EXCEL THERM mineral Sokolovce Slovak Republic. 18 stran. 18 pages

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EXCEL THERM mineral 12.10.2006 11.10.2011. 922 31 Sokolovce Slovak Republic. 18 stran. 18 pages"

Transkript

1 TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. Prosecká 811/76a CZ Praha 9 Tel.: Fax: Internet: Authorised and notified according to Article 10 of the Council Directive 89/106/EC of 21 De ce mb er on the a pp r oxi m at i on o f l aw s, regulations and administrative provi sion s of Mem ber S ta te s r el a ti n g t o c o n s t r u c t i o n products MEMBER OF EOTA Evropské technické schválení ETA-06/0188 Obchodní název: Trade name: Držitel schválení: Holder of approval: Druh a použití výrobku: Generic type and use of construction product: Platnost od: Validity from: do: to: EXCEL THERM mineral EXCEL MIX stavebné materiály, s.r.o. Piešanská ulica 234/ Sokolovce Slovak Republic Vnjší tepeln izolaní kompozitní systém (ETICS) z minerální vlny s omítkou pro použití jako venkovní izolace stn budov. External Thermal Insulation Composite System with rendering on mineral wool for the use as external insulation to the walls of buildings Výrobna: Manufacturing plant: Toto Evropské technické schválení obsahuje: This European Technical Approval contains: EXCEL MIX stavebné materiály, s.r.o. Piešanská ulica 234/ Sokolovce Slovak Republic 18 stran 18 pages European Organisation for Technical Approvals Evropská organice pro technické schvalování

2 Strana 2 z 18 ETA-06/0188, vydaného dne I. PRÁVNÍ ZÁKLADY A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 1 Toto Evropské technické schválení vydal Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. v souladu: - se smrnicí Rady 89/106/EHS z 21. prosince 1988 o sbližování právních a správních pedpis lenských stát týkajících se stavebních výrobk 1, ve znní smrnice Rady 93/68/EHS 2, a Ustanovení Evropského Parlamentu a Rady (EC). 1882/2003 3, - s naízením vlády. 190/2002 Sb. 4 Sbírka zákon eské republiky ze dne se Spolenými pravidly postupu pro podávání žádostí o Evropská technická schválení, jejich pípravu a udlování, která jsou uvedena v píloze rozhodnutí Komise 94/23/EC 5 ; - se smrnicí pro Evropské technické schválení Vnjší tepeln izolaní kompozitní systém s povrchovou úpravou ETAG. 004, vydání Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. je oprávnn kontrolovat, zda se ustanovení tohoto Evropského technického schválení dodržují. Kontroly se mohou uskuteovat ve výrobním podniku. Odpovdnost shodu výrobk s Evropským technickým schválením a jejich vhodnost pro mýšlené použití však zstává na držiteli Evropského technického schválení. 3 Toto Evropské technické schválení nelze pedávat výrobcm nebo zástupcm výrobc jiným, nežli tm, kteí jsou uvedeni na stran 1, nebo výrobním podnikm jiným než-li tm zmínným v jeho textu. 4 Toto Evropské technické schválení mže být zrušeno Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha, s.p. zvlášt podle informací komise podle lánku 5 odst. 1 smrnice Rady 89/106/EEC. 5 Rozmnožování tohoto Evropského technického schválení vetn penosu elektronickou cestou musí být v plném znní. Dílí rozmnožování však mže být provádno s písemným souhlasem Technického a zkušebního ústavu stavebního Praha, s.p. V tomto pípad se musí rozmnožovaná ást oznait jako dílí. Texty a nákresy v reklamních brožurách nesmí být v rozporu s Evropským technickým schválením nebo je nesmí zneužívat. 6 Evropské technické schválení vydává schvalovací orgán ve svém úedním jazyku. Tato verze pln odpovídá verzi, kterou EOTA uvedla do obhu. Peklady do jiných jazyk musí být jako takové oznaeny Úední vstník EU. L 40, , str.. 12 Úední vstník EU. L 220, , str. 1 Úední vstník EU. L 284, , str. 1 Sbírka zákon svazek , Úední vstník EU. L 17, , str. 34 TZÚS

3 Strana 3 z 18 ETA-06/0188, vydaného dne II. SPECIFICKÉ PODMÍNKY TÝKAJÍCÍ SE EVROPSKÉHO SCHVÁLENÍ 1 Definice výrobku a mýšleného použití Vnjší tepeln izolaní kompozitní systém (ETICS) EXCEL THERM mineral, v následujícím textu nazývaný ETICS, je systém navržený a zhotovený ve shod s návrhem a stavebními postupy držitele ETA, které jsou uloženy u Technického a zkušebního ústavu stavebního Praha, s.p. Tento systém obsahuje následující souásti, které byly výrobcem a jeho dodavateli továrn vyrobeny. ETICS je prodáván pod obchodním názvem EXCEL THERM mineral. 1.1 Definice stavebního výrobku (sestavy) Tabulka. 1 Souásti (viz odst. 2.3 s dalšími popisy, vlastnostmi a pedstavením souásti) Spoteba (kg/m 2 ) Tlouška (mm) Mechanicky kotvený ETICS s doplkovým lepením (dle pokyn držitele ETA musí tvoit minimální lepená plocha 30% povrchu. Možné kombinace MW/plastové kotvy jsou uvedeny v odstavci ) Národní provádcí pedpisy je nutno brát v úvahu Izolaní materiál a zpsob upevnní Izolaní výrobek Desky minerální vlny /MW/ - deska TR 15 Stav po dodání: deska Lepicí hmota: THIN-SET SPECIAL Stav po dodání: prášek Postup pípravy: prášek vyžadující pídavek vody 0,24 l/kg Složení: portlandský cement, plnivo o zrnitosti 0-0,5 mm, speciální písady TS SPECIAL lepicí hmota shodného složení a vyrábná shodnou technologií jako THIN SET SPECIAL. Shodné vlastnosti obou výrobk byly proveny identifikaními zkouškami. Stav po dodání: prášek Postup pípravy: prášek vyžadující pídavek vody 0,24 l/kg Složení: portlandský cement, plnivo o zrnitosti 0-0,5 mm, speciální písady Mechanicky kotvicí prvky: Ejotherm STR U (pro tloušku izolantu 100mm použít bez puštní) Ejotherm ST U Bravoll PTH-KZ 60/8-L a, PTH-KZL 60/8-L a fischer Schlagdübel TERMOZ 8N / ,0 5,0 / 3,0 5,0 / / /

4 Strana 4 z 18 ETA-06/0188, vydaného dne Základní vrstva Sklenná síovina Penetraní mezivrstva Konená povrchová úprava THIN-SET SPECIAL Stav po dodání: prášek Postup pípravy: prášek vyžadující pídavek vody 0,24 l/kg Složení: potlandský cement, plnivo o zrnitosti 0-0,5 mm, speciální písady TS SPECIAL tmel základní vrstvy shodného složení a vyrábny shodnou technologií jako THIN- SET SPECIAL. Shodné vlastnosti obou výrobk byly proveny identifikaními zkouškami. Stav po dodání: prášek Postup pípravy: prášek vyžadující pídavek vody 0,24 l/kg Složení: potlandský cement, plnivo o zrnitosti 0-0,5 mm, speciální písady Sklenná síovina (rozmry mížky 3 až 5 mm): R 117 A101 Vertex R 131 A101 Vertex R 117Sch (OMFA) R 122L (OMFA) LUKOFAS-nátr Použití: penetraní nátr základní vrstvy urený pro konené povrchové úpravy LUKOFAS. Penetraní vrstva pipravená k použití. Postup pípravy: needit SCH 02 PENECO Použití: akrylátový penetrátor základní vrstvy urený pro konené povrchové úpravy ECOLOR. Penetraní vrstva pipravená k použití. Postup pípravy: needit SCH PENSIL O Použití: penetraní nátr základní vrstvy urený pro konené povrchové úpravy SILCOLOR R or SILCOLOR O. Penetraní vrstva pipravená k použití. Postup pípravy: needit LUKOFAS - omítka rýhovaná omítka max. velikost zrna 2mm, 3mm Stav po dodání: pasta pipravená k použití Složení: celuló, disperse kopolymeru vinylchloridethylenvinylester, mletý a drcený vápenec, kemiité písky, titanová bloba, biocid, pomocné látky LUKOFAS tíraná omítka tíraná omítka max. velikost zrna 2mm Stav po dodání: pasta pipravená k použití Složení: sms záhustek (celulózy), disperze kopolymeru vinylchloridetylenvinylester, mletý a drcený vápenec, titanová bloba, biocid, pomocné látky 4,0 (suchý) 3,0 / / 0,25 kg/m 2 0,10-0,20 l/m 2 0,15-0,25 kg/m 2 3,70 5,70 dle max. velikosti zrna dle max. velikosti zrna

5 Strana 5 z 18 ETA-06/0188, vydaného dne Píslušenství SCH 82 ECOLOR R akrylátová tíraná omítka max. velikost zrna 2mm, 2,5mm, 3mm SCH 83 ECOLOR O akrylátová rýhovaná omítka max. velikost zrna 1,5mm, 2mm, 2,5mm Stav po dodání: pasta pipravená k použití Složení: sms kameniva, pigment a plniv dispergovaná v kopolymeru styrenakrylátové disperze s písadou aditiv. SCH SILCOLOR R Silikonakrylátová tíraná omítka max. velikost zrna 2mm, SCH SILCOLOR O Silikonakrylátová rýhovaná omítka max. velikost zrna 2mm, Stav po dodání: pasta pipravená k použití Složení: sms kameniv, pigment a plniv dispergovaná v silikonové emulzi s pídavkem styrenakrylátové disperze a aditiv 3,80 5,70 dle max. velikosti zrna Specifikované v odstavci ETAG. Zstává na odpovdnosti držitele ETA. 2 3 dle max. velikosti zrna 3, Zamýšlené použití Tento ETICS EXCEL THERM mineral je uren pro použití jako vnjší tepelná izolace obvodových stn budov. Stny jsou vtšinou vyzdny z (cihel, tvárnic, blok, kamen, atd.) nebo zhotoveny z betonu (provedeného na míst nebo složeny z prefabrikovaných panel). ETICS je navržen tak, aby ze, na níž je aplikován, mla dostatenou tepelnou izolaci. ETICS musí být navržen a proveden podle pokyn držitele ETA pro jejich projektování a montáž. Držitel ETA je fináln zodpovdný systém. Všechny souásti systému musejí být specifikovány držitelem ETA. ETICS je vyroben jako nenosný stavební prvek. Nepsobí pímo ke zvýšení stability zdi, na níž je aplikován, není uren pro jištní vzduchotsnosti stavební konstrukce, ale psobí ke zvýšení odolnosti proti vlivm poasí. Musí jišovat minimální tepelný odpor pes 1,0 m 2 K/W. ETICS mže být použit jak na nových, tak i na stávajících (rekonstruovaných) vertikálních zdech. Mže být také použit na horizontálních nebo naklonných površích, které nejsou vystaveny dešovým srážkám. ETICS jako výrobek musí mít takové vlastnosti, aby stavba, do níž bude budován, pokud bude ádn navržena a provedena, splovala základní požadavky (Smrnice CPD, l. 2.1) Zpsob upevnní a vlastní provádní na stávající obvodovou stnu závisí na vlastnostech podkladu a konkrétních okrajových podmínkách budovy. Musí být vty v úvahu požadavky kap. 4. a 7. a musí být proveden ve shod s národními požadavky. Požadavky dle tohoto Evropského technického schválení ETA jsou loženy na pedpokládané životnosti nejmén 25 let, pedpokladu, že podmínky uvedené v ásti 4.2, 5.1, 5.2 pro balení transport, ukládání, instalace, práv tak jako odpovídající užívání, provádní ádné údržby a oprav jsou plnny. Uvedený údaj

6 Strana 6 z 18 ETA-06/0188, vydaného dne životnosti však nelze sluovat se zárukou výrobce nebo schvalovacího orgánu, ale musí být pouze uvažován jako údaj pro volbu vhodných výrobk ve vztahu k oekávané ekonomicky pimené životnosti díla 2 Charakteristiky výrobku a metody ovování 2.1 Obecn Identifikaní testy a hodnocení vhodnosti ETICSu pro mýšlené použití bylo provedeno dle základních požadavk ve shod s ETA Guidance. 004 týkající se vnjších tepeln izolaních systém s omítkou (nazývaný ETAG 004 v tomto ETA). ETA je vydáno pro ETICS na základ odsouhlasených dat, uložených u Technického a zkušebního ústavu stavebního Praha s.p., které identifikují ETICS, který je hodnocen a posuzován. Zmny ve výrobním procesu nebo sestav ETICS, které by mohly zpsobit neplatnost uložených dat, musí být oznámeny Technickému a zkušebnímu ústavu stavebnímu Praha s.p. pedtím, než budou zmny provedeny. Technický a zkušební ústav stavební Praha s.p. rozhodne, zda takové zmny ovlivní nebo neovlivní ETA a následn platnost CE oznaení na základ ETA a pokud ano, zda další hodnocení a/nebo zmna ETA budou nezbytné. 2.2 Charakteristiky výrobku Reakce na ohe Zkouška byla provedena dle požadavku ETAG (EN , EN 13823, EN ISO ). Zkoušený vnjší tepeln izolaní kompozitní systém (ETICS) byl azen dle reakce na ohe do tídy A2 pi použití všech výrobk z klasifikované skupiny. Doplková klasifikace dle tvorby koue je s2. Doplková klasifikace dle plamenn hoících kapek/ástic je d0. Sestava dle lánku 1.1 Maxim. obsah organických látek v omítkovém systému Deklarovaný obsah retardant ohn v omítkovém systému Evropská klasifikace dle SN EN dle lánku % bez retardant A2 - s2, d0 Oblast pímé a rozšíené aplikace Klasifikace je platná s následujícím vymezením: Podklad betonové a zdné konstrukce pípadn upravené nátrem, nástikem nebo omítkou, bez dutin, resp. se vzduchovými dutinami, které vzniknou pi neceloplošném lepení (lepicí hmota se nanáší na minim. 30% plochy izolaního materiálu dle kvality podkladu a zpsobu lepení, v souladu s dokumentací k výrobku); Zpsoby upevnní mechanické kotvení mechanicky kotvícími prvky pro ETICS s doplkovým lepením hmotou THIN-SET SPECIAL tloušky 10mm, s maximálním obsahem organických látek 1,0% hmot. a s objemovou hmotností 1360 kg/m 3, nanesenou na min. 30% plochy izolaního materiálu Tepeln izolaní materiál jako izolant lze použít MW s následujícími vlastnostmi: tída reakce na ohe A1 nebo lepší tlouška menší než 140 mm

7 Strana 7 z 18 ETA-06/0188, vydaného dne objemová hmotnost 170 kg/m 3 Omítkové systémy výztuž sklovláknitá perlinková tkanina o plošné hmotnosti 160 g/m 2 a obsahu organických látek 22,7% hmot. omítkové systémy bez výztuže nad tepeln izolaním materiálem viz tabulka 2. Tabulka. 2 Vymezení vlastností omítkového systému bez výztuže. základní vrstva Souásti ETICS Tlouška (mm) Max. obsah organických látek (hmot. %) Objemová/plošná hmotnost (kg/m 3 nebo kg/m 2 ) hmota THIN-SET SPECIAL 3 1,0% 1360 kg/m 3 Konené povrchové úpravy disperzní omítkovina rýhovaná i tíraná 1,5-3,0 10% 5,7 k/gm 2 silikonakrylátovová omítkovina rýhovaná i tíraná 2,0 10% 3,8 kg/m 2 Poznámka: Rozdílné tloušky vrstev omítkovin musí být dány pouze velikostí zrna Nasákavost (zkouška vzlínavosti) Základní vrstva THIN-SET SPECIAL nasákavost po 1 hodin < 1 kg/m 2 (viz ETAG 004, l ) nasákavost po 24 hodinách < 0,5 kg/m 2 (viz ETAG 004, l ) Omítkové systémy Tabulka.3 LUKOFAS omítka, max. velikost zrna 3,0 mm Nasákavost po 24 hodinách viz ETAG 004, l < 0.5 kg/m kg/m² X Omítkové systémy: základní vrstva (vetn penetraní vrstvy dle l. 1.1) + povrchové úpravy uvedené dále LUKOFAS tíraná omítka, max. velikost zrna 2,0 mm SCH 82 ECOLOR R, akrylátová omítka tíraná, max. velikost zrna 3,0 mm SCH 82 ECOLOR O, akrylátová omítka rýhovaná, max. velikost zrna 2,5 mm SCH SILCOLOR R, silikonakrylátová omítka tíraná, max. velikost zrna 2,0 mm SCH SILCOLOR O, silikonakrylátová omítka rýhovaná, max. velikost zrna 2,0 mm X X X X X Hygrotermální psobení Zkouška byla provedena na zkušební stn. Pi zkoušce nedošlo k žádné z níže uvedených závad:

8 Strana 8 z 18 ETA-06/0188, vydaného dne odlupování jednotlivých vrstev nebo vznik puchýk jakékoliv povrchové úpravy trhliny sledující svým prbhem spáry mezi deskami izolantu nebo profil spojených se systémem oddlování povrchové úpravy vznik trhlin umožujících pronikání vody do izolaní vrstvy Systém je hodnocen jako odolný proti hygrotermálnímu psobení Odolnost proti mrazu Protože všechny zkoušené povrchové úpravy i základní vrstva prokály nasákavost menší než 0,5 kg/m 2 po 24 hodinách, je možno systém v tchto skladbách považovat mrazuvzdorný Odolnost proti nárazu Výsledky zkoušky odolnosti proti nárazu tvrdého tlesa (3 J a 10 J) a odolnosti proti proražení umožnily následující kategorici systému: Tabulka.4 Omítkové systémy: základní vrstva (vetn penetraní vrstvy dle l. 1.1) + povrchové úpravy LUKOFAS omítka, max. velikost zrna 2,0 mm LUKOFAS tíraná omítka, max. velikost zrna 2,0mm SCH 82 ECOLOR R, akrylátová omítka tíraná, max. velikost zrna 2,0 mm SCH 82 ECOLOR O, akrylátová omítka rýhovaná, max. velikost zrna 1,5 mm SCH SILCOLOR R, silikonakrylátová omítka tíraná, max. velikost zrna 2,0 mm SCH SILCOLOR O, silikonakrylátová omítka rýhovaná, max. velikost zrna 2,0 mm Jednoduchá základní výztuž Kategorie II Kategorie II Kategorie II Kategorie II Kategorie II Kategorie II Propustnost pro vodní páru Tabulka. 5 Omítkové systémy: základní vrstva (vetn penetraní vrstvy dle l. 1.1) + povrchové úpravy uvedené dále LUKOFAS omítka, max. velikost zrna 2,0 mm LUKOFAS omítka, max. velikost zrna 3,0 mm LUKOFAS tíraná omítka, max. velikost zrna 2,0mm SCH ECOLOR R, akrylátová omítka tíraná, max. velikost zrna 2,0 mm SCH ECOLOR R, akrylátová omítka tíraná, max. velikost zrna 2,5 mm SCH ECOLOR R, akrylátová omítka tíraná, max. velikost zrna 3,0 mm Ekvivalentní vzduchová vrstva (m) (pro max. velikost zrna 2,0mm: 0,4) (pro max. velikost zrna 3,0mm: 0,4) (pro max. velikost zrna 2,0mm: 0,4) (pro max. velikost zrna 2,0mm: 0,5) (pro max. velikost zrna 2,5mm: 0,6) (pro max. velikost zrna 3,0mm: 0,6)

9 Strana 9 z 18 ETA-06/0188, vydaného dne SCH ECOLOR O, akrylátová omítka rýhovaná, max. velikost zrna 1,5 mm SCH ECOLOR O, akrylátová omítka rýhovaná, max. velikost zrna 2,0 mm SCH ECOLOR O, akrylátová omítka rýhovaná, max. velikost zrna 2,5 mm SCH SILCOLOR R, silikonakrylátová omítka tíraná, max. velikost zrna 2,0mm SCH SILCOLOR O, silikonakrylátová omítka rýhovaná, max. velikost zrna 2,0mm (pro max. velikost zrna 1,5mm: 0,4) (pro max. velikost zrna 2,0mm: 0,5) (pro max. velikost zrna 2,5mm: 0,5) (pro max. velikost zrna 2,0mm: 0,5) (pro max. velikost zrna 2,0mm: 0,5) Uvolování nebezpených látek Výrobce vydal písemné prohlášení, že vnjší tepeln izolaní kompozitní systém EXCEL THERM mineral spluje ustanovení pokynu H ( harmonizovaný pístup k nebezpeným látkám dle Smrnice pro stavební výrobky revize srpen 2002 ). V souvislosti s tímto lánkem vztahujícím se k nebezpeným látkám v tomto ETA, v nkterých zemích mohou existovat další požadavky aplikovatelné na ETICS a podléhající jejich psobnosti (nap. transponovaná Evropská legislativa a národní zákony, omezení a administrativní naízení). Aby byla splnna ustanovení Smrnice pro stavební výrobky, tyto požadavky potebují doplnit jak, kdy a kde mají být použity Bezpenost v užívání Soudržnost Soudržnost mezi základní vrstvou a MW deskou (TR15) Tabulka.6 Poátení stav < 0,08 MPa Porušení v tepeln izolaním materiálu Kondicionování po hygrotermálních cyklech (na stn) < 0,08 MPa Porušení v tepeln izolaním materiálu po zmrazovacích cyklech (na vzorcích) Zkouška není požadována, protože zmrazovací cykly nejsou nezbytné

10 Strana 10 z 18 ETA-06/0188, vydaného dne Soudržnost mezi lepicí hmotou a podkladem a MW deskou (TR15) Tabulka.7 Poátení stav 48 hod. ponoení ve vod + 2 hod. 23 C/50% rel. vlhkost 48 hod. ponoení ve vod + 7 dní 23 C/50% rel. vlhkost THIN-SET SPECIAL beton 0,25 MPa 0,08 MPa 0,25 MPa MW deska (TR15) < 0,08 MPa porušení v tepeln izolaním materiálu < 0,03 MPa porušení v tepeln izolaním materiálu < 0,08 MPa porušení v tepeln izolaním materiálu ETICS má být instalován na podkladu s použitím lepicí hmoty na minimální ploše 30 % Pevnost upevnní (píný posun) Zkouška není požadována, protože zkoušený systém spluje pedepsaná kritéria: pi tahové zkoušce pi 2 % protažení byly zjištny pouze trhliny o šíce menší nebo rovné 0,2 mm plocha lepení je vtší než 20% pro mechanicky kotvený ETICS s doplkovým lepením Odolnost proti tížení vtrem Bezpenost užívání mechanicky kotveného ETICS s doplkovým lepením pi použití mechanicky kotvicích prvk. Následující hodnoty platí pouze pro kombinaci (obchodní jméno mechanicky kotvicího prvku) / (vlastnosti izolantu MW desky) uvedenou v první ádce každé tabulky. Tabulka.8 Mechanicky kotvicí prvek pro ETICS Obchodní jméno Ejotherm STR U (ETA 04/0023) Ejotherm ST U (ETA 02/0018) Prmr talíe (mm) 60 MW deska Tlouška (mm) 50 Pevnost v tahu kolmo na líc desky (kpa) TR15 Síla pi porušení (kn) Mechanicky kotvicí prvek neumístný ve spárách panelu (zkouška protažení upevovadel ETAG 004, l , schéma 1a) Mechanicky kotvicí prvek umístný ve spárách panelu (zkouška pnovými bloky - ETAG 004, l , schéma 2b) R panel R joint sucha vlhka sucha minimum: 0,532 prmr: 0,561 minimum: 0,230 prmr: 0,260 minimum: 0,391 prmr: 0,421 Mechanicky kotvicí prvek umístný ve spárách panelu (zkouška protažení upevovadel - ETAG 004, art , scheme 2a) R joint vlhka minimum: 0,143 prmr: 0,161

11 Strana 11 z 18 ETA-06/0188, vydaného dne Tabulka.9 Mechanicky kotvicí prvek pro ETICS MW deska Síla pi porušení (kn) Obchodní jméno BRAVOLL PTH-KZ 60/8- L a, PTH-KZL 60/8-L a, (ETA 05/0055) Prmr talíe (mm) 60 Tlouška (mm) Pevnost v tahu kolmo na líc desky (kpa) Mechanicky kotvicí prvek neumístný ve spárách panelu (zkouška protažení upevovadel ETAG 004, art , schéma 1a) Mechanicky kotvicí prvek umístný ve spárách panelu (zkouška pnovými bloky - ETAG 004, art , schéma 2b) Mechanicky kotvicí prvek umístný ve spárách panelu (zkouška protažení upevovadel - ETAG 004, art , scheme 2a) R panel R joint R joint sucha vlhka sucha vlhka 50 TR15 minimum: 0,572 prmr: 0,628 minimum: 0,235 prmr: 0,279 minimum: 0,464 prmr: 0,484 minimum: 0,166 prmr: 0,183 Tabulka.10 Mechanicky kotvicí prvek pro ETICS MW deska Síla pi porušení (kn) Obchodní jméno fischer TERMOZ 8N (ETA 03/0019) Prmr talíe (mm) 60 Tlouška (mm) Pevnost v tahu kolmo na líc desky (kpa) Mechanicky kotvicí prvek neumístný ve spárách panelu (zkouška protažení upevovadel ETAG 004, art , scheme 1a) Mechanicky kotvicí prvek umístný ve spárách panelu (zkouška pnovými bloky - ETAG 004, art , scheme 2b) Mechanicky kotvicí prvek umístný ve spárách panelu (zkouška protažení upevovadel - ETAG 004, art , schéma 2a) Pro všechny výpoty se použije vzorec: R d = R γ panel x n panel + n panel : poet kotev neležících ve spáe (ks/m 2 ) n joint: poet kotev ležících ve spáe (ks/m 2 ) γ: národní bezpenostní koeficient R joint x n joint R panel R joint sucha vlhka sucha vlhka 50 TR15 minimum: 0,589 prmr: 0,636 minimum: 0,245 prmr: 0,263 minimum: 0,430 prmr: 0,461 minimum: 0,173 prmr: 0, Tepelný odpor Prostup tepla podkladové zdi kryté ETICS je vypoten ve shod s normou SN EN ISO 6946: U = U c + χ p. n

12 Strana 12 z 18 ETA-06/0188, vydaného dne Kde: χ p. n je uvažováno do výpotu pouze, pokud je vtší než 0,04 W/(m2.K) U: celkový prostup tepla chránné zdi (W/ (m 2.K)) n: poet mechanicky kotvicích prvk (v izolaním materiálu) na m 2 χ p : vliv místních teplotních most zpsobený mechanicky kotvicími prvky. Dále uvedené hodnoty jsou brány pro výpoet, není-li uvedeno v ETA mechanicky kotvicích prvk jinak: = 0,002 W/K pro kotvicí prvky s nerezovými kovovými šrouby s hlavou potaženou plastickou hmotou a pro kotvy se vzduchovou mezerou nad hlavou šroubu ( χ p. n nedbatelné pro n < 20) = 0,004 W/K pro kotvicí prvky s galvanizovanými kovovými šrouby s hlavou potaženou plastickou hmotou ( χ p. n nedbatelné pro n < 10) = nedbatelné pro kotvicí prvky s plastovými šrouby (vyztuženými nebo nevyztuženými sklennými vlákny ) Uc: prostup tepla aktuální ástí pokryté zdi (vyjma teplotních most) (W/ (m 2.K)) urený následovn: 1 Uc = R + R + R + R + R i render substrate se Kde: R i : tepelný odpor izolaního výrobku (viz CE oznaení ve vztahu k MW dle EN 13162) v (m 2.K)/W R render : tepelný odpor omítky (okolo 0,02 (m 2.K)/W R substrate : tepelný odpor podkladu stavby (beton, cihla ) v (m 2.K)/W R se : vnjší povrchový tepelný odpor v (m 2.K)/W R si : vnitní povrchový tepelný odpor v (m 2.K)/W si Vlastnosti z pohledu odolnosti a udržovatelnosti Zkušenosti z použití ETICS (vložení této ásti není závazné, pokud byly provedeny hygrotermální cykly) Zkoušky hygrotermálních cykl byly provedeny na stn Soudržnost po stárnutí Tabulka.11 Omítkové systémy: základní vrstva (vetn penetraní vrstvy dle l. 1.1) + povrchové úpravy uvedené dále: SILCOLOR R, max. velikost zrna 2,0mm LUKOFAS omítka, max. velikost zrna 2,0mm LUKOFAS tíraná omítka, max. velikost zrna 2,0mm ECOLOR O, max. velikost zrna 2,0mm ECOLOR R, max. velikost zrna 2,0mm SILCOLOR O, max. velikost zrna 2,0mm Zkouška na stn < 0,08 MPa porušení v tepeln izolaním materiálu

13 Strana 13 z 18 ETA-06/0188, vydaného dne Zkoušky souástí Izolaní materiál Desky z minerální vlny s pevností v tahu kolmo k rovin desky min. 15 kpa (TR15) pro mechanicky upevovaný ETICS s doplkovým lepením. Prmyslov vyrábné izolaní desky bez povrchové úpravy s rovnými hranami vyrobené z minerální vlny (MW) podle EN 13162, popisem a vlastnostmi uvedenými dále v tabulce. Tabulka.12 Popis a vlastnosti MW desky (podélná orientace vlákna) pro mechanicky kotvený ETICS s doplkovým lepením Reakce na ohe / EN Eurotída A1 pro objemovou hmotnost maxim. 170 kg/m 3 a tloušku mm Tepelný odpor (m 2.K/W) Definovaný v CE oznaení dle SN EN Tlouška (mm) / EN 823 T5 - (MW-EN 13162) Délka (mm) / EN 822 ± 2 Šíka (mm) / EN 822 ± 1,5 Pravoúhlost (mm) / EN Rozmrová stálost: Rovinnost (mm) / EN Vzhled povrchu Pedepsaná teplota /EN 1604 Pedepsaná teplota a vlhkost /EN 1604 Nasákavost pi ásteném ponoení / EN 1609, EN Propustnost vodní páry faktor difuzního odporu (µ) / EN EN Pevnost v tahu kolmo na líc desky suchých podmínek (kpa) / EN 1607 Pevnost v tahu kolmo na líc desky vlhka (kpa) / ETAG 004 Povrch homogenní a bez výnlk DS(T+) - (MW-EN 13162) DS(TH) - (MW-EN 13162) WS, WL(P) - (MW-EN 13162) max (MW EN TR 15) Pevnost ve smyku (N/mm 2 ) / EN Modul pružnosti ve smyku (N/mm 2 ) / EN , Mechanicky kotvicí prvky Kotvící prvky pro mechanicky kotvený systém s doplkovým lepením pro MW desky (TR15). Tabulka.13 Obchodní název Prmr talíe (mm) Odpor proti vytažení Ejotherm STR U 60 viz ETA 04/0023 Ejotherm ST U 60 viz ETA 02/0018 Bravoll PTH-KZ 60/8-L a, PTH-KZL 60/8-L a 60 viz ETA 05/0055 fischer Schlagdübel TERMOZ 8N 60 viz ETA 03/0019

14 Strana 14 z 18 ETA-06/0188, vydaného dne Povrchová úprava Hodnoty šíky trhlin, stanovené pi tahové zkoušce na proužku základní vrstvy s výztužnou sklovláknitou tkaninou, jsou uvedeny v tabulce 14: Tabulka.14 Druh výztužné sklovláknité tkaniny Velikost Velikost šíky trhliny (mm) protažení ve smru osnovy ve smru útku R 117 A101 Vertex 2,0 0,15 0,20 R 131 A101 Vertex 2,0 0,20 0,20 R 117Sch OMFA 2,0 0,20 0,15 R 122L OMFA 2,0 0,20 0, Výztužná sklovláknitá tkanina Tabulka.15 Druh výztužné sklovláknité tkaniny Pomrná síla po stárnutí proti stavu po dodání: % ve smru osnovy Odolnost alkáliím ve smru útku Síla po stárnutí (N/mm) ve smru osnovy ve smru útku R 117 A101 Vertex R 131 A101 Vertex R 117Sch OMFA R 122L OMFA Hodnocení a prokazování shody a CE oznaení 3.1 Systém prokazování shody V souladu s rozhodnutím Evropské komise 97/556/ES ve znní 2001/596/ES platí systém prokazování shody 2+. Tento systém je popsán ve smrnici Rady 89/106/EHS Píloha III, 2 (ii) jako první možnost takto: Prohlášení o shod ETICS vydané výrobcem ložené na: a) Úkoly pro výrobce: (1) Poátení zkoušky typu ETICS a souástí systému, (2) ízení výroby u výrobce, (3) Zkoušení vzork odebraných ve výrobn podle pedepsaného plánu zkoušek. b) Úkoly pro notifikovanou osobu: (4) Certifikace systému ízení výroby u výrobce na základ: poátení inspekce v míst výroby a ízení výroby u výrobce, prbžného dohledu, posuzování a schvalování ízení výroby u výrobce.

15 Strana 15 z 18 ETA-06/0188, vydaného dne Odpovdnosti Úkoly výrobce ízení výroby u výrobce Výrobce musí provádt neustálé vnitní ízení výroby. Všechny údaje, požadavky a opatení pijaté výrobcem musí být systematicky dokumentovány formou písemných instrukcí a postup, vetn záznam všech operací a jejich výsledk. Systém ízení výroby musí jišovat, že výrobek je ve shod s tímto Evropským technickým schválením. Výrobce mže používat pouze výchozí materiály/suroviny/základní materiály (jako odpovídající) stanovené v technické dokumentaci tohoto Evropského technického schválení. Držitel ETA se ujistí, že pro souásti ETICS, které sám nevyrábí a pro provedení celkové sestavy ETICS do stavby, systém ízení výroby (FPC) provádný jinými výrobci dává záruku shody výrobku s Evropským technickým schválením. ízení výroby u výrobce (FPC) a opatení (pedpisy) vydaná držitelem ETA pro souásti, které sám nevyrábí, musí být v souladu s "Plánem zkoušek 6, vztahujícímu se k Evropskému technickému schválení ETA 06/0188 vydanému , který je souástí technické dokumentace tohoto Evropského technického schválení. "Plán zkoušek" je stanoven v kontextu se systémem ízení výroby, provádným výrobcem a je uložený v TZÚS Praha, s.p. - poboka eské Budjovice. Výsledky provádní ízení výroby u výrobce musí být znamenávány a vyhodnocovány dle ustanovení uvedených v "plánu zkoušek 6 " Další úkoly výrobce Výrobce musí pojit, na základ smlouvy, píslušnou osobu (osoby), která je (jsou) notifikována pro úkoly uvedené v sekci 3.1. v oblasti ETICS, aby mohla (mohly) provádt innosti stanovené v sekci 3.3. Za tímto úelem, "plán zkoušek 6 " uvedený v sekci a musí být pedán výrobcem pojené notifikované osob nebo osobám. Pro poátení zkoušení typu (v pípad systému 2+) mohou být použity výsledky zkoušek provádných jako souást hodnocení pro Evropské technické schválení, pokud nedošlo ke zmnám ve výrobní lince nebo ve výrobn. V tom pípad nezbytné poátení zkoušení typu musí být odsouhlaseno mezi TZÚS Praha, s.p. - pobokou eské Budjovice a píslušnou notifikovanou osobou. Výrobce musí vydat ES prohlášení o shod, které stanoví, že stavební výrobek je ve shod s ustanoveními Evropského technického schválení ETA-06/0188 vydaného Poátení zkoušení typu uvedené výše mže být výrobcem pevto pro toto prohlášení Úkoly notifikovaných osob Notifikovaná osoba (osoby) musí vykonávat: poátení inspekce v míst výroby a ízení výroby u výrobce Notifikovaná osoba musí zjistit, zda v souladu s plánem zkoušek výrobna (zejména mstnanci a výrobní ízení) a systém ízení výroby u výrobce (FPC) jsou 6 Plán zkoušek je uložen v TZÚS Praha, s.p. poboka eské Budjovice a je pedáván pouze notifikovaným osobám pojeným v procesu posuzování shody

16 Strana 16 z 18 ETA-06/0188, vydaného dne schopny jistit plynulou a ádnou výrobu souástí podle specifikací uvedených v odstavci 2 tohoto ETA. Prbžný dohled, posuzování a schvalování systému ízení výroby u výrobce Notifikovaná osoba musí provést dohled ve výrobn: nejmén dvakrát rok. Po zkušební dob mže být po dohod mezi TZÚS Praha s.p. - pobokou eské Budjovice a notifikovanou osobou pojenou v tomto procesu, tato etnost zredukována na jedenkrát ron, nebo nejmén jedenkrát rok u výrobce, který má systém ízení výroby (FPC) respektující EN ISO 9001 pokrývající výrobu souástí ETICS. Musí být oveno, že systém ízení výroby u výrobce (FPC) a stanovený automatizovaný výrobní proces jsou udržovány v souladu s plánem zkoušek 6. Tyto úkoly musí být provádny ve shod s opateními stanovenými v "plánu zkoušek 6 " vztahujícímu se k Evropskému technickému schválení ETA-06/0188 vydanému dne Notifikovaná osoba (osoby) musí jistit své innosti uvedené výše a obdržené výsledky a závry uvést v písemné zpráv. Notifikovaná osoba pojená do procesu výrobcem musí vydat certifikát ízení výroby u výrobce (FPC) osvdující shodu s ustanoveními tohoto Evropského technického schválení. V pípadech, kde ustanovení Evropského technického schválení a "plánu zkoušek" nejsou dlouhodob plnna, notifikovaná osoba musí odebrat certifikát shody a neprodlen informovat TZÚS Praha, s.p. - poboku eské Budjovice. 3.3 CE oznaení Oznaení CE musí být pipevnno na vlastním výrobku, nebo na štítku pipojeném k nmu, na jeho obalu nebo na obchodních dokladech doprovázejících souásti ETICS. Písmena "CE" musí být doplnna íslem notifikované osoby a následnými doplujícími informacemi: název nebo identifikaní znaka a adresa držitele ETA, poslední dv íslovky roku, ve kterém bylo oznaení CE pipojeno, íslo certifikátu ízení výroby (FPC) íslo Evropského technického schválení, obchodní název ETICS, íslo ETAG. 4 Pedpoklady, nichž byla pízniv posouzena vhodnost výrobku pro mýšlené použití 4.1 Výroba Evropské technické schválení je vydáno pro ETICS na základ schválených údaj/informací uložených v Technickém a zkušebním ústavu stavebním Praha, s.p. poboka eské Budjovice, které identifikují pedmtný ETICS. Zmny ETICS nebo výrobního procesu, jejichž následkem by mohla být nesprávnost tchto uložených údaj/informací, musí být notifikovány Technickému a zkušebnímu ústavu stavebnímu Praha, s.p. - poboce eské Budjovice díve než budou zmny provedeny. Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. - poboka eské Budjovice rozhodne, jestli tyto

D.1.1 a) Technická zpráva

D.1.1 a) Technická zpráva Zakázka íslo: 2014-000813-LisO D.1.1 a) Technická zpráva PROJEKT OPATENÍ PRO SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁRONOSTI OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLA LHOTECKÁ. P. 270, 271 257 08 NAERADEC Zpracováno v období: únor 2014 Vypracoval:

Více

Autorizovaná osoba 204 podle rozhodnutí ÚNMZ č. 29/2006 Pobočka 0200 České Budějovice

Autorizovaná osoba 204 podle rozhodnutí ÚNMZ č. 29/2006 Pobočka 0200 České Budějovice Autorizovaná osoba 204 rozhodnutí ÚNMZ č. 29/2006 Pobočka 0200 České Budějovice vydává ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném

Více

Plastová okna a dvee

Plastová okna a dvee Montážní píruka Plastová okna a dvee íjen 2005 Spolenost pro kvalitu plastových okenních systém v rámci Svazu pro kvalitu plastových výrobk (zapsaná spolenost) znaka kvality plastových výrobk Montážní

Více

ZDNÉ KONSTRUKCE VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN ING. ROSTISLAV JENEŠ, ING. BOŽENA PODROUŽKOVÁ M01 ZÁKLADY NAVRHOVÁNÍ FAKULTA STAVEBNÍ

ZDNÉ KONSTRUKCE VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN ING. ROSTISLAV JENEŠ, ING. BOŽENA PODROUŽKOVÁ M01 ZÁKLADY NAVRHOVÁNÍ FAKULTA STAVEBNÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. ROSTISLAV JENEŠ, ING. BOŽENA PODROUŽKOVÁ ZDNÉ KONSTRUKCE M01 ZÁKLADY NAVRHOVÁNÍ STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Zdné

Více

Deutsches Institut für Bautechnik

Deutsches Institut für Bautechnik Deutsches Institut für Bautechnik Ústav veřejného práva Kolonnenstr. 30 L 10829 Berlin Německo Tel.: +49(0)30 787 30 0 Fax: +49(0)30 787 30 320 E-mail: dibt@dibt.de Internet: www.dibt.de Ermächtigt und

Více

SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY

SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY 1.1. Objednatel: Msto Vimperk Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk I: 002 50 805 DI: CZ00250805 Penžní ústav: Komerní banka a.s., expozitura Vimperk íslo útu: 9021 722281/0100

Více

Pokyny pro navrhování ETICS

Pokyny pro navrhování ETICS Pokyny pro navrhování ETICS Tyto pokyny slouží jako předpis k navrhování vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (dále jen ETICS) MAMUT-THERM P, MAMUT-THERM C s tepelnou izolací z pěnového polystyrenu

Více

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel V Ý Z K U M N Ý Ú S T A V M A L T O V I N P R A H A spol. s r.o. Na Cikánce 2, Praha 5 - Radotín, PSČ 153 00 Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel Identifikační údaje Název organizace: Výzkumný

Více

Srpen/Prosinec 2008 ÁST TETÍ MATERIÁLOVÁ PRAVIDLA

Srpen/Prosinec 2008 ÁST TETÍ MATERIÁLOVÁ PRAVIDLA ÁST TETÍ MATERIÁLOVÁ PRAVIDLA 1 2 I. Výzbroj a vybavení šermí Kapitola 1 Výzbroj Charakteristiky shodné pro všechny zbran. m.1 1 Existují ti typy zbraní: fleret, kord a šavle. 2 Všechny zbran smjí být

Více

DIVIZE POVRCHOVÉ ÚPRAVY KATALOG ETICS & MONTÁŽNÍ NÁVOD

DIVIZE POVRCHOVÉ ÚPRAVY KATALOG ETICS & MONTÁŽNÍ NÁVOD DIVIZE POVRCHOVÉ ÚPRAVY KATALOG ETICS & MONTÁŽNÍ NÁVOD OBSAH produkty a příslušenství pro ETICS OBSAH OBSAH OBSAH montážní návod OBSAH str. ČASOVÝ HARMONOGRAM PRACÍ...11 1 SKLADBA SYSTÉMU ETICS...13 15

Více

Evropské technické schválení

Evropské technické schválení Ermächtigt und notifiziert gemäß Artikel 10 der Richtlinie des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über Bauprodukte (89/106/EWG) Evropské

Více

POKYNY PRO NAVRHOVÁNÍ vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů stomixtherm alfa a stomixtherm beta

POKYNY PRO NAVRHOVÁNÍ vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů stomixtherm alfa a stomixtherm beta Stránka 1 z 13 Tento dokument slouţí jako předpis k provádění (montáţi) (dále jen ETICS nebo systémy) stomixtherm alfa s tepelnou izolací z pěnového polystyrenu (EPS) a stomixtherm beta s tepelnou izolací

Více

TEPELNĚ IZOLAČNÍ SYSTÉMY REVCO TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS TECHNICKÉ DETAILY PŘÍLOHY

TEPELNĚ IZOLAČNÍ SYSTÉMY REVCO TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS TECHNICKÉ DETAILY PŘÍLOHY TEPELNĚ IZOLAČNÍ SYSTÉMY REVCO REVCOVER P a REVCOVER M TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS TECHNICKÉ DETAILY PŘÍLOHY Obsah 1. Kompozitní tepelně izolační systémy (ETICS) REVCOVER 1.1. Použití systémů 1.2. Popis systémů

Více

Technologický předpis pro odborné provedení ETICS

Technologický předpis pro odborné provedení ETICS Technologický předpis pro odborné provedení ETICS P Podmínky použití kontaktního zateplovacího systému musí být v souladu s projektovou dokumentací pro provedení systému, jejíž součástí je i výběr systému

Více

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy !" NejTV a.s. se sídlem Francouzská 75/4 120 00 Praha 2 I: 28128338, DI: CZ28128338, Zastoupená: Nicolasem Boissinem, pedsedou pedstavenstva zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze,

Více

Technologický předpis. Pro kontaktní zateplovací systém Murexin. ESS EPS-F a Murexin ESS Minerál. Murexin Energy Saving System

Technologický předpis. Pro kontaktní zateplovací systém Murexin. ESS EPS-F a Murexin ESS Minerál. Murexin Energy Saving System . Technologický předpis Pro kontaktní zateplovací systém Murexin ESS EPS-F a Murexin ESS Minerál Murexin Energy Saving System 1 Obsah 1. Všeobecné údaje 1.1. Definice a názvosloví 3 1.2. Druhy zateplovacích

Více

DOKUMENTACE ISM. P íru ka ISM ISM 01. Geodetická kancelá, která m í cokoliv...

DOKUMENTACE ISM. P íru ka ISM ISM 01. Geodetická kancelá, která m í cokoliv... DOKUMENTACE ISM Píruka ISM ISM 01 Typ dokumentace: Interní Verze: 01 Zpracoval : MIS Platnost od: 1.1.2009 Schválil : vedení spolenosti Výtisk.: Ostatní informace: Ped použitím dokumentu si podle ísla

Více

Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Pedmt úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Pedmt úpravy 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. kvtna 2001 o odpadech a o zmn nkterých dalších zákon ve znní zákon. 477/2001 Sb.,. 76/2002 Sb.,. 275/2002 Sb.,. 320/2002 Sb.,. 356/2003 Sb.,. 167/2004 Sb.,. 188/2004 Sb.,.

Více

KAPITOLA 18 BETON PRO KONSTRUKCE

KAPITOLA 18 BETON PRO KONSTRUKCE MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ KAPITOLA 18 BETON PRO KONSTRUKCE Schváleno: MD-OPK č. j. 474/05-120-RS/1 ze dne 29. 8. 2005 s

Více

ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY KVK THERM TECHNOLOGICKÝ POSTUP ZATEPLOVACÍ TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY

ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY KVK THERM TECHNOLOGICKÝ POSTUP ZATEPLOVACÍ TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY KVK THERM TECHNOLOGICKÝ POSTUP ZATEPLOVACÍ TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY KvK therm obsah 1. pokyny pro montáž zateplovacího systému KvK therm eps a KvK therm mw... 4 1.1 Obecné podmínky

Více

Montážní návod pro vnější kontaktní zateplovací systém

Montážní návod pro vnější kontaktní zateplovací systém Montážní návod pro vnější kontaktní zateplovací systém MISTRAL TECTOTHERM EPS 2012 a MISTRAL TECTOTHERM MW 2012 Pokyny výrobce ETICS pro montáž systémů MISTRAL TECTOTHERM EPS 2012 s izolantem z expandovaného

Více

EMPLA, spol. s. r. o. Hradec Králové

EMPLA, spol. s. r. o. Hradec Králové EMPLA, spol. s. r. o. Hradec Králové Výzkum, vývoj a realizace technologií pro ochranu prostedí a zdraví Ozznámeení í zzámrru dlee zzákona.. 100/ /2001 Sb..,, o possuzzovvání í vvl livvu na žži ivvot tníí

Více

Zateplovací systémy EKO-STZ ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP. COLORLAK, a.s.

Zateplovací systémy EKO-STZ ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP. COLORLAK, a.s. Zateplovací systémy EKO-STZ ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP COLORLAK, a.s. ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE ZATEPLOVACÍCH SYSTÉMŮ EKO-STZ S poctivostí nejdál dojdeš. české přísloví Tento technologický

Více

Závazný technologický postup montáže zateplovacích systémů EKO-STZ

Závazný technologický postup montáže zateplovacích systémů EKO-STZ Závazný technologický postup montáže zateplovacích systémů EKO-STZ 1 Tento technologický postup je obecně závazný pro navrhování a aplikaci kontaktních zateplovacích systémů EKO-STZ a stanovuje rozsah

Více

2.4.7. Informaní a propaganí akce

2.4.7. Informaní a propaganí akce Chotilsko, kde bylo teba vyezat náletové deviny na hrázích místních rybník, vyistit a proezat cesty a aleje v Sejcké Lhot, Mokrsku, Prostední Lhot a v dalších ástech této rozlehlé obce. Starostové i místní

Více

MSTSKÝ ÚAD ROUDNICE n.l Karlovo námstí 21, Roudnice n.l. 413 21 Tel. 416850111, Fax. 416850171 STAVEBNÍ ÚAD ROZHODNUTÍ

MSTSKÝ ÚAD ROUDNICE n.l Karlovo námstí 21, Roudnice n.l. 413 21 Tel. 416850111, Fax. 416850171 STAVEBNÍ ÚAD ROZHODNUTÍ MSTSKÝ ÚAD ROUDNICE n.l Karlovo námstí 21, Roudnice n.l. 413 21 Tel. 416850111, Fax. 416850171 STAVEBNÍ ÚAD Datum: 26.9.2011 Spis.zn.: SU/53448/2011/Št.j.: SU/65748/2011 Vyizuje : Ivana Štréblová EZ Distribuce,

Více

Baumit Tepelně izolační systémy. Technologický předpis

Baumit Tepelně izolační systémy. Technologický předpis Baumit Tepelně izolační systémy Technologický předpis Úspora až 50 % ceny energií Osvědčená a cenově příznivá řešení Odstranění tepelných mostů Optimální stavebně fyzikální vlastnosti Březen 2011 www.baumit.cz

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT CENY BYTU Z

Více

Pedpis o bezpenosti a ochran zdraví pi práci

Pedpis o bezpenosti a ochran zdraví pi práci e s k é d r á h y D Op l6 Pedpis o bezpenosti a ochran zdraví pi práci Schváleno rozhodnutím generálního editele eských drah, a.s. dne 26. 10. 2005.j. 59 875/2005-O10 Úinnost od 1. 4. 2006 OBSAH 2 strana

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 3: Analýza projektového zámru Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojištní záí 2007. JUDr.

Více