BUSINESS COMUNICATION IN LOGISTIC FIRMS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BUSINESS COMUNICATION IN LOGISTIC FIRMS"

Transkript

1 BUSINESS COMUNICATION IN LOGISTIC FIRMS Helena Becková 1 ABSTRACT The paper deals with business communication with a focus on logistic firms. It characterises forms of business communication, both classic and modern, and explains the term EDI communication. It also points out the importance of EDI for business communication of logistic firms. KEY WORDS logistics, business communication, EDI LANGUAGE OF THE PAPER Czech. 1 Ing. Helena Becková, Ph.D., Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky, Studentská 95, Pardubice, tel.: , 17

2 BUSINESS KOMUNIKACE V LOGISTICKÝCH FIRMÁCH Abstrakt Příspěvek se zabývá business komunikací se zaměřením na logistické firmy. Charakterizuje formy business komunikace, jak klasické, tak moderní, a vysvětluje pojem EDI komunikace. Poukazuje zároveň na význam EDI pro business komunikaci logistických firem. Klíčová slova logistika, business komunikace, EDI Úvod Slovníky cizích slov obvykle uvádějí, že komunikace je přenos, sdělování, výměna informací. Lidé spolu potřebují komunikovat, ať už v soukromém životě, či v tom profesním. Správná komunikace bývá v obou případech často klíčem k úspěchu. Business komunikace či obchodní komunikace je specifickou součástí komunikace, vychází z jejích obecných principů. I zde jde samozřejmě o výměnu informací, jedná se ale o firemní, obchodní rovinu. Firmy potřebují komunikovat se svými dodavateli, zákazníky, důležitá je i komunikace uvnitř firmy. Na správné komunikaci do velké míry závisí úspěšnost firmy a jejích podnikatelských aktivit. Komunikace může být verbální, ale i neverbální, další formou výměny informací je komunikace písemná. Ta může mít podobu klasické obchodní korespondence, ale i moderních komunikačních prostředků, jako jsou y či krátké textové zprávy, které je možné odesílat z mobilních telefonů. Každý způsob komunikace má své výhody a nevýhody, kterou možnost firma využije, záleží na okolnostech a na důležitosti sdělované informace. V poslední době stále více nabývají na významu právě moderní formy komunikace, které se v obchodní rovině dostávají až na úroveň elektronické výměny dat, což je velice důležité pro firmy zabývající se logistikou. 1. Formy business komunikace Business komunikace úzce souvisí s firemní kulturou a firemní image. Podle Špačka vychází firemní kultura z charakteru a zaměření firmy a navenek se projevuje firemní image [1, s. 171]. Špaček dále upozorňuje, že firemní kultura by bez ohledu na odlišnosti vyplývající ze zaměření firem měla mít určité společné rysy: "prostupná vertikální komunikace (vyšší patra managementu mají kontakt s nižšími, nižší patra se kdykoli mohou obrátit k vyššímu managementu), vnitřní pravidla pro organizaci života firmy (způsoby vedení porad, dodržování termínů, informovanost o životě firmy, dress code), zásady pro jednání s klienty a obchodními partnery (stanovení úrovně kompetencí, dodržování termínů a lhůt, ová komunikace)" [1, s. 171]. 18

3 Pokud jde o komunikaci samotnou, Plamínek uvádí, že "původní význam slova komunikace... není nějaký tok informací (jak je to dnes zpravidla chápáno), ale společné sdílení [2, s. 10]. Tento úhel pohledu může být užitečný i v business komunikaci. Podle Pernal se v dorozumívání s jinými lidmi objevují tři druhy signálů, a to vizuální, hlasové a verbální [3, s. 37]. Kromě verbální komunikace je velmi důležitá i komunikace neverbální, která může často prozradit víc než slova. Špaček rozlišuje několik podob verbální business komunikace, mezi které patří osobní rozhovor, formální rozhovor - přijetí, formální rozhovor na neutrální půdě, neformální rozhovor při společenské příležitosti. Písemné formy úředního styku pak rozděluje na komunikaci prostřednictvím sms, ovou komunikaci a obchodní korespondenci firmy [1, s ]. Obchodní korespondence zahrnuje samozřejmě různé druhy dopisů, ale v širším slova smyslu je možné sem zařadit i další firemní dokumenty, jako jsou např. objednávky, faktury atd., prostřednictvím kterých firma komunikuje se svými obchodními partnery. Všechny tyto písemnosti firmu reprezentují, což vyžaduje, aby byly v pořádku po stránce obsahové, ale i formální. Zásadním požadavkem je, aby písemnosti obsahovaly správné údaje, byly srozumitelné, sdělení bylo stručně a výstižně formulované a aby byla patřičná pozornost věnována i jazykové stránce. Pro úpravu písemností existuje norma, je tedy třeba dodržovat předepsané formální náležitosti, ale jde i o grafickou podobu písemností, která se podílí na vytváření image firmy. 2. EDI komunikace EDI tedy elektronická výměna dat (z anglického Electronic Data Interchange) je moderní způsob komunikace mezi dvěma nezávislými subjekty, při které dochází k výměně standardních strukturovaných obchodních a jiných dokumentů elektronickou formou. [4] Z výše uvedeného vyplývá, že EDI je založena na elektronické výměně dat. Jde o efektivní a rychlý přenos informací, který může nahradit obvyklé formy obchodní komunikace. Firemní dokumenty, jako jsou faktury, objednávky, dodací listy apod., mají standardizovaný elektronický formát a mezi obchodními partnery jsou přenášeny prostřednictvím počítačů. Proces se značně urychluje, snižuje se množství chyb a samozřejmě dochází i ke snižování nákladů. EDI komunikace je dnes již rozšířena po celém světě a ve velké míře se využívá i v celé řadě oborů v České republice, zejména těch, kde hraje důležitou roli rychlost a přesnost obchodní komunikace. Jde především o maloobchod, ale i automobilový průmysl či bankovnictví. S tím souvisí i využití EDI v logistice. 3. Využití EDI v business komunikaci logistické firmy Logistika je oborem, kde je fungující business komunikace důležitým faktorem úspěšnosti podnikání. Podle Lamače existuje celá řada důvodů, proč v logistice zavádět EDI: k výměně dokumentů dochází přímo mezi podnikovými systémy, čímž je komunikace efektivnější, 19

4 zákazník má dokonalý přehled o svém zboží, jelikož jsou logistické procesy řešeny komplexně a každá logistická operace je zaznamenávána spolu s detailními informacemi, dochází k významné úspoře času, protože se snižují prodlevy v předávání dokumentů, zprávy do systému nemusejí být přepisovány, zvyšuje se přesnost a spolehlivost, protože odpadají chyby při přepisování informací a zároveň existují mechanismy kontroly přijetí informací, dochází také k úspoře nákladů, které jsou spojené nejen s pracovními silami, ale i různými poplatky za telefon, poštovné, významně se snižují náklady na papír nebo také náklady související s reklamacemi, technologie je prověřená, využívá se již několik desítek let po celém světě a v řadě oborů, EDI komunikace je standardizovaná, formáty a specifikace komunikace i komunikačních kanálů jsou upřesňovány a definovány národními standardy, EDI je snadno dostupná díky internetu a moderním technologiím [5]. EDI představuje komplexní řešení pro logistické procesy. Nezabývá se pouze jednotlivými prvky činnosti logistické firmy, ale komunikaci mezi firmami dokáže pokrýt celkově. Díky EDI mají firmy podrobné informace o skladovaném zboží, nejen o jeho struktuře a množství, ale např. i o době použitelnosti, o tom, jak se jednotlivé druhy zboží prodávají. EDI usnadňuje a zároveň urychluje proces přijímání zboží do skladu, řešení objednávek zákazníků i vracení nevhodného zboží. Užitečnost EDI se projevuje také při poskytování takových služeb, jako je balení či úprava zboží, včetně přípravy hromadných balení. V neposlední řadě umožňuje EDI podrobně sledovat pohyby zboží ve skladu a lépe tak reagovat na požadavky zákazníků. Možnosti širokého využití EDI potvrzuje i Cihlářová, která uvádí, že "EDI komunikace může podporovat značnou část externí komunikace mezi dodavatelem a odběratelem. Primárně je pokryto objednávání zboží, komunikace informací k jeho dodávce, příjmu a platbě. Tato základní úroveň může být doplněna o komunikaci kmenových dat, ceníkových informací, stavu zásob, instrukcí k manipulaci či přepravě, atd. EDI komunikace může samozřejmě podporovat i tzv. up-stream komunikaci, tj. tok obchodních zpráv mezi dodavatelem a jeho subdodavateli" [6]. Ve využití EDI komunikace jsou však ještě určité rezervy či omezení. Jednak se EDI podle Cihlářové vyplatí až při větším množství komunikovaných zpráv či v případě, že podporuje významnou část obchodních aktivit. K určitým problémům dochází i při přeshraniční komunikaci, vzhledem k tomu, že v jednotlivých zemích existují drobné rozdíly ve výkladu globálního standardu. Je také třeba věnovat patřičnou pozornost kvalitě dat. [6] V každém případě lze obecně říci, že EDI napomáhá vylepšovat nejen obchodní komunikaci, ale i vztahy mezi obchodními partnery a zkvalitňovat služby, které firmy poskytují svým zákazníkům. EDI komunikaci lze zároveň označit za užitečný nástroj ke zvyšování kvality logistických služeb. 20

5 Závěr Vysoce konkurenční prostředí na současných trzích, stále se zvyšující míra globalizace i zrychlování přepravy nutí firmy, aby se zabývaly novými komunikačními trendy, snažily se zrychlit přenos informací a zlepšit jejich kvalitu. Tradiční formy business komunikace jsou sice stále důležitým faktorem vytváření image firmy, ale k úspěchu na trhu je třeba sledovat i nejmodernější způsoby komunikace, které firmě umožní udržet krok s konkurencí a stále zlepšovat služby. V případě logistických firem, jejichž činnost je na kvalitní komunikaci značně závislá, je schopnost přizpůsobit se novým komunikačním trendům klíčová. Použitá literatura [1] ŠPAČEK, Ladislav. Business etiketa a komunikace. Praha: Ladislav Špaček, ISBN [2] PLAMÍNEK, Jiří. Komunikace a prezentace: umění mluvit, slyšet a rozumět. 2., doplněné vyd. Praha: Grada, ISBN [3] PERNAL, Ewa. Taktně, profesionálně, elegantně: pravidla jednání a vystupování v obchodním a společenském styku. Praha: Ekopress, ISBN [4] Co je EDI? Edizone.cz [online]. Edizone.cz, [cit ]. Dostupné z: [5] LAMAČ, Jakub. Profesionální logistika když systémy navzájem promlouvají. IT Systems [online]. 2010, roč. 12, č. 9 [cit ]. ISSN Dostupné z: [6] CIHLÁŘOVÁ, Pavla. IT - Nové trendy v EDI komunikaci. elogistika.info [online]. elogistika.info, 2012 [cit ]. ISSN Dostupné z: 21

SOCIÁLNÍ A MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE ČESKÉ SPRÁVY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

SOCIÁLNÍ A MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE ČESKÉ SPRÁVY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb SOCIÁLNÍ A MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE ČESKÉ SPRÁVY

Více

Jak na elektronickou. David Reichel ředitel divize ebusiness

Jak na elektronickou. David Reichel ředitel divize ebusiness dat?edi? Jak na elektronickou výměnu, září 2009 David Reichel ředitel divize ebusiness Libušina třída 23 623 00 Brno, Česká republika Tel. +420 541 212 199 Fax +420 541 217 969 Email: info@ccv.cz Obsah

Více

Analýza platformy SAP ECC 6 jako řídícího nástroje komunikace

Analýza platformy SAP ECC 6 jako řídícího nástroje komunikace Analýza platformy SAP ECC 6 jako řídícího nástroje komunikace Bakalářská práce Marie Humlová, DiS. Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o. katedra marketingu a mediálních komunikací Studijní obor:

Více

Finanční. analýza. finance. 4. aktualizované vydání. metody, ukazatele, využití v praxi. Petra Růčková. finanční analýza. 4. aktualizované vydání

Finanční. analýza. finance. 4. aktualizované vydání. metody, ukazatele, využití v praxi. Petra Růčková. finanční analýza. 4. aktualizované vydání Petra Růčková Novinky nakladatelství GRADA Publishing Ve čtvrtém, aktualizovaném vydání autorka velmi názorně vysvětluje, jak pracovat se základními účetními výkazy (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a cash

Více

Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku

Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podnikové hospodářství Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku Business Plan for Establishing of a Small or Medium Enterprise

Více

Call centrum jako součást podpory klienta

Call centrum jako součást podpory klienta Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Call centrum jako součást podpory klienta Diplomová práce Autor: Bc. Adéla Jílková Finance Vedoucí práce: Ing. Marcela Soldánová Praha Duben

Více

VY_32_INOVACE_STR_1. Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov

VY_32_INOVACE_STR_1. Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov Protokol SADA DUM Číslo sady DUM: Název sady DUM: Název a adresa školy: Registrační číslo projektu: Číslo a název šablony: Obor vzdělávání: Tematická oblast ŠVP: Předmět a ročník Autor: VY_32_INOVACE_STR_1

Více

Sborník recenzovaných příspěvků mezinárodní vědecké konference Reviewed Papers of the International Scientific Conference

Sborník recenzovaných příspěvků mezinárodní vědecké konference Reviewed Papers of the International Scientific Conference Pedagogické fakulta Univerzity Hradec Králové Fakulta financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze Katedra Teorii i Filozofii Wychovania Uniwersytetu Zielonogorskiego Časopis Media4u Magazine Sborník

Více

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta sociálně ekonomická BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2002 Tomáš Psika

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta sociálně ekonomická BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2002 Tomáš Psika Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta sociálně ekonomická BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2002 Tomáš Psika Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta sociálně ekonomická Studijní

Více

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Personální činnosti ve vybraném podniku Bc. Alena Janečková Diplomová práce 2014 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární

Více

Management a marketing pro neziskové organizace

Management a marketing pro neziskové organizace Management a marketing pro neziskové organizace Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Management a marketing

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT NÁVRH ROZŠÍŘENÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PRO PODPORU

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Zavedení datových schránek a jejich vliv na oběh účetních dokladů

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Zavedení datových schránek a jejich vliv na oběh účetních dokladů BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Zavedení datových schránek a jejich vliv na oběh účetních dokladů Implementation of Data Boxes and Their Influence on Accounting Unicorn College 2011 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2,

Více

ZNALOSTI ZÁKLAD VZTAHOVÉHO MARKETINGU KNOWLEDGE THE GROUND OF RELATIONSHIP MARKETING. Jan Huml

ZNALOSTI ZÁKLAD VZTAHOVÉHO MARKETINGU KNOWLEDGE THE GROUND OF RELATIONSHIP MARKETING. Jan Huml ZNALOSTI ZÁKLAD VZTAHOVÉHO MARKETINGU KNOWLEDGE THE GROUND OF RELATIONSHIP MARKETING Jan Huml Anotace: V příspěvku je zachycen posun v chápání klasického marketingového mixu směrem ke vztahovému marketingu,

Více

Zdeněk Vlk E-business (E-commerce) a jazyk XML

Zdeněk Vlk E-business (E-commerce) a jazyk XML Zdeněk Vlk E-business (E-commerce) a jazyk XML Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity Katedra informatiky E-business (E-commerce) a jazyk XML Bakalářská práce Autor: Zdeněk Vlk Vedoucí diplomové práce:

Více

PODNIKOVÁ KULTURA A IDENTITA FIRMY HOKCAR s.r.o.

PODNIKOVÁ KULTURA A IDENTITA FIRMY HOKCAR s.r.o. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management PODNIKOVÁ KULTURA A IDENTITA FIRMY HOKCAR s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Více

Komparace účetních software z pohledu podnikatele. Lucie Sekerová

Komparace účetních software z pohledu podnikatele. Lucie Sekerová Komparace účetních software z pohledu podnikatele Lucie Sekerová Bakalářská práce 2014 Prohlašuji, že beru na vědomí, že odevzdáním diplomové/bakalářské práce souhlasím se zveřejněním své práce podle

Více

Identifikace cílových skupin pro komunikaci Letohradského soukromého gymnázia. Bc. Leona Matějíčková

Identifikace cílových skupin pro komunikaci Letohradského soukromého gymnázia. Bc. Leona Matějíčková Identifikace cílových skupin pro komunikaci Letohradského soukromého gymnázia Bc. Leona Matějíčková Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Diplomová práce s názvem Identifikace cílových skupin pro komunikaci

Více

Management znalostí. Marcel Horák

Management znalostí. Marcel Horák Management znalostí Marcel Horák Obsah ÚVOD... 3 1. ZÁKLADNÍ POJMY MANAGEMENTU ZNALOSTÍ... 4 1.1 DATA... 4 1.2 INFORMACE... 5 1.3 ZNALOSTI... 5 2. EXPLICITNÍ A TACITNÍ ZNALOSTI, KONVERZE MEZI NIMI... 6

Více

Srovnání vybraného účetního software na trhu se zaměřením na malé a střední firmy v oboru stavebnictví

Srovnání vybraného účetního software na trhu se zaměřením na malé a střední firmy v oboru stavebnictví SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Srovnání vybraného účetního software na trhu se zaměřením

Více

Řízení lidských zdrojů v hotelnictví

Řízení lidských zdrojů v hotelnictví Řízení lidských zdrojů v hotelnictví Diplomová práce Bc. Karolína Hermánková Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra hotelnictví Studijní obor: Management hotelnictví a lázeňství Vedoucí

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE. (magisterská) 2008 Ivana KOVÁŘOVÁ

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE. (magisterská) 2008 Ivana KOVÁŘOVÁ Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE (magisterská) 2008 Ivana KOVÁŘOVÁ Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury Porovnání prezentace v tištěném katalogu

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská Ústav informatiky

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská Ústav informatiky Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská Ústav informatiky doc. Ing. Petr Sodomka, Ph.D., MBA KONCEPCE VĚDECKÉ PRÁCE A VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU PODNIKOVÝCH INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ THE CONCEPT OF SCIENTIFIC

Více

URČOVÁNÍ ÚROVNĚ LOGISTICKÝCH SLUŽEB ZÁKAZNÍKŮM

URČOVÁNÍ ÚROVNĚ LOGISTICKÝCH SLUŽEB ZÁKAZNÍKŮM URČOVÁNÍ ÚROVNĚ LOGISTICKÝCH SLUŽEB ZÁKAZNÍKŮM Vladimíra Vlčková Katedra ekonomiky a managementu chemického a potravinářského průmyslu. Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice Abstract This

Více

Doprovodné služby a jejich význam pro prosperitu podniků. Customer services and their importance for company prosperity

Doprovodné služby a jejich význam pro prosperitu podniků. Customer services and their importance for company prosperity VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA PODNIKATELSKÁ Ústav managementu Ing. Lucie Sýkorová Doprovodné služby a jejich význam pro prosperitu podniků Customer services and their importance for company prosperity

Více

VLIV ENVIRONMENTÁLNÍ VÝKONNOSTI PODNIKU NA VÝKONNOST EKONOMICKOU

VLIV ENVIRONMENTÁLNÍ VÝKONNOSTI PODNIKU NA VÝKONNOST EKONOMICKOU VLIV ENVIRONMENTÁLNÍ VÝKONNOSTI PODNIKU NA VÝKONNOST EKONOMICKOU Markéta Klímková, Jana Hornungová Klíčová slova: Životní prostředí, environmentální výkonnost, výkonnost, ekonomická výkonnost, měření,

Více

INFORMAČ NÍ MANAGEMENT ING. JIŘ Í LENERT ING. VLASTIMIL MATULA ING. LUCIE MATUŠKOVÁ

INFORMAČ NÍ MANAGEMENT ING. JIŘ Í LENERT ING. VLASTIMIL MATULA ING. LUCIE MATUŠKOVÁ INFORMAČ NÍ MANAGEMENT ING. JIŘ Í LENERT ING. VLASTIMIL MATULA ING. LUCIE MATUŠKOVÁ OSTRAVA 2005 Název: Informační management Autor: Ing. Jiří Lenert, Ing. Vlastimil Matula, Ing. Lucie Matušková Vydání:

Více

ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU DEVELOPMENT OF THE COMPETITIVENESS OF COMPANY

ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU DEVELOPMENT OF THE COMPETITIVENESS OF COMPANY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU DEVELOPMENT

Více

Vytvoření výukových materiálů pro podporu výuky v předmětu A0M33PIS

Vytvoření výukových materiálů pro podporu výuky v předmětu A0M33PIS České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra počítačů Bakalářská práce Vytvoření výukových materiálů pro podporu výuky v předmětu A0M33PIS David Pertl Vedoucí práce: Ing. Pavel

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více