ANALÝZA SOCIÁLNÍHO KLIMATU SE ZAMĚŘENÍM NA POTŘEBNOST NÍZKOPRAHOVÝCH SLUŽEB A TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE V LOKALITĚ VELKÁ OHRADA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ANALÝZA SOCIÁLNÍHO KLIMATU SE ZAMĚŘENÍM NA POTŘEBNOST NÍZKOPRAHOVÝCH SLUŽEB A TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE V LOKALITĚ VELKÁ OHRADA"

Transkript

1 PROXIMA SOCIALE OBČANSKÉ SDRUŽENÍ Rakovského 3138, Praha 12 Modřany, telefon ANALÝZA SOCIÁLNÍHO KLIMATU SE ZAMĚŘENÍM NA POTŘEBNOST NÍZKOPRAHOVÝCH SLUŽEB A TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE V LOKALITĚ VELKÁ OHRADA Proxima Sociale, o.s. Bankovní spojení Komerční banka,a.s., č.ú /0100, IČ:

2 OBSAH 1. LOKALITA, KDE VÝZKUM PROBÍHAL 2. METODY VÝZKUMU 2.1. Dotazníkové šetření na základních školách 2.2. Anketa mezi obyvateli sídliště 2.3. Strukturovaný skupinový rozhovor s dětmi a mládeží v ulicích sídliště 2.4. Systematické nezúčastněné pozorování 3. CÍLOVÉ SKUPINY VÝZKUMU 3.1. Žáci ZŠ Klausova a Jánského 3.2. Obyvatelé sídliště Velká Ohrada (veřejnost) 3.3. Děti a mládež trávící volný čas v ulicích sídliště 4. VÝSLEDKY VÝZKUMU 4.1. Žáci ZŠ Klausova a Jánského 4.2. Obyvatelé sídliště Velká Ohrada (veřejnost) Shrnutí ankety 4.3. Děti a mládež trávící volný čas v ulicích sídliště Volný čas Bezpečnost Potřebnost Shrnutí skupinových rozhovorů Volný čas Vnímání bezpečnosti na sídlišti Vnímání problémů cílové skupiny, vyhovujících a nevyhovujících jevů a potřebnost nízkoprahových služeb 4.4. ZÁVĚR, DOPORUČENÍ

3 Analýza byla realizována občanským sdružením Proxima Sociale, o.s. v lokalitě Velká Ohrada od začátku října do konce listopadu 2008 a byla zaměřena zmapování sociálního klimatu lokality v cílové skupině dětí a mládeže s ohledem na otázku trávení volného času mládeže, bezpečnost a potřebnost nízkoprahových služeb. Analýza probíhala především sběrem informací a byly použity následující výzkumné metody: - dotazníkové šetření na ZŠ Klausova a Jánského, které probíhalo u žáků 6. až 9. ročníků - anketa mezi obyvateli sídliště - strukturovaný skupinový rozhovor s dětmi a mládeží v ulicích sídliště Další formou výzkumu bylo systematické nezúčastněné pozorování a vyhledávání dětí a mládeže, které tráví svůj volný čas v ulicích, a vytipovávání míst jejich setkávání. Pozorování, stejně jako uvedený sběr dat, prováděli 2 terénní sociální pracovníci Proxima Sociale, o.s. 1. LOKALITA, KDE VÝZKUM PROBÍHAL Analýza probíhala v lokalitě Velké Ohrady. Čtvrť o velikosti 47 ha se nachází v městské části Praha 13, v katastrálním území Stodůlky, a skládá se ze zástavby původní vesnice (jejím centrem je Ohradské náměstí) a podstatně rozsáhlejšího stejnojmenného panelového sídliště se čtvercovou zástavbou a pravoúhle koncipovanou sítí ulic. Dle Statistického lexikonu obcí České republiky 2005 (vydal Český statistický úřad a Ministerstvo vnitra České republiky, 2005) žije v lokalitě Velká Ohrada celkem obyvatel, z toho 5334 žen, 2906 dětí ve věku do 14 let a 394 obyvatel v důchodovém věku, tedy starších 65 let. Ekonomicky aktivních obyvatel zde žije Terénní sociální pracovníci Proxima Sociale, o.s. monitorovali zejména ulice sídlištní zástavby. Výstupy jejich pozorování jsou součástí této analýzy. 2. METODY VÝZKUMU V rámci výzkumu bylo použito několik výzkumných metod, a to kvantitativních i kvalitativních Dotazníkové šetření na základních školách První metodou bylo dotazníkového šetření ve 2 základních školách Klausova a Jánského. Dotazníkem byli osloveni žáci ročníků. Forma dotazníků byla zvolena z důvodu možnosti získání dat od velkého množství respondentů, půda základních škol z důvodu koncentrace dětí a mládeže, respektive cílové skupiny výzkumu, na stejném místě ve stejný čas. Dotazník byl sestaven z 8 uzavřených otázek, respondentům byly nabídnuty možnosti odpovědí k zaškrtnutí. Dotazník, podobně jako další sběr dat, byl zaměřen na následující 3 okruhy:

4 - Trávení volného času dětí a mládeže - Vnímání bezpečnosti na sídlišti - Potřebnost nízkoprahových služeb v lokalitě Velké Ohrady Počet navrácených vyplněných dotazníků činí celkem 260. Dotazníkem jako kvantitativní metodou byla získána pouze tvrdá data, a proto byl výzkum doplněn dalšími kvalitativními metodami zjišťování dat, a to u obyvatel lokality a dětí a mládeže trávící volný čas v ulicích sídliště Anketa mezi obyvateli sídliště Sběr dat zaměřený na obyvatele žijící v lokalitě Velké Ohrady probíhal formou ankety, kterou prováděli terénní sociální pracovníci přímo v ulicích sídliště a která se sestávala z 6 otevřených otázek rozdělených do 3 okruhů: - Vnímání a názory na místní mládež - Vnímání bezpečnosti na sídlišti - Potřebnost služeb v lokalitě Forma ankety byla zvolena z důvodu krátkosti a stručnosti. Zároveň díky otevřeným otázkám byl respondentům dán prostor k zevrubnějším odpovědím a vysvětlení jejich postojů, tedy k získání měkkých dat. Získaná data byla písemně zaznamenána, s čímž respondenti souhlasili. Anketa byla provedena s celkem 102 respondenty Strukturovaný skupinový rozhovor s dětmi a mládeží v ulicích sídliště Poslední sběr dat zaměřený na místní děti a mládež trávící volný čas na ulici, tedy na potencionální uživatele nízkoprahových služeb, probíhal přímo v ulicích sídliště Velká Ohrada, tj. v přirozeném místě setkávání cílové skupiny. Jako metoda byl zvolen strukturovaný skupinový rozhovor (skupinová diskuse), který je jednou z metod kvalitativního výzkumu. Vychází z kumulace podnětů při rozhovoru se skupinou osob a využívá interakce členů skupiny během diskuse (tzv. efekt sněhové koule, kdy jednotliví účastníci komentují názory ostatních). Tato metoda bývá doplněna dalšími specifickými postupy a technikami, které umožňují komplexní analýzu zkoumaných skutečností, tj. především písemný či hlasový záznam. Diskuse je vedena zkušeným moderátorem, který následně zjištěné údaje analyzuje a interpretuje. Vzhledem k tomu, že cílová skupina byla kontaktována v jejím přirozeném prostředí, a vzhledem k navození prostředí důvěry, zachování anonymity a ochrany citlivých údajů nebyly použity techniky jako hlasový záznam diskuse či zaznamenání na flip chart. Získaná data byla pracovníky následně po rozhovorech písemně zaznamenána, s čímž respondenti souhlasili.

5 Diskuse byla opět zaměřena na 3 okruhy: - Trávení volného času dětí a mládeže - Vnímání bezpečnosti na sídlišti - Potřebnost nízkoprahových služeb v lokalitě Velké Ohrady Forma skupinového rozhovoru byla zvolena z důvodu poskytnutí prostoru k zevrubnějším odpovědím a získání měkkých dat. Pracovníci provedli skupinový rozhovor s celkem 16 skupinami, tj. s 50 respondenty. Každý rozhovor trval cca 40 minut Systematické nezúčastněné pozorování Nedílnou součástí výzkumu bylo systematické nezúčastněné pozorování a vyhledávání dětí a mládeže, které tráví svůj volný čas v ulicích, a vytipovávání míst jejich setkávání. Pozorování prováděli 2 terénní sociální pracovníci Proxima Sociale, o.s., kteří zaznamenali v průměru 45 jedinců denně. Výsledkem pozorování jsou jednak závěry a doporučení, které jsou součástí této analýzy a jednak dokumenty, které jsou určeny pro potřeby Oddělení prevence a rozvoje sociálních služeb, tj. mapa vytipovaných míst setkávání a popis skupin. 3. CÍLOVÉ SKUPINY VÝZKUMU 3.1. Žáci ZŠ Klausova a Jánského Žáci ročníků 2 základních škol. Cílová skupina byla dána pouze věkem a návštěvou školy v lokalitě Velké Ohrady, další charakteristiky skupiny nebyly podmínkou výzkumu. Skupina respondentů se skládala ze 124 dívek a 136 chlapců, průměrný věk byl 13 let Obyvatelé sídliště Velká Ohrada (veřejnost) Občané žijící v lokalitě Velké Ohrady. Nejvíce byly zastoupeny matky s dětmi na mateřské (rodičovské) dovolené a občané vracející se ze zaměstnání, tj. v produktivním věku, především ženy ve středním věku, což odpovídá věkové struktuře v této lokalitě. Pracovníci dále oslovili několik seniorů, kteří trávili čas posezením na lavičkách, těch ovšem bylo zastoupeno nízké procento. Tento výběr byl dán především dobou, kterou terénní pracovníci trávili v lokalitě, tj. v dopoledních a odpoledních časech. Malé zastoupení seniorů byl dán pravděpodobně i tím, že obecně většinu dne tráví doma a tím spíše v období zimních měsíců. Skupina respondentů se skládala ze 64 žen a 38 mužů ve věku let.

6 3.3. Děti a mládež trávící volný čas v ulicích sídliště Děti a mládež, respektive vrstevnické skupiny, trávící volný čas v ulicích sídliště. Skupina respondentů se skládala z 15 dívek a 35 chlapců ve věku let. 4. VÝSLEDKY VÝZKUMU 4.1. Žáci ZŠ Klausova a Jánského Šetření probíhalo na půdě školy v rámci vyučovací hodiny pod dohledem učitele, a tudíž mohla mít na jeho výsledek vliv vyšší sebekontrola respondentů než u respondentů v rámci zjišťování dat přímo v ulicích sídliště. Počet: 260 dotazníků (3 vyřazeny) Pohlaví: 124 dívek, 136 chlapců Věkový průměr: 13 let Nudíš se ve svém volném čase, v době, kdy nejsi ve škole? 13 % ANO NE 87 % Rozdíl mezi děvčaty a chlapci je zde minimální - 87 % ze všech dotázaných dívek odpověděly, že se ve svém volném čase nenudí. Z celkově dotázaných chlapců to bylo 88 %. Nejvíce se nudí žáci 9. tříd a dále žáci 6. tříd. Důvodem je pravděpodobně fakt, že žáci jednak navštěvují zájmové a sportovní kroužky a jednak být venku, trávit svůj volný čas s vrstevnickou skupinou nevnímají jako nudu.

7 Kde nejčastěji trávíš svůj volný čas po škole? 22 % 1 % 2 % 28 % Doma Venku na ulici s kamarády V kroužku 47 % U obchodů a hospod Jinde Skoro 50 % dotázaných odpovědělo, že svůj volný čas tráví venku na ulici s kamarády. Z celkového počtu dotázaných dívek to bylo 47%, u chlapců to bylo 30 %. U chlapců převážilo trávení volného času v kroužku, a to 37 % z celkového počtu dotázaných chlapců. Nejčastěji tráví volný čas venku dívky z 9. tříd, a to v 56 %. U chlapců jsou to žáci z 8. tříd, a to v 43 %. Vysoké procentuální zastoupení odpovědi Venku na ulici s kamarády je též dáno tím, že období dospívání je pro řadu jedinců charakteristické vyhledáváním kontaktu s vrstevnickou skupinou, která se stává skupinou referenční. Rodina bývá na druhém místě. Jak nejčastěji trávíš svůj volný čas po škole? 21 % 6 % 6 % 27 % Jsem doma Jsem venku s kamarády Chodím do kroužku 40 % Učím se Pomáhám rodičům Z odpovědí na tuto otázku je patrné, že vzhledem k tomu, že je velmi podobná otázce předchozí, tak byla z větší části pochopena, jakým způsobem tráví žáci základní školy svůj volný čas mimo povinné aktivity. I na tuto otázku byla nejčastější odpověď Jsem venku s kamarády. Uvedenou nejčastější odpověď volily opět převážně dívky, a to ve 40 %. U chlapců dominovala odpověď Jsem doma, a to ve 38 %. Nejvíce tráví svůj volný čas venku žačky 9. tříd a žáci 8. tříd.

8 Po školním vyučování si žáci potřebují odpočinout, aktivní využití volného času venku je pro žáky v tomto věku důležité, trávení volného času venku na ulici je pro žáka rizikové jen tehdy, kdy vrstevnická skupina vykazuje známky rizikových jevů. Jsi často venku na ulici s kamarády dlouho do večerních hodin? 32 % 68 % ANO NE Na tuto otázku odpověděla skoro třetina respondentů ANO. Poměr mezi dívkami a chlapci je v podstatě stejný 33 % dívek a 31 % chlapců. Mezi dívkami jsou to nejvíce žačky 8. tříd a mezi chlapci žáci 7. tříd. Děti na druhém stupni základní školy, trávící svůj volný čas převážně na ulici, se zpravidla vrací do svých domovů kolem 19. a 20. hodiny večer. Žáci pravděpodobně za pozdní večerní hodinu považovali dobu kolem 22. hodiny. Mluvíš s rodiči o svých potížích, když Tě něco trápí? 31 % 69 % ANO NE Skoro třetina dotázaných uvedla, že s rodiči o svých problémech nemluví, bylo to 38 % chlapců a 32 % dívek. Nejvíce tato odpověď zazněla u žákyň 8. tříd a žáků 7. tříd. U dětí v době dospívání nejsou rodiče referenční skupinou, a proto je běžným jevem, že o svých problémech s nimi nehovoří. Přesto je vhodné podporovat a posilovat rodinné vztahy, význam pozitivních emočních vztahů a posilovat otevřenou komunikaci s rodiči.

9 Co se Ti na sídlišti, kde žiješ, líbí? 17 % 1 % 15 % Cítím se venku bezpečně Venku je spousta kamarádů Mohu si kde hrát 67 % Jsou tu skvělé hospody Zde měli respondenti možnost zaškrtnout více odpovědí. Venku je spousta kamarádů odpověděly procentuelně nejvíce žákyně 8. a 6. tříd. I výsledky pozorování chování cílové skupiny terénními pracovníky potvrdilo, že mládež vnímá na sídlišti jako nejvýznamnější vzájemnou pospolitost a přátelství ve vrstevnické skupině. Co Ti na sídlišti, kde žiješ, chybí? 17 % Sportovní hřiště Klub 52 % 6 % 25 % Poradna Jiné Zde měli respondenti opět možnost zaškrtnout více odpovědí. V odpovědi jiné bylo uvedeno například: bezpečnost, diskotéka, kino, bazén, psí útulek, obchody. V některých případech byla tato odpověď chápána jako "nic". Z nabízených možností volili respondenti nejvíce klub, kde by mohli trávit svůj volný čas, a to v 25%, což vypovídá o jejich potřebě aktivně a smysluplně trávit svůj volný čas.

10 Líbilo by se Ti, kdyby tady na sídlišti existoval klub, místo, kde jsou kamarádi, hry a zkušený sociální pracovník, který by ti uměl poradit s potížemi ve Tvém životě a okolí? 24 % 76 % Líbilo Nelíbilo Přes tři čtvrtě dotázaných odpovědělo, že by byli rádi, kdyby na sídlišti existoval nízkoprahový klub. Rozdělení poměru pro odpověď Líbilo bylo 76 % dívek a 59 % chlapců. Tato potřeba byla nejvíce vyjádřena shodně u dívek i chlapců z 8. tříd Shrnutí dotazníku Žáci se ve svém volném čase převážně nenudí, ale skoro polovina dotázaných odpověděla, že volný čas tráví venku na ulici s kamarády. Jako druhou nejčastější odpověď žáci uvedli, že tráví svůj volný čas doma. Třetina respondentů uvádí, že venku zůstává do pozdních večerních hodin. Co se týká otázky řešení problémů, uvedlo 69 % respondentů, že své problémy řeší s rodiči. Na sídlišti se jim nejvíce líbí, že je venku spousta kamarádů. Čtvrtina odpovědí na otázku, co na sídlišti chybí, byl klub, kde by mohli trávit svůj volných čas. Přes tři čtvrtě respondentů by uvítalo, kdyby na sídlišti takový nízkoprahový klub byl.

11 4.2. Obyvatelé sídliště Velká Ohrada (veřejnost) Počet: 102 respondentů Pohlaví: 64 žen, 38 mužů Věkový průměr: 49,35 let Jaký je Váš názor na místní mládež? Myslíte, že je problémová? 16 % 1 % 32 % 51 % není problémová ano, je problémová ano i ne žádný Nadpoloviční většina dotázaných se domnívá, že místní mládež je problémová. Jako problémová se více jeví dotázaným ženám, především ženám starším 60ti let. Jako hlavní problém, bez ohledu na věk a pohlaví, uvádějí respondenti následující vandalismus (graffitti, ničení hřišť, poplivané okolí, zničené lavičky), hluk, alkohol, drogy, agrese, arogance a krádeže. Jako hlavní příčinu tohoto chování vidí nudu. Vyskytly se také názory, že problém s mládeží je normální na jakémkoliv sídlišti. Víte o nějakém místě, tady na sídlišti, kde se místní mládež schází? Pokud ano, povězte kde a popište danou skupinu lidí. 13 % 12 % 3 % 3 % 3 % 4 % 10 % 5 % 8 % 24 % 15 % vnitrobloky hřiště náměstí na lavičkách všude hospoda u večerky u obchodu jinde nevím ne

12 Za místo, kde se nejvíce schází mládež na sídlišti, byly označeny vnitrobloky, skupina byla popsána jako mladiství ve věku 13 až 18 let, jako účel těchto schůzek bylo uvedeno: kouření marihuany, pití alkoholu, hluk a vandalismus. Účel scházení mládeže je v podstatě pro všechny místa uváděn shodně. Řada občanů skupiny nepopisovala, a to z důvodu, že si skupin zpravidla nevšímají. Místa scházení mládeže, tj. ve vnitroblocích a na hřištích, odpovídají i zjištění vyplývajícímu z pozorování, které prováděli terénní pracovníci. Chtěl/a byste zde na sídlišti klub pro místní mládež, kde by se mohla bezpečně scházet a pod vedením zkušeného sociálního pracovníka řešit potíže, které se v životě mladých vyskytují? 8 % 8 % 84 % ano ne nevím Více než 4/5 dotázaných vyjádřilo potřebu klubu pro místní mládež. Byla vyjádřena obava, zda by místní mládež do tohoto klubu chodila, zda by o něj byl zájem, a to ve 20 % z odpovědí respondentů, kteří by takovýto klub uvítali. Cítíte se zde na sídlišti bezpečně? Pokud ne, proč tomu tak je? 13 % 28 % 59 % ano ne ano ale Skoro 60 % dotázaných, se na sídlišti cítí bezpečně, 28 % uvedlo, že se bezpečně necítí a 13 % dotázaných uvedlo, že se bezpečně cítí, ale za určitých podmínek. Ženy se k této otázce vyjádřily jasně, buď ANO nebo NE. U žen je patrné větší procento v odpovědi NE na tuto otázku.

13 Muži uváděli, že se cítí bezpečně, ale ne večer, za tmy, důvodem jsou opilci, obava z přepadení. Někteří muži rovněž uvádějí, že se cítí bezpečně, ale mají strach o své ženy a děti. Ženy se obávají přepadení či okradení, jsou zde podle nich málo osvětlené ulice. Část respondentů odpověděla, že se cítí bezpečně, protože doposud nemají špatnou zkušenost. Senioři zpravidla odpovídali, že večer nevycházejí z výše uvedených důvodů. Respondentům chybí častější přítomnost městské a státní policie. Vyskytuje se zde na sídlišti nějaký závažný problém s místními obyvateli? Pokud ano, o jaký problém se jedná. 17 % 31 % ano ne nevím 52 % Většina dotazovaných uváděla, že si není vědoma závažnějších problémů. Někteří respondenti srovnávali současný stav s minulostí, kdy zde podle nich existoval problém s romským etnikem. Mezi uváděnými problémy byly nejčastěji zmiňovány: bezdomovci, feťáci, krádeže, vandalismus, problém s Romy a cizinci, rasismus, znásilnění, násilí, hluk. Jaká sociální či jinak potřebná služba zde na sídlišti chybí? pošta 15 % 9 % 37 % obchod parkovací místa klub pro důchodce klub pro mládež 2 % 6 % 3 %2 % 7 % 5 % 9 % 5 % jesle bankomat policejní hlídky žádná jiná nevím

14 Většině respondentům chybí na sídlišti pošta, na druhém místě je nedostatek obchodů a služeb celkově. Řada z nich též zmiňovala velký problém s parkováním. V souvislosti s oblastí sociálních služeb uváděli: klub pro mládež, ale mnoho z dotazovaných si nebylo jisto, zda by místní klub taková mládež navštěvovala. Seniorům chybí jídelna a klub. Ostatním občanům kulturní centrum a matkám jesle. Opět se v odpovědích objevila potřeba intenzivnější přítomnosti městské a státní policie v ulicích sídliště (policejní hlídky) Shrnutí ankety Obyvatelé sídliště vnímají mládež jako problémovou, a to především z důvodů vandalismu (graffitti, ničení hřišť), hluku, požívání alkoholu, drog, agrese, arogance a krádeží. Jako hlavní příčinu tohoto chování uvádějí nudu. Nejoblíbenějším místem scházení mládeže jsou vnitrobloky a dětská hřiště, kde mládež především kouří marihuanu, pije alkohol, hlučí a ničí okolí (vandalismus). K podobným závěrům dospěli v rámci nezúčastněného pozorování i terénní pracovníci. V otázce bezpečnosti se bezpečně na sídlišti cítí 60 % obyvatel. Muži uváděli, že se cítí bezpečně, ale ne večer, za tmy. Důvodem jsou opilci, obava z přepadení. Ženy se obávají přepadení či okradení, jsou zde podle nich málo osvětlené ulice. Řada respondentů odpověděla, že jim zde chybí častější přítomnost městské a státní policie. Většina dotázaných odpověděla, že si není vědoma závažnějšího problému s místními obyvateli. Třetina respondentů uvedla, že se na sídlišti vyskytují následující problémy bezdomovci, feťáci, krádeže, vandalismus, problém s Romy, rasismus, znásilnění, násilí, hluk. Celkem 4/5 dotázaných vyjádřilo potřebu klubu pro místní mládež, ale mnoho z dotazovaných si nebylo jisto, zda by místní klub taková mládež navštěvovala. Mezi další potřeby obyvatel patří pošta, více obchodů, řešení problému s parkováním. Seniorům zde chybí jídelna, matkám s dětmi jesle.

15 4.3. Děti a mládež trávící volný čas v ulicích sídliště Toto šetření probíhalo formou oslovování jednotlivých skupin ve věkové kategorii let. Je zde nutné přihlédnout k možnému zkreslení poskytnutých informací, a to vzhledem k možnosti ovlivnění jedince skupinou, případně obava z neshození se před vrstevníky. Zcela jistě je zde patrný i projev předvádění a snahy ukázat se. Otázky byly rozděleny do tématických celků. Respondenti měli možnost uvést více než jednu odpověď Volný čas Jak trávíte volný čas? 24 % 47 % venku jinak sport 29 % Mezi aktivity, které probíhají venku, patří alkohol, cigarety a další lehké drogy, hlavním důvodem trávení volného času tímto způsobem je nuda a nedostatek volnočasových aktivit. Pod kategorii jinak spadá zejména čtení, karty, sázky, školní TV. Celkem 63 % respondentů uvedlo, že svůj volný čas tráví venku, na ulici, na lavičkách. Stejné procento (8 %) uvedlo, že svůj volný čas tráví v hospodách, čajovně, na sportovišti a u kamarádů. V případě, kdy měli mladiství popsat svůj běžný den na sídlišti, nejčastěji uváděli: jdeme ven, nudíme se (23 %), návštěva restauračních zařízení (16 %), chlastáme a hulíme zneužívání lehkých drog, ve 2 případech dokonce tvrdých (12 %). Na otázku Co Vás baví? odpověděli respondenti z 33 % všech odpovědí sport, z 15 % poflakování, stejně tak muziku a tancování. Na otázku Nudíte se ve svém volném čase? odpovědělo 33 % respondentů občas a 24 % respondentů ANO. Nudu zahání především děláním blbostí, pruděním (16 % všech odpovědí), na PC hraní her (14 %) a 11 % ze všech odpovědí bylo shodně trávení volného času s kamarády a hulením a chlastáním. Dotázaní nejčastěji uvedli, že na ulici tráví 4-8 hodin, někdy až do půlnoci.

16 Bezpečnost Skoro tři čtvrtě respondentů uvedlo, že se na sídlišti necítí bezpečně. Jako hlavní důvod uvádějí rvačky, opilce, problémy s Romy, znásilnění. Na otázku Setkáváš se zde na sídlišti s kriminalitou? zaznělo NE pouze ve 3 případech, jinak všichni ostatní respondenti uvedli, že se s kriminalitou na sídlišti setkávají. Nejčastěji uváděli: krádeže, agresivní opilce, přepadávání, dealery drog, rasismus a vandalismus. Na otázku Vyskytují se zde krádeže? zazněla pouze v 1 případě odpověď NE. Další otázka byla na téma drog, a to zda se s nimi respondenti na sídlišti setkávají. Ani v jednom případě nezazněla odpověď NE, ve dvou případech zaznělo, že s tvrdými drogami se na sídlišti respondenti nesetkávají. Většina respondentů ovšem mluví o volné dostupnosti měkkých i tvrdých drog. Rvačku na sídlišti zažili všichni respondenti, nejčastěji uváděli rvačku mezi opilci, jednotlivými partami a mezi Romy Potřebnost Při sběru dat se respondenti nechtěli vyjadřovat k otázce Myslíte si, že máte s někým, s něčím problémy (potíže)?. Po ujištění, že tyto informace nebudou zneužity, se podařilo získat následující. Tři čtvrtě dotázaných odpovědělo na tuto otázku ANO, převážně se jednalo o problémy se školou a učiteli, problémy doma a problémy s kamarády. Na otázku Máš možnost se kam obrátit, když máš problémy (potíže)? převážná většina respondentů uvedla, že své problémy řeší s kamarády. Na rodiče by se obrátili pouze v zásadních věcech. Mezi odpověďmi bylo pouze: kamarádi, rodiče a sourozenci. Ani v jednom z případů nebyl uveden sociální pracovník, učitel nebo například psycholog. Na sídlišti respondentům nevyhovuje nedostatek míst, klubů, kde by mohli trávit volný čas, pak to jsou problémy s Romy a agresivní bandy. Na otázku, co naopak respondentům na sídlišti vyhovuje, uvedla naprostá většina z nich kamarády, často přirovnávají sídliště k vesnici, kde o sobě všichni vědí. Na sídlišti respondentům chybí prostor, kde by mohli trávit volný čas, větší kontrola policie (to se odvíjí od strachu, který někteří z respondentů uvedli). Mezi dalšími odpověďmi bylo například osvětlení a zájem MČ Praha 13. V odpovědích na otázku Chtěli byste tady na sídlišti klub, prostor s minimálními pravidly, kde se můžete scházet, trávit volný čas, a kde by Vám mohl sociální pracovník poradit, kdyby bylo potřeba? bylo patrné, že odpovědi jsou ovlivněny typem dotazníkového šetření, hlavně v reakcích, čemu by se respondenti chtěli v klubu věnovat. Nicméně, jak je patrné z předchozích odpovědí, klub by uvítali, pouze 1 odpověď byla negativní. Respondenti ovšem vyjádřili obavu z dodržování pravidel.

17 Shrnutí skupinových rozhovorů Volný čas Z odpovědí, které jsme získali od respondentů, vyplývalo, že valná většina z nich tráví svůj volný čas tady na ulici s kamarády (myšleno na svých místech, dalo by se říci teritoriích), v místní čajovně a hospodách, především ale s vrstevníky. Bližším dotazováním bylo zjištěno, že respondenti minimálně cestují mimo sídliště. Opakovaně ze všech otázek vyplývalo, že volný čas tráví s kamarády ve vrstevnických partách. Náplní takto stráveného času dle odpovědí respondentů je kouření, příležitostné popíjení alkoholu a občasný sport. V jednom případě se objevila odpověď experimentování s drogami, v jednom naopak chození na brigádu. Být pasivně na ulici je baví, a to i přesto, že si uvědomují, že jsou se svými kamarády neustále na stejných místech. Nuda a kamarádi jsou u drtivé většiny z nich životním stylem. Také zaznívaly odpovědi, že pocit nudy se odvíjí od počtu členů v partě (čím více lidí, tím méně nudy). Při popisu způsobů, jak zahánět nudu, zaznívaly odpovědi s kamarády a návykovými látkami, ale i muzikou a sporty. Jeden respondent uvedl žonglování a 2 respondentky nákupy. To ukazuje na fakt, že respondenti vědí, jak aktivně trávit svůj čas, ale většina z nich nechce či nemůže, protože dávají přednost vrstevníkům. Tyto odpovědi potvrdily naše pozorování v lokalitě a naše zkušenosti s terénní sociální prací s mládeží z jiných lokalit. Ohledně doby strávené na ulici nevznikaly u dotazovaných žádné pochybnosti. Doba stráveného času se pohybuje v rozmezí 4-8 hodin denně v čase od 14:00 do 23:00, někdy až do půlnoci. Mnozí upozorňovali na rozdíl ročního období v letních měsících se doba prodlužuje až do pozdních nočních hodin. V rámci nezúčastněného pozorování byly u cílové skupiny zjištěny následující charakteristické jevy - pravidelné setkávání se do večerních a nočních hodin na různých místech, velký počet jedinců (5 až 40 osob), vzájemná hlučná komunikace, trávení času na hřištích a lavičkách, věnování pozornosti kolemjdoucím, kouření cigaret, popíjení alkoholu, experimentování a užívání měkkých drog a občasný vandalismus. Podstatným rysem part ze sídliště je, že záměrně nevyhledávají institucionalizované formy trávení volného času, svůj volný čas tráví bezprizorně, nuda a pasivita je podstatným znakem městských vrstevnických skupin. Rodiče takovýchto dětí tráví většinu dne v zaměstnání. Děti, pokud nejsou ve škole, mohou trávit čas bez kontroly dospělých se svou vrstevnickou skupinou. Z tohoto faktu vznikají rizikové jevy (tabakismus, experimentování a užívání alkoholu a nealkoholových drog, vandalismus atd.), příležitostné rvačky, xenofobní a rasové postoje k romské menšině a cizincům (konkrétně tyto postoje zaznívaly od většiny dotazovaných včetně příslušníků hip-hopové, skateové a punkové subkultury). Tyto negativní jevy vyplývají z nedostatku aktivního trávení volného času a nedostatku sociální kontroly dospělé populace Vnímání bezpečnosti na sídlišti Překvapivým zjištěním v okruhu otázek zaměřených na bezpečnost bylo, že většina respondentů (i mužů), uváděla, že se na sídlišti necítí bezpečně. Důvodem jsou strach z menšin a přistěhovalců,

18 agresivní opilci z barů, prázdné ulice a nedostatek světla. Na druhou stranu se cítí bezpečně ve své partě, záleží jak kdy a jak s kým. Kromě zjevné kriminality, jako jsou krádeže, dealerství drog (ne všechny kontaktované skupiny uváděly výskyt tvrdých drog na sídlišti), vandalismus, uváděli mladí lidé kriminalitu, která je společensky nepříliš závažná, na hranici mezi přestupkem a trestným činem. Tím se rozumí příležitostné potyčky a vyřizování si účtů, dále tzv. stahování (tzn. odevzdání určité věci pod nátlakem), slovní agrese apod. Sídliště Velká Ohrada je charakteristická velkým počtem lidí na malém prostoru. Nelze se proto divit, že dochází k delikventnímu chování místních skupin mládeže a jejich hlídání si vlastního vnitrobloku. Konflikty nejsou převážně mezi skupinami mládeže, ale jednotlivec proti jednotlivci. Skupiny ve většině případů uváděly také respekt k ostatním skupinám, který se projevuje nechozením do jiných vnitrobloků. Z výzkumu vyplynula nedůvěra a strach k menšinám, která byla zřejmá především v tomto okruhu otázek. Menšiny udržují v jejich nerovnoprávném postavení předsudky většinové společnosti. Příslušníci menšiny byli typicky popisováni jako útoční, hluční a nevypočitatelní. Jak ale vyplynulo z rozhovorů, problémy s etniky zde byly v minulosti oproti současnosti častější Vnímání problémů cílové skupiny, vyhovujících a nevyhovujících jevů a potřebnost nízkoprahových služeb Z výpovědí vyplynulo, že problémy či potíže spíše nemají. Odpovědi mohly být způsobeny citlivostí tohoto tématu, skupinovou atmosférou, potřebou zachovat si pozici ve skupině a nedůvěrou k tazatelům. Pokud respondenti problémy přiznávali, dělali tak ve všeobecné rovině ( každý má nějaký problém ) nebo uváděli, že problémy mají, bližší specifikaci ale odmítli. Z rozhovorů bylo zároveň zjištěno, že v řešení problémů preferují vrstevnickou skupinu před rodinou. Se závažnými problémy by se na rodinu však obrátili. Rady od vrstevníků nemají ve většině případů konstruktivní základ k řešení obtížné životní situace, jedná se spíše o vztahovou podporu. Riziková mládež své vnitřní konflikty málokdy ráda rozebírá před skupinou. Svá trápení mladí lidé raději rozebírají s osobou, které plně důvěřují. Na sídlišti respondentům vyhovují vrstevnické skupiny. Zpravidla bývají pražská sídliště charakteristická svojí anonymitou. Na Velké Ohradě tomu tak není. Toto sídliště je charakteristické provázaností jednotlivců v rámci skupin i mimo ně. Skutečnost, že se všichni respondenti na sídlišti znají a z toho vyplývá vzájemná pospolitost, dotazovaným vyhovuje. Výše uvedené skutečnosti respondenti opětovně potvrzovali a byl to jeden z důvodů, které na lokalitě oceňují. Dalším důvodem bylo jasné, jmenovité rozdělení lokalit a kompaktnost celého sídliště. Respondenti ho charakterizovali jako moderní vesnici ( všichni se tu známe, všechno o sobě víme, drbeme se ) s blízkostí přírody a dobrým spojením do centra. Respondenti si stěžují na nedostatek smysluplného využití volného času. Kritizují brzké zamykání hřišť městskou policií, nedostatek laviček a pouličního osvětlení. Chybí jim hudební klub, více služeb a obchodů. Znepokojující odpovědí bylo, že pro nákup alkoholových nápojů po 22. hodině jezdí pod vlivem alkoholu vozidlem mimo lokalitu. Poslední otázka v rozhovoru směřovala k potřebnosti nízkoprahového klubu v lokalitě. Všichni respondenti by klub uvítali z důvodu zajímavého prostoru pro mladé lidi. Zajímala je především možnost scházet se s vrstevníky, programová náplň a pořádané akce na klubu. Zamýšleli se nad nabídkou odborné pomoci sociálního pracovníka. Sami upozorňovali na možné konflikty s pravidly klubu, především v otázce alkoholu, agrese a vzájemného respektu k ostatním návštěvníkům. Mnozí

19 oceňovali myšlenku neutrální půdy pro setkávání všech skupin. U několika zaznívaly názory, že by do klubu nechodili, pokud by jej navštěvovali určité skupiny. Všichni dotazovaní se ptali na otevření klubu, časový horizont ovšem nebylo možné zodpovědět ZÁVĚR, DOPORUČENÍ K realizace výzkumu, který měl za cíl zjistit způsob trávení volného času dětí a mládeže, dále otázku bezpečnosti a potřebnosti nízkoprahových služeb v lokalitě sídliště Velká Ohrada na Praze 13, byly použity výzkumné metody - nezúčastněné pozorování, dotazníky pro místní základní školy, anketa s dospělou populací a strukturované skupinové rozhovory s dětmi a mládeží v ulicích sídliště. K doplnění informací o lokalitě byl uskutečněn rozhovor se zástupcem Městské policie na Velké Ohradě a se zástupci obou místních základních škol. Sídliště je relativně oddělené od zbytku městské části, má neobvyklé rozložení panelových domů a umístění dětských hřišť do jednotlivých vnitrobloků, což může vyvolávat a pravděpodobně vyvolává všeobecné konflikty z důvodu hluku. Na druhou stranu dobře působí blízkost přírodního parku, úměrně dopravní klid, velké množství dětských hřišť a relativně čisté ulice bez odpadků. Díky zhuštěné panelové zástavbě, která je architektonicky pojata jako celek, mají místní občané větší možnost se pravidelně potkávat v ulicích a na lavičkách. To může působit ve dne jako vyšší neformální sociální kontrola než na jiných sídlištích a jako faktor proti anonymitě. Oproti tomu večer je valná většina míst na sídlišti neosvětlená, osvětleny jsou pouze centrální cesty napříč sídlištěm. Spolu s opilými jedinci z centrálně umístěných barových zařízení, díky kterým dochází k porušování formálních i neformálních sociálních norem a šíření rizikových jevů, je to jeden z důvodů pocitu vnímání nebezpečí všech dotazovaných na Velké Ohradě. Velkým problémem v celé lokalitě je nedostatek široké nabídky veřejných služeb. Je zde pouze jeden větší obchod s potravinami, jediný draze zpoplatněný bankomat, minimum parkovacích míst a žádná pošta. Dalším nedostatkem lokality je nevyužitelnost centrálního obchodního objektu, který by komunitním potřebám mohl také sloužit. Tento fakt potvrzovala valná většina respondentů z řad dospělé populace i mládeže. Lokalita je co do počtu sledované cílové skupiny mládeže velmi bohatá. Cílová skupina se vyskytuje po celém sídlišti v několika různě velikých skupinách, které se scházejí na určitých místech, kterých se drží a která mají pojmenována. Za rizikové místo považujeme neobydlený objekt v lokalitě. Z hlediska zkušeností organizace s terénní sociální prací na Jižním Městě na Praze 11 a v Modřanech na Praze 12 byl překvapující tak značný výskyt cílové skupiny ve velkých počtech ve všech dnech v týdnu i do pozdních večerních hodin. Svůj volný čas tráví převážně pasivně na stejných místech, pouze sporadicky mimo svá místa výskytu. Výsledky výzkumu potvrdily výskyt a šíření rizikových jevů u cílové skupiny mládeže. Potřebnost zařízení, kde by se děti a mládež mohly scházet, aktivně a smysluplně trávit svůj volný čas s využitím sociálních služeb, se potvrdila. Potřebnost nízkoprahového klubu potvrdily jak výsledky ankety mezi

20 dospělými obyvateli, či dotazníků na ZŠ Klausova a Jánského, tak rozhovory s cílovou skupinou mládeže v ulicích sídliště. Z výzkumu vyzněla obava z malé návštěvnosti nízkoprahového klubu z důvodu nezájmu a porušování pravidel. Vzhledem k výše uvedeným výsledkům doporučujeme následující: o otevřít nízkoprahové zařízení (bezpečný prostor bez alkoholu, drog a agrese; anonymní a bezplatný vstup, otevírací doba přizpůsobená cílové skupině) pro místní děti a mládež, které bude sloužit k smysluplnému trávení volného času a poskytování sociálních služeb; o realizovat terénní sociální program pro místní děti a mládež; o vyřešit situaci s neobydleným objektem, který je pro místní děti a mládež rizikovým místem; o využít volné prostory v centrálním obchodním objektu pro komunitní potřeby; o pravidelnější přítomnost policejních složek v lokalitě ve dne, především pak ve večerních hodinách z důvodu zvýšení bezpečnosti.

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Prezentace výsledků výzkumu Výzkum - Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Národní institut dětí a mládeže ve spolupráci s Českou asociací streetwork,

Více

Statistika Mládež a drogy 2013

Statistika Mládež a drogy 2013 Statistika Mládež a drogy 2013 JMK 2013 Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty jihomoravských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

Vzorové rešení. Statistika Mládež a drogy 2013 JMK Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s.

Vzorové rešení. Statistika Mládež a drogy 2013 JMK Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 JMK 2013 Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty jihomoravských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

Statistika Mládež a drogy 2012

Statistika Mládež a drogy 2012 Statistika Mládež a drogy 2012 Jihomoravský kraj Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. JMK 2012 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty jihomoravských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání návykových

Více

Shrnutí výsledků názorového průzkumu, srpen 2015

Shrnutí výsledků názorového průzkumu, srpen 2015 Zpracovala Agora Central Europe, o.p.s. Petra Rezka 12, 140 00 Praha 4 Tel.: (+420) 261 222 914 web: www.agora-ce.cz Shrnutí výsledků názorového průzkumu, srpen 2015 Zpráva je postavena především na grafické

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření na základních školách v Chrudimi 6. 9. třídy Rok 2006 Vyhodnocení a zpracování dat provedl Zdravotní ústav se sídlem v Pardubicích, pobočka Chrudim Vyhodnocení průzkumu

Více

Vzorové rešení. Statistika Mládež a drogy 2013. Brněnské školy. Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s.

Vzorové rešení. Statistika Mládež a drogy 2013. Brněnské školy. Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 Brněnské školy Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty brněnských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

Statistika Mládež a drogy

Statistika Mládež a drogy Statistika Mládež a drogy Brněnské školy Vypracoval: A Kluby ČR o.p.s. 1 Statistika Mládež a drogy 2014 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty brněnských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

ŽIVOTNÍ STYL DĚTÍ A MLÁDEŽE (ZKUŠENOSTI A POSTOJE V OBLASTI KOUŘENÍ, ALKOHOLU A DROG)

ŽIVOTNÍ STYL DĚTÍ A MLÁDEŽE (ZKUŠENOSTI A POSTOJE V OBLASTI KOUŘENÍ, ALKOHOLU A DROG) ŽIVOTNÍ STYL DĚTÍ A MLÁDEŽE (ZKUŠENOSTI A POSTOJE V OBLASTI KOUŘENÍ, ALKOHOLU A DROG) LIBERECKÝ KRAJ - 212 V roce 212 se opět uskutečnilo šetření životního stylu dětí a mládeže zaměřené na problematiku

Více

Vyhodnocení dotazníku Prevence kriminality ve městě Zábřeh. Věk respondentů

Vyhodnocení dotazníku Prevence kriminality ve městě Zábřeh. Věk respondentů Vyhodnocení dotazníku Prevence kriminality ve městě Zábřeh Na jaře 2015 probíhalo dotazníkové šetření mezi obyvateli města, jehož cílem bylo zjistit názory obyvatel v oblasti kriminality a prevence kriminality

Více

Sociální služby na Českokrumlovsku. Vyhodnocení dotazníkového šetření. Oblast Etnické menšiny

Sociální služby na Českokrumlovsku. Vyhodnocení dotazníkového šetření. Oblast Etnické menšiny Sociální služby na Českokrumlovsku Vyhodnocení dotazníkového šetření Oblast Etnické menšiny Duben 2012 Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Komunitní plánování... 3 1.2 Struktura respondentů... 3 2. Výsledky za ORP

Více

Mládež a drogy Rok 2010 A Kluby ČR Výzkumná zpráva Jihomoravský kraj

Mládež a drogy Rok 2010 A Kluby ČR Výzkumná zpráva Jihomoravský kraj Mládež a drogy Rok 2010 A Kluby ČR Výzkumná zpráva Jihomoravský kraj Průzkum Mládež a drogy JIHOMORAVSKÝ KRAJ Rok 2010 A Kluby ČR Cílem průzkumu je zjistit stav zneužívání návykových látek na základních

Více

Monitoring MLÁDEŽ v Blatné 2015/2016

Monitoring MLÁDEŽ v Blatné 2015/2016 Monitoring MLÁDEŽ v Blatné 2015/2016 Obsah OBLASTI MONITORINGU...3 ZÁVĚRY MONITORINGU...4 KAPITOLA PRVNÍ: VŠEOBECNÉ ÚDAJE...8 KAPITOLA DRUHÁ: POTŘEBY A TENDENCE TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU (dále VČ)...10 KAPITOLA

Více

Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Děti a mládež

Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Děti a mládež Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Děti a mládež Dobrý den, ahoj, obracíme se na Tebe s krátkým dotazníkem, jehož cílem je zjistit, jak jsi spokojen se sociálními službami v Táboře. Výsledky budou

Více

Analýza potřeb mládeže na Dačicku

Analýza potřeb mládeže na Dačicku KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP DAČICE registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/65.00032 Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a

Více

Mládež a návykové látky

Mládež a návykové látky Mládež a návykové látky Výzkumná zpráva Rok 2011 1 Výzkum Mládež a drogy Brno 2011 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty brněnských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání návykových látek

Více

Vyhodnocení zjišťování potřeb seniorů. Senioři na Klatovsku žijící v přirozením prostředí

Vyhodnocení zjišťování potřeb seniorů. Senioři na Klatovsku žijící v přirozením prostředí Soubor respondentů Vyhodnocení zjišťování potřeb seniorů Senioři na Klatovsku žijící v přirozením prostředí senioři celkem lidi ženy muži celkem 300 214 86 % 100% 71% 29% V dotazování jsme vyhodnotili

Více

Analýza volnočasových aktivit obyvatel obcí přilehlých k městu Štětí

Analýza volnočasových aktivit obyvatel obcí přilehlých k městu Štětí Analýza volnočasových aktivit obyvatel obcí přilehlých k městu Štětí Výsledky kvantitativního průzkumu 2009 1 Obsah 1. Úvod... 2 1.1. Sociodemografické složení vzorku obyvatel přilehlých obcí.... 2 2.

Více

Výsledky zjišťování pocitu bezpečí občanů Města Krnova 2006

Výsledky zjišťování pocitu bezpečí občanů Města Krnova 2006 Výsledky zjišťování pocitu bezpečí občanů Města Krnova 2006 Metodologie výzkumu: Metoda výzkumu: Dotazníkové šetření Sběr dat: Květen 2006 Vyhodnocení dat: Prosinec 2006 Cílová skupina: Občané města Krnova

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ke zjišťování pocitu bezpečí občanů města Hlučín

Vyhodnocení dotazníkového šetření ke zjišťování pocitu bezpečí občanů města Hlučín Vyhodnocení dotazníkového šetření ke zjišťování pocitu bezpečí občanů města Hlučín Cílem výzkumu bylo zjistit, jak obyvatelé města Hlučín hodnotí město z hlediska bezpečnosti, kterých negativních jevů

Více

PROJEKT. Sociální služby města Velké Meziříčí. AUGUR Consulting s.r.o.

PROJEKT. Sociální služby města Velké Meziříčí. AUGUR Consulting s.r.o. Dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR PROJEKT Analýzy a empirická šetření se zaměřením na cílové skupiny rodiny s dětmi, mládež do 26 let a osoby ohrožené

Více

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové.

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 8 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření sídliště Kollárova- Jurovského

Vyhodnocení dotazníkového šetření sídliště Kollárova- Jurovského 2013 Vyhodnocení dotazníkového šetření sídliště Kollárova- Jurovského Městský úřad Kyjov Odbor rozvoje města Ing. Věra Pekárková Masarykovo nám. 30 697 01 Kyjov počet obyvatel bytového domu Vyhodnocení

Více

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 1 Charakteristika a vnitřní zdroje školy 1.1 Základní údaje o škole Název a adresa školy Základní škola a Mateřská škola Vřesina, příspěvková organizace

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

Místo české hospody mezi restauračními zařízeními v roce 2006

Místo české hospody mezi restauračními zařízeními v roce 2006 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Místo české hospody mezi restauračními zařízeními v roce

Více

Město Příbram odbor: Městská policie Příbram 23. 2. 2015. Text Usnesení RM: Rada bere na vědomí Výsledky dotazníkového šetření Cítíte se v Příbrami

Město Příbram odbor: Městská policie Příbram 23. 2. 2015. Text Usnesení RM: Rada bere na vědomí Výsledky dotazníkového šetření Cítíte se v Příbrami Město Příbram ZM odbor: Městská policie Příbram 23. 2. 2015 Název bodu jednání: [>>>Výsledky dotazníkového šetření Cítíte se v Příbrami bezpečně?

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti

Více

Drogy a volný čas. - porovnání 2007 vs. 2008 vs. 2009 vs. 2010 vs. 2011 vs. 2012 -

Drogy a volný čas. - porovnání 2007 vs. 2008 vs. 2009 vs. 2010 vs. 2011 vs. 2012 - Drogy a volný čas - porovnání vs. vs. vs. vs. vs. - Porovnání výsledků výzkumů provedených na SOŠ a SOU Jičínská 762 Mladá Boleslav ve školních letech 2006/07 až / - Střední odborná škola a Střední odborné

Více

Mládež a drogy. Rok 2010 A Kluby ČR. Výzkumná zpráva Gymnázium,Vyškov,Komenského.nám

Mládež a drogy. Rok 2010 A Kluby ČR. Výzkumná zpráva Gymnázium,Vyškov,Komenského.nám Mládež a drogy Rok 2010 A Kluby ČR Výzkumná zpráva Gymnázium,Vyškov,Komenského.nám Pohlaví Ž M pohlaví 115 61,5 61,5 61,5 72 38,5 38,5 100,0 100,0 Z hlediska pohlaví převládají ve Vašem vzorku dívky: 115

Více

PŘÍLOHA Č. 1 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ MEZI PEDAGOGY V MŠ SMRŢICE

PŘÍLOHA Č. 1 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ MEZI PEDAGOGY V MŠ SMRŢICE PŘÍLOHA Č. 1 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ MEZI PEDAGOGY V MŠ SMRŢICE Příloha č.1/2 1. Setkala jste se s šikanou mezi dětmi v mateřské škole? Na tuto otázku kladně odpovědělo 5 z 6 oslovených vychovatelek, tedy

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 : Dotazník pro rodiče. Příloha č. 2 : Dotazník pro děti. Příloha č. 3 : Otázky k rozhovorům s dětmi

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 : Dotazník pro rodiče. Příloha č. 2 : Dotazník pro děti. Příloha č. 3 : Otázky k rozhovorům s dětmi SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. 1 : Dotazník pro rodiče Příloha č. 2 : Dotazník pro děti Příloha č. 3 : Otázky k rozhovorům s dětmi Příloha č. 4 : Žádost o souhlas s vyplněním dotazníku Příloha č. 1 - Dotazník

Více

Kriminalita v Orlové stoupá shodlo se na tom přes 70 % respondentů prázdninové ankety.

Kriminalita v Orlové stoupá shodlo se na tom přes 70 % respondentů prázdninové ankety. Kriminalita v Orlové stoupá shodlo se na tom přes 70 % respondentů prázdninové ankety. Ankety by eorlová Vážení čtenáři, milí občané, v termínu od 19. května do 31. srpna 2015 byla možnost se zúčastnit

Více

Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti duben 2014

Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti duben 2014 ov14014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti

Více

Výsledky dotazníkového šetření Jak skloubit rodinu a práci

Výsledky dotazníkového šetření Jak skloubit rodinu a práci Výsledky dotazníkového šetření Jak skloubit rodinu a práci Cílová skupina: Ženy/muži vracející se po rodičovské dovolené nebo péči o závislého člena rodiny na trh práce Ženy/muži s malými dětmi do 15-ti

Více

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI OBYVATEL S MĚSTSKÝM ÚŘADEM TRUTNOV

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI OBYVATEL S MĚSTSKÝM ÚŘADEM TRUTNOV str 1 PRŮZKUM SPOKOJENOSTI OBYVATEL S MĚSTSKÝM ÚŘADEM TRUTNOV dotazníkové šetření Projekt: Zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné správy Reg. číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/53.00047 Aktivita projektu:

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV. ov602 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě

Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě Zpracoval: Bc. Tomáš Žák koordinátor prevence kriminality Dne: 30. 11. 2014 Od poloviny září do 10.listopadu 2014 probíhal sběr

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření. v rámci komunitně vedeného místního rozvoje. pro programové období

Vyhodnocení dotazníkového šetření. v rámci komunitně vedeného místního rozvoje. pro programové období MAS 21, o.p.s, Plzeňská 32, 354 71 Velká Hleďsebe, IČ: 26 40 83 09, www.mas21.cz Příloha č. 2 Vyhodnocení dotazníkového šetření v rámci komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014-2020

Více

Analýza dotazníkového šetření pro širokou veřejnost

Analýza dotazníkového šetření pro širokou veřejnost Analýza dotazníkového šetření pro širokou veřejnost Analýza byla uskutečněna pro potřeby Komunitního plánu sociálních služeb ve městě Berouně OBSAH 1. Cíl dotazníkového šetření...3 2. Metoda dotazníkového

Více

Dotazník pro uživatele občanského sdružení FOKUS-Písek o.s., Pobočka STRAKONICE

Dotazník pro uživatele občanského sdružení FOKUS-Písek o.s., Pobočka STRAKONICE Vyhodnocení dotazníku Dotazník pro uživatele občanského sdružení FOKUS-Písek o.s., Pobočka STRAKONICE Projekt: Komunitní plán sociálních služeb ORP Strakonice Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/45.00079

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Název a adresa zařízení: Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže, Emy Destinové 1, 370 05 (Středisko) Název pracoviště: NZDM Oráč Místo poskytování služeb: Komunitní centrum na sídlišti Máj, A.

Více

Expertní studie VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Expertní studie VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE VYSOKÁ ŠKOLA PODNIKÁNÍ, A.S. říjen - listopad 2010 Obsah 1. HYPOTÉZY A CÍLE VÝZKUMU...

Více

INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ

INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PROSINEC 2002 Úvodem SVČ a občanská sdružení se ve své

Více

Zpracovala Agora CE, o.p.s. Petra Rezka 12, Praha 4 Tel.: (+420) web:

Zpracovala Agora CE, o.p.s. Petra Rezka 12, Praha 4 Tel.: (+420) web: Zpracovala Agora CE, o.p.s. Petra Rezka 12, 140 00 Praha 4 Tel.: (+420) 261 222 914 web: www.agora-ce.cz Obsah: 1. Charakteristika respondentů zapojených do ankety 2. Charakteristika a spokojenost se současným

Více

Je Brno přátelské k rodině? Stručné výsledky ankety

Je Brno přátelské k rodině? Stručné výsledky ankety Je Brno přátelské k rodině? Stručné výsledky ankety Město Brno se přihlásilo k ideálu "město pro rodiny". Snahou města je věnovat soustavnou pozornost zlepšování podmínek života rodin ve všech oblastech.

Více

PŘÍLOHY. Příloha I.- Dotazník. Diplomová práce: Sport ve volném čase studentů středních škol Valentová Milí studenti,

PŘÍLOHY. Příloha I.- Dotazník. Diplomová práce: Sport ve volném čase studentů středních škol Valentová Milí studenti, PŘÍLOHY Příloha I.- Dotazník Milí studenti, dovoluji si Vás požádat o spolupráci na diplomové práci s názvem Sport ve volném čase studentů středních škol. V tomto pojetí pojímáme sport za organizovanou

Více

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II, IČO 750 111 91, ČSOB 220196017/0300 SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II, Česká republika DOTAZNÍK

Více

SEXUÁLNÍ NÁSILÍ OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI

SEXUÁLNÍ NÁSILÍ OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI Prezentace hlavních závěrů z výzkumu SEXUÁLNÍ NÁSILÍ OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI SEXUÁLNÍ NÁSILÍ OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI 2016 1 METODA VÝZKUMU Kvantitativní výzkum na reprezentativním vzorku populace ČR ve věku

Více

Rizikové skupiny LS 9 P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á, P H. D.

Rizikové skupiny LS 9 P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á, P H. D. Rizikové skupiny LS 9 R I Z I K O V Á M L Á D E Ž P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á, P H. D. ??????????? Udělali jste v životě něco, za co se dnes stydíte? Něco, co bylo v rozporu s nějakými normami?

Více

Závěry drogového průzkumu ve šk.roce 2007/08

Závěry drogového průzkumu ve šk.roce 2007/08 Závěry drogového průzkumu ve šk.roce 2007/08 Průzkum byl proveden v prosinci šk.r.2007/08. Cílem bylo zjistit aktuální situaci v oblasti vztahů mezi studenty ve škole a v rodině, sledovat jejich mimoškolní

Více

Deváťáci volí školu podle zájmu a uplatnění. Rozhodnutí ještě zdaleka nejsou. Studie občanského sdružení Než zazvoní

Deváťáci volí školu podle zájmu a uplatnění. Rozhodnutí ještě zdaleka nejsou. Studie občanského sdružení Než zazvoní Deváťáci volí školu podle zájmu a uplatnění. Rozhodnutí ještě zdaleka nejsou Studie občanského sdružení Než zazvoní 25. září 2013 Studie o výběru školy Tento dokument je veřejnou součástí širší dlouhodobé

Více

Vyhodnocení výzkumu KP 2014. Rodina, zaměstnanost, volný čas, bydlení

Vyhodnocení výzkumu KP 2014. Rodina, zaměstnanost, volný čas, bydlení Stránka 1 z 8 Odpovídalo 255 zástupců rodin. Vyhodnocení výzkumu KP 2014 Rodina, zaměstnanost, volný čas, bydlení Výzkum byl vyhodnocen celkově a dále podle počtu dětí v rodinách. Ve výzkumném souboru

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI RODIČŮ A PEČOVATELŮ UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2015

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI RODIČŮ A PEČOVATELŮ UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2015 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI RODIČŮ A PEČOVATELŮ UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2015 1. METODIKA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Cíl dotazníkového šetření Dotazníkové šetření bylo

Více

Most k naději. Problematika zaměstnanosti klientů nízkoprahových adiktologických služeb Libereckého kraje. www.mostknadeji.eu

Most k naději. Problematika zaměstnanosti klientů nízkoprahových adiktologických služeb Libereckého kraje. www.mostknadeji.eu Most k naději Problematika zaměstnanosti klientů nízkoprahových adiktologických služeb Libereckého kraje www.mostknadeji.eu Dotazník Data k této prezentaci byla sbírána ze tří nízkoprahových adiktologických

Více

E-názor Výsledky 1. vlny. Kamenice nad Lipou Podzim 2015

E-názor Výsledky 1. vlny. Kamenice nad Lipou Podzim 2015 E-názor Výsledky 1. vlny Kamenice nad Lipou Podzim 2015 Základní informace Projekt E-názor má za cíl pomoci obcím zajistit dostupnost a reprezentativnost názorů obyvatel prostřednictvím elektronického

Více

Vnímání pocitu bezpečnosti v okolí bytového domu Koniklecová 5, Brno. Bezpečná lokalita bezpečné bydlení

Vnímání pocitu bezpečnosti v okolí bytového domu Koniklecová 5, Brno. Bezpečná lokalita bezpečné bydlení Vnímání pocitu bezpečnosti v okolí bytového domu Koniklecová 5, Brno (Analýza sociologického výzkumu) V rámci projektu Bezpečná lokalita bezpečné bydlení Pro Městskou polici Brno zpracovala: Mgr. Lucie

Více

Vyhodnocení ankety Projekt Školka v obci Trubín

Vyhodnocení ankety Projekt Školka v obci Trubín Vyhodnocení ankety Projekt Školka v obci Trubín Zpracoval: Simona Zárybnická, Alena Nováková 1 Obsah 1. Cíl ankety (dotazníkového šetření) 3 2. Metoda dotazníkového šetření 4 3. Vyhodnocení dotazníků 5

Více

Názory občanů na státní maturitu září 2012

Názory občanů na státní maturitu září 2012 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názory občanů na státní maturitu září 2012 Technické

Více

1. Cítíte se v naší MČ bezpečně?

1. Cítíte se v naší MČ bezpečně? Vyhodnocení dotazníkového šetření bezpečnost v Újezdě nad Lesy Bylo provedeno dotazníkové šetření mezi občany MČ Újezd nad Lesy. Šetření se zúčastnilo 33 občanů. Vyplněné dotazníky byly anonymní a ne u

Více

Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE. Výsledky anketního šetření názorů seniorů žijících v obcích zapojených do území MAS KRAJINA SRDCE

Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE. Výsledky anketního šetření názorů seniorů žijících v obcích zapojených do území MAS KRAJINA SRDCE Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE Výsledky anketního šetření názorů seniorů žijících v obcích zapojených do území MAS KRAJINA SRDCE 2014 1 Obsah 1. Základní údaje o šetření... 3 2. Hodnocení odpovědí

Více

Zpracovala Agora Central Europe, o.p.s. Petra Rezka 12, Praha 4 Tel.: (+420) web:

Zpracovala Agora Central Europe, o.p.s. Petra Rezka 12, Praha 4 Tel.: (+420) web: Zpracovala Agora Central Europe, o.p.s. Petra Rezka 12, 140 00 Praha 4 Tel.: (+420) 261 222 914 web: www.agora-ce.cz Obsah: 1. Charakteristika respondentů zapojených do ankety 2. Charakteristika a spokojenost

Více

Analýza bydlení pro osoby se zdravotním postižením pro projekt Komunitní plánování sociálních služeb ORP Tábor

Analýza bydlení pro osoby se zdravotním postižením pro projekt Komunitní plánování sociálních služeb ORP Tábor Analýza bydlení pro osoby se zdravotním postižením pro projekt Komunitní plánování sociálních služeb ORP Tábor (reg. číslo projektu CZ.1.04/3.1.03/65.00028) Výstupy z dotazníků zpracoval Bc. Jan Mácha,

Více

Výstupy dotazníkového šetření Pohoda ředitel GRAFY

Výstupy dotazníkového šetření Pohoda ředitel GRAFY Výstupy dotazníkového šetření Pohoda ředitel 1. stupeň GRAFY Termín dotazníkového šetření: listopad/prosinec 2012 Škola: Základní škola a Mateřská škola Lašťany 373, 78316 Bělkovice - Lašťany počet žáků

Více

Minimální preventivní program školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program školní rok 2016/2017 Minimální preventivní program školní rok 2016/2017 1 Charakteristika a vnitřní zdroje školy 1.1 Základní údaje o škole Název a adresa školy Základní škola a Mateřská škola Vřesina, příspěvková organizace

Více

1 Dotazníkové šetření

1 Dotazníkové šetření 1 Dotazníkové šetření Úkolem dotazníkového šetření bylo zjistit, jaké jsou potřeby obyvatel města v konkrétních oblastech a jak jsou s těmito oblastmi spokojeni. Otázky byly zaměřeny zejména oblasti kultury,

Více

Jak jsou na tom Češi s tolerancí?

Jak jsou na tom Češi s tolerancí? TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax:222 221 655 E-mail:michaela.dimitrova@soc.cas.cz Jak jsou na tom Češi s tolerancí? Technické parametry

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření mezi klienty Centra sociálních služeb Kojetín, p. o.

Vyhodnocení dotazníkového šetření mezi klienty Centra sociálních služeb Kojetín, p. o. Vyhodnocení dotazníkového šetření z listopadu 2014 V listopadu 2014 jsme uskutečnili dotazníkové šetření mezi klienty Centra sociálních služeb Kojetín, p. o. a mezi jejich rodinnými příslušníky. Cílem

Více

VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ ŠKOLNÍ DRUŽINA

VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ ŠKOLNÍ DRUŽINA VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ ŠKOLNÍ DRUŽINA Na začátku prosince proběhlo dotazníkové šetření, jehož cílem bylo zjistit názor na fungování školní družiny. Papírové dotazníky byly distribuovány mezi žáky

Více

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Česká 1175/II., 377 01 Jindřichův Hradec, IČO 750 111 91, ČSOB 220196017/0300 SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ Česká 1175/II., 377 01 Jindřichův Hradec, Česká republika

Více

První otázka zjišťovala morální přijatelnost konzumace vybraných látek 1 :

První otázka zjišťovala morální přijatelnost konzumace vybraných látek 1 : Ob300 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 0 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek

Více

Věk: Do 15 let let let let let 60 a více let. Pohlaví: Nejvyšší dosažené vzdělání: Neukončené základní

Věk: Do 15 let let let let let 60 a více let. Pohlaví: Nejvyšší dosažené vzdělání: Neukončené základní Věk: Do 15 let 20 29 let 45-59 let 15 19 let 30-44 let 60 a více let Pohlaví: Muž Žena Nejvyšší dosažené vzdělání: Neukončené základní Základní škola SOU SŠ Vyšší odborná škola VŠ Socioekonomický status

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. 1 (celkem 15) Vyhodnocení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření proběhlo v květnu červnu 29. Dotazníky byly distribuovány prostřednictvím školní

Více

OTÁZKY PRO DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ ÚZEMNÍ STUDIE VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ KOMENSKÉHO

OTÁZKY PRO DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ ÚZEMNÍ STUDIE VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ KOMENSKÉHO OTÁZKY PRO DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ ÚZEMNÍ STUDIE VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ KOMENSKÉHO Vážení spoluobčané, v současné době je zpracovávána územní studie Veřejná prostranství Komenského. Protože je i Váš názor důležitý,

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ. Věk respondentů (%)

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ. Věk respondentů (%) VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Na podzim 2014 probíhalo dotazníkové šetření mezi obyvateli města, jehož cílem bylo zjistit názory obyvatel na kvalitu života ve městě. S nabídkou zapojení byli osloveni

Více

MAS Havlíčkův kraj, o. p. s.

MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. Vyhodnocení dotazníku MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. Listopad 2010 Zpracovala: Hana Půžová 1 Cíl dotazníkového šetření Dotazníkové šetření je jedním z nástrojů, jak lze zajistit názory nejenom členů Místní

Více

Životní úroveň, rodinné finance a sociální podmínky z pohledu veřejného mínění

Životní úroveň, rodinné finance a sociální podmínky z pohledu veřejného mínění TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 286 840 129, 130 E-mail: cervenka@soc.cas.cz Životní úroveň, rodinné finance a sociální

Více

Rizikové jevy u dětí a mládeže

Rizikové jevy u dětí a mládeže Tato analýza vznikla v rámci projektu Centra pro komunitní práci střední Čechy Komunitní plán sociálních služeb města Hořovice a spádových obcí na období 2014 2018, který je podpořen z Evropského sociálního

Více

MĚSTSKÁ POLICIE NOVÝ BOR. Výsledky průzkumu městský kamerový dohlížecí systém

MĚSTSKÁ POLICIE NOVÝ BOR. Výsledky průzkumu městský kamerový dohlížecí systém MĚSTSKÁ POLICIE NOVÝ BOR Výsledky průzkumu městský kamerový dohlížecí systém 2012 Obsah OBSAH...1 ÚVOD...2 METODIKA...3 CELKOVÉ VÝSLEDKY PRŮZKUMU...5 VÝSLEDKY PRŮZKUMU Z HLEDISKA VĚKU A POHLAVÍ...6 ŽENY...6

Více

bodů, což je rozdíl významně přesahující statistickou chybu měření (viz tabulka 1). Tabulka 1. Jak se vláda stará o sociální situaci rodin s (v ) 2/04

bodů, což je rozdíl významně přesahující statistickou chybu měření (viz tabulka 1). Tabulka 1. Jak se vláda stará o sociální situaci rodin s (v ) 2/04 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názory občanů na vybraná opatření v rodinné politice

Více

Projekt: Dotazník o sportu a volném čase. Šetření na základních školách a gymnáziích v Teplicích a okolí.

Projekt: Dotazník o sportu a volném čase. Šetření na základních školách a gymnáziích v Teplicích a okolí. Projekt: Dotazník o sportu a volném čase Šetření na základních školách a gymnáziích v Teplicích a okolí. Brno 2011 Obsah: 1. Zadání.. 3 2. Dotazník.. 4 3. Výsledky šetření.. 5 4. Demografická struktura

Více

Příloha D: Informovaný souhlas pro vedení dětského domova. Příloha E: Informovaný souhlas pro děti z dětského domova

Příloha D: Informovaný souhlas pro vedení dětského domova. Příloha E: Informovaný souhlas pro děti z dětského domova SEZNAM PŘÍLOH Příloha A: Zadání diplomové práce Příloha B: Schéma rozhovoru pomocí návodu Příloha C: Příklady realizovaných rozhovorů Příloha D: Informovaný souhlas pro vedení dětského domova Příloha E:

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

E-názor Výsledky 1. vlny. České Budějovice Podzim 2015

E-názor Výsledky 1. vlny. České Budějovice Podzim 2015 E-názor Výsledky 1. vlny České Budějovice Podzim 2015 Základní informace Projekt E-názor má za cíl pomoci obcím zajistit dostupnost a reprezentativnost názorů obyvatel prostřednictvím elektronického sociologického

Více

Drogy a volný čas. Výsledky výzkumu provedeného na středních a základních školách středočeského kraje ve školním roce 2011/12

Drogy a volný čas. Výsledky výzkumu provedeného na středních a základních školách středočeského kraje ve školním roce 2011/12 Drogy a volný čas Výsledky výzkumu provedeného na středních a základních školách středočeského kraje ve školním roce 2011/12 - Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Jičínská 762, 293 01 Mladá

Více

POCIT VNÍMÁNÍ BEZPEČÍ OBČANY MĚSTA ŠTERNBERKA VÝSLEDKY PRŮZKUMU 2009

POCIT VNÍMÁNÍ BEZPEČÍ OBČANY MĚSTA ŠTERNBERKA VÝSLEDKY PRŮZKUMU 2009 POCIT VNÍMÁNÍ BEZPEČÍ OBČANY MĚSTA ŠTERNBERKA VÝSLEDKY PRŮZKUMU 2009 Anketa proběhla v měsíci červnu 2009, celkem bylo vydáno 250 dotazníků, z toho dále bylo pracováno se souborem 234 respondentů. Sběr

Více

Hodnocení výdajů státu v jednotlivých oblastech sociální politiky

Hodnocení výdajů státu v jednotlivých oblastech sociální politiky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Hodnocení výdajů státu v jednotlivých oblastech

Více

Drogy a volný čas. Výsledky výzkumu provedeného ve školním roce 2014/15

Drogy a volný čas. Výsledky výzkumu provedeného ve školním roce 2014/15 Drogy a volný čas Výsledky výzkumu provedeného ve školním roce 2014/15 - Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Jičínská 762, 293 01 Mladá Boleslav - jaro 2015 - O. METODOLOGIE termín dotazování:

Více

Analýza sociálních služeb města Kravaře

Analýza sociálních služeb města Kravaře Analýza sociálních služeb města Kravaře Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Obsah Úvod... 2 1. Základní informace...

Více

Dotazník č Menšiny. Kompletní třídění prvního stupně (N = 41)

Dotazník č Menšiny. Kompletní třídění prvního stupně (N = 41) : Dotazník č. 5 - Menšiny Kompletní třídění prvního stupně (N = 41) Vysvětlivky k údajům v tabulkách: N = počet vyplněných dotazníků v dané cílové skupině respondentů. Relativní četnost = procentuální

Více

1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě

1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě 1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě 2. Analýza návštěvníků muzeí a galerií na základě elektronického dotazování závěrečná zpráva týkající se návštěvníků Národního muzea. Analýza

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření mezi klienty Centra sociálních služeb Kojetín, p. o.

Vyhodnocení dotazníkového šetření mezi klienty Centra sociálních služeb Kojetín, p. o. Vyhodnocení dotazníkového šetření mezi klienty Centra sociálních služeb Kojetín, p. o. V prosinci 2016 se naše organizace zabývala dotazníkovým šetřením mezi klienty Centra sociálních služeb Kojetín, p.

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2012 2017 Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení

Více

Občané o životní úrovni a sociálních podmínkách

Občané o životní úrovni a sociálních podmínkách TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o životní úrovni a sociálních podmínkách Technické

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření Celkem bylo odevzdáno úplně či částečně vyplněných dotazníků Pohlaví Muž % Žena % Věkové složení účastníků nejmladší účastník 8 let nejstarší účastník 8 let % % % 8% 8

Více

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Účinnost od: 1. 1. 2011 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více

Názor na devizové intervence České národní banky

Názor na devizové intervence České národní banky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: martin.durdovic@soc.cas.cz Názor na devizové intervence České národní

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Spokojenost volajících s fungováním Zelené informační linky agentury CzechInvest

Spokojenost volajících s fungováním Zelené informační linky agentury CzechInvest Spokojenost volajících s fungováním Zelené informační linky agentury CzechInvest V letošním roce provedla agentura CzechInvest průzkum identifikující spokojenost žadatelů o dotaci z Operačního programu

Více

Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj

Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj Vyhodnocení dotazníkového šetření, které proběhlo na území MAS Havlíčkův kraj Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj Místní akční skupina Havlíčkův kraj, o. p. s. Zpracovala: Hana

Více