Akreditace ČNB č.j. 2014/021009/CNB/570 (ID: XXXXX) Strana 1 z 10. Zadání odborné zkoušky ID testu: XXXXX. Datum a čas zkoušky: Podpis uchazeče:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Akreditace ČNB č.j. 2014/021009/CNB/570 (ID: XXXXX) Strana 1 z 10. Zadání odborné zkoušky ID testu: XXXXX. Datum a čas zkoušky: Podpis uchazeče:"

Transkript

1 ID Uchazeče: Pokyny pro vykonání testu: 1 Analýzou inves čních příležitos je dle zákona o podnikání na kapitálovém trhu informace: 2 Inves ční nástroje podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu nejsou: Akreditace ČNB č.j. 2014/021009/CNB/570 (ID: XXXXX) Strana 1 z 10 Datum a čas zkoušky: Podpis uchazeče: Podpis člena komise: 3 Dle zákona o doplňkovém penzijním spoření může uzavírat jménem a na účet penzijní společnos smlouvy o doplňkovém penzijním spoření: 4 Převod cenných papírů je dle zákona o cenných papírech: Zadání odborné zkoušky ID testu: XXXXX Do bílého rámečku vlevo nahoře nalepte š tek s čárovým kódem. Vpravo nahoře doplňte datum a čas konání zkoušky a svůj podpis. Všechny své odpovědi vyznačujte pouze do Archu pro odpovědi. Do zadání zkoušky dále nic nevypisujte! Zkontrolujte, zda máte k dispozici 10 stran zadání, na nichž se nachází 60 testových otázek plus dvě zadání modelových situací. HODNĚ ŠTĚSTÍ! A. která představuje závazný návrh inves ční strategie nebo inves ční příležitos B. která pouze přímo doporučuje inves ční strategii nebo inves ční příležitost C. která přímo či nepřímo doporučuje inves ční strategii nebo inves ční příležitost týkající se konkrétního inves čního nástroje nebo emitenta inves čního nástroje D. která je vždy určena pouze pro konkrétního jedince, nikdy pro veřejnost A. platební nástroje B. finanční rozdílové smlouvy C. swapy D. nástroje umožňující přenos úvěrového rizika A. stát B. ČNB C. depozitář D. inves ční zprostředkovatel Zde prosím nalepte váš iden fikační kód. A. úplatný či bezúplatný B. pouze bezúplatný C. pouze úplatný D. proces, který musí být vždy schválen ČNB

2 Akreditace č. 2012/8545/570 (ID: XXXXX) Strana 2 z 10 5 Bližší podmínky pro vstup na kapitálový trh stanovuje ve svých vyhláškách: A. Asociace pro kapitálový trh ČR B. ČNB C. Komise pro cenné papíry D. Burzovní rada 6 Vydavatelem cenného papíru je: A. mandatář B. komisionář C. emitent D. OTC trh 7 Podle občanského zákoníku se za bezdůvodné obohacení považuje: A. pokud bylo přijato plnění promlčení dluhu neplatného jen pro nedostatek formy B. investování prostředků účastníka doplňkového penzijního spoření mimo jeho inves ční plán C. majetkový prospěch získaný plněním bez právního důvodu D. přije plnění ze hry nebo sázky mezi fyzickými osobami 8 Podle obchodního zákoníku se dobou plnění ve smlouvě označené jako "konec období" rozumí: A. poslední rok období B. poslední den období C. posledních 30 dnů období D. posledních 10 dnů období 9 Za klamavou obchodní prak ku lze považovat: A. pokud podnikatel vytváří dojem, že spotřebitel nemůže opus t provozovnu bez uzavření smlouvy B. pokud podnikatel opakovaně činí spotřebiteli nevyžádané nabídky C. pokud podnikatel navš ví spotřebitele v jeho bydliš D. pokud podnikatel uvádí jako přednost nabídky práva, která vyplývají spotřebiteli přímo ze zákona 10 Podle zákona o dani z příjmu nejsou od daně z příjmu osvobozeny: A. invalidní penze na určenou dobu podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření B. příjmy z kapitálového majetku C. příjmy z prodeje cenných papírů, přesáhne-li doba mezi naby m a převodem těchto cenných papírů při jejich prodeji dobu 6 měsíců D. penze vyplácené z doplňkového penzijního spoření se státním příspěvkem 11 Mo vací pro klienta důchodového spoření opro průběžnému systému je: A. vysoká míra zásluhovos B. vysoká míra závislos C. nemožnost vystoupit z II. pilíře D. vysoká míra solidarity 12 Účast ve II. pilíři je: A. povinná pro osoby starší 35 let B. povinná pro osoby starší 18 let C. dobrovolná D. povinná pro osoby ve věku 18 až 35 let

3 Akreditace č. 2012/8545/570 (ID: XXXXX) Strana 3 z Od smlouvy o důchodovém spoření může účastník odstoupit: A. V situaci, kdy přijde o zaměstnání a je registrován na úřadu práce. B. Kdykoliv po uplynu 3 měsíců od doručení žádos penzijní společnos. C. Od smlouvy o důchodovém spoření nelze odstoupit, zrušit od počátku ji může pouze soud. D. V případě, že jeho příjmy klesnou pod trojnásobek životního minima. 14 Důchodový fond je spravován: A. ČNB B. podílovým fondem C. penzijní společnos D. pojišťovnou 15 U Dynamického fondu se předpokládá nominální roční výnos přibližně: A. 5-7 % B. 3-4 % C. 2-3 % D. více jak 10 % 16 Podílníkem fondu kvalifikovaných investorů může být: A. Dynamický důchodový fond B. Vyvážený důchodový fond C. důchodový Fond státních dluhopisů D. Konzerva vní důchodový fond 17 Osobní (individuální) důchodový účet účastníka důchodového spoření se bude skládat z: A. majetkového a disponibilního účtu B. majetkového a peněžního podúčtu C. majetkového a vypořádacího podúčtu D. vypořádacího a peněžního účtu 18 Před uzavřením smlouvy o důchodovém spoření je penzijní společnost povinna: A. vždy doporučit Fond státních dluhopisů, není nutné získat požadavky klienta B. na základě rozhovoru s klientem mu doporučit vhodnou inves ční strategii C. zkontrolovat registraci klienta u ČNB D. zaznamenat požadavky a potřeby klienta v písemné podobě, na kterých je založeno doporučení strategie spoření jedno vyhotovení mu předat 19 Úplata penzijní společnos za zhodnocení prostředků ve Vyváženém důchodovém fondu činí: A. max. 10 % z kladného meziročního rozdílu B. max. 1 % z kladného meziročního rozdílu C. max Kč ročně D. max. 100 Kč ročně 20 Základem přípustnos poplatku, odměny či nepeněžité výhody (či jiné pobídky) je aby: A. pokryl náklady penzijní společnos v souvislos s uzavřením smlouvy o důchodovém spoření B. zatrak vnil produkt klientovi a ten uzavřel smlouvu o důchodovém spoření C. vedl k mo vaci penzijních společnos poskytovat důchodové spoření D. nevedl k porušení povinnos spravedlivého, čestného a kvalifikovaného jednání s účastníkem, které je v jeho nejlepším zájmu

4 Akreditace č. 2012/8545/570 (ID: XXXXX) Strana 4 z Mezi klíčovou informaci sdělovanou klientovi patří: A. označení kontrolního výboru B. označení penzijní společnos (sídlo, IČ, apod.) a důchodového fondu C. označení por olio manažera D. označení dozorčí rady 22 Převod prostředků účastníka důchodového spoření k jiné penzijní společnos : A. je vždy bezplatný B. je vždy zpoplatněn C. je bezplatný, v případě, že prostředky účastníka byly umístěny ve fondu jehož obhospodařování bylo převedeno na jinou penzijní společnost D. je bezplatný pouze po dobu trvání tzv. ochranné lhůty 3 měsíců ode dne platnos zákona 426/2011 Sb. o důchodovém spoření 23 Klient má nárok na úhradu jednorázového pojistného na pojištění důchodu: A. po minimální době 5 let účas v důchodovém fondu B. po minimální době 10 let účas v důchodovém fondu C. ode dne, od kterého je mu přiznán starobní důchod ze základního důchodového pojištění D. kdykoliv po dobu účas v důchodovém fondu, na základě písemné žádos penzijní společnos 24 Pojištění důchodu může klient uhradit: A. pouze v pravidelných platbách převodem z běžného účtu B. převedením prostředků z jeho podílového fondu C. převedením prostředků z jeho osobního důchodového účtu D. pouze jednorázově převodem z běžného účtu 25 Účastníkům důchodového spoření: A. jsou poskytovány daňové úlevy při spoření minimálně po dobu 80 měsíců B. nejsou poskytovány daňové úlevy C. jsou poskytovány daňové úlevy při spoření minimálně po dobu 120 měsíců D. jsou poskytovány daňové úlevy při spoření minimálně po dobu 60 měsíců 26 Správcem účastnického fondu doplňkového penzijního spoření bude: A. kapitálová společnost B. penzijní společnost C. ČSSZ D. ČNB 27 Smlouva o doplňkovém penzijním spoření může být vypovězena ze strany penzijní společnos pokud: A. účastník po dobu 6 měsíců neuhradil příspěvek B. účastník po dobu 3 měsíců neuhradil příspěvek C. účastník po dobu 1 měsíce neuhradil příspěvek D. účastník po dobu 12 měsíců neuhradil příspěvek 28 V rámci doplňkového penzijního spoření má klient možnost: A. získat státní příspěvek B. vždy zhodno t svůj vklad, díky garanci min. návratnos C. snížit si základ daně až o Kč D. získat pozůstalostní penzi

5 Akreditace č. 2012/8545/570 (ID: XXXXX) Strana 5 z Penzijní společnost v rámci III. pilíře vytváří a obhospodařuje: A. vždy povinný konzerva vní fond a libovolný počet a typ dalších účastnických fondů B. vždy povinný vyvážený fond a libovolný počet a typ dalších účastnických fondů C. vždy povinný fond životního cyklu a povinný dynamický fond D. vždy povinný konzerva vní a povinný dynamický fond 30 Povinný konzerva vní fond může investovat: A. pouze do dluhopisů emitovaných státem PIGS B. pouze do dluhopisů emitovaných státem OECD C. pouze do dluhopisů emitovaných státem BRIC D. pouze do dluhopisů emitovaných státem GIPSI 31 Majetek účastníka doplňkového penzijního spoření: A. spravuje Centrální registr a bude oddělen od majetku akcionářů Centrálního registru B. spravuje penzijní společnost a bude oddělen od majetku akcionářů penzijní společnos C. spravuje penzijní společnost a nebude oddělen od majetku akcionářů penzijní společnos D. spravuje komerční banka a bude oddělen od majetku akcionářů komerční banky 32 Před uzavřením smlouvy o doplňkovém penzijním spoření je penzijní společnost povinna: A. jednat v jejím nejlepším zájmu B. seznámit účastníka se všemi výhodami a riziky a poskytnout mu komplexní a přesné informace týkajících se doplňkového penzijního spoření C. doporučit každému účastníkovy konzerva vní fond, který je povinný D. zlehčovat a zamlčovat informace, které by mohly způsobit nezájem účastníka o účast v systému doplňkového penzijního spoření 33 Změna strategie doplňkového penzijního spoření je bezplatná: A. vždy B. nikdy, vždy je zpoplatněna C. pokud je provedena nejvýše jednou ročně D. pokud je provedena min. po 15 letech spořící fáze 34 Výnosy z příspěvků účastníka doplňkového penzijního spoření: A. vždy nepodléhají zdanění B. podléhají dani ve výši 20 % C. nepodléhají dani po uplynu 6 měsíců délky spoření D. podléhají dani ve výši 15 % 35 Klíčovou informací, kterou poskytuje penzijní společnost účastníkovi doplňkového penzijního spoření, je: A. informace o por olio manažerovi B. způsob investování účastnického fondu C. informace o složení kontrolní komise D. informace o dozorčí radě 36 Pro získání státního příspěvku, bude muset účastník doplňkového penzijního spoření od spořit měsíčně: A. alespoň 300 Kč B. alespoň 100 Kč C. alespoň 1000 Kč D. alespoň 50 Kč

6 Akreditace č. 2012/8545/570 (ID: XXXXX) Strana 6 z Pokud dojde k převodu prostředků účastníka penzijního spoření k jiné penzijní společnos : A. započítává se mu doba spoření u původní penzijní společnos s penalizačním koeficientem 0,25 B. nezapočítává se mu doba spoření u původní penzijní společnos C. započítává se mu doba spoření u původní penzijní společnos s penalizačním koeficientem 0,5 D. započítává se mu doba spoření u původní penzijní společnos 38 Podmínkou získání starobní penze z doplňkového penzijního spoření je délka trvání spořící doby, která musí být minimálně: A. 60 kalendářích měsíců B. 600 kalendářních měsíců C. 24 kalendářních měsíců D. 12 kalendářních měsíců 39 Prostředky z nevyplacených penzí plynoucích z doplňkového penzijního spoření, vyplácených penzijní společnos se nově na rozdíl od stávajícího penzijního připojištění se státním příspěvkem: A. stávají majetkem fondu B. stávají majetkem státu C. stávají dědictvím D. stávají majetkem ČSSZ 40 Roční výnos dluhopisového fondu kolek vního investování zpravidla dosahuje: A % p.a. B. 3-4 % p.a. C. více jak 12 % p.a. D. 1-2 % p.a. 41 Inves čními nástroji nejsou: A. inves ční cenné papíry B. nástroje peněžního trhu C. cenné papíry kolek vního investování D. platební nástroje 42 Kmenové akcie akciové společnos : A. je možné kdykoliv vyměnit za podnikové obligace, pokud je daná společnost emitovala B. je možné kdykoliv na požádání odprodat zpět akciové společnos, a to za jejich aktuální hodnotu C. dávají svým majitelům právo podílet se mimo jiné na zisku společnos D. dávají svým majitelům právo spolurozhodovat při zasedání představenstva 43 Emitent může vydat dluhopisy, pokud: A. jsou zajištěny zbožím nebo službami B. ČNB po dohodě s Burzou cenných papírů Praha schválí emisní podmínky dluhopisů C. Burzovní rada schválí emisní podmínky dluhopisů D. ČNB schválí emisní podmínky dluhopisů 44 Výnos do doby splatnos dluhopisu se rovná kupónové sazbě, když: A. cena dluhopisu je větší než nominální hodnota B. cena dluhopisu je menší než nominální hodnota C. cena dluhopisu se rovná nominální hodnotě D. se úrok vyplácí právě 1x ročně

7 Akreditace č. 2012/8545/570 (ID: XXXXX) Strana 7 z Tržní cenu dluhopisu ovlivňuje výše úrokové míry. Když tržní úroková míra: A. se nemění, tak se tržní cena dluhopisu snižuje. B. klesá, tak se tržní cena dluhopisu snižuje. C. roste, tak se tržní cena dluhopisu snižuje. D. Tržní úroková míra neovlivňuje tržní cenu dluhopisu. 46 Spread u inves čních cer fikátů znamená: A. náklady emitenta na zajištění (hedging) B. náklady na zajištění C. rozdíl mezi nákupním a prodejním kurzem D. míru vola lity 47 Mezi typy opcí nelze zařadit: A. call op on B. kupní opce C. diskontované opce D. prodejní opce 48 Prodávající (výstavce) prodejní opce (put op on): A. spekuluje na vzestup ceny podkladového ak va, teore cky může vydělat neomezeně B. může ztra t maximálně cenu (prémii) opce C. může ztra t maximálně sjednanou (bazickou, realizační, strike) cenu mínus cena opce D. je v dlouhé pozici, má právo koupit podkladové ak vum ve stanovený termín za sjednanou cenu 49 Pokladniční poukázky ČNB: A. se využívají v rámci repo operací s ČNB B. se obchodují na RM-systému C. se primárně využívají jako jištění hypotečního úvěru D. se obchodují na pražské burze cenných papírů 50 Fondy kolek vního investování uzavřeného typu: A. mají povinnost zpětného odkupu svých cenných papírů na požádání B. nemají povinnost zpětného odkupu svých cenných papírů, zpeněžit je lze na sekundárním trhu C. jsou uzavřeny drobným investorům D. po svém založení vydávají neustále nové cenné papíry 51 Za bezrizikovou (resp. na daném trhu nejnižší, ale nejméně rizikovou) výnosovou míru je zpravidla považován výnos: A. z akcií státních podniků B. z akcií centrální banky C. ze státních pokladničních poukázek D. podílových listů peněžního trhu 52 Rizikovost inves ce: A. je definována jako pravděpodobnost, že nebude dosaženo očekávané výnosnos B. je ovlivňována pouze inflací a možnos změn úrokových sazeb C. je definována jako jistota ztráty z inves ce D. pro většinu investorů nebývá příliš důležitým hlediskem při jejich rozhodování

8 Akreditace č. 2012/8545/570 (ID: XXXXX) Strana 8 z Mezi cenné papíry peněžního trhu patří: A. dlouhodobé a především diskontované cenné papíry B. krátkodobé a především kupónové cenné papíry C. krátkodobé a především diskontované cenné papíry D. dlouhodobé a především kupónové cenné papíry 54 Pojišťovací ins tuce: A. zahrnují penzijní fondy, penzijní společnos, pojišťovny a zajišťovny B. zahrnují i penzijní fondy a zajištěné fondy C. nabízejí především zajištění (hedging) svým klientům D. hrají poměrně zanedbatelnou roli na trzích s cennými papíry 55 Co to je FOREX: A. derivátová burza ve Frankfurtu B. devizová burza se sídlem v New Yorku C. forwardová burza v Londýně D. mezinárodní měnový trh 56 Nákup cenných papírů za vlastní peněžní prostředky s cílem jejich budoucího prodeje za vyšší cenu se označuje jako: A. krátký nákup B. spekulace na vzestup kurzu C. finanční páka D. spekulace na pokles kurzu 57 Kurz akcie klesne, když: A. firma provede úspěšnou restrukturalizaci. B. panuje stabilní poli cké prostředí. C. poklesne produkce odvětví. D. roste zisk firmy. 58 Durace dluhopisu: A. zohledňuje úrokové riziko akcie B. zohledňuje úrokové riziko dluhopisu (jeho cenovou citlivost na změny tržních úrokových sazeb) C. zohledňuje kreditní riziko dluhopisu (pravděpodobnost nesplacení jmenovité hodnoty emitentem) D. zohledňuje ra ngové ohodnocení emitenta 59 Kreditním rizikem u inves čních cer fikátů (IC) rozumíme: A. hodnota koše akcií, na který je jeho cena vázána, klesne B. možnost, že emitent nespla své závazky C. příliš vysoký spread (rozdíl mezi cenou, za kterou emitent IC nabízí a odkupuje) D. hodnota koše akcií, na který je jeho cena vázána, vzroste 60 Mezi finanční rizika nepatří: A. likvidní riziko B. tržní riziko C. transferové riziko D. úvěrové riziko

9 Akreditace č. 2012/8545/570 (ID: XXXXX) Strana 9 z 10 Modelová situace 1 "Pan Ryba (věk 32 let) žije v rodinném domě se svojí manželkou (26 let) a dvěma dětmi (4 a 2 roky). Hrubý příjem pana Ryby je ,- Kč (čistý ,- Kč) a jeho manželky, která při rodičovské dovolené (7.600,- Kč) chodí do práce na 0,5 úvazku, 9.000,- Kč (čistý 8.010,- Kč). Běžné výdaje mají měsíčně ,- Kč, dále pla měsíční splátku hypotéky ve výši 7.000,- Kč, splátku spotřebitelského úvěru 400,- Kč měsíčně, pojistné za pojištění nemovitos a domácnos ročně 4.080,- Kč, pojištění odpovědnos z provozu motorového vozidla na 1 auto ročně 6.960,- Kč a rizikové životní pojištění pana Ryby 600,- Kč měsíčně. Žádný majetek nemají. Pan Ryba uvažuje ve svém případě o vstupu do druhého důchodového pilíře. Rád by zároveň využil doplňkového penzijního spoření, pokud to pro něj bude vzhledem k rodinné finanční situaci vhodné. V inves čním dotazníku panu Rybovi vyšel konzerva vní profil. Hlavním cílem pana Ryby je ve stáří si zachovat min. stejnou životní úroveň po dobu 15 let jako nyní. Paní Rybová o zajištění na stáří za m neuvažuje." 61 Určete pravdivost/nepravdivost výroku. Pokud se pan Ryba rozhodne vstoupit do druhého pilíře, bude zde moci využít příspěvku zaměstnavatele. A. PRAVDA B. NEPRAVDA 62 Pokud se pan Ryba rozhodne do druhého pilíře vstoupit, jakou výši prostředků k ži své hrubé mzdy bude odvádět do prvního pilíře? A B C D Jakou částku celkově bude odvádět pan Ryba do druhého pilíře? A B. 840 C D Určete pravdivost/nepravdivost výroku. Pokud bude pan Ryba spořit v rámci doplňkového penzijního spoření spořit částku 1.000,- Kč měsíčně, získá maximální státní příspěvek ve výši 230,- Kč. A. NEPRAVDA B. PRAVDA 65 Pokud se pan Ryba rozhodne v souladu se svým profilem vložit 100 % svých prostředků do konzerva vního důchodového fondu, kolik procent svého majetku bude moci mít nejvýše investováno v akciích v souladu s limity stanovenými zákonem č. 426/2011 Sb.? A. 10% B. 30% C. 0% D. 20%

10 Akreditace č. 2012/8545/570 (San a, s.r.o.) (ID: XXXXX) Strana 10 z 10 Modelová situace 2 "Pan Systema cký (věk 59 let) žije v rodinném domě se svojí manželkou (věk 55 let). Mají dvě dospělé dě (35 a 32 let), které s nimi žijí ve společné domácnos. Hrubý příjem pana Systema ckého je ,- Kč (čistý ,- Kč) a jeho manželky ,- Kč (čistý ,- Kč). Běžné výdaje mají měsíčně ,- Kč, k tomu pla dále pojistné za pojištění nemovitos a domácnos ročně 6.000,- Kč, za pojištění odpovědnos z provozu motorového vozidla a havarijní pojištění na 1 auto ročně ,- Kč. Zaměstnavatel paní Systema cké přispívá na penzi v rámci tře ho pilíře 500,- Kč měsíčně. V hotovos mají ,- Kč a na termínovaném účtu mají manželé ,- Kč. Pan Systema cký by si chtěl ve stáří udržet minimálně stávající životní úroveň alespoň po dobu 15 let. Z těchto důvodů uvažuje ve svém případě o vstupu do druhého důchodového pilíře, případně o jiných možnostech. Z inves čního dotazníku mu vyšel konzerva vní profil. Paní Systema cká spoléhá, že v případě potřeby jí pomohou dě, a problém zajištění na stáří neřeší. Chtěla by si za rok požádat o výsluhovou penzi, kterou by využila na rekonstrukci skleníku." 66 Určete pravdivost/nepravdivost výroku. Zaměstnavatel může v rámci tře ho pilíře přispívat paní Systema cké nejvýše částkou ,- Kč ročně, aniž by z tohoto příspěvku pla la paní Systema cká daň z příjmu (od ). A. NEPRAVDA B. PRAVDA 67 Pokud se pan Systema cký rozhodne do druhého pilíře nevstoupit, jakou výši prostředků bude ze své hrubé mzdy odvádět od r do prvního pilíře? A B C D Jaké mají Systema č měsíční volné cash-flow, které mohou případně využít i ke spoření na stáří? A B C D Určete pravdivost/nepravdivost výroku. Pokud panu Systema ckému navrhnete vstup do tře ho pilíře s výškou úložky min ,- Kč měsíčně, získá m maximální státní příspěvek 230,- Kč. A. NEPRAVDA B. PRAVDA 70 Pokud se pan Systema cký rozhodne v souladu se svým profilem vložit 100 % svých prostředků do konzerva vního důchodového fondu, jaké procento majetku v tomto fondu musí být zajištěno pro měnovému riziku v souladu s limity stanovenými zákonem č. 426/2011 Sb.? A. 30% B. 50% C. 80% D. 100%

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty.

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. 5. Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. PASIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY veškeré bankovní produkty, při kterých BANKA od svých klientů přijímá VKLAD DEPOZITUM v bankovní bilanci na straně PASIV

Více

Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s.

Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. podle 83 a 84 zákona č. 426 z roku 2011 o důchodovém spoření. Platí od 1. 1. 2013 Aktuální Klíčové informace k důchodovým

Více

Investování volných finančních prostředků

Investování volných finančních prostředků Investování volných finančních prostředků Rizika investování Lidský faktor Politická rizika Hospodářská rizika Měnová rizika Riziko likvidity Inflace Riziko poškození majetku Univerzální optimální investiční

Více

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová Finanční trh Bc. Alena Kozubová Finanční trh Finanční trh je místo, kde se obchoduje se všemi formami peněz. Je to největší trh v měřítku národní i světové ekonomiky. Je to trh velice citlivý na jakékoliv

Více

Penzijní připojištění. Co se změní a jak mě to ovlivní?

Penzijní připojištění. Co se změní a jak mě to ovlivní? Penzijní připojištění Co se změní a jak mě to ovlivní? 2 Současný penzijní systém 1. pilíř státní systém: povinný průběžný systém Binancovaný sazbou 28 % ze superhrubé mzdy 3. pilíř penzijní fondy: penzijní

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY - specifický trh, na kterém se obchodují peníze - peníze - můžou mít různou podobu hotovost, devizy, cenné papíry - funkce oběživa, platidla, dají se

Více

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh)

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah tématu : 1. Cíle a důvody realizace důchodové reformy. 2. Státní důchod (I. pilíř). 3. Základní fakta a mechanismus fungování důchodové

Více

Informační list verze 1 platná k 1.1. 2013

Informační list verze 1 platná k 1.1. 2013 Informační list verze 1 platná k 1.1. 2013 1. Základní údaje o Penzijní společnosti Název: Raiffeisen penzijní společnost a.s. (dále jen Penzijní společnost ) Sídlo: Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 Telefon:

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY JIŘí PĚNKAVA pojišťovací a investiční poradce ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, Agentura 336 Plzeň II, jednatelství Rokycany Bydliště: Iěškovská 557, Mýto, 33805 Tel.: 723 599657, TeIJFax: 371 750126 REFORMA PENZí

Více

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Legislativa investičního bankovnictví

Legislativa investičního bankovnictví Legislativa investičního bankovnictví Vymezit investiční bankovnictví není úplně jednoduchou záležitostí. Existuje totiž několik pojetí definice investičního bankovnictví. Obecně lze ale říct, že investiční

Více

6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty

6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty 6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty VKLADOVÉ BANKOVNÍ PRODUKTY bankovní obchody, při kterých banka získává cizí peněžní prostředky formou vkladů nebo emisí dluhových cenných papírů. Mezi

Více

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři Popis změny V prosinci 2011 byl schválen nový zákon o důchodovém spoření. Tímto zákonem bude vytvořen nový, kapitálově financovaný pilíř důchodového systému (důchodové spoření, tzv. II. pilíř), který bude

Více

Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Poukázky České národní banky a bezkupónové dluhopisy vydané zahraničními centrálními bankami.

Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Poukázky České národní banky a bezkupónové dluhopisy vydané zahraničními centrálními bankami. POPIS ČÍSELNÍKU : : BA0088 Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Hierarchická klasifikace druhů cenných papírů podle jejich ekonomické formy a obsahu (věcného charakteru) s návazností

Více

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Víte, co se stane v rámci důchodové reformy od roku 2013 s penzijním připojištěním? Mimo jiného se změní výše státního příspěvku, posune se hranice pro možnost

Více

Vzor zkušebních otázek a seznam témat určených k přezkoušení

Vzor zkušebních otázek a seznam témat určených k přezkoušení Vzor zkušebních otázek a seznam témat určených k přezkoušení Seznam témat určených k přezkoušení 1. Právní předpisy a souvislosti 1.1. Občanskoprávní vztahy a jejich účastníci 1.2. Právní úkony 1.3. Poskytování

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Penzijní reforma v České republice leden 2012

Penzijní reforma v České republice leden 2012 Bulletin BBH Penzijní reforma v České republice leden 2012 Obsah 1. Penzijní reforma - obecný přehled... 2 2. Důchodové spoření - nový druhý pilíř penzijního systému... 3 3. Doplňkové penzijní spoření

Více

Pracovní list 1 Peněžní trh:

Pracovní list 1 Peněžní trh: Pracovní list 1 Peněžní trh: 1. Vysvětlete funkce peněz: a) prostředek směny.... b) zúčtovací jednotka... c) uchovatel hodnoty.... 2. K čemu slouží směnka:.. 3. Jaké druhy směnek rozlišujeme:.. 4. Které

Více

DERIVÁTOVÝ TRH. Druhy derivátů

DERIVÁTOVÝ TRH. Druhy derivátů DERIVÁTOVÝ TRH Definice derivátu - nejobecněji jsou deriváty nástrojem řízení rizik (zejména tržních a úvěrových), deriváty tedy nejsou investičními nástroji - definice dle US GAAP: derivát je finančním

Více

Prezentace vysvětluje žákům základní ekonomické pojmy FINANČNÍ GRAMOTNOST orientace na finančním trhu ČR

Prezentace vysvětluje žákům základní ekonomické pojmy FINANČNÍ GRAMOTNOST orientace na finančním trhu ČR Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_05 Název materiálu: SPOŘENÍ NA STÁŘÍ Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům základní ekonomické pojmy Očekávaný výstup:

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO162

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -10. modul Investování a pasivní příjem

Finanční gramotnost pro SŠ -10. modul Investování a pasivní příjem Modul č. 10 Ing. Miroslav Škvára O investicích O investování likvidita výnosnost rizikovost Kam mám investovat? Mnoho začínajících investorů se ptá, kam je nejlepší investovat? Všichni investiční poradci

Více

Základy teorie finančních investic

Základy teorie finančních investic Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Základy teorie finančních investic strana 2 Úvod do teorie investic Pojem investice Rozdělení investic a)

Více

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky Stabilitou banky obecně rozumíme její solventnost a likviditu. Vzhledem

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení

STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení 1. ING Penzijní fond, a. s. (dále jen Fond ) se sídlem Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5- Smíchov, IČO 6307 8074 je zapsán v obchodním rejstříku vedeném

Více

Osobní finance. a společenskovědní seminář

Osobní finance. a společenskovědní seminář Osobní finance Občanská nauka Občanská nauka a společenskovědní seminář Zhodnocování finančních prostředků (od r. 2011 pojištění bankovních vkladů ů do výše 100 000 EUR) Běžný účet základní nástroj hotovostního

Více

Dotazník Osobní finanční plán. Diskrétní

Dotazník Osobní finanční plán. Diskrétní Dotazník Osobní finanční plán Diskrétní Osobní informace Celá jména Klient Partner/ka Pohlaví muž žena muž žena Rodné číslo Datum narození / / / / Rodinný stav svobodn(ý/á) rozvoden(ý/á) ženat(ý/á) vdov(ec/a)

Více

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

Investice pro každého

Investice pro každého nabídka České spořitelny 1. čtvrtletí 2012 Investice pro každého Zdá se Vám investování příliš komplikované, a že není pro Vás? Investovat však může každý! Vše se odvíjí od Vašich potřeb. Než začnete investovat,

Více

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Hypoteční banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevnou

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor

Více

KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Informace o rizicích a ochraně proti nim, investičních nástrojích a kategorizaci klienta

Informace o rizicích a ochraně proti nim, investičních nástrojích a kategorizaci klienta Informace o rizicích a ochraně proti nim, investičních nástrojích a kategorizaci klienta Obchody s investičními nástroji jsou spojeny s řadou rizikových faktorů, které mohou mít vliv na výnosnost nebo

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond Článek 1 Úvodní

Více

Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka

Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka Obsah Co je riziko? Rizika dluhových instrumentů Rizika akciových trhů Jak s nimi pracovat? Co je riziko? Riziku se nelze vyhnout!

Více

Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let

Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

Oznámení České spořitelny, a.s. o úrokových sazbách účinnost od 1.2.2010

Oznámení České spořitelny, a.s. o úrokových sazbách účinnost od 1.2.2010 OBSAH: 1. Vkladové produkty v české měně sporožirové účty běžné účty investiční účet Šikovné spoření České spořitelny, Šikovné spoření České spořitelny Plus vkladové účty nový vkladový účet Perfektní vklad

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010 Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Říjen 2010 Úvěrové instituce Banky akciové společnosti oprávněné přijímat vklady, poskytovat úvěry

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

Burzovní pravidla část XIV. POPLATKOVÝ ŘÁD

Burzovní pravidla část XIV. POPLATKOVÝ ŘÁD Burzovní pravidla část XIV. POPLATKOVÝ ŘÁD strana 1 I. POPLATKOVÝ ŘÁD Článek 1 Předmět úpravy... 3 Článek 2 Druhy a struktura burzovních poplatků... 3 Článek 3 Povinné osoby... 3 Článek 4 Příslušnost...

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Vývoj státního dluhu V 1. 3. čtvrtletí 2014 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,0 mld. Kč, tj. o 0,3 mld. Kč. Při snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Finanční trhy Finanční trh je založený na nabídce relativně

Více

Instituce finančního trhu

Instituce finančního trhu Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Instituce finančního trhu strana 2 Penzijní fondy a penzijní společnosti strana 3 Penzijní fondy Významní

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55 OPAKOVÁNÍ A 1. Napiš 3 funkce peněz: 2. Doplň druh peněz: mince z drahých kovů, jejich nominální hodnota byla kryta drahým kovem, z něhož byly vyrobeny mince z obecných kovů (mosaz, hliník, ), od 18. století

Více

Strukturované investiční instrumenty

Strukturované investiční instrumenty Ing. Martin Širůček, Ph.D. Strukturované investiční instrumenty Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com strana 2 Základní charakteristika finanční investiční instrumenty slučující

Více

Allianz penze. Důchodové spoření Doplňkové penzijní spoření Pojištění Strážce penze. S vámi od A do Z

Allianz penze. Důchodové spoření Doplňkové penzijní spoření Pojištění Strážce penze. S vámi od A do Z Allianz penze Důchodové spoření Doplňkové penzijní spoření Pojištění Strážce penze S vámi od A do Z Tento materiál byl vyhotoven ke dni 1. 1. 2013 Tři penzijní pilíře Od 1. ledna 2013 je důchodový systém

Více

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo Investiční dotazník Společnost HV Private Investment Trust, a.s. (dále jen Společnost ) je v souladu s platnou legislativou jako investiční zprostředkovatel povinna vyžadovat od zákazníků informace o jejich

Více

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: OCP (ČNB) 31-4 Datový soubor: DOCOS31 Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb Část 1: Přehled obchodů pro zákazníky dle sektorů Datová oblast: DOCO3_11 CP

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 j Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tematický celek:

Více

Burzovní pravidla část XIII. POPLATKOVÝ ŘÁD

Burzovní pravidla část XIII. POPLATKOVÝ ŘÁD Burzovní pravidla část XIII. POPLATKOVÝ ŘÁD strana 1 I. POPLATKOVÝ ŘÁD Článek 1 Předmět úpravy... 3 Článek 2 Druhy a struktura burzovních poplatků... 3 Článek 3 Povinné osoby... 3 Článek 4 Příslušnost...

Více

Česká spořitelna penzijní společnost, a. s.

Česká spořitelna penzijní společnost, a. s. Česká spořitelna penzijní společnost, a. s. Pololetní zpráva 2013 Česká spořitelna penzijní společnost, a.s., vznikla 1. ledna 2013 transformací Penzijního fondu České spořitelny, a.s., na penzijní společnost

Více

Oznámení o úrokových sazbách Účinnost od 27. 7. 2015

Oznámení o úrokových sazbách Účinnost od 27. 7. 2015 Oznámení o úrokových sazbách Účinnost od 27. 7. 2015 1. Vkladové produkty v české měně 2. Vkladové produkty v cizí měně 3. Úvěrové produkty v české měně pro soukromou klientelu 4. Úvěrové produkty v české

Více

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty.

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. 2. Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. FINANČNÍ SYSTÉM systém finančních trhů, který umožňuje přemísťovat finanční prostředky od přebytkových subjektů k deficitním subjektům pomocí finančních

Více

Ad 1. Roční odpisové sazby pro rovnoměrné odepisování znázorňuje tabulka 4.2: FINANCE PODNIKU. Tab. 4.2 Odpisové sazby pro rovnomûrné odepisování

Ad 1. Roční odpisové sazby pro rovnoměrné odepisování znázorňuje tabulka 4.2: FINANCE PODNIKU. Tab. 4.2 Odpisové sazby pro rovnomûrné odepisování V praxi se nejčastěji vyskytují odpisy lineární a zrychlené. Zrychlené odpisy můžeme provádět pomocí již zmíněných degresivních metod, dále zvyšováním odpisových sazeb při zachování lineárního způsobu

Více

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Zjednodušený statut ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond OBECNÉ INFORMACE 1. Název podílového fondu zní ATLANTIK Flexibilní

Více

o odborné způsobilosti pro distribuci některých produktů na finančním trhu

o odborné způsobilosti pro distribuci některých produktů na finančním trhu 215/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. června 2012 o odborné způsobilosti pro distribuci některých produktů na finančním trhu Česká národní banka stanoví podle 170 odst. 1 zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém

Více

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb Česká národní banka OCP (ČNB) 3-04 Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb Datový soubor: DOCOS3.02.00 Sestavil: odd. Externích výkazů Telefon: Podpis oprávněné osoby: Komentář: Banka:

Více

Investiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny

Investiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny Fakulta ekonomických studií Katedra financí a finančních služeb Navazující magisterské studium kombinované Bankovnictví ZS 2011 Investiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny Struktura nabídky

Více

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Hypoteční zástavní listy s

Více

Penze 2040 účastnický fond ING Penzijní společnosti, a.s. Pololetní zpráva k 30. červnu 2013

Penze 2040 účastnický fond ING Penzijní společnosti, a.s. Pololetní zpráva k 30. červnu 2013 Penze 2040 účastnický fond ING Penzijní společnosti, a.s. Pololetní zpráva k 30. červnu 2013 Účetní závěrka ROZVAHA k 30. 6. 2013 AKTIVA k 30. 6. 2013 Pohledávky za bankami a družstevními záložnami 310

Více

Externí zdroje financování podniku

Externí zdroje financování podniku Externí zdroje financování podniku 1. Charakteristika a struktura Ve srovnání s interními zdroji (spojené s vnitřními činnostmi podniku) jsou to všechny ostatní zdroje. Určení: financování přírůstkem kapitálu

Více

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Obchody s investičními nástroji jsou nejen příležitostí

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

PROVIZNÍ ŘÁD. (Obecná část)

PROVIZNÍ ŘÁD. (Obecná část) PROVIZNÍ ŘÁD (Obecná část) PR-OC - O - 20130401/I stránka 1 ze 68 Obsah: 1. OBECNÁ USTANOVENÍ... 7 2. POSKYTOVÁNÍ PROVIZÍ ZA PENZIJNÍ SPOŘENÍ... 7 2.1. Provize za zprostředkování smlouvy u KB Penzijní

Více

[1m] [DOCO30_11.03.00] Objem obchodů s CP - jiný než obhosp. vztah. Nákup Prodej. Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období

[1m] [DOCO30_11.03.00] Objem obchodů s CP - jiný než obhosp. vztah. Nákup Prodej. Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období [1m] [DOCO30_11.03.00] Objem obchodů s CP - jiný než obhosp. vztah Nákup Prodej Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období 1 2 Zákazníci celkem 1 49158717 46596447 Banka 2 34323419 35567005 Pojišťovna

Více

Pololetní zpráva 2013. Raiffeisen penzijní společnosti a.s.

Pololetní zpráva 2013. Raiffeisen penzijní společnosti a.s. Raiffeisen penzijní společnosti a.s. Profil společnosti Na základě udělené licence ČNB zahájila činnost je součástí skupiny Raiffeisen v České republice. Raiffeisen je v řadě evropských zemí již přes sto

Více

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. Preambule Penzijní plán Allianz transformovaného fondu, Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen Allianz transformovaný

Více

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů Změny v daních z příjmů od roku 2013 RNDr. Ivan BRYCHTA důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů 1 Obsah přehled novel ZDP + drobné změny

Více

Částka 8 Ročník 2003. Vydáno dne 17. června 2003. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ

Částka 8 Ročník 2003. Vydáno dne 17. června 2003. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ Částka 8 Ročník 2003 Vydáno dne 17. června 2003 O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ 10. Úřední sdělení České národní banky ze dne 16. června 2003 o způsobu provádění operací České národní banky na peněžním trhu

Více

Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008. společnosti. Credium, a.s.

Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008. společnosti. Credium, a.s. Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008 společnosti Credium, a.s. OBSAH 1. Základní údaje o emitentovi... 3 1.1. Obchodní firma...3 1.2. Datum vzniku společnosti a registrace...3 1.3.

Více

Zkrácená verze výroční zprávy 2012

Zkrácená verze výroční zprávy 2012 2012 Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Penzijní fond České spořitelny, a. s. Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele Vážené dámy, vážení pánové,

Více

12. Kolektivní investování, systematizace investičních fondů.

12. Kolektivní investování, systematizace investičních fondů. 12. Kolektivní investování, systematizace investičních fondů. Kolektivní investování je založeno na sdružení volných finančních prostředků velkého počtu individuálních investorů do společných fondů spravovaných

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty www.zlinskedumy.cz Finanční produkty jsou půjčky, hypotéky, spoření, nejrozšířenější jsou produkty, jejichž hlavní zaměřením je: správa financí: běžné účty zhodnocení

Více

Instituce finančního trhu

Instituce finančního trhu Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Instituce finančního trhu strana 2 Instituce finančního trhu Regulatorní instituce Komerční instituce strana

Více

Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s.

Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s. Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s. Za hospodářský rok 2009 (období od 1. 9. 2009 do 28. 2. 2010) Zpracoval: Ing. Milan Behro, předseda představenstva V Brně dne 30. 4. 2010 1 OBSAH 1. Základní

Více

KAPITOLA 4: PENĚŽNÍ TRH

KAPITOLA 4: PENĚŽNÍ TRH KAPITOLA 4: PENĚŽNÍ TRH Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Nemovitostní fondy v roce 2009. www.apogeo.cz 1

Nemovitostní fondy v roce 2009. www.apogeo.cz 1 Nemovitostní fondy v roce 2009 www.apogeo.cz 1 Úvod / ZÁKON 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 337/2005 Sb., zákon č. 57/2006 Sb., zákon č. 70/2006 Sb., zákon

Více

Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření?

Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření? Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření? JUDr. Vít Samek PT 1 Praha, MPSV, 21. května 2015 Odborná komise pro důchodovou reformu Mandát 2015 PT1 Odborné komise pro DR Analyzovat efektivitu státní

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. Zaměstnanec společnosti, který dotazník předkládá zákazníkovi: Datum vyplnění dotazníku: Identifikace zákazníka

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. Zaměstnanec společnosti, který dotazník předkládá zákazníkovi: Datum vyplnění dotazníku: Identifikace zákazníka INVESTIČNÍ DOTAZNÍK se sídlem Pobřežní 97/4, 86, Praha 8 IČ: 4767684 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 585 (dále také jen Manažer ) Úplné a pravdivé vyplnění

Více

Finanční matematika v osobních a rodinných financích

Finanční matematika v osobních a rodinných financích Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Finanční matematika v osobních a rodinných financích Martin Širůček, garant předmětu strana 2 Doktorské

Více

STATUT ALLIANZ DŮCHODOVÝ FOND STÁTNÍCH DLUHOPISŮ, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S.

STATUT ALLIANZ DŮCHODOVÝ FOND STÁTNÍCH DLUHOPISŮ, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S. T.Č. 2002.01/01.2013 STATUT ALLIANZ DŮCHODOVÝ FOND STÁTNÍCH DLUHOPISŮ, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S. Preambule Allianz důchodový fond státních dluhopisů, Allianz penzijní společnost, a. s., byl vytvořen

Více

Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti, a.s.

Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti, a.s. Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30. 6. 2014 1 Účetní závěrka Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti, a. s. k 30. 6. 2014 2 rozvaha k 30. 6. 2014

Více

Konzultační materiál. Limity poplatků ve 2. pilíři penzijního systému

Konzultační materiál. Limity poplatků ve 2. pilíři penzijního systému Konzultační materiál Úvod Tento dokument slouží jako podklad k veřejné konzultaci problematiky poplatků, které budou účtovány účastníkům v připravovaném 2. pilíři penzijního systému České republiky. Záměrem

Více

EMISNÍ DODATEK - DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

EMISNÍ DODATEK - DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU . Komerční banka, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 150.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK - DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Hypoteční zástavní

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA. PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Jarmila Radová

FINANČNÍ MATEMATIKA. PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Jarmila Radová FINANČNÍ MATEMATIKA PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Jarmila Radová Radová Tel: 224 095 102 E-mail: radova@vse.cz Kontakt Jednoduché úročení Diskontování krátkodobé cenné papíry Složené úrokování Budoucí hodnota anuity spoření

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_EKO148 Název školy Obchodní akademie, Střední pedagogická škola

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

1 Oceňování finančního majetku, jednoduchý a složený úrok, budoucí a současná hodnota

1 Oceňování finančního majetku, jednoduchý a složený úrok, budoucí a současná hodnota 1 Oceňování finančního majetku, jednoduchý a složený úrok, budoucí a současná hodnota Stejné nominální částky mají v různých obdobích různou hodnotu tj. koruna dnes má jinou hodnotu, než koruna zítra.

Více

STATUT ALLIANZ ÚČASTNICKÝ POVINNÝ KONZERVATIVNÍ FOND ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S.

STATUT ALLIANZ ÚČASTNICKÝ POVINNÝ KONZERVATIVNÍ FOND ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S. T.Č. 3002.01/01.2013 STATUT ALLIANZ ÚČASTNICKÝ POVINNÝ KONZERVATIVNÍ FOND ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S. Preambule Allianz účastnický povinný konzervativní fond, Allianz penzijní společnost, a. s.,

Více

OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY FINANČNÍ PRODUKTY SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 8.1.2011 ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY

OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY FINANČNÍ PRODUKTY SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 8.1.2011 ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY Ing. Lukáš Kučera Členění finančních produktů Úvěrové finanční produkty Vkladové finanční produkty Životní pojištění Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín

Více

krize Babický, M.A. 30. června 2009 Ředitel odboru analýz finančního trhu,

krize Babický, M.A. 30. června 2009 Ředitel odboru analýz finančního trhu, Investování ve světle finanční krize RNDr. Vítězslav V Babický, M.A. Ředitel odboru analýz finančního trhu, Česká národní banka 30. června 2009 Hlavní projevy globáln lní krize 2 Nedostatek důvěry na finančních

Více

popt. %změna popt. = bohat. %změna bohat. poptávka 1. bohatství elas.popt.po inv. inst.=

popt. %změna popt. = bohat. %změna bohat. poptávka 1. bohatství elas.popt.po inv. inst.= Téma 6: Trhy CP Struktura přednášky: 1. Druhy investičních instrumentů 2. Poptávka po invest. instrumentech 3. Akciové instrumenty 4. Dluhové instrumenty 5. Burzovní trh a jeho regulace 1. Druhy investičních

Více