Zásady prodeje mstských byt a nebytových prostor dle zákona. 72/1994 Sb.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zásady prodeje mstských byt a nebytových prostor dle zákona. 72/1994 Sb."

Transkript

1 Zásady prodeje mstských byt a nebytových prostor dle zákona. 72/1994 Sb. I. Úvod 1. Zásadami pevodu byt a nebytových prostor z majetku Msta Hodonína (dále vlastník) se stanovují pravidla pevodu byt, nebytových prostor a spolených ástí obytného domu vetn pozemk do vlastnictví jiným osobám. 2. Prodejem byt a nebytových prostor (jednotek) podle tchto zásad se rozumí prodej byt do vlastnictví, kde každý vlastník bytu nebo nebytového prostoru je zárove podílovým spoluvlastníkem spolených ástí domu a pozemku pod domem. 3. Velikost spoluvlastnického podílu na spolených ástech domu a pozemku je urena vzájemným pomrem velikosti podlahové plochy všech jednotek v dom. 4. Spoluvlastníci jsou podle zákona.72/1994 Sb. povinni pispívat na náklady spojené se správou, údržbou, provozem a opravami spolených ástí domu. Dále jsou povinni urit správce, který bude zajišovat správu, provoz a opravy spolených ástí domu, vetn roní úetní závrky. 5. Prodejcem a správcem je Mstská bytová správa, spol. s r.o., Rodinova 691/4, Hodonín 6. Pro stanovení smluvní kupní ceny se vychází ze znaleckého posudku zpracovaného v souladu s oceovacími pedpisy, platnými v dob prodeje bytu. 7. V souladu se zák.. 128/2000 Sb., o obcích, ve znní pozdjších pedpis, zveejní vlastník zámr prodeje bytových jednotek na úední desce MÚ po dobu min. 15 dn ped projednáním v Zastupitelstvu msta Hodonína, v Rad msta Hodonína. II. Podmínky prodeje 1. Domy, v nichž se nacházejí bytové jednotky urené k prodeji dle zákona.72/1994 Sb., v platném znní a dle tchto zásad, schvaluje a uruje Zastupitelstvo Msta. Tyto domy jsou jmenovit uvedeny v Píloze. 1 tchto zásad. 2. Bytovou jednotku je možno prodat nájemci, který má uzavenou platnou nájemní smlouvu a který nemá vi Mstu Hodonínu nebo správci v okamžiku prodeje žádné závazky. Výjimen lze prodat byt nájemci, který je dlužníkem na nájemném bytu. Dluh na nájemném nesmí být za období po 1. lednu 2008, krom dluhu na píslušenství dívjšího, pípadn i uhrazeného nájmu. Nabídka prodeje bude dlužníku pedána po splnní tchto podmínek: dlužník dluh uzná co do dvodu a výše a uzave dohodu o zaplacení dluhu do uritého data. Uzave smlouvu o zízení zástavního práva na byt, úinnou od jejího podání na vklad do katastru nemovitostí a uhradí prodejci náklady spojené se zpracováním podklad prodeje a s vkladem do KN. Uzave a uhradí dohodu u notáe o provedení výkonu rozhodnutí prodejem bytu pi marném uplynutí doby na úhradu dluhu. 3. Bytovou jednotku je možno prodat i píbuzným v ad pímé, pokud s nájemci žijí ve spolené domácnosti a pokud ped koupí na n pejde dle obanského zákoníku nájemní právo. 4. Vlastník bytové jednotky mže umožnit nájemcm, kteí nechtjí pedmtnou bytovou jednotku koupit, výmnu s dalším oprávnným nájemcem, který má o koupi bytové jednotky zájem. Požadavky na výmny bytových jednotek bude pijímat bytové oddlení MBS, spol. s r.o., Hodonín. 5. Bytová jednotka nájemce, který nepodepsal kupní smlouvu ve lhtách daných zákonem, bude nabídnuta vlastníkem domu zastoupeným prodejcem Mstskou bytovou správou- k prodeji tetím osobám za podmínek dále uvedených. 6. Je možno prodat pouze ty bytové jednotky, o jejichž prodeji rozhodne zastupitelstvo Msta Hodonína, a u nichž došlo k ádnému zveejnní zámru prodeje, a které se nacházejí v tch domech, které byly ureny Zastupitelstvem Msta Hodonína viz l II. odst 1 tchto zásad. 7. Souástí nabídky dle bodu II. odst. 5. je smlouva o budoucí smlouv kupní. III. Prodej nájemci bytové jednotky 1. Základ kupní ceny iní 20% ceny ze znaleckého posudku dle l. I., bod 6 tchto zásad. Kupní cena je u první a druhé etapy prodej byt rovna soutu základu kupní ceny, zstatkové hodnoty vnitního vybavení (z nhož se platí nájem), pípadného zstatku hodnoty podílu investiních náklad, pipadajících na bytovou jednotku, jmenovitých oprav pipadajících na bytovou jednotku provedených od do okamžiku prodeje bytové jednotky a pípadného zstatku ve fondu oprav, pipadajícího na pedmtnou bytovou jednotku, vše díve zaplaceno pvodním vlastníkem bytové jednotky. Kupní cena je u tetí etapy prodej byt je rovna soutu základu kupní ceny, zstatkové hodnoty vnitního vybavení (z nhož se platí nájem), pípadného zstatku hodnoty podílu investiních náklad, jmenovitých 1

2 oprav pipadajících na bytovou jednotku a pípadného zstatku ve fondu oprav, pipadajícího na pedmtnou bytovou jednotku, vše díve zaplaceno pvodním vlastníkem bytové jednotky. Investiní náklady a náklady na jmenovité opravy se v píslušné výši zahrnují do kupní ceny ve všech pípadech, kdy k realizaci došlo nebo dojde v období od do okamžiku prodeje bytové jednotky. Msíní zálohy do fondu oprav bude Msto Hodonín hradit od založení spoleenství vlastník jednotek ve výši stanovené tímto spoleenstvím vlastník jednotek. Zstatek na fondu oprav bude pipoten ke kupní cen ped podpisem kupní smlouvy. Kupující je povinen uhradit kupní cenu vypotenou dle tohoto odstavce ve výši stanovené k poslednímu dni pedcházejícího msíce ped uhrazením kupní ceny. 2. Základ kupní ceny iní 20% z ceny ze znaleckého posudku dle l. I bod 6 tchto Zásad. Kupní cena je u tvrté etapy prodeje byt rovna soutu základu kupní ceny, zstatkové hodnoty vnitního vybavení (z nhož se platí nájemné), pípadného zstatku hodnoty podílu investiních náklad, pipadajících na bytovou jednotku, jmenovitých oprav pipadajících na bytovou jednotku provedených od do okamžiku prodeje bytové jednotky a pípadného zstatku ve fondu oprav, pipadajícího na pedmtnou bytovou jednotku, vše díve zaplaceno pvodním vlastníkem bytové jednotky. Bytové jednotky, jejichž nájemci nebudou mít zájem o koupi pronajaté bytové jednotky do osobního vlastnictví, nebudou prodány do roku 2022 tetí osob. 3. Kupní cena musí být uhrazena v plné výši nejpozdji ped podáním návrhu na vklad vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí. Kupní cena obsažená v nabídce platí pro nájemce po dobu šesti msíc ode dne, kdy mu byla nabídka doruena. 4. U bytových jednotek právn i fyzicky volných, kde vznikne nájemní pomr ode dne úinnosti tchto zásad dle Zásad pronajímání mstských byt (netýká se výmn byt a pechod nájm, a majetkového vypoádání v zájmu Msta Hodonína mezi Mstem Hodonínem a nájemci byt), bude kupní cena stanovena pimen dle ustanovení odst. 1, l. III. tchto zásad, piemž základ kupní ceny je stanoven ve výši minimáln 60 % odhadní ceny bytové jednotky dle l. I odst. 6 tchto zásad. Tato bytová jednotka bude prodána zájemci s nejvyšší nabídkou. Nový nájemce uhradí zálohu ve výši pedpokládané kupní ceny ped podpisem nájemní smlouvy. Bližší postup upravují Zásady pronajímání mstských byt. V pípad, že nebude prokazateln možno k neobsazené bytové jednotce urené k prodeji po splnní všech náležitostí sjednat nájem z dvodu nezájmu potenciálních nájemc, je možno za dodržení všech zákonných podmínek opakovan snížit kupní cenu, a to vždy maximáln o 10% základu kupní ceny. Tento bod se nepoužije pro IV. etapu (viz bod 2). 5. Vlastník vytvoí zvláštní úelový úet, na který odvede ást finanních prostedk získaných z prodeje bytových jednotek, na úhradu pípadných skrytých vad. 6. Prodejce Mstská bytová správa zajistí zpracování znaleckých posudk na objekty dle pílohy. 1 a prohlášení vlastníka o vymezení jednotek s pedepsanými náležitostmi dle zákona.72/1994 Sb. Následn zajistí vklad prohlášení vlastníka do katastru nemovitostí. 7. Prodejce Mstská bytová správa na základ pedcházejícího bodu zpracuje nabídku ke koupi bytové jednotky, vetn smlouvy o budoucí kupní smlouv a zašle je oprávnným nájemcm. 8. Prodejce Mstská bytová správa na základ potvrzené nabídky, po zaplacení kupní ceny, zpracuje kupní smlouvu a vyzve dosavadní nájemce k podpisu. Zárove pipraví k podpisu píkazní smlouvu o obstarávání správy domu. 9. Nájemce po prostudování nabídky potvrdí smlouvu o budoucí smlouv kupní a zašle ji nebo odevzdá prodejci, nejpozdji do 90 dn ode dne, kdy mu byla prokazateln doruena. 10. Nájemce po uhrazení kupní ceny na základ výzvy podepíše kupní smlouvu a píkazní smlouvu o obstarávání správy domu. 11. Prodejce Mstská bytová správa po zaplacení kupní ceny ukoní výbr nájemného k poslednímu dni msíce, v nmž kupující nabyl vlastnické právo k bytové jednotce vkladem do katastru nemovitostí, a zahájí výbr plateb podle píkazní smlouvy o obstarávání správy domu. 12. Prodejce Mstská bytová správa po podpisu kupní smlouvy zajistí vklad do katastru nemovitostí. 13. Nájemci, kteí nepodepíší kupní smlouvu do šesti msíc ode dne doruení nabídky, mají právo na pednostní nabytí bytové jednotky po dobu jednoho roku od uplynutí šesti msíc, za podmínek stanovených v 606 obanského zákoníku. 14. Finanní operace související s prodejem bytových jednotek ve vlastnictví Msta Hodonína budou realizovány pes zvláštní bžný úet, zízený pouze k tomuto úelu.veškeré tržby i náklady, spojené s prodejem, budou probíhat pes tento úet. Vztahy mezi vlastníkem a prodejcem Mstskou bytovou správou jsou upraveny mandátní smlouvou. IV. Prodej tetí osob 1. U bytových jednotek, jejichž nájemci nevyužili možnosti koup dle zákona. 72/1994 Sb., bude zveejnn zámr Msta Hodonína prodat tyto bytové jednotky tetím osobám, a tyto bytové jednotky budou k prodeji tetím osobám nabídnuty i v tisku. 2

3 2. Po projevení zájmu 3. osobou o koupi bytové jednotky bude prodejce Mstská bytová správa postupovat v souladu s 22 zákona. 72/1994 Sb. a zákona o obcích. 3. Základ kupní ceny bytové jednotky s nájemcem je stanoven pro tetí osoby ve výši 60 % ceny dle l. I., odst. 6. tchto zásad. Pro stanovení nabídkové kupní ceny bude dále postupováno obdobn jako v l. III., odst. 1. Bytová jednotka s nájemcem bude prodána tomu zájemci, který nabídne nejvyšší cenu, odpovídá-li zájemce zásadám uvedeným v Píloze. 2 Zásad prodeje byt. Nabídne-li stejnou cenu více osob, bude provedeno losování. 4. Volná bytová jednotka (bez nájemce) v domech, ve kterých již probíhá prodej, bude prodána zájemci s nejvyšší nabídkou dle l.iii., bod Pi prodeji bytové jednotky 3. osob budou pimen použita ustanovení tchto zásad pro prodej bytové jednotky nájemci. 6. Prodej bytové jednotky 3. osob dle l. IV., bod. 3, schvaluje Zastupitelstvo Msta na základ doporuení bytové komise a Rady Msta. 7. Bližší postup pi výbru budoucího vlastníka urují Zásady zpsobu výbru budoucího vlastníka bytové jednotky s nájemcem schválené Zastupitelstvem Msta dne , které tvoí pílohu. 2 tchto zásad V. Prodej právn a fyzicky volných byt 1. U bytových jednotek právn a fyzicky volných bude základ kupní ceny stanoven ve výši 70% ceny ze znaleckého posudku bytové jednotky dle l. I odst. 6 tchto zásad. 2. Minimální kupní cena je rovna soutu základu kupní ceny, zstatkové hodnoty vnitního vybavení, pípadného zstatku hodnoty podílu investiních náklad, pipadajících na bytovou jednotku, jmenovitých oprav pipadajících na bytovou jednotku obdobn jako u l. III. odst. 1 zásad. Tato bytová jednotka bude prodána zájemci s nejvyšší nabídkou. Vítzný uchaze uhradí ped podpisem kupní smlouvy kupní cenu a dále pípadný zstatek ve fondu oprav pipadající na pedmtnou bytovou jednotku, který zaplatil pvodní vlastník. VI. Prodej nebytového prostoru 1. Vlastník zveejní zámr prodeje nebytové jednotky (vetn minimální ceny) na informaních tabulích Msta Hodonína a v tisku. 2. Nebytová jednotka bude prodána na základ rozhodnutí Zastupitelstva Msta. Minimální cena jednotky je ve výši 40%odhadní ceny nebytové jednotky stanovené dle l. I bod. 6. Nebytová jednotka bude prodána zájemci s nejvyšší nabídkou. 3. Kupní cena musí být uhrazena v plné výši nejpozdji ped podáním návrhu na vklad kupní smlouvy. VII. Závrená ustanovení 1. Pravidla pro prodej bytových jednotek, které se nacházejí v dom, který byl schválen k prodeji ped úinností tchto zásad a zárove prodej bytových jednotek v tomto dom ješt nebyl zahájen, se ídí dle zásad platných a úinných od Výet takových dom je obsahem pílohy. 4 Zásad prodeje Seznam dom urených k prodeji ped , u nichž prodej do nebyl zahájen, která je nedílnou souástí tohoto dodatku. 2. Zásady prodeje mstských byt a nebytových prostor byly schváleny usnesením zastupitelstva msta dne Zásady prodeje mstských byt a nebytových prostor jsou platné a úinné od Dodatek. 1 byl schválen usnesením Zastupitelstva Msta Hodonína. 579 na 6. zasedání, konaném dne Dodatek. 1 nabývá platnosti a úinnosti dnem následujícím po dni, v nmž dojde ke schválení tohoto Dodatku. 1 zastupitelstvem msta. 6. Dodatek. 2 byl schválen usnesením Zastupitelstva Msta Hodonína na 10. zasedání, konaném dne Dodatek. 2 nabývá úinnosti dnem Dodatek. 3 byl schválen usnesením Zastupitelstva Msta Hodonína na 10. zasedání, konaném dne Dodatek. 3 nabývá úinnosti dnem Prodej bytových jednotek, který byl zahájen do nejmén zasláním nabídky pevodu bytu do vlastnictví se ídí Zásadami platnými ped Tyto zásady obsahují dodatky. 1, 2, 3,4 a Dodatek. 4 byl schválen usnesením Zastupitelstva Msta Hodonína na 18. zasedání, konaném dne Dodatek. 4 nabývá úinnosti dnem

4 14. Prodej bytových jednotek, který byl zahájen do úinnosti Dodatku. 4 nejmén zasláním nabídky pevodu bytu do vlastnictví se ídí Zásadami prodeje mstských byt a nebytových prostor úinnými do Dodatek. 5 byl schválen usnesením Zastupitelstva Msta Hodonína. 188 na 5. zasedání, konaném dne Dodatek. 5 nabývá úinnosti dnem Dodatek. 6 byl schválen usnesením Zastupitelstva Msta Hodonína. 289 na 6.zasedání, konaném dne Dodatek. 6 nabývá úinnosti dnem V Hodonín: Mgr. Jií Mráka starosta msta Píloha. 1 Seznam dom nov urených k prodeji a) První etapa ulice íslo or. pop. parc. Anenská /1,2261 /2 Blažkova Blažkova /1,1005 /2 Brandlova Brandlova Brandlova Brandlova Brandlova Brandlova Brandlova /1,2,3 Brandlova /1,2 Brandlova /1,2 Janákova /1 Janákova /1 Lesní Lesní Lesní Lesní Lesní Lesní Lesní Lesní Lesní Luní Luní Luní Luní Luní Nádražní ádek Národní tída /1 Národní tída /2 Oovská 18a ,924/11 4

5 Oovská 18b ,924/11 Oovská 18c ,924/11 Palackého /1,1005 /2 Palackého 45/A /1,1005 /2 Sadová Sadová Sadová Slavíkova Slavíkova Slunená Slunená Úprkova Úprkova Úprkova Vesová Vesová Vesová Vesová Vesová b) Druhá etapa ulice íslo íslo or. pop. parcela Oovská st.8519/1,2 st.8518/1,2,3,4 st.8517 Oovská st.8516, st.8515/1, Oovská st.8501 st.8502 Slunená st.8055 st.8054 nám. Osvobození st.8633 nám. Osvobození st.8632 Lužní st.6347 st.6348 st.6349 c) Tetí etapa ulice íslo íslo or. pop. parcela I. Olbrachta st.2873 Národní tída st.2872 st.7776/1,2,3,4,5 st Národní tída st.5779/1,2 5

6 Národní tída st.5288 Národní tída st.5286, 9124 Národní tída st.5286, 9124 d) tvrtá etapa ulice íslo íslo or. pop. parcela Brandlova Velkomoravská st. 320/3 st. 5986/1, st. 5986/2 st. 5985/3, st. 5985/2, st. 5985/1 st. 5984/1, st. 5984/2 st st. 5982/1, st. 5982/2 st. 5981/1, st. 5981/2 Píloha. 2 Zásady zpsobu výbru budoucího vlastníka bytové jednotky s nájemcem 1. Prodej bytových jednotek s nájemcem bude realizován v souladu se Zásadami prodeje mstských byt a nebytových prostor podle zák.. 72/1994 Sb., v platném znní, které jsou platné a úinné od Zájemce o koupi bytové jednotky s nájemcem nesmí být nejpozdji ke dni podepsání kupní smlouvy dlužníkem vi Mstu Hodonín ani organizacím zízených nebo založených Mstem Hodonín (Mstská bytová správa, spol. s r. o. Hodonín, Teza Hodonín-tlovýchovná zaízení Msta Hodonín, Dm kultury Mstské kulturní centrum Hodonín, Lázn Hodonín, Zoologická zahrada Hodonín, Tespra Hodonín s. r. o., základní školy a mateské školy). 3. Pi výbru budou upednostnny fyzické osoby ped právnickými osobami. 4. V pípad, že je na koupi bytové jednotky s nájemcem evidována žádost pouze jednoho zájemce, bude pedmtná bytová jednotka prodán tomuto zájemci. 5. Pokud je o koupi bytové jednotky s nájemcem evidováno více zájemc, žadatel který již v minulosti bytovou jednotku s nájemcem od Msta Hodonína odkoupil, nebude v této vci projednáván 5. Zastupitelstvo msta rozhodne o budoucím vlastníku bytové jednotky, vetn náhradník. 6. Zásady zpsobu výbru budoucího vlastníka bytové jednotky s nájemcem byly schváleny usnesením zastupitelstva msta ze dne Zásady nabývají úinnosti dne

7 Píloha. 3 Zásady prodeje bytových jednotek - pdních byt. 1. Pi prodeji pdního bytu bude pimen postupováno v souladu s platnými Zásadami prodeje mstských byt a nebytových prostor Msta Hodonína. 2. V souladu s l. VIII. Cena platných Zásad hospodaení s pdními prostory Msta Hodonína, bude kupní cena takovéto bytové jednotky urena následujícím zpsobem: soutem a. 25% odhadní ceny dle l. I. odst. 6. Zásad prodeje mstských byt a nebytových prostor Msta Hodonína pozemku náležícího k bytové jednotce b. náklad na poízení pípadného geometrického plánu dle píslušného spoluvlastnického podílu c. náklad na na znalecký posudek a prohlášení vlastníka dle spoluvlastnického podílu d. náklad na statický posudek e. cenou za 1m 2, která je stanovena následovn: 150,- K/m2 do 10let stáí domu 100,- K/m let stáí domu 50,- K/m let stáí domu 10,- K/m let stáí domu 2,- K/m2 40 a více let stáí domu Tato cena bude upravována v souladu se stanovenou mírou inflace pro jednotlivý rok. f. pípadné další náklady související s prodejem pdního prostoru 3. Ped podpisem kupní smlouvy nájemce pdního bytu vypoádá s pronajímatelem veškeré úhrady za užívání bytu od kolaudace bytu ke dni podpisu kupní smlouvy. 4. Ped podpisem kupní smlouvy kupující doloží aktuální doklad o bezdlužnosti vi Mstu Hodonín. Píloha. 4 Seznam dom urených k prodeji ped , u nichž prodej podle zákona. 72/1994 Sb. do nebyl zahájen Hodonín, Brandlova 131, 133, 135 Hodonín, Jánošíkova 1 Hodonín, Masarykovo nám. 28 Hodonín, Nesyt 1-3 Hodonín, Pánov 3132, 3166 Hodonín, Pánov 3699, 3700 Hodonín, Sadová 6 Píloha. 5 Seznam byt v domech urených k prodeji ped , u nichž prodej podle zákona. 72/1994 Sb. do nebyl zahájen, pop. byla zaslána nabídka prodeje, ale v zákonné lht nedošlo k její akceptaci Hodonín, Brandlova 88, byt 3403/19 Hodonín, Brnnská 28 byt 2093/08 Hodonín, Družstevní tvr 12 byt 3131/01 Hodonín, Erbenova 3, byt 3051/11 Hodonín, Erbenova 11, byt 3055/04 Hodonín, G. Preissové 4, byt 3471/02 Hodonín, Horní Valy 7, byt 2776/05 7

8 Hodonín, Kikova 24, byt 2855/05 Hodonín, Nám. B. Martin 1, byt 3014/01 Hodonín, Nám. B. Martin 3, byt 3016/06 Hodonín, Slavíkova 4, byt 1548/01 Hodonín, U ervených domk 22, byt 2967/06 Hodonín, Vanurova 1, byt 3418/11 Hodonín Mšanská 14, byt. 1686/ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Od zaátku druhého roku nájmu si pronajímatel vyhrazuje právo zvýšit nájemné až o 15 %. Toto zvýšené nájemné bude platit pro celý druhý rok nájmu.

Od zaátku druhého roku nájmu si pronajímatel vyhrazuje právo zvýšit nájemné až o 15 %. Toto zvýšené nájemné bude platit pro celý druhý rok nájmu. usnesením. 227 Rady msta Vimperk ze dne 1.3.2004, usnesením. 697 Rady msta Vimperk ze dne 28.6.2004 a usnesením. 636 Rady msta Vimperk ze dne 11.6.2007 zámr.74/19/07 pronájmu a budoucího prodeje nemovitostí

Více

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk usnesením. 371 Rady msta Vimperk ze dne 16.4.2007 zámr. 44/11/07 prodeje ásti pozemk vedených u Katastrálního úadu pro Jihoeský kraj, Katastrálního pracovišt Prachatice v katastru nemovitostí pro obec

Více

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy píloha. 1 usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy. 09/14 ze dne 24. ervna 1999 A) Obecné zásady 1. Zásady postupu pi prodeji bytových dom

Více

VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI

VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Msto Stíbro. Obecn závazná vyhláška. 22/l996 O POSTUPU PI PEVODECH A PRONÁJMU NEMOVITÉHO MAJETKU

Msto Stíbro. Obecn závazná vyhláška. 22/l996 O POSTUPU PI PEVODECH A PRONÁJMU NEMOVITÉHO MAJETKU Msto Stíbro Obecn závazná vyhláška. 22/l996 O POSTUPU PI PEVODECH A PRONÁJMU NEMOVITÉHO MAJETKU V zájmu zajištní jednotného postupu pi pevodech nemovitého majetku msta do vlastnictví fyzických nebo právnických

Více

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Usnesení. 35 Zastupitelstvo msta bere na vdomí pehled plnní usnesení ze dne 11.12.2006 a bere

Více

Msto Vimperk Steinbrenerova 6, Vimperk, IO: zveejuje

Msto Vimperk Steinbrenerova 6, Vimperk, IO: zveejuje dle usnesení. 505 Rady msta Vimperk ze dne 22.5.2006 nabídku. 6/06 pronájmu pozemku vhodného pro výstavbu nízkopodlažního bytového domu, zapsaného u KÚ v Prachaticích, v katastru nemovitostí pro obec Vimperk

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007 Usnesení. 508 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 7. 5. 2007. Usnesení. 509 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu ásti pozemku zapsaného

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 26.02.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 26.02.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 26.02.2007 Usnesení. 180 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 19.02.2007. Usnesení. 181 Rada msta souhlasí s vyhrazením 5 parkovacích míst v ulici Pivovarská,

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Píloha.1 k usnesení Rady HMP. 1500 ze dne 5.12.2000 CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Celomstsky závazná

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.01.2007 Usnesení. 19 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 8. 1. 2007. Usnesení. 20 Rada msta souhlasí v souladu s 715 obanského zákoníku s výmnou

Více

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zastupitelstvo města Znojma se na svém zasedání konaném dne 16. 6. 2011 usnesením č. 31/2011, bodem č. 1322 usneslo vydat

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 22.01.2007 Usnesení. 75 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 15.01.2006 Usnesení. 76 Rada msta rozhodla uzavít mandátní smlouvu, jejíž pedmtem je poskytovat

Více

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zastupitelstvo města Znojma se na svém zasedání konaném dne 16. 6. 2011 usnesením č. 31/2011, bodem č. 1322 usneslo vydat

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

Z á s a d y pro prodej bytů ve vlastnictví obce Holoubkov

Z á s a d y pro prodej bytů ve vlastnictví obce Holoubkov OBEC HOLOUBKOV Opatření orgánů obce č. 2/2012 Z á s a d y pro prodej bytů ve vlastnictví obce Holoubkov Zastupitelstvo obce Holoubkov vydává svým usnesením č. 12/06/2012 8.1 ze dne 25.6.2012 tyto Zásady

Více

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU. R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Zpracovatel: Ing. Jan Kvasnika, povený vedením odboru kancelá starosty Rozsah psobnosti: uvolnní lenové zastupitelstva, pedsedové výbor ZM a komisí RM

Více

P R A V I D L A upravující otázky související s nájmem byt a zajišování bytových náhrad v domech ve vlastnictví Msta Vimperk

P R A V I D L A upravující otázky související s nájmem byt a zajišování bytových náhrad v domech ve vlastnictví Msta Vimperk P R A V I D L A upravující otázky související s nájmem byt a zajišování bytových náhrad v domech ve vlastnictví Msta Vimperk l. I 1/Byty a bytové náhrady se zajišují v domech ve vlastnictví Msta Vimperk

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Obecná ustanovení

I. Úvodní ustanovení. II. Obecná ustanovení Opatření obce č. 4/2010 Prodej bytů a domů z majetku Města Krnova ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Úvodní ustanovení 1.

Více

OBEC Sosnová. Obecn závazná vyhláška. 1/2012,

OBEC Sosnová. Obecn závazná vyhláška. 1/2012, OBEC Sosnová Obecn závazná vyhláška. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shroma%&ování, sbru, p'epravy, t'ídní, vyu%ívání a odstra)ování komunálních odpad* Zastupitelstvo obce Sosnová se na svém

Více

Město Strakonice. ZÁSADY PRODEJE BYTŮ ve vlastnictví města Strakonice

Město Strakonice. ZÁSADY PRODEJE BYTŮ ve vlastnictví města Strakonice Město Strakonice ZÁSADY PRODEJE BYTŮ ve vlastnictví města Strakonice Schváleno Městským zastupitelstvem dne 9.5.2001 (čl. III. bod 1, IV. a VI c) schválen ZM dne 16.6.2004) (čl. III. bod 1 a čl. VII. schválen

Více

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy 72/1994 Sb. ZÁKON ze dne 24. bezna 1994, kterým se upravují nkteré spoluvlastnické vztahy k budovám a nkteré vlastnické vztahy k bytm a nebytovým prostorm a doplují nkteré zákony (zákon o vlastnictví byt)

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

VEEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o vydání zastavného území v k.ú. Popovice u Brandýsa

VEEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o vydání zastavného území v k.ú. Popovice u Brandýsa Mstský úad Brandýs nad Labem Stará Boleslav ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A PAMÁTKOVÉ PE pracovišt Praha 1 nám. Republiky 3, 110 01 Praha 1, 221 621 111. jedn. : 2008/ 9515-140 65 V/5 Vyizuje: Ing. arch. Bredová

Více

u j e d n a l i t u t o s m l o u v u o b u d o u c í k u p n í s m l o u v

u j e d n a l i t u t o s m l o u v u o b u d o u c í k u p n í s m l o u v Ing. Gabriela Burzová I: 70339791 se sídlem Veleslavínská 48/39, PS 162 00 Praha 6, Veleslavín, ustanovený insolvenní správce dlužníka Vladimír Kratochvíl, R 801007/4259, bytem V Násypu 345/13, Praha 5,

Více

Zastupitelstvo města Žlutice

Zastupitelstvo města Žlutice Zastupitelstvo města Žlutice Z á s a d y postupu při prodeji bytů a bytových domů z majetku města Žlutice Zastupitelstvo města Žlutice se usneslo na zásadách postupu, podle kterých budou převáděny panelové

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Usnesení. 456 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 09.05.2006. Usnesení. 457 Rada msta rozhodla uzavít Dohodu o spolupráci pi zajištní zptného

Více

Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice pro 2. etapu prodeje

Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice pro 2. etapu prodeje Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice pro. etapu prodeje Zastupitelstvo města Horažďovice schválilo svým usnesením č. 15. dne 19.05.014 tyto Zásady postupu při prodeji

Více

Pedmt úpravy. Vymezení pojm

Pedmt úpravy. Vymezení pojm 372/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 12. íjna 2001, kterou se stanoví pravidla pro rozútování náklad na tepelnou energii na vytápní a náklad na poskytování teplé užitkové vody mezi

Více

Základní škola a Mateská škola Frenštát pod Radhoštm, Tyršova 913, okres Nový Jiín

Základní škola a Mateská škola Frenštát pod Radhoštm, Tyršova 913, okres Nový Jiín Základní škola a Mateská škola Frenštát pod Radhoštm, Tyršova 913, okres Nový Jiín Smrnice. 1 Smrnice editelky školy ke stanovení výše úplaty za pedškolní vzdlávání dítte v Mateské škole Markova 1176.j:

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Usnesení. 522 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 22.05.2006. Usnesení. 523 Rada msta Vimperk rozhodla uzavít Dodatek.1 ke smlouv o dílo.05/06

Více

ZÁSADY pro prodej obytných domů

ZÁSADY pro prodej obytných domů ZÁSADY pro prodej obytných domů a souvisejících pozemků z vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Slezská Ostrava -------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku, DBS města Písku V Písku dne: 07.09.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 29.09.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Změna zásad prodeje nebytových prostor NÁVRH USNESENÍ

Více

ZÁSADY postupu při prodeji bytových jednotek

ZÁSADY postupu při prodeji bytových jednotek O b e c P í š ť 747 18 Píšť č. p. 58 ZÁSADY postupu při prodeji bytových jednotek Zastupitelstvo Obce Píšť rozhodlo na svém 2. zasedání dne 22.12.2010 o následujícím postupu (dále jen Zásady) při prodeji

Více

Nabídka pozemk urených k pevodu podle zákona 95/1999 Sb. 7 uveejnná Pozemkovým fondem R

Nabídka pozemk urených k pevodu podle zákona 95/1999 Sb. 7 uveejnná Pozemkovým fondem R Nabídka pozemk urených k pevodu podle zákona 95/1999 Sb. 7 uveejnná Pozemkovým fondem R za okres v katastru Praha-východ Brandýs nad Labem Datum vyhlášení kola : 1.22006 Poslední den podání žádosti o nabídnuté

Více

Z á s a d y prodeje bytů v majetku města Vlašimi, které nebyly dosud prodány podle Směrnice č. 2/2011, ve znění pozdějších změn a doplňků

Z á s a d y prodeje bytů v majetku města Vlašimi, které nebyly dosud prodány podle Směrnice č. 2/2011, ve znění pozdějších změn a doplňků Směrnice č. 2/2013 Zastupitelstva města Vlašimi Z á s a d y prodeje bytů v majetku města Vlašimi, které nebyly dosud prodány podle Směrnice č. 2/2011, ve znění pozdějších změn a doplňků Zastupitelstvo

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

ad pro zastupování státu ve v cech majetkových Územní pracovišt St ední echy, Rašínovo náb eží 390/42, Praha 2 O Z N Á M E N Í

ad pro zastupování státu ve v cech majetkových Územní pracovišt St ední echy, Rašínovo náb eží 390/42, Praha 2 O Z N Á M E N Í #4571/SKL/2014-SKLM@T 4571/SKL/2014-SKLM.j.: UZSVM/SKL/4468/2014-SKLM ad pro zastupování státu ve vcech majetkových Územní pracovišt Stední echy, Rašínovo nábeží 390/42, 128 00 Praha 2 O Z N Á M E N Í

Více

ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969. o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1

ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969. o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1 39/1969 ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969 o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1 eská národní rada vycházejíc ze zásad nabývání a pozbývání státního obanství

Více

Obsah vyhlášky. Sazby poplatku

Obsah vyhlášky. Sazby poplatku Právní pedpis hl. m. Prahy.23/2003 Obecn závazná vyhláška o místním poplatku ze ps Datum vydání: 27.11.2003 Datum úinnosti: 1.1.2004 Pozmovací vyhlášky/naízení 21.10.2004 -.18/2004 Obecn závazná vyhláška,

Více

Statutární město Ostrava městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz rada městského obvodu Materiál č. 04/OM/04, příloha č. 4. Zásady ZAS

Statutární město Ostrava městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz rada městského obvodu Materiál č. 04/OM/04, příloha č. 4. Zásady ZAS Statutární město Ostrava Zásady ZAS 2013 03 Zásady pro prodej domů, bytů, nebytových prostorů a souvisejících pozemků z vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Moravská Ostrava

Více

ORGANIZANÍ ÁD SPRÁVY KOLEJÍ A MENZ MENDELOVY UNIVERZITY V BRN

ORGANIZANÍ ÁD SPRÁVY KOLEJÍ A MENZ MENDELOVY UNIVERZITY V BRN ORGANIZANÍ ÁD SPRÁVY KOLEJÍ A MENZ MENDELOVY UNIVERZITY V BRN j. 25953/2011-43810 ze dne 19. prosince 2011 Organizaní ád Správy kolejí a menz Mendelovy univerzity v Brn ást I Zízení, právní postavení a

Více

Hlavní msto Praha RADA HLAVNÍHO MSTA PRAHY U S N E S E N Í. Rady hlavního msta Prahy

Hlavní msto Praha RADA HLAVNÍHO MSTA PRAHY U S N E S E N Í. Rady hlavního msta Prahy Hlavní msto Praha RADA HLAVNÍHO MSTA PRAHY U S N E S E N Í Rady hlavního msta Prahy íslo 1360 ze dne 20.9.2005 k návrhu na zrušení usnesení Rady HMP. 1500 ze dne 5.12.2000 schválení Pravidel pro pronájem

Více

Městský úřad Uničov Masarykovo nám. č. 1, Uničov

Městský úřad Uničov Masarykovo nám. č. 1, Uničov Rozdělovník: Výtisk č. Městský úřad Uničov Masarykovo nám. č. 1, 783 91 Uničov Zásady Z / 03 /2014 Pravidla prodeje bytových domů a jednotek z majetku města Útvar Převzal Datum Výtisk č. 1 STA 11 ŽPR 2

Více

Související ustanovení ObZ: 66, 290, 1116 až 1157, 1158 a násl., 1223 až 1235, 1694, 1868 odst. 1, 2719, 2721, 2746, 2994, 3055, 3062, 3063,

Související ustanovení ObZ: 66, 290, 1116 až 1157, 1158 a násl., 1223 až 1235, 1694, 1868 odst. 1, 2719, 2721, 2746, 2994, 3055, 3062, 3063, Pídatné spoluvlastnictví Obecná ustanovení 1223 (1) Vc náležící spolen nkolika vlastníkm samostatných vcí urených k takovému užívání, že tyto vci vytváejí místn i úelem vymezený celek, a která slouží spolenému

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 05.06.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 05.06.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 05.06.2006 Usnesení. 544 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 29.05.2006. Usnesení. 545 Rada msta souhlasí s umístním pedzahrádky ped provozovnou Desperado

Více

Obecn závazná vyhláška o parkování na místních komunikacích ve mst Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Obecn závazná vyhláška o parkování na místních komunikacích ve mst Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Vyvšeno dne : - 4 08-1998 Sejmuto dne : Obecn závazná vyhláška o parkování na místních komunikacích ve mst Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Mstské zastupitelstvo v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi

Více

u j e d n a l i t u t o s m l o u v u o b u d o u c í k u p n í s m l o u v

u j e d n a l i t u t o s m l o u v u o b u d o u c í k u p n í s m l o u v Ing. Gabriela Burzová I: 70339791 se sídlem Veleslavínská 48/39, PS 162 00 Praha 6, Veleslavín, ustanovený insolvenní správce dlužníka Vladimír Kratochvíl, R 801007/4259, bytem V Násypu 345/13, Praha 5,

Více

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEEJNÉ SOUTŽE. o nejvhodnjší návrh na uzavení smlouvy o úplatném pevodu akcií. (dále jen Podmínky )

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEEJNÉ SOUTŽE. o nejvhodnjší návrh na uzavení smlouvy o úplatném pevodu akcií. (dále jen Podmínky ) PODMÍNKY OBCHODNÍ VEEJNÉ SOUTŽE o nejvhodnjší návrh na uzavení smlouvy o úplatném pevodu akcií. (dále jen Podmínky ) FRUTA Podivín,a.s. se sídlem Podivín, Rybáe 156/157, PS: 69145, I: 49968556, zapsaná

Více

APLIKACE ZÁKONA. 159/2006 Sb., o stetu zájm

APLIKACE ZÁKONA. 159/2006 Sb., o stetu zájm APLIKACE ZÁKONA. 159/2006 Sb., o stetu zájm Dne ledna 2007 nabyl úinnosti zákon. 159/2006 Sb., o stetu zájm, a vyhláška. 578/2006 Sb., kterou se stanoví struktura a formát formuláe pro podávání oznámení

Více

Článek I. Základní ustanovení

Článek I. Základní ustanovení Zásady prodeje bytů v bytových domech ve vlastnictví obce Kuks -------------------------------------------------------------------------------- Zastupitelstvo obce Kuks rozhodlo na svém veřejném zasedání

Více

SMĚRNICE K PRODEJI, OCEŇOVÁNÍ, PRONÁJMU A PACHTU POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ OBCE DŽBÁNICE

SMĚRNICE K PRODEJI, OCEŇOVÁNÍ, PRONÁJMU A PACHTU POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ OBCE DŽBÁNICE SMĚRNICE K PRODEJI, OCEŇOVÁNÍ, PRONÁJMU A PACHTU POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ OBCE DŽBÁNICE Obec : Džbánice Adresa : Džbánice 50, 671 71 Hostěradice IČ : 00600334 Směrnici zpracoval : Roman Suttr - starosta

Více

Smrnice upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty SMRNICE

Smrnice upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty SMRNICE SMRNICE sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len Strana 1 (celkem 6) S M R N I C E upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního

Více

Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne

Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne 22. 2. 2009 Pítomni: Stanislav Michal, Ing. František Hladil Pavel Toman Kamil ech Radek Dvoáek Vladimír Konopá Program: 1) Zpráva finanního

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY Z Á S A D Y

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY Z Á S A D Y STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY Z Á S A D Y pro prodej bytů, nebytových prostorů a souvisejících pozemků z vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu

Více

ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Zásady postupu při prodeji nemovitostí ve vlastnictví a spoluvlastnictví

Více

O Z N Á M E N Í o výb rovém ízení ís. SRA/011/2014 a jeho podmínkách

O Z N Á M E N Í o výb rovém ízení ís. SRA/011/2014 a jeho podmínkách #1937/SRA/2014-SRAM@U 1937/SRA/2014-SRAM.j.: UZSVM/SRA/2325/2014-SRAM ad pro zastupování státu ve vcech majetkových Územní pracovišt Stední echy, Rašínovo nábeží 390/42, 128 00 Praha 2 O Z N Á M E N Í

Více

ZÁSADY PRODEJE BYTOVÝCH JEDNOTEK OPRÁVNĚNÝM NÁJEMCŮM,

ZÁSADY PRODEJE BYTOVÝCH JEDNOTEK OPRÁVNĚNÝM NÁJEMCŮM, ZÁSADY PRODEJE BYTOVÝCH JEDNOTEK OPRÁVNĚNÝM NÁJEMCŮM, kteří nevyužili možnosti koupě bytu v rámci 1. nabídek dle Zásad prodeje bytů v domech ve vlastnictví hlavního města Prahy, svěřených Městské části

Více

SpZn: SZ_085012/2010/KUSK Stejnopis. j.: /2011/KUSK. Zpráva o výsledku pezkoumání hospodaení obce NMICE. I: za rok 2010

SpZn: SZ_085012/2010/KUSK Stejnopis. j.: /2011/KUSK. Zpráva o výsledku pezkoumání hospodaení obce NMICE. I: za rok 2010 Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ_085012/2010/KUSK Stejnopis. j.: 006009/2011/KUSK Zpráva o výsledku pezkoumání hospodaení obce NMICE I: 00665169 za rok 2010 Pezkoumání se uskutenilo dne: 22.2.2011

Více

ÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDLÁVÁNÍ

ÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), dne 30. ervna 2008 pod j.

Více

Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty a pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů a ateliérů

Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty a pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů a ateliérů Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty a pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů a ateliérů 1. Základní ustanovení 1.1. Tyto Zásady stanoví podmínky

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

REKLAMANÍ ÁD. ATLANTIK finanní trhy, a.s _Reklamaní ád

REKLAMANÍ ÁD. ATLANTIK finanní trhy, a.s _Reklamaní ád REKLAMANÍ ÁD ATLANTIK finanní trhy, a.s. 1 Obsah I. II. III. IV. V. ÚVODNÍ USTANOVENÍ PODÁNÍ REKLAMACE A STÍŽNOSTI! " PIJETÍ A VYÍZENÍ REKLAMACE A STÍŽNOSTI # $ % EVIDENCE SPOJENÁ S REKLAMACEMI A STÍŽNOSTMI

Více

Prohlášení vlastníka domu.p.975 (Konvalinka) o vymezení jednotek v budov

Prohlášení vlastníka domu.p.975 (Konvalinka) o vymezení jednotek v budov První rezidenní uzavený investiní fond, a.s. I: 241 30 249; se sídlem Praha 3, Žižkov, Konvova 2660/141, PS 130 83; zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17277; jednající

Více

SpZn: SZ_078996/2011/KUSK Stejnopis. 2 j.: /2012/KUSK. Zpráva o výsledku pezkoumání hospodaení obce HRDLÍV. I: za rok 2011

SpZn: SZ_078996/2011/KUSK Stejnopis. 2 j.: /2012/KUSK. Zpráva o výsledku pezkoumání hospodaení obce HRDLÍV. I: za rok 2011 Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ_078996/2011/KUSK Stejnopis. 2 j.: 000781/2012/KUSK Zpráva o výsledku pezkoumání hospodaení obce HRDLÍV I: 00234419 za rok 2011 Pezkoumání se uskutenilo dne: 2.3.2012

Více

Postup při prodeji bytových domů

Postup při prodeji bytových domů Pravidla postupu při prodeji bytových domů ve vlastnictví obce Doupovské Hradiště ve znění schváleném na 6. zasedání Zastupitelstva obce Doupovské Hradiště konaném dne 17. srpna 2016 usnesením číslo: 56/6/2016

Více

Úřední deska obecního úřadu Supíkovice a Vyvěšeno dne: Svěšeno dne:

Úřední deska obecního úřadu Supíkovice a  Vyvěšeno dne: Svěšeno dne: Úřední deska obecního úřadu Supíkovice a WWW.SUPIKOVICE.CZ: Vyvěšeno dne: 19.10.2015 Svěšeno dne: 04.11.2015 Digitálně podepsal Marie Kučáková DN: c=cz, o=obec Supíkovice [IČ 00303429], ou=177, cn=marie

Více

K bodu 1 programu: Mimoádné 41. zasedání ZM Praha Bchovice zahájil dne ve 20:10 hodin starosta M Praha Bchovice Ing. Jií Santolík.

K bodu 1 programu: Mimoádné 41. zasedání ZM Praha Bchovice zahájil dne ve 20:10 hodin starosta M Praha Bchovice Ing. Jií Santolík. Zápis z mimoádného 41. zasedání Zastupitelstva M Praha Bchovice konaného dne 14. 12. 2005 v zasedací místnosti ÚM Praha Bchovice, Za Poštovskou zahradou 479, Praha 9 K bodu 1 programu: Mimoádné 41. zasedání

Více

Z Á S A D Y. Část I. Úvodní ustanovení. Část II. Vymezení pojmů

Z Á S A D Y. Část I. Úvodní ustanovení. Část II. Vymezení pojmů Zastupitelstvo města Havířova Usnesením č.138/4/zm/07 ze dne 18.6.2007 Usnesením č.436/9/zm/08, bod 1.2. ze dne 14.4.2008 Usnesením č.485/10/zm/08, bod 2 ze dne 23.6.2008 Usnesením č.119/5zm/2011, ze dne

Více

Zásady. Čl. 1 Úvod. Čl. 2 Prodej obytných domů bez nebytových prostor

Zásady. Čl. 1 Úvod. Čl. 2 Prodej obytných domů bez nebytových prostor Zásady prodeje domů, bytů a nebytových prostor a jimi zastavěných pozemků ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřených Městskému obvodu Poruba č. 10/2011 Prodej domů, bytů a nebytových prostor

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 10/2014. Zásady a postup při prodeji a směně pozemků v majetku města Dvůr Králové nad Labem

Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 10/2014. Zásady a postup při prodeji a směně pozemků v majetku města Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 10/2014 Zásady a postup při prodeji a směně pozemků v majetku města Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1. Cílem tohoto vnitřního předpisu

Více

O Z N Á M E N Í. o výb rovém ízení íslo C/37/2015 a jeho podmínkách. na zjišt ní zájemce o koupi nemovitého majetku v kat. území Horní P na.

O Z N Á M E N Í. o výb rovém ízení íslo C/37/2015 a jeho podmínkách. na zjišt ní zájemce o koupi nemovitého majetku v kat. území Horní P na. #1498/CJH/2015-CJHM@+ 1498/CJH/2015-CJHM.j.: UZSVM/CJH/1490/2015-CJHM ad pro zastupování státu ve vcech majetkových Územní pracovišteské Budjovice Odbor Odlouené pracovišt Jindichv Hradec, Na Hradbách

Více

Pravidla pro doprodej bytů a nebytových prostor dle zákona 72/94 Sb. 1) ve znění pozdějších předpisů

Pravidla pro doprodej bytů a nebytových prostor dle zákona 72/94 Sb. 1) ve znění pozdějších předpisů Pravidla pro doprodej bytů a nebytových prostor dle zákona 72/94 Sb. 1) ve znění pozdějších předpisů Zastupitelstvo města Příbora v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb. v platném znění na svém 13.

Více

MĚSTO LOVOSICE ZÁSADY PRODEJE BYTOVÝCH JEDNOTEK A PROSTOR SLOUŽÍCÍCH K PODNIKÁNÍ Z MAJETKU MĚSTA LOVOSICE. I. Preambule

MĚSTO LOVOSICE ZÁSADY PRODEJE BYTOVÝCH JEDNOTEK A PROSTOR SLOUŽÍCÍCH K PODNIKÁNÍ Z MAJETKU MĚSTA LOVOSICE. I. Preambule MĚSTO LOVOSICE ZÁSADY PRODEJE BYTOVÝCH JEDNOTEK A PROSTOR SLOUŽÍCÍCH K PODNIKÁNÍ Z MAJETKU MĚSTA LOVOSICE I. Preambule Prodej bytových jednotek a prostor sloužících k podnikání ve vlastnictví města Lovosice

Více

Zásady postupu pro prodej bytových domů ve vlastnictví hl. m. Prahy, předaných do svěřené správy nemovitostí městské části Praha14.

Zásady postupu pro prodej bytových domů ve vlastnictví hl. m. Prahy, předaných do svěřené správy nemovitostí městské části Praha14. příloha č. 1 Zásady postupu pro prodej bytových domů ve vlastnictví hl. m. Prahy, předaných do svěřené správy nemovitostí městské části Praha14 (dále jen Zásady) Článek 1. Obecná ustanovení 1.1. Městská

Více

ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Zásady postupu při prodeji pozemků ve vlastnictví a spoluvlastnictví statutárního

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Usnesení. 334 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 03.04.2006. Usnesení. 335 Rada msta rozhodla uzavít smlouvu o dílo s ak. mal. Jiím echem,

Více

Zásady. pro nakládání s nemovitým majetkem města Břeclav

Zásady. pro nakládání s nemovitým majetkem města Břeclav Zásady pro nakládání s nemovitým majetkem města Břeclav Schváleny Zastupitelstvem města Břeclavi na 29. zasedání dne 3. 9. 2014, usnesením č. Z/29/14/6.9, účinné od 1. 10. 2014. OBSAH Část I. ČI. I Úvod

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 21.05.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 21.05.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 21.05.2007 Usnesení. 533 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 14.05.2007. Usnesení. 534 Rada msta rozhodla uzavít smlouvu o dílo, jejíž pedmtem je veejná

Více

Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád

Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád Schváleno RM dne 06.06.2012 usnesením. 35/730/2012 Nabývá úinnosti dne 01.07.2012 NAÍZENÍ MSTA NAPAJEDLA. 2/2012, KTERÝM SE VYDÁVÁ TRŽNÍ ÁD Rada

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 18.12.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 18.12.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 18.12.2006 Usnesení. 1357 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 11. 12. 2006. Usnesení. 1358 Rada msta souhlasí se zveejnním zámru prodeje nemovitostí

Více

Pravidla Zastupitelstva Zádveřice - Raková

Pravidla Zastupitelstva Zádveřice - Raková Pravidla Zastupitelstva Zádveřice - Raková Pravidla pro prodej bytových a nebytových jednotek v obytných domech, rodinných domů a jejich podílů na nemovitostech v majetku obce Zádveřice-Raková Usnesení

Více

#$%&' +$ ! " #" $" % 5. $& '!( " ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., *' # # 13. / " 14. # "

#$%&' +$ !  # $ % 5. $& '!(  ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., *' # # 13. /  14. # !" #$%&' (%)*+#,-,./!0 1%2#"3 +$4 1. 2. 3. 4.! " #" $" % 5. $& '!( " ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., 11.. 12. *' # # 13. / " 14. # 15. 0 " l. 1 Úvod 1.1. Dotaní program Podpora sportu ve m"st" Blansko

Více

Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec

Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec Poskytování finanních dotací a píspvk se ídí obecn závaznými pedpisy. Jedná

Více

40/1964 Sb. Obanský zákoník ze dne 26. února 1964 (v platném znní)

40/1964 Sb. Obanský zákoník ze dne 26. února 1964 (v platném znní) 40/1964 Sb. Obanský zákoník ze dne 26. února 1964 (v platném znní) ODDÍL TVRTÝ Zvláštní ustanovení o nájmu bytu 685 (1) Nájem bytu vzniká nájemní smlouvou, kterou pronajímatel penechává nájemci za nájemné

Více

Preambule. Článek 1. Vymezení pojmů

Preambule. Článek 1. Vymezení pojmů PRAVIDLA POSTUPU PŘI PRODEJI BYTOVÝCH JEDNOTEK, BYTOVÝCH DOMŮ, ZASTAVĚNÝCH A FUNKČNĚ SOUVISEJÍCÍCH POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY (dále jen Pravidla ) schválená usnesením Zastupitelstva hl.

Více

O POSTUPU PŘI PŘEVODECH A PRONÁJMU NEMOVITÉHO MAJETKU. I. Základní ustanovení

O POSTUPU PŘI PŘEVODECH A PRONÁJMU NEMOVITÉHO MAJETKU. I. Základní ustanovení Obecně závazná vyhláška č. 01/2008 Zastupitelstvo města Stříbra vydalo dne 13. 03. 2008 v souladu s ustanovením 10 a 84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a zákona č. 72/1994

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE. Pravidla prodeje bytových domů č.p a 1370 na ulici Pod Bílou horou v Kopřivnici. se sídlem Štefánikova č. p.

MĚSTO KOPŘIVNICE. Pravidla prodeje bytových domů č.p a 1370 na ulici Pod Bílou horou v Kopřivnici. se sídlem Štefánikova č. p. MĚSTO KOPŘIVNICE se sídlem Štefánikova č. p. 1163, PSČ 742 21 Pravidla prodeje bytových domů č.p. 1369 a 1370 na ulici Pod Bílou horou v Kopřivnici Tato pravidla byla schválena usnesením č. 302 na 12.

Více

OBEC TLUČNÁ. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 01/2015 ZÁSADY PRO PRODEJ BYTŮ VE VLASTNICTVÍ OBCE TLUČNÁ

OBEC TLUČNÁ. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 01/2015 ZÁSADY PRO PRODEJ BYTŮ VE VLASTNICTVÍ OBCE TLUČNÁ OBEC TLUČNÁ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 01/2015 ZÁSADY PRO PRODEJ BYTŮ VE VLASTNICTVÍ OBCE TLUČNÁ Zastupitelstvo obce Tlučná se na svém zasedání ze dne 12.03.2015 usnesením č. 5 usneslo vydat podle 84 odst.

Více

VOLEBNÍ ÁD. pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R

VOLEBNÍ ÁD. pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R VOLEBNÍ ÁD pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R razítko Spolenosti radiologických asistent R podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R (1) Voliem je každý ádný len SRLA

Více

PRAVIDLA. prodeje bytů v panelových domech na sídlišti Velká Hleďsebe ve vlastnictví Obce Velká Hleďsebe. (dále jen Pravidla ) Článek 1

PRAVIDLA. prodeje bytů v panelových domech na sídlišti Velká Hleďsebe ve vlastnictví Obce Velká Hleďsebe. (dále jen Pravidla ) Článek 1 PRAVIDLA prodeje bytů v panelových domech na sídlišti Velká Hleďsebe ve vlastnictví Obce Velká Hleďsebe (dále jen Pravidla ) Článek 1 VYMEZENÍ POJMŮ 1.1. Pro účely těchto Pravidel je převzato vymezení

Více

USNESENÍ. z 31. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

USNESENÍ. z 31. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 31. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 5. 2014 Usnesení 752/2014 - ZM 31 ze dne 22. 5. 2014 Kontrola plnění usnesení 1. nepřijalo ke kontrole plnění usnesení k 22.5.2014

Více

Informace o povinném subjektu zveejované podle zákona. 106/1999 Sb., o svobodném pístupu k informacím

Informace o povinném subjektu zveejované podle zákona. 106/1999 Sb., o svobodném pístupu k informacím ZÁKLADNÍ ŠKOLA BEZNICE, píspvková organizace tel. 318 682 165 Rožmitálská 419 fax 318 683 608 262 72 Beznice e-mail: skola@zsbreznice.cz Žáci ZŠ Beznice podporují sbrovými aktivitami chov tuák v ZOO Praha,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. TIMUR, o. s. seznámení s výsledky dotazníkového šetení Spokojenost oban s místním spoleenstvím

Více