVOZOVÁNÍ LÉKAŘSKÉ PRAXE Adam Doležal, Tomáš Doležal Recenzenti: Mgr. Jakub Uher JUDr. Bc. Martin Vlk Vydavatel: BOFIA Medical, s.r.o. Praha, 2014 ISBN:

Více

Stručně Srozumitelně Na praktických příkladech PODNIKATELSKÝ MANUÁL K NOVÉMU OBČANSKÉMU ZÁKONÍKU

Stručně Srozumitelně Na praktických příkladech PODNIKATELSKÝ MANUÁL K NOVÉMU OBČANSKÉMU ZÁKONÍKU Stručně Srozumitelně Na praktických příkladech PODNIKATELSKÝ MANUÁL K NOVÉMU OBČANSKÉMU ZÁKONÍKU Spojujeme teorii s praxí. Vydejte se na cestu s těmi, kteří ji vytyčili. www.prkpartners.com Podnikatelský

Více

Téze k dopadům NOZ a ZOK na členy HK ČR aj. 20. 2. 2014

Téze k dopadům NOZ a ZOK na členy HK ČR aj. 20. 2. 2014 1. ÚVOD Téze k dopadům NOZ a ZOK na členy HK ČR aj. 20. 2. 2014 Tento dokument obsahuje pouze upozornění na některé aspekty, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ ), zákona č. 90/2012 Sb.,

Více

Smluvní zastoupení v novém občanském zákoníku

Smluvní zastoupení v novém občanském zákoníku články BULLETIN ADVOKACIE 5/2011 Smluvní zastoupení v novém občanském zákoníku Mgr. FRANTIŠEK KORBEL, Ph.D. I. ÚVOD Příspěvek na téma smluvního zastoupení jsem si zvolil záměrně jako bývalý advokát, neboť

Více

Vydal Michal Hanych, Masarykova 28, 77900 Olomouc, v Brně roku 2013

Vydal Michal Hanych, Masarykova 28, 77900 Olomouc, v Brně roku 2013 1 Smlouvy podle nového občanského zákoníku 1. vydání, 2013 JUDr. Ing. Radovan Dávid, PhD. Bc. Michal Hanych Mgr. Aleš Koubek Mgr. Marcel Moštěk Michal Novotný Vydal Michal Hanych, Masarykova 28, 77900

Více

7.1 METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ. Povinnosti obcí při nakládání s obecním majetkem podle zákona o obcích

7.1 METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ. Povinnosti obcí při nakládání s obecním majetkem podle zákona o obcích ODBOR VEŘEJNÉ SPRÁVY, DOZORU A KONTROLY METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ 7.1 Povinnosti obcí při nakládání s obecním majetkem podle zákona o obcích podle právního stavu k 1.

Více

2/1.9 ODPOVĚDNOST VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ STAVBY

2/1.9 ODPOVĚDNOST VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ STAVBY DOZOR A KONTROLA NA STAVBĚ Část 2, Díl 1, Kapitola 9, str. 1 2/1.9 ODPOVĚDNOST VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ STAVBY Odpovědnost vedoucích zaměstnanců stavby lze dělit na: a) odpovědnost pracovněprávní upravenou

Více

Dobré mravy v oblasti zajištění závazků se zaměřením na smluvní pokutu

Dobré mravy v oblasti zajištění závazků se zaměřením na smluvní pokutu Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta Dobré mravy v oblasti zajištění závazků se zaměřením na smluvní pokutu Studentská vědecká odborná činnost Kategorie: magisterské studium 2012 V. ročník SVOČ

Více

Josef Bejček: Povaha ustanovení o úrocích z prodlení, [Právní rozhledy 11/2006, s. 406] pouze pomocným a podpůrným nástrojem jejího určení.

Josef Bejček: Povaha ustanovení o úrocích z prodlení, [Právní rozhledy 11/2006, s. 406] pouze pomocným a podpůrným nástrojem jejího určení. Josef Bejček: Povaha ustanovení o úrocích z prodlení, [Právní rozhledy 11/2006, s. 406] Povaha ustanovení o úrocích z prodlení Prof. JUDr. Josef Bejček, CSc., Brno * I. Ekonomická podstata úroků z prodlení

Více

I. Č Á S T Obecná ustanovení

I. Č Á S T Obecná ustanovení I. Č Á S T Obecná ustanovení Seznam zkratek : ObchZ zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů ObčZ zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů ŽivZ zák.

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Základy práva. Učební texty k semináři. Autoři: JUDr. Pavel Koukal, Ph.D. (Masarykova univerzita v Brně)

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Základy práva. Učební texty k semináři. Autoři: JUDr. Pavel Koukal, Ph.D. (Masarykova univerzita v Brně) INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Základy práva Učební texty k semináři Autoři: JUDr. Pavel Koukal, Ph.D. (Masarykova univerzita v Brně) Datum: 12. 3. 2010 Centrum pro rozvoj výzkumu pokročilých řídicích

Více

Díl čtvrtý Závazkové právo

Díl čtvrtý Závazkové právo Díl čtvrtý Závazkové právo Závazkové právo obecná část Pojem a charakteristika závazkových vztahů Závazkovým právem rozumíme velkou skupinu občanskoprávních vztahů, které nazýváme závazky. Svou povahou

Více

Náhrada újmy v novém občanském zákoníku

Náhrada újmy v novém občanském zákoníku Náhrada újmy v novém občanském zákoníku Tato publikace je financována z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Nové soukromé

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ. DIPLOMOVÁ PRÁCE Dispozice s obchodní firmou

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ. DIPLOMOVÁ PRÁCE Dispozice s obchodní firmou ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Dispozice s obchodní firmou Zpracovala: Kateřina Godycká Plzeň 2014 ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Dispozice

Více

Náhrada škody při porušení autorských práv

Náhrada škody při porušení autorských práv Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Práva Náhrada škody při porušení autorských práv diplomová práce Autor: Tomáš Chrastil Finance, Evropská unie Vedoucí práce: JUDr. Jiří Matzner, Ph.D. Praha

Více

Nový občanský zákoník (NOZ od 1. 1. 2014) Oblast pojištění

Nový občanský zákoník (NOZ od 1. 1. 2014) Oblast pojištění Nový občanský zákoník (NOZ od 1. 1. 2014) Oblast pojištění Hlavní a podstatné změny, které nová právní úprava přináší v oblasti pojištění změny v právní úpravě po 1. lednu 2014 Finlearning.cz interní materiál

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA DISPOZIC OBECNÍM MAJETKEM PODLE ZÁKONA O OBCÍCH

PRÁVNÍ ÚPRAVA DISPOZIC OBECNÍM MAJETKEM PODLE ZÁKONA O OBCÍCH ODBOR DOZORU A KONTROLY VEŘEJNÉ SPRÁVY PRÁVNÍ ÚPRAVA DISPOZIC OBECNÍM MAJETKEM PODLE ZÁKONA O OBCÍCH komentář právní úpravy podle publikované judikatury a výkladové praxe ministerstva vnitra podle právního

Více

1) Prameny obch. práva (obecně, v evr.právu a č. právu, působnost obch.zákoníku)

1) Prameny obch. práva (obecně, v evr.právu a č. právu, působnost obch.zákoníku) 1) Prameny obch. práva (obecně, v evr.právu a č. právu, působnost obch.zákoníku) O českém právním systému a obecně i o celém kontinentálním právu lze říci, že se jedná o psané právo, protože za prameny

Více

PŘÍLOHA Č. 1 VZTAH OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU K ZÁKONÍKU PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1 VZTAH OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU K ZÁKONÍKU PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1 VZTAH OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU K ZÁKONÍKU PRÁCE Jak formulovat vzájemný vztah obou zákonů? Do zákoníku práce (např. uvolněného 4) navrhujeme vložit ustanovení následujícího znění: Na případy neupravené

Více

NOTAM Z OBSAHU: 20. ROČNÍK 22. SRPNA 2014. Články

NOTAM Z OBSAHU: 20. ROČNÍK 22. SRPNA 2014. Články Ad Notam 4/2014 20. ROČNÍK 22. SRPNA 2014 JUDIKATURA 4 2014 AD NOTAM Č A S O P I S Č E S K É H O N O T Á Ř S T V Í Z OBSAHU: Články Šimon Klein: Veřejné listiny a jejich důkazní síla Martin Muzikář: Zřeknutí

Více

Alternativní vymáhání pohledávek předlužených a nesolventních firem. Mgr. Ing. Marek Švehlík, partner 17. října 2012

Alternativní vymáhání pohledávek předlužených a nesolventních firem. Mgr. Ing. Marek Švehlík, partner 17. října 2012 Alternativní vymáhání pohledávek předlužených a nesolventních firem Mgr. Ing. Marek Švehlík, partner 17. října 2012 Obsah 1. Odpovědnost a ručení statutárních orgánů 2. Odpovědnost a ručení ostatních osob

Více

Katedra mezinárodního a evropského práva. Diplomová práce. Lucie Kislerová

Katedra mezinárodního a evropského práva. Diplomová práce. Lucie Kislerová MASARYKOVA UNIVERZITA PRÁVNICKÁ FAKULTA Katedra mezinárodního a evropského práva Diplomová práce Právní aspekty doložek vyšší moci a hardship Lucie Kislerová 2008 Čestné prohlášení: Prohlašuji, že jsem

Více

MINIMUM PRÁVNÍ. Mgr. Ladislav Baše Mgr. Michal Holeček

MINIMUM PRÁVNÍ. Mgr. Ladislav Baše Mgr. Michal Holeček Krok k pochopení další vzdělávání pracovníků v sociálních službách, reg. č.: CZ.1.07/3.2.13/03.0029 PRÁVNÍ MINIMUM Mgr. Ladislav Baše Mgr. Michal Holeček PRÁVNÍ MINIMUM Mgr. Ladislav Baše Mgr. Michal Holeček

Více

Vybrané kapitoly z práva

Vybrané kapitoly z práva ESF projekt OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Inovace a modernizace výuky a zvyšování odborných kompetencí Pavel Godický Vybrané kapitoly z práva Opava 2011 Obecná charakteristika práce Tento studijní

Více

Vlastnické právo římskoprávní regule a jejich odraz v současném právu

Vlastnické právo římskoprávní regule a jejich odraz v současném právu Vlastnické právo římskoprávní regule a jejich odraz v současném právu Tato práce je výstupem grantu: Římskoprávní zásady a jejich odraz v současném právu, který je financován z prostředků GAUK. I. Úvod

Více