ad 3) Podklady k projednání z komise výstavby a životního prostředí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ad 3) Podklady k projednání z komise výstavby a životního prostředí"

Transkript

1 Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R6/094 z 94. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne v h v Rosicích Přítomni: členové RMČ Brno-jih dle prezenční listiny Program: 1. Zahájení a schválení programu 2. Kontrola úkolů z minulých zasedání RMČ Brno-jih 3. Podklady k projednání z komise výstavby a životního prostředí 4. Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem 5. Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem a z komise výstavby a životního prostředí 6. Podklady k projednání z komise školské a kulturní 7. Podklady k projednání z Finančního odboru 8. Podklady k projednání z komise bytové a dislokační 9. Různé ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 94. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan starosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen. ad 2) Kontrola úkolů z minulých zasedání RMČ Brno-jih RMČ provedla kontrolu plnění úkolů včetně úkolů dlouhodobých. ad 3) Podklady k projednání z komise výstavby a životního prostředí 3.1 Projednání připomínek k návrhu územního plánu Modřice Projednáno v komisi: a/ výstavby a životního prostředí dne b/ pro koordinaci ÚPmB dne Společný návrh připomínky k návrhu Územního plánu Modřice: Rozvoj města Modřice bude projednán s BVK a.s. z hlediska zvyšujícího se zatížení čistírny odpadních vod Modřice a předpokládaného rozvoje města Brna a dalších obcí napojených na ČOV Modřice. Usnesení: RMČ Brno-jih na základě doporučení komise výstavby a životního prostředí a komise pro koordinaci ÚPmB schvaluje připomínku MČ Brno-jih k návrhu Územního plánu Modřice: Rozvoj města Modřice bude projednán s BVK a.s. z hlediska zvyšujícího se zatížení čistírny odpadních vod Modřice a předpokládaného rozvoje města Brna a dalších obcí napojených na ČOV Modřice. RMČ Brno jih pověřuje starostu k podpisu dopisu s připomínkou, který bude odeslán obci Modřice. 1

2 Zodpovídá: Burianová ad 4) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem 4.1 Snížení předmětu pronájmu, a to na pronájem jen pozemku pod stavbou p.č. 708/1 v k.ú. Horní Heršpice, pro firmu RAVAGO Brno spol. s r.o., se sídlem Zavřená 23, Brno. Usnesení: RMČ Brno-jih revokuje své usnesení přijaté na 91. zasedání RMČ Brno-jih, konaného dne pod bodem ) a mění jej takto: RMČ Brno-jih schvaluje - snížení předmětu pronájmu o části pozemku p.č. 711/1, díl I., II., III. a pozemků p.č. 708/2 a p.č. 708/3, tj. pozemky kolem stavby, vše v k.ú. Horní Heršpice - pronájem pozemku pod stavbou p.č. 708/1 v k.ú. Horní Heršpice, pro firmu RAVAGO Brno spol. s r.o. se sídlem Zavřená 23, Brno. RMČ Brno-jih schvaluje znění dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č a pověřuje starostu jeho podpisem. RMČ Brno-jih ukládá majetkovému odboru vyrozumět písemně žadatele. Zodpovídá: Vacek 4.2 Žádost oddílu LOKOMOTIVA BRNO HORNÍ HERŠPICE oddíl kopané, o.s., Sokolova 2, Brno, o udělení výjimky doby při pořádání veřejnosti přístupné produkce hudby na akci Letní noc Hudební zábava, konané dne a na akci Oddílová oslava zakončení sezony, konané dne v prostorách sportovního areálu Lokomotiva Brno Horní Heršpice, Sokolova 2, Brno. Komentář: Na základě článku 4 obecně závazné vyhlášky č. 20/2009 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, k zajištění veřejného pořádku a na základě obecně závazné vyhlášky č. 11/2011, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 20/2009, může být na základě písemné žádosti pořadatele podniku z ustanovení čl. 1 odstavce (1) této vyhlášky udělena výjimka, a to rozhodnutím vydaným dle zvláštních právních předpisů radou příslušné městské části. 2

3 Usnesení: RMČ Brno-jih rozhodla udělit výjimku doby oddílu LOKOMOTIVA BRNO HORNÍ HERŠPICE oddíl kopané, o.s., Sokolova 2, Brno při pořádání veřejnosti přístupné produkce hudby na akci Letní noc Hudební zábava dne od hodin do hodin dne a na akci Oddílová oslava zakončení sezony konané dne od hodin do hodin dne v prostorách sportovního areálu LOKOMOTIVA BRNO HORNÍ HERŠPICE, Sokolova 2, Brno a pověřuje starostu podpisem rozhodnutí. Zodpovídá: Jašíčková ad 5) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem a z komise výstavby a životního prostředí 5.1 Žádost fy AUTO T&M, s.r.o. a pana xxx zastoupenými fy ADAM architekts s.r.o., Kroftova 45, Brno, o souhlas se stavbou Autocentrum T&M, výstavní plocha a budova zázemí pro prodej aut ul. Lomená, Brno-Komárov na pozemcích p.č. 174/6 a p.č. 174/7 v k.ú. Komárov, v jejich vlastnictví, sousedících s pozemkem SMB p.č. 174/2 v k.ú. Komárov svěřeným MČ. Projednáno v komisi výstavby a životního prostředí dne Komise souhlasí za předpokladu, že součástí autocentra nebude servisní funkce. Projednáno v komisi pro hospodaření se svěřeným majetkem dne Komise souhlasí se stavbou Autocentrum T&M, výstavní plocha a zázemí pro prodej aut ul. Lomená, Brno-Komárov na pozemku p.č. 174/6 ve vlastnictví p. xxx a na pozemku p.č. 174/7 v k.ú. Komárov ve vlastnictví fy AUTO T&M, s.r.o., Čelakovského 2343/20, Brno, oba sousedícími s pozemkem SMB p.č. 174/2 v k.ú. Komárov svěřeným MČ. Usnesení: RMČ Brno-jih po projednání v komisi výstavby a životního prostředí a komisi pro hospodaření se svěřeným majetkem souhlasí se stavbou Autocentrum T&M, výstavní plocha zázemí pro prodej aut ul. Lomená, Brno-Komárov na pozemku p.č. 174/6 ve vlastnictví pana xxx a na pozemku p.č. 174/7 v k.ú. Komárov ve vlastnictví fy AUTO T&M, s.r.o., Čelakovského 2343/20, Brno, oba sousedícími s pozemkem SMB p.č. 174/2 v k.ú. Komárov svěřeným MČ, a to v rozsahu dle projektové dokumentace vypracované v 03/2014 xxx. Rada ukládá majetkovému odboru vyrozumět písemně žadatele. Zodpovídá: Vacek ad 6) Podklady k projednání z komise školské a kulturní 3

4 Žádost ředitelky MŠ Brno, Zelná 70, p.o. o souhlas k převodu finanční částky ,- Kč z rezervního fondu k posílení investičního fondu MŠ Brno, Zelná 70, p.o.. 2. Žádost ředitelky MŠ Brno, Zelná 70, p.o. o použití investičního fondu k financování opravy plotu a schodů na MŠ Brno, Zelná 70, p.o. ve výši ,- Kč. Komentář: Investiční fond PO se používá mimo jiné k posílení zdrojů určených na financování údržby a oprav majetku, který PO používá pro svou činnost. Usnesení: RMČ Brno-jih souhlasí s převodem finanční částky ,- Kč z rezervního fondu k posílení investičního fondu MŠ Brno, Zelná 70, p.o.. Současně RMČ Brno-jih souhlasí s čerpáním finanční částky ,- Kč z investičního fondu MŠ Brno, Zelná 70, p.o. na opravu plotu a schodů. Zodpovídá: Kostelecká 6.2 Vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na akci: Oprava vnitřní kanalizace včetně napojení odpadů umýváren MŠ Hněvkovského. Komentář: Veřejná zakázka malého rozsahu je definována podle zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, do výše předpokládaného plnění 6, ,- Kč bez DPH (u stavebních prací) a v souladu se směrnicí tajemníka č. 1/2014. Usnesení: RMČ Brno-jih schvaluje vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na akci: Oprava vnitřní kanalizace včetně napojení odpadů umýváren MŠ Hněvkovského. RMČ Brno-jih schvaluje zadávací podmínky akce: Oprava vnitřní kanalizace včetně napojení odpadů umýváren MŠ Hněvkovského : 1. Lhůta pro podání nabídek: do do 12:00 hodin s názvem Oprava kanalizace MŠ Hněvkovského. 2. Místo podání nabídek: ÚMČ Brno-jih, Mariánské nám. 13, Brno, a to písemně nebo poštou. 3. Hodnotící kritéria: Dílčí kritéria - Cena v Kč 60 % - Lhůta pro dokončení díla v kalendářních dnech 20 % - Délka záruční lhůty v měsících 20 % RMČ Brno-jih schvaluje seznam firem, které budou vyzvány k podání nabídky: 4

5 1. PRORES spol. s r.o., Křepice 329, Křepice, IČ: SKR stav, s.r.o., Nováčkova 18, Brno, IČ: SKYCRAPER spol. s r.o., Příkop 4, Brno, IČ: RMČ Brno-jih jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami a současně komisi pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení: 1. člen: Mgr. Josef Haluza náhradník: Ing. Zdeněk Harant 2. člen: Ing. Anna Böhmová náhradník: Ing. Radomír Jonáš 3. člen: Bc. Andrea Kostelecká, DiS. náhradník: Mgr. Vladimír Vařeka Zodpovídá: Kostelecká 6.3 Příspěvkové organizace MŠ Brno, Hněvkovského 62, MŠ Brno, Kšírova 3, MŠ Brno, Slunná 25, MŠ Brno, Zelná 70, MŠ Brno, Klášterského 14, Mateřská škola Brno, Záhumenice 1, ZŠ Brno, Bednářova 28, ZŠ Brno, Tuháčkova 25 - odvod finančních prostředků z investičního fondu příspěvkových organizací do rozpočtu zřizovatele. Komentář: Příspěvkové organizaci může zřizovatel dle 28 odst. 6 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, uložit odvod do svého rozpočtu, jestliže dle jeho rozhodnutí jsou její investiční zdroje větší, než jejich potřeba užití. Projednáno v komisi školské a kulturní dne Usnesení: RMČ Brno-jih ukládá příspěvkovým organizacím v souladu s 28 odst. 6 písm. b) a 31 odst. 2 písm. c) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, odvod z jejich investičních fondů do rozpočtu zřizovatele Statutárního města Brna, Městské části Brno jih, a to MŠ Brno, Hněvkovského 62 ve výši ,- Kč, MŠ Brno, Kšírova 3, ve výši 1.551,- Kč, MŠ Brno, Slunná 25 ve výši 3.165,- Kč, MŠ Brno, Zelná 70 ve výši 1.722,- Kč, MŠ Brno, Klášterského 14 ve výši ,- Kč, MŠ Brno, Záhumenice 1 ve výši 9.747,- Kč, ZŠ Brno, Bednářova 28 ve výši ,- Kč a ZŠ Brno, Tuháčkova 25 ve výši ,- Kč. Částka bude převedena na účet zřizovatele č /0100, VS: číslo školy , nejpozději do Zodpovídá: Kostelecká ad 7) Podklady k projednání z Finančního odboru 5

6 7.1 Mezitímní účetní závěrka MČ Brno-jih za rok 2014 Zdůvodnění: V souladu s novelou zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, konkrétně 4 odst. 8 písm. w), který stanoví, že prováděcí právní předpis upraví požadavky na organizaci schvalování účetních závěrek vybraných účetních jednotek a způsob poskytování součinnosti osob zúčastněných na tomto schvalování, reagovalo Ministerstvo financí vydáním Vyhlášky o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, ze dne Vydáním vyhlášky se naplňuje ustanovení 4 odst. 8 písm. w) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. Povinnost schvalovat účetní závěrku je vymezena zákonem č. 239/2012 Sb., kterým se mění zejména zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), oba v platném znění. Podle zákona č.128/2000 Sb., 84 odst. 2 písm. b) je zastupitelstvu obce vyhrazeno mimo jiné schvalovat účetní závěrku obce sestavenou k rozvahovému dni. Obsah: A. Podklady pro schválení účetní závěrky 1.Mezitímní účetní závěrka 1.1 Rozvaha - ke Výkaz zisku a ztrát - ke Příloha ke Přehled o peněžních tocích ke nepovinné 1.5 Přehled o změnách vlastního kapitálu ke nepovinné 2. Obecné informace vztahující se k některým výše uvedeným účetním výkazům 3. Informativní zpráva o plnění příjmů a výdajů ke Usnesení: RMČ Brno-jih bere na vědomí mezitímní účetní závěrku MČ Brno-jih ke , čímž posuzuje úplnost a průkaznost účetnictví a vyhodnocení předvídatelných rizik a ztrát ve vztahu k věrnému a poctivému obrazu předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky. Nebyly shledány závažné nedostatky. RMČ Brno-jih postupuje materiál ZMČ Brno-jih na vědomí. Zodpovídá: Bártová ZMČ 7.2 Rozpočtové opatření č. 4/2014 6

7 Komentář: Předmětem rozpočtového opatření je navýšení rozpočtu na straně příjmů, a to sice o: - finanční prostředky, které byly MČ Brno-jih ponechány v rámci finančního vypořádání k využití a utracení na předmětné investiční akce, jejichž realizace pokračuje i v roce 2014; daň z příjmů za hlavní (rozpočtovou) i vedlejší (hospodářskou) činnost; příjmy z prodeje majetku, které MČ Brno-jih neutratila v minulých let i příjmy z prodeje majetku z roku 2013, kdy tyto příjmy je MČ Brno-jih povinna dle statutu investovat zpět do údržby, rozvoje a pořizování nemovitého majetku; příjmy z odvodů z výherních hracích přístrojů; nově získané transfery na opravu komunikací mezi D. Heršpicemi a Přízřenicemi, na opravu CS mezi Černovicemi a Brno-jihem, na nábytkové vybavení MŠ Zelné včetně výdejny stravy; část hospodářského výsledku vedlejší hospodářské činnosti, která bude dle statutu použita zpět do rekonstrukce a modernizace bytových domů; neinvestiční transfer na volby do Evropského parlamentu a odvod z investičních fondů příspěvkových organizací ve výši odpisů. Na straně výdajů se jedná o povýšení položky na: - většinu výdajových položek, kde je v celkovém součtu uvedena nula pouze upravujeme dle rozpočtových opatření tzv. vynucených v rámci finančního vypořádání a rozdělení volných finančních zdrojů města, které jsou přesně účelově určeny, kdy těmto prostředkům byly přiřazeny MMB v rámci finančního vypořádání org (číselný znak akce) a ÚZ (účelový znak), jedná se především o MŠ Zelná přístavba budovy, bytové hospodářství, prodej majetku, nákup nábytku na MŠ Zelná včetně výdejny stravy, oprava komunikací mezi D. Heršpicemi a Přízřenicemi, atd. Rovněž došlo k navýšení položky služby j.n., a to o částku dopočtu do výše hodnoty stravenek zaměstnanců ÚMČ Brno-jih z nominální hodnoty 50,-- na hodnotu 70,--, kdy dle průzkumu mezi městskými částmi měla MČ Brnojih nejnižší nominální hodnotu takto poskytovaného stravného (od r nebyla hodnota stravenky upravena). Finanční prostředky z odvodů z VHP byly rozděleny mezi příspěvky ZUŠ Slunná, sportovním klubům, na opravu MŠ Kšírova, na nákup hracích prvků do sedmi parků na území MČ Brno-jih, atd. Dále byly navýšeny položky v rámci rozdělení poskytnuté dotace na volby do EP a další přesuny mezi položkami dle požadavků ORF MMB či ÚMČ Brno-jih. Usnesení: RMČ Brno-jih schvaluje provedení RO č. 4/2014 v následujícím rozsahu a doporučuje zastupitelstvu jeho odsouhlasení viz příloha. POZN.: Položky označené symbolem * se nezahrnují do prostého součtu. Jedná se o rozpočtové a účetní operace. Celková výše upraveného 195, ,-- Kč. vědomí. rozpočtu po provedení RO č. 4/2014 tedy činí ZMČ Zodpovídá: Bártová 7.3 Smlouva na poskytnutí dotace spolkům (občanskému sdružení) z rozpočtu roku 2014 III. etapa 7

8 Zdůvodnění: Jedná se o smlouvy na poskytnutí neinvestičních a investičních dotací z rozpočtu roku 2014 MČ Brno-jih na rekonstrukci dětského hřiště v areálu Lokomotivy Brno Horní Heršpice, ZUŠ Slunná na zakoupení hudebních nástrojů a pomůcek pro výuku a dotaci na vybudování travnaté plochy FC Spartu (hřiště pro přípravky). Zároveň se jedná o podporu de minimis, tj. podporu malého rozsahu. RMČ Brno-jih projednala na svém 74. zasedání konaném dne žádost spolku Lokomotivy Brno Horní Heršpice oddílu kopané, o vyjádření k rekonstrukci stávajícího dětského hřiště a schválila záměr obnovy stávajícího dětského hřiště. Název organizace Částka dotace 1. Základní umělecká škola, PO JmK, Slunná 11, Brno ,-- 2. FC Sparta Brno, spolek, Mariánské nám. 3, Brno ,-- 1. TJ Lokomotiva Brno H. Heršpice, spolek, Sokolova 2, Brno ,-- CELKEM DOTACE ,-- Usnesení: RMČ Brno-jih schvaluje výši dotace a znění smluv uzavíraných mezi organizacemi viz tabulka a Statutárním městem Brnem-městskou částí Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno a doporučuje ZMČ Brno jih toto stanovisko potvrdit. Zodpovídá: Bártová ZMČ ad 8) Podklady k projednání z komise bytové a dislokační 8.1 Informace o plnění metodického pokynu k prominutí poplatků z prodlení a metodického pokynu přivolení k výpovědi z nájmu bytů, schváleného na 43. zasedání RMČ Brno-jih dne za I. čtvrtletí 2014 přehled dlužníků dle níže přiloženého seznamu. Usnesení: RMČ Brno jih na základě doporučení bytové a dislokační komise bere na vědomí informaci o plnění metodického pokynu k prominutí poplatků z prodlení a metodického pokynu přivolení k výpovědi z nájmu bytů za I. čtvrtletí 2014, schváleného na 43. zasedání RMČ Brno-jih dne přehled dlužníků dle přiloženého seznamu. 8.2 Pronájem bytu č. 5, 1 + 1, v domě Hodonínská č. pop. 621, č. or. 9, p. xxx. 8

9 Usnesení: RMČ Brno - jih na základě doporučení bytové a dislokační komise schvaluje pronájem bytu č. 5, 1 + 1, v domě Hodonínská č. pop. 621, č. or. 9, p. xxx. Výše nájemného se stanovuje dle zákona č. 107/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a dle rozhodnutí 15. zasedání RMČ Brno-jih konaného sazbou 62,- Kč/m². Rada pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy a ukládá vedoucí bytového odboru písemně vyrozumět žadatele. 8.3 Pronájem bytu č. 22, 2 + 1, v domě Za Mostem č. pop. 642, č. or. 16, p. xxx. Usnesení: RMČ Brno - jih na základě doporučení bytové a dislokační komise schvaluje pronájem bytu č. 22, 2 + 1, v domě Za Mostem č. pop. 642, č. or. 16, p. xxx. Výše nájemného se stanovuje dle zákona č. 107/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a dle rozhodnutí 15. zasedání RMČ Brno-jih konaného sazbou 62,- Kč/m². Rada pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy a ukládá vedoucí bytového odboru písemně vyrozumět žadatele. 8.3 Žádost o výměnu bytů mezi paní xxx, nájemkyní bytu č. 7, 2 + 1, v domě Za Mostem č. pop. 642, č. or. 16, Brno a paní xxx, nájemkyní bytu č. 18, 3 + 1, v domě Za Mostem č. pop. 642, č. or. 16, Brno. Komentář: Na základě dopisu MMB, odboru bytového ze dne je zcela na MČ, zda bude dávat svá vyjádření k dohodám o výměně bytů, až do novelizace Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku města Brna. Usnesení: RMČ Brno-jih na základě doporučení bytové a dislokační komise souhlasí s výměnou bytů mezi paní xxx, nájemkyní bytu č. 7, 2 + 1, v domě Za Mostem č. pop. 642, č. or. 16, Brno a paní xxx, nájemkyní bytu č. 18, 3 + 1, v domě Za Mostem č. pop. 642, č. or. 16, Brno. Rada pověřuje starostu podpisem nové nájemní smlouvy s paní xxx a paní xxx a ukládá vedoucí bytového odboru písemně vyrozumět žadatelky. 9

10 8.4 Žádost paní xxx o přechod nájmu bytu podle 2279 OZ byt č. 24, 3 + 1, v domě Hodonínská č. pop. 634, č.or. 21, Brno, po manželovi xxx. Usnesení: RMČ Brno jih na základě doporučení bytové a dislokační komise souhlasí s tím, že ve smyslu ust odst. 1 OZ přešel nájem k bytu č. 24, 3 + 1, v domě Hodonínská č. pop. 634, č. or. 21, Brno, na paní xxx, po manželovi xxx. Rada pověřuje starostu podpisem nové nájemní smlouvy žadatelku. a ukládá vedoucí bytového odboru písemně vyrozumět 8.5 Projednání uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o pronájmu plochy k umístění reklamního zařízení na objektu Dornych 128/424 uzavřené mezi Statutárním městem Brnem, MČ Brno-jih a xxx o změně v čl. III. Komentář: Paní xxx uplatňuje opci na pronájem plochy pro reklamní účely na objektu Dornych 128/424. Usnesení: RMČ Brno jih souhlasí se zněním Dodatku č. 3 ke smlouvě o pronájmu plochy k umístění reklamního zařízení na objektu Dornych 128/424, uzavřené mezi Statutárním městem Brnem, MČ Brno-jih a xxx, o změně v čl. III. Rada pověřuje starostu podpisem Dodatku č. 3 a ukládá vedoucí bytového odboru písemně vyrozumět žadatelku. 8.6 Projednání žádosti o pronájem nebytových prostor o výměře 244,21 m² v objektu Dornych č. pop. 45, č. or. 122, Brno firmě Multi Dekor interiéry, s.r.o., zastoupené jednatelkou pí xxx. 10

11 Usnesení: RMČ Brno jih na základě doporučení bytové a dislokační komise schvaluje pronájem nebytových prostor o výměře 244,21 m², sazba 900,- Kč/m² v objektu Dornych č. pop. 45, č. or. 122, Brno, firmě Multi Dekor interiéry, s.r.o., zastoupené jednatelkou pí xxx. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou. Rada pověřuje starostu podpisem Smlouvy o nájmu nebytových prostor a ukládá vedoucí bytového odboru písemně vyrozumět žadatele. 8.7 Projednání žádosti o pronájem nebytových prostor v objektu Kovářská č. pop. 206, č. or. 16, Brno firmě Vodafon Czech Republic a.s., zastoupené jednatelem xxx. Usnesení: RMČ Brno jih na základě doporučení bytové a dislokační komise schvaluje pronájem nebytových prostor v objektu Kovářská č. pop. 206, č. or. 16, Brno firmě Vodafon Czech Republic a.s., zastoupené jednatelem xxx. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 10 let od do za částku ,- Kč/rok. Rada pověřuje starostu podpisem Smlouvy o nájmu nebytových prostor a ukládá vedoucí bytového odboru písemně vyrozumět žadatele. 8.8 Žádost pí xxx o prodloužení nájemní smlouvy byt č. 10, 1 + 1, v domě Schwaigrova č. pop. 665, č. or. 3, Brno. Usnesení: RMČ Brno - jih na základě doporučení bytové a dislokační komise schvaluje pí xxx prodloužení nájemní smlouvy - byt č. 10, 1 + 1, v domě Schwaigrova č. pop. 665, č.or. 3, Brno. Výše nájemného se stanovuje dle zákona č. 107/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a dle rozhodnutí 15. zasedání RMČ Brno-jih konaného sazbou 62,- Kč/m². Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou, od do Rada pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy a ukládá vedoucí bytového odboru písemně vyrozumět žadatelku. 11

12 8.9 Žádost pí xxx o prodloužení nájemní smlouvy byt č. 14, 1 + 1, v domě Schwaigrova č. pop. 652, č. or. 7, Brno. Usnesení: RMČ Brno - jih na základě doporučení bytové a dislokační komise schvaluje pí xxx prodloužení nájemní smlouvy - byt č. 14, 1 + 1, v domě Schwaigrova č. pop. 652, č. or. 7, Brno. Výše nájemného se stanovuje dle zákona č. 107/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a dle rozhodnutí 15. zasedání RMČ Brno-jih konaného sazbou 62,- Kč/m². Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou, od do Rada pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy a ukládá vedoucí bytového odboru písemně vyrozumět žadatelku Žádost pí xxx o prodloužení nájemní smlouvy byt č. 3, 2 + 1, v domě Plotní č. pop. 552, č.or. 65, Brno. Usnesení: RMČ Brno - jih na základě doporučení bytové a dislokační komise neschvaluje pí xxx prodloužení nájemní smlouvy - byt č. 3, 2 + 1, v domě Plotní č. pop. 552, č. or. 65, Brno. Rada ukládá vedoucí bytového odboru písemně vyrozumět žadatelku Žádost o prodloužení nájemní smlouvy pí xxx, byt č. 23, č. pop. 93, č. or. 1, na ulici Bernáčkova, Brno. Usnesení: RMČ Brno - jih na základě doporučení bytové a dislokační komise neschvaluje prodloužení nájemní smlouvy pí xxx - byt č. 23, č. pop. 93, č. or. 1, na ulici Bernáčkova, Brno. Rada ukládá vedoucí bytového odboru písemně vyrozumět žadatelku. 12

13 8.12 Žádost o projednání žádosti o povolení splátkového kalendáře - pí xxx, byt č. 6, č. pop. 59, č. or. 114, na ulici Dornych, Brno. Komentář: Paní xxx dluží na nájemném a službách částku ,- Kč, dále poplatky z prodlení ve výši ,- Kč a náklady řízení na základě PR č.j. 219 C 19/2014 /zatím není v právní moci/ částku ,- Kč. Dlužná částka je tedy v celkové výši ,- Kč. Paní xxx byla opakovaně vyzývána k zaplacení dlužné částky, splátkový kalendář podepsala dne a zavázala se splácet měsíčně 3.000,- Kč. Nebyla splacena ani jedna splátka a dluh na nájemném dále narůstal. Paní xxx byla dne zaslána předžalobní výzva s tím, že pokud dlužnou částku v uvedené lhůtě nezaplatí, bude jí dána výpověď z nájmu bytu. Vzhledem k tomu, že dluh nebyl ani částečně zaplacen a dluh na nájemném se neustále zvyšuje, byla dne paní xxx dána výpověď nájmu bytu. Usnesení: RMČ Brno - jih na základě doporučení bytové a dislokační komise souhlasí se splátkovým kalendářem, tak jak navrhuje pí xxx, byt č. 6, č. pop. 59, č. or. 114 na ulici Dornych, Brno. Na výpovědi z nájmu bytu podané dne RMČ nadále trvá. Rada ukládá vedoucí bytového odboru písemně vyrozumět žadatelku Žádost o projednání žádosti o povolení splátkového kalendáře - manželé xxx byt č. 1, č. pop. 93, č. or. 1, na ulici Bernáčkova, Brno. Usnesení: RMČ Brno - jih na základě doporučení bytové a dislokační komise souhlasí se splátkovým kalendářem, tak jak navrhují manželé xxx, byt č. 1, č. pop. 93, č. or. 1, na ulici Bernáčkova, Brno. Na výpovědi z nájmu bytu podané dne RMČ nadále trvá. Rada ukládá vedoucí bytového odboru písemně vyrozumět žadatele Návrh na prominutí pohledávky (poplatků z prodlení) v celkové výši ,- Kč. Komentář: 13

14 Na základě Platebního rozkazu č.j. 238 C 238/ byla paní xxx povinna zaplatit dlužnou částku , -Kč s přísl.. Dlužná částka ve výši ,- Kč je zaplacena, náklady řízení ve výši ,- Kč jsou také zaplaceny, soudní poplatek ve výši 1.080,- Kč je zaplacen. Poplatky z prodlení na základě Platebního rozkazu činí celkem ,- Kč, paní xxx z toho zaplatila 7.352,- Kč, takže k úhradě zbývá ještě zaplatit ,- Kč. Usnesení: RMČ Brno jih na základě doporučení bytové a dislokační komise schvaluje prominutí pohledávky (poplatků z prodlení) ve výši ,- Kč paní xxx, nájemkyni bytu č. 24, 3 + 1, v domě Schwaigrova č. or. 27, Brno. Rada pověřuje starostu podpisem Dohody o prominutí pohledávky (poplatků z prodlení) a ukládá vedoucí bytového odboru písemně vyrozumět žadatelku Návrh na prominutí pohledávky (poplatků z prodlení) v celkové výši ,- Kč. Komentář: Na základě Rozsudku č.j. 245 C 36/ a Usnesení 37 Co 241/ byli žalovaní manželé xxx a povinni zaplatit dlužnou částku ,- Kč s přísl.. Dlužná částka ve výši ,- Kč je zaplacena, náklady řízení ve výši 1.700,- Kč jsou také zaplaceny. Poplatky z prodlení na základě Rozsudku činí celkem , -Kč, paní xxx z toho zaplatila ,- Kč, takže k úhradě zbývá ještě ,- Kč. Dům již má v nájmu nový vlastník. Usnesení: RMČ Brno jih na základě doporučení bytové a dislokační komise neschvaluje prominutí pohledávky (poplatků z prodlení) ve výši ,- Kč manželům xxx, nájemcům bytu č. 6, 2 + 1, v domě Svatopetrská č. or. 18, Brno. Rada ukládá vedoucí bytového odboru připravit podklady do ZMČ. ZMČ 8.16 Návrh na odepsání pohledávky (poplatků z prodlení) v celkové výši ,- Kč. Komentář: Paní xxx byla nájemcem bytu č. 12 na ulici Dornych č. pop. 45, č. or. 122 v Brně. Dne jí byla zaslána výpověď nájmu bytu a byla vyzvána k vyklizení a předání bytu do Byt předala MČ Brno-jih, bytovému odboru dne Dne byl vydán Platební rozkaz na částku ,- Kč s přísl., který nabyl PM Dlužné 14

15 nájemné a služby činí ke dni vrácení bytu celkem ,- Kč, poplatky z prodlení částku ,- Kč a soudní poplatek z PR činí 1.660,- Kč. Na byt se k vyplacení dlužného nájemného nikdo nepřihlásil. Usnesení: RMČ Brno jih na základě doporučení bytové a dislokační komise souhlasí s odepsáním pohledávky (poplatků z prodlení) v celkové výši ,- Kč Návrh na odepsání pohledávky (poplatků z prodlení) v celkové výši ,- Kč. Komentář: Jedná se o byt po p. xxx, Komárovské nábř. 4 dlužná částka na nájemném a službách je ve výši ,- Kč. Dlužná částka na nájemném je za období od 1/2010 do 1/2014. Po upomínkách, splátkovém kalendáři a výzvě k zaplacení dlužného byla v srpnu 2010 dána nájemci výpověď z nájmu bytu. Žaloba na vyklizení bytu byla podána na MS v Brně v únoru 2011 a na základě rozsudku MS v Brně o vyklizení bytu z února 2012 bylo rozhodnuto, že pan xxx má byt vyklidit a odevzdat MČ Brno-jih. Pan xxx se odvolal ke Krajskému soudu v Brně, v září 2012 soud rozhodl tak, že odvolání pana xxx zamítl. Po nabytí právní moci byl podán na MS v Brně návrh na výkon rozhodnutí vyklizení bytu exekuce, proti které se pan xxx opět odvolal ke Krajskému soudu, který na základě Usnesení v lednu 2014 rozhodl, že odvolání p. xxx se odmítá a dne byl pan xxx za přítomnosti exekutora z bytu vyklizen. Během těchto řízení o vyklizení bytu byly ještě vydány dva platební rozkazy o neplacení nájemného a služeb oba dva jsou na vymáhání u exekutora nebylo nic vymoženo. Na byt se k vyplacení dlužného nájemného nikdo nepřihlásil. Usnesení: RMČ Brno jih na základě doporučení bytové a dislokační komise souhlasí s odepsáním pohledávky (poplatků z prodlení) v celkové výši ,- Kč Projednání bytové náhrady pro pí xxx. Usnesení: RMČ Brno - jih na základě doporučení bytové a dislokační komise souhlasí s bytovou náhradou pro pí xxx, v domě Široká č. or. 4., č. pop. 13, 15

16 2 + 1, byt č. 1, Brno. Výše nájemného se stanovuje dle zákona č. 107/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a dle rozhodnutí 15. zasedání RMČ Brno-jih konaného sazbou 62,- Kč/m². Rada pověřuje starostu podpisem nové nájemní smlouvy a ukládá vedoucí bytového odboru písemně vyrozumět žadatelku Projednání Zadávacích podmínek, Kvalifikační dokumentace, Smlouvy o dílo na akci na akci Rekonstrukce a modernizace výtahů v obecních domech sídliště Komárov Hodonínská 21, 23 a Schwaigrova 1, 3, 5, 7, 9, 11. Komentář: Jedná se o veřejnou zakázku na dodávku zadávanou podle ustanovení 8, 12 odstavec (1), 14, 21 odstavec (1) písmeno a) a souvisejících zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, kterou pro MČ zadává firma ikis, s.r.o. Usnesení: RMČ Brno jih schvaluje Zadávací podmínky, Kvalifikační dokumentaci, Smlouvu o dílo na akci Rekonstrukce a modernizace výtahů v obecních domech sídliště Komárov Hodonínská 21, 23 a Schwaigrova 1, 3, 5, 7, 9, 11. RMČ ukládá vedoucí bytového odboru 496/123a, Brno. vyrozumět firmu ikis, s.r.o., sídlem Kaštanová 8.20 Projednání uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 9/2013 s názvem Zateplení bytového domu Dornych 114 uzavřené mezi Statutárním městem Brnem, MČ Brno-jih a firmou Rubest spol. s r.o., Šámalova 59, Brno Komentář: Vzhledem k tomu, že bude následovat další fáze rekonstrukce bývalých bytů na kanceláře, není v rámci koordinace nutné provést následující práce: Jedná se o dlažbu a podhled ze sádrokartonu ve 2. NP. Dále je v odpočtu demontáž a opětovná montáž podhledu v 1. NP vzhledem k bouracím pracím na pavlači o patro výš. Práce proběhly i bez demontáže podhledu. V oddílu nátěry bylo otryskání ocelové konstrukce a její nátěr. Po odstranění krycích zkorodovaných plechů zůstaly v podhledu konstrukce, které není nutné tímto způsobem ošetřit a budou zakryty zavěšeným sádrokartonovým podhledem. 16

17 Usnesení: RMČ Brno jih souhlasí se zněním Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 9/2013 Zateplení bytového domu Dornych 114 uzavřené mezi Statutárním městem Brnem, MČ Brno-jih a firmou Rubest spol. s r.o., Šámalova 59, Brno. Rada pověřuje starostu podpisem Dodatku č. 1. Zodpovídá Šebelová 8.21 Zadání zakázky malého rozsahu do ,- bez DPH na akci Zateplení bytového domu Dornych 114 dle směrnice tajemníka č. 1/2014. Komentář: V průběhu realizace stavby se objevily vícepráce, které jsou uvedeny v položkovém rozpočtu. Upravují se položky, které musely být provedeny dle požadavku statika, což mohlo být upřesněno až při realizaci po odstranění krycích plechů a vybourání popraskaných betonů rozšířené pavlače, dále se upravují výměry na skutečný stav a úprava střechy po odhalení ztrouchnivělé pozednice včetně odvozu nahromaděné suti v převislé části krovu nad pavlačí. Vícepráce budou řešeny zadáním nové zakázky malého rozsahu dle směrnice tajemníka č. 1/2014. Usnesení: RMČ Brno jih schvaluje Zadání zakázky malého rozsahu do ,- bez DPH na akci Zateplení bytového domu Dornych 114, dle směrnice tajemníka č. 1/2014. Rada pověřuje vedoucí bytového odboru zadáním zakázky. Zodpovídá Šebelová 8.22 Projednání víceprací dle předložení položkového rozpočtu na akci Rekonstrukce bytových domů Plotní 30 a Plotní 32, Brno vícepráce předložené firmou KOMFORT, a.s., Křenová 72, Brno. Usnesení: RMČ Brno jih souhlasí se zahájením jednacího řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, na vícepráce akce Rekonstrukce bytových domů Plotní 30 a Plotní 32. Rada ukládá vedoucí bytového odboru vyrozumět firmu ikis, s.r.o., Kaštanová 496/123a, Brno. Zodpovídá Šebelová 17

18 ad 9) Různé 9.1 Informace k záměrům firmy FERAMO METALLUM INTERNATIONAL, s.r.o. K záměrům firmy FERAMO METALLUM informace. INTERNATIONAL, s.r.o. nejsou nové 9.2 Územní studie Rozvojové území Brno-jih K Územní studii Rozvojové území Brno-jih nejsou nové informace. 9.3 Volby do zastupitelstev obcí stanovení počtu členů ZMČ Brno-jih a počtu podpisů na peticích Komentář: Zákon o obcích stanoví povinnost projednat a schválit v ZMČ Brno-jih a následně zveřejnit na úředních deskách počet členů ZMČ, který bude volen (v souladu s 67, 68 zák. č. 128/2000 Sb.) a současně ve stejném termínu stanovit a zveřejnit počet podpisů na peticích pro kandidaturu nezávislého kandidáta nebo sdružení (v souladu s 21 odst. 4 zák. č. 491/2001 Sb.). počty počty zaokrouhleno na území MČ Brno-jih k celkem obyvatel pro nezávislé kandidáty 3 % podpisů 259, pro sdružení nezávislých kandidátů 7 % podpisů 606, Usnesení: RMČ Brno-jih souhlasí a doporučuje ZMČ Brno-jih stanovit v souladu se zněním 67, 68 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění počet členů ZMČ Brno-jih, který má být zvolen na 19 členů. Rada dále doporučuje ZMČ Brno-jih v souladu se zněním 21, odst. 4, zákona č. 491/2001 Sb., v platném znění stanovit počet podpisů na peticích pro kandidaturu nezávislého kandidáta na 260 podpisů a pro kandidaturu sdružení nezávislých kandidátů na 607 podpisů. RMČ Brno-jih ukládá tajemníkovi po schválení v ZMČ Brno-jih výše uvedené údaje zveřejnit zákonným způsobem. ZMČ Zodpovídá: tajemník 18

19 9.4 Stanovení termínu 20. zasedání ZMČ Brno-jih Z6/020 dne Usnesení: RMČ Brno-jih stanovila termín 20. zasedání ZMČ Brno-jih Z6/020 na čtvrtek dne 26. června 2014, které se bude konat v h v zasedací místnosti Úřadu městské části Brno-jih, s následujícím programem: 1. Zahájení 2. Dotazy, připomínky a podněty občanů 3. Volby do zastupitelstev obcí stanovení počtu členů ZMČ Brno-jih a počtu podpisů na peticích 4. Mezitímní účetní závěrka MČ Brno-jih za rok 2014 ke Rozpočtová opatření 6. Smlouvy na poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2014 III. etapa 7. Návrh odpisu nákladů na zmařené projektové dokumentace 8. Prodej, směna majetku města Brna 9. Návrh odměn členům Finančního a Kontrolního výboru ZMČ Brno-jih, kteří nejsou členy ZMČ Brno-jih za I. pololetí Prominutí nedobytných pohledávek 11. Různé ZMČ Zodpovídá: tajemník 9.5 Veřejná zakázka malého rozsahu na akci: Oprava komunikací Dolní Heršpice - Přízřenice. Komentář: Zápis o jednání komise pro otevírání obálek s nabídkami a hodnocení nabídek. Uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem. Přílohy: Zápis z jednání komise pro otevírání obálek s nabídkami a hodnocení nabídek veřejné zakázky. Usnesení: RMČ Brno-jih bere na vědomí Zápis o jednání komise pro otevírání obálek s nabídkami a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu na akci: Oprava komunikací Dolní Heršpice - Přízřenice. Nejvýhodnější nabídku předložila firma: ZEMAKO, s.r.o., Bohunická cesta 9, Moravany, IČ: RMČ Brno-jih schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci: Oprava komunikací Dolní Heršpice - Přízřenice mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-jih, Mariánské náměstí 152/13, Brno, 19

20 IČ: a firmou ZEMAKO, s.r.o., Bohunická cesta 9, Moravany, IČ: Rada pověřuje starostu jejím podpisem. Zodpovídá: Konečný 9.6 Termín příští RMČ Brno-jih R6/ Zapsala: Pažoutová D. V Brně dne Mgr. Josef Haluza starosta MČ Brno-jih Ing. Anna Böhmová uvolněná členka RMČ Brno-jih 20

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/047

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/047 Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/047 ze 47. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 27.09.2012 v 17.30 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/065 z 65. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 19.06.2013 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R6/105 ze 105. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 05.11.2014 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/054

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/054 Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/054 z 54. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 9. 1. 2013 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise bytové a dislokační

ad 3) Podklady k projednání z komise bytové a dislokační Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/044 ze 44. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 18.05.2016 v 15.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/038

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/038 Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/038 z 38. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 23.03.2016 v 15.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 115. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan místostarosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen.

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 115. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan místostarosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen. Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R7/115 ze 115. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 05.09.2018 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí

Více

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 116. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan místostarosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen.

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 116. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan místostarosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen. Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R7/116 ze 116. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 19.09.2018 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí

Více

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 111. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan místostarosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen.

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 111. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan místostarosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen. Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R7/111 ze 111. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 25.07.2018 v 15.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/040 ze 40. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 06.04.2016 v 15.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/089 z 89. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 26.03.2014 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise bytové a dislokační

ad 3) Podklady k projednání z komise bytové a dislokační Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/049 ze 49. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 14.07.2016 ve 14.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/008

Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/008 Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/008 z 8. schůze RMČ Brno-jih konané dne 06.02.2019 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí

Více

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 110. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan místostarosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen.

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 110. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan místostarosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen. Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R7/110 ze 110. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 18.07.2018 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí

Více

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 120. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan místostarosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen.

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 120. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan místostarosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen. Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R7/120 ze 120. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 07.11.2018 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí

Více

Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/010

Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/010 Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/010 z 10. schůze RMČ Brno-jih konané dne 06.03.2019 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/076 ze 76. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 06.11.2013 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 114. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan místostarosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen.

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 114. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan místostarosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen. Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R7/114 ze 114. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 29.08.2018 v 15.30 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí

Více

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 112. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan místostarosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen.

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 112. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan místostarosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen. Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R7/112 ze 112. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 01.08.2018 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem a z komise výstavby a životního prostředí

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem a z komise výstavby a životního prostředí Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/066 z 66. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 03.07.2013 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/029 z 29. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 11.11.2015 v 15.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/081 z 81. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 30.12.2013 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/020

Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/020 Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/020 ze 20. schůze RMČ Brno-jih konané dne 24.07.2019 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise výstavby a životního prostředí

ad 3) Podklady k projednání z komise výstavby a životního prostředí Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/014 ze 14. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 25.05.2011 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 109. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan místostarosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen.

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 109. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan místostarosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen. Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R7/109 ze 109. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 11.07.2018 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí

Více

Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/014

Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/014 Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/014 ze 14. schůze RMČ Brno-jih konané dne 29.04.2019 ve 14.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí

Více

ad 3) Podklady z komise výstavby a životního prostředí

ad 3) Podklady z komise výstavby a životního prostředí Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/019 Z 19. schůze RMČ Brno-jih konané dne 08.07.2015 ve 14.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z Odboru životního prostředí

ad 3) Podklady k projednání z Odboru životního prostředí Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/061 z 61. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 30.11.2016 ve 14.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise výstavby a životního prostředí

ad 3) Podklady k projednání z komise výstavby a životního prostředí Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/041 ze 41. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 11.07.2012 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise bytové a dislokační

ad 3) Podklady k projednání z komise bytové a dislokační Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/033 z 33. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 28.03.2012 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R6/103 ze 103. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 06.10.2014 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/050

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/050 Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/050 z 50. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 27.07.2016 ve 14.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise školské, kulturní a sportovní

ad 3) Podklady k projednání z komise školské, kulturní a sportovní Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/051 z 51. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 10.08.2016 ve 14.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 103. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan starosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen.

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 103. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan starosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen. Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/103 ze 103. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 25.04.2018 v 15.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 55. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan starosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen.

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 55. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan starosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen. Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/055 z 55. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 07.09.2016 ve 14.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise školské a kulturní

ad 3) Podklady k projednání z komise školské a kulturní Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/043 ze 43. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 08.08.2012 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise bytové a dislokační

ad 3) Podklady k projednání z komise bytové a dislokační Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/007 ze 7. schůze RMČ Brno-jih konané dne 30.01.2019 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí

Více

Usnesení z VI/69. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne

Usnesení z VI/69. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne Usnesení z VI/69. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 27.11.2013 VI/69/1 Hospodaření s rozpočtem a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ za 1. - 10. r. 2013 RMČ bere na vědomí výsledky rozpočtového

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R6/097 z 97. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 16.07.2014 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise bytové a dislokační

ad 3) Podklady k projednání z komise bytové a dislokační Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R6/100 ze 100. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 27.08.2014 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 2) Kontrola úkolů z minulých zasedání RMČ Brno-jih RMČ provedla kontrolu plnění úkolů včetně úkolů dlouhodobých.

ad 2) Kontrola úkolů z minulých zasedání RMČ Brno-jih RMČ provedla kontrolu plnění úkolů včetně úkolů dlouhodobých. Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/082 z 82. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 06.09.2017 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/021 z 21. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 27.07.2015 ve 14.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/015

Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/015 Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/015 z 15. schůze RMČ Brno-jih konané dne 15.05.2019 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise bytové a dislokační

ad 3) Podklady k projednání z komise bytové a dislokační Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/036 z 36. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 24.02.2016 v 15.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise bytové a dislokační

ad 3) Podklady k projednání z komise bytové a dislokační Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/031 z 31. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 29.02.2012 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise výstavby a životního prostředí

ad 3) Podklady k projednání z komise výstavby a životního prostředí Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/048 ze 48. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 29.06.2016 ve 14.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z Odboru životního prostředí

ad 3) Podklady k projednání z Odboru životního prostředí Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/060 z 60. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 16.11.2016 ve 14.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 4) Podklady k projednání z komise školské, kulturní a sportovní

ad 4) Podklady k projednání z komise školské, kulturní a sportovní Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/017 ze 17. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 29.06.2015 ve 14.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z Komise k projednávání přestupků (KPP)

ad 3) Podklady k projednání z Komise k projednávání přestupků (KPP) Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/060 z 60. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 03.04.2013 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/006 z 6. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 18.02.2015 ve 14.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/045 ze 45. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 01.06.2016 v 15.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 57. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan starosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen.

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 57. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan starosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen. Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/057 z 57. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 05.10.2016 ve 14.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: Hosté:

Více

Zápis R6/028. ad 2) Kontrola úkolů z minulých zasedání RMČ Brno-jih RMČ provedla kontrolu plnění úkolů včetně úkolů dlouhodobých.

Zápis R6/028. ad 2) Kontrola úkolů z minulých zasedání RMČ Brno-jih RMČ provedla kontrolu plnění úkolů včetně úkolů dlouhodobých. Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/028 z 28. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 25.01.2012 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R6/092 z 92. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 07.05.2014 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 2) Kontrola úkolů z minulých zasedání RMČ Brno-jih RMČ provedla kontrolu plnění úkolů včetně úkolů dlouhodobých.

ad 2) Kontrola úkolů z minulých zasedání RMČ Brno-jih RMČ provedla kontrolu plnění úkolů včetně úkolů dlouhodobých. Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/078 ze 78. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 26.07.2017 v 15.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise k projednávání přestupků

ad 3) Podklady k projednání z komise k projednávání přestupků Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/007 ze 7. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 04.03.2015 ve 14.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014

Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014 Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014 VI/76/1 Hospodaření s rozpočtem a) Rozpočtové opatření č. 4/2014 RMČ doporučuje ZMČ schválit rozpočtové opatření č. 4/2014,

Více

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/024

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/024 Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/024 z 24. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 23.11.2011 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise výstavby a životního prostředí

ad 3) Podklady k projednání z komise výstavby a životního prostředí Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/091 z 91. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 23.04.2014 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: Hosté:

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/035 z 35. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 10.02.2016 v 15.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/022 z 22. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 19.08.2015 ve 14.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise výstavby a životního prostředí

ad 3) Podklady k projednání z komise výstavby a životního prostředí Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/082 z 82. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 15.01.2014 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z Odboru životního prostředí

ad 3) Podklady k projednání z Odboru životního prostředí Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/058 z 58. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 19.10.2016 v 10.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 9 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/021 z 21. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 05.10.2011 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise bytové a dislokační

ad 3) Podklady k projednání z komise bytové a dislokační Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/023 z 23. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 02.09.2015 ve 14.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/024 z 24. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 16.09.2015 ve 14.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

Informace z usnesení 7. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Uzavření smlouvy o nájmu bytu

Informace z usnesení 7. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Uzavření smlouvy o nájmu bytu Informace z usnesení 7. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 9.2. 2011 1. Uzavření smlouvy o nájmu bytu Rada MČ Brno - Starý-Lískovec bere na vědomí souhlas Statutárního města Brna, Bytového odboru, s uzavřením

Více

Informace z usnesení XI. Zastupitelstva MČ Brno Starý Lískovec ze dne 16.dubna 2009

Informace z usnesení XI. Zastupitelstva MČ Brno Starý Lískovec ze dne 16.dubna 2009 Informace z usnesení XI. Zastupitelstva MČ Brno Starý Lískovec ze dne 16.dubna 2009 1. Dunajská 25 prodej domu včetně části pozemku Hlasováním: pro, proti, zdržel se (14-1-4) bylo přijato usnesení : Rada

Více

ad 3) Podklady k projednání z Odboru životního prostředí

ad 3) Podklady k projednání z Odboru životního prostředí Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/025 z 25. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 30.09.2015 v 15.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise školské a kulturní

ad 3) Podklady k projednání z komise školské a kulturní Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/020 ze 20. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 07.09.2011 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

Informace z usnesení XVII. Zastupitelstva MČ Brno Starý Lískovec ze dne

Informace z usnesení XVII. Zastupitelstva MČ Brno Starý Lískovec ze dne Informace z usnesení XVII. Zastupitelstva MČ Brno Starý Lískovec ze dne 18.12.2013 1. Žádost o splátkový kalendář Lenka Zeiselová, bývalý uživatel bytu č.14 na ulici Kurská č.o. 2 v Brně Starém Lískovci

Více

Informace z usnesení XIII. Zastupitelstva MČ Brno Starý Lískovec ze dne 25.června 2009

Informace z usnesení XIII. Zastupitelstva MČ Brno Starý Lískovec ze dne 25.června 2009 Informace z usnesení XIII. Zastupitelstva MČ Brno Starý Lískovec ze dne 25.června 2009 1.Žádost o splátkový kalendář bývalý nájemce bytu č. 12, ul. Labská č.o.2 Hlasováním: pro, proti, zdržel se (16-0-0)

Více

Usnesení z VII/12. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 09.06.2015

Usnesení z VII/12. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 09.06.2015 Usnesení z VII/12. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 09.06.2015 VII/12/1 Hospodaření s rozpočtem a) Rozpočtové opatření č. 08/2015 RMČ doporučuje ZMČ schválit rozpočtové opatření č. 08/2015,

Více

Usnesení. přijatá na 147. zasedání Rady města Jeseník konaném dne v 7:30 hodin na radnici v Jeseníku

Usnesení. přijatá na 147. zasedání Rady města Jeseník konaném dne v 7:30 hodin na radnici v Jeseníku Město Jeseník Usnesení přijatá na 147. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 11.9.2018 v 7:30 hodin na radnici v Jeseníku 4145. Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 195/2018-208/2018, 4146. Rada

Více

ad 2) Kontrola úkolů z minulých zasedání RMČ Brno-jih RMČ provedla kontrolu plnění úkolů včetně úkolů dlouhodobých.

ad 2) Kontrola úkolů z minulých zasedání RMČ Brno-jih RMČ provedla kontrolu plnění úkolů včetně úkolů dlouhodobých. Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/088 z 88. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 15.11.2017 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: Hosté:

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/032 ze 32. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 16.12.2015 v 15.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

3. VI.70/800/2 Věc : Návrh na rekonstrukce bytových jader ve volných bytech

3. VI.70/800/2 Věc : Návrh na rekonstrukce bytových jader ve volných bytech Z á p i s z 70. schůze Rady městské části Brno-Líšeň ze dne 18.09.2013 1. Zahájení a schválení programu Schůzi zahájil a řídil pan starosta. Přítomni : Mgr. Štefan, p. Sedláček, p. Pavlík, Bc. Mílek, Ing.Mgr.Vondráčková,

Více

Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/009

Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/009 Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/009 z 9. schůze RMČ Brno-jih konané dne 20.02.2019 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí

Více

Usnesení 17. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 31. července 2019

Usnesení 17. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 31. července 2019 Usnesení 17. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 31. července 2019 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo usnesení Obsah 305/17/19 1) schvaluje program 17. schůze

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise školské, kulturní a sportovní

ad 3) Podklady k projednání z komise školské, kulturní a sportovní Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/056 z 56. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 21.09.2016 ve 14.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

Informace z usnesení 38. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Provedení oprav

Informace z usnesení 38. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Provedení oprav Informace z usnesení 38. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 11.1.2012 1. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Provedení oprav v bytě č.30 v 6. podlaží domu na ulici Dunajská, č.o.

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise výstavby a životního prostředí

ad 3) Podklady k projednání z komise výstavby a životního prostředí Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/046 ze 46. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 19.09.2012 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise školské, kulturní a sportovní

ad 3) Podklady k projednání z komise školské, kulturní a sportovní Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/015 z 15. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 10.06.2015 ve 14.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 16 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 21 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 6 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/018

Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/018 Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/018 z 18. schůze RMČ Brno-jih konané dne 26.06.2019 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí

Více

56. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ

56. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ Členům Rady m.č. Brno-Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna USNESENÍ z 56. schůze Rady, konané dne 25. dubna

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise bytové a dislokační

ad 3) Podklady k projednání z komise bytové a dislokační Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/056 z 56. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 6. 2. 2013 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

Zápis. Mgr. Filip Leder Bc. Igor Fučík Mgr. Marek Šlapal Ing. Karel Doležal Josef Červenka

Zápis. Mgr. Filip Leder Bc. Igor Fučík Mgr. Marek Šlapal Ing. Karel Doležal Josef Červenka Zápis 29. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného v pondělí 26. listopadu 2015 v 7:30 hodin v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zahájení: Přítomni: Omluven: Přítomna:

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 5 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis Z5/018

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis Z5/018 Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis Z5/018 z 18. zasedání ZMČ Brno-jih konaného dne 25. 2. 2010 v zasedací místnosti Úřadu městské části Brno-jih, Mariánské náměstí

Více

Z Á P I S. P r o g r a m:

Z Á P I S. P r o g r a m: V Brně dne 31.10.2018 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům komisí RMČ Předsedům výborů ZMČ Tajemníkovi ÚMČ Vedoucím odborů ÚMČ Organizačnímu odboru MMB Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb. Z

Více

Usnesení z VI/40. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 25.06.2012

Usnesení z VI/40. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 25.06.2012 Usnesení z VI/40. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 25.06.2012 VI/40/1 Hospodaření s rozpočtem a) Žádost MŠ Jihomoravské nám. 5 o změnu finančního plánu-doplnění RMČ bere na vědomí opravený

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení z 11. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskutečnilo v pondělí 13.4.2015 v 15:30 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

VIII. zasedání Zastupitelstva m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í

VIII. zasedání Zastupitelstva m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í Zastupitelstvo Členům Zastupitelstva Tajemnici ÚMČ Brno-Vinohrady Vedoucím odborů Magistrátu města Brna U S N E S E N Í z VIII. zasedání Zastupitelstva, konaného dne 13. 6. 2016 v 18:00 hodin v zasedací

Více

Informace z usnesení 88. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 17.7.2013

Informace z usnesení 88. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 17.7.2013 Informace z usnesení 88. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 17.7.2013 1. Žádost o prominutí poplatku z prodlení uživatel bytu č.3 na ulici Dunajská č.o. 25 v Brně Starém Lískovci, nyní bytem Merhautova

Více

Zápis č. 33/2018 z 33. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty

Zápis č. 33/2018 z 33. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty Zápis č. 33/2018 z 33. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty ze dne 15. května 2018 s místem konání Na Košince 502/1 v místnosti 305 od 17.00 h Přítomni: p. Ing. I. Pešl, p. Mgr. J. Schejbal, p.

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise školské, kulturní a sportovní

ad 3) Podklady k projednání z komise školské, kulturní a sportovní Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/053 z 53. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 24.08.2016 ve 14.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více