1. Schválení programu jednání lenové rady msta se seznámili s návrhem programu na dnešní jednání rady msta.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Schválení programu jednání lenové rady msta se seznámili s návrhem programu na dnešní jednání rady msta."

Transkript

1 Z á p i s. 119 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne Pítomni: dle prezenní listiny Ovovateli zápisu byli ureni : paní Mgr. Eva Hodáková pan Bc. Miroslav Emr Program : 1. Schválení programu jednání rady msta 2. Poskytnutí píspvku msta pro postižené povodnmi 3. Souhlas s poádáním Mistrovství R v atletice 4. Odbor ÚRPP návrh na vypsání veejné zakázky malého rozsahu na akci: Koordinátor technického ešení, inženýrských sítí a dopravního ešení staveb v prostoru Masarykova námstí Pražská v Brandýse nad Labem Staré Boleslavi 5. Odbor ÚRPP návrh na vyhodnocení veejné zakázky malého rozsahu na zhotovitele projektové dokumentace na akci: Rekonstrukce ulice Pražská v Brandýse nad Labem dopravní ešení 6. Odbor ÚRPP návrh na uzavení Mandátní smlouvy na realizaci služeb ekonomickoorganizaního poradenství pi píprav žádosti o poskytnutí dotace k projektu: Poízení nového územního plánu msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav 7. Odbor ÚRPP návrh na uzavení smlouvy o dílo na opravu kanalizace v areálu BSS 8. Odbor ÚRPP návrh na vyhodnocení nabídek na zakázku Provedení restaurování pozdn gotického arkýe na severní fasád zámku Brandýs nad Labem 9. Odbor MM návrh na ástenou revokaci usnesení RM ze dne zápis. 115 bod 29) 10. Odbor MM žádost Oblastního muzea Praha východ o poskytnutí prostor ve vchodu do budovy úadu p ve Staré Boleslavi 11. Odbor MM návrh na prodloužení termínu na úhradu kupní ceny za bytovou jednotku. 8 v.p. 602, ul. Riegrova, Brandýs nad Labem Poet len RM pi hlasování odpovídá soutu hlas pítomných len RM. 1. Schválení programu jednání lenové rady msta se seznámili s návrhem programu na dnešní jednání rady msta. Stanovisko rady: rada msta souhlasí s výše uvedeným programem jednání 2. Poskytnutí píspvku msta pro postižené povodnmi Starosta msta O. Penosil seznámil RM s tím, že RM na svém zasedání dne zápis. 115 schválila píspvek msta pro postižené povodnmi prostednictvím spolenosti lovk v tísni ve výši K ,-- a je nutno doplnit usnesení RM. rada msta souhlasí s poskytnutím píspvku msta pro postižené povodnmi ve výši K ,-- prostednictvím spolenosti lovk v tísni rada msta doporuuje schválení píspvku na zasedání Zastupitelstva msta podle 85 odst. zákona 128/2000 Sb. o obcích z rezervy RM 3. Souhlas s poádáním Mistrovství R v atletice 1

2 Starosta msta O. Penosil seznámil RM s tím, že Atletický oddíl TJ Slavoj Stará Boleslav požádal msto o souhlas s poádáním MR v atletice víceboji všech vkových kategorií v termínu 12. a a o podporu pipravované akce. rada msta souhlasí s poádáním MR v atletice ve vícebojích všech vkových kategorií ve dnech 12. a v našem mst rada msta byla seznámena s kandidaturou a smlouvou o poádání a je pipravena organizaci uvedené akce podpoit. 4. Odbor ÚRPP návrh na vypsání veejné zakázky malého rozsahu na akci: Koordinátor technického ešení, inženýrských sítí a dopravního ešení staveb v prostoru Masarykova námstí Pražská v Brandýse nad Labem Staré Boleslavi Místostarosta msta M. Vávra seznámil RM s tím, že Odbor ÚRPP pedložil RM návrh na vypsání veejné zakázky malého rozsahu na akci Koordinátor technického ešení, inženýrských sítí a dopravního ešení staveb v prostoru Masarykova námstí Pražská v Brandýse nad Labem Staré Boleslavi. Koneným výsledkem bude koordinaní situace, která bude obsahovat: a) prvodní zprávu koordinaní situaci všech staveb návrh zásad postupu výstavby a dopravn inženýrské opatení bhem výstavby. Odbor ÚRPP doporuil RM obeslat výzvou k podání nabídek firmy dle seznamu, který tvoí nedílnou, neveejnou pílohu originálu tohoto podkladu z dvodu požadavku 6 zákona o veejných zakázkách. Pro otevení obálek s nabídkami, jejich posouzení a vyhodnocení, navrhl odbor ÚRPP hodnotící komisi ve složení: O. Penosil, M. Vávra, P., J. Polák, M. Mareš. Náhradník M. Šumavský. d) rada msta rozhodla o vypsání veejné zakázky malého rozsahu na akci Koordinátor technického ešení, inženýrských sítí a dopravního ešení staveb v prostoru Masarykova námstí Pražská v Brandýse nad Labem Staré Boleslavi rada msta ukládá vedoucímu odboru ÚRPP obeslat poptávkou k podání nabídek firmy uvedené v seznamu, který tvoí nedílnou neveejnou pílohu originálu zápisu rada msta jmenovala hodnotící komisi ve složení: O. Penosil, M. Vávra, ing.p., J. Polák, M. Mareš. Náhradník M. Šumavský. rozpotové krytí: ORJ 41 par pol org Odbor ÚRPP návrh na vyhodnocení veejné zakázky na zhotovitele projektové dokumentace na akci: Rekonstrukce ulice Pražská v Brandýse nad Labem dopravní ešení Místostarosta msta M. Vávra seznámil RM s tím, že odbor ÚRPP pedložil rad msta návrh na vyhodnocení veejné zakázky malého rozsahu na zhotovitele PD na akci Rekonstrukce ulice Pražská v Brandýse nad Labem dopravní ešení. Poptávkou byly obeslány ti firmy: PRO-CONSULT s.r.o., Dlnická 30, Praha 7 METROPROJEKT Praha a.s., I.P.Pavlova 2/1786, Praha 2 Atelier PROMIKA s.r.o., Muchova 9/223, Praha 6 2

3 Hodnotící komise dne ve složení O.Penosil, M.Vávra, P., M.Mareš, J.Polák po otevení obálek s nabídkami, jejich posouzení a vyhodnocení urila níže uvedené poadí: 1. Atelier PROMIKA s.r.o., Muchova 9/223, Praha 6 s nabídkovou cenou ,- K v.19% DPH 2. PRO-CONSULT s.r.o., Dlnická 30, Praha 7 s nabídkovou cenou ,- v.19% DPH 3. METROPROJEKT Praha a.s., I.P.Pavlova 2/1786, Praha 2 s nabídkovou cenou ,- K v.19% DPH Hodnotící komise doporuila RM uzavít smlouvu o dílo s firmou Atelier PROMIKA s.r.o., Muchova 9/223, Praha 6 s cenovou nabídkou ,- K v.19% DPH. rada msta souhlasí s pedloženým návrhem a rozhodla uzavít SoD na zpracování PD a smlouvu mandátní na zajištní inženýringu akce Rekonstrukce ulice Pražská v Brandýse nad Labem dopravní ešení s firmou Atelier PROMIKA s.r.o., Muchova 9/223, Praha 6 v celkové nabídkové cen ,- K v.19% DPH. rada msta ukládá vedoucímu OÚRPP pedložit starostovi msta smlouvu o dílo s firmou Atelier PROMIKA s.r.o., Muchova 9/223, Praha 6 k podpisu. rozpotové krytí: ORJ 41 par 3639 pol 6121 ORG Odbor ÚRPP návrh na uzavení Mandátní smlouvy na realizaci služeb ekonomickoorganizaního poradenství pi píprav žádosti o poskytnutí dotace k projektu Poízení nového územního plánu msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav Místostarosta msta M. Vávra seznámil RM s tím, že odbor ÚRPP pedložil RM návrh na uzavení mandátní smlouvy na realizaci služeb ekonomicko - organizaního poradenství pi píprav žádostí o poskytnutí dotace k projektu Poízení nového územního plánu msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav, se spoleností Fair Care s.r.o., Husinecká 903/10, Praha 3 Žižkov. rada msta souhlasí s pedloženým návrhem a rozhodla uzavít mandátní smlouvu na realizaci služeb ekonomicko - organizaního poradenství pi píprav žádostí o poskytnutí dotace k projektu Poízení nového územního plánu msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav se spoleností Fair Care s.r.o., Husinecká 903/10, Praha 3 Žižkov. rada msta ukládá vedoucímu odboru ÚRPP pedložit starostovi msta k podpisu mandátní smlouvu se spoleností Fair Care s.r.o., Husinecká 903/10, Praha 3 Žižkov. 7. Odbor ÚRPP návrh na uzavení smlouvy o dílo na opravu kanalizace v areálu BSS Místostarosta msta M. Vávra seznámil RM s tím, že odbor ÚRPP pedložil návrh na uzavení smlouvy o dílo na opravu kanalizace v areálu BSS se spoleností Šlehofer s.r.o., Praha 5 Radotín, na základ cenové nabídky do max. výše 350 tisíc K v. DPH dle skuteného stavu. 3

4 rada msta rozhodla uzavít smlouvu o dílo se spoleností Šlehofer s.r.o., Praha 5 Radotín na opravu kanalizace v areálu BSS do max. výše 350 tis K vetn DPH dle skuten provedených prací rada msta ukládá vedoucímu odboru ÚRPP pedložit starostovi msta k podpisu smlouvu o dílo s firmou Šlehofer s.r.o., Praha 5 Radotín. rozpotové krytí: par pol ORG Odbor ÚRPP návrh na vyhodnocení nabídek na zakázku Provedení restaurování pozdn gotického arkýe na severní fasád zámku Brandýs nad Labem Místostarosta msta M. Vávra seznámil RM s tím, že dle rozhodnutí RM z bylo poptávkou obesláno 5 restaurátor k podání nabídky na provedení výše uvedené akce. Do lhty uvedené v zadání byly dorueny tyi nabídky a to: Ak. soch. Jakub Rafl, Vratislavova 17, Praha 2 Ak. soch. Jan Turský, Krátká 1015, Hostivice Ak. soch. Jarmil Plachý, Novákových 5, Praha 8 ARCHKASO s.r.o., Jaroslav Jelínek, Kamenice u Jihlavy 310 Hodnotící komise ve složení M. Šnaiberk, M. Vávra a V. Krátký provedla dne posouzení pedložených nabídek a doporuila uzavít smlouvu o dílo na akci Provedení restaurování pozdn gotického arkýe zámku Brandýs nad Labem s restaurátorem Ak.soch. Jarmilem Plachým Novákových 5, Praha 8, s nejnižší nabídnutou cenou ,- K (vetn DPH). Akce bude realizována v termínu do rada msta souhlasí se závry hodnotící komise pi vyhodnocení nabídek na akci Provedení restaurování pozdn gotického arkýe na severní fasád zámku Brandýs nad Labem a rozhodla uzavít smlouvu o dílo s restaurátorem Ak.soch.Jarmilem Plachým, Novákových 5, Praha 8 s nabídkovou cenou ,-K (vetn DPH) rada msta povuje odbor ÚRPP pedložit starostovi msta k podpisu smlouvu o dílo s restaurátorem Ak.soch.Jarmilem Plachým, Novákových 5, Praha 8 s nabídkovou cenou ,- K (vetn DPH) finanní krytí akce je zajištno v kapitole ORJ 41, PAR 3322, POL 5139 ORG 4136 zámek restaurování arkýe dotace FOP ve výši ,- K a ORJ 31 PAR 6409 POL 5901 ORG 3106 spoluúast k dotacím ve výši ,-K 9. Odbor MM návrh na ástenou revokaci usnesení RM ze dne zápis. 115 bod 29 Starosta msta O. Penosil seznámil RM s tím, že odbor majetku msta pedložil ástenou revokaci usnesení ze dne (zápis. 115, bod 29) jednorázový pronájem amfiteátru nazvaného Letní kino Houška v termínu od záí 2009 z dvodu uspoádání hudebního festivalu - Louení s létem. Kde se vypouští: Za cenu pronájmu paušální cena spotebovaných energií ve výši K 2.000,- a nahrazuje se: Za cenu pronájmu ve výši K 2.001,-. rada msta revokuje usnesení ze dne (zápis. 115, bod 29) rada msta rozhodla o uzavení nájemní smlouvy s panem Vlastimilem Roflíkem, na pronájem amfiteátru nazvaného Letní kino Houška, v k.ú. Stará Boleslav, na dobu uritou od záí 2009 s tím že hudební festival Louení s létem bude pouze dne 5. záí 2009, a to za podmínek, že hudební produkce bude ukonena nejpozdji do 24:00 hod. Za cenu pronájmu ve výši K 2.001,-. 4

5 10. Odbor MM žádost Oblastního muzea Praha-východ o poskytnutí prostor ve vchodu do budovy úadu p ve Staré Boleslavi Starosta msta O. Penosil seznámil RM s tím, že odbor MM pedložil žádost Oblastního muzea Prahy východ v Brandýse nad Labem, zastoupeného editelkou muzea paní Mgr. Hanou Závorkovou, která žádá o poskytnutí prostor ve vchodu do budovy úadu p ve Staré Boleslavi. Tento prostor mají zájem si zapjit od 25. záí odpoledne (17-19 hodin) do 28. záí veer k uspoádání výstavy o historii Staré Boleslavi se vztahem ke Svatým v eské republice pi píležitosti Svatováclavských slavností a návštvy papeže. Odbor kultury a Dm dtí a mládeže s poskytnutím prostor souhlasí. Odbor majetku msta doporuil rad msta uzavít smlouvu o výpjce prostor ve vchodu do budovy úadu p ve Staré Boleslavi Oblastnímu muzeu Prahy východ v Brandýse nad Labem za cenu výpjky K 1,-. Stanovisko rady: rada msta rozhodla o uzavení smlouvy o výpjce prostor ve vchodu do budovy úadu p ve Staré Boleslavi za úelem výstavy o historii Staré Boleslavi se vztahem ke Svatým v eské republice k píležitosti Svatováclavských slavností a návštvy papeže ve dnech od 25. záí odpoledne do 28. záí 2009 veer, a to Oblastnímu muzeu Prahy východ v Brandýse nad Labem za cenu výpjky K 1,- 11. Odbor MM návrh na prodloužení termínu na úhradu kupní ceny za bytovou jednotku. 8 v.p. 602, Starosta msta O. Penosil seznámil RM s tím, že pan Milan Tomášek, nájemce obecního bytu. 8 v.p. 602, ul. Riegrova v k.ú. Brandýs nad Labem pevzal dne nabídku na odkup bytové jednotky, dne uhradil zálohu ,- K, ímž projevil závazný zájem o koupi nabízené bytové jednotky. Kupní cena byt. jednotky. 8 je ,- K. Dne byla na odbor majetku msta doruena žádost p.tomáška o prodloužení 1. zákonné 6ti msíní ochranné lhty do Stanovisko rady: rada msta souhlasí s prodloužením termínu na úhradu kupní ceny za bytovou jednotku. 8 v.p. 602, ul. Riegrova, k.ú. Brandýs nad Labem nájemce Milana Tomáška do Hlasování: pro 4 proti 0 zdržel se 2 íslo Úkolu íslo zápisu/ bod 1982/09 119/2b Doporuit ZM schválení píspvku msta pro postižené povodnmi 1983/09 119/4b Obeslat firmy k podání nabídek na akci: Koordinátor technického ešení atd. v prostoru Masarykova nám. Pražská Brandýs n.l. 1984/09 119/5b Pedložit starostovi msta k podpisu SoD s firmou Atelier Promika na akci Rekonstrukce ulice Pražská dopr.ešení 1985/09 119/6b Pedložit starostovi msta k podpisu mandátní smlouvu se spol. Fair Care s.r.o. na akci Poízení nového ÚP msta Brandýs n.l.-st.boleslav 1986/09 119/7b Pedložit starostovi msta k podpisu smlouvu o dílo s firmou Šlehofer s.r.o. Úkol rady msta Zodpovídá Termín Plnní 5 Jindrová

6 Praha na akci Oprava kanalizace v areálu BSS 1987/09 119/8b Pedložit starostovi msta k podpisu SoD s restaurátorem Ak.soch.J.Plachým Praha na akci Provedení restaurování pozdn got.arkýe na severní fasád zámku Brandýs n.l: 1988/09 119/9b Uzavít nájemní smlouvu s p.v.roflíkem na pronájem amf. Houška na dobu od 2.-6.záí /09 119/10 Uzavít smlouvu o výpjce prostor ve vchodu do budovy úadu p ve St. Boleslavi za úelem výstavy o hist. St.Boleslavi 1990/09 119/11 Prodloužit termín na úhradu kupní ceny za bytovou jednotku. 8 v.p. 602, ul. Riegrova k.ú.brandýs n.l. Fišerová Fišerová Jednání rady msta ukonil starosta msta O. Penosil. Píští jednání se uskutení dne od hodin. Ovovatelé zápisu: paní Mgr. Eva Hodáková pan Bc. Miroslav Emr Ing. Ondej P e n o s i l starosta msta 6

1. Schválení programu jednání lenové rady msta se seznámili s návrhem programu na dnešní jednání rady msta.

1. Schválení programu jednání lenové rady msta se seznámili s návrhem programu na dnešní jednání rady msta. Z á p i s. 159 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne 16.7. 2014 Pítomni: dle prezenní listiny Ovovateli zápisu byli ureni : pan Ing. Daniel Procházka paní MUDr.

Více

1. Schválení programu jednání lenové rady msta se seznámili s návrhem programu na dnešní jednání rady msta.

1. Schválení programu jednání lenové rady msta se seznámili s návrhem programu na dnešní jednání rady msta. Z á p i s. 115 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne 8. 7. 2009 Pítomni: dle prezenní listiny Ovovateli zápisu byli ureni : pí MUDr. Eva Štíbrová pan Miroslav

Více

Z á p i s. 49 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne

Z á p i s. 49 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne Z á p i s. 49 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne 11. 1. 2012 Pítomni: dle prezenní listiny Ovovateli zápisu byli ureni : p. ing. Daniel Procházka. p. ing.

Více

1. Schválení programu jednání lenové rady msta se seznámili s návrhem programu na dnešní jednání rady msta.

1. Schválení programu jednání lenové rady msta se seznámili s návrhem programu na dnešní jednání rady msta. Z á p i s. 39 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne 19. 10. Pítomni: dle prezenní listiny Ovovateli zápisu byli ureni : p. ing. Jií Nekvasil. p. Josef Dašek Program

Více

1. Schválení programu jednání lenové rady msta se seznámili s návrhem programu na dnešní jednání rady msta.

1. Schválení programu jednání lenové rady msta se seznámili s návrhem programu na dnešní jednání rady msta. Z á p i s. 5 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na brandýském zámku dne 29. 12. 2010 Pítomni: dle prezenní listiny Ovovateli zápisu byli ureni : pí. MUDr. Ivana ierná-peterová

Více

1. Schválení programu jednání lenové rady msta se seznámili s návrhem programu na dnešní jednání rady msta.

1. Schválení programu jednání lenové rady msta se seznámili s návrhem programu na dnešní jednání rady msta. Z á p i s. 100 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne 13. 3. 2013 Pítomni: dle prezenní listiny Ovovateli zápisu byli ureni : p. ing. Jií Nekvasil. p. ing. Daniel

Více

Z á p i s. 41 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne 2. 11. 2011

Z á p i s. 41 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne 2. 11. 2011 Z á p i s. 41 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne 2. 11. Pítomni: dle prezenní listiny Ovovateli zápisu byli ureni : pí Mgr. Nina Nováková. p. Josef Dašek Program

Více

1. Schválení programu jednání lenové rady msta se seznámili s návrhem programu na dnešní jednání rady msta.

1. Schválení programu jednání lenové rady msta se seznámili s návrhem programu na dnešní jednání rady msta. Z á p i s. 13 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne 22. 2. 2011 Pítomni: dle prezenní listiny Ovovateli zápisu byli ureni : pí. MUDr. Eva Štíbrová p. Josef Dašek

Více

Havárie zámecké zdi Závry RM související s potvrzením ve funkci editele píspvkové organizace

Havárie zámecké zdi Závry RM související s potvrzením ve funkci editele píspvkové organizace Z á p i s. 110 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne 5. 6. 2013 Pítomni: dle prezenní listiny Ovovateli zápisu byli ureni : pí MUDr. Eva Štíbrová. p. Bc. Miroslav

Více

1. Schválení programu jednání lenové rady msta se seznámili s návrhem programu na dnešní jednání rady msta.

1. Schválení programu jednání lenové rady msta se seznámili s návrhem programu na dnešní jednání rady msta. Z á p i s. 86 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne 21. 11. Pítomni: dle prezenní listiny Ovovateli zápisu byli ureni : p. ing.. Daniel. Procházka. p. Josef Dašek

Více

Z á p i s. 54 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne

Z á p i s. 54 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne Z á p i s. 54 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne 22. 2. 2012 Pítomni: dle prezenní listiny Ovovateli zápisu byli ureni : pí. MUDr. Eva Štíbrová. p. ing. Daniel

Více

Poet len RM pi hlasování odpovídá soutu hlas pítomných len RM.

Poet len RM pi hlasování odpovídá soutu hlas pítomných len RM. Z á p i s. 148 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne 15. 4. 2014 Pítomni: dle prezenní listiny Ovovateli zápisu byli ureni : pí MUDr. Eva Štíbrová. p. ing. Jií

Více

Rozdaný materiál: návrhy na rozpotové opatení. 8/ 2013 - listopad rozpotové provizorium 2014

Rozdaný materiál: návrhy na rozpotové opatení. 8/ 2013 - listopad rozpotové provizorium 2014 Z á p i s. 131 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne 27. 11. 2013 Pítomni: dle prezenní listiny Ovovateli zápisu byli ureni : paní MUDr. Eva Štíbrová pan Ing.

Více

1. Schválení programu jednání lenové rady msta se seznámili s návrhem programu na dnešní jednání rady msta.

1. Schválení programu jednání lenové rady msta se seznámili s návrhem programu na dnešní jednání rady msta. Z á p i s. 151 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne 7. 5. 2014 Pítomni: dle prezenní listiny Ovovateli zápisu byli ureni : pan Bc. Miroslav Emr pan Ing. Jií

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Usnesení. 456 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 09.05.2006. Usnesení. 457 Rada msta rozhodla uzavít Dohodu o spolupráci pi zajištní zptného

Více

1. Schválení programu jednání lenové rady msta se seznámili s návrhem programu na dnešní jednání rady msta.

1. Schválení programu jednání lenové rady msta se seznámili s návrhem programu na dnešní jednání rady msta. Z á p i s. 35 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne 14. 9. Pítomni: dle prezenní listiny Ovovateli zápisu byli ureni : pí. MUDr. Eva Štíbrová p. ing. Daniel Procházka

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

Zápis. ze III. zasedání Zastupitelstva M Brno-Bohunice, které se konalo dne v sále bohunické radnice Dlouhá 3

Zápis. ze III. zasedání Zastupitelstva M Brno-Bohunice, které se konalo dne v sále bohunické radnice Dlouhá 3 Zápis ze III. zasedání Zastupitelstva M Brno-Bohunice, které se konalo dne 09.03.2011 v sále bohunické radnice Dlouhá 3 Pítomni: dle prezenní listiny Zasedání ídil starosta M Brno-Bohunice Ing. Miloš Vrážel,

Více

1. Schválení programu jednání lenové rady msta se seznámili s návrhem programu na dnešní jednání rady msta.

1. Schválení programu jednání lenové rady msta se seznámili s návrhem programu na dnešní jednání rady msta. Z á p i s. 147 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne 9. 4. 2014 Pítomni: dle prezenní listiny Ovovateli zápisu byli ureni : p. Josef Dašek. p. Bc. Miroslav Emr

Více

1. Schválení programu jednání lenové rady msta se seznámili s návrhem programu na dnešní jednání rady msta.

1. Schválení programu jednání lenové rady msta se seznámili s návrhem programu na dnešní jednání rady msta. Z á p i s. 139 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne 5. 2. 2014 Pítomni: dle prezenní listiny Ovovateli zápisu byli ureni : p. Bc. Miroslav Emr. p. Josef Dašek

Více

Poet len rady msta pi hlasování odpovídá soutu hlas pítomných len RM. Z jednání rady msta byla omluvena paní Mgr. Nina Nováková.

Poet len rady msta pi hlasování odpovídá soutu hlas pítomných len RM. Z jednání rady msta byla omluvena paní Mgr. Nina Nováková. Z á p i s. 136 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne 15. 1. 2014 Pítomni: dle prezenní listiny Ovovateli zápisu byli ureni : pan Ing. Jií Nekvasil paní MUDr.

Více

1. Schválení programu jednání lenové rady msta se seznámili s návrhem programu na dnešní jednání rady msta.

1. Schválení programu jednání lenové rady msta se seznámili s návrhem programu na dnešní jednání rady msta. Z á p i s. 107 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne 15. 5. 2013 Pítomni: dle prezenní listiny Ovovateli zápisu byli ureni : pí Mgr. Nina Nováková. p. ing. Jií

Více

1. Schválení programu jednání lenové rady msta se seznámili s návrhem programu na dnešní jednání rady msta.

1. Schválení programu jednání lenové rady msta se seznámili s návrhem programu na dnešní jednání rady msta. Z á p i s. 111 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne 12. 6. 2013 Pítomni: dle prezenní listiny Ovovateli zápisu byli ureni : p. ing. Jií Nekvasil. p. Bc. Miroslav

Více

1. Schválení programu jednání lenové rady msta se seznámili s návrhem programu na dnešní jednání rady msta.

1. Schválení programu jednání lenové rady msta se seznámili s návrhem programu na dnešní jednání rady msta. Z á p i s. 145 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne 26. 3. 2014 Pítomni: dle prezenní listiny Ovovateli zápisu byli ureni : pan Jií Nekvasil pan Josef Dašek

Více

Pehled usnesení z 84. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne v kancelái starosty

Pehled usnesení z 84. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne v kancelái starosty Pítomni: Mstský obvod Statutární msto Pardubice Mstský obvod Pardubice I U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE Pehled usnesení z 84. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne 14. 5. 2014 v

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Usnesení. 334 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 03.04.2006. Usnesení. 335 Rada msta rozhodla uzavít smlouvu o dílo s ak. mal. Jiím echem,

Více

: FO 6. FO

: FO 6. FO Z á p i s. 142 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne 5. 3. 2014 Pítomni: dle prezenní listiny Ovovateli zápisu byli ureni : p. ing. Jií Nekvasil. pí MUDr. Eva

Více

Z á p i s. 90 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne 26. 11. 2008 Pítomni: dle prezenní listiny

Z á p i s. 90 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne 26. 11. 2008 Pítomni: dle prezenní listiny Z á p i s. 90 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne 26. 11. 2008 Pítomni: dle prezenní listiny Ovovateli zápisu byli ureni : pan Mgr. František Tomášek pan Milan

Více

OMM OMM OMM OMM OMM R zné 1. Schválení programu jednání Stanovisko rady: souhlasí Hlasování: pro 4 proti 0 zdržel se 0 2. Kontrola pln ní úkol

OMM OMM OMM OMM OMM R zné 1. Schválení programu jednání Stanovisko rady: souhlasí Hlasování: pro 4 proti 0 zdržel se 0 2. Kontrola pln ní úkol Z á p i s. 15 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne 9. 3. 2011 Pítomni: dle prezenní listiny Ovovateli zápisu byli ureni : pí. MUDr. Ivana ierná Peterová p. Bohumil

Více

Z á p i s. 77 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne

Z á p i s. 77 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne Z á p i s. 77 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne 12. 9. 2012 Pítomni: dle prezenní listiny Ovovateli zápisu byli ureni : pan Daniel Procházka. pan Josef Dašek

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 19.03.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 19.03.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 19.03.2007 Usnesení. 272 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 12. 3. 2007. Usnesení. 273 Rada msta trvá na svém usnesení. 48 ze 16. 1. 2006. Usnesení.

Více

Z á p i s. 154 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne Pítomni: dle prezenní listiny

Z á p i s. 154 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne Pítomni: dle prezenní listiny Z á p i s. 154 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne 4. 6. 2014 Pítomni: dle prezenní listiny Ovovateli zápisu byli ureni : pí MUDr. Eva Štíbrová. p. Josef Dašek

Více

Pehled usnesení ze 75. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne v kancelái starostky

Pehled usnesení ze 75. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne v kancelái starostky Mstský obvod Statutární msto Pardubice Mstský obvod Pardubice I U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE Pehled usnesení ze 75. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne 1. 3. 2010 v kancelái

Více

1. Schválení programu jednání lenové rady msta se seznámili s návrhem programu na dnešní jednání rady msta.

1. Schválení programu jednání lenové rady msta se seznámili s návrhem programu na dnešní jednání rady msta. Z á p i s. 17 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne 23. 3. 2011 Pítomni: dle prezenní listiny Ovovateli zápisu byli ureni : pí. MUDr. Eva Štíbrová pí. MUDr. Ivana

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veejná zakázka Název zakázky: [_Operativní leasing užitkového vozu_] Registraní íslo projektu: [_CZ.1.04/3.4.04/26.00348_] Název projektu: [Flexibiln pro odlehovací

Více

1. Schválení programu jednání lenové rady msta se seznámili s návrhem programu na dnešní jednání rady msta.

1. Schválení programu jednání lenové rady msta se seznámili s návrhem programu na dnešní jednání rady msta. Z á p i s. 135 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne 8. 1. 2014 Pítomni: dle prezenní listiny Ovovateli zápisu byli ureni : p. Bc. Miroslav Emr. p. Josef Dašek

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007 Usnesení. 508 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 7. 5. 2007. Usnesení. 509 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu ásti pozemku zapsaného

Více

Rozdaný materiál: 1.) návrh interní smrnice Zásady a postupy pi zadávání veejných zakázek

Rozdaný materiál: 1.) návrh interní smrnice Zásady a postupy pi zadávání veejných zakázek Z á p i s. 23 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne 25. 5. 2011 Pítomni: dle prezenní listiny Ovovateli zápisu byli ureni : pí. MUDr. ierná Peterová p. Milan

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 21.05.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 21.05.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 21.05.2007 Usnesení. 533 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 14.05.2007. Usnesení. 534 Rada msta rozhodla uzavít smlouvu o dílo, jejíž pedmtem je veejná

Více

K bodu 1 programu: Mimoádné 41. zasedání ZM Praha Bchovice zahájil dne ve 20:10 hodin starosta M Praha Bchovice Ing. Jií Santolík.

K bodu 1 programu: Mimoádné 41. zasedání ZM Praha Bchovice zahájil dne ve 20:10 hodin starosta M Praha Bchovice Ing. Jií Santolík. Zápis z mimoádného 41. zasedání Zastupitelstva M Praha Bchovice konaného dne 14. 12. 2005 v zasedací místnosti ÚM Praha Bchovice, Za Poštovskou zahradou 479, Praha 9 K bodu 1 programu: Mimoádné 41. zasedání

Více

U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady msta Jirkova ze dne

U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady msta Jirkova ze dne U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady msta Jirkova ze dne 13.12.2006 Usnesení.819/06 Kontrola plnní usnesení 1.Usnesení splnná b e r e n a v d o m í splnná usnesení.689-3b/06, 746/06, 768/06, 784/06, 809/06,

Více

Poet len rady msta pi hlasování odpovídá soutu hlas pítomných len RM.

Poet len rady msta pi hlasování odpovídá soutu hlas pítomných len RM. Z á p i s. 122 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne 18.9.2013 Pítomni: dle prezenní listiny Ovovateli zápisu byli ureni : paní MUDr. Eva Štíbrová paní Mgr. Nina

Více

Z á p i s. 157 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne Pítomni: dle prezenní listiny

Z á p i s. 157 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne Pítomni: dle prezenní listiny Z á p i s. 157 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne 3. 7. 2014 Pítomni: dle prezenní listiny Ovovateli zápisu byli ureni : pí Mgr. Nina Nováková.. p. Bc. Miroslav

Více

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Usnesení. 35 Zastupitelstvo msta bere na vdomí pehled plnní usnesení ze dne 11.12.2006 a bere

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 26.02.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 26.02.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 26.02.2007 Usnesení. 180 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 19.02.2007. Usnesení. 181 Rada msta souhlasí s vyhrazením 5 parkovacích míst v ulici Pivovarská,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 05.06.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 05.06.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 05.06.2006 Usnesení. 544 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 29.05.2006. Usnesení. 545 Rada msta souhlasí s umístním pedzahrádky ped provozovnou Desperado

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Usnesení. 522 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 22.05.2006. Usnesení. 523 Rada msta Vimperk rozhodla uzavít Dodatek.1 ke smlouv o dílo.05/06

Více

Zápis. z 5. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 19. února 2007 od 18.00 hodin.

Zápis. z 5. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 19. února 2007 od 18.00 hodin. Zápis z 5. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 19. února 2007 od 18.00 hodin. Program jednání: 1) Návrh ceny vodného a stoného na hospodáský rok 2007 2008 pro msto. 2) Návrh na poízení nového územního

Více

1. Schválení programu jednání lenové rady msta se seznámili s návrhem programu na dnešní jednání rady msta.

1. Schválení programu jednání lenové rady msta se seznámili s návrhem programu na dnešní jednání rady msta. Z á p i s. 9 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne 26. 1. 2011 Pítomni: dle prezenní listiny Ovovateli zápisu byli ureni : pí MUDr. Eva Štíbrová p. Bohumil Javrek

Více

1. Schválení programu jednání lenové rady msta se seznámili s návrhem programu na dnešní jednání rady msta.

1. Schválení programu jednání lenové rady msta se seznámili s návrhem programu na dnešní jednání rady msta. Z á p i s. 28 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne 13. 7. 2011 Pítomni: dle prezenní listiny Ovovateli zápisu byli ureni : p. MUDr. E. Štíbrová p. MUDr. ierná

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 18.12.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 18.12.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 18.12.2006 Usnesení. 1357 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 11. 12. 2006. Usnesení. 1358 Rada msta souhlasí se zveejnním zámru prodeje nemovitostí

Více

Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne

Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne 9. 4. 2015 Přítomni: členové rady města Ing. Vlastimil Picek, p. Hynek Homolka, Mgr. Petr Kváča, Ing.

Více

Poet len rady msta pi hlasování odpovídá soutu hlas pítomných len RM.

Poet len rady msta pi hlasování odpovídá soutu hlas pítomných len RM. Z á p i s. 141 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne 26. 2. 2014 Pítomni: dle prezenní listiny Ovovateli zápisu byli ureni : pan Bc. Miroslav Emr pan Josef Dašek

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.07.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.07.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.07.2006 Usnesení. 650 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 27.06.2006. Usnesení. 651 Rada msta rozhodla uzavít smlouvu o dílo jejíž pedmtem je zakázka

Více

25. OMM pronájem pozemk pp a pp v k.ú. Lázn Touše zveejnní zámru farma Žiro Jií Glatt

25. OMM pronájem pozemk pp a pp v k.ú. Lázn Touše zveejnní zámru farma Žiro Jií Glatt Z á p i s. 162 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne 13. 8. 2014 Pítomni: dle prezenní listiny Ovovateli zápisu byli ureni : pan Bc. Miroslav Emr pan Josef Dašek

Více

úelem majetkoprávního vypoádání pozemku pod domem p v ul. ervenohrádecká za smluvní kupní cenu ,- K,

úelem majetkoprávního vypoádání pozemku pod domem p v ul. ervenohrádecká za smluvní kupní cenu ,- K, U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva msta Jirkova, konaného dne 30. 4. 2007 v KD ZG N. Ervnice ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

#$%&' +$ ! " #" $" % 5. $& '!( " ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., *' # # 13. / " 14. # "

#$%&' +$ !  # $ % 5. $& '!(  ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., *' # # 13. /  14. # !" #$%&' (%)*+#,-,./!0 1%2#"3 +$4 1. 2. 3. 4.! " #" $" % 5. $& '!( " ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., 11.. 12. *' # # 13. / " 14. # 15. 0 " l. 1 Úvod 1.1. Dotaní program Podpora sportu ve m"st" Blansko

Více

CH L U M S V A T É M A Í. Usnesení. Z 5. Veejného zasedání obecního zastupitelstva Chlumu Svaté Maí konaného dne 3.12.2007

CH L U M S V A T É M A Í. Usnesení. Z 5. Veejného zasedání obecního zastupitelstva Chlumu Svaté Maí konaného dne 3.12.2007 O B E C CH L U M S V A T É M A Í Usnesení Z 5. Veejného zasedání obecního zastupitelstva Chlumu Svaté Maí konaného dne 3.12.2007 Schválený program 1. Kontrola plnní usnesení ze 4.veejného zasedání 2007

Více

ZÁPIS. 3/2010 ze zasedání Zastupitelstva obce Šaratice dne 15. bezna 2010

ZÁPIS. 3/2010 ze zasedání Zastupitelstva obce Šaratice dne 15. bezna 2010 ZÁPIS. 3/2010 ze zasedání Zastupitelstva obce Šaratice dne 15. bezna 2010 Pítomní: Drabálek, Holoubek, Horáek, Kalouda M., Kalouda K., Konený, Kropáek, Kuera, Málek, Pitrová (od bodu 3) Perovský, Válek

Více

Zápis. z 8. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 5. ervna 2006 od hodin.

Zápis. z 8. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 5. ervna 2006 od hodin. Zápis z 8. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 5. ervna 2006 od 18.00 hodin. Program jednání: 1) Uspoádání užívacího vztahu k.ú. Trhové Sviny Úad pro zastupování státu ve vcech 2) Ohlášení píslušnosti

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.01.2007 Usnesení. 19 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 8. 1. 2007. Usnesení. 20 Rada msta souhlasí v souladu s 715 obanského zákoníku s výmnou

Více

Zápis. z 4. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 29. ledna 2007 od 18.00 hodin.

Zápis. z 4. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 29. ledna 2007 od 18.00 hodin. Zápis z 4. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 29. ledna 2007 od 18.00 hodin. Program jednání: 1) Letecké snímky (bez materiálu). 2) Mandátní smlouva GrECo-MaP Brokers s.r.o. 3) Smlouva o dílo

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 22.01.2007 Usnesení. 75 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 15.01.2006 Usnesení. 76 Rada msta rozhodla uzavít mandátní smlouvu, jejíž pedmtem je poskytovat

Více

Od zaátku druhého roku nájmu si pronajímatel vyhrazuje právo zvýšit nájemné až o 15 %. Toto zvýšené nájemné bude platit pro celý druhý rok nájmu.

Od zaátku druhého roku nájmu si pronajímatel vyhrazuje právo zvýšit nájemné až o 15 %. Toto zvýšené nájemné bude platit pro celý druhý rok nájmu. usnesením. 227 Rady msta Vimperk ze dne 1.3.2004, usnesením. 697 Rady msta Vimperk ze dne 28.6.2004 a usnesením. 636 Rady msta Vimperk ze dne 11.6.2007 zámr.74/19/07 pronájmu a budoucího prodeje nemovitostí

Více

ZÁPIS z 2. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 13.11.2006 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00 hodin.

ZÁPIS z 2. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 13.11.2006 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00 hodin. ZÁPIS z 2. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 13.11.2006 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00 hodin. Program: 1. Zahájení. 2. Schváí programu. 3. Seznámení se základní zákonnou

Více

Zápis z jednání Rady msta Napajedla. 39 konaného dne 12. záí 2012

Zápis z jednání Rady msta Napajedla. 39 konaného dne 12. záí 2012 Zápis z jednání Rady msta Napajedla. 39 konaného dne 12. záí 2012 Tento zápis není doslovným záznamem prbhu jednání. Zápis pesn zachycuje pítomné osoby, pedložené návrhy, výsledky hlasování a pijatá usnesení.

Více

Z á p i s. 68 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne

Z á p i s. 68 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne Z á p i s. 68 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne 13. 6. 2012 Pítomni: dle prezenní listiny Ovovateli zápisu byli ureni : pí Mgr. Nina Nováková. p. ing. Jií

Více

Z á p i s. 152 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne 14. 5. 2014 Pítomni: dle prezenní listiny

Z á p i s. 152 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne 14. 5. 2014 Pítomni: dle prezenní listiny Z á p i s. 152 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne 14. 5. 2014 Pítomni: dle prezenní listiny Ovovateli zápisu byli ureni : p. Josef Dašek. p. ing. Daniel Procházka

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. TIMUR, o. s. seznámení s výsledky dotazníkového šetení Spokojenost oban s místním spoleenstvím

Více

Usnesení ze schze zastupitelstva obce Skalika, konané dne 11.dubna 2007 v salónku hospdky u Bagar

Usnesení ze schze zastupitelstva obce Skalika, konané dne 11.dubna 2007 v salónku hospdky u Bagar Usnesení ze schze zastupitelstva obce Skalika, konané dne 11.dubna 2007 v salónku hospdky u Bagar Zastupittelstvo obce po projednání vzalo na vdomí: kontrolu minulého usnesení vzdání se funkce lena zastupitelstva

Více

USNESENÍ z 19. zasedání Rady msta dne

USNESENÍ z 19. zasedání Rady msta dne USNESENÍ z 19. zasedání Rady msta dne 6. 9. 2007 258/19-07 Rada msta schvaluje program 19. zasedání s navrženým doplnním. 259/19-07 Rada msta schvaluje v pedloženém znní Plán zimní údržby Msta Špindlerv

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Zprostedkování nákupu reklamního asu pro eské ddictví UNESCO

Zprostedkování nákupu reklamního asu pro eské ddictví UNESCO Poptávkové ízení k plnní podlimitní veejné zakázky pro eské ddictví UNESCO Zadavatel: eské ddictví UNESCO, Bí Šastných 1000, 570 01 Litomyšl IO: 70963452, DI: CZ70963452 Zastoupený: Ing. Michaelou Severovou,

Více

Msto Vimperk Steinbrenerova 6, Vimperk, IO: zveejuje

Msto Vimperk Steinbrenerova 6, Vimperk, IO: zveejuje dle usnesení. 505 Rady msta Vimperk ze dne 22.5.2006 nabídku. 6/06 pronájmu pozemku vhodného pro výstavbu nízkopodlažního bytového domu, zapsaného u KÚ v Prachaticích, v katastru nemovitostí pro obec Vimperk

Více

Z á p i s. 52 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne

Z á p i s. 52 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne Z á p i s. 52 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne 8. 2. 2012 Pítomni: dle prezenní listiny Ovovateli zápisu byli ureni : pí. MUDr. Eva Štíbrová. p. Josef Dašek

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 30.04.2007 Usnesení. 451 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 23.04.2007. Usnesení. 452 Rada msta souhlasí se zveejnním zámru pronájmu a budoucího prodeje

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 27.06.2006 Usnesení. 617 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 19. 06. 2006. Usnesení. 618 Rada msta rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu. 2

Více

U S N E S E N Í. file://c:\documents and Settings\All Users\Dokumenty\zalohy webu\web Sev...

U S N E S E N Í. file://c:\documents and Settings\All Users\Dokumenty\zalohy webu\web Sev... Stránka. 1 z 5 U S N E S E N Í z 2. schze Rady mstského obvodu Ústí nad Labem Severní Terasa, která se konala 16. 12. 2002 od 9.00 do 13.00 hodin v kancelái tajemníka ÚMO ÚL ST, Stavba 2. Usn.. 11/02 Výbrová

Více

Z á p i s. 64 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne

Z á p i s. 64 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne Z á p i s. 64 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne 16. 5. 2012 Pítomni: dle prezenní listiny Ovovateli zápisu byli ureni : pí MUDr. Eva Štíbrová. p. ing. Daniel

Více

Pehled usnesení z 82. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne v kancelái starostky

Pehled usnesení z 82. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne v kancelái starostky Mstský obvod Statutární msto Pardubice Mstský obvod Pardubice I U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE Pehled usnesení z 82. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne 17. 5. 2010 v kancelái

Více

Zápis. z 6. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 24. dubna 2006 od 18. hodin.

Zápis. z 6. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 24. dubna 2006 od 18. hodin. Zápis z 6. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 24. dubna 2006 od 18. hodin. Pítomno: dle prezenní listiny Program jednání: 1) Rozbor hospodaení k 31.3.2006. 2) Rozpotové opatení. 1/2006. 3) Žádost

Více

Pehled usnesení ze 43. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne v kancelái starosty

Pehled usnesení ze 43. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne v kancelái starosty Mstský obvod Statutární msto Pardubice Mstský obvod Pardubice I U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE Pehled usnesení ze 43. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne 5. 9. 2012 v kancelái

Více

Pehled usnesení z 18. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne 31. 8. 2011 v kancelái starosty

Pehled usnesení z 18. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne 31. 8. 2011 v kancelái starosty Mstský obvod Statutární msto Pardubice Mstský obvod Pardubice I U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE Pehled usnesení z 18. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne 31. 8. 2011 v kancelái

Více

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk usnesením. 371 Rady msta Vimperk ze dne 16.4.2007 zámr. 44/11/07 prodeje ásti pozemk vedených u Katastrálního úadu pro Jihoeský kraj, Katastrálního pracovišt Prachatice v katastru nemovitostí pro obec

Více

Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12. U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008

Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12. U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008 Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12 U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008 Zastupitelstvo msta Vizovice pijalo na svém zasedání dne 23. 6. 2008 následující

Více

Pehled usnesení z 93. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne v kancelái starosty

Pehled usnesení z 93. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne v kancelái starosty Mstský obvod Statutární msto Pardubice Mstský obvod Pardubice I U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE Pehled usnesení z 93. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne 6. 10. 2014 v kancelái

Více

Msto Pec pod Snžkou ZASTUPITELSTVO MSTA USNESENÍ

Msto Pec pod Snžkou ZASTUPITELSTVO MSTA USNESENÍ Msto Pec pod Snžkou ZASTUPITELSTVO MSTA USNESENÍ ze 14. veejného zasedání zastupitelstva msta konaného dne 16. prosince 2004 ve 14.30 hodin v objektu bývalé ZŠ ve Velké Úp, p. 236 Pítomni: Alan Tomášek,

Více

Poet len rady msta pi hlasování odpovídá soutu hlas pítomných len RM. Z jednání rady msta byla omluvena paní MUDr. Eva Štíbrová.

Poet len rady msta pi hlasování odpovídá soutu hlas pítomných len RM. Z jednání rady msta byla omluvena paní MUDr. Eva Štíbrová. Z á p i s. 125 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne 9. 10. 2013 Pítomni: dle prezenní listiny Ovovateli zápisu byli ureni : pan Ing. Jií Nekvasil pan Ing. Daniel

Více

U S N E S E N Í z 8. zasedání Rady msta Jirkova ze dne

U S N E S E N Í z 8. zasedání Rady msta Jirkova ze dne U S N E S E N Í z 8. zasedání Rady msta Jirkova ze dne 28.2.2007 Usnesení.137/07 Kontrola plnní usnesení 1) Prodloužení termínu: prodloužení termínu plnní usn..96-6/07 ( FO ) vyhláška Fond rozvoje bydlení

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU ZO ZE DNE

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU ZO ZE DNE VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU ZO ZE DNE 24. 1. 2007. 1 Zasedání Zastupitelstva obce Syrovice bylo zahájeno v 19.00 hod. v zasedací místnosti obce Syrovice za pítomnosti hosta pana Michala Haška- poslance za

Více

K bodu 1 programu: 46. zasedání ZM Praha Bchovice zahájil dne v 18:00 hodin starosta M Praha Bchovice Ing. Jií Santolík.

K bodu 1 programu: 46. zasedání ZM Praha Bchovice zahájil dne v 18:00 hodin starosta M Praha Bchovice Ing. Jií Santolík. Zápis z 46. zasedání Zastupitelstva M Praha Bchovice konaného dne 2. 5. 2006 v zasedací místnosti ÚM Praha Bchovice, Za Poštovskou zahradou 479, Praha 9 K bodu 1 programu: 46. zasedání ZM Praha Bchovice

Více

pedložení dodatku. 2 ke smlouv o poskytnutí licence právního systému ASPI.j. S- 9065/07/KKX

pedložení dodatku. 2 ke smlouv o poskytnutí licence právního systému ASPI.j. S- 9065/07/KKX Z á p i s. 119 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne 28.8.2013 Pítomni: dle prezenní listiny Ovovateli zápisu byli ureni : pan Ing. Jií Nekvasil pan Bc. Miroslav

Více

1. Schválení programu jednání lenové rady msta se seznámili s návrhem programu na dnešní jednání rady msta.

1. Schválení programu jednání lenové rady msta se seznámili s návrhem programu na dnešní jednání rady msta. Z á p i s. 103 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne 10. 4. 2013 Pítomni: dle prezenní listiny Ovovateli zápisu byli ureni : pí MUDr. Eva Štíbrová. p. Josef Dašek

Více

VEEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o vydání zastavného území v k.ú. Popovice u Brandýsa

VEEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o vydání zastavného území v k.ú. Popovice u Brandýsa Mstský úad Brandýs nad Labem Stará Boleslav ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A PAMÁTKOVÉ PE pracovišt Praha 1 nám. Republiky 3, 110 01 Praha 1, 221 621 111. jedn. : 2008/ 9515-140 65 V/5 Vyizuje: Ing. arch. Bredová

Více

Z á p i s č. 168 z jednání rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne Přítomni: dle prezenční listiny

Z á p i s č. 168 z jednání rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne Přítomni: dle prezenční listiny Z á p i s č. 168 z jednání rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne 1. 10. Přítomni: dle prezenční listiny Ověřovateli zápisu byli určeni : p. ing. Jiří Nekvasil. p. Bc.

Více

Z á p i s. Pítomni: dle prezenní listiny. Omluveni: 0. Hosté: pí Marcela Malechová, Ing. Petr Kocián. Program:

Z á p i s. Pítomni: dle prezenní listiny. Omluveni: 0. Hosté: pí Marcela Malechová, Ing. Petr Kocián. Program: Z á p i s z ustavujícího zasedání Zastupitelstva msta Veselí nad Lužnicí, konaného dne 10.11.2010 od 17:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu ve Veselí nad Lužnicí Pítomni: dle prezenní listiny Omluveni:

Více

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání zastupitelstva obce Skrchov. 26 konaná dne 2. 9. 2008 Schze se konala v budov obecního úadu, zahájena

Více

23. zasedání. ídícího výboru IPRM 17. 3. 2014. Program jednání

23. zasedání. ídícího výboru IPRM 17. 3. 2014. Program jednání IPRM Kopivnice Obytná zóna Kopivnice JIH 23. zasedání ídícího výboru IPRM 17. 3. 2014 Píloha. 1 záznamu IPRM Kopivnice Obytná zóna Kopivnice JIH Program jednání projednání a schválení seznamu projekt pedložených

Více