Ornitologický a herpetologický průzkum na území PR Les na Rozdílné OBSAH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1.14.2.-1.14.3. Ornitologický a herpetologický průzkum na území PR Les na Rozdílné OBSAH"

Transkript

1 Ornitologický a herpetologický průzkum na území PR Les na Rozdílné OBSAH Obsah...1 Metodika a materiál...2 Výsledky a diskuse...3 Seznam zjištěných druhů plazů...3 Komentář k ochranářsky významným druhům plazů...3 Komentář k nezjištěnému ochranářsky významnému druhu plaza...4 Seznam zjištěných druhů ptáků...4 Komentář k ochranářsky významným druhům ptáků...5 Komentář k nezjištěným ochranářsky významným druhům ptáků...6 Souhrn poznatků...7 Literatura...8 Příloha...9 Doporučená citace díla: MANDÁK, M Ornitologický a herpetologický průzkum na území PR Les na Rozdílné. Ostrava: s. a V s. přílohy. Depon. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Ostrava. Nepubl. 1

2 METODIKA A MATERIÁL Za účelem poznání druhové diverzity plazů (Reptilia) a ptáků (Aves) PR a jejího ochranného pásma bylo v období leden říjen 2010 uskutečněno celkem 10 kontrol (z toho 2 kontroly v únoru a květnu zasahovaly do soumračných hodin): ( ; sněhová pokrývka), ( ; již jen nesouvislá sněhová pokrývka), ( ), ( ), ( a ), ( ), ( ), ( ), ( ) a ( hod.). Terénní průzkumy vedly zhruba po stejné trase tak, aby pokryly maximum plochy PR (při průzkumu v únoru a na konci srpna říjnu byl na trase váben kulíšek nejmenší). Na celé trase byl zapisován výskyt všech druhů plazů a ptáků. Plazi byli sledováni vizuálně na vhodných stanovištích, přičemž byla značena i jejich početnost (zvlášť dospělých jedinců a zvlášť juvenilních stadií); místa výskytu byla zanesena do map a byla pořízena jejich fotodokumentace. U ptáků byly zaznamenávány i případné hnízdní projevy (např. hnízdní výskyt ve vhodném prostředí, zpěv, varování, nález nevzletných mláďat apod.). Charakter výskytu a hnízdní projevy byly po ukončení průzkumu sumarizovány a každému druhu byl přidělen kód výskytu. U ochranářsky významných druhů ptáků byla navíc sledována i početnost; jejich hnízdiště byla zanesena do map a byla pořízena jejich fotodokumentace. Za hnízdící je v této práci považován druh s výskytem v hnízdní kategorii B1 D16 (podle ŠŤASTNÉHO et al. 2006); za hnízdní období je bráno období (duben) květen začátek srpna, za tahová období březen ( duben) a konec srpna říjen a za zimní období leden únor. Zjištěné druhy plazů jsou seřazeny podle MIKÁTOVÉ et al. (2001) a druhy ptáků podle HUDCE et al. (1995). U každého ptačího druhu je uvedena zaznamenaná kategorie výskytu: Z zimní výskyt, T tahový výskyt, H (A0 D16) hnízdní výskyt v kategorii hnízdění předpokládaného prokázaného, (P) přelet (druh bez užší vazby na území) v zimní, tahové nebo hnízdní době. V komentáři k jednotlivým druhům (zvláště chráněným a uvedených v červeném seznamu) jsou zmíněny následující informace: a) velikost populace, b) biotop, c) ohrožující faktory, d) návrh managementu a e) změny oproti minulosti. Pro srovnání zjištěných aktuálních skutečností (zvláště počtu hnízdících párů) u ochranářsky významných druhů s minulostí byly použity nepublikované údaje (BAJER et al. 2002) z provedené rešerše souhrnných prací o avifauně PR (žádné další údaje např. záznamy ornitologických pozorování k dispozici nejsou). 2

3 VÝSLEDKY A DISKUSE SEZNAM ZJIŠTĚNÝCH DRUHŮ PLAZŮ V roce 2010 byl na území PR Les Na Rozdílné a jejího ochranného pásma zjištěn výskyt 3 druhů plazů, které se zde i rozmnožují. Všechny 3 zjištěné druhy náleží mezi ochranářsky významné druhy, jak podle aktuálního červeného seznamu (ZAVADIL et MORAVEC 2003), tak platné legislativy. Přehled všech druhů je uveden v tab. 1. Tab. 1: Přehled zjištěných druhů plazů s kategoriemi ohrožení Aktuální kategorie Český název Latinský název ohrožení červený seznam / vyhláška Ještěrka obecná Lacerta agilis NT/SO Ještěrka živorodá Zootoca vivipara NT/SO Slepýš křehký Anguis fragilis LC/SO Celkem 3 druhy 3/3 KOMENTÁŘ K OCHRANÁŘSKY VÝZNAMNÝM DRUHŮM PLAZŮ Ještěrka obecná (Lacerta agilis) Velikost populace. Nalezena při srpnových kontrolách, a to nejprve 1 vyhřívající se na větvi u okraje asfaltové cesty (mapa 1), poté 1 přejetý ad. ex. na asfaltové cestě. Na okraji PR se vyskytuje populace čítající pravděpodobně jen několik jedinců. Biotop. Okrajové (hraniční) partie PR podél asfaltové komunikace. V letošním roce zde došlo k ořezání větví stromů a jejich ponechání na hromadách, čímž se zvýšilo oslunění stanoviště a zároveň se vytvořila vhodná úkrytová a odpočinková stanoviště (foto 3). Ohrožující faktory. Automobilová doprava na komunikaci. Návrh managementu. Neodvážet hromady ořezaných větví a klestí. Změny oproti minulosti. Nejsou k dispozici žádné údaje. Ještěrka živorodá (Zootoca vivipara) Velikost populace. Zaznamenána v dubnu (1 ad. ex. u potoka Rakovce v ochranném pásmu při dolním okraji PR; mapa 1), květnu (1 ad. ex. na okraji asfaltové komunikace u jižního cípu PR; mapa 1, foto 1), červnu (9 ad. a 4 imm. ex. podél celého úseku asfaltové komunikace včetně parkoviště; mapa 1) a na začátku srpna (2 ad. ex. u asfaltové komunikace, 1 ex. na parkovišti a 1 juv. ex. na lesní cestě u oplocenky u západního okraje PR; mapa 1). Velikost populace žijící na zájmovém území (především na okraji PR) čítá pravděpodobně několik málo desítek jedinců. Biotop. Zejména okrajové (hraniční) partie PR, především podél asfaltové komunikace (popis stanoviště viz výše; foto 3), ale i na dalších místech na okrajích PR. Ohrožující faktory. Automobilová doprava na komunikaci. Návrh managementu. Neodvážet hromady ořezaných větví a klestí. Změny oproti minulosti. V roce 2002 byla několikrát zjištěna D. Bartošovou na okraji PR (BAJER et al. 2002). V okrajových částech PR se nepochybně vyskytuje dlouhodobě. Slepýš křehký (Anguis fragilis) Velikost populace. V květnu byl zdokumentován 1 vyhřívající se ad. ex. na kupě klestí u asfaltové komunikace na jihozápadní hranici PR (mapa 1, foto 2) a v červnu byl nalezen 1 živý ex. na křižovatce cest u jižního cípu PR (mapa 1). Velikost populace žijící na okraji PR čítá pravděpodobně několik jedinců. 3

4 Biotop. Okrajové (hraniční) partie PR podél asfaltové komunikace (popis stanoviště viz výše; foto 3). Ohrožující faktory. Automobilová doprava na komunikaci. Návrh managementu. Neodvážet hromady ořezaných větví a klestí. Změny oproti minulosti. D. Bartošová nalezla 1 přejetý ex. na lesní cestě (BAJER et al. 2002). Stejně jako předchozí i tento druh zřejmě obývá lokalitu dlouhodobě. KOMENTÁŘ K NEZJIŠTĚNÉMU OCHRANÁŘSKY VÝZNAMNÉMU DRUHU PLAZA Jeden ochranářsky významný druh zjištěný na zájmovém území v minulosti se během průzkumu v roce 2010 nepodařilo zaregistrovat. Užovka obojková (Natrix natrix). D. Bartošová pozorovala velkou užovku požírající skokana hnědého na lesní cestě kolem roku 1998 (BAJER et al. 2002). Zájmové území bude zřejmě představovat část trofického či migračního biotopu druhu. SEZNAM ZJIŠTĚNÝCH DRUHŮ PTÁKŮ V roce 2010 byl na území PR Les Na Rozdílné a jejího ochranného pásma zjištěn výskyt 39 druhů ptáků. Celkem 34 druhů bylo zařazeno mezi hnízdící; 7 druhů náleží mezi ochranářsky významné druhy, z toho 7 druhů je uvedeno v aktuálním červeném seznamu (ŠŤASTNÝ et BEJČEK 2003) a 2 patří mezi zvláště chráněné. Přehled všech druhů je uveden v tab. 2. Tab. 2: Přehled zjištěných druhů ptáků s kategoriemi výskytu a ohrožení Aktuální kategorie Český název Latinský název Kategorie výskytu ohrožení červený seznam / vyhláška Čáp černý Ciconia nigra H (D13) VU/SO Káně lesní Buteo buteo Z, T, H (D13) / Holub hřivnáč Columba palumbus H (P) / Hrdlička divoká Streptopelia turtur H (B2) / Kukačka obecná Cuculus canorus H (B2) / Datel černý Dryocopus martius H (B2) LC/ Strakapoud velký Dendrocopos major Z, T, H (B1) / Strakapoud malý Dendrocopos minor H (B2) VU/ Jiřička obecná Delichon urbicum T NT/ Konipas bílý Motacilla alba H (B1) / Střízlík obecný Troglodytes troglodytes T, H (C4) / Pěvuška modrá Prunella modularis H (B2) / Červenka obecná Erithacus rubecula H (C4) / Kos černý Turdus merula Z, T, H (C4) / Drozd kvíčala Turdus pilaris T / Drozd zpěvný Turdus philomelos T, H (C4) / Drozd brávník Turdus viscivorus Z, T, H (B1) / Pěnice pokřovní Sylvia curruca H (B2) / Pěnice černohlavá Sylvia atricapilla T, H (C4) / Budníček menší Phylloscopus collybita T, H (C4) / Králíček obecný Regulus regulus Z, T, H (B2) / Králíček ohnivý Regulus ignicapillus H (B2) / Lejsek šedý Muscicapa striata H (B1) LC/O Lejsek bělokrký Ficedula albicollis H (B2) NT/ Sýkora lužní Poecile montanus H (B1) / Sýkora parukářka Lophophanes cristatus Z, T, H (B1) NT/ Sýkora uhelníček Periparus ater Z, T, H (C4) / Sýkora modřinka Cyanistes caeruleus T, H (B1) / Sýkora koňadra Parus major Z, T, H (C4) / Brhlík lesní Sitta europaea Z, T, H (B2) / Šoupálek dlouhoprstý Certhia familiaris Z, T, H (C4) / Sojka obecná Garrulus glandarius T, H (B1) / 4

5 Vrána šedá Corvus cornix T (P) / Špaček obecný Sturnus vulgaris T (P), H (B1) / Pěnkava obecná Fringilla coelebs Z, T, H (C4) / Zvonek zelený Carduelis chloris T / Čížek lesní Carduelis spinus Z, T, H (B1) / Křivka obecná Loxia curvirostra T, H (B1) / Dlask tlustozobý Coccothraustes coccothraustes T, H (B1) / Celkem 39 druhů 34 H (B1 D16) 7/2 KOMENTÁŘ K OCHRANÁŘSKY VÝZNAMNÝM DRUHŮM PTÁKŮ Čáp černý (Ciconia nigra) Velikost populace. V dubnovém termínu pozorován 1 pár na hnízdě (D13) vystavěném na podložce u kmene modřínu (v oplocence) a v květnu tamtéž 1 ex. (mapa 1, foto 4 a 5). Poté již druh zjištěn nebyl, takže hnízdění bylo pravděpodobně neúspěšné. V PR hnízdil 1 pár. Biotop. Vhodný hnízdní biotop se kromě hnízdního stromu nachází na starých jehličnatých stromech na většině území PR. Ohrožující faktory. Nebyly zjištěny. Návrh managementu. Minimalizovat kácení vzrostlých stromů alespoň v 50m okruhu od hnízda (neprovádět v hnízdním období druhu, tedy dubnu srpnu) a při případném poškození hnízdní podložku opravit nebo zhotovit novou. Změny oproti minulosti. Na velkém modřínu hnízdí každoročně zhruba od roku V roce 2000 vyvedl pár 5 juv. ex., v letech 2001 a 2002 po 3 juv. ex. (BAJER et al. 2002). PR je tedy dlouholetým hnízdištěm 1 páru. Datel černý (Dryocopus martius) Velikost populace. V květnu byl slyšen hlas 1 ex. (B2) u severního okraje PR (mapa 1). V PR možná hnízdil 1 pár. Biotop. Vhodný biotop ke hnízdění se nachází ve starších lesních porostech na většině plochy PR. Ohrožující faktory. Nezjištěny. Návrh managementu. Minimalizovat kácení starších jehličnatých stromů na území PR (neprovádět v období hnízdění ptáků, tedy v dubnu srpnu). Změny oproti minulosti. Nejsou k dispozici žádné údaje. Strakapoud malý (Dendrocopos minor) Velikost populace. V červnu byl zaznamenán hlas 1 ex. (B2) u parkoviště (mapa 1, foto 6). V PR možná hnízdil 1 pár. Biotop. Vhodný biotop ke hnízdění se nachází ve starších lesních porostech s dostatkem mrtvého dřeva, kterého je ale na území PR nedostatek. Ohrožující faktory. Nezaznamenány. Návrh managementu. Minimalizovat kácení starších stromů (neprovádět v období hnízdění ptáků, tedy v dubnu srpnu) a neodstraňovat souše ani jiné mrtvé dřevo z území PR. Změny oproti minulosti. Nejsou k dispozici žádné údaje. Jiřička obecná (Delichon urbicum) Velikost populace. V srpnu byli pozorováni lovící jedinci nad územím PR. V PR druh nehnízdí. Biotop. Vzdušný prostor nad územím PR představuje část trofického biotopu druhu. Ohrožující faktory. Nejsou. Návrh managementu. Žádný. Změny oproti minulosti. Nejsou k dispozici žádné údaje. Lejsek šedý (Muscicapa striata) Velikost populace. Na začátku srpna se u parkoviště (mapa 1, foto 7) vyskytovaly 3 ex. (B1). V ochranném pásmu PR (nebo na jejím okraji) možná hnízdil 1 pár. 5

6 Biotop. Vhodný biotop ke hnízdění se nachází především na okraji PR podél asfaltové komunikace (starší listnaté stromy). Ohrožující faktory. Před začátkem hnízdní sezony došlo k ořezu větví stromů rostoucích podél komunikace. Návrh managementu. Případné další ořezy starších listnatých stromů kolem asfaltové komunikace provádět citlivě a kácení těchto stromů minimalizovat (neprovádět v období hnízdění ptáků, tedy v dubnu srpnu). Změny oproti minulosti. Nejsou k dispozici žádné údaje. Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) Velikost populace. Zjištěn v květnu, kdy zpívali 2 (B2), a to v prostoru východní oplocenky (mapa 1, foto 4) a u parkoviště (mapa 1, foto 6). V PR možná hnízdily 2 páry. Biotop. Z hlediska nároků druhu nepředstavuje území PR vhodný hnízdní biotop (druh preferuje porosty listnaté, i když se může vyskytovat např. v borových lesích), proto lze výskyt tohoto druhu uvnitř PR hodnotit jako překvapivý. Ohrožující faktory. Nezjištěny. Návrh managementu. Minimalizovat kácení starších (zvláště listnatých) stromů v PR (neprovádět v období hnízdění ptáků, tedy v dubnu srpnu) a neodstraňovat mrtvé dřevo na celém území PR. Změny oproti minulosti. Nejsou k dispozici žádné údaje. Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) Velikost populace. Hlasové projevy byly zaznamenávány v únoru květnu (B1) a srpnu říjnu. V PR druh možná hnízdil (počet párů nebyl stanoven). Biotop. Vhodný biotop ke hnízdění (vzrostlé jehličnaté porosty) se nachází na celém území PR. Ohrožující faktory. Nezjištěny. Návrh managementu. Minimalizovat kácení vzrostlých porostů v PR (neprovádět v období hnízdění ptáků, tedy v dubnu srpnu). Změny oproti minulosti. D. Bartošová uvádí výskyt druhu v roce 2002 bez konkrétních údajů (BAJER et al. 2002). KOMENTÁŘ K NEZJIŠTĚNÝM OCHRANÁŘSKY VÝZNAMNÝM DRUHŮM PTÁKŮ Celkem 5 ochranářsky významných druhů zjištěných na zájmovém území v minulosti se během průzkumu v roce 2010 nepodařilo zaregistrovat. Krahujec obecný (Accipiter nisus). O občasném výskytu se zmiňuje D. Bartošová, která také uvádí jeden konkrétní údaj z týkající se 3 ex. (BAJER et al. 2002). Jehličnaté stromy jsou potenciálně vhodným hnízdním biotopem (druhem vyhledávanější mladší jehličnaté porosty se nacházejí v okolí PR). Kalous ušatý (Asio otus). Hlas 1 ex. v říjnu 1999 zaznamenala D. Bartošová (BAJER et al. 2002). Na území PR se nachází potenciálně vhodný hnízdní biotop, příp. i nocoviště. Žluna zelená (Picus viridis). Hlas 1 ex. zaslechla D. Bartošová (BAJER et al. 2002). Starší lesní porosty na území PR představují potenciálně vhodný hnízdní biotop druhu. Ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes). Hlas 1 ex. zaslechla D. Bartošová v roce 2002 (BAJER et al. 2002). Potenciální hnízdní biotop (mladší jehličnaté porosty) se nachází spíše v okolí PR. Krkavec velký (Corvus corax). Každoroční hnízdění od 80. let minulého století uvádí D. Bartošová, která jej opakovaně zjišťovala i během průzkumů v roce 2002 (BAJER et al. 2002). Údaj nacházející se na cedulích v terénu (hnízdění 2 párů) nedoporučuji přebírat a dále uvádět (pokud nejsou k dispozici konkrétní záznamy). Tento druh nachází potenciálně vhodný hnízdní biotop ve starších porostech PR. 6

7 SOUHRN POZNATKŮ Zjištěné druhy. V roce 2010 byly na území PR Les Na Rozdílné a jejího ochranného pásma (dále jen PR) zjištěny 3 druhy plazů (Reptilia) a 39 druhů ptáků (Aves). Z celkového druhového spektra jsou všechny 3 druhy plazů považovány za rozmnožující se na lokalitě a 34 druhů ptáků bylo zařazeno mezi hnízdící (v kategoriích B D); všechny 3 druhy plazů náleží mezi ochranářsky významné druhy (zároveň jsou v červeném seznamu i zvláště chráněné) a 7 druhů ptáků náleží mezi ochranářsky významné druhy (7 figurujících v aktuálním červeném seznamu a 2 zvláště chráněné). Celkem 6 ochranářsky významných druhů (1 druh plaza a 5 druhů ptáků) zjištěných na území PR v minulosti se v roce 2010 nepodařilo zaznamenat. Velikost populací. Všechny 3 druhy plazů se na lokalitě i reprodukují; populace čítají několik jedinců ještěrky obecné (Lacerta agilis) a slepýše křehkého (Anguis anguis) a několik málo desítek jedinců ještěrky živorodé (Zootoca vivipara). Ze 7 ochranářsky významných druhů (možná a prokazatelně) hnízdilo v roce druhů, a to 1 pár čápa černého (Ciconia nigra), 1 pár datla černého (Dryocopus martius), 1 pár strakapouda malého (Dendrocopos minor), 1 pár lejska šedého (Muscicapa striata), 2 páry lejska bělokrkého (Ficedula albicollis) a nestanovený počet párů sýkory parukářky (Lophophanes cristatus). Zbývající ochranářsky významný druh jiřička obecná (Delichon urbicum) na území PR nehnízdí. Biotop. Okraje PR především u asfaltové cesty jsou ideálním biotopem pro všechny 3 zjištěné druhy plazů. Území PR je vhodným biotopem pro 6 ze 7 zjištěných ochranářsky významných druhů ptáků (kromě jiřičky obecné), přičemž nejméně 5 druhů hnízdilo ve starších jehličnatých porostech. Ohrožující faktory. Plazi jsou ohrožování především automobilovou dopravou na asfaltové komunikaci a ptáci potenciálně kácením starších jehličnatých (a podél komunikace i listnatých) stromů v období hnízdění (v roce 2010 nebylo zjištěno). Návrh managementu. Minimalizovat kácení starších stromů (neprovádět v období hnízdění ptáků, tedy v dubnu srpnu), zejména pak v blízkosti hnízda čápa černého, a neodstraňovat mrtvé dřevo z území PR. Změny oproti minulosti. O hnízdní početnosti jednotlivých druhů v minulosti je k dispozici minimum exaktních dat, proto je stanovení trendů hnízdní početnosti aktuálně se vyskytujících ochranářsky významných druhů až na výjimky nemožné. Prozatím lze pouze konstatovat, že území PR je dlouhodobě hnízdištěm čápa černého, na druhé straně zde již ale nehnízdil krkavec velký (Corvus corax). 7

8 LITERATURA BAJER, V., BARTOŠOVÁ, D., KOČÍ, M., MYSLIKOVJAN, T., PETŘVALSKÝ, J., WOLFOVÁ, J PP Les na Rozdílné: plán péče na období Rožnov pod Radhoštěm: s. a přílohy. Depon. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Ostrava. Nepubl. HUDEC, K., CHYTIL, J., ŠŤASTNÝ, K., BEJČEK, V Ptáci České republiky. Sylvia, 1995, roč. 31, č. 2, s ISSN MIKÁTOVÁ, B., VLAŠÍN, M., ZAVADIL, V. (eds.) Atlas rozšíření plazů v České republice. 1. vyd. Brno, Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, s. ISBN ŠŤASTNÝ, K., BEJČEK, V Červený seznam ptáků České republiky. In Příroda. Sborník prací z ochrany přírody: 22: Červený seznam ohrožených druhů České republiky: obratlovci. Eds. J. Plesník, V. Hanzal a L. Brejšková. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a Správa ochrany přírody ČR, s ISBN ŠŤASTNÝ, K., BEJČEK, V., HUDEC, K Atlas hnízdního rozšíření ptáků v České republice vyd. Praha: Aventinum, ISBN ZAVADIL, V., MORAVEC, J Červený seznam obojživelníků a plazů České republiky. In Příroda. Sborník prací z ochrany přírody: 22: Červený seznam ohrožených druhů České republiky: obratlovci. Eds. J. Plesník, V. Hanzal a L. Brejšková. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a Správa ochrany přírody ČR, s ISBN

9 Příloha 9

10 SEZNAM MAPOVÉ A FOTOGRAFICKÉ PŘÍLOHY Mapa 1: Nálezy ochranářsky významných druhů Fotografie byly pořízeny autorem ve dnech (plazi) a Foto 1 a 2: Ještěrka živorodá (Zootoca vivipara) a slepýš křehký (Anguis fragilis) u asfaltové komunikace na hranici PR Foto 3: Biotop ještěrky obecné (Lacerta agilis), ještěrky živorodé (Zootoca vivipara) a slepýše křehkého (Anguis fragilis) u okraje asfaltové komunikace na hranici PR (v dolní části hromada klestí z ořezaných listnatých stromů) Foto 4: Hnízdní biotop a hnízdo (šipka) čápa černého (Ciconia nigra) a hnízdní biotop lejska bělokrkého (Ficedula albicollis) ve střední části PR Foto 5: Detail hnízda čápa černého (Ciconia nigra) ve střední části PR Foto 6: Hnízdní biotop strakapouda malého (Dendrocopos minor) a lejska bělokrkého (Ficedula albicollis) v JZ části PR Foto 7: Místo výskytu lejska šedého (Muscicapa striata) u JZ okraje PR I

11 Mapa 1: Nálezy ochranářsky významných druhů II

12 Foto 1 a 2: Ještěrka živorodá (Zootoca vivipara) a slepýš křehký (Anguis fragilis) u asfaltové komunikace na hranici PR Foto 3: Biotop ještěrky obecné (Lacerta agilis), ještěrky živorodé (Zootoca vivipara) a slepýše křehkého (Anguis fragilis) u okraje asfaltové komunikace na hranici PR (v dolní části hromada klestí z ořezaných listnatých stromů) III

13 Foto 4: Hnízdní biotop a hnízdo (šipka) čápa černého (Ciconia nigra) a hnízdní biotop lejska bělokrkého (Ficedula albicollis) ve střední části PR Foto 5: Detail hnízda čápa černého (Ciconia nigra) ve střední části PR IV

14 Foto 6: Hnízdní biotop strakapouda malého (Dendrocopos minor) a lejska bělokrkého (Ficedula albicollis) v JZ části PR Foto 7: Místo výskytu lejska šedého (Muscicapa striata) u JZ okraje PR V

1.17.3. Ornitologický průzkum na území PR Palkovické hůrky OBSAH

1.17.3. Ornitologický průzkum na území PR Palkovické hůrky OBSAH 1.17.3. Ornitologický průzkum na území PR Palkovické hůrky OBSAH Obsah...1 Metodika a materiál...2 Výsledky a diskuse...3 Seznam zjištěných druhů...3 Komentář k ochranářsky významným druhům...3 Komentář

Více

Inventarizační průzkum lokality Vranovice z oboru ornitologie (ptáci)

Inventarizační průzkum lokality Vranovice z oboru ornitologie (ptáci) Inventarizační průzkum lokality Vranovice z oboru ornitologie (ptáci) Kód ZCHÚ: - Řešitel: SAGITTARIA - sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, občanské sdružení registrované MV ČR pod č.j. VSP/1-4865/91-R

Více

Avifauna EVL Baba. Vojtěch Kodet, Ivan Kunstmüller. Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině

Avifauna EVL Baba. Vojtěch Kodet, Ivan Kunstmüller. Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině 5. května 15, 586 01 Jihlava, IČO 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Avifauna EVL Baba Vojtěch Kodet, Ivan Kunstmüller 2010 Avifauna EVL Baba Pobočka

Více

ptáci Aves Neognathae Neoaves pěvci Passeriformes Neognathae Neoaves pěvci Passeriformes skřivanovití Alaudidae

ptáci Aves Neognathae Neoaves pěvci Passeriformes Neognathae Neoaves pěvci Passeriformes skřivanovití Alaudidae ptáci Aves Neognathae Neognathae skřivanovití Alaudidae skřivan polní Alauda arvensis chocholouš obecný Galerida cristata Neognathae vlaštovkovití Hirundinidae vlaštovka obecná Hirundo rustica jiřička

Více

Jakubov - sady společenstvo ptáků lokality

Jakubov - sady společenstvo ptáků lokality Jakubov - sady společenstvo ptáků lokality RNDr. Oldřich Bušek Mgr. Michal Němec ing. Martin Lípa srpen 009 Doporučená citace : Bušek O. a kol.(009) : Jakubov-sady společenstvo ptáků lokality.ms. Úvod

Více

Ornitologický průzkum přírodní rezervace V pískovně

Ornitologický průzkum přírodní rezervace V pískovně Ornitologický průzkum přírodní rezervace V pískovně Materiál a metodika Pro zprávu jsem použil data z celkem 4 kontrol lokality, které proběhly 10.6.09 a 7.7.09 v ranních hodinách a 9.7.09 a 13.7.09 v

Více

Lokalita Boč společenstvo ptáků lokality

Lokalita Boč společenstvo ptáků lokality Lokalita Boč společenstvo ptáků lokality srpen 009 RNDr. Oldřich Bušek Doporučená citace : Bušek O. a kol.(009) : Lokalita Boč společenstvo ptáků lokality.ms. Úvod Sledovaná lokalita (Příl.) se nachází

Více

Hnízdní rozšíření ptáků na Vysočině B) Pěvci

Hnízdní rozšíření ptáků na Vysočině B) Pěvci Hnízdní rozšíření ptáků na Vysočině 2001-2016 B) Pěvci (průběžné výsledky) Vojtěch Kodet [ed.] únor 2016 Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.prirodavysociny.cz

Více

Ornitologický, batrachologický a herpetologický průzkum na území PR Džungle. Obsah

Ornitologický, batrachologický a herpetologický průzkum na území PR Džungle. Obsah 1.7.2. 1.7.4. Ornitologický, batrachologický a herpetologický průzkum na území PR Džungle Obsah Obsah... 1 Úvod a cíl práce... 2 Metodika... 2 Výsledky... 4 Přehled zjištěných druhů... 4 Komentář ke zvláště

Více

ORIENTAČNÍ ZOOLOGICKÝ PRŮZKUM CHLÚ HOSTY ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ČÁST 1 OBRATLOVCI. Zpracoval VYGORON - OBČANSKÉ SDRUŽENÍ. kontaktní osoba JAN ŠAMATA

ORIENTAČNÍ ZOOLOGICKÝ PRŮZKUM CHLÚ HOSTY ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ČÁST 1 OBRATLOVCI. Zpracoval VYGORON - OBČANSKÉ SDRUŽENÍ. kontaktní osoba JAN ŠAMATA ORIENTAČNÍ ZOOLOGICKÝ PRŮZKUM CHLÚ HOSTY ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ČÁST 1 OBRATLOVCI Zpracoval VYGORON - OBČANSKÉ SDRUŽENÍ kontaktní osoba JAN ŠAMATA Identifikace území Průzkum probíhal v okolí vrchu Na černém,

Více

Inventarizační průzkum lokality Biocentrum Droždín z oboru ornitologie (ptáci)

Inventarizační průzkum lokality Biocentrum Droždín z oboru ornitologie (ptáci) Inventarizační průzkum lokality Biocentrum Droždín z oboru ornitologie (ptáci) Kód ZCHÚ: - Řešitel: SAGITTARIA - sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, občanské sdružení registrované MV ČR pod č.j.

Více

MODULARIZACE VÝUKY EVOLUČNÍ A EKOLOGICKÉ BIOLOGIE CZ.1.07/2.2.00/15.0204. Ekologie lesa. Ekologie ptáků v lese

MODULARIZACE VÝUKY EVOLUČNÍ A EKOLOGICKÉ BIOLOGIE CZ.1.07/2.2.00/15.0204. Ekologie lesa. Ekologie ptáků v lese MODULARIZACE VÝUKY EVOLUČNÍ A EKOLOGICKÉ BIOLOGIE CZ.1.07/2.2.00/15.0204 Ekologie lesa Ekologie ptáků v lese Ekologie ptáků v lese Jiří Reif Ústav pro životní prostředí PřF UK v Praze Ornitologická laboratoř

Více

Ornitologický průzkum PR Chropotínský háj podklad pro zpracování plánu péče

Ornitologický průzkum PR Chropotínský háj podklad pro zpracování plánu péče Ornitologický průzkum PR Chropotínský háj podklad pro zpracování plánu péče MUDr.Jiří Zajíc Česká společnost ornitologická Společnost spolupracovníků Kroužkovací stanice Národního muzea v Praze (kroužkovatel)

Více

Hnízdící ptactvo v Přírodní rezervaci Diana po 35 letech

Hnízdící ptactvo v Přírodní rezervaci Diana po 35 letech Sborník muzea Karlovarského kraje 22 (2014) 139 Hnízdící ptactvo v Přírodní rezervaci Diana po 35 letech Pavel Řepa Úvod V letech 1974 1976 byl proveden vertebratologický průzkum PR Diana (Řepa 1978).

Více

ZPRÁVA ZE ZOOLOGICKÉHO PRŮZKUMU ( ORNITOLOGIE ) NA EVIDOVANÉ LOKALITĚ HEJNICE V KRAJI VYSOČINA V ROCE 2006 FILIP HRUŠKA

ZPRÁVA ZE ZOOLOGICKÉHO PRŮZKUMU ( ORNITOLOGIE ) NA EVIDOVANÉ LOKALITĚ HEJNICE V KRAJI VYSOČINA V ROCE 2006 FILIP HRUŠKA ZPRÁVA ZE ZOOLOGICKÉHO PRŮZKUMU ( ORNITOLOGIE ) NA EVIDOVANÉ LOKALITĚ HEJNICE V KRAJI VYSOČINA V ROCE 2006 FILIP HRUŠKA Kainarova 11, CZ 586 01 Jihlava, e-mail: hruska.filip@seznam.cz Úvod Současná evidovaná

Více

Ornitologický průzkum přírodní památky Černíč v letech 2008-2010

Ornitologický průzkum přírodní památky Černíč v letech 2008-2010 Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Ornitologický průzkum přírodní památky Černíč v letech 2008-2010 Vojtěch Kodet listopad

Více

KROUŽKOVATEL. Zpravodaj Spoleènosti spolupracovníkù. Kroužkovací stanice Národního muzea

KROUŽKOVATEL. Zpravodaj Spoleènosti spolupracovníkù. Kroužkovací stanice Národního muzea KROUŽKOVATEL Zpravodaj Spoleènosti spolupracovníkù 5 Kroužkovací stanice Národního muzea KROUŽKOVATEL KVÌTEN 28 Zpravodaj Spoleènosti spolupracovníkù Kroužkovací stanice Národního muzea Výkonný redaktor:

Více

TERÉNNÍ PRŮ VODCE. pro ochranářská a přírodovědná praktika a exkurze v CHKO Litovelské Pomoraví. kapitola ptáci. Karel Poprach

TERÉNNÍ PRŮ VODCE. pro ochranářská a přírodovědná praktika a exkurze v CHKO Litovelské Pomoraví. kapitola ptáci. Karel Poprach TERÉNNÍ PRŮ VODCE pro ochranářská a přírodovědná praktika a exkurze v CHKO Litovelské Pomoraví kapitola ptáci Karel Poprach TERÉNNÍ PRŮVODCE pro ochranářská a přírodovědná praktika a exkurze v CHKO Litovelské

Více

Podpora hnízdních možností dutinových ptáků na LS Náměšť nad Oslavou 2011

Podpora hnízdních možností dutinových ptáků na LS Náměšť nad Oslavou 2011 Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Podpora hnízdních možností dutinových ptáků na LS Náměšť nad Oslavou 2011 Vojtěch Kodet,

Více

Monitoring ptáků v oboře Jinošov na LS Náměšť nad Oslavou 2011

Monitoring ptáků v oboře Jinošov na LS Náměšť nad Oslavou 2011 Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Monitoring ptáků v oboře Jinošov na LS Náměšť nad Oslavou 2011 Vojtěch Mrlík & Vojtěch

Více

Kdy začínají ptáci ráno zpívat?

Kdy začínají ptáci ráno zpívat? Případová studie vznikla v rámci projektu Využití informačních technologií v ornitologickém výzkumu na Vysočině, který realizovala Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině. Projekt byl částečně

Více

Doupní ptáci v lesích na Vysočině 2011

Doupní ptáci v lesích na Vysočině 2011 Doupní ptáci v lesích na Vysočině 2011 Vojtěch Kodet, Dana Kořínková, Pavel Jirák, Ondřej Štěrba, Vojtěch Mrlík, Pavel Hobza, Josef Chobot, Tomáš Skříček, Filip Hruška, Ivan Kunstmüller, Dana Rymešová,

Více

Ptáci vázaní na lesní prostředí a stromové porosty ( lesní ptáci )

Ptáci vázaní na lesní prostředí a stromové porosty ( lesní ptáci ) PTÁCI (Aves) Cíl: - získání dovedností determinace našich druhů ptáků - rozvinutí pozorovacích schopností pro rozlišení determinačních znaků - utřídění bionomických poznatků typických pro jednotlivé druhy

Více

28. Aktiv spolupracovníkù Kroužkovací stanice 1. EURING nespolupracuje s novì vzniklou katalánskou kroužkovací centrálou! 1

28. Aktiv spolupracovníkù Kroužkovací stanice 1. EURING nespolupracuje s novì vzniklou katalánskou kroužkovací centrálou! 1 OBSAH 28. Aktiv spolupracovníkù Kroužkovací stanice 1 Dodatky k Pokynùm pro Kroužkovatele 1 EURING nespolupracuje s novì vzniklou katalánskou kroužkovací centrálou! 1 KLVAÒA P. Klíè k urèování stáøí a

Více

Inventarizační průzkum obojživelníků a plazů na území PP Zásada pod školou

Inventarizační průzkum obojživelníků a plazů na území PP Zásada pod školou Inventarizační průzkum obojživelníků a plazů na území PP Zásada pod školou Zpracovala: Mgr. Alice Háková říjen 2016 2 Místo průzkumu: kraj: Liberecký k.ú.: Zásada Objednatel: Krajský úřad Libereckého kraje

Více

Výsledky prvního výzkumu avifauny Vraních hor

Výsledky prvního výzkumu avifauny Vraních hor Panurus, 9 (1998): 29-40 ISBN: 80-86046-32-7 Výsledky prvního výzkumu avifauny Vraních hor The first approach to understanding of the avifauna of the Vraní hory mountains (north-east Bohemia) Pavel Žďárek

Více

Egg size in birds of southern Bohemia: an analysis of Rudolf Prázný s collection. Velikost vajec u ptáků jižních Čech: analýza sbírky Rudolfa Prázného

Egg size in birds of southern Bohemia: an analysis of Rudolf Prázný s collection. Velikost vajec u ptáků jižních Čech: analýza sbírky Rudolfa Prázného Egg size in birds of southern Bohemia: an analysis of Rudolf Prázný s collection Velikost vajec u ptáků jižních Čech: analýza sbírky Rudolfa Prázného Jiří Mlíkovský Department of Zoology, National Museum,

Více

ORNITOLOGICKÝ PRŮZKUM NA LOKALITĚ NÁKLADOVÉ NÁDRAŽÍ ŽIŽKOV SEVER

ORNITOLOGICKÝ PRŮZKUM NA LOKALITĚ NÁKLADOVÉ NÁDRAŽÍ ŽIŽKOV SEVER Závěrečná zpráva číslo projektu: 131430 ORNITOLOGICKÝ PRŮZKUM NA LOKALITĚ NÁKLADOVÉ NÁDRAŽÍ ŽIŽKOV SEVER Národní program ČSOP Ochrana biodiverzity Zadavatel: Český svaz ochránců přírody Zhotovitel: Krásná

Více

Panurus 17 (2008): VVT Králicko 2007

Panurus 17 (2008): VVT Králicko 2007 Panurus 17 (2008): 59-64 59 VVT Králicko 2007 Spring avifauna of the Králíky region in 2007 the results of a one-weekend expedition Martin Fejfar Breitcetlova 882/13, 198 00 Praha 9; e-mail: fejfar@urm.mepnet.cz

Více

9. víkendový výzkumný tábor Východoèeské poboèky Èeské spoleènosti ornitologické Krkonošské podhùøí 2002

9. víkendový výzkumný tábor Východoèeské poboèky Èeské spoleènosti ornitologické Krkonošské podhùøí 2002 PANURUS, 3 (2003): 8-87 8 9. víkendový výzkumný tábor Východoèeské poboèky Èeské spoleènosti ornitologické Krkonošské podhùøí 2002 The 9 th Weekend Research Camp of the East Bohemia branch of the Czech

Více

VÝSLEDKY PRŮZKUMU OBRATLOVCŮ V PŘÍRODNÍ REZERVACI BUKY U VYSOKÉHO CHVOJNA (OKR. PARDUBICE) V ROCE 2007

VÝSLEDKY PRŮZKUMU OBRATLOVCŮ V PŘÍRODNÍ REZERVACI BUKY U VYSOKÉHO CHVOJNA (OKR. PARDUBICE) V ROCE 2007 Vč. sb. přír. Práce a studie, 15 (2008): 293-304 ISSN 1212-1460 VÝSLEDKY PRŮZKUMU OBRATLOVCŮ V PŘÍRODNÍ REZERVACI BUKY U VYSOKÉHO CHVOJNA (OKR. PARDUBICE) V ROCE 2007 Results of vertebrates research in

Více

OBRATLOVCI PŘÍRODNÍ REZERVACE CHOLTICKÁ OBORA NA PARDUBICKU

OBRATLOVCI PŘÍRODNÍ REZERVACE CHOLTICKÁ OBORA NA PARDUBICKU Vè. sb. pøír. Práce a studie, 14 (2007): 181-198 ISBN: 978-80-86046-94-5 OBRATLOVCI PŘÍRODNÍ REZERVACE CHOLTICKÁ OBORA NA PARDUBICKU Vertebrates of the Choltická obora Nature Reserve near Pardubice (East

Více

NATURA 2000 - PTAČÍ OBLASTI

NATURA 2000 - PTAČÍ OBLASTI NATURA 2000 - PTAČÍ OBLASTI oblast Doupovských a Krušných hor Vít Tejrovský Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky CHKO Labské pískovce pracoviště Klášterec nad Ohří Chomutovská 120 CZ 431

Více

Stanice pro zraněné a handicapované živočichy

Stanice pro zraněné a handicapované živočichy Český svaz ochránců přírody Základní organizace 09/07, Pátek 56, 290 01 Poděbrady Výroční zpráva 2005 Stanice pro zraněné a handicapované živočichy Kontakt: Luboš Vaněk, Jitka Kupecká, Simona Rendlová,

Více

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta. Diplomová práce

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta. Diplomová práce Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství Diverzita městské avifauny a její dlouhodobé změny Diplomová práce Vedoucí práce:

Více

Osmnáctý ročník VVT Broumovsko 2011

Osmnáctý ročník VVT Broumovsko 2011 Panurus 21 (2012): 79 88 79 Osmnáctý ročník VVT Broumovsko 2011 The 18 th annual weekend research camp Broumovsko Protected Landscape Area 2011 Tomáš Diviš Olešnice 52, 549 41 Červený Kostelec; e-mail:

Více

Populační dynamika a sezonní proměnlivost ptáků na Horních Mísečkách v Krkonoších

Populační dynamika a sezonní proměnlivost ptáků na Horních Mísečkách v Krkonoších PANURUS, 11 (2001): 81-99 81 Populační dynamika a sezonní proměnlivost ptáků na Horních Mísečkách v Krkonoších Population dynamics and seasonal changes of birds in the Krkonoše Mts. Petr Miles Sídliště

Více

Kontrola a čištění budek na LS Třebíč 2011

Kontrola a čištění budek na LS Třebíč 2011 Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Kontrola a čištění budek na LS Třebíč 2011 Vojtěch Kodet, Pavel Hobza, Dana Kořínková,

Více

PP Pískovna na cvičišti

PP Pískovna na cvičišti PP Pískovna na cvičišti Inventarizační průzkum obratlovců Rosnička zelená 17.4.2007 Zpracoval: Petr Hesoun Bednáreček 58, 378 42 Nová Včelnice; e-mail: krystof.mek@tiscali.cz Listopad 2007 1. Metodika

Více

TÉMA: LESNÍ PTÁCI: pěvci VYTVOŘILA: Mgr. Zdenka Wienerová VYTVOŘILA DNE: VY_32_Inovace/4_214

TÉMA: LESNÍ PTÁCI: pěvci VYTVOŘILA: Mgr. Zdenka Wienerová VYTVOŘILA DNE: VY_32_Inovace/4_214 TÉMA: LESNÍ PTÁCI: pěvci VYTVOŘILA: Mgr. Zdenka Wienerová VYTVOŘILA DNE: 21. 3. 2012 VY_32_Inovace/4_214 1 ANOTACE: INTERAKTIVNÍ PREZENTACE SEZNÁMÍ ŽÁKY A ZOPAKUJE JEDNOTLIVÉ ZÁSTUPCE PĚVCŮ NAŠICH LESŮ,

Více

Podpora populace užovky stromové

Podpora populace užovky stromové KVK09_hadi_ZZ_D771_w.doc str. 1 Název projektu: Závěrečná zpráva o projektu Grantový program Karlovarského kraje Podpora populace užovky stromové Evidenční číslo smlouvy: D 771/2009 program: Záchranné

Více

Lesy v Ceské Republice

Lesy v Ceské Republice Les kolem nás Lesy v Ceské Republice -Největší zastoupení mezi stromy na počet jedinců mají jehličnaté stromy, v přirozeném přírůstku mají větší zastoupení listnaté stromy. Druhové sloţení lesů v ČR: 1)Smrk

Více

Podpora hnízdních možností skorce vodního (Cinclus cinclus) na Vysočině v roce 2010

Podpora hnízdních možností skorce vodního (Cinclus cinclus) na Vysočině v roce 2010 Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Podpora hnízdních možností skorce vodního (Cinclus cinclus) na Vysočině v roce 2010 Vojtěch

Více

Závěrečná zpráva o projektu

Závěrečná zpráva o projektu KVK10_hadi_ZZ_703_w.doc str. 1 Závěrečná zpráva o projektu Grantový program Karlovarského kraje Údaje o projektu název projektu: Podpora populace užovky stromové Evidenční číslo smlouvy: D 703/2010 program:

Více

Inventarizační průzkum lokality Droždín z oboru batrachologie a herpetologie

Inventarizační průzkum lokality Droždín z oboru batrachologie a herpetologie Inventarizační průzkum lokality Droždín z oboru batrachologie a herpetologie Kód ZCHÚ: - Zadavatel: SAGITTARIA - sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, občanské sdružení registrované MV ČR pod č.j.

Více

Výsledky činnosti patronátní skupiny IBA Beskydy v roce 2013

Výsledky činnosti patronátní skupiny IBA Beskydy v roce 2013 Výsledky činnosti patronátní skupiny IBA Beskydy v roce 2013 Významné ptačí území IBA Beskydy byla zřízena zejména pro horské druhy ptáků a na tomto území byly vyhlášeny 2 ptačí oblasti: Ptačí oblast Beskydy

Více

SOVY. Obecné informace. - masožravci - noční ptáci

SOVY. Obecné informace. - masožravci - noční ptáci - masožravci - noční ptáci - oči směřují dopředu, blízko u sebe, okolo očí tzv. závoj (= uspořádání peří) - hlavu otočí až o 270 o - zahnutý zobák - ostré drápy - vratiprst - lov za soumraku a v noci -

Více

Inventarizační průzkum lokality Slatinice - Kašpárovec z oboru batrachologie a herpetologie

Inventarizační průzkum lokality Slatinice - Kašpárovec z oboru batrachologie a herpetologie Inventarizační průzkum lokality Slatinice - Kašpárovec z oboru batrachologie a herpetologie Kód ZCHÚ: - Zadavatel: SAGITTARIA - sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, občanské sdružení registrované

Více

strunatci Chordata: obratlovci Vertebrata ptáci - Aves vrubozobí (Anseriformes)

strunatci Chordata: obratlovci Vertebrata ptáci - Aves vrubozobí (Anseriformes) 1 vrubozobí (Anseriformes) husa polní čínská husa husa velká kachna divoká pižmovka polák velký čírka modrá čírka obecná polák chocholačka Schématicky zakreslete detail zobáku a nohu kachny. Určete pohlaví

Více

Ornitologický průzkum na území PR Skučák OBSAH. Zhotovitel: Mgr. Martin Mandák. Autor: Mgr. Martin Mandák

Ornitologický průzkum na území PR Skučák OBSAH. Zhotovitel: Mgr. Martin Mandák. Autor: Mgr. Martin Mandák 1.22.4. Ornitologický průzkum na území PR Skučák Zhotovitel: Mgr. Martin Mandák Autor: Mgr. Martin Mandák OBSAH Obsah...1 Metodika a materiál...2 Výsledky a diskuse...3 Seznam zjištěných taxonů...3 Komentář

Více

Podpora pastvy v EVL Doupovské hory - lokalita Jakubov. Plazi

Podpora pastvy v EVL Doupovské hory - lokalita Jakubov. Plazi Prioritní osa 6 Zlepšování stavu přírody a krajiny Oblast podpory:6.2. Podpora biodiverzity Podpora pastvy v EVL Doupovské hory - lokalita Jakubov akceptační číslo: 13146246 CZ.1.02/6.2.00/13.17585 115D122003299

Více

Průzkum mortality obratlovců po srážce s vozidly na pozemních komunikacích I. až III. Třídy, se zřetelem na drobné druhy

Průzkum mortality obratlovců po srážce s vozidly na pozemních komunikacích I. až III. Třídy, se zřetelem na drobné druhy Průzkum mortality obratlovců po srážce s vozidly na pozemních komunikacích I. až III. Třídy, se zřetelem na drobné druhy Martin Sládeček, Lukáš Nehasil, Šimon Kapic, Dominika Adamcová, Daniel Jančařík,

Více

Sdružení Dřípatka, z.s.

Sdružení Dřípatka, z.s. Sdružení Dřípatka, z.s. Sružení Dřípatka Biologická ochrana lesa Vyhodnocení projektu 2016 Druhová inventarizace v roce 2016 Spolupráce s Městskými lesy Prachatice s.r.o. Předmětem šetření byly níže uvedené

Více

Závěrečná zpráva o projektu

Závěrečná zpráva o projektu KVK11_hadi_ZZ_790_w.doc str. 1 Závěrečná zpráva o projektu Grantový program Karlovarského kraje Údaje o projektu název projektu: Podpora populace užovky stromové Evidenční číslo smlouvy: D 790/2011 program:

Více

Cíle projektu. vytvoření vhodných podmínek pro existenci zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů vázaných na vodní prostředí

Cíle projektu. vytvoření vhodných podmínek pro existenci zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů vázaných na vodní prostředí 18 Péče o přírodu a krajinu 3 /2014 Ochrana přírody Obnova rybníka Kojetín v Polabí Pavel Trnka, Marcela Hausvaterová, Eva Vojtěchovská Rybník Kojetín je součástí stejnojmenné přírodní památky vyhlášené

Více

Středoškolská odborná činnost 2009/2010. Význam antipredačního chování ptáků na krmítku

Středoškolská odborná činnost 2009/2010. Význam antipredačního chování ptáků na krmítku Středoškolská odborná činnost 2009/2010 Obor 08 Ochrana a tvorba životního prostředí Význam antipredačního chování ptáků na krmítku Autor: Ročník studia: Vít Kubelka 7. E Rok: 2010 Název a adresa školy:

Více

PTÁCI, ŘÁDY POZNÁVAČKA

PTÁCI, ŘÁDY POZNÁVAČKA VY_52_INOVACE_07_I.2.12_PTÁCI, ŘÁDY PTÁCI, ŘÁDY POZNÁVAČKA PROCVIČOVÁNÍ UČIVA ŘÁDY PTÁKŮ 7. TŘÍDA TETŘEV HLUŠEC HRABAVÍ KUR DOMÁCÍ KROCAN DOMÁCÍ KOROPTEV POLNÍ HOLUB DOMÁCÍ HRDLIČKA DIVOKÁ MĚKKOZOBÍ HRDLIČKA

Více

V V T 2004 nový název, nová tváø, nové pojetí a výsledky

V V T 2004 nový název, nová tváø, nové pojetí a výsledky PANURUS, 14 (2004): 125-129 125 V V T 2004 nový název, nová tváø, nové pojetí a výsledky Weekend research camp 2004 František Bárta a úèastníci akce Zpracováno z poznámek v terénním deníku, který vedl

Více

Řád: PĚVCI (Passeriformes)

Řád: PĚVCI (Passeriformes) Řád: PĚVCI (Passeriformes) Charakteristika řádu druhy menší až střední velikosti řád se dělí na 2 podřády: křikaví a zpěvní až 2/3 známých druhů ptáků (cca 5 100 druhů) většinou dobří letci adaptace na

Více

Pojďte s námi do přírody

Pojďte s námi do přírody Pojďte s námi do přírody závěrečná zpráva projektu Vojtěch Kodet prosinec 2011 Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Pojďte s

Více

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY)

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) Celá škála ekosystémů: - dálniční, silniční a železniční náspy, protipovodňové hráze - úseky pod vedením vysokého napětí - vytěžené lomy a pískovny, včetně těch určených k

Více

OBRATLOVCI PŘÍRODNÍ REZERVACE BOŠÍNSKÁ OBORA (OKRES ÚSTÍ N. O.)

OBRATLOVCI PŘÍRODNÍ REZERVACE BOŠÍNSKÁ OBORA (OKRES ÚSTÍ N. O.) Vč. sb. přír. Práce a studie, 16 (2009): 157-172 ISSN 1212-1460 OBRATLOVCI PŘÍRODNÍ REZERVACE BOŠÍNSKÁ OBORA (OKRES ÚSTÍ N. O.) Vertebrates of the Bošínská obora Nature Reserve (East Bohemia, Ústí n. O.

Více

OBRATLOVCI PŘÍRODNÍHO PARKU A EVL LANŠKROUNSKÉ RYBNÍKY (O. ÚSTÍ NAD ORLICÍ)

OBRATLOVCI PŘÍRODNÍHO PARKU A EVL LANŠKROUNSKÉ RYBNÍKY (O. ÚSTÍ NAD ORLICÍ) Vč. sb. přír. Práce a studie, 17 (2010): 195-207 ISSN 1212-1460 OBRATLOVCI PŘÍRODNÍHO PARKU A EVL LANŠKROUNSKÉ RYBNÍKY (O. ÚSTÍ NAD ORLICÍ) Vertebrates of nature park and Sites of Community Importance

Více

OBRATLOVCI PŘÍRODNÍ REZERVACE ANENSKÉ ÚDOLÍ U SKUTČE

OBRATLOVCI PŘÍRODNÍ REZERVACE ANENSKÉ ÚDOLÍ U SKUTČE Vč. sb. přír. - Práce a studie, 9(2001): 135-147 ISBN: 80-86046-54-0 OBRATLOVCI PŘÍRODNÍ REZERVACE ANENSKÉ ÚDOLÍ U SKUTČE Vertebrates of Anenské valley Nature Reserve near Skuteč (Chrudim district, East

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01CVUA1* Čj: MSK 55698/2014 Sp. zn.: ŽPZ/11805/2014/Řon 246.2 A10 Vyřizuje: RNDr. Lenka Řondíková

Více

DVĚ VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY BAČALKY

DVĚ VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY BAČALKY Hodnocení potenciálních vlivů větrných elektráren na ptáky spolu s návrhy opatření pro zmírnění uvažovaných negativních vlivů DVĚ VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY BAČALKY Mgr. RADIM KOČVARA Autorizovaná osoba podle 45i

Více

Věc: Výjimka z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů Modernizace trati Sudoměřice Votice rozhodnutí. Rozhodnutí.

Věc: Výjimka z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů Modernizace trati Sudoměřice Votice rozhodnutí. Rozhodnutí. Praha: 9. 11. 2015 Číslo jednací: 134992/2015/KUSK Spisová značka: SZ-134992/2015/KUSK/5 Vyřizuje: Mgr. Pavel Sýkora l. 932 Značka: OŽP/Sy Věc: Výjimka z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů

Více

strunatci Chordata: obratlovci Vertebrata ptáci - Aves vrubozobí (Anseriformes)

strunatci Chordata: obratlovci Vertebrata ptáci - Aves vrubozobí (Anseriformes) 71 vrubozobí (Anseriformes) husa polní čínská husa husa velká kachna divoká pižmovka polák velký čírka modrá čírka obecná polák chocholačka Schématicky zakreslete detail zobáku a nohu kachny. Určete pohlaví

Více

Název projektu: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo projektu : CZ.1.07/1.4.00/ ZŠ Břeţany zpracovala v rámci

Název projektu: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo projektu : CZ.1.07/1.4.00/ ZŠ Břeţany zpracovala v rámci 17. PĚVCI Název projektu: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo projektu : CZ.1.07/1.4.00/21.1836 ZŠ Břeţany zpracovala v rámci projektu DUMY : Přírodopis, 7. třída, listopad

Více

OBRATLOVCI ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ HESINY U LEŠAN (OKR. CHRUDIM)

OBRATLOVCI ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ HESINY U LEŠAN (OKR. CHRUDIM) Vč. sb. přír. - Práce a studie, 6 (1998): 133-144 ISBN: 80-86046-33-4 OBRATLOVCI ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ HESINY U LEŠAN (OKR. CHRUDIM) The vertebrates of the special-interest area Hesiny near Lešany (Chrudim district,

Více

Pístovské mokřady 2009

Pístovské mokřady 2009 Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině 5. května 15, 586 01 Jihlava, IČO 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Pístovské mokřady 2009 Zpráva o činnosti na pronajatých pozemcích p.č. 485/1 a 485/3

Více

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky TÝNIŠTĚ

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky TÝNIŠTĚ Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky TÝNIŠTĚ Název zvláště chráněného území Přírodní památka Týniště Předmět ochrany a jeho popis Hlavním předmětem ochrany je populace kuňky

Více

Herpeto - batrachologický průzkum Rančířovského Okrouhlíku

Herpeto - batrachologický průzkum Rančířovského Okrouhlíku Herpeto - batrachologický průzkum Rančířovského Okrouhlíku a přilehlých mokřadů Zpracovatel: Mgr. Jan Dvořák Dobronín 345, PSČ 588 12 e-mail: dvorak.jenda@centrum.cz tel.: 605 070 438 (774 070 438) září

Více

Občanské sdružení Zamenis, o.s. Třeboňská 37, Karlovy Vary 360 05, IČO: 27038351 Závěrečná zpráva o mapování lokality Boč

Občanské sdružení Zamenis, o.s. Třeboňská 37, Karlovy Vary 360 05, IČO: 27038351 Závěrečná zpráva o mapování lokality Boč Závěrečná zpráva o mapování lokality Boč Úvod: Podrobné mapování lokality Boč z hlediska herpetofauny bylo zpracováno občanským sdružením Zamenis v období od června do října roku 2009. Velká pozornost

Více

VY_12_INOVACE_05_PRIRODNI_ZDROJE_VEROVIC. Časová dotace: 45 min Datum ověření: 27. 4. 2012

VY_12_INOVACE_05_PRIRODNI_ZDROJE_VEROVIC. Časová dotace: 45 min Datum ověření: 27. 4. 2012 Kód materiálu: VY_12_INOVACE_05_PRIRODNI_ZDROJE_VEROVIC Název materiálu: Předmět: Přírodní zdroje Veřovic Zeměpis, environmentální výchova Ročník: 7. Časová dotace: 45 min Datum ověření: 27. 4. 2012 Jméno

Více

Postoje veřejnosti k zimnímu přikrmování ptactva

Postoje veřejnosti k zimnímu přikrmování ptactva Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Katedra ekologie a životního prostředí Postoje veřejnosti k zimnímu přikrmování ptactva Bc. Miroslava Miličková Diplomová práce předložená na Katedře

Více

na pozemních komuni kacích v MS Bolina

na pozemních komuni kacích v MS Bolina 4 METODIKA PRÁCE Aplikace pachových repelentů byla provedena v honitbě MS Bolina, která se nachází cca 60 km jihovýchodně od Prahy ve Středočeské pahorkatině nedaleko Vlašimi. Aplikace pachových repelentů

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Dle rozdělovníku Datum Oprávněná úřední osoba Číslo jednací Spisová značka 22.5. 2014 Petr Pavelčík KUZL 30051/2014 KUSP 30051/2014

Více

Návrh. na vyhlášení zvláště chráněného území

Návrh. na vyhlášení zvláště chráněného území Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní památka Tábor - Zahrádka

Více

Výskyt a hnízdění luňáka hnědého (Milvus migrans) a luňáka červeného (Milvus milvus) na Novobydžovsku v roce 2008

Výskyt a hnízdění luňáka hnědého (Milvus migrans) a luňáka červeného (Milvus milvus) na Novobydžovsku v roce 2008 Panurus 18 (2009): 29 34 29 Výskyt a hnízdění luňáka hnědého (Milvus migrans) a luňáka červeného (Milvus milvus) na Novobydžovsku v roce 2008 Occurrence and breeding of the Black Kite (Milvus migrans)

Více

K aktuálním problémům VTE z pohledu obratlovců Mgr. Radim Kočvara Větrná energie v ČR, Praha, 2008

K aktuálním problémům VTE z pohledu obratlovců Mgr. Radim Kočvara Větrná energie v ČR, Praha, 2008 Pavlov, kraj Vysočina, říjen 2006 K aktuálním problémům VTE z pohledu obratlovců Mgr. Radim Kočvara Větrná energie v ČR, Praha, 2008 Břežany, Jihomoravský kraj, březen 2007 74 Historie První informace

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Rosice - zámek CZ0623713

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Rosice - zámek CZ0623713 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Rosice - zámek CZ0623713 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Rosice - zámek Kód lokality: CZ0623713 Kód lokality

Více

stupeň ohrožení Silně ohrožený

stupeň ohrožení Silně ohrožený Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní památka Blatná Datum

Více

Třída: AVES. Řád: PASSERIFORMES (PĚVCI)

Třída: AVES. Řád: PASSERIFORMES (PĚVCI) Třída: AVES Řád: PASSERIFORMES (PĚVCI) Charakteristika řádu druhy menší až střední velikosti řád se dělí na 2 podřády: křikaví a zpěvní až 2/3 známých druhů ptáků většinou dobří letci adaptace na suchozemské

Více

PTAČÍ OBLAST BROUMOVSKO

PTAČÍ OBLAST BROUMOVSKO PLÁN MONITORINGU PTAČÍ OBLAST BROUMOVSKO Zpracoval: Josef VRÁNA (listopad 2004) Aktualizace: Josef VRÁNA a Jan HORA (květen 2006) 1. Popis ptačí oblasti Ptačí oblast zaujímá středovou část stejnojmenné

Více

Ekologie lesa. Ekologie ptáků v lese

Ekologie lesa. Ekologie ptáků v lese MODULARIZACE VÝUKY EVOLUČNÍ A EKOLOGICKÉ BIOLOGIE CZ.1.07/2.2.00/15.0204 Ekologie lesa Ekologie ptáků v lese Jiří Reif Ústav pro životní prostředí PřF UK v Praze Ornitologická laboratoř PřP UP Olomouc,

Více

H A M E R S K Ý P O T O K o. s. Nežárecká ulice 103/IV 377 01 Jindřichův Hradec IČO 266 50 762 Jindřišské údolí lokalita vykoupená v rámci programu

H A M E R S K Ý P O T O K o. s. Nežárecká ulice 103/IV 377 01 Jindřichův Hradec IČO 266 50 762 Jindřišské údolí lokalita vykoupená v rámci programu H A M E R S K Ý P O T O K o. s. Nežárecká ulice 103/IV 377 01 Jindřichův Hradec IČO 266 50 762 Jindřišské údolí lokalita vykoupená v rámci programu Místo pro přírodu Průzkum výskytu plazů 2010 Zpracovali:

Více

PTÁCI Inovace výuky terénních zoologických cvičení a exkurzí FRVŠ G4/1772/2012 Jaroslav Koleček

PTÁCI Inovace výuky terénních zoologických cvičení a exkurzí FRVŠ G4/1772/2012 Jaroslav Koleček PTÁCI Inovace výuky terénních zoologických cvičení a exkurzí Jaroslav Koleček řád: potápky (Podicipediformes) čeleď: potápkovití (Podicipedidae) potápka roháč (Podiceps cristatus) ČR, PR Kotvice Michal

Více

SRG Přírodní škola o.p.s. Průzkum mortality zvířat po srážce s vozidly na vybraných lokalitách, se zřetelem na ptáky a drobné obratlovce

SRG Přírodní škola o.p.s. Průzkum mortality zvířat po srážce s vozidly na vybraných lokalitách, se zřetelem na ptáky a drobné obratlovce SRG Přírodní škola o.p.s. Průzkum mortality zvířat po srážce s vozidly na vybraných lokalitách, se zřetelem na ptáky a drobné obratlovce Lukáš Nehasil, Šimon Kapic Odborný konzultant: Martin Sládeček Vedoucí

Více

NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE

NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE č. 22/2013 ze dne 14. 11. 2013, o vyhlášení Přírodní památky Sokolí hnízdo a bažantnice a jejího ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Rada Jihočeského

Více

Řád: Měkkozobí (Columbiformes) Čeleď: Holubovití (Columbidae)

Řád: Měkkozobí (Columbiformes) Čeleď: Holubovití (Columbidae) Řád: Měkkozobí (Columbiformes) Čeleď: Holubovití (Columbidae) COLUMBIFORMES - MĚKKOZOBÍ zobák zrohovatělý pouze na špičce, báze je měkká a krytá na horní čelisti kožovitým ozobím COLUMBIFORMES - MĚKKOZOBÍ

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Dle rozdělovníku Datum Oprávněná úřední osoba Číslo jednací Spisová značka. 2013 Petr Pavelčík KUZL /2013 KUSP /2013 ŽPZE-PP Oznámení

Více

OBSAH Doporučená citace díla:

OBSAH Doporučená citace díla: OBSAH Obsah...1 Metodika a materiál...2 Přehled lokalit...2 Metodika sledování lokalit...3 Excerpce publikovaných údajů...3 Komentář k metodice stanovení výše náhrad škod...3 Výsledky...4 Mimohnízdní populace...4

Více

Inventarizační průzkum zoologický Lokalita Krnov Chomýž, k. ú. Krásné Loučky. Zaměřený na obratlovce Vertebrata (obojživelníci, plazi, ptáci a savci)

Inventarizační průzkum zoologický Lokalita Krnov Chomýž, k. ú. Krásné Loučky. Zaměřený na obratlovce Vertebrata (obojživelníci, plazi, ptáci a savci) Inventarizační průzkum zoologický Lokalita Krnov Chomýž, k. ú. Krásné Loučky Zaměřený na obratlovce ertebrata (obojživelníci, plazi, Zhotovitel zakázky: Mgr. ADRIÁN C ZERNIK, Odborný garant: Mgr. ADRIÁN

Více

Ekologie živočichů, téma 12 : Migrace vzduchem

Ekologie živočichů, téma 12 : Migrace vzduchem Ekologie živočichů, téma 12 : Migrace vzduchem Migrace vzduchem nejsnáze se přesouvají živočichové schopní létání: - ptáci - letouni - létající hmyz Migrace vzduchem : motýli jako modelový organismus stěhovavý

Více

Aves 2 ČR. systém ptáků 24.3.2015. V ČR se vyskytuje cca 410 druhů ptáků. cca 200 druhů v ČR hnízdí. Letci:

Aves 2 ČR. systém ptáků 24.3.2015. V ČR se vyskytuje cca 410 druhů ptáků. cca 200 druhů v ČR hnízdí. Letci: Aves 2 ČR V ČR se vyskytuje cca 410 druhů ptáků cca 200 druhů v ČR hnízdí Ing. Jakub Hlava Ph.D. KZR hlava@af.czu.cz systém ptáků Všichni naši ptáci patří mezi Letce (Neognathae) Běžci - pštrosi (pštros,

Více

Dobývací prostor Horní Olešnice 2

Dobývací prostor Horní Olešnice 2 Katedra zoologie Dobývací prostor Horní Olešnice 2 Zoologický průzkum lokality zaměřený na herpeto- a ichtyofaunu Dne: 4.8.2013 Vypracoval: Mgr. Martin Minařík Odd. zoologie obratlovců, katedra zoologie

Více

Rok 1937 kroužkovatele ing. Otty Kadlece

Rok 1937 kroužkovatele ing. Otty Kadlece Panurus, 10 (2000): 75-88 ISBN: 80-86046-43-5 Rok 1937 kroužkovatele ing. Otty Kadlece Year 1937 of Mr. Otto Kadlec 1 Milan Černý, 2 Karel Dohnal, 3 Jiří Prášil Úvod Autorům příspěvku, kteří před časem

Více

Petr Macháček Hnízdní kolonie na Zámeckém rybníku

Petr Macháček Hnízdní kolonie na Zámeckém rybníku Petr Macháček Hnízdní kolonie na Zámeckém rybníku Zámecký rybník a ostrovy s kolonií volavek, kvakošů, kormoránů a čápů (foto Petr Macháček) Zámecký rybník v Lednici je součástí Národní přírodní rezervace

Více