U S N E S E N Í. file://c:\documents and Settings\All Users\Dokumenty\zalohy webu\web Sev...

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U S N E S E N Í. file://c:\documents and Settings\All Users\Dokumenty\zalohy webu\web Sev..."

Transkript

1 Stránka. 1 z 5 U S N E S E N Í z 2. schze Rady mstského obvodu Ústí nad Labem Severní Terasa, která se konala od 9.00 do hodin v kancelái tajemníka ÚMO ÚL ST, Stavba 2. Usn.. 11/02 Výbrová ízení na funkci vedoucích odbor ÚMO, na návrh tajemníka ÚMO A/ p o t v r z u j e 1. ve funkci vedoucího Finanního odboru ÚMO Ing. Danu Kopivovou. 2. ve funkci vedoucího Správního odboru ÚMO p. Pavla Pulcharta. B/ o d v o l á v á z funkce vedoucí Odboru SOM ÚMO Ing. Stanislavu Brázdovou ke dni 16. prosince C/ p o v u j e ízením Odboru SOM ÚMO Ing. Stanislavu Brázdovou ke dni 16. prosince Usn.. 12/02 Schválení Pravidel pro doprodej byt v prodaných domech A/ s c h v a l u j e ukonení platnosti všech dosud platných provádcích pokyn (1-7) pro privatizaci byt ve smyslu zák.. 72/1994 Sb. dle dvodové zprávy. B/ s c h v a l u j e opravená Pravidla pro doprodej byt v prodaných domech dle dvodové zprávy. C/ d o p o r u u j e ZMO ukonit privatizaci byt dle Zásad pro prodej obytných dom a byt schválených ZMO dne dle dvodové zprávy. Usn.. 13/02 Privatizace bytu. 10 v ul. Jizerská 2916/25 p. Králová Iva 1A/ s o u h l a s í s úpravou usn.. 167/02 z 9. schze RMO ze dne revokací bod B/ a C/ tohoto usnesení dle dvodové zprávy. 1B/ d o p o r u u j e ZMO schválení úpravy prodejní ceny bytu. 10 v ulici Jizerská 2916/25 dle dvodové zprávy. Usn.. 14/02 Schválení pidlení nájemního bytu A/ s c h v a l u j e pidlení nájemního bytu. 33 v ul. Stavba 2855/1 panu MUDr. Danielu Kocánkovi ve smyslu usn. 126/98 z 8. RMO ze dne dle dvodové zprávy.

2 Stránka. 2 z 5 Usn.. 15/02 Uzavení mandátní smlouvy s detektivní agenturou RENEGADE na vymáhání pohledávek mimosoudní cestou A/ s o u h l a s í s uzavením mandátní smlouvy s agenturou RENEGADE za úelem mimosoudního vymáhání pohledávek od dlužících nájemník byt dle dvodové zprávy. B / u k l á d á tajemníkovi ÚMO pedložit návrh této smlouvy ke schválení RMO. Usn.. 16/02 Úprava výše nájemného za pronájem pozemk spolenosti SEVEROTISK spol. s r.o. ve vztahu k úprav pedmtu nájmu A/ d o p o r u u j e upravit výši nájemného za pronájem pozemk spolenosti SEVEROTISK spol. s r.o. dle varianty. 3 dvodové zprávy. Usn.. 17/02 Inventarizace dlouhodobého hmotného majetku a investic Mstského obvodu Ústí n.l. Severní Terasa k A/ b e r e n a v d o m í 1) pedloženou zprávu o prbhu a výsledcích ádné inventarizace dlouhodobého hmotného majetku a investic v roce B/ z j i š u j e 1) že Hlavní inventarizaní komisí byl zjištn inventarizaní rozdíl u útu 028 DDHM ve výši 1.134,- K, který byl zpsoben nesprávným vyazovacím protokolem, 2) že inventarizaní rozdíl u útu 028 DDHM ve výši 1.134,- K byl ke dni zútován opravou vyazovacího protokolu a správným zaútováním (doklad 412/11/02). Usn.. 18/02 Návrh rozpotových opatení ve schváleném rozpotu Mstského obvodu Ústí n.l. - Severní Terasa na rok 2002 a zmna závazných ukazatel A/ b e r e n a v d o m í rozpotová opatení takto: 1) Zvýšení píjmové stránky rozpotu o dotaci 4.300,- tis.k, na výdaje spojené s výplatou sociálních dávek a zvýšení výdajové stránky rozpotu na položkách výdaj na soc. dávky ve stejné výši. 2) Zvýšení píjmové stránky rozpotu o dotaci na volby do parlamentu o 56,03 tis.k a volby do zastupitelstev o 790 tis.k a zvýšení výdajové stránky rozpotu na položkách výdaj spojených s volbami ve stejné výši.

3 Stránka. 3 z 5 3) Zvýšení píjmové stránky rozpotu o dotaci na povodové sociální dávky o 19,70 tis. K a zvýšení výdajové stránky rozpotu na položkách výdaj spojených s výplatou povodových soc. dávek ve stejné výši. 4) Snížení výdajové stránky rozpotu na položce mzdy OOV o 60 tis. K a zvýšení výdajové položky rozpotu pohoštní ZMO a RMO ve stejné výši dle piložené dvodové zprávy. B/ d o p o r u u j e ZMO s c h v á1 i t 1) ROZPOTOVÁ OPATENÍ dle bodu A.1) až 4) a zmnu závazných ukazatel dle rozpotových opatení A.1) až 3) ve schváleném rozpotu na rok Usn.. 19/02 Vyhlášení rozpotového provizoria Mstského obvodu Ústí n.l. ST v roce 2003 A/ s o u h l a s í 1) v souladu se zákonem. 250/2000 Sb., 13, odst. (1) s návrhem rozpotového provizoria do doby schválení rozpotu MO ÚL Severní Terasa na rok 2003, 2) s msíním limitem výdajové neinvestiní ásti rozpotu ve výši 4.896,25 tis.k, 3) s výjimkou výše limitu v oblasti sociálních dávek podle bodu 2) B/ d o p o r u u j e ZMO 1) schválit návrh na vyhlášení rozpotového provizoria na rok Usn.. 20/02 Dohody o splátkách dluh za nájemné (do 18 msíc) A/ s c h v a l u j e 1) dohody o uznání dluhu a výše msíních splátek dluhu za nájemné Usn.. 21/02 Dohody o splátkách dluh za nájemné (nad 18 msíc) A/ d o p u r u u j e ZMO 1) schválit dohody o splátkách dluhu na nájemném Usn.. 22/02 Zásady pro poskytování cestovních náhrad lenm Zastupitelstva MO ÚL ST

4 Stránka. 4 z 5 A/ b e r e n a v d o m í 1) Upravený návrh opravených Zásad pro poskytování cestovních náhrad lenm Zastupitelstva MO ÚL ST B/ d o p o r u u j e ZMO s t a n o v i t 1) Zásady pro poskytování cestovních náhrad lenm Zastupitelstva MO ÚL Severní Terasa Usn.. 23/02 asový harmonogram schzí RMO ÚL ST a zasedání ZMO ÚL ST v roce 2003 A/ s c h v a l u j e opravený asový harmonogram schzí Rady MO ÚL ST v roce 2003 ve smyslu dvodové zprávy. B/ b e r e n a v d o m í opravený asový harmonogram zasedání Zastupitelstva MO ÚL ST v roce 2003 ve smyslu dvodové zprávy. C/ u k l á d á Mgr. Petru Vlasákovi, tajemníkovi ÚMO ÚL ST pipravit konání RMO a ZMO ÚL ST podle schváleného asového harmonogramu ve smyslu dvodové zprávy Ing. Jií Brodský, Alexandra Kovaíková starosta mstského obvodu místostarostka MO ÚL-ST Ústí n. L. - Severní Terasa V Ústí nad Labem

5 Stránka. 5 z 5

U S N E S E N Í Usn. č. 105/04 Oprava usnesení č. 96/04 ze schůze RMO ze dne 17.6.2004 s c h v a l u j e

U S N E S E N Í Usn. č. 105/04 Oprava usnesení č. 96/04 ze schůze RMO ze dne 17.6.2004 s c h v a l u j e U S N E S E N Í z 9. schůze Rady městského obvodu Ústí n. L. Severní Terasa, která se konala dne 18.8. 2004 od 9.00 do 13.15 hodin v kanceláři tajemníka ÚMO ÚL ST, Stavbařů 2. Usn. č. 105/04 Oprava usnesení

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Usnesení. 334 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 03.04.2006. Usnesení. 335 Rada msta rozhodla uzavít smlouvu o dílo s ak. mal. Jiím echem,

Více

Návrh. Závrený úet Msta. za rok 2006

Návrh. Závrený úet Msta. za rok 2006 K projednání Zastupitelstvu msta Vimperk dne 25. 06. 2007 Msto Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk Návrh Závrený úet Msta za rok 2006 (podle 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpotových pravidlech územních rozpot,

Více

Příloha k zápisu ze 4. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 30. března 2011 U S N E S E N Í

Příloha k zápisu ze 4. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 30. března 2011 U S N E S E N Í U S N E S E N Í ze 4. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Pouţité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí nad Labem

Více

a) projednala Správní rada UJEP podle 15 odst. 2. písm. c) zákona dne 24.4. 2001.

a) projednala Správní rada UJEP podle 15 odst. 2. písm. c) zákona dne 24.4. 2001. Pedloženou Výroní zprávu o hospodaení Univerzity Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad Labem za rok 2000 vypracovanou podle 21 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon

Více

Msto Pec pod Snžkou ZASTUPITELSTVO MSTA USNESENÍ

Msto Pec pod Snžkou ZASTUPITELSTVO MSTA USNESENÍ Msto Pec pod Snžkou ZASTUPITELSTVO MSTA USNESENÍ z 25. veejného zasedání zastupitelstva msta konaného dne 20. ervna 2006 ve 14.00 hodin v zasedací místnosti školícího stediska UK (pension VaK) v Peci pod

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

1. Schválení programu jednání lenové rady msta se seznámili s návrhem programu na dnešní jednání rady msta.

1. Schválení programu jednání lenové rady msta se seznámili s návrhem programu na dnešní jednání rady msta. Z á p i s. 115 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne 8. 7. 2009 Pítomni: dle prezenní listiny Ovovateli zápisu byli ureni : pí MUDr. Eva Štíbrová pan Miroslav

Více

USNESENÍ Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 30. 1. 2014

USNESENÍ Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 30. 1. 2014 USNESENÍ Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 30. 1. 2014 USNESENÍ Č. 1/2014 Pověření člena Zastupitelstva města Liberec k výkonu činností zástupce Statutárního města Liberec při občanských

Více

U S N E S E N Í. z 30. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 2. září 2009

U S N E S E N Í. z 30. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 2. září 2009 U S N E S E N Í Použité zkratky: MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město EO OSOM MmÚL AK z 30. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Městský obvod Ústí nad Labem město Úřad

Více

Zápis. z 5. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 19. února 2007 od 18.00 hodin.

Zápis. z 5. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 19. února 2007 od 18.00 hodin. Zápis z 5. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 19. února 2007 od 18.00 hodin. Program jednání: 1) Návrh ceny vodného a stoného na hospodáský rok 2007 2008 pro msto. 2) Návrh na poízení nového územního

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

U S N E S E N Í z 19. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 15. 1. 2008 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ

U S N E S E N Í z 19. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 15. 1. 2008 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 19. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 15. 1. 2008 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 2434/19/2008 Zpráva o bezpečnostní situaci na území města

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

Hlavní msto Praha RADA HLAVNÍHO MSTA PRAHY U S N E S E N Í. Rady hlavního msta Prahy

Hlavní msto Praha RADA HLAVNÍHO MSTA PRAHY U S N E S E N Í. Rady hlavního msta Prahy Hlavní msto Praha RADA HLAVNÍHO MSTA PRAHY U S N E S E N Í Rady hlavního msta Prahy íslo 1360 ze dne 20.9.2005 k návrhu na zrušení usnesení Rady HMP. 1500 ze dne 5.12.2000 schválení Pravidel pro pronájem

Více

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008 Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice na podporu kultury v roce 20 Schváleno Radou msta eské Budjovice dne 26.9. 2007 na základ usnesení. 852/2007 1 Obsah: ÚVOD... 3 I. ZÁKLADNÍ RÁMEC DOTANÍHO

Více

POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství

POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství Shromáždní Spoleenství vlastník jednotek domu Teplická p. 276-284 Stížkov, Praha 9 (SVJ) Doba konání: dne

Více

Zápis z 3. jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 9.3.2015 od 16.00 hodin

Zápis z 3. jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 9.3.2015 od 16.00 hodin Zastupitelstva města, které se Strana č. 1 /8 Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Kozák Roman, Panc Oldřich v 16.55, Rychtaříková Jana, Volfová Jitka, Zajícová Jana, Ulbrich Jaroslav, Svoboda Petr, Truhlář

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2010

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2010 Roč ník 2010 SBÍRKA USNESENÍ města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 4 Vydána dne 26.11.2010 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 92. Zpráva o činnosti finančního výboru Zastupitelstva

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary - Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření rok 2008 Územní samosprávný

Více

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání zastupitelstva obce Skrchov. 26 konaná dne 2. 9. 2008 Schze se konala v budov obecního úadu, zahájena

Více

U S N E S E N Í. 12. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 12. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 12. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 19.3.2007 U S N E S E N Í 12. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 12/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Karlovice, IČ00275824, za rok 2014.

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Karlovice, IČ00275824, za rok 2014. Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0079/14/Gro ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Karlovice, IČ00275824, za rok 2014. Přezkoumání hospodaření obce Karlovice za rok 2014

Více

52. VÝPIS Z USNESENÍ

52. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 52. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 10.08.2004 776/2004 52. RM - V j m e n u j e, v souladu s 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotyně, IČ 00672033 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotyně, IČ 00672033 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0057/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotyně, IČ 00672033 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 17. 9. 2013, 1. 4.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NEJDEK ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NEJDEK ZA ROK 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NEJDEK ZA ROK 2009 Závěrečný účet města Nejdku je sestaven v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 1) Plnění

Více

U s n e s e n í. 642/11 Evropský projekt TACTICS. 643/11 Rozpočtové opatření odboru dopravy

U s n e s e n í. 642/11 Evropský projekt TACTICS. 643/11 Rozpočtové opatření odboru dopravy Statutární město Ústí nad Labem Magistrát města Ústí nad Labem U s n e s e n í 28. jednání Rady města Ústí nad Labem konaného dne 24. listopadu 2011 Usnesení č. 642/11 671/11 ================================================================

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zlatá Olešnice, IČ 00262625 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zlatá Olešnice, IČ 00262625 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0236/13/Her Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zlatá Olešnice, IČ 00262625 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 18.9.2013 a

Více

Návrh závěrečného účtu za rok 2014

Návrh závěrečného účtu za rok 2014 OBEC PODVEKY IČO 00498572 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 V souladu s 17 zákona č. 250/2000 SB., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, předkládá obec Podveky Návrh závěrečného

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více