FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO REKONSTRUKCE KANALIZACE V 1.PP OBJEKTU L, PDM ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO REKONSTRUKCE KANALIZACE V 1.PP OBJEKTU L, PDM ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA"

Transkript

1

2 FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO REKONSTRUKCE KANALIZACE V 1.PP OBJEKTU L, PDM ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: B.1 Popis území stavby... 2 B.2 Celkový popis stavby... 5 B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek... 5 B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení... 5 B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby... 5 B.2.4 Bezbariérové užívání stavby... 5 B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby... 6 B.2.6 Základní charakteristika objektů... 6 B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí B.3 Připojení na technickou infrastrukturu B.4 Dopravní řešení B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana B.7 Ochrana obyvatelstva B.8 Zásady organizace výstavby Poznámka: Projektová dokumentace byla vypracována podle ČSN, vyhlášek a zákonů platných v době jejího předání objednateli. Konkrétní technické specifikace výrobků a materiálů obsažené v projektové dokumentaci udávají technický standard stavby, jednotlivých výrobků a materiálů a je možné je po dohodě s investorem a projektantem zaměnit stejným nebo vyšším standardem. Veškerá zařízení a dodávky budou dokompletovány, nainstalovány či přikotveny a propojeny tak, aby byly při předání plně funkční. Součástí každé dodávky je i funkční odzkoušení jednotlivých částí zařízení a zařízení jako celku - individuální zkoušky v rámci jednotlivých profesí samostatně. Součástí dodávky je i příprava na komplexní zkoušky a provedení komplexních zkoušek. Součástí dodávky zařízení a systémů, které to vyžadují, je i zaškolení obsluhy a údržby. Součástí dodávky stavby je i zpracování dodavatelské dokumentace stavby. B Souhrnná technická zpráva 1

3 B.1 Popis území stavby a) Charakteristika stavebního pozemku Předložená zadávací dokumentace stavby řeší rekonstrukci stávající kanalizace v objektu L Dětské nemocnice v Brně, která je v dnešní době řešena jako jednotná (nově bude provedena jako oddílná, splašková a dešťová se spojením do šachty vně objektu). Současně s kanalizací budou provedeny drobné stavební práce, které s předmětnou rekonstrukcí přímo souvisí. Dotčená budova plánovanou rekonstrukcí byla postavena v 70. letech minulého století a v současné době je využívána pro laboratorní provoz v rámci centra molekulární biologie a genové terapie. Budova je navržena jako třípodlažní objekt, z čehož dvě podlaží jsou nadzemní a jedno podlaží je podzemní. Řešený prostor určený k rekonstrukci je přístupní z komunikační vertikály. Budova L je přístupná hlavním a dvěma technickými vstupy z účelové komunikace v rámci areálu nemocnice. b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů Pro zpracování projektové dokumentace byly investorem poskytnuty dílčí podklady stávajícího stavu objektu. Jednalo o původní tištěnou výkresovou dokumentaci, převážně v měřítku 1:50. Vzhledem k neúplnosti a stáří podkladů proběhlo doměření stávajících stavů a vybrané části budov byly podrobeny základním stavebně-technickým průzkumům zaměřeným na fyzický stav konstrukcí i vnitřní vybavení. Závěry a dopady průzkumných prací, byť značně omezených nepřetržitým provozem jednotlivých zdravotnických pracovišť, jsou obsaženy v dokumentaci. Hydrogeologický průzkum - pro řešené stavební úpravy není potřebný a nebyl vypracován. Geologický průzkum - pro řešené stavební úpravy není potřebný. Stavebně historický průzkum - pro řešené stavební úpravy není potřebný a nebyl vypracován. Před začátkem veškerých prací na rekonstrukci kanalizace v objektu L FN Brno Dětské nemocnice je nutno provést kamerový průzkum stávající kanalizace. S výsledkem kamerové prohlídky bude neprodleně seznámen pověřený zástupce investora, generální projektant stavby a projektant ZTI. Na základě tohoto jednání bude upřesněn rozsah provedení práce. Projektová dokumentace rekonstrukce kanalizace byla vypracována na základě různých neshodujících se podkladů, a je zpracována na nejnepříznivější výsledek průzkumu. Řešení je blíže popsáno v souhrnné technické zprávě a technické zprávě části D Zdravotně-technické instalace. c) Stávající ochranná a bezpečností pásma Samotná budova L se nenachází v žádném stávajícím ochranném a bezpečnostním pásmu. d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. Nemocnice není v záplavovém pásmu, ani v poddolovaném území. V místě stávající budovy L v areálu Dětské nemocnice Brno nehrozí sesuvy půdy, které by ohrožovaly stavbu. V místě stávající budovy není poddolované území. Území je bez zdrojů nerostů. B Souhrnná technická zpráva 2

4 e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území Negativní vlivy během realizace stavby Jedná se o realizaci stavebních úprav v části stávající budovy. Vzhledem k situování stavby budou negativní vlivy výstavby omezeny na přijatelné minimum. Během realizace stavby dojde částečně ke zhoršení prostředí vlivem hluku a prašnosti v místě stavby a hlavně s ohledem na zvýšení intenzity dopravy v okolí stavby. Negativní vlivy stavby budou eliminovány použitím mechanismů s malou hlučností, dodržováním nočního klidu, kropením při bouracích pracích apod. Vybraný dodavatel stavby zpracuje, doloží a s investorem, uživatelem a případně hygienikem odsouhlasí uvažovaný způsob výstavby tak, aby byly negativní vlivy stavby maximálně eliminovány. Staveniště budou oplocena a zabezpečena před vstupem nepovolaných osob. Zeleň v blízkosti stavenišť bude chráněna proti poškození. Zvýšená intenzita dopravy bude koordinována tak, aby negativní dopad na okolí byl maximálně omezen. Komunikace budou průběžně čištěny a udržovány. Vlivy způsobené užíváním a provozem zařízení Negativní vlivy na životní prostředí budou minimální. Jsou navrženy pouze materiály s atesty pro použití ve zdravotnictví bez škodlivých vlivů na okolní prostředí, splňující požadavky hygienických norem. V případě technických a technologických zařízení bude zabezpečena ochrana proti hluku a vibracím. Nejsou uvažována média, která by poškozovala ozónovou vrstvu Země. Kvalita prostředí a ochrana pracovníků proti negativním vlivům bude v nových provozech výrazně vyšší než v provozech stávajících. Budou zde dodržovány standardní hygienické režimy. Významně se pak zlepší i provozní podmínky budovy. Při dodržení podmínek pracovního prostředí a technologické kázně nevznikne pro zaměstnance ani návštěvníky objektu zdravotní riziko. Znečištění ovzduší vyvolané provozem stavby bude minimální. S ohledem na rozsah stavby a konfiguraci území jako celku nedojde k ovlivnění klimatických charakteristik. Řešení ochrany okolí V areálu nemocnice nejsou řešeny žádné ochrany přírody a krajiny. Veškerá vzrostlá a cenná zeleň v blízkosti staveniště a na staveništi bude chráněna proti poškození. Vodní zdroje a léčebné prameny se v blízkosti budovy nenachází. Vliv stavby na odtokové poměry v okolí Vzhledem k plánovaným stavebním úpravám, nebudou změněny odtokové poměry dešťové vody. f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin Požadavky na asanace V souvislosti s realizací stavebních úprav, nejsou požadovány žádné asanace. Požadavky na demolice Bourací práce budou prováděny jen v rámci realizace rekonstrukce kanalizace, jsou drobného rozsahu. B Souhrnná technická zpráva 3

5 Požadavky na kácení dřevin V souvislosti s realizací rekonstrukce kanalizace, bude nezbytné pro její napojení na stávající areálové rozvody, potažmo v souvislosti s prováděnými terénními úpravami v okolí objektu, vykácet dřeviny (stávající keře), které jsou v místech dotčených stavbou. Jedná se celkem o 5ks křovin. g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa V souvislosti s realizací stavebních úprav nedojde k záboru zemědělského fondu a pozemků určených k plnění funkce lesa. h) Územně technické podmínky Napojení na dopravní infrastrukturu Přístup do areálu nemocnice je umožněn dvěma hlavními vstupy, které jsou z ulice Černopolní. Vnitřní areálové komunikace jsou napojeny na hlavní vjezdy do areálu nemocnice a většinou jsou ukončené zaslepením. Vnitřní komunikace jsou dle možností doplněny o parkovací stání. Jelikož jsou plánované stavební úpravy řešeny uvnitř stávající budovy L, nebude dopravní řešení areálu jakkoli měněno, tzn. dopravní řešení areálu zůstává zachováno stávající. Přístupy do objektu jsou zachovány rovněž stávající. Napojení na technickou infrastrukturu V rámci prováděné rekonstrukce kanalizace a řešení oddílné kanalizace uvnitř objektu (samostatná větev splaškové a dešťové kanalizace) bude provedeno jejich následné napojení do stávající jednotné kanalizace vně objektu v místě původního napojení na stávající areálový rozvod. Vodovodní přípojce objektu bude v místě snižovaného terénu, vlivem změny velikosti oken, snížena výška krytí, nedodrženo krytí vedení v nezámrzné hloubce. Z toho důvodu bude část vodovodní přípojky přeložena a stávající ocelové potrubí bude nahrazeno předizolovaným potrubím PEHD. Trasa vodovodní přípojky se v situaci objektu nemění, změna bude pouze v jejím výškovém uložení. i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice V souvislosti s předkládanou dokumentací nejsou známy žádné jiné související nebo podmiňující investice, které by mohly akci negativně ovlivnit. Poznámka: Před vlastním prováděním rekonstrukce kanalizace je nutno provést kamerový průzkum stávající kanalizace pod úrovní podlahy stávající budovy L, spolu s nalezením stávající venkovní kanalizační šachty, která by měla být situována za severní fasádou objektu (dle původních projektů je šachta ve volném terénu za objektem, dle zaměření areálu nemocnice nebyla šachta na terénu viditelně zjištěna). Na základě zjištěných skutečností může být výškově upravena poloha kanalizační stoky nutno řešit v předstihu a v koordinaci s projektantem ZTI a generálním projektantem stavby. B Souhrnná technická zpráva 4

6 B.2 Celkový popis stavby B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek Budova L byla postavena přibližně v 70. letech minulého století a v současné době je využívána pro laboratorní provoz v rámci centra molekulární biologie a genové terapie. Budova je navržena jako třípodlažní objekt, z čehož dvě podlaží jsou nadzemní a jedno podlaží je podzemní. B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení a) Urbanistické řešení S ohledem na rozsah stavebních úprav v 1.PP stávající budovy zůstává stávající urbanistické řešení budovy nedotčeno. Staveniště řešené budovy leží v uzavřeném areálu nemocnice. b) Architektonické řešení S ohledem na rozsah stavebních úprav v 1.PP stávající budovy a s ohledem na to, že nedochází ke změně vzhledu budovy s výjimkou výměny resp. zvětšení suterénních oken (bude řešeno až v rámci rekonstrukce prostor na vlastní laboratoře), zůstává stávající architektonické řešení budovy nedotčeno. B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby Předložená dokumentace pro provedení stavby navazuje na koncepci celkového projektu rekonstrukce části 1.PP budovy L na laboratoře IHOK, který byl ve stupni pro stavební povolení zpracován jako celek v roce Současná dokumentace řeší rekonstrukci stávající kanalizace pod úrovní podlahy, včetně všech nezbytných navazujících stavebních prací, které jsou s rekonstrukcí kanalizace úzce svázány. Jedná se o kompletní vybourání stávajících nenosných konstrukcí, tzn. příček (před bouráním je nutno provést dočasné podchycení stávající stropní konstrukce). Dále je řešeno vybourání stávající podlahy a podkladního betonu a následné provedení nového podkladního betonu (příprava pro výhledový dispoziční stav laboratoří). A v neposlední řadě bude provedeno dílčí snížení okolního terénu u části 1.PP a nové napojení povrchových vod (odvodňovací žlab u okapového chodníku) do dešťové kanalizace. Všechny tyto zmíněné práce jsou nezbytné pro kompletní zrekonstruování stávající ležaté kanalizace pod stávající budovou L. B.2.4 Bezbariérové užívání stavby Jedná se o občanskou výstavbu se zaměřením pro zdravotnictví. Jedná se o ryze specifický technickoprovozní účel, kde není umožněn přístup nepovolaným osobám. Úpravy tedy nemusí splňovat podmínky dané vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. B Souhrnná technická zpráva 5

7 a) Opatření uvnitř objektů Prosklené stěny, dveře a okna s parapetem nižším jak 800 mm budou označeny ve výšce 800 až 1000 mm a současně ve výšce 1400 až 1600 mm kontrastním pásem šířky 50 mm nebo kruhovými terčíky o průměru 50 mm ve vzdálenosti max. 150 mm; a ve výši 800 až 900 mm budou opatřeny vodorovným madlem na opačné straně, než je umístění závěsů. V mokrých provozech je navržena protiskluzná dlažba. b) Opatření na venkovních zpevněných plochách Venkovní navazující plochy a komunikace nejsou v rámci této akce řešeny, jsou ponechány ve stávajícím stavu. B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby Provozovatel nemocnice, musí mít před opětovným zahájením provozu zpracovány vnitřní směrnice pro dodržování bezpečnosti provozu. Dle Nařízení vlády č. 362/2005 Sb.- o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky se přednostně uplatňuje kolektivní ochrana před pádem. Tam, kde to není technicky možné, budou osoby vybaveny individuální ochranou před pádem. Osoby, které se budou pohybovat na střeše, musí používat OOPP pro práci ve výškách (bezpečnostní lano, bezpečnostní postroj, lana, samonavíjecí kladka apod.). Při všech úkonech, které souvisejí s bezpečností a ochranou zdraví při práci je nutné postupovat v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, (dále pouze zákon 309/2006 Sb., a jeho prováděcí předpisy), především vytvoření správných podmínek pro dodržení příslušných předpisů, tj. proškolení zaměstnanců, dohledu nad používáním bezpečnostních předpisů, skutečností, aby příslušné práce vykonávaly osoby, které k ní mají kvalifikaci, dodržení platných postupů, jištění, zabezpečení apod. Budou používána a zabudována pouze ta zařízení, která jsou ve vyhovujícím technickém stavu, s odpovídající dokumentací, technickými prohlídkami, ověření zda jsou podrobena potřebným revizím a obsluhují je kvalifikovaní pracovníci. Je nutné dodržení úkolů požární ochrany v souladu se zákonem č. 133/1985 Sb. - o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisu o požární ochraně. B.2.6 Základní charakteristika objektů a) Stavební řešení Zemní práce, výkopy V rámci řešených stavebních úprav 1.PP je navrženo snížení úrovně zeminy pod vybouraným stávajícím podkladním betonem. Snížení je navrženo do úrovně -3,900mm. Povrch snížené zeminy musí být rovný a zhutněný na Edef= 50 MPa, respektive vyrovnaný štěrkopískem. Snížení bude prováděno v celé ploše stavby. Lokálně bude původní zemina snížena o dalších 100mm, pro provedení náběhů v podkladním betonu v místě nových zděných příček v řešeném podlaží (viz detail na výkrese základů). B Souhrnná technická zpráva 6

8 Pro novou kanalizační šachtu bude proveden výkop s nezbytným rozšířením výkopu pro provedení bednění železobetonové šachty. Další zemní práce uvnitř objektu jsou spojeny s výkopem pro rekonstruovanou ležatou kanalizaci uvnitř objektu. Při pažení výkopu je nezbytné přihlédnout k podpůrné stropní konstrukci stávající stropní konstrukce nad 1.PP. V místech sloupků je nutno pažení zesílit. Při výkopech pro kanalizaci je nutno respektovat požadavky konstrukční části projektu. Výkop pro kanalizaci je nutno důkladně pažit. Výkop bude prováděn po částech vždy v jednom poli mezi středními sloupy tj. po úsecích 6,0 m mezi středy sloupů. Další úsek je možno provádět až po provedení kanalizace a zasypání předešlého úseku. Spodní část výkopu pod úrovní středních patek je nutno provádět ručně, aby nedocházelo k vibracím základové zeminy od strojního zařízení. Po položení kanalizačního potrubí je nutno výkop neprodleně zasypat. Pro zásyp bude v celém rozsahu použita nestlačitelná zemina. Ve spodní části výkopu bude nad uloženým kanalizačním potrubím opatrně zhutněna aby nedošlo k poškození kanalizace. Ve vrchní části je možno provádět hutnění po vrstvách. Zbylé výkopové práce jsou spojeny s úpravou okolního terénu, který bude snížen o cca 500mm oproti původnímu terénu. Následně bude upraveno svahování ke stávajícímu, neměněnému průběhu terénu. Základy V rámci řešené stavební úpravy 1.PP nejsou žádné nové trvalé základové konstrukce řešeny, vyjma nových podkladních betonů pod konstrukcí podlah a železobetonové kanalizační šachty. Dočasné základové konstrukce jsou řešeny v místech podpůrné konstrukce, pod dřevěnými sloupky. Budou provedeny jako betonové patky z betonu třídy C20/25. Svislé konstrukce Nosný systém budovy je tvořen železobetonovými sloupy v modulu cca 6,0x6,2m a podélnými rámy tvořícími v obvodových konstrukcích současně nadpraží. Stávající obvodový plášť objektu je tvořen cihelným zdivem, užita je cihla plná pálená. Vnitřní příčky jsou zděné z děrovaných cihel. Do svislých nosných konstrukcí není v rámci akce nijak zasahováno. V části podlaží, kde budou bourány stávající příčky, bude stávající stropní konstrukce dočasně podepřena dřevěnými sloupky a vodorovnými dřevěnými trámy (dřevěné podpůrné konstrukce zamezí případnému zvýšenému průhybu stávajících stropních panelů, které nebudou podporovány následně vybouranými příčkami v 1PP. Při zvýšeném průhybu stropní konstrukce nad 1.PP by došlo ke vzniku trhlin u příček v 1.NP. Pokud se přesto objeví v příčkách v 1.NP trhliny budou minimálního rozsahu rázu pouze estetického nikoliv statického a po stavebních úpravách budou zapraveny). Podpůrné konstrukce musí být provedeny před zbouráním příček. V průběhu veškerých stavebních prací musí být důsledně kontrolována stabilita a zajištění dřevěných podpůrných konstrukcí. Při jakékoli změně musí být konstrukce důsledně dodklínována. Provizorní podepření stropu je nutno ponechat po celou dobu stavebních úprav v 1.PP a je možno je odstranit až po vyzdění nových příček v 1.PP. Provizorní podpěry stropu budou kolem podkladního betonu obaleny dilatační vložkou z polystyrenu pro následné snažší vytažení z betonu. Vodorovné konstrukce, schodiště, střecha Stropní konstrukce v jednotlivých podlažích jsou provedeny z keramických panelů rozměru 6x1,2m, výšky 250mm. Stropní panely jsou doplněny v místě příček železobetonovými panely rozměru 6x0,3m, výšky 250mm. V místě větších prostupů přes stropní konstrukce jsou provedeny monolitické dobetonávky z železobetonu tř. B 170. Dobetonávky jsou uloženy na sousedních železobetonových panelech. B Souhrnná technická zpráva 7

9 Do vodorovných konstrukcí objektu nebude zasahováno. V případě bourání stávající výtahové šachty, kde je stropní panel vynášen přes dvojici sousedních panelů je požadované, aby ke zbourání výtahové šachty došlo až po vyzdění nové příčky před stěnou rozvodny NN, která následně sníží rozpon stropních panelů. Do stávajících schodišť budovy nebude v rámci stavebních úprav zasahováno, stejně jako do konstrukce střešního pláště. Příčky Dělící příčky budou pouze zděné a pouze v omezeném rozsahu. Provedeny budou z keramických bloků v tloušťkách 100mm, respektive 150mm. Příčky budou zděné z keramických příčkovek s perem a drážkou tloušťky 80mm a 140mm, P10, MC5. V případech nových otvorů ve stávajících příčkách budou použity ocelové válcované nosníky, průřezu I. Pod příčkami jsou provedeny náběhy v podkladním betonu, tj. zesílení podkladního betonu (viz.výkres základů). Podkladní a pomocné betonové konstrukce, násypy V rámci řešeného 1.PP je navržen nový podkladní beton třídy C20/25 vyztužený sítí KARI 6/6 100/100 při spodním okraji (krytí 35mm), který bude v nižší úrovni o 100mm, než byl původní podkladní beton. Tloušťka nového podkladního betonu je navržena v jednotné tloušťce 150mm. Součástí nové podkladní desky jsou náběhy pro připojení k patě obvodového zdiva, potažmo ke stávajícím základovým patkám. Pod novými zděnými příčkami bude podkladní beton řešen jako zesílený na 250mm, s náběhy ke spodní úrovni podkladního betonu. V místech náběhů (budoucích příček) bude Kari síť zesílena přídavným pásem z Kari sítě 6/6 100/100, š.500mm. Podél východní a jižní fasády objektu je navržen nový okapový chodník z betonových dlaždic 500/500mm. Okapový chodník bude spádovaný do betonového odvodňovacího žlabu š.500mm. Oba prvky budou uloženy do betonového lože. Zásypy budou prováděny kolem nové ležaté kanalizace, kolem kanalizační šachty pod úrovní podlahy. Zásypy hutnit po dílčích vrstvách. Další zásypy budou řešeny vně objektu v místě nové kanalizace. b) Konstrukční a materiálové řešení Izolace proti vodě, drenáže Hydroizolace proti zemní vlhkosti na podkladním betonu není řešena (bude řešeno až v souvislosti s vlastní stavbou laboratoří IHOK, aby nedošlo k jejímu případnému poškození). Izolace bude řešena pouze při odkopaném terénu podél stávající obvodové stěny budovy, kde bude před prováděním nového okapového chodníku do betonového lože provedena oprava stávající izolace novým pásem s napojením na stávající izolaci a s vytažením nového pásu 300mm na upravený terén. Jako izolace proti zemní vlhkosti je navržena hydroizolace z asfaltových pásů s vložkou ze skelné tkaniny +penetrace podkladu. Ochrana izolace bude řešena do úrovně nového okapového chodníku extrudovaným polystyrenem. Drenáže nejsou řešeny. Tepelné, akustické izolace a protipožární izolace Zateplení podlah není řešeno, podlahy nejsou v rámci této akce realizované. Stavba provede jen konstrukci podkladního betonu pod budoucí podlahy. Akustické izolace nejsou v rámci této akce řešeny. Protipožární izolace nejsou v rámci stavebních úprav řešeny. B Souhrnná technická zpráva 8

10 Podlahové krytiny, dlažby Nové podlahové krytiny a ani dlažby nejsou v rámci rekonstrukce kanalizace uvažovány. Nebude zasahováno do žádných stávajících prostor, kde by se musela dělat jejich případná oprava, či kompletně celý povrch nový. Podhledy Nové podhledy nejsou v rámci investiční akce uvažovány. Vzhledem k úpravě rozvodů silnoproudu bude stávající kazetový podhled lokálně v trase vedení rozebrán (pouze kazety) a následně uveden do původního stavu. Jedná se o stávající prostor chodby. Zámečnické výrobky V objektu je navrženo drobné množství zámečnických výrobků. Budou použity typové i atypické konstrukce. Typové budou zárubně do zděných příček. Atypické např. kruhové stupačky do kanalizační šachty, apod. Truhlářské výrobky V objektu je navrženo drobné množství truhlářských výrobků. Budou použity typové konstrukce. Jedná se převážně o typová dveřní křídla - plná jednokřídlová, otočná, případně s požární odolností. Kování dveří bude nerezové, provedení většinou klika a knoflík, osazení zámkem vložkovým zadlabacím včetně vložky. Plastové výrobky Plastové výrobky nejsou v rámci rekonstrukce kanalizace uvažovány. Čalounické výrobky Čalounické výrobky nejsou v rámci rekonstrukce kanalizace uvažovány. Úpravy povrchů stěn, omítky, obklady, fasáda objektu Omítky vnitřní Vnitřní omítky budou klasické vícevrstvé vápenné s jemnozrnným štukem. Na lokálních železobetonových konstrukcích jsou uvažovány omítky tenkovrstvé plošně vyztužené mřížkou ze skelné tkaniny. Omítky jsou řešeny jen v prostorech, kde dochází k zazdívkám otvorů, či kde došlo k poškození stávající omítky. Jedná se převážně o prostor chodby, komunikační vertikály a výměníkové stanice. V prostoru staveniště, kde se řeší rekonstrukce kanalizace zůstane prostor bez omítek. Obklady stěn Nejsou řešeny. Nátěry konstrukcí, malby Nátěry konstrukcí Pro finální nátěry veškerých konstrukcí doporučujeme použít nátěrový systém jednoho výrobce pro veškeré nátěry dřevěných nebo kovových konstrukcí v interiéru z důvodů jednotné palety barev v pastelových odstínech. Kovové prvky budou vždy pečlivě očištěny a odmaštěny, základní nátěr bude proveden ve dvou vrstvách, každá o tloušťce 80 mikronů. Krycí nátěr pak 2x v celkové tloušťce 60 mikronů. Pro vypalované laky hliníkových nebo ocelových prosklených stěn lze použít technologie a materiály jiných výrobců, barevnost těchto stěn bude specifikována ve vzorníku RAL. B Souhrnná technická zpráva 9

11 Na dřevěných konstrukcích bude opět proveden základní nátěr. pak ve dvou vrstvách v odstínech dle barevného řešení. Z dřevěných prvků se jedná především o dveřní křídla. Malby stěn V základním provedení jsou pak na omítnutých stěnách resp. sádrokartonech řešeny malby. Bude aplikována malba s běžnými prostředky omyvatelná a otěruvzdorná, propustná pro vodní páry s odolností proti mytí min cyklů. Malby jsou řešeny jen v těsné návaznosti na zazdívky otvorů, případně další úpravy, kde dojde k poškození stávajících konstrukcí maleb. Oprava bude provedena dle stávající barevnosti. Fasáda objektu Vnější fasáda zůstává stávající bez stavebních úprav. Zasklívání Zasklívání konstrukcí není uvažováno, žádné okenní prvky nejsou pro tuto fázi rekonstrukce navrženy. Bourací práce Před započetím bouracích prací budou uzavřeny a utěsněny stávající dělící konstrukce nebo instalovány prachotěsné přepážky na rozhraní staveniště a fungujících nemocničních provozů. Veškeré stávající konstrukce budou ochráněny proti případnému poškození během stavebních prací. Vzhledem k situování staveniště a stávajícího přístupu na staveniště bude muset být vybourána stávající okenní výplň do venkovního prostranství, kudy bude probíhat hlavní staveništní tok materiálu (nového, potažmo vybouraného). Přesná pozice bourání okenního otvoru bude dohodnuta mezi investorem a stavební firmou. Provizorní zabezpečení otvoru bude opatřeno uzamykatelným mechanismem. Po odpojení a zajištění jednotlivých rozvodů instalací, demontáži koncových elementů bude přistoupeno k částečnému, a následně ke kompletnímu bourání v rozsahu výkresu bouracích prací. Bourání stávajících příček proběhne ve dvou základních etapách. V prvé etapě budou zbourány jen části příček v místech plánovaného podchycení stropní konstrukce. Po postavení dočasné podpůrné konstrukce, jejím důsledném vyklínovaní se bude moct zahájit druhá etapa bourání, kdy budou vybourány kompletně veškeré vnitřní dělící příčky, vyjma nefunkční výtahové šachty. Tato výtahová šachta bude však bourána až dodatečně, po postavení nové příčky tl.150mm před stěnou rozvodny NN. Není dovoleno její zbourání před postavením výše zmiňované příčky. Vnitřní dělící příčky (včetně obkladů, omítek, atd.) budou vybourány v kompletním rozsahu, včetně všech vnitřních výplní otvorů. Podlahová krytina bude stržena v kompletním rozsahu řešené části stavby, následně bude provedeno bourání konstrukce podlahy, podkladního betonu a odtěžení 100mm stávající vrstvy zeminy. Stávající kanalizační šachta inf.kanalizace bude odbourána pouze při jejím horním okraji, šachta splaškové kanalizace bude odbourána v celém svém rozsahu. Po provedení všech bouracích prací bude následně řešena rekonstrukce kanalizace pod úrovní podlahy, nutno postupovat dle Konstrukční části projektu D1.02 popsán způsob realizace, postupu jednotlivých prací a dle požadavků části projektu Zdravotně technické instalace D1.04. V rámci venkovních bouracích prací je řešeno odbourání stávajícího okapového chodníku a betonového odvodňovacího žlabu k němu přiléhajícího. Při popsaných stavebních pracích je nutno postupovat opatrně a dodržovat bezpečnostní předpisy platné pro bourací práce tj. Vyhlášku ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích včetně souvisejících technických norem. Pracovníci na stavbě musí být s těmito B Souhrnná technická zpráva 10

12 předpisy seznámeni. Na stavbě při bouracích pracích, při podchycování stropu nad 1PP a při výkopu a kladení kanalizace je nutný zvýšený stavební dozor odpovědného pracovníka. V průběhu veškerých stavebních prací musí být důsledně kontrolována stabilita a zajištění dřevěných podpůrných konstrukcí. Při jakékoli změně musí být konstrukce důsledně dodklínována. Provizorní podepření stropu je nutno ponechat po celou dobu stavebních úprav v 1.PP a je možno je odstranit až po vyzdění nových příček v 1.PP (není řešeno v rámci akce Rekonstrukce kanalizace). c) Mechanická odolnost a stabilita Pro uvedenou stavbu byl vypracován statický výpočet, podle kterého je stavba navržena tak, aby zatížení na stavbu působící během výstavby a užívání nemělo za následek: zřícení stavby nebo její části, větší stupeň nepřípustného přetvoření, poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení nebo instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce, poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině. V případě statických poruch je nutno na stavbu přizvat statika. Únosnost nosné konstrukce objektu: Nosná konstrukce je navržena podle platných norem v době provedení stavby. Nosná konstrukce je navržena tak, aby veškerá zatížení působící v jednotlivých podlažích byly vždy nosnou konstrukcí příslušného podlaží přeneseny do zdí a průvlaku budovy. Zatížení od vnitřních nenosných příček jsou přenášeny stropními konstrukcemi na svislé nosné konstrukce. Každé podlaží je samonosné. Při vybourání vnitřních příček musí stropní konstrukce přenést zatížení příček vyššího podlaží bez statických poruch. Stavební úpravy v 1 PP: Úpravy dispozičního řešení v části 1 PP: V jednom traktu budovy budou stávající příčky odstraněny a provedeny nově podle požadavků na nové dispoziční řešení. S bouráním příček bude odstraněna i stávající podlaha a provedena nově. V určených místech bude stávající stropní konstrukce nad 1 PP podepřena provizorními dřevěnými podpěrami, které zabrání případnému zvýšenému průhybu stávajících stropních panelů, které nebudou podporovány příčkami v 1 PP. Při zvýšeném průhybu stropní konstrukce nad 1 PP by došlo ke vzniku trhlin u příček v 1 NP. Pokud se přesto objeví v příčkách v 1 NP trhliny budou minimálního rozsahu rázu pouze estetického nikoliv statického. Provizorní podepření stropu je nutno ponechat po celou dobu stavebních úprav v 1 PP a je možno je odstranit až po vyzdění nových příček v 1 PP. Nový podkladní beton podlahy bude proveden z betonu tř. C 20/25 a bude vyztužen sítěmi Kari. Pod novými příčkami bude podkladní beton a sítě Kari zesíleny. B Souhrnná technická zpráva 11

13 Provizorní podpěry stropu budou kolem podkladního betonu obaleny dilatační vložkou pro snadné vytažení z betonu. Po vytažení podpěr budou otvory v podkladním betonu zabetonovány. Nové příčky v 1 PP jsou navrženy z keramických příčkovek tl. 150 mm na maltu cementovou MC5. Výměna splaškové a dešťové kanalizace: Je navržena výměna splaškové a dešťové kanalizace ve stávající trase. Stávající potrubí podle výkresové dokumentace probíhá uvnitř budovy po celé délce budovy v hl. cca 1,3 až 2,4 m pod stávající podlahou. Výkop pro kanalizaci je nutno důkladně pažit. Výkop bude prováděn po částech vždy v jednom poli mezi středními sloupy tj. po úsecích 6,0 m mezi středy sloupů. Další úsek je možno provádět až po provedení kanalizace a zasypání předešlého úseku. U konce objektu je dle stávajících výkresů kanalizační potrubí níže než spodní úroveň základových patek pod sloupy středního průvlaku. Výškový rozdíl základových patek a kanalizace je nutno ověřit přímo na stavbě při provádění. Rozdíl výšek výkopu kanalizace a spodní úrovně patky nesmí být větší jako půdorysná vzdálenost mezi výkopem a patkou. Spodní část výkopu pod úrovní středních patek je nutno provádět ručně, aby nedocházelo k otřesům základové zeminy od strojního zařízení. Po položení kanalizačního potrubí je nutno výkop neprodleně zasypat. Pro zásyp bude v celém rozsahu použita nestlačitelná zemina. Ve spodní části výkopu bude nad uloženým kanalizačním potrubím opatrně zhutněna aby nedošlo k poškození kanalizace. Ve vrchní části je možno provádět hutnění po vrstvách tl. cca 300 mm. Při popsaných stavebních pracích je nutno postupovat opatrně a dodržovat bezpečnostní předpisy platné pro bourací práce tj. Vyhlášku ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích včetně souvisejících technických norem. Pracovníci na stavbě musí být s těmito předpisy seznámeni. Na stavbě při bouracích pracích, při podchycování stropu nad 1PP a při výkopu a kladení kanalizace je nutný zvýšený stavební dozor odpovědného pracovníka. B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení a) Technické řešení Zdravotně technické instalace Vnitřní kanalizace Stávající potrubí kanalizace v objektu L FN Brno Dětská nemocnice je, původní asi ze sedmdesátých let. V nadzemní části, nad podlahou 1. PP je potrubí litinové, pod podlahou 1. PP je pak z potrubí z trub kameninových. Před začátkem veškerých prací na rekonstrukci kanalizace v objektu L je nutno provést kamerový průzkum hlavní trasy stávající kanalizace splaškové. S výsledkem kamerové prohlídky bude neprodleně seznámen pověřený zástupce investora, generální projektant stavby a projektant ZTI. Na základě tohoto jednání bude upřesněn rozsah provedení práce. Předložená projektová dokumentace rekonstrukce kanalizace byla vypracována na základě různých neshodujících se podkladů, a je zpracována na nejnepříznivější výsledek průzkumu. B Souhrnná technická zpráva 12

14 V rámci rekonstrukce 1. PP budovy L je po částech prováděna kompletní výměna hlavního svodu stávající kanalizace splaškové za oddílné vedení odpadních vod splaškových a dešťových. V rámci kompletní rekonstrukce budou vyměněna i připojovací potrubí od stávajících funkčních odpadů, tak i od odpadů předpokládaných, kterých bude využito po kompletní rekonstrukci 1. PP pavilonu L. Stávající kanalizace infekční vedená v 1. PP (od stropu až do podlahy) bude v plném rozsahu demontována, ve svodech pak bude potrubí pod podlahou 1. PP zaslepeno (vyplněno např. popílkocementovou směsí), včetně zásypu stávající revizní šachty. Odpadní potrubí litinová demontována nad podlahou 1. PP budou odvezena na skládku. Upozornění projektanta: Při demontáži a dále při nakládání s odpadem je nutno dbát bezpečnostních předpisů k nakládání s infekční kanalizací se vztahujících. Připojovací potrubí, ve svodech, pro odpady z vyšších podlaží i nízké nové odpady jsou upraveny dle potřeb nových dispozic a v návaznosti na nově navržené polohy zařizovacích předmětů i prvků zdravotnické technologie, které budou realizovány v následující etapě výstavby. Nově navržené hlavní ležaté potrubí procházející pod objektem je navrženo z trub PP SN8. Připojovací potrubí svodů pak z PVC KG SN8. Potrubí bude uloženo do pískového lože o tl.100mm a bude obsypáno pískem. Nově navržené vstupní šachty na kanalizaci budou provedeny kruhové, prefabrikované, z betonových skruží světlosti 1000 mm. Na kanalizaci dešťové jsou uvažovány i šachty plastové DN400. Pro odvodnění záchytných dešťových žlabů kolem objektu se osadí v soutoku žlabů uliční vpust z prefabrikovaných dílců se zápachovou uzávěrou a sběrným košem. Do nově navržené trasy kanalizace splaškové bude přeloženo i odvodnění stávající drenáže. Při křížení a souběhu inženýrských sítí na pozemku investora je nutno dodržet ČSN a podmínky správců sítí. Navržená kanalizace bude odpovídat potřebám dispozice a příslušným normám EN ČSN a ČSN platným v době zpracování návrhu. Kanalizace musí plnit řádně svoji funkci, musí být dále vodotěsná, plynotěsná a větraná. Vodovod Pavilon L je napojen na areálový vodovod studené vody jednou vodovodní přípojkou, dle dostupných informací - ocel 2 ½. Tato přípojka vstupuje do řešeného objektu v určené místnosti cca 50cm nad podlahou a zásobuje vodou projektem řešený objekt i objekt energobloku. Hlavní uzávěr vody je dnes umístěn i v místnosti objektu L. V rámci rekonstrukce 1. PP bude provedena výšková změna polohy vodovodní přípojky. Na stávající trase bude snížena poloha vstupu vodovodu do objektu (snížen parapet oken). Nově bude vložen na potrubí v zemi hlavní uzávěru vody, před objekt L. Vzhledem k nedostatečné výšce krytí vodovodu, bude tento nový rozvod proveden v předizolovaném potrubí PE HD (PE 100) SDR11 D76x6,8mm/140, PN16. Rozvod vody bude propojen ke stávajícímu uzávěru, po dobu, než bude provedeno definitivní vedení vnitřního vodovodu pod strop 1. PP. Materiály potrubí musí být opatřeny atestem. Montáž, tlakové zkoušky a proplach potrubí, včetně náležících protokolů, je třeba provést podle pokynů výrobce potrubí a podle platných norem. Tlaková zkouška bude provedena podle ČSN EN O tlakové zkoušce bude pořízen protokol, který bude předložen ke kolaudaci. B Souhrnná technická zpráva 13

15 Vytápění Do stávajícího systému vytápění není zasahováno Silnoproudé elektroinstalace Rozvodná soustava 3NPE AC 400V/TN-S 1NPE AC 230V/TN-S Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN EN základní ochrana, ochrana při poruše Ochranné opatření dle ČSN ed.2 automatické odpojení od zdroje, dvojitá nebo zesílení izolace Projekt řeší práce v profesi elektro, které je potřeba udělat v rámci rekonstrukce kanalizace a části 1.pp budovy L. Jedná se o demontáže veškerého zařízení elektro (kabely, instalační materiál spínače, zásuvky, svítidla, úložný materiál apod.). Část svítidel ve stávajících místnostech šatny a sociálního zázemí bude po demontáži očištěna a uschována pro další použití v dětské nemocnici. V rámci rekonstrukce bude demontován patrový rozvaděč. Před jeho odstraněním je nutno z něj odpojit přívod pro rozvaděč výměníkové stanice R6,R7 a přepojit jej provizorně do stávajícího rozvaděče Rk, který je umístěn v rozvodně 010 vedle strojovny VZT. Po rekonstrukci a instalaci nového rozvaděče do místnosti rozvodny 010, který bude sloužit pro laboratoře, se přívod pro rozvaděč výměníkové stanice napojí nově z tohoto rozvaděče. Dále je nutno odpojit přívod pro docházkový systém a připojit ho nově z rezervního vývodu rozvaděče Rk. Nakonec je nutné prověřit, jestli v patrovém rozvaděči nezůstal některý dosud nezjištěný obvod funkční a ten pak po projednání s energetikem přepojit. Slaboproudé elektroinstalace Zálohovaný zdroj EKV s komunikačním serverem ASH-POWER-4BXL15 bude přeložen nade dveře stávající místnosti. Stávající kabelové rozvody budou zkráceny. Na chodbě v místě rušené skříně plynoměru bude instalována nová rozvodnice telefonu. Mezi stávající rozvodnicí a novou rozvodnicí budou uloženy kabely pro přeložení 100 přívodních telefonních párů a kabel pro přeložení 50 pobočkových linek vedoucích do datového rozvaděče v 1.NP. Stávající kabel vedoucí do datového rozvaděče v 1.PP bude zkrácen a ukončen ve nové rozvodnici. Stávající kabel s klapkami 4679 a 4183 bude rovněž zkrácen a ukončen v nové skříni. Vedle stávající hlavní rozvodnice je instalováno 6 krabic KT250 s ukončenými kabely neznámého určení. Kabely nebudou rušeny a zůstanou zachovány. B Souhrnná technická zpráva 14

16 b) Výčet technických a technologických zařízení Nejsou součástí tohoto projektu, který řeší rekonstrukci kanalizace a s ní související stavební práce. B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení Předložená dokumentace pro provedení stavby rekonstrukce kanalizace a souvisejících stavebních prací navazuje na koncepci celkového projektu rekonstrukce části 1.PP budovy L na laboratoře IHOK, který byl ve stupni pro stavební povolení zpracován jako celek v roce Veškeré nové konstrukce, potažmo zásahy do stávajících stavebních konstrukcí musejí být provedeny v souladu s PBŘ celkové akce (DSP ). a) Rozdělení stavby a objektů do požárních úseků Pro zamezení šíření ohně a kouře ve stavbě je stávající objekt dělen do požárních úseků v souladu s požadavky technických předpisů. Laboratoře molekulární biologie a genetiky v 1.PP objektu budou řešeny ve smyslu ČSN jako nevýrobní prostory. V souladu s ČSN se jedná o změnu stavby skupiny I. Řešené prostory budou tvořit samostatný požární úsek. Stávající strojovna VZT tvoří samostatný požární úsek. Rozvodny NN budou tvořit samostatné požární úseky. Prostor schodiště se považuje za stávající nechráněnou únikovou cestu, v případě dalších změn se uvažuje její povýšení na chráněnou únikovou cestu. b) Výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti Stavebními úpravami nedochází ke zvětšení požárního zatížení ani ke zvětšení stupně požární bezpečnosti. Řešené prostory budou tvořit samostatný požární úsek zařazený dle výpočtu do III.SPB (pn=45 kg m-2, a=1,2). Stávající strojovna VZT tvoří samostatný požární úsek zařazený dle výpočtu do II.SPB (pv=15 0,9 1,5=20,3 kg m-2). Rozvodny NN budou tvořit samostatné požární úseky zařazené dle výpočtu do II.SPB (pv=35 0,9 1,5=47,25 kg m-2). Sousední požární úsek bioptické stanice je zařazen dle výpočtu do III.SPB. Prostor schodiště se považuje za stávající nechráněnou únikovou cestu ve II.SPB, v případě dalších změn se uvažuje její povýšení na chráněnou únikovou cestu, proto bude již v této etapě vybavena jako chráněná úniková cesta (požární uzávěry, požární ucpávky, apod.). c) Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí Stavebními úpravami prostorů není zasahováno do konstrukcí zabezpečujících nosnost a stabilitu objektu. Nedochází ke zvýšení stupně požární bezpečnosti ani ke zvýšení požární výšky objektu. Stávající i nové konstrukce vyhovují požadované požární odolnosti d) Zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest Evakuace osob je zajištěna stávajícími únikovými cestami. Změny stavby nezužují, neprodlužují ani jiným způsobem nezhoršují kvalitu únikových cest v objektu. Rekonstrukcí nedochází ke zvětšení počtu evakuovaných osob. Evakuace osob z řešených částí objektu se považuje za vyhovující. B Souhrnná technická zpráva 15

17 e) Zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru Stavebními úpravami nedochází ke zvýšení požárního rizika. Odstupové vzdálenosti od zvětšovaných oken na jižní fasádě jsou nově posouzeny. Požárně nebezpečný prostor zasahuje pouze na pozemky ve vlastnictví investora objekt se nachází v areálu nemocnice a kolem objektu je dostatečný volný prostor. f) Zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst Rekonstrukcí objektu se nemění požadavky za zásobování objektu požární vodou. Zdroje vnější a vnitřní požární vody jsou stávající. V řešené části objektu bude umožněn zásah vnitřními hadicovými systémy. g) Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové cesty) Rekonstrukcí objektu není zhoršen případný zásah jednotek požární ochrany. Přístupové komunikace a zásahové cesty jsou stávající. h) Zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, vzduchotechnická zařízení) Požadavky na provedení, umístění a vybavení VZT zařízení stanoví ČSN a ČSN Vzduchotechnická zařízení (větrací, odsávací, klimatizační) musí být provedena tak, aby se jimi nebo po nich nemohl šířit požár nebo jeho zplodiny do jiných požárních úseků. Dělení do požárních úseků je řešeno standardním způsobem, tj. na hranicích požárních úseků (v rámci požárně dělících konstrukcí) jsou umístěné požární klapky. V případě, že požární klapka není přímo v požárně dělící konstrukci je patřičná část provedena jako požárně chráněné potrubí s patřičnou požární odolností. Prostupy rozvodů a instalací požárně dělícími konstrukcemi musí být požárně utěsněny. Nasávání a výfukové otvory je nutno posoudit z hlediska ČSN i) Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními Rekonstrukcí objektu nevznikají nové požadavky na vybavení stavby požárně bezpečnostními zařízeními. j) Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek U výstupů budou instalovány značky "Únikový východ". Hlavní uzávěr vody a hlavní vypínač elektrické energie musí být označeny příslušnou tabulkou. Místa, kde jsou hasicí přístroje, musí být označena tabulkou "hasicí přístroj". Náležitosti výstražných a bezpečnostních tabulek stanoví ČSN ISO B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi a) Kritéria tepelně technického zhodnocení Jsou prováděny pouze práce, neovlivňující energetickou náročnost budovy. Nejsou řešeny žádné nové obvodové konstrukce, potažmo nové výplně otvorů. Zateplení budovy jako celku není řešeno, neboť stavební úpravy řeší jen relativně malou část objektu. b) Posouzení využití alternativních zdrojů S ohledem na skutečnost, že se jedná pouze o dílčí rekonstrukci stávající budovy L, situované v areálu Dětské nemocnice, nebylo navrženo využití alternativních zdrojů energií. B Souhrnná technická zpráva 16

18 B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí a) Zásady řešení parametrů stavby Kvalita prostředí a ochrana pracovníků proti negativním vlivům bude v nových provozech výrazně vyšší než v provozech stávajících. Budou zde dodržovány standardní hygienické režimy. Významně se pak zlepší i provozní podmínky budovy. Při dodržení podmínek pracovního prostředí a technologické kázně nevznikne pro zaměstnance ani návštěvníky objektu zdravotní riziko. Podrobnosti řešení jednotlivých parametrů větrání, vytápění, osvětlení, zásobovaní vodou jsou uvedeny v příslušných kapitolách profesí B.2.6. b) Zásady řešení vlivu stavby na okolí Negativní vlivy na životní prostředí budou minimální. Jsou navrženy pouze materiály s atesty pro použití ve zdravotnictví bez škodlivých vlivů na okolní prostředí, splňující požadavky hygienických norem. V případě technických a technologických zařízení bude zabezpečena ochrana proti hluku a vibracím. Nejsou uvažována média, která by poškozovala ozónovou vrstvu Země. Znečištění ovzduší vyvolané provozem stavby bude minimální. S ohledem na rozsah stavby a konfiguraci území jako celku nedojde k ovlivnění klimatických charakteristik. B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí a) Ochrana před pronikáním radonu s podloží Jedná se o realizaci rekonstrukce kanalizace uvnitř stávajícího objektu L. Zabezpečení stávající budovy, jako celku, před negativními vlivy vnějšího prostředí i protiradonová opatření budou v důsledku provedených úprav na vyšší úrovni. Izolace je prováděna nově z kvalitnějších materiálů v návaznosti na izolaci, která se uplatnila při dřívějších rekonstrukcích ve zbylé části 1.PP. b) Ochrana před bludnými proudy V souvislosti s realizací plánovaných stavebních úprav není nutné řešit ochranu před bludnými proudy. c) Ochrana před technickou seizmicitou Pro plánovanou stavbu není řešeno. d) Ochrana před hlukem Nebudou překročeny hygienické limity pro daný druh staveb a prostředí. Nejsou zabudovány žádné zařízení, vytvářející hluk. e) Protipovodňová opatření Hranice záplavového území se nachází za hranicí areálu nemocnice. f) Ostatní účinky V místě stávající budovy L nehrozí sesuvy půdy, které by ohrožovaly stavbu. V místě stávající budovy L není poddolované území. Území je bez zdrojů nerostů. B Souhrnná technická zpráva 17

19 B.3 Připojení na technickou infrastrukturu a) Napojovací místa technické infrastruktury V rámci prováděné rekonstrukce kanalizace a řešení oddílné kanalizace uvnitř objektu (samostatná větev splaškové a dešťové kanalizace) bude provedeno jejich následné napojení do stávající kanalizace jednotné vně objektu v místě původního napojení na stávající areálový rozvod. Přípojka vodovodu do objektu, která je v místě snižovaného terénu bude provedena v místě odkopu terénu nově a bude uložena do přípustné hloubky vůči vstupu do 1. PP. Půdorysná poloha přípojky se nemění. Potrubí vodovodní přípojky PEHD bude opatřeno tepelnou izolací z výroby. b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky Splašková kanalizace - PP DN m Dešťová kanalizace - PP DN m Část vodovodní přípojky - PE HD SDR11 D76x6,8mm/140-5,5 m B.4 Dopravní řešení a) Popis dopravního řešení Vnitřní areálové komunikace jsou vesměs napojeny na hlavní zásobovací trasy a hlavní vjezdy do areálu nemocnice. Vnitřní komunikace jsou dle možností doplněny o parkovací stání. Dopravní řešení areálu zůstává zachováno beze změn. b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu Přístup do areálu nemocnice je umožněn dvěma hlavními vstupy, které jsou z ulice Černopolní. Vnitřní areálové komunikace jsou napojeny na hlavní vjezdy do areálu nemocnice a většinou jsou ukončené zaslepením. Vnitřní komunikace jsou dle možností doplněny o parkovací stání. Jelikož jsou plánované stavební úpravy řešeny uvnitř stávající budovy L, nebude dopravní řešení areálu jakkoli měněno, tzn. dopravní řešení areálu zůstává zachováno stávající. Přístupy do objektu jsou zachovány rovněž stávající. c) Doprava v klidu V rámci této akce nejsou řešeny žádné nové parkovací a odstavné plochy. d) Pěší a cyklistické stezky V rámci této akce nejsou řešeny žádné nové pěší, potažmo cyklistické trasy. B Souhrnná technická zpráva 18

20 B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav a) Terénní úpravy V souvislosti s realizací plánovaných stavebních úprav jsou řešeny drobné terénní úpravy okolo části objektu, kde dojde ke snížení původního terénu vzhledem k následné potřebě zbudovat do prostor laboratoří okna vyšší, než jsou stávající okenní výplně (nové okenní otvory nejsou zatím řešeny). Terén bude o cca 0,5m snížen, nově proveden okapový chodník a provedena úprava svahování s napojením na původní terén. Veškeré terénní úpravy budou následně zatravněny a uvedeny do původního stavu. b) Použité vegetační prvky V souvislosti s realizací stavebních úprav nejsou řešeny žádné nové vegetační prvky. c) Biotechnická opatření V souvislosti s realizací stavebních úprav nejsou potřeba řešit žádné biotechnická opatření. B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana a) Vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda Negativní vlivy na životní prostředí budou minimální. Projektem jsou navrženy pouze materiály s atesty pro použití ve zdravotnictví, bez škodlivých vlivů na prostředí. U technických zařízení je zabezpečena ochrana proti hluku a vibracím. Nejsou navržena média, která poškozují ozonovou vrstvu Země. Kvalita prostředí a ochrana pracovníků proti negativním vlivům bude v souladu s platnými právními předpisy a ČSN. Budou zde dodržovány standardní hygienické režimy. b) Vliv na přírodu a krajinu, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině Stavební úpravy nebudou mít vliv na přírodu a krajinu, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině. c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 Plánované stavební úpravy nejsou řešeny v blízkosti chráněných území Natura 200 a nebudou mít vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 (Evropsky významná lokalita, ptačí oblast a předmět ochrany EVL). d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacích řízení nebo stanoviska EIA S ohledem na skutečnost, že se jedná pouze o stavební úpravy části budovy L, situovanou v areálu PDM, není potřeba zjišťovací řízení a stanovisko EIA. e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných předpisů V souvislosti s realizací stavebních úprav a vzhledem k charakteru objektu - veřejná vybavenost - zdravotnictví, nevznikají žádná nová ochranná a bezpečnostní pásma. B Souhrnná technická zpráva 19

h. Dopravní řešení, zdvihací zařízení, výtahy... 9 h.1. Výtahy...Chyba! Záložka není definována.

h. Dopravní řešení, zdvihací zařízení, výtahy... 9 h.1. Výtahy...Chyba! Záložka není definována. FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - UZS REKONSTRUKCE OKEN DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE A PROVÁDĚNÍ STAVBY D1.01.01-001 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: a. Účel objektu... 2 b. Zásady architektonického, funkčního, dispoziční

Více

NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU PRO VYTVOŘENÍ SÍDLA FIRMY

NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU PRO VYTVOŘENÍ SÍDLA FIRMY P R O J E K Č N Í K A N C E L Á Ř I N G. P A V E L Š E D I V Ý A N T. D V O Ř Á K A 8 9, 6 7 5 7 1 N Á M Ě Š Ť N A D O S L A V O U e - m a i l : s e d i v y. p a v e l @ s e z n a m. c z t e l. 5 6 8 6

Více

D.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení. Měřítko: Formát: P. kopií: Č. kopie: Archivní číslo: Revize:

D.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení. Měřítko: Formát: P. kopií: Č. kopie: Archivní číslo: Revize: Navrhl Kontroloval Schválil Revize Datum Status Předmět revize Vojtěch Čáp Roman Voborník M. Semanský 0 12 / 2014 Dokumentace pro vydání společného ÚR a SP Revize Stavba Laboratoř HFPJ - RF Místo stavby

Více

Ing. Maša Miroslav Železnohorská 1029, Chotěboř, PSČ 583 01 tel. 603 180 286

Ing. Maša Miroslav Železnohorská 1029, Chotěboř, PSČ 583 01 tel. 603 180 286 tel. 603 180 286 DEMOLICE UHELNY U MŠ SVOJSÍKOVA, STAVEBNÍ ÚPRAVY A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva C. Přehledná situace 1:10000

Více

HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN. B Souhrnná technická zpráva dle vyhlášky 499/2006 Sb.

HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN. B Souhrnná technická zpráva dle vyhlášky 499/2006 Sb. HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN parcely č. kat. 598/5, 602/2, 603/2, 1072, 1428/1, 1432, 1436, 1438/1, 1452/1, 1452/3, 1454, 1456/1, 1456/5 v k. ú. Hlupín B Souhrnná technická

Více

OPRAVA ROZVODŮ ZTI A STAVEBNÍ ÚPRAVY KUCHYNĚ V AREÁLU VV PRAHA PANKRÁC V PRAZE 4

OPRAVA ROZVODŮ ZTI A STAVEBNÍ ÚPRAVY KUCHYNĚ V AREÁLU VV PRAHA PANKRÁC V PRAZE 4 OPRAVA ROZVODŮ ZTI A STAVEBNÍ ÚPRAVY KUCHYNĚ V AREÁLU VV PRAHA PANKRÁC V PRAZE 4 OBJEKT 03 - ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA Praha 4, Soudní 988/1, 14057 Praha 4 B Souhrnná technická zpráva Název akce: Místo stavby:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stavba: Objednatel: Projektant: DIK, dodavatelsko inženýrská kancelář spol. s r. o. nám.svobody 879 79001 Jeseník. Čís.

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stavba: Objednatel: Projektant: DIK, dodavatelsko inženýrská kancelář spol. s r. o. nám.svobody 879 79001 Jeseník. Čís. TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavba: OPRAVA STŘECHY A PODKROVÍ LÉČEBNÉHO PAVILONU Stupeň dokumentace: PROJEKT Objednatel: Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské, Ves Bílá Voda 1, 790 69 Bílá Voda Projektant: DIK,

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Více

OBSAH CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO

OBSAH CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO OBSAH obsah... 1 1) identifikační údaje stavby... 2 2) základní údaje charakterizující stavbu a její budoucí provoz... 3 3) stavebně technické řešení... 3 3.1 Přípravné práce... 3 3.2 Bourací práce...

Více

ZATEPLENÍ OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY

ZATEPLENÍ OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY ZATEPLENÍ OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY NA PARC. Č. 1/1 V POŘÍČANECH D. 1. 1. a - T EC H N I C K Á Z PR ÁVA 1 Stavba: zateplení objektu základní školy v Poříčanech hlavní budova školy Místo:

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works s of selected Construction works 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 42,64 32,55 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works s of selected Construction works 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 43,20 34,50 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů

Více

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah:

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Účel objektu 2. Zásady architektonického, funkčního a dispozičního řešení 3. Kapacitní bilance prostorů, orientace na světové strany, denní osvětlení, oslunění 4. Technické

Více

ODSTRANĚNÍ BUDOVY LOKÁLKA, ČESKÝ TĚŠÍN

ODSTRANĚNÍ BUDOVY LOKÁLKA, ČESKÝ TĚŠÍN ODSTRANĚNÍ BUDOVY LOKÁLKA, ČESKÝ TĚŠÍN TECHNICKÁ ZPRÁVA Část F DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ STAVBY Objednatel: Se sídlem: Zhotovitel: Místo podnikání: Místo stavby: Město Český Těšín Náměstí ČSA

Více

B. S o u h r n n á t e c h n i c k á z p r á v a.

B. S o u h r n n á t e c h n i c k á z p r á v a. - 1 - Akce: Modernizace farmy Dolní Branná Místo stavby: Dolní Branná - společná dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení - B. S o u h r n n á t e c h n i c k á z p r á v a. V Brně, září 2015

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works s of selected Construction works Representative Condition A Condition B 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 42,75 33,35 001 Odstranění travin a křovin,

Více

Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁSTI

Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁSTI Ing. Milan Bicera, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ČKAIT:0101781 IČ:71785671 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU na p. č. 92/8, k.

Více

F1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ

F1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ Název stavby: Stavební úpravy odvlhčení zdiva spisovny IPP, budova B, Masarykovo nám. 116/6 Místo stavby: k.ú. Třebíč 769738, parc. č. st. 112/1, 1463/3 Masarykovo nám. 116/6,Třebíč Investor: MĚSTO TŘEBÍČ,

Více

NOVOSTAVBA 10-TI ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ

NOVOSTAVBA 10-TI ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ A: PRŮVODNÍ ZPRÁVA Identifikační údaje: Název stavby: Místo stavby: Stupeň: Stavebník: NOVOSTAVBA 10-TI ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ Lokalita Buková, Kanice, Brno venkov parc. č. 425/182 až 425/186, 425/200

Více

Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva

Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva 1 Obsah: A. Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje stavby a stavebníka A.2 Základní údaje A.2.1 A.2.2 A.2.3 A.2.4 Základní údaje charakterizující stavbu a její

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works Average s of selected Construction works Average 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 35,54 31,10 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOMOV PRO SENIORY ROŽNOV POD RADHOŠTĚM A. č. : C6F / B / 002 HUMANIZACE POBYTOVÝCH SLUŽEB Z.č.:130322 Počet stran : 14 DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Stavebník : Zlínský kraj, tř. T. Bati 21, 761 90

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva 1.ZŠ v Sokolově, ul. Pionýrů 1614 Pavilon stravování a školní družiny Stavební úpravy a změna v užívání v části stavby školní družina B. Souhrnná technická zpráva Projektant: Jana Heidlerová, Atletická

Více

CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY

CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY Abras projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY V GASTRONOMICKÝCH A POTRAVINÁŘSKÝCH

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - CÚL

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - CÚL FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - CÚL VÝMĚNA STROPNÍHO OSVĚTLENÍ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah: A.1 Identifikační údaje... 2 A.1.1 Údaje o stavbě... 2 A.1.2 Údaje o žadateli... 2 A.1.3

Více

A1.1-1 Technická zpráva

A1.1-1 Technická zpráva A1.1-1 Technická zpráva Identifikační údaje stavby Název stavby: Místo stavby: Břeclav, p.č. st. 4456 Katastrální území: Kraj/okres: Druh stavby: Stavebník: Zhotovitel stavby: Nemocnice Břeclav Rekonstrukce

Více

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA MŠ U Lípy Svobody - projekt hřiště a zahrady U Lípy Svobody 3 Brno 620 00 A Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě a) název stavby MŠ U Lípy Svobody

Více

PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby)

PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby) Ing. Miroslav Sekanina Zakázkové číslo: S-07/2013 projekční a inženýrská kancelář Počet listů: 7 Soukenická 2156, Uherský Brod PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby) F. DOKUMENTACE OBJEKTŮ 1.

Více

Obecní úřad (dům č.p. 128), Roztoky u Křivoklátu návrh odborné údržby objektu

Obecní úřad (dům č.p. 128), Roztoky u Křivoklátu návrh odborné údržby objektu Obecní úřad (dům č.p. 128), Roztoky u Křivoklátu návrh odborné údržby objektu Realizace: červen 2012 Společnost MILOTA Kladno spol. s r.o. je projekční a inženýrská společnost, která vznikla v roce 1993.

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY ČSN 730802 nevýrobní provozy ČSN 730834 změna staveb skupiny I VYPRACOVAL: KONTROLOVAL: Klicperova 1541 539 01 Hlinsko Ing. Jiří Sokol Milan Netolický www.sonetbuilding.cz

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva Zakázka číslo: 2015-010985-HecL B. Souhrnná technická zpráva OPRAVA ŠIKMÉ STŘECHY OBJEKTU POLICIE ČR Zjednodušená dokumentace pro opravu střechy Skladová hala při PČR Závodní 386/100 360 06 Karlovy Vary

Více

F. Technická zpráva. Valchov, k.ú. Valchov. Parcelní čísla: 59/1, 68, 69/1, 268/1, 268/2, 363/1, 1042

F. Technická zpráva. Valchov, k.ú. Valchov. Parcelní čísla: 59/1, 68, 69/1, 268/1, 268/2, 363/1, 1042 F. Technická zpráva (Architektonické a stavebně technické řešení a stavebně konstrukční část) Název stavby: Stavební objekty: ÚPRAVY VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ PODÉL TOKU VALCHOVKA SO 05. Zpevněná plocha Místo

Více

B. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A

B. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A B. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A B1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ B1.a ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ, U ZMĚNY DOKONČENÉ STAVBY TÉŽ VYHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU KONSTRUKCÍ;

Více

AAA Studio.s.r.o. Staňkova 8a 612 00 Brno F 1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. Oprava dispozice

AAA Studio.s.r.o. Staňkova 8a 612 00 Brno F 1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. Oprava dispozice AAA Studio.s.r.o. Staňkova 8a 612 00 Brno F 1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA MŠ POLÁČKOVA BRNO-LÍŠEŇ PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Pro realizaci je třeba zpracovat prováděcí projekt. Brno květen 2012 Číslo paré

Více

E L P R O I N V E S T s. r. o., L I B E R E C

E L P R O I N V E S T s. r. o., L I B E R E C E L P R O I N V E S T s. r. o., L I B E R E C Bar v íř sk á 1 2, Li be rec 3, 460 0 1 Tel.: 485 104 773, 482 710 249 Pro jekce, inžen ýr ing, Fax. : 485 107 962 r e a l i z a c e e l e k t r o E-mail:

Více

Název stavby. : Splašková kanalizace obce Albrechtice - místní část Zámostí, I.etapa Zámostí sever

Název stavby. : Splašková kanalizace obce Albrechtice - místní část Zámostí, I.etapa Zámostí sever Obsah: F. DOKUMENTACE STAVBY (OBJEKTŮ) 2 1. INŽENÝRSKÉ OBJEKTY 2 A) POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU, JEHO FUNKČNÍ A TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 2 B). POŽADAVKY NA VYBAVENÍ 2 C). NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zodpovědný projektant: Ing. Zdeněk Janýr Vypracoval: Ing. Pavel Lupoměch B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - strana 1/12 Obsah: B.1 Popis území stavby a) charakteristika stavebního

Více

REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ V PAVILONU C ZŠ OČOVSKÁ 1, HODONÍN

REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ V PAVILONU C ZŠ OČOVSKÁ 1, HODONÍN Arch. stavební řešení REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ V PAVILONU C ZŠ OČOVSKÁ 1, HODONÍN STAVOPROJEKTA spol. s r.o. Kounicova 67 602 00, Brno 02/2016 1. CHARAKTERISTIKA OBJEKTU 1.1 Účel objektu Jedná

Více

C O D E, s. r. o. Computer Design IČO 492 86 960. PARDUBICE Na Vrtálně 84 tel. 466 612 411, fax 466 612 428 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

C O D E, s. r. o. Computer Design IČO 492 86 960. PARDUBICE Na Vrtálně 84 tel. 466 612 411, fax 466 612 428 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 06 05 04 03 02 01 00 Dokumentace pro provedení stavby 02. 2016 Popis revize Datum Poznámka C O D E, s. r. o. Computer Design IČO 492 86 960 PARDUBICE Na Vrtálně 84 tel. 466 612 411, fax 466 612 428 Projektant

Více

A.5 Členění na objekty a technická a technologická zařízení není

A.5 Členění na objekty a technická a technologická zařízení není A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě stavba dispoziční úprava šaten v 1.n.p. místo stavby 1.n.p. v budově č.p.375, ulice Pastýřská, Liberec předmět dokumentace DPS A.1.2 Údaje

Více

Identifikační údaje. Identifikační údaje stavby. místo stavby. Identifikační údaje investora. Identifikační údaje zpracovatele projektu

Identifikační údaje. Identifikační údaje stavby. místo stavby. Identifikační údaje investora. Identifikační údaje zpracovatele projektu Technická zpráva 1 Identifikační údaje Identifikační údaje stavby Úpravy objektu občanské vybavenosti č.p.4 Husova 4 289 07 Libice nad Cidlinou místo stavby st.p.51 k.ú. Libice nad Cidlinou Identifikační

Více

STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE

STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE ( projektová dokumentace pro stavební povolení ) Stavebník : HZS Královehradeckého kraje nábřeží U Přívozu 122/4 Hradec Králové 3 500 03 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační

Více

A / PRŮVODNÍ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje: 1. Základní údaje o stavbě: Místo stavby : k. ú. Ostrava, parc. č. 123/1

A / PRŮVODNÍ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje: 1. Základní údaje o stavbě: Místo stavby : k. ú. Ostrava, parc. č. 123/1 A / PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje: Název stavby : Bytový (Rodinný) dům Místo stavby : k. ú. Ostrava, parc. č. 123/1 Okres Charakter stavby Účel stavby : Ostrava : Novostavba (Rekonstrukce) : Stavba

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. B.1 Popis území stavby

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. B.1 Popis území stavby B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B.1 Popis území stavby a) Stavba se nachází na pozemcích parc. č. 307/6, 307/7, 307/1, 305/57. Pozemky leží v okrajové části zastavěného území sídelního útvaru k.ú. Ďáblice.

Více

Zastínění jihozápadní fasády budovy ÚMČ P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9

Zastínění jihozápadní fasády budovy ÚMČ P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9 P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9 Dokumentace pro provedení stavby Paré B Souhrnná technická zpráva Dokument: 179-5.B Razítko Datum: 4/2014 Obsah zprávy 1. Popis území stavby 4 1.1 Charakteristika

Více

KAPUCÍNSKÁ 214/2 PRAHA 1

KAPUCÍNSKÁ 214/2 PRAHA 1 PROVOZNĚ TECHNICKÁ STUDIE REKONSTRUKCE PŮDNÍHO PROSTORU KAPUCÍNSKÁ 214/2 PRAHA 1 číslo pare 15 Praha únor 2010 obsah: Textová část Průvodní a technická zpráva Výkresová část č. výkresu název měřítko formát

Více

Gymnázium Komenského 89, Písek Stavební úpravy TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE K PROVEDENÍ STAVBY GYMNÁZIUM KOMENSKÉHO 89, PÍSEK, STAVEBNÍ ÚPRAVY

Gymnázium Komenského 89, Písek Stavební úpravy TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE K PROVEDENÍ STAVBY GYMNÁZIUM KOMENSKÉHO 89, PÍSEK, STAVEBNÍ ÚPRAVY TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE K PROVEDENÍ STAVBY GYMNÁZIUM KOMENSKÉHO 89, PÍSEK, STAVEBNÍ ÚPRAVY BŘEZEN 2016 A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě a) název stavby : Gymnázium Komenského 89, Písek

Více

Část : A.Průvodní zpráva A. Průvodní zpráva a) Identifikace stavby a stavebníka stavebník Jméno / název : Město Břeclav Adresa : T.G.Masaryka 3, 690 02 Břeclav Telefon : 519 321 111 zpracovatel Odpovědný

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) v rámci veřejné zakázky ZLEPŠENÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDOVY STŘEDNÍ

Více

HOSTIVICKÁ SOKOLOVNA

HOSTIVICKÁ SOKOLOVNA HOSTIVICKÁ SOKOLOVNA Rekonstrukce a dostavba na kulturně sportovní centrum Varianta 2 Technická zpráva ke studii Zpracovali: Alena Kučerová a Jiří Kučera Hostivice, leden 2011 Technická zpráva ke studii

Více

Rekonstrukce bývalého objektu č.2 SOU Ohrazenice TECHNICKÁ ZPRÁVA. na depozitář Krajské knihovny v Pardubicích XI.2012 3110-12-097

Rekonstrukce bývalého objektu č.2 SOU Ohrazenice TECHNICKÁ ZPRÁVA. na depozitář Krajské knihovny v Pardubicích XI.2012 3110-12-097 VYPRACOVAL: ZODP. PROJEKTANT: KONTROLOVAL: Radek Tušil Ing. Pavel Janda Ing. M. Procházka KRAJ: Pardubický INVESTOR: OBEC: Pardubice Krajská knihovna v Pardubicích PO Pk, Pernštýnské náměstí 77, Pce 53094

Více

F. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Akce : REKONSTRUKCE ZŠ DUBÍ II, Dlouhá č.p. 167, DUBÍ. Zakázkové číslo : S 03/14

F. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Akce : REKONSTRUKCE ZŠ DUBÍ II, Dlouhá č.p. 167, DUBÍ. Zakázkové číslo : S 03/14 F. TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce : REKONSTRUKCE ZŠ DUBÍ II, Dlouhá č.p. 167, DUBÍ Zakázkové číslo : S 03/14 Investor : Město Dubí, Ruská 264/128, Dubí 417 01 Stupeň : PROJEKT STAVBY 1.1. Architektonické a stavebně

Více

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 F1 Pozemní (stavební) objekty: Stavební část 1 - Technická zpráva 2 - Půdorys přízemí - stávající stav + bourací práce 3 - Přízemí - fotodokumentace

Více

ČÁST D- TECHNICKÁ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST

ČÁST D- TECHNICKÁ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST ČÁST D- TECHNICKÁ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST Název akce : Stavební úpravy objektu bazénu výměna oken Fáze : Dokumentace pro vydání stavebního povolení v rozpracovanosti dokumentace pro provádění

Více

D.1.1.1. Technická zpráva

D.1.1.1. Technická zpráva STAVBA: Rekonstrukce budovy C sídlo ÚP Brno, Příkop 11, Brno List č. 1 D.1.1.1. Technická zpráva Obsah: D.1.1.1.1. Účel objektu D.1.1.1.2. Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného

Více

499/2006 Sb. VYHLÁŠKA. o dokumentaci staveb

499/2006 Sb. VYHLÁŠKA. o dokumentaci staveb 499/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 193 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon): 1 Úvodní

Více

VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ

VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ v rámci veřejné zakázky ZLEPŠENÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDOVY STŘEDNÍ ŠKOLY GASTRONOMIE A SLUŽEB, DVORSKÁ, LIBEREC - ODSTRANĚNÍ

Více

Záměr na akci zateplení bytového domu Jiráskova 261 263, Lužec nad Vltavou

Záměr na akci zateplení bytového domu Jiráskova 261 263, Lužec nad Vltavou Záměr na akci zateplení bytového domu Jiráskova 261 263, Lužec nad Vltavou Řešený prostor: zadavatel: Bytové družstvo Jiráskova 261 263, družstvo Obec: Lužec nad Vltavou Katastrální území: Lužec nad Vltavou

Více

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. držitel certifikátu ISO 9001a ISO 14001 TECHNICKÁ ZPRÁVA Objednatel Stavba SO Díl objektu Stupeň : VÍTKOVICE ARÉNA a.s. : Stavební úpravy v hale ČEZ ARÉNA : 001 Výtahy jihozápadní

Více

ing. Vladimíra Pokorná

ing. Vladimíra Pokorná Autor: Vedoucí projektant: ing. Vladimíra Pokorná Investor: Město Frýdlant nad Ostravicí Náměstí č.p. 3, Frýdlant n. O. HIP: ing. Vladimíra Pokorná Vypracoval: Silvie Uhrová Místo: k.ú. Frýdlant nad Ostravicí,

Více

OBJEKT: STAVEBNÍ ÚPRAVY HOTEL SLAVIE DUBÁ, OPRAVA SÁLU A JEHO PŘÍSLUŠENSTVÍ, STAVEBNÍ ČÁST II. ETAPA OBSAH: STAVEBNÍ ÚPRAVY SÁLU A JEHO PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKT: STAVEBNÍ ÚPRAVY HOTEL SLAVIE DUBÁ, OPRAVA SÁLU A JEHO PŘÍSLUŠENSTVÍ, STAVEBNÍ ČÁST II. ETAPA OBSAH: STAVEBNÍ ÚPRAVY SÁLU A JEHO PŘÍSLUŠENSTVÍ ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT VYPRACOVAL SPOLUPRÁCE INVESTOR MARTIN VOLEJNÍK MARTIN VOLEJNÍK ING. RADKA VALÁŠKOVÁ MĚSTO DUBÁ MARTIN VOLEJNÍK PROJEKCE PLZEŇSKÁ 215/445B, PRAHA 5 : +420 607 627 180 E-mail : martin.volejnik@seznam.cz

Více

Dokumentace pro provedení stavby

Dokumentace pro provedení stavby Zateplení střešního pláště s rekonstrukcí skladby střešního pláště vrstvou PS ve výukovém objektu JM, Vysoké školy ekonomické Nám. W. Churchilla 4, Praha 3 SOUHRNNĚ TECHNICKÁ A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Dokumentace

Více

REKONSTRUKCE STÁJE PRO VÝKRM KRŮT A. TEXTOVÁ ČÁST

REKONSTRUKCE STÁJE PRO VÝKRM KRŮT A. TEXTOVÁ ČÁST ATD Jihlava s.r.o., Čížov 72, 586 01 Jihlava INŽENÝRSKÁ A PROJEKČNÍ ČINNOST V INVESTIČNÍ VÝSTAVBĚ REKONSTRUKCE STÁJE PRO VÝKRM KRŮT p.č. 2/1 k.ú. Ješín A. TEXTOVÁ ČÁST Průvodní a technická zpráva OBSAH:

Více

Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné

Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ

Více

C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Popis stavby Budova dílny a garáží obecního úřadu je jednopodlažní nepodsklepená budova obdélníkového půdorysu se sedlovou střechou. Přístup do objektu je možný celkem pěti

Více

STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU. č.p.455 ŠÁRKA, VEJPRTY

STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU. č.p.455 ŠÁRKA, VEJPRTY STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU č.p.455 ŠÁRKA, VEJPRTY Červenec 2013 O B S A H : 1. Úvod str. 3 2. Popis objektu str. 3 3. Stávající využití objektu str. 4 4. Budoucí využití objektu str. 5 5. Popis

Více

A. Průvodní zpráva. B. Souhrnná technická zpráva

A. Průvodní zpráva. B. Souhrnná technická zpráva Akce : STAVEBNÍ ÚPRAVY PODIA Investor : MĚSTYS SVITÁVKA, HYBEŠOVA 166 679 32 SVITÁVKA Projektant : ATL projekt s.r.o. ing. Jaroslav Chloupek, Česká 11, 679 61 Letovice ČKAIT - 1001709 Zakázka číslo : 17-2014

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA TEXTOVÁ ČÁST PD dle 2,3 vyhl. 499/2006 Sb. B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘECHY PAVILONU PRIMÁTŮ ZOO HODONÍN Vypracoval: PROST Hodonín s.r.o. Brněnská 3497, Hodonín Datum: prosinec 2015

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Psychiatrická léčebna Bílá Voda, CHLAZENÝ SKLAD ZDRAVOTNICKÉHO ODPADU Stupeň dokumentace: PROJEKT

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Psychiatrická léčebna Bílá Voda, CHLAZENÝ SKLAD ZDRAVOTNICKÉHO ODPADU Stupeň dokumentace: PROJEKT TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavba: Psychiatrická léčebna Bílá Voda, CHLAZENÝ SKLAD ZDRAVOTNICKÉHO ODPADU Stupeň dokumentace: PROJEKT Objednatel: PL Bílá Voda Projektant: DIK, dodavatelsko inženýrská kancelář spol.

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Akce : Místo stavby : Investor : STAVEBNÍ ÚPRAVY ZUŠ HROTOVICE - ZATEPLENÍ Hrotovice, F.B.Zvěřiny č.p.212, parcela č.72/1 st. Město Hrotovice, Nám. 8. května 1, 675 55 Hrotovice B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

Technická zpráva. ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ

Technická zpráva. ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ Technická zpráva Všeobecně Název stavby : Místo stavby : ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ MŠ Přílepy, Přílepy č.p.4, 769 01 Holešov parcela číslo 25 k.ú. Přílepy Okres : Kroměříž Kraj : Zlínský Investor : Obec

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SEZNAM DOKUMENTACE A B C D E F Průvodní zpráva a) identifikace a základní charakteristika odstraňované stavby b) údaje o území a o stavebním pozemku, o majetkoprávních

Více

D1.1.1 + D1.2.1-Technická zpráva

D1.1.1 + D1.2.1-Technická zpráva Sanace hydroizolace obvodových zdí č. Zak: 1498-3/14 Požární stanice v Děčíně č. výkr.: D1.1.1 D1.2.1 Provaznická 1394, Děčín III. D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení D.1.2 - Stavebně konstrukční řešení

Více

BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739 MĚSTO CHODOV

BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739 MĚSTO CHODOV Abras projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY REKONSTRUKCE OBJEKTU ZEMSKÉHO ARCHIVU V OPAVĚ UL. BŘEZINOVA. Březinova 779/6, Opava-Předměstí

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY REKONSTRUKCE OBJEKTU ZEMSKÉHO ARCHIVU V OPAVĚ UL. BŘEZINOVA. Březinova 779/6, Opava-Předměstí PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY REKONSTRUKCE OBJEKTU ZEMSKÉHO ARCHIVU V OPAVĚ UL. BŘEZINOVA Březinova 779/6, Opava-Předměstí D.1.1 Architektonicko stavební řešení D.1.1.a) TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, 547 01 Náchod tel. / fax 491 428 546 IČO 25949560 DIČ CZ25949560

STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, 547 01 Náchod tel. / fax 491 428 546 IČO 25949560 DIČ CZ25949560 ZODP. PROJEKTANT PROJEKTANT VYPRACOVAL DATUM: ŘÍJEN 2014 ING. JOSEF ŠKODA ING. MICHAL ŠKODA MIROSLAV ŠRŮTEK FORMÁT: 7x A4 STUPEŇ P.D. : DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ INVESTOR:

Více

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA A.1. Identifikace stavby DOKUMENTACE STAVEBNÍCH ÚPRAV A.1.1 Údaje o stavbě - název stavby : Rekonstrukce fasády Krušnohorská č.p.203 Umístění stavby : pozemky st.p.č.53/1

Více

Václav Protiva FA ČVUT, 6. sem., 2006/07 Bakalářská práce technická zpráva SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Infocentrum v areálu ČVUT, Praha Dejvice Obsah: 1.0. Průvodní zpráva 1.1. Identifikační údaje 1.2. Podklady

Více

9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 27.10.2015

9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 27.10.2015 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 27.10.2015 Bod pořadu jednání: 11. Název : Odůvodnění veřejné zakázky Rekonstrukce budovy E na kancelářský objekt stavební práce Důvod předložení: Usnesení

Více

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. držitel certifikátu ISO 9001 a ISO 14001. PROTOKOL č. 6/2013

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. držitel certifikátu ISO 9001 a ISO 14001. PROTOKOL č. 6/2013 HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. držitel certifikátu ISO 9001 a ISO 14001 PROTOKOL č. 6/2013 O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ DLE ČSN 33 2000-5-51 ed.3 Objednatel Stavba Stupeň : VÍTKOVICE ARÉNA a.s. : Stavební úpravy

Více

C 3.1 Technická zpráva

C 3.1 Technická zpráva AKCE : Rekonstrukce ul. Masarykova, Nová, Růžová v Poličce STAVEBNÍ OBJEKT : SO 103 Komunikace ul. Růžová INVESTOR : Město Polička, Palackého náměstí 160, 572 01 Polička ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO : 01-01-14 C 3.1

Více

Poptávkové řízení. RD v Telnici. Termín zpracování: 21.10.2009 do 12:00h. Otakar Hobza. Vídeňská 264/120b, Brno 619 00. tel.

Poptávkové řízení. RD v Telnici. Termín zpracování: 21.10.2009 do 12:00h. Otakar Hobza. Vídeňská 264/120b, Brno 619 00. tel. Poptávkové řízení Termín zpracování: 21.10. do 12:00h Otakar Hobza vedoucí stavební výroby Vídeňská 264/120b, Brno 619 00 tel.: +420 602 574 918 ISO 9001:1, ISO 14001 : 5 Souhrnná technická zpráva 1. Urbanistické,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

TECHNICKÁ ZPRÁVA PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU TECHNICKÁ ZPRÁVA PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU ČÁSTEČNÁ OPRAVA BYTU č.p. 226/8, NA UL. NÁDRAŽNÍ VE FRENŠTÁTĚ POD RADH. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název stavby: Místo stavby:

Více

Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ. Souhrnná textová část

Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ. Souhrnná textová část Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ Souhrnná textová část Souhrnná textová část dokumentace, Mateřská škola Dukelská 1 OBSAH: A. Úvodní údaje... 3 B. Průvodní zpráva... 3 1. Charakteristika

Více

VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT. Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice

VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT. Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice technická zpráva INVESTOR NÁZEV AKCE OBSAH VÝKRESU VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. arch. Lukáš Krekáň Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice NOVOSTAVBA ZÁZEMÍ SK SOKOL OLBRAMICE

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stavba : Stavební úpravy RD, Ráječko, nám. 9. května 150. D.1.4.1 Zdravotnmě technické instalace. Projektový stupeň :

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stavba : Stavební úpravy RD, Ráječko, nám. 9. května 150. D.1.4.1 Zdravotnmě technické instalace. Projektový stupeň : Volfova 8 612 00 Brno tel.: +420 530 505 835 e-mail:info@ateliertzb.cz Stavba : Stavební úpravy RD, Ráječko, nám. 9. května 150 Investor : manželé Kazdovi Objekt : D.1.4.1 Zdravotnmě technické instalace

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní 1221 757 01 Valašské Meziříčí www.valasskemezirici.cz

MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní 1221 757 01 Valašské Meziříčí www.valasskemezirici.cz MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní 1221 757 01 Valašské Meziříčí www.valasskemezirici.cz ODBOR STAVEBNÍHO ŘÁDU Tomáš Zajíc Kelč 159 756 43 Kelč Ing. Miroslava Zajícová Kladeruby 144 756 43 Kelč Naše

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 0 Identifikační údaje

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 0 Identifikační údaje 0 Identifikační údaje TECHNICKÁ ZPRÁVA 0.1 Zpracovatel projektové dokumentace : projektant : Ing. Jiří Šlanhof číslo autorizace : 1004152 obor autorizace : autorizovaný inženýr v oboru pozemních staveb

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA : MINAS INNOVATION PARK

TECHNICKÁ ZPRÁVA : MINAS INNOVATION PARK TECHNICKÁ ZPRÁVA IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: STAVBA : MINAS INNOVATION PARK INVESTOR : Minas innovation park s.r.o., Truhlářská 1108/3, Praha 1, Nové Město 110 00 MÍSTO STAVBY : katastr. území Staré Město u Uherského

Více

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení. Technická zpráva. Obsah:

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení. Technická zpráva. Obsah: D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení Technická zpráva Obsah: a) Všeobecně... 1 b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu,

Více

1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 26.01.2016

1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 26.01.2016 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 26.01.2016 Bod pořadu jednání: 14. Název : Veřejná zakázka Rekonstrukce budovy E na kancelářský objekt stavební práce informace o změně lhůty pro podání

Více

ZUBNÍ ORDINACE PŘEDKLÁŠTĚŘÍ

ZUBNÍ ORDINACE PŘEDKLÁŠTĚŘÍ 1 ZUBNÍ ORDINACE PŘEDKLÁŠTĚŘÍ k.ú. Předklášteří, parc. č. 157 Obec Předklášteří 2 A. Úvodní údaje Identifikační údaje o žadateli a zpracovateli dokumentace, označení stavby a pozemku 1. Název stavby: Zubní

Více

Bytový dům 27 b.j. ul. Fučíkova v Novém Bydžově změna stavby před dokončením realizace dalších 3 bytových jednotek ve 4.

Bytový dům 27 b.j. ul. Fučíkova v Novém Bydžově změna stavby před dokončením realizace dalších 3 bytových jednotek ve 4. Technická zpráva Bytový dům 27 b.j. ul. Fučíkova v Novém Bydžově změna stavby před dokončením realizace dalších 3 bytových jednotek ve 4.NP bloku A3 Popis změny stavby před dokončením Projekt čtyřpodlažního

Více

Nové chodníky v Dobromilicích

Nové chodníky v Dobromilicích Akce : Nové chodníky v Dobromilicích Objekt : SO 01 SO 01 CHODNÍKY, PARKOVACÍ STÁNÍ, VJEZDY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Investor : Obec Místo : Projektant : Vlčil Jaromír 330 Prostějov leden 2014 1. Identifikační

Více

Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz

Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA Dokumentace pro zadání stavby

Více

Národní třída 16, Praha 1. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í -1- Akce: Stavební úpravy objektu České advokátní komory,

Národní třída 16, Praha 1. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í -1- Akce: Stavební úpravy objektu České advokátní komory, -1- Akce: Stavební úpravy objektu České advokátní komory, Národní třída 16, Praha 1. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í Stupeň projektové dokumentace : stavební povolení Vypracoval : Radek

Více

OPRAVA STŘECHY NA OBJEKTU č.p.109 BRNIŠTĚ, k.ú.velký GRUNOV

OPRAVA STŘECHY NA OBJEKTU č.p.109 BRNIŠTĚ, k.ú.velký GRUNOV PODKLAD PRO ZADÁVACÍ PROJEKT OPRAVA STŘECHY NA OBJEKTU č.p.109 BRNIŠTĚ, k.ú.velký GRUNOV INVESTOR : Obec Brniště, Brniště č.p.102, 471 29 PRACOVATEL DOKUMENTACE : ADS ing.arch..jaroslav ŘEŘICHA, U Zeleného

Více

TEXTOVÁ ČÁST. 1. Technická zpráva stavebních objektů. D1.1a.01

TEXTOVÁ ČÁST. 1. Technická zpráva stavebních objektů. D1.1a.01 Stavební úpravy výrobních hal a snížení energetické náročnosti objektů společnosti K - Rent s. r. o. na pozemcích parc.č. 724/7, 724/51, 724/55 a 724/6 v k.ú. České Budějovice 6 SO 01 Zateplení střech

Více