PROGRAM ROZVOJE MĚSTA SEMILY AKTUALIZACE PRO OBDOBÍ Strategie. Analýza - vize. Příjemce (nositel projektu): Město Semily

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROGRAM ROZVOJE MĚSTA SEMILY AKTUALIZACE PRO OBDOBÍ 2012-2015. Strategie. Analýza - vize. Příjemce (nositel projektu): Město Semily"

Transkript

1 Strategie PROGRAM ROZVOJE MĚSTA SEMILY AKTUALIZACE PRO OBDOBÍ Analýza - vize Příjemce (nositel projektu): Město Semily Konzultant: SPF Group, v.o.s.

2 OBSAH Obsah Úvod...Chyba! Záložka není definována. 2 Profil města Základní charakteristika Obyvatelstvo Hospodářství a trh práce Školství Sociální a zdravotnické služby Kultura Sport Cestovní ruch Doprava Technická infrastruktura Bydlení Životní prostředí Hospodaření města SWOT analýza Metodika Dílčí SWOT: Ekonomický rozvoj města Dílčí SWOT: Lidské zdroje Dílčí SWOT: Technická a dopravní infrastruktura Dílčí SWOT: Životní prostředí Dílčí SWOT: Rozvoj území Dílčí SWOT: Občanská společnost Souhrnná SWOT analýza Analýza volebních programů Vyhodnocení Programu rozvoje města Semily Vyhodnocení naplňování projektů Vyhodnocení naplňování opatření Vize a strategie rozvoje města Pojetí vize a strategie Vize Strategie Návrhová část (priority, problémy, opatření)...chyba! Záložka není definována. 7.1 Priorita 1: Ekonomický rozvoj města...chyba! Záložka není definována. 7.2 Priorita 2: Doprava a dopravní infrastruktura...chyba! Záložka není definována. 7.3 Priorita 3: Životní prostředí a technická infrastruktura...chyba! Záložka není definována. 7.4 Priorita 4: Občanská vybavenost, bydlení a veřejná prostranstvíchyba! Záložka není definována. 7.5 Priorita 5: Občanská společnost a lidské zdroje...chyba! Záložka není definována. 8 Akční plán Chyba! Záložka není definována. 2

3 1 PROFIL MĚSTA Profil města představuje souhrn základních informací o městě Semily a je úvodní částí programu rozvoje města. Cílem analýzy je shromáždit a interpretovat takové informace o městě, které jsou relevantní pro přípravu strategického plánu, resp. jeho návrhové části. Do analýzy jsou proto zařazeny jen ty informace, které mají relevanci ve vztahu k volbě strategie a rozvojových priorit města. Cílem analýzy není shromáždit veškeré informace a být tak samoúčelným výstupem. Analýza města se člení do několika kapitol, které se liší obsahově i metodicky. Analýza zahrnuje pohled na město jako na objekt (tedy sídlo) i pohled na subjekty, které ve městě existují (správa města, organizace působící ve městě, obyvatelé města). Kombinuje tedy (relativně) objektivní informace získané z publikací a statistických zdrojů s informacemi více či méně subjektivními, čerpajícími z průzkumů a anket mezi jednotlivými subjekty, které ve městě žijí a působí. Jednotlivé části analýzy jsou tedy v jistém smyslu autonomními výstupy, které poskytují různý úhel pohledu na jednotlivá témata a problémy. METODIKA Metodika analýzy využívá několika dílčích metodických postupů. Mezi ty podstatné patří: práce se statistickými a dalšími daty (zejména data ČSÚ ze sčítání lidu, ročenek apod.) vč. jejich porovnání v čase a prostoru, porovnání existujících analýz, strategií, generelů a studií, průzkumy obyvatel a významných subjektů ve městě. Analýza důsledně usiluje o zarámování pozice Semily v širším kontextu a využívá částečně metodiky benchmarkingu. Za tím účelem jsou jednotlivé údaje o městě tam, kde je to možné, porovnávány s referenčními jednotkami. Za referenční jednotky byla ve většině případů vybrána města srovnatelná se Semily svou velikostí, polohou a sociálně-ekonomickou strukturou (Turnov, Železný Brod, Jilemnice, Nová Paka). Jednotlivé údaje jsou dále porovnány v časových řadách. Důsledně jsou použita nejnovější data, což v některých případech znamená rok 2010, v jiných případech však např. rok 2001, kdy proběhlo zatím poslední sčítání lidu, domů a bytů. Obecně jsou časové řady konstruovány tak, aby postihly vývoj v posledních cca 10 letech, příp. v celém období po roce ZDROJE INFORMACÍ Analýza využívá různorodých primárních i sekundárních zdrojů informací. Mezi nejdůležitější zdroje patří: průzkumy a ankety mezi obyvateli města, obecně dostupné statistické informace, obecně dostupné odborné publikace a studie, předchozí verze programu rozvoje města, studie, analýzy, generely, ankety a statistické ročenky, které zpracovalo či vydalo město, případně jiná organizace působící ve městě. 3

4 1.1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA Semily jsou městem s rozšířenou působností ležícím na severovýchodě Čech a jihovýchodě Libereckého kraje v okresu Semily. Město Semily má zhruba 9000 obyvatel a je tak nejmenším okresním městem v kraji. Leží v kotlině na soutoku řeky Jizery a Olešky v nadmořské výšce 340 m n. m. Rozloha Semil je 16,31 km 2 a město se dále člení na 4 místní části (Semily, Podmoklice, Spálov, Bítouchov). Tabulka 1: Základní údaje o Semilech Status: město Kraj: Liberecký Okres: Semily (CZ0514) Katastrální výměra: 16,31 km² Obyvatel: 8830 Zeměpisná šířka: 50 36' 15" Zeměpisná délka: 15 20' 27" Nadmořská výška: 340 m n. m. Místní části: Semily, Bítouchov, Podmoklice a Spálov V hierarchii sídel patří Semily mezi mikroregionální střediska. Administrativní význam Semil v důsledku statutu okresního města byl a částečně stále je výrazně vyšší než význam z hlediska ekonomiky, kultury, vzdělanosti apod. Důsledkem zániku okresních úřadů a snížení významu okresů ve správní hierarchii a dále problémů, do nichž se dostaly dříve významné průmyslové obory (textilní průmysl, výroba hraček apod.), je pozvolný pokles významu města v posledních 20 letech. Této skutečnosti napomáhá i obecně špatná dopravní dostupnost města a jeho poloha mimo hlavní sídelní aglomerace a osy. 1.2 OBYVATELSTVO SHRNUTÍ Relativně rychlý pokles počtu obyvatel v posledních letech z důvodu obecných trendů, zániku některých zaměstnavatelů, nedostatku pracovních příležitostí a cíleného vystěhování čtvrti Kolonka s koncentrací sociálně nepřizpůsobivých občanů. Pokles obyvatel je důsledkem demografického vývoje a částečně také migrace. Zřetelné stárnutí obyvatel v posledních letech, v rámci srovnávaných měst je tento proces zatím spíše pomalejší, ale nabývá na rychlosti. V rámci srovnávaných měst průměrná vzdělanostní úroveň obyvatel. 4

5 1.2.2 VÝVOJ POČTU OBYVATEL Ve srovnání s okolními městy město Semily zaznamenává za posledních 10 let největší úbytek obyvatelstva. Největší úbytek byl zaznamenán v období let 2001 až 2003, kdy došlo k absolutnímu poklesu o 167 obyvatel. Za příčinu tohoto poklesu můžeme považovat snížení nabídky pracovních míst (Hybler, AXL, Tofa) a tím vyvolaná migrace obyvatel za prací s následným stěhováním. Další možnou příčinou je pokles přirozeného přírůstku a vzhledem k nedostatku volných pracovních míst i pokles migračního přírůstku a rovněž vystěhování lokality Kolonka, v níž žili převážně sociálně nepřizpůsobiví obyvatelé. Tabulka 2: Vývoj počtu obyvatel ve městě Město Index 2010/2001 Semily ,95 Nová Paka ,02 Turnov ,99 Jilemnice ,97 Železný Brod ,00 Pozn.: Údaje jsou vždy k příslušného roku. Tabulka 3: Demografická data za město Semily rok stav k 1.1. narození zemřelí přistěhovalí vystěhovalí přírůstek přirozený migrační celkový Stav k Pozn.: Tabulka ukazuje bilanci obyvatel pro každý rok. Z tohoto důvodu se počet obyvatel k předchozího roku a k roku následujícího shodují. S výjimkou let 2004 až 2007 je přirozený přírůstek záporný - více zemřelých než narozených. To je i důsledkem věkové struktury obyvatelstva - zvyšující se podíl občanů, kteří již nejsou v reprodukčním věku. Nedostatek pracovních příležitostí má za následek úbytek obyvatelstva - stěhování za prací. Spolu s klesajícím podílem mladistvých na celkovém počtu obyvatel města hrozí městu Semily, že se v blízké budoucnosti stane městem důchodců téměř zcela závislých na důchodech a sociálních službách. 5

6 1.2.3 STRUKTURA OBYVATEL PODLE VĚKU A VZDĚLÁNÍ Ve všech srovnávaných městech dochází ke snižování podílů dětí (do 14 let) na celkovém počtu obyvatel a ke zvyšování podílů důchodců (nad 65 let). Města stárnou a jedním z vlivů je i prodlužování průměrné délky života a snižování porodnosti. Z této věkové struktura vyplývá, že dochází ke snižování počtu žáků a tím i nároků na nové třídy spíše půjde o opačnou tendenci. Na straně druhé se bude zvyšovat poptávka po různých službách sociálního charakteru, pečovatelské, denní stacionáře, což přímo vyplývá ze zvyšujícího podílu starší generace na celkovém počtu obyvatel města. Tabulka 4: Věková struktura obyvatelstva Město index 2009/2001 Semily věk , ,16 Nová Paka věk , ,19 Turnov věk , ,17 Jilemnice věk , ,24 Železný Brod věk , ,13 Tabulka 5: Podíl obyvatel ve věku 65 a více let na celkovém počtu obyvatel (%) Město index 2009/2001 Semily 14,01 14,14 14,87 15,75 16,87 1,20 Nová Paka 14,30 14,65 15,12 15,81 16,77 1,17 Turnov 15,80 16,11 16,47 17,06 18,57 1,17 Jilemnice 11,79 12,48 13,20 13,96 14,89 1,26 Železný Brod 13,81 13,86 14,17 14,73 15,58 1,13 Nejvyšší dynamiku růstů podílů důchodců zaznamenává město Jilemnice, nejvyšší podíl je v Turnově. Tato statistika odráží věkovou strukturu obyvatel srovnávaných měst. Výhledově je nutno tuto okolnost zapracovat i do rozvojových programů jednotlivých měst. Je nutno počítat s různými aktivitami, které jsou vhodné, přímo žádané touto skupinou občanů. Ani zvyšování věku pro odchod do důchodů pravděpodobně nestihne eliminovat přírůstek důchodců z titulu prodlužování věku. 6

7 Tabulka 6: Srovnání dosaženého stupně vzdělání osob ve věku 15 a více let v roce 2001 (%) Město základní vyučení vyšší odborné a úplné středoškolské vysokoškolské Semily 23,4 38,3 30,1 8,2 Nová Paka 20,2 42,3 29,9 6,9 Turnov 18,2 37,1 33,1 9,5 Jilemnice 19,8 36,6 33,5 9,0 Železný Brod 21,8 42,9 28,4 5,9 Nejvyšší podíl vzdělání bez maturity 64,7 % dosahuje město Železný Brod, které zároveň vykazuje i nejnižší podíl vysokoškolsky vzdělaných občanů. Město Semily dosahuje ve srovnání s uvedenými městy průměrných hodnot. 1.3 HOSPODÁŘSTVÍ A TRH PRÁCE SHRNUTÍ Industriální tradice města sahající do doby průmyslové revoluce. Rozvoj zpracovatelského průmyslu byl podporován i v období socialismu. Zánik některých zaměstnavatelů (průmysl) po roce 1989 v důsledku restrukturalizace ekonomiky a nástupu levné asijské konkurence. Oslabení průmyslu v ekonomice města, naopak dlouhodobě silný podíl sektoru veřejných služeb a administrativy. Vysoká míra podnikatelské aktivity, zejména živnostníků a malých podnikatelů. Spíše nízká (byť v čase spíše rostoucí) vyjížďka za zaměstnáním ze Semil do vzdálenějších lokalit, relativní prostorová izolovanost pracovního trhu. Vyšší a rostoucí míra nezaměstnanosti, v rámci srovnávaných měst ale spíše průměrná. Stagnace počtu pracovních míst Problém strukturální nezaměstnanosti sleduje charakteristiky běžné i v jiných částech Česka (podíl nezaměstnaných klesá s rostoucím vzděláním, problém nezaměstnanosti absolventů a osob v předdůchodovém věku, velký počet neobsazených pracovních pozic kvalifikovaných dělníků a techniků) EKONOMIKA MĚSTA Ekonomika města Semily byla tradičně založena na průmyslových odvětvích. Tradice těchto oborů (textilní, dřevozpracující průmysl či hračkářství) sahá do 19. století do doby průmyslové revoluce, během níž proběhla silná industrializace českého severního pohraničí. Během socialistického období se pozice těchto průmyslových oborů ve města udržela. Od 90. let 20. století se však význam těchto odvětví průmyslu v Semilech snižuje. Došlo k zániku či omezení výroby významných podniků. Důvodem byla ztráta trhů v zemích bývalého socialistického bloku a nenalezení trhů nových, tlaky na restrukturalizaci průmyslové výroby a rovněž nástup levných konkurenčních výrob v Asii, zejména v Číně. 7

8 Zaměstnanost v průmyslu tak dnes v Semilech dosahuje ve srovnání s jinými městy poměrně nízkých hodnot (cca třetinový podíl na celkovém počtu ekonomicky aktivních obyvatel). Semily mají vysoký podíl zaměstnanosti ve veřejné a státní správě, školství, zdravotnictví, což příznivě ovlivňuje nižší míru nezaměstnanosti, relativně stabilní kupní sílu i stabilitu pracovních míst. Příznivě lze hodnotit také vysokou míru podnikatelské aktivity, zvláště v případě fyzických osob a menších podniků obecně. Drobné podnikání má ve městě tradici a jeho rozvoj stimuloval také zmíněný úpadek velkých zaměstnavatelů. Tabulka 7: Ekonomické subjekty na území měst k celkem fyzické osoby právnické osoby Počet z toho obchodní společnosti z toho družstva z toho sdružení Podíl na celkovém počtu obyvatel v % celkem fyzické osoby právnické osoby Semily ,9 21,2 4,7 Turnov ,8 20,4 5,4 Jilemnice ,5 20,8 3,7 Železný Brod ,1 20,0 5,1 Tabulka 8: Zaměstnanost ekonomicky aktivních občanů v % dle odvětví v roce 2001 zemědělství a lesnictví průmysl stavebnictví obchod a služby doprava a telekomunikace veřejná správa, školství, zdravotnictví Semily 1,7 36,5 7,2 9,3 5,7 21,6 Nová Paka 1,7 41,9 6,7 12,5 5,6 15,1 Turnov 1,7 37,7 5,8 8,9 6,3 15,0 Jilemnice 2,3 34,0 6,7 9,6 5,1 21,0 Železný Brod 0,8 57,4 5,2 6,2 4,2 10, NEZAMĚSTNANOSTI A TRH PRÁCE Již "tradičně" je nejnižší míra nezaměstnanosti ze srovnávaných měst v Turnově. Velice dobrá dostupnost do měst s koncentrací pracovních příležitostí (Mladá Boleslav, Liberec, Jablonec nad Nisou) se příznivě projevuje na zaměstnanosti obyvatelstva. Semily "doplácejí" na špatnou dopravní dostupnost. Tabulka 9: Míra nezaměstnanosti Rok Semily Nová Paka Turnov Jilemnice Železný Brod ,28 8,88 5,94 8,82 6, ,90 8,11 5,39 8,27 5, ,94 6,74 4,77 6,40 6, ,72 9,41 9,04 11,02 14, ,32 9,56 9,62 11,05 12,63 8

9 Tabulka 10: Vyjíždějící do zaměstnání v roce 2001 Vyjíždějící do zaměstnání Semily Nová Paka Turnov Jilemnice Železný Brod v rámci obce 69,9 62,3 72,9 63,7 64,0 v rámci okresu 14,6 20,1 7,3 13,6 16,9 v tom v rámci kraje 6,5 4,9 8,3 1,1 10,4 do jiného kraje 6,5 8,4 7,0 16,8 4,7 Míra nezaměstnanosti se výrazně projevuje v dojíždění do zaměstnání. Turnov s nejnižší mírou nezaměstnanosti má nejvyšší procento zaměstnaných v rámci obce - téměř 73%. Vysoké procento vyjížďky za prací do jiného kraje ve městě Jilemnice je dáno jeho polohou na rozmezí dvou krajů: Liberecký a Královéhradecký. Graf 1: Počty uchazečů o zaměstnání v mikroregionech v roce

10 Graf 2: Věkové složení uchazečů o zaměstnání Volná pracovní místa nepřevyšují počet nezaměstnaných, ale kvalifikační požadavky na volná pracovní místa značná část nezaměstnaných nesplňuje. Více než polovina pracovních míst vyžaduje vyučení (mezi požadované profese patří např. dělník v průmyslu, kovoobráběč, švadlena, stavební dělníci, brusič skla a dělníci v zemědělství, v posledních letech stoupá zájem o personál v restauracích - číšník nebo kuchař a o řidiče nákladních automobilů). Naopak mezi nezaměstnanými se nejčastěji objevují absolventi středních škol, prodavačky, zedníci, truhláři a tkadleny. Ve srovnání se sousedícími regiony se na Semilsku nezvyšuje počet volných pracovních míst. Rekvalifikační kurzy navštěvují nejvíce lidé ve věku let, lidé vyučení a s úplným středním vzděláním s maturitou, a lidé nezaměstnaní do půl roku. Důvody nezaměstnanosti jsou ze 40 % nepružnost občanů (neochota cestovat za prací i v rámci okresu a neochota učit se nové), z 25 % nedostatečná kvalifikace, z 20% nedostatečná nabídka pracovních míst a z 15 % příliš mnoho nároků na práci v určitém oboru. Vzestup míry nezaměstnanosti se promítl do všech kategorií dosaženého vzdělání. Ve vzdělanostní skladbě uchazečů o zaměstnání se neudály žádné převratné změny. Podle dosažené kvalifikace dominovala, stejně jako v předchozích letech, skupina uchazečů s výučním listem. Ti tvořili 45,6 % z celkového počtu evidovaných nezaměstnaných a jejich podíl se rozšířil o další 2,3 %. Mezi vyučenými bylo v závěru roku nejvíce kuchařů číšníků (170), prodavačů (167) a zedníků (145). Druhou nejpočetnější skupinou jsou uchazeči se základním vzděláním, kteří se podíleli na celkovém počtu osob bez práce 21,7 %. Mezi středoškolsky vzdělanými uchazeči byli nejčastěji zastoupeni absolventi ekonomie a podnikání (165) a gymnazisté (149). O dalších 32 uchazečů se rozrostly počty uchazečů s bakalářským a vysokoškolským vzděláním. Mezi nimi je evidováno nejvíce absolventů následujících oborů: strojní inženýrství (10 osob), strojní technologie (6), ekonomika a management (9) a pedagogika (8). Nadále však platí, že vysokoškolsky vzdělaní lidé najdou pracovní uplatnění nejsnáze. 10

11 Graf 3: Důvody nezaměstnanosti Graf 4: Vzdělanostní struktura uchazečů o zaměstnání 11

12 1.4 ŠKOLSTVÍ SHRNUTÍ Na základě demografického vývoje vyvstává do budoucna nutnost řešit další využití stávajících kapacit základního školství. Jako nezbytné se jeví dokončení rekonstrukce budovy v ul. J. Žižky tak, aby bylo možné soustředit waldorfské školství do jednoho místa (souvisí s plánovaným přesunem některých oborů ZUŠ). Potřebné se jeví soustředit všechny obory vyučované na ZUŠ Semily z pěti odloučených pracovišť do dvou budov (v návaznosti na řešení ZŠ a SŠ waldorfské). Velkou pozornost je nutné věnovat modernizaci vnitřního vybavení škol a školských zařízení a rovněž vybudování nové MŠ v areálu Pod Vartou ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ Nabídka předškolního, základního a středního školství, včetně možností volnočasových aktivit dětí a mládeže je zajišťována následovně. Předškolní školství: Mateřská škola Pod Vartou - má 2 třídy a je zde umístěno 56 dětí, kromě základní péče nabízí výuku na počítačích nebo výuku angličtiny. Je umístěna ve stavebně nevyhovujícím, bariérovém objektu. Mateřská škola Luční - má 6 tříd s kapacitou 150 dětí, nabízí program pro rozvoj motoriky, dramatickou a hudební výchovu, program pro nápravu výslovnosti a oddělení s křesťanským zaměřením. Objekt školky je pouze částečně zateplen, je nutné dokončit stavební úpravy objektu včetně vybudování malé tělocvičny ve stávajících prostorách objektu. Mateřská škola speciální - má 3 třídy s kapacitou 38 dětí, školka je zaměřena na péči o děti s kombinovanými a těžšími vadami, na péči se podílejí zdravotní a rehabilitační sestry z Dětského centra. Mateřská škola waldorfská - má 2 třídy s kapacitou 32 dětí, školka má program zaměřený na hudební a výtvarnou činnost školka nemá vyhovující prostory. Do budoucna se plánuje výstavba moderního komplexu budov, ve 4 třídách budou umístěny děti z obou MŠ v areálu Pod Vartou. Základní školství: Základní škola Ivana Olbrachta má 15 tříd s kapacitou 450 žáků a sídlí ve dvou budovách. Na Komenského náměstí sídlí 1. stupeň ZŠ, toto odloučené pracoviště se 7 třídami je v majetku města, 2.stupeň s 8 třídami se nachází v pronajatých prostorách Gymnázia I. Olbrachta. Základní škola Dr. Františka Ladislava Riegra v Řekách - má 17 tříd s kapacitou 675 žáků, součástí koncepce školy je integrace handicapovaných dětí. Základní a střední škola waldorfská sídlí ve dvou objektech ve Špidlenově ulici, kde jsou umístěny třídy základní školy, a v objektu školy v ulici J. Žižky, kde je umístěno převážně waldorfské lyceum. Záměrem je přesunout postupně, dle finančních možností, do tohoto areálu i základní školu. 12

13 Základní umělecká škola je umístěna v objektu na Komenského náměstí, nabízí širokou škálu výuky hudebních a výtvarných oborů. Prostorová situace ZUŠ se výrazně zlepšila vybudováním nových místnosti v podkroví, ve kterých probíhá výuka hudebního a výtvarného oboru. Tato instituce však má četná detašovaná pracoviště. Do budoucna je potřebné soustředit všechny obory vyučované ZUŠ Semily z pěti odloučených pracovišť do dvou budov. Základní škola praktická a Základní škola speciální - jsou umístěny v objektu Základní školy Dr. F. L. Riegra v Řekách, detašované pracoviště sídlí v MŠ speciální, Na Olešce. Základním cílem města je zefektivnění provozu škol při zachování úrovně podmínek vzdělávání (případně jejich zlepšení). ZŠ speciální Semily, jejímž zřizovatelem je Liberecký kraj, má své sídlo v ulici Nádražní 213. SVČDM - Středisko volného času dětí a mládeže Semily sídlí v budově města, Tyršova ulice 380, je zaměřeno na podporu mimoškolních aktivit dětí a mládeže. Střední školství: Gymnázium Ivana Olbrachta Semily - Nad Špejcharem 574 (budova je majetkem kraje, zřizovatelem je též kraj). Nabídka umožňuje uspokojit zájemce ve čtyřletém a osmiletém studium, dále pak probíhá vzdělávání dospělých a zapojení do projektů celoživotního vzdělávání (semilské gymnázium je od roku 1990 školou zařazenou do sítě UNESCO, je také místním centrem vzdělanosti v rámci projektu Centra vzdělanosti Libereckého kraje a pořádá v rámci doplňkové činnosti řadu kurzů pro různé subjekty a veřejnost). Integrovaná střední škola Semily - sídlí v ul. 28. října 607 (majetek kraje, zřizovatelem je rovněž kraj), nabízí studijní obory (stavebnictví, nástavbové studium) i učební obory (truhlář, instalatér, zedník, elektrikář, klempíř, tesař, provoz služeb). Základní a střední škola waldorfská zřizovatelem je Město Semily (informace viz výše přehled základních škol). Pro město je důležitá existence všech tří středních škol (i když v případě gymnázia a integrované střední školy není jejich zřizovatelem) z důvodu zajištění kvalitní vzdělávací infrastruktury a širokého spektra vzdělávacích programů PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Předškolní vzdělávání v Semilech je realizováno ve 4 MŠ s celkovou kapacitou 276 míst. Tabulka 11: Kapacita mateřských škol v Semilech Název MŠ MŠ waldorfská MŠ Pod Vartou MŠ speciální MŠ Luční Celkem Maximální kapacita 32 dětí 56 dětí 38 dětí 150 dětí 276 dětí Z počtu skutečně narozených dětí v letech je zřejmé, že porodnost kulminovala v roce Od tohoto roku lze sledovat klesající tendenci v počtu narozených dětí (výjimkou je rok 2010). 13

14 Graf 1: Vývoj počtu narozených dětí v Semilech v letech Pozn.: V případě roku 2011 se jedná o odhad na základě údajů za leden červen. Současné kapacity v MŠ v Semilech zřizovaných Městem Semily jsou 100% naplněny a do roku 2009 pokrývaly všechny požadavky rodičů na umístění dětí. Do MŠ byly přijímány i děti mimosemilské, při zápisu do MŠ v roce 2010 nastala poprvé situace, kdy nebylo možno vyhovět všem rodičům, kteří k zápisu přišli. V dalších letech by se situace měla vrátit k normálu a stávající kapacita v MŠ bude opět dostačující. Prostorové řešení se však jako vyhovující nejeví. Proto byla vypracována architektonická studie na výstavbu nové 4- třídní mateřské školy v areálu Pod Vartou. Současná budova je již dožilá. Všechny mateřské školy v Semilech byly zřízeny jako příspěvkové organizace. Město Semily financuje provozní náklady, ty jsou realizovány především prostřednictvím příspěvku na provoz, další neinvestiční výdaje na školství tvoří výdaje na opravy a údržbu budov hrazené přímo z rozpočtu města. Finanční prostředky na pokrytí přímých nákladů na vzdělávání jsou přidělovány školám a školským zařízením prostřednictvím krajských normativů. Jedná se o prostředky na platy nebo mzdy vč. výdajů souvisejících, výdaje na učebnice a učební pomůcky, které jsou poskytovány bezplatně, výdaje na další vzdělávání pedagogických pracovníků a na činnosti, které přímo souvisejí s rozvojem školy a kvalitou vzdělávání. Z grafu vyplývá, že k nejdražším mateřským školám patří MŠ speciální, to je dáno nadstandardní péčí a maximálním možným počtem dětí ve třídě (cca 14 dětí) oproti běžným třídám s max. počtem dětí 24 (možno naplnit třídy do počtu 28 dětí, a to se souhlasem zřizovatele). Snižování nákladů ve všech MŠ za poslední 3 roky je dáno metodikou tvorby příspěvku se značným racionalizačním podtextem. 14

15 Graf 2: Roční náklady mateřských škol Pozn.: Jedná se o roční náklady v Kč přepočtené na 1 dítě navštěvující danou MŠ ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Město zřizuje 4 ZŠ a 1 ZŠ je zřizována Libereckým krajem. Celková kapacita umožňuje zajistit podmínky dle zák. 561/2004 Sb. (školský zákon) pro plnění povinné školní docházky dětí s místem trvalého pobytu. Do škol dojíždějí i děti z okolních obcí. Tabulka 12: Kapacita základních škol v Semilech Název ZŠ ZŠ, Jizerská 564 ZŠ I.O. obě budovy ZŠ wald., Tyršova 485 ZŠ prakt. a spec., Jizerská 564 Celkem Maximální kapacita 675 dětí 450 dětí 270 dětí 75 dětí 1470 dětí Počet žáků v základních školách zřizovaných městem vykazuje v souvislosti s demografickým vývojem postupný pokles. Kapacity stávajících základních škol nejsou optimálně využity. Jedním z problémů, které bude nutné do budoucna řešit, je vhodné využití těchto kapacit. V tabulce uveden průměrný počet žáků na třídu (souhrnný údaj za všechny semilské ZŠ). Tabulka 13: Vybrané údaje o základních školách v Semilech Ukazatel 2008/ / /11 počet žáků - celkem Ø počet žáků ve třídě 19,8 18,4 19,7 počet tříd počet tříd při optimálním počtu 23 žáků v 1 třídě

16 Graf 3: Vybrané údaje o základních školách v Semilech K nejdražším základním školám patří ZŠ I.Olbrachta. kde 1. stupeň sídlí ve vlastních prostorách, 2. stupeň je v pronájmu Gymnázia. Nejnižší náklady jsou u ZŠ praktické a ZŠ speciální, která je školou nejmenší co do počtu dětí. Tato škola sdílí prostory se ZŠ Dr.F.L.Riegra v Řekách, detašované pracoviště se nalézá v budově MŠ speciální na Olešce. Graf 4: Roční náklady základních škol Pozn.: Jedná se o roční náklady v Kč přepočtené na 1 dítě navštěvující danou ZŠ. 16

17 1.5 SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY SHRNUTÍ Dětské centrum nabízející komplexní zdravotnické a sociální služby pro tuto věkovou kategorii. Nově byla zřízena sociálně terapeutická dílna Fokus pro osoby s duševním onemocněním nebo mentálním postižením. Dostatečné a kvalitní zajištění služeb pro seniory. Schválený Komunitní plán sociálních služeb regionu Semilsko. Nemocnice s 5 odděleními je hlavním zdravotnickým zařízením ve městě, nosným oborem je chirurgie a ortopedie, v roce 2009 proběhla reprofilizace lůžek SOCIÁLNÍ SLUŽBY Město Semily je zřizovatelem dvou příspěvkových organizací, které se zabývají sociálními službami: p.o. Sociální služby Semily, p.o. Dětské centrum Semily. Sociální služby Semily mají registrované 4 sociální služby, a to: domov pro seniory, domov se zvláštním režimem, odlehčovací služby, terénní pečovatelská služba. V rámci bydlení pro seniory a osoby se zdravotním postižením jsou zřízeny byty se zvláštním určením, které poskytují ubytování, služby spojené s ubytováním a služby základní péče. V případě Dětského centra Semily se jedná o sociálně-zdravotní zařízení s registrovanou sociální službou denní stacionář. Posláním denního stacionáře je poskytování sociálních služeb dětem se zdravotním postižením nebo dětem z nepříznivého sociálního prostředí tak, aby u nich docházelo k přirozenému, nenásilnému a včasnému začleňování do společnosti. Snahou a posláním denního stacionáře je individuální zkvalitnění života každého dítěte a tím i jeho rodiny. Dětské centrum poskytuje sociální služby, speciálně pedagogickou péči, zdravotnickou péči, rehabilitaci, logopedii a různé fakultativní činnosti. Cílovou skupinou jsou děti, přijímané na doporučení lékaře, psychologa nebo jiného specialisty. Dále děti se zdravotním postižením (mentálním, tělesným, sluchovým, kombinovaným) a děti z nepříznivého sociálního prostředí. Od roku 2009 je v Semilech otevřena sociálně terapeutická dílna Fokus, která je určena osobám s dušením onemocněním a osobám s mentálním postižením. V obci Semily zajišťují sociální služby další státní i nestátní organizace, přičemž každá z nich je zaměřena na určitou cílovou skupinu lidí (např. seniory, děti se zdravotním postižením, nevidomé a slabozraké) a poskytuje konkrétní službu, např. sociálně terapeutické dílny, osobní asistenci, volnočasové aktivity, sociální poradenství apod. Některé mají místní působnost, převážně však s působností celokrajskou. Jedná se především o organizace, které se zabývají aktivizační činností rodin s dětmi se zdravotním postižením, se začleňováním osob se zdravotním postižením do majoritní 17

18 společnosti, dále organizace, které se zabývají začleňováním osob ohrožených sociálním vyloučením, protidrogovou problematikou atd. Se všemi organizacemi, které se sociálními službami zabývají, Město Semily úzce spolupracuje, bez ohledu na to, zda jde o občanská sdružení nebo církevní organizace. V Semilech jsou dostatečně a kvalitně zajištěny služby pro cílovou skupinu seniorů, a to od aktivizačních činností, přes byty zvláštního určení až po domov pro seniory s odpovídající kapacitou. Dostatečně zajištěny jsou i služby pro osoby se zdravotním postižením, s výjimkou chráněného bydlení. Sociální služby dalších cílových skupin jsou využívány organizacemi s celokrajskou působností, např. služby pro osoby ohrožené sociálním vyloučením, služby pro osoby ohrožené drogou, pobytová zařízení pro dospělé osoby se zdravotním postižením. Další rozvoj sociálních služeb je řešen ve schváleném Komunitním plánu sociálních služeb regionu Semilsko. Realizace cílů a opatření vyplývajících z tohoto komunitního plánu bude postupně zajišťována v návaznosti na další rozvojové dokumenty města a v závislosti na získávání finančních prostředků z různých zdrojů i rozpočtů Města Semily a obcí regionu ZDRAVOTNICTVÍ Nemocnice v Semilech představuje typ menšího zdravotnického zařízení rodinného typu, jehož zřizovatelem je Město Semily. Komplexní přestavba byla dokončena na přelomu let Jedná se o pavilónový typ zdravotnického zařízení. Na pěti lůžkových odděleních je celkem 141 lůžek, včetně 9 lůžek intenzívní péče. Kromě lůžkové péče (interna, chirurgie, kožní, ortopedie s následnou rehabilitační ošetřovatelskou péčí a následná ústavní péče) je péče zajištěna nepřetržitou službou oddělení klinické biochemie (včetně mikrobiologie) a radiodiagnostického oddělení. Smluvně je péče zajištěna se všemi tuzemskými zdravotními pojišťovnami. Nosným programem jsou chirurgické obory - chirurgické a ortopedické oddělení. Ročně se provede na 3 tisíce operačních výkonů, včetně totálních náhrad kloubů, za použití moderních technologií. Ortopedické a chirurgické oddělení mají každé 32 lůžek a multioborovou jednotku intenzívní péče, interní oddělení 30 lůžek s moderně vybavenou čtyřlůžkovou jednotkou intenzívní péče. Kožní oddělení disponuje 20 lůžky. K dispozici jsou tři moderně zařízené operační sály, jeden superaseptický. Nemocnice provedla koncem roku 2009 reprofilizaci lůžek s ohledem ke zkracování doby nutné hospitalizace pacienta. Vyčlenila lůžka pro následnou ústavní a rehabilitační péči. Všechna oddělení mají své odborné ambulance. Nepřetržitě je zajišťována ústavní pohotovostní služba při lůžkových odděleních a komplementu. Dlouhodobým záměrem je zachovat rozsah akutní péči vzhledem ke struktuře nabídky zdravotní péče pro spádovou oblast Semilska. Je nutno sledovat možnosti zajištění dalších finančních zdrojů pro činnost nemocnice a zlepšování služeb pacientům. Současně patří nemocnice s poliklinikou k velkým lokálním zaměstnavatelům. 18

19 1.6 KULTURA SHRNUTÍ Město Semily nabízí velké množství kulturních příležitostí pro všechny věkové a žánrové kategorie. Čtyři organizace zřízené za tímto účelem jsou hlavními nositeli nabídky, která je doplněna o akce pořádané samotným městem Semily (pouť, pecen, ples, westernový den atd.). Četnou měrou přispívají do programové nabídky též dobrovolné spolky a neziskové organizace, které jsou financovány mimo jiné z grantového programu. Ne zcela vyhovující se jeví prostory a také vnitřní vybavení KC Golf. Pro letní akce chybí širší zázemí na Ostrově, především kryté pódium pro hudební meetingy KULTURNÍ A SPOLEČENSKÝ ŽIVOT Město vlastní několik kulturně-společenských zařízení: Kulturní centrum Golf, kino Jitřenka, Muzeum a Pojizerskou galerii, Městskou knihovnu. Další kulturní zařízení (především výstavní sály) jsou provozována jinými subjekty (např. Státní okresní archiv). Oblast kulturního a společenského života se soustřeďuje na několik opakovaných kulturních a společenských akcí: Městský ples (únor). Jarmil party (rockový festival - březen, dříve probíhalo v obdobném termínu Rockování na Olešce). Festival Patříme k sobě (kulturně společenský festival - duben). Westernový den v květnu 2011 se konal 1. ročník, vzhledem k úspěšnosti se předpokládá jeho každoroční opakování. Jazz pod Kozákovem (hudební festival - květen). Semilská pouť (vždy poslední víkend v červnu). Semilské kulturní léto hudební pátky všech hudebních žánrů. Turistický pochod Račí stezkou (srpen). Semilský pecen v roce 2011 již 8. ročník tradičních slavností úrody. Semilský paroháč (divadelní přehlídka - říjen). Rozsvěcení vánočního stromu (začátek adventu). Součástí kulturního života města je činnost množství spolků a sdružení, které vyvíjejí činnost v oblasti kulturních a společenských akcí, tyto aktivity jsou podporovány z Grantového programu města. V oblasti kultury se angažují také školy PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ MĚSTEM SEMILY KC GOLF SEMILY Hlavní náplní této organizace je pořádání již tradičních kulturních projektů (country festival, Jazz pod Kozákovem, Ďolík fest, Semilské kulturní léto, přehlídka dechovek), pořádání cyklu zájezdů na hudební představení (opery, operety, balety) do divadla v Liberci, tanečních zábav, plesů, promenádních koncertů, vzdělávacích a naučných pořadů pro studenty středních škol a žáků 19

20 2. stupně ZŠ, výchovných divadel. Představení pro MŠ a matky s dětmi na MD, besedy s cestovateli a dalšími významnými osobnostmi, zajišťování kulturních programů na akcích pořádaných Městem Semily (pouť, Pecen, ples) a spolupráce s dalšími p.o. a spolky ve městě. Ke KC Golf přiléhá hotel, funkční propojení (využití prostor pro semináře apod.) ale dosud chybí. Technický stav budovy KC Golfu není optimální, je třeba věnovat pozornost modernizaci interiérů. KC Golf hospodaří s provozním příspěvkem od zřizovatele, který činí necelou polovinu příjmů. Ostatní náklady jsou pokryty výnosy ze vstupného, kurzovného, tržeb z baru, krátkodobých a dlouhodobých pronájmů. Pozemek, na němž KC Golf leží, není v majetku města, což představuje značné náklady na jeho pronájem. Je nezbytné zlepšit využití kulturního centra. Pečlivým výběrem spektra žánrů a zároveň optimálního počtu uváděných představení je nutno zkvalitnit výběr nabízených představení a tak získávat další diváky a tím zvyšovat rentabilitu představení, zároveň vytvářet speciální slevy a kombinace služeb pro různé cílové skupiny. KINO JITŘENKA Nově zrekonstruovaná budova Jitřenky nabízí široké spektrum kulturního vyžití. Velkým lákadlem je kino s možností promítání filmů v 3D kvalitě, pravidelné přímé vysílání z Metropolitní opery nebo občasné přenosy sportovních utkání jsou hojně divácky navštěvované. V budově sídlí moderní knihovna pro dospělé, děti a mládež. Nové prostory se nabízejí k uspořádání různých besed a setkání s osobnostmi kulturního života. V přízemí je k dispozici kavárna. MĚSTSKÁ KNIHOVNA SEMILY Jak již bylo zmíněno, MK sídlí ve zbrusu nových prostorách budovy Jitřenka. Hlavní činností knihovny je shromažďování, zpracování, uchovávání, ochrana a zpřístupňování publikovaných dokumentů a poskytování informací v jakékoli formě bez rozdílu pro všechny obyvatele. Tato hlavní činnost je doplněna dalšími poskytovanými službami internet pro veřejnost, kopírovací služby, pronájem prostor atd. V rámci nového postavení a funkce knihoven a díky možnostem, které nabízejí nové prostory, jsou připravovány nové aktivity, díky nimž se z knihovny v návaznosti na kino postupně stává komunitní centrum místo setkávání různých skupin obyvatel, kteří zde nacházejí další možnosti vyžití. Již nyní je v knihovně také čítárna. Knihovna se intenzivně věnuje dětskému čtenáři, ale také seniorům a handicapovaným lidem. V programové nabídce je řada besed, přednášek a dalších projektů. MUZEUM A POJIZERSKÁ GALERIE Tato instituce sídlí v historické budově v centru města, v rodném domě I. Olbrachta a A. Staška. Muzeum dokumentuje region horního Pojizeří se zaměřením na etnografii, oblast společenskovědní a uměleckou. Součástí muzea je památník osobností Semilska, který představuje 45 osobností spjatých s městem a jeho okolím. Neodmyslitelnou součástí muzejních aktivit jsou vánoční a velikonoční jarmarky s prodejem drobných tradičních lidových výrobků. Jedinečné poslání pro danou lokalitu představuje galerijní činnost. V přízemí historické budovy a v Pojizerské galerii se po celý rok konají historické a výtvarné výstavy. Práce se sbírkami patří k jednomu z hlavních poslání MaPG. Sbírky jsou získávány nákupem, dary nebo vlastním sběrem. Muzeum poskytuje celoročně služby badatelům, studentům a ostatním při vyhledávání materiálů pro studijní účely. 20

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu 30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu Střední Čechy y Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační č program pro NUTS

Více

POZEMKY PRO INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTI MĚSTO SEMILY

POZEMKY PRO INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTI MĚSTO SEMILY POZEMKY PRO INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTI MĚSTO SEMILY Kontaktní údaje : Město Semily Husova 82, 513 13 Semily tel. 481 629 211 e-mail : podatelna@mu.semily.cz IČ : 00276111 ID datové schránky : d36bywp Městský

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

STRATEGICKÝ PLÁN PROGRAM ROZVOJE MĚSTA SEMILY

STRATEGICKÝ PLÁN PROGRAM ROZVOJE MĚSTA SEMILY MĚSTO SEMILY VSTŘÍCNÝ ÚŘAD SPOKOJENÝ OBČAN CZ.1.04/4.1.01/53.00022 STRATEGICKÝ PLÁN PROGRAM ROZVOJE MĚSTA SEMILY PRO OBDOBÍ 2012-2020 Konzultant: SPF Group, v.o.s. Datum zpracování: březen 2012 Schválen

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy 22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa Regionální operační program StředníČechy Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy Zaměřený konkrétně na region Střední

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD PRIORITNÍ OSA 3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL Hlavním cílem prioritní osy 3 je systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním

Více

10 Místní části města Kopřivnice

10 Místní části města Kopřivnice 10 Místní části města Kopřivnice Město Kopřivnice je rozděleno pro statistické účely na dvacet základních sídelních jednotek 23, které lze sloučit do čtyř ucelených částí městské sídlo Kopřivnice, přilehlá

Více

Strategický plán rozvoje obce Třemešná

Strategický plán rozvoje obce Třemešná Strategický plán rozvoje obce Třemešná 2011 2015 Obsah PŘEDMLUVA... 3 GEOGRAFICKÁ POLOHA OBCE... 3 OBYVATELSTVO... 3 INFRASTRUKTURA... 3 SLUŽBY V OBCI... 4 PODNIKÁNÍ V OBCI... 4 RIZIKA OVLIVŇUJÍCÍ ROZVOJ...

Více

Kód Název akce Odhadované Priorita

Kód Název akce Odhadované Priorita PROGRAM INVESTIC V ROCE 2003 B1 Regulační plán Semily - Jílovecká - platba v roce 2004 -- B3 Studie Nouzov - zásobování vodou 60 000 Kč -- B7 Studie využití objektu Vista 63 000 Kč -- C2 Komunikace pod

Více

A. PŘEDPOKLADY ROZVOJE OBCE. MAS Bobrava, z.s. IČ: Vnitřní 49/ Moravany. Název obce: Kontakt (jméno, telefon, ):

A. PŘEDPOKLADY ROZVOJE OBCE. MAS Bobrava, z.s. IČ: Vnitřní 49/ Moravany. Název obce: Kontakt (jméno, telefon,  ): Dotazník pro obce Tento dotazník slouží pro zpracování analytické části strategie komunitně vedeného rozvoje území MAS Bobrava z.s. pro období 2014 2020. Výstupy z dotazníkového šetření budou základem

Více

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na posílení rolí regionálních

Více

Strategický plán města Frýdlant

Strategický plán města Frýdlant C. GLOBÁLNÍ SWOT ANALÝZA Globální SWOT analýza je zásadním analytickým výstupem, který v dalším procesu tvorby strategického plánu slouží jako výchozí podklad pro formulaci návrhových cílů a aktivit. Jednotlivé

Více

TEREZA RAUCHOVÁ. Analytická část. Vyhlídky, o.s. Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020.

TEREZA RAUCHOVÁ. Analytická část. Vyhlídky, o.s. Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020. TEREZA RAUCHOVÁ Analytická část Vyhlídky, o.s. Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020. 1. Druhy pozemků Závazné kontextové indikátory území MAS získané

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

Celkový počet odpovědí respondentů: 506

Celkový počet odpovědí respondentů: 506 MIKROREGION LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ: DOTAZNÍK ISÚ Celkový počet odpovědí respondentů: 56 Slopné 4,35% Velký Ořechov,59% Název obce respondenta Želechovice nad Dřevnicí 7,31% Biskupice 1,98% Březnice 2,9 Bohuslavice

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY LIDSKÉ ZDROJE A VZDĚLÁVÁNÍ

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY LIDSKÉ ZDROJE A VZDĚLÁVÁNÍ ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY LIDSKÉ ZDROJE A VZDĚLÁVÁNÍ Integrovaná strategie rozvoje území MAS Rýmařovsko Datum konání: 7. 8. 2014 Místo a čas konání: Náměstí Míru 1, 795 01 Rýmařov, 09:00 hod. Přítomní:

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na druhé pololetí roku 2011 a první pololetí roku 2012 Specifikace výzev

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na druhé pololetí roku 2011 a první pololetí roku 2012 Specifikace výzev Plán výzev ROP Moravskoslezsko na druhé pololetí roku 2011 a první pololetí roku 2012 Specifikace výzev 5. 10. 2011 Plán výzev ROP Moravskoslezsko na 2. pololetí 2011 a 1. pololetí 2012 Specifikace výzev

Více

Brownfields - Venkovní koupaliště Semily

Brownfields - Venkovní koupaliště Semily Brownfields - Venkovní koupaliště Semily Ing. Michal Strnad Předmětem projektu je rekonstrukce venkovního koupaliště Semily. Stav stávajícího letního koupaliště neodpovídá technickým požadavkům a technologie

Více

PRIORITY ROZVOJE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO PRO PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ

PRIORITY ROZVOJE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO PRO PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ PRIORITY ROZVOJE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO PRO PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 MAS Dolnobřežansko provedla v průběhu měsíce května dotazníkové šetření mezi zástupci veřejného, neziskového a soukromého sektoru

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou PROBLÉMOVÉ OKRUHY STRATEGIE OBCE MILOTICE NAD BEČVOU Z výchozí SWOT analýzy a dotazníkového šetření se jeví účelně rozčlenit slabé stránky a problémy obce Milotice nad Bečvou do pěti problémových okruhů

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled

Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled Prioritní osa 1 (PO 1) Sociokulturní život města Strategický cíl PO 1 - Město nabízející bohaté možnosti využití volného času

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zhořec zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví Zápis z veřejného projednávání témat Školství (předškolní, základní, střední, mimoškolní), Sport (hřiště, sportoviště, sportovní činnost a aktivity). Kultura, památky (kulturní a společenské aktivity,

Více

Opatření F 1.1 Zachování produkčních a mimoprodukčních funkcí zemědělství a krajinného rázu

Opatření F 1.1 Zachování produkčních a mimoprodukčních funkcí zemědělství a krajinného rázu Opatření F 1.1 Zachování produkčních a mimoprodukčních funkcí zemědělství a krajinného rázu A) Cíle opatření: rozvoj konkurenceschopné, environmentálně šetrné zemědělské výroby především v oblastech s

Více

Dotace na podporu cestovního ruchu v Programu rozvoje venkova

Dotace na podporu cestovního ruchu v Programu rozvoje venkova Konference Dopad finanční krize na rozvoj v ČR 4.prosince 2013 Dotace na podporu cestovního ruchu v Programu rozvoje venkova Obsah 1. Program rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 2. Opatření III.1.3

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Buřenice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná byl schválen 22. 1. 2008 a aktualizován v roce 2011 zastupitelstvem v počtu

Více

MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE

MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE OBEC BOHATICE MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE NÁVRH HOSPODÁŘSKÉHO A SOCIÁLNÍHO ROZVOJE OBCE BOHATICE na období 2011 2015 Místní program obnovy vesnice pro obec BOHATICE HISTORICKÝ VÝVOJ OBCE A OKOLÍ První

Více

FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ Správní obvod Frýdlant nad Ostravicí sousedí na jihu z části se Slovenskem a dále se Zlínským krajem. Na západě jeho hranici tvoří obce správního obvod Frenštát pod Radhoštěm, hranici tvoří obce správního

Více

Aktualizace 2014 STUDIE SÍDELNÍ STRUKTURY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE. Příloha - B Mapové výstupy. INSTITUT REGIONÁLNÍCH INFORMACÍ, s.r.o

Aktualizace 2014 STUDIE SÍDELNÍ STRUKTURY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE. Příloha - B Mapové výstupy. INSTITUT REGIONÁLNÍCH INFORMACÍ, s.r.o Aktualizace 2014 STUDIE SÍDELNÍ STRUKTURY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE Příloha - B Mapové výstupy INSTITUT REGIONÁLNÍCH INFORMACÍ, s.r.o. 4. 2. 2015 1 Tato část je přílohou ke Studii sídelní struktury Moravskoslezského

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Útěchovice pod Stražištěm zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Program rozvoje Královéhradeckého 2008-2010 I. Priorita Podnikání a zaměstnanost Priority / opatření PRK A) Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální ekonomiky a zaměstnanosti 1.

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Svépravice Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 515 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 120 Hustota obyvatel:

Více

MAS Podbrdsko, o.s. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

MAS Podbrdsko, o.s. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí MAS Podbrdsko, o.s. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí ISRÚ Integrovaná strategie rozvoje území Nástroj pro čerpání finančních prostředků a jejich přerozdělování

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Lesná zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

vodní plochy 1,9% lesní pozemky 29,0%

vodní plochy 1,9% lesní pozemky 29,0% Mnichovo Hradiště Správní obvod Mnichovo Hradiště se nachází v nejsevernější části kraje, kde hraničí s kraji Ústeckým a Královéhradeckým. V rámci Středočeského kraje sousedí pouze s ORP Mladá Boleslav.

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky 1. Ekonomika (podnikání a zemědělství) SWOT ANALÝZA workshop Darkovičky 14. 11. 2013 velká nabídka v oblasti služeb a stavebnictví rozvinutá drobná řemesla na základě potřeb obyvatelstva podmínky pro krátkodobou

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Vysoká Lhota zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

www.survio.com Souˇ casn a kvalita ˇ zivota ve Vaˇsem mˇ estˇ e

www.survio.com Souˇ casn a kvalita ˇ zivota ve Vaˇsem mˇ estˇ e www.survio.com Současná kvalita života ve Vašem městě Obsah 1 Základní údaje 3 2 Náhled dotazníku 4 3 Statistika respondentů 7 4 Přehled odpovědí 8 1. Váš věk.......................................................

Více

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 1. Název obce Vašeho bydliště: Velké Karlovice 65 15% Karolinka

Více

ZPRÁVA Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ REALIZOVANÉHO PRO ÚČELY ZPRACOVÁNÍ INTEGROVANÉ STRATEGIE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO

ZPRÁVA Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ REALIZOVANÉHO PRO ÚČELY ZPRACOVÁNÍ INTEGROVANÉ STRATEGIE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO ZPRÁVA Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ REALIZOVANÉHO PRO ÚČELY ZPRACOVÁNÍ INTEGROVANÉ STRATEGIE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO CÍLE DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ V návaznosti na zpracování Integrované strategie území MAS Dolnobřežansko

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Nová Buková Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 516 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 93 Hustota obyvatel: 18 obyv/km

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok Specifikace výzev. Únor 2014

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok Specifikace výzev. Únor 2014 Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2014 Specifikace výzev Únor 2014 Je uvedena specifikace výzev, které budou vyhlášeny po datu aktualizace plánu výzev, nebo jsou k tomuto datu otevřeny. Výzvy prioritní

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Moraveč Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 901 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 212 Hustota obyvatel: 24 obyv/km 2

Více

3.4. Programové rámce

3.4. Programové rámce ŽP 3.4. Programové rámce Kapitola obsahuje programové rámce operačních programů IROP, PRV, Zaměstnanost a Spolkové a zájmové skupiny 2.1 Podpora komunitního života Vazba na specifický cíl IROP 2.1/4.1

Více

Opatření E 1.1 Podpora přípravy a tvorby programů a produktů cestovního ruchu

Opatření E 1.1 Podpora přípravy a tvorby programů a produktů cestovního ruchu Opatření E 1.1 Podpora přípravy a tvorby programů a produktů cestovního ruchu ucelená nabídka turistických programů a produktů zaměřených na různé tematické oblasti nabídka turistických programů a produktů

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Dobrá Voda u Pacova zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Stojčín Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 387 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 122 Hustota obyvatel:

Více

rtd Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Ing. David Koppitz

rtd Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Ing. David Koppitz Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast rtd PS3: Vzdělávání a využití památek pro vzdělávání a rozvoj kreativního průmyslu Ing. David Koppitz Zásadní problémy

Více

PROCES. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o

PROCES. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o PROCES 2012 Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Jindřichův Hradec AKTUALIZACE 2012 Část D Vyhodnocení změn RURÚ Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum

Více

Prioritní oblast 1: Ekonomika a cestovní ruch

Prioritní oblast 1: Ekonomika a cestovní ruch Prioritní oblast 1: Ekonomika a cestovní ruch Hospodaření a správa města členství města v několika regionálních uskupeních (mikroregion, místní akční skupina, partnerská města, ) zvýšený zájem o věci veřejné

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Útěchovice Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 624 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 66 Hustota obyvatel:

Více

F Ó R U M Z D R A V É H O M Ě S T A 2 0 1 2 V Ý S L E D K Y

F Ó R U M Z D R A V É H O M Ě S T A 2 0 1 2 V Ý S L E D K Y D Ů V O D O V Á Z P R Á V A - P O D K L A D P R O V E D E N Í M Ě S T A OVĚŘENÉ PROBLÉMY MĚSTA JILEMNICE V ROCE 2012 (výstup z fóra Zdravého města Jilemnice ověřený veřejnou anketou) Návrh problémů: Na

Více

PŘÍLOHA Č. 3: TEMATICKÉ MAPY

PŘÍLOHA Č. 3: TEMATICKÉ MAPY PŘÍLOHA Č. 3: TEMATICKÉ MAPY 1. Rozmístění obyvatelstva 2. Index vývoje počtu obyvatel 3. Dynamika obyvatelstva 4. Index demografického stáří 5. Vzdělanostní struktura obyvatelstva 6. Koeficient podnikatelské

Více

Benchmarking Říčany. projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Benchmarking Říčany. projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Benchmarking Říčany projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností 1 1 SO ORP Říčany charakteristika území Správní obvod obce s

Více

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska MAS Lednicko-valtický areál, z.s. Právní forma: zapsaný spolek Vznik: květen 2015 Počet členů: 27 Územní působnost: Břeclav, Bulhary, Hlohovec,

Více

Z Á P I S ze dne

Z Á P I S ze dne Z Á P I S ze dne 8. 4. 2014 Pracovní skupina: Ekonomická udržitelnost, zaměstnanost, školství, vzdělávání 14:00 16:00 Program: 1. Diskuze k SWOT analýze a návrhové části rámcové strategie Přítomni: dle

Více

Analýza volnočasových aktivit obyvatel obcí přilehlých k městu Štětí

Analýza volnočasových aktivit obyvatel obcí přilehlých k městu Štětí Analýza volnočasových aktivit obyvatel obcí přilehlých k městu Štětí Výsledky kvantitativního průzkumu 2009 1 Obsah 1. Úvod... 2 1.1. Sociodemografické složení vzorku obyvatel přilehlých obcí.... 2 2.

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument.

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument. Určení prioritních oblastí a identifikace hlavních oblastí podpory s uvedením vazby na Integrované hlavní směry strategie Evropa 2020 a na regionální strategické y Kraj: Plzeňský kraj Prioritní oblast

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Příbrami. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Příbrami. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Příbrami Měsíční statistická zpráva červenec 2016 Zpracoval: Petr Šindelář, tel.: 950 156 486 http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc/statistiky Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Hodnocení implementace

Hodnocení implementace Hodnocení implementace Obsah: A. KONKURENCESCHOPNÉ PODNIKÁNÍ... 3 OPATŘENÍ 1.1.1 ROZVOJ INOVAČNÍHO PODNIKÁNÍ VČETNĚ INFRASTRUKTURY... 3 OPATŘENÍ 1.1.2 EFEKTIVNÍ SPOLUPRÁCE MEZI VŠ, VÝZKUMNÝMI ÚSTAVY A

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev.

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015 Specifikace výzev Leden 2015 Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Výzvy prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost Aktualizace 23.1.2015

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

Základní informace o službě

Základní informace o službě Vyhodnocení dotazníku pro analýzu a hodnocení potřebnosti sociálních služeb v místních podmínkách v rámci projektu S akcentem na budoucnost (2006 2008), realizovaného Centrem pro zdravotně postižené Libereckého

Více

SWOT analýza. Město Pardubice

SWOT analýza. Město Pardubice SWOT analýza Město Pardubice Zadavatel: Město Pardubice Zpracovatel: Berman Group Datum: říjen 2007 Úvod - 3 - Kritická oblast A Ekonomický rozvoj, vzdělávání a příprava pracovní síly SWOT analýza Silné

Více

Bezbariérové přístupy v Bílovci

Bezbariérové přístupy v Bílovci Bezbariérové přístupy v Bílovci Město Bílovec věnuje problematice přístupnosti veřejných prostranství a veřejných budov osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, dále seniorům a matkám s dětmi v

Více

Regionální akční plán SRR ČR pro území Jihomoravského kraje a související přehled projektů v sociální oblasti

Regionální akční plán SRR ČR pro území Jihomoravského kraje a související přehled projektů v sociální oblasti Regionální akční plán SRR ČR pro území Jihomoravského kraje a související přehled projektů v sociální oblasti Regionální akční plán (RAP) Vychází ze Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020 Zajišťuje

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

C. DOPRAVA A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

C. DOPRAVA A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA C. DOPRAVA A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA Problematiku dopravy v Chebu řeší aktuální Generel dopravy, který detailně popisuje současnou situaci a navrhuje řešení, která mohou napomoci jejímu zlepšení. Zásadním

Více

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3.1. Teoretický úvod Obecně je možné sociální služby charakterizovat jako specializované činnosti zaměřené na pomoc lidem, kteří se dostali do nepříznivé

Více

Základní ukazatele o obci

Základní ukazatele o obci Základní ukazatele o obci Název obce: Polička Druh sledov. místa (statut.město, město, městys...) město První písemná zpráva 1200 Katastrální plocha 3311 Počet katastrů 4 Počet částí obce (CO) 6 Poč.měst.částí(MC),měst.obvodů(MO)

Více

1 Dotazníkové šetření

1 Dotazníkové šetření 1 Dotazníkové šetření Úkolem dotazníkového šetření bylo zjistit, jaké jsou potřeby obyvatel města v konkrétních oblastech a jak jsou s těmito oblastmi spokojeni. Otázky byly zaměřeny zejména oblasti kultury,

Více

Demografický vývoj. Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky.

Demografický vývoj. Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky. Demografický vývoj Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky. Tab. č.1: Vývoj počtu obyvatel ve Vnorovech v období

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI CYKLOSTEZKY BEČVA VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH rok 2011

MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI CYKLOSTEZKY BEČVA VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH rok 2011 MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI CYKLOSTEZKY BEČVA VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH rok 211 15. 7. 3. 7. 211 Zpracoval: Hranická rozvojová agentura, z.s. Třída 1. máje 263, 753 1 Hranice Kontakt: tel.: (+42) 581 626 22

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Obce a podpora venkovského cestovního ruchu

Obce a podpora venkovského cestovního ruchu VENKOVSKÁ TURISTIKA A AGROTURISTIKA Obce a podpora venkovského cestovního ruchu PaeDdr. Václav Petrus I. Obecné předpoklady Zk. 128/2000 Sb. o obcích, orgány obce Zk. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech,

Více

Priority MAS Královská stezka

Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Zlepšování kvality života v obcích MAS Podpora občanské společnosti Podpora podnikání a trhu práce Zemědělství, lesnictví a rybářství Cestovní

Více

Základní charakteristika respondentů

Základní charakteristika respondentů ZÁKLADNÍ VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ V návaznosti na zpracování Integrované strategie území MAS Dolnobřežansko proběhlo v měsících únoru a březnu roku 2014 elektronické dotazníkové šetření mezi obyvateli

Více

MAS Dolní Morava Náměstí 177, , Lanžhot, IČ: tel: ,

MAS Dolní Morava Náměstí 177, , Lanžhot, IČ: tel: , STRUČNÝ PŘEHLED MOŽNÝCH AKTIVIT A TYPOVÝCH PROJEKTŮ PODPOROVANÝCH V RÁMCI SCLLD MAS DOLNÍ MORAVA PRO OBDOBÍ 2014-2020 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM CÍRKVE CÍRKEVNÍ ORGANIZACE (Výčet aktivit je

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Vládní plán financování Národního rozvojového programu mobility pro všechny na období

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Vládní plán financování Národního rozvojového programu mobility pro všechny na období VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 14. července 2014 č. 568 Vládní plán financování Národního rozvojového programu mobility pro všechny na období 2016 2025 Cílem Vládního plánu financování

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

Služby na území Mladovožicka

Služby na území Mladovožicka Služby na území Mladovožicka Priority a opatření Priorita 1. Podpora systému poskytovaných služeb 1.1. Zachování stávajících sociálních služeb ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem Mladá Vožice

Více

9. REKREACE 9.1 HRADECKO

9. REKREACE 9.1 HRADECKO 9.1 HRADECKO - rekreační osady na Orlici - zahrádkářské kolonie - rozlehlé rekreační lesy včetně vybavenosti (veřejná tábořiště, naučné stezky, hradiště) - rekreační plochy ve vazbě na vodní plochy (např.

Více