Zásady prodeje mstských byt a nebytových prostor dle zákona. 72/1994 Sb.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zásady prodeje mstských byt a nebytových prostor dle zákona. 72/1994 Sb."

Transkript

1 Zásady prodeje mstských byt a nebytových prostor dle zákona. 72/1994 Sb. I. Úvod 1. Zásadami pevodu byt a nebytových prostor z majetku Msta Hodonína (dále vlastník) se stanovují pravidla pevodu byt, nebytových prostor a spolených ástí obytného domu vetn pozemk do vlastnictví jiným osobám. 2. Prodejem byt a nebytových prostor (jednotek) podle tchto zásad se rozumí prodej byt do vlastnictví, kde každý vlastník bytu nebo nebytového prostoru je zárove podílovým spoluvlastníkem spolených ástí domu a pozemku pod domem. 3. Velikost spoluvlastnického podílu na spolených ástech domu a pozemku je urena vzájemným pomrem velikosti podlahové plochy všech jednotek v dom. 4. Spoluvlastníci jsou podle zákona.72/1994 Sb. povinni pispívat na náklady spojené se správou, údržbou, provozem a opravami spolených ástí domu. Dále jsou povinni urit správce, který bude zajišovat správu, provoz a opravy spolených ástí domu, vetn roní úetní závrky. 5. Prodejcem a správcem je Mstská bytová správa, spol. s r.o., Rodinova 691/4, Hodonín 6. Pro stanovení smluvní kupní ceny se vychází ze znaleckého posudku zpracovaného v souladu s oceovacími pedpisy, platnými v dob prodeje bytu. 7. V souladu se zák.. 128/2000 Sb., o obcích, ve znní pozdjších pedpis, zveejní vlastník zámr prodeje bytových jednotek na úední desce MÚ po dobu min. 15 dn ped projednáním v Zastupitelstvu msta Hodonína, v Rad msta Hodonína. II. Podmínky prodeje 1. Domy, v nichž se nacházejí bytové jednotky urené k prodeji dle zákona.72/1994 Sb., v platném znní a dle tchto zásad, schvaluje a uruje Zastupitelstvo Msta. Tyto domy jsou jmenovit uvedeny v Píloze. 1 tchto zásad. 2. Bytovou jednotku je možno prodat nájemci, který má uzavenou platnou nájemní smlouvu a který nemá vi Mstu Hodonínu nebo správci v okamžiku prodeje žádné závazky. Výjimen lze prodat byt nájemci, který je dlužníkem na nájemném bytu. Dluh na nájemném nesmí být za období po 1. lednu 2008, krom dluhu na píslušenství dívjšího, pípadn i uhrazeného nájmu. Nabídka prodeje bude dlužníku pedána po splnní tchto podmínek: dlužník dluh uzná co do dvodu a výše a uzave dohodu o zaplacení dluhu do uritého data. Uzave smlouvu o zízení zástavního práva na byt, úinnou od jejího podání na vklad do katastru nemovitostí a uhradí prodejci náklady spojené se zpracováním podklad prodeje a s vkladem do KN. Uzave a uhradí dohodu u notáe o provedení výkonu rozhodnutí prodejem bytu pi marném uplynutí doby na úhradu dluhu. 3. Bytovou jednotku je možno prodat i píbuzným v ad pímé, pokud s nájemci žijí ve spolené domácnosti a pokud ped koupí na n pejde dle obanského zákoníku nájemní právo. 4. Vlastník bytové jednotky mže umožnit nájemcm, kteí nechtjí pedmtnou bytovou jednotku koupit, výmnu s dalším oprávnným nájemcem, který má o koupi bytové jednotky zájem. Požadavky na výmny bytových jednotek bude pijímat bytové oddlení MBS, spol. s r.o., Hodonín. 5. Bytová jednotka nájemce, který nepodepsal kupní smlouvu ve lhtách daných zákonem, bude nabídnuta vlastníkem domu zastoupeným prodejcem Mstskou bytovou správou- k prodeji tetím osobám za podmínek dále uvedených. 6. Je možno prodat pouze ty bytové jednotky, o jejichž prodeji rozhodne zastupitelstvo Msta Hodonína, a u nichž došlo k ádnému zveejnní zámru prodeje, a které se nacházejí v tch domech, které byly ureny Zastupitelstvem Msta Hodonína viz l II. odst 1 tchto zásad. 7. Souástí nabídky dle bodu II. odst. 5. je smlouva o budoucí smlouv kupní. III. Prodej nájemci bytové jednotky 1. Základ kupní ceny iní 20% ceny ze znaleckého posudku dle l. I., bod 6 tchto zásad. Kupní cena je u první a druhé etapy prodej byt rovna soutu základu kupní ceny, zstatkové hodnoty vnitního vybavení (z nhož se platí nájem), pípadného zstatku hodnoty podílu investiních náklad, pipadajících na bytovou jednotku, jmenovitých oprav pipadajících na bytovou jednotku provedených od do okamžiku prodeje bytové jednotky a pípadného zstatku ve fondu oprav, pipadajícího na pedmtnou bytovou jednotku, vše díve zaplaceno pvodním vlastníkem bytové jednotky. Kupní cena je u tetí etapy prodej byt je rovna soutu základu kupní ceny, zstatkové hodnoty vnitního vybavení (z nhož se platí nájem), pípadného zstatku hodnoty podílu investiních náklad, jmenovitých 1

2 oprav pipadajících na bytovou jednotku a pípadného zstatku ve fondu oprav, pipadajícího na pedmtnou bytovou jednotku, vše díve zaplaceno pvodním vlastníkem bytové jednotky. Investiní náklady a náklady na jmenovité opravy se v píslušné výši zahrnují do kupní ceny ve všech pípadech, kdy k realizaci došlo nebo dojde v období od do okamžiku prodeje bytové jednotky. Msíní zálohy do fondu oprav bude Msto Hodonín hradit od založení spoleenství vlastník jednotek ve výši stanovené tímto spoleenstvím vlastník jednotek. Zstatek na fondu oprav bude pipoten ke kupní cen ped podpisem kupní smlouvy. Kupující je povinen uhradit kupní cenu vypotenou dle tohoto odstavce ve výši stanovené k poslednímu dni pedcházejícího msíce ped uhrazením kupní ceny. 2. Základ kupní ceny iní 20% z ceny ze znaleckého posudku dle l. I bod 6 tchto Zásad. Kupní cena je u tvrté etapy prodeje byt rovna soutu základu kupní ceny, zstatkové hodnoty vnitního vybavení (z nhož se platí nájemné), pípadného zstatku hodnoty podílu investiních náklad, pipadajících na bytovou jednotku, jmenovitých oprav pipadajících na bytovou jednotku provedených od do okamžiku prodeje bytové jednotky a pípadného zstatku ve fondu oprav, pipadajícího na pedmtnou bytovou jednotku, vše díve zaplaceno pvodním vlastníkem bytové jednotky. Bytové jednotky, jejichž nájemci nebudou mít zájem o koupi pronajaté bytové jednotky do osobního vlastnictví, nebudou prodány do roku 2022 tetí osob. 3. Kupní cena musí být uhrazena v plné výši nejpozdji ped podáním návrhu na vklad vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí. Kupní cena obsažená v nabídce platí pro nájemce po dobu šesti msíc ode dne, kdy mu byla nabídka doruena. 4. U bytových jednotek právn i fyzicky volných, kde vznikne nájemní pomr ode dne úinnosti tchto zásad dle Zásad pronajímání mstských byt (netýká se výmn byt a pechod nájm, a majetkového vypoádání v zájmu Msta Hodonína mezi Mstem Hodonínem a nájemci byt), bude kupní cena stanovena pimen dle ustanovení odst. 1, l. III. tchto zásad, piemž základ kupní ceny je stanoven ve výši minimáln 60 % odhadní ceny bytové jednotky dle l. I odst. 6 tchto zásad. Tato bytová jednotka bude prodána zájemci s nejvyšší nabídkou. Nový nájemce uhradí zálohu ve výši pedpokládané kupní ceny ped podpisem nájemní smlouvy. Bližší postup upravují Zásady pronajímání mstských byt. V pípad, že nebude prokazateln možno k neobsazené bytové jednotce urené k prodeji po splnní všech náležitostí sjednat nájem z dvodu nezájmu potenciálních nájemc, je možno za dodržení všech zákonných podmínek opakovan snížit kupní cenu, a to vždy maximáln o 10% základu kupní ceny. Tento bod se nepoužije pro IV. etapu (viz bod 2). 5. Vlastník vytvoí zvláštní úelový úet, na který odvede ást finanních prostedk získaných z prodeje bytových jednotek, na úhradu pípadných skrytých vad. 6. Prodejce Mstská bytová správa zajistí zpracování znaleckých posudk na objekty dle pílohy. 1 a prohlášení vlastníka o vymezení jednotek s pedepsanými náležitostmi dle zákona.72/1994 Sb. Následn zajistí vklad prohlášení vlastníka do katastru nemovitostí. 7. Prodejce Mstská bytová správa na základ pedcházejícího bodu zpracuje nabídku ke koupi bytové jednotky, vetn smlouvy o budoucí kupní smlouv a zašle je oprávnným nájemcm. 8. Prodejce Mstská bytová správa na základ potvrzené nabídky, po zaplacení kupní ceny, zpracuje kupní smlouvu a vyzve dosavadní nájemce k podpisu. Zárove pipraví k podpisu píkazní smlouvu o obstarávání správy domu. 9. Nájemce po prostudování nabídky potvrdí smlouvu o budoucí smlouv kupní a zašle ji nebo odevzdá prodejci, nejpozdji do 90 dn ode dne, kdy mu byla prokazateln doruena. 10. Nájemce po uhrazení kupní ceny na základ výzvy podepíše kupní smlouvu a píkazní smlouvu o obstarávání správy domu. 11. Prodejce Mstská bytová správa po zaplacení kupní ceny ukoní výbr nájemného k poslednímu dni msíce, v nmž kupující nabyl vlastnické právo k bytové jednotce vkladem do katastru nemovitostí, a zahájí výbr plateb podle píkazní smlouvy o obstarávání správy domu. 12. Prodejce Mstská bytová správa po podpisu kupní smlouvy zajistí vklad do katastru nemovitostí. 13. Nájemci, kteí nepodepíší kupní smlouvu do šesti msíc ode dne doruení nabídky, mají právo na pednostní nabytí bytové jednotky po dobu jednoho roku od uplynutí šesti msíc, za podmínek stanovených v 606 obanského zákoníku. 14. Finanní operace související s prodejem bytových jednotek ve vlastnictví Msta Hodonína budou realizovány pes zvláštní bžný úet, zízený pouze k tomuto úelu.veškeré tržby i náklady, spojené s prodejem, budou probíhat pes tento úet. Vztahy mezi vlastníkem a prodejcem Mstskou bytovou správou jsou upraveny mandátní smlouvou. IV. Prodej tetí osob 1. U bytových jednotek, jejichž nájemci nevyužili možnosti koup dle zákona. 72/1994 Sb., bude zveejnn zámr Msta Hodonína prodat tyto bytové jednotky tetím osobám, a tyto bytové jednotky budou k prodeji tetím osobám nabídnuty i v tisku. 2

3 2. Po projevení zájmu 3. osobou o koupi bytové jednotky bude prodejce Mstská bytová správa postupovat v souladu s 22 zákona. 72/1994 Sb. a zákona o obcích. 3. Základ kupní ceny bytové jednotky s nájemcem je stanoven pro tetí osoby ve výši 60 % ceny dle l. I., odst. 6. tchto zásad. Pro stanovení nabídkové kupní ceny bude dále postupováno obdobn jako v l. III., odst. 1. Bytová jednotka s nájemcem bude prodána tomu zájemci, který nabídne nejvyšší cenu, odpovídá-li zájemce zásadám uvedeným v Píloze. 2 Zásad prodeje byt. Nabídne-li stejnou cenu více osob, bude provedeno losování. 4. Volná bytová jednotka (bez nájemce) v domech, ve kterých již probíhá prodej, bude prodána zájemci s nejvyšší nabídkou dle l.iii., bod Pi prodeji bytové jednotky 3. osob budou pimen použita ustanovení tchto zásad pro prodej bytové jednotky nájemci. 6. Prodej bytové jednotky 3. osob dle l. IV., bod. 3, schvaluje Zastupitelstvo Msta na základ doporuení bytové komise a Rady Msta. 7. Bližší postup pi výbru budoucího vlastníka urují Zásady zpsobu výbru budoucího vlastníka bytové jednotky s nájemcem schválené Zastupitelstvem Msta dne , které tvoí pílohu. 2 tchto zásad V. Prodej právn a fyzicky volných byt 1. U bytových jednotek právn a fyzicky volných bude základ kupní ceny stanoven ve výši 70% ceny ze znaleckého posudku bytové jednotky dle l. I odst. 6 tchto zásad. 2. Minimální kupní cena je rovna soutu základu kupní ceny, zstatkové hodnoty vnitního vybavení, pípadného zstatku hodnoty podílu investiních náklad, pipadajících na bytovou jednotku, jmenovitých oprav pipadajících na bytovou jednotku obdobn jako u l. III. odst. 1 zásad. Tato bytová jednotka bude prodána zájemci s nejvyšší nabídkou. Vítzný uchaze uhradí ped podpisem kupní smlouvy kupní cenu a dále pípadný zstatek ve fondu oprav pipadající na pedmtnou bytovou jednotku, který zaplatil pvodní vlastník. VI. Prodej nebytového prostoru 1. Vlastník zveejní zámr prodeje nebytové jednotky (vetn minimální ceny) na informaních tabulích Msta Hodonína a v tisku. 2. Nebytová jednotka bude prodána na základ rozhodnutí Zastupitelstva Msta. Minimální cena jednotky je ve výši 40%odhadní ceny nebytové jednotky stanovené dle l. I bod. 6. Nebytová jednotka bude prodána zájemci s nejvyšší nabídkou. 3. Kupní cena musí být uhrazena v plné výši nejpozdji ped podáním návrhu na vklad kupní smlouvy. VII. Závrená ustanovení 1. Pravidla pro prodej bytových jednotek, které se nacházejí v dom, který byl schválen k prodeji ped úinností tchto zásad a zárove prodej bytových jednotek v tomto dom ješt nebyl zahájen, se ídí dle zásad platných a úinných od Výet takových dom je obsahem pílohy. 4 Zásad prodeje Seznam dom urených k prodeji ped , u nichž prodej do nebyl zahájen, která je nedílnou souástí tohoto dodatku. 2. Zásady prodeje mstských byt a nebytových prostor byly schváleny usnesením zastupitelstva msta dne Zásady prodeje mstských byt a nebytových prostor jsou platné a úinné od Dodatek. 1 byl schválen usnesením Zastupitelstva Msta Hodonína. 579 na 6. zasedání, konaném dne Dodatek. 1 nabývá platnosti a úinnosti dnem následujícím po dni, v nmž dojde ke schválení tohoto Dodatku. 1 zastupitelstvem msta. 6. Dodatek. 2 byl schválen usnesením Zastupitelstva Msta Hodonína na 10. zasedání, konaném dne Dodatek. 2 nabývá úinnosti dnem Dodatek. 3 byl schválen usnesením Zastupitelstva Msta Hodonína na 10. zasedání, konaném dne Dodatek. 3 nabývá úinnosti dnem Prodej bytových jednotek, který byl zahájen do nejmén zasláním nabídky pevodu bytu do vlastnictví se ídí Zásadami platnými ped Tyto zásady obsahují dodatky. 1, 2, 3,4 a Dodatek. 4 byl schválen usnesením Zastupitelstva Msta Hodonína na 18. zasedání, konaném dne Dodatek. 4 nabývá úinnosti dnem

4 14. Prodej bytových jednotek, který byl zahájen do úinnosti Dodatku. 4 nejmén zasláním nabídky pevodu bytu do vlastnictví se ídí Zásadami prodeje mstských byt a nebytových prostor úinnými do Dodatek. 5 byl schválen usnesením Zastupitelstva Msta Hodonína. 188 na 5. zasedání, konaném dne Dodatek. 5 nabývá úinnosti dnem Dodatek. 6 byl schválen usnesením Zastupitelstva Msta Hodonína. 289 na 6.zasedání, konaném dne Dodatek. 6 nabývá úinnosti dnem V Hodonín: Mgr. Jií Mráka starosta msta Píloha. 1 Seznam dom nov urených k prodeji a) První etapa ulice íslo or. pop. parc. Anenská /1,2261 /2 Blažkova Blažkova /1,1005 /2 Brandlova Brandlova Brandlova Brandlova Brandlova Brandlova Brandlova /1,2,3 Brandlova /1,2 Brandlova /1,2 Janákova /1 Janákova /1 Lesní Lesní Lesní Lesní Lesní Lesní Lesní Lesní Lesní Luní Luní Luní Luní Luní Nádražní ádek Národní tída /1 Národní tída /2 Oovská 18a ,924/11 4

5 Oovská 18b ,924/11 Oovská 18c ,924/11 Palackého /1,1005 /2 Palackého 45/A /1,1005 /2 Sadová Sadová Sadová Slavíkova Slavíkova Slunená Slunená Úprkova Úprkova Úprkova Vesová Vesová Vesová Vesová Vesová b) Druhá etapa ulice íslo íslo or. pop. parcela Oovská st.8519/1,2 st.8518/1,2,3,4 st.8517 Oovská st.8516, st.8515/1, Oovská st.8501 st.8502 Slunená st.8055 st.8054 nám. Osvobození st.8633 nám. Osvobození st.8632 Lužní st.6347 st.6348 st.6349 c) Tetí etapa ulice íslo íslo or. pop. parcela I. Olbrachta st.2873 Národní tída st.2872 st.7776/1,2,3,4,5 st Národní tída st.5779/1,2 5

6 Národní tída st.5288 Národní tída st.5286, 9124 Národní tída st.5286, 9124 d) tvrtá etapa ulice íslo íslo or. pop. parcela Brandlova Velkomoravská st. 320/3 st. 5986/1, st. 5986/2 st. 5985/3, st. 5985/2, st. 5985/1 st. 5984/1, st. 5984/2 st st. 5982/1, st. 5982/2 st. 5981/1, st. 5981/2 Píloha. 2 Zásady zpsobu výbru budoucího vlastníka bytové jednotky s nájemcem 1. Prodej bytových jednotek s nájemcem bude realizován v souladu se Zásadami prodeje mstských byt a nebytových prostor podle zák.. 72/1994 Sb., v platném znní, které jsou platné a úinné od Zájemce o koupi bytové jednotky s nájemcem nesmí být nejpozdji ke dni podepsání kupní smlouvy dlužníkem vi Mstu Hodonín ani organizacím zízených nebo založených Mstem Hodonín (Mstská bytová správa, spol. s r. o. Hodonín, Teza Hodonín-tlovýchovná zaízení Msta Hodonín, Dm kultury Mstské kulturní centrum Hodonín, Lázn Hodonín, Zoologická zahrada Hodonín, Tespra Hodonín s. r. o., základní školy a mateské školy). 3. Pi výbru budou upednostnny fyzické osoby ped právnickými osobami. 4. V pípad, že je na koupi bytové jednotky s nájemcem evidována žádost pouze jednoho zájemce, bude pedmtná bytová jednotka prodán tomuto zájemci. 5. Pokud je o koupi bytové jednotky s nájemcem evidováno více zájemc, žadatel který již v minulosti bytovou jednotku s nájemcem od Msta Hodonína odkoupil, nebude v této vci projednáván 5. Zastupitelstvo msta rozhodne o budoucím vlastníku bytové jednotky, vetn náhradník. 6. Zásady zpsobu výbru budoucího vlastníka bytové jednotky s nájemcem byly schváleny usnesením zastupitelstva msta ze dne Zásady nabývají úinnosti dne

7 Píloha. 3 Zásady prodeje bytových jednotek - pdních byt. 1. Pi prodeji pdního bytu bude pimen postupováno v souladu s platnými Zásadami prodeje mstských byt a nebytových prostor Msta Hodonína. 2. V souladu s l. VIII. Cena platných Zásad hospodaení s pdními prostory Msta Hodonína, bude kupní cena takovéto bytové jednotky urena následujícím zpsobem: soutem a. 25% odhadní ceny dle l. I. odst. 6. Zásad prodeje mstských byt a nebytových prostor Msta Hodonína pozemku náležícího k bytové jednotce b. náklad na poízení pípadného geometrického plánu dle píslušného spoluvlastnického podílu c. náklad na na znalecký posudek a prohlášení vlastníka dle spoluvlastnického podílu d. náklad na statický posudek e. cenou za 1m 2, která je stanovena následovn: 150,- K/m2 do 10let stáí domu 100,- K/m let stáí domu 50,- K/m let stáí domu 10,- K/m let stáí domu 2,- K/m2 40 a více let stáí domu Tato cena bude upravována v souladu se stanovenou mírou inflace pro jednotlivý rok. f. pípadné další náklady související s prodejem pdního prostoru 3. Ped podpisem kupní smlouvy nájemce pdního bytu vypoádá s pronajímatelem veškeré úhrady za užívání bytu od kolaudace bytu ke dni podpisu kupní smlouvy. 4. Ped podpisem kupní smlouvy kupující doloží aktuální doklad o bezdlužnosti vi Mstu Hodonín. Píloha. 4 Seznam dom urených k prodeji ped , u nichž prodej podle zákona. 72/1994 Sb. do nebyl zahájen Hodonín, Brandlova 131, 133, 135 Hodonín, Jánošíkova 1 Hodonín, Masarykovo nám. 28 Hodonín, Nesyt 1-3 Hodonín, Pánov 3132, 3166 Hodonín, Pánov 3699, 3700 Hodonín, Sadová 6 Píloha. 5 Seznam byt v domech urených k prodeji ped , u nichž prodej podle zákona. 72/1994 Sb. do nebyl zahájen, pop. byla zaslána nabídka prodeje, ale v zákonné lht nedošlo k její akceptaci Hodonín, Brandlova 88, byt 3403/19 Hodonín, Brnnská 28 byt 2093/08 Hodonín, Družstevní tvr 12 byt 3131/01 Hodonín, Erbenova 3, byt 3051/11 Hodonín, Erbenova 11, byt 3055/04 Hodonín, G. Preissové 4, byt 3471/02 Hodonín, Horní Valy 7, byt 2776/05 7

8 Hodonín, Kikova 24, byt 2855/05 Hodonín, Nám. B. Martin 1, byt 3014/01 Hodonín, Nám. B. Martin 3, byt 3016/06 Hodonín, Slavíkova 4, byt 1548/01 Hodonín, U ervených domk 22, byt 2967/06 Hodonín, Vanurova 1, byt 3418/11 Hodonín Mšanská 14, byt. 1686/ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk usnesením. 371 Rady msta Vimperk ze dne 16.4.2007 zámr. 44/11/07 prodeje ásti pozemk vedených u Katastrálního úadu pro Jihoeský kraj, Katastrálního pracovišt Prachatice v katastru nemovitostí pro obec

Více

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy píloha. 1 usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy. 09/14 ze dne 24. ervna 1999 A) Obecné zásady 1. Zásady postupu pi prodeji bytových dom

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Msto Stíbro. Obecn závazná vyhláška. 22/l996 O POSTUPU PI PEVODECH A PRONÁJMU NEMOVITÉHO MAJETKU

Msto Stíbro. Obecn závazná vyhláška. 22/l996 O POSTUPU PI PEVODECH A PRONÁJMU NEMOVITÉHO MAJETKU Msto Stíbro Obecn závazná vyhláška. 22/l996 O POSTUPU PI PEVODECH A PRONÁJMU NEMOVITÉHO MAJETKU V zájmu zajištní jednotného postupu pi pevodech nemovitého majetku msta do vlastnictví fyzických nebo právnických

Více

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Usnesení. 35 Zastupitelstvo msta bere na vdomí pehled plnní usnesení ze dne 11.12.2006 a bere

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007 Usnesení. 508 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 7. 5. 2007. Usnesení. 509 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu ásti pozemku zapsaného

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 26.02.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 26.02.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 26.02.2007 Usnesení. 180 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 19.02.2007. Usnesení. 181 Rada msta souhlasí s vyhrazením 5 parkovacích míst v ulici Pivovarská,

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Píloha.1 k usnesení Rady HMP. 1500 ze dne 5.12.2000 CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Celomstsky závazná

Více

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zastupitelstvo města Znojma se na svém zasedání konaném dne 16. 6. 2011 usnesením č. 31/2011, bodem č. 1322 usneslo vydat

Více

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy 72/1994 Sb. ZÁKON ze dne 24. bezna 1994, kterým se upravují nkteré spoluvlastnické vztahy k budovám a nkteré vlastnické vztahy k bytm a nebytovým prostorm a doplují nkteré zákony (zákon o vlastnictví byt)

Více

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU. R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Zpracovatel: Ing. Jan Kvasnika, povený vedením odboru kancelá starosty Rozsah psobnosti: uvolnní lenové zastupitelstva, pedsedové výbor ZM a komisí RM

Více

VEEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o vydání zastavného území v k.ú. Popovice u Brandýsa

VEEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o vydání zastavného území v k.ú. Popovice u Brandýsa Mstský úad Brandýs nad Labem Stará Boleslav ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A PAMÁTKOVÉ PE pracovišt Praha 1 nám. Republiky 3, 110 01 Praha 1, 221 621 111. jedn. : 2008/ 9515-140 65 V/5 Vyizuje: Ing. arch. Bredová

Více

Zastupitelstvo města Žlutice

Zastupitelstvo města Žlutice Zastupitelstvo města Žlutice Z á s a d y postupu při prodeji bytů a bytových domů z majetku města Žlutice Zastupitelstvo města Žlutice se usneslo na zásadách postupu, podle kterých budou převáděny panelové

Více

Město Strakonice. ZÁSADY PRODEJE BYTŮ ve vlastnictví města Strakonice

Město Strakonice. ZÁSADY PRODEJE BYTŮ ve vlastnictví města Strakonice Město Strakonice ZÁSADY PRODEJE BYTŮ ve vlastnictví města Strakonice Schváleno Městským zastupitelstvem dne 9.5.2001 (čl. III. bod 1, IV. a VI c) schválen ZM dne 16.6.2004) (čl. III. bod 1 a čl. VII. schválen

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

ZÁSADY pro prodej obytných domů

ZÁSADY pro prodej obytných domů ZÁSADY pro prodej obytných domů a souvisejících pozemků z vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Slezská Ostrava -------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice pro 2. etapu prodeje

Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice pro 2. etapu prodeje Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice pro. etapu prodeje Zastupitelstvo města Horažďovice schválilo svým usnesením č. 15. dne 19.05.014 tyto Zásady postupu při prodeji

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Usnesení. 456 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 09.05.2006. Usnesení. 457 Rada msta rozhodla uzavít Dohodu o spolupráci pi zajištní zptného

Více

u j e d n a l i t u t o s m l o u v u o b u d o u c í k u p n í s m l o u v

u j e d n a l i t u t o s m l o u v u o b u d o u c í k u p n í s m l o u v Ing. Gabriela Burzová I: 70339791 se sídlem Veleslavínská 48/39, PS 162 00 Praha 6, Veleslavín, ustanovený insolvenní správce dlužníka Vladimír Kratochvíl, R 801007/4259, bytem V Násypu 345/13, Praha 5,

Více

Obsah vyhlášky. Sazby poplatku

Obsah vyhlášky. Sazby poplatku Právní pedpis hl. m. Prahy.23/2003 Obecn závazná vyhláška o místním poplatku ze ps Datum vydání: 27.11.2003 Datum úinnosti: 1.1.2004 Pozmovací vyhlášky/naízení 21.10.2004 -.18/2004 Obecn závazná vyhláška,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Usnesení. 522 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 22.05.2006. Usnesení. 523 Rada msta Vimperk rozhodla uzavít Dodatek.1 ke smlouv o dílo.05/06

Více

Související ustanovení ObZ: 66, 290, 1116 až 1157, 1158 a násl., 1223 až 1235, 1694, 1868 odst. 1, 2719, 2721, 2746, 2994, 3055, 3062, 3063,

Související ustanovení ObZ: 66, 290, 1116 až 1157, 1158 a násl., 1223 až 1235, 1694, 1868 odst. 1, 2719, 2721, 2746, 2994, 3055, 3062, 3063, Pídatné spoluvlastnictví Obecná ustanovení 1223 (1) Vc náležící spolen nkolika vlastníkm samostatných vcí urených k takovému užívání, že tyto vci vytváejí místn i úelem vymezený celek, a která slouží spolenému

Více

ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969. o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1

ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969. o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1 39/1969 ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969 o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1 eská národní rada vycházejíc ze zásad nabývání a pozbývání státního obanství

Více

Hlavní msto Praha RADA HLAVNÍHO MSTA PRAHY U S N E S E N Í. Rady hlavního msta Prahy

Hlavní msto Praha RADA HLAVNÍHO MSTA PRAHY U S N E S E N Í. Rady hlavního msta Prahy Hlavní msto Praha RADA HLAVNÍHO MSTA PRAHY U S N E S E N Í Rady hlavního msta Prahy íslo 1360 ze dne 20.9.2005 k návrhu na zrušení usnesení Rady HMP. 1500 ze dne 5.12.2000 schválení Pravidel pro pronájem

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 05.06.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 05.06.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 05.06.2006 Usnesení. 544 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 29.05.2006. Usnesení. 545 Rada msta souhlasí s umístním pedzahrádky ped provozovnou Desperado

Více

ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Zásady postupu při prodeji nemovitostí ve vlastnictví a spoluvlastnictví

Více

ZÁSADY postupu při prodeji bytových jednotek

ZÁSADY postupu při prodeji bytových jednotek O b e c P í š ť 747 18 Píšť č. p. 58 ZÁSADY postupu při prodeji bytových jednotek Zastupitelstvo Obce Píšť rozhodlo na svém 2. zasedání dne 22.12.2010 o následujícím postupu (dále jen Zásady) při prodeji

Více

Prohlášení vlastníka domu.p.975 (Konvalinka) o vymezení jednotek v budov

Prohlášení vlastníka domu.p.975 (Konvalinka) o vymezení jednotek v budov První rezidenní uzavený investiní fond, a.s. I: 241 30 249; se sídlem Praha 3, Žižkov, Konvova 2660/141, PS 130 83; zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17277; jednající

Více

Smrnice upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty SMRNICE

Smrnice upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty SMRNICE SMRNICE sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len Strana 1 (celkem 6) S M R N I C E upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního

Více

Z Á S A D Y. Část I. Úvodní ustanovení. Část II. Vymezení pojmů

Z Á S A D Y. Část I. Úvodní ustanovení. Část II. Vymezení pojmů Zastupitelstvo města Havířova Usnesením č.138/4/zm/07 ze dne 18.6.2007 Usnesením č.436/9/zm/08, bod 1.2. ze dne 14.4.2008 Usnesením č.485/10/zm/08, bod 2 ze dne 23.6.2008 Usnesením č.119/5zm/2011, ze dne

Více

u j e d n a l i t u t o s m l o u v u o b u d o u c í k u p n í s m l o u v

u j e d n a l i t u t o s m l o u v u o b u d o u c í k u p n í s m l o u v Ing. Gabriela Burzová I: 70339791 se sídlem Veleslavínská 48/39, PS 162 00 Praha 6, Veleslavín, ustanovený insolvenní správce dlužníka Vladimír Kratochvíl, R 801007/4259, bytem V Násypu 345/13, Praha 5,

Více

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEEJNÉ SOUTŽE. o nejvhodnjší návrh na uzavení smlouvy o úplatném pevodu akcií. (dále jen Podmínky )

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEEJNÉ SOUTŽE. o nejvhodnjší návrh na uzavení smlouvy o úplatném pevodu akcií. (dále jen Podmínky ) PODMÍNKY OBCHODNÍ VEEJNÉ SOUTŽE o nejvhodnjší návrh na uzavení smlouvy o úplatném pevodu akcií. (dále jen Podmínky ) FRUTA Podivín,a.s. se sídlem Podivín, Rybáe 156/157, PS: 69145, I: 49968556, zapsaná

Více

Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty a pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů a ateliérů

Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty a pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů a ateliérů Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty a pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů a ateliérů 1. Základní ustanovení 1.1. Tyto Zásady stanoví podmínky

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

Pravidla pro doprodej bytů a nebytových prostor dle zákona 72/94 Sb. 1) ve znění pozdějších předpisů

Pravidla pro doprodej bytů a nebytových prostor dle zákona 72/94 Sb. 1) ve znění pozdějších předpisů Pravidla pro doprodej bytů a nebytových prostor dle zákona 72/94 Sb. 1) ve znění pozdějších předpisů Zastupitelstvo města Příbora v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb. v platném znění na svém 13.

Více

Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád

Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád Schváleno RM dne 06.06.2012 usnesením. 35/730/2012 Nabývá úinnosti dne 01.07.2012 NAÍZENÍ MSTA NAPAJEDLA. 2/2012, KTERÝM SE VYDÁVÁ TRŽNÍ ÁD Rada

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 21.05.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 21.05.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 21.05.2007 Usnesení. 533 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 14.05.2007. Usnesení. 534 Rada msta rozhodla uzavít smlouvu o dílo, jejíž pedmtem je veejná

Více

ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Zásady postupu při prodeji pozemků ve vlastnictví a spoluvlastnictví statutárního

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 18.12.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 18.12.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 18.12.2006 Usnesení. 1357 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 11. 12. 2006. Usnesení. 1358 Rada msta souhlasí se zveejnním zámru prodeje nemovitostí

Více

Zásady. Čl. 1 Úvod. Čl. 2 Prodej obytných domů bez nebytových prostor

Zásady. Čl. 1 Úvod. Čl. 2 Prodej obytných domů bez nebytových prostor Zásady prodeje domů, bytů a nebytových prostor a jimi zastavěných pozemků ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřených Městskému obvodu Poruba č. 10/2011 Prodej domů, bytů a nebytových prostor

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

40/1964 Sb. Obanský zákoník ze dne 26. února 1964 (v platném znní)

40/1964 Sb. Obanský zákoník ze dne 26. února 1964 (v platném znní) 40/1964 Sb. Obanský zákoník ze dne 26. února 1964 (v platném znní) ODDÍL TVRTÝ Zvláštní ustanovení o nájmu bytu 685 (1) Nájem bytu vzniká nájemní smlouvou, kterou pronajímatel penechává nájemci za nájemné

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Usnesení. 334 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 03.04.2006. Usnesení. 335 Rada msta rozhodla uzavít smlouvu o dílo s ak. mal. Jiím echem,

Více

Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 10/2014. Zásady a postup při prodeji a směně pozemků v majetku města Dvůr Králové nad Labem

Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 10/2014. Zásady a postup při prodeji a směně pozemků v majetku města Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 10/2014 Zásady a postup při prodeji a směně pozemků v majetku města Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1. Cílem tohoto vnitřního předpisu

Více

Z á s a d y. pro prodej bytů, nebytových prostor a bytových domů z majetku města Staré Město

Z á s a d y. pro prodej bytů, nebytových prostor a bytových domů z majetku města Staré Město Z á s a d y pro prodej bytů, nebytových prostor a bytových domů z majetku města Staré Město I. Úvodní ustanovení 1. Město Staré Město (dále jen město) má ve svém majetku k 30.6.2007 celkem 54 bytových

Více

O POSTUPU PŘI PŘEVODECH A PRONÁJMU NEMOVITÉHO MAJETKU. I. Základní ustanovení

O POSTUPU PŘI PŘEVODECH A PRONÁJMU NEMOVITÉHO MAJETKU. I. Základní ustanovení Obecně závazná vyhláška č. 01/2008 Zastupitelstvo města Stříbra vydalo dne 13. 03. 2008 v souladu s ustanovením 10 a 84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a zákona č. 72/1994

Více

Zásady postupu pro prodej bytových domů ve vlastnictví hl. m. Prahy, předaných do svěřené správy nemovitostí městské části Praha14.

Zásady postupu pro prodej bytových domů ve vlastnictví hl. m. Prahy, předaných do svěřené správy nemovitostí městské části Praha14. příloha č. 1 Zásady postupu pro prodej bytových domů ve vlastnictví hl. m. Prahy, předaných do svěřené správy nemovitostí městské části Praha14 (dále jen Zásady) Článek 1. Obecná ustanovení 1.1. Městská

Více

Pravidla pro prodej obytných domů v majetku města Příbor

Pravidla pro prodej obytných domů v majetku města Příbor Pravidla pro prodej obytných domů v majetku města Příbor Zastupitelstvo města Příbora v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb. v platném znění na svém 8. zasedání dne 13. 9. 2007 schválilo následující

Více

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Právní úpravu zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným nalezneme v zákon.

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. TIMUR, o. s. seznámení s výsledky dotazníkového šetení Spokojenost oban s místním spoleenstvím

Více

Informace o povinném subjektu zveejované podle zákona. 106/1999 Sb., o svobodném pístupu k informacím

Informace o povinném subjektu zveejované podle zákona. 106/1999 Sb., o svobodném pístupu k informacím ZÁKLADNÍ ŠKOLA BEZNICE, píspvková organizace tel. 318 682 165 Rožmitálská 419 fax 318 683 608 262 72 Beznice e-mail: skola@zsbreznice.cz Žáci ZŠ Beznice podporují sbrovými aktivitami chov tuák v ZOO Praha,

Více

STATUTÁRNÍ M Ě S TO K L A D NO ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S BYTY V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KLADNA

STATUTÁRNÍ M Ě S TO K L A D NO ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S BYTY V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KLADNA STATUTÁRNÍ M Ě S TO K L A D NO ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S BYTY V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KLADNA Za účelem vymezení způsobu vzniku nájmu bytu v majetku Statutárního města Kladna a postupu jednotlivých orgánů

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

[zadejte oslovení] [zadejte jméno adresáta] [zadejte ulici a čp] [ZADEJTE PSČ A NÁZEV OBCE] [zadejte zde] [zadejte zde] [zadejte zde] [zadejte zde]

[zadejte oslovení] [zadejte jméno adresáta] [zadejte ulici a čp] [ZADEJTE PSČ A NÁZEV OBCE] [zadejte zde] [zadejte zde] [zadejte zde] [zadejte zde] VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZNAČKA: [zadejte čj.] VYŘIZUJE: TELEFON: EMAIL: [zadejte oslovení] [zadejte jméno adresáta] [zadejte ulici a čp] [ZADEJTE PSČ A NÁZEV OBCE] DATUM: Prodej bytových domů Vážená

Více

Smlouva o budoucí smlouv o pevodu vlastnictví jednotky

Smlouva o budoucí smlouv o pevodu vlastnictví jednotky Smlouva o budoucí smlouv o pevodu vlastnictví jednotky. xxx Residence Malý Vinohrad, spol. s. r. o. I: 277 56 921 se sídlem Liberec 4, Dr. M. Horákové 580/7, PS 460 01 spolenost zapsaná v obchodním rejstíku

Více

Zásady. I. Základní ustanovení. II. Vymezení pojmů

Zásady. I. Základní ustanovení. II. Vymezení pojmů Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice Zastupitelstvo města Horažďovice schválilo svým usnesením č. 22 dne 1. 12. 2008 tyto Zásady postupu při prodeji bytů a bytových

Více

Pravidla převodu některých nemovitostí z majetku statutárního města Olomouce (dále jen Pravidla )

Pravidla převodu některých nemovitostí z majetku statutárního města Olomouce (dále jen Pravidla ) Pravidla převodu některých nemovitostí z majetku statutárního města Olomouce (dále jen Pravidla ) Zastupitelstvo města Olomouce na svém zasedání dne 23. 9. 2003 schválilo tato Pravidla: ČÁST PRVNÍ Čl.

Více

Preambule: Vymezení pojmů

Preambule: Vymezení pojmů Pravidla prodeje neobsazených bytů do vlastnictví fyzických a právnických osob v domech s byt. jednotkami převedenými městem Pohořelice do vlastnictví jejich nájemců. Preambule: Tato pravidla navazují

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : ne_10zadprispchpm.pdf Registraní íslo ÚP: CHPM Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na vytvoení hránného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 75 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve

Více

Aukní vyhláška o provedení elektronické aukce. 201502

Aukní vyhláška o provedení elektronické aukce. 201502 Aukní vyhláška o provedení elektronické aukce. 201502 Organizátor aukce oznamuje úmysl vybrat ze zájemc, kteí podají svoji nabídku, jednoho se kterým uzave kupní smlouvu. Aukní vyhláškou též oznamuje a

Více

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. ministerstva vnitra eské socialistické republiky ze dne 24. íjna 1981 o ištní komín Ministerstvo vnitra eské socialistické republiky stanoví podle 30 odst. 3 zákona. 18/1958 Sb.,

Více

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek 96/1993 Sb. ZÁKON zedne25.února1993 o stavebním spoení a státní podpoe stavebního spoení a o doplnní zákona eské národní rady. 586/1992 Sb., odaníchzpíjm,veznnízákonaeskénárodnírady.35/1993sb. Zmna: 83/1995

Více

PRAVIDLA PRODEJE BYTOVÝCH JEDNOTEK A BYTOVÝCH DOMŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA UHERSKÝ BROD 2007

PRAVIDLA PRODEJE BYTOVÝCH JEDNOTEK A BYTOVÝCH DOMŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA UHERSKÝ BROD 2007 PRAVIDLA PRODEJE BYTOVÝCH JEDNOTEK A BYTOVÝCH DOMŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA UHERSKÝ BROD 2007 Článek 1 Předmět a rozsah úpravy 1. Pravidly prodeje bytových jednotek a bytových domů ve vlastnictví města Uherský

Více

PRAVIDLA PRODEJE A PRONÁJMU OBECNÍCH POZEMKŮ

PRAVIDLA PRODEJE A PRONÁJMU OBECNÍCH POZEMKŮ Obec Novosedly Novosedly 1 691 82 Novosedly na Moravě PRAVIDLA PRODEJE A PRONÁJMU OBECNÍCH POZEMKŮ Schválena usnesením zastupitelstva obce Novosedly konaného dne 28.02.2012 1. Postup při prodeji obecních

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 22.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 22.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 22.05.2006 Usnesení. 492 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 15. 05. 2006 Usnesení. 493 Rada msta Vimperk bere na vdomí zprávu o aktivitách a zámrech

Více

Zásady pro prodej pozemků souvisejících s I. XII. etapou privatizace.

Zásady pro prodej pozemků souvisejících s I. XII. etapou privatizace. Zásady pro prodej pozemků souvisejících s I. XII. etapou privatizace 1 ÚČEL 1.1. Zásady pro prodej pozemků souvisejících s I. XII. etapou privatizace stanoví postup a podmínky při prodeji pozemků zastavěných

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

Produktové podmínky služby SMS jízdenka / Obchodní podmínky pro užívání služby SMS jízdenky

Produktové podmínky služby SMS jízdenka / Obchodní podmínky pro užívání služby SMS jízdenky Produktové podmínky služby SMS jízdenka / Obchodní podmínky pro užívání služby SMS jízdenky Plzeské mstské dopravní podniky, a. s., zapsané v Obchodním rejstíku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddíle

Více

Preambule. 1 Výklad pojmů

Preambule. 1 Výklad pojmů STRANA 1 Preambule Městská část Praha 15, vedena snahou postupovat při hospodaření se svým majetkem s péčí řádného hospodáře, stanovit jasná pravidla pro jednotlivé majetkoprávní úkony, rozhodla přijmout

Více

1.2 Tyto Zásady se vztahují na prodej nebytových jednotek, o kterém za podmínek těmito Zásadami stanovených rozhodne ZMČ.

1.2 Tyto Zásady se vztahují na prodej nebytových jednotek, o kterém za podmínek těmito Zásadami stanovených rozhodne ZMČ. Zásady pro prodej nebytových jednotek v domech, které byly schváleny k prodeji v souladu s Prováděcím předpisem privatizace domovního fondu svěřeného městské části Praha 10 (prodej jednotek) 1 ZÁKLADNÍ

Více

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 l. 1 Informace o úetní jednotce Název úetní jednotky : Msto Vimperk sídlo : Steinbrenerova 6, Vimperk, 385 17 Identifikaní íslo : 00250805 právní forma

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE. se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21. Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor

MĚSTO KOPŘIVNICE. se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21. Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor MĚSTO KOPŘIVNICE se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21 Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor Tato pravidla byla schválena usnesením č. 228 na 9. zasedání Zastupitelstva města v Kopřivnici dne

Více

Pravidla pro přidělování bytů v majetku

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráže pod Ralskem Strana I (celkem 7) Zastupitelstvo města Stráže pod Ralskem schválilo na svém zasedání konaném dne 24. října 2012 tato. I. Rozdělení bytů

Více

vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 070/2009-N Bod 1. Bod 2.

vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 070/2009-N Bod 1. Bod 2. , U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 070/2009-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den konání dražby se stanovuje

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA HLAVÁOVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA HLAVÁOVA Aktualizované znní Stanov Bytového družstva Hlaváova - kvten 2004 strana 1 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA HLAVÁOVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ lánek 1 1. Obchodní firma družstva zní Bytové družstvo Hlaváova (dále

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

Obecn závazná vyhláška obce Cikháj. 1/2003 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška obce Cikháj. 1/2003 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška obce Cikháj. 1/2003 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Cikháj se na svém zasedání dne 22.12.2003 usneslo vydat na základ 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

Všeobecné obchodní podmínky spolenosti SV metal spol. s r.o.

Všeobecné obchodní podmínky spolenosti SV metal spol. s r.o. 1. Všeobecná ustanovení 1. Tmito obchodními podmínkami se ídí všechny dodávky firmy SV metal spol. s r.o. Smlouva mezi SV metal spol. s r.o. a obchodním partnerem je uzavena dnem podpisu smlouvy nebo dnem

Více

MĚSTO TRUTNOV ZASTUPITELSTVO MĚSTA. ZÁSADY č. 1/1996 pro prodej domů, bytů a nebytových prostor z majetku města Trutnova

MĚSTO TRUTNOV ZASTUPITELSTVO MĚSTA. ZÁSADY č. 1/1996 pro prodej domů, bytů a nebytových prostor z majetku města Trutnova MĚSTO TRUTNOV ZASTUPITELSTVO MĚSTA ZÁSADY č. 1/1996 pro prodej domů, bytů a nebytových prostor z majetku města Trutnova Vydává Schváleno Zpracoval Zodpovědný útvar ÚPLNÉ ZNĚNÍ Městské zastupitelstvo města

Více

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 1. Úvodní ustanovení (1) V návaznosti na Programy státní podpory práce s dtmi a mládeží pro NNO

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") spolenosti NOVA nábytek, se sídlem Nová 252, 342 01 Sušice, identifikaní íslo: 48348040, (dále jen "prodávající")

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 04.09.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 04.09.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 04.09.2006 Pítomni: Hosté: Stanislava Chumanová, Ing. Jaroslav Zámeník, Mgr. Karel Steleek, Luboš Dreneni, Mgr. Pavel Dvoák Zdenk Ženíšek, tajemník MÚ Ing. Jana

Více

Smlouvu o postoupení pohledávek

Smlouvu o postoupení pohledávek Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají: čl. 1. Smluvní strany 1) Městská část Praha 13 se sídlem Sluneční náměstí 13/2580, Praha 13, PSČ 158 00 IČ 00241687, DIČ: CZ00241687 bankovní spojení., číslo

Více

Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. I. Preambule 1. Tyto Obchodní podmínky vydala spolenost IMPERIUM TV s.r.o., se sídlem Studentská 78, 360 07 Karlovy Vary, I: 26387000, DI: CZ26387000, zapsána

Více

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6643/2013-980 SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn lánek 1 Obecná ustanovení 1. Ve smyslu 57 zákona.

Více

Zásady II. Privatizace bytového fondu města Brandýs nad Labem Stará Boleslav. Schválilo Zastupitelstvo Města Brandýsa nad Labem Staré Boleslavi

Zásady II. Privatizace bytového fondu města Brandýs nad Labem Stará Boleslav. Schválilo Zastupitelstvo Města Brandýsa nad Labem Staré Boleslavi Zásady II Privatizace bytového fondu města Brandýs nad Labem Stará Boleslav Obsah I. Předmět a rozsah návrhu II. Vymezení pojmů III. Převod vlastnictví IV. Stanovení ceny V. Ostatní ustanovení Příloha

Více

Město Mikulášovice Zásady pro pronájem pozemků a odprodej nemovitostí z majetku města Mikulášovice

Město Mikulášovice Zásady pro pronájem pozemků a odprodej nemovitostí z majetku města Mikulášovice Město Mikulášovice Zásady pro pronájem pozemků a odprodej nemovitostí z majetku města Mikulášovice Část I. Čl. 1 Městské zastupitelstvo vydává zásady pro pronájem pozemků a odprodej nemovitostí z majetku

Více