PROGRAM ROZVOJE MĚSTA SEMILY AKTUALIZACE PRO OBDOBÍ Strategie. Analýza - vize. Příjemce (nositel projektu): Město Semily

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROGRAM ROZVOJE MĚSTA SEMILY AKTUALIZACE PRO OBDOBÍ 2012-2015. Strategie. Analýza - vize. Příjemce (nositel projektu): Město Semily"

Transkript

1 Strategie PROGRAM ROZVOJE MĚSTA SEMILY AKTUALIZACE PRO OBDOBÍ Analýza - vize Příjemce (nositel projektu): Město Semily Konzultant: SPF Group, v.o.s.

2 OBSAH Obsah Úvod...Chyba! Záložka není definována. 2 Profil města Základní charakteristika Obyvatelstvo Hospodářství a trh práce Školství Sociální a zdravotnické služby Kultura Sport Cestovní ruch Doprava Technická infrastruktura Bydlení Životní prostředí Hospodaření města SWOT analýza Metodika Dílčí SWOT: Ekonomický rozvoj města Dílčí SWOT: Lidské zdroje Dílčí SWOT: Technická a dopravní infrastruktura Dílčí SWOT: Životní prostředí Dílčí SWOT: Rozvoj území Dílčí SWOT: Občanská společnost Souhrnná SWOT analýza Analýza volebních programů Vyhodnocení Programu rozvoje města Semily Vyhodnocení naplňování projektů Vyhodnocení naplňování opatření Vize a strategie rozvoje města Pojetí vize a strategie Vize Strategie Návrhová část (priority, problémy, opatření)...chyba! Záložka není definována. 7.1 Priorita 1: Ekonomický rozvoj města...chyba! Záložka není definována. 7.2 Priorita 2: Doprava a dopravní infrastruktura...chyba! Záložka není definována. 7.3 Priorita 3: Životní prostředí a technická infrastruktura...chyba! Záložka není definována. 7.4 Priorita 4: Občanská vybavenost, bydlení a veřejná prostranstvíchyba! Záložka není definována. 7.5 Priorita 5: Občanská společnost a lidské zdroje...chyba! Záložka není definována. 8 Akční plán Chyba! Záložka není definována. 2

3 1 PROFIL MĚSTA Profil města představuje souhrn základních informací o městě Semily a je úvodní částí programu rozvoje města. Cílem analýzy je shromáždit a interpretovat takové informace o městě, které jsou relevantní pro přípravu strategického plánu, resp. jeho návrhové části. Do analýzy jsou proto zařazeny jen ty informace, které mají relevanci ve vztahu k volbě strategie a rozvojových priorit města. Cílem analýzy není shromáždit veškeré informace a být tak samoúčelným výstupem. Analýza města se člení do několika kapitol, které se liší obsahově i metodicky. Analýza zahrnuje pohled na město jako na objekt (tedy sídlo) i pohled na subjekty, které ve městě existují (správa města, organizace působící ve městě, obyvatelé města). Kombinuje tedy (relativně) objektivní informace získané z publikací a statistických zdrojů s informacemi více či méně subjektivními, čerpajícími z průzkumů a anket mezi jednotlivými subjekty, které ve městě žijí a působí. Jednotlivé části analýzy jsou tedy v jistém smyslu autonomními výstupy, které poskytují různý úhel pohledu na jednotlivá témata a problémy. METODIKA Metodika analýzy využívá několika dílčích metodických postupů. Mezi ty podstatné patří: práce se statistickými a dalšími daty (zejména data ČSÚ ze sčítání lidu, ročenek apod.) vč. jejich porovnání v čase a prostoru, porovnání existujících analýz, strategií, generelů a studií, průzkumy obyvatel a významných subjektů ve městě. Analýza důsledně usiluje o zarámování pozice Semily v širším kontextu a využívá částečně metodiky benchmarkingu. Za tím účelem jsou jednotlivé údaje o městě tam, kde je to možné, porovnávány s referenčními jednotkami. Za referenční jednotky byla ve většině případů vybrána města srovnatelná se Semily svou velikostí, polohou a sociálně-ekonomickou strukturou (Turnov, Železný Brod, Jilemnice, Nová Paka). Jednotlivé údaje jsou dále porovnány v časových řadách. Důsledně jsou použita nejnovější data, což v některých případech znamená rok 2010, v jiných případech však např. rok 2001, kdy proběhlo zatím poslední sčítání lidu, domů a bytů. Obecně jsou časové řady konstruovány tak, aby postihly vývoj v posledních cca 10 letech, příp. v celém období po roce ZDROJE INFORMACÍ Analýza využívá různorodých primárních i sekundárních zdrojů informací. Mezi nejdůležitější zdroje patří: průzkumy a ankety mezi obyvateli města, obecně dostupné statistické informace, obecně dostupné odborné publikace a studie, předchozí verze programu rozvoje města, studie, analýzy, generely, ankety a statistické ročenky, které zpracovalo či vydalo město, případně jiná organizace působící ve městě. 3

4 1.1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA Semily jsou městem s rozšířenou působností ležícím na severovýchodě Čech a jihovýchodě Libereckého kraje v okresu Semily. Město Semily má zhruba 9000 obyvatel a je tak nejmenším okresním městem v kraji. Leží v kotlině na soutoku řeky Jizery a Olešky v nadmořské výšce 340 m n. m. Rozloha Semil je 16,31 km 2 a město se dále člení na 4 místní části (Semily, Podmoklice, Spálov, Bítouchov). Tabulka 1: Základní údaje o Semilech Status: město Kraj: Liberecký Okres: Semily (CZ0514) Katastrální výměra: 16,31 km² Obyvatel: 8830 Zeměpisná šířka: 50 36' 15" Zeměpisná délka: 15 20' 27" Nadmořská výška: 340 m n. m. Místní části: Semily, Bítouchov, Podmoklice a Spálov V hierarchii sídel patří Semily mezi mikroregionální střediska. Administrativní význam Semil v důsledku statutu okresního města byl a částečně stále je výrazně vyšší než význam z hlediska ekonomiky, kultury, vzdělanosti apod. Důsledkem zániku okresních úřadů a snížení významu okresů ve správní hierarchii a dále problémů, do nichž se dostaly dříve významné průmyslové obory (textilní průmysl, výroba hraček apod.), je pozvolný pokles významu města v posledních 20 letech. Této skutečnosti napomáhá i obecně špatná dopravní dostupnost města a jeho poloha mimo hlavní sídelní aglomerace a osy. 1.2 OBYVATELSTVO SHRNUTÍ Relativně rychlý pokles počtu obyvatel v posledních letech z důvodu obecných trendů, zániku některých zaměstnavatelů, nedostatku pracovních příležitostí a cíleného vystěhování čtvrti Kolonka s koncentrací sociálně nepřizpůsobivých občanů. Pokles obyvatel je důsledkem demografického vývoje a částečně také migrace. Zřetelné stárnutí obyvatel v posledních letech, v rámci srovnávaných měst je tento proces zatím spíše pomalejší, ale nabývá na rychlosti. V rámci srovnávaných měst průměrná vzdělanostní úroveň obyvatel. 4

5 1.2.2 VÝVOJ POČTU OBYVATEL Ve srovnání s okolními městy město Semily zaznamenává za posledních 10 let největší úbytek obyvatelstva. Největší úbytek byl zaznamenán v období let 2001 až 2003, kdy došlo k absolutnímu poklesu o 167 obyvatel. Za příčinu tohoto poklesu můžeme považovat snížení nabídky pracovních míst (Hybler, AXL, Tofa) a tím vyvolaná migrace obyvatel za prací s následným stěhováním. Další možnou příčinou je pokles přirozeného přírůstku a vzhledem k nedostatku volných pracovních míst i pokles migračního přírůstku a rovněž vystěhování lokality Kolonka, v níž žili převážně sociálně nepřizpůsobiví obyvatelé. Tabulka 2: Vývoj počtu obyvatel ve městě Město Index 2010/2001 Semily ,95 Nová Paka ,02 Turnov ,99 Jilemnice ,97 Železný Brod ,00 Pozn.: Údaje jsou vždy k příslušného roku. Tabulka 3: Demografická data za město Semily rok stav k 1.1. narození zemřelí přistěhovalí vystěhovalí přírůstek přirozený migrační celkový Stav k Pozn.: Tabulka ukazuje bilanci obyvatel pro každý rok. Z tohoto důvodu se počet obyvatel k předchozího roku a k roku následujícího shodují. S výjimkou let 2004 až 2007 je přirozený přírůstek záporný - více zemřelých než narozených. To je i důsledkem věkové struktury obyvatelstva - zvyšující se podíl občanů, kteří již nejsou v reprodukčním věku. Nedostatek pracovních příležitostí má za následek úbytek obyvatelstva - stěhování za prací. Spolu s klesajícím podílem mladistvých na celkovém počtu obyvatel města hrozí městu Semily, že se v blízké budoucnosti stane městem důchodců téměř zcela závislých na důchodech a sociálních službách. 5

6 1.2.3 STRUKTURA OBYVATEL PODLE VĚKU A VZDĚLÁNÍ Ve všech srovnávaných městech dochází ke snižování podílů dětí (do 14 let) na celkovém počtu obyvatel a ke zvyšování podílů důchodců (nad 65 let). Města stárnou a jedním z vlivů je i prodlužování průměrné délky života a snižování porodnosti. Z této věkové struktura vyplývá, že dochází ke snižování počtu žáků a tím i nároků na nové třídy spíše půjde o opačnou tendenci. Na straně druhé se bude zvyšovat poptávka po různých službách sociálního charakteru, pečovatelské, denní stacionáře, což přímo vyplývá ze zvyšujícího podílu starší generace na celkovém počtu obyvatel města. Tabulka 4: Věková struktura obyvatelstva Město index 2009/2001 Semily věk , ,16 Nová Paka věk , ,19 Turnov věk , ,17 Jilemnice věk , ,24 Železný Brod věk , ,13 Tabulka 5: Podíl obyvatel ve věku 65 a více let na celkovém počtu obyvatel (%) Město index 2009/2001 Semily 14,01 14,14 14,87 15,75 16,87 1,20 Nová Paka 14,30 14,65 15,12 15,81 16,77 1,17 Turnov 15,80 16,11 16,47 17,06 18,57 1,17 Jilemnice 11,79 12,48 13,20 13,96 14,89 1,26 Železný Brod 13,81 13,86 14,17 14,73 15,58 1,13 Nejvyšší dynamiku růstů podílů důchodců zaznamenává město Jilemnice, nejvyšší podíl je v Turnově. Tato statistika odráží věkovou strukturu obyvatel srovnávaných měst. Výhledově je nutno tuto okolnost zapracovat i do rozvojových programů jednotlivých měst. Je nutno počítat s různými aktivitami, které jsou vhodné, přímo žádané touto skupinou občanů. Ani zvyšování věku pro odchod do důchodů pravděpodobně nestihne eliminovat přírůstek důchodců z titulu prodlužování věku. 6

7 Tabulka 6: Srovnání dosaženého stupně vzdělání osob ve věku 15 a více let v roce 2001 (%) Město základní vyučení vyšší odborné a úplné středoškolské vysokoškolské Semily 23,4 38,3 30,1 8,2 Nová Paka 20,2 42,3 29,9 6,9 Turnov 18,2 37,1 33,1 9,5 Jilemnice 19,8 36,6 33,5 9,0 Železný Brod 21,8 42,9 28,4 5,9 Nejvyšší podíl vzdělání bez maturity 64,7 % dosahuje město Železný Brod, které zároveň vykazuje i nejnižší podíl vysokoškolsky vzdělaných občanů. Město Semily dosahuje ve srovnání s uvedenými městy průměrných hodnot. 1.3 HOSPODÁŘSTVÍ A TRH PRÁCE SHRNUTÍ Industriální tradice města sahající do doby průmyslové revoluce. Rozvoj zpracovatelského průmyslu byl podporován i v období socialismu. Zánik některých zaměstnavatelů (průmysl) po roce 1989 v důsledku restrukturalizace ekonomiky a nástupu levné asijské konkurence. Oslabení průmyslu v ekonomice města, naopak dlouhodobě silný podíl sektoru veřejných služeb a administrativy. Vysoká míra podnikatelské aktivity, zejména živnostníků a malých podnikatelů. Spíše nízká (byť v čase spíše rostoucí) vyjížďka za zaměstnáním ze Semil do vzdálenějších lokalit, relativní prostorová izolovanost pracovního trhu. Vyšší a rostoucí míra nezaměstnanosti, v rámci srovnávaných měst ale spíše průměrná. Stagnace počtu pracovních míst Problém strukturální nezaměstnanosti sleduje charakteristiky běžné i v jiných částech Česka (podíl nezaměstnaných klesá s rostoucím vzděláním, problém nezaměstnanosti absolventů a osob v předdůchodovém věku, velký počet neobsazených pracovních pozic kvalifikovaných dělníků a techniků) EKONOMIKA MĚSTA Ekonomika města Semily byla tradičně založena na průmyslových odvětvích. Tradice těchto oborů (textilní, dřevozpracující průmysl či hračkářství) sahá do 19. století do doby průmyslové revoluce, během níž proběhla silná industrializace českého severního pohraničí. Během socialistického období se pozice těchto průmyslových oborů ve města udržela. Od 90. let 20. století se však význam těchto odvětví průmyslu v Semilech snižuje. Došlo k zániku či omezení výroby významných podniků. Důvodem byla ztráta trhů v zemích bývalého socialistického bloku a nenalezení trhů nových, tlaky na restrukturalizaci průmyslové výroby a rovněž nástup levných konkurenčních výrob v Asii, zejména v Číně. 7

8 Zaměstnanost v průmyslu tak dnes v Semilech dosahuje ve srovnání s jinými městy poměrně nízkých hodnot (cca třetinový podíl na celkovém počtu ekonomicky aktivních obyvatel). Semily mají vysoký podíl zaměstnanosti ve veřejné a státní správě, školství, zdravotnictví, což příznivě ovlivňuje nižší míru nezaměstnanosti, relativně stabilní kupní sílu i stabilitu pracovních míst. Příznivě lze hodnotit také vysokou míru podnikatelské aktivity, zvláště v případě fyzických osob a menších podniků obecně. Drobné podnikání má ve městě tradici a jeho rozvoj stimuloval také zmíněný úpadek velkých zaměstnavatelů. Tabulka 7: Ekonomické subjekty na území měst k celkem fyzické osoby právnické osoby Počet z toho obchodní společnosti z toho družstva z toho sdružení Podíl na celkovém počtu obyvatel v % celkem fyzické osoby právnické osoby Semily ,9 21,2 4,7 Turnov ,8 20,4 5,4 Jilemnice ,5 20,8 3,7 Železný Brod ,1 20,0 5,1 Tabulka 8: Zaměstnanost ekonomicky aktivních občanů v % dle odvětví v roce 2001 zemědělství a lesnictví průmysl stavebnictví obchod a služby doprava a telekomunikace veřejná správa, školství, zdravotnictví Semily 1,7 36,5 7,2 9,3 5,7 21,6 Nová Paka 1,7 41,9 6,7 12,5 5,6 15,1 Turnov 1,7 37,7 5,8 8,9 6,3 15,0 Jilemnice 2,3 34,0 6,7 9,6 5,1 21,0 Železný Brod 0,8 57,4 5,2 6,2 4,2 10, NEZAMĚSTNANOSTI A TRH PRÁCE Již "tradičně" je nejnižší míra nezaměstnanosti ze srovnávaných měst v Turnově. Velice dobrá dostupnost do měst s koncentrací pracovních příležitostí (Mladá Boleslav, Liberec, Jablonec nad Nisou) se příznivě projevuje na zaměstnanosti obyvatelstva. Semily "doplácejí" na špatnou dopravní dostupnost. Tabulka 9: Míra nezaměstnanosti Rok Semily Nová Paka Turnov Jilemnice Železný Brod ,28 8,88 5,94 8,82 6, ,90 8,11 5,39 8,27 5, ,94 6,74 4,77 6,40 6, ,72 9,41 9,04 11,02 14, ,32 9,56 9,62 11,05 12,63 8

9 Tabulka 10: Vyjíždějící do zaměstnání v roce 2001 Vyjíždějící do zaměstnání Semily Nová Paka Turnov Jilemnice Železný Brod v rámci obce 69,9 62,3 72,9 63,7 64,0 v rámci okresu 14,6 20,1 7,3 13,6 16,9 v tom v rámci kraje 6,5 4,9 8,3 1,1 10,4 do jiného kraje 6,5 8,4 7,0 16,8 4,7 Míra nezaměstnanosti se výrazně projevuje v dojíždění do zaměstnání. Turnov s nejnižší mírou nezaměstnanosti má nejvyšší procento zaměstnaných v rámci obce - téměř 73%. Vysoké procento vyjížďky za prací do jiného kraje ve městě Jilemnice je dáno jeho polohou na rozmezí dvou krajů: Liberecký a Královéhradecký. Graf 1: Počty uchazečů o zaměstnání v mikroregionech v roce

10 Graf 2: Věkové složení uchazečů o zaměstnání Volná pracovní místa nepřevyšují počet nezaměstnaných, ale kvalifikační požadavky na volná pracovní místa značná část nezaměstnaných nesplňuje. Více než polovina pracovních míst vyžaduje vyučení (mezi požadované profese patří např. dělník v průmyslu, kovoobráběč, švadlena, stavební dělníci, brusič skla a dělníci v zemědělství, v posledních letech stoupá zájem o personál v restauracích - číšník nebo kuchař a o řidiče nákladních automobilů). Naopak mezi nezaměstnanými se nejčastěji objevují absolventi středních škol, prodavačky, zedníci, truhláři a tkadleny. Ve srovnání se sousedícími regiony se na Semilsku nezvyšuje počet volných pracovních míst. Rekvalifikační kurzy navštěvují nejvíce lidé ve věku let, lidé vyučení a s úplným středním vzděláním s maturitou, a lidé nezaměstnaní do půl roku. Důvody nezaměstnanosti jsou ze 40 % nepružnost občanů (neochota cestovat za prací i v rámci okresu a neochota učit se nové), z 25 % nedostatečná kvalifikace, z 20% nedostatečná nabídka pracovních míst a z 15 % příliš mnoho nároků na práci v určitém oboru. Vzestup míry nezaměstnanosti se promítl do všech kategorií dosaženého vzdělání. Ve vzdělanostní skladbě uchazečů o zaměstnání se neudály žádné převratné změny. Podle dosažené kvalifikace dominovala, stejně jako v předchozích letech, skupina uchazečů s výučním listem. Ti tvořili 45,6 % z celkového počtu evidovaných nezaměstnaných a jejich podíl se rozšířil o další 2,3 %. Mezi vyučenými bylo v závěru roku nejvíce kuchařů číšníků (170), prodavačů (167) a zedníků (145). Druhou nejpočetnější skupinou jsou uchazeči se základním vzděláním, kteří se podíleli na celkovém počtu osob bez práce 21,7 %. Mezi středoškolsky vzdělanými uchazeči byli nejčastěji zastoupeni absolventi ekonomie a podnikání (165) a gymnazisté (149). O dalších 32 uchazečů se rozrostly počty uchazečů s bakalářským a vysokoškolským vzděláním. Mezi nimi je evidováno nejvíce absolventů následujících oborů: strojní inženýrství (10 osob), strojní technologie (6), ekonomika a management (9) a pedagogika (8). Nadále však platí, že vysokoškolsky vzdělaní lidé najdou pracovní uplatnění nejsnáze. 10

11 Graf 3: Důvody nezaměstnanosti Graf 4: Vzdělanostní struktura uchazečů o zaměstnání 11

12 1.4 ŠKOLSTVÍ SHRNUTÍ Na základě demografického vývoje vyvstává do budoucna nutnost řešit další využití stávajících kapacit základního školství. Jako nezbytné se jeví dokončení rekonstrukce budovy v ul. J. Žižky tak, aby bylo možné soustředit waldorfské školství do jednoho místa (souvisí s plánovaným přesunem některých oborů ZUŠ). Potřebné se jeví soustředit všechny obory vyučované na ZUŠ Semily z pěti odloučených pracovišť do dvou budov (v návaznosti na řešení ZŠ a SŠ waldorfské). Velkou pozornost je nutné věnovat modernizaci vnitřního vybavení škol a školských zařízení a rovněž vybudování nové MŠ v areálu Pod Vartou ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ Nabídka předškolního, základního a středního školství, včetně možností volnočasových aktivit dětí a mládeže je zajišťována následovně. Předškolní školství: Mateřská škola Pod Vartou - má 2 třídy a je zde umístěno 56 dětí, kromě základní péče nabízí výuku na počítačích nebo výuku angličtiny. Je umístěna ve stavebně nevyhovujícím, bariérovém objektu. Mateřská škola Luční - má 6 tříd s kapacitou 150 dětí, nabízí program pro rozvoj motoriky, dramatickou a hudební výchovu, program pro nápravu výslovnosti a oddělení s křesťanským zaměřením. Objekt školky je pouze částečně zateplen, je nutné dokončit stavební úpravy objektu včetně vybudování malé tělocvičny ve stávajících prostorách objektu. Mateřská škola speciální - má 3 třídy s kapacitou 38 dětí, školka je zaměřena na péči o děti s kombinovanými a těžšími vadami, na péči se podílejí zdravotní a rehabilitační sestry z Dětského centra. Mateřská škola waldorfská - má 2 třídy s kapacitou 32 dětí, školka má program zaměřený na hudební a výtvarnou činnost školka nemá vyhovující prostory. Do budoucna se plánuje výstavba moderního komplexu budov, ve 4 třídách budou umístěny děti z obou MŠ v areálu Pod Vartou. Základní školství: Základní škola Ivana Olbrachta má 15 tříd s kapacitou 450 žáků a sídlí ve dvou budovách. Na Komenského náměstí sídlí 1. stupeň ZŠ, toto odloučené pracoviště se 7 třídami je v majetku města, 2.stupeň s 8 třídami se nachází v pronajatých prostorách Gymnázia I. Olbrachta. Základní škola Dr. Františka Ladislava Riegra v Řekách - má 17 tříd s kapacitou 675 žáků, součástí koncepce školy je integrace handicapovaných dětí. Základní a střední škola waldorfská sídlí ve dvou objektech ve Špidlenově ulici, kde jsou umístěny třídy základní školy, a v objektu školy v ulici J. Žižky, kde je umístěno převážně waldorfské lyceum. Záměrem je přesunout postupně, dle finančních možností, do tohoto areálu i základní školu. 12

13 Základní umělecká škola je umístěna v objektu na Komenského náměstí, nabízí širokou škálu výuky hudebních a výtvarných oborů. Prostorová situace ZUŠ se výrazně zlepšila vybudováním nových místnosti v podkroví, ve kterých probíhá výuka hudebního a výtvarného oboru. Tato instituce však má četná detašovaná pracoviště. Do budoucna je potřebné soustředit všechny obory vyučované ZUŠ Semily z pěti odloučených pracovišť do dvou budov. Základní škola praktická a Základní škola speciální - jsou umístěny v objektu Základní školy Dr. F. L. Riegra v Řekách, detašované pracoviště sídlí v MŠ speciální, Na Olešce. Základním cílem města je zefektivnění provozu škol při zachování úrovně podmínek vzdělávání (případně jejich zlepšení). ZŠ speciální Semily, jejímž zřizovatelem je Liberecký kraj, má své sídlo v ulici Nádražní 213. SVČDM - Středisko volného času dětí a mládeže Semily sídlí v budově města, Tyršova ulice 380, je zaměřeno na podporu mimoškolních aktivit dětí a mládeže. Střední školství: Gymnázium Ivana Olbrachta Semily - Nad Špejcharem 574 (budova je majetkem kraje, zřizovatelem je též kraj). Nabídka umožňuje uspokojit zájemce ve čtyřletém a osmiletém studium, dále pak probíhá vzdělávání dospělých a zapojení do projektů celoživotního vzdělávání (semilské gymnázium je od roku 1990 školou zařazenou do sítě UNESCO, je také místním centrem vzdělanosti v rámci projektu Centra vzdělanosti Libereckého kraje a pořádá v rámci doplňkové činnosti řadu kurzů pro různé subjekty a veřejnost). Integrovaná střední škola Semily - sídlí v ul. 28. října 607 (majetek kraje, zřizovatelem je rovněž kraj), nabízí studijní obory (stavebnictví, nástavbové studium) i učební obory (truhlář, instalatér, zedník, elektrikář, klempíř, tesař, provoz služeb). Základní a střední škola waldorfská zřizovatelem je Město Semily (informace viz výše přehled základních škol). Pro město je důležitá existence všech tří středních škol (i když v případě gymnázia a integrované střední školy není jejich zřizovatelem) z důvodu zajištění kvalitní vzdělávací infrastruktury a širokého spektra vzdělávacích programů PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Předškolní vzdělávání v Semilech je realizováno ve 4 MŠ s celkovou kapacitou 276 míst. Tabulka 11: Kapacita mateřských škol v Semilech Název MŠ MŠ waldorfská MŠ Pod Vartou MŠ speciální MŠ Luční Celkem Maximální kapacita 32 dětí 56 dětí 38 dětí 150 dětí 276 dětí Z počtu skutečně narozených dětí v letech je zřejmé, že porodnost kulminovala v roce Od tohoto roku lze sledovat klesající tendenci v počtu narozených dětí (výjimkou je rok 2010). 13

14 Graf 1: Vývoj počtu narozených dětí v Semilech v letech Pozn.: V případě roku 2011 se jedná o odhad na základě údajů za leden červen. Současné kapacity v MŠ v Semilech zřizovaných Městem Semily jsou 100% naplněny a do roku 2009 pokrývaly všechny požadavky rodičů na umístění dětí. Do MŠ byly přijímány i děti mimosemilské, při zápisu do MŠ v roce 2010 nastala poprvé situace, kdy nebylo možno vyhovět všem rodičům, kteří k zápisu přišli. V dalších letech by se situace měla vrátit k normálu a stávající kapacita v MŠ bude opět dostačující. Prostorové řešení se však jako vyhovující nejeví. Proto byla vypracována architektonická studie na výstavbu nové 4- třídní mateřské školy v areálu Pod Vartou. Současná budova je již dožilá. Všechny mateřské školy v Semilech byly zřízeny jako příspěvkové organizace. Město Semily financuje provozní náklady, ty jsou realizovány především prostřednictvím příspěvku na provoz, další neinvestiční výdaje na školství tvoří výdaje na opravy a údržbu budov hrazené přímo z rozpočtu města. Finanční prostředky na pokrytí přímých nákladů na vzdělávání jsou přidělovány školám a školským zařízením prostřednictvím krajských normativů. Jedná se o prostředky na platy nebo mzdy vč. výdajů souvisejících, výdaje na učebnice a učební pomůcky, které jsou poskytovány bezplatně, výdaje na další vzdělávání pedagogických pracovníků a na činnosti, které přímo souvisejí s rozvojem školy a kvalitou vzdělávání. Z grafu vyplývá, že k nejdražším mateřským školám patří MŠ speciální, to je dáno nadstandardní péčí a maximálním možným počtem dětí ve třídě (cca 14 dětí) oproti běžným třídám s max. počtem dětí 24 (možno naplnit třídy do počtu 28 dětí, a to se souhlasem zřizovatele). Snižování nákladů ve všech MŠ za poslední 3 roky je dáno metodikou tvorby příspěvku se značným racionalizačním podtextem. 14

15 Graf 2: Roční náklady mateřských škol Pozn.: Jedná se o roční náklady v Kč přepočtené na 1 dítě navštěvující danou MŠ ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Město zřizuje 4 ZŠ a 1 ZŠ je zřizována Libereckým krajem. Celková kapacita umožňuje zajistit podmínky dle zák. 561/2004 Sb. (školský zákon) pro plnění povinné školní docházky dětí s místem trvalého pobytu. Do škol dojíždějí i děti z okolních obcí. Tabulka 12: Kapacita základních škol v Semilech Název ZŠ ZŠ, Jizerská 564 ZŠ I.O. obě budovy ZŠ wald., Tyršova 485 ZŠ prakt. a spec., Jizerská 564 Celkem Maximální kapacita 675 dětí 450 dětí 270 dětí 75 dětí 1470 dětí Počet žáků v základních školách zřizovaných městem vykazuje v souvislosti s demografickým vývojem postupný pokles. Kapacity stávajících základních škol nejsou optimálně využity. Jedním z problémů, které bude nutné do budoucna řešit, je vhodné využití těchto kapacit. V tabulce uveden průměrný počet žáků na třídu (souhrnný údaj za všechny semilské ZŠ). Tabulka 13: Vybrané údaje o základních školách v Semilech Ukazatel 2008/ / /11 počet žáků - celkem Ø počet žáků ve třídě 19,8 18,4 19,7 počet tříd počet tříd při optimálním počtu 23 žáků v 1 třídě

16 Graf 3: Vybrané údaje o základních školách v Semilech K nejdražším základním školám patří ZŠ I.Olbrachta. kde 1. stupeň sídlí ve vlastních prostorách, 2. stupeň je v pronájmu Gymnázia. Nejnižší náklady jsou u ZŠ praktické a ZŠ speciální, která je školou nejmenší co do počtu dětí. Tato škola sdílí prostory se ZŠ Dr.F.L.Riegra v Řekách, detašované pracoviště se nalézá v budově MŠ speciální na Olešce. Graf 4: Roční náklady základních škol Pozn.: Jedná se o roční náklady v Kč přepočtené na 1 dítě navštěvující danou ZŠ. 16

17 1.5 SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY SHRNUTÍ Dětské centrum nabízející komplexní zdravotnické a sociální služby pro tuto věkovou kategorii. Nově byla zřízena sociálně terapeutická dílna Fokus pro osoby s duševním onemocněním nebo mentálním postižením. Dostatečné a kvalitní zajištění služeb pro seniory. Schválený Komunitní plán sociálních služeb regionu Semilsko. Nemocnice s 5 odděleními je hlavním zdravotnickým zařízením ve městě, nosným oborem je chirurgie a ortopedie, v roce 2009 proběhla reprofilizace lůžek SOCIÁLNÍ SLUŽBY Město Semily je zřizovatelem dvou příspěvkových organizací, které se zabývají sociálními službami: p.o. Sociální služby Semily, p.o. Dětské centrum Semily. Sociální služby Semily mají registrované 4 sociální služby, a to: domov pro seniory, domov se zvláštním režimem, odlehčovací služby, terénní pečovatelská služba. V rámci bydlení pro seniory a osoby se zdravotním postižením jsou zřízeny byty se zvláštním určením, které poskytují ubytování, služby spojené s ubytováním a služby základní péče. V případě Dětského centra Semily se jedná o sociálně-zdravotní zařízení s registrovanou sociální službou denní stacionář. Posláním denního stacionáře je poskytování sociálních služeb dětem se zdravotním postižením nebo dětem z nepříznivého sociálního prostředí tak, aby u nich docházelo k přirozenému, nenásilnému a včasnému začleňování do společnosti. Snahou a posláním denního stacionáře je individuální zkvalitnění života každého dítěte a tím i jeho rodiny. Dětské centrum poskytuje sociální služby, speciálně pedagogickou péči, zdravotnickou péči, rehabilitaci, logopedii a různé fakultativní činnosti. Cílovou skupinou jsou děti, přijímané na doporučení lékaře, psychologa nebo jiného specialisty. Dále děti se zdravotním postižením (mentálním, tělesným, sluchovým, kombinovaným) a děti z nepříznivého sociálního prostředí. Od roku 2009 je v Semilech otevřena sociálně terapeutická dílna Fokus, která je určena osobám s dušením onemocněním a osobám s mentálním postižením. V obci Semily zajišťují sociální služby další státní i nestátní organizace, přičemž každá z nich je zaměřena na určitou cílovou skupinu lidí (např. seniory, děti se zdravotním postižením, nevidomé a slabozraké) a poskytuje konkrétní službu, např. sociálně terapeutické dílny, osobní asistenci, volnočasové aktivity, sociální poradenství apod. Některé mají místní působnost, převážně však s působností celokrajskou. Jedná se především o organizace, které se zabývají aktivizační činností rodin s dětmi se zdravotním postižením, se začleňováním osob se zdravotním postižením do majoritní 17

18 společnosti, dále organizace, které se zabývají začleňováním osob ohrožených sociálním vyloučením, protidrogovou problematikou atd. Se všemi organizacemi, které se sociálními službami zabývají, Město Semily úzce spolupracuje, bez ohledu na to, zda jde o občanská sdružení nebo církevní organizace. V Semilech jsou dostatečně a kvalitně zajištěny služby pro cílovou skupinu seniorů, a to od aktivizačních činností, přes byty zvláštního určení až po domov pro seniory s odpovídající kapacitou. Dostatečně zajištěny jsou i služby pro osoby se zdravotním postižením, s výjimkou chráněného bydlení. Sociální služby dalších cílových skupin jsou využívány organizacemi s celokrajskou působností, např. služby pro osoby ohrožené sociálním vyloučením, služby pro osoby ohrožené drogou, pobytová zařízení pro dospělé osoby se zdravotním postižením. Další rozvoj sociálních služeb je řešen ve schváleném Komunitním plánu sociálních služeb regionu Semilsko. Realizace cílů a opatření vyplývajících z tohoto komunitního plánu bude postupně zajišťována v návaznosti na další rozvojové dokumenty města a v závislosti na získávání finančních prostředků z různých zdrojů i rozpočtů Města Semily a obcí regionu ZDRAVOTNICTVÍ Nemocnice v Semilech představuje typ menšího zdravotnického zařízení rodinného typu, jehož zřizovatelem je Město Semily. Komplexní přestavba byla dokončena na přelomu let Jedná se o pavilónový typ zdravotnického zařízení. Na pěti lůžkových odděleních je celkem 141 lůžek, včetně 9 lůžek intenzívní péče. Kromě lůžkové péče (interna, chirurgie, kožní, ortopedie s následnou rehabilitační ošetřovatelskou péčí a následná ústavní péče) je péče zajištěna nepřetržitou službou oddělení klinické biochemie (včetně mikrobiologie) a radiodiagnostického oddělení. Smluvně je péče zajištěna se všemi tuzemskými zdravotními pojišťovnami. Nosným programem jsou chirurgické obory - chirurgické a ortopedické oddělení. Ročně se provede na 3 tisíce operačních výkonů, včetně totálních náhrad kloubů, za použití moderních technologií. Ortopedické a chirurgické oddělení mají každé 32 lůžek a multioborovou jednotku intenzívní péče, interní oddělení 30 lůžek s moderně vybavenou čtyřlůžkovou jednotkou intenzívní péče. Kožní oddělení disponuje 20 lůžky. K dispozici jsou tři moderně zařízené operační sály, jeden superaseptický. Nemocnice provedla koncem roku 2009 reprofilizaci lůžek s ohledem ke zkracování doby nutné hospitalizace pacienta. Vyčlenila lůžka pro následnou ústavní a rehabilitační péči. Všechna oddělení mají své odborné ambulance. Nepřetržitě je zajišťována ústavní pohotovostní služba při lůžkových odděleních a komplementu. Dlouhodobým záměrem je zachovat rozsah akutní péči vzhledem ke struktuře nabídky zdravotní péče pro spádovou oblast Semilska. Je nutno sledovat možnosti zajištění dalších finančních zdrojů pro činnost nemocnice a zlepšování služeb pacientům. Současně patří nemocnice s poliklinikou k velkým lokálním zaměstnavatelům. 18

19 1.6 KULTURA SHRNUTÍ Město Semily nabízí velké množství kulturních příležitostí pro všechny věkové a žánrové kategorie. Čtyři organizace zřízené za tímto účelem jsou hlavními nositeli nabídky, která je doplněna o akce pořádané samotným městem Semily (pouť, pecen, ples, westernový den atd.). Četnou měrou přispívají do programové nabídky též dobrovolné spolky a neziskové organizace, které jsou financovány mimo jiné z grantového programu. Ne zcela vyhovující se jeví prostory a také vnitřní vybavení KC Golf. Pro letní akce chybí širší zázemí na Ostrově, především kryté pódium pro hudební meetingy KULTURNÍ A SPOLEČENSKÝ ŽIVOT Město vlastní několik kulturně-společenských zařízení: Kulturní centrum Golf, kino Jitřenka, Muzeum a Pojizerskou galerii, Městskou knihovnu. Další kulturní zařízení (především výstavní sály) jsou provozována jinými subjekty (např. Státní okresní archiv). Oblast kulturního a společenského života se soustřeďuje na několik opakovaných kulturních a společenských akcí: Městský ples (únor). Jarmil party (rockový festival - březen, dříve probíhalo v obdobném termínu Rockování na Olešce). Festival Patříme k sobě (kulturně společenský festival - duben). Westernový den v květnu 2011 se konal 1. ročník, vzhledem k úspěšnosti se předpokládá jeho každoroční opakování. Jazz pod Kozákovem (hudební festival - květen). Semilská pouť (vždy poslední víkend v červnu). Semilské kulturní léto hudební pátky všech hudebních žánrů. Turistický pochod Račí stezkou (srpen). Semilský pecen v roce 2011 již 8. ročník tradičních slavností úrody. Semilský paroháč (divadelní přehlídka - říjen). Rozsvěcení vánočního stromu (začátek adventu). Součástí kulturního života města je činnost množství spolků a sdružení, které vyvíjejí činnost v oblasti kulturních a společenských akcí, tyto aktivity jsou podporovány z Grantového programu města. V oblasti kultury se angažují také školy PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ MĚSTEM SEMILY KC GOLF SEMILY Hlavní náplní této organizace je pořádání již tradičních kulturních projektů (country festival, Jazz pod Kozákovem, Ďolík fest, Semilské kulturní léto, přehlídka dechovek), pořádání cyklu zájezdů na hudební představení (opery, operety, balety) do divadla v Liberci, tanečních zábav, plesů, promenádních koncertů, vzdělávacích a naučných pořadů pro studenty středních škol a žáků 19

20 2. stupně ZŠ, výchovných divadel. Představení pro MŠ a matky s dětmi na MD, besedy s cestovateli a dalšími významnými osobnostmi, zajišťování kulturních programů na akcích pořádaných Městem Semily (pouť, Pecen, ples) a spolupráce s dalšími p.o. a spolky ve městě. Ke KC Golf přiléhá hotel, funkční propojení (využití prostor pro semináře apod.) ale dosud chybí. Technický stav budovy KC Golfu není optimální, je třeba věnovat pozornost modernizaci interiérů. KC Golf hospodaří s provozním příspěvkem od zřizovatele, který činí necelou polovinu příjmů. Ostatní náklady jsou pokryty výnosy ze vstupného, kurzovného, tržeb z baru, krátkodobých a dlouhodobých pronájmů. Pozemek, na němž KC Golf leží, není v majetku města, což představuje značné náklady na jeho pronájem. Je nezbytné zlepšit využití kulturního centra. Pečlivým výběrem spektra žánrů a zároveň optimálního počtu uváděných představení je nutno zkvalitnit výběr nabízených představení a tak získávat další diváky a tím zvyšovat rentabilitu představení, zároveň vytvářet speciální slevy a kombinace služeb pro různé cílové skupiny. KINO JITŘENKA Nově zrekonstruovaná budova Jitřenky nabízí široké spektrum kulturního vyžití. Velkým lákadlem je kino s možností promítání filmů v 3D kvalitě, pravidelné přímé vysílání z Metropolitní opery nebo občasné přenosy sportovních utkání jsou hojně divácky navštěvované. V budově sídlí moderní knihovna pro dospělé, děti a mládež. Nové prostory se nabízejí k uspořádání různých besed a setkání s osobnostmi kulturního života. V přízemí je k dispozici kavárna. MĚSTSKÁ KNIHOVNA SEMILY Jak již bylo zmíněno, MK sídlí ve zbrusu nových prostorách budovy Jitřenka. Hlavní činností knihovny je shromažďování, zpracování, uchovávání, ochrana a zpřístupňování publikovaných dokumentů a poskytování informací v jakékoli formě bez rozdílu pro všechny obyvatele. Tato hlavní činnost je doplněna dalšími poskytovanými službami internet pro veřejnost, kopírovací služby, pronájem prostor atd. V rámci nového postavení a funkce knihoven a díky možnostem, které nabízejí nové prostory, jsou připravovány nové aktivity, díky nimž se z knihovny v návaznosti na kino postupně stává komunitní centrum místo setkávání různých skupin obyvatel, kteří zde nacházejí další možnosti vyžití. Již nyní je v knihovně také čítárna. Knihovna se intenzivně věnuje dětskému čtenáři, ale také seniorům a handicapovaným lidem. V programové nabídce je řada besed, přednášek a dalších projektů. MUZEUM A POJIZERSKÁ GALERIE Tato instituce sídlí v historické budově v centru města, v rodném domě I. Olbrachta a A. Staška. Muzeum dokumentuje region horního Pojizeří se zaměřením na etnografii, oblast společenskovědní a uměleckou. Součástí muzea je památník osobností Semilska, který představuje 45 osobností spjatých s městem a jeho okolím. Neodmyslitelnou součástí muzejních aktivit jsou vánoční a velikonoční jarmarky s prodejem drobných tradičních lidových výrobků. Jedinečné poslání pro danou lokalitu představuje galerijní činnost. V přízemí historické budovy a v Pojizerské galerii se po celý rok konají historické a výtvarné výstavy. Práce se sbírkami patří k jednomu z hlavních poslání MaPG. Sbírky jsou získávány nákupem, dary nebo vlastním sběrem. Muzeum poskytuje celoročně služby badatelům, studentům a ostatním při vyhledávání materiálů pro studijní účely. 20

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev.

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015 Specifikace výzev Leden 2015 Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Výzvy prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost Aktualizace 23.1.2015

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD PRIORITNÍ OSA 3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL Hlavním cílem prioritní osy 3 je systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním

Více

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky 1. Ekonomika (podnikání a zemědělství) SWOT ANALÝZA workshop Darkovičky 14. 11. 2013 velká nabídka v oblasti služeb a stavebnictví rozvinutá drobná řemesla na základě potřeb obyvatelstva podmínky pro krátkodobou

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

ANALYTICKÁ ČÁST. SWOT analýza Integrované strategie rozvoje regionu Zábřežsko

ANALYTICKÁ ČÁST. SWOT analýza Integrované strategie rozvoje regionu Zábřežsko ANALYTICKÁ ČÁST SWOT analýza Integrované strategie rozvoje Zábřežsko na období 2007-2013 Centrum pro komunitní práci Střední Morava Regionální kancelář Šumperk Ing. Anna Bartošová Nemocniční 53 email:

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

Regionální operační program Severozápad

Regionální operační program Severozápad Regionální operační program Severozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Regenerace a rozvoj měst... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaná podpora místního rozvoje...

Více

Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org. Statutární město Pardubice www.pardubice.eu

Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org. Statutární město Pardubice www.pardubice.eu * Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org Statutární město Pardubice www.pardubice.eu *ITI INTEGROVANÉ ÚZEMNÍ INVESTICE = NOVÝ přístup k územnímu (urbánnímu) rozvoji - investice na základě

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj ZÁKLADNÍ INFORMAČNÍ MEMORANDUM Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj Management Contract Smlouva o řízení Česká republika Zpracoval Labartt Hospitality s.r.o. (Pouze pro určené

Více

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na posílení rolí regionálních

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

Demografický vývoj. Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky.

Demografický vývoj. Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky. Demografický vývoj Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky. Tab. č.1: Vývoj počtu obyvatel ve Vnorovech v období

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví Zápis z veřejného projednávání témat Školství (předškolní, základní, střední, mimoškolní), Sport (hřiště, sportoviště, sportovní činnost a aktivity). Kultura, památky (kulturní a společenské aktivity,

Více

PŘÍLOHA Č. 3: TEMATICKÉ MAPY

PŘÍLOHA Č. 3: TEMATICKÉ MAPY PŘÍLOHA Č. 3: TEMATICKÉ MAPY 1. Rozmístění obyvatelstva 2. Index vývoje počtu obyvatel 3. Dynamika obyvatelstva 4. Index demografického stáří 5. Vzdělanostní struktura obyvatelstva 6. Koeficient podnikatelské

Více

Dotační oblasti podpory NA ČESKÉ STRANĚ BYLO SCHVÁLENO CELKEM 75 PROJEKTŮ S CELKOVOU PODPOROU Z ERDF VE VÝŠI 15 343 321 EUR

Dotační oblasti podpory NA ČESKÉ STRANĚ BYLO SCHVÁLENO CELKEM 75 PROJEKTŮ S CELKOVOU PODPOROU Z ERDF VE VÝŠI 15 343 321 EUR Dotační oblasti podpory NA ČESKÉ STRANĚ BYLO SCHVÁLENO CELKEM 75 PROJEKTŮ S CELKOVOU PODPOROU Z ERDF VE VÝŠI 15 343 321 EUR Priorita 1: Další rozvoj a modnizace infrastruktury na zlepšení konkurenceschopnosti

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

SWOT ANALÝZA. Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby

SWOT ANALÝZA. Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO SWOT ANALÝZA Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby základní občanská vybavenost města Uničova na dobré úrovni (obec s rozšířenou působností, obchody,

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ MĚSTA BECHYNĚ 1/10 SWOT ANALÝZA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ MĚSTA BECHYNĚ 1/10 SWOT ANALÝZA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ 1/10 Obsah 1 ÚVOD...3 2 PRIORITNÍCH OBLASTÍ VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ... 4 2.1 Infrastruktura, životní prostředí a bezpečnost obyvatel... 4 2.1.1 Silné stránky...4 2.1.2

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

Koncepce rozvoje školství v regionu Dolnobřežansko

Koncepce rozvoje školství v regionu Dolnobřežansko Koncepce rozvoje školství v regionu Dolnobřežansko březen 2008 Úvod Vzdělání České republice poskytují školská zařízení státu, obcí, krajů a právnických osob a to v souladu s příslušnými právními předpisy.

Více

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 Příloha č. 2 Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 mezi sdružením Heřmani, spolkem Živé město a spolkem Herout (dále v textu nazývány jen jako

Více

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s.

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s. 30. 9. 2007 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Regionální informační centrum v Dolních Počernicích s veřejně přístupným internetem byl předložen ve 3. výzvě Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 Regionu

Více

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY V KRIZI, ETNICKÉ MENŠINY Priorita 1 Podpora ambulantních a terénních služeb pro osoby bez přístřeší Opatření 1.1. Zřízení centra

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

1. Úvod. 2. Seznam použitých zkratek

1. Úvod. 2. Seznam použitých zkratek STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA TELČE (AKČNÍ PLÁN MĚSTA 2005-2006) Verze - červen 2005 1. Úvod Posláním akčního plánu je převedení Strategie města do běžného každodenního života. Jde o nástroj sloužící

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání:

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání: Tvorba SWOT analýzy území MAS 21 (29.1.2013, MěU Lázně Kynžvart) Moderátoři setkání: Tomáš Svoboda a Tereza Pelclová z Centra pro komunitní práci Přítomní: viz. prezenční listina 1. Program setkání 10:00

Více

Priority MAS Královská stezka

Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Zlepšování kvality života v obcích MAS Podpora občanské společnosti Podpora podnikání a trhu práce Zemědělství, lesnictví a rybářství Cestovní

Více

Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ

Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ Výstupy 2. kola jednání pracovní skupiny a 2. koordinační schůzky zástupců skupin VERZE K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ, 30. 4. 2014 UPOZORNĚNÍ:

Více

Analýza sociálních služeb města Kravaře

Analýza sociálních služeb města Kravaře Analýza sociálních služeb města Kravaře Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Obsah Úvod... 2 1. Základní informace...

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 1. Název obce Vašeho bydliště: Velké Karlovice 65 15% Karolinka

Více

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ Strategická vize Turistická oblast Ostravsko moderní centrum živé kultury, zábavy a sportu s unikátními industriálními atraktivitami nabízející

Více

Strategický plán rozvoje města Telč

Strategický plán rozvoje města Telč STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA TELČE (SWOT ANALÝZA MĚSTA) Pracovní verze 1.0 - únor 2005 Obsah: 1. OBYVATELSTVO A BYDLENÍ... 4 2. PODNIKÁNÍ A PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ... 5 3. SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA, VZDĚLÁNÍ...

Více

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Přehled cílů a priorit strategické části za jednotlivé pracovní skupiny

Více

Město Uničov. Soulad s rozvojovými dokumenty

Město Uničov. Soulad s rozvojovými dokumenty Město Soulad s rozvojovými dokumenty Město započalo s budováním cyklostezek a cyklotras již v roce 1990, kdy vznikly cyklostezky v městském parku. Od roku 2003 je budování nových tras prováděno dle plánovaného

Více

Aparthotel x Apartmany Bedrichovsky mlyn. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM

Aparthotel x Apartmany Bedrichovsky mlyn. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM Aparthotel x Apartmany Bedrichovsky mlyn Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1. Popis širšího okolí 2. Stručná charakteristika obce 3. Popis lokality 3.1. Specifické charakteristiky

Více

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko NÁVRHOVÁ ČÁST Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko na období 2007-2013 Centrum pro komunitní práci Střední Morava Regionální kancelář Šumperk Ing. Anna Bartošová Nemocniční 53 email: anna.bartosova@cpkp.cz

Více

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností 1 OBSAH 1. Výzva k předkládání návrhů projektů... 3 2. Informace o přípravě IPRM... 6 3. Veřejné projednání IPRM - pozvánka... 11 4. Veřejné projednání IPRM - prezentace...

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ SWOT ANALÝZA MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ SWOT ANALÝZA MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ SWOT ANALÝZA MĚSTA Finální verze prosinec 2008 Na přípravě a zpracování SWOT analýzy Nového Města na Moravě se podíleli: RNDr. Šárka Palcrová Mgr. Radek

Více

6. STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA

6. STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA 6. STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA Soupis projektů k realizaci bodů ů jednotlivých stran uvedených v kapitole 3 a případně doplněných body z kapitoly 4. Odkaz na příslušné body kapitoly 3 a 4 je uveden ve sloupku

Více

Benchmarking Říčany. projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Benchmarking Říčany. projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Benchmarking Říčany projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností 1 1 SO ORP Říčany charakteristika území Správní obvod obce s

Více

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko Op1-1 Zajištění pobytových odlehčovacích služeb Podpora vzniku sociální služby na základě zmapování skutečné poptávky pro osoby se zdravotním postižením i pro klienty cílové skupiny seniorů. Tento typ

Více

HOTEL ZÁMEK. Vysoký Újezd. Investiční Memorandum

HOTEL ZÁMEK. Vysoký Újezd. Investiční Memorandum Investiční Memorandum HOTEL ZÁMEK Vysoký Újezd 362/2 - Staré Město, 110 00 Praha 1 tel: +420 257 328 281 e-mail: info@svoboda-williams.com www.svoboda-williams.com Obsah Údaje o projektu 1 Investiční příležitost

Více

Viktor KVĚTOŇ, Miroslav MARADA. Univerzita Karlova vpraze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

Viktor KVĚTOŇ, Miroslav MARADA. Univerzita Karlova vpraze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Viktor KVĚTOŇ, Miroslav MARADA Univerzita Karlova vpraze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje kvalitní dopravní poloha je považována za nutnou, nikoliv za postačující

Více

Analýza sociálních služeb obce Strahovice

Analýza sociálních služeb obce Strahovice Analýza sociálních služeb obce Strahovice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 Strategický plán rozvoje města Týnce nad Labem C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Březen 2009 SPF Group, v.o.s. 03/09 1 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 OBSAH 1

Více

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro Karlovy Vary 12.11.2009 Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro další odpovídající investice

Více

UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ. MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz

UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ. MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz V roce 2008 MAS KS 10 200 obyvatel, nyní 34 100 obyvatel (65 obcí) MAS přináší do regionu ročně cca

Více

Apartmanove domy Bedrichovsky mlyn. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.bedrichovskymlyn.cz

Apartmanove domy Bedrichovsky mlyn. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.bedrichovskymlyn.cz Apartmanove domy Bedrichovsky mlyn Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.bedrichovskymlyn.cz A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1. Popis širšího okolí 2. Stručná charakteristika obce 3. Popis lokality 3.1. Specifické

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ SWOT ANALÝZA MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ SWOT ANALÝZA MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ SWOT ANALÝZA MĚSTA Pracovní verze 2.0 září 2008 OBSAH: 1. OBYVATELSTVO A BYDLENÍ... 4 2. PODNIKÁNÍ A PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ... 5 3. SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA,

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

Česko jede 2014 Brno, 6. 11. 2014

Česko jede 2014 Brno, 6. 11. 2014 Česko jede 2014 Brno, 6. 11. 2014 Řeka Jizera Největší pravostranný přítok Labe (cca 165 km). Propojuje státní hranice s Polskem, turistické regiony Jizerské hory, Krkonoše, Český ráj, Střední Čechy (Polabí)

Více

PŘÍLOHA Č. P7-02-01: KONCEPCE DOPRAVY V OBLASTI JABLONECKA (DSOJ)

PŘÍLOHA Č. P7-02-01: KONCEPCE DOPRAVY V OBLASTI JABLONECKA (DSOJ) PŘÍLOHA Č. P7-02-01: KONCEPCE DOPRAVY V OBLASTI JABLONECKA (DSOJ) DOPRAVA DO/Z BEDŘICHOVA KONCEPT DOPRAVY V RELACI JABLONEC N.NIS. BEDŘICHOV Na základě charakteristik produkce a atrakce je třeba posuzovat

Více

OBCHODNÍ A PRŮMYSLOVÁ ZÓNA LIBEREC SEVER

OBCHODNÍ A PRŮMYSLOVÁ ZÓNA LIBEREC SEVER Obchodní a průmyslová zóna, září 2004 CELKOVÉ INFORMACE Obchodní a průmyslová zóna je umístěna v severozápadníčásti Liberce, v katastrálním území Růžodol I. a Stráž nad Nisou. Nachází se v nezastavěném

Více

Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko

Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko 1. Cílem dotazníkového šetření Dotazníkové šetření je jedním ze způsobů, jak lze zjistit názory, přání a potřeby obyvatel. Cílem šetření,

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

SEMILSKÉ DOTEKY VODY ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ VE FÁZI STUDIE TŘETÍ A ZÁVĚREČNÁ DEBATA ARCHIKTEKTŮ A OBČANŮ SEMIL

SEMILSKÉ DOTEKY VODY ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ VE FÁZI STUDIE TŘETÍ A ZÁVĚREČNÁ DEBATA ARCHIKTEKTŮ A OBČANŮ SEMIL SEMILSKÉ DOTEKY VODY ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ VE FÁZI STUDIE TŘETÍ A ZÁVĚREČNÁ DEBATA ARCHIKTEKTŮ A OBČANŮ SEMIL Atakarchitekti: Jiří Jandourek Jana Medlíková Zuzana Paučová Jitka Trevisan

Více

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu Kap 10-2003.qxd 10.1.2003 14:53 Page 213 213 Cestování součást moderního životního stylu Cestovní ruch se ve druhé polovině dvacátého století prosadil jako nejvýraznější společenský, kulturní i ekonomický

Více

Pardubický kraj. Situace na trhu práce

Pardubický kraj. Situace na trhu práce Pardubický kraj Situace na trhu práce Mapa Pardubického kraje údaje o nezaměstnanosti k 30.9.2014 Počet obyvatel: Pardubický kraj 516 440 Chrudim 104 206 Pardubice 168 237 Svitavy 104 971 Ústí nad Orlicí

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy

Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy Autor: Ing. Jiří Vomlel, Ph.D. ÚTIA, Akademie věd České Republiky Pod vodárenskou věží 4 Praha 8 Libeň 182 08 email: vomlel@utia.cas.cz

Více

Podpora malého a středního podnikání, podpora inovací, vývoje a výzkumu ze strany Libereckého kraje

Podpora malého a středního podnikání, podpora inovací, vývoje a výzkumu ze strany Libereckého kraje Podpora malého a středního podnikání, podpora inovací, vývoje a výzkumu ze strany Libereckého kraje Regionální inovační mítink Liberec, 4. listopadu 2010 Vize, cíle..diverzifikovaná ekonomická základna

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

Český Brod do roku 2022. Duben 2010

Český Brod do roku 2022. Duben 2010 Plnění Strategického plánu města m Český Brod do roku 2022 Duben 2010 Vznik strategického plánu Zahájen jení prací na strategickém m plánu prosinec 2006 Schválen lení strategického plánu zastupitelstvem

Více

Ing. Jitka Zikmundová, MBA Workshop Kašperské Hory, středa 20.6.2012

Ing. Jitka Zikmundová, MBA Workshop Kašperské Hory, středa 20.6.2012 Ing. Jitka Zikmundová, MBA Workshop Kašperské Hory, středa 20.6.2012 23.11.2011 prezentace záměru tvorby strategie cestovního ruchu pro město Kašperské Hory radě města 6.12.2011 rozhovor s paní starostkou

Více

na křižovatce silnic I/10 a III/2886 (směr k obci Navarov) na silnici I/10 na zastávce PAD "Plavy,,žel.st."

na křižovatce silnic I/10 a III/2886 (směr k obci Navarov) na silnici I/10 na zastávce PAD Plavy,,žel.st. Stávka v dopravě Upozorňujeme cestující, že z důvodu stávky vyhlášené dopravními odborovými organizacemi na čtvrtek 16. 6. 2011 od 00.00 do 24.00 hodin pravděpodobně dojde k úplnému zastavení dopravy.

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2014 až 2022 Jablonná, červen 2014 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

Harmonogram výzev pro IROP na rok 2015

Harmonogram výzev pro IROP na rok 2015 1 Název Identifikace Celková alokace Harmonogram výzev pro IROP na rok 015 Alokace plánové (podpora) Zacílení Územní plány. Podpora průběžná 60 000 000 55 500 000 94 500 000 07/015 0/017 Pořízení územních

Více

Výstup z 1. jednání - SWOT analýza území MAS Horní Pomoraví

Výstup z 1. jednání - SWOT analýza území MAS Horní Pomoraví Výstup z 1. jednání - SWOT analýza území MAS Horní Pomoraví Pozn. zvýrazněná hesla získala preferenční hlasy (počet) jako důležitá S Silné stránky Příroda, ŽP, environmentální výchova (EVVO) životní prostředí,

Více

Akční plán na léta 2008-2010 DODATEK Č.1 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA LITOMYŠL PRO OBDOBÍ 2008 2015

Akční plán na léta 2008-2010 DODATEK Č.1 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA LITOMYŠL PRO OBDOBÍ 2008 2015 Akční plán na léta 2008-2010 DODATEK Č.1 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA LITOMYŠL PRO OBDOBÍ 2008 2015 OBSAH 2 DOPLNĚNÍ PŘEHLEDU PROJEKTŮ AKČNÍHO PLÁNU NA LÉTA 2008 2010...5..2. 1.1 Doplnění projektu 5...2

Více

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související Seznam priorit a jednotlivých typů záměrů z programu SROP a JPD 2, které nevyžadují předložení dokladu o vlivu projektu na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 )

Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) Stránka 1 z 6 Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) A. VEŘEJNÁ SPRÁVA, INFORMOVANOST, STRATEGICKÝ ROZVOJ B. ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SOCIÁLNÍ

Více

Strategický plán města Olomouce. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Strategický plán města Olomouce. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu Strategický plán města Olomouce Strategický plán města Olomouce byl schválen v prosinci 2007 zastupitelstvem města o počtu 45 členů, z toho bylo 10 žen tj. 22%. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického

Více

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e ( Plán rozvoje na r. 2007 2010 ) 1. úvod Plán obnovy obce Vranovice byl zpracován a schválen ZO dne 1.8.1994 a v r. 1996 došlo k první a také poslední aktualizaci.

Více

Regionální operační program NUTS II Severovýchod 2007-2013. www.rada-severovychod.cz

Regionální operační program NUTS II Severovýchod 2007-2013. www.rada-severovychod.cz Regionální operační program NUTS II Severovýchod 2007-2013 Zveme Vás do severovýchodních Čech: mezi Krkonoše, Orlické a Jizerské hory do regionu s historickou a kulturní tradicí Chcete odpočívat a bavit

Více

MAS Horní Pomoraví - lidé, příroda a tradice

MAS Horní Pomoraví - lidé, příroda a tradice MAS Horní Pomoraví o.p.s. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Horní Pomoraví SWOT analýza MAS Horní Pomoraví - lidé, příroda a tradice Zpracováno v rámci roku 2014 SWOT analýza

Více

Partnerství pro Liberecký kraj

Partnerství pro Liberecký kraj Partnerství pro Liberecký kraj -podpořen ze Společného regionálního operačního programu, opatření 3.3, - posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů v rámci strukturálních

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Nové Město nad Metují I.

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Nové Město nad Metují I. CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Nové Město nad Metují I. KONTAKT Adresa: Domov Dědina Nádražní 709 517 73 Opočno Telefon: 493 814 563 Web: www.domov-dedina.cz Email: opocno@domov-dedina.cz VIZE Chci žít v místě, kde

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více