EXCEL THERM mineral Sokolovce Slovak Republic. 18 stran. 18 pages

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EXCEL THERM mineral 12.10.2006 11.10.2011. 922 31 Sokolovce Slovak Republic. 18 stran. 18 pages"

Transkript

1 TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. Prosecká 811/76a CZ Praha 9 Tel.: Fax: Internet: Authorised and notified according to Article 10 of the Council Directive 89/106/EC of 21 De ce mb er on the a pp r oxi m at i on o f l aw s, regulations and administrative provi sion s of Mem ber S ta te s r el a ti n g t o c o n s t r u c t i o n products MEMBER OF EOTA Evropské technické schválení ETA-06/0188 Obchodní název: Trade name: Držitel schválení: Holder of approval: Druh a použití výrobku: Generic type and use of construction product: Platnost od: Validity from: do: to: EXCEL THERM mineral EXCEL MIX stavebné materiály, s.r.o. Piešanská ulica 234/ Sokolovce Slovak Republic Vnjší tepeln izolaní kompozitní systém (ETICS) z minerální vlny s omítkou pro použití jako venkovní izolace stn budov. External Thermal Insulation Composite System with rendering on mineral wool for the use as external insulation to the walls of buildings Výrobna: Manufacturing plant: Toto Evropské technické schválení obsahuje: This European Technical Approval contains: EXCEL MIX stavebné materiály, s.r.o. Piešanská ulica 234/ Sokolovce Slovak Republic 18 stran 18 pages European Organisation for Technical Approvals Evropská organice pro technické schvalování

2 Strana 2 z 18 ETA-06/0188, vydaného dne I. PRÁVNÍ ZÁKLADY A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 1 Toto Evropské technické schválení vydal Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. v souladu: - se smrnicí Rady 89/106/EHS z 21. prosince 1988 o sbližování právních a správních pedpis lenských stát týkajících se stavebních výrobk 1, ve znní smrnice Rady 93/68/EHS 2, a Ustanovení Evropského Parlamentu a Rady (EC). 1882/2003 3, - s naízením vlády. 190/2002 Sb. 4 Sbírka zákon eské republiky ze dne se Spolenými pravidly postupu pro podávání žádostí o Evropská technická schválení, jejich pípravu a udlování, která jsou uvedena v píloze rozhodnutí Komise 94/23/EC 5 ; - se smrnicí pro Evropské technické schválení Vnjší tepeln izolaní kompozitní systém s povrchovou úpravou ETAG. 004, vydání Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. je oprávnn kontrolovat, zda se ustanovení tohoto Evropského technického schválení dodržují. Kontroly se mohou uskuteovat ve výrobním podniku. Odpovdnost shodu výrobk s Evropským technickým schválením a jejich vhodnost pro mýšlené použití však zstává na držiteli Evropského technického schválení. 3 Toto Evropské technické schválení nelze pedávat výrobcm nebo zástupcm výrobc jiným, nežli tm, kteí jsou uvedeni na stran 1, nebo výrobním podnikm jiným než-li tm zmínným v jeho textu. 4 Toto Evropské technické schválení mže být zrušeno Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha, s.p. zvlášt podle informací komise podle lánku 5 odst. 1 smrnice Rady 89/106/EEC. 5 Rozmnožování tohoto Evropského technického schválení vetn penosu elektronickou cestou musí být v plném znní. Dílí rozmnožování však mže být provádno s písemným souhlasem Technického a zkušebního ústavu stavebního Praha, s.p. V tomto pípad se musí rozmnožovaná ást oznait jako dílí. Texty a nákresy v reklamních brožurách nesmí být v rozporu s Evropským technickým schválením nebo je nesmí zneužívat. 6 Evropské technické schválení vydává schvalovací orgán ve svém úedním jazyku. Tato verze pln odpovídá verzi, kterou EOTA uvedla do obhu. Peklady do jiných jazyk musí být jako takové oznaeny Úední vstník EU. L 40, , str.. 12 Úední vstník EU. L 220, , str. 1 Úední vstník EU. L 284, , str. 1 Sbírka zákon svazek , Úední vstník EU. L 17, , str. 34 TZÚS

3 Strana 3 z 18 ETA-06/0188, vydaného dne II. SPECIFICKÉ PODMÍNKY TÝKAJÍCÍ SE EVROPSKÉHO SCHVÁLENÍ 1 Definice výrobku a mýšleného použití Vnjší tepeln izolaní kompozitní systém (ETICS) EXCEL THERM mineral, v následujícím textu nazývaný ETICS, je systém navržený a zhotovený ve shod s návrhem a stavebními postupy držitele ETA, které jsou uloženy u Technického a zkušebního ústavu stavebního Praha, s.p. Tento systém obsahuje následující souásti, které byly výrobcem a jeho dodavateli továrn vyrobeny. ETICS je prodáván pod obchodním názvem EXCEL THERM mineral. 1.1 Definice stavebního výrobku (sestavy) Tabulka. 1 Souásti (viz odst. 2.3 s dalšími popisy, vlastnostmi a pedstavením souásti) Spoteba (kg/m 2 ) Tlouška (mm) Mechanicky kotvený ETICS s doplkovým lepením (dle pokyn držitele ETA musí tvoit minimální lepená plocha 30% povrchu. Možné kombinace MW/plastové kotvy jsou uvedeny v odstavci ) Národní provádcí pedpisy je nutno brát v úvahu Izolaní materiál a zpsob upevnní Izolaní výrobek Desky minerální vlny /MW/ - deska TR 15 Stav po dodání: deska Lepicí hmota: THIN-SET SPECIAL Stav po dodání: prášek Postup pípravy: prášek vyžadující pídavek vody 0,24 l/kg Složení: portlandský cement, plnivo o zrnitosti 0-0,5 mm, speciální písady TS SPECIAL lepicí hmota shodného složení a vyrábná shodnou technologií jako THIN SET SPECIAL. Shodné vlastnosti obou výrobk byly proveny identifikaními zkouškami. Stav po dodání: prášek Postup pípravy: prášek vyžadující pídavek vody 0,24 l/kg Složení: portlandský cement, plnivo o zrnitosti 0-0,5 mm, speciální písady Mechanicky kotvicí prvky: Ejotherm STR U (pro tloušku izolantu 100mm použít bez puštní) Ejotherm ST U Bravoll PTH-KZ 60/8-L a, PTH-KZL 60/8-L a fischer Schlagdübel TERMOZ 8N / ,0 5,0 / 3,0 5,0 / / /

4 Strana 4 z 18 ETA-06/0188, vydaného dne Základní vrstva Sklenná síovina Penetraní mezivrstva Konená povrchová úprava THIN-SET SPECIAL Stav po dodání: prášek Postup pípravy: prášek vyžadující pídavek vody 0,24 l/kg Složení: potlandský cement, plnivo o zrnitosti 0-0,5 mm, speciální písady TS SPECIAL tmel základní vrstvy shodného složení a vyrábny shodnou technologií jako THIN- SET SPECIAL. Shodné vlastnosti obou výrobk byly proveny identifikaními zkouškami. Stav po dodání: prášek Postup pípravy: prášek vyžadující pídavek vody 0,24 l/kg Složení: potlandský cement, plnivo o zrnitosti 0-0,5 mm, speciální písady Sklenná síovina (rozmry mížky 3 až 5 mm): R 117 A101 Vertex R 131 A101 Vertex R 117Sch (OMFA) R 122L (OMFA) LUKOFAS-nátr Použití: penetraní nátr základní vrstvy urený pro konené povrchové úpravy LUKOFAS. Penetraní vrstva pipravená k použití. Postup pípravy: needit SCH 02 PENECO Použití: akrylátový penetrátor základní vrstvy urený pro konené povrchové úpravy ECOLOR. Penetraní vrstva pipravená k použití. Postup pípravy: needit SCH PENSIL O Použití: penetraní nátr základní vrstvy urený pro konené povrchové úpravy SILCOLOR R or SILCOLOR O. Penetraní vrstva pipravená k použití. Postup pípravy: needit LUKOFAS - omítka rýhovaná omítka max. velikost zrna 2mm, 3mm Stav po dodání: pasta pipravená k použití Složení: celuló, disperse kopolymeru vinylchloridethylenvinylester, mletý a drcený vápenec, kemiité písky, titanová bloba, biocid, pomocné látky LUKOFAS tíraná omítka tíraná omítka max. velikost zrna 2mm Stav po dodání: pasta pipravená k použití Složení: sms záhustek (celulózy), disperze kopolymeru vinylchloridetylenvinylester, mletý a drcený vápenec, titanová bloba, biocid, pomocné látky 4,0 (suchý) 3,0 / / 0,25 kg/m 2 0,10-0,20 l/m 2 0,15-0,25 kg/m 2 3,70 5,70 dle max. velikosti zrna dle max. velikosti zrna

5 Strana 5 z 18 ETA-06/0188, vydaného dne Píslušenství SCH 82 ECOLOR R akrylátová tíraná omítka max. velikost zrna 2mm, 2,5mm, 3mm SCH 83 ECOLOR O akrylátová rýhovaná omítka max. velikost zrna 1,5mm, 2mm, 2,5mm Stav po dodání: pasta pipravená k použití Složení: sms kameniva, pigment a plniv dispergovaná v kopolymeru styrenakrylátové disperze s písadou aditiv. SCH SILCOLOR R Silikonakrylátová tíraná omítka max. velikost zrna 2mm, SCH SILCOLOR O Silikonakrylátová rýhovaná omítka max. velikost zrna 2mm, Stav po dodání: pasta pipravená k použití Složení: sms kameniv, pigment a plniv dispergovaná v silikonové emulzi s pídavkem styrenakrylátové disperze a aditiv 3,80 5,70 dle max. velikosti zrna Specifikované v odstavci ETAG. Zstává na odpovdnosti držitele ETA. 2 3 dle max. velikosti zrna 3, Zamýšlené použití Tento ETICS EXCEL THERM mineral je uren pro použití jako vnjší tepelná izolace obvodových stn budov. Stny jsou vtšinou vyzdny z (cihel, tvárnic, blok, kamen, atd.) nebo zhotoveny z betonu (provedeného na míst nebo složeny z prefabrikovaných panel). ETICS je navržen tak, aby ze, na níž je aplikován, mla dostatenou tepelnou izolaci. ETICS musí být navržen a proveden podle pokyn držitele ETA pro jejich projektování a montáž. Držitel ETA je fináln zodpovdný systém. Všechny souásti systému musejí být specifikovány držitelem ETA. ETICS je vyroben jako nenosný stavební prvek. Nepsobí pímo ke zvýšení stability zdi, na níž je aplikován, není uren pro jištní vzduchotsnosti stavební konstrukce, ale psobí ke zvýšení odolnosti proti vlivm poasí. Musí jišovat minimální tepelný odpor pes 1,0 m 2 K/W. ETICS mže být použit jak na nových, tak i na stávajících (rekonstruovaných) vertikálních zdech. Mže být také použit na horizontálních nebo naklonných površích, které nejsou vystaveny dešovým srážkám. ETICS jako výrobek musí mít takové vlastnosti, aby stavba, do níž bude budován, pokud bude ádn navržena a provedena, splovala základní požadavky (Smrnice CPD, l. 2.1) Zpsob upevnní a vlastní provádní na stávající obvodovou stnu závisí na vlastnostech podkladu a konkrétních okrajových podmínkách budovy. Musí být vty v úvahu požadavky kap. 4. a 7. a musí být proveden ve shod s národními požadavky. Požadavky dle tohoto Evropského technického schválení ETA jsou loženy na pedpokládané životnosti nejmén 25 let, pedpokladu, že podmínky uvedené v ásti 4.2, 5.1, 5.2 pro balení transport, ukládání, instalace, práv tak jako odpovídající užívání, provádní ádné údržby a oprav jsou plnny. Uvedený údaj

6 Strana 6 z 18 ETA-06/0188, vydaného dne životnosti však nelze sluovat se zárukou výrobce nebo schvalovacího orgánu, ale musí být pouze uvažován jako údaj pro volbu vhodných výrobk ve vztahu k oekávané ekonomicky pimené životnosti díla 2 Charakteristiky výrobku a metody ovování 2.1 Obecn Identifikaní testy a hodnocení vhodnosti ETICSu pro mýšlené použití bylo provedeno dle základních požadavk ve shod s ETA Guidance. 004 týkající se vnjších tepeln izolaních systém s omítkou (nazývaný ETAG 004 v tomto ETA). ETA je vydáno pro ETICS na základ odsouhlasených dat, uložených u Technického a zkušebního ústavu stavebního Praha s.p., které identifikují ETICS, který je hodnocen a posuzován. Zmny ve výrobním procesu nebo sestav ETICS, které by mohly zpsobit neplatnost uložených dat, musí být oznámeny Technickému a zkušebnímu ústavu stavebnímu Praha s.p. pedtím, než budou zmny provedeny. Technický a zkušební ústav stavební Praha s.p. rozhodne, zda takové zmny ovlivní nebo neovlivní ETA a následn platnost CE oznaení na základ ETA a pokud ano, zda další hodnocení a/nebo zmna ETA budou nezbytné. 2.2 Charakteristiky výrobku Reakce na ohe Zkouška byla provedena dle požadavku ETAG (EN , EN 13823, EN ISO ). Zkoušený vnjší tepeln izolaní kompozitní systém (ETICS) byl azen dle reakce na ohe do tídy A2 pi použití všech výrobk z klasifikované skupiny. Doplková klasifikace dle tvorby koue je s2. Doplková klasifikace dle plamenn hoících kapek/ástic je d0. Sestava dle lánku 1.1 Maxim. obsah organických látek v omítkovém systému Deklarovaný obsah retardant ohn v omítkovém systému Evropská klasifikace dle SN EN dle lánku % bez retardant A2 - s2, d0 Oblast pímé a rozšíené aplikace Klasifikace je platná s následujícím vymezením: Podklad betonové a zdné konstrukce pípadn upravené nátrem, nástikem nebo omítkou, bez dutin, resp. se vzduchovými dutinami, které vzniknou pi neceloplošném lepení (lepicí hmota se nanáší na minim. 30% plochy izolaního materiálu dle kvality podkladu a zpsobu lepení, v souladu s dokumentací k výrobku); Zpsoby upevnní mechanické kotvení mechanicky kotvícími prvky pro ETICS s doplkovým lepením hmotou THIN-SET SPECIAL tloušky 10mm, s maximálním obsahem organických látek 1,0% hmot. a s objemovou hmotností 1360 kg/m 3, nanesenou na min. 30% plochy izolaního materiálu Tepeln izolaní materiál jako izolant lze použít MW s následujícími vlastnostmi: tída reakce na ohe A1 nebo lepší tlouška menší než 140 mm

7 Strana 7 z 18 ETA-06/0188, vydaného dne objemová hmotnost 170 kg/m 3 Omítkové systémy výztuž sklovláknitá perlinková tkanina o plošné hmotnosti 160 g/m 2 a obsahu organických látek 22,7% hmot. omítkové systémy bez výztuže nad tepeln izolaním materiálem viz tabulka 2. Tabulka. 2 Vymezení vlastností omítkového systému bez výztuže. základní vrstva Souásti ETICS Tlouška (mm) Max. obsah organických látek (hmot. %) Objemová/plošná hmotnost (kg/m 3 nebo kg/m 2 ) hmota THIN-SET SPECIAL 3 1,0% 1360 kg/m 3 Konené povrchové úpravy disperzní omítkovina rýhovaná i tíraná 1,5-3,0 10% 5,7 k/gm 2 silikonakrylátovová omítkovina rýhovaná i tíraná 2,0 10% 3,8 kg/m 2 Poznámka: Rozdílné tloušky vrstev omítkovin musí být dány pouze velikostí zrna Nasákavost (zkouška vzlínavosti) Základní vrstva THIN-SET SPECIAL nasákavost po 1 hodin < 1 kg/m 2 (viz ETAG 004, l ) nasákavost po 24 hodinách < 0,5 kg/m 2 (viz ETAG 004, l ) Omítkové systémy Tabulka.3 LUKOFAS omítka, max. velikost zrna 3,0 mm Nasákavost po 24 hodinách viz ETAG 004, l < 0.5 kg/m kg/m² X Omítkové systémy: základní vrstva (vetn penetraní vrstvy dle l. 1.1) + povrchové úpravy uvedené dále LUKOFAS tíraná omítka, max. velikost zrna 2,0 mm SCH 82 ECOLOR R, akrylátová omítka tíraná, max. velikost zrna 3,0 mm SCH 82 ECOLOR O, akrylátová omítka rýhovaná, max. velikost zrna 2,5 mm SCH SILCOLOR R, silikonakrylátová omítka tíraná, max. velikost zrna 2,0 mm SCH SILCOLOR O, silikonakrylátová omítka rýhovaná, max. velikost zrna 2,0 mm X X X X X Hygrotermální psobení Zkouška byla provedena na zkušební stn. Pi zkoušce nedošlo k žádné z níže uvedených závad:

8 Strana 8 z 18 ETA-06/0188, vydaného dne odlupování jednotlivých vrstev nebo vznik puchýk jakékoliv povrchové úpravy trhliny sledující svým prbhem spáry mezi deskami izolantu nebo profil spojených se systémem oddlování povrchové úpravy vznik trhlin umožujících pronikání vody do izolaní vrstvy Systém je hodnocen jako odolný proti hygrotermálnímu psobení Odolnost proti mrazu Protože všechny zkoušené povrchové úpravy i základní vrstva prokály nasákavost menší než 0,5 kg/m 2 po 24 hodinách, je možno systém v tchto skladbách považovat mrazuvzdorný Odolnost proti nárazu Výsledky zkoušky odolnosti proti nárazu tvrdého tlesa (3 J a 10 J) a odolnosti proti proražení umožnily následující kategorici systému: Tabulka.4 Omítkové systémy: základní vrstva (vetn penetraní vrstvy dle l. 1.1) + povrchové úpravy LUKOFAS omítka, max. velikost zrna 2,0 mm LUKOFAS tíraná omítka, max. velikost zrna 2,0mm SCH 82 ECOLOR R, akrylátová omítka tíraná, max. velikost zrna 2,0 mm SCH 82 ECOLOR O, akrylátová omítka rýhovaná, max. velikost zrna 1,5 mm SCH SILCOLOR R, silikonakrylátová omítka tíraná, max. velikost zrna 2,0 mm SCH SILCOLOR O, silikonakrylátová omítka rýhovaná, max. velikost zrna 2,0 mm Jednoduchá základní výztuž Kategorie II Kategorie II Kategorie II Kategorie II Kategorie II Kategorie II Propustnost pro vodní páru Tabulka. 5 Omítkové systémy: základní vrstva (vetn penetraní vrstvy dle l. 1.1) + povrchové úpravy uvedené dále LUKOFAS omítka, max. velikost zrna 2,0 mm LUKOFAS omítka, max. velikost zrna 3,0 mm LUKOFAS tíraná omítka, max. velikost zrna 2,0mm SCH ECOLOR R, akrylátová omítka tíraná, max. velikost zrna 2,0 mm SCH ECOLOR R, akrylátová omítka tíraná, max. velikost zrna 2,5 mm SCH ECOLOR R, akrylátová omítka tíraná, max. velikost zrna 3,0 mm Ekvivalentní vzduchová vrstva (m) (pro max. velikost zrna 2,0mm: 0,4) (pro max. velikost zrna 3,0mm: 0,4) (pro max. velikost zrna 2,0mm: 0,4) (pro max. velikost zrna 2,0mm: 0,5) (pro max. velikost zrna 2,5mm: 0,6) (pro max. velikost zrna 3,0mm: 0,6)

9 Strana 9 z 18 ETA-06/0188, vydaného dne SCH ECOLOR O, akrylátová omítka rýhovaná, max. velikost zrna 1,5 mm SCH ECOLOR O, akrylátová omítka rýhovaná, max. velikost zrna 2,0 mm SCH ECOLOR O, akrylátová omítka rýhovaná, max. velikost zrna 2,5 mm SCH SILCOLOR R, silikonakrylátová omítka tíraná, max. velikost zrna 2,0mm SCH SILCOLOR O, silikonakrylátová omítka rýhovaná, max. velikost zrna 2,0mm (pro max. velikost zrna 1,5mm: 0,4) (pro max. velikost zrna 2,0mm: 0,5) (pro max. velikost zrna 2,5mm: 0,5) (pro max. velikost zrna 2,0mm: 0,5) (pro max. velikost zrna 2,0mm: 0,5) Uvolování nebezpených látek Výrobce vydal písemné prohlášení, že vnjší tepeln izolaní kompozitní systém EXCEL THERM mineral spluje ustanovení pokynu H ( harmonizovaný pístup k nebezpeným látkám dle Smrnice pro stavební výrobky revize srpen 2002 ). V souvislosti s tímto lánkem vztahujícím se k nebezpeným látkám v tomto ETA, v nkterých zemích mohou existovat další požadavky aplikovatelné na ETICS a podléhající jejich psobnosti (nap. transponovaná Evropská legislativa a národní zákony, omezení a administrativní naízení). Aby byla splnna ustanovení Smrnice pro stavební výrobky, tyto požadavky potebují doplnit jak, kdy a kde mají být použity Bezpenost v užívání Soudržnost Soudržnost mezi základní vrstvou a MW deskou (TR15) Tabulka.6 Poátení stav < 0,08 MPa Porušení v tepeln izolaním materiálu Kondicionování po hygrotermálních cyklech (na stn) < 0,08 MPa Porušení v tepeln izolaním materiálu po zmrazovacích cyklech (na vzorcích) Zkouška není požadována, protože zmrazovací cykly nejsou nezbytné

10 Strana 10 z 18 ETA-06/0188, vydaného dne Soudržnost mezi lepicí hmotou a podkladem a MW deskou (TR15) Tabulka.7 Poátení stav 48 hod. ponoení ve vod + 2 hod. 23 C/50% rel. vlhkost 48 hod. ponoení ve vod + 7 dní 23 C/50% rel. vlhkost THIN-SET SPECIAL beton 0,25 MPa 0,08 MPa 0,25 MPa MW deska (TR15) < 0,08 MPa porušení v tepeln izolaním materiálu < 0,03 MPa porušení v tepeln izolaním materiálu < 0,08 MPa porušení v tepeln izolaním materiálu ETICS má být instalován na podkladu s použitím lepicí hmoty na minimální ploše 30 % Pevnost upevnní (píný posun) Zkouška není požadována, protože zkoušený systém spluje pedepsaná kritéria: pi tahové zkoušce pi 2 % protažení byly zjištny pouze trhliny o šíce menší nebo rovné 0,2 mm plocha lepení je vtší než 20% pro mechanicky kotvený ETICS s doplkovým lepením Odolnost proti tížení vtrem Bezpenost užívání mechanicky kotveného ETICS s doplkovým lepením pi použití mechanicky kotvicích prvk. Následující hodnoty platí pouze pro kombinaci (obchodní jméno mechanicky kotvicího prvku) / (vlastnosti izolantu MW desky) uvedenou v první ádce každé tabulky. Tabulka.8 Mechanicky kotvicí prvek pro ETICS Obchodní jméno Ejotherm STR U (ETA 04/0023) Ejotherm ST U (ETA 02/0018) Prmr talíe (mm) 60 MW deska Tlouška (mm) 50 Pevnost v tahu kolmo na líc desky (kpa) TR15 Síla pi porušení (kn) Mechanicky kotvicí prvek neumístný ve spárách panelu (zkouška protažení upevovadel ETAG 004, l , schéma 1a) Mechanicky kotvicí prvek umístný ve spárách panelu (zkouška pnovými bloky - ETAG 004, l , schéma 2b) R panel R joint sucha vlhka sucha minimum: 0,532 prmr: 0,561 minimum: 0,230 prmr: 0,260 minimum: 0,391 prmr: 0,421 Mechanicky kotvicí prvek umístný ve spárách panelu (zkouška protažení upevovadel - ETAG 004, art , scheme 2a) R joint vlhka minimum: 0,143 prmr: 0,161

11 Strana 11 z 18 ETA-06/0188, vydaného dne Tabulka.9 Mechanicky kotvicí prvek pro ETICS MW deska Síla pi porušení (kn) Obchodní jméno BRAVOLL PTH-KZ 60/8- L a, PTH-KZL 60/8-L a, (ETA 05/0055) Prmr talíe (mm) 60 Tlouška (mm) Pevnost v tahu kolmo na líc desky (kpa) Mechanicky kotvicí prvek neumístný ve spárách panelu (zkouška protažení upevovadel ETAG 004, art , schéma 1a) Mechanicky kotvicí prvek umístný ve spárách panelu (zkouška pnovými bloky - ETAG 004, art , schéma 2b) Mechanicky kotvicí prvek umístný ve spárách panelu (zkouška protažení upevovadel - ETAG 004, art , scheme 2a) R panel R joint R joint sucha vlhka sucha vlhka 50 TR15 minimum: 0,572 prmr: 0,628 minimum: 0,235 prmr: 0,279 minimum: 0,464 prmr: 0,484 minimum: 0,166 prmr: 0,183 Tabulka.10 Mechanicky kotvicí prvek pro ETICS MW deska Síla pi porušení (kn) Obchodní jméno fischer TERMOZ 8N (ETA 03/0019) Prmr talíe (mm) 60 Tlouška (mm) Pevnost v tahu kolmo na líc desky (kpa) Mechanicky kotvicí prvek neumístný ve spárách panelu (zkouška protažení upevovadel ETAG 004, art , scheme 1a) Mechanicky kotvicí prvek umístný ve spárách panelu (zkouška pnovými bloky - ETAG 004, art , scheme 2b) Mechanicky kotvicí prvek umístný ve spárách panelu (zkouška protažení upevovadel - ETAG 004, art , schéma 2a) Pro všechny výpoty se použije vzorec: R d = R γ panel x n panel + n panel : poet kotev neležících ve spáe (ks/m 2 ) n joint: poet kotev ležících ve spáe (ks/m 2 ) γ: národní bezpenostní koeficient R joint x n joint R panel R joint sucha vlhka sucha vlhka 50 TR15 minimum: 0,589 prmr: 0,636 minimum: 0,245 prmr: 0,263 minimum: 0,430 prmr: 0,461 minimum: 0,173 prmr: 0, Tepelný odpor Prostup tepla podkladové zdi kryté ETICS je vypoten ve shod s normou SN EN ISO 6946: U = U c + χ p. n

12 Strana 12 z 18 ETA-06/0188, vydaného dne Kde: χ p. n je uvažováno do výpotu pouze, pokud je vtší než 0,04 W/(m2.K) U: celkový prostup tepla chránné zdi (W/ (m 2.K)) n: poet mechanicky kotvicích prvk (v izolaním materiálu) na m 2 χ p : vliv místních teplotních most zpsobený mechanicky kotvicími prvky. Dále uvedené hodnoty jsou brány pro výpoet, není-li uvedeno v ETA mechanicky kotvicích prvk jinak: = 0,002 W/K pro kotvicí prvky s nerezovými kovovými šrouby s hlavou potaženou plastickou hmotou a pro kotvy se vzduchovou mezerou nad hlavou šroubu ( χ p. n nedbatelné pro n < 20) = 0,004 W/K pro kotvicí prvky s galvanizovanými kovovými šrouby s hlavou potaženou plastickou hmotou ( χ p. n nedbatelné pro n < 10) = nedbatelné pro kotvicí prvky s plastovými šrouby (vyztuženými nebo nevyztuženými sklennými vlákny ) Uc: prostup tepla aktuální ástí pokryté zdi (vyjma teplotních most) (W/ (m 2.K)) urený následovn: 1 Uc = R + R + R + R + R i render substrate se Kde: R i : tepelný odpor izolaního výrobku (viz CE oznaení ve vztahu k MW dle EN 13162) v (m 2.K)/W R render : tepelný odpor omítky (okolo 0,02 (m 2.K)/W R substrate : tepelný odpor podkladu stavby (beton, cihla ) v (m 2.K)/W R se : vnjší povrchový tepelný odpor v (m 2.K)/W R si : vnitní povrchový tepelný odpor v (m 2.K)/W si Vlastnosti z pohledu odolnosti a udržovatelnosti Zkušenosti z použití ETICS (vložení této ásti není závazné, pokud byly provedeny hygrotermální cykly) Zkoušky hygrotermálních cykl byly provedeny na stn Soudržnost po stárnutí Tabulka.11 Omítkové systémy: základní vrstva (vetn penetraní vrstvy dle l. 1.1) + povrchové úpravy uvedené dále: SILCOLOR R, max. velikost zrna 2,0mm LUKOFAS omítka, max. velikost zrna 2,0mm LUKOFAS tíraná omítka, max. velikost zrna 2,0mm ECOLOR O, max. velikost zrna 2,0mm ECOLOR R, max. velikost zrna 2,0mm SILCOLOR O, max. velikost zrna 2,0mm Zkouška na stn < 0,08 MPa porušení v tepeln izolaním materiálu

13 Strana 13 z 18 ETA-06/0188, vydaného dne Zkoušky souástí Izolaní materiál Desky z minerální vlny s pevností v tahu kolmo k rovin desky min. 15 kpa (TR15) pro mechanicky upevovaný ETICS s doplkovým lepením. Prmyslov vyrábné izolaní desky bez povrchové úpravy s rovnými hranami vyrobené z minerální vlny (MW) podle EN 13162, popisem a vlastnostmi uvedenými dále v tabulce. Tabulka.12 Popis a vlastnosti MW desky (podélná orientace vlákna) pro mechanicky kotvený ETICS s doplkovým lepením Reakce na ohe / EN Eurotída A1 pro objemovou hmotnost maxim. 170 kg/m 3 a tloušku mm Tepelný odpor (m 2.K/W) Definovaný v CE oznaení dle SN EN Tlouška (mm) / EN 823 T5 - (MW-EN 13162) Délka (mm) / EN 822 ± 2 Šíka (mm) / EN 822 ± 1,5 Pravoúhlost (mm) / EN Rozmrová stálost: Rovinnost (mm) / EN Vzhled povrchu Pedepsaná teplota /EN 1604 Pedepsaná teplota a vlhkost /EN 1604 Nasákavost pi ásteném ponoení / EN 1609, EN Propustnost vodní páry faktor difuzního odporu (µ) / EN EN Pevnost v tahu kolmo na líc desky suchých podmínek (kpa) / EN 1607 Pevnost v tahu kolmo na líc desky vlhka (kpa) / ETAG 004 Povrch homogenní a bez výnlk DS(T+) - (MW-EN 13162) DS(TH) - (MW-EN 13162) WS, WL(P) - (MW-EN 13162) max (MW EN TR 15) Pevnost ve smyku (N/mm 2 ) / EN Modul pružnosti ve smyku (N/mm 2 ) / EN , Mechanicky kotvicí prvky Kotvící prvky pro mechanicky kotvený systém s doplkovým lepením pro MW desky (TR15). Tabulka.13 Obchodní název Prmr talíe (mm) Odpor proti vytažení Ejotherm STR U 60 viz ETA 04/0023 Ejotherm ST U 60 viz ETA 02/0018 Bravoll PTH-KZ 60/8-L a, PTH-KZL 60/8-L a 60 viz ETA 05/0055 fischer Schlagdübel TERMOZ 8N 60 viz ETA 03/0019

14 Strana 14 z 18 ETA-06/0188, vydaného dne Povrchová úprava Hodnoty šíky trhlin, stanovené pi tahové zkoušce na proužku základní vrstvy s výztužnou sklovláknitou tkaninou, jsou uvedeny v tabulce 14: Tabulka.14 Druh výztužné sklovláknité tkaniny Velikost Velikost šíky trhliny (mm) protažení ve smru osnovy ve smru útku R 117 A101 Vertex 2,0 0,15 0,20 R 131 A101 Vertex 2,0 0,20 0,20 R 117Sch OMFA 2,0 0,20 0,15 R 122L OMFA 2,0 0,20 0, Výztužná sklovláknitá tkanina Tabulka.15 Druh výztužné sklovláknité tkaniny Pomrná síla po stárnutí proti stavu po dodání: % ve smru osnovy Odolnost alkáliím ve smru útku Síla po stárnutí (N/mm) ve smru osnovy ve smru útku R 117 A101 Vertex R 131 A101 Vertex R 117Sch OMFA R 122L OMFA Hodnocení a prokazování shody a CE oznaení 3.1 Systém prokazování shody V souladu s rozhodnutím Evropské komise 97/556/ES ve znní 2001/596/ES platí systém prokazování shody 2+. Tento systém je popsán ve smrnici Rady 89/106/EHS Píloha III, 2 (ii) jako první možnost takto: Prohlášení o shod ETICS vydané výrobcem ložené na: a) Úkoly pro výrobce: (1) Poátení zkoušky typu ETICS a souástí systému, (2) ízení výroby u výrobce, (3) Zkoušení vzork odebraných ve výrobn podle pedepsaného plánu zkoušek. b) Úkoly pro notifikovanou osobu: (4) Certifikace systému ízení výroby u výrobce na základ: poátení inspekce v míst výroby a ízení výroby u výrobce, prbžného dohledu, posuzování a schvalování ízení výroby u výrobce.

15 Strana 15 z 18 ETA-06/0188, vydaného dne Odpovdnosti Úkoly výrobce ízení výroby u výrobce Výrobce musí provádt neustálé vnitní ízení výroby. Všechny údaje, požadavky a opatení pijaté výrobcem musí být systematicky dokumentovány formou písemných instrukcí a postup, vetn záznam všech operací a jejich výsledk. Systém ízení výroby musí jišovat, že výrobek je ve shod s tímto Evropským technickým schválením. Výrobce mže používat pouze výchozí materiály/suroviny/základní materiály (jako odpovídající) stanovené v technické dokumentaci tohoto Evropského technického schválení. Držitel ETA se ujistí, že pro souásti ETICS, které sám nevyrábí a pro provedení celkové sestavy ETICS do stavby, systém ízení výroby (FPC) provádný jinými výrobci dává záruku shody výrobku s Evropským technickým schválením. ízení výroby u výrobce (FPC) a opatení (pedpisy) vydaná držitelem ETA pro souásti, které sám nevyrábí, musí být v souladu s "Plánem zkoušek 6, vztahujícímu se k Evropskému technickému schválení ETA 06/0188 vydanému , který je souástí technické dokumentace tohoto Evropského technického schválení. "Plán zkoušek" je stanoven v kontextu se systémem ízení výroby, provádným výrobcem a je uložený v TZÚS Praha, s.p. - poboka eské Budjovice. Výsledky provádní ízení výroby u výrobce musí být znamenávány a vyhodnocovány dle ustanovení uvedených v "plánu zkoušek 6 " Další úkoly výrobce Výrobce musí pojit, na základ smlouvy, píslušnou osobu (osoby), která je (jsou) notifikována pro úkoly uvedené v sekci 3.1. v oblasti ETICS, aby mohla (mohly) provádt innosti stanovené v sekci 3.3. Za tímto úelem, "plán zkoušek 6 " uvedený v sekci a musí být pedán výrobcem pojené notifikované osob nebo osobám. Pro poátení zkoušení typu (v pípad systému 2+) mohou být použity výsledky zkoušek provádných jako souást hodnocení pro Evropské technické schválení, pokud nedošlo ke zmnám ve výrobní lince nebo ve výrobn. V tom pípad nezbytné poátení zkoušení typu musí být odsouhlaseno mezi TZÚS Praha, s.p. - pobokou eské Budjovice a píslušnou notifikovanou osobou. Výrobce musí vydat ES prohlášení o shod, které stanoví, že stavební výrobek je ve shod s ustanoveními Evropského technického schválení ETA-06/0188 vydaného Poátení zkoušení typu uvedené výše mže být výrobcem pevto pro toto prohlášení Úkoly notifikovaných osob Notifikovaná osoba (osoby) musí vykonávat: poátení inspekce v míst výroby a ízení výroby u výrobce Notifikovaná osoba musí zjistit, zda v souladu s plánem zkoušek výrobna (zejména mstnanci a výrobní ízení) a systém ízení výroby u výrobce (FPC) jsou 6 Plán zkoušek je uložen v TZÚS Praha, s.p. poboka eské Budjovice a je pedáván pouze notifikovaným osobám pojeným v procesu posuzování shody

16 Strana 16 z 18 ETA-06/0188, vydaného dne schopny jistit plynulou a ádnou výrobu souástí podle specifikací uvedených v odstavci 2 tohoto ETA. Prbžný dohled, posuzování a schvalování systému ízení výroby u výrobce Notifikovaná osoba musí provést dohled ve výrobn: nejmén dvakrát rok. Po zkušební dob mže být po dohod mezi TZÚS Praha s.p. - pobokou eské Budjovice a notifikovanou osobou pojenou v tomto procesu, tato etnost zredukována na jedenkrát ron, nebo nejmén jedenkrát rok u výrobce, který má systém ízení výroby (FPC) respektující EN ISO 9001 pokrývající výrobu souástí ETICS. Musí být oveno, že systém ízení výroby u výrobce (FPC) a stanovený automatizovaný výrobní proces jsou udržovány v souladu s plánem zkoušek 6. Tyto úkoly musí být provádny ve shod s opateními stanovenými v "plánu zkoušek 6 " vztahujícímu se k Evropskému technickému schválení ETA-06/0188 vydanému dne Notifikovaná osoba (osoby) musí jistit své innosti uvedené výše a obdržené výsledky a závry uvést v písemné zpráv. Notifikovaná osoba pojená do procesu výrobcem musí vydat certifikát ízení výroby u výrobce (FPC) osvdující shodu s ustanoveními tohoto Evropského technického schválení. V pípadech, kde ustanovení Evropského technického schválení a "plánu zkoušek" nejsou dlouhodob plnna, notifikovaná osoba musí odebrat certifikát shody a neprodlen informovat TZÚS Praha, s.p. - poboku eské Budjovice. 3.3 CE oznaení Oznaení CE musí být pipevnno na vlastním výrobku, nebo na štítku pipojeném k nmu, na jeho obalu nebo na obchodních dokladech doprovázejících souásti ETICS. Písmena "CE" musí být doplnna íslem notifikované osoby a následnými doplujícími informacemi: název nebo identifikaní znaka a adresa držitele ETA, poslední dv íslovky roku, ve kterém bylo oznaení CE pipojeno, íslo certifikátu ízení výroby (FPC) íslo Evropského technického schválení, obchodní název ETICS, íslo ETAG. 4 Pedpoklady, nichž byla pízniv posouzena vhodnost výrobku pro mýšlené použití 4.1 Výroba Evropské technické schválení je vydáno pro ETICS na základ schválených údaj/informací uložených v Technickém a zkušebním ústavu stavebním Praha, s.p. poboka eské Budjovice, které identifikují pedmtný ETICS. Zmny ETICS nebo výrobního procesu, jejichž následkem by mohla být nesprávnost tchto uložených údaj/informací, musí být notifikovány Technickému a zkušebnímu ústavu stavebnímu Praha, s.p. - poboce eské Budjovice díve než budou zmny provedeny. Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. - poboka eské Budjovice rozhodne, jestli tyto

17 Strana 17 z 18 ETA-06/0188, vydaného dne zmny ovlivní nebo neovlivní ETA a následn platnost oznaení CE na základ ETA a pokud ano, jaké další hodnocení nebo úpravy ETA budou nutné Montáž Obecn Je na zodpovdnosti držitele ETA ruit, že návrh a montáž ETICS budou provádt pouze proškolené osoby a budou jim k tomu poskytnuty potebné informace. Tyto informace mohou být poskytovány ve form technologických postup a kopií píslušných ástí ETA. Dále by mly být všechny informace ohledn provádní výrobku jasn uvedeny na obalu a/nebo piložených instrukních pokynech použití jednoho nebo více vyobrazení. V každém pípad musí použití výrobku respektovat národní pedpisy a obzvlášt pedpisy týkající se požární odolnosti, statiky vetn odolnosti pi tížení vtrem a stavební fyziky. Pro ETICS mohou být použity pouze souásti popsané v odstavci 1.1 s vlastnostmi dle lánku 2 tohoto ETA. Musí být vty v úvahu požadavky uvedené v pokynu ETAG 004 kapitola 4 a kapitola Navrhování budou provádt pouze proškolené osoby u mechanicky kotveného ETICS s doplkovým lepením (minimální lepená plocha je 30 %) je stanoven výbr a poet kotvení s ohledem na. návrhové sání vtru a národní pedpisy (vzít v úvahu národní bezpenostní souinitele, návrhové postupy,...), odolnost hmoždinek proti vytažení z uvažovaného podkladu (viz montážní parametry efektivní kotvení, charakteristická odolnost... v ETA pro kotvy), bezpenost pi užívání ETICS (l ) dle zpsobu pipevování Provádní Budou provádt pouze proškolené osoby Przkum a píprava podkladu a také všeobecné zásady provádní ETICS musí být realizovány v souladu s: kapitolou 7 pokynu ETAG 004 s povinným odstranním každého stávajícího barevného nátru a každé organické povrchové úpravy, národními pedpisy.

18 Strana 18 z 18 ETA-06/0188, vydaného dne Zvláštnosti pi provádní spojené s odlišnými metodami pipevování a nanášení povrchového systému musí být uplatnny dle pedpis držitele ETA. Zejména je poteba dodržovat množství materiálu (spotebu) nanášených vrstev, stejnomrnost tloušky a pestávky mezi nanášením jednotlivých vrstev. 5 Údaje pro výrobce 5.1 Balení, doprava a skladování Balení všech souástí výrobku musí bezpeovat ochranu ped vlhkostí bhem dopravy a skladování, pokud to výrobce nejišuje jinak. Souásti systému musí být chránny proti poškození. Je na zodpovdnosti výrobce() jistit, aby tato naízení byla snadno dostupná pro píslušné pracovníky. 5.2 Použití, údržba, opravy Konená povrchová úprava má být udržována tak, aby pln chovávala funkci ETICS. Údržba by mla hrnovat nejmén: opravy místních poškození zpsobených nehodami, údržbu vzhledu provádnou výrobky, které jsou sluitelné a pizpsobeny ETICS (jen po omytí nebo píprav tímto úelem). Nezbytné opravy je teba provádt co nejdíve. Je dležité pi údržb používat bžn dostupné výrobky a ízení bez poškození vzhledu díla. Je na zodpovdnosti výrobce() jistit, aby tato naízení byla snadno dostupná pro píslušné pracovníky a aby byly potebné informace o údržb pedány uživateli. Ing. Jana urdová vedoucí schvalovací osoby

Evropské technické schválení ETA-05/0280

Evropské technické schválení ETA-05/0280 TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. Prosecká 811/76a CZ-190 00 Praha 9 Tel.: +42 286 019 412 Fax: +42 286 883 897 Internet: www.tzus.cz Authorised and notified according to Article 10 of the

Více

Evropské technické schválení ETA-07/0267

Evropské technické schválení ETA-07/0267 TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. Prosecká 811/76a CZ-190 00 Praha 9 Tel. +42 286 019 412 Fax +42 286 883 897 Internet www.tzus.cz Autorizován a notifikován podle článku 10 Směrnice Rady

Více

Technický list pro ETICS TOLTHERM 2 prosinec 2013

Technický list pro ETICS TOLTHERM 2 prosinec 2013 Výrobce : Distributor : ARTIS A, a.s. Ve Slatinách 1, 460 15 Liberec 15 IČO : 254199 ARTIS A, a.s. Pražákova 52, 619 00 Brno S ohledem na možné změny ve výrobním programu výrobců komponent systému v dalším

Více

Evropské technické schválení

Evropské technické schválení TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. Prosecká 811/76a CZ-190 00 Praha 9 Tel. +42 286 019 412 Fax +42 286 883 897 Internet www.tzus.cz Autorizován a no tifi k ován podl e článku 10 Směrnice Rady

Více

Technický list pro ETICS TOLTHERM 1 prosinec 2013

Technický list pro ETICS TOLTHERM 1 prosinec 2013 Technický list pro ETICS TOLTHERM 1 prosinec 201 Výrobce : ARTIS A, a.s. Ve Slatinách 1, 460 15 Liberec 15 IČO : 254199 Distributor : ARTIS A, a.s. Pražákova 52, 619 00 Brno S ohledem na možné změny ve

Více

Viz tabulka 23 a příslušející text

Viz tabulka 23 a příslušející text HASIT Šumavské vápenice a omítkárny s.r.o., Velké Hydčice 91, 341 01 Horažďovice 13 DOP 329309 1020 ETA 06/0037 WDVS Hasitherm - POL Reakce na oheň B s1, d0 Vodotěsnost NPD 1 Nasákavost < 1 kg/m 2 po 1

Více

Technický list ETICS weber therm standard

Technický list ETICS weber therm standard Technický list ETICS weber therm standard 1. Popis výrobku a vymezení způsobu jeho použití ve stavbě: weber therm standard je vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou s izolantem pěnového polystyrenu

Více

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1 Základní charakteristika

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1 Základní charakteristika Prohlášení o vlastnostech č. 105/2013 VIII název výrobku: weber therm klasik E mineral jedinečný identifikační kód: VTIKSWTKEM Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva Výrobce

Více

Prohlášení o vlastnostech č. 2940220/1 název výrobku: SILCOLOR THERM jedinečný identifikační kód: ETA-08/0220//1

Prohlášení o vlastnostech č. 2940220/1 název výrobku: SILCOLOR THERM jedinečný identifikační kód: ETA-08/0220//1 Prohlášení o vlastnostech č. 2940220/1 název výrobku: SILCOLOR THERM jedinečný identifikační kód: ETA-08/0220//1 Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu a zdiva Výrobce STACHEMA CZ s.r.o.,

Více

Zpráva o ovovacích zkouškách pro ETA 05/0280

Zpráva o ovovacích zkouškách pro ETA 05/0280 TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. Prosecká 811/76a CZ-190 00 Praha 9 Tel.: +42 286 019 412 Fax: +42 286 883 897 Internet: www.tzus.cz Autorizován a no tifi kován podl e lánku 10 Smrnice Rady

Více

EXCEL THERM minerál č. ETA 06/0188

EXCEL THERM minerál č. ETA 06/0188 1020 EXCEL MIX, s.r.o. Priemyselná 497/8 922 31 Sokolovce, Slovenská republika IČ: 36270237 05 1020 CPD 020-024047 EXCEL THERM minerál č. ETA 06/0188 Číslo výrobku: 0101 Prohlášeni o vlastnostech č: 0101

Více

Paulín CZ, s. r. o. Dominikánské náměstí 5, Brno, Česká republika IČ: CPD

Paulín CZ, s. r. o. Dominikánské náměstí 5, Brno, Česká republika IČ: CPD 1020 Paulín CZ, s. r. o. Dominikánské náměstí 5, 602 00 Brno, Česká republika IČ: 46343598 13 1020 CPD 060025372 Paulín THERMOKAPPA 2000 Vnější kontaktní systém s izolantem z EPS a s omítkou (ETICS), pro

Více

Den Braven Czech and Slovak, a.s. Úvalno 353, 793 91 Úvalno, Czech Republic IČO: 26872072

Den Braven Czech and Slovak, a.s. Úvalno 353, 793 91 Úvalno, Czech Republic IČO: 26872072 1020 Den Braven Czech and Slovak, a.s. Úvalno 353, 793 91 Úvalno, Czech Republic IČO: 26872072 10 1020-CPD-020-025265 Den Braven THERM MINERAL, ETA-10/0329 podle ETAG 004:2000 Číslo Prohlášení o vlastnostech

Více

EXCEL THERM minerál č. ETA 06/0188

EXCEL THERM minerál č. ETA 06/0188 1020 EXCEL MIX, s.r.o. Priemyselná 497/8 922 31 Sokolovce, Slovenská republika IČ: 36270237 05 1020 CPD 020-024047 EXCEL THERM minerál č. ETA 06/0188 TECHNICKÁ SPECIFIKACE SPECIFICKÉ PODMÍNKY TÝKAJÍCÍ

Více

TECHNICKÝ LIST. na výrobek: vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou. weber therm TWINNER. s izolantem z desek Isover TWINNER

TECHNICKÝ LIST. na výrobek: vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou. weber therm TWINNER. s izolantem z desek Isover TWINNER TECHNICKÝ LIST na výrobek: vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou weber therm TWINNER s izolantem z desek Isover TWINNER Divize Weber, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. Divize WEBER

Více

Evropské technické schválení

Evropské technické schválení TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. Prosecká 811/76a CZ-190 00 Praha 9 Tel. +42 286 019 412 Fax +42 286 883 897 Internet www.tzus.cz Autorizován a no tifikován podle článku 10 Směrnice Rady

Více

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004:

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004: Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Číslo certifikátu Základní charakteristika Reakce na oheň Prohlášení o vlastnostech č. 104/2013-VII název výrobku: weber therm klasik E jedinečný identifikační

Více

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1 Základní charakteristika. Notifikovaná osoba Reakce na oheň

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1 Základní charakteristika. Notifikovaná osoba Reakce na oheň 070153 Prohlášení o vlastnostech č. 2014091807/0153 název výrobku: MAMUTTHERM P jedinečný identifikační kód: 070153 Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva Výrobce MAMUTTHERM

Více

KABE THERM Mineral/WANCORTHERM ETA-08/0067

KABE THERM Mineral/WANCORTHERM ETA-08/0067 1020 DOVA a.s., Kirilovova 115, 739 21 PASKOV, Česká Republika IČ: 41034554 KABE THERM Mineral/WANCORTHERM ETA-08/0067 Číslo výrobku: 0112 Prohlášeni o vlastnostech č: 0112 (v příloze) Vnější tepelná izolace

Více

Prohlášení o vlastnostech

Prohlášení o vlastnostech Není relevantní Jedinečný identifikační kód: Název výrobku: Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Prohlášení o vlastnostech č. PCC_560_03 PUREN 13165T2DS(70,90)4CS(10/Y)150TR150WL(T)3WL(P)0,5WS(P)0,5

Více

Paulín CZ, s.r.o. Dominikánské náměstí 5, 602 00 Brno, Česká republika IČ: 46343598 1020 CPD 060031159

Paulín CZ, s.r.o. Dominikánské náměstí 5, 602 00 Brno, Česká republika IČ: 46343598 1020 CPD 060031159 1020 Paulín CZ, s.r.o. Dominikánské náměstí 5, 602 00 Brno, Česká republika IČ: 46343598 13 1020 CPD 060031159 Paulín THERMOKAPPA 3000 Vnější kontaktní systém s izolantem z minerální vlny a s omítkou (ETICS),

Více

zateplovací systém z minerální vlny (MW) pro provádění kontaktního zateplení stavebních konstrukcí

zateplovací systém z minerální vlny (MW) pro provádění kontaktního zateplení stavebních konstrukcí TECHNICKÝ LIST ETICS CEMIX THERM M Vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) z minerální vlny VLASTNOSTI A ZPŮSOBY POUŽITÍ: zateplovací systém z minerální vlny (MW) pro provádění kontaktního zateplení

Více

Symbol CE dle směrnice 93/68/EEC. Identifikační číslo notifikované osoby Název a sídlo nebo jiná identifikace výrobce

Symbol CE dle směrnice 93/68/EEC. Identifikační číslo notifikované osoby Název a sídlo nebo jiná identifikace výrobce Symbol CE dle směrnice 93/68/EEC. 1020 Den Braven Czech and Slovak, a.s. Úvalno 353, 793 91 Úvalno, Czech Republic IČO: 26872072 15 1020-CPR-020-033584 Den Braven THERM MINERAL, ETA-15/0074 podle ETAG

Více

STAVEBNÍ TECHNICKÉ OSVĚDČENÍ

STAVEBNÍ TECHNICKÉ OSVĚDČENÍ Autorizovaná osoba 204 podle rozhodnutí ÚNMZ č. 11/2013 Pobočka 0200 České Budějovice vydává podle ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých

Více

Vnější tepelně izolační kontaktní zateplovací systém (ETICS) s omítkou s izolantem z minerální vlny (MW)

Vnější tepelně izolační kontaktní zateplovací systém (ETICS) s omítkou s izolantem z minerální vlny (MW) TECHNICKÝ LIST ETICS CEMIX THERM M basic Vnější tepelně izolační kontaktní zateplovací systém (ETICS) s omítkou s izolantem z minerální vlny (MW) VLASTNOSTI A ZPŮSOBY POUŽITÍ: zateplovací systém z minerální

Více

Technický list ETICS weber therm klasik mineral

Technický list ETICS weber therm klasik mineral Technický list ETICS weber therm klasik mineral 1. Popis výrobku a vymezení způsobu jeho použití ve stavbě: weber therm klasik minerál je vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou s izolantem

Více

Prohlášení o vlastnostech

Prohlášení o vlastnostech Není relevantní Prohlášení o vlastnostech č. PCC_560_04 Jedinečný identifikační kód: Název výrobku: Zamýšlené použití Výrobce PUR-EN 13165-T2-DS(70,90)4-CS(10/Y)150-TR150-WL(T)3-WL(P)0,5- WS(P)0,5-MU(20)

Více

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1 Základní charakteristika technická specifikace posuzování

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1 Základní charakteristika technická specifikace posuzování Prohlášení o vlastnostech č. 2014091813/0396 název výrobku: MAMUTTHERM Mu jedinečný identifikační kód: 130396 Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva Výrobce MAMUTTHERM s.r.o.,

Více

Technický list pro vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) Profi Steinwolle System s izolantem z minerální vlny (MW)

Technický list pro vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) Profi Steinwolle System s izolantem z minerální vlny (MW) Technický list pro vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) Profi Steinwolle System s izolantem z minerální vlny (MW) Tento systém ETICS je určen k použití jako vnější izolace stěn budov. Stěny

Více

Technický list ETICS weber therm clima mineral

Technický list ETICS weber therm clima mineral Technický list ETICS weber therm clima mineral 1. Popis výrobku a vymezení způsobu jeho použití ve stavbě: weber therm clima minerál je vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou s izolantem z

Více

posouzení z

posouzení z Nominován podle článku 29 předpisu (EU) č. 305/2011 a člen EOTA (Evropská organizace pro technická posouzení) Evropské technické ETA-13/0086 posouzení z 16. 06. 2015 Obecná část Organizace, která provádí

Více

MONTAKO s.r.o. Lobeček Kralupy nad Vltavou IČ: MO-ETICS-MV

MONTAKO s.r.o. Lobeček Kralupy nad Vltavou IČ: MO-ETICS-MV 1020 MONTAKO s.r.o. Lobeček 732 278 01 Kralupy nad Vltavou IČ: 25123017 13 VISCO beta MOETICSMV01072013 číslo Prohlášení o vlastnostech: MOMV130701 (v příloze) Vnější tepelně izolační kompozitní systém

Více

Evropské technické schválení ETA-05/0225

Evropské technické schválení ETA-05/0225 Institut stavební techniky PL 00-611 Warszawa ul. Filtrowa 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55; fax: (48 22) 825-52-86; www.itb.pl Autorizovaný a notifikovaný podle článku 10 směrnice Rady ze

Více

Technický list. pro venkovní tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) REVCOVER M s izolantem z desek z minerální vlny ( MV )

Technický list. pro venkovní tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) REVCOVER M s izolantem z desek z minerální vlny ( MV ) pro venkovní tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) REVCOVER M s izolantem z desek z minerální vlny ( MV ) 1/ Základní údaje Venkovní tepelněizolační kompozitní systémy (ETICS) slouží na zvýšení tepelného

Více

KVK MINERÁL THERM mw 2. Zamýšlené použití nebo zamýšlená

KVK MINERÁL THERM mw 2. Zamýšlené použití nebo zamýšlená Prohlášení o vlastnostech č. CPR MI - MW 2016/01 1. Jedinečný identifikační kód : KVK MINERÁL THERM mw 2. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního v souladu Vnější tepelná izolace stěn z betonu

Více

LIST VÝROBKU. Autorizovaná osoba. A2 s1, d0 (pro všechny skladby)

LIST VÝROBKU. Autorizovaná osoba. A2 s1, d0 (pro všechny skladby) LIST VÝROBKU název výrobku: MultiTherm Ceramic M Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva Výrobce BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. K Májovu 1244 CZ 537 01 Chrudim č.

Více

Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) z pěnového polystyrenu s omítkou určený na podklady z deskových materiálů

Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) z pěnového polystyrenu s omítkou určený na podklady z deskových materiálů TECHNICKÝ LIST Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) z pěnového polystyrenu s omítkou určený na podklady z deskových materiálů CHARAKTERISTIKA: zateplovací systém z polystyrenu určený na stěny

Více

Zpráva o ověřovacích zkouškách k ETA 11/0241

Zpráva o ověřovacích zkouškách k ETA 11/0241 TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. Prosecká 811/76a CZ-190 00 Praha 9 Tel.: +42 286 019 413 Fax: +42 286 883 897 Internet: www.tzus.cz Autorizován a no tifi k ován podl e článku 10 Směrnice

Více

Veejnoprávní instituce

Veejnoprávní instituce Nmecký institut stavební techniky Veejnoprávní instituce DIBt len EOTA Kolonnenstr. 30L 10829 Berlín Nmecko Tel. +49(0)30 787 30 0 Fax: +49(0)30 787 30 320 e-mail: dibt@dibt.de Internet: www.dibt.de Zmocnný

Více

KVK THERM mw ETA č. 09/0177 s izolantem z minerální vlny ( MW )

KVK THERM mw ETA č. 09/0177 s izolantem z minerální vlny ( MW ) Technický list pro venkovní tepelně izolační kompozitní systém ( ETICS ) KVK THERM mw ETA č. 09/0177 s izolantem z minerální vlny ( MW ) 1) Základní údaje Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS

Více

LIST VÝROBKU. Autorizovaná osoba. A2 s1, d0 (pro všechny skladby) Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004 ETAG 004. 0,5 kg/m 2 po 24 Odolnost

LIST VÝROBKU. Autorizovaná osoba. A2 s1, d0 (pro všechny skladby) Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004 ETAG 004. 0,5 kg/m 2 po 24 Odolnost LIST VÝROBKU název výrobku: MultiTherm XM Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva Výrobce BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. K Májovu 1244 CZ 537 01 Chrudim č. Certifikátu

Více

MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015

MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015 Technický list pro vnější tepelně izolační kompozitní systém ( ETICS ) s omítkou a s izolantem z expandovaného polystyrenu (EPS) MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015 1) Základní údaje Vnější tepelně izolační kompozitní

Více

Autorizovaná osoba 204 podle rozhodnutí ÚNMZ č. 29/2006 Pobočka 0200 České Budějovice

Autorizovaná osoba 204 podle rozhodnutí ÚNMZ č. 29/2006 Pobočka 0200 České Budějovice Autorizovaná osoba 204 rozhodnutí ÚNMZ č. 29/2006 Pobočka 0200 České Budějovice vydává ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném

Více

Prohlášení o vlastnostech č /1 název výrobku: ECOLOR THERM MINERÁL jedinečný identifikační kód: ETA-13/0946//1

Prohlášení o vlastnostech č /1 název výrobku: ECOLOR THERM MINERÁL jedinečný identifikační kód: ETA-13/0946//1 Prohlášení o vlastnostech č. 2940946/1 název výrobku: ECOLOR THERM MINERÁL jedinečný identifikační kód: ETA13/0946//1 Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Vnější tepelná izolace stěn z betonu

Více

Vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou. a izolantem z polystyrénu

Vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou. a izolantem z polystyrénu Vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou a izolantem z polystyrénu BC Oblasti použití Mapetherm P cz je vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou a izolantem z pěnového polystyrenu.

Více

Evropské technické schválení ETA-07/0023

Evropské technické schválení ETA-07/0023 Německý institut pro stavebnictví Ústav veřejného práva Kolonnenstr. 30 L 10829 Berlin Deutschland tel.: +49(0)30 787 30 0 fax: +49(0)30 787 30 320 e-mail: dibt@dibt.de internet: www.dibt.de Zmocňuje a

Více

WDVS Hasitherm - POL

WDVS Hasitherm - POL HASIT Šumavské vápenice a omítkárny s.r.o., Velké Hydčice 91, 341 01 Horažďovice 13 DOP 329309 1020 ETA 06/0037 WDVS Hasitherm - POL eakce na oheň B s1, d0 Vodotěsnost NPD 1 Nasákavost < 1 kg/m 2 po 1

Více

POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU č. PKO-14-007

POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU č. PKO-14-007 CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s. Autorizovaná osoba 212; Oznámený subjekt 1390; 102 00 Praha 10 Hostivař, Pražská 16 / 810 Certifikační orgán 3048 POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU

Více

Evropské technické schválení ETA 11/0194

Evropské technické schválení ETA 11/0194 Technický a zkušební stavební ústav, n. Studená 3 821 04 Bratislava Slovenská republika Tel.: 421 2 49228101 Fa: 421 2 44453617 E-mail: eta@tsus.sk Internet: www.tsus.sk ČLEN EOTA EOTA MEMBER Evropské

Více

Prohlášení o vlastnostech č. CPR MI - EPS 2016/01 KVK MINERÁL THERM eps

Prohlášení o vlastnostech č. CPR MI - EPS 2016/01 KVK MINERÁL THERM eps Prohlášení o vlastnostech č. CPR MI - EPS 2016/01 KVK MINERÁL THERM eps 1. Jedinečný identifikační kód výrobku: 2. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva

Více

KVK THERM mw ETA č. 09/0177 s izolantem z minerální vlny ( MW )

KVK THERM mw ETA č. 09/0177 s izolantem z minerální vlny ( MW ) Technický list pro venkovní tepelně izolační kompozitní systém ( ETICS ) KVK THERM mw ETA č. 09/0177 s izolantem z minerální vlny ( MW ) 1) Základní údaje Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS

Více

Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) z minerální vlny s omítkou

Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) z minerální vlny s omítkou TECHNICKÝ LIST Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) z minerální vlny s omítkou CHARAKTERISTIKA: vyznačuje se pružnou a trvanlivou základní vrstvou vhodný zejména pro větší objekty, ale i rodinné

Více

DEWALT BSC-PBZ-PRO. DeWalt Black & Decker Str Idstein Germany

DEWALT BSC-PBZ-PRO. DeWalt Black & Decker Str Idstein Germany TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. Prosecká 811/76a CZ-190 00 Praha 9 Tel.: +420 286 019 458 Internet: www.tzus.cz Autorizován a no tifi k ován podl e článku 10 Směrnice Rady 89/106/EC z 21.

Více

Symbol CE dle směrnice 93/68/EEC. Identifikační číslo notifikované osoby Název a sídlo nebo jiná identifikace výrobce

Symbol CE dle směrnice 93/68/EEC. Identifikační číslo notifikované osoby Název a sídlo nebo jiná identifikace výrobce Symbol CE dle směrnice 93/68/EEC. 1020 Den Braven Czech and Slovak, a.s. Úvalno 353, 793 91 Úvalno, Czech Republic IČO: 26872072 15 1020-CPR-020-033582 Den Braven THERM STYRO-PUR CZ ETA-15/0073 podle ETAG

Více

MONTAKO s.r.o. Lobeček Kralupy nad Vltavou IČ: MO-ETICS-EPS

MONTAKO s.r.o. Lobeček Kralupy nad Vltavou IČ: MO-ETICS-EPS 1020 MONTAKO s.r.o. Lobeček 732 278 01 Kralupy nad Vltavou IČ: 25123017 13 VISCO alfa MOETICSEPS01072013 číslo Prohlášení o vlastnostech: MOEPS130701 (v příloze) Vnější tepelně izolační kompozitní systém

Více

LIST VÝROBKU. Autorizovaná osoba. A2 s1, d0 (pro všechny skladby) Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004 ETAG 004. 0,5 kg/m 2 po 24 Odolnost

LIST VÝROBKU. Autorizovaná osoba. A2 s1, d0 (pro všechny skladby) Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004 ETAG 004. 0,5 kg/m 2 po 24 Odolnost LIST VÝROBKU název výrobku: MultiTherm DM Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva Výrobce BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. K Májovu 1244 CZ 537 01 Chrudim č. Certifikátu

Více

ETAG 004 VNĚJŠÍ KONTAKTNÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ SYSTÉMY S OMÍTKOU ŘÍDÍCÍ POKYN PRO EVROPSKÁ TECHNICKÁ SCHVÁLENÍ EOTA. Vydání z března 2000

ETAG 004 VNĚJŠÍ KONTAKTNÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ SYSTÉMY S OMÍTKOU ŘÍDÍCÍ POKYN PRO EVROPSKÁ TECHNICKÁ SCHVÁLENÍ EOTA. Vydání z března 2000 Evropská organizace pro technické schvalování Vydání z března 2000 ŘÍDÍCÍ POKYN PRO EVROPSKÁ TECHNICKÁ SCHVÁLENÍ VNĚJŠÍ KONTAKTNÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ SYSTÉMY S OMÍTKOU EOTA Kunstlaan 40 Avenue des Arts B

Více

EXCEL THERM č. ETA 05/0280

EXCEL THERM č. ETA 05/0280 1020 EXCEL MIX, s.r.o. Priemyselná 497/8 922 31 Sokolovce, Slovenská republika IČ: 36270237 05 1301 CPD - 0230 EXCEL THERM č. ETA 05/0280 TECHNICKÁ SPECIFIKACE SPECIFICKÉ PODMÍNKY TÝKAJÍCÍ SE EVROPSKÉHO

Více

Technická zpráva požární ochrany

Technická zpráva požární ochrany Technická zpráva požární ochrany Akce : zateplení fasády bytového domu p.70 Tuhá Investor : OSBD eská Lípa Barvíská 738 eská Lípa Použité technické pedpisy: SN 73 0802,73 0833,73 0873, 73 0821, vyhl..23/2008

Více

Prohlášení o vlastnostech výrobku č.:

Prohlášení o vlastnostech výrobku č.: Prohlášení o vlastnostech výrobku č.: Typ/Šarže Zamýšlené použití Výrobce Technická Deklarované vlastnosti S13-007 ETA-04/0018 Capatect BASIC LINE podle ETA-04/0018 Uvedeno na obalu /etiketě Vnější tepelně

Více

HASIT Hasitherm-EPS-Light

HASIT Hasitherm-EPS-Light Oblasti použití: Vlastnosti: Zamýšlené použití: Vnější kontaktní zateplovací systém na bázi desek fasádního polystyrenu EPS F, certifikovaný předpisu ETAG 004. Vhodný pro realizaci vnějšího zateplení obvodového

Více

VISCO alfa VNĚJŠÍ TEPELNĚIZOLAČNÍ KOMPOZITNÍ SYSTÉM Z PĚNOVÉHO POLYSTYRENU S OMÍTKOU

VISCO alfa VNĚJŠÍ TEPELNĚIZOLAČNÍ KOMPOZITNÍ SYSTÉM Z PĚNOVÉHO POLYSTYRENU S OMÍTKOU Definice výrobků a zamýšleného použití Vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS), zvaný ETICS v dalším textu, je navržen a prováděn v souladu s návrhovými a montážními pokyny držitele ETA, uloženými

Více

European Organisation for Technical Approvals Evropská organizace pro technické schvalování. TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.

European Organisation for Technical Approvals Evropská organizace pro technické schvalování. TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. Prosecká 811/76a CZ-190 00 Praha 9 Tel.: +420 286 019 458 Internet: www.tzus.cz Autorizován a no tifik ován podle článku 10 Směrnice Rady 89/106/EC z 21.

Více

Evropské technické schválení ETA-11/0157

Evropské technické schválení ETA-11/0157 Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o. Studená 3 821 04 Bratislava Slovenská Republika tel.: +421 2 49228101 fax: +421 2 44453617 e-mail: eta@tsus.sk internet: www.tsus.sk Evropské technické schválení

Více

LIST VÝROBKU. Autorizovaná osoba. B s1, d0 (pro všechny skladby) Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004 ETAG 004. 0,5 kg/m 2 po 24 Odolnost

LIST VÝROBKU. Autorizovaná osoba. B s1, d0 (pro všechny skladby) Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004 ETAG 004. 0,5 kg/m 2 po 24 Odolnost LIST VÝROBKU název výrobku: MultiTherm DP Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva Výrobce BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. K Májovu 1244 CZ 537 01 Chrudim č. Certifikátu

Více

Technický list ETICS weber therm plus ultra

Technický list ETICS weber therm plus ultra Technický list ETICS weber therm plus ultra 1. Popis výrobku a vymezení způsobu jeho použití ve stavbě: weber therm plus ultra je vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou s izolantem pěnového

Více

Autorizovaná osoba 204 podle rozhodnutí ÚNMZ č. 29/2006 Pobočka 0200 České Budějovice. Den Braven THERM MINERAL

Autorizovaná osoba 204 podle rozhodnutí ÚNMZ č. 29/2006 Pobočka 0200 České Budějovice. Den Braven THERM MINERAL Akreditovaná zkušební laboratoř, Autorizovaná osoba, Certifikační orgán, Inspekční orgán Accredited Test Laboratory, Authorised Body, Certification Body, Inspection Body Autorizovaná osoba 204 podle rozhodnutí

Více

Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík

Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS Ing. Vladimír Vymětalík Způsoby řešení Provedení nového ETICS na původní podkladní konstrukci po předchozí demontáži kompletního stávajícího ETICS Provedení nového

Více

Prohlášení o vlastnostech výrobku č.: 09-ETA-04/0105

Prohlášení o vlastnostech výrobku č.: 09-ETA-04/0105 Prohlášení o vlastnostech výrobku č.: 09- Capatect MINERA LINE Typ/číslo šarže Zamýšlené použití Výrobce Technická Viz.obal/etikety Vnější tepelně izolační systém s omítkou pro tepelnou izolaci budov Synthesa

Více

TECHNICKÝ LIST VÝROBKU THERMOKAPPA 3000 vnější tepelně izolační systém (ETICS) výrobce Paulín CZ s izolantem z minerální vlny

TECHNICKÝ LIST VÝROBKU THERMOKAPPA 3000 vnější tepelně izolační systém (ETICS) výrobce Paulín CZ s izolantem z minerální vlny TECHNICKÝ LIST VÝROBKU THERMOKAPPA 3000 vnější tepelně izolační systém (ETICS) výrobce Paulín CZ s izolantem z minerální vlny THERMOKAPPA 3000 označený evropskou značkou shody CE v srpnu 2011, vydal Paulín

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁVRH KOTVENÍ ETICS

TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁVRH KOTVENÍ ETICS Zlepšení tepelně technických vlastností ZŠ a školní družiny V Bytovkách 803, Uhříněves, okres Praha D.1.2.b TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁVRH KOTVENÍ ETICS V Praze 09.2014 Ing. Miroslav Zimmer Obsah A PODKLADY...

Více

Prohlášení o vlastnostech podle nařízení (EU) 305/2011, příloha III

Prohlášení o vlastnostech podle nařízení (EU) 305/2011, příloha III Prohlášení o vlastnostech podle nařízení (EU) 305/2011, příloha III Profi EPS 13/0947 Prohlášení o vlastnostech č. 00601-CPR-Profi EPS 1 Identifikační kód výrobku 004 2 Typ, série, sériové číslo ETA-13/0947

Více

Evropské technické schválení ETA-12/0080

Evropské technické schválení ETA-12/0080 TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. Prosecká 811/76a CZ-190 00 Praha 9 Tel.: +420 286 019 458 Internet: www.tzus.cz Autorizován a notifikován podle článku 10 Směrnice Rady 89/106/EC z 21. prosince

Více

ETA 14/0465 ze dne 30/12/2014. Evropské technické posouzení

ETA 14/0465 ze dne 30/12/2014. Evropské technické posouzení Člen www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praha Česká republika eota@tzus.cz Evropské technické posouzení ETA 14/0465 ze dne 30/12/2014 I Všeobecná část Subjekt

Více

Evropské technické schválení ETA 09/0103. Schmid Industrieholding GmbH Friedrich Schmid Str. 165 A-2754 Waldegg Rakousko

Evropské technické schválení ETA 09/0103. Schmid Industrieholding GmbH Friedrich Schmid Str. 165 A-2754 Waldegg Rakousko Technický a zkušební stavební ústav Studená 3 821 04 Bratislava Slovenská republika Tel.: 421 2 49228100 Fa: 421 2 44453617 e-mail: eta@tsus.sk internet: www.tsus.sk Autorizováno a potvrzeno v souladu

Více

POKYNY PRO NAVRHOVÁNÍ

POKYNY PRO NAVRHOVÁNÍ Stránka 1 z 24 Tento dokument slouží jako předpis k navrhování vnějšího tepelně izolačního kompozitního systému (dále jen ETICS nebo systémy) s tepelnou izolací z pěnového polystyrenu (EPS) a k navrhování

Více

European Organisation for Technical Approvals Evropská organizace pro technické schvalování. TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.

European Organisation for Technical Approvals Evropská organizace pro technické schvalování. TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. Prosecká 811/76a CZ-190 00 Praha 9 Tel.: +420 286 019 458 Internet: www.tzus.cz Autorizován a no tifi k ován podl e článku 10 Směrnice Rady 89/106/EC z 21.

Více

Centrum stavebního inženýrství a.s.

Centrum stavebního inženýrství a.s. Centrum stavebního inženýrství a.s. Požárně technická laboratoř AUTORIZOVANÁ OZNÁMENÝ OSOBA AO 212 SUBJEKT 190 KLASIFIKACE REAKCE NA OHEŇ V SOULADU S ČSN EN 1501-1+A1:2010 Objednatel: BASF Stavební hmoty

Více

LB Cemix, s.r.o., Tovární 36, Borovany, Česká Republika ETA-05/0188 ETAG 004. Cemix THERM P

LB Cemix, s.r.o., Tovární 36, Borovany, Česká Republika ETA-05/0188 ETAG 004. Cemix THERM P 1020 LB Cemix, s.r.o., Tovární 36, 373 12 Borovany, Česká Republika 05 ETA05/0188 ETAG 004 Cemix THERM P Vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) s omítkou; izolační materiál expandovaný polystyren

Více

HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY

HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY OBSAH Úvod do problematiky hydroizolací spodní stavby 2 stránka Rozdlení hydroizolací spodní stavby a popis technických podmínek zpracování asfaltových hydroizolaních pás 2 Hydroizolace

Více

KVK THERM eps special ETA č. 09/0144 s izolantem z expandovaného polystyrenu ( EPS )

KVK THERM eps special ETA č. 09/0144 s izolantem z expandovaného polystyrenu ( EPS ) Technický list pro venkovní tepelně izolační kompozitní systém ( ETICS ) KVK THERM eps special ETA č. 09/0144 s izolantem z expandovaného polystyrenu ( EPS ) 1) Základní údaje Vnější tepelně izolační kompozitní

Více

ÁST 3: OMÍTKY A OMÍTKOVÉ SESTAVY URENÉ PRO POŽÁRN ODOLNÉ APLIKACE

ÁST 3: OMÍTKY A OMÍTKOVÉ SESTAVY URENÉ PRO POŽÁRN ODOLNÉ APLIKACE Evropská organizace pro technická schválení ETAG 018 Vydání leden 2006 ÍDICÍ POKYN PRO EVROPSKÁ TECHNICKÁ SCHVÁLENÍ VÝROBKY PRO OCHRANU STAVEBNÍCH PRVK A KONSTRUKCÍ PED POŽÁREM ÁST 3: OMÍTKY A OMÍTKOVÉ

Více

TP CZB 05-2007 External Thermal Insulation Composite Systems (ETICS)

TP CZB 05-2007 External Thermal Insulation Composite Systems (ETICS) Vnější tepelně izolační kontaktní systémy (ETICS) TP CZB 05-2007 External Thermal Insulation Composite Systems (ETICS) TECHNICKÁ PRAVIDLA Kritéria pro kvalitativní třídy vnějších tepelně izolačních kontaktních

Více

Evropské technické schválení

Evropské technické schválení (Ověřený překlad z angličtiny) Evropské technické schválení ETA-05/0179 (Anglický překlad připravený DIbt - originální verze je v německém jazyce) Obchodní firma System Dennert Typ A System Dennert Typ

Více

Prohlášení o vlastnostech č. 2940253/1 název výrobku: SILCOLOR THERM MINERÁL jedinečný identifikační kód: ETA-08/0253//1

Prohlášení o vlastnostech č. 2940253/1 název výrobku: SILCOLOR THERM MINERÁL jedinečný identifikační kód: ETA-08/0253//1 Prohlášení o vlastnostech č. 2940253/1 název výrobku: SILCOLOR THERM MINERÁL jedinečný identifikační kód: ETA-08/0253//1 Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu a zdiva Výrobce STACHEMA

Více

F 2.5 OCHRANA PED BLESKEM

F 2.5 OCHRANA PED BLESKEM NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU Hostivice p.. kat. 1161/57 okres Praha západ investor: Jií a Marie ajovi, Vondroušova 1160/1, Praha 6 F 2.5 OCHRANA PED BLESKEM Vypracoval: ing. Vít Kocourek OBSAH: 1. Pedpoklady

Více

Technologický předpis pro odborné provedení ETICS

Technologický předpis pro odborné provedení ETICS Technologický předpis pro odborné provedení ETICS Md Podmínky použití kontaktního zateplovacího systému musí být v souladu s projektovou dokumentací pro provedení systému, jejíž součástí je i výběr systému

Více

Speciální kotvy s expanzními výplňovými hmotami pro tepelně-izolační systémy (ETICS)

Speciální kotvy s expanzními výplňovými hmotami pro tepelně-izolační systémy (ETICS) Obchodní název výrobku: Druh výrobku: Použití: Kotva Spiral Anksys Speciální kotvy s expanzními výplňovými hmotami pro tepelně-izolační systémy (ETICS) Kotva Spiral Anksys, typ Spiral Anksys SA15+, je

Více

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. ministerstva vnitra eské socialistické republiky ze dne 24. íjna 1981 o ištní komín Ministerstvo vnitra eské socialistické republiky stanoví podle 30 odst. 3 zákona. 18/1958 Sb.,

Více

Technologický předpis pro odborné provedení ETICS

Technologický předpis pro odborné provedení ETICS Technologický předpis pro odborné provedení ETICS Pt Podmínky použití kontaktního zateplovacího systému musí být v souladu s projektovou dokumentací pro provedení systému, jejíž součástí je i výběr systému

Více

TECHNICKÝ LIST VÝROBKOVÉ ŘADY THERMOKAPPA 2000 vnější tepelně izolační systémy (ETICS) Paulín CZ s izolantem z polystyrenu

TECHNICKÝ LIST VÝROBKOVÉ ŘADY THERMOKAPPA 2000 vnější tepelně izolační systémy (ETICS) Paulín CZ s izolantem z polystyrenu TECHNICKÝ LIST VÝROBKOVÉ ŘADY THERMOKAPPA 2000 vnější tepelně izolační systémy (ETICS) Paulín CZ s izolantem z polystyrenu THERMOKAPPA 2000 označený evropskou značkou shody CE THERMOKAPPA 2000 GRAY označený

Více

Zkoušení asfaltových smsí od zkoušky typu po konstrukní vrstvu ROK Nový pístup k návrhu a kontrole asfaltových smsí

Zkoušení asfaltových smsí od zkoušky typu po konstrukní vrstvu ROK Nový pístup k návrhu a kontrole asfaltových smsí Zkoušení asfaltových smsí od zkoušky typu po konstrukní vrstvu Petr Mondschein ROK 2008 Nový pístup k návrhu a kontrole asfaltových smsí Únor bezen 2015 Plze Brno eské Budjovice Olomouc Jihlava Praha Díte

Více

LIST VÝROBKU. Autorizovaná osoba. B s1, d0 (pro všechny skladby)

LIST VÝROBKU. Autorizovaná osoba. B s1, d0 (pro všechny skladby) LIST VÝROBKU název výrobku: MultiTherm Ceramic P Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva Výrobce BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. K Májovu 1244 CZ 537 01 Chrudim č.

Více

EJOT hmoždinka do pórobetonu SDP-S-10G a EJOT SDP-KB-10G EJOT SDP-S-10G and EJOT SDP-KB-10G

EJOT hmoždinka do pórobetonu SDP-S-10G a EJOT SDP-KB-10G EJOT SDP-S-10G and EJOT SDP-KB-10G Ermächtigt und notifiziert g em äß A rti kel 1 0 de r Richtlinie des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltung svorschriften d e r M it g l i e d s t a a t e n über B aup rodukte

Více

Spiral Anksys. spiralanksys.com. Technologie a aplikace. injektované kotvicí systémy

Spiral Anksys. spiralanksys.com. Technologie a aplikace. injektované kotvicí systémy Spiral Anksys injektované kotvicí systémy Technologie a aplikace ETICS kotvení kontaktních zateplovacích systémů Climasys kotvení bezkontaktních technologií Sanasys ETICS dokotvení a sanace zateplovacích

Více

Spiral Anksys Wool. spiralanksys.com. injektované kotvení minerální vlny (MW)

Spiral Anksys Wool. spiralanksys.com. injektované kotvení minerální vlny (MW) Spiral Anksys Wool injektované kotvení minerální vlny (MW) Kotva Spiral Anksys Wool, typ SA-W/SM70, je určena pro kotvení nových a sanaci stávajících vnějších kontaktních zateplovacích systémů (ETICS)

Více

Technologický předpis pro odborné provedení ETICS

Technologický předpis pro odborné provedení ETICS Technologický předpis pro odborné provedení ETICS Pu Podmínky použití kontaktního zateplovacího systému musí být v souladu s projektovou dokumentací pro provedení systému, jejíž součástí je i výběr systému

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

Jak správně navrhovat ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík, VISCO s.r.o.

Jak správně navrhovat ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík, VISCO s.r.o. Jak správně navrhovat ETICS Ing. Vladimír Vymětalík, VISCO s.r.o. Obsah přednášky! Výrobek vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS)! Tepelně technický návrh ETICS! Požárně bezpečnostní řešení

Více

Vnější kontaktně zateplovací systémy Termo + s.r.o. se člení na: Obvyklé složení vnějších kontaktních zateplovacích systémů (ETICS) Oblast použití

Vnější kontaktně zateplovací systémy Termo + s.r.o. se člení na: Obvyklé složení vnějších kontaktních zateplovacích systémů (ETICS) Oblast použití Firma se také zabývá zateplovacími systémy Termo+ se sídlem v Ústí nad Labem která je součástí společnosti TERMO + holding a.s., na stavebním trhu působí od roku 1993 a orientuje se výhradně na dodávky

Více