Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, ve znění vyhl. 225/2009 Sb.]

2 OBSAH 1. Základní údaje o škole str Název školy str Sídlo str Zřizovatel školy str Vedení školy str Adresa pro dálkový přístup str Charakteristika školy str. 3 - součásti školy - vybavení školy 1.7 Školská rada str Obory vzdělání str Obory vzdělání str Vzdělávací programy str Přehled o pracovnících školy str Personální zabezpečení str Věková struktura pedagogických pracovníků str Kvalifikace pedagogických pracovníků str. 5 - odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost - nově přijatí absolventi učitelského studia - jazykové vzdělávání - nově přijatí absolventi neučitelského studia 3.4 Aprobovanost výuky str Jazykové vzdělávání str Odchody pedagogických pracovníků ve školním roce str Zápis k povinné škol. docházce a následné přijetí do školy str Výsledky vzdělávání žáků str Informace o třídách a počtech žáků str. 6 - počet budov, ve kterých se vyučuje - počet tříd - počet žáků - průměrný počet žáků - zaměření tříd (skupin) s rozšířenou výukou - počet integrovaných žáků 5.2 Prospěch žáků str Chování žáků str. 8 - klasifikace chování - zameškané hodiny 5.4 Žáci podle státního občanství str. 8 - podle států - integrace a další začleňování cizinců 5.5. Žáci s trvalým bydlištěm podle krajů str Výsledky přijímacího řízení str. 9 - na víceletá gymnázia 1

3 - na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ (s mat. zkouškou) - na soukromé školy - do učebních oborů - do tříd s rozšířenou výukou 5.7 Počet žáků, kteří ukončili školní docházku str Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami str Přeřazení do speciálního školství str Péče o nadané žáky str Účast žáků v soutěžích str účast a umístění v soutěžích vyhlašovaných MŠMT - účast a umístění v ostatních soutěžích - školní soutěže 5.12 Výjezdy žáků mimo objekt školy str Prevence sociálně patologických jevů str Zájmové vzdělávání a školské služby str Školní družina str Školní zájmová činnost str Školní stravování str Poradenské služby školy str výchovné poradenství - spolupráce s PPP - poradenství při volbě povolání 8. Další vzdělávání pedagogických pracovníků str průběžné vzdělávání - vzdělávání k doplnění odborné kvalifikace 9. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti str Formy spolupráce s rodiči a ostatními partnery školy str Aktivity školy str školní parlament - akce školy - projekty, pracovní dílny, soutěže a prezentace školy - exkurze, přednášky, divadelní představení, koncerty apod. 9.3 Výchova k udržitelnému rozvoji a environmentální str. 23 vzdělávání 9.4 Multikulturní výchova str Účast školy v rozvojových a mezinárodních programech str Akreditované programy dalšího vzdělávání str Realizované projekty financované z cizích zdrojů str Péče o zaměstnance spolupráce s odbory str Výsledky inspekční činnosti ČŠI, případně jiných kontrol str Údaje o hospodaření školy v roce 2008 str Přílohy (seznam) str. 28 Přílohy č. 1 č. 22 str

4 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1.1 Název školy: (dle posledního rozhodnutí o zařazení do rejstříku škol a školských zařízení a datum vydání posledního rozhodnutí): Základní škola, Praha 9 Hloubětín, Hloubětínská 700 ( ) 1.2 Sídlo: Praha 9 Hloubětín, Hloubětínská Zřizovatel školy: Městská část Praha 14 se sídlem Praha 9 Černý Most, Bří Venclíků 1073; IČO: Vedení školy: ředitelka školy: Mgr. Eva Hradská (od ) zástupce ředitele pro výchovu a vzdělávání: Mgr. Hana Maláčková (od ) vedoucí školní jídelny: Marie Šroubková (od ) 1.5 Adresa pro dálkový přístup: web: 1.6 Charakteristika školy: Základní škola s I. a II. stupněm (1. 9 ročník); právní subjektivita od Ve školním roce 2008/2009 má škola v každém ročníku po dvou paralelních třídách; 43,4 % žáků je z mimospádové oblasti. Jde o plně organizovanou školu rodinného typu, která vzhledem k velikosti a prostorovému uspořádání odbourává anonymitu. Umožňuje také lépe budovat otevřené vztahy nejen mezi školou, žáky a rodiči, ale i mezi žáky navzájem. Budova se nachází v klidném prostředí ve starší vilové zástavbě Hloubětína, 5 minut pěšky od stanice metra B Hloubětín a 3 min pěšky od konečné zastávky autobusů MHD č. 181 a 273. Škola je proto bezpečně dostupná i žákům ze vzdálenějšího okolí. Naší prioritou je co nejlépe připravit žáky pro další život a motivovat je k celoživotnímu učení, přičemž klademe důraz na jejich individualitu. Chceme, aby každý žák měl možnost se rozvíjet podle svých schopností a byl také tak hodnocen. Preferujeme společný komplexní základ všeobecného vzdělávání, proto je výuka zaměřena na budování co nejširšího všeobecného rozhledu. a) Součásti školy: - Základní škola - Školní družina - Školní jídelna, (dále viz Příloha č. 1; str. 30) 3

5 b) Vybavení školy: - 3 odborné pracovny cizí jazyky, informační technologie, hudební výchova - 14 kmenových učeben - 5 poloodborných učeben (F, Př, Z, Vv), které jsou zároveň i učebnami kmenovými - Většina tříd je vybavena videem, ve dvou třídách jsou interaktivní tabule. Školní PC jsou propojeny vnitřní počítačovou síti s pevným připojením na internet. - 3 samostatné místnosti pro činnost školní družiny - školní dílna, cvičná kuchyňka, žákovská knihovna, keramický ateliér - 2 místnosti pro činnost školního žákovského klubu - 1 tělocvična - víceúčelové hřiště s umělým povrchem (z roku 2003); hřiště je otevřeno pro dětskou veřejnost provoz hřiště: a : každý všední den od 16,00 hod do 19,00 hod : každý všední den od 8,00 hod do 12,00 hod 1.7 Školská rada: Školská rada byla zřízena zřizovatelem dne usnesením rady MČ Praha 14 ze dne (č. 596/RMČ/2005). Ve školním roce 2008/2009 se Školská rada sešla 2x schválila výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2007/2008, doplňky k řádu školy a zvolila přípravný výbor pro konání voleb do školské rady na funkční období školská rada v novém složení zvolila ze svých členů předsedu a vzala na vědomí zprávu ředitelky školy o plánovaných prázdninových opravách školy. (viz Příloha č. 2; str. 33) 2. OBORY VZDĚLÁNÍ 2.1 Obory vzdělání: kód oboru popis oboru počet tříd počet žáků (k ) C/01 Základní škola C/001 Základní škola Vzdělávací programy: vzdělávací program počet škol počet tříd počet žáků (k ) ŠVP ZV Základní škola (č.j /96-2) V 1., 2., 6. a 7. třídách: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (ŠVP ZV). V ostatních třídách: Základní škola, č.j /96-2. Zhodnocení ŠVP ZV: viz Příloha č. 3; str. 34 4

6 3. PŘEHLED O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY 3.1 Personální zabezpečení: pracovníci k fyzické osoby k přepoč. pracovníci k fyzické osoby k přepoč. pracovníci pedagogičtí 28 27, ,54 (včetně ŠD) nepedagogičtí 12 10, ,5 celkem 40 37, , Věková struktura pedagogických pracovníků k : věk do 30 let včetně let let let nad 60 let z toho důchodci počet z toho žen Průměrný věk pedagogických pracovníků základní školy: 48, Kvalifikace pedagogických pracovníků k : a) odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost podle z. 563/2004 Sb.: kvalifikovaní pracovníci nekvalifikovaní pracovníci počet % počet % I. stupeň 5 45,45 6* 54,55 II. stupeň 11 78, ,43 vychovatelé * z toho 1 osoba se vzdělává k doplnění odborné kvalifikace b) nově přijatí absolventi učitelského studia v daném školním roce: 0 c) nově přijatí absolventi neučitelského studia v daném školním roce: Aprobovanost výuky: 50,61 % (jedná se o součet hodin, které se vyučují, včetně volitelných a nepovinných předmětů): % % předmět I. st. II. st. předmět I. st. II. st. Český jazyk a literatura Rodinná výchova - 0 Anglický jazyk Výchova ke zdraví - 0 Matematika Hudební výchova Informatika - 0 Výtvarná výchova 25 0 Dějepis - 50 Výtvarné činnosti 25 0 Zeměpis - 63 Pracovní činnosti 33 0 Vlastivěda 75 - Tělesná výchova Povinné předměty Povinné předměty 5

7 % % předmět I. st. II. st. předmět I. st. II. st. Prvouka 36 - Německý jazyk Přírodověda 67 - Cvičení z matematiky Přírodopis Sportovní hry Fyzika Literární seminář - 50 Chemie Informační technologie - 0 Občanská výchova - 0 Společenskovědní seminář - 0 Povinné p. 3.5 Jazykové vzdělávání: P. volitelné p. jazyk k k Odborná kvalifikace fyzické osoby přepočtení pracovníci počet % anglický jazyk 5 2, německý jazyk 1 0, celkem 6 2, , Odchody pedagogických pracovníků ve školním roce: - během školního roku : 1 - na konci školního roku: 1 4. ZÁPIS K POVINNÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A NÁSLEDNÉ PŘIJETÍ DO ŠKOLY počet počet zapsaných dětí počet dětí počet z toho počet prvních (včetně zapsaných po přehlášených dětí přijatých starších odkladů tříd termínu vyhlášeném na jinou do první tříd 6ti let (nástup pro školní rok ŘŠ) školu po odkladu) 2009/ Převedených z jiné školy celkem (viz Příloha č. 4, str. 35) Dodatečný odklad školní docházky: 0 5. VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 5.1 Informace o třídách a počtech žáků: a) počet budov, ve kterých se vyučuje: 1 b) počet tříd: 18 I. stupeň II. stupeň celkem k k

8 z toho počet specializovaných tříd: 0 I. stupeň II. stupeň celkem k k c) počet žáků: I. stupeň II. stupeň celkem k k d) průměrný počet žáků: na třídu: I. stupeň I. stupeň II. stupeň II. stupeň Ø za I. a II. st. běžné třídy specializ. třídy běžné třídy specializ. třídy běžných tříd 23,20-18,25 21,00 na učitele (jedná se o přepočtený počet učitelů): I. stupeň I. stupeň II. stupeň II. stupeň Ø za I. a II. st. běžné třídy specializ. třídy běžné třídy specializ. třídy běžných tříd 20,26-11,60 15,72 e) zaměření tříd (skupin) s rozšířenou výukou: předmět M+Př TV jazyky HV VV IT jiné počet tříd počet skupin počet žáků f) počet integrovaných žáků celkem (na základě doporučení PPP, SPC nebo odborného lékaře, zkušenosti s integrací): 32 z toho postižení: VPU VPCh zrakové sluchové řeči tělesné mentální kombinované Prospěch žáků: Prospěch 1. pololetí počet žáků 1. pololetí % 2. pololetí počet žáků 2. pololetí % Klasifikováni I. st , ,14 II. st , Nehodnoceni I. st. 1 0,44 2 0,86 II. st. 2 1,

9 Prospěch 1. pololetí počet žáků 1. pololetí % 2. pololetí počet žáků 2. pololetí % Prospěli I. st z toho s vyznam , ,65 II. st , ,58 z toho s vyznam , ,62 Neprospěli I. st II. st. 7 5,07 4 2,74 Neprospěli. po opr..zk. I. st II. st ,68 celkový průměr 1. pololetí 2. pololetí I. stupeň 1,24 1,29 II. stupeň 1,70 1,78 Celkem 1,49 1, Chování žáků: a) klasifikace chování: chování 1. pololetí 2. pololetí žáci % žáci % velmi dobré , ,92 uspokojivé 5 1,37 4 1,08 neuspokojivé b) zameškané hodiny: zameškané hodiny neomluvené šk. rok 2007/2008 počet hodin šk. rok 2007/2008 počet žáků šk. rok 2008/2009 počet hodin I. stupeň II. stupeň celkem Žáci podle státního občanství k : a) podle států: stát počet žáků Arménie 1 Bulharsko 1 Česká republika 364 Čína 3 Kazachstán 1 Moldávie 1 Slovensko 1 Ukrajina 3 Vietnam 3 šk. rok 2008/2009 počet žáků 8

10 b) integrace a další začleňování cizinců: - individuální doučování českého jazyka - začleňování žáků bez větších problémů - problémy se objevují v komunikaci s rodiči (hlavně z Vietnamu a Číny), neboť ti velmi často neumí česky; řešíme pohovory s tlumočníky 5.5 Žáci s trvalým bydlištěm podle krajů: kraj: počet žáků: Středočeský 11 Moravskoslezský 1 Praha 366 z toho Praha ze spádové oblasti 214 Celkem mimo spádovou oblast školy: 164 (tj. 43,4 %) 5.6 Výsledky přijímacího řízení: a) na víceletá gymnázia: z pátého ročníku ze sedmého ročníku gymnázia zřizovaná krajem 6 0 soukromá gymnázia 2 0 církevní gymnázia 1 0 b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ (s maturitní zkouškou) z devátých ročníků přijato: 23 krajské SŠ církevní SŠ gymnázia 5 0 obchodní a podnikatelské zaměření 2 0 zaměření na gastronomii, hotelnictví a cestovní ruch 3 0 střední průmyslové školy a technické školy 9 0 zdravotnické a sociální zaměření 4 0 umělecké zaměření 0 0 pedagogické školy 0 0 celkem přijato 23 (66%) 0 c) na soukromé školy přijato: 7 soukromé SŠ gymnázia 0 obchodní a podnikatelské zaměření 2 zaměření na gastronomii, hotelnictví a cestovní ruch 3 střední průmyslové školy a technické školy 0 zdravotnické a sociální zaměření 0 umělecké zaměření 2 pedagogické školy 0 celkem přijato 7 (20%) 9

11 d) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou přijato: 3 z devátých ročníků z nižších ročníků 3 (9%) 0 Pozn: Jeden žák deváté třídy přihlášku na SŠ nepodal a jeden studuje v zahraničí (celkem 6%). Všichni žáci devátých ročníků byli přijati v prvním kole přijímacího řízení. e) do tříd s rozšířenou výukou z pátého ročníku přijato: 1 RV jazyků RV matematiky státní školy 1 0 církevní školy 0 0 soukromé školy Počet žáků, kteří ukončili školní docházku a odešli ze školy: 35 - v devátém ročníku: 35 - v osmém ročníku: Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami: V rámci prevence studijního selhávání byla naší prioritou i v tomto školním roce péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami. Mezi zdravotně postižené zařazeno: 0 Mezi zdravotně znevýhodněné zařazeno: 32 žáků Mezi žáky s různými typy SPU zařazeno: 42 žáků Podle individuálního vzdělávacího plánu (IVP) vzděláváno: 16žáků Podle upraveného vzdělávacího plánu vzděláváno: 16žáků Ve školním roce 2008/2009 byly finanční prostředky pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami přidělovány do rozpočtu školy v rámci normativů MHMP dle zahajovacích výkazů školy. Obdrželi jsme prostředky na 7 žáků. Individuální vzdělávací plány vytváříme na podkladě posudku a za spolupráce s PhDr. Marianou Hasíkovou a Mgr. Olgou Sklenářovou, pracovnicemi PPP pro Prahu 3 a 9, které jsou určeny pro naši školu. Z hodnocení plnění IVP vyplývá, že ze strany školy bylo individuálně přistupováno ke specifickým potřebám těchto žáků. Základní efektivní nástroj pro pomoc těmto dětem se jeví individuální přístup ke studijním možnostem dítěte s preferencí prověřování učiva vhodnou odpovídající formou (ústní zkoušení, možnost opravy neúspěchu, individuální zadávání úkolů, eliminace časového stresu, správné rozvržení množství učiva s preferencí učiva základního). Zohledňovala se v odůvodněných případech kvalita grafického projevu a hyperaktivita dětí. Naše zkušenost ukazuje, že pro žáky naší školy je vhodné zohledňování formy a v případě potřeby i obsahu učiva, což jsme i v letošním roce zapracovali do individuálních 10

12 plánů dětí. Nezbytným předpokladem byla i dobrá spolupráce s rodinou, ale ne ve všech případech rodiče svým dětem správně a dostatečně pomáhali. To se zároveň s nezájmem některých dětí bohužel odrazilo i ve slabých studijních výsledcích. Celkově však tato péče napomohla k udržení velmi dobrých studijních výsledků. Slovní hodnocení výsledků studia dle IVP žádali rodiče jednoho žáka. Vzhledem k velkému počtu žáků s SPU na škole úspěšně pracovaly dva dyslektické kroužky. První vedený paní učitelkou Martou Hodošovou byl určen žákům druhých a třetích tříd a docházelo do něj 10 žáků. Druhý vedla Mgr. Hana Maláčková a byl pro žáky čtvrtých a pátých tříd. Tam docházelo také 10 žáků. 5.9 Přeřazení do speciálního školství: 6 z ročníku 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 8. r. 9. r. během roku počet žáků na konci roku počet žáků Do MŠ a ZŠ speciální a ZŠ praktické Bártlova 83, Horní Počernice přešel 1 žák (ze 7. ročníku) - Ve II. pololetí byl do diagnostického ústavu (DDD U Michelského lesa, Praha 4) umístěn 1 žák 9. ročníku Péče o nadané žáky: Na škole máme dle provedených screeningových šetření 28 talentovaných žáků (z toho na prvním stupni 20 žáků). Těmto žákům byly zadávány mimořádné úkoly formou referátů nebo samostatných projektů. Dále jim byla umožňována účast v soutěžích a olympiádách viz bod Někteří žáci realizovali své schopnosti v činnosti Žákovského parlamentu, v Redakční radě školního časopisu Kachlíkárna, formou příspěvků do časopisu a organizováním soutěží pro mladší spolužáky Účast žáků v soutěžích: a) účast a umístění v soutěžích vyhlašovaných MŠMT: PŘEDMĚTOVÉ SOUTĚŽE Název soutěže ročník počet žáků umístění školní kolo obvodní kolo v obvodním kole Olympiáda Čj 8., a místo Olympiáda D 8., , 4. místo krajské kolo: 1 žák 34. místo Olympiáda M Kategorie Z místo 11

13 Kategorie Z úspěšná řešitelka Kategorie Z místo Kategorie Z Kategorie Z místo Olympiáda Z Kategorie A/ 6.r , 13. místo Kategorie B/ 7.r , 10. místo Kategorie C/ 8.,9.r ,14.,15.,18. místo Pythagoriáda Klokan Cvrček/ 2., 3.r 70 Klokánek/ 4.,5. r 75 Benjamin/ 6., 7. r 64 Kadet/ 8., 9. r 58 b) účast a umístění v ostatních soutěžích: PŘEDMĚTOVÉ SOUTĚŽE Název soutěže ročník Celorepublikové kole Logická olympiáda místo SPORTOVNÍ SOUTĚŽE Název soutěže ročník počet žáků obvodní kolo umístění v obvodním kole POPRASK Přespolní běh Stolní tenis Florbalová liga místo Florbal Basketbal 8., Minifotbal místo st. žáci Volejbal 8., místo (dívky) Vybíjená 5., Pohár starosty Plavání místo 2 žáci 2. místo 1 žák 3. místo 1 žák 4. místo 1 žák Stolní tenis 6., místo 1 žák 3. místo 1 žák 1. místo družstvo D Coca Cola cup 8., Donalds Cup 4., 5. Plavecko-běžecký pohár Prahy místo UMĚLECKÉ SOUTĚŽE (výtvarné) Název soutěže ročník počet žáků obvodní kolo umístění v obvodním kole Já a můj obvod místo 12

14 c) školní soutěže Sportovní soutěže Volejbal (15ž) Přehazovaná (24) Šplh (I. stupeň) Den míče (II. stupeň) Umělecké soutěže Hloubětínský slavíček Poetické setkání Návrh obalu školního časopisu (12ž) 5.12 Výjezdy žáků mimo objekt školy: počet výjezdů počet žáků lyžařské kurzy 0 0 školy v přírodě 3 82 relaxačně poznávací pobyty 3 68 Lyžařský výcvikový kurz pro 7. a 8. ročník: zrušen pro malý zájem žáků Školy v přírodě: třída termín VI.A,B+VII.B Ozdravovna Království 41 žáků u Dvora Králové 5 dospělých I. A + I.B Vysoké nad Jizerou 43 žáků 5 dospělých Zahraniční poznávací pobyt: roč Velká Británie 27 žáků 3 dospělí (viz Příloha č. 5, str. 36) Relaxačně poznávací pobyty: ŠD Eskymácká výprava, 15 žáků Desná v Jizerských horách 3 dospělí ŠD výměnný pobyt 12 žáků Český Krumlov 2 dospělí IX. A Sázava 13 žáků 1 dospělý IX. B Tanvald 10 žáků 1 dospělý VII. A Častoboř 12 žáků 1 dospělý VIII. A Ještěd 17 žáků 2 dospělí 6. PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ - Minimální preventivní program pro školní rok 2008/2009 (viz Příloha č. 6, str. 38) - Plán činnosti prevence na školní rok 2008/2009 (viz Příloha č. 7, str. 45) - Školní program specifické prevence grantový projekt primární prevence 13

15 sociálně patologických jevů vyhlášený MHMP na rok 2008 (přidělené finanční prostředky z rozpočtu hl. m. Prahy formou účelové neinvestiční dotace ve výši ,- Kč) II. část; na podzim 2008 bylo realizováno 16 hodin. Realizátor projektu o.s. PROPREV. Témata, která byla probírána: Osobní bezpečí (ve třídě IV. B), bezpečné užívání internetu (ve třídě V. B), Hodnoty (ve třídách V. A, V. B, VIII. B a IX. A) a Koheze kolektivu (ve třídách VI. A a VI. B). - Spoluúčast na Dlouhodobém programu prevence sociálně patologických jevů MČ Praha 14. Realizaci provádí na základě veřejné zakázky o.s. PROSPE. Program byl zahájen ve II. pololetí školního roku a do projektu byli zapojeni žáci tříd. Na škole proběhlo celkem 15 setkání v celkovém rozsahu 80 hodin. V úvodní fázi byla setkání zaměřena především na seznámení, vytvoření pravidel programů, zkvalitnění spolupráce a komunikace v třídním kolektivu a prohloubení vzájemného poznání. Další témata: Vztahy mezi chlapci a děvčaty, Podpora komunikace ve třídě (4. ročníky), Já a můj vztah ke kolektivu, Mezilidské vztahy (5. ročníky), Vztahy ve třídě a přátelství, Žensko-mužské vztahy, Problematika užívání návykových látek (7. ročníky), Problematika závislostí, Partnerské vztahy, Sex a rizika s ním spojená (8. třídy). Ostatní aktivity, které proběhly v rámci programu: individuální konzultace, nástěnka primární prevence, návštěva třídních schůzek, beseda s rodiči, školení metodiků prevence, beseda s pedagogy, dotazníkové šetření. - Spolupráce s ÚMČ Praha 14 odd. sociální prevence - Spolupráce s PPP pro Prahu 3 a 9 - Spolupráce s Městskou policií a Policií ČR - Samospráva žáků viz bod 5.10 a Volnočasové aktivity žáků viz bod 7.2 Hodnocení prevence sociálně patologických jevů viz Příloha č. 8 str ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY 7.1 Školní družina: počet oddělení počet žáků k školní dužina školní klub - - zájmové útvary - - Výchovná činnost školní družiny byla zaměřena především na společenskou výchovu, výchovu k sebeobslužnosti, na rozvoj citlivého vztahu k přírodě a na dodržování zásad bezpečnosti. Základní oblasti výchovného programu byly vhodně doplňovány a obohacovány dalšími činnostmi. Jednalo se např. o akce: 14

16 - Celodružinové soutěže (literární, výtvarné, sportovní a hudební soutěže, dominový a piškvorkový turnaj, turnaj v dámě, hádankářská soutěž, turnaj ve cvrnkání kuliček čárkovaná hra) - Pochod Prahou 14 - Návštěvy divadla Minor - Filmová představení - Návštěvy galerií - Solná jeskyně - Víkendové akce - Sběr starého papíru - Relaxační pobyt v Desné v Jizerských horách o jarních prázdninách - Výměnný pobyt v ZŠ Kyjov Hodnocení práce školní družiny viz Příloha č. 9, str Školní zájmová činnost: zájmový útvar počet oddělení pro žáky Keramika třídy Angličtina hrou 1 2. třídy Hudebně-pohybový 1 2. třídy Přípravka z českého jazyka 1 5. třídy Přípravka z matematiky 1 5. třídy Školní sportovní klub třídy Přípravný kurz z M k přijímacím zkouškám 2 9. třídy Dalších 10 zájmových kroužků organizovala škola ve spolupráci s jinými subjekty viz Příloha č. 10; str Školní stravování: - počty stravovaných žáků celkem (podle stavu k ): 310 z toho: žáků I. stupně 154 žáků II. stupně počet jídelen ZŠ: 1 - počet výdejen ZŠ: Poradenské služby školy: a) výchovné poradenství: výchovný poradce: - sestavuje Strategii výchovného poradenství pro školní rok (viz Příloha č. 11, str. 51) - provádí pedagogickou diagnostiku - připravuje podklady pro IVP žáků - je přítomen při výchovných komisích a ostatních závažných jednání s rodiči připravuje podklady, vypracovává zápis 15

17 - konzultuje s vyučujícími problematiku výuky i chování žáků - poskytuje individuální konzultace žákům i rodičům při řešení výchovných i vzdělávacích problémů - spolupracuje s PPP, s orgány státní správy a dalšími institucemi a odborníky při řešení výchovných problémů na škole - provádí poradenství při volbě povolání - provádí náslechy ve třídách se žáky se SPU následně konzultuje s vyučujícími Výchovný poradce v rámci DVPP absolvoval: - 2 další semestry specializačního studia výchovného poradenství na PdF UK - Seminář Prevence šikany (v Trianglu ) - Seminář ProSpe o supervizi ( ) - Seminář IVP jako pomoc učitelům při vzdělávání integrovaného dítěte ( ) Výchovná a závažná jednání s rodiči v tomto školním roce celkem: 14 (s 12 žáky 5.-9.ročníků) Přehled řešených problémů: - absence, pozdní příchody 2 - neplnění školních povinností 2 - nevhodné chování 5 - prospěch 3 - neadekvátní chování vůči spolužákovi 2 - osobní problémy žáka 2 Neomluvená absence projednávána celkem u 10 žáků (celkem 57 hodin) ze ročníků. Na škole proběhly sociometrické sondy ve třech třídách a anonymní anketa výskytu sociálně patologických jevů (7.-9. ročníky). Spolupráce s dalšími institucemi a orgány státní správy při řešení výchovných problémů na škole: - celkem zasláno 7 dopisů (ÚMČ Praha 7, Praha 14 a PČR). b) spolupráce s PPP: - Vyšetření v PPP 11 žáků - Kontrolní vyšetření 10 žáků ( , ) - Psycholožka PPP hospitovala ve třídách dvakrát. - Psycholožka PPP navštěvovala školu pravidelně každý měsíc a speciální pedagog PPP dle potřeby. - Depistážní diktát v prvních třídách proběhl ; ze 45 dětí vytipováno 5 žáků. - Testy profesní orientace (ve spolupráci s PPP, pro 16 dětí ze 36 žáků devátých tříd, t.j. 44%) - Plánovaná beseda s psychologem Jak uspět u přijímacích zkoušek a pohovorů se z důvodu malého procenta žáků, které je měli absolvovat, nekonala. 16

18 c) poradenství při volbě povolání: - Výuka k volbě povolání realizována v předmětech Ov, Rv a Pč - Testy profesní orientace absolvovalo 16 žáků z devátých tříd - Výstava Schola Pragensis (Kongresové centrum) ; ročníky - Informativní třídní schůzka pro rodiče vycházejících žáků 9. ročníků Prezentace některých středních škol - Návštěva IPS Domažlická, Praha 3 8.AB (11. a ) 8. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ a) Průběžné vzdělávání: - Jednodenní kurzy a semináře 23 - Vícedenní kurzy a semináře 1 (viz Příloha č. 12; str. 54) b) Vzdělávání k doplnění odborné kvalifikace: 3 škola studijní program obor rok studia Ped F UP Učitelství pro ZŠ Učitelství pro I. stupeň 3 Ped F UK Pro učitele VP Výchovné poradenství 2 Ped F JČU Specializace v pedagogice Výchova ke zdraví 1 9. AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 9.1 Formy spolupráce s rodiči a ostatními partnery školy: Spolupráce s rodiči: - školská rada - třídní schůzky a konzultace - pomoc rodičů při doprovodu na školní akce nebo při realizaci některých školních akcí - otevřená škola - poradenské služby školy (viz bod 7.4) Spolupráce se zřizovatelem a ÚMČ Praha 14: - Účast ředitelky školy na poradách ředitelů základních škol Prahy 14 - Příspěvky do Listů Prahy 14 - Spoluúčast na pětiletém grantovém programu primární prevence; realizátor o.s. Prospe - Spolupráce s odborem sociálních věcí a zdravotnictví ÚMČ - Účast žáků při pietním aktu kladení věnců k výročí konce II. světové války Spolupráce s MŠ Štolmířská a MŠ Šestajovická - návštěva žáků 1. tříd v mateřské škole ( ) 17

19 - návštěva dětí předškolního věku v prvních třídách - informace o škole pro rodiče žáků budoucích 1. tříd - informační letáky a pozvánky k zápisu do 1. tříd Spolupráce s policií ČR a MP: - s Policií ČR: Ajaxův zápisník pro 2.třídy (listopad, prosinec, březen, duben) Trestní odpovědnost přednáška pro 9. třídy (říjen) - Přednášky Městské policie; pomoc při zajišťování bezpečné cesty do školy - Účast na Dni městské policie hl. m. Prahy ( Napojení školy na poplachový monitorovací systém hl. m. Prahy Spolupráce s občanským sdružením Život dětem - spolupráce při pořádání celostátní veřejné sbírky Srdíčkový den (září 2008, duben 2009) (viz Příloha č. 13, str. 55) Spolupráce s občanským sdružením Adra - účást na veřejné velikonoční sbírce s názvem Pomáhat je radost ( ) (viz Příloha č. 14, str. 56) Spolupráce s HZS hl. m. Prahy - Obdržení 26 ks knihy Co dělat... aneb kapesní průvodce krizovými situacemi doma i v zahraničí V období březen květen 2008 náslechy a průběžná pedagogická praxe studentů učitelství pro I. stupeň 9.2 Aktivity školy: a) Školní parlament Pravidelné schůzky zástupců žáků tříd Výchovná poradkyně vedla i letos školní parlament. Na jeho činnosti se podíleli žáci 4. až 9. tříd (k některým akcím byly přizvány i děti ze třetích tříd). Parlament se pravidelně scházel každý čtvrtek o velké přestávce ve školní jídelně. Tyto prostory se pro činnost parlamentu ukázaly jako nevyhovující, nebylo možné prostor využít pro prezentaci společné práce všech tříd. Ve školním roce se parlament sešel 33x (od do ). Parlament využíval školní rozhlas, své nástěnky a pomáhal při tvorbě školního časopisu Kachlíkárna. Hlavním efektem peer prvků, na kterých je parlament postaven, je spolupráce dětí při řešení aktuálních problémů školy, včetně vandalství. Organizace nebo pomoc při organizaci akcí: - sběr papíru (září, listopad, březen, červen) - Slavnosti slabikáře ( ) - Srdíčkové dny (charitativní akce) září a duben - Velikonoční sbírka nadace Adra (31.3. a ) - Barevný den ( ) - Prezentace parlamentu ve třídách ( ) - Podpora akce Sběr víček od PET lahví (p.uč.svobodová) 18

20 - Turnaje fotbálek ( , , ) - Zápis do prvních tříd (15. a ) - Valentinská pošta ( ) - Třídní erby (únor, březen) - Turnaj TWISTER Volba Amose ( ) - Adopce v ZOO želva palawanská - Adopce na dálku Humanitas Africa (Rabiatu, Ghana) (viz Příloha č. 15, str. 50) Školní časopis Kachlíkárna (viz Příloha č. 15, str. 57) Návštěva parlamentu partnerské školy Návštěva partnerského parlamentu ZŠ Libčická Čimice ( ) Schránka důvěry Za tento školní rok děti vhodily 12 vzkazů, které výchovná poradkyně operativně řešila. Odpověď děti získaly formou vzkazu na nástěnce, dále byly řešeny ve spolupráci s třídními učiteli a vedením školy. b) Akce školy Adopce na dálku Prostřednictvím africko-českého občanského sdružení Humanitas Afrika přispívají žáci i učitelé naší školy částkou 5 000,- Kč ročně na vzdělání, ošacení, stravu a zdravotní pojištění dívky Rabatu Mohamed z vesnice Obom v Ghaně. (viz Příloha č. 16, str. 58) Sponzorování v pražské zoo Škola je adoptivním rodičem želvy palawanské a školní družina sponzoruje bércouna afrického. (viz Příloha č. 17, str. 59) Sběr V letošním školním roce byly uskutečněny čtyři kontejnerové sběry starého papíru. Celkem žáci nasbírali kg papíru. Školní klub V letošním školním roce jsme od října ve dnech, kdy je odpolední vyučování, otevřeli školní klub pro děti, které mezi dopoledním a odpoledním vyučování neodcházejí domů. Klub plní funkci útočiště, kde mají žáci k dispozici počítače, hry, knihy a mohou trávit volný čas mezi výukou. Největší oblibě se stále těší 2 počítače a stolní fotbal, deskové hry a knihy děti příliš nezajímají. Věříme však, že i k nim si postupem doby najdou cestu. Klub mladého diváka V letošním školním roce se zvýšil počet členů KMD na 22, zájem o divadlo vzrostl. Také se zkvalitnilo chování dětí, které samy poukazovaly na nevychovanost 19

21 některých návštěvníků. Největší radost však máme z vyspělosti členů klubu, protože jejich posuzování zhlédnutého je odbornější, umí odlišit trapnost od humoru. Z malé ankety vyplynulo, že komerční muzikál Švejk s podbízivým scénářem (Divadlo Hybernia) se příliš nelíbil, na druhé straně pantomimické skeče Na hlavu (Divadlo V Celetné) se líbily moc.velmi nás překvapilo, jak děti této poměrně obtížné divadelní formě rozuměly a bavily se. Nejvíce ale nadchlo poetické představení s vánoční tematikou Jak jsem se ztratil (Divadlo V Dlouhé) podle povídky Ludvíka Aškenázyho, doplněné písničkami z šedesátých let, které potěšilo, pohladilo i pobavilo. Dalším úspěšným představením byl muzikál Šakalí léta (Divadlo ABC), známý všem z filmové podoby, u kterého jsme se všichni shodli, že divadlo bylo lepší. Pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče Den otevřených dveří: Škola nanečisto: Škola před školou. 3 setkání třídních učitelek budoucích prvních tříd se svými budoucími prvňáčky; setkání se uskutečnila vždy druhou středu v měsíci březen, duben a květen. První třídní schůzky: c) Projekty, pracovní dílny, soutěže a prezentace školy - Mezinárodní den sázení stromů (viz Příloha č. 18, str. 60) - Barevný den Týden pro inkluzi mezinárodní akce (IX.B) Slavnosti slabikáře Vánoční dílny Vánoční trhy Den otevřených dveří Škola nanečisto Poetické setkání školní kolo recitační soutěže (I.stupeň) únor Soutěž ve šplhu (I. stupeň) Nadace Adra veřejná sbírka (31.3. a ) - Poetické setkání (recitační soutěž) Projektové dny Žijeme v Evropě 29.4 a EKO den výukový program (I.stupeň) Sportovní den (viz Příloha č. 19, str. 61) - Slavnostní akademie rozloučení žáků 5. tříd s I.stupněm Rozloučení vycházejících žáků se školou d) Exkurze, přednášky, divadelní představení, koncerty apod. Září: - Zbraně a zbroje gotiky agentura Perštejni (4. 7. ročník) - Divadlo v Dlouhé (1. 3. ročník) Říjen: - Beseda v knihovně výprava za pohádkou (2. ročník) 20

22 - Výlet zámek Žleby (5. ročník) - Toulcův dvůr ekolog.pořad (3. ročník) - Přespolní běh chlapci (6. 8. ročník) - Návštěva ZOO (7. ročník) - Trestní odpovědnost přednáška (9. ročník) - Návštěva knihovny (1., 2. ročník) - Filmové představení (I. stupeň) - Návštěva dopravního hřiště (4., 5. ročník) - Závody plavání (2. 9. ročník) - Pochod Prahou 14 (ŠD) Listopad: - Toulcův dvůr ekologický pořad (1. ročník) - Divadlo Horní Počernice (2., 3. ročník) - Hudební pořad Cesta kolem světa (6., 7. ročník) - Stolní tenis chlapci (8., 9. ročník) - Návštěva knihovny (1., 4. ročník) - PROPREV.prevence sociálně patolog. jevů (4., 5., 7. a 8. ročník) - Klub mladých diváků divadlo Hybernia - Návštěva kosmetického salonu dívky (9. ročník) - Návštěva solné jeskyně (ŠD) - Schola Pragensis výstava (7. 9. ročník) - Návštěva ZOO (ŠD) - AJAX přednášky PČR (2. ročník) - Turnaj stolní fotbal (školní parlament) - Procházka předvánoční Prahou (ŠD) Prosinec: - Planetárium (5. ročník) - AJAX přednášky PČR (2. ročník) - Mikulášský turnaj volejbal, přehazovaná (II.stupeň) - Toulcův dvůr ekolog.pořad (3. ročník) - PROPREV prevence sociálně patolog. Jevů (6. ročník) - Divadlo Gubernia (VIII. A) - Klub mladých diválů Divadlo v Dlouhé - Turnaj ve florbalu chlapci (6. 9. ročník) - Návštěva solné jeskyně (ŠD) - Filmové představení (I. stupeň, 7. ročník,9. B) - Divadlo Horní Počernice (4. ročník) - Přednáška Proti kouření (8. ročník) Leden: - ProSpe prevence sociálně patolog.jevů (4., 5., 7. a 8. ročník) - Lovci a jejich kořist naučný pořad o přírodě (3. 9. ročník) - Návštěva knihovny (3., 4. ročník) - Turnaj ve florbalu chlapci (8., 9. ročník) - Výstava v Národním muzeu (VIII. A) 21

23 - Hudební představení (1. 4. ročník) - Filmové představení (ŠD) Únor: - Výstava v Národním muzeu (VII. B) - ProSpe prevence sociálně patolog.jevů (5., 6., 7. ročník) - Klub mladých diváků Divadlo ABC - Návštěva knihovny (1., 3., 4. ročník) - Divadlo Komedie (6. ročník) - Návštěva ZOO (ŠD) - Turnaj v basketbalu chlapci (8., 9. ročník) - Planetárium (7. ročník) Březen: - Planetárium (6., 8. ročník) - Letiště Kbely naučný pořad o letectví (VIII. B, IX. B) - Škola nanečisto pro budoucí prvňáčky - Divadlo Minor O Madlence (ŠD) - Návštěva knihovny (1., 3., 4.ročník) - Smysly zvířat přírodovědný pořad (3. 9. ročník) - Toulcův dvůr ekolog.pořad (1., 2., 3., 5. ročník) - ProSpe prevence sociálně patolog.jevů (5., 7., 8. ročník) - Turnaj ve stolním fotbalu dívky (školní parlament) - Poetické setkání obvodní kolo recitační soutěže (I.stupeň) - Perníková chaloupka výlet (1. ročník) - Dopravní hřiště (4., 5. ročník) - Soutěž ve florbalu chlapci (8., 9. ročník) - Pražské památky výlet (ŠD) - Turnaj Člověče, nezlob se (ŠD) - AJAX přednáška PČR (2. ročník) - Jarní prázdniny v Desné v Jizerských horách (ŠD) Duben: - Návštěva knihovny (1. 5. ročník) - Dopravní hřiště (4., 5. ročník) - Škola nanečisto pro budoucí prvňáčky - Srdíčkové dny (školní parlament) - Návštěva Hrdličkova muzea (IX. B) - Velikonoční vajíčko soutěž (ŠD) - AJAX přednáška PČR (2. ročník) - Výtvarná výstava v Českém centru (VIII. A) - Turnaj ve stolním tenisu smíšené týmy (6., 7.ročník) - Planetárium (6. ročník) - ProSpe Jak uchránit dítě před drogami (přednáška pro rodiče a pedagogy) - ProSpe prevence sociálně patolog.jevů (VII. B) - Kuličkiáda (ŠD) - Turnaj ve volejbalu dívky (8., 9. ročník) 22

24 - Coca Cola cup fotbalové utkání (8., 9. ročník) - Čarodějnický rej (ŠD) - Duathlon závody (4. 9. ročník) - Turnaj ve Twisteru (školní parlament) Květen: - Poznávací zájezd do Velké Británie (7. 9. ročník) - Planetárium (6. ročník, VIII. B, IX. A) - Letové ukázky dravců přírodovědný pořad (3. 9. ročník) - Turnaj v malé kopané (6. 9. ročník) - ProSpe prevence sociálně patolog.jevů (4., 7., 8. ročník) - Divadlo Horní Počernice (3. ročník) - Škola nanečisto pro budoucí prvňáčky - Návštěva Pražského hradu a Úřadu vlády (V. A) - ProSpe prevence sociálně patolog.jevů (4. ročník, V.B, 7., 8. ročník) - Karlovy Vary minerální prameny (9. ročník) - Jak se dělá tanečník pořad (7. ročník, VIII. B) - Výlet na horu Říp (4. ročník) - Výměnný pobyt ve ŠD Český Krumlov (ŠD) Červen: - Sportovní den (II. stupeň) - Filmové představení (I. stupeň) - Školní výlety Tanvald, Sázava, Častoboř, Ještěd (VII. A, VIII. A, 9. ročník) - Návštěva knihovny (1. 4. ročník) - Divadlo Horní Počernice (4. ročník) - Divadlo v Dlouhé (4. ročník) - Exkurze do TPCA Kolín (VI. B, 7. ročník) - Hrad Točník výlet (I. B, III. B) - ProSpe prevence sociálně patolog.jevů (IV. A, V. B) - Návštěva Středověkého městečka Neporyje (7. ročník) - Úřad práce exkurze (8. ročník) - Návštěva výstavy žákovských prací v Galerii 14 (6. ročník) - Turnaj ve vybíjené smíšená družstva (6. ročník) - Planetáruim (7. ročník) - Slavnostní večeře s rodiči a žáky (IX. B) 9.3 Výchova k udržitelnému rozvoji a environmentální vzdělávání: Výchova k udržitelnému rozvoji je zaměřena: - na vytváření postojů, myšlení a chování žáků k zachování a zkvalitnění životního prostředí a života na Zemi - na propojení základních oblastí života, na rovnováhu mezi ekonomikou, sociálními aspekty a životním prostředím Cíle naplňujeme: - zařazením environmentálního vzdělávání do nosných vyučovacích předmětů 23

25 - výukou na získání zkušeností a vlastního prožitku - projektové vyučování - celoškolní aktivity - využívání středisek a center ekologické výchovy - zabezpečení ekologického provozu školy šetření energií, třídění odpadů, péče o zeleň a květiny Akce školy: - Sběr starého papíru (4x do roka), sběr víček od PET lahví (celoroční soutěž tříd) - Třídění odpadu (plasty, papír, sklo, bioodpad, použité baterie) - Využívání služeb Toulcova dvora v Praze Hostivaři, střediska ekologické výchovy hl. m. Prahy - Sponzorování zvířat v pražské zoo - Mezinárodní den sázení stromů - EKO den výukový program (I. stupeň) Multikulturní výchova: Základní cíle multikulturní výchovy (MKV) má škola zakotveny již v krédu školy: Základní škola je loď, která poskytuje klid, pohodu, ale také vědomosti, znalosti a dovednosti k úspěšnému vyplutí do dalšího života. Současně je útočištěm a oporou při řešení problémů, které děti na této plavbě čekají. Na této lodi je třeba, aby všichni dodržovali tyto zásady: 1. nikdo není lepší ani horší, každý jsme jen jiný! 2. demokracie je nechat druhého mluvit, naslouchat jeden druhému, argumentovat a ne se jen hádat! 3. fyzickou silou se konflikt nevyřeší! 4. Sport je mnohem lepší náplň volného času než drogy! Cíle naplňujeme: - zařazením multikulturní výchovy do nosných vyučovacích předmětů - výukou na získání zkušeností, jejíž podstatou je naučit se porozumět lidem s odlišností, jinakostí (může být dána sociálně, rasou, národností, jazykem, kulturou, náboženství, zkušeností apod.) - vytvářením prostoru pro tolerantní a vstřícné soužití žáků z různých skupin - projektové vyučování - práce školního parlamentu - celoškolní aktivity - třídní aktivity Další akce školy: - účast na nadačních sbírkách Srdíčkové dny (o.s. Život dětem), velikonoční sbírka (o.s. Adra) - Adopce na dálku - Týden pro inkluzi mezinárodní akce (viz Příloha č. 20, str. 63) 24

26 - Projektové dny téma Žijeme Evropě 9.5 Účast školy v rozvojových a mezinárodních programech: V tomto školním roce nebyla škola zapojena do žádného rozvojového a mezinárodního programu. 9.6 Akreditované programy dalšího vzdělávání: Škola nemá akreditované programy DVPP a nenabízí žádné jiné podobné programy. 9.7 Realizované projekty financované z cizích zdrojů: Název programu: Školní program specifické prevence Typ programu: specifická primární prevence a prevence ostatních sociálně patologických jevů Realizátor programu: externí organizace (os.d. PROPREV) Finanční zdroj: hl. m. Praha Dále viz Příloha č. 21, str Péče o zaměstnance: Školení BOZP a PO pro všechny zaměstnance a školení ke vzniku mimořádných událostí a vyhlášení krizového stavu pro všechny zaměstnance Příspěvky z FKSP: příspěvek na očkování proti chřipce, vitamínové preparáty, na závodní stravování, na rekreaci, půjčky, dary při výročích Periodické preventivní prohlídky Výjezdní seminář ke školnímu vzdělávacímu programu Společné vánoční posezení a slavnostní rozloučení se školním rokem Podpora DVPP Setkání důchodců školy 10. VÝSLEDKY INSPEKČNÍ ČINNOSTI ČŠI, PŘÍPADNĚ JINÝCH KONTROL Ve školním roce 2008/2009 na škole neproběhla inspekce ČŠI. 11. ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2008 Zpráva o hospodaření školy v roce 2008 A Příjmy: druh příjmu Kč 1. Dotace z rozpočtu MHMP neinvestiční ,00 2. Dotace z rozpočtu zřizovatele na provoz ,00 3. Vlastní činnost ,04 4. Další doplňková činnost ,00 5. Účelové dotace ,00 25

27 Příjmy celkem ,04 B Výdaje: Státní rozpočet druh výdaje Kč 1. Náklady na platy a OON ,00 Zákonné odvody ,00 ONIV-učebnice,pomůcky, plavání, ,00 vzdělávání pedagogů Celkem ,00 zůstatek: 396,00 Kč Tato částka byla dle pokynu MHMP odvedena na účet hl.m. Prahy. Rozpočet zřizovatele, druh výdaje Kč vlastní činnost, dotace 2.,3.,5. Materiál, drobný majetek ,09 Energie ,00 Opravy a udržování ,20 Cestovné 3.603,00 Služby ,12 Reprezentace 3.940,13 Majetek - odpisy ,50 Mzdové náklady ,00 Ostatní (pojištění, bankovní poplatky) ,00 Celkem ,04 zůstatek: 0 Kč Doplňková činnost Kč 3. Mzdové náklady ,00 Energie ,00 Materiál 1.537,17 Celkem ,17 zůstatek: ,83 Kč. Zisk z doplňkové činnosti byl po schválení Zastupitelstvem MČ Praha 14 rozdělen do fondů. Výdaje celkem ,21 Fondy: V roce 2008 bylo z fondů organizace čerpáno: Fond odměn Fond reprodukce majetku Rezervní fond FKSP 0,00Kč 0,00Kč 0,00Kč ,53Kč 26

28 Zůstatky k : Fond odměn ,00Kč Fond reprodukce majetku ,89Kč Rezervní fond ,76Kč FKSP ,56Kč Účelová dotace: V roce 2008 byl organizaci navýšen rozpočet o účelové neinvestiční dotace: 1. Na projekt Školní program specifické prevence o ,00 Kč 2. Na integraci žáků pro asistenty pedagoga, další speciální péči a pomůcky ve výši 6.700,00 Kč. Tyto prostředky byly plně vyčerpány a využity dle pokynů. Kontroly: V termínu byla pracovníky Úřadu Městské části Praha 14, odboru interního auditu, provedena veřejnosprávní kontrola. Kontrola byla provedena na žádost ředitelky školy, neboť od poslední kontroly v roce 2006 došlo ve škole ke změně ředitelky i hlavní účetní. Cílem kontroly bylo především upozornit kontrolovanou osobu na vnitřní směrnice a instrukce zřizovatele, které jsou pro příspěvkové organizace závazné. Přílohy (str. 65): - Výkaz zisku a ztráty PO k Rozvaha PO k

29 12. PŘÍLOHY 1. Charakteristika školy informační bulletin str Zpráva o činnosti školské rady ve školním roce 2008/2009 str Hodnotící zpráva ŠVP ZV str Pamětní list na zápis do 1. třídy str Naše cesta do Londýna str Minimální preventivní program str Plán činnosti prevence na školní rok 2008/2009 str Hodnocení prevence sociálně patologických jevů str Hodnocení práce školní družiny str Zájmová činnost str Strategie výchovného poradenství pro školní rok 2008/2009 str Další vzdělávání pedagogických pracovníků str Srdíčkový den str Pomáhat je radost str Hodnocení časopisu Kachlíkárna (2008/2009) str Adopce na dálku str Sponzorování v pražské zoo str Den sázení stromů str Sportovní den str Týden pro inkluzi str Hodnotící zpráva z projektu str Účetní závěrka, Výkaz zisku a ztráty, Rozvaha str

30 Podklady pro výroční zprávu zpracovaly: zástupkyně ředitelky: výchovná poradkyně: metodik prevence: vedoucí vychovatelka ŠD: Mgr. Hana Maláčková Mgr. Ivana Braunová Mgr. Jiří Erml Anna Veselá Zprávu o hospodaření školy v roce 2008 zpracovala: ekonomka školy: Ing. Eva Janíčková Další podklady poskytly vyučující: Marta Hodošová, Mgr. Jaromír Horníček, Mgr. Magdaléna Kubínová, Hana Kuthanová, Mgr. Zoja Liznerová, Jana Müllerová, Dana Seifertová, Mgr. Dagmar Tomanová a Mgr. Hana Vaňharová. Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2008/2009 zpracovala: V Praze Mgr. Eva Hradská ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 byla schválena pedagogickou radou dne a Školskou radou dne

31 Charakteristika školy informační bulletin Příloha č. 1 Po letních prázdninách, kdy se v budově pilně pracovalo, se 1. září 2008 naše základní škola opět otevřela pro své žáky, rodiče a návštěvníky. V letošním školním roce se bude v 18 třídách učit asi 370 žáků (mezi nimi i 43 prvňáčků). Vážení rodiče, chtěla bych Vás touto cestou seznámit s organizací školního roku a s některými novinkami, které budeme postupně zavádět do výuky a celkového života ve škole. Mgr. Eva Hradská, ŘŠ V letošním školním roce v souladu s RVP ZV pokračujeme na prvním stupni v 1. a 2. třídách a na druhém stupni v 6. a 7. třídách ve výuce podle vlastního ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU pro základní vzdělávání (dále jen ŠVP ZV). V ostatních třídách vyučujeme podle programu ZÁKLADNÍ ŠKOLA. Ve školní družině je pro školní rok 2008/2009 v souladu se školským zákonem, s vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, a po dohodě se zřizovatelem stanovena úplata ve výši 150,- Kč měsíčně. Pro žáky 5. a 9. tříd jsme nově připravili přípravné kurzy k přijímacím zkouškám na střední školy a víceletá gymnázia (z českého jazyka a matematiky), které začnou v říjnu. Novinkou pro žáky, rodiče a veřejnost budou prosincové vánoční trhy a červnová zahradní slavnost. V letošním roce se uskuteční v souladu se školským zákonem vlastní hodnocení školy. Dotazníkové šetření mezi žáky, rodiči a učiteli proběhne v měsících leden březen Výsledky a závěry budou zveřejněny nejpozději v říjnu Školní rok 2008/2009 Vedení školy a provozní úsek Ředitelka školy: Mgr. Eva Hradská Statutární zástupce školy: Mgr. Hana Maláčková Hospodářka: Školník: Ekonomka školy: Třídní učitelé I. A Bc. Petra Žáková I. B Lada Dlubalová II. A Jitka Svobodová II. B Iva Lefflerová III. A Mgr. Dagmar Tomanová III. B Jana Müllerová IV.A Mgr. Zoja Liznerová IV. B Hana Vaňharová V. A Marta Hodošová V. B Dana Seifertová VI. A Mgr. Magdaléna Kubínová VI.B Mgr. Ivana Braunová VII.A Hana Kuthanová VII.B Mgr. Zita Dayefová VIII.A Mgr. Jarmila Marešová Věra Ovsíková Jiří Hladík Ing. Eva Janíčková VIII.B Mgr. Jaroslava Heřmanová IX.A IX.B Mgr. Hana Chrastilová Mgr. Vlasta Jindrová Netřídní učitelé Mgr. Jiří Erml, Mgr. Jaromír Horníček, Mgr. Mario Serpionov, PaedDr. Jan Šafář (do ), Mgr. Hana Vlasáková, Mgr. Vladimír Drahokoupil (od ) Výchovné poradensktví: Výchovný poradce: Mgr. Ivana Braunová Poradce k volbě povolání: Mgr. Ivana Braunová Metodik prevence: Mgr. Jiří Erml Konzultace po předchozí domluvě Spolupráce s PPP pro Prahu 9 a 14, U Nové školy 871, Praha 9 Vysočany tel.: , Školní stravování Vedoucí školní jídelny: Marie Šroubková Vedoucí kuchařka: Eva Zemanová Školní jídelna je otevřena od 11, 40 hod do 14, 00 hod. O vedlejších prázdninách není ŠJ v provozu (v souladu s 119 zák. č. 561/2004 Sb., školského z.) Školní družina Vedoucí vychovatelka: Anna Veselá Vychovatelky: Ivana Bečvářová Danuše Cihlářová Štěpánka Urbánková Provoz školní družiny: Ranní družina: 6,30 7,40 hod Odpolední družina: 11,40 17,00 hod Zájmové kroužky Kroužky organizované školou: angličtina hrou pro 2. třídy hudebně pohybový kroužek pro třídy keramika pro třídy keramika pro třídy školní sportovní klub pro II. stupeň fotografický kroužek Kroužky organizované jinými subjekty: jazyková agentura Camberwell angličtina pro prvňáky dětské centrum Fialka: aerobic, hip hop, španělština, florbal, míčové hry, keramika kurz juda a sebeobrany pěvecký sbor Čtyřlístek Organizace školního roku 1. pololetí: pondělí čtvrtek pololetí: pondělí úterý Prázdniny, svátky a ostatní volno Podzimní prázdniny: (po) a (st) Den vzniku samostatného čs. státu

32 Ředitelské volno: (čt) a (pá) Státní svátek: (po) Den boje za svobodu a demokracii Vánoční prázdniny: (po) (pá) Vyučování začne (po) Pololetní prázdniny: (pá) Jarní prázdniny: 2.3. (po) (ne) Velikonoční prázdn.: 9.4 (čt) a (pá) Svátek: (po) Velikonoční pondělí Svátek: (pá) Svátek práce Státní svátek: (pá) Den vítězství Další důležité dny: Barevný den: v týdnu od do Vánoční dílny: středa Vánoční trhy: čtvrtek Týden otevřených dveří: od 5.1. (po) do (pá) a škola nanečisto Zápis do 1. tříd: čtvrtek a pátek LVK: (termín bude upřesněn) Projektový den: čtvrtek Sportovní den: pondělí Zahradní slavnost: červen 2009 (termín bude upřesněn) Přijímací zk. na SŠ: od (po) do (pá) (i víceletá gymnázia) další kola vyhlašují jednotlivé SŠ talentové zkoušky: konzervatoře: od do ŠVP jarní: od (so) do (ne) Setkávání s bud. prvňáčky: 3 setkání v březnu květnu Schůzky s rodiči žáků budoucích 1. tříd: středa Další akce vyhlašujeme v průběhu roku. Pedagogické rady: Třídní schůzky: (po) do každý TU (st) (st) (st) (st) (st) (st) (st) červen 2009 dle potřeb (po) třídy JAKÁ JSME ŠKOLA Škola se nachází v klidném prostředí ve starší vilové zástavbě Hloubětín; 5 minut pěšky od stanice metra B Hloubětín; je bezpečně dostupná žákům i ze vzdálenějšího okolí. V blízkosti školy se nachází plavecký bazén a hloubětínský les. Plně organizovaná škola rodinného typu, která odbourává anonymitu a umožňuje lepší komunikaci mezi školou a jejími zákazníky. 18 tříd; vždy po dvou paralelních v ročníku. 20% žáků je z mimospádové oblasti Výuka anglického jazyka povinně od 3. ročníku; skupiny anglického jazyka podle výkonnosti. Pro 1. a 2. třídy formou zájmových útvarů. Volitelné předměty pro žáky tříd (německý jazyk, literární seminář, společenskovědní seminář, cvičení z matematiky, informační technologie, sportovní hry); podle zájmu žáků každoročně nabídku rozšiřujeme a obměňujeme Pro žáky 9. a 5. ročníku Přípravné kurzy z ČJ a M k přijímacím zkouškám na SŠ a víceletá gymnázia Zájmové kroužky organizované školou a ve spolupráci s jinými subjekty Výuka informačních technologií povinně od 6. třídy Služby školní psycholožky Profitesty žáků 9. a 6. tříd Ozdravné pobyty a školy v přírodě Lyžařský kurz pro žáky II. stupně Výuka plavání ve třídách na I. stupni Žákovská rada Školní časopis Kachlíkárna Klub mladých diváků Školní klub vybavený počítači s přístupem na internet; čítárna, herna s fotbálkem Účast v předmětových a sportovních soutěžích Různé tematické exkurze, výlety, koncerty a výstavy Prezentace žákovských prací výtvarné výstavy, den otevřených dveří Projekty a tematické dílny Celostátní testy SCIO pro žáky 6. a 9. tříd Víkendové akce semináře, soustředění, soutěže Projekt Adopce na dálku Areál školních hřišť a zahrady i pro veřejnost, pronájmy tělocvičny a tříd ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9 - HLOUBĚTÍN, HLOUBĚTÍNSKÁ 700 Kontakty: Základní škola tel./ fax: tel: (řed.) Školní jídelna tel: Školní internet web: 31

33 Charakteristika ŠVP ZV Náš ŠVP vychází z tradic, možností a materiálního vybavení školy. Prioritou je co nejlépe připravit žáky pro další život a motivovat je k celoživotnímu učení, přičemž klademe důraz na všestranný rozvoj každého dítěte podle jeho schopností a možností. Je koncipován tak, aby vytvářel co nejlepší předpoklady pro utváření a postupné rozvíjení klíčových kompetencí žáků na úrovni, která je pro ně dosažitelná. V etapě základního vzdělávání jsou za klíčové považovány: - kompetence k učení - kompetence k řešení problémů - kompetence komunikativní - kompetence sociální a personální - kompetence občanské - kompetence pracovní Cíle základního vzdělávání, naplňované prostřednictvím učiva v jednotlivých předmětech, se snažíme uskutečňovat v podmínkách pozitivního klimatu školy. Každý žák, učitel i rodič by měl cítit ke škole partnerský vztah a důvěru. U žáků je důraz kladen na jejich individualitu a současně na schopnost tolerance k ostatním. Toto je deklarováno krédem naší školy: Krédo školy Základní škola je loď, která poskytuje klid, pohodu, ale také vědomosti, znalosti a dovednosti k úspěšnému vyplutí do dalšího života a současně je útočištěm a oporou při řešení problémů, které na této plavbě děti čekají. Na této lodi je třeba, aby všichni dodržovali tyto zásady: 1. Nikdo není lepší ani horší, každý jsme jen jiný! 2. Demokracie je nechat druhého mluvit, naslouchat jeden druhému, argumentovat a ne se jen hádat! 3. Fyzickou silou se konflikt nevyřeší! 4. Sport je mnohem lepší náplň volného času než drogy! Výuka cizích jazyků Jsme si vědomi, jak důležitá je v dnešní době znalost cizích jazyků. Proto začínáme již od těch nejmenších. Anglickému jazyku se naši žáci učí již od prvního ročníku formou zájmového kroužku, od třetí třídy pak povinně v předmětu anglický jazyk. Pokud budou mít zájem, mohou v 6. třídě začít s německým nebo ruským jazykem. Informační a komunikační technologie V dnešní rychle se rozvíjející a měnící se společnosti je také potřeba, aby pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem byl žák vybaven kompetencemi k využívání různých informačních prostředků a technologií. S prací na počítačích se naši žáci budou seznamovat již od prvního ročníku v rámci jednotlivých předmětů; v 5. a 6. ročníku v povinném předmětu informatika a od 7. ročníku ve volitelném předmětu informační technologie, ve kterých, žáci získají základy a základní úroveň informační gramotnosti. Osvojené kompetence uplatní žáci při zavádění IT do ostatních předmětů. Vzdělávání žáků se spec. vzdělávacími potřebami Péče o tyto žáky se uskutečňuje formou individuální integrace v našich běžných třídách. Je zajištěna spoluprací zejména třídních učitelů s výchovnou poradkyní a školním poradenským zařízením. Učitelé jsou vyškolení k rozpoznání a kompenzaci vývojových poruch učení a chování. Žáky ve výuce zohledňujeme podle míry jejich znevýhodnění; sestavujeme individuální vzdělávací plány pro jednotlivé žáky. Žáci pracují s kompenzačními pomůckami, které zohledňují jejich speciální vzdělávací potřebu. Organizujeme kroužky náprav specfic. poruch učení. Individuální požadavky žáků Povinnými a volitelnými předměty, nabídkou volnočasových aktivit (i ve spolupráci s jinými subjekty), různými tematickými exkurzemi a novými metodami práce (např. zaváděním žákovských projektů), chceme našim žákům umožnit naplnit všechny cíle základního vzdělávání. Individuálním požadavkům žáků vycházíme vstříc i v dalších aktivitách; např. účast v soutěžích

34 Příloha č. 2 Zpráva o činnosti školské rady ve školním roce 2008/2009 Školská rada při ZŠ Hloubětínská se v tomto školním roce sešla dvakrát: a Na říjnové schůzce schválila výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2007/2008, doplňky k řádu školy a zvolila přípravný výbor pro konání voleb do školské rady na funkční období Klíčovým úkolem bylo zvolení nových členů z řad rodičů, kteří byli osloveni formou letáku a prostřednictvím internetových stránek naší školy. O tuto práci byl ze strany rodičů malý zájem, přesto se podařilo získat jednoho nového rodiče. Stávající předseda školské rady odstoupil ze své funkce, ale o práci ve školské radě jako řadový člen projevil zájem a byl také za rodiče zvolen. Za zřizovatele byli Radou MČ Praha 14 jmenováni na základě usnesení č. 558/RMČ/2008 ze dne na nové funkční období také 2 zástupci. I učitelé volili své zástupce. V tajných volbách, které se konaly byla zvolena jedna nová členka a jedna stávající byla potvrzena. Složení školské rady na funkční období : - za zřizovatele: Vladimíra Petzoldová Miroslav Žák - za zákonné zástupce žáků: Jan Dvořák Michal Pospíšil - za pedagogické pracovníky:marta Hodošová Mgr. Magdaléna Kubínová se školská rada sešla již v novém složení a zvolila ze svých řad nového předsedu. Stal se jím p. Michal Pospíšil, který nahradil stávajícího předsedu p. Jana Dvořáka, odstupujícího z funkce předsedy z rodinných důvodů. Na této schůzce ŠR byl ještě prodiskutován celkový výčet realizovaných oprav v areálu školy, které proběhly v průběhu školního roku, a plán možných úprav pro příští školní rok. Dále ŠR vzala na vědomí zprávu ředitelky školy Mgr. Evy Hradské o plánovaných prázdninových opravách školy a výhledový plán dalších možných úprav školy. Paní ředitelka se v této souvislosti obrátila na přítomné členy Rady s prosbou o pomoc při získání finanční dotace prostřednictvím grantu z EU. Ředitelka školy seznámila členy ŠR s plánem školních akcí připravovaných na závěr školního roku a zmínila také dotazníkovou akci v rámci evaluace školy, která proběhla na jaře tohoto školního roku. V závěrečné diskuzi členové Školské rady projevili zájem o častější schůzky, aby se zefektivnila jejich práce v příštím období. Podklady poskytly: Marta Hodošová a Mgr. Magdaléna Kubínová 33

35 Hodnotící zpráva ŠVP ZV Příloha č. 3 Školní vzdělávací program naší školy vychází z cílů Rámcového vzdělávacího programu se změnami provedenými k Obsahuje krédo naší školy. Škola je definována jako škola rodinného typu, jejíž výhodou je možnost snadnější komunikace a odbourání anonymity. Přehledně jsou zpracovány vzdělávací a výchovné cíle. Kompetence jsou uvedeny v tabulkách srozumitelnou formou. V Školním vzdělávacím programu je začleněna výuka žáků se speciálními potřebami. Průřezová témata jsou obsažena v jednotlivých ročnících. Časová dotace jednotlivých vyučovacích předmětů v učebních plánech odpovídá požadavkům a možnostem naší školy. Učební osnovy vycházejí z Rámcově vzdělávacího programu. Jsou přehledně uvedeny po jednotlivých předmětech. Povinně volitelné předměty, nepovinné předměty a zájmové kroužky jsou organizovány na základě zájmu žáků a dle možností školy. Kapitola hodnocení žáků odpovídá pravidlům pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, vychází z vyhlášky č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění školní docházky ve znění pozdějších předpisů. Formální stránka Školního vzdělávacího programu je přehledně zpracována, využívá různých typů a velikostí písma, tabulek, což přispívá k lepší přehlednosti dokumentu. Orientaci v textu usnadňuje úvodní obsah. Zpracovaly: Dana Seifertová Mgr. Zoja Liznerová Mgr. Dagmar Tomanová Mgr. Hana Vaňharová Jana Müllerová 34

36 Pamětní list na zápis do 1. třídy Příloha č. 4 Pamětní list pro na zápis do 1. třídy Základní škola, Praha 9 Hloubětín, Hloubětínská ledna

37 Naše cesta do Londýna Příloha č. 5 V pondělí 4.května 2009 nastal tolik očekávaný čas. Děti z naší školy se spolu se dvěma pedagogy a lékařkou pohodlně usadily do autobusových sedaček a vydaly se na cestu za kanál. Vyjeli jsme totiž na krátký poznávací zájezd do Velké Británie. Vedle nás s námi v luxusním autobusu cestovaly ještě děti s doprovodem ze ZŠ Klobouky u Brna. Začali jsme nočním přejezdem Německa a částí Belgie, abychom v dopoledních hodinách zastavili ve starobylém klidném belgickém městečku Bruggy. Město je podobné Benátkám tím, že podobně jako Benátky leží na vodních kanálech. Zde jsme se prošli, prohlédli si památky a byla zde i možnost utratit něco z peněžních zásob. Ostatně nakupování se i dále stalo velkým hitem zájezdu. Po prohlídce a odpočinku jsme vyrazili na cestu do Francie Calais kde jsme v hotelu Formule 1 strávili svou první zahraniční noc. Druhý den nám v dopoledních hodinách jel trajekt na britské ostrovy. Většina dětí se na trajektu plavila poprvé, byl to tedy zážitek pro některé méně zajímavý, moře v kanále La Manch nebylo právě klidné, ale cestu jsme ustáli, bílé skály doverské nás vítaly slunečním svitem a my jsme jeli vstříc dalším zážitkům. Po prohlídce doverského hradu a krátkém odpočinku jsme se vydali do přístavního městečka Hastings, které je známé svou pašeráckou minulostí. Zde jsme si prohlédli pašerácké jeskyně, něco pojedli a asi po hodince cesty jsme dojeli do místa našeho pobytu Londýna. Zde si nás rozebraly rodiny, u kterých jsme dvě noci přespávali a které se o nás po celou dobu pobytu v Londýně staraly. Děti měly možnost oprášit své jazykové znalosti, podívat se, jak se bydlí a žije v jiné zemi a navázat nová přátelství. Na prohlídku Londýna jsme měli 2 dny, které jsme využili naprosto 36

38 maximálně. Prohlédli jsme si hlavní londýnské památky Tower, City of London, katedrálu sv. Pavla, London Eye, projeli jsme se double decker busem, pokusili jsme se zvednout zlatou cihlu v Bank of London, prošli jsem si londýnská muzea, která jsou oproti našim muzeím interaktivní a je možné si zde téměř vše osahat a vyzkoušet, v londýnské čtvrti Greenwich jsem si srovnali přesný čas a prohlédli nultý poledník. Někteří fotbalový nadšenci si šli prohlédnout Stamford Bridge domácí stadion fotbalového klubu Chelsea. Určitě jsem ve svém výčtu na spoustu památek zapomněla, ale zážitků bylo moc. Nesmím zapomenout na nákupy, které jsem již zmínila. Nákup a shoppingování se setkalo s velikým ohlasem (pouze s povzdechem, že na něj bylo málo času ). Velká Británie nám ukázala všechny druhy svého počasí, teď už víme, že se zde velice rychle střídá déšť se sluncem, vítr, teplo, zima, prostě vše, co počasí dokáže. Cesta zpět vedla opět trajektem přes kanál tentokrát v nočních hodinách, Francii, Belgii a Německo do České republiky. V sobotu 9.5. kolem 15 hodiny jsme unavení, ale spokojení a plní zážitků a vzpomínek dorazili před školu. Nastalo loučení s novými kamarády z Moravy a naopak vítání se svými rodiči, sourozenci, prarodiči či kamarády. Domnívám se, že výlet se vydařil a že vzpomínky, které na něj zůstanou, nezapadnou a v případě potřeby pomohou dětem orientovat se v Evropě. Mgr. Hana Maláčková 37

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017 Oblast kariérového poradenství. v rámci hodin Pracovních činností podávat žákům informace o činnostech v souvislosti s volbou povolání, o přijímacím řízení,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Národní škola (č.j /97-20) blíže viz textová část bod 1.1.

Národní škola (č.j /97-20) blíže viz textová část bod 1.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 1.1.2002) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 3. Charakteristika školy

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (úprava

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, 793 83 Jindřichov 457, okres Bruntál PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Od 1. 9. 2016 je ustanoven školní pracovník, pomocník pro styk s PPP

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV 12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život č. j. 826/2007 Škola: Ředitel školy: Koordinátoři ŠVP ZV: Základní škola a mateřská škola Brno, Blažkova

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

Výroční zpráva. ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004

Výroční zpráva. ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004 Základní škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) Výroční zpráva ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004 Zpráva je vypracována

Více

Dodatek č. 2 ŠVP ZV Zelená škola (změny RVP ZV 2016)

Dodatek č. 2 ŠVP ZV Zelená škola (změny RVP ZV 2016) Dodatek č. 2 ŠVP ZV Zelená škola (změny RVP ZV 2016) účinný od 1.9. 2016 Škola: Základní škola Nové Sedlo, okres Sokolov, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Josef Sekyra Dodatek k ŠVP ZV č. 2 byl

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Agropodnikání Přírodovědné lyceum Veřejnosprávní činnost. Směrnice k udělování individuálního vzdělávacího plánu Individuální vzdělávací plán

Agropodnikání Přírodovědné lyceum Veřejnosprávní činnost. Směrnice k udělování individuálního vzdělávacího plánu Individuální vzdělávací plán Střední odborná škola, Stříbro, Benešova 508 Benešova 508, 349 01 Stříbro IČO: 68783728, DIČ: CZ68783728, REDIZO: 600 009 980 tel: +420 374 630 210, email: skola@sosstribro.cz, www.sosstribro.cz Agropodnikání

Více

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Rozdělení úkolů podle důležitosti: 1. Úkoly důležité 2. Úkoly 3. Úkoly ostatní a nahodilé Termín plnění Úkol ZÁŘÍ 2015 09. Zpracovat plán kariérového poradenství

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

Celoroční plán školní rok 2015/2016

Celoroční plán školní rok 2015/2016 I. Nejdůležitější úkoly Celoroční plán školní rok 2015/2016 Nejdůležitější úkoly vycházejí především ze Strategie vzdělávání, Plánu dlouhodobého rozvoje školy 2015 2017 a Výroční zprávy o činnosti školy

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

POSTUP PŘI REALIZACI INDIVIDUÁLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ŠKOLY Platnost od: Schválil/a:

POSTUP PŘI REALIZACI INDIVIDUÁLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ŠKOLY Platnost od: Schválil/a: 1. Legislativní východiska Zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( Školský zákon) ve znění pozdějších předpisů. Platné metodické prováděcí předpisy.

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Školní učební plán je koncipován tak, aby dodržoval rámcový učební plán a zároveň naplňoval profilaci školy, její cíle a úkoly. Naše škola je zaměřením sportovní, ale

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2011-2012 Lutín, září 2011 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 byl projednán pedagogickou radou a zapsán pod čj. 159/30/8/2016.

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 byl projednán pedagogickou radou a zapsán pod čj. 159/30/8/2016. Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Učit se s radostí Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola T. G. Masaryka Borohrádek, příspěvková organizace Ředitelka

Více

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Výchovný poradce: Mgr Alena Pitnerová Ředitelka školy: Mgr. Marie

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TUPOLEVOVA Dobratická 525, 199 00 Praha Letňany, odloučené pracoviště MŠ Havířovská 476, Praha 9 tel.: 286 920 533, e-mail: reditel@tupolevka.cz, http:// www.tupolevka.cz

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma: ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Název: Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Č.j.: 1572/2013/ZŠ

Více