Zpracoval: Mgr. Miroslav Patloka ředitel školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpracoval: Mgr. Miroslav Patloka ředitel školy"

Transkript

1 Zpracoval: Mgr. Miroslav Patloka ředitel školy 1

2 Základní škola Hustopeče, Komenského 776/2, okres Břeclav, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 a. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Zřizovatel školy: Ředitel školy: Část I. Základní charakteristika školy Základní škola Hustopeče, Komenského 776/2, okres Břeclav, příspěvková organizace (REDIZO ) Město Hustopeče Mgr.Miroslav Patloka Součásti školy: základní škola (IZO ) školní družina a školní klub (IZO ) školní jídelna (IZO ) telefon, fax, tel , fax , b. Údaje o počtu žáků ve školním roce 2006/2007 (stav k ) Počet tříd Školní rok Celkový Počet žáků na z toho 2005/2006 celkem počet žáků jednu třídu spec. vyrovnávacích 1.stupeň ,27 2.stupeň ,64 Celkem ,45 c. Celkový počet žáků v 1.ročníku: 52 (26,00 na 1 učitele) Průměrný počet žáků na učitele celkem za celou školu (učitelé v přepočtených úvazcích): 16,22 d. Rada školy (školská rada) zřízená dle 167 zákona č.561/2004 Sb.: Školská rada ustavená dne zasedla během školního roku 2006/2007 celkem dvakrát a a projednala, popř.schválila všechny dokumenty dle 168 Zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších změn a doplňků. Projednané dokumenty včetně přijatých závěrů jsou uvedeny v usnesení z uvedených zasedání školské rady. e. Zvolený vzdělávací program a jeho č.j. Název zvoleného vzdělávacího programu Číslo jednací V ročníku Základní škola / až 9. ve všech třídách Jiné specializace, rozšířená výuka, zaměření: Škola je členem Asociace českých daltonských škol a využívá prvky daltonského učebního plánu v rámci vzdělávacího programu Základní škola. f. ŠJ, která je součástí školy (stav k ) Počet strávníků Typ jídelny- dle výkazu V17-01 Počet žáci a děti zam.škol a školských zařízení ostatní* 935 jídelna ZŠ * Ostatní ostatní důchodci, zaměstnanci jiných zaměstnavatelů (firmy), atd 2

3 g. Počet pracovníků školní jídelny k Fyzické osoby 13,00 Přepočtení na plně zaměstnané 13,80 h. ŠD, která je součástí základní školy ŠD počet oddělení ŠD počet dětí v ŠD počet vychovatelů ŠD celkem fyz. 4 / přepoč. 3,3 Z činnosti školní družiny za školní rok 2006/2007: soutěže a turnaje žáků (soutěživé sportovní odpoledne, soutěž o nejdelší listový řetěz, hledání pokladu, turnaj v přehazované a ve vybíjené, dýňoví strašáci, výtvarná soutěž Družina kreslí Ježíška, soutěž ve skládání puzzle, prostorové vytváření na sněhu, soutěž Super holka, super kluk, přírodovědný kvíz, turnaj v pexesu, sportovní olympiáda a další)) kulturní akce pro žáky (maňáskové divadlo, vánoční divadelní představení) výlety a exkurze (požární stanice, výstava Den Země, výstava výtvarných prací, návštěvy akcí místního DDM, návštěva hájenky v Kurdějově) zájmové útvary (činnost celkem 9 zájmových kroužků pro žáky 1.stupně při ŠD 145 zapojených žáků) další aktivity (vánoční přípravy vánoční výzdoba tříd, výroba dárků, pečení a zdobení perníků; dětský karneval, vítání jara, tvořivý týden, skákací hrad, pravidelné návštěvy místního bazénu a koupaliště, oslava Dne dětí, mikulášská nadílka, strašidelná noc ve školní družině, sběr přírodnin a další akce) i. Školní klub ŠK počet oddělení ŠK počet dětí v ŠK počet vychovatelů ŠK celkem 1 46 fyz. 1 / přepoč. 0,7 Z činnosti školního klubu za školní rok 2006/2007 : denní pravidelná činnost (denní využívání prostor školního klubu odpolední činnost, denní nabídka pestré klubové činnosti s možností využití 5 počítačů s přístupem na internet, knihovny, posilovny a herny) soutěže a turnaje žáků (elektronické šipky, stolní tenis, florbal, stolní a elektronické hry, o basketbalového krále, soutěž Lego, soutěž ve hraní PC her) výstavy prací žáků (výtvarné práce, ruční práce, adventní věnce, vánoční svícny apod.) zájmové útvary (celkem 2 zájmové kroužky pro žáky 2.stupně ZŠ při ŠK 12 zapojených žáků) další aktivity (návštěvy kosmetičky ukázky využití kosmetiky pro dívky, aranžování věnců a výrobků z přírodnin, cvičení aerobiku, odpolední diskotéky, malování na sklo, dívčí klub, malování na tělo) 1. Odborná kvalifikace dle zákona č. 563/2004 Sb. Část II. Údaje o pracovnících školy fyz.počet / přepoč.počet fyz.počet / přepoč.počet Celkový počet pedagog. prac. (uč.+vych.) 42 (5 vych) / 37,1 (4,0 vych) 100 % Z toho odborně a ped. způsobilých 33 (3 vych) / 31,3 (1,5 vych) 78,6 % / 84,4% 2. Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2006/07 nastoupili na školu: 0 3. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2006/07 nastoupili na školu: 1 4. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2006/07 odešli ze školy: 1 5. Nepedagogičtí pracovníci počet (včetně pracovníků v doplňkové činnosti): 26 3

4 6. Věkové složení učitelů Věk Učitelé Muži Ženy do 35 let let 4 18 nad 50 let 2 4 Pracující důchodci nepobírající důchod Pracující důchodci pobírající důchod 1 Celkem 8 27 Mateřská a rodičovská dovolená 3 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy Typ kurzu Počet zúčastněných pracovníků rozšiřující studium na VŠ 2 vzdělávací akce akreditované MŠMT pro pedag.prac. 54 vzdělávací akce pro výchovné poradce 2 vzdělávací akce pro metodiky primární prevence 2 vzdělávací akce pro vedoucí pracovníky 10 informační gramotnost 56 vzdělávací akce zaměřené na tvorbu ŠVP 21 ostatní kurzy a školení (financované mimo státní rozpočet) 7 Celkem 154 Poznámka: někteří pedag.prac. se zúčastnili více typů a proto jsou započtení vícekrát 7. Romský asistent: NE Jiný asistent: NE Část III. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Celkové hodnocení a klasifikace žáků (stavk za II.pololetí škol.roku 2006/2007) Ročník Počet žáků Prospělo s Prospělo Neprospělo vyznamenání bez (*) bez (*) Celkem za I. stupeň Celkem za II. stupeň Celkem za školu Opakují *) počet žáků, kteří budou klasifikováni v náhradním termínu do 30.září 2007 Poznámka: žák, který neprospěl ve 2.ročníku není uveden ve sloupci Opakují, protože byl přeřazen na ZŠ, MŠ a PŠ Hustopeče 4

5 2. Snížený stupeň z chování: Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy 2 5 0, Celkový počet neomluvených hodin na škole: 57, průměr na jednoho žáka: 0,10 4. Vzdělávání žáků mimořádně nadaných (ve znění vyhlášky č.73/2005 Sb., 12-14): NE 5. Údaje o přijímacím řízení na střední školu Školní rok 2006/07 Gymnázia 4 leté studium 6 let.studium 8 leté studium SOŠ SOU Konzervatoř Počty přijatých žáků Počet absolventů ZŠ Ročník Počet žáků 9.ročník 88 nižší ročník 0 Celkem 88 Část IV. Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí Ve školním roce 2006/2007 nebyla Českou školní inspekcí na škole provedena žádná z forem inspekce. Poslední inspekce byla provedena ve školním roce 2005/2006 viz výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006. Část V. Rozhodnutí ředitele Uvádí se přehledný výčet rozhodnutí ředitele dle 165 odst.2 zákona č.561/2004 Sb.,a počet odvolání proti tomuto rozhodnutí. Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání O odkladu povinné školní docházky podle O dodatečném odložení povinné školní docházky podle Další dle 165, odst.2 a, e, h,i, l 78 0 Poznámka: v řádku Další dle 165, odst.2, jsou uvedena rozhodnutí ředitele o přestupu žáků na školu v průběhu škol.roku 2006/2007 včetně žáků 1.ročníku, kteří nastoupí do 1.roč. ve š.r.2007/2008 Počet žáků přihlášených do 1.ročníku pro rok 2006/2007: přihlášeno - 58, odklad - 6, nastoupilo - 52 Počet žáků přihlášených do 1.ročníku pro rok 2007/2008: přihlášeno - 40, odklad - 12, nastoupilo

6 Část VI. Další údaje o škole Mimoškolní a volnočasové aktivity školy ve školním roce 2006/2007: 11 zájmových kroužků při školní družině a školním klubu (157 žáků) návštěvy výchovných koncertů, výstav a dalších akcí : o návštěva chemické fakulty VUT Brno Chemie netradičně o exkurze 9.ročníku do Prahy Historická Praha o kulturní pořad Jak to bylo v Betlémě o výchovný koncert Bicí nástroje historie a současnost v Evropě o výchovný pořad Tvůrce a II.kvadrant divadla Augusto Brno o výchovný koncert cimbálové muziky Réva o výchovný koncert žáků místní ZUŠ o výchovný pořad Když se řekne sex o vzdělávací pořad Renesanční vojenství o beseda o dospívání o zájezd žáků 2.stupně do adventní Vídně o Den slabikáře pro 1.ročníky o exkurze do Planetária o exkurze 9.ročníků na Úřadu práce a u Okresního soudu dramatické zážitkové semináře a kurzy divadla Forum a CVČ Brno-Lužánky projekt žáků 9.tříd Co si nadrobíme, to si taky sníme k ekologické výchově sbírka hraček pro Dětský domov Dražkovice výstavy žákovských prací burza středních škol a učilišť návštěvy filmových a divadelních představení sběr léčivých bylin a starého papíru přírodovědné pobyty v Chaloupkách a v lesní škole Jezírko ukázky dravých ptáků sportovní soutěže pro okolní školy (atletika, přehazovaná, kopaná, házená atd.) vánoční turnaj v košíkové a přehazované projekt žáků 8.C Zastav chceme žít zážitkové semináře Suchá vazba a Nahrávací studio CVČ Brno-Lužánky exkurze do technického muzea v Brně provoz školního hřiště v době mimo vyučování vč.sobot, nedělí a dnů školního volna školní akademie pro veřejnost zahraniční výukové a sportovní zájezdy letní bluegrassová dílna letní kino v areálu školy denní využívání sportovně zařízeného školního dvora žáky v době mimo vyučování zapojení do plavecké štafety měst zabezpečení kulturních programů pro veřejnost při různých příležitostech mezitřídní soutěže ve výzdobě tříd nácvik divadelního představení pro žáky a veřejnost organizování různých ukázek (aerobic, květinová výzdoba, kosmetika), dílen (adventní věnce, malování na skle, malování na tělo, vánoční svícny), soutěží (Lego, šipky, stolní tenis, florbal) a diskoték ve školním klubu v době mimo vyučování dny otevřených dveří pro rodiče a veřejnost vydávání měsíčního školního zpravodaje pro rodiče a pro veřejnost Účast školy v soutěžích, olympiádách ve školním roce 2006/2007: Škola se zapojila celkem do 40 soutěží a olympiád, mezi nejlepší umístění patří: 3.místo v oblastním kole házené starších žáků 1. místo v okresním kole a 4.místo v oblastním kole olympiády v německém jazyce 1.místo v okresním kole a postup do oblastního kola v recitační soutěži mladších i starších žáků 2.místo v okresním kole a postup do oblastního kola olympiády v českém jazyce 1.místo v okresním kole a 3.místo v oblastním kole vybíjené 4. a 5.tříd 1.místo v okresním kole a 5.místo v oblastním kole soutěže v kopané nejmladších žáků McDonald s Cup 6.místo v okresním kole soutěže v halové kopané starších žáků 3. a 6.místo v okresním přeboru ve skoku vysokém v hale 6

7 3. a 5.místo v okresním kole olympiády v anglickém jazyce 4.místo v okresním kole matematické olympiády 6.ročníků 1.místo v matematické soutěži Klokánek a Cvrček Spolupráce školy s dalšími subjekty-jiná škola, občanská a zájmová sdružení: škola velmi dobře spolupracuje s: místním DDM Pavučina spolupráce na mimoškolních akcích místní ZUŠ spolupráce při koncertech okolní ZŠ společné akce pro žáky MŠ Hustopeče, Na Sídlišti činnost folklórního kroužku MěKS Hustopeče výchovné pořady pro žáky, akce školy pro veřejnost Sportovním zařízením Města Hustopeče spolupráce při sportovních akcích při škole velmi dobře pracuje Unie rodičů škola má zřízen školní sportovní klub Účast žáků a pedagogů školy na životě v obci: pravidelné vystupování žáků s kulturním programem na akcích města zastoupení pedagogů v orgánech a komisích města Spolupráce školy s PC, vys. školami: škola využívá nabídek PC Břeclav, Brno a Hodonín škola spolupracuje s VŠ připravujícími učitele (praxe studentů VŠ na škole) Zapojení školy do projektů: škola se zapojila do projektu Den Země místní prezentace projekt 9.ročníku k ekologické výchově Co si nadrobíme, to si taky sníme veřejná prezentace zapojení do celostátní soutěže Já občan projekt Zastav, chceme žít žáků 8.C třídy k dopravní výchově veřejná prezentace a účast na krajské i celostátní přehlídce projektů Mezinárodní spolupráce: v současné době škola nespolupracuje se žádnou školou v zahraničí Péče o talentované žáky: péče o talentované žáky je zabezpečována jejich přípravou na naukové soutěže a olympiády (viz. výše uvedené výsledky) a nabídkou školy v zájmových aktivitách Péče o zaostávající, problémové žáky: pro zaostávající žáky je zabezpečeno doučování a individuální péče vyučujících škola úzce spolupracuje s PPP Hustopeče, SPC Integra Brno a SPC Kociánka Brno v oblasti péče o integrované žáky a žáky s VPU problémy v chování žáků řeší škola úzkou spoluprací s rodiči a činností výchovné komise LVK, škola v přírodě ve školním roce 2006/2007: žáci 7.ročníku se zúčastnili týdenního LVVZ v Nekoři, okres Ústí nad Orlicí žáci 4.ročníku se zúčastnili týdenní školy v přírodě v Šubířově 7

8 Kroužky při ZŠ Název kroužku Počet kroužků Počet žáků dramatický kroužek 1 13 výtvarný kroužek 1 11 kroužek pohybových her 2 35 zpravodajský kroužek 1 10 gymnastický kroužek 2 32 folklórní kroužek 1 12 šachový kroužek 1 17 keramický kroužek 1 15 kroužek českého jazyka 1 12 CELKEM Část VII. Zhodnocení a závěr Celoroční výsledky práce školy za školní rok 2006/2007 lze hodnotit jako velmi dobré, a to na všech úsecích činnosti. Zcela byl splněn celoroční plán práce školy, který vychází z dlouhodobé koncepce rozvoje školy. Za zvlášť pozitivní lze považovat neustávající zájem rodičů z okolních mimospádových obcí o zařazení svých dětí na školu, což zajišťuje stabilitu v počtech žáků školy. Dalším výrazným prvkem v práci školy je trvalá stabilizace pracovního kolektivu a velmi dobré pracovní mezilidské vztahy. Velmi dobrá je nabídka školy v mimoškolních aktivitách a zapojení do soutěží a olympiád. Za výrazný výsledek je třeba považovat aktivní zapojení pedagogických pracovníků do dalšího vzdělávání, což se odráží ve zkvalitňování jejich pedagogické činnosti. Hlavním zaměřením dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v tomto období byly akce napomáhající tvorbě našeho školního vzdělávacího programu. Velké úsilí věnovali všichni pedagogičtí pracovníci tvorbě školního vzdělávacího programu, podle něhož se bude v novém školním roce vyučovat v prvním a šestém ročníku. Trvalým problémem školy je naprosto nedostačující tělocvična. Pro výuku tělesné výchovy a rovněž pro mimoškolní sportovní činnost proto v maximální míře využíváme víceúčelové školní hřiště s umělým povrchem. V dalším období se škola musí zaměřit na zvýšení účinnosti výchovného působení na žáky s ohledem na vzrůstající výchovné problémy (agresivita některých žáků, vulgárnost, šikana, nebezpečí drogové závislosti apod.). Vedení školy si jako úkol v této oblasti klade získání školního psychologa, který by mohl v této problematice velmi pomoci. V oblasti vzdělávací činnosti musíme i nadále věnovat velkou pozornost tvorbě a případným úpravám našeho školního vzdělávacího programu, podle něhož se začnou postupně vyučovat všechny ročníky. Zvláště důležité pak bude skloubení výuky pátého ročníku, která ještě probíhá podle vzdělávacího programu Základní škola, s výukou v ročníku šestém, kde se v novém školním roce zahájí výuka podle nového Školního vzdělávacího programu. V oblasti materiálního zabezpečení školy stále trvá úkol dokončit síťovou infrastrukturu i v budově 1.stupně a vybudovat ještě jednu odbornou pracovnu výpočetní techniky k využití i pro ostatní vyučovací 8

9 předměty, než jen pro informatiku. Zaměříme se také na získání prostředků potřebných k dokončení výměny oken ve zbývajících budovách školy. Škola nemá specifické požadavky, návrhy a připomínky k subjektům spolupracujícím se školou. Veškeré problémy řeší vedení školy osobním jednáním, což se jeví jako nejúčinější způsob v odstraňování případných nedostatků. Část VIII. Poradenské služby v základní škole 1. Údaje o poradenských pracovnících (zaměstnancích školy) a) počty fyzický počet kvalifikace, specializace dosažené vzdělání výchovný poradce 1 dokončené studium VP VŠ uč.vvp (CH,PŘ) školní metodik prevence 1 kurzy v rámci DVPP VŠ uč.vvp (M,PŘ) úvazek kvalifikace, specializace dosažené vzdělání školní psycholog 0 školní speciální pedagog (netřídní)* 0 *) zařazený dle Metodického pokynu MŠMT ČR č.j /98/24, bod 2.6. b) věková struktura do 35let let 50 let důch. věk/z toho důchodci výchovný poradce 1 školní metodik prevence 1 školní psycholog školní speciální pedagog c) další vzdělávání poradenských pracovníků (typy vzdělávání a vzdělávací organizace u pracovníků) výchovný poradce: Jak se vystříhat sporům, jak být pánem rozhovorů (Descartes Svratouch) školní metodik prevence: Setkání PAU (Přátel angažovaného učení) (ZŠ Velké Němčice) Setkání preventistů (PPP Břeclav) Školní násilí (PPP Břeclav) 2. Údaje o finančních zdrojích na poradenské služby ve školách a) finanční prostředky čerpané ze státního rozpočtu formou grantů (ne z KrÚ Jmk) Škola uvedené prostředky ve školním roce 2006/2007 nečerpala. b) finanční prostředky z jiných zdrojů (jakých) v okrese, např. zřizovatel, sponzor, jiné Škola uvedené prostředky ve školním roce 2006/2007 nečerpala. 9

10 3. Individuální integrace ve školním roce 2006/2007 Typ postižení Ročník Počet žáků zdravotní postižení (tělesné) 7. 3 zdravotní postižení (vývojové poruchy chování) 3. 1 zdravotní postižení (vývojové poruchy učení) 7. 4 zdravotní postižení (vývojové poruchy učení) 8. 1 CELKEM 9 4. Individuální vzdělávací plány (postižení žáci) ve školním roce 2006/2007 Ročník Počet žáků Část IX. Další údaje o škole Doplňující informace Škola ve školním roce 2006/2007 uplatňovala při výuce postupy dle následujících pokynů MŠMT ČR: pokyn čj /03-22 k začlenění tematiky ochrany člověka za mimořádných situací do vzdělávacích programů (pokynem ŘŠ zařazeno do výuky prvouky, přírodovědy, OV, RV, F, CH a PŘ, včetně zabezpečení metodických materiálů) metodický pokyn čj / k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve školách a školských zařízeních Realizace byla zabezpečena: projektovým vyučováním Den Země výukou ekologického přírodopisu na 2.stupni separovaným sběrem odpad.surovin projektem Co si nadrobíme to si taky sníme.. žáků 9.ročníku zaměřeným na problematiku odpadů účastí na jednodenních výukových programech středisek ekologické výchovy Lipka-Jezírko a Chaloupky ekologickými aktivitami ve školní družině a školním klubu exkurzí do Planetária Brno účastí žáků 6.ročníku na týdenním pobytovém programu ve stř.ekologické výchovy Chaloupky metodický pokyn čj / k zařazení oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání (VP zpracoval návrh na zařazení obsahových okruhů do povinných předmětů povinně zařazeno do učebních plánů s platností od na základě postupného ověření uskutečněného v průběhu š.r.2001/2002 a upravováno během š.r.2002/2003 až 2005/2006) 10

11 Poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb. Výroční zpráva o činnosti školy v oblasti poskytování informací za rok 2005 zpracovaná na základě zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších změn a doplňků je uvedena v příloze. V Hustopečích dne podpis a razítko ředitele školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007 byla projednána: na pedagogické radě pedagogických pracovníků ve školské radě na poradě provozních pracovníků na poradě pracovníků školní jídelny Přílohy: č.1: Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací za rok

12 Příloha č.1 Základní škola Hustopeče, Komenského 776/2, okres Břeclav, příspěvková organizace IČO Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2006 zpracovaná na základě zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších změn a doplňků A. Podané žádosti o informace: počet podaných žádostí o informace 0 počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 0 B. Odvolání: počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti 0 C. Opis a přehled výdajů: Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí výše uvedeného povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace: V roce 2006 nebyl vydán žádný rozsudek soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace. Přehled všech výdajů, které výše uvedený povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení: Všechny výdaje za rok 2006: 0.- K č D. Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: V roce 2006 nebyly poskytnuty žádné výhradní licence. E. Počet stížností podaných podle 16a (stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace), důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení: V roce 2006 nebyly podány žádné stížnosti podle 016a. F. Další informace vztahující se k uplatňování č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím: Za rok 2006 nebyly žádné další informace vztahující se k uvedenému zákonu. V Hustopečích Mgr.Miroslav Patloka ředitel školy

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Základní škola Brno, Arménská 21, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika školy a. Základní škola Brno, Arménská 21, příspěvková

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona 564/90 Sb. ve znění dalších předpisů par 17e, odsl 2

Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona 564/90 Sb. ve znění dalších předpisů par 17e, odsl 2 Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt.Nálepky 7, PSČ 690 06 Tel/fa: 519 333 339 Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona 564/90 Sb. ve znění dalších předpisů par 17e, odsl 2 za školní rok 2004/2005

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 2004/2005 V Blansku 30. září 2005 RNDr. Pavel Nezval, ředitel školy Strana 1 Část I. Základní charakteristika

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012

Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Základní škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a mateřská

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21

Výroční zpráva školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 Výroční zpráva školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 1.0 Základní charakteristika školy ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 je úplná

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva. Základní škola Nová Ves

Výroční zpráva. Základní škola Nová Ves Výroční zpráva Základní škola Nová Ves 2014/2015 Základní škola Nová Ves Výroční zpráva za rok 2014-2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Základní škola Nová Ves, okres Brno venkov příspěvková

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola Mikulov, Valtická 3

Základní škola Mikulov, Valtická 3 Základní škola Mikulov, Valtická 3 Výroční zpráva o činnosti základní školy ve škol. roce 2004/2005 a) Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Mikulov, Valtická 3 Sídlo: Valtická 3, Mikulov

Více

Výroční zpráva školní rok 2008/ 2009

Výroční zpráva školní rok 2008/ 2009 Výroční zpráva školní rok 2008/ 2009 Základní škola Brno, Milénova 14............................................. 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy:

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2006/2007 Moravské Knínice 2007 1 Zpracovala: Mgr. Hana

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž školní rok 2008 / 09

Výroční zpráva o činnosti Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž školní rok 2008 / 09 Výroční zpráva o činnosti Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž školní rok 2008 / 09 Základní charakteristika školy a) Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž Právní subjektivita:

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

. Dětský domov, Nepomuk

. Dětský domov, Nepomuk . Dětský domov, Nepomuk Údaje za školní rok 2008/2009 1. Charakteristika školského zařízení 2. Název: Dětský domov, Nepomuk Adresa: Nepomuk 278, 335 01 Právní forma: příspěvková organizace IZO: 108005801

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

696 72 LIPOV 199. IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz

696 72 LIPOV 199. IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Hlavní město Praha 221309 hudební, 38

Hlavní město Praha 221309 hudební, 38 Praha 24.10.2014 Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4, PSČ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Pardubice, 1.9.2008 Schváleno školskou radou Mgr. Stanislav Šturma ředitel školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 A/charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice

Více

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola Šlapanice Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Schváleno Školskou radou ZŠ Šlapanice Č.j.: ZSSL-OkBo/817/2012 Spis. zn.: 1.2.5.1 www.zsslapanice.cz kancelar@zsslapanice.cz A. Název, sídlo,

Více

Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010 Slouží jako podklad k výroční zprávě o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy hl. m. Prahy (i pro MŠ z MČ spadajících pod správní obvod Prahy

Více

Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2007/2008

Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2007/2008 Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2007/2008 1 Část I. Základní charakteristika školy Název právnické osoby: Základní škola Sokolnice,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek ŠKOLA : ZŠ a MŠ Horní Jiřetín ŠK. ROK : 2014/2015 1.SEZNÁMENÍ

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

Základní škola, Šatov, okres Znojmo, příspěvková organizace 671 22 Šatov č.p. 398

Základní škola, Šatov, okres Znojmo, příspěvková organizace 671 22 Šatov č.p. 398 Zřizovatel: Městys Šatov Adresa: Základní škola, Šatov, okres Znojmo, příspěvková organizace 671 22 Šatov č.p. 398 Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola, Šatov. okres Znojmo,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006 1.Základní údaje o škole Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola se středním

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov

Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce / Část I. Základní charakteristika školy Název právnické osoby: Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 27/28 MORAVSKÉ KNÍNICE Září 28 Zpracovala: Alena Matějíčková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola Výroční zpráva školy za školní rok 2006 2007 Základní škola praktická Praktická škola V Praze dne 16.10.2007 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě

Více

Základní škola v Sušici, Komenského ul.

Základní škola v Sušici, Komenského ul. Základní škola - obecní Základní škola v Sušici, Komenského ul. Tel 376 523 339 PSČ 342 13 e-mail zs.susice.59@tiscali.cz 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy (přesný název organizace dle Rozhodnutí

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005 Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí Základní škola, Praha 4, Předškolní 420/5

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva 2008/2009

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva 2008/2009 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva 2008/2009 ŠLAPANICE 2009 Část I. Základní charakteristika školy A. Název, sídlo, zřizovatel název školy: Základní škola,

Více

Masarykova základní škola Brno, Kamenačky 3591/4

Masarykova základní škola Brno, Kamenačky 3591/4 VÝROČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Brno, Kamenačky 3591/4 za školní rok 2010/11 Čj.: MZŠ 474/2011 Spis. znak: A.09. Archivní znak/lhůta: A 10 Vyřízeno: 2022 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1

Více

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Sídlo:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1. Charakteristika školy 1.1. Základní škola a Mateřská škola Pocinovice, Pocinovice135 345 09 Pocinovice ZŠ IZO 102004153, MŠ IZO 107540401 IČO

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Speciální základní škola Horská 160 541 02 Trutnov. Výroční zpráva

Speciální základní škola Horská 160 541 02 Trutnov. Výroční zpráva Speciální základní škola Horská 160 541 02 Trutnov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2005/2006 ČÁST I. Základní charakteristika školy a) Název školy : Speciální základní škola, Trutnov, Horská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Razítko školy V Bošovicích dne: 1. 11. 2013 Základní škola a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov, PO Školní 106, Bošovice 683 55 Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Obsah: 1. charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Charakteristika školy 1.1. Základní škola a Mateřská škola Pocinovice, Pocinovice135 345 09 Pocinovice ZŠ IZO 102004153, MŠ IZO 107540401 IČO

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

Výroční zpráva. ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004

Výroční zpráva. ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004 Základní škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) Výroční zpráva ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

11. Vybíjená (Preventan Cup)

11. Vybíjená (Preventan Cup) Příloha č. 1 b PŘEHLED SOUTĚŽÍ A AKCÍ 2013-14 (soutěže doporučené MŠMT ČR + ostatní) termín název soutěže určeno pro místo konání zodpovědný pracovník září 31.8.-1. Vesele do nového školního roku veřejnost

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265, PSČ 252 61 Zřizovatel: Obec Jeneč Ředitelka:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Nejdecká 254, 357 35 Chodov VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 V Chodově dne 1. 10. 2014 zpracovala Mgr. Eva T e t u r o v á

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

PMS neobdržela v období od 1. ledna do 31. prosince 2014, žádnou písemnou žádost o informaci.

PMS neobdržela v období od 1. ledna do 31. prosince 2014, žádnou písemnou žádost o informaci. Hošková Eva statistik Spr. 000/015-0-1 Ředitelství PMS ČR Hybernská 18 111 1 Praha 1 Tel: 4 44 417 mail:ehoskova@pms.justice.cz Věc: VÝROČNÍ ZPRÁVA PMS podle 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více