ZPRAVODAJE MĚST A OBCÍ NA BRNĚNSKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJE MĚST A OBCÍ NA BRNĚNSKU"

Transkript

1 Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií ZPRAVODAJE MĚST A OBCÍ NA BRNĚNSKU CHARAKTERISTIKA MEDIÁLNÍ KRAJINY Bakalářská diplomová práce ANETA ŠEDÁ Brno 29

2 Poděkování Děkuji tímto vedoucímu bakalářské práce panu Mgr. Jaroslavu Čuříkovi za ochotu při konzultacích, odborné rady a podnětné připomínky. Dále děkuji paní Mgr. Heleně Sedláčkové za příjemný rozhovor a podělení se o cenné zkušenosti, slečně Mgr. Magdaleně Černé za totéž a panu Ing. Vlastimilovi Čevelovi za informace vycházející z celoživotní praxe. 2

3 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci vypracovala samostatně s použitím pramenů a literatury uvedené v bibliografii. V Brně, 27. května

4 OBSAH ÚVOD TEORETICKÁ ČÁST ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE Regionální versus lokální ZPRAVODAJ JAKO SOUČÁST LOKÁLNÍCH MÉDIÍ Funkce lokálních periodik ŽURNALISTIKA OBECNÍCH A MĚSTSKÝCH ZPRAVODAJŮ Problémy redakční práce ve zpravodaji Specifika žurnalistiky zpravodajů PRÁVNÍ UKOTVENÍ RADNIČNÍCH PERIODIK Ústavní zakotvení Samospráva, komunální zákony Radniční periodika a tiskový zákon Další právní normy a předpisy RADNIČNÍ NOVINY BEZ CENZURY OŽIVENÍ, O.S...21 Otevrete.cz je součást projektu Právo na informace Otevřené společnosti, o.p.s. Cílem projektu je podporovat občany ve schopnosti účinně se uplatnit ve veřejných záležitostech, a to zejména uplatněním práva na informace, schopností zapojit se do rozhodování veřejné správy, kultivovat oblast otevřenosti rozhodování (požadovat např. aby byly k disposici obsažné záznamy o důležitých rozhodnutích) a též se umět bránit neoprávněnému omezování práva šířit informace. Cílem je také prohloubit motivaci k tomuto uplatnění práv (http://www.otevrete.cz/index.php?akce=clanek&id=332) PRAKTICKÁ ČÁST CHARAKTERISTIKA MEDIÁLNÍ KRAJINY NA BRNĚNSKU Výběr vzorku a proměnných Definice proměnných a hodnot Brněnsko současný stav Stav na Brněnsku přehledová tabulka Vyhodnocení tabulky ANALÝZA VYBRANÝCH ZPRAVODAJŮ Metody Výběr vzorku Zkoumané kategorie Analýzy, případové studie Šlapanický zpravodaj (5/8, 6/8, 1/9, 2/9) Tišnovské noviny (1/9, 2/9, 3/9, 4/9) Rosice u Brna (1/9, 2/9, 3/9, 4/9) Modřický zpravodaj (12/8, 1/9, 2/9, 3/9)...49 Modřice mají přibližně 4 tisíce obyvatel a od roku 1994 jsou městem. Leží v těsném sousedství Brna u výpadovky na Vídeň a patří pod vyšší správní celek Šlapanice. Vydávání měsíčníku Zpravodaj Modřice bylo zahájeno po komunálních volbách koncem roku Hrušovanský zpravodaj (2/8, 3/8, 4/8, 1/9) Zpravodaj obce Veverská Bítýška (duben 8, červenec 8, říjen 8, leden 9) Nedvědický zpravodaj (červen 8, září 8, prosinec 8, březen 9) Zpravodaj obce Moravské Knínice (číslo 11/8, 12/8, 1/9, 2/9) Kovalovický zpravodaj (2/8, 3/8, 4/8, 1/9) Shrnutí výsledků DISKUZE DISKUZE K PROBLEMATICE ŽURNALISTIKY ZPRAVODAJŮ DISKUZE K PRVNÍ ČÁSTI PRAKTICKÉ ČÁSTI PRÁCE POPIS SOUČASNÉHO STAVU NA BRNĚNSKU DISKUZE K ANALÝZE VYBRANÝCH ZPRAVODAJŮ TÉMATA K POZDĚJŠÍMU VÝZKUMU...71 ZÁVĚR...74 POUŽITÁ LITERATURA...76 JMENNÝ REJSTŘÍK

5 SEZNAM PŘÍLOH...79 SEZNAM TABULEK...8 SEZNAM OBRÁZKŮ...8 SEZNAM GRAFŮ...8 GRAF Č. 1 - POŘADÍ PODLE SOUHRNNÉHO INDEXU CENZURY (O.S.OŽIVENÍ)... STR ANOTACE, KLÍČOVÁ SLOVA...8 KLÍČOVÁ SLOVA...81 PŘÍLOHA A...83 PŘÍLOHA B...88 PŘÍLOHA C...95 PŘÍLOHY D-L TITULNÍ STRANY ZPRAVODAJŮ

6 ÚVOD Vítání jara v naší obci. Slovo starosty o kanalizaci. Naši jubilanti. O vyhlášce upravující volný pohyb psů. Rozpočet na rok 29 v našem městě. Články, kde čtenáři najdou nejbližší informace ze svého bydliště. Články, které jsou amatérské, občas naivní, neformální, proti zásadám běžné žurnalistiky. Články, které mají lidé rádi, které píší oni sami a které je sbližují. Texty, které se objevují v obecních a městských zpravodajích. S těmito tiskovinami se setkává téměř každý občan České republiky. Radnice a obecní úřady je vydávají, aby občana informovaly o dění v obci. Alespoň by to tak mělo být, zpravodaje jsou totiž financovány z obecního rozpočtu. Měly by tedy mít smysl, funkci, měly by poskytovat prostor všem občanům nejen informace získat, ale také se o ně podělit. Prozatím zůstane stranou, zda se to tak děje či ne, na tuto otázku by měla práce taktéž částečně odpovědět. V každém případě jde o zajímavé žurnalistické a mediálně-vědní téma, které doposud nebylo dostatečně prozkoumáno. Přestože zpravodaje vstupují do života většiny obyvatel, zůstávají odbornou veřejností i legislativními opatřeními opomíjeny. Tato skutečnost vedla k výběru tématu. Dalšími důvody bylo osobní zaujetí a poptávka po materiálu, který by umožnil i lidem z praxe srovnání s ostatními zpravodaji, a to v rovině obsahové, formální a také obecné napříč okresem Brno-venkov. Čeho chce práce dosáhnout? Předně by to mělo být, jak je z názvu patrné, zmapování mediální krajiny radničních periodik na Brněnsku. Neodmyslitelnou částí je tedy přehled, který zachycuje situaci okresu1, a analýzy obsahu a formálních náležitostí vybraných zpravodajů. Avšak při podrobnějším studiu těchto tiskovin, problematiky, při rozhovorech s odborníky a s lidmi z praxe nelze pominout ani reflexi, která jde za hranici pouhého popisu stavu a věnuje se aktuálním problémům. Ta však bude jen okrajová a zpracovaná především formou doporučených témat k pozdějšímu výzkumu. Práce se tedy omezuje na prvotní exkurz do problematiky radničních periodik. Protože neexistuje dostatek odborné literatura, která by se tomuto tématu věnovala, považuji i nahlédnutí do problematiky za přínosné, za sondu do žurnalistiky zpravodajů. Vycházím přitom z primárních dokumentů ze zpravodajů, z rozhovorů s lidmi, kteří se této činnosti věnují, a ze základní teorie, která se věnuje lokální žurnalistice. Následující popis současného stavu, zmapování mediální krajiny a závěrečnou analýzu vybraných zpravodajů a aktuálních problémů lze považovat za impuls, který by podnítí odbornou veřejnost k reakci. Navázat by mělo zkoumání podrobnější, které by se věnovalo konkrétním problémům, 1 I když oficiálně administrativní členění České republiky na okresy zaniklo s reformou územní správy k 1. lednu 23, pro statistické účely bývá těchto územních jednotek stále užíváno. S tím se ztotožňuje i celá práce, proto budu užívat pro vyhraničené území název okres Brno venkov. 6

7 vztahům mezi statistickými daty o zpravodajích, které jsou v praktické části práce a podobně. Nástin takových témat je uveden v závěrečné diskuzi. 1 TEORETICKÁ ČÁST Protože není mnoho relevantní odborné literatury, která by popisovala žurnalistiku obecních a městských zpravodajů, musí práce hledat zdroje informací jinde v praxi. Na úvod celé práce i teoretické části je nutné zmínit, o jaké zdroje se jedná. Součástí práce, jako přílohy A až C, jsou rozhovory s lidmi, kteří mají se zpravodaji bohaté zkušenosti. Všichni tři oslovení se zpravodaji věnují intenzivně. Vybrány byly osoby, které mají tuto činnost jako své zaměstnání, koníček i oblast odborného zájmu. Jedním z kritérií výběru respondentů bylo právě podchycení různých typů lidí, kteří se zpravodajům věnují. Helena Sedláčková je šéfredaktorka Kohoutovického kurýra, ale hlavně se zpravodajům věnuje patnáct let. Připravuje odborný seminář pro redaktory zpravodajů měst i obcí, sesbírala velké množství materiálů z celé České republiky. Systematizuje své poznatky a má možnost zobecňovat, protože se studiem zpravodajů zabývá denně. Je to předmět její výukové činnosti. Sedláčková vystudovala žurnalistiku a mediální studia, což jí dává i patřičný teoretický základ pro zkoumání zpravodajů. Magdalena Černá se v oblasti zpravodajů pohybuje krátce. Má ale za sebou zkušenosti z práce v denním tisku, vystudovala obor mediální studia a žurnalistika. Zajímavé je, zda taková mladá novinářka pohlíží na zpravodaj jinak, zda má nějaké jiné cíle než zkušený redaktor podobných periodik apod. Předpokladem bylo, že mladý člověk, který v oboru začíná, může porovnávat realitu s ideály a dokáže dobře zhodnotit a popsat problémy, se kterými se musí vypořádávat. Vlastimil Čevela je předsedou redakční rady Modřického zpravodaje. Od mládí (šedesátá léta) byl v redakční radě podnikových časopisů. Psaní a lokální žurnalistika je jeho velkým koníčkem, působí tedy na amatérské úrovni. Tato činnost v měsíčníku, která je časově náročná, ho těší, není za ni honorován. Je to další typ člověka, který má v tomto odvětví specifické zkušenosti a hlavně osobitý pozitivní přístup k amatérské žurnalistice. 7

8 Při odvozování společných charakteristik žurnalistiky zpravodajů i později v dalších částech práce bude tedy odkazováno na tyto rozhovory a na odbornou literaturu o lokální žurnalistice. Rozhovory byly koncipovány tak, pokud to šlo, že byl nechán co největší prostor pro vyjádření tázaného. Pokud to bylo možné (např. hlavně u Heleny Sedláčkové), byly položeny dotazy, které měly jen směrovat úvahy tázaného. Forma nestandardizovaného rozhovoru jako získávání dat je v tomto případě vhodnější než kvantitativní metody jako dotazník nebo standardizovaný rozhovor, a to i přes to, že tyto rozhovory nebudou součástí žádného uceleného kvalitativního výzkumu. Slouží jen jako ilustrace a informační zdroj pro teoretickou i pro praktickou část zpravodaje. Výhody této techniky (flexibilita, volná forma rozhovoru) vzhledem k různorodosti respondentů a cíli těchto rozhovorů převážily nad potřebou srovnávání, snadného vyhodnocování a vysoké hodnověrnosti dat, kterou by přinesl např. dotazník (Disman, 2). 1.1 Základní terminologie Slovo zpravodaj má podle Slovníku spisovné češtiny2 dva významy. Zpravodaj znamená podle Akademie věd České republiky buď dopisovatele, nebo noviny. Jako příklad užití uvádí slovník vydávat podnikový zpravodaj, první dva firemní zpravodaje byly hned rozebrány. Teorie žurnalistiky však význam slova jako noviny opomíjí. Barbora Osvaldová a kolektiv (Osvaldová, 27) zmiňuje v Praktické encyklopedii žurnalistiky a marketingové komunikace jen jeden význam, a to: Zpravodaj novinář, kmenový pracovník redakce, který se pohybuje hlavně v terénu, získává informace v místě události a ze svého působení v určitém resortu, regionu či teritoriu zásobuje zprávami ústředí... Malá encyklopédia žurnalistiky toto heslo neobsahuje Regionální versus lokální Mezi těmito dvěma pojmy někteří autoři nevidí rozdíl. Například Koszyk a Pruys 3, hovoří takto: Lokální (regionální) tisk je společný pojem pro noviny, které jsou rozšiřované uvnitř 2 Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost : s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. (zpracoval lexikografický kolektiv Ústavu pro jazyk český AV ČR). 2. opr. a dopl. vyd. Praha : Academia, s. ISBN In Tušer,

9 stejného úzce ohraničeného území. Barbora Osvaldová v Praktické encyklopedii zahrnula jen heslo regionální tisk, který označuje za periodika, která se váží k určitému místu, odkud čerpají informace a pro jehož publikum jsou určena. Regionální tisk informuje o událostech, které se v oblasti dějí nebo pro tamní obyvatele mohou mít význam. Regionální redakce pracují v místě, připravují lokální zpravodajství a publicistiku a zároveň též zprostředkují zprávy pro příslušnou redakci, např. v hlavním městě... (Osvaldová, 27). Zahraniční literatura také občas užívá pojem local a regional jako synonyma. On television, regional bulletins are the mostwatched news genre, and local radio stations have a large following... Chapter 7 opens with a review of the vital place that local media still occupy in journalism s mythology. Many regional journalists take special pride in their work... 4 Tato práce však bude vycházet z dělení podle Tušera (23). Ten za lokální považuje média, která se váží k jednomu sídlu k městu či obci. Regionální jsou podle něj média zasahující širší oblast okresu, oblasti nebo kraje. Pro názornost následuje přehledné schéma: Obrázek č. 1: Rozdělení na lokální a regionální periodika (Tušer, 23) Podobné rozdělení z hlediska dosahu používá i Bartošek (Bartošek, 1997). Ten rozlišuje média na: 4 Vlastní překlad: V televizi jsou regionální zprávy nejvíce sledovaným zpravodajským žánrem a rádiové stanice je v tom následují... Kapitola 7 začíná přezkoumáním živého místa, které lokální média zaujímají v mytologii žurnalistiky. Mnoho regionálních novinářů je pyšných na svou práci... (Překlad do češtiny uvádím oproti zvyklostem do poznámky, v tomto případ jde totiž o lexikální kontext jde o termíny regional a local a ne o význam věty) 9

10 celoplošná (celostátní) regionální lokální Bartošek poukazuje na fakt, že všechna tato média mohou být veřejná nebo interní, přičemž typický příklad interního periodika jsou firemní noviny. 1.2 Zpravodaj jako součást lokálních médií Ne všechny teoretické poučky o regionální a lokální žurnalistice se dají aplikovat na vydávání zpravodajů. Tato oblast je natolik specifická, že může splňovat jen některé funkce, které jinak autoři uvádějí pro ostatní lokální žurnalistiku. Přesto lze teorii o lokálních médiích s drobnými úpravami použít. Zpravodaje totiž jsou součástí lokálních periodik. Pro příklad těchto nutných úprav lze uvést teorii Tušera (1995). Ten uvádí následující společné proměnné lokální a regionální žurnalistiky: univerzálnost, polytematičnost obsahu novinová forma vydávání převaha místních informací (z hlediska příslušnosti adresáta) užší teritoriálně (nebo administrativně) vymezená hranice působení možnost blízké interakce s publikem výrazný podíl mimoredakčních spolupracovníků na tvorbě obsahu novinář jako známá osobnost čtenářů na území působení (osobní kontakty) Všechny společné charakteristiky sedí i pro radniční zpravodaje, až na převažující novinovou formu. Neobjevila se v analyzovaných zpravodajích v praktické části, ani nelze u periodik s čtvrtletní a menší periodicitou (která podle zjištění první praktické části převládají) novinovou formu očekávat. Po zhodnocení dostupných zpravodajů, informací z analýz a po konzultaci s odborníky (viz příloha A) lze říct, že převládá magazínová podoba zpravodajů (pevná obálka, křídový papír, barva, fotografie atd.). Zpravodaj patří k periodikům, která zasahují i ty nejmenší územní jednotky. Přímo se vážou na konkrétní místo. Může to být město, městys i vesnice, případně i mikroregion. Autoři (Tušer, Langenbucher) zařazují radniční periodika do druhého nejnižšího stupně lokálních periodik. Na nejnižším stupni jsou pak sublokální média, která vydávají například školy, podniky, obvody atd. 1

11 Obrázek č. 2. Rozdělení lokálních periodik (Tušer, 23) Dělení lokálních médií podle počtu obyvatel lokality (Tušer, 23) velká města s počtem obyvatel nad 1 velkoměstské noviny, večerníky (bývají to většinou deníky) středně velká města 2-1 obyvatel + menší města pod 2 obyvatel městské noviny (vycházejí týdně až jednou za čtrnáct dní) v obcích pod 2 obyvatel obecní, místní noviny (mají menší periodicitu měsíčníky, čtvrtletníky, občasníky) Někteří autoři ale zpravodaje do lokální žurnalistiky nezařazují vůbec. Např. Osvaldová se v hesle o regionální žurnalistice o městských a obecních zpravodajích vůbec nezmiňuje. To souvisí s polemikou, která zpochybňuje zařazení obecních a městských zpravodajů do kategorie žurnalistických periodik. Některá odborná veřejnost považuje městské a obecní zpravodaje za PR tiskoviny, které nesplňují základní požadavky objektivního, žurnalistického a v tomto případě i veřejnoprávního média (viz dále 1.3.) Podle Tušera (1995) musíme rozeznávat jak regionálnost a lokálnost územní, tak i společensko-odbornou. Územní lokálnost je vázaná geograficky, společensko-lokální se váže k jednomu tématu či k určité skupině lidí, která je spojená i napříč územím tzn. k různým církvím, spolkům, politickým stranám, svazům, občanským iniciativám atd. ní a městské zpravodaje spadají do první skupiny, avšak vzhledem k aktuální problematice a diskuzi ohledně míry vlivu vedení obce bychom v některých případech mohli uvážit i začlenění do společensko-odborné lokálnosti. V některých obcích je zpravodaj bulletinem vedení obce 11

12 a politické strany, která má v zastupitelstvu většinu5. Ovšem tato úvaha je povahy ad hoc, obecně se s tímto zařazením pracovat nedá Funkce lokálních periodik Funkce lokálních médií se zásadně liší od funkcí celostátních periodik (Tušer, 23). Velmi názorné je Tušerovo schéma: Obrázek č. 3: Plnění funkcí regionálních a lokálních versus celostátních médií Tušer (1995) popisuje lokální média jako: Periodika, která jsou omezená svým působením na určité místo. Posláním lokálního tisku je uspokojovat recipientovu potřebu být informovaný o dění z hlediska blízkosti místa, osob a pod., umožnit recipientovi informovat jiné o svých problémech, potřebách i výsledcích a působit na něj z hlediska potřeb politického, hospodářského a kulturního rozvoje města. Autor vymezuje i další funkce lokálních médií, tedy i zpravodajů měst a obcí. Uvádí je z perspektivy koncového čtenáře: sociální orientace na dění v příslušných lokalitách a regionech komentování lokálních událostí a budování komunálního publika jako důsledku sociální orientace prostřednictvím lokálního zpravodajství zachycení běžných událostí v regionálním, lokálním a sublokálním obvodu (informace z politiky, ekonomiky, kultury a sportu v lokálním či regionálním rámci) čtenářský servis jako pomoc při řešení občanských a životních problémů 5 Podobné názory a analýzy se objevují v následujících dokumentech a publicistických článcích: Radniční a krajské noviny-stoupající zájem veřejnosti (http://www.strategie.cz/scripts/detail.php?id=288661) Stížnosti na předvolební kampaň, ČTK (http://www.strategie.cz/scripts/detail.php?id=271741) Závěrečná zpráva průzkumu radničních periodik v rámci projektu Radniční listy bez cenzury, str. 11 (Kužílek, O.: Závěrečná zpráva průzkumu radničních periodik v rámci projektu Radniční listy bez cenzury. Oživení, o.s., Praha 26, dokument). Podrobněji se tomto tématu věnuje oddíl 1.3, 1.5, a oddíl 3. 12

13 postavení novin jako právního zástupce čtenářů (lidově řečeno advokáta chudých, tzn. soustavné poukazování na každodenní problémy, pomocné kroky pro sociálně slabé, praktické rady apod.) Další způsob, jak pohlížet na funkce těchto médií je z perspektivy institucí, které je vydávají. Tušer upozorňuje na schéma Hubera (1986): Lokání média mají: informační funkci (informace o dění v místě) integrační funkci (utváření společenského vědomí mezi občany) kritickou funkci (reprezentace obce na úrovni kritického partnerského vztahu) podněcovací funkci (podpora komunální politické a společenské iniciativy) kontrolní funkci (kladení odborných otázek o komunálních politických problémech) 1.3 Žurnalistika obecních a městských zpravodajů Následující poznatky a kategorie vychází převážně z praxe a z rozhovorů. Je to dáno tím, že odborná literatury je nedostatek a dál bude odkazováno hlavně na publicistické články, na projekt občanského sdružení Oživení a hlavně na rozhovory s lidmi z praxe, které jsou jako příloha součástí práce. Avšak tento text odbornou literaturu suplovat nemůže. Jedná se o podněty a o hypotézy, které by bylo potřeba při dalších průzkumech obhájit, prozkoumat atd. Bylo by potřeba vycházet z vícera rozhovorů s lidmi z praxe, nebo z podrobnějších analýz zpravodajů, redakční práce atd. Před popisem typických znaků tvorby zpravodajů, je nutné zmínit polemiku, která se v této souvislosti obecně objevuje. Jsou zpravodaje měst a obcí druhem žurnalistiky nebo propagační materiál, PR radnice? Tomuto tématu se věnuje například Jan Čížek ve svém publicistickém článku Radniční a krajské noviny stoupající zájem veřejnosti6. Uvádí v něm, že ve své podstatě jsou radniční periodika PR, ale české prostředí není na zavedení odpovídající formy PR periodika připraveno, proto by se měla radniční periodika stále snažit o vyváženost a připomínat spíš noviny. Jan Potůček ve svém článku zase upozorňuje na fakt, že zpravodaj nelze brát jako firemní noviny, které jsou více méně PR, protože se dostává i mimo radnici, mezi občany7. Taky popisuje praktiky některých redakcí zpravodajů, které neodpovídají novinové objektivní žurnalistice, ale PR propagaci. Problémem zůstává, že se zpravodaj prezentuje jako noviny. To evokuje jiné požadavky a představy než se očekává od PR magazínu

14 Dále se k této problematice vyjádřila i Barbora Osvaldová. Postavení těchto lokálních tiskovin vůbec není jednoznačné. Často řeší agendu, která odpovídá jen skupinovým zájmům, uveřejňuje jen vybrané názory a informace. Redaktoři zde zaměstnaní mohou být prostředníky zvolené politické reprezentace v regionu. To by samo o sobě nevadilo, pokud by recipienti tato periodika takto vnímali. Jenomže někdy je tak nevnímají. Mají dojem, že jde o běžný tisk v tom nejvlastnějším slova smyslu. V tom je ale právě problém. (Osvaldová, 27). V části Diskuze bude na tento rozpor na základě analýz vybraných zpravodajů odkázáno. Následující podkapitola nicméně vychází z předpokladu, že existují společné charakteristiky, které dokazují to, že prvotním cílem zpravodajů je naplňovat funkce lokálních a regionálních médií, jak je popsal Tušer. Předpokladem je fakt, že propagace radnice vzešla až druhotně z moci, kterou vedení obce a města má, a nestála u zrodu myšlenky zpravodaj vydávat. V některých obcích je tradice vydávání zpravodaje dlouhá, nelze říct, že vždy se v něm zrcadlily pouze názory vedení radnice a její propagace. Také ne všechny zpravodaje je možné označit za PR materiál, některé obce (viz Modřický zpravodaj) dodržují postupy, které toto všudypřítomné nebezpečí minimalizují. Zmíněný rozpor dokazuje i vyjádření Syndikátu novinářů k radničním tiskovinám z roku 26, které se na závěr přiklání ke stejnému závěru jako tato práce, a to: Syndikát novinářů považuje za nešťastné, pokud radnice obcí a měst vydávají své informační tiskoviny pod názvem noviny či zpravodaj. Podle názoru SNČR to přispívá k matení veřejnosti a k nepřípustnému zaměňování propagačních tiskovin se zpravodajskými periodiky. Současně si na základě studia řady exemplářů těchto tiskovin uvědomujeme, že obsahují i kvalitní publicistické materiály a že je tedy nelze paušálně odsoudit jako nenovinářské produkty Problémy redakční práce ve zpravodaji ní zpravodaje mají nastavené odlišné podmínky než soukromá média s větší působností a běžně se vypořádávají s následujícími problémy: malý územní dosah nízká periodicita neaktuálnost opakující se témata, málo témat neodbornost redakce, externích dopisovatelů 8 Stanovisko Syndikátu novinářů k radničním tiskovinám 26 14

15 cenzura - někde stále funguje autocenzura (malý územní rozsah, zakotvenost v prostoru, sepjatost s lidmi) Tento vlastní seznam byl sestaven na základě studia odborné literatury, rozhovorů z lidmi z praxe. Ti nejčastěji uváděli jako překážku nedostatek témat kvůli malému územnímu dosahu, neaktuálnost a s tím související nízkou periodicitu. I v teorii o lokálních médiích se podobný výčet vyskytuje. Uvedený seznam je tedy syntézou různých zdrojů a praktických zkušeností autorky. Teoretický podklad přináší např. Pavel Macků (27), který uvádí problémy, s nimiž se musí regionální žurnalista vyrovnat a které se dají aplikovat i na tuto oblast. Zmiňuje tematickou náročnost (opakující se témata, málo témat, malý územní dosah), konflikt přímo v místě jejich bydliště, ztráta oblíbenosti (autocenzura). Macků hovoří i o neodbornosti, která, i když v jiné podobě, je problémem i u zpravodajů (neodbornost redakce a externích dopisovatelů). K nim byly po konzultaci s Helenou Sedláčkovou, s Magdalenou Černou a Vlastimilem Čevelou doplněny další překážky, které musí právě redaktoři zpravodajů překonávat a které nejsou v běžném lokálním nezávislém tisku běžné. Jistě to není plný výčet. Člověk, který se s tvorbou zpravodaje setkal, musel překonávat některé tyto i jiné překážky. Záleží totiž na konkrétní lokalitě a dalších podmínkách, které redakční práci ovlivňují. Následuje popis a konkrétnější specifikace uvedených problémů. Malý územní dosah na malém území se často neděje tolik zajímavých a aktuálních věcí, vyhledat témata bývá občas složité. Záleží taky na aktivitě obce, na veřejném dění a angažovanosti občanů. Nízká periodicita zpravodaje vycházejí často čtyřikrát i dvakrát do roka. V tak od sebe vzdálených vydáních je těžké navazovat na číslo předchozí, tisknout reakce na článek, který už je dávno zapomenutý. Proto i když některý článek vyvolá diskuzi, v dalším čísle se už o tématu nehovoří. Neaktuálnost souvisí s nízkou periodicitou. Ve zpravodajích se většinou informuje o událostech s časovým odstupem, tisknou se pozvánky na akce, které se uskuteční za dva měsíce. Takové články pak ztrácejí svou funkci. Opakující se témata život na venkově je cyklický, opakují se i oslavy svátků, plesy, hody atd. Pořádají se stejná setkání, píše se o stejných věcech v návaznosti na roční období. V takových tématech je třeba hledat nové perspektivy, pojetí atd. Neodbornost redakce a externích dopisovatelů většina redaktorů píšících do zpravodaje jsou laici. Pokud ve větším městě najdeme profesionála, je to výjimka a takový 15

16 zpravodaj od ostatních poznáme na první pohled. Autory bývají i starostové, členové kulturních komisí, nadšenci, pověřené osoby, ať už právnické nebo fyzické. Do zpravodaje pak také ve velké míře píšou přispěvatelé z obce zástupci spolků, organizací atd. Šéfredaktoři se pak musí vyrovnat s tím, do jaké míry text upravit. Cenzura tento problém, který by sám vydal na diplomovou práci, je stále v nějakých redakcích pozorovatelný. Stalo se víckrát (podle publicistických článků, anket a výzkumů viz dále), že redakce neotiskla kritiku radnice nebo upravila věty tak, aby nebyly tak výrazně útočné. Autocenzura funguje obecně hlavně v dobách diktatury, války, nesvobodného režimu. U zpravodajů ji lze přesto taktéž pozorovat, protože člověk píšící ostře a diskutabilně může mít v malé obci problémy. Může být v malé obci neoficiálně exkomunikován tzn. ztrácí přátele, musí čelit kritice, bývá ve společenském životě obce přehlížen. Proto někteří autoři píšou mírněji a uvažují nad tím, jak bude informace v obci přijata a jaký vliv to bude mít na jeho budoucí život v komunitě Specifika žurnalistiky zpravodajů S tímto druhem žurnalistiky se pojí i specifické postupy redakční práce, odlišné vnímání zpravodaje, autorů i informací. Následující vlastní seznam byl vytvořen podobným způsobem jako výčet problémů, se kterými se redaktoři vypořádávají při tvorbě zpravodajů. Výchozím zdrojem byla konzultace s odborníky (viz přílohy A-C), vlastní zkušenosti z praxe a částečně i odborná literatura. Závislost na vedení obce, na zainteresovaných osobách, na obecním rozpočtu Obsah i formální stránka se proměňuje v souvislosti s tím, kdo zpravodaj připravuje, a podle toho, kolik je na něj vyčleněno financí. Rozpočet, který připadne na výrobu na vydání zpravodaje, by měl být jedinou možností, jak by mohlo zastupitelstvo obce zasahovat do obsahu zpravodaje9. Územní zakotvenost Odlišná je forma, jakou se redaktor dostává k informacím, jak s nimi pracuje. Toto specifikum je patrné obecně u všech lokálních periodik, ale na malých obcích se ještě víc projevuje. 9 Rozhovor s Helenou Sedláčkovou, příloha A 16

17 Široká vrstva čtenářů, různorodá cílová skupina Cílová skupina čtenářů je zájmově i generačně široká. Proto je těžké vyhovět všem. Je to i jeden z problémů, který musí redaktoři překonat. Často neexistuje šéfredaktor Bývá většinou určená osoba, která zodpovídá za vydání, ale šéfredaktorem jmenovaná není. Nerozhoduje o tématech, ta určuje buď redakční rada a hlavně ten, kdo do zpravodaje přispěje1. Silnější vazba na autora článku Souvisí s územní zakotveností. Mnozí lidé si čtou články proto, že je napsal jejich soused nebo známý. Pod jménem si představují konkrétního člověka, což s sebou přináší jiné vnímání textu. To souvisí s problémem autocenzury (viz výše). Převládá publicistický styl Většinou se ve zpravodajích neobjevuje zpravodajství, ale spíš publicistika, ve velké míře hlavně prolínání obou. Je to kvůli periodicitě, ale i kvůli autorům článků amatérům, kterým je publicistický styl bližší. Funkce těchto periodik také předpokládají spíš publicistický charakter textů. U reportáží z akcí, u pozvánek, u rozhovorů, u zamyšlení atd., se téměř vždy promítá názor autora. Zpravodajský strohý styl se objevuje u výpisů z jednání zastupitelstva rady města či obce, případně u úředních oznámeních. Radniční periodika mají spíš magazínový, časopisecký charakter. Typické rubriky Je mnoho typických rubrik, které se objevují ve většině zpravodajů. Předně to je slovo starosty úvodník, ve kterém starosta popisuje a hodnotí dění v obci nebo obsah zpravodaje. Dále se pak objevují okénka místních spolků a organizací zahrádkářská rubrika, hasičská, sportovci atd. Informace z jednání zastupitelstva, články z historie a pod. Míšení a neurčitost žánrů 1 Rozhovor s Vlastimilem Čevelou, s Mgr. Magdalenou Černou, příloha B, C 17

18 Typické je pro texty tohoto typu, že nebývá jasně určen a vymezen žánr. Dochází ke smíchávání publicistiky a zpravodajství, ale i k syntéze napříč těmito skupinami, např. reportážní prvky v komentáři, glosa ve storce atd. I když je tento trend obecně sledovatelný i v jiných médiích, u zpravodajů je o to víc markantní. Autoři textů jsou většinou amatéři a proto píší, jak umí a jak jim to přijde přirozené. Zpravodaje nemusí reagovat na požadavky trhu Tím, že jsou radniční periodika vydávána z veřejných peněz a že v místě vydávání většinou neexistuje konkurence, nemusí reagovat na poptávku trhu, na požadavky čtenářů. Navíc mnohdy ani nemůžou, protože je vytváří amatéři. Je to zásadní rozdíl, který odlišuje tyto zpravodaje od ostatních soukromých periodik. 1.4 Právní ukotvení radničních periodik Protože peníze na vydávání radničních periodik pocházejí z rozpočtu obce, lze očekávat nějakou právní úpravu a zakotvení těchto tiskovin v zákonech či vyhláškách. ně lze však říct, že je tato oblast opomíjena. Neexistuje žádný zákon, který by přímo vydávání radničních periodik upravoval. Přesto je možné na tuto oblast některé legislativní regulace aplikovat. Této problematice se podrobně věnuje Helena Svatošová (Vydávání tzv. radničních novin v právních souvislostech, 26) Ústavní zakotvení Na prvním místě stojí ústavní řád České republiky. Ten v čl. 8 ustanovuje samosprávu územních samosprávných celků. Blíž je toto právo na samosprávu rozpracováno v sedmé hlavě, článku 99 a 1 Ústavy nazvané Územní samospráva (Ústava České republiky, 1993) Samosprávní celky mají v kompetenci i vydávání radničních periodik. Avšak i samospráva podléhá kontrole státní mocí. Tato opatření nalezneme v zákonech o obcích a městech. Zde vyplývá na povrch požadavek kontroly hospodárného, efektivního využití financí na zpravodaj v souladu s dalšími legislativními požadavky. Ta zatím neexistuje. Na vydávání zpravodajů by se dal aplikovat i článek 22 Listiny základních práv a svobod, který stanovuje, že výklad a používání zákonné úpravy všech politických práv a svobod musí umožňovat a ochraňovat svobodnou soutěž politických sil v demokratické společnosti. 18

19 (Listina základních práv a svobod, 1993). Toto nařízení bývá zmiňováno při kritice současného stavu v oblasti vydávání radničních periodik (viz 2.5. Radniční noviny bez cenzury o.s. Oživení). Podobný případ je i se svobodou projevu, kterou zajišťuje jak Listina základních práv a svobod (čl. 17), tak i lidskoprávní dokumenty Mezinárodní pakt o občanských a politických právech (čl. 19 a 2) a v Evropská úmluva o lidských právech (čl. 1). Tyto články zajišťují možnost kohokoli vyjádřit názor, ideu a informaci jak vůči určitému adresátu, tak vůči veřejnosti obecně. Tato svoboda platí pro jakoukoli fyzickou osobu na území České republiky a tedy i pro osoby tvořící obsah radničních periodik. Oblastí, která bývá v souvislosti se zpravodaji diskutována, je i otázka práva občana podílet se na správě veřejných věcí (čl. 22). Požadavkem výkladu základních práv v obecných ustanoveních Listiny pak je, aby byla respektována podstata a smysl práv a svobod v jejich vzájemné souvislosti. Z výkladu obou práv je možné dovodit zvláštní požadavky na obsah radničních novin ve smyslu vyváženosti obsahu ve vztahu k relevantním politickým silám, jelikož vydávání radničních novin je projevem správy veřejných věcí. (Svatošová, 26) Samospráva, komunální zákony Druhou skupinou aplikovatelných zákonů je komunální sféra legislativy. Možnost (ne povinnost) vydávat informační periodika lze nalézt pouze v 93 odst. 1 a 97 zákona o obcích, který nabízí možnost informování o zasedání zastupitelstva obce a o činnosti orgánů obce způsobem v místě obvyklým (vedle povinného informování o termínu zasedání zastupitelstva na úřední desce a informování o činnosti orgánů právě na zasedání zastupitelstva). Další úpravy hovoří o tom, že takové vydávání by měla řídit rada obce, zastupitelstvo by mělo schvalovat jen finanční částku z rozpočtu (ovšem jak z následujícího výzkumu vyplývá, ne vždy se to tak děje). Kontrolní mechanismus probíhá jen zpětně na základě podnětu a upozornění, že něco není v souladu se zákony. Podnět krajskému úřadu ohledně potřeby dozoru může podat kdokoli, avšak žádný zákon nenařizuje bezprostřední prošetření či soudní řízení. A tak v praxi se jen těžko můžeme setkat se situací, kdy by kraj požadoval na obci například vyvážený obsah zpravodaje, protože neexistuje žádná podzákonní norma, která by to přímo nařizovala. Problematické je občasné neefektivní využívání finančních prostředků. Možným mechanismem, jak tenhle problém hlídat, je kontrola podle zákona č. 42/24 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. 19

20 Avšak vyváženost a efektivnost se v tomto zákoně neobjevuje. Mohli bychom brát v potaz také zákon č. 32/21 Sb., o finanční kontrole, podle nějž by obce měly kontrolovat samy sebe, své organizační složky a příspěvkové organizace. Spoléhat se však na systém, kdy je objekt i subjekt kontroly totožný, by bylo naivní. Kontrola je v tomto případě stejná, stejně nedůrazná, jako u neekonomických aspektů Radniční periodika a tiskový zákon Protože většina radničních novin naplňuje definici periodického tisku podle tiskového zákona č. 46/2 Sb. (periodicita, stejný název, obsahové zaměření, grafická úprava...), měl by být brán v potaz i on. Z něj vyplývají pro vydavatele určité povinnosti, které lze shrnout jako a. povinnosti registrační b. povinnosti evidenční c. povinnosti obsahové Jak Svatošová připomíná,...úprava zjevně nepočítá s periodiky vydávanými z veřejných prostředků veřejnoprávní korporací, kde je zcela legitimní požadavek podílení se celé místní komunity (či jejího zastoupení) na obsahu média, na jehož vydávání také odvádí prostředky. (Svatošová, 26) Obsahové požadavky jsou redukovány na povinnost uvést tiráž. Zahrnuty jsou i odpovědnost vydavatele (přísně zakotvená - odpovědnost i za externí dopisovatele, za soulad se zákony o ochraně osoby atd.), právo na odpověď a dodatečné sdělení atd. Skupině radničních periodik se nijak specificky tiskový zákon nevěnuje a nevyžaduje tedy názorovou vyváženost obsahu. Pasáže, které se zabývají reklamou, vymezují inzerci jen jako oznámení, text, grafickou část, která propaguje podnikatelské subjekty. Nevztahují se tedy na vedení obce, na propagaci starosty atd. Zde je podle Svatošové i podle výzkumu o.s. Oživení problém, protože vedení obce může periodikum považovat za svou reklamní plochu. Další věcí, která bývá ve zpravodajích problematická a kterou uvádí tiskový zákon, je důsledné oddělení reklamy od ostatního obsahu, případně zákaz reklamy skryté ( 2 odst. 1 zákona o regulaci reklamy). 2

Příloha 1: Zázemí města Brna seznam obcí

Příloha 1: Zázemí města Brna seznam obcí Příloha 1: Zázemí města Brna seznam obcí Obce podle podílu denně vyjíždějících do města Brna v rozmezí 50,0 až 63,2 % LAU ICOB2010 Název obce Podíl denně dojíždějích do Brna Migrační saldo intenzity migračního

Více

Radniční periodika po novele tiskového zákona. Mgr. Petra Bielinová, advokát České Budějovice 30.1.2014

Radniční periodika po novele tiskového zákona. Mgr. Petra Bielinová, advokát České Budějovice 30.1.2014 Radniční periodika po novele tiskového zákona Mgr. Petra Bielinová, advokát České Budějovice 30.1.2014 Prameny právní úpravy vydávání radničních periodik (RP) Ústava ČR: rovná soutěž politických stran,

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části. č.j.: 65/2013

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části. č.j.: 65/2013 č.j.: 65/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 60 ze dne 30.01.2013 Koncepce Radniční noviny - listy městské části Praha 3 Rada městské části I. s c h v a l u j e 1.

Více

Když to doopravdy funguje aneb symbióza zřizovatele a školy. Josef Hanák ZŠ a MŠ Ratíškovice

Když to doopravdy funguje aneb symbióza zřizovatele a školy. Josef Hanák ZŠ a MŠ Ratíškovice Když to doopravdy funguje aneb symbióza zřizovatele a školy Josef Hanák ZŠ a MŠ Ratíškovice ORP Hodonín Správní obvod obce s rozšířenou působností Hodonín (vyhláška č. 388/2002 Sb.): HODONÍN je vymezen

Více

Co je Halas? zpracovává zpravodajskou i publicistickou. lze nalézt pestrou škálu rubrik a žánrů od zpravodajství a komentářů,

Co je Halas? zpracovává zpravodajskou i publicistickou. lze nalézt pestrou škálu rubrik a žánrů od zpravodajství a komentářů, Co je Halas? Halas je časopis studentů Fakulty sociálních studií. Jedná se o studentské nezávislé médium vydávané občanským sdružením Halas o.s., které tvoří studenti žurnalistiky a sociálních věd. Halas

Více

Výsledky soutěže Matematický klokan 2014 v okrese Brno-venkov

Výsledky soutěže Matematický klokan 2014 v okrese Brno-venkov Výsledky soutěže Matematický klokan 2014 v okrese Brno-venkov Letošní Matematický klokan proběhl v pátek 21. března v oficiálním celostátním i mezinárodním termínu. Kategorie Matematického klokana zůstávají

Více

04. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

04. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace SVĚŘENÍ DÍTĚTE DO PŘEDPĚSTOUNSKÉ PÉČE 01. Pojmenování (název) životní situace Svěření dítěte do předpěstounské péče 02. Základní informace k životní situaci Řízení o svěření dítěte do předpěstounské péče

Více

04. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

04. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace SVĚŘENÍ DÍTĚTE DO PŘEDADOPČNÍ PÉČE 01. Pojmenování (název) životní situace Svěření dítěte do předadopční péče 02. Základní informace k životní situaci Řízení o svěření dítěte do předadopční péče je upraveno

Více

Právní rozbor návrhu obecně závazné vyhlášky

Právní rozbor návrhu obecně závazné vyhlášky odbor veřejné správy, dozoru a kontroly oddělení dozoru Právní rozbor návrhu obecně závazné vyhlášky Statutární město: Opava (dále jen město ) STATUT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVA (dále jen návrh OZV ). Na

Více

Městský úřad Tišnov. Odbor správních a vnitřních věcí, Odbor dopravy, Odbor živnostenský úřad. Vyhodnocení dotazníkového šetření

Městský úřad Tišnov. Odbor správních a vnitřních věcí, Odbor dopravy, Odbor živnostenský úřad. Vyhodnocení dotazníkového šetření Odbor správních a vnitřních věcí, Odbor dopravy, Odbor živnostenský úřad Vyhodnocení dotazníkového šetření spokojenosti občanů s prací úředníků Městského úřadu Tišnov v rámci projektu Efektivní úřad (04/2012)

Více

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Okresní sdružení hasičů Brno venkov Zubatého 1, 614 00 Brno. Plán činnosti. pro rok 2016

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Okresní sdružení hasičů Brno venkov Zubatého 1, 614 00 Brno. Plán činnosti. pro rok 2016 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Okresní sdružení hasičů Brno venkov Zubatého 1, 614 00 Brno Plán činnosti pro rok 2016 Schváleno na zasedání VV OSH Brno venkov dne 15. 12. 2015 Josef Gargula starosta

Více

DOPORUČENÍ PRO VYDÁVÁNÍ PERIODIK SAMOSPRÁVAMI

DOPORUČENÍ PRO VYDÁVÁNÍ PERIODIK SAMOSPRÁVAMI DOPORUČENÍ PRO VYDÁVÁNÍ PERIODIK SAMOSPRÁVAMI Pokud je možné, aby potřebu informací ve velkém městě či kraji zajišťoval soukromý vydavatel při dostatečné konkurenci, pak není vhodné radniční periodikum

Více

Radniční periodika po novele tiskového zákona. Mgr. Petra Bielinová, advokát Poděbrady 12.6.2014

Radniční periodika po novele tiskového zákona. Mgr. Petra Bielinová, advokát Poděbrady 12.6.2014 Radniční periodika po novele tiskového zákona Mgr. Petra Bielinová, advokát Poděbrady 12.6.2014 Prameny právní úpravy vydávání radničních periodik (RP) Ústava ČR: rovná soutěž politických stran, svoboda

Více

Základy redaktorské práce

Základy redaktorské práce Základy redaktorské práce v rámci realizace projektu MŠMT a NIDM Rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém a neformálním vzdělávání Praha, 29. 7. 2009 Mgr. Šárka Kušková 5 kroků k úspěchu 1 - Začínáme podle

Více

Závěr č. 85 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009. Okruh účastníků v řízení o přezkoumání územního plánu

Závěr č. 85 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009. Okruh účastníků v řízení o přezkoumání územního plánu MINISTERSTVO VNITRA Poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu Závěr č. 85 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009 Okruh účastníků v řízení o přezkoumání územního

Více

SEZNAM MOŽNÝCH VARIANT ÚSEKOVÝCH JÍZDENEK

SEZNAM MOŽNÝCH VARIANT ÚSEKOVÝCH JÍZDENEK INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SEZNAM MOŽNÝCH VARIANT ÚSEKOVÝCH JÍZDENEK verze 01. 07. 2006 Informační telefon: +420 5 4342 6655 NÁVOD K POUŽITÍ: 1. V prvním sloupci nalezněte název zastávky,

Více

PRAVIDLA pro vydávání ŽAMBERSKÝCH LISTŮ

PRAVIDLA pro vydávání ŽAMBERSKÝCH LISTŮ ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : PRAVIDLA pro vydávání ŽAMBERSKÝCH LISTŮ Číslo dokumentu: SAM 3222 Vydání č.: 03 Výtisk č.: 01 Platnost od: 28.03.2013 Účinnost od : 15.04.2013 Platnost do: Zpracoval: Vlasta

Více

PLÁN ČINNOSTI SK RVŠ NA ROK 2016

PLÁN ČINNOSTI SK RVŠ NA ROK 2016 PLÁN ČINNOSTI SK RVŠ NA ROK 2016 Obsah Komise pro sociální a ekonomické záležitosti...2 Komise pro vysokoškolskou samosprávu...3 Komise pro doktorské studium...4 Legislativní komise...5 Pracovní skupina

Více

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Okresní sdružení hasičů Brno venkov Zubatého 1, 614 00 Brno. Plán činnosti. pro rok 2015

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Okresní sdružení hasičů Brno venkov Zubatého 1, 614 00 Brno. Plán činnosti. pro rok 2015 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Okresní sdružení hasičů Brno venkov Zubatého 1, 614 00 Brno Plán činnosti pro rok 2015 Schváleno na zasedání VV OSH Brno venkov dne 16. 12. 2014 Josef Gargula starosta

Více

PR KLUB MAPOVAL UŽÍVÁNÍ OBOROVÝCH MÉDIÍ

PR KLUB MAPOVAL UŽÍVÁNÍ OBOROVÝCH MÉDIÍ PR KLUB MAPOVAL UŽÍVÁNÍ OBOROVÝCH MÉDIÍ Praha, 14. srpna 2012 PR Klub, nezávislé sdružení odborníků a příznivců oboru public relations, zrealizovalo během července 2012 menší průzkum mezi marketéry a PR

Více

PRAVIDLA PRO VYDÁVÁNÍ RADNIČNÍHO ZPRAVODAJE

PRAVIDLA PRO VYDÁVÁNÍ RADNIČNÍHO ZPRAVODAJE PRAVIDLA PRO VYDÁVÁNÍ RADNIČNÍHO ZPRAVODAJE I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Vydavatelem Radničního zpravodaje (dále RZ) je město Litoměřice. 2. RZ je registrován u Ministerstva kultury pod evidenčním číslem

Více

ZAŘAZENÍ DO EVIDENCE ŽADATELŮ O OSVOJENÍ, PĚSTOUNSKOU PÉČI, PĚSTOUNSKOU PÉČI NA PŘECHODNOU DOBU

ZAŘAZENÍ DO EVIDENCE ŽADATELŮ O OSVOJENÍ, PĚSTOUNSKOU PÉČI, PĚSTOUNSKOU PÉČI NA PŘECHODNOU DOBU ZAŘAZENÍ DO EVIDENCE ŽADATELŮ O OSVOJENÍ, PĚSTOUNSKOU PÉČI, PĚSTOUNSKOU PÉČI NA PŘECHODNOU DOBU 01. Pojmenování (název) životní situace Zařazení do evidence žadatelů o osvojení, pěstounskou péči, pěstounskou

Více

Důvodová zpráva. Obecná část. A. Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace RIA (malá RIA)

Důvodová zpráva. Obecná část. A. Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace RIA (malá RIA) IV. Důvodová zpráva Obecná část A. Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace RIA (malá RIA) 1. Důvod předložení Název návrh zákona, kterým se mění zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání

Více

Č.j /ENV/ /630/14-ZS8 V Praze dne

Č.j /ENV/ /630/14-ZS8 V Praze dne Komu: Vršovická 65, 100 10 Praha 10 tel.: +420 267 122 700 fax: +420 267 311 096 www.mzp.cz, info@mzp.cz d l e r o z d ě l o v n í k u Č.j. 36561/ENV/14-2013/630/14-ZS8 V Praze dne 23. 5. 2014 Věc: Oznámení

Více

v Komoře Projektových Manažerů

v Komoře Projektových Manažerů Úvodní informace pro kandidáty na členství v Komoře Projektových Manažerů 1. Účel dokumentu Obsahem tohoto dokumentu jsou základní informace o Komoře Projektových Manažerů, jejím předmětu činnosti, organizační

Více

Povinné uveřejňování smluv, Registr smluv - týden před zahájením ostrého provozu

Povinné uveřejňování smluv, Registr smluv - týden před zahájením ostrého provozu si dovoluje Vás pozvat na speciální praktický konzultační seminář Povinné uveřejňování smluv, Registr smluv - týden před zahájením ostrého provozu (Prodloužený seminář lze vzít s sebou smlouvy a jiné podklady

Více

Okresnímu soudu pro Prahu-východ Ke sp. zn. 8 C 362/2015. K vyjádření žalovaného ze dne uvádím:

Okresnímu soudu pro Prahu-východ Ke sp. zn. 8 C 362/2015. K vyjádření žalovaného ze dne uvádím: Okresnímu soudu pro Prahu-východ Ke sp. zn. 8 C 362/2015 K vyjádření žalovaného ze dne 17.2.2016 uvádím: Žalovaný tvrdí, že článek o kauze parkování na chodníku nezveřejnil proto, že jej vyhodnotil jako

Více

6. Současná péče o kulturní hodnoty a památky, organizace, evidence a legislativní zajištění

6. Současná péče o kulturní hodnoty a památky, organizace, evidence a legislativní zajištění 6. Současná péče o kulturní hodnoty a památky, organizace, evidence a legislativní zajištění 6.1. Legislativní zajištění Ústavní rámec politiky našeho státu obsahuje dokumenty se zakotvením významu kulturních

Více

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ - ŘÍJEN 2010 Zveřejněno: 25. 10. 2010 Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury Definovat priority

Více

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Okresní sdružení hasičů Brno venkov Zubatého 1, 614 00 Brno. Plán činnosti. pro rok 2013

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Okresní sdružení hasičů Brno venkov Zubatého 1, 614 00 Brno. Plán činnosti. pro rok 2013 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Okresní sdružení hasičů Brno venkov Zubatého 1, 614 00 Brno Plán činnosti pro rok 2013 Schváleno na zasedání VV OSH Brno venkov dne 13. 12. 2012 Josef Gargula starosta

Více

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce SEKCE IVU SDRUK Činnost sekce INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ záplava informací kritické myšlení celoživotní vzdělávání společnost znalostí INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ 7. ročník konference Informační

Více

odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra

odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra Právní výklad k zákonnému zmocnění odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra K obecně závazné vyhlášce o vymezení školských obvodů V souladu s ustanovením 178 odst. 1 zákona č. 561/2004

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Jednací řád Mediálního výboru Zastupitelstva města Lanškroun

Jednací řád Mediálního výboru Zastupitelstva města Lanškroun nám. J. M. Marků 12, Lanškroun Vnitřní Město, 563 01 Lanškroun, www.lanskroun.eu Kancelář starosty a tajemníka Čj.: MULA 43418/2015 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 53.2 Jednací

Více

Radniční periodika v ČR a

Radniční periodika v ČR a Radniční periodika v ČR a 10. Června 2013 Oldřich Kužílek 1. Stav radničních periodik v ČR obecné rysy a problémy Oblasti interakcí v demokracii Věcné rozhodování Informace o věcném rozhodování Většinový

Více

SEZNAM MOŽNÝCH VARIANT ÚSEKOVÝCH JÍZDENEK

SEZNAM MOŽNÝCH VARIANT ÚSEKOVÝCH JÍZDENEK INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SEZNAM MOŽNÝCH VARIANT ÚSEKOVÝCH JÍZDENEK verze 01. 09. 2005 Informační telefon: +420 5 4317 4317 NÁVOD K POUŽITÍ: 1. V prvním sloupci nalezněte název zastávky,

Více

HODNOCENÍ RADNIČNÍHO PERIODIKA města Černošice

HODNOCENÍ RADNIČNÍHO PERIODIKA města Černošice HODNOCENÍ RADNIČNÍHO PERIODIKA města Černošice Zpracoval: Ing. Mgr. Oldřich Kužílek Oživení, o. s., srpen 2012 Obsah Hlavní zjištění... 2 Hlavní doporučení... 3 Analýza radničního periodika... 4 Základní

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE. ZÁSADY pro periodické hodnocení výkonu funkce ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE. ZÁSADY pro periodické hodnocení výkonu funkce ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE ZÁSADY pro periodické hodnocení výkonu funkce ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem Schváleno radou kraje usnesením č. 51/2700 ze dne 17.

Více

Úvod... VII. 1. Podstata marketingu Shrnutí... 8 Klíčová slova... 9 Otázky... 9 Literatura Strategické marketingové řízení...

Úvod... VII. 1. Podstata marketingu Shrnutí... 8 Klíčová slova... 9 Otázky... 9 Literatura Strategické marketingové řízení... BOUČKOVÁ Jana MARKETING Obsah Úvod... VII Oddíl A Pojetí marketingu a marketingového řízení 1. Podstata marketingu... 3 Shrnutí... 8 Klíčová slova... 9 Otázky... 9 Literatura... 9 2. Strategické marketingové

Více

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17 Předmluva................................................. 15 1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění.....................................

Více

Radniční periodika platforma veřejné komunikace

Radniční periodika platforma veřejné komunikace Radniční periodika platforma veřejné komunikace Oldřich Kužílek 26. Listopadu 2015 Černošice 1. Základní souvislosti radničních periodik Oblasti interakcí v demokracii Věcné rozhodování Informace o věcném

Více

List1. Stránka 1. Příloha č. 12 Životní prostředí. Čebín

List1. Stránka 1. Příloha č. 12 Životní prostředí. Čebín Příloha č. 12 Životní prostředí Obec Čebín Drásov Hradčany Malhostovice Sentice Skalička Všechovice Domašov Javůrek Litostrov Rudka hlavní tah silnice II/386 uzavřený lom v Čebíně Popis sběrné středisko

Více

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Příloha usnesení vlády ze dne 27. dubna 2016 č. 362 Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Článek 1 Úvodní ustanovení Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy (dále jen Rada

Více

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část ní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu 02. Informace o kurzu 01. Úvod do managementu ve veřejné správě

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

Charta služeb. Marketingová strategie a propagace charty. Jak užívat chartu ke zlepšení služeb

Charta služeb. Marketingová strategie a propagace charty. Jak užívat chartu ke zlepšení služeb Marketingová strategie a propagace charty Jak užívat chartu ke zlepšení služeb Vyhlášení charty Po zpracování definitivní verze charty nastává čas jejího zveřejnění. Pro zajištění maximální informovanosti

Více

Proces marketingového výzkumu - jednotlivé fáze, význam, stručná charakteristika. Výběr a formulace výzkumného problému. Vztahy mezi proměnnými.

Proces marketingového výzkumu - jednotlivé fáze, význam, stručná charakteristika. Výběr a formulace výzkumného problému. Vztahy mezi proměnnými. Proces marketingového výzkumu - jednotlivé fáze, význam, stručná charakteristika. Výběr a formulace výzkumného problému. Projekt. Jednotky analýzy. Proměnné. Vztahy mezi proměnnými. Téma č. 2 Cíle marketingového

Více

Organizace redakční práce v obecním zpravodaji (doporučení)

Organizace redakční práce v obecním zpravodaji (doporučení) Organizace redakční práce v obecním zpravodaji (doporučení) Mgr. Michaela Černá - Místní média, o. s. Obecní zpravodaje jsou periodika ryze lokálního charakteru. Tím, že jsou vydávány obcemi (popř. městy

Více

STATUT zpravodaje Na vědomost se dává a jeho redakční rady

STATUT zpravodaje Na vědomost se dává a jeho redakční rady STATUT zpravodaje Na vědomost se dává a jeho redakční rady Článek 1 Úvodní ustanovení Zastupitelstvo obce Máslovice stanoví statut zpravodaje Na vědomost se dává (dále zpravodaj) a jeho redakční rady.

Více

Stará a nová média, participace a česká společnost

Stará a nová média, participace a česká společnost MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta Fakulta sociálních studiísociálních studií Stará a nová média, participace a česká společnost Výzkumná zpráva, 2015 Alena Macková Jakub Macek Tato výzkumná

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Dobrovolný svazek obcí Tišnovsko ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 16.04.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 75058944 název Dobrovolný svazek obcí Tišnovsko ulice, č.p. Radniční

Více

Projekt "Parlamenty pro participaci"

Projekt Parlamenty pro participaci Realizator projektu je apolitické sdružení, které vzniklo v roce 2009. Sestává ze středoškolských studentů, jimž umožňuje podílet se na věcech veřejných, a to jak v rámci města Brna, tak i na krajské a

Více

č. 22/2008 Ustanovení: 10, 12, 35, 123 test čtyř kroků, pravomoc obce, působnost obce

č. 22/2008 Ustanovení: 10, 12, 35, 123 test čtyř kroků, pravomoc obce, působnost obce S t a novisko odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 22/2008 Označení stanoviska: Postup Ministerstva vnitra při hodnocení souladu obecně závazných vyhlášek obcí se zákonem Právní

Více

Zpráva o hospodaření za rok 2006 - Závěrečný účet. M ě s t o T i š n o v

Zpráva o hospodaření za rok 2006 - Závěrečný účet. M ě s t o T i š n o v Zpráva o hospodaření za rok 2006 - Závěrečný účet M ě s t o T i š n o v 1) Vznik právního subjektu Právní subjekt město Tišnov vznikl ze zákona o obcích, toho času zákon č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších

Více

Vydávání tzv. radničních novin v právních souvislostech Helena Svatošová. duben 2006, září 2006

Vydávání tzv. radničních novin v právních souvislostech Helena Svatošová. duben 2006, září 2006 Vydávání tzv. radničních novin v právních souvislostech Helena Svatošová duben 2006, září 2006 I. Cíl pojednání Vydávání tzv. radničních periodik je činností územní samosprávy, na níž se soustřeďuje pozornost

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001 Další vývoj v oblasti MOS Svaz měst a obcí

Více

MODERNÍ MARKETINGOVÝ VÝZKUM

MODERNÍ MARKETINGOVÝ VÝZKUM KOZEL Roman MODERNÍ MARKETINGOVÝ VÝZKUM Obsah O hlavním autorovi... 9 Slovo úvodem...11 1. Marketingové prostředí...13 1.1 Charakteristika prostředí...14 1.2 Makroprostředí...16 1.2.1 Demografické prostředí...18

Více

Česká a slovenská knihovnická periodika. Mgr. Renáta Salátová

Česká a slovenská knihovnická periodika. Mgr. Renáta Salátová Česká a slovenská knihovnická periodika Mgr. Renáta Salátová Charakteristik a časopisu Odborný časopis Vědecký časopis Impaktovaný časopis Otevřený časopis (open access journal) Vydavatelé oborových periodik

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Správní právo procesní

Správní právo procesní Správní právo procesní Postupy ve veřejné správě, správní právo procesní JUDr. Ing. Filip Dienstbier, Ph.D. Osnova: 1. Úvod 2. Postupy ve veřejné správě 3. Správní právo procesní 4. Nástin historického

Více

MĚSTO KRÁLÍKY. Pravidla pro vydávání obecního zpravodaje Králický zpravodaj. Elektronická Spis. značka: PP/167/P/2014 Originál: Kancelář úřadu

MĚSTO KRÁLÍKY. Pravidla pro vydávání obecního zpravodaje Králický zpravodaj. Elektronická Spis. značka: PP/167/P/2014 Originál: Kancelář úřadu MĚSTO KRÁLÍKY Pravidla pro vydávání obecního zpravodaje Králický zpravodaj Elektronická Spis. značka: PP/167/P/2014 Originál: Kancelář úřadu BOX verze: Platnost od: 09.04.2014 Účinnost od : 09.04.2014

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE. 1. Důvod předložení a cíle

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE. 1. Důvod předložení a cíle ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE IV. 1.1 Název 1. Důvod předložení a cíle Vyhláška o tlumočnických službách pro neslyšící a hluchoslepé studenty vysokých škol 1.2 Definice problému Zákon č.

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

Střední odborné učiliště a Střední odborná škola Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Ing. Miriam Sedláčková Číslo

Střední odborné učiliště a Střední odborná škola Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Ing. Miriam Sedláčková Číslo Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Škola Střední odborné učiliště a Střední odborná škola Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Ing. Miriam Sedláčková Číslo VY_32_INOVACE_ICT.3.14 Název Informační zdroje

Více

Úřední zprávy OFS č. 32 (21. 5. 2015)

Úřední zprávy OFS č. 32 (21. 5. 2015) Fotbalová asociace České republiky OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ BRNO - VENKOV Vídeňská 9, 639 00 Brno Tel.: 543 254 963 Fax: 543 254 131 E-mail: brno-venkov@fotbal.cz Úřední zprávy OFS č. 32 (21. 5. 2015) STK:

Více

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Příloha č. 1 KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI - 1 - 1. Terminologie V koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve Zlínském kraji je jednotně užívána

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 Dobrovolný svazek obcí Tišnovsko ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) sestavený ke dni 22.03.2016 Údaje o organizaci identifikační číslo 75058944 název Dobrovolný svazek obcí Tišnovsko ulice, č.p. Radniční

Více

STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI

STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI Příloha č. 1 k zápisu z 10. jednání Vědecké rady pro sociální práci konaného dne 19. května 2014 STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI K PRACOVNÍM DOKUMENTŮM PRO TVORBU VĚCNÉHO ZÁMĚRU ZÁKONA O SOCIÁLNÍCH

Více

Malí podnikatelé v zemědělství

Malí podnikatelé v zemědělství Malí podnikatelé v zemědělství Sociální anamnéza Rozložení soubor podle zastoupení mužů a žen. Mezi malými zemědělskými podnikateli převládají muži, představují 84% respondentů (viz Příloha 2, graf č.1).

Více

ÚVOD... 4 ANALYTICKÁ ČÁST... 7

ÚVOD... 4 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 Leden 2016 OBSAH 1 2 ÚVOD... 4 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 2.1 CHARAKTERISTIKA OBCE... 7 2.1.1 ÚZEMÍ... 7 2.1.2 OBYVATELSTVO... 11 2.1.3 HOSPODÁŘSTVÍ... 30 2.1.4 INFRASTRUKTURA... 55 2.1.5 VYBAVENOST... 74 2.1.6

Více

M ě s t o T i š n o v

M ě s t o T i š n o v Zpráva o hospodaření za rok 2007 - Závěrečný účet M ě s t o T i š n o v Interní informace 1) Vznik právního subjektu Právní subjekt město Tišnov vznikl ze zákona o obcích, toho času zákon č. 128/2000 Sb.

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

Senátní návrh. ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Senátní návrh. ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Senátní návrh ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.

Více

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV Zpracovatel: Mgr. Martin Stark Rozsah působnosti: zaměstnanci města zařazení do městského úřadu Nabývá účinnosti: Počet stran: Počet příloh: 20.5.2015 9 1

Více

M ě s t o T i š n o v

M ě s t o T i š n o v Zpráva o hospodaření za rok 2009 - Závěrečný účet Zpracovaný na základě zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů M ě s t o T i š n o v Interní informace 1) Vznik právního subjektu

Více

Analýza komunitní sítě

Analýza komunitní sítě Analýza komunitní sítě Analýza komunitní sítě CNA Community network analysis jak mohou výzkumníci zapojit geografické komunity, aby pro ně mohli navrhnout efektivní sociotechnické systémy či sítě? potenciální

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta SVĚTLÉ A STINNÉ STRÁNKY VENKOVSKÉHO TURISMU

Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta SVĚTLÉ A STINNÉ STRÁNKY VENKOVSKÉHO TURISMU Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Teze k diplomové práci na téma: SVĚTLÉ A STINNÉ STRÁNKY VENKOVSKÉHO TURISMU Autor diplomové práce: Radek Handa Vedoucí diplomové práce: doc.

Více

o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů

o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů ODŮVODNĚNÍ VYHLÁŠKY ze dne o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů I. OBECNÁ ČÁST Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)

Více

1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě

1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě 1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě 2. Analýza návštěvníků muzeí a galerií na základě elektronického dotazování závěrečná zpráva týkající se návštěvníků Národního muzea. Analýza

Více

KLIMA ŠKOLY. Zpráva z evaluačního nástroje Klima školy. Škola Testovací škola - vyzkoušení EN, Praha. Termín

KLIMA ŠKOLY. Zpráva z evaluačního nástroje Klima školy. Škola Testovací škola - vyzkoušení EN, Praha. Termín KLIMA ŠKOLY Zpráva z evaluačního nástroje Klima školy Škola Testovací škola - vyzkoušení EN, Praha Termín 29.9.2011-27.10.2011-1 - Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, milí kolegové! Dovolte, abychom

Více

Stanovisko odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra č. 3/2017

Stanovisko odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra č. 3/2017 Stanovisko odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra č. 3/2017 Označení stanoviska: Veřejné zakázky malého rozsahu Právní předpis: zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Více

05. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

05. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace ZMĚNA VÝŠE VÝŽIVNÉHO K NEZLETILÉMU DÍTĚTI 01. Pojmenování (název) životní situace Změna výše výživného k nezletilému dítěti 02. Základní informace k životní situaci Úprava výchovy a výživy nezletilého

Více

Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu

Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra informačních technologií Teze diplomové práce Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu Vypracovala: Monika

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor Mgr. Jana Tomkovičová Tematický celek Člověk jako občan Cílová skupina 2. ročník SŠ s maturitní zkouškou Anotace Materiál je možnou doplňkovou aktivitou hodin občanské nauky. Má podobu pracovního

Více

Minimální kompetenční profil (MKP) Lektor vzdělávacích aktivit v oblasti práce s dětmi a mládeží programový pořadatel kurzů

Minimální kompetenční profil (MKP) Lektor vzdělávacích aktivit v oblasti práce s dětmi a mládeží programový pořadatel kurzů Název příkladu dobré praxe (PDP) Lektor - organizátor Minimální kompetenční profil (MKP) Lektor vzdělávacích aktivit v oblasti práce s dětmi a mládeží programový pořadatel kurzů Garant PDP (jméno a příjmení,

Více

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA 1 Nauka o slohu - objasní základní pojmy stylistiky Styl prostě sdělovací - rozpozná funkční styl, dominantní slohový Popis a jeho postup

Více

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti s ohledem na připravovanou novou právní úpravu vstupu a pobytu cizinců na území České republiky Předkládaná doporučení vychází především

Více

Zřizovací listina. státní příspěvkové organizace NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU

Zřizovací listina. státní příspěvkové organizace NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU Č.j. 52761/2013 Zřizovací listina státní příspěvkové organizace NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU Ministerstvo kultury České republiky vydává podle 3 zákona č. 203/2006 Sb., o některých

Více

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též nestátními neziskovými organizacemi, církvemi, samosprávou

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Self promotion. specifika žánru vzhledem k užití v českých médiích

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Self promotion. specifika žánru vzhledem k užití v českých médiích Masarykova univerzita v Brně, Fakulta sociálních studií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Self promotion - specifika žánru vzhledem k užití v českých médiích Brno 2007 Filip Vážanský Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem

Více

Adresa redakce: Palackého náměstí 320, 284 01 Kutná Hora (budova bývalé České pojišťovny, druhé patro).

Adresa redakce: Palackého náměstí 320, 284 01 Kutná Hora (budova bývalé České pojišťovny, druhé patro). Tradiční zpravodajský server z Kutnohorska zprávy sport galerie Redakce Adresa redakce: Palackého náměstí 320, 284 01 Kutná Hora (budova bývalé České pojišťovny, druhé patro). Šéfredaktor zpravodajství:

Více

PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm.

PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm. PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm.cz www.strukturovanydialog.cz CO JE STRUKTUROVANÝ DIALOG S

Více

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz STANOVISKO č. 1/2007 červen 2007 Stanovisko k aplikaci práva na ochranu osobních údajů při poskytování informací

Více

Přehled rozvozových linek - jaro ČR (Mikulčice)

Přehled rozvozových linek - jaro ČR (Mikulčice) Přehled rozvozových linek - jaro 2017 - ČR (Mikulčice) číslo výdejního místa obec místo výdeje čas datum B 248 Babice nad Svitavou U sokolovny 10,45 23.2.17 214 Babice u Rosic Před obecním úřadem 13,30

Více

MARKETING NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ. Radim Bačuvčík

MARKETING NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ. Radim Bačuvčík MARKETING NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Radim Bačuvčík Radim Bačuvčík VeRBuM, 2011 KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Bačuvčík, Radim Marketing neziskových organizací / Radim Bačuvčík. 1. vyd. Zlín : VeRBuM,

Více

PROČ (NE) MĚNIT PROGRAMY?

PROČ (NE) MĚNIT PROGRAMY? PROČ (NE) MĚNIT PROGRAMY? Pražská konference 24. Května 2010 Stephen Blair ředitel Southern & Eastern Regional Assembly Obsah prezentace Právní zásady úpravy programů Druhy úprav programů Praktické úpravy

Více

Dotazník pro úředně oprávněné zeměměřické inženýry (ÚOZI) za účelem inovace studijních programů Geodézie a kartografie na VUT v Brně - vyhodnocení -

Dotazník pro úředně oprávněné zeměměřické inženýry (ÚOZI) za účelem inovace studijních programů Geodézie a kartografie na VUT v Brně - vyhodnocení - Dotazník pro úředně oprávněné zeměměřické inženýry (ÚOZI) za účelem inovace studijních programů Geodézie a kartografie na VUT v Brně - vyhodnocení - Projekt OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0144 Inovace studijních

Více

Zpráva nezávislého auditora. o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva nezávislého auditora. o výsledku přezkoumání hospodaření Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších

Více

odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra

odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra Právní výklad k zákonnému zmocnění odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra K obecně závazné vyhlášce o vymezení školských obvodů spádové základní školy a školských obvodů spádové mateřské

Více