Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Dobré základy úspěch v dalším životě Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Dobré základy úspěch v dalším životě Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání"

Transkript

1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Dobré základy úspěch v dalším životě Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice, Průběžná 116 Ředitelka školy: Mgr. Hana Dolejší Platnost dokumentu: od Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne a zapsán pod čj.: ZŠ 201/13 V Táboře dne Mgr. Hana Dolejší, ředitelka školy Tímto dodatkem se upravuje školní vzdělávací program ZŠ a MŠ Tábor-Čekanice ve znění platných dodatků od takto: Jednotlivé části učebních osnov vyučovacích předmětů se ruší, mění nebo doplňují takto: 1

2 Vzdělávací oblast:matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 4. Číslo a početní operace UČIVO VÝSTUPY PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY Celek, část, zlomek Polovina, čtvrtina, třetina, pětina, desetina Řešení a tvorba slovních úloh k určování poloviny, čtvrtiny, třetiny, pětiny, desetiny z celku Čitatel, jmenovatel, zlomková čára vysvětlí a znázorní vztah mezi celkem a jeho částí vyjádřenou zlomkem na příkladech z běžného života využívá názorných obrázků k určování 1/2,1/4, 1/3, 1/5, 1/10 celku vyjádří celek z jeho dané poloviny, čtvrtiny, třetiny, pětiny, desetiny porovná zlomky se stejným jmenovatelem (poloviny, čtvrtiny, třetiny, pětiny, desetiny) Další náměty do výuky: - skládání origami - mozaiky - krájení dortu, pizzy - zlomkovnice 2

3 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 5. Číslo a početní operace UČIVO VÝSTUPY PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY Řešení a tvorba slovních úloh k určování celku z dané poloviny, čtvrtiny, třetiny, pětiny, desetiny Využití názorných obrázků (např. čtvercová síť, kruhový diagram, číselná osa) vyjádří celek z jeho dané poloviny, čtvrtiny, třetiny, pětiny, desetiny sčítá a odčítá zlomky se stejným jmenovatelem (poloviny, čtvrtiny, třetiny, pětiny, desetiny) pomocí názorných obrázků a tyto početní operace zapisuje Další náměty do výuky: - krájení dortu, pizzy zlomkovnice Desetinné číslo Porovnávání desetinných čísel Využití názorných obrázků (např. čtvercová síť, kruhový diagram, číselná osa) Číselná osa (kladná a záporná část) vysvětlí a znázorní vztah mezi celkem a jeho částí vyjádřenou desetinným číslem na příkladech z běžného života přečte, zapíše, znázorní desetinná čísla v řádu desetin a setin na číselné ose, ve čtvercové síti nebo v kruhovém diagramu porovná desetinná čísla v řádu desetin a setin znázorní na číselné ose, přečte, zapíše a porovná celá 3 Další náměty do výuky:

4 Měření teploty, vyjádření dlužné částky čísla v rozmezí 100 až nalezne reprezentaci záporných čísel v běžném životě pozorování a měření 4

5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník: 1. Místo, kde žijeme UČIVO VÝSTUPY PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY Riziková místa a situace rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí OSV - Řešení problémů Lidé kolem nás Soužití lidí projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i nedostatkům VDO Principy demokracie Finanční gramotnost pozná české mince a bankovky uvádí příklady využití platební karty odhaduje cenu základních potravin a celkovou cenu nákupu MeV Kritické čtení a vnímání mediálního sdělení Člověk a jeho zdraví Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí ví, co dělat v případě úrazu, ovládá způsob komunikace s operátory tísňových linek ví, kdy použít čísla tísňového volání Dopravní výchova rozezná nebezpečí různého charakteru určí bezpečná místa pro hru a trávení volného času 5

6 uplatňuje základní pravidla bezpečného chování jedná tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných uplatňuje bezpečné způsoby pohybu a chování v silničním provozu při cestě do a ze školy, charakterizuje nebezpečná místa 6

7 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník: 2. UČIVO VÝSTUPY PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY Místo kde žijeme Riziková místa a situace Armáda určí místo, které je vhodné pro hry seznámí se s důležitostí armády pro stát VDO Občan, společnost, stát EGS Jsme Evropané Lidé kolem nás Soužití lidí- mezilidské vztahy,obchod komunikace Chování lidí pravidla slušného chování Finanční gramotnost projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i nedostatkům pozná české mince a bankovky uvede příklad využití platební karty odhadne cenu základních potravin a celkovou cenu nákupu učí se odhadnout cenu nákupu, seznamuje se s penězi, kapesné a jeho využívání používá peníze v běžných situacích rozlišuje základní rozdíly mezi lidmi, obhájí a odůvodní své názory OSV Mezilidské vztahy Komunikace Řešení problému Hodnoty, postoje MuV - Multikulturalita Lidé a čas Orientace v čase a časový řád určování času, kalendář, generace,denní režim, roční období orientuje se v čase kalendářní rok, školní rok dodržuje denní režim, zná jeho důležitost, učí se střídat svou školní práci s odpočinkem 7

8 Rozmanitost přírody Rizika v přírodě stručně charakterizuje specifické přírodní jevy a z nich vyplývající rizika vzniku mimořádných událostí, v modelové situaci prokáže schopnost se účinně bránit učí se rozeznávat nebezpečí různého charakteru, využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného času, učí se ovládat způsoby komunikace s operátory tísňových linek 8

9 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník: 3. UČIVO VÝSTUPY PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY Místo, kde žijeme Škola Riziková místa a situace Naše vlast Armáda zná riziková místa v okolí školy umí řešit rizikové situace seznámí se s činností a úkoly armády ČR Lidé kolem nás Soužití lidí Principy demokracie Finanční gramotnost Chování lidí Etické zásady, ohleduplnost Rizikové situace, rizikové chování projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i nedostatkům zkontroluje, kolik peněz je vráceno při placení vlastními slovy vyjádří, co znamená, že je banka správce peněz umí řešit rizikové situace, rozpozná rizikové chování ovládá vlastní emoce, snaží se předcházet konfliktům 9

10 Člověk a jeho zdraví Péče o zdraví Správná výživa První pomoc Osobní bezpečí Rizika v přírodě Mimořádné události Rozmanitost přírody Ohleduplné chování k přírodě a ochrana přírody Rizika v přírodě seznámí se s vhodnou skladbou potravy, se způsoby uchovávání potravin osvojí si prevenci nemocí a úrazů, umí seochránit před infekčními nemocemi rozezná nebezpečí různého charakteru využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného času ovládá způsoby komunikace s operátory tísňových linek zná rizika spojená s ročními obdobími a sezónními činnostmi rozezná mimořádné události způsobené přírodními vlivy a osvojí si ochranu před nimi 10

11 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Přírodověda Ročník: 4. Lidé kolem nás UČIVO VÝSTUPY PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY Finanční gramotnost Právo a spravedlnost Člověk a jeho zdraví Zdravý životní styl odhadne a zkontroluje cenu nákupu a vrácené peníze zkontroluje, kolik peněz je vráceno při placení vlastními slovy vyjádří, co znamená, že je banka správce peněz porovná svá přání a potřeby se svými finančními možnostmi sestaví jednoduchý osobní rozpočet uvede příklady základních příjmů a výdajů domácnosti armáda ČR - zná základní úkoly armády obrana vlasti a pomoc při živelných katastrofách. seznámí se se správnou výživou osvojí si výběr a způsoby uchovávání potravin uvede příklady vhodné skladby stravy osvojí si pitný režim 11

12 Partnerství, manželství, rodičovství, základy sexuální výchovy Návykové látky, hrací automaty a počítače Situace hromadného ohrožení seznámí se nemocemi přenosnými a nepřenosnými, s ochranou před infekcemi přenosnými krví (hepatitida, HIV/AIDS) prevence nemocí a úrazů, první pomoc charakterizuje rodinu, vztahy v rodině, partnerské vztahy, osobní vztahy, etickou stránku vztahů, etická stránku sexuality ví, co je závislost naučí se odmítání návykových látek seznámí se s nebezpečím komunikace prostřednictvím elektronických médií ví, co je evakuace obyvatel a evakuační zavazadlo, ví, co je terorismus a anonymní oznámení uvede přírodní jevy i jiné situace, které mohou ohrozit lidské zdraví a životy, vymezí (vybere z příkladů) vhodný způsob ochrany v modelových situacích ohrožení přivolá pomoc i pomůže jiným v modelových situacích prokáže schopnost vhodně reagovat na pokyny dospělých a jednat v souladu s pravidly ochrany v modelových situacích uvede postup v případě ohrožení varovný signál, zkouška sirén Dopravní výchova uvede základní ochranné prvky v silniční dopravě v roli chodce a cyklisty, cíleně je používá, vnímá 12

13 dopravní situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí odpovídající závěry pro své chování jako chodec a cyklista charakterizuje bezpečné a ohleduplné jednání v prostředcích hromadné přepravy a při akcích školy je uplatňuje v modelových situacích (vycházka, výlet) vyhodnotí nebezpečná místa v silničním provozu a v hromadné dopravě (v méně známých místech obce, v neznámých místech mimo obec) a určuje vhodný způsob bezpečného chování Osobní bezpečí, první pomoc rozpozná životu ohrožující zranění charakterizuje na příkladech rozdíly mezi drobnými, závažnými a životu ohrožujícími zraněními 13

14 Vzdělávací oblast:člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Přírodověda Ročník: 5. Lidé kolem nás Právo a spravedlnost Vlastnictví Finanční gramotnost Člověk a jeho zdraví UČIVO VÝSTUPY PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY žák zná základní principy demokracie seznámí se s politickými stranami ví, jak pomoci sociálně slabým, nemocným lidem pozná, co je korupce seznámí se s právní ochranou občanů a majetku včetně nároku na reklamaci, soukromého vlastnictví, duševních hodnot umí používat peníze v běžných situacích odhadne cenu nákupu pozná, co si může a nemůže koupit zkontroluje cenu nákupu zná příjmy a výdaje rodiny ví, co je hotovostní a bezhotovostní platba umí vysvětlit, proč spořit pozná, kdy a kde si půjčit peníze ví, jak se splácí dluhy umí vybrat a skladovat vhodné potraviny dodržuje pitný režim ví, co jsou přenosné a nepřenosné nemoci zná, jak se chránit před nemocemi přenosnými krví ví, co je hepatitida, HIV/AIDS seznámí se se základy sexuální výchovy zná, jaká je etická stránka sexuality zná nebezpečí komunikace prostřednictvím 14 OSV Poznávání Sebepoznávání Seberegulace Poznávání lidí Mezilidské vztahy Komunikace Kooperace a kompetice MuV Kulturní diference Etnický původ Multikulturalita VDO Občanská společnost a škola Občan, společnost a stát Principy demokracie OSV Poznávání lidí Mezilidské vztahy Komunikace Řešení problémů

15 Rozmanitost přírody Mimořádné události a rizika ohrožení s nimi spojená elektronických médií pozná, co je šikana, týrání a zneužívání zná integrovaný záchranný systém stručně charakterizuje specifické přírodní jevy a z nich vyplývající rizika vzniku mimořádných událostí; v modelové situaci prokáže schopnost se účinně chránit seznámí se s postupem v případě ohrožení (varovný signál, evakuace, zkouška sirén); požáry (příčiny a prevence vzniku požárů, ochrana a evakuace při požáru); integrovaný záchranný systém 15

16 Vzdělávací oblast:jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 1. UČIVO VÝSTUPY PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY Řečové dovednosti Pravidla komunikace v běžných každodenních situacích Základní výslovnostní návyky Slovní zásoba a tvoření slov rozumí jednotlivým pokynům a otázkám učitele na pokyny reaguje verbálně a neverbálně zeptá se na jméno spolužáka, učitele umí poděkovat umí zopakovat a použít slova, které se naučil učí se vytvořit si pravdivou představu o sobě samém, zbavovat se strachu z neznámého řešení úkolu rozumí jednoduchému textu za vizuální podpory umí rozpoznat anglické slovo od českého zopakuje a použije slova, která poznal zařazuje slovní zásobu ke správným tematickým okruhům rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova používá jednotlivá slovíčka s neurčitým členem EGS Evropa a svět nás zajímá Objevujeme Evropu a svět Jsme Evropané OSV Poznávání Sebepoznávání Seberegulace Poznávání lidí Mezilidské vztahy Komunikace Kooperace a kompetice MuV Kulturní diference Etnický původ Multikulturalita 16

17 Tematické okruhy Školní potřeby Rodina Hračky Oblečení Narozeniny Číslovky do 10 Vánoce a Velikonoce Barvy spojuje slova se školními pomůckami, školní pomůcky pojmenuje pojmenuje jednotlivé členy rodiny popíše části oblečení, pojmenuje barvu hovoří o oblíbeném druhu oblečení vybarví je příslušnou barvou zná slovní zásobu k tématu Vánoc a Velikonoc zazpívá anglickou koledu spočítá dané předměty žák se umí představit, podle obrázku představí členy rodiny umí popřát k narozeninám, Vánocům Základní gramatické struktury a typy vět tvoří jednoduché věty pomocí vazby It` s. This is. umí se zeptat spolužáků Co je to?, Kdo je to? Kolik je ti let?, Jaká je tvoje oblíbená píseň? 17

18 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 2. UČIVO VÝSTUPY PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY Řečové dovednosti Tematické okruhy Domov Rodina Školní potřeby Barvy Hračky Oblečení Vánoce a Velikonoce Číslovky do 10 Zvířata učí se různé pozdravy, učí se poděkovat učí se představit,učí se jména dětí tvoří si slovní zásobu k tomuto tématu učí se správně vyslovovat svou adresu,poblahopřát,učí se omluvit, požádat, poprosit rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele,které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně verbálně i neverbálně zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal rozumí obsahu jednoduchého krátkého psaného textu,pokud má k dispozici vizuální oporu píše slova a krátké věty na základě textové a vizuální předlohy OSV Sebepoznání Komunikace Mezilidské vztahy Seberegulace Kreativita EGS - Objevujeme Evropu a svět Jsme Evropané Kulturní diference MuV Kulturní diference Etnický původ Multikulturalitađ učí se svou adresu učí se pojmenovat členy své rodiny učí se pojmenovat školní potřeby pojmenuje základní barvy 18

19 Slovní zásoba Základní výslovnostní návyky učí se pojmenovat některé hračky, vybarví je popíše části oblečení,vybarví je příslušnou barvou zná slovní zásobu k tématu Vánoc a Velikonoc učí se poblahopřát, zazpívá anglickou koledu i píseň k narozeninám učí se číslovky do 10, učí se je i psát učí se pojmenovat některá zvířata rozumí jednoduchému textu za vizuální podpory rozumí pokynům učitele,rozumí otázkám rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat rozumí jednoduchému textu,pokud je pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici vizuální oporu sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny,školy odpovídá na jednoduché otázky,které se týkají jeho samotného, rodiny a školy snaží se sdělit informace i z dalších osvojovaných témat umí rozpoznat anglické slovo od českého zařazuje slovní zásobu ke správným tematickým okruhům rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova používá jednoduchá slovíčka s neurčitým členem tvoří jednoduché věty pomocí vazby It is, This is, umí se zeptat spolužáků Co je to?, Kdo je to? Kolik je ti let? umí použít přivlastňovací zájmena můj tvůj rozumí jednoduchým rozkazovacím pokynům 19

20 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 3. UČIVO VÝSTUPY PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY Řečové dovednosti rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností, reaguje na ně verbálně i neverbálně zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal rozumí obsahu jednoduchého krátkého psaného textu, pokud má k dispozici vizuální oporu rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální oporu přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož slova či slovního spojení píše slova a krátké věty na základě textové a vizuální předlohy podá základní informace o sobě, zeptá se a odpoví na věk Slovní zásoba čte a vyslovuje foneticky správně hláskuje slova čte krátký komiksový příběh, rozumí jeho obsahu, zdramatizuje ho rozumí vztahu mezi zvukovou a grafickou podobou slov zná básničky a písničky OSV Komunikace Kooperace a kompetice 20

21 Tematické okruhy Čísla 1 12, Barvy Škola, školní potřeby Domov počítá od 1 do 12 a od 13 do 20 pojmenuje základní barvy zeptá se a odpoví na dotaz na barvu označí běžné školní potřeby pojmenuje druhy nábytku pojmenuje některé hračky VDO Evropa a svět nás zajímá MuV Kulturní diference Multikulturalita EV - Ekosystémy Zvířata Lidské tělo Rodina pojmenuje a jednoduchým způsobem popíše běžná domácí zvířata jednoduchým způsobem popíše vzhled osoby pojmenuje základní části lidského těla vyjmenuje členy své rodiny podá základní informace o své rodině pojmenuje základní oblečení Oblečení Jídlo jednoduchým způsobem si objedná jídlo vyjádří libost a nelibost k jídlům 21

22 Mluvnice základní gramatické struktury a typy vět Rozkazovací způsob Tázací zájmena Sloveso být v kladné větě a otázce Kladná a negativní odpověď Přídavná jména Sloveso mít v otázce a odpovědi Množné číslo podstatných jmen Přivlastňovací pád Sloveso mít rád v kladné větě a otázce Vazba there is/there are Otázka na množství klade a plní jednoduché příkazy vytvoří otázky s tázacím zájmenem používá sloveso být, utvoří otázku odpoví na otázku umí spojit přídavné jméno s podstatným jménem zeptá se a odpoví na vlastnictví věci rozlišuje koncovku u vybraných pravidelných a nepravidelných podstatných jmen používá přivlastňovací koncovku s umí použít sloveso like, zeptá se dokáže použít vazbu there is/there are ve větě zeptá se na množství, počet OSV Řešení problémů MeV Fungování a vliv médií ve společnosti Tvorba mediálních sdělení Práce v realizačním týmu 22

23 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 4. UČIVO VÝSTUPY PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY Mluvení zapojí se do jednoduchých rozhovorů sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat a podobné otázky pokládá učí se správně vyslovovat odpoví na pozdrav, představí se, použije zdvořilostní fráze při setkání a loučení dokáže poděkovat a odpovědět na poděkování Čtení s porozuměním vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu, která se vztahuje k osvojenému tématu rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu rozumí známým slovům a jednoduchým větám se vztahem k osvojovaným tématům, rozumí krátkým pokynům v učebnici Poslech s porozuměním, produktivní řečové rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, dovednosti které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojených témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu rozumí jednoduchému poslechovému textu, má 23 OSV Sebepoznání Komunikace Mezilidské vztahy OSV Seberegulace Kreativita Poznávání lidí Mezilidské vztahy Kooperace a kompetice

24 k dispozici vizuální oporu rozumí jednoduchým číselným údajům porozumí krátkému komiksovému příběhu Psaní napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a událostech z oblasti svých zájmů a každodenního života Tematické okruhy Domov Hodiny Škola pojmenuje místnosti v domě, popíše a zeptá se na umístění předmětů, popíše dům a byt zeptá se a odpoví na údaje o čase popíše školu a pojmenuje vyučovací pomůcky a předměty vede rozhovor o škole MuV Lidské vztahy EGS Evropa a svět nás zajímá MuV Kulturní diference Volný čas Nákupy Bydliště Zvířata vede rozhovor o sportovních dovednostech určí a pojmenuje hudební nástroje pojmenuje běžné typy pořadů, vede rozhovor o oblíbených a neoblíbených TV pořadech popíše místa ve městě zeptá se na cestu a na polohu míst a budov popíše, jak se někam dostat pojmenuje zvířata, která žijí v ZOO vede rozhovor o zvířatech pojmenuje prostředí, ve kterém zvířata žijí pojmenuje, co zvířata jedí popíše a zeptá se na počasí porozumí mapě předpovědi počasí popíše jednoduchý obrázek přírody 24

25 Počasí, příroda Kalendářní rok pochopí význam jednotlivých svátků, vánoční předměty, zazpívá vánoční píseň vyjmenuje roční období, měsíce v roce a dny v týdnu počítá po desítkách do 100 vyjádří správné datum Čísla 10, 20, Řadové číslovky a datum Mluvnice základní gramatické struktury a typy vět Vazba there is/there are Předložky Přídavná jména Kladné a záporné příkazy Otázka Sloveso umím, mohu Sloveso mít rád/nemít rád Sloveso mít a být Přítomný čas prostý Přítomný čas průběhový dokáže použít vazbu there is/there are užívá předložky ve spojení s lokalizací míst, klade otázky na zjištění polohy: Where s the...? používá předložky v a na, příkazy: Turn right/left. užívá přídavná jména ve spojení s počasím (raining, snowing, blowing, sunny...) klade jednoduché příkazy: Go to bed. Don t eat. vytvoří otázku s tázacím zájmenem používá sloveso can v kladných větách, v otázce a záporu umí použít sloveso like, zeptá se vyjádří libost a nelibost co má a co nemá rád užívá sloveso mít a být v kladné a záporné větě, v otázce, ve stažené formě umí použít přítomný čas prostý ve větě a utvořit jednoduchou otázku: I read. What do you do? What does he do? umí použít přítomný čas průběhový a odpoví na jednoduchou otázku: He s/she s swimming. What are you doing? Are you dancing? 25

26 Slovní zásoba osvojí si a umí používat slovní zásobu k jednotlivým tematickým okruhům a umí ji používat v komunikačních situacích učí se používat abecední slovník učebnice MuV - Multikulturalita 26

27 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 5. UČIVO VÝSTUPY PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY Mluvení sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a jiných témat odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat a podobné otázky pokládá umí různé druhy pozdravů, umí se omluvit, požádat, poprosit Čtení s porozuměním vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu, která se vztahuje k osvojenému tématu rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu rozumí známým slovům a jednoduchým větám se vztahem k osvojovaným tématům, rozumí krátkým Poslech s porozuměním, produktivní řečové dovednosti pokynům v učebnici rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojených témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu rozumí jednoduchému poslechovému textu, má k dispozici vizuální oporu rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu 27 OSV Sebepoznání Komunikace Mezilidské vztahy

28 Psaní dokáže vyplnit své základní údaje do formuláře napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a událostech z oblasti svých zájmů a každodenního života Tematické okruhy Škola pojmenuje předměty ve škole, popíše podle obrázku umístění známého předmětu v místnosti pojmenuje vyučovací předměty, rozumí školnímu rozvrhu, uvede svoje nejoblíbenější předměty Rodina představí své kamarády a svou rodinu rozumí krátkému kreslenému příběhu, ve kterém se hlavní postavy představí, porozumí hlavním informacím ze slyšeného rozhovoru, ve kterém jedna osoba představí sebe a členy své rodiny zeptá se na základní osobní údaje třetí osoby VDO Občanská společnost a škola Občan, společnost, stát EGS Evropa a svět nás zajímá Objevujeme Evropu a svět Jsme Evropané EV Vztah člověka a prostředí Volný čas Hodiny, dny v týdnu Lidské tělo vypráví, čemu se věnuje ve volném čase naučí se pojmenovat různé typy zájmů a zálib rozliší časové údaje vztahující se k aktivitám ve volném čase správně popíše svůj běžný den a co právě dělá zeptá se kamaráda, v jakou dobu dělá nějakou činnost naučí se vyjádřit, kolik je hodin: What s the time, please? vyjmenuje denní doby, použije předložky s časovými údaji, zeptá se na čas a na podobnou otázku odpoví vyjmenuje dny v týdnu vyjmenuje a ukáže části těla 28

29 Domov, bydliště Oblékání Dopravní prostředky Povolání nakreslí si postavičku a krátce ji popíše popíše svůj pokoj a umístění nábytku a věcí v něm a využije předložky při popisu umístění, vazbu there is/there are popíše rozmístění místností v domě pojmenuje významné budovy, obchody a místa ve městě a rozumí slyšenému popisu jejich umístění ve městě zeptá se a odpoví na dotazy lokalizace důležitých míst a obchodů ve městě pojmenuje běžné kusy oděvu popíše, co má na sobě: I m wearing... otázky na cenu oblečení: How much...? pojmenuje základní dopravní prostředky pojmenuje základní druhy povolání Abeceda Čísla do 100 Mluvnice - základní gramatické struktury a typy vět hláskuje jména a slova počítá do 100 rozumí běžným číselným údajům zná názvy čísel, dokáže sčítat a odčítat jednoduché příklady Vazba there is/there are Určitý a neurčitý člen Množné číslo podstatných jmen Rozkazovací způsob Přídavná jména ve větě dokáže použít vazbu there is/there are ve větě pochopí používání členu a/an rozlišuje koncovku u vybraných pravidelných a nepravidelných podstatných jmen klade a plní jednoduché příkazy umí spojit přídavné jméno s podstatným jménem a užít ho ve větě užívá sloveso to have a to be v kladné a 29

30 Sloveso být a mít záporné větě, v otázce, ve stažené formě rozliší opakovaný děj od aktuálního, pojmenuje Přítomný čas prostý a průběhový aktuální činnost osob Přivlastňovací zájmena přivlastní osobám běžné předměty: Whose is it? Sloveso can mohu, umím zeptá se kamaráda, co umí a co neumí dělat sdělí, co každý den dělá a co nedělá, co dělá rád a Sloveso mít rád co nerad Předložky využije předložky při popisu umístění Slovní zásoba osvojí si a umí používat slovní zásobu k jednotlivým tematickým okruhům a umí ji používat v komunikačních situacích pochopí význam slov v kontextu používá abecední slovník učebnice MuV - Multikulturalita 30

31 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Vlastivěda Ročník: 4. Místo, kde žijeme Armáda ČR seznámí se s činností a úkoly armády 31

32 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: UČIVO VÝSTUPY PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY Turistika Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných situací naučí se orientovat v přírodě, najít vhodný úkryt, zajištění vody, potravy, tepla 32

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Učíme se v souvislostech Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Montessori program Škola: Základní škola Nový svět, Opava, p. o.,

Více

DODATEK K ŠVP ZV Č. 1

DODATEK K ŠVP ZV Č. 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O DODATEK K ŠVP ZV Č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání UČÍME SE POZNÁVAT SVĚT Škola: Základní

Více

1) Ochrana člověka za mimořádných události zařazení do vyučovacích předmětů

1) Ochrana člověka za mimořádných události zařazení do vyučovacích předmětů Dodatek č. 2 ke Školnímu vzdělávacímu programu V Evropě se neztratíme Úprava ŠVP k 1.9.2013 1) Ochrana člověka za mimořádných události zařazení do vyučovacích předmětů Předmět: Prvouka Místo, kde žijeme

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola základ života

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola základ života Dodatek č. 2 ke ŠVP ZV: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola základ života Škola:Základní škola T.G.Masaryka Rajhrad, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ředitelka školy:paeddr.

Více

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. a 2. ročníku - 1

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 3

Dodatek k ŠVP ZV č. 3 Dodatek k ŠVP ZV č. 3 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

Dodatek č.1 k ŠVP ZV Škola pro život

Dodatek č.1 k ŠVP ZV Škola pro život Dodatek č.1 k ŠVP ZV Škola pro život Název školního vzdělávacího programu: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Brno, Otevřená 20a, 641 00 Brno Ředitelka

Více

Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Září 2013 Dodatek k ŠVP ZV Tvořivá škola v galerii 2 Název vzdělávacího programu: Tvořivá škola v galerii Školní

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Verze k 27..8.2013 zpracovaná podle RVP ZV Platnost od 1.9.2013 Čj.: ZŠ Dam 191/2013 Podpis ředitele školy: 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací

Více

Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu Tvořivá škola - místo pro radost

Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu Tvořivá škola - místo pro radost Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu Tvořivá škola - místo pro radost I. Tímto dodatkem se v krátkém časovém termínu dává výše zmíněné ŠVP do souladu se zněním RVP platným od 1. 9. 2013, příp.

Více

Všeobecně vzdělávací škola

Všeobecně vzdělávací škola Dodatek k ŠVP č. 3 Název školního vzdělávacího programu: Škola: ZŠ, Praha 2, Na Smetance 1 Všeobecně vzdělávací škola Ředitel školy: PaedDr. Hana Vítová Koordinátor ŠVP: Mgr. Petra Nováková Platnost dokumentu:

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola otevřená všem č.j.

Dodatek k ŠVP ZV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola otevřená všem č.j. Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola otevřená všem č.j. 293/11 Škola: Základní škola a mateřská škola, Praha - Nebušice Ředitelka

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK Mgr. Kateřina Bušková

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK Mgr. Kateřina Bušková CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK Mgr. Kateřina Bušková Vyučovací předmět Anglický jazyk na 1. stupni je zařazen již od 1. ročníku.

Více

Dodatek k ŠVP pro ZV č. 1

Dodatek k ŠVP pro ZV č. 1 Dodatek k ŠVP pro ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Dnes jsme moudřejší než včera Škola: Základní škola Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy Ředitelka školy: Mgr. Jaroslava

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice Ředitel školy: Mgr.

Více

Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 2 2 2 3 3+1 Povinnost (skupina) povinný povinný povinný povinný povinný

Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 2 2 2 3 3+1 Povinnost (skupina) povinný povinný povinný povinný povinný 186 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT NÁŠ SVĚT CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 2 2 2 3 3+1 Povinnost (skupina)

Více

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu Základní školy T. G. Masaryka Šardice, úprava 1.2 k 1. 9. 2009

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu Základní školy T. G. Masaryka Šardice, úprava 1.2 k 1. 9. 2009 Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu Základní školy T. G. Masaryka Šardice, úprava 1.2 k 1. 9. 2009 název školy REDIZO 600116042 IČ 709 95 346 adresa školy Šardice 521, 69613 ředitel Základní

Více

Název školního vzdělávacího programu: Tvořivá škola Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Název školního vzdělávacího programu: Tvořivá škola Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV Tvořivá škola č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Tvořivá škola Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola a Mateřská škola Troubsko, okres Brno venkov,

Více

- riziková místa a situace. - armáda ČR

- riziková místa a situace. - armáda ČR 17 Učební osnovy ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět se doplňují: Místo, kde žijeme Ročník: 1. ročník riziková místa a situace Ročník: 4. ročník armáda ČR 18 Lidé kolem nás Ročník: 3. ročník projevuje

Více

Příloha. Tabulace vyučovacích předmětů

Příloha. Tabulace vyučovacích předmětů Příloha Tabulace vyučovacích předmětů 1 Český jazyk 1. ročník očekávaný výstup RVP ZV ročníkový výstup ŠVP ZV Učivo průřezová témata přesahy a vazby, poznámky Komunikační a slohová výchova ČJL-3-1-01 zná

Více

Vzdělávací oblast se vyučuje v 1. 9. ročníku ve 3 obdobích základního vzdělávání ve dvou oborech: Český jazyk a literatura a Cizí jazyk.

Vzdělávací oblast se vyučuje v 1. 9. ročníku ve 3 obdobích základního vzdělávání ve dvou oborech: Český jazyk a literatura a Cizí jazyk. Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola Dodatek č. 3 Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Č.j.: ZS-KT-CAP-301/2013 Schváleno ped. radou dne 19. 6. 2013 Platné od 1. 9. 2013 Ředitelka

Více

5.5. ČLOVĚK A JEHO SVĚT

5.5. ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.5. ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.5.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět naplňují předměty prvouka, vlastivěda a přírodověda. Je koncipována pouze pro 1. stupeň základního

Více

5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět

5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.5.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Vzdělávací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Časová dotace Předmět je vyučován v 1. 3. ročníku po

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učebnice Happy House 2 Hry, soutěže, práce s obrázky a předměty Lekce 1 - učebnice Happy Street 1 úvod Hry s obrázky, slovy, písničky, básničky, Pokyny a příkazy ve škole rozkazovací způsob hry

Více

1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola

1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola Údaje o škole Název školy: Adresa školy: Základní škola a Mateřská škola, Havlovice nad Úpou, okres Trutnov Havlovice

Více

Předmět: anglický jazyk Ročník: 3.

Předmět: anglický jazyk Ročník: 3. Předmět: anglický jazyk Ročník: 3. Sestavování gramaticky a formálně správného jednoduchého sdělení a odpovědi na sdělení. Rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova. Pozdraví a představí se. Odpoví na

Více

ČESKÝ JAZYK 1. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK 1. ROČNÍK ČESKÝ JAZYK 1. ROČNÍK Spirála Výstup Učivo Kompetence Průřezová témata Jazyková výchova Rozlišuje tiskací a psací písmena. Písmeno malé, velké, Řešení problémů tiskací, psané Tvoří jednoduché věty Krátké

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Jazyk a jazyková komunikace / AJ

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Jazyk a jazyková komunikace / AJ I. název vyučovacího předmětu: ANGLICKÝ JAZYK (AJ) II. charakteristika vyučovacího předmětu: a) organizace: Vzdělávací obsah vycházející ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk má týdenní časovou dotaci 3 hodiny

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OLŠANY U PROSTĚJOVA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV SE ZMĚNAMI PLATNÝMI OD 1.9.2013 Projednán na pedagogické radě dne 26.8.2013

Více

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1 Základní škola Soběslav, Komenského 20 4. Učební osnovy Obsah 4. Učební osnovy...1 1 4.1. Jazyk a jazyková komunikace...3 4. 1. 1. Český jazyk...3 4. 1. 2. Anglický jazyk...15 4. 1. 3. Německý jazyk...26

Více