1. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentaci vydanou krajem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentaci vydanou krajem"

Transkript

1 Obsah: 1. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentaci vydanou krajem Údaje o splnění zadání Komplexní zdůvodnění přijatého řešení, včetně vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území Vymezení pojmů Zastavěné území Zastavitelné plochy a plochy určené ke změně využití Plochy výroby Plochy občanského vybavení Ochrana památek Urbanistické a architektonické hodnoty Krajinný ráz Ochrana přírody a krajiny Lesy Vodní hospodářství Vodní toky a nádrže Záplavy, eroze Vodní zdroje a ochranná pásma Zásobení vodou Odkanalizování Elektrická energie Plyn Jiné produktovody Telekomunikace Likvidace odpadů Doprava Silnice Místní komunikace, parkování, hromadná doprava Ochrana nerostných surovin Objekty důležité pro obranu státu, policií a civilní ochranu Informace o výsledcích vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa Zábor ZPF Použitá metodika Údaje o uspořádání ZPF v území Přehled BPEJ v zast. území a jeho bezprostředním okolí Údaje o investicích do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti Vyhodnocení záborů ZPF Zdůvodnění zvoleného řešení Zábor lesních pozemků

2 2

3 1. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentaci vydanou krajem Obec je situována v podhorské venkovské, zemědělsko - lesnaté krajině s výrazným zastoupením zemědělské funkční složky. Severovýchodní část území obce se nachází v přírodním parku Jevišovka. Sídelní strukturu charakterizuje středně hustá síť středně velkých sídel venkovského typu s kompaktním zastavěným územím, mezi které patří i řešená obec. Obec je obklopena sídly venkovského typu srovnatelné velikosti a charakteru. Dokumentace respektuje současný charakter obce a její postavení v sídlení struktuře regionu zůstává nezměněno. Z hlediska vazeb veřejné infrastruktury obec realizuje následující širší územní vztahy: Dokumentací je respektováno napojení plynovodu STL; Dokumentací jsou respektována elektrická vedení VN 22 kv procházející nad územím obce; Dokumentací je respektováno napojení obce na skupinový vodovod; Dokumentací je respektován výtlak kanalizace směr Znojmo Dokumentace respektuje všechny stávající vazby v dopravní infrastruktuře napojení na silniční síť i účelové komunikace; Dokumentací jsou respektovány vazby v Územním systému ekologické stability. Dokumentace respektuje napojení telekomunikační sítě. Dne usnesením č. 1552/11/Z25 byly vydány Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje (ZÚR), které byly rozsudkem Nejvyššího správního soudu dne zrušeny. V současné době se nejedná tedy o závazný dokument. Z tohoto dokumentu vyplývaly pro řešené území následující požadavky: Obec se nachází v rozvojové ose N-OS1 Znojemská zásady uvedené na str. 7 a 8 výrokové části ZÚR jsou respektovány následujícím způsobem: Silnice I/38 a I/53 jsou vedeny mimo katastr obce. Dále je to podpora rozvoje bydlení a hospodářských aktivit. Koridor vymezený ZÚR - výtlak kanalizace je již realizován a do územního plánu zakreslen dle skutečného stavu. Tyto požadavky byly v dokumentaci zohledněny, jedná se o obecné principy zajišťující trvale udržitelný rozvoj, a které by územní plány měly obsahovat bez ohledu na existenci ZÚR. Koridory dopravní a technické infrastruktury jsou odůvodněny níže. Odkanalizování TV26 je již realizováno a zakresleno dle skutečnosti. 2. Údaje o splnění zadání V dokumentaci byly v zásadě zohledněny všechny požadavky kladené zadáním a všechny připomínky dotčených orgánů k tomuto zadání. 3

4 3. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení, včetně vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území 3.1 Vymezení pojmů 1. Pro účely této dokumentace je celé území obce (sídlo i volná krajina) rozděleno na jednotlivé plochy s rozdílným využitím (zóny). Tyto plochy jsou vymezeny jako území se stejnými podmínkami využití (regulačními podmínkami) uvedenými v kapitole 6 přílohy Textová část Územního plánu. Podmínky využití jsou vztaženy k zónám, a ne k jednotlivým parcelám. 2. Jednotlivé zóny jsou vyznačeny v přílohách grafické části č. 2. Hlavní výkres - koncepce uspořádání území obce příslušnou barvou a symbolem, kterým odpovídají podmínky využití uvedené v kapitole 6 přílohy Textová část Územního plánu. 3. Jednotkou se rozumí část zóny (jedna nebo více parcel) v zastavěném území nebo zastavitelných plochách, která je užívána jedním uživatelem k danému účelu, včetně zázemí (např. rodinný dům, včetně nádvoří, zahrady a dalších vedlejších staveb). 4. Plochy mohou být stabilizované nebo s navrženou změnou využití (dále návrhové). 5. Stabilizované plochy jsou plochy, jejichž způsob využití i prostorové uspořádání zůstanou ve své podstatě zachovány. 6. Návrhové plochy (lokality) jsou plochy, které územní plán určuje ke změně způsobu využití a/nebo prostorového uspořádání. Mohou to být plochy přestavby, zastavitelné plochy, popřípadě plochy změn v krajině 7. Plochy přestavby leží v zastavěném území a může v něm dojít ke změně způsobu využití a/nebo prostorového uspořádání. 8. Rozvojové plochy zahrnují zpravidla zastavitelné plochy, mohou však ležet i v nezastavěných plochách (např. prolukách, zahradách) v zastavěném území. 9. Plochy změn v krajině leží v nezastavěném území a může zde dojít ke změně způsobu využití, popřípadě i prostorového uspořádání. Zůstane však i nadále v nezastavěném území. 10. Při stanovení ploch s rozdílným využitím se vycházelo z vyhlášky č. 501/2006 Sb., konkrétně z 4 až 19. Tyto plochy byly z nezbytných důvodů rozšířeny o další druhy ploch (v souladu s 3 odst. 4 ). Jsou to plochy zeleně, které jsou nutné pro vymezení sídlení zeleně. Potom jsou tam plochy vyhrazené zeleně, které funkčně souvisejí s přilehlými stavbami, přitom neslouží zemědělské produkci, abychom je zahrnuli do ploch zemědělských ani nejsou vhodné pro zástavbu, abychom je přiřadili k přilehlé funkci (např. bydlení). Dále byly vymezeny plochy krajinné, kterými jsou plochy které nejsou ani zemědělské, lesní, ani přírodní a na kterých je nutno zachovat travní a dřevinné porosty (meze porostlé vegetací, břehové porosty a jiné), které zajišťují stupeň ekologické stability území. 11. Některé plochy, vzhledem ke specifickým podmínkám v území a nutností zajistit určité funkční využití byly vymezeny o rozloze menší než m Hlavní využití je převažující využití v ploše. V některých případech jej vzhledem k podmínkám v území není možné stanovit. 13. Do přípustného využití spadají, kromě hlavního využití, činnosti obvyklé, bez negativního dopadu na hlavní funkci. 14. Podmíněně přípustné využití zahrnuje činnosti, které je možné v jednotlivých případech povolit. O přípustnosti těchto činností rozhoduje stavební úřad v rámci příslušných úkonů dle stavebního zákona. Podmíněně přípustné činnosti musí splňovat podmínky kladené tímto dokumentem a obecně platnými právními předpisy. 15. Nepřípustné činnosti jsou činnosti, které nesplňují podmínky dané obecně platnými předpisy, nebo jsou v rozporu s funkcemi v území navrženými. Jsou to stavby, které 4

5 kapacitou, polohou a účelem odporují charakteru předmětné lokality nebo mohou být zdrojem narušení pohody a kvality prostředí. 16. Drobnou chovatelskou činností se rozumí chov drobných hospodářských zvířat, neděje-li se tak velkokapacitním způsobem. 17. Drobnou pěstitelskou činností se rozumí pěstování zemědělských produktů pro účely zásobování rodiny a drobný prodej. 18. Individuálními garážemi osobních automobilů se rozumí garáže, které se nacházejí mimo ploch bydlení, ve kterých jsou v jednom prostoru garážována max. 2 vozidla. Tyto objekty mohou být uskupeny v řadách nebo skupinách. 3.2 Zastavěné území Zastavěné území obce bylo stanoveno v souladu s legislativou platnou 1 v době vydání této dokumentace. Je vztaženo k stavu v mapách katastru nemovitosti ke dni Na území obce je vymezeno více zastavěných území. Hranici jednoho zastavěného území tvoří čára vedená po hranici parcel, ve výjimečných případech ji tvoří spojnice lomových bodů stávajících hranic nebo bodů na těchto hranicích. Do zastavěného území jsou zahrnuty pozemky v intravilánu ( ) a dále pozemky vně intravilánu, a to: a) zastavěné stavební pozemky, kterým se rozumí pozemek evidovaný v katastru nemovitostí jako stavební parcela a další pozemkové parcely zpravidla pod společním oplocením, tvořící souvislý celek s obytnými a hospodářskými budovami. b) stavební proluky c) pozemní komunikace nebo jejich části, ze kterých jsou vjezdy na ostatní pozemky zastavěného území d) ostatní veřejná prostranství e) další pozemky, které jsou obklopeny ostatními pozemky zastavěného území, s výjimkou pozemků vinic, chmelnic a zahradnictví. Obec Plenkovice má v současné době 363 (12/ 2012) obyvatel v 162 domech. Demografická situace v obci je příznivá, počet obyvatel od roku 2001 výrazně vzrostl (dle SLDB 2001 bylo v obci 328 obyvatel). Při stanovení využití stabilizovaných ploch se vycházelo z údajů v katastru nemovitosti a z terénních průzkumů, přičemž byl upřednostněn skutečný stav věcí. Do funkční plochy byl zahrnut samotný stavební objekt a pozemkové parcely, které s ním funkčně souvisejí, mají stejného majitele a jsou s ním pod jedním oplocením. Většinu stabilizovaných ploch v zastavěném území tvoří plochy bydlení, ve kterých je vzhledem k poměrům v území možné umisťovat i nebytové funkce (např. občanskou vybavenost, drobnou výrobu nebo veřejnou infrastrukturu). Další stabilizované plochy jsou plochy rekreace, občanského vybavení, veřejných prostranství, zeleně, dopravní infrastruktury, technické infrastruktury, výroby a skladování, smíšeně výrobní. Stabilizované plochy ve volné krajině jsou plochy vodní a vodohospodářské zemědělské, lesní a krajinné, při jejich stanovování se převážně vycházelo z údajů v katastru nemovitostí (zemědělské pozemky dle kultur, lesy a ostatní plochy krajinná zeleň). Další plochy jsou plochy přírodní, které zahrnují plochy biocenter zákona 183/2006 Sb. 5

6 3.3 Zastavitelné plochy a plochy určené ke změně využití Do zastavitelných ploch jsou zahrnuty zpravidla návrhové lokality nacházející se mimo zastavěné území obce, popřípadě stavební proluky. Tab : Zastavitelné plochy a plochy určené ke změně využití jsou uvedeny v přehledné tabulce: Č. pl. Účel záboru Výměra (ha) B1 Bydlení 3,50 20 B2 Bydlení 0,64 4 B3 Bydlení 0,94 5 B4 Bydlení 0,47 5 B5 Bydlení 0,25 2 B6 Bydlení 0,16 2 B7 Bydlení 0,38 3 B8 Bydlení 1,05 2 B9 Bydlení 0,03 1 B10 Bydlení 0,14 1 R1 Rekreace 1,60 Z1 Veřejná 0,21 zeleň Z2 Hřbitov 0,05 V1 Výroba 1,52 V2 Výroba 1,01 Počet účelových jednotek Navržené plochy jsou v souladu s požadavky obce: Plocha B1 - bydlení. Jedná se o hlavní rozvojové území sídla na severovýchodním okraji zástavby, které obec již dlouhodobě sleduje a na kterou již bylo vydáno územní rozhodnutí. Jedná se o zaplnění prostoru mezi stávající zástavbou a územím, kde v současné době výstavba rodinných domů. Jedná se o svažité území, nevhodné pro zemědělství, většinu tvoří ostatní plochy. V lokalitě byla v nedávné době realizována trafostanice, vedou přes ní všechny sítě technické infrastruktury. Plocha byla z větší části převzata z předchozího ÚPO. Plochy B2 a B3 jsou situovány oboustranně podél silnice směr Hluboké Mašůvky. Dojde zde k logickému prodloužení zástavby podél stávající komunikace, ze které plochy budou obslouženy. Směrem z obce budou prodlouženy sítě technické infrastruktury. Plochy byly z větší části přebrány z předchozího ÚPO a jeho změn. Plocha B4 bydlení je situována na západním okraji zástavby při záhumení cestě. Plocha bude prodloužením právě probíhající výstavby podél stávající komunikační osy - záhumení cesty. Plocha byla z větší části převzata z předchozího ÚPO. 6

7 Plocha B5 bydlení je situována na západním okraji zástavby podél silnice směr Kravsko. Dojde zde k logickému prodloužení zástavby podél stávající komunikace, ze které plocha bude obsloužena. V komunikaci rovněž vedou všechny sítě technické infrastruktury. Plocha byla převzatá z předchozího ÚPO. Plochy B6 a B7 bydlení je situována na severním okraji zástavby při komunikaci směrem k mlýnu. Plochy budou prodloužením právě probíhající výstavby podél stávající komunikační osy, ze které bude obslužena. Plochy byly z větší části převzaty z předchozího ÚPO. Plocha B8 bydlení je situována na západním okraji zástavby v proluce při místní komunikaci. Plocha logicky zaplní zahrady v zadní části zastavěných stavebních pozemků. Bude obsloužena stávající dopravní a technickou infrastrukturou. Plocha B10 bydlení se nachází na severním okraji zastavěného území podél cesty vybíhající do krajiny. Plocha je určena pro vybudování jednoho rodinného domu a bude obsloužena prakticky stávající dopravní a technickou infrastrukturou. Plocha B9 je prolukou na východním okraji zástavby a logicky dotvoří území, kde v současné době probíhá výstavba. Plocha R1 víceúčelový rekreační areál na břehu Plenkovického rybníka. Jedná se o plochu vhodnou pro tento účel bezprostřední blízkost vodní nádrže a mimo obytnou zástavbu. Jedná se o obecní pozemek na kterém obec uvažuje s realizací plochy pro volnočasové aktivity obyvatel a pro podporu cestovního ruchu. Plocha Z1 veřejná zeleň je navržena jako izolační zeleň kolem stávajícího i navrženého hřbitova. Plocha byla převzata z předchozího ÚPO. Plocha Z2 je navržena pro rozšíření stávajícího hřbitova. Navazuje na stávající pohřebiště, které v brzké době nebude kapacitně dostačující. Plocha V1 je určena pro lehkou, nerušící výrobu. Nachází se na severním okraji sídla, kde bude navazovat na výrobní areál na sousedním k.ú. Kravsko. Jedná se o vhodný rovinatý terén, budova budou skryty za stávající zástavbou a zelení kolem hřbitova. Plocha byla převzata z předchozího ÚPO. Plocha V2 je určena pro zemědělskou výrobu. Jedná se o brownfield, který byl v minulosti využíván jako drůbežárna. Na ploše je navržena zemědělská výroba. Vzhledem k tomu, že plocha není obsloužena dostatečně kapacitní infrastrukturou, jiná než zemědělská výroba zde není žádoucí. Plocha byla převzata z předchozího ÚPO : Rekapitulace: Bydlení celkem 7,56 45 RD Rekreace celkem 1,60 Sídelní zeleň celkem 0,26 Výroba celkem 2,53 Většina zastavitelných a návrhových ploch slouží bydlení, čímž je podpořen sídelní charakter obce. Počet rodinných domů není stanoven závazně, jedná se o odborný odhad pro účely bilance. Do návrhových obytných ploch byly zahrnuty vhodné lokality situované na obvodu zastavěného území, které lze logicky napojit na veřejnou infrastrukturu a které svým zastavěním nenaruší krajinný ráz nebo obraz obce. Nutno připomenout že novou legislativou byly jednoznačně stanoveny podmínky v nezastavěném území a že tuto dokumentaci je třeba chápat především jako podklad pro rozhodování stavebního úřadu. Proto bylo zvoleno řešení, které umožňuje výstavbu v závislosti na zájmech stavebníků. Předpokládaná velikost obce je 450 obyvatel v 207 bytech. 7

8 Obec Počet obyvatel - stav Počet obyvatel - přírůstek Počet obyvatel návrh celkem Plenkovice Obec Počet objektů s č.p. - stav Počet objektů - přírůstek Počet objektů návrh celkem Plenkovice Plochy výroby Na území obce se nachází několik monofunkčních ploch výroby. Jsou jimi: Plocha zemědělské výroby severně od zastavěného území. Je na ní několik objektů, plocha není intenzivně využívaná. Na území obce nejsou žádné objekty, ve kterých je provozována intenzivní živočišná výroba. Dokumentací jsou navrženy plochy pro výrobu V1 a V2, které byly převzaty z předchozího ÚPO. Územním plánem byla navržena následující opatření: Do podmínek využití pro jednotlivé zóny byla zakotvena podmínka, že negativní vliv aktivit na výrobních plochách nesmí zasahovat mimo jiné do ploch bydlení a rekreace a nesmí zde být umisťovány funkce vyžadující intenzivní dopravní obsluhu. Výrobní plochy musí být po obvodu k volné krajině ozeleněny. 3.5 Plochy občanského vybavení Na území obce je několik ploch a zařízení občanské vybavenosti. Jsou to: Obecní úřad; Farní kostel; Prodejna smíšeného zboží; Pohostinství. Současná struktura a kapacita nekomerční občanské vybavenosti odpovídá velikosti obce a samospráva nevznesla požadavek tuto funkční složku rozšířit. Rozvoj komerční občanské vybavenosti je určen vývojem místního trhu a v případě řešené obce je vyhovující. Vzhledem k předpokládané velikosti provozoven je možné v případě potřeby jejich umístění ve funkčních plochách určených k bydlení, nebo jiných plochách. 3.6 Ochrana památek Na území obce se nachází následující kulturní památka: / kostel sv. Vavřince Celé území obce je prostorem s možným výskytem archeologických nálezů. Před zahájením zemních prací je proto investor povinen svůj záměr oznámit organizaci oprávněné k provádění záchranného archeologického výzkumu a této organizaci umožnit provedení záchranného archeologického průzkumu na dotčeném území (dle ustanovení 22 odst. 2 8

9 zák. 20/1987 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Mezi tyto organizace patří např. Archeologický ústav AV ČR Brno nebo místně příslušné vlastivědné muzeum. Ochrana archeologických nálezů bude řešena v konkrétních případech výstavby a zemních prací. 3.7 Urbanistické a architektonické hodnoty Obec je poprvé zmiňovaná v roce Pravděpodobně již středověké jádro můžeme identifikovat podél komunikace stoupající od rybníka ke kostelu. Nasvědčuje tomu jednak první vojenské mapování ( a ), na kterém je zakreslen právě tento úsek zástavby a rovněž urbanistická struktura tvořená pravidelnou řadou usedlostí. Jádrem obce je tedy poměrně úzká stoupající ulice lemovaná oboustranně řadou usedlostí. V nejvyšším bodě je umístěn kostel se středověkým jádrem, původně obklopen hřbitovem. V obci je ve středověku uváděna tvrz, zpustošená za husitských válek, která později zanikla. Pravděpodobně se nacházela na návrší v blízkosti kostela. Na sklonku středověku byl v obci vybudován dodnes existující rozlehlý rybník. Od konce 18. století vzniká drobná chalupnická zástavba na příkrém svahu severně od kostela, během 19. století se postupně řadí domy podél cesty k dnešnímu hřbitovu. Zřejmě až na přelomu 19. a 20. století se začínají stavět drobné domky od svahem podél Plenkovického potoka. Pravděpodobně až ve 20. století se začínají řadit rodinné domy podél silnic směrem na Kravsko, Hluboké Mašůvky i Přímětice. Nejdůležitějšími urbanistickými hodnotami jsou: Umístění obce na návrší nad rybníkem; Kompaktní forma sídla a drobná struktura venkovské zástavby; Výšková hladina zástavby; Historické jádro tvořené souvislou ulicovkou; Drobná struktura chalupnické zástavby na svahu pod kostelem v údolí potoka; V zástavbě obce převládá nově upravená obytná zástavba, forma však ve starších částech obce zůstává tradiční (usedlosti, domky). Předložená dokumentace respektuje popsaný charakter a obraz sídla. Stávající zástavba je plně respektována. Rozvojové plochy navazují na zastavěné území a svým funkčním využitím podporují obytný charakter sídla. Rovněž je respektován současný obraz sídla. Nejsou navrhovány žádné nové dominanty, je zachována výšková hladiny zástavby a pro všechny stavby i ty nebytové - platí podmínka, že musí respektovat venkovský obraz sídla. Na území obce se nacházejí následující architektonicky cenné stavby a soubory (některé z nich jsou uvedenými kulturními památkami): Farní kostel sv. Vavřince; Pomník padlým před kostelem; Kříž před kostelem; Boží muka u hráze rybníka; Kříž při polní cestě do Hlubokých Mašůvek; Kříž při silnici do Hlubokých Mašůvek; Kříž při silnici do Přímětic; 9

10 Uvedené architektonicky cenné stavby a soubory jsou dokumentací respektovány, některé z nich jsou chráněny jako památky místního významu. 3.8 Krajinný ráz Obec se nachází v hodnotném krajinném rámci (částečně přírodním parku), který nesmí být novou zástavbou narušen. Rozvojové plochy proto navazují na zastavené území, vesměs na svazích údolí. Nezastavěné horizonty, zejména pak izolované vrchy, jsou respektovány. Nová zástavba je navrhována tak, aby byl co nejméně narušen krajinný ráz obce. V souvislosti zejména s umísťováním staveb bude třeba respektovat ust. 12 zákona a dle ust. 12 odts.2 zákona bude k povolování a umísťování staveb, jakož i jiným činnostem, které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz, nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody zejména s ohledem na skutečnost, že část řešeného území se nachází v přírodním parku Jevišovka. 3.9 Ochrana přírody a krajiny Na katastrálním území obce nebyly vymezeny žádné prvky nadmístního územního systému ekologické stability (ÚSES) Součástí územního plánu je Plán místního územního systému ekologické stability obsahující navržené prvky ÚSES biocentra, biokoridory a interakční prvky. Je popsán v samostatné příloze. Část území obce leží v území přírodního parku Jevišovka. Zastavitelné plochy přímo navazují na zastavěné území. Všechny lesní pozemky (kromě dodatečného záboru pod stávající místní komunikací) a většina ploch krajinných jsou respektovány, jsou umožněna další zatravnění a členění orné půdy interakčními prvky. Na správním území obce se vyskytují významné krajinné prvky stanovené 3 odst. b) zákona 114/92 Sb ve. znění pozdějších předpisů 2. Významné krajinné prvky na správním území obce ze zákona jsou: Všechny lesy (viz oddíl 3.10 této přílohy); Všechny vodní toky jsou dokumentací respektovány; Všechny rybníky jsou dokumentací respektovány; Údolní nivy jsou dokumentací respektovány; Na území obce se nevztahují žádné další limity vyplývající z ochrany přírody a krajiny. Všechny limity vyplývající z ochrany přírody a krajiny jsou dokumentací respektovány. Do dokumentace byly zakresleny dle podkladů poskytnutých pořizovatelem, kromě lokálního ÚSES, který byl upraven. Plochy biocenter jsou zahrnuty do ploch přírodních. 2 Obecně jsou to lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. 10

11 3.10 Lesy Pro vymezení všech lesních pozemků, vyznačených v grafické části byly použity mapy katastru nemovitostí. Druh pozemku Výměra (ha) Podíl z celého katastrálního území % Lesní půda 19 4 Celkem k.ú Lesnatost je procentní podíl lesní půdy a je důležitým ukazatelem současného využití krajiny. Území obce je nepatrně zalesněným územím. Dokumentací je navržen zábor lesního pozemku pod stávající místní komunikací v severovýchodní části obce. Všechny ostatní lesní pozemky jsou dokumentací respektovány. Ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa jsou dokumentací vymezeny plochy zastavěného zastavitelného území. O přípustnosti výstavby v těchto lokalitách rozhodne příslušný dotčený orgán v konkrétních případech Vodní hospodářství Vodní toky a nádrže Správní území obce leží v povodí drobných vodních toku Plenkovického potoka ( ) Mramotického potoka ( ). Mramotický potok se do Plenkovického potoka vlévá na katastru obce v místech Plenkovického rybníka. Vodní toky jsou vesměs v přirozeném a vyhovujícím stavu a jsou dokumentací respektovány. Výjimkou jsou úseky protékané zástavbou, kde chybí doprovodná zeleň, a mohou být problémy s kapacitou koryta. Koryta vodních toků mimo zastavěné území jsou ve vyhovujícím stavu, případné další revitalizace dokumentace připouští.. Vodní toky jsou chráněny následujícími manipulačními pásmy: Drobné vodní toky (všechny na území obce) 6 m od břehové hrany. Manipulační pásma vodních toků jsou touto dokumentací respektována. Na území obce jsou následující vodní nádrže: Plenkovický rybník. Rybník u Plenkovického mlýna. Vodní nádrže jsou dokumentací respektovány. Údaje byly zjištěny doplňujícími průzkumy a rozbory. 11

12 Záplavy, eroze Území obce není výrazně ohroženo erozemi ani lokálními záplavami. Na katastru obce se nacházejí svažitější expozice orné půdy, zde je umožněno zatravnění. Na území obce nebylo stanoveno záplavové území. Obec se nenachází ve zranitelné oblasti Vodní zdroje a ochranná pásma Na území obce se nenacházejí Zásobení vodou Obec má vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu, který je zásoben ze skupinového vodovodu Znojmo. Na území obce se nachází vodojem Hluboké Mašůvky 2x250 m 3, 360 m n.m. Z tohoto vodojemu je zásobena jak obec Plenkovice, tak i Hluboké Mašůvky. Vodojem je pro současný odběr dostačující, distribuční síť pokrývající celé zastavěné území obce je vyhovující. Nejsou navrženy žádné koncepční změny. Distribuční síť bude prodloužena na rozvojové plochy. Kapacita vodojemu celkem 500 m 3 je dostatečná pro téměř 3000 obyvatel, což v návrhovém období Plenkovic i Hlubokých Mašůvek vyhovuje. Navržené řešení je v souladu Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje. Vodovodní řady jsou chráněny následujícími ochrannými pásmy: Do DN 500, včetně - 1,5 m Z platné legislativy ani správních rozhodnutí nevyplývají žádná ochranná pásma vodojemu Odkanalizování Obec má kompletní kanalizační síť, vybudovanou v nedávné době. Pokrývá celé území obce a je po všech stránkách vyhovující. Splaškové vody jsou prostřednictvím výtlaku přečerpávány do Mramotic a následně na ČOV města Znojma. Nejsou navrženy žádné koncepční změny, kanalizační stoky budou prodlouženy na rozvojové plochy. Navržené řešení je v souladu Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje. Kanalizační stoky mají následující ochranná pásma: ochranné pásmo kanalizačních stok do průměru 500 mm 1,5 m na každou stranu od vnějšího líce potrubí ochranné pásmo kanalizačních stok nad průměr 500 mm 2,5 m na každou stranu od vnějšího líce potrubí 12

13 3.12 Elektrická energie Na správním území obce se nacházejí následující nadzemní vedení elektrizační soustavy: VN 22 kv průběžné trasy zásobující obec, s odbočkami ukončenými v trafostanicích VN/NN Vedení jsou chráněna následujícími ochrannými pásmy: Ochranné pásmo VN 22 kv 10(7) m od krajního vodiče; Celé zastavěné území obce je v současné době elektrifikováno. Většinu rozvodů tvoří nadzemní vedení na sloupech. Na území obce se nachází celkem 2 trafostanice VN/NN, obě distribuční Kapacita trafostanic je pro současný odběr dostatečná. Trasy vysokého napětí protínají zastavitelné plochy B1, B2, B3 a B9. Z toho důvodu byla navržena přeložka trasy vysokého napětí s podmínkou zachování napojení stávající trafostanice. Elektrické stanice mají následující ochranná pásma: Stožárové elektrické stanice 7 m; Zděné elektrické stanice 2 m. Zbývající trafostanice i vedení VN jsou dokumentací respektována. Z důvodu plánované výstavby a posílení příkonu dokumentace umožňuje v případě potřeby realizaci dvou distribučních trafostanic VN/NN u ploch B1 a B6. Trafostanice lze posílit minimálně na výkon 400 kva, při čemž na jednu distribuční trafostanici 400 kva lze při stupni elektrifikace B 1 připojit až 115 bytových jednotek. Obec BJ - návrh Počet DTR celkem - návrh BJ návrh (při TR 400 kva) Plenkovice Navržený výkon distribučních trafostanic pro současný i výhledový odběr vyhovuje Plyn Obec je plynofikovaná rozvody STL v celém rozsahu zastavěného území. Plynofikace je z technického i kapacitního hlediska vyhovující. Vysokotlaké plynovody, ani regulační stanice se na území obce nenacházejí. Na území katastru jsou následující ochranná a bezpečnostní pásma: Ochranné pásmo plynovodu mimo zastavěné území - 4 m Ochranné pásmo plynovodu v zastavěném území - 1 m Stávající plynárenská zařízení, včetně ochranných pásem jsou dokumentací respektována. Územním plánem je navržena distribuční síť v rozvojových plochách, která může být upravena podrobnější dokumentací. 13

14 3.14 Jiné produktovody Na území obce se další produktovody nenacházejí, ani se s jejich umístěním neuvažuje Telekomunikace V řešeném území se nachází sdělovací zemní kabely telefonní siť, které pokrývají část zástavby kolem hlavní silnice. Ve zbývající částech jsou kabely nadzemní. Telefonní kabely mají ochranné pásmo: 1,5 m na obě strany od půdorysu Všechny kabely, včetně ochranného pásma 1, 5 m od obrysu vedení jsou dokumentací respektovány. V částech obce, kde je nadzemní vedení je navržena jejich kabelizace, která pravděpodobně bude probíhat v současných trasách a bude řešena podrobnější dokumentací Likvidace odpadů Domácnosti a ostatní osoby ukládají komunální odpad do nádob k tomu předem určených. Odpad sváží specializovaná firma. Komunální odpad je svážen, tříděn a deponován mimo správní území obce. Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu je prováděn mobilní cestou. Na správním území obce nebyla zjištěna žádná divoká skládka. Předloženou dokumentací je stávající způsob likvidace odpadů respektován. Nebylo nutné provádět rekultivaci žádné skládky, ani nebylo navrhnuto žádné zařízení pro likvidaci odpadů Doprava Zájmy drážní, letecké ani lodní dopravy nejsou dokumentací dotčeny Silnice Na území obce se nachází následující krajské silnice III. třídy: III/408 32a Kravsko - Plenkovice; III/ Znojmo Plenkovice Hluboké Mašůvky; Silnice III/ od křižovatky s a směrem k Znojmu (Příměticím) dle Generelu krajských silnic neplní funkci krajské silnice a proto je možné jejich vyřazení ze sítě krajských silnic. Ostatní silnice jsou ve svých trasách stabilizovány. Silnice mají v průjezdním úseku obslužný charakter. Intenzita provozu není velká, a proto nevytváří žádná výraznější rizika pro bezpečnost, životní prostředí ani veřejné zdraví. 14

15 Silnice jsou vedeny v členitém terénu, a proto by zásadní zásahy do jejích trasování vyvolaly neúměrné náklady. Parcely silnic III. tř. mají vesměs dostatečnou šířku, z majetkově právního hlediska je tedy možné jejich rozšíření na požadovanou kategorizační šířku. S přihlédnutím k členitému terénu je možné závady ve výškovém vedení komunikací na území obce tolerovat. Všechny silnice jsou dokumentací respektovány. Krajské silnice jsou v majetku Jihomoravského kraje a ve správě SÚS Jihomoravského kraje, pracoviště Znojmo. Silnice III. třídy mají ochranné pásmo o rozsahu 15 m od osy vozovky; Místní komunikace, parkování, hromadná doprava a) Místní komunikace: Místní komunikace jsou veřejně přístupné pozemní komunikace, které slouží převážně místní dopravě na území obce. Obec nemá zpracovaný paspart místních komunikací. Obecně lze říci, že jsou jimi komunikace ve vlastnictví obce, které mají nezastupitelný význam pro místní dopravu v zastavěném území sídla (jedná se zejména o přímou dopravní obsluhu objektů). Ostatní komunikace ve vlastnictví obce mimo zastavěné území sloužící především zemědělským a lesnickým účelům jsou označeny jako komunikace účelové. Místní komunikace umožňují dopravní obsluhu území, jsou veřejné a ve správě lokální samosprávy. Stávající struktura místních komunikací vesměs navazuje na krajské silnice. Místní komunikace I. a II. třídy v řešeném území nejsou, komunikace vyhovující šířky lze zařadit do komunikací III. třídy, ostatní do třídy IV. Dopravně technický stav větší části místních komunikací je vyhovující, i když některé komunikace nemají dostatečnou šířku vozovky. Na místních komunikacích bylo zjištěno několik kolizních bodů, které se týkají zejména zúženého profilu. Proto se zásahy do dopravně technického řešení místních komunikací neuvažuje. Dopravní zátěž místních komunikací je minimální a nevytváří žádné dopravní ani hygienické závady. Aby tento stav zůstal zachován je třeba nadále nedopustit zvětšení dopravní zátěže při obsluze výrobních složek a minimalizovat průjezdy zemědělské účelové dopravy v zastavěném území. Všechny místní dokumentace jsou dokumentací respektovány. Jejich úseky vedoucí po parcelách vedených v katastru nemovitosti jinak než komunikace jsou navrženy k dodatečnému záboru pro tento účel. Dokumentací jsou navrženy komunikace obsluhující rozvojové plochy. b) Účelové komunikace Účelové komunikace jsou pozemní komunikace sloužící ke spojení jednotlivých nemovitostí pro potřeby vlastníků těchto nemovitostí nebo ke spojení těchto nemovitostí s ostatními pozemními komunikacemi nebo k obhospodařování zemědělských a lesních pozemků. Účelové komunikace jsou ve správě právnických a fyzických osob. Veřejně přístupné jsou všechny účelové komunikace (bez ohledu na vlastnické poměry), s výjimkou těch, které jsou v uzavřených objektech nebo prostorech. 15

16 Pro potřeby tohoto dokumentu budou jako účelové komunikace určeny všechny komunikace na správním území obce mimo silnice, místní komunikace a neveřejné komunikace. Jedná se zejména o síť polních a lesních cest. c) Statická doprava Vzhledem k malé rozloze sídla jsou potřeby parkovacích a odstavných stání poměrně malé. V obci je několik ploch sloužících jako parkoviště. Průzkumem bylo zjištěno, že jsou současné kapacity za běžného provozu dostačující. Kromě uvedených parkovišť parkuji vozidla v profilech a rozšířeních komunikací po celém území obce; Dokumentací jsou stávající parkoviště respektována a navržena jsou další potřebná (viz závaznou část dokumentace). d) Autobusová doprava Jedinou složkou hromadné dopravy v obci je meziměstská autobusová doprava zajišťována specializovanou organizací. Obec je součástí Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje, obsloužena linkami 805 a 815. Na území obce se nachází následující zastávky: Plenkovice, u rybníka. Zastávka je po všech stránkách vyhovující (mimo jízdní pruh, včetně vybavení) a zůstane včetně točny zachována. Plenkovice, Jednota. Zastávka směr Kravsko je umístěna v jízdním pruhu, nachází se však ve stísněných podmínkách a vybudování zastávkového pruhu by vyvolalo neúměrné náklady. Zastávky v opačném směru se nachází mimo jízdní pruh komunikace Ochrana nerostných surovin Na území obce se nachází: Chráněné ložiskové území kaolinu Plenkovice Výhradní ložisko kaolinu Plenkovice Poddolované území 3300 Plenkovice-Přímětice Limity vyplývající z horního zákona jsou respektovány. Nacházejí se daleko mimo ochranné pásmo stávající i navrhované zástavby Objekty důležité pro obranu státu, policií a civilní ochranu Na území obce nejsou žádné objekty důležité pro obranu státu civilní ochranu, ani objekty důležité pro plnění úkolů Policie České republiky Na území obce se nachází objekt požární ochrany požární zbrojnice, která je předloženou dokumentací respektovány. 16

17 Do správního území obce zasahuje zájmové území Ministerstva obrany Ochranné pásmo radiolokačního zařízení. Celé správní území obce je situováno v zájmovém území Ministerstva obrany letovém koridoru pro létání v malých a přízemních výškách. Uvedená zájmová území Ministerstva obrany a jejich ochranné podmínky je nutné v dalších řízeních respektovat. 4. Informace o výsledcích vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území V zadání této dokumentace nebyl stanoven požadavek na vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území. 5. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa 5.1 Zábor ZPF Použitá metodika Vyhodnocení předpokládaných důsledků na zemědělský půdní fond bylo provedeno ve smyslu vyhlášky č. 13 Ministerstva životního prostředí ČR ze dne 29. prosince 1993, kterou se upravují podrobnosti ochrany půdního fondu ve znění zákona České národní rady č. 10/1993 Sb., 3 (k 5 zákona č. 10/1993 Sb.) a přílohy 3 této vyhlášky a Metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR ze dne č.j. OOLP/1067/96 k odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona 334/ 1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění zákona pozdějších předpisů Údaje o uspořádání ZPF v území Obec se nachází v řepařské výrobní oblasti. Z hlediska způsobu primární zemědělské produkce jsou na správním území obce zastoupeny orné půdy, zahrady a trvalé trávní porosty. Orné půdy jsou svou výměrou na katastru obce dominantní. Jsou situovány především na vhodných méně svažitých plochách na náhorních plošinách. Méně vhodné lokality orné půdy jsou v údolních nivách a v blízkosti vodních toků a nádrží. Menší plochy jsou na svažitých, erozně ohrožených partiích. Do budoucna je třeba uvažovat o případném dalším zatravňování těchto pozemků. Trvale zatravněné plochy, vzhledem k charakteru krajiny, jsou v oblasti zemědělské půdy zastoupeny poměrně velikou výměrou. Jsou situovány zejména na svažitých pozemcích, na mezích a v okolí vodních toků a nádrží. 17

18 Zahrady a ovocné sady jsou situovány v současně zastavěném území a jeho bezprostředním okolí. Podstatná část těchto pozemků je součástí obytné funkce. Pedologická charakteristika a kvalita zemědělského půdního fondu jsou popsány v samostatných kapitolách Přehled BPEJ v zast. území a jeho bezprostředním okolí Výchozím podkladem pro ochranu zemědělského půdního fondu při územně plánovací činnosti jsou bonitované půdně ekologické jednotky (BPEJ). Pětimístný kód půdně ekologických jednotek vyjadřuje: 1. místo - Klimatický region. 2. a 3. místo - Hlavní půdní jednotka je syntetická agronomická jednotka charakterizovaná půdním typem, subtypem, substrátem a zrnitostí včetně charakteru skeletovitosti, hloubky půdního profilu a vláhového režimu v půdě. 4. místo - Kód kombinace sklonitosti a expozice. 5. místo - Kód kombinace skeletovitosti a hloubky půdy. Z hlediska kvality půdního fondu charakterizovaného bonitovanými půdně ekologickými jednotkami se vyskytují půdy s následující charakteristikou hlavních půdních jednotek (HPJ): HPJ 12 hnědozemě, případně hnědé půdy nasycené a hnědé illimerizované včetně slabě oglejených forem na svahových hlínách, středně těžké s těžší spodinou, příznivé vláhové poměry HPJ 29. Kambizemě modální eubazické až mezobazické včetně slabě oglejených variet, na rulách, svorech, fylitech, popřípadě žulách, středně těžké až středně těžké lehčí, bez skeletu až středně skeletovité, s převažujícími dobrými vláhovými poměry HPJ 37. Kambizemě litické, kambizemě modální, kambizemě rankerové a rankery modální na pevných substrátech bez rozlišení, v podorničí od 30 cm silně skeletovité nebo s pevnou horninou, slabě až středně skeletovité, v ornici středně těžké lehčí až lehké, převážně výsušné, závislé na srážkách HPJ 59 Nivní půdy glejové na nivních uloženinách, těžké až velmi těžké, vodní poměry méně příznivé, při odvodnění příznivější. Sledujeme li poměry katastru řešené obce, můžeme konstatovat následující: V členitých partiích hornatiny jsou převažující kambizemě, prostřídané sklonitými půdami. Pouze v údolích vodních toků se vyskytují gleje. Výchozím podkladem pro ochranu zemědělského půdního fondu při územně plánovací činnosti jsou bonitované půdně ekologické jednotky (BPEJ) příslušné třídy ochrany ZPF. V územním plánu jsou posuzovány zejména půdy v okolí současně zastavěného území obce, kde může dojít k záboru ZPF Tab : Přehled BPEJ a tříd ochrany: BPEJ Třída ochrany I. 18

19 II III III IV V V. Katastr řešené obce je z hlediska kvality zemědělské půdy územím kontrastním. Na náhorních plošinách ve východní části katastru jsou dominantní půdy s vyšší třídou ochrany, v členitější západní části, kde se nachází zástavba i větší část zastavitelných ploch jsou půdy méně kvalitní Údaje o investicích do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti Území s investicemi do půdy jsou v řešeném území zastoupeny k celkové výměře ZPF velmi malou rozlohou. Jedná se zejména o lokality ve východní části katastru, daleko od stávající a navrhované zástavby. Návrh nepředpokládá zábor těchto ploch Vyhodnocení záborů ZPF Číslování ploch záborů je identické s číslováním rozvojových ploch. Některé plochy jsou vynechány, neboť se nejedná o zábor ZPF (ostatní nebo transformační plocha). a) Zábory ZPF Lokalita B1 bydlení jedná se o hlavní rozvojové území obce. Nachází se v severovýchodní části zástavby. Současné využití je orná půda, trvalý travní porost a přibližně polovina je ostatní plocha. Rozvojová plocha přímo naváže na zastavěné území a umožní tak přirozený plošný rozvoj sídla. Plocha bude částečně obsloužena stávající dopravní a technickou infrastrukturou. Plocha byla již z větší části součástí předchozího územního plánu. Lokality B2 a B3 bydlení jedná se o plochy po obou stranách silnice směrem na Hluboké Mašůvky. Současné využití je orná půda a trvalý travní porost. Plocha bude obsloužena stávající dopravní infrastrukturou, technická infrastruktura je v bezprostřední blízkosti. Rozvojová plocha přímo naváže na zastavěné území a umožní tak přirozený plošný rozvoj sídla. Plochy byly již z větší části součástí změny předchozího územního plánu. Lokalita B4 bydlení Nachází se podél záhumení cesty na západním okraji zastavěného území, podél které se již rozvíjí zástavba. Současné využití jsou zahrady. Rozvojová plocha přímo naváže na zastavěné území a umožní tak přirozený plošný rozvoj sídla. Plocha bude částečně obsloužena stávající dopravní a technickou infrastrukturou. Plocha byla již z větší části součástí předchozího územního plánu. Lokality B6 a B7 bydlení jedná se o plochy podél cesty od obce k mlýnu. Současné využití je orná půda a trvalý travní porost. Plocha bude obsloužena stávající dopravní infrastrukturou, technická infrastruktura je v bezprostřední blízkosti. Rozvojová plocha přímo 19

20 naváže na zastavěné území a umožní tak přirozený plošný rozvoj sídla. Plochy byly již z větší části součástí změny předchozího územního plánu. Lokalita B8 bydlení Nachází se podél komunikace na západním okraji sídla v zadní části zastavěných stavebních pozemků. Současné využití jsou zahrady. Rozvojová plocha se nachází v zastavěném území. Plocha bude částečně obsloužena stávající dopravní a technickou infrastrukturou. Lokalita B9 bydlení Je prolukou podél komunikace na východním okraji zástavby. Současné využití je trvalý travní porost. Plocha bude obsloužena stávající dopravní a technickou infrastrukturou. Lokalita B10 bydlení Nachází se podél komunikace na severozápadním okraji v zadní části zastavěných stavebních pozemků. Současné jsou zahrady. Rozvojová plocha se nachází v zastavěném území. Plocha bude částečně obsloužena stávající dopravní a technickou infrastrukturou. Lokalita R1 rekreace nachází se na břehu rybníka v západní části katastru obce. Jedná se o obecní pozemek, na kterém obec zamýšlí vybudovat víceúčelový sportovně rekreační areál. Plocha bude částečně obsloužena stávající dopravní a technickou infrastrukturou. Plochy B5, Z1, Z2, V1 a V2 nejsou zábory. Zábory zemědělské půdy za účelem realizace prvků ÚSES jsou uvedeny v příloze Plán místního ÚSES. Tab : Plochy záborů zemědělské půdy jsou uvedeny v přehledné tabulce: Č. pl. Účel záboru Výměra (ha) B1 Bydlení 2,31 ANO NE SZÚO kultura BPEJ Třídy ochrany půdy Orná Trvalý trav. porost Zahrada B2 Bydlení 0,64 NE Orná Trvalý trav. porost B3 Bydlení 0,94 NE Orná IV. V. II. V. II. III. V. Plocha obsažená v ÚPO a jeho změnách ANO z větší části ANO částečně ANO částečně B4 Bydlení 0,47 NE Zahrada III. ANO částečně B6 Bydlení 0,16 NE Orná II. ANO částečně V. B7 Bydlení 0,38 NE Orna I. ANO částečně B8 Bydlení 1,05 ANO Zahrada IV. NE B9 Bydlení 0,03 NE Trvalý trav. nebonitováno NE porost B10 Bydlení 0,14 NE Orná II. NE IV. R1 Rekreace 1,60 NE Trvalý trav. porost III. III. NE 20

Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby

Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚPO obsahuje změnu závazné části ÚPO Mlékosrby Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Mlékosrby Městský úřad Nový Bydžov Ing. arch. Karel Novotný

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM zpracovaný v souladu s ustanovením 11 a s přílohou č. 6 vyhlášky č. 500/2006 o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci

Více

Změna č. 1 územního plánu. Návrh

Změna č. 1 územního plánu. Návrh Změna č. 1 územního plánu HARTMANICE Návrh Změna č.1 ÚP Hartmanice Tato změna č. 1 územního plánu byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Hartmanice Změna územního plánu nabyla účinnosti dne: Pořizovatel:

Více

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Tato Změna č.1 ÚP byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Strážkovice (usnesení č.

Více

OBEC DOBŘÍŇ. Pořizovatel: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor rozvoje a majetku města, úřad územního plánování

OBEC DOBŘÍŇ. Pořizovatel: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor rozvoje a majetku města, úřad územního plánování OBEC DOBŘÍŇ ÚZEMNÍ STUDIE PLOCH Z3 a P3 Pořizovatel: Projektant: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor rozvoje a majetku města, úřad územního plánování Ing. Petr Laube, 28. října 909, 277 11, Neratovice

Více

Obsah textové části: Grafická část územního plánu obsahuje tyto výkresy: 1. Klad listů 2. Hlavní výkres 1:5 000 3. Hlavní výkres výřez 1:2 000

Obsah textové části: Grafická část územního plánu obsahuje tyto výkresy: 1. Klad listů 2. Hlavní výkres 1:5 000 3. Hlavní výkres výřez 1:2 000 Obsah textové části: TEXTOVÁ ČÁST... 2 ÚZEMNÍ PLÁN... 2 1. Vymezení zastavěného území... 2 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 2 3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných

Více

OBSAH DOKUMENTACE. Městský úřad Nový Jičín. Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče. Oddělení úřad územního plánování

OBSAH DOKUMENTACE. Městský úřad Nový Jičín. Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče. Oddělení úřad územního plánování 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Nový Jičín Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče Oddělení úřad územního plánování Určený zastupitel: Ing. Marie Ježková ZPRACOVATEL: Svatopluka Čecha 513,

Více

NÁVRH ZMĚN II. REGULAČNÍHO PLÁNU SLATIŇANY JIH

NÁVRH ZMĚN II. REGULAČNÍHO PLÁNU SLATIŇANY JIH NÁVRH ZMĚN II. REGULAČNÍHO PLÁNU SLATIŇANY JIH Závazná část Regulačního plánu Slatiňany jih se mění v souladu se Stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., včetně jeho prováděcích předpisů takto: 1. Změny II.

Více

Záznam o účinnosti :

Záznam o účinnosti : STUDIO KAPA ARCHITEKTURA, URBANISMUS, INTERIER, DESIGN -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Dolní Hořice Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Obec Dolní Hořice Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

Objednatel: Obec Postřelmůvek (okres Šumperk) Pořizovatel: Městský úřad Zábřeh, Oddělení rozvoje a územního plánování

Objednatel: Obec Postřelmůvek (okres Šumperk) Pořizovatel: Městský úřad Zábřeh, Oddělení rozvoje a územního plánování Objednatel: Obec Postřelmůvek (okres Šumperk) Pořizovatel: Městský úřad Zábřeh, Oddělení rozvoje a územního plánování Schvalovací orgán: Zastupitelstvo obce Postřelmůvek Zpracovatel: Atelier AVM, s.r.o.

Více

POŘIZOVATEL: OBEC PRASKLICE: PROJEKTANT: OBSAH ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI. Městský úřad Kroměříž.

POŘIZOVATEL: OBEC PRASKLICE: PROJEKTANT: OBSAH ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI. Městský úřad Kroměříž. ZMĚNA č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRASKLICE PŘÍLOHA č.3 - TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Kroměříž Stavební úřad Oddělení územního plánování a státní památkové péče OBEC PRASKLICE: určený

Více

Chlum u Třeboně. ZMĚNA č. 7 ÚPO. místní část Lutová, k.ú. Lutová. NÁVRH - pro společné jednání ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

Chlum u Třeboně. ZMĚNA č. 7 ÚPO. místní část Lutová, k.ú. Lutová. NÁVRH - pro společné jednání ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNA č. 7 ÚPO Chlum u Třeboně místní část Lutová, k.ú. Lutová NÁVRH - pro společné jednání ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Tato Změna č. 7 územního plánu obce byla vydána usnesením Zastupitelstva městyse Chlum u Třeboně

Více

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 MIŘETICE NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim

Více

Návrh zadání územního plánu Úlice

Návrh zadání územního plánu Úlice Návrh zadání územního plánu Úlice Pořizovatel: Městský úřad Nýřany, odbor územního plánování Schvalující orgán: Zastupitelstvo obce Úlice prosinec 2014. 1 Obsah zadání územního plánu A. Požadavky na základní

Více

Územní plán obce Mokrovousy Změna č.1

Územní plán obce Mokrovousy Změna č.1 Územní plán obce Mokrovousy Změna č.1 Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Obsah: Změna 1 textová část 2 hlavní výkres Odůvodnění Změny 1 textová část 2 výkres předpokládaných záborů půdního fondu

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, Jihlava

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, Jihlava URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ZMĚNA Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ zakázkové

Více

ZMĚNY KO2, KO3, KO4, KO5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOTVRDOVICE

ZMĚNY KO2, KO3, KO4, KO5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOTVRDOVICE ZMĚNY KO2, KO3, KO4, KO5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOTVRDOVICE (VERZE PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ) obsah změn Ko2, Ko3, Ko4, Ko5 Ko2: Bydlení na východním okraji obce změna funkčního využití pozemku parc. č. 1338 v

Více

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Dolní Hořice Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Obec Dolní Hořice Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

Ú Z E M N Í P L Á N B Ř E Z I N A

Ú Z E M N Í P L Á N B Ř E Z I N A Ú Z E M N Í P L Á N B Ř E Z I N A Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Závazná část + Odůvodnění územního plánu ČERVEN 2011 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Dokumentaci vydalo: Zastupitelstvo obce Březina Číslo jednací: Datum

Více

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Novosedly nad Nežárkou úvod červenec 2009 O pořízení změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Novosedly nad Nežárkou (dále též jen

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. pro zpracování změny č.3 územního plánu sídelního útvaru SUDOMĚŘICE

NÁVRH ZADÁNÍ. pro zpracování změny č.3 územního plánu sídelního útvaru SUDOMĚŘICE NÁVRH ZADÁNÍ pro zpracování změny č.3 územního plánu sídelního útvaru SUDOMĚŘICE 1 VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ Řešené území je vymezeno územím dílčí změny v katastrálním území obce Sudoměřice. Na základě požadavku

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í Objednatel : Obec Vřeskovice, Vřeskovice 112, 334 01 Přeštice Pořizovatel : MěÚ Klatovy - odbor výstavby a územního plánování Datum : 2/2014 Obsah

Více

ODŮVODNĚNÍ ŘEŠENÍ ZMĚNY č.3 ÚP OBCE NOVÁ DĚDINA

ODŮVODNĚNÍ ŘEŠENÍ ZMĚNY č.3 ÚP OBCE NOVÁ DĚDINA II. ODŮVODNĚNÍ ŘEŠENÍ ZMĚNY č.3 ÚP OBCE NOVÁ DĚDINA II/A. T E X T O V Á Č Á S T obsah: 1. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HONĚTICE

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HONĚTICE projekce a zajištění staveb, geodetické práce Riegrovo náměstí 138 767 01 Kroměříž ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HONĚTICE C. VYHODNOCENÍ DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ZPF Kroměříž 11/2002 OBSAH Vyhodnocení předpokládaných

Více

OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU. I. Územní plán Jahodov - textová část. Územní plán Jahodov

OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU. I. Územní plán Jahodov - textová část. Územní plán Jahodov Územní plán Jahodov OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU I. Územní plán Jahodov - textová část 1. Vymezení zastavěného území str. 3 2. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot str. 3 2.1. Koncepce

Více

II ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU

II ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU Územní plán sídelního útvaru Prostějov VIII. změna II ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU KNESL+KYNČL s.r.o. architektonický ateliér Šumavská 416/15 602 00 Brno květen 2012 VIII. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO

Více

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEČELOVICE

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEČELOVICE ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEČELOVICE TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Projektant: Ing.arch. Štěpánka Ťukalová, UA PROJEKCE, Boleslavova 30, 370 06 České Budějovice Pořizovatel: Městský úřad Blatná, odbor výstavby

Více

NÁVRH DODATKU ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Studnice. Městský úřad Vyškov, odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo nám.

NÁVRH DODATKU ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Studnice. Městský úřad Vyškov, odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo nám. NÁVRH DODATKU ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Studnice Pořizovatel: Městský úřad Vyškov, odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo nám. 1, 682 01 Vyškov Datum: Srpen 2011 1 Obsah zadání: a) Požadavky

Více

Ú J E Z D U B O S K O V I C

Ú J E Z D U B O S K O V I C Ú J E Z D U B O S K O V I C ZMĚNA č. 4 ÚPO návrh Dílčí změna : Z1 - návrh plochy dopravy Brno, 11/2010 Jarmila Haluzová ATELIÉR PROJEKTIS BRNO, Příční 32, 602 00 Brno pracoviště: Ponávka 2, 602 00 Brno,

Více

I. ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část územního plánu - Obsah

I. ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část územního plánu - Obsah I. ÚZEMNÍ PLÁN Textová část územního plánu - Obsah Textová část územního plánu - Obsah... 1 1. TEXTOVÁ ČÁST... 2 1.1 (a) Vymezení zastavěného území... 3 1.2 (b) Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje

Více

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU společné metodické doporučení Odboru územního plánování MMR a Odboru ochrany horninového a půdního prostředí

Více

NÁVRH ZADÁNÍ Změna č.1 Územního plánu Kočí (dále jen Změna č.1 ÚP Kočí)

NÁVRH ZADÁNÍ Změna č.1 Územního plánu Kočí (dále jen Změna č.1 ÚP Kočí) NÁVRH ZADÁNÍ Změna č.1 Územního plánu Kočí (dále jen Změna č.1 ÚP Kočí) ZADÁNÍ OBSAHUJE HLAVNÍ CÍLE A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY č.1 ÚPO KOČÍ Zadání vypracoval: Městský úřad Chrudim odbor územního

Více

duben 2009 Jedná se o lokalitu (dále též jen Z1/1 ) u severovýchodního okraje sídla.

duben 2009 Jedná se o lokalitu (dále též jen Z1/1 ) u severovýchodního okraje sídla. Návrh zadání změny č. 1 územního plánu Kunžak duben 2009 a) úvod O pořízení změny č. 1 územního plánu Kunžak rozhodlo zastupitelstvo obce Kunžak svým usnesením ze dne 29. 1. 2009. Jedná se o lokalitu (dále

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HONĚTICE ZMĚNA č.1

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HONĚTICE ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HONĚTICE ZMĚNA č.1 pořizovatel Městský úřad Kroměříž odbor rozvoje města Velké náměstí 115 767 01 Kroměříž datum 05/2008 zakázkové číslo 2008-021-07 kopie strana 1/6 OBSAH 1. VYMEZENÍ

Více

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Změna č. 2 územního plánu Trhové Sviny NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Pořizovatel: Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Datum: leden 2013

Více

CHLUSTINA ZMĚNA Č.1 ÚP. Záznam o účinnosti. Ing. Lenka Nováková. vydávající územní plán: Chlustina. číslo veřejné vyhlášky: datum nabytí účinnosti:

CHLUSTINA ZMĚNA Č.1 ÚP. Záznam o účinnosti. Ing. Lenka Nováková. vydávající územní plán: Chlustina. číslo veřejné vyhlášky: datum nabytí účinnosti: CHLUSTINA ZMĚNA Č.1 ÚP Záznam o účinnosti správní orgán vydávající územní plán: zastupitelstvo obce Chlustina číslo veřejné vyhlášky: datum nabytí účinnosti: pořizovatel: Městský úřad Hořovice odbor výstavby

Více

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č.1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č. 1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ V Tišnově 01/2011 Výsledky projednání návrhu zadání doplněny dne 2011 1 OBSAH (1) Důvody pro pořízení změny územního

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RADVANEC (NÁVRH)

ZADÁNÍ ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RADVANEC (NÁVRH) ZADÁNÍ (NÁVRH) ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RADVANEC Pořizovatel: Městský úřad Nový Bor stavební úřad a úřad územního plánování Nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor návrh ZADÁNÍ pro zpracování změny č.3 územního

Více

Objednatel: Obec Jestřebí (okres Šumperk) Pořizovatel: Městský úřad Zábřeh, Oddělení rozvoje a územního plánování

Objednatel: Obec Jestřebí (okres Šumperk) Pořizovatel: Městský úřad Zábřeh, Oddělení rozvoje a územního plánování Objednatel: Obec Jestřebí (okres Šumperk) Pořizovatel: Městský úřad Zábřeh, Oddělení rozvoje a územního plánování Schvalovací orgán: Zastupitelstvo obce Jestřebí Zpracovatel: Atelier AVM, s.r.o. Husova

Více

HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1. (k.ú. Hynčina, Křižanov u Zábřehu) TEXTOVÁ ČÁST KA * KA

HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1. (k.ú. Hynčina, Křižanov u Zábřehu) TEXTOVÁ ČÁST KA * KA HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN (k.ú. Hynčina, Křižanov u Zábřehu) ZMĚNA Č. 1 TEXTOVÁ ČÁST KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN (k.ú. Hynčina, Křižanov u

Více

Opatření obecné povahy č. 1/2008

Opatření obecné povahy č. 1/2008 Opatření obecné povahy č. 1/2008 Zastupitelstvo obce Zdíkov, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění platných předpisů (dále jen "stavební

Více

POŘIZOVATEL: OBEC PRASKLICE: PROJEKTANT: Městský úřad Kroměříž. Stavební úřad. Oddělení územního plánování a státní památkové péče

POŘIZOVATEL: OBEC PRASKLICE: PROJEKTANT: Městský úřad Kroměříž. Stavební úřad. Oddělení územního plánování a státní památkové péče 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Kroměříž Stavební úřad Oddělení územního plánování a státní památkové péče OBEC PRASKLICE: určený zastupitel Bc. Jaroslav Kupka, starosta obce PROJEKTANT: S-projekt plus, a.s.

Více

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora a) Postup při pořízení a zpracování změny č. 1 územního plánu Změna č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora byla pořizována v souladu se zákonem č. 183/2006

Více

Změna č.1 územního plánu obce Zálesí. ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ZÁLESÍ TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ

Změna č.1 územního plánu obce Zálesí. ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ZÁLESÍ TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ZÁLESÍ TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ listopad 2009 1 Schvalující správní orgán: Číslo jednací: Datum vydání: Datum nabytí účinnosti změny č.1: Zastupitelstvo obce Zálesí Razítko

Více

ZMĚNA č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA DOBROVICE

ZMĚNA č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA DOBROVICE ZMĚNA č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA DOBROVICE 05/2010 Záznam o účinnosti a) správní orgán, který vydal změnu územního plánu č.4: Zastupitelstvo města Dobrovice, usnesení č. 51/2010 ze dne 11. května 2010 b)

Více

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOROUHEV

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOROUHEV ING.ARCH. ALENA KOŠŤÁLOVÁ ARCHITEKTONICKO URBANISTICKÁ PROJEKČNÍ KANCELÁŘ, ZAVŘENÁ 32, 634 00 BRNO ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOROUHEV POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA, ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, ROZVOJE

Více

DLOUHÁ LHOTA ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST KA * KA

DLOUHÁ LHOTA ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST KA * KA DLOUHÁ LHOTA ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou DLOUHÁ LHOTA ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST Ing. František

Více

Změna č. 1 ÚPO BEZDĚKOV NAD METUJÍ

Změna č. 1 ÚPO BEZDĚKOV NAD METUJÍ Změna č. 1 ÚPO BEZDĚKOV NAD METUJÍ NÁVRH ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚPO BEZDĚKOV NAD METUJÍ Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Bezděkov nad Metují Městský úřad Náchod Ing.arch.Karel Novotný Brožíkova

Více

Návrh zadání Změny č. 2 územního plánu BUDĚTSKO

Návrh zadání Změny č. 2 územního plánu BUDĚTSKO Návrh zadání Změny č. 2 územního plánu BUDĚTSKO Pořizovatel: Městský úřad Konice, odbor výstavby Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice Pracoviště: Na Příhonech 405, 798 52 Konice Oprávněná osoba: Ing. Tomáš

Více

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území Řádek 1. zastavěné území 2. plochy výroby 3. plochy občanského vybavení

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE VELENOV. ZMĚNA č. 2 - NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE VELENOV. ZMĚNA č. 2 - NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN OBCE VELENOV ZMĚNA č. 2 - NÁVRH O B S A H: ÚZEMNÍ PLÁN OBCE VELENOV ZMĚNA č. 2 - NÁVRH ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZADÁNÍ ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHYŠKY

ZADÁNÍ ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHYŠKY ZADÁNÍ ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHYŠKY Obsah: a) požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších územních vztahů b) požadavky na

Více

Obsah Opatření obecné povahy č. 1/2013, kterým se vydává Územní plán Zlaté Hory. str.

Obsah Opatření obecné povahy č. 1/2013, kterým se vydává Územní plán Zlaté Hory. str. Obsah Opatření obecné povahy č. 1/2013, kterým se vydává Územní plán Zlaté Hory I.A TEXTOVÁ ČÁST 1 A. Vymezení zastavěného území 2 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2 C. Urbanistická

Více

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN Obsah textové části: TEXTOVÁ ČÁST... 2 ÚZEMNÍ PLÁN... 2 1. Vymezení zastavěného území... 2 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 2 3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných

Více

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA únor 2011 1 3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA dle zákona č.183/2006 Sb. (opatření obecné povahy) Pořizovatel: OÚ SIBŘINA únor 2011 2 OBJEDNATEL: Obec Sibřina zastoupená starostou Ing. Petrem Vítkem Říčanská

Více

Změna č.42 územního plánu KUTNÁ HORA. NÁVRH pro společné jednání

Změna č.42 územního plánu KUTNÁ HORA. NÁVRH pro společné jednání Změna č.42 územního plánu KUTNÁ HORA NÁVRH pro společné jednání TEXTOVÁ ČÁST ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydá: Zastupitelstvo obce Kutná Hora Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední

Více

Změna č. 6 ÚPSÚ Lhota pod Libčany

Změna č. 6 ÚPSÚ Lhota pod Libčany Změna č. 6 ÚPSÚ Lhota pod Libčany řeší změnu ÚPSÚ na k. ú. Lhota pod Libčany NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 6 ÚPSÚ Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Lhota pod Libčany Magistrát města Hradce Králové

Více

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SULEJOVICE

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SULEJOVICE ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SULEJOVICE ETAPA: NÁVRH POŘIZOVATEL: Městský úřad Lovosice - úřad územního plánování PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 ZMĚNA č.2 ÚPO SULEJOVICE

Více

.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PETROVICE

.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PETROVICE ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PETROVICE ODŮVODNĚNÍ POŘIZOVATEL: Obecní úřad Petrovice PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 Název územně plánovací dokumentace: Změna č.1 územního

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOUNOV

ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOUNOV ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOUNOV POŘIZOVATEL: Obecní úřad Kounov PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 ZMĚNA č.1 ÚPO KOUNOV 1 Název územně plánovací dokumentace: Změna č.1

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEMČICE

ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEMČICE ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEMČICE čistopis 01/2012 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEMČICE Správní orgán, který plán vydal: Zastupitelstvo obce Semčice Číslo jednací : 20104/2010

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC Dílčí změny Z1 Z5 Z1 - Z2 - Z3 - Z4 - Z5 - návrh plochy pro bydlení - dle ÚPO funkční využití návrh veřejné zeleně, návrh dopravní plochy návrh plochy individuální

Více

ZMĚNY č. 18 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU CHRUDIMI

ZMĚNY č. 18 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU CHRUDIMI N Á V R H Z A D Á N Í pro pořízení ZMĚNY č. 18 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU CHRUDIMI Ř E Š E N É L O K A L I T Y Pořizovatel MĚSTO CHRUDIM odbor územního plánu a regionálního rozvoje oddělení územního

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU LITOBRATŘICE

ÚZEMNÍHO PLÁNU LITOBRATŘICE NÁVRH ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU LITOBRATŘICE 07/2013 Návrh změny č. 1 Územního plánu Litobratřice 1 Schvalující správní orgán: Zastupitelstvo obce Litobratřice Razítko Datum nabytí účinnosti změny č.1:

Více

A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST

A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST 1. Vymezení zastavěného území V platném Územním plánu obce Kamenná jsou vymezeny hranice zastavěného území (hranice současně zastavěného území obce - k r. 2005). Touto změnou

Více

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBOVIDY

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBOVIDY NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBOVIDY Pořizovatel: Městský úřad Šlapanice, odbor výstavby, oddělení územního plánování a památkové péče Pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno Zpráva o

Více

Zadání. Změny č. 2 územního plánu obce B O R O V Á

Zadání. Změny č. 2 územního plánu obce B O R O V Á Zadání Změny č. 2 územního plánu obce B O R O V Á Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 až 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební

Více

OBSAH REGULAČNÍHO PLÁNU ZMĚNA Č. 1

OBSAH REGULAČNÍHO PLÁNU ZMĚNA Č. 1 OBSAH REGULAČNÍHO PLÁNU ZMĚNA Č. 1 A) Vymezení řešené plochy... 1 B) Podmínky pro vymezení a využití pozemků... 1 C) Podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb... 2 C.1. Podmínky pro umístění

Více

Stavební úřad. Zlín, tř.t. Bati 508. S-projekt plus, a.s. Ing. Kamil Prokůpek. Zábor ZPF a lesních pozemků: Datum zpracování: únor

Stavební úřad. Zlín, tř.t. Bati 508. S-projekt plus, a.s. Ing. Kamil Prokůpek. Zábor ZPF a lesních pozemků: Datum zpracování: únor 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Slavičín Stavební úřad ZPRACOVATEL: S-projekt plus, a.s. Zlín, tř.t. Bati 508 Ředitel a.s.: Ing. arch. František Balajka Vedoucí ateliéru C: Ing. arch. Karel Dokoupil Hlavní

Více

Střítež. Změna č. 1 územního plánu. Změna č. 1 ÚP Střítež. Vypracoval: Architektonický ateliér ŠTĚPÁN Žižkova 12 České Budějovice

Střítež. Změna č. 1 územního plánu. Změna č. 1 ÚP Střítež. Vypracoval: Architektonický ateliér ŠTĚPÁN Žižkova 12 České Budějovice Změna č. 1 územního plánu Střítež Změna č. 1 ÚP Střítež Tato změna č. 1 územního plánu byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Střítež ČJ: ze dne:. Změna územního plánu nabyla účinnosti dne: Pořizovatel:

Více

NÁVRH ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ŽÁKY

NÁVRH ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ŽÁKY NÁVRH ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ŽÁKY Pořizovatel: Městský úřad Čáslav Odbor výstavby a regionálního rozvoje Žižkovo náměstí 1, 286 01 Čáslav DATUM : LISTOPAD 2012 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Územně plánovací

Více

Návrh zadání Změny č. 1 ÚP Srubec

Návrh zadání Změny č. 1 ÚP Srubec Návrh zadání Změny č. 1 ÚP Srubec pořizovatel: Obecní úřad Srubec Říjen 2016 I. Textová část: OBSAH ZADÁNÍ: Obsah a. Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené zejména v cílech zlepšování

Více

Obec Ondřejov. Zadání změny územního plánu obce

Obec Ondřejov. Zadání změny územního plánu obce Obec Ondřejov Třemblat, Turkovice Zadání změny územního plánu obce Zpracovatel návrhu zadání: RNDr. Radim Perlín, autorizace ČKA 01 139 Datum: září 2008 1 Zadání změny územního plánu obce Ondřejov návrh

Více

Z A D Á N Í. zmìny è. 2. územního plánu města BUŠTÌHRAD

Z A D Á N Í. zmìny è. 2. územního plánu města BUŠTÌHRAD Z A D Á N Í zmìny è. 2 územního plánu města BUŠTÌHRAD zpracované podle 47 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a 11 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací

Více

TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚPO SLATINA NAD ZDOBNICÍ Odůvodnění Změny č. 1 Územního plánu obce ( dále jen ÚPO ) Slatina nad Zdobicí obsahuje te

TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚPO SLATINA NAD ZDOBNICÍ Odůvodnění Změny č. 1 Územního plánu obce ( dále jen ÚPO ) Slatina nad Zdobicí obsahuje te TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNA Č. 1 ÚPO SLATINA NAD ZDOBNICÍ ZPRACOVATEL: Generální projektant: Ing.arch. Pavel Kramář Pod Zahrady 1305, 50346 Třebechovice pod Orebem IČO 162 45 423 Závazná část Územního plánu obce

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLANY. ZMĚNA č. III A. NÁVRH ZMĚNY ÚPNO B. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚPNO TEXTOVÁ A GRAFICKÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLANY. ZMĚNA č. III A. NÁVRH ZMĚNY ÚPNO B. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚPNO TEXTOVÁ A GRAFICKÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLANY ZMĚNA č. III A. NÁVRH ZMĚNY ÚPNO B. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚPNO TEXTOVÁ A GRAFICKÁ ČÁST Zadavatel Pořizovatel Zpracovatel Obec DOLANY Obecní úřad DOLANY ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s. Ing.arch.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN CVRČOVICE ODŮVODNĚNÍ

ÚZEMNÍ PLÁN CVRČOVICE ODŮVODNĚNÍ architektonická kancelář, Zelná 104/13, 619 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN CVRČOVICE ODŮVODNĚNÍ Pořizovatel: Městský úřad Pohořelice odbor územního plánování a stavební úřad Objednatel: Obec Cvrčovice Zpracovatel:

Více

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Hrobce

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Hrobce NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Hrobce Zastupitelstvo obce Hrobce, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

o závazných částech územního plánu města NAPAJEDLA

o závazných částech územního plánu města NAPAJEDLA Obecně závazná vyhláška č. 3/2005 o závazných částech územního plánu města NAPAJEDLA Změna č. 3 ÚPN města Napajedla schválená podle ustanovení 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním

Více

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ROVENSKO POD TROSKAMI Zastupitelstvo města Rovensko pod Troskami, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Stojčín Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 387 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 122 Hustota obyvatel:

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Moraveč Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 901 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 212 Hustota obyvatel: 24 obyv/km 2

Více

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ ZMĚNY NA ZPF A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUKCE LESA. Úvod

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ ZMĚNY NA ZPF A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUKCE LESA. Úvod VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ ZMĚNY NA ZPF A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUKCE LESA Úvod Celkové vyhodnocení předpokládaných důsledků změny č.4 ÚPnSÚ Nové Hutě na zemědělský půdní fond je zpracováno

Více

ÚP Jezkovice čistopis. Studio Region, Zelná 104/13, 619 00 Brno Tel: 773 26 78 89 Září 2010

ÚP Jezkovice čistopis. Studio Region, Zelná 104/13, 619 00 Brno Tel: 773 26 78 89 Září 2010 Obsah: 1. Vymezení zastavěného území... 3 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 3 3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní

Více

Kounice (OKRES NYMBURK)

Kounice (OKRES NYMBURK) Kounice (OKRES NYMBURK) ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SRPEN 2011 OBSAH: 1) POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ Z POLITIKY ÚZEMNÍHO ROZVOJE, ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE VYDANÉ KRAJEM, POPŘÍPADĚ Z DALŠÍCH ŠIRŠÍCH

Více

Ú Z E M N Í P L Á N O B C E R A D Ě T I C E ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁVRH

Ú Z E M N Í P L Á N O B C E R A D Ě T I C E ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁVRH Ú Z E M N Í P L Á N O B C E R A D Ě T I C E ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁVRH OBEC: Obec Radětice, Radětice 27, 262 31 pošta Milín Určený zastupitel: Jitka Buraltová POŘIZOVATEL: Městský úřad Příbram

Více

Návrh zadání Změny č. 1 UPnSU Skály - Budičovice

Návrh zadání Změny č. 1 UPnSU Skály - Budičovice Návrh zadání Změny č. 1 UPnSU Skály - Budičovice pořizovatel: Obec Skály září 2011 I. Textová část: OBSAH ZADÁNÍ: Obsah a) požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace,

Více

Zadání regulačního plánu Louňovice lokalita Y

Zadání regulačního plánu Louňovice lokalita Y Místo: Katastrální území: Objednatel: Zadání regulačního plánu Louňovice lokalita Y (v souladu s přílohou č. 9 vyhlášky č. 500/2006 Sb.) Louňovice lokalita Y Louňovice obec Louňovice, Horní náves 6, 25162

Více

ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ODŮVODNĚNÍ

ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ODŮVODNĚNÍ ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TĚŠETICE ODŮVODNĚNÍ Obsah textové části odůvodnění změny č. 3 ÚPO Těšetice: 1) VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ, VČETNĚ SOULADU S

Více

ZMĚNA Č. 02 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BOBNICE

ZMĚNA Č. 02 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BOBNICE ZMĚNA Č. 02 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BOBNICE (týká se k.ú. Bobnice - okres Nymburk) TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ PAFF - architekti LISTOPAD 2009 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Nymburk adresa: MěÚ Nymburk - odbor výstavby

Více

ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU CHVALETICE Hornická Čtvrť západ u křižovatky

ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU CHVALETICE Hornická Čtvrť západ u křižovatky Příloha č.3 ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU CHVALETICE Hornická Čtvrť západ u křižovatky a) Vymezení řešeného území Lokalita zahrnuje zastavitelnou plochu a.11. vymezenou územním plánem pro bydlení, plochu b.3.

Více

Změna č. 1 ÚP Uherčice řízení o ÚP, Studio Region, Zelná 13, Brno. Tel: Květen 2010

Změna č. 1 ÚP Uherčice řízení o ÚP, Studio Region, Zelná 13, Brno. Tel: Květen 2010 Obsah: 1. Vymezení zastavěného území... 3 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 3 3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní

Více

PTICE ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jihovýchod

PTICE ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jihovýchod PTICE ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jihovýchod Zpracovatel : Ing. arch. Milič Maryška, Letohradská 3/369, 170 00 Praha 7 datum : leden 2015 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název akce : Zpracovatel : PTICE - ÚZEMNÍ STUDIE

Více

Změna č. 2 územního plánu obce Čachovice návrh zadání květen 2012 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2

Změna č. 2 územního plánu obce Čachovice návrh zadání květen 2012 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁN OBCE ČACHOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 Pořizovatel dle 6 odst. 2 Obecní úřad Čachovice s plněním ustanovení 24 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění Ing. Renata Perglerová s

Více

P Í S T I N A. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

P Í S T I N A. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. P Í S T I N A ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1 ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 duchacek@usbrno.cz

Více

ZMĚNA č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LECHOTICE

ZMĚNA č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LECHOTICE ZMĚNA č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LECHOTICE str.1 Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., 14 ) ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LECHOTICE LOKALITY: A1-A3 Správní orgán, který změnu územního plánu

Více

N á vrh zadání změ n y č. 3 ú ze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Stráž nad Nežárkou

N á vrh zadání změ n y č. 3 ú ze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Stráž nad Nežárkou N á vrh zadání změ n y č. 3 ú ze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Stráž nad Nežárkou Vypracoval: Městský úřad Stráž nad Nežárkou a) úvod prosinec 2008 O pořízení změny č. 3 územního plánu sídelního

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Útěchovice Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 624 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 66 Hustota obyvatel:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KARVINÁ

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KARVINÁ ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KARVINÁ NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 12 určené k projednání ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více