Akreditace ČNB č.j. 2014/021009/CNB/570 (ID: XXXXX) Strana 1 z 10. Zadání odborné zkoušky ID testu: XXXXX. Datum a čas zkoušky: Podpis uchazeče:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Akreditace ČNB č.j. 2014/021009/CNB/570 (ID: XXXXX) Strana 1 z 10. Zadání odborné zkoušky ID testu: XXXXX. Datum a čas zkoušky: Podpis uchazeče:"

Transkript

1 ID Uchazeče: Pokyny pro vykonání testu: 1 Analýzou inves čních příležitos je dle zákona o podnikání na kapitálovém trhu informace: 2 Inves ční nástroje podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu nejsou: Akreditace ČNB č.j. 2014/021009/CNB/570 (ID: XXXXX) Strana 1 z 10 Datum a čas zkoušky: Podpis uchazeče: Podpis člena komise: 3 Dle zákona o doplňkovém penzijním spoření může uzavírat jménem a na účet penzijní společnos smlouvy o doplňkovém penzijním spoření: 4 Převod cenných papírů je dle zákona o cenných papírech: Zadání odborné zkoušky ID testu: XXXXX Do bílého rámečku vlevo nahoře nalepte š tek s čárovým kódem. Vpravo nahoře doplňte datum a čas konání zkoušky a svůj podpis. Všechny své odpovědi vyznačujte pouze do Archu pro odpovědi. Do zadání zkoušky dále nic nevypisujte! Zkontrolujte, zda máte k dispozici 10 stran zadání, na nichž se nachází 60 testových otázek plus dvě zadání modelových situací. HODNĚ ŠTĚSTÍ! A. která představuje závazný návrh inves ční strategie nebo inves ční příležitos B. která pouze přímo doporučuje inves ční strategii nebo inves ční příležitost C. která přímo či nepřímo doporučuje inves ční strategii nebo inves ční příležitost týkající se konkrétního inves čního nástroje nebo emitenta inves čního nástroje D. která je vždy určena pouze pro konkrétního jedince, nikdy pro veřejnost A. platební nástroje B. finanční rozdílové smlouvy C. swapy D. nástroje umožňující přenos úvěrového rizika A. stát B. ČNB C. depozitář D. inves ční zprostředkovatel Zde prosím nalepte váš iden fikační kód. A. úplatný či bezúplatný B. pouze bezúplatný C. pouze úplatný D. proces, který musí být vždy schválen ČNB

2 Akreditace č. 2012/8545/570 (ID: XXXXX) Strana 2 z 10 5 Bližší podmínky pro vstup na kapitálový trh stanovuje ve svých vyhláškách: A. Asociace pro kapitálový trh ČR B. ČNB C. Komise pro cenné papíry D. Burzovní rada 6 Vydavatelem cenného papíru je: A. mandatář B. komisionář C. emitent D. OTC trh 7 Podle občanského zákoníku se za bezdůvodné obohacení považuje: A. pokud bylo přijato plnění promlčení dluhu neplatného jen pro nedostatek formy B. investování prostředků účastníka doplňkového penzijního spoření mimo jeho inves ční plán C. majetkový prospěch získaný plněním bez právního důvodu D. přije plnění ze hry nebo sázky mezi fyzickými osobami 8 Podle obchodního zákoníku se dobou plnění ve smlouvě označené jako "konec období" rozumí: A. poslední rok období B. poslední den období C. posledních 30 dnů období D. posledních 10 dnů období 9 Za klamavou obchodní prak ku lze považovat: A. pokud podnikatel vytváří dojem, že spotřebitel nemůže opus t provozovnu bez uzavření smlouvy B. pokud podnikatel opakovaně činí spotřebiteli nevyžádané nabídky C. pokud podnikatel navš ví spotřebitele v jeho bydliš D. pokud podnikatel uvádí jako přednost nabídky práva, která vyplývají spotřebiteli přímo ze zákona 10 Podle zákona o dani z příjmu nejsou od daně z příjmu osvobozeny: A. invalidní penze na určenou dobu podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření B. příjmy z kapitálového majetku C. příjmy z prodeje cenných papírů, přesáhne-li doba mezi naby m a převodem těchto cenných papírů při jejich prodeji dobu 6 měsíců D. penze vyplácené z doplňkového penzijního spoření se státním příspěvkem 11 Mo vací pro klienta důchodového spoření opro průběžnému systému je: A. vysoká míra zásluhovos B. vysoká míra závislos C. nemožnost vystoupit z II. pilíře D. vysoká míra solidarity 12 Účast ve II. pilíři je: A. povinná pro osoby starší 35 let B. povinná pro osoby starší 18 let C. dobrovolná D. povinná pro osoby ve věku 18 až 35 let

3 Akreditace č. 2012/8545/570 (ID: XXXXX) Strana 3 z Od smlouvy o důchodovém spoření může účastník odstoupit: A. V situaci, kdy přijde o zaměstnání a je registrován na úřadu práce. B. Kdykoliv po uplynu 3 měsíců od doručení žádos penzijní společnos. C. Od smlouvy o důchodovém spoření nelze odstoupit, zrušit od počátku ji může pouze soud. D. V případě, že jeho příjmy klesnou pod trojnásobek životního minima. 14 Důchodový fond je spravován: A. ČNB B. podílovým fondem C. penzijní společnos D. pojišťovnou 15 U Dynamického fondu se předpokládá nominální roční výnos přibližně: A. 5-7 % B. 3-4 % C. 2-3 % D. více jak 10 % 16 Podílníkem fondu kvalifikovaných investorů může být: A. Dynamický důchodový fond B. Vyvážený důchodový fond C. důchodový Fond státních dluhopisů D. Konzerva vní důchodový fond 17 Osobní (individuální) důchodový účet účastníka důchodového spoření se bude skládat z: A. majetkového a disponibilního účtu B. majetkového a peněžního podúčtu C. majetkového a vypořádacího podúčtu D. vypořádacího a peněžního účtu 18 Před uzavřením smlouvy o důchodovém spoření je penzijní společnost povinna: A. vždy doporučit Fond státních dluhopisů, není nutné získat požadavky klienta B. na základě rozhovoru s klientem mu doporučit vhodnou inves ční strategii C. zkontrolovat registraci klienta u ČNB D. zaznamenat požadavky a potřeby klienta v písemné podobě, na kterých je založeno doporučení strategie spoření jedno vyhotovení mu předat 19 Úplata penzijní společnos za zhodnocení prostředků ve Vyváženém důchodovém fondu činí: A. max. 10 % z kladného meziročního rozdílu B. max. 1 % z kladného meziročního rozdílu C. max Kč ročně D. max. 100 Kč ročně 20 Základem přípustnos poplatku, odměny či nepeněžité výhody (či jiné pobídky) je aby: A. pokryl náklady penzijní společnos v souvislos s uzavřením smlouvy o důchodovém spoření B. zatrak vnil produkt klientovi a ten uzavřel smlouvu o důchodovém spoření C. vedl k mo vaci penzijních společnos poskytovat důchodové spoření D. nevedl k porušení povinnos spravedlivého, čestného a kvalifikovaného jednání s účastníkem, které je v jeho nejlepším zájmu

4 Akreditace č. 2012/8545/570 (ID: XXXXX) Strana 4 z Mezi klíčovou informaci sdělovanou klientovi patří: A. označení kontrolního výboru B. označení penzijní společnos (sídlo, IČ, apod.) a důchodového fondu C. označení por olio manažera D. označení dozorčí rady 22 Převod prostředků účastníka důchodového spoření k jiné penzijní společnos : A. je vždy bezplatný B. je vždy zpoplatněn C. je bezplatný, v případě, že prostředky účastníka byly umístěny ve fondu jehož obhospodařování bylo převedeno na jinou penzijní společnost D. je bezplatný pouze po dobu trvání tzv. ochranné lhůty 3 měsíců ode dne platnos zákona 426/2011 Sb. o důchodovém spoření 23 Klient má nárok na úhradu jednorázového pojistného na pojištění důchodu: A. po minimální době 5 let účas v důchodovém fondu B. po minimální době 10 let účas v důchodovém fondu C. ode dne, od kterého je mu přiznán starobní důchod ze základního důchodového pojištění D. kdykoliv po dobu účas v důchodovém fondu, na základě písemné žádos penzijní společnos 24 Pojištění důchodu může klient uhradit: A. pouze v pravidelných platbách převodem z běžného účtu B. převedením prostředků z jeho podílového fondu C. převedením prostředků z jeho osobního důchodového účtu D. pouze jednorázově převodem z běžného účtu 25 Účastníkům důchodového spoření: A. jsou poskytovány daňové úlevy při spoření minimálně po dobu 80 měsíců B. nejsou poskytovány daňové úlevy C. jsou poskytovány daňové úlevy při spoření minimálně po dobu 120 měsíců D. jsou poskytovány daňové úlevy při spoření minimálně po dobu 60 měsíců 26 Správcem účastnického fondu doplňkového penzijního spoření bude: A. kapitálová společnost B. penzijní společnost C. ČSSZ D. ČNB 27 Smlouva o doplňkovém penzijním spoření může být vypovězena ze strany penzijní společnos pokud: A. účastník po dobu 6 měsíců neuhradil příspěvek B. účastník po dobu 3 měsíců neuhradil příspěvek C. účastník po dobu 1 měsíce neuhradil příspěvek D. účastník po dobu 12 měsíců neuhradil příspěvek 28 V rámci doplňkového penzijního spoření má klient možnost: A. získat státní příspěvek B. vždy zhodno t svůj vklad, díky garanci min. návratnos C. snížit si základ daně až o Kč D. získat pozůstalostní penzi

5 Akreditace č. 2012/8545/570 (ID: XXXXX) Strana 5 z Penzijní společnost v rámci III. pilíře vytváří a obhospodařuje: A. vždy povinný konzerva vní fond a libovolný počet a typ dalších účastnických fondů B. vždy povinný vyvážený fond a libovolný počet a typ dalších účastnických fondů C. vždy povinný fond životního cyklu a povinný dynamický fond D. vždy povinný konzerva vní a povinný dynamický fond 30 Povinný konzerva vní fond může investovat: A. pouze do dluhopisů emitovaných státem PIGS B. pouze do dluhopisů emitovaných státem OECD C. pouze do dluhopisů emitovaných státem BRIC D. pouze do dluhopisů emitovaných státem GIPSI 31 Majetek účastníka doplňkového penzijního spoření: A. spravuje Centrální registr a bude oddělen od majetku akcionářů Centrálního registru B. spravuje penzijní společnost a bude oddělen od majetku akcionářů penzijní společnos C. spravuje penzijní společnost a nebude oddělen od majetku akcionářů penzijní společnos D. spravuje komerční banka a bude oddělen od majetku akcionářů komerční banky 32 Před uzavřením smlouvy o doplňkovém penzijním spoření je penzijní společnost povinna: A. jednat v jejím nejlepším zájmu B. seznámit účastníka se všemi výhodami a riziky a poskytnout mu komplexní a přesné informace týkajících se doplňkového penzijního spoření C. doporučit každému účastníkovy konzerva vní fond, který je povinný D. zlehčovat a zamlčovat informace, které by mohly způsobit nezájem účastníka o účast v systému doplňkového penzijního spoření 33 Změna strategie doplňkového penzijního spoření je bezplatná: A. vždy B. nikdy, vždy je zpoplatněna C. pokud je provedena nejvýše jednou ročně D. pokud je provedena min. po 15 letech spořící fáze 34 Výnosy z příspěvků účastníka doplňkového penzijního spoření: A. vždy nepodléhají zdanění B. podléhají dani ve výši 20 % C. nepodléhají dani po uplynu 6 měsíců délky spoření D. podléhají dani ve výši 15 % 35 Klíčovou informací, kterou poskytuje penzijní společnost účastníkovi doplňkového penzijního spoření, je: A. informace o por olio manažerovi B. způsob investování účastnického fondu C. informace o složení kontrolní komise D. informace o dozorčí radě 36 Pro získání státního příspěvku, bude muset účastník doplňkového penzijního spoření od spořit měsíčně: A. alespoň 300 Kč B. alespoň 100 Kč C. alespoň 1000 Kč D. alespoň 50 Kč

6 Akreditace č. 2012/8545/570 (ID: XXXXX) Strana 6 z Pokud dojde k převodu prostředků účastníka penzijního spoření k jiné penzijní společnos : A. započítává se mu doba spoření u původní penzijní společnos s penalizačním koeficientem 0,25 B. nezapočítává se mu doba spoření u původní penzijní společnos C. započítává se mu doba spoření u původní penzijní společnos s penalizačním koeficientem 0,5 D. započítává se mu doba spoření u původní penzijní společnos 38 Podmínkou získání starobní penze z doplňkového penzijního spoření je délka trvání spořící doby, která musí být minimálně: A. 60 kalendářích měsíců B. 600 kalendářních měsíců C. 24 kalendářních měsíců D. 12 kalendářních měsíců 39 Prostředky z nevyplacených penzí plynoucích z doplňkového penzijního spoření, vyplácených penzijní společnos se nově na rozdíl od stávajícího penzijního připojištění se státním příspěvkem: A. stávají majetkem fondu B. stávají majetkem státu C. stávají dědictvím D. stávají majetkem ČSSZ 40 Roční výnos dluhopisového fondu kolek vního investování zpravidla dosahuje: A % p.a. B. 3-4 % p.a. C. více jak 12 % p.a. D. 1-2 % p.a. 41 Inves čními nástroji nejsou: A. inves ční cenné papíry B. nástroje peněžního trhu C. cenné papíry kolek vního investování D. platební nástroje 42 Kmenové akcie akciové společnos : A. je možné kdykoliv vyměnit za podnikové obligace, pokud je daná společnost emitovala B. je možné kdykoliv na požádání odprodat zpět akciové společnos, a to za jejich aktuální hodnotu C. dávají svým majitelům právo podílet se mimo jiné na zisku společnos D. dávají svým majitelům právo spolurozhodovat při zasedání představenstva 43 Emitent může vydat dluhopisy, pokud: A. jsou zajištěny zbožím nebo službami B. ČNB po dohodě s Burzou cenných papírů Praha schválí emisní podmínky dluhopisů C. Burzovní rada schválí emisní podmínky dluhopisů D. ČNB schválí emisní podmínky dluhopisů 44 Výnos do doby splatnos dluhopisu se rovná kupónové sazbě, když: A. cena dluhopisu je větší než nominální hodnota B. cena dluhopisu je menší než nominální hodnota C. cena dluhopisu se rovná nominální hodnotě D. se úrok vyplácí právě 1x ročně

7 Akreditace č. 2012/8545/570 (ID: XXXXX) Strana 7 z Tržní cenu dluhopisu ovlivňuje výše úrokové míry. Když tržní úroková míra: A. se nemění, tak se tržní cena dluhopisu snižuje. B. klesá, tak se tržní cena dluhopisu snižuje. C. roste, tak se tržní cena dluhopisu snižuje. D. Tržní úroková míra neovlivňuje tržní cenu dluhopisu. 46 Spread u inves čních cer fikátů znamená: A. náklady emitenta na zajištění (hedging) B. náklady na zajištění C. rozdíl mezi nákupním a prodejním kurzem D. míru vola lity 47 Mezi typy opcí nelze zařadit: A. call op on B. kupní opce C. diskontované opce D. prodejní opce 48 Prodávající (výstavce) prodejní opce (put op on): A. spekuluje na vzestup ceny podkladového ak va, teore cky může vydělat neomezeně B. může ztra t maximálně cenu (prémii) opce C. může ztra t maximálně sjednanou (bazickou, realizační, strike) cenu mínus cena opce D. je v dlouhé pozici, má právo koupit podkladové ak vum ve stanovený termín za sjednanou cenu 49 Pokladniční poukázky ČNB: A. se využívají v rámci repo operací s ČNB B. se obchodují na RM-systému C. se primárně využívají jako jištění hypotečního úvěru D. se obchodují na pražské burze cenných papírů 50 Fondy kolek vního investování uzavřeného typu: A. mají povinnost zpětného odkupu svých cenných papírů na požádání B. nemají povinnost zpětného odkupu svých cenných papírů, zpeněžit je lze na sekundárním trhu C. jsou uzavřeny drobným investorům D. po svém založení vydávají neustále nové cenné papíry 51 Za bezrizikovou (resp. na daném trhu nejnižší, ale nejméně rizikovou) výnosovou míru je zpravidla považován výnos: A. z akcií státních podniků B. z akcií centrální banky C. ze státních pokladničních poukázek D. podílových listů peněžního trhu 52 Rizikovost inves ce: A. je definována jako pravděpodobnost, že nebude dosaženo očekávané výnosnos B. je ovlivňována pouze inflací a možnos změn úrokových sazeb C. je definována jako jistota ztráty z inves ce D. pro většinu investorů nebývá příliš důležitým hlediskem při jejich rozhodování

8 Akreditace č. 2012/8545/570 (ID: XXXXX) Strana 8 z Mezi cenné papíry peněžního trhu patří: A. dlouhodobé a především diskontované cenné papíry B. krátkodobé a především kupónové cenné papíry C. krátkodobé a především diskontované cenné papíry D. dlouhodobé a především kupónové cenné papíry 54 Pojišťovací ins tuce: A. zahrnují penzijní fondy, penzijní společnos, pojišťovny a zajišťovny B. zahrnují i penzijní fondy a zajištěné fondy C. nabízejí především zajištění (hedging) svým klientům D. hrají poměrně zanedbatelnou roli na trzích s cennými papíry 55 Co to je FOREX: A. derivátová burza ve Frankfurtu B. devizová burza se sídlem v New Yorku C. forwardová burza v Londýně D. mezinárodní měnový trh 56 Nákup cenných papírů za vlastní peněžní prostředky s cílem jejich budoucího prodeje za vyšší cenu se označuje jako: A. krátký nákup B. spekulace na vzestup kurzu C. finanční páka D. spekulace na pokles kurzu 57 Kurz akcie klesne, když: A. firma provede úspěšnou restrukturalizaci. B. panuje stabilní poli cké prostředí. C. poklesne produkce odvětví. D. roste zisk firmy. 58 Durace dluhopisu: A. zohledňuje úrokové riziko akcie B. zohledňuje úrokové riziko dluhopisu (jeho cenovou citlivost na změny tržních úrokových sazeb) C. zohledňuje kreditní riziko dluhopisu (pravděpodobnost nesplacení jmenovité hodnoty emitentem) D. zohledňuje ra ngové ohodnocení emitenta 59 Kreditním rizikem u inves čních cer fikátů (IC) rozumíme: A. hodnota koše akcií, na který je jeho cena vázána, klesne B. možnost, že emitent nespla své závazky C. příliš vysoký spread (rozdíl mezi cenou, za kterou emitent IC nabízí a odkupuje) D. hodnota koše akcií, na který je jeho cena vázána, vzroste 60 Mezi finanční rizika nepatří: A. likvidní riziko B. tržní riziko C. transferové riziko D. úvěrové riziko

9 Akreditace č. 2012/8545/570 (ID: XXXXX) Strana 9 z 10 Modelová situace 1 "Pan Ryba (věk 32 let) žije v rodinném domě se svojí manželkou (26 let) a dvěma dětmi (4 a 2 roky). Hrubý příjem pana Ryby je ,- Kč (čistý ,- Kč) a jeho manželky, která při rodičovské dovolené (7.600,- Kč) chodí do práce na 0,5 úvazku, 9.000,- Kč (čistý 8.010,- Kč). Běžné výdaje mají měsíčně ,- Kč, dále pla měsíční splátku hypotéky ve výši 7.000,- Kč, splátku spotřebitelského úvěru 400,- Kč měsíčně, pojistné za pojištění nemovitos a domácnos ročně 4.080,- Kč, pojištění odpovědnos z provozu motorového vozidla na 1 auto ročně 6.960,- Kč a rizikové životní pojištění pana Ryby 600,- Kč měsíčně. Žádný majetek nemají. Pan Ryba uvažuje ve svém případě o vstupu do druhého důchodového pilíře. Rád by zároveň využil doplňkového penzijního spoření, pokud to pro něj bude vzhledem k rodinné finanční situaci vhodné. V inves čním dotazníku panu Rybovi vyšel konzerva vní profil. Hlavním cílem pana Ryby je ve stáří si zachovat min. stejnou životní úroveň po dobu 15 let jako nyní. Paní Rybová o zajištění na stáří za m neuvažuje." 61 Určete pravdivost/nepravdivost výroku. Pokud se pan Ryba rozhodne vstoupit do druhého pilíře, bude zde moci využít příspěvku zaměstnavatele. A. PRAVDA B. NEPRAVDA 62 Pokud se pan Ryba rozhodne do druhého pilíře vstoupit, jakou výši prostředků k ži své hrubé mzdy bude odvádět do prvního pilíře? A B C D Jakou částku celkově bude odvádět pan Ryba do druhého pilíře? A B. 840 C D Určete pravdivost/nepravdivost výroku. Pokud bude pan Ryba spořit v rámci doplňkového penzijního spoření spořit částku 1.000,- Kč měsíčně, získá maximální státní příspěvek ve výši 230,- Kč. A. NEPRAVDA B. PRAVDA 65 Pokud se pan Ryba rozhodne v souladu se svým profilem vložit 100 % svých prostředků do konzerva vního důchodového fondu, kolik procent svého majetku bude moci mít nejvýše investováno v akciích v souladu s limity stanovenými zákonem č. 426/2011 Sb.? A. 10% B. 30% C. 0% D. 20%

10 Akreditace č. 2012/8545/570 (San a, s.r.o.) (ID: XXXXX) Strana 10 z 10 Modelová situace 2 "Pan Systema cký (věk 59 let) žije v rodinném domě se svojí manželkou (věk 55 let). Mají dvě dospělé dě (35 a 32 let), které s nimi žijí ve společné domácnos. Hrubý příjem pana Systema ckého je ,- Kč (čistý ,- Kč) a jeho manželky ,- Kč (čistý ,- Kč). Běžné výdaje mají měsíčně ,- Kč, k tomu pla dále pojistné za pojištění nemovitos a domácnos ročně 6.000,- Kč, za pojištění odpovědnos z provozu motorového vozidla a havarijní pojištění na 1 auto ročně ,- Kč. Zaměstnavatel paní Systema cké přispívá na penzi v rámci tře ho pilíře 500,- Kč měsíčně. V hotovos mají ,- Kč a na termínovaném účtu mají manželé ,- Kč. Pan Systema cký by si chtěl ve stáří udržet minimálně stávající životní úroveň alespoň po dobu 15 let. Z těchto důvodů uvažuje ve svém případě o vstupu do druhého důchodového pilíře, případně o jiných možnostech. Z inves čního dotazníku mu vyšel konzerva vní profil. Paní Systema cká spoléhá, že v případě potřeby jí pomohou dě, a problém zajištění na stáří neřeší. Chtěla by si za rok požádat o výsluhovou penzi, kterou by využila na rekonstrukci skleníku." 66 Určete pravdivost/nepravdivost výroku. Zaměstnavatel může v rámci tře ho pilíře přispívat paní Systema cké nejvýše částkou ,- Kč ročně, aniž by z tohoto příspěvku pla la paní Systema cká daň z příjmu (od ). A. NEPRAVDA B. PRAVDA 67 Pokud se pan Systema cký rozhodne do druhého pilíře nevstoupit, jakou výši prostředků bude ze své hrubé mzdy odvádět od r do prvního pilíře? A B C D Jaké mají Systema č měsíční volné cash-flow, které mohou případně využít i ke spoření na stáří? A B C D Určete pravdivost/nepravdivost výroku. Pokud panu Systema ckému navrhnete vstup do tře ho pilíře s výškou úložky min ,- Kč měsíčně, získá m maximální státní příspěvek 230,- Kč. A. NEPRAVDA B. PRAVDA 70 Pokud se pan Systema cký rozhodne v souladu se svým profilem vložit 100 % svých prostředků do konzerva vního důchodového fondu, jaké procento majetku v tomto fondu musí být zajištěno pro měnovému riziku v souladu s limity stanovenými zákonem č. 426/2011 Sb.? A. 30% B. 50% C. 80% D. 100%

Vzor zkušebních otázek a seznam témat určených k přezkoušení

Vzor zkušebních otázek a seznam témat určených k přezkoušení Vzor zkušebních otázek a seznam témat určených k přezkoušení Seznam témat určených k přezkoušení 1. Právní předpisy a souvislosti 1.1. Občanskoprávní vztahy a jejich účastníci 1.2. Právní úkony 1.3. Poskytování

Více

STATUT ALLIANZ DŮCHODOVÝ FOND STÁTNÍCH DLUHOPISŮ, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S.

STATUT ALLIANZ DŮCHODOVÝ FOND STÁTNÍCH DLUHOPISŮ, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S. T.Č. 2002.01/01.2013 STATUT ALLIANZ DŮCHODOVÝ FOND STÁTNÍCH DLUHOPISŮ, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S. Preambule Allianz důchodový fond státních dluhopisů, Allianz penzijní společnost, a. s., byl vytvořen

Více

STATUT RŮSTOVÝ FOND NADACÍ, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

STATUT RŮSTOVÝ FOND NADACÍ, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond STATUT RŮSTOVÝ FOND NADACÍ, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (úplné znění) Služby investorům: Pioneer Asset Management, a.s. IČ: 25684558, se sídlem Praha 8, Karolinská 650/1,

Více

Modelace... 2. Předsmluvní informace... 2. Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění verze 5/2015... 8

Modelace... 2. Předsmluvní informace... 2. Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění verze 5/2015... 8 Modelace... 2 Předsmluvní informace... 2 Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění verze 5/2015... 8 Zvláštní pojistné podmínky hlavního pojištění UZ2C verze 5/2015... 11 Zvláštní pojistné podmínky

Více

STATUT. Dynamického důchodového fondu důchodového spoření. Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. OBSAH. Vymezení pojmů...

STATUT. Dynamického důchodového fondu důchodového spoření. Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. OBSAH. Vymezení pojmů... STATUT Dynamického důchodového fondu důchodového spoření OBSAH Vymezení pojmů... strana 2 Článek 1 Základní údaje... strana 4 Článek 2 Údaje o penzijní společnosti... strana 5 Článek 3 Investiční cíle

Více

Začínáte? ZÁKLADY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI, FINANČNÍ POJMY. Příručka pražského podnikatele

Začínáte? ZÁKLADY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI, FINANČNÍ POJMY. Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz ZÁKLADY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI, FINANČNÍ POJMY Začínáte? Příručka pražského podnikatele ZÁKLADY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

Více

Začínáte? ZÁKLADY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI, FINANČNÍ POJMY. Příručka pražského podnikatele

Začínáte? ZÁKLADY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI, FINANČNÍ POJMY. Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz ZÁKLADY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI, FINANČNÍ POJMY Začínáte? Příručka pražského podnikatele Bankovní soustava v ČR

Více

Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích

Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích Obsah Úvod: Vytvoření investičního portfolia MIFID 1. Depozita a krátkodobé nástroje peněžního trhu 1.1. Fondy peněžního trhu 2. Dluhopisy a obdobné

Více

a) Zadávejte pokyny STOP-LOSS, ve kterých stanovíte tzv. stop cenu, při jejímž dosažení Obchodník uzavře pozici a ztráta se dále neprohlubuje.

a) Zadávejte pokyny STOP-LOSS, ve kterých stanovíte tzv. stop cenu, při jejímž dosažení Obchodník uzavře pozici a ztráta se dále neprohlubuje. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS, a.s. I. OBECNÁ ČÁST 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS, a.s., (dále jen Obchodník ), vydané ve smyslu 273 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní

Více

Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích

Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích Úvod: Vytvoření investičního portfolia Z hlediska definice termínu investice je nutné konstatovat, že investice nikdy není zcela bez rizika. Ideální

Více

STATUT. Conseq globální akciový účastnický fond, Conseq penzijní společnost, a.s.

STATUT. Conseq globální akciový účastnický fond, Conseq penzijní společnost, a.s. STATUT Conseq globální akciový účastnický fond, Conseq penzijní společnost, a.s. OBSAH Část I. Obecné náležitosti... 5 1. Základní údaje o Fondu... 5 2. Údaje o Penzijní společnosti... 5 3. Investiční

Více

CZ.1.07/1.1.10/03.0049

CZ.1.07/1.1.10/03.0049 Finanční gramotnost Vypracovala: Ing. Martina Gerčáková CZ.1.07/1.1.10/03.0049 Úvodem Tato příručka vznikla jako pomůcka pro vzdělávací potřeby žáků na Střední průmyslové škole Strakonice jako doplňující

Více

Změny v důchodovém pojištění a penzijním připojištění, předčasné důchody a předdůchody

Změny v důchodovém pojištění a penzijním připojištění, předčasné důchody a předdůchody Změny v důchodovém pojištění a penzijním připojištění, předčasné důchody a předdůchody Dne 7.11.2012 byly Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR schváleny zákony o pojistném na důchodové spoření, tzv. důchodová

Více

STATUT. Důchodového fondu státních dluhopisů důchodového spoření. Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. OBSAH. Vymezení pojmů...

STATUT. Důchodového fondu státních dluhopisů důchodového spoření. Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. OBSAH. Vymezení pojmů... STATUT Důchodového fondu státních dluhopisů důchodového spoření OBSAH Vymezení pojmů... strana 2 Článek 1 Základní údaje... strana 4 Článek 2 Údaje o penzijní společnosti... strana 5 Článek 3 Investiční

Více

STATUT. Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory:

STATUT. Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21 Praha 4 www.cpinvest.cz

Více

KLÍČOVÉ KOMPETENCE DO OBCÍ OBECNÉ I ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA DOSAH CZ.1.07/3.1.00/50.0015 FINANČNÍ GRAMOTNOST

KLÍČOVÉ KOMPETENCE DO OBCÍ OBECNÉ I ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA DOSAH CZ.1.07/3.1.00/50.0015 FINANČNÍ GRAMOTNOST KLÍČOVÉ KOMPETENCE DO OBCÍ OBECNÉ I ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA DOSAH CZ.1.07/3.1.00/50.0015 FINANČNÍ GRAMOTNOST 1. Základní orientace V této kapitole se budeme věnovat: pojmu FINANČNÍ GRAMOTNOST, složkám finanční

Více

I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU

I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU Platný od 27. 6. 2012 ČR statut VFF Poslední aktualizace 27. 6. 2012 STATUT Vyvážený fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU

Více

Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry

Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry vyžadovaný v souladu s 15h a 15i zákona o podnikání na kapitálovém trhu Upozornění pro zákazníky: Vyplnění tohoto dotazníku je dobrovolné.

Více

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ČR A JEHO KOMPARACE S ALTERNATIVNÍMI ZPŮSOBY INVESTOVÁNÍ

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ČR A JEHO KOMPARACE S ALTERNATIVNÍMI ZPŮSOBY INVESTOVÁNÍ Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ČR A JEHO KOMPARACE S ALTERNATIVNÍMI ZPŮSOBY INVESTOVÁNÍ The Life Insurance in the Czech Republic

Více

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. I. OBECNÁ ČÁST 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., (dále jen Obchodník ), vydané ve smyslu 273

Více

INVESTIČNÍ NÁSTROJE A RIZIKA SPOJENÁ S INVESTOVÁNÍM

INVESTIČNÍ NÁSTROJE A RIZIKA SPOJENÁ S INVESTOVÁNÍM Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 63999463 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3544 Tel: 224 116 702 Fax: 224 119 548 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Společnost ČSOB

Více

Smlouva o obstarání nákupu a prodeje investičních nástrojů (SH-ONP-1401)

Smlouva o obstarání nákupu a prodeje investičních nástrojů (SH-ONP-1401) ČÍSLO SMLOUVY: A SMLUVNÍ STRANY Klient muž žena Smlouva o obstarání nákupu a prodeje investičních nástrojů (SH-ONP-1401) NÁZEV ÚČTU: Active Invest Horizont Invest Jméno a příjmení, titul / Obchodní firma:

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s. otevřený podílový fond globální

PROSPERITA investiční společnost, a.s. otevřený podílový fond globální ZJEDNODUŠENÝ STATUT OTEVŘENÉHO PODÍLOVÉHO FONDU PROSPERITA investiční společnost, a.s. otevřený podílový fond globální Tento Zjednodušený statut otevřeného podílového fondu PROSPERITA investiční společnost,

Více

STATUT. Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory:

STATUT. Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO KLIENTY

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO KLIENTY ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO KLIENTY Společnost Colosseum, a.s. zastupuje společnost Aura Invest Group s.r.o. OBSAH 1. ÚVODNÍ INFORMACE 4 1.1. Povaha dokumentu 4 1.2. Základní údaje o obchodníkovi s cennými

Více

Umění I N V E S T O V A T

Umění I N V E S T O V A T Umění INVESTOVAT OBSAH PŘEDMLUVA 2 ČÁST I: ZÁKLADNÍ POJMY A PRINCIPY INVESTOVÁNÍ 3 Proč vlastně investovat? 3 Co je kapitálový trh? 4 Do čeho můžete investovat? 4 Jak tedy na to? 5 Základní ukazatele:

Více

STATUT AKRO GLOBÁLNÍ AKCIOVÝ FOND, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND AKRO INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S.

STATUT AKRO GLOBÁLNÍ AKCIOVÝ FOND, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND AKRO INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. STATUT AKRO GLOBÁLNÍ AKCIOVÝ FOND, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND AKRO INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. Statut AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu, AKRO investiční společnost, a.s. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností. Zuzana Ančincová

Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností. Zuzana Ančincová Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností Zuzana Ančincová Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá vývojem úspor a zadluženosti českých domácností. Teoretická část

Více

Statut Růstový účastnický fond NN Penzijní společnosti, a.s.

Statut Růstový účastnický fond NN Penzijní společnosti, a.s. NN Penzijní společnost Statut Růstový účastnický fond NN Penzijní společnosti, a.s. Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. NN Penzijní společnost, a.s. (dále jen Společnost ) se sídlem Nádražní 344/25, 150 00 Praha

Více

Srovnání penzijních fondů. Mária Mikušková

Srovnání penzijních fondů. Mária Mikušková Srovnání penzijních fondů Mária Mikušková VÚPSV Praha výzkumné centrum Brno 2006 Vydal Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, Praha 2, Palackého náměstí 4 Vyšlo v roce 2006, 1. vydání, náklad 26 výtisků,

Více