EXCEL THERM mineral Sokolovce Slovak Republic. 18 stran. 18 pages

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EXCEL THERM mineral 12.10.2006 11.10.2011. 922 31 Sokolovce Slovak Republic. 18 stran. 18 pages"

Transkript

1 TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. Prosecká 811/76a CZ Praha 9 Tel.: Fax: Internet: Authorised and notified according to Article 10 of the Council Directive 89/106/EC of 21 De ce mb er on the a pp r oxi m at i on o f l aw s, regulations and administrative provi sion s of Mem ber S ta te s r el a ti n g t o c o n s t r u c t i o n products MEMBER OF EOTA Evropské technické schválení ETA-06/0188 Obchodní název: Trade name: Držitel schválení: Holder of approval: Druh a použití výrobku: Generic type and use of construction product: Platnost od: Validity from: do: to: EXCEL THERM mineral EXCEL MIX stavebné materiály, s.r.o. Piešanská ulica 234/ Sokolovce Slovak Republic Vnjší tepeln izolaní kompozitní systém (ETICS) z minerální vlny s omítkou pro použití jako venkovní izolace stn budov. External Thermal Insulation Composite System with rendering on mineral wool for the use as external insulation to the walls of buildings Výrobna: Manufacturing plant: Toto Evropské technické schválení obsahuje: This European Technical Approval contains: EXCEL MIX stavebné materiály, s.r.o. Piešanská ulica 234/ Sokolovce Slovak Republic 18 stran 18 pages European Organisation for Technical Approvals Evropská organice pro technické schvalování

2 Strana 2 z 18 ETA-06/0188, vydaného dne I. PRÁVNÍ ZÁKLADY A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 1 Toto Evropské technické schválení vydal Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. v souladu: - se smrnicí Rady 89/106/EHS z 21. prosince 1988 o sbližování právních a správních pedpis lenských stát týkajících se stavebních výrobk 1, ve znní smrnice Rady 93/68/EHS 2, a Ustanovení Evropského Parlamentu a Rady (EC). 1882/2003 3, - s naízením vlády. 190/2002 Sb. 4 Sbírka zákon eské republiky ze dne se Spolenými pravidly postupu pro podávání žádostí o Evropská technická schválení, jejich pípravu a udlování, která jsou uvedena v píloze rozhodnutí Komise 94/23/EC 5 ; - se smrnicí pro Evropské technické schválení Vnjší tepeln izolaní kompozitní systém s povrchovou úpravou ETAG. 004, vydání Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. je oprávnn kontrolovat, zda se ustanovení tohoto Evropského technického schválení dodržují. Kontroly se mohou uskuteovat ve výrobním podniku. Odpovdnost shodu výrobk s Evropským technickým schválením a jejich vhodnost pro mýšlené použití však zstává na držiteli Evropského technického schválení. 3 Toto Evropské technické schválení nelze pedávat výrobcm nebo zástupcm výrobc jiným, nežli tm, kteí jsou uvedeni na stran 1, nebo výrobním podnikm jiným než-li tm zmínným v jeho textu. 4 Toto Evropské technické schválení mže být zrušeno Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha, s.p. zvlášt podle informací komise podle lánku 5 odst. 1 smrnice Rady 89/106/EEC. 5 Rozmnožování tohoto Evropského technického schválení vetn penosu elektronickou cestou musí být v plném znní. Dílí rozmnožování však mže být provádno s písemným souhlasem Technického a zkušebního ústavu stavebního Praha, s.p. V tomto pípad se musí rozmnožovaná ást oznait jako dílí. Texty a nákresy v reklamních brožurách nesmí být v rozporu s Evropským technickým schválením nebo je nesmí zneužívat. 6 Evropské technické schválení vydává schvalovací orgán ve svém úedním jazyku. Tato verze pln odpovídá verzi, kterou EOTA uvedla do obhu. Peklady do jiných jazyk musí být jako takové oznaeny Úední vstník EU. L 40, , str.. 12 Úední vstník EU. L 220, , str. 1 Úední vstník EU. L 284, , str. 1 Sbírka zákon svazek , Úední vstník EU. L 17, , str. 34 TZÚS

3 Strana 3 z 18 ETA-06/0188, vydaného dne II. SPECIFICKÉ PODMÍNKY TÝKAJÍCÍ SE EVROPSKÉHO SCHVÁLENÍ 1 Definice výrobku a mýšleného použití Vnjší tepeln izolaní kompozitní systém (ETICS) EXCEL THERM mineral, v následujícím textu nazývaný ETICS, je systém navržený a zhotovený ve shod s návrhem a stavebními postupy držitele ETA, které jsou uloženy u Technického a zkušebního ústavu stavebního Praha, s.p. Tento systém obsahuje následující souásti, které byly výrobcem a jeho dodavateli továrn vyrobeny. ETICS je prodáván pod obchodním názvem EXCEL THERM mineral. 1.1 Definice stavebního výrobku (sestavy) Tabulka. 1 Souásti (viz odst. 2.3 s dalšími popisy, vlastnostmi a pedstavením souásti) Spoteba (kg/m 2 ) Tlouška (mm) Mechanicky kotvený ETICS s doplkovým lepením (dle pokyn držitele ETA musí tvoit minimální lepená plocha 30% povrchu. Možné kombinace MW/plastové kotvy jsou uvedeny v odstavci ) Národní provádcí pedpisy je nutno brát v úvahu Izolaní materiál a zpsob upevnní Izolaní výrobek Desky minerální vlny /MW/ - deska TR 15 Stav po dodání: deska Lepicí hmota: THIN-SET SPECIAL Stav po dodání: prášek Postup pípravy: prášek vyžadující pídavek vody 0,24 l/kg Složení: portlandský cement, plnivo o zrnitosti 0-0,5 mm, speciální písady TS SPECIAL lepicí hmota shodného složení a vyrábná shodnou technologií jako THIN SET SPECIAL. Shodné vlastnosti obou výrobk byly proveny identifikaními zkouškami. Stav po dodání: prášek Postup pípravy: prášek vyžadující pídavek vody 0,24 l/kg Složení: portlandský cement, plnivo o zrnitosti 0-0,5 mm, speciální písady Mechanicky kotvicí prvky: Ejotherm STR U (pro tloušku izolantu 100mm použít bez puštní) Ejotherm ST U Bravoll PTH-KZ 60/8-L a, PTH-KZL 60/8-L a fischer Schlagdübel TERMOZ 8N / ,0 5,0 / 3,0 5,0 / / /

4 Strana 4 z 18 ETA-06/0188, vydaného dne Základní vrstva Sklenná síovina Penetraní mezivrstva Konená povrchová úprava THIN-SET SPECIAL Stav po dodání: prášek Postup pípravy: prášek vyžadující pídavek vody 0,24 l/kg Složení: potlandský cement, plnivo o zrnitosti 0-0,5 mm, speciální písady TS SPECIAL tmel základní vrstvy shodného složení a vyrábny shodnou technologií jako THIN- SET SPECIAL. Shodné vlastnosti obou výrobk byly proveny identifikaními zkouškami. Stav po dodání: prášek Postup pípravy: prášek vyžadující pídavek vody 0,24 l/kg Složení: potlandský cement, plnivo o zrnitosti 0-0,5 mm, speciální písady Sklenná síovina (rozmry mížky 3 až 5 mm): R 117 A101 Vertex R 131 A101 Vertex R 117Sch (OMFA) R 122L (OMFA) LUKOFAS-nátr Použití: penetraní nátr základní vrstvy urený pro konené povrchové úpravy LUKOFAS. Penetraní vrstva pipravená k použití. Postup pípravy: needit SCH 02 PENECO Použití: akrylátový penetrátor základní vrstvy urený pro konené povrchové úpravy ECOLOR. Penetraní vrstva pipravená k použití. Postup pípravy: needit SCH PENSIL O Použití: penetraní nátr základní vrstvy urený pro konené povrchové úpravy SILCOLOR R or SILCOLOR O. Penetraní vrstva pipravená k použití. Postup pípravy: needit LUKOFAS - omítka rýhovaná omítka max. velikost zrna 2mm, 3mm Stav po dodání: pasta pipravená k použití Složení: celuló, disperse kopolymeru vinylchloridethylenvinylester, mletý a drcený vápenec, kemiité písky, titanová bloba, biocid, pomocné látky LUKOFAS tíraná omítka tíraná omítka max. velikost zrna 2mm Stav po dodání: pasta pipravená k použití Složení: sms záhustek (celulózy), disperze kopolymeru vinylchloridetylenvinylester, mletý a drcený vápenec, titanová bloba, biocid, pomocné látky 4,0 (suchý) 3,0 / / 0,25 kg/m 2 0,10-0,20 l/m 2 0,15-0,25 kg/m 2 3,70 5,70 dle max. velikosti zrna dle max. velikosti zrna

5 Strana 5 z 18 ETA-06/0188, vydaného dne Píslušenství SCH 82 ECOLOR R akrylátová tíraná omítka max. velikost zrna 2mm, 2,5mm, 3mm SCH 83 ECOLOR O akrylátová rýhovaná omítka max. velikost zrna 1,5mm, 2mm, 2,5mm Stav po dodání: pasta pipravená k použití Složení: sms kameniva, pigment a plniv dispergovaná v kopolymeru styrenakrylátové disperze s písadou aditiv. SCH SILCOLOR R Silikonakrylátová tíraná omítka max. velikost zrna 2mm, SCH SILCOLOR O Silikonakrylátová rýhovaná omítka max. velikost zrna 2mm, Stav po dodání: pasta pipravená k použití Složení: sms kameniv, pigment a plniv dispergovaná v silikonové emulzi s pídavkem styrenakrylátové disperze a aditiv 3,80 5,70 dle max. velikosti zrna Specifikované v odstavci ETAG. Zstává na odpovdnosti držitele ETA. 2 3 dle max. velikosti zrna 3, Zamýšlené použití Tento ETICS EXCEL THERM mineral je uren pro použití jako vnjší tepelná izolace obvodových stn budov. Stny jsou vtšinou vyzdny z (cihel, tvárnic, blok, kamen, atd.) nebo zhotoveny z betonu (provedeného na míst nebo složeny z prefabrikovaných panel). ETICS je navržen tak, aby ze, na níž je aplikován, mla dostatenou tepelnou izolaci. ETICS musí být navržen a proveden podle pokyn držitele ETA pro jejich projektování a montáž. Držitel ETA je fináln zodpovdný systém. Všechny souásti systému musejí být specifikovány držitelem ETA. ETICS je vyroben jako nenosný stavební prvek. Nepsobí pímo ke zvýšení stability zdi, na níž je aplikován, není uren pro jištní vzduchotsnosti stavební konstrukce, ale psobí ke zvýšení odolnosti proti vlivm poasí. Musí jišovat minimální tepelný odpor pes 1,0 m 2 K/W. ETICS mže být použit jak na nových, tak i na stávajících (rekonstruovaných) vertikálních zdech. Mže být také použit na horizontálních nebo naklonných površích, které nejsou vystaveny dešovým srážkám. ETICS jako výrobek musí mít takové vlastnosti, aby stavba, do níž bude budován, pokud bude ádn navržena a provedena, splovala základní požadavky (Smrnice CPD, l. 2.1) Zpsob upevnní a vlastní provádní na stávající obvodovou stnu závisí na vlastnostech podkladu a konkrétních okrajových podmínkách budovy. Musí být vty v úvahu požadavky kap. 4. a 7. a musí být proveden ve shod s národními požadavky. Požadavky dle tohoto Evropského technického schválení ETA jsou loženy na pedpokládané životnosti nejmén 25 let, pedpokladu, že podmínky uvedené v ásti 4.2, 5.1, 5.2 pro balení transport, ukládání, instalace, práv tak jako odpovídající užívání, provádní ádné údržby a oprav jsou plnny. Uvedený údaj

6 Strana 6 z 18 ETA-06/0188, vydaného dne životnosti však nelze sluovat se zárukou výrobce nebo schvalovacího orgánu, ale musí být pouze uvažován jako údaj pro volbu vhodných výrobk ve vztahu k oekávané ekonomicky pimené životnosti díla 2 Charakteristiky výrobku a metody ovování 2.1 Obecn Identifikaní testy a hodnocení vhodnosti ETICSu pro mýšlené použití bylo provedeno dle základních požadavk ve shod s ETA Guidance. 004 týkající se vnjších tepeln izolaních systém s omítkou (nazývaný ETAG 004 v tomto ETA). ETA je vydáno pro ETICS na základ odsouhlasených dat, uložených u Technického a zkušebního ústavu stavebního Praha s.p., které identifikují ETICS, který je hodnocen a posuzován. Zmny ve výrobním procesu nebo sestav ETICS, které by mohly zpsobit neplatnost uložených dat, musí být oznámeny Technickému a zkušebnímu ústavu stavebnímu Praha s.p. pedtím, než budou zmny provedeny. Technický a zkušební ústav stavební Praha s.p. rozhodne, zda takové zmny ovlivní nebo neovlivní ETA a následn platnost CE oznaení na základ ETA a pokud ano, zda další hodnocení a/nebo zmna ETA budou nezbytné. 2.2 Charakteristiky výrobku Reakce na ohe Zkouška byla provedena dle požadavku ETAG (EN , EN 13823, EN ISO ). Zkoušený vnjší tepeln izolaní kompozitní systém (ETICS) byl azen dle reakce na ohe do tídy A2 pi použití všech výrobk z klasifikované skupiny. Doplková klasifikace dle tvorby koue je s2. Doplková klasifikace dle plamenn hoících kapek/ástic je d0. Sestava dle lánku 1.1 Maxim. obsah organických látek v omítkovém systému Deklarovaný obsah retardant ohn v omítkovém systému Evropská klasifikace dle SN EN dle lánku % bez retardant A2 - s2, d0 Oblast pímé a rozšíené aplikace Klasifikace je platná s následujícím vymezením: Podklad betonové a zdné konstrukce pípadn upravené nátrem, nástikem nebo omítkou, bez dutin, resp. se vzduchovými dutinami, které vzniknou pi neceloplošném lepení (lepicí hmota se nanáší na minim. 30% plochy izolaního materiálu dle kvality podkladu a zpsobu lepení, v souladu s dokumentací k výrobku); Zpsoby upevnní mechanické kotvení mechanicky kotvícími prvky pro ETICS s doplkovým lepením hmotou THIN-SET SPECIAL tloušky 10mm, s maximálním obsahem organických látek 1,0% hmot. a s objemovou hmotností 1360 kg/m 3, nanesenou na min. 30% plochy izolaního materiálu Tepeln izolaní materiál jako izolant lze použít MW s následujícími vlastnostmi: tída reakce na ohe A1 nebo lepší tlouška menší než 140 mm

7 Strana 7 z 18 ETA-06/0188, vydaného dne objemová hmotnost 170 kg/m 3 Omítkové systémy výztuž sklovláknitá perlinková tkanina o plošné hmotnosti 160 g/m 2 a obsahu organických látek 22,7% hmot. omítkové systémy bez výztuže nad tepeln izolaním materiálem viz tabulka 2. Tabulka. 2 Vymezení vlastností omítkového systému bez výztuže. základní vrstva Souásti ETICS Tlouška (mm) Max. obsah organických látek (hmot. %) Objemová/plošná hmotnost (kg/m 3 nebo kg/m 2 ) hmota THIN-SET SPECIAL 3 1,0% 1360 kg/m 3 Konené povrchové úpravy disperzní omítkovina rýhovaná i tíraná 1,5-3,0 10% 5,7 k/gm 2 silikonakrylátovová omítkovina rýhovaná i tíraná 2,0 10% 3,8 kg/m 2 Poznámka: Rozdílné tloušky vrstev omítkovin musí být dány pouze velikostí zrna Nasákavost (zkouška vzlínavosti) Základní vrstva THIN-SET SPECIAL nasákavost po 1 hodin < 1 kg/m 2 (viz ETAG 004, l ) nasákavost po 24 hodinách < 0,5 kg/m 2 (viz ETAG 004, l ) Omítkové systémy Tabulka.3 LUKOFAS omítka, max. velikost zrna 3,0 mm Nasákavost po 24 hodinách viz ETAG 004, l < 0.5 kg/m kg/m² X Omítkové systémy: základní vrstva (vetn penetraní vrstvy dle l. 1.1) + povrchové úpravy uvedené dále LUKOFAS tíraná omítka, max. velikost zrna 2,0 mm SCH 82 ECOLOR R, akrylátová omítka tíraná, max. velikost zrna 3,0 mm SCH 82 ECOLOR O, akrylátová omítka rýhovaná, max. velikost zrna 2,5 mm SCH SILCOLOR R, silikonakrylátová omítka tíraná, max. velikost zrna 2,0 mm SCH SILCOLOR O, silikonakrylátová omítka rýhovaná, max. velikost zrna 2,0 mm X X X X X Hygrotermální psobení Zkouška byla provedena na zkušební stn. Pi zkoušce nedošlo k žádné z níže uvedených závad:

8 Strana 8 z 18 ETA-06/0188, vydaného dne odlupování jednotlivých vrstev nebo vznik puchýk jakékoliv povrchové úpravy trhliny sledující svým prbhem spáry mezi deskami izolantu nebo profil spojených se systémem oddlování povrchové úpravy vznik trhlin umožujících pronikání vody do izolaní vrstvy Systém je hodnocen jako odolný proti hygrotermálnímu psobení Odolnost proti mrazu Protože všechny zkoušené povrchové úpravy i základní vrstva prokály nasákavost menší než 0,5 kg/m 2 po 24 hodinách, je možno systém v tchto skladbách považovat mrazuvzdorný Odolnost proti nárazu Výsledky zkoušky odolnosti proti nárazu tvrdého tlesa (3 J a 10 J) a odolnosti proti proražení umožnily následující kategorici systému: Tabulka.4 Omítkové systémy: základní vrstva (vetn penetraní vrstvy dle l. 1.1) + povrchové úpravy LUKOFAS omítka, max. velikost zrna 2,0 mm LUKOFAS tíraná omítka, max. velikost zrna 2,0mm SCH 82 ECOLOR R, akrylátová omítka tíraná, max. velikost zrna 2,0 mm SCH 82 ECOLOR O, akrylátová omítka rýhovaná, max. velikost zrna 1,5 mm SCH SILCOLOR R, silikonakrylátová omítka tíraná, max. velikost zrna 2,0 mm SCH SILCOLOR O, silikonakrylátová omítka rýhovaná, max. velikost zrna 2,0 mm Jednoduchá základní výztuž Kategorie II Kategorie II Kategorie II Kategorie II Kategorie II Kategorie II Propustnost pro vodní páru Tabulka. 5 Omítkové systémy: základní vrstva (vetn penetraní vrstvy dle l. 1.1) + povrchové úpravy uvedené dále LUKOFAS omítka, max. velikost zrna 2,0 mm LUKOFAS omítka, max. velikost zrna 3,0 mm LUKOFAS tíraná omítka, max. velikost zrna 2,0mm SCH ECOLOR R, akrylátová omítka tíraná, max. velikost zrna 2,0 mm SCH ECOLOR R, akrylátová omítka tíraná, max. velikost zrna 2,5 mm SCH ECOLOR R, akrylátová omítka tíraná, max. velikost zrna 3,0 mm Ekvivalentní vzduchová vrstva (m) (pro max. velikost zrna 2,0mm: 0,4) (pro max. velikost zrna 3,0mm: 0,4) (pro max. velikost zrna 2,0mm: 0,4) (pro max. velikost zrna 2,0mm: 0,5) (pro max. velikost zrna 2,5mm: 0,6) (pro max. velikost zrna 3,0mm: 0,6)

9 Strana 9 z 18 ETA-06/0188, vydaného dne SCH ECOLOR O, akrylátová omítka rýhovaná, max. velikost zrna 1,5 mm SCH ECOLOR O, akrylátová omítka rýhovaná, max. velikost zrna 2,0 mm SCH ECOLOR O, akrylátová omítka rýhovaná, max. velikost zrna 2,5 mm SCH SILCOLOR R, silikonakrylátová omítka tíraná, max. velikost zrna 2,0mm SCH SILCOLOR O, silikonakrylátová omítka rýhovaná, max. velikost zrna 2,0mm (pro max. velikost zrna 1,5mm: 0,4) (pro max. velikost zrna 2,0mm: 0,5) (pro max. velikost zrna 2,5mm: 0,5) (pro max. velikost zrna 2,0mm: 0,5) (pro max. velikost zrna 2,0mm: 0,5) Uvolování nebezpených látek Výrobce vydal písemné prohlášení, že vnjší tepeln izolaní kompozitní systém EXCEL THERM mineral spluje ustanovení pokynu H ( harmonizovaný pístup k nebezpeným látkám dle Smrnice pro stavební výrobky revize srpen 2002 ). V souvislosti s tímto lánkem vztahujícím se k nebezpeným látkám v tomto ETA, v nkterých zemích mohou existovat další požadavky aplikovatelné na ETICS a podléhající jejich psobnosti (nap. transponovaná Evropská legislativa a národní zákony, omezení a administrativní naízení). Aby byla splnna ustanovení Smrnice pro stavební výrobky, tyto požadavky potebují doplnit jak, kdy a kde mají být použity Bezpenost v užívání Soudržnost Soudržnost mezi základní vrstvou a MW deskou (TR15) Tabulka.6 Poátení stav < 0,08 MPa Porušení v tepeln izolaním materiálu Kondicionování po hygrotermálních cyklech (na stn) < 0,08 MPa Porušení v tepeln izolaním materiálu po zmrazovacích cyklech (na vzorcích) Zkouška není požadována, protože zmrazovací cykly nejsou nezbytné

10 Strana 10 z 18 ETA-06/0188, vydaného dne Soudržnost mezi lepicí hmotou a podkladem a MW deskou (TR15) Tabulka.7 Poátení stav 48 hod. ponoení ve vod + 2 hod. 23 C/50% rel. vlhkost 48 hod. ponoení ve vod + 7 dní 23 C/50% rel. vlhkost THIN-SET SPECIAL beton 0,25 MPa 0,08 MPa 0,25 MPa MW deska (TR15) < 0,08 MPa porušení v tepeln izolaním materiálu < 0,03 MPa porušení v tepeln izolaním materiálu < 0,08 MPa porušení v tepeln izolaním materiálu ETICS má být instalován na podkladu s použitím lepicí hmoty na minimální ploše 30 % Pevnost upevnní (píný posun) Zkouška není požadována, protože zkoušený systém spluje pedepsaná kritéria: pi tahové zkoušce pi 2 % protažení byly zjištny pouze trhliny o šíce menší nebo rovné 0,2 mm plocha lepení je vtší než 20% pro mechanicky kotvený ETICS s doplkovým lepením Odolnost proti tížení vtrem Bezpenost užívání mechanicky kotveného ETICS s doplkovým lepením pi použití mechanicky kotvicích prvk. Následující hodnoty platí pouze pro kombinaci (obchodní jméno mechanicky kotvicího prvku) / (vlastnosti izolantu MW desky) uvedenou v první ádce každé tabulky. Tabulka.8 Mechanicky kotvicí prvek pro ETICS Obchodní jméno Ejotherm STR U (ETA 04/0023) Ejotherm ST U (ETA 02/0018) Prmr talíe (mm) 60 MW deska Tlouška (mm) 50 Pevnost v tahu kolmo na líc desky (kpa) TR15 Síla pi porušení (kn) Mechanicky kotvicí prvek neumístný ve spárách panelu (zkouška protažení upevovadel ETAG 004, l , schéma 1a) Mechanicky kotvicí prvek umístný ve spárách panelu (zkouška pnovými bloky - ETAG 004, l , schéma 2b) R panel R joint sucha vlhka sucha minimum: 0,532 prmr: 0,561 minimum: 0,230 prmr: 0,260 minimum: 0,391 prmr: 0,421 Mechanicky kotvicí prvek umístný ve spárách panelu (zkouška protažení upevovadel - ETAG 004, art , scheme 2a) R joint vlhka minimum: 0,143 prmr: 0,161

11 Strana 11 z 18 ETA-06/0188, vydaného dne Tabulka.9 Mechanicky kotvicí prvek pro ETICS MW deska Síla pi porušení (kn) Obchodní jméno BRAVOLL PTH-KZ 60/8- L a, PTH-KZL 60/8-L a, (ETA 05/0055) Prmr talíe (mm) 60 Tlouška (mm) Pevnost v tahu kolmo na líc desky (kpa) Mechanicky kotvicí prvek neumístný ve spárách panelu (zkouška protažení upevovadel ETAG 004, art , schéma 1a) Mechanicky kotvicí prvek umístný ve spárách panelu (zkouška pnovými bloky - ETAG 004, art , schéma 2b) Mechanicky kotvicí prvek umístný ve spárách panelu (zkouška protažení upevovadel - ETAG 004, art , scheme 2a) R panel R joint R joint sucha vlhka sucha vlhka 50 TR15 minimum: 0,572 prmr: 0,628 minimum: 0,235 prmr: 0,279 minimum: 0,464 prmr: 0,484 minimum: 0,166 prmr: 0,183 Tabulka.10 Mechanicky kotvicí prvek pro ETICS MW deska Síla pi porušení (kn) Obchodní jméno fischer TERMOZ 8N (ETA 03/0019) Prmr talíe (mm) 60 Tlouška (mm) Pevnost v tahu kolmo na líc desky (kpa) Mechanicky kotvicí prvek neumístný ve spárách panelu (zkouška protažení upevovadel ETAG 004, art , scheme 1a) Mechanicky kotvicí prvek umístný ve spárách panelu (zkouška pnovými bloky - ETAG 004, art , scheme 2b) Mechanicky kotvicí prvek umístný ve spárách panelu (zkouška protažení upevovadel - ETAG 004, art , schéma 2a) Pro všechny výpoty se použije vzorec: R d = R γ panel x n panel + n panel : poet kotev neležících ve spáe (ks/m 2 ) n joint: poet kotev ležících ve spáe (ks/m 2 ) γ: národní bezpenostní koeficient R joint x n joint R panel R joint sucha vlhka sucha vlhka 50 TR15 minimum: 0,589 prmr: 0,636 minimum: 0,245 prmr: 0,263 minimum: 0,430 prmr: 0,461 minimum: 0,173 prmr: 0, Tepelný odpor Prostup tepla podkladové zdi kryté ETICS je vypoten ve shod s normou SN EN ISO 6946: U = U c + χ p. n

12 Strana 12 z 18 ETA-06/0188, vydaného dne Kde: χ p. n je uvažováno do výpotu pouze, pokud je vtší než 0,04 W/(m2.K) U: celkový prostup tepla chránné zdi (W/ (m 2.K)) n: poet mechanicky kotvicích prvk (v izolaním materiálu) na m 2 χ p : vliv místních teplotních most zpsobený mechanicky kotvicími prvky. Dále uvedené hodnoty jsou brány pro výpoet, není-li uvedeno v ETA mechanicky kotvicích prvk jinak: = 0,002 W/K pro kotvicí prvky s nerezovými kovovými šrouby s hlavou potaženou plastickou hmotou a pro kotvy se vzduchovou mezerou nad hlavou šroubu ( χ p. n nedbatelné pro n < 20) = 0,004 W/K pro kotvicí prvky s galvanizovanými kovovými šrouby s hlavou potaženou plastickou hmotou ( χ p. n nedbatelné pro n < 10) = nedbatelné pro kotvicí prvky s plastovými šrouby (vyztuženými nebo nevyztuženými sklennými vlákny ) Uc: prostup tepla aktuální ástí pokryté zdi (vyjma teplotních most) (W/ (m 2.K)) urený následovn: 1 Uc = R + R + R + R + R i render substrate se Kde: R i : tepelný odpor izolaního výrobku (viz CE oznaení ve vztahu k MW dle EN 13162) v (m 2.K)/W R render : tepelný odpor omítky (okolo 0,02 (m 2.K)/W R substrate : tepelný odpor podkladu stavby (beton, cihla ) v (m 2.K)/W R se : vnjší povrchový tepelný odpor v (m 2.K)/W R si : vnitní povrchový tepelný odpor v (m 2.K)/W si Vlastnosti z pohledu odolnosti a udržovatelnosti Zkušenosti z použití ETICS (vložení této ásti není závazné, pokud byly provedeny hygrotermální cykly) Zkoušky hygrotermálních cykl byly provedeny na stn Soudržnost po stárnutí Tabulka.11 Omítkové systémy: základní vrstva (vetn penetraní vrstvy dle l. 1.1) + povrchové úpravy uvedené dále: SILCOLOR R, max. velikost zrna 2,0mm LUKOFAS omítka, max. velikost zrna 2,0mm LUKOFAS tíraná omítka, max. velikost zrna 2,0mm ECOLOR O, max. velikost zrna 2,0mm ECOLOR R, max. velikost zrna 2,0mm SILCOLOR O, max. velikost zrna 2,0mm Zkouška na stn < 0,08 MPa porušení v tepeln izolaním materiálu

13 Strana 13 z 18 ETA-06/0188, vydaného dne Zkoušky souástí Izolaní materiál Desky z minerální vlny s pevností v tahu kolmo k rovin desky min. 15 kpa (TR15) pro mechanicky upevovaný ETICS s doplkovým lepením. Prmyslov vyrábné izolaní desky bez povrchové úpravy s rovnými hranami vyrobené z minerální vlny (MW) podle EN 13162, popisem a vlastnostmi uvedenými dále v tabulce. Tabulka.12 Popis a vlastnosti MW desky (podélná orientace vlákna) pro mechanicky kotvený ETICS s doplkovým lepením Reakce na ohe / EN Eurotída A1 pro objemovou hmotnost maxim. 170 kg/m 3 a tloušku mm Tepelný odpor (m 2.K/W) Definovaný v CE oznaení dle SN EN Tlouška (mm) / EN 823 T5 - (MW-EN 13162) Délka (mm) / EN 822 ± 2 Šíka (mm) / EN 822 ± 1,5 Pravoúhlost (mm) / EN Rozmrová stálost: Rovinnost (mm) / EN Vzhled povrchu Pedepsaná teplota /EN 1604 Pedepsaná teplota a vlhkost /EN 1604 Nasákavost pi ásteném ponoení / EN 1609, EN Propustnost vodní páry faktor difuzního odporu (µ) / EN EN Pevnost v tahu kolmo na líc desky suchých podmínek (kpa) / EN 1607 Pevnost v tahu kolmo na líc desky vlhka (kpa) / ETAG 004 Povrch homogenní a bez výnlk DS(T+) - (MW-EN 13162) DS(TH) - (MW-EN 13162) WS, WL(P) - (MW-EN 13162) max (MW EN TR 15) Pevnost ve smyku (N/mm 2 ) / EN Modul pružnosti ve smyku (N/mm 2 ) / EN , Mechanicky kotvicí prvky Kotvící prvky pro mechanicky kotvený systém s doplkovým lepením pro MW desky (TR15). Tabulka.13 Obchodní název Prmr talíe (mm) Odpor proti vytažení Ejotherm STR U 60 viz ETA 04/0023 Ejotherm ST U 60 viz ETA 02/0018 Bravoll PTH-KZ 60/8-L a, PTH-KZL 60/8-L a 60 viz ETA 05/0055 fischer Schlagdübel TERMOZ 8N 60 viz ETA 03/0019

14 Strana 14 z 18 ETA-06/0188, vydaného dne Povrchová úprava Hodnoty šíky trhlin, stanovené pi tahové zkoušce na proužku základní vrstvy s výztužnou sklovláknitou tkaninou, jsou uvedeny v tabulce 14: Tabulka.14 Druh výztužné sklovláknité tkaniny Velikost Velikost šíky trhliny (mm) protažení ve smru osnovy ve smru útku R 117 A101 Vertex 2,0 0,15 0,20 R 131 A101 Vertex 2,0 0,20 0,20 R 117Sch OMFA 2,0 0,20 0,15 R 122L OMFA 2,0 0,20 0, Výztužná sklovláknitá tkanina Tabulka.15 Druh výztužné sklovláknité tkaniny Pomrná síla po stárnutí proti stavu po dodání: % ve smru osnovy Odolnost alkáliím ve smru útku Síla po stárnutí (N/mm) ve smru osnovy ve smru útku R 117 A101 Vertex R 131 A101 Vertex R 117Sch OMFA R 122L OMFA Hodnocení a prokazování shody a CE oznaení 3.1 Systém prokazování shody V souladu s rozhodnutím Evropské komise 97/556/ES ve znní 2001/596/ES platí systém prokazování shody 2+. Tento systém je popsán ve smrnici Rady 89/106/EHS Píloha III, 2 (ii) jako první možnost takto: Prohlášení o shod ETICS vydané výrobcem ložené na: a) Úkoly pro výrobce: (1) Poátení zkoušky typu ETICS a souástí systému, (2) ízení výroby u výrobce, (3) Zkoušení vzork odebraných ve výrobn podle pedepsaného plánu zkoušek. b) Úkoly pro notifikovanou osobu: (4) Certifikace systému ízení výroby u výrobce na základ: poátení inspekce v míst výroby a ízení výroby u výrobce, prbžného dohledu, posuzování a schvalování ízení výroby u výrobce.

15 Strana 15 z 18 ETA-06/0188, vydaného dne Odpovdnosti Úkoly výrobce ízení výroby u výrobce Výrobce musí provádt neustálé vnitní ízení výroby. Všechny údaje, požadavky a opatení pijaté výrobcem musí být systematicky dokumentovány formou písemných instrukcí a postup, vetn záznam všech operací a jejich výsledk. Systém ízení výroby musí jišovat, že výrobek je ve shod s tímto Evropským technickým schválením. Výrobce mže používat pouze výchozí materiály/suroviny/základní materiály (jako odpovídající) stanovené v technické dokumentaci tohoto Evropského technického schválení. Držitel ETA se ujistí, že pro souásti ETICS, které sám nevyrábí a pro provedení celkové sestavy ETICS do stavby, systém ízení výroby (FPC) provádný jinými výrobci dává záruku shody výrobku s Evropským technickým schválením. ízení výroby u výrobce (FPC) a opatení (pedpisy) vydaná držitelem ETA pro souásti, které sám nevyrábí, musí být v souladu s "Plánem zkoušek 6, vztahujícímu se k Evropskému technickému schválení ETA 06/0188 vydanému , který je souástí technické dokumentace tohoto Evropského technického schválení. "Plán zkoušek" je stanoven v kontextu se systémem ízení výroby, provádným výrobcem a je uložený v TZÚS Praha, s.p. - poboka eské Budjovice. Výsledky provádní ízení výroby u výrobce musí být znamenávány a vyhodnocovány dle ustanovení uvedených v "plánu zkoušek 6 " Další úkoly výrobce Výrobce musí pojit, na základ smlouvy, píslušnou osobu (osoby), která je (jsou) notifikována pro úkoly uvedené v sekci 3.1. v oblasti ETICS, aby mohla (mohly) provádt innosti stanovené v sekci 3.3. Za tímto úelem, "plán zkoušek 6 " uvedený v sekci a musí být pedán výrobcem pojené notifikované osob nebo osobám. Pro poátení zkoušení typu (v pípad systému 2+) mohou být použity výsledky zkoušek provádných jako souást hodnocení pro Evropské technické schválení, pokud nedošlo ke zmnám ve výrobní lince nebo ve výrobn. V tom pípad nezbytné poátení zkoušení typu musí být odsouhlaseno mezi TZÚS Praha, s.p. - pobokou eské Budjovice a píslušnou notifikovanou osobou. Výrobce musí vydat ES prohlášení o shod, které stanoví, že stavební výrobek je ve shod s ustanoveními Evropského technického schválení ETA-06/0188 vydaného Poátení zkoušení typu uvedené výše mže být výrobcem pevto pro toto prohlášení Úkoly notifikovaných osob Notifikovaná osoba (osoby) musí vykonávat: poátení inspekce v míst výroby a ízení výroby u výrobce Notifikovaná osoba musí zjistit, zda v souladu s plánem zkoušek výrobna (zejména mstnanci a výrobní ízení) a systém ízení výroby u výrobce (FPC) jsou 6 Plán zkoušek je uložen v TZÚS Praha, s.p. poboka eské Budjovice a je pedáván pouze notifikovaným osobám pojeným v procesu posuzování shody

16 Strana 16 z 18 ETA-06/0188, vydaného dne schopny jistit plynulou a ádnou výrobu souástí podle specifikací uvedených v odstavci 2 tohoto ETA. Prbžný dohled, posuzování a schvalování systému ízení výroby u výrobce Notifikovaná osoba musí provést dohled ve výrobn: nejmén dvakrát rok. Po zkušební dob mže být po dohod mezi TZÚS Praha s.p. - pobokou eské Budjovice a notifikovanou osobou pojenou v tomto procesu, tato etnost zredukována na jedenkrát ron, nebo nejmén jedenkrát rok u výrobce, který má systém ízení výroby (FPC) respektující EN ISO 9001 pokrývající výrobu souástí ETICS. Musí být oveno, že systém ízení výroby u výrobce (FPC) a stanovený automatizovaný výrobní proces jsou udržovány v souladu s plánem zkoušek 6. Tyto úkoly musí být provádny ve shod s opateními stanovenými v "plánu zkoušek 6 " vztahujícímu se k Evropskému technickému schválení ETA-06/0188 vydanému dne Notifikovaná osoba (osoby) musí jistit své innosti uvedené výše a obdržené výsledky a závry uvést v písemné zpráv. Notifikovaná osoba pojená do procesu výrobcem musí vydat certifikát ízení výroby u výrobce (FPC) osvdující shodu s ustanoveními tohoto Evropského technického schválení. V pípadech, kde ustanovení Evropského technického schválení a "plánu zkoušek" nejsou dlouhodob plnna, notifikovaná osoba musí odebrat certifikát shody a neprodlen informovat TZÚS Praha, s.p. - poboku eské Budjovice. 3.3 CE oznaení Oznaení CE musí být pipevnno na vlastním výrobku, nebo na štítku pipojeném k nmu, na jeho obalu nebo na obchodních dokladech doprovázejících souásti ETICS. Písmena "CE" musí být doplnna íslem notifikované osoby a následnými doplujícími informacemi: název nebo identifikaní znaka a adresa držitele ETA, poslední dv íslovky roku, ve kterém bylo oznaení CE pipojeno, íslo certifikátu ízení výroby (FPC) íslo Evropského technického schválení, obchodní název ETICS, íslo ETAG. 4 Pedpoklady, nichž byla pízniv posouzena vhodnost výrobku pro mýšlené použití 4.1 Výroba Evropské technické schválení je vydáno pro ETICS na základ schválených údaj/informací uložených v Technickém a zkušebním ústavu stavebním Praha, s.p. poboka eské Budjovice, které identifikují pedmtný ETICS. Zmny ETICS nebo výrobního procesu, jejichž následkem by mohla být nesprávnost tchto uložených údaj/informací, musí být notifikovány Technickému a zkušebnímu ústavu stavebnímu Praha, s.p. - poboce eské Budjovice díve než budou zmny provedeny. Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. - poboka eské Budjovice rozhodne, jestli tyto

17 Strana 17 z 18 ETA-06/0188, vydaného dne zmny ovlivní nebo neovlivní ETA a následn platnost oznaení CE na základ ETA a pokud ano, jaké další hodnocení nebo úpravy ETA budou nutné Montáž Obecn Je na zodpovdnosti držitele ETA ruit, že návrh a montáž ETICS budou provádt pouze proškolené osoby a budou jim k tomu poskytnuty potebné informace. Tyto informace mohou být poskytovány ve form technologických postup a kopií píslušných ástí ETA. Dále by mly být všechny informace ohledn provádní výrobku jasn uvedeny na obalu a/nebo piložených instrukních pokynech použití jednoho nebo více vyobrazení. V každém pípad musí použití výrobku respektovat národní pedpisy a obzvlášt pedpisy týkající se požární odolnosti, statiky vetn odolnosti pi tížení vtrem a stavební fyziky. Pro ETICS mohou být použity pouze souásti popsané v odstavci 1.1 s vlastnostmi dle lánku 2 tohoto ETA. Musí být vty v úvahu požadavky uvedené v pokynu ETAG 004 kapitola 4 a kapitola Navrhování budou provádt pouze proškolené osoby u mechanicky kotveného ETICS s doplkovým lepením (minimální lepená plocha je 30 %) je stanoven výbr a poet kotvení s ohledem na. návrhové sání vtru a národní pedpisy (vzít v úvahu národní bezpenostní souinitele, návrhové postupy,...), odolnost hmoždinek proti vytažení z uvažovaného podkladu (viz montážní parametry efektivní kotvení, charakteristická odolnost... v ETA pro kotvy), bezpenost pi užívání ETICS (l ) dle zpsobu pipevování Provádní Budou provádt pouze proškolené osoby Przkum a píprava podkladu a také všeobecné zásady provádní ETICS musí být realizovány v souladu s: kapitolou 7 pokynu ETAG 004 s povinným odstranním každého stávajícího barevného nátru a každé organické povrchové úpravy, národními pedpisy.

18 Strana 18 z 18 ETA-06/0188, vydaného dne Zvláštnosti pi provádní spojené s odlišnými metodami pipevování a nanášení povrchového systému musí být uplatnny dle pedpis držitele ETA. Zejména je poteba dodržovat množství materiálu (spotebu) nanášených vrstev, stejnomrnost tloušky a pestávky mezi nanášením jednotlivých vrstev. 5 Údaje pro výrobce 5.1 Balení, doprava a skladování Balení všech souástí výrobku musí bezpeovat ochranu ped vlhkostí bhem dopravy a skladování, pokud to výrobce nejišuje jinak. Souásti systému musí být chránny proti poškození. Je na zodpovdnosti výrobce() jistit, aby tato naízení byla snadno dostupná pro píslušné pracovníky. 5.2 Použití, údržba, opravy Konená povrchová úprava má být udržována tak, aby pln chovávala funkci ETICS. Údržba by mla hrnovat nejmén: opravy místních poškození zpsobených nehodami, údržbu vzhledu provádnou výrobky, které jsou sluitelné a pizpsobeny ETICS (jen po omytí nebo píprav tímto úelem). Nezbytné opravy je teba provádt co nejdíve. Je dležité pi údržb používat bžn dostupné výrobky a ízení bez poškození vzhledu díla. Je na zodpovdnosti výrobce() jistit, aby tato naízení byla snadno dostupná pro píslušné pracovníky a aby byly potebné informace o údržb pedány uživateli. Ing. Jana urdová vedoucí schvalovací osoby

Evropské technické schválení ETA-05/0280

Evropské technické schválení ETA-05/0280 TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. Prosecká 811/76a CZ-190 00 Praha 9 Tel.: +42 286 019 412 Fax: +42 286 883 897 Internet: www.tzus.cz Authorised and notified according to Article 10 of the

Více

Autorizovaná osoba 204 podle rozhodnutí ÚNMZ č. 29/2006 Pobočka 0200 České Budějovice

Autorizovaná osoba 204 podle rozhodnutí ÚNMZ č. 29/2006 Pobočka 0200 České Budějovice Autorizovaná osoba 204 rozhodnutí ÚNMZ č. 29/2006 Pobočka 0200 České Budějovice vydává ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném

Více

MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015

MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015 Technický list pro vnější tepelně izolační kompozitní systém ( ETICS ) s omítkou a s izolantem z expandovaného polystyrenu (EPS) MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015 1) Základní údaje Vnější tepelně izolační kompozitní

Více

POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU č. PKO-14-007

POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU č. PKO-14-007 CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s. Autorizovaná osoba 212; Oznámený subjekt 1390; 102 00 Praha 10 Hostivař, Pražská 16 / 810 Certifikační orgán 3048 POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU

Více

Technická zpráva požární ochrany

Technická zpráva požární ochrany Technická zpráva požární ochrany Akce : zateplení fasády bytového domu p.70 Tuhá Investor : OSBD eská Lípa Barvíská 738 eská Lípa Použité technické pedpisy: SN 73 0802,73 0833,73 0873, 73 0821, vyhl..23/2008

Více

Evropské technické schválení ETA 09/0103. Schmid Industrieholding GmbH Friedrich Schmid Str. 165 A-2754 Waldegg Rakousko

Evropské technické schválení ETA 09/0103. Schmid Industrieholding GmbH Friedrich Schmid Str. 165 A-2754 Waldegg Rakousko Technický a zkušební stavební ústav Studená 3 821 04 Bratislava Slovenská republika Tel.: 421 2 49228100 Fa: 421 2 44453617 e-mail: eta@tsus.sk internet: www.tsus.sk Autorizováno a potvrzeno v souladu

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

HYDROIZOLACE STECH. Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou

HYDROIZOLACE STECH. Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou HYDROIZOLACE STECH OBSAH stránka Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou 2 Popis technických podmínek zpracování asfaltových hydroizolaních pás 2 Skladby stešních

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

Jak správně navrhovat ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík, VISCO s.r.o.

Jak správně navrhovat ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík, VISCO s.r.o. Jak správně navrhovat ETICS Ing. Vladimír Vymětalík, VISCO s.r.o. Obsah přednášky! Výrobek vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS)! Tepelně technický návrh ETICS! Požárně bezpečnostní řešení

Více

Vnější kontaktně zateplovací systémy Termo + s.r.o. se člení na: Obvyklé složení vnějších kontaktních zateplovacích systémů (ETICS) Oblast použití

Vnější kontaktně zateplovací systémy Termo + s.r.o. se člení na: Obvyklé složení vnějších kontaktních zateplovacích systémů (ETICS) Oblast použití Firma se také zabývá zateplovacími systémy Termo+ se sídlem v Ústí nad Labem která je součástí společnosti TERMO + holding a.s., na stavebním trhu působí od roku 1993 a orientuje se výhradně na dodávky

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY REKONSTRUKCE AREÁLU VAZAKA BLÁ POD BEZDZEM F DOKUMENTACE STAVBY Bezen 2008 OBSAH : 1.1 Architektonické a stavební ešení 1.1.1 Technická zpráva 1.1.2 Výkresová

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Kontrolní a zkušební plán

Kontrolní a zkušební plán Kontrolní a zkušební plán Montáže kontaktního zateplovacího systému weber therm v souladu s ČSN 73 29 01 Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS) Stavba : Prováděcí firma : Datum

Více

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products 2 703 Prostorová jednotka QAW910 Bezdrátová prostorová jednotka Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, obousmrn) Ovládání a zobrazení funkcí vytápní místnosti Snímání prostorové teploty Bateriové napájení

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD ZATEPLENÍ NA ZATEPLENÍ EXCEL MIX CHYTRÁ STAVEBNÍ CHEMIE

MONTÁŽNÍ NÁVOD ZATEPLENÍ NA ZATEPLENÍ EXCEL MIX CHYTRÁ STAVEBNÍ CHEMIE Thin - Set MONTÁŽNÍ NÁVOD ZATEPLENÍ NA ZATEPLENÍ EXCEL MIX CHYTRÁ STAVEBNÍ CHEMIE Zdvojování zateplovacích systémů Parametry zateplovacích systémů z devadesátých let minulého století jsou již podle současné

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6643/2013-980 SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn lánek 1 Obecná ustanovení 1. Ve smyslu 57 zákona.

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor V Táboe dne 24.2. 2010 Výzva k pedložení nabídek v rámci výbrového ízení Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zakázku: Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor v rámci

Více

NOBASIL PTN PTN. www.knaufinsulation.cz. Deska z minerální vlny

NOBASIL PTN PTN. www.knaufinsulation.cz. Deska z minerální vlny Deska z minerální vlny NOBASIL PTN MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP5-SD20-WS-WL(P) MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP5-SD15-WS-WL(P) MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP5-SD10-WS-WL(P) EC certifikáty shody Reg.-Nr.: K1-0751-CPD-146.0-01-01/07

Více

Město Krnov odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov. Zateplení bytového domu Albrechtická 100 D,E Krnov

Město Krnov odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov. Zateplení bytového domu Albrechtická 100 D,E Krnov Výzva více zájemcům k podání nabídky na stavební práce Zateplení bytového domu Albrechtická 100 D,E Krnov Adresa pro styk s uchazeči: Město Krnov Odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1 794 01 Krnov

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") spolenosti NOVA nábytek, se sídlem Nová 252, 342 01 Sušice, identifikaní íslo: 48348040, (dále jen "prodávající")

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek 96/1993 Sb. ZÁKON zedne25.února1993 o stavebním spoení a státní podpoe stavebního spoení a o doplnní zákona eské národní rady. 586/1992 Sb., odaníchzpíjm,veznnízákonaeskénárodnírady.35/1993sb. Zmna: 83/1995

Více

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L.

ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L. spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L. STAVEBNÍ ŘEŠENÍ TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ

Více

Pokyn o účasti notifikovaných osob

Pokyn o účasti notifikovaných osob Pokyn o účasti notifikovaných osob při prokazování shody podle směrnice 89/106/EHS o stavebních výrobcích je použitelný pro notifikované osoby z CPD-GNB CIRCA jako dokument NB/CPD/01/002-rev.04. Úvod Od

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Tomáš Ferdan, Martin Pavlas Vysoké uení technické v Brn, Fakulta strojního inženýrství, Ústav procesního a ekologického inženýrství, Technická

Více

MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD TMB PS 031 SPOJOVACÍ - TAŽNÉ ZAÍZENÍ. pro automobily

MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD TMB PS 031 SPOJOVACÍ - TAŽNÉ ZAÍZENÍ. pro automobily 1 VW Golf IV. Hatchback (4x2) (1997 2004) VW Golf IV. Variant (4x2) (1999 2005) VW Bora. Sedan (4x2) (1998-2005) ŠKODA Octavia I. Hatchback/Combi (4x2) (1996 - ) AUDI A3 (4x2) (1996 4/03) SEAT Toledo (1999-2004)

Více

www.paulin.cz Postup pro navrhování ETICS Thermokappa 2000 a Thermokappa 3000 Paulín CZ, s.r.o.

www.paulin.cz Postup pro navrhování ETICS Thermokappa 2000 a Thermokappa 3000 Paulín CZ, s.r.o. Postup pro navrhování ETICS Thermokappa 2000 a Thermokappa 3000 Paulín CZ, s.r.o. 1 POSTUP PRO NAVRHOVÁNÍ ETICS PAULÍN THERMOKAPPA 2000 A THERMOKAPPA 3000 3 1.1 Související technické předpisy pro navrhování

Více

Firma je zapsána v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze, oddíl C, vložka 111298.

Firma je zapsána v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze, oddíl C, vložka 111298. VEKRA obchodní s.r.o. Obchodní zastoupení PRAHA-MODANY epická 22 Modanská 86/ 102 00 Praha 10 - Hostiva 147 00 Praha 4 - Hodkoviky Bankovní spojení: obch. zástupce: Jaroslav Novotný Citibank Europe plc.

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

Suchá maltová směs je složena z anorganických pojiv (cement) a kameniva. doba zpracovatelnosti směsi Z

Suchá maltová směs je složena z anorganických pojiv (cement) a kameniva. doba zpracovatelnosti směsi Z TECHNICKÝ LIST SAKRET ZM 10 cementová malta Suchá maltová směs. Odpovídá obyčejné maltě pro zdění G třídy M 10 dle ČSN EN 998-2, ZA příloha. Odpovídá obyčejné maltě pro vnitřní a vnější omítky GP dle ČSN

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s.

Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s. 1. Úvodní ustanovení GLOBAL ASSISTANCE a.s. 184 00 Praha 8, Dopravák 749/3, tel. 1220 Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s.

Více

Fyzika stavebních látek

Fyzika stavebních látek Fyzika stavebních látek 5. týden Šastník Stanislav Vysoké uení technické v Brn, Fakulta stavební, Ústav technologie stavebních hmot a dílc, Veveí 95, 602 00 Brno, Tel: +420 5 4114 7507, Fax +420 5 4114

Více

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí Spisový a skartaní ád 1 Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí má povinnost vykonávat spisovou službu podle 63 odst.2písmena d zákona 499/2004

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ):

Více

Zkoušky otvorových výplní Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. 2006

Zkoušky otvorových výplní Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. 2006 TZÚS, s.p., pobočka Praha 1/ Mechanické zkoušky 2/ Klimatické zkoušky 3/ Tepelně technické zkoušky 1/ Mechanické zkoušky odolnost proti svislému zatížení deformace křídla při zatížení svislou silou v otevřené

Více

Manuál. k databázové aplikaci PAVUS, a.s.

Manuál. k databázové aplikaci PAVUS, a.s. Manuál k databázové aplikaci PAVUS, a.s. pro evidenci dokument o stavebních výrobcích podle evropského klasifikaního systému z hlediska požární odolnosti Zhotovitel : PAVUS, a.s. Prosecká 412/74 190 00

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Metodický pokyn pro výbr a udržování zdroj pro nouzové zásobování vodou

Metodický pokyn pro výbr a udržování zdroj pro nouzové zásobování vodou Metodický pokyn pro výbr a udržování zdroj pro nouzové zásobování vodou Ureno: Orgánm krizového ízení Ministerstvo zemdlství.j.: 21 881/2002-6000 Ministerstvo zemdlství v dohod s Ministerstvem životního

Více

Základní parametry zadávacích podmínek ve ejné zakázky Po ízení aplikace MS2014+ a zajišt ní jejího provozu a rozvoje

Základní parametry zadávacích podmínek ve ejné zakázky Po ízení aplikace MS2014+ a zajišt ní jejího provozu a rozvoje Základní parametry zadávacích podmínek veejné zakázky Poízení aplikace MS2014+ a zajištní jejího provozu a rozvoje 1. Úvod Vláda R dne 8. záí 2011 svým usnesením. 664 schválila základní koncepci ešení

Více

Služba Zvýšená servisní podpora

Služba Zvýšená servisní podpora PÍLOHA 1d Služba Zvýšená servisní podpora SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Více

NÁVOD PRO POUŽITÍ SILIKÁTOVÝCH BAREV

NÁVOD PRO POUŽITÍ SILIKÁTOVÝCH BAREV NÁVOD PRO POUŽITÍ SILIKÁTOVÝCH BAREV VÝHODY SILIKÁTOVÝCH BAREV - vysoká paropropustnost - vysoká pilnavost (dsledek chemické vazby k podkladu) - nízká nasákavost - vysoká životnost - pírodní a nemnný vzhled

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Řez : SLOVTHERM s.r.o., 93001 Veľké Blahovo 1097, IČO : 46362495 mail: info@slovtherm.sk Roman Ilavský tel +421 903 837 490

Řez : SLOVTHERM s.r.o., 93001 Veľké Blahovo 1097, IČO : 46362495 mail: info@slovtherm.sk Roman Ilavský tel +421 903 837 490 Vážení klienti, touto cestou Vám nabízíme: V posledních 15 letech se cena plynu a elektrické energie pro domácnosti zvyšovala v průměru téměř o 10 % ročně. Náklady na vytápění bytů a rodinných domů tedy

Více

w w w. ch y t r a p e n a. c z

w w w. ch y t r a p e n a. c z CHYTRÁ PĚNA - střešní systém EKO H ROOF Jedním z mnoha využití nástřikové izolace Chytrá pěna EKO H ROOF jsou ploché střechy. Náš střešní systém je složen ze dvou komponentů, které jsou aplikovány přímo

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky MSTO VIZOVICE Masarykovo nám. 1007 763 12 VIZOVICE OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 5/2001, O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽOVÁNÍ, SBRU, PEPRAVY, TÍDNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPAD VZNIKAJÍCÍCH

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdlávání zamstnanc ve spolenosti CN Resources International (CZ) a.s. soft skills 1. Identifikaní údaje zadavatele Název zadavatele

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. l. I. Úvodní ustanovení (dále jen Všeobecné podmínky ) V souladu s právním ádem eské republiky, zejména zákonem.

Více

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Návrhy skladeb plochých střech Úvod Návrhy skladeb,řešení Nepochůzná střecha Občasně pochůzná střecha

Více

pasivní domy HELUZ FAMILY nízkoenergetické domy energeticky úsporné domy NOVINKA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY

pasivní domy HELUZ FAMILY nízkoenergetické domy energeticky úsporné domy NOVINKA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY NG nová generace stavebního systému pasivní domy nízkoenergetické domy A B HELUZ FAMILY energeticky úsporné domy C D HELUZ FAMILY NOVINKA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY HELUZ FAMILY 50 nadstandardní

Více

Montované stěny fermacell 1 S 32

Montované stěny fermacell 1 S 32 Montované stěny fermacell 1 S 32 požární odolnost : EI 90 DP1 )* Popis Nenosné dvojité konstrukce stěn s protipožární odolností, splňující vysoké požadavky útlumu zvuku. Oblast uplatnění těchto nenosných

Více

D.1.1 a) Technická zpráva

D.1.1 a) Technická zpráva Zakázka íslo: 2014-000813-LisO D.1.1 a) Technická zpráva PROJEKT OPATENÍ PRO SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁRONOSTI OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLA LHOTECKÁ. P. 270, 271 257 08 NAERADEC Zpracováno v období: únor 2014 Vypracoval:

Více

Normy pro informa ní systémy (Bezpe nost) a jejich aplikace

Normy pro informa ní systémy (Bezpe nost) a jejich aplikace ESKÝ NORMALIZA NÍ INSTITUT si Vás dovoluje pozvat na odborný seminá Normy pro informa ní systémy (Bezpe nost) a jejich aplikace který se bude konat dne 28. února 2008 od 9:30 hod. v sále List - NI, Biskupský

Více

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA J: MSK 31752/2007 SP. ZN.: KON/25735/2007/Sam VYIZUJE: Ing. Alexandra Klajmonová ODBOR: kontroly TEL.: 595 622 307 FAX: 595

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 Poet výtisk: 2 Výtisk.: 1 Poet list: 14 ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 o stanovení hodnoty prvk movitého majetku HIM nacházejícího se v zasedací místnosti a v prostorách souvisejících polikliniky O Krajské

Více

1. Úvodní údaje: Zpráva poskytuje základní informace v rámci dokumentace projektu pro DSP. Podklady dány investorem stavby a pedpisy SN.

1. Úvodní údaje: Zpráva poskytuje základní informace v rámci dokumentace projektu pro DSP. Podklady dány investorem stavby a pedpisy SN. !"#$%&&! "#$%&& stupe dokumentace: DSP 1. Úvodní údaje:...1 2. Základní údaje:...1 3. Stanovení prostedí dle SN 332000-3 Z1/Z2/Z3, SN 332000-5-51 ed.3:...1 4.Rozdlení elektrického píkonu:...1 5. Ochrany:...1

Více

Doba gelovatění (mim)

Doba gelovatění (mim) Výrobek Vlastnosti Použití Balení Barva Dvousložková malta na bázi epoxyakrylátu s malým zápachem je vysoce výkonný, rychle vytvrzující dvousložkový chemicky kotvící systém pro středně těžká. Při aplikaci

Více

Technologický postup L2008_03

Technologický postup L2008_03 Tento dokument vetn píloh, je duševním vlastnictvím OKD, Doprava, akciová spolenost. Jakékoliv šíení lze provádt jen se souhlasem vlastníka dokumentu. Technologický postup L2008_03 Pepravy slínku-rohožník-prachovice

Více

délky (mm): 200, 240, 250, 266, 300, 333, 400, 500, 600, 800, 1 000, 1 200, 1 400, 1 600, 1 800, 2 000, 2 200 a 2 400.

délky (mm): 200, 240, 250, 266, 300, 333, 400, 500, 600, 800, 1 000, 1 200, 1 400, 1 600, 1 800, 2 000, 2 200 a 2 400. Základní pohled na manipulaní jednotky Jednotlivé produkty (výrobky, materiály, polotovary apod.) jsou dodávány formou manipulaních jednotek. V prbhu balení a expedice je nutno mj. i z pohledu bezpenosti

Více

Vyhláška. 1/2007 obce Šemnice, kterou se stanoví systém shromažování, sbru, pepravy, tídní, využívání a zneškodování komunálního odpadu.

Vyhláška. 1/2007 obce Šemnice, kterou se stanoví systém shromažování, sbru, pepravy, tídní, využívání a zneškodování komunálního odpadu. Vyhláška. 1/2007 obce Šemnice, kterou se stanoví systém shromažování, sbru, pepravy, tídní, využívání a zneškodování komunálního odpadu. Obec Šemnice, na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 30.1.2007,

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

Žákovský (roníkový projekt)

Žákovský (roníkový projekt) Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá 23-66-H/001 Elektriká 26-51-H/001 Truhlá 33-56-H/001 Operátor skladování

Více

Samonivelaní, rychlá opravná malta

Samonivelaní, rychlá opravná malta Technický list Vydání 08/05 Identifikaní.: Verze. 06 Samonivelaní, rychlá opravná malta Popis výrobku Rychletvrdnoucí 2-komp. opravná malta na bázi metakrylátové pryskyice. Construction Použití Na podklady

Více

2013 31111 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON M3

2013 31111 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON M3 31111 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON M3 8 290 Kč - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby

Více

Akustické desky Rigiton 4.07.18 4.07.29

Akustické desky Rigiton 4.07.18 4.07.29 x = max. 900 mm Index zvukové pohltivosti 3 2.4 α w = 0,25 0,85 (dle vzoru a ) Koeficient potlačení hluku NRC 0,45 0,90 l = max. 320 mm 2.3 2.1 1 2.5 2.2 y = max. 1 000 mm Zvuková nebylo měřeno Alternativy

Více

o statistice vyváženého a dováženého zboží a zpsobu sdlování údaj o obchodu mezi eskou republikou a ostatními lenskými státy Evropských spoleenství

o statistice vyváženého a dováženého zboží a zpsobu sdlování údaj o obchodu mezi eskou republikou a ostatními lenskými státy Evropských spoleenství VYHLÁŠKA. 1/05 Sb. ze dne 18. kvtna 05 o statistice vyváženého a dováženého zboží a zpsobu sdlování údaj o obchodu mezi eskou republikou a ostatními lenskými státy Evropských spoleenství eský statistický

Více

Ceníkový katalog. od 1. 4. 2015. Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ

Ceníkový katalog. od 1. 4. 2015. Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ Ceníkový katalog od 1. 4. 2015 Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ Proč Pórobeton Ostrava? Jsme ryze česká společnost s více jak 50 letou tradicí. Díky zásadní modernizaci výrobní technologie

Více

Bezpenost a hygiena práce

Bezpenost a hygiena práce Bezpenost a hygiena práce Problematika bezpenosti tvoí nedílnou souást výuky obecn technických pedmt. Úelem tohoto textu je prezentovat pedevším obecnou problematiku i základní pojmy této oblasti. Mly

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakult životního prostedí Univerzity J.E.Purkyn v Ústí n.l. a) Zadávané téma BP nebo DP musí mít pímou vazbu na studovaný obor. b) Zadání BP nebo DP

Více

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 Úplné znní organizaního ádu ŠLP Ktiny ve znní Zmn a doplk.j. 105/2007-981 schválených

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

EDITELE EDITELSTVÍ SLUŽBY DOPRAVNÍ POLICIE OBSAH

EDITELE EDITELSTVÍ SLUŽBY DOPRAVNÍ POLICIE OBSAH S B Í R K A INTERNÍCH AKT ÍZENÍ EDITELE EDITELSTVÍ SLUŽBY DOPRAVNÍ POLICIE Roník 2010 V Praze dne 27. dubna 2010 ástka 8 OBSAH ást I 8. Pokyn editele editelství služby dopravní policie ze dne 27. dubna

Více

Projekt domovního rozvodu plynu je zpracován dle SN EN 1775, 386413, Technických pravidel TPG 934 01,TPG702 01, TPG 704 01 a G 700 01

Projekt domovního rozvodu plynu je zpracován dle SN EN 1775, 386413, Technických pravidel TPG 934 01,TPG702 01, TPG 704 01 a G 700 01 Seznam píloh: 1. Technická zpráva 2. Pdorys 1.NP rozvodu plynu 3. Situace rozvodu plynu 1:150 4. Detail ešení pipojovacího místa pro plynomr axonometrie plynu 5. Vzorový píný ez uložení potrubí v zemi

Více

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU... 1 1 Jak se vyvarovat kondenzaci vlhkosti na zasklení... 3 2 Co to je kondenzace?... 3 3 Pro nejastji dochází ke

Více

Pokyn k táborm pro rok 2008

Pokyn k táborm pro rok 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k táborm pro rok 2008 1. Úvod (1) Tento pokyn upravuje poádání tábor Junáka v roce 2008. Obsahuje: a) pehled základních podmínek, které je nutné pro poádání tábora splnit

Více

TALÍŘOVÉ HMOŽDINKY Kategorie použití hmoždinek v souladu s ETAG 014 Kategorie použití jsou defi novány podle podkladních materiálů takto:

TALÍŘOVÉ HMOŽDINKY Kategorie použití hmoždinek v souladu s ETAG 014 Kategorie použití jsou defi novány podle podkladních materiálů takto: Kategorie použití hmoždinek v souladu s ETAG 014 Kategorie použití jsou defi novány podle podkladních materiálů takto: Kategorie použití A: Kategorie použití B: Kategorie použití C: Kategorie použití D:

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 01/2014 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

aktualizováno k 23.7.2014 Ing. Radek STEUER, Ph.D.

aktualizováno k 23.7.2014 Ing. Radek STEUER, Ph.D. Požární bezpečnost - dodatečné zateplování budov původně stavebně dokončených před rokem 2000 (vyjma dřevostaveb) a certifikovaná požárně bezpečnostní řešení ETICS Cemix THERM aktualizováno k 23.7.2014

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 4 Statické tabulky Cofrastra 4. Statické tabulky Cofrastra 4 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Použití Profilovaný plech Cofrastra 4 je určen pro

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

ZDNÉ KONSTRUKCE VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN ING. ROSTISLAV JENEŠ, ING. BOŽENA PODROUŽKOVÁ M01 ZÁKLADY NAVRHOVÁNÍ FAKULTA STAVEBNÍ

ZDNÉ KONSTRUKCE VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN ING. ROSTISLAV JENEŠ, ING. BOŽENA PODROUŽKOVÁ M01 ZÁKLADY NAVRHOVÁNÍ FAKULTA STAVEBNÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. ROSTISLAV JENEŠ, ING. BOŽENA PODROUŽKOVÁ ZDNÉ KONSTRUKCE M01 ZÁKLADY NAVRHOVÁNÍ STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Zdné

Více

Příloha č. 4 ZD - Kvalitativní vlastnosti díla

Příloha č. 4 ZD - Kvalitativní vlastnosti díla Příloha č. 4 ZD - Kvalitativní vlastnosti díla Zadavatel nad rámec projektové dokumentace požaduje, aby uchazeč ve své nabídce akceptoval tyto kvalitativní vlastnosti: Zateplovací systém: Fasáda vnější

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

NAVRHOVÁNÍ PLOCHÝCH STŘECH SYSTÉMOVÁ PLOCHÁ STŘECHA. IZOLACE puren PIR. Prezentující : Luděk Kovář

NAVRHOVÁNÍ PLOCHÝCH STŘECH SYSTÉMOVÁ PLOCHÁ STŘECHA. IZOLACE puren PIR. Prezentující : Luděk Kovář NAVRHOVÁNÍ PLOCHÝCH STŘECH SYSTÉMOVÁ PLOCHÁ STŘECHA IZOLACE puren PIR Prezentující : Luděk Kovář SP-T zateplená střecha na trapézovém plechu s tepelnou izolací z PIR desek, mechanicky kotvená, [U=0,22

Více

Problematika využití árového kódu ve vysledovatelnosti potravin. Problem areas of using barcode in food traceability

Problematika využití árového kódu ve vysledovatelnosti potravin. Problem areas of using barcode in food traceability Problematika využití árového kódu ve vysledovatelnosti potravin Problem areas of using barcode in food traceability Miroslav Hrubý, Ivo Šašek, Václav Kybic Klíová slova: Vysledovatelnost, bezpenost potravin,

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že Překlad z němčiny do češtiny (výtah) STEEGMÜLLER CE KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES Výrobce: tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že stavební produkt: výrobního

Více

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy píloha. 1 usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy. 09/14 ze dne 24. ervna 1999 A) Obecné zásady 1. Zásady postupu pi prodeji bytových dom

Více