Ornitologický a herpetologický průzkum na území PR Les na Rozdílné OBSAH

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1.14.2.-1.14.3. Ornitologický a herpetologický průzkum na území PR Les na Rozdílné OBSAH"

Transkript

1 Ornitologický a herpetologický průzkum na území PR Les na Rozdílné OBSAH Obsah...1 Metodika a materiál...2 Výsledky a diskuse...3 Seznam zjištěných druhů plazů...3 Komentář k ochranářsky významným druhům plazů...3 Komentář k nezjištěnému ochranářsky významnému druhu plaza...4 Seznam zjištěných druhů ptáků...4 Komentář k ochranářsky významným druhům ptáků...5 Komentář k nezjištěným ochranářsky významným druhům ptáků...6 Souhrn poznatků...7 Literatura...8 Příloha...9 Doporučená citace díla: MANDÁK, M Ornitologický a herpetologický průzkum na území PR Les na Rozdílné. Ostrava: s. a V s. přílohy. Depon. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Ostrava. Nepubl. 1

2 METODIKA A MATERIÁL Za účelem poznání druhové diverzity plazů (Reptilia) a ptáků (Aves) PR a jejího ochranného pásma bylo v období leden říjen 2010 uskutečněno celkem 10 kontrol (z toho 2 kontroly v únoru a květnu zasahovaly do soumračných hodin): ( ; sněhová pokrývka), ( ; již jen nesouvislá sněhová pokrývka), ( ), ( ), ( a ), ( ), ( ), ( ), ( ) a ( hod.). Terénní průzkumy vedly zhruba po stejné trase tak, aby pokryly maximum plochy PR (při průzkumu v únoru a na konci srpna říjnu byl na trase váben kulíšek nejmenší). Na celé trase byl zapisován výskyt všech druhů plazů a ptáků. Plazi byli sledováni vizuálně na vhodných stanovištích, přičemž byla značena i jejich početnost (zvlášť dospělých jedinců a zvlášť juvenilních stadií); místa výskytu byla zanesena do map a byla pořízena jejich fotodokumentace. U ptáků byly zaznamenávány i případné hnízdní projevy (např. hnízdní výskyt ve vhodném prostředí, zpěv, varování, nález nevzletných mláďat apod.). Charakter výskytu a hnízdní projevy byly po ukončení průzkumu sumarizovány a každému druhu byl přidělen kód výskytu. U ochranářsky významných druhů ptáků byla navíc sledována i početnost; jejich hnízdiště byla zanesena do map a byla pořízena jejich fotodokumentace. Za hnízdící je v této práci považován druh s výskytem v hnízdní kategorii B1 D16 (podle ŠŤASTNÉHO et al. 2006); za hnízdní období je bráno období (duben) květen začátek srpna, za tahová období březen ( duben) a konec srpna říjen a za zimní období leden únor. Zjištěné druhy plazů jsou seřazeny podle MIKÁTOVÉ et al. (2001) a druhy ptáků podle HUDCE et al. (1995). U každého ptačího druhu je uvedena zaznamenaná kategorie výskytu: Z zimní výskyt, T tahový výskyt, H (A0 D16) hnízdní výskyt v kategorii hnízdění předpokládaného prokázaného, (P) přelet (druh bez užší vazby na území) v zimní, tahové nebo hnízdní době. V komentáři k jednotlivým druhům (zvláště chráněným a uvedených v červeném seznamu) jsou zmíněny následující informace: a) velikost populace, b) biotop, c) ohrožující faktory, d) návrh managementu a e) změny oproti minulosti. Pro srovnání zjištěných aktuálních skutečností (zvláště počtu hnízdících párů) u ochranářsky významných druhů s minulostí byly použity nepublikované údaje (BAJER et al. 2002) z provedené rešerše souhrnných prací o avifauně PR (žádné další údaje např. záznamy ornitologických pozorování k dispozici nejsou). 2

3 VÝSLEDKY A DISKUSE SEZNAM ZJIŠTĚNÝCH DRUHŮ PLAZŮ V roce 2010 byl na území PR Les Na Rozdílné a jejího ochranného pásma zjištěn výskyt 3 druhů plazů, které se zde i rozmnožují. Všechny 3 zjištěné druhy náleží mezi ochranářsky významné druhy, jak podle aktuálního červeného seznamu (ZAVADIL et MORAVEC 2003), tak platné legislativy. Přehled všech druhů je uveden v tab. 1. Tab. 1: Přehled zjištěných druhů plazů s kategoriemi ohrožení Aktuální kategorie Český název Latinský název ohrožení červený seznam / vyhláška Ještěrka obecná Lacerta agilis NT/SO Ještěrka živorodá Zootoca vivipara NT/SO Slepýš křehký Anguis fragilis LC/SO Celkem 3 druhy 3/3 KOMENTÁŘ K OCHRANÁŘSKY VÝZNAMNÝM DRUHŮM PLAZŮ Ještěrka obecná (Lacerta agilis) Velikost populace. Nalezena při srpnových kontrolách, a to nejprve 1 vyhřívající se na větvi u okraje asfaltové cesty (mapa 1), poté 1 přejetý ad. ex. na asfaltové cestě. Na okraji PR se vyskytuje populace čítající pravděpodobně jen několik jedinců. Biotop. Okrajové (hraniční) partie PR podél asfaltové komunikace. V letošním roce zde došlo k ořezání větví stromů a jejich ponechání na hromadách, čímž se zvýšilo oslunění stanoviště a zároveň se vytvořila vhodná úkrytová a odpočinková stanoviště (foto 3). Ohrožující faktory. Automobilová doprava na komunikaci. Návrh managementu. Neodvážet hromady ořezaných větví a klestí. Změny oproti minulosti. Nejsou k dispozici žádné údaje. Ještěrka živorodá (Zootoca vivipara) Velikost populace. Zaznamenána v dubnu (1 ad. ex. u potoka Rakovce v ochranném pásmu při dolním okraji PR; mapa 1), květnu (1 ad. ex. na okraji asfaltové komunikace u jižního cípu PR; mapa 1, foto 1), červnu (9 ad. a 4 imm. ex. podél celého úseku asfaltové komunikace včetně parkoviště; mapa 1) a na začátku srpna (2 ad. ex. u asfaltové komunikace, 1 ex. na parkovišti a 1 juv. ex. na lesní cestě u oplocenky u západního okraje PR; mapa 1). Velikost populace žijící na zájmovém území (především na okraji PR) čítá pravděpodobně několik málo desítek jedinců. Biotop. Zejména okrajové (hraniční) partie PR, především podél asfaltové komunikace (popis stanoviště viz výše; foto 3), ale i na dalších místech na okrajích PR. Ohrožující faktory. Automobilová doprava na komunikaci. Návrh managementu. Neodvážet hromady ořezaných větví a klestí. Změny oproti minulosti. V roce 2002 byla několikrát zjištěna D. Bartošovou na okraji PR (BAJER et al. 2002). V okrajových částech PR se nepochybně vyskytuje dlouhodobě. Slepýš křehký (Anguis fragilis) Velikost populace. V květnu byl zdokumentován 1 vyhřívající se ad. ex. na kupě klestí u asfaltové komunikace na jihozápadní hranici PR (mapa 1, foto 2) a v červnu byl nalezen 1 živý ex. na křižovatce cest u jižního cípu PR (mapa 1). Velikost populace žijící na okraji PR čítá pravděpodobně několik jedinců. 3

4 Biotop. Okrajové (hraniční) partie PR podél asfaltové komunikace (popis stanoviště viz výše; foto 3). Ohrožující faktory. Automobilová doprava na komunikaci. Návrh managementu. Neodvážet hromady ořezaných větví a klestí. Změny oproti minulosti. D. Bartošová nalezla 1 přejetý ex. na lesní cestě (BAJER et al. 2002). Stejně jako předchozí i tento druh zřejmě obývá lokalitu dlouhodobě. KOMENTÁŘ K NEZJIŠTĚNÉMU OCHRANÁŘSKY VÝZNAMNÉMU DRUHU PLAZA Jeden ochranářsky významný druh zjištěný na zájmovém území v minulosti se během průzkumu v roce 2010 nepodařilo zaregistrovat. Užovka obojková (Natrix natrix). D. Bartošová pozorovala velkou užovku požírající skokana hnědého na lesní cestě kolem roku 1998 (BAJER et al. 2002). Zájmové území bude zřejmě představovat část trofického či migračního biotopu druhu. SEZNAM ZJIŠTĚNÝCH DRUHŮ PTÁKŮ V roce 2010 byl na území PR Les Na Rozdílné a jejího ochranného pásma zjištěn výskyt 39 druhů ptáků. Celkem 34 druhů bylo zařazeno mezi hnízdící; 7 druhů náleží mezi ochranářsky významné druhy, z toho 7 druhů je uvedeno v aktuálním červeném seznamu (ŠŤASTNÝ et BEJČEK 2003) a 2 patří mezi zvláště chráněné. Přehled všech druhů je uveden v tab. 2. Tab. 2: Přehled zjištěných druhů ptáků s kategoriemi výskytu a ohrožení Aktuální kategorie Český název Latinský název Kategorie výskytu ohrožení červený seznam / vyhláška Čáp černý Ciconia nigra H (D13) VU/SO Káně lesní Buteo buteo Z, T, H (D13) / Holub hřivnáč Columba palumbus H (P) / Hrdlička divoká Streptopelia turtur H (B2) / Kukačka obecná Cuculus canorus H (B2) / Datel černý Dryocopus martius H (B2) LC/ Strakapoud velký Dendrocopos major Z, T, H (B1) / Strakapoud malý Dendrocopos minor H (B2) VU/ Jiřička obecná Delichon urbicum T NT/ Konipas bílý Motacilla alba H (B1) / Střízlík obecný Troglodytes troglodytes T, H (C4) / Pěvuška modrá Prunella modularis H (B2) / Červenka obecná Erithacus rubecula H (C4) / Kos černý Turdus merula Z, T, H (C4) / Drozd kvíčala Turdus pilaris T / Drozd zpěvný Turdus philomelos T, H (C4) / Drozd brávník Turdus viscivorus Z, T, H (B1) / Pěnice pokřovní Sylvia curruca H (B2) / Pěnice černohlavá Sylvia atricapilla T, H (C4) / Budníček menší Phylloscopus collybita T, H (C4) / Králíček obecný Regulus regulus Z, T, H (B2) / Králíček ohnivý Regulus ignicapillus H (B2) / Lejsek šedý Muscicapa striata H (B1) LC/O Lejsek bělokrký Ficedula albicollis H (B2) NT/ Sýkora lužní Poecile montanus H (B1) / Sýkora parukářka Lophophanes cristatus Z, T, H (B1) NT/ Sýkora uhelníček Periparus ater Z, T, H (C4) / Sýkora modřinka Cyanistes caeruleus T, H (B1) / Sýkora koňadra Parus major Z, T, H (C4) / Brhlík lesní Sitta europaea Z, T, H (B2) / Šoupálek dlouhoprstý Certhia familiaris Z, T, H (C4) / Sojka obecná Garrulus glandarius T, H (B1) / 4

5 Vrána šedá Corvus cornix T (P) / Špaček obecný Sturnus vulgaris T (P), H (B1) / Pěnkava obecná Fringilla coelebs Z, T, H (C4) / Zvonek zelený Carduelis chloris T / Čížek lesní Carduelis spinus Z, T, H (B1) / Křivka obecná Loxia curvirostra T, H (B1) / Dlask tlustozobý Coccothraustes coccothraustes T, H (B1) / Celkem 39 druhů 34 H (B1 D16) 7/2 KOMENTÁŘ K OCHRANÁŘSKY VÝZNAMNÝM DRUHŮM PTÁKŮ Čáp černý (Ciconia nigra) Velikost populace. V dubnovém termínu pozorován 1 pár na hnízdě (D13) vystavěném na podložce u kmene modřínu (v oplocence) a v květnu tamtéž 1 ex. (mapa 1, foto 4 a 5). Poté již druh zjištěn nebyl, takže hnízdění bylo pravděpodobně neúspěšné. V PR hnízdil 1 pár. Biotop. Vhodný hnízdní biotop se kromě hnízdního stromu nachází na starých jehličnatých stromech na většině území PR. Ohrožující faktory. Nebyly zjištěny. Návrh managementu. Minimalizovat kácení vzrostlých stromů alespoň v 50m okruhu od hnízda (neprovádět v hnízdním období druhu, tedy dubnu srpnu) a při případném poškození hnízdní podložku opravit nebo zhotovit novou. Změny oproti minulosti. Na velkém modřínu hnízdí každoročně zhruba od roku V roce 2000 vyvedl pár 5 juv. ex., v letech 2001 a 2002 po 3 juv. ex. (BAJER et al. 2002). PR je tedy dlouholetým hnízdištěm 1 páru. Datel černý (Dryocopus martius) Velikost populace. V květnu byl slyšen hlas 1 ex. (B2) u severního okraje PR (mapa 1). V PR možná hnízdil 1 pár. Biotop. Vhodný biotop ke hnízdění se nachází ve starších lesních porostech na většině plochy PR. Ohrožující faktory. Nezjištěny. Návrh managementu. Minimalizovat kácení starších jehličnatých stromů na území PR (neprovádět v období hnízdění ptáků, tedy v dubnu srpnu). Změny oproti minulosti. Nejsou k dispozici žádné údaje. Strakapoud malý (Dendrocopos minor) Velikost populace. V červnu byl zaznamenán hlas 1 ex. (B2) u parkoviště (mapa 1, foto 6). V PR možná hnízdil 1 pár. Biotop. Vhodný biotop ke hnízdění se nachází ve starších lesních porostech s dostatkem mrtvého dřeva, kterého je ale na území PR nedostatek. Ohrožující faktory. Nezaznamenány. Návrh managementu. Minimalizovat kácení starších stromů (neprovádět v období hnízdění ptáků, tedy v dubnu srpnu) a neodstraňovat souše ani jiné mrtvé dřevo z území PR. Změny oproti minulosti. Nejsou k dispozici žádné údaje. Jiřička obecná (Delichon urbicum) Velikost populace. V srpnu byli pozorováni lovící jedinci nad územím PR. V PR druh nehnízdí. Biotop. Vzdušný prostor nad územím PR představuje část trofického biotopu druhu. Ohrožující faktory. Nejsou. Návrh managementu. Žádný. Změny oproti minulosti. Nejsou k dispozici žádné údaje. Lejsek šedý (Muscicapa striata) Velikost populace. Na začátku srpna se u parkoviště (mapa 1, foto 7) vyskytovaly 3 ex. (B1). V ochranném pásmu PR (nebo na jejím okraji) možná hnízdil 1 pár. 5

6 Biotop. Vhodný biotop ke hnízdění se nachází především na okraji PR podél asfaltové komunikace (starší listnaté stromy). Ohrožující faktory. Před začátkem hnízdní sezony došlo k ořezu větví stromů rostoucích podél komunikace. Návrh managementu. Případné další ořezy starších listnatých stromů kolem asfaltové komunikace provádět citlivě a kácení těchto stromů minimalizovat (neprovádět v období hnízdění ptáků, tedy v dubnu srpnu). Změny oproti minulosti. Nejsou k dispozici žádné údaje. Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) Velikost populace. Zjištěn v květnu, kdy zpívali 2 (B2), a to v prostoru východní oplocenky (mapa 1, foto 4) a u parkoviště (mapa 1, foto 6). V PR možná hnízdily 2 páry. Biotop. Z hlediska nároků druhu nepředstavuje území PR vhodný hnízdní biotop (druh preferuje porosty listnaté, i když se může vyskytovat např. v borových lesích), proto lze výskyt tohoto druhu uvnitř PR hodnotit jako překvapivý. Ohrožující faktory. Nezjištěny. Návrh managementu. Minimalizovat kácení starších (zvláště listnatých) stromů v PR (neprovádět v období hnízdění ptáků, tedy v dubnu srpnu) a neodstraňovat mrtvé dřevo na celém území PR. Změny oproti minulosti. Nejsou k dispozici žádné údaje. Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) Velikost populace. Hlasové projevy byly zaznamenávány v únoru květnu (B1) a srpnu říjnu. V PR druh možná hnízdil (počet párů nebyl stanoven). Biotop. Vhodný biotop ke hnízdění (vzrostlé jehličnaté porosty) se nachází na celém území PR. Ohrožující faktory. Nezjištěny. Návrh managementu. Minimalizovat kácení vzrostlých porostů v PR (neprovádět v období hnízdění ptáků, tedy v dubnu srpnu). Změny oproti minulosti. D. Bartošová uvádí výskyt druhu v roce 2002 bez konkrétních údajů (BAJER et al. 2002). KOMENTÁŘ K NEZJIŠTĚNÝM OCHRANÁŘSKY VÝZNAMNÝM DRUHŮM PTÁKŮ Celkem 5 ochranářsky významných druhů zjištěných na zájmovém území v minulosti se během průzkumu v roce 2010 nepodařilo zaregistrovat. Krahujec obecný (Accipiter nisus). O občasném výskytu se zmiňuje D. Bartošová, která také uvádí jeden konkrétní údaj z týkající se 3 ex. (BAJER et al. 2002). Jehličnaté stromy jsou potenciálně vhodným hnízdním biotopem (druhem vyhledávanější mladší jehličnaté porosty se nacházejí v okolí PR). Kalous ušatý (Asio otus). Hlas 1 ex. v říjnu 1999 zaznamenala D. Bartošová (BAJER et al. 2002). Na území PR se nachází potenciálně vhodný hnízdní biotop, příp. i nocoviště. Žluna zelená (Picus viridis). Hlas 1 ex. zaslechla D. Bartošová (BAJER et al. 2002). Starší lesní porosty na území PR představují potenciálně vhodný hnízdní biotop druhu. Ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes). Hlas 1 ex. zaslechla D. Bartošová v roce 2002 (BAJER et al. 2002). Potenciální hnízdní biotop (mladší jehličnaté porosty) se nachází spíše v okolí PR. Krkavec velký (Corvus corax). Každoroční hnízdění od 80. let minulého století uvádí D. Bartošová, která jej opakovaně zjišťovala i během průzkumů v roce 2002 (BAJER et al. 2002). Údaj nacházející se na cedulích v terénu (hnízdění 2 párů) nedoporučuji přebírat a dále uvádět (pokud nejsou k dispozici konkrétní záznamy). Tento druh nachází potenciálně vhodný hnízdní biotop ve starších porostech PR. 6

7 SOUHRN POZNATKŮ Zjištěné druhy. V roce 2010 byly na území PR Les Na Rozdílné a jejího ochranného pásma (dále jen PR) zjištěny 3 druhy plazů (Reptilia) a 39 druhů ptáků (Aves). Z celkového druhového spektra jsou všechny 3 druhy plazů považovány za rozmnožující se na lokalitě a 34 druhů ptáků bylo zařazeno mezi hnízdící (v kategoriích B D); všechny 3 druhy plazů náleží mezi ochranářsky významné druhy (zároveň jsou v červeném seznamu i zvláště chráněné) a 7 druhů ptáků náleží mezi ochranářsky významné druhy (7 figurujících v aktuálním červeném seznamu a 2 zvláště chráněné). Celkem 6 ochranářsky významných druhů (1 druh plaza a 5 druhů ptáků) zjištěných na území PR v minulosti se v roce 2010 nepodařilo zaznamenat. Velikost populací. Všechny 3 druhy plazů se na lokalitě i reprodukují; populace čítají několik jedinců ještěrky obecné (Lacerta agilis) a slepýše křehkého (Anguis anguis) a několik málo desítek jedinců ještěrky živorodé (Zootoca vivipara). Ze 7 ochranářsky významných druhů (možná a prokazatelně) hnízdilo v roce druhů, a to 1 pár čápa černého (Ciconia nigra), 1 pár datla černého (Dryocopus martius), 1 pár strakapouda malého (Dendrocopos minor), 1 pár lejska šedého (Muscicapa striata), 2 páry lejska bělokrkého (Ficedula albicollis) a nestanovený počet párů sýkory parukářky (Lophophanes cristatus). Zbývající ochranářsky významný druh jiřička obecná (Delichon urbicum) na území PR nehnízdí. Biotop. Okraje PR především u asfaltové cesty jsou ideálním biotopem pro všechny 3 zjištěné druhy plazů. Území PR je vhodným biotopem pro 6 ze 7 zjištěných ochranářsky významných druhů ptáků (kromě jiřičky obecné), přičemž nejméně 5 druhů hnízdilo ve starších jehličnatých porostech. Ohrožující faktory. Plazi jsou ohrožování především automobilovou dopravou na asfaltové komunikaci a ptáci potenciálně kácením starších jehličnatých (a podél komunikace i listnatých) stromů v období hnízdění (v roce 2010 nebylo zjištěno). Návrh managementu. Minimalizovat kácení starších stromů (neprovádět v období hnízdění ptáků, tedy v dubnu srpnu), zejména pak v blízkosti hnízda čápa černého, a neodstraňovat mrtvé dřevo z území PR. Změny oproti minulosti. O hnízdní početnosti jednotlivých druhů v minulosti je k dispozici minimum exaktních dat, proto je stanovení trendů hnízdní početnosti aktuálně se vyskytujících ochranářsky významných druhů až na výjimky nemožné. Prozatím lze pouze konstatovat, že území PR je dlouhodobě hnízdištěm čápa černého, na druhé straně zde již ale nehnízdil krkavec velký (Corvus corax). 7

8 LITERATURA BAJER, V., BARTOŠOVÁ, D., KOČÍ, M., MYSLIKOVJAN, T., PETŘVALSKÝ, J., WOLFOVÁ, J PP Les na Rozdílné: plán péče na období Rožnov pod Radhoštěm: s. a přílohy. Depon. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Ostrava. Nepubl. HUDEC, K., CHYTIL, J., ŠŤASTNÝ, K., BEJČEK, V Ptáci České republiky. Sylvia, 1995, roč. 31, č. 2, s ISSN MIKÁTOVÁ, B., VLAŠÍN, M., ZAVADIL, V. (eds.) Atlas rozšíření plazů v České republice. 1. vyd. Brno, Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, s. ISBN ŠŤASTNÝ, K., BEJČEK, V Červený seznam ptáků České republiky. In Příroda. Sborník prací z ochrany přírody: 22: Červený seznam ohrožených druhů České republiky: obratlovci. Eds. J. Plesník, V. Hanzal a L. Brejšková. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a Správa ochrany přírody ČR, s ISBN ŠŤASTNÝ, K., BEJČEK, V., HUDEC, K Atlas hnízdního rozšíření ptáků v České republice vyd. Praha: Aventinum, ISBN ZAVADIL, V., MORAVEC, J Červený seznam obojživelníků a plazů České republiky. In Příroda. Sborník prací z ochrany přírody: 22: Červený seznam ohrožených druhů České republiky: obratlovci. Eds. J. Plesník, V. Hanzal a L. Brejšková. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a Správa ochrany přírody ČR, s ISBN

9 Příloha 9

10 SEZNAM MAPOVÉ A FOTOGRAFICKÉ PŘÍLOHY Mapa 1: Nálezy ochranářsky významných druhů Fotografie byly pořízeny autorem ve dnech (plazi) a Foto 1 a 2: Ještěrka živorodá (Zootoca vivipara) a slepýš křehký (Anguis fragilis) u asfaltové komunikace na hranici PR Foto 3: Biotop ještěrky obecné (Lacerta agilis), ještěrky živorodé (Zootoca vivipara) a slepýše křehkého (Anguis fragilis) u okraje asfaltové komunikace na hranici PR (v dolní části hromada klestí z ořezaných listnatých stromů) Foto 4: Hnízdní biotop a hnízdo (šipka) čápa černého (Ciconia nigra) a hnízdní biotop lejska bělokrkého (Ficedula albicollis) ve střední části PR Foto 5: Detail hnízda čápa černého (Ciconia nigra) ve střední části PR Foto 6: Hnízdní biotop strakapouda malého (Dendrocopos minor) a lejska bělokrkého (Ficedula albicollis) v JZ části PR Foto 7: Místo výskytu lejska šedého (Muscicapa striata) u JZ okraje PR I

11 Mapa 1: Nálezy ochranářsky významných druhů II

12 Foto 1 a 2: Ještěrka živorodá (Zootoca vivipara) a slepýš křehký (Anguis fragilis) u asfaltové komunikace na hranici PR Foto 3: Biotop ještěrky obecné (Lacerta agilis), ještěrky živorodé (Zootoca vivipara) a slepýše křehkého (Anguis fragilis) u okraje asfaltové komunikace na hranici PR (v dolní části hromada klestí z ořezaných listnatých stromů) III

13 Foto 4: Hnízdní biotop a hnízdo (šipka) čápa černého (Ciconia nigra) a hnízdní biotop lejska bělokrkého (Ficedula albicollis) ve střední části PR Foto 5: Detail hnízda čápa černého (Ciconia nigra) ve střední části PR IV

14 Foto 6: Hnízdní biotop strakapouda malého (Dendrocopos minor) a lejska bělokrkého (Ficedula albicollis) v JZ části PR Foto 7: Místo výskytu lejska šedého (Muscicapa striata) u JZ okraje PR V

Zpravodaj Oblastní ornitologické sekce při Správě Krkonošského národního parku

Zpravodaj Oblastní ornitologické sekce při Správě Krkonošského národního parku PRUNELLA Zpravodaj Oblastní ornitologické sekce při Správě Krkonošského národního parku XXXVII/2012 Správa Krkonošského národního parku Vrchlabí Obsah Luděk Petrilák & Jan Losík Zimní monitoring tetřívka

Více

ATELIER FONTES, s.r.o. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATELIER FONTES, s.r.o. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- OBSAH: 9. ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÉ ROSTLINY A ŽIVOČICHOVÉ...2 9.1. AKTUÁLNÍ STAV POPULACÍ ZVLÁŠŤ CHRÁNĚNÝCH DRUHŮ...2 9.1.1. Přístupy a východiska...2 9.1.2. Zvláště chráněné druhy živočichů dle vyhlášky 395/1992

Více

Návrh. P L Á N U P É Č E o Přírodní rezervaci Saladínská olšina

Návrh. P L Á N U P É Č E o Přírodní rezervaci Saladínská olšina Návrh P L Á N U P É Č E o Přírodní rezervaci Saladínská olšina na období 2009-2018 Správa NP a CHKO Šumava 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Evidenční kód ZCHÚ, kategorie, název a kategorie

Více

zpravodaj Nepomuckého Ornitologického Spolku

zpravodaj Nepomuckého Ornitologického Spolku zpravodaj Nepomuckého Ornitologického Spolku číslo: 5. BŘEZEN 2007 ÚVOD V ruce právě držíte nové výroční číslo našeho zpravodaje DATEL, které vám přináší jako obvykle aktuální informace o vývoji našeho

Více

Plán péče o přírodní rezervaci Velké doly. na období 2008 2017

Plán péče o přírodní rezervaci Velké doly. na období 2008 2017 Plán péče o přírodní rezervaci Velké doly na období 2008 207 . Základní identifikační a popisné údaje.. Evidenční kód ZCHÚ, kategorie, název a kategorie IUCN Evidenční kód ZCHÚ: 338 Kategorie: ochrany:

Více

Vážení čtenáři, Přeji Vám příjemnou četbu i chvíle strávené v podzimní přírodě. Jaroslav Koleček

Vážení čtenáři, Přeji Vám příjemnou četbu i chvíle strávené v podzimní přírodě. Jaroslav Koleček Obsah Za tajemstvím sousedů 2014... 2 Jak dopadl VTV Horní Vsacko?... 3 Lejsek malý v Jeseníkách... 4 Komiks... 6 Pozvánka na exkurze MOS 7 Vánoční setkání ornitologů... 8 Vážení čtenáři, opět přichází

Více

Výroční zpráva 2004 Českého svazu ochránců přírody Vlašim

Výroční zpráva 2004 Českého svazu ochránců přírody Vlašim Foto: Zuzana Pokorná Poznámka: Stálí dárci jsou vytištěni tučně. Bar U Páva, Vlašim Benešovský deník CE WOOD, a.s., Vlašim Lenka a Martin Daňkovi, Vlašim Lukáš Drlík, Louňovice Ing. Jana Dufalová, Pavlovice

Více

Poslání základní organizace Českého svazu ochránců přírody Vlašim. Základní údaje o ČSOP Vlašim. Další organizační údaje

Poslání základní organizace Českého svazu ochránců přírody Vlašim. Základní údaje o ČSOP Vlašim. Další organizační údaje Základní údaje o ČSOP Vlašim Adresa: Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim, Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim Tel./fax: 317 845 169, 317 845 965 E-mail: vlasim@csop.cz Internet: www.csopvlasim.cz, www.blanicti-rytiri.cz,

Více

Karel Plachetka a jeho sbírka

Karel Plachetka a jeho sbírka ACTA MUSEI RICHNOVIENSIS Ornitolog Karel Plachetka a jeho sbírka MUSEUM ORLICKÝCH HOR RYCHNOV NAD KNĚŽNOU 1971 AC TA M USEI RleH N OVl ENS I S Ornitolog I

Více

1. Co je Natura 2000 2. Zákony, které se vztahují k soustavě Natura 2000 3. Co jsou to evropsky významné lokality 4. Jak se evropsky významné

1. Co je Natura 2000 2. Zákony, které se vztahují k soustavě Natura 2000 3. Co jsou to evropsky významné lokality 4. Jak se evropsky významné Obsah: 1. Co je Natura 2000 2. Zákony, které se vztahují k soustavě Natura 2000 3. Co jsou to evropsky významné lokality 4. Jak se evropsky významné lokality vyhlašují 5. Co jsou to ptačí oblasti 6. Jak

Více

Základní údaje o ČSOP Vlašim. Poslání základní organizace Českého svazu ochránců přírody Vlašim. Další organizační údaje ČSOP VLAŠIM

Základní údaje o ČSOP Vlašim. Poslání základní organizace Českého svazu ochránců přírody Vlašim. Další organizační údaje ČSOP VLAŠIM ČSOP VLAŠIM Základní údaje o ČSOP Vlašim Adresa: Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim, Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim Tel./fax: 317 845 169, 317 845 965 E-mail: vlasim@csop.cz Internet: www.csopvlasim.cz

Více

Provoz. Předpokládané odpady produkované v období provozu. Nová skladovací hala Oznámení záměru dle přílohy č.4 zákona č.100/2001 Sb. Katalog.

Provoz. Předpokládané odpady produkované v období provozu. Nová skladovací hala Oznámení záměru dle přílohy č.4 zákona č.100/2001 Sb. Katalog. Katalog. číslo Druh odpadu 17 09 Jiné stavební a demoliční odpady 17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O 20 03 Ostatní komunální odpady 20 03 01

Více

Zpravodaj Východočeské pobočky České společnosti ornitologické při Východočeském muzeu v Pardubicích

Zpravodaj Východočeské pobočky České společnosti ornitologické při Východočeském muzeu v Pardubicích Zpravodaj Východočeské pobočky České společnosti ornitologické při Východočeském muzeu v Pardubicích Program jarní členské schůze Zprávy z výboru Volavka popelavá pobočkový pták roku 2015 Pozvánka na VVT

Více

Rozšíření a početnost hnízdní populace racka černohlavého (Larus melanocephalus) v České republice

Rozšíření a početnost hnízdní populace racka černohlavého (Larus melanocephalus) v České republice Rozšíření a početnost hnízdní populace racka černohlavého (Larus melanocephalus) v České republice Distribution and numbers of the Mediterranean Gull (Larus melanocephalus) population breeding in the Czech

Více

PLÁN PÉČE O ZCHÚ PŘÍRODNÍ PAMÁTKA KOZLOVSKÁ STRÁŇ NA OBDOBÍ 1. 1. 2014 31. 12. 2024. Mgr. David Fischer

PLÁN PÉČE O ZCHÚ PŘÍRODNÍ PAMÁTKA KOZLOVSKÁ STRÁŇ NA OBDOBÍ 1. 1. 2014 31. 12. 2024. Mgr. David Fischer PLÁN PÉČE O ZCHÚ PŘÍRODNÍ PAMÁTKA KOZLOVSKÁ STRÁŇ NA OBDOBÍ 1. 1. 2014 31. 12. 2024 Zpracoval: NaturaServis, s.r.o.: Ing. Radim Paulič Mgr. David Fischer V Litvínově: 27. 6. 2014 1. Základní údaje o zvláště

Více

Česká společnost pro ochranu netopýrů

Česká společnost pro ochranu netopýrů PŘÍLOHA Zhodnocení výskytu netopýrů na území České republiky a vymezení nevhodných území pro výstavbu větrných elektráren -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Poslání základní organizace Českého svazu ochránců přírody Vlašim. Základní údaje o ČSOP Vlašim. Další organizační údaje ČSOP VLAŠIM

Poslání základní organizace Českého svazu ochránců přírody Vlašim. Základní údaje o ČSOP Vlašim. Další organizační údaje ČSOP VLAŠIM ČSOP VLAŠIM Základní údaje o ČSOP Vlašim Adresa: Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim, Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim Tel./fax: 317 845 169, 317 845 965 E-mail: vlasim@csop.cz Internet: www.csopvlasim.cz,

Více

Obsahhodnocení dotazníků k obnovení spolkového...3

Obsahhodnocení dotazníků k obnovení spolkového...3 Moudivláček 1/2012 str. 1 Obsahhodnocení dotazníků k obnovení spolkového...3 Obsah Bernešky rudokrké zimují na jižní Moravě i ve východních Čechách...2 Mezinárodní sčítání vodního ptactva... 2 Nenaplněné

Více

1.1 Městské prostředí jako nový typ ekosystému

1.1 Městské prostředí jako nový typ ekosystému 1 ÚVOD Městské prostředí bývá v podvědomí lidí chápáno jako protiklad přírodního prostředí. Některé jeho aspekty - vysoká koncentrace obyvatel, dopravy, průmyslu, vysoký podíl zpevněných ploch, spolu se

Více

Vyhodnocení současného stavu a péče ve všech maloplošných zvláště chráněných územích v působnosti Moravskoslezského kraje

Vyhodnocení současného stavu a péče ve všech maloplošných zvláště chráněných územích v působnosti Moravskoslezského kraje Vyhodnocení současného stavu a péče ve všech maloplošných zvláště chráněných územích v působnosti Moravskoslezského kraje 2. část studie Revize maloplošných zvláště chráněných území v působnosti Moravskoslezského

Více

ročník XI/ číslo 4 Zima 2004

ročník XI/ číslo 4 Zima 2004 ročník XI/ číslo 4 Zima 2004 Moudivláček lužní (Remiz pendulinus) Z OBSAHU Akce ČSO v roce 2005............. 2 Z Evropského festivalu ptactva..... 3 Výsledky akce Pták roku 2004...... 4 Pták roku 2005

Více

Sborník referátů účastníků projektu

Sborník referátů účastníků projektu Sborník referátů účastníků projektu CZ.1.07/1.3.10/02.0012 Výukové moduly EVVO v JMK z grantového programu OP VK 1.3 Jihomoravského kraje. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR. Seznam

Více

Využití nového hnízdního biotopu je asociováno se změnou ve frekvenci a druhovém složení smíšených kolonií břehule říční (Riparia riparia)

Využití nového hnízdního biotopu je asociováno se změnou ve frekvenci a druhovém složení smíšených kolonií břehule říční (Riparia riparia) SYLVIA 47 / 2011 Využití nového hnízdního biotopu je asociováno se změnou ve frekvenci a druhovém složení smíšených kolonií břehule říční (Riparia riparia) Use of a new breeding habitat is associated with

Více

HARMONIZACE VZTAHU POPULACE BOBRA

HARMONIZACE VZTAHU POPULACE BOBRA Lesy České republiky, s. p., Hradec Králové V Ý Z K U M N É P R O J E K T Y GRANTOVÉ SLUŽBY LČR Souhrn projektu HARMONIZACE VZTAHU POPULACE BOBRA EVROPSKÉHO A STAVU PROSTŘEDÍ Řešitel Institut ekologie

Více

NÁVRHU ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘE DÍ

NÁVRHU ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘE DÍ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU LÁNOV NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘE DÍ podle 10i a přílohy č. 9 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Plán péče o Chráněnou krajinnou oblast Beskydy

Plán péče o Chráněnou krajinnou oblast Beskydy Agentura ochrany přírody a krajiny České Republiky Správa Chráněné krajinné oblasti Beskydy Nádražní 36, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Plán péče o Chráněnou krajinnou oblast Beskydy na období 2009-2018 2

Více

Netopýři v budovách. Rekonstrukce a řešení problémů

Netopýři v budovách. Rekonstrukce a řešení problémů Netopýři v budovách Rekonstrukce a řešení problémů Netopýři v budovách Rekonstrukce a řešení problémů Obsah Tato publikace vznikla díky finanční podpoře Ministerstva životního prostředí ČR, Deutsche Bundesstiftung

Více

v chráněných územích

v chráněných územích ŽIVOT A PODNIKÁNÍ v chráněných územích SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ ze závěrečné konference k projektu Harmonie kulturní krajiny na území NPP a NKP Babiččino údolí doplněný tématickými díly žáků základních škol na

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 14. 9. 2011 Č.j.: 66250/ENV/11 STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ podle 10 zákona č.

Více

Čas. Slez. Muz. Opava (A), 55: 39-58, 2006 Stav, rozšíření a doporučený management tisu červeného (Taxus baccata L.) ve Východních Sudetech

Čas. Slez. Muz. Opava (A), 55: 39-58, 2006 Stav, rozšíření a doporučený management tisu červeného (Taxus baccata L.) ve Východních Sudetech Čas. Slez. Muz. Opava (A), 55: 39-58, 2006 Stav, rozšíření a doporučený management tisu červeného (Taxus baccata L.) ve Východních Sudetech Lucie Kastnerová, Miroslav Zeidler, Marek Banaš Condition, distribution

Více