Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013. Mgr. Hana Bajnárková ředitelka ZŠ a MŠ Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013 Strana 1 (celkem 21)

2 OBSAH 1. Základní údaje o škole Přehled oborů vzdělávání - učební plány Personální zabezpečení činnosti školy Zápis k povinné školní docházce, přijímací řízení Výsledky vzdělávání Prevence sociálně patologických jevů Další vzdělávání pedagogických pracovníků Mimoškolní aktivity, prezentace školy na veřejnosti Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Základní údaje o hospodaření školy Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Předkládané a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů Spolupráce s odborovou organizací a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013 Strana 2 (celkem 21)

3 Přílohy výroční zprávy 2012/2013 : Příloha č. 1 Přehled učebních plánů Příloha č. 2 Přehled klasifikace školy Příloha č. 3 Zpráva o hospodaření školy Příloha č. 4 Přehled soutěží a akcí Příloha č. 5 Zpráva o podávání informací Příloha č. 6 Zpráva z testování Příloha č.7 Prevence sociálně patologických jevů - programy Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013 Strana 3 (celkem 21)

4 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/ Základní údaje o škole Název školy: Sídlo : Základní škola a Mateřská škola Bílovec, Komenského 701/3, příspěvková organizace Komenského 701/3, Bílovec Právní forma : příspěvková organizace IČO : IZO školy : Zřizovatel : Město Bílovec, okres Nový Jičín Právní forma : obec Ředitelka školy: Mgr. Hana Bajnárková Součástí školy : Základní škola Mateřská škola Školní družina Školní jídelna Školní jídelna -výdejna Tel./fax : Při škole je zřízena devítičlenná školská rada se svými legislativními pravomocemi ( 167, zákona č.561/2004 Sb. v platném znění). Zároveň při škole pracuje rada rodičů, která se aktivně zapojuje do dění školy. Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013 Strana 4 (celkem 21)

5 Charakteristika školy Základní škola a Mateřská škola Bílovec, Komenského 701/3 je příspěvkovou organizací. Areál školy byl slavnostně otevřen v roce Je to úplná škola s devíti postupnými ročníky. Kapacita školy je 750 žáků, není plně využita, což umožňuje optimální využití odborných učeben. Škola je bezbariérová. Budova základní školy je situována v dolní části města s dobrou dostupností autobusové i vlakové dopravy. Škola je spádovou školou pro některé okolní neúplné školy. Areál školy je rozdělen na hlavní budovu a budovu B. U areálu školy se nachází několik parkovišť pro potřeby zaměstnanců, rodičů a pro využití při sportovních akcích. Hlavní budova slouží celému druhému stupni, 3-5 třídám prvního stupně. V této budově sídlí vedení školy, jsou zde odborné učebny a kabinety se sbírkami včetně dvou učeben výní techniky. Nachází se zde také školní jídelna s vlastní kuchyní. Školní kuchyň je zařízena moderním gastro vybavením. Je zaveden čipový systém evidence strávníků s možností výběru dvou jídel. Škola využívá Ford Tranzit na rozvoz stravy. Školní jídelna s kuchyní zajišťuje kromě obědů také pitný režim, nabídku svačinek a je zapojena do projektu Ovoce do škol a Mléko do škol. Dvě tělocvičny hala a malá tělocvična (zrekonstruována) včetně šaten a kompletního sociálního zázemí slouží potřebám školy i veřejnosti. Hala byla převedena do správy školy od března Pro oddych i aktivní vyžití ve volných chvílích mohou žáci využívat při hezkém počasí školní atria se zabudovanými stoly pro stolní tenis. Budova B (nachází se asi 60m od hlavní budovy), zde jsou umístěny nižší třídy prvního stupně, školní družina, výdejna stravy s jídelnou a školní zahrada, která slouží dětem ŠD i pro výuku a oddych dětí mladšího školního věku. Školní družina vzhledem k počtu žáků, kteří ji navštěvují, využívá prostory kmenových tříd 1. stupně v budově. Na prvním stupni byly dvě třídy v ročníku, pouze v pátém ročníku byly tři třídy, na druhém stupni bylo po třech paralelních třídách. Od šestého ročníku nabízí škola rozšířenou výuku tělesné výchovy se zaměřením na fotbal a volejbal. Modernizované vnitřní prostory jsou maximálně využívány ve výuce, v rámci školní družiny i k mimoškolním aktivitám. Ve všech učebnách se již nachází nastavitelný nábytek, většina tříd na 1. i 2.stupni je vybavena interaktivní tabulí a technikou připojenou ke školní síti. V rámci projektu byly pořízeny moderní pomůcky pro výuku. Žáci využívají odborné učebny fyziky a chemie, přírodopisu, dvě učebny jazyků včetně odborného vybavení pro pedagoga i žáky a instalace interaktivních výukových pomůcek, dvě odborné PC učebny, včetně vybavení učitelského pracoviště multimediální interaktivní technikou a PC technikou a kompletních PC žákovských pracovišť. Součástí školy je malotřídní škola ve Staré Vsi s kapacitou 50 žáků a čtyři mateřské školy, dvě na území města, MŠ na ul.zahradní a Svobodově, dvě v místních částech MŠ Bravinné a MŠ Stará Ves s celkovou kapacitou 128 dětí. Od se celková kapacita v MŠ navýšila na 135 dětí. Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013 Strana 5 (celkem 21)

6 Malotřídní škola ve Staré Vsi je malá rodinná škola, která se nachází uprostřed vesnice blízko autobusové zastávky. Má k dispozici dvě třídy se dvěmi postupnými ročníky, vlastní místnost na cvičení, výdejnu obědů s jídelnou, MŠ a ŠD ( 1 oddělení), školní zahradu. 2. Přehled oborů vzdělávání Dlouhodobá koncepce školy odpovídá zásadám a cílům vzdělávání uvedeným v zákoně 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon). Výuka pokračovala ve školním roce 2012/2013 dle Školního vzdělávacího programu s rozvojem sportu ve třídách ( VI.B, VII.B, VIII.B a IX.B). Naše škola uplatňuje ve výuce zdravý styl života, zdůrazňuje propojenost světa, ukazuje nové pohledy, bojuje proti předsudkům a nabízí mnoho pohledů k zamyšlení. Ve výchovně vzdělávací činnosti se zaměřujeme na rozvoj kompetencí důležitých pro život, důraz klademe na poskytování poznatků, získávání informací a jejich třídění, vyhodnocování, propojování a zpracovávání. Rozvíjíme komunikativnost, práci v týmu, řešení problémů. Prioritou je zapojování dětí do tzv. zdravých aktivit s cílem předcházet negativním jevům. Ve školním roce 2012/2013 jsme v prvních až devátých třídách vyučovali podle svého vlastního Školního vzdělávacího programu, který prezentujeme rodičům i široké veřejnosti. ŠVP je tak jedním základním profilačním prvkem. Ve výuce jsme využívali moderní učebnice, které vyžadují kreativní přístup učitelů i žáků. Podoba našeho ŠVP je kladně hodnocena také rodiči žáků, o čemž nejlépe svědčí zájem o přijetí žáků do naší školy. Projektové dny motivovaly žáky, vedly je ke smysluplným činnostem a byly přínosem pro jejich rozvoj osobnosti. Dostatek vzdělávacích příležitostí našli žáci v zapojení do různých soutěží a olympiád. Ve výuce jsme využívali dle finančních možností moderní pomůcky, interaktivní tabule, programy na počítačích. Žáci a organizace školy: Počet žáků I. stupeň II. stupeň Celkem k Průměrný žáků na třídu I. stupeň II. stupeň Škola Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013 Strana 6 (celkem 21)

7 23,091 21,583 22,304 Škola měla celkem 513 žáků, 23 tříd ( 11 na I.st. a 12 na II.st.), dojíždělo 192 žáků. Elokované pracoviště ZŠ Stará Ves měla 24 žáků ve dvou třídách ( každá po 2 ročnících). Školní družina prováděla svoji činnost ve 4 odděleních ze žáků ročníku. Dvě vychovatelky pracovaly na celý úvazek, dvě na částečný. Oddělení byla umístěna v budově B. Na elokovaném pracovišti ve Staré Vsi měla školní družina jedno oddělení s pracovnicí na částečný úvazek. Při ZŠ je zřízena školní jídelna s kapacitou 1000 strávníků. Ve šk. roce 2012/2013 se stravovalo celkem 663 stravovaných, z toho 85 dětí z I.st ze ZŠ z Bílovce a okolí., 253 dětí z II.st., 50 pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců ZŠ a MŠ. V jídelně se dále stravovalo přibližně 275 cizích strávníků. Mimo stravování jídelna zajišťovala rozvoz 212 obědů a navíc připravila denně 155 svačin pro žáky ZŠ včetně nápoje. Zavedené čipy se osvědčily, strávníci si mohou vybírat ze dvou jídel a přihlášky a odhlášky obědů lze zadávat přes internet nebo na terminále ve školní jídelně. Do naší školy přicházejí každoročně žáci ze spádových ZŠ I.st. ze Staré Vsi, Bílova, Slatiny, Velkých Albrechtic, dále ze spádových obcí, kde není ZŠ ( Bravinné a Nové Dvory, Ohrada, Výškovice). Řada žáků každý rok přichází do sportovních tříd i ze vzdálenějších obcí a sousedních měst ( např. Studénka, Příbor, Mošnov Klimkovice, Ostrava, Nový Jičín a další). Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami K bylo ve škole evidováno 46 žáků se zdravotním postižením. Na základě žádostí podaných rodiči a po vyšetření a doporučení PPP jsme rozhodli ve správním řízení o zařazení 16 žáků do režimu speciálního školství s výukou podle individuálního vzdělávacího plánu. Tito žáci byli rozděleni do skupin pro nápravnou péči, která probíhala pravidelně pod vedením proškolených pedagogických pracovníků v úzké spolupráci s rodiči a pedagogickou poradnou nebo speciálně pedagogickým centrem. Žáci s individuálními plány podle ročníků: Ročník Počet žáků Žáci mimořádně nadaní: Dva žáci byli mimořádně nadaní. Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013 Strana 7 (celkem 21)

8 Přehled učebních plánů Vyučovalo se podle učebních dokumentů Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j. ŘED 401/ ročník Příloha č. 1 této zprávy Hodnocení realizace ŠVP ve školním roce 2012/2013 Na škole pracuje zástupkyně ředitele jako jediná koordinátorka ŠVP Práce související s tvorbou a úpravou ŠVP: konzultace s kolegy při přípravě tematických plánů na začátku školního roku úprava a přetisk ŠVP v souvislosti se změnami RVP pro ZV od šk. roku 2013/14: úprava učebního plánu 2. stupně přesun 2. cizího jazyka mezi povinné předměty úprava úvodních kapitol úprava učebních osnov dle upraveného RVP zařazení Dopravní výchovy a Ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí do ŠVP v rámci zkvalitnění výběru povolání zařazujeme do pracovních činností volbu povolání zařazení finanční gramotnosti do jednotlivých předmětů zařazení nových příloh do ŠVP o Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí o Standardy o Dopravní výchova o Plán environmentální výchovy Plán ŠD Košík plný překvapení Plán adaptačních kurzů shromažďování požadavků k dílčím úpravám ŠVP na základě zkušeností z výuky příprava nabídky volitelných předmětů pro žáky 2. stupně na příští školní rok Volitelné předměty 6. B, 7.B, 8.B, 9.B - Sport 7. A,C - Svět ve kterém žijeme, Druhý cizí jazyk 8. A, C Svět ve kterém žijeme, Druhý cizí jazyk 9. A,C - Svět ve kterém žijeme, Druhý cizí jazyk Nové předměty, které jsme do ŠVP zařadili Základy administrativy Volba povolání Finanční gramotnost Programování Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013 Strana 8 (celkem 21)

9 3. Personální zabezpečení školy Od se změnilo celé vedení školy. Na základě konkurzního řízení byla jmenována do funkce ředitelky školy Mgr. Hana Bajnárková. Ve vedení školy pracují dva zástupci pověření vedením. - I.st. a elokovaných pracovišť Mgr. Renata Mikolašová - II.st Mgr. Ivo Melecký Od odešla do starobního důchodu výchovná poradkyně. Výchovnou a kariérovou poradkyní se stala Mgr. Jana Kubíčková. Ve škole pracuje širší vedení. Pedagogičtí pracovníci Věková struktura pedagogických pracovníků věk Méně než a více z toho důchodci Průměrný věk pedagogických pracovníků: 43,3 Kvalifikace pedagogických pracovníků Kvalifikovaní pracovníci Kvalifikovaní v % Nekvalifikovaní pracovníci Nekvalifikovaní v % I. stupeň ,00% 0 0% II. stupeň 23 95,83% 1 4,16% Asistenti pedagoga Vychovatelé školní družiny 2 100% 0 0% 4 100% 0 0% Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013 Strana 9 (celkem 21)

10 Ve škole pracovalo 33 pedagogických pracovníků, 2 pedagogičtí asistenti a 4 vychovatelky ŠD. Na I.st. učilo 12 pedagogů, na II. st. 22 pedagogů ( včetně vedení ZŠ), z toho 1 důchodce s částečným úvazkem ( zástup za MD). Na I.st. vyučovalo 11 plně aprobovaných pracovnic. Na II.st. učil 1 neaprobovaný učitel Tv. Na elokovaném pracovišti ve Staré Vsi pracovaly 2 plně aprobované pracovnice a 1 aprobovaná vychovatelka ŠD s částečným úvazkem. Na naší ZŠ pracovaly ve ŠD 4 pracovnice aprobované 2 s plnými úvazky a dvě s částečným. Předmět Tv ve třídách s rozšířenou výukou učili učitelé plně aprobovaní a metodicky zkušení. Rozšířená výuka formou nepovinného předmětu ZTv byla rovněž zabezpečena aprobovanými učiteli Tv. Žákům se SVP se věnovali 4 učitelé se vzděláním pro žáků se SVP Ve škole dále pracovali : 1 výchovný poradce : pro volbu povolání, pro děti se SVP 2 koordinátoři ICT 1 koordinátor EVVO 1 koordinátorka ŠVP Provozní pracovníci Ve školní jídelně pracovalo celkem 12 pracovníků. V počtu je uvedena i vedoucí ŠJ, 1 administrativní pracovnice a 1 řidič pro rozvoz stravy do MŠ a spádových ZŠ. Ve škole zabezpečují provoz dva TH pracovníci hospodářka školy ekonom a administrativní pracovnice Osm provozních zaměstnanců ( 1 školník a 4 uklízečky na hlavní budově, 1 školník / i pro všechny MŠ a ZŠ ve Staré Vsi / a 2 uklízečky na budově B) Mateřské školy. elokovaná pracoviště MŠ Bravinné - 2 pedagogické pracovnice na plný úvazek 1 správní a topič, 25 dětí MŠ Svobodova - 3 pedagogické pracovnice, 2 správní, 40 dětí MŠ Stará Ves - 1 pedagogická pracovnice, 1 ped.prac. na částečný úvazek13 dětí MŠ Zahradní - 4 pedagogické pracovnice, 2 správní, 50 dětí Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013 Strana 10 (celkem 21)

11 4. Přijímací řízení žáků 1. a 9. třídy Výsledky zápisů do prvních tříd Počet dětí u zápisu do prvních tříd Počet prvních tříd Počet přijatých dětí Odmítnuto z důvodu kapacity Počet odkladů Do prvního ročníku - dvě třídy pro šk.r. 2012/2013 nastoupilo 51 dětí. Zápis žáků do prvních tříd pro školní rok 2013/2014 proběhl Zapsáno bylo celkem 59 dětí, z toho o odklad povinné školní docházky o 1 rok požádali při zápisu zákonní zástupci dětí, dodatečně 12. Ve správním řízení jim bylo vyhověno. Do 1. tříd pro šk.r. 2013/2014 bylo přijato 44 dětí ( 1 dítě odešlo do ZŠ Stará Ves, 2 přišly z jiných škol). Žáci, kteří mají zájem o sport jsou průběžně vybíráni již od prvních tříd na základě zájmů a zkoušek tělesných schopností. Od šestého ročníku jsou pak tito žáci zařazeni do sportovních tříd( v každém ročníku jedna). Výsledky přijímacích řízení, počty přijatých žáků Víceletá gymnázia z pátého ročníku ze sedmého ročníku leté střední školy střední školy maturitní obory střední školy nematuritní obory celkem Počet žáků, kteří ukončili školní docházku v 9. ročníku 54 v 8. ročníku 1 Poprvé letos proběhla výuka předmětu Volba povolání v 8. ročníku s velmi pozitivními ohlasy rodičů. Žákům byla s doporučena individuální návštěva IPS Informačního a poradenského střediska ÚP v Novém Jičíně během letních prázdnin, i když proběhla společná návštěva s třídními učiteli. Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013 Strana 11 (celkem 21)

12 5. Výsledky vzdělávání žáků Celkový průměr prospěchu na konci školního roku byl 1,60. I.stupeň: průměr 1,37 žáků s vyznamenáním bylo žáků neprospělo 2.a 3. stupeň z chování nebyl udělen. II. stupeň: průměr 1,81 žáků s vyznamenáním bylo 80 neprospělo 5 žáků 2. a 3.stupeň z chování nebyl udělen. V celkovém prospěchu žáků nedošlo v letošním školním roce ve srovnání s loňským rokem k žádným změnám. Došlo k poklesu vyznamenaných na II.stupni. Při klasifikaci se využívalo možnosti slovního hodnocení prospěchu žáků s VPU. Přehledy prospěchu a chování za školní rok 2012/2013 jsou v příloze č. 2 této zprávy. Hodnocení vzdělávacích výsledků školy K hodnocení výsledků vzdělávání škola využila nabídky společnosti Kalibro. V rámci projektu proběhlo testování žáků 9. tříd obecné studijní předpoklady, matematika, český jazyk, anglický jazyk, německý jazyk Souhrnné výsledky testování a kompletní analýzy jsou k nahlédnutí v ředitelně školy. Testování 5. a 9. tříd květen 2013 celostátní generální zkouška testování ( Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy- celková zpráva je přílohou. 5. Prevence sociálně patologických jevů S výchovou problémových žáků pomáhaly a speciální prevenci prováděly výchovná poradkyně a protidrogový preventista. Výskyt ŘEŠENÝCH rizikových forem chování ve škole v uplynulém školním roce: snížená známka z chování neomluvené hodiny omluvené hodiny alkohol ostatní drogy agresivní formy chování vč. šikany a kyberšikany krádeže Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013 Strana 12 (celkem 21)

13 2 3 hodin celkem žáků hodin celkem žáků žáků případů žáků případů žáků případů žáků případů Celkový tříd ve škole: 23 Agresivní formy chování vč. šikany (jedná se o podrobnější data z tabulky Výskyt řešených rizikových forem chování ve škole v uplynulém školním roce) 1. Šikana Počet zjištěných případů: 5 Počet řešených agresorů: 7 2. Jiné agresivní formy chování Počet řešených případů: 15 Máte u vás ve škole podezření na skryté záškoláctví? (zakroužkujte) ANO Uveďte výskyt jiných rizikových forem chování, které jste za sledované období řešili: sebepoškozování Komentář ředitele školy: 1. Práce pedagogického sboru byla a je směřována k vytváření klimatu školy, vycházejícího z úcty, empatie, snášenlivosti, spolupráce. 2. V průběhu školního roku spolupracovala škola s oddělením sociálně právní ochrany dětí a mládeže (záškoláctví, výchovné problémy, ), s Policií ČR (napadení, ),. 3. Volnočasové aktivity, nabízené školou, si kladly za cíl vést žáky k aktivnímu trávení volného času. 4. Rodiče měli možnost navštívit školu nejen po individuální domluvě či v průběhu konzultací nebo třídních schůzek. 5. Problematika prevence se vyskytovala nejen v rámci předmětů: přírodovědy, přírodopisu, občanské výchovy, rodinné výchovy, chemie, ale také na třídnických hodinách, adaptačním kurzu či školních výletech. Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013 Strana 13 (celkem 21)

14 6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Další vzdělávání pedagogických pracovníků probíhá průběžně dle schváleného plánu DVPP a v souladu s vyhláškou 317/2005 Sb. o DVPP Nový školní rok 2012/2013 jsme zahájili vzděláváním pedagogických pracovníků v nových formách a metodách výuky směřující k rozvoji žáků a pedagogů. Proběhlo několik školení k tvorbě digitálních učebních materiálů projekt EU peníze školám. Další školení pedagogických pracovníků se týkalo nových změn ve ŠVP, dopravní výchově, možnosti využití nového písma, příkladů řešení negativních jevů a odborných školení. Čtyři pedagogové využili možnosti jazykového vzdělávání, které organizovalo v rámci projektu GMK. Samostudium ( 24 odst. 4 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb.) pedagogičtí pracovníci věnovali prohlubování kvalifikace. Pravidelným školením prošli i nepedagogičtí pracovníci v oblasti bezpečnosti, ve změnách v nových předpisech. Přehled o účasti na vzdělávacích akcích ve školním roce 2012/2013 je součástí následujícího přehledu: Přehled školení DVPP - školní rok 2012/2013 Číslo Jméno a příjmení Školské zařízení 1 sborovna škola Název školení DVPP Termín Typ školení Já učitel, ty žák - nový rok s novým vedením Mgr. Jiří Halda sborovna 2 Dagmar Rubačová GMK Jazykový kurz 2012/2013 učitel 3 Yvona Sajdová GMK Jazykový kurz 2012/2013 učitel 4 Lenka Micháliková GMK Jazykový kurz 2012/2013 učitel 5 Iveta Hubená GMK Jazykový kurz 2012/2013 učitel 6 sborovna škola Příprava na tvorbu DUM sborovna 7 Dagmar Šírová KVIC Dějepis zajímavě učitel 8 Irena Hudcová Olomouc Metodika šachu učitel 9 Dagmar Fišerová NIDV Chemie ve školách učitel 10 Všichni škola EU - peníze školám - začínáme s tvorbou DUM sborovna 11 Jana Ryšánková KVIC Dějepis zajímavě učitel 12 Lenka Micháliková KVIC Dějepis zajímavě učitel 13 Alena Jermářová KVIC Dějepis zajímavě učitel 14 Jana Kubíčková Opava Seminář fyziky a chemie učitel Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013 Strana 14 (celkem 21)

15 15 Dagmar Fišerová Opava Seminář fyziky a chemie učitel 16 Mírně pokročilí GMK Školení k DUM - práce na SMARTu skupina 17 učitelé 1. stupně škola O rodičích a dětech - Mgr. Jiří Halda učitel + rodič 18 Pavel Loskot NIDV Kyberšikana učitel 19 Začátečníci GMK Školení k DUM - práce na SMARTu skupina 20 Zdeněk Malčík KVIC CHKO Poodří učitel 21 Alena Jermářová NIDV Dopravní výchova v ŠVP učitel 22 Iveta Hubená NIDV Dopravní výchova v ŠVP učitel 23 Renata Mikolašová NIDV Změny v ŠVP vedení 24 Květ. Bartošová Opava Nový typ písma učitel 7.Mimoškolní aktivity Spolupráce s rodiči žáků a jinými subjekty s rodiči - na třídních schůzkách, konzultační hodiny - v rámci kompetencí školské rady - v případě potřeby na domluvených schůzkách (třídní učitelé, výchovný poradce) - ve výuce Dny otevřených dveří - při společných mimoškolních akcích se zřizovatelem - účast na kulturních i sportovních akcích města - účast v soutěžích - spolupráce pedagogů s občany města - aktivní zapojení pedagogů v komisích města s MŠ - besedy s rodiči předškoláků, návštěvy předškoláků v 1. třídách s ostatními školami na území města (soutěže, návštěvy koncertů ) s Městskou knihovnou v Bílovci s Bílovickým klubem seniorů s Městskou policií Bílovec a Policií ČR (besedy) se ZŠ ze spádových obcí se středními školami (akce GEMA, nabídky studijních oborů ) s Klubem vodních sportů LAGUNA s Pedagogicko-psychologickými poradnami a při diagnostikovaní dětí se SVP s občanským sdružením HÁJENKA - ekologické programy s médii - tisk (Region, Bílovecký zpravodaj, příležitostně i jiné noviny Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013 Strana 15 (celkem 21)

16 Pokračovala velmi úzká spolupráce se ŠSK, Domem dětí činností zájmových kroužků, pořádáním soutěží pro školu, pronájmem tělocvičny a haly pro Dům dětí, Spartak apod. Péče o žáky rozvoj talentů, řešení problémů Svým žákům jsme nabídli: - kvalitní výuku jednotlivých předmětů - od 7.třídy možnost výběru cizího jazyka ( jazyk německý, ruský) nebo výběr nejazykového předmětu - možnost výběru volitelného předmětu ( Programování, Sport, Základy administrativy, ) - nepovinný předmět Sborový zpěv - možnost účasti ve školním sportovním klubu, který rozvíjel nadání dětí v oblasti kopané a odbíjené - lyžařský kurz pro žáky 7.ročníků - exkurze, návštěvy atraktivních míst a zařízení - adaptační kurz ekologické výchovy pro žáky 6.ročníků - mnoho dalších aktivit V letošním roce jsme se zaměřili na čtenářskou gramotnost. A to nejen na techniku čtení, ale převážně na motivaci ke čtení. Proto se v každém měsíci setkávali žáci s různými činnostmi a projekty zaměřenými na posilování aktivit, které napomáhají k rozvíjení čtenářských dovedností a schopností při práci s textem. - návštěva spisovatelek dětských knih - ankety - scénické čtení - anotace ke knihám - měsíční projekt čteme rádi 3.ročník - Noc s Andersenem v Městské knihovně v Bílovci - Pasování na rytíře Čtenářského řádu 1.ročník - Projekt Knížka pro prvňáčka - Čtení pro seniory - Čtenářská soutěž Bílovické záhady - Projekt Svět slova - Tvorba vlastní knížky - Autorské čtení Sbor Kulišáci zahájil svoji činnost a reprezentoval naší školu na mnoha veřejných vystoupeních ve škole i na akcích města. Ve školním roce 2012/2013 bylo zapsáno 118 dětí ve čtyřech odděleních ŠD. ŠD pracovala podle plánu ŠVP - Košík plný překvapení. Vychovatelky připravily pro děti řadu zajímavých akcí. Ve Staré Vsi bylo zapsáno 24 dětí. Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013 Strana 16 (celkem 21)

17 Projekty a projektové dny Celoškolské projekty: - Amos Den Země -Akademie 2.stupně - Vánoční vernisáž Projekty, které byly realizovány za finanční podpory města Bílovec - Den seniorů - Vánoční vernisáž - Bílovické záhady - Příběh obrazu - Noc muzeí Kromě těchto projektů proběhla ve škole řada třídních projektů zaměřena na výuku. Naše škola je partnerem projektu Systém využití počítačem podporovaných experimentů k posilování výzkumných kompetencí žáků základních a středních škol Realizovaného prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji. Příjemcem dotace je Ostravská univerzita v Ostravě. 15 vybraných žáků navštěvovalo kroužek, ve kterém budou prováděli experimenty v oblasti přírodních věd. Příloha č. 4 Školní parlament Ve školním roce 2012/2013 pracoval ve škole školní parlament pod vedením pedagogického pracovníka. Byl složen z žáků 3.-9.tříd. Školní parlament se řídí pravidly, členové mají svá práva i povinnosti. V tomto školním roce proběhlo celkem deset zasedání, na kterých se prodiskutovala řada problémů ve třídách, škole, ale i organizace projektových dnů, výlety, výzdoba apod. Informace ze zasedání si každý žák školy mohl přečíst na nástěnce. Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013 Strana 17 (celkem 21)

18 9. Inspekce a prověrky na škole Ve školním roce 2012/2013 proběhla v dubnu 2013 kontrola ČŠI, která byla zaměřena na BOZ a školní jídelnu Protokol Čj.ČŠIT-707/13-T - bez závažnějších chyb, u zjištěných nedostatků byla provedena okamžitá opatření Veřejnoprávní kontrola říjen 2012 Kontroly KHS všech pracovišť průběžně během roku - bez závad Kontrola VZP květen 2013 a OSSZ - říjen bez závad Inspektorát práce kontrola plošin - bez závad Pravidelné kontroly BOZP a PO Hospodaření s finančními prostředky je pravidelně kontrolováno a dle plánu předkládáno Radě města Bílovec. V průběhu školního roku 2012/2013 byla hospitační a kontrolní činnost zaměřena na čtenářskou gramotnost, způsob klasifikace, respektování individuálních zvláštností žáků, zjišťování úrovně vědomostí. 10. Základní údaje o hospodaření školy Údaje o hospodaření školy jsou podrobně uvedeny v rozborech hospodaření školy za rok 2012 a I. pololetí 2013, které škola předkládá zřizovateli Městu Bílovec a ten schvaluje hospodářský výsledek školy viz příloha (kompletní zpráva k nahlédnutí v ředitelně školy) Příloha č Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Po celý školní rok 2012/2013 byla škola zapojena do projektu ministerstva zdravotnictví a MŠMT Ovoce do škol, Mléko do škol. 12. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Ve školním roce 2012/2013 nebyla škola zapojena do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. 13.Předkládané a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů 1. Projekt Modernizace ZŠ a MŠ Bílovec financovaným z ROP, registrační číslo CZ.1.10/3.2.00/ Ve školním roce 2012/2013 probíhala udržitelnost projektu realizace přispěla k využití moderních technologií do vyučovací praxe, zlepšení podmínek pro výuku jednotlivých Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013 Strana 18 (celkem 21)

19 předmětů na 1. a 2. stupni ZŠ a zlepšení celkového prostředí ZŠ tak, aby žáky k pobytu ve škole motivovalo. Projekt je v současné době v provozní fázi, cíl projektu je naplňován. Výstupy jsou primárně využívány pro potřeby služeb základního vzdělávání v rámci ZŠ a dále i pro realizaci mimoškolních aktivit například pořádáním soutěží v jazykových učebnách ( Have Fun with English, soutěž v recizaci v anglickém jazyce s prezentacemi), vedením kroužku Využití počítačem podporovaných experimentů v učebně fyziky a chemie, chovem drobných zvířat v učebně přírodopisu, využitím tělocvičny školním sportovním klubem, DDM, kroužkem Badminton a Stolní tenis. V učebnách na 1. i 2.stupni se pořádaly netradiční třídní schůzky, probíhaly soutěže, prezentace knih, scénické čtení, týden otevřených dveří, projekty,. 2. Program MŠMT EU peníze do škol: Projekt Škola Komenského financovaným z Operačního programu Vzděláváním pro konkurenceschopnost, prioritní osa 1-Počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/ Realizace projektu od do Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na základní škole. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním a podpůrnými kurzy pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. V průběhu školního roku 2012/2013 projekt začal prvním rokem, byly realizovány aktivity : - Vzdělávání pedagogů vzdělávání pro oblast digitálních technologií - Ověřování inovačních a digitálních výukových materiálů a jejich úprava pro žáky se SVP K inovacím ve výuce byla využívána z projektu pořízená projekční a PC technika, notebooky, metodické materiály, tonery do kopírek a tiskáren pro přípravu DUM do výuky). Projekt stále probíhá. 3. Projekt Ostravské univerzity jsme partnerem projektu Nové přístupy k využití ICT ve výuce přírodovědných předmětů na základních školách CZ.1.07/ / Operační program vzdělávání pro konkurence schopnost Projekt stále probíhá. 4. Projekt Šachy do škol Naše škola se stala partnerem Palackého univerzity v Olomouci, ve druhých třídách ověřujeme při hře schopnost rozvoje logického myšlení. 14. Spolupráce s odborovou organizací a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Odborová organizace úzce spolupracuje s vedením školy v několika oblastech: - Využití prostředků z fondu FKSP pro zaměstnance školy (součást kolektivní smlouvy) - předsedkyně odborové organizace se zúčastňuje porad vedení Prostředky z fondu FKSP jsme použili následujícím způsobem: - zaměstnanci školy měli možnost využít příspěvek na obědy Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013 Strana 19 (celkem 21)

20 - měli nárok na příspěvek 200 Kč na penzijní připojištění Dlouhodobé cíle školy a záměry školy pro školní rok 2013/2014 Zkvalitňovat úroveň znalostí a dovedností žáků, především čtenářských a jazykových schopnosti, zaměření na přírodovědné předměty, efektivnější využívání UP a audiovizuální techniky. Zvyšovat odbornou připravenost učitelů. Soustavné vzdělávání pedagogických pracovníků samostudium, v rámci proškolení DVPP, vlastní kooperativní aktivitou. Rozvíjet osobnost, nadání a talent žáků, prohloubit kontakt s rodinou, hledat další formy zapojení rodičů do činnosti školy, předcházet negativním jevům. Podporovat integraci hendikepovaných dětí do běžných tříd. Propagovat činnost školy na veřejnosti, média, aktualizace internetových stránek školy. Zpráva byla projednána a schválena na pedagogické radě dne Rada školy byla seznámena s výroční zprávou a zprávu schválila dne Mgr. Hana Bajnárková ředitel ZŠ.. Roman Šubert za radu školy Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013 Strana 20 (celkem 21)

21 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013 Strana 21 (celkem 21)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2014 1997-2015 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2014 1997-2015 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2014 1997-2015 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Základní škola a Mateřská škola Razová

Základní škola a Mateřská škola Razová V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Základní škola a Mateřská škola Razová ve školním roce 2008/9 I. Základní charakteristika školy a) Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-14/14-Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-14/14-Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ-14/14-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČO 46 307 745 Základní škola Zlín, Okružní 4685,

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-289/14-Z. Mgr. Naděždou Hajdovou, ředitelkou školy

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-289/14-Z. Mgr. Naděždou Hajdovou, ředitelkou školy Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ-289/14-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy Základní škola Valašská Polanka, okres Vsetín Sídlo 756 11 Valašská Polanka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TUPOLEVOVA Dobratická 525, 199 00 Praha Letňany, odloučené pracoviště MŠ Havířovská 476, Praha 9 tel.: 286 920 533, e-mail: reditel@tupolevka.cz, http:// www.tupolevka.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010 Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2009/2010 ( zpracováno dle vyhlášky č. 225/2009 Sb. ) Září 2010 Obsah: 1. Základní

Více

Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad

Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad Čj.: 56/2015 Spisový znak: ŘŠ 2/4 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014-2015 Část I. Základní

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-223/13-P

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-223/13-P Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIP-223/13-P Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Kralovice, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace Sídlo:

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-104/10-Z. Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-104/10-Z. Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIZ-104/10-Z Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace Adresa: Školní 666, 763 26 Luhačovice Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-472/09-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-472/09-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-472/09-T Základní škola a mateřská škola Ostrava-Lhotka, příspěvková organizace Adresa: Těsnohlídkova 99, 725 28

Více

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek Z á k l a d n í š k o l a M i k o l á š e A l š e a M a t e ř s k á š k o l a M i r o t i c e, o k r e s P í s e k tel: 382 229 247, e-mail info@zsmirotice.cz http://www.zsmirotice.cz Výroční zpráva ZŠ

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole a charakteristika školy Základní škola a

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1335/13-B. Základní škola, Znojmo, Mládeže 3

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1335/13-B. Základní škola, Znojmo, Mládeže 3 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-1335/13-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školských zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola, Znojmo,

Více

Výroční zpráva. školní rok 2008/09

Výroční zpráva. školní rok 2008/09 Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského náměstí 198 okres Mělník, příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2008/09 O B S A H: I. Základní údaje II. III. IV. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-403/13-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Dolní Újezd, okres Přerov, příspěvková organizace Sídlo:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Prostřední Bečva, okres Vsetín 756 56, Prostřední Bečva 207 Telefon: +420 571 643 206 E-mail: zakladniskola@prostrednibecva.cz www.zsmsbecva.webnode.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Více

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr.

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Louka, okres Hodonín příspěvková organizace, Louka 52, 696 76 Louka nad Veličkou školní rok 2014-2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-421/09-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-421/09-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-421/09-T Název školy: Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál Adresa: Andělská Hora 215, 793 32 Andělská

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016. Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016. Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12 I. Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost žáka k samostatnému myšlení a svobodnému rozhodování, aktivnímu přístupu k dalšímu

Více

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav sekretariát tel.: 778 022 279 ředitelství tel.: 778 002 243 skolakosmonosy@seznam.cz www.zskosmonosy.cz Rámcový plán úkolů Školní rok 2014/2015

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Přimda, okres Tachov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 V Přimdě 23. 9. 2010 Zpracovala: Mgr. Marcela Husáková Základní údaje o škole Název školy: Základní

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012-2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012-2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012-2013 Základní škola a mateřská škola Milešovice, okr. Vyškov, příspěvková organizace Milešovice 112 683 54 Otnice 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA RAZOVÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA RAZOVÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA RAZOVÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE Školní rok: 2015/2016 Projednán a schválen pedagogickou radou dne 23. září 2015. razítko školy.. ředitelka školy I. Úvod

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Bořitov, okres Blansko, příspěvková organizace Školní 125, 679 21 Bořitov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok: 2014/2015 1 Část I. Základní údaje o škole Název školy:

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-396/12-T. Sídlo: 739 13 Kunčice pod Ondřejníkem 626

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-396/12-T. Sídlo: 739 13 Kunčice pod Ondřejníkem 626 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-396/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a mateřská škola Karla Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Forma hospodaření: příspěvková organizace Zřizovatel: Obec Všemina, Všemina 162, 763 15 p.slušovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Podle ust. 10 zákona

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 (základní škola)

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 (základní škola) Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 (základní škola) 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy, adresa, právní forma, IZO, IČO, telefonní, e-mailové spojení, ředitel školy Základní

Více

1. Identifikační údaje

1. Identifikační údaje 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ZŠ J.A. Komenského a MŠ Brno pro základní vzdělávání 2. verze Předkladatel: název školy ZŠ J.A. Komenského a MŠ Brno adresa školy náměstí Republiky 10,

Více

Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres 2014/15. příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres 2014/15. příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, 2014/15 příspěvková organizace 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název: Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, příspěvková organizace

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-37/13-L

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-37/13-L Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIL-37/13-L Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Liberec, Švermova 403/40, příspěvková organizace Sídlo: Švermova

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Litoměřice, Ladova 5. Ladova 5, 412 01 Litoměřice. Identifikátor školy: 600 081 524

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Litoměřice, Ladova 5. Ladova 5, 412 01 Litoměřice. Identifikátor školy: 600 081 524 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Litoměřice, Ladova 5 Ladova 5, 412 01 Litoměřice Identifikátor školy: 600 081 524 Termín konání inspekce: 17. 18. březen 2005,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Jindřicha Pravečka, VÝPRACHTICE, okres Ústí nad Orlicí Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 Struktura podle 7 vyhlášky č. 15/2005, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace. Vojnovičova 620/5, 400 01 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace. Vojnovičova 620/5, 400 01 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Vojnovičova 620/5, 400 01 Ústí nad Labem Identifikátor školy: 600 085

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-65/08-R14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-65/08-R14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-65/08-R14 Základní škola a Mateřská škola Chuchelná, příspěvková organizace Adresa: Komenského 186, 747 24 Chuchelná

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-1141/15-Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-1141/15-Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ-1141/15-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola Jablůnka, okres Vsetín Na Láni

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Vypracovala: PaedDr.

Více

Výroční zpráva o činnosti - Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace, za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti - Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace, za školní rok 2009/2010 Č.j.:1/1609/09 Výroční zpráva o činnosti - Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace, za školní rok 2009/2010 OSNOVA 1. Charakteristika školy zaměření, vybavení,

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-320/13-U

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-320/13-U Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIU-320/13-U Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Varnsdorf, Bratislavská 994, okres Děčín,

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-133/14-E

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-133/14-E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-133/14-E Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 70 884 064 Základní škola, Heřmanův Městec, okres Chrudim Náměstí

Více

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 Základní škola Brno, Tuháčkova 25, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Brno,

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-534/10 U. Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-534/10 U. Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-534/10 U Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov Adresa: Studentská 1427, 431 11 Jirkov Identifikátor: 600

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-143/08-13. Základní škola Přerov, Svisle 13. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-143/08-13. Základní škola Přerov, Svisle 13. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-143/08-13 Základní škola Přerov, Svisle 13 Adresa: Svisle 13, 750 02 Přerov Identifikátor: 600 146 391

Více

Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace

Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012 / 2013 Obsah 1. Charakteristika školy... 2 2. Přehled učebních plánů... 10

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIP-141/12-P. Jesenická 11, 323 23 Plzeň. společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIP-141/12-P. Jesenická 11, 323 23 Plzeň. společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIP-141/12-P Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Soukromá základní škola Elementária, s. r. o. Jesenická 11, 323

Více

Základní škola a Mateřská škola Bělotín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola Bělotín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Bělotín, příspěvková organizace 753 64 Bělotín 2, tel./fax: 581 612 127, e-mail: zsbelotin@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 a) základní

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2282/11-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2282/11-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-2282/11-S Název právnické osoby vykonávající činnost: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní

Více

Základní škola edabyle, okr. České Budějovice VÝROČ Í ZPRÁVA. ZŠ edabyle, okr. České Budějovice ZA ŠKOL Í ROK 2007/2008

Základní škola edabyle, okr. České Budějovice VÝROČ Í ZPRÁVA. ZŠ edabyle, okr. České Budějovice ZA ŠKOL Í ROK 2007/2008 Základní škola edabyle, okr. České Budějovice VÝROČ Í ZPRÁVA ZŠ edabyle, okr. České Budějovice ZA ŠKOL Í ROK 2007/2008 Výroční zpráva školy byla zpracována na základě 10, 11 a 12 zákona č. 561, Sb. o předškolním,

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. j. ČŠIJ-290/13-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. j. ČŠIJ-290/13-J Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA č. j. ČŠIJ-290/13-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Náměšť nad Oslavou, Husova 579 Sídlo: Husova 579,

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-599/13-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-599/13-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-599/13-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Ostrava-Poruba, Porubská 832, příspěvková organizace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Kladno, C. Boudy 1188. C. Boudy 1188, 272 01 Kladno. Identifikátor školy: 600 044 262

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Kladno, C. Boudy 1188. C. Boudy 1188, 272 01 Kladno. Identifikátor školy: 600 044 262 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kladno, C. Boudy 1188 C. Boudy 1188, 272 01 Kladno Identifikátor školy: 600 044 262 Termín konání inspekce: 8. 10. březen 2006

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 Základní škola T. G. Masaryka a mateřská škola - przedszkole Komorní Lhotka, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled

Více

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIK-313/12-K. Mgr. Františkem Hořínkem, ředitelem školy

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIK-313/12-K. Mgr. Františkem Hořínkem, ředitelem školy Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIK-313/12-K Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení: Základní škola Bukovany, okres Sokolov Sídlo: 357 55

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014. Základní škola, Praha 4, Ružinovská 2017

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014. Základní škola, Praha 4, Ružinovská 2017 Základní škola, Praha 4, Ružinovská 2017 tel.: +420 241 726 096, + 420 241 710 781 e-mail: skola@ruzinovska.cz www.ruzinovska.cz Fakultní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy Výroční zpráva o činnosti

Více

příspěvková organizace IČO: 48004529 Zahájení činnosti: 1.9.1965 Identifikátor práv.osoby: 600135942

příspěvková organizace IČO: 48004529 Zahájení činnosti: 1.9.1965 Identifikátor práv.osoby: 600135942 Výroční zpráva školy 2008/09 Základní škola U Lesa 713, 734 01 Karviná Ráj Základní data Sídlo školy: U Lesa 713, 734 01 Karviná-Ráj Zřizovatel: Statutární město Karviná Ředitel: Mgr.Tomas Vlachopulos

Více

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva základní školy za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje 1.1. Název školy Základní škola a Mateřská škola Svojšín, příspěvková organizace 1.2. Sídlo Svojšín 35, 349 01 Stříbro 1.3. Právní

Více

ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ

ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ Základní škola Klimkovice ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Zpracovala: Mgr. Miroslava Hoňková, ředitelka školy Rozdělovník: Město Klimkovice..1x Základní škola Klimkovice.1x

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola T.G.Masaryka Brodek u Konice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2014/2015 Základní škola a mateřská

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 956/99-2401 Oblastní pracoviště č.01 Signatura: aa8cs103 Obvodní pracoviště Praha 10 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 956/99-2401 Oblastní pracoviště č.01 Signatura: aa8cs103 Obvodní pracoviště Praha 10 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 010 956/99-2401 Oblastní pracoviště č.01 Signatura: aa8cs103 Obvodní pracoviště Praha 10 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Praha 10 - Uhříněves, Vachkova

Více

Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy V Hrádku 1. 10. 2006 Zpracovala: Ivana K rková

Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy V Hrádku 1. 10. 2006 Zpracovala: Ivana K rková Záklladníí školla Hrádek u Sušiice,, okres Kllatovy V ýroční zpráva za školní rok 2005/2006 V Hrádku 1.. 10.. 2006 Zpracovalla: IIvana Kůrková Obsah: Základní údaje o škole...7 Další údaje o škole...3

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-354/14-C. Základní škola Volary, okres Prachatice

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-354/14-C. Základní škola Volary, okres Prachatice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-354/14-C Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 00583391 Základní škola Volary, okres Prachatice U Nádraží 512, 384

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: karcol-zskyj@volny.cz

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb. ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb. Projednáno v pedagogické radě dne: 8.11.2007 Úvod Vlastní hodnocení školy je prováděno na základě

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2009/2010/2011 Vlastní hodnocení školy Toto vlastní hodnocení školy je zpracováno za období třech školních roků 2008/2009, 2009/2010 a 2010/2011. Návrh struktury vlastního hodnocení

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-147/13-C. Mg. Vladimírem Trávníčkem, ředitelem školy Zřizovatel:

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-147/13-C. Mg. Vladimírem Trávníčkem, ředitelem školy Zřizovatel: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-147/13-C Název právnické osoby Základní Vitějovice vykonávající činnost školy: Sídlo: 384 27 Vitějovice 12 IČO: 70993378 Identifikátor:

Více

Základní škola Marie Curie-Sklodowské a mateřská škola, Jáchymov, okres Karlovy Vary. Organizační řád. Změna k datu 28.08.2015

Základní škola Marie Curie-Sklodowské a mateřská škola, Jáchymov, okres Karlovy Vary. Organizační řád. Změna k datu 28.08.2015 Základní škola Marie Curie-Sklodowské a mateřská škola, Jáchymov, okres Karlovy Vary Organizační řád Změna k datu 28.08.2015 V Jáchymově, dne 28.08.2015.... Mgr. Drahuše Nováková, ředitelka školy V souladu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Opava, Šrámkova 4. Adresa: Šrámkova 4, 747 05 Opava. Identifikátor školy: 600 142 591

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Opava, Šrámkova 4. Adresa: Šrámkova 4, 747 05 Opava. Identifikátor školy: 600 142 591 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Opava, Šrámkova 4 Adresa: Šrámkova 4, 747 05 Opava Identifikátor školy: 600 142 591 Termín konání inspekce: 20. 23. duben

Více

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/13

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/13 Z á k l a dn í š k o l a a m a t e ř s k á š k o l a Z l a t á O l e š n i c e, okres Jablonec n/n, příspěvková organizace 468 47 Zlatá Olešnice 34 IČO 70695849 e-mail :zszolesnice@ iol.cz tel :483769

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-55/10-T. Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-55/10-T. Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIT-55/10-T Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Adresa: M. Majerové 1691, 708 00 Ostrava-Poruba

Více

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2007/2008

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2007/2008 Základní škola Zeleneč Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 71004637 IZO 102438269 identifikátor školy 600052222 vedení školy kontakt Základní

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pacov, Za Branou, okres Pelhřimov. Za Branou, 395 01 Pacov

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pacov, Za Branou, okres Pelhřimov. Za Branou, 395 01 Pacov Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pacov, Za Branou, okres Pelhřimov Za Branou, 395 01 Pacov Identifikátor školy: 600 061 451 Termín konání inspekce: 19.

Více

Vý roč ní zprá vá o č innosti s kolý

Vý roč ní zprá vá o č innosti s kolý Vý roč ní zprá vá o č innosti s kolý VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 (č.j. 107/2015) Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou výroční zpráva o činnosti

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014. ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014. ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5 PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5 č.j. ZSPLOV 114/2013 1. Organizace školy a/ třídy a třídní učitelé chlapci dívky celkem ž. I.A Mirka Votavová 9 11 20 I.B Dana Navrátilová

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-245/11-B. Mgr. Romanem Tlustošem, ředitelem školy Zřizovatel:

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-245/11-B. Mgr. Romanem Tlustošem, ředitelem školy Zřizovatel: Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-245/11-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a mateřská škola Brno, Husova 17 Sídlo: Husova 17/219,

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIH-701/12-H. Základní škola, Trutnov 3, Náchodská 18

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIH-701/12-H. Základní škola, Trutnov 3, Náchodská 18 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIH-701/12-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Trutnov 3, Náchodská 18 Sídlo: Náchodská 18, 543

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-245/14-J. zs.stepanov@seznam.cz

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-245/14-J. zs.stepanov@seznam.cz Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIJ-245/14-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Základní škola a Mateřská škola Štěpánov nad Svratkou,

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Jana Ámose Komenského 696 47 Žeravice 37 okres Hodonín příspěvková organizace IČO: 70993611 OBSAH Obsah 1. ZÁKLADNÍ

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-485/15-C. Sídlo Komenského 7, 380 01 Dačice V.

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-485/15-C. Sídlo Komenského 7, 380 01 Dačice V. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-485/15-C Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Základní škola Dačice, Komenského 7, okres Jindřichův Hradec Sídlo Komenského 7, 380 01 Dačice V.

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Jan Katolický, RNDr. Libor Kubica ZJIŠTĚNÉ SKUTEČNOSTI A JEJICH HODNOCENÍ

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Jan Katolický, RNDr. Libor Kubica ZJIŠTĚNÉ SKUTEČNOSTI A JEJICH HODNOCENÍ Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 145 01/99-011124 Signatura: vn5cs101 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Opava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola/školské zařízení: Základní škola Raduň,

Více

Program prevence rizikového chování

Program prevence rizikového chování Program prevence rizikového chování školní rok 2015 2016 OBSAH: 1. Charakteristika školy 2. Cíl programu 3. Výchozí dokumenty 4. Cílová skupina 5. Personální zajištění 6. Prostorové zajištění 7. Spolupráce

Více

I.Hlavní úkoly školního roku 2012/2013

I.Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 Škola: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KOSTELNÍ HLAVNO,OKRES PRAHA-VÝCHOD ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Směrnice: 5 Roční plán 2012/2013 Č.j.: 178/2012-5 Účinnost od: 01.09.2012 Spisový znak: 1.1.1 Počet příloh:

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1434/14-H. Studnice 57, 547 48 Studnice skola.studnice@tiscali.

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1434/14-H. Studnice 57, 547 48 Studnice skola.studnice@tiscali. Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-1434/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola, Studnice,

Více

Výroční zpráva. školní rok 2010/11

Výroční zpráva. školní rok 2010/11 Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského náměstí 198 okres Mělník, příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2010/11 O B S A H: I. Základní údaje II. III. IV. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-1479/14-Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-1479/14-Z INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ-1479/14-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město Velehradská 1527, 686 03 Staré Město info@sosgsm.cz

Více

ZŠ SENOŽATY. školní rok

ZŠ SENOŽATY. školní rok VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZŠ SENOŽATY školní rok 2005 2006 Mgr. Zdeněk Vaněk Zprávu zpracoval: ředitel ZŠ Senožaty Mgr. Zdeněk Vaněk Zpráva byla uzavřena: 31. 08. 2006 Zpráva byla předána: Městskému úřadu-odbor

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-927/13-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-927/13-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-927/13-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Střední škola oděvního a grafického designu, Lysá nad Labem, Stržiště

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2004 Základní škola Vsetín, Trávníky 1217 Matouše Václavka 1217 755 01 VSETÍN K o n t a k t y n a š k o l u Telefony (pevná linka):

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2295/14-S. Základní škola Dobřichovice

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2295/14-S. Základní škola Dobřichovice Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČ 47 003 557 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor 600 053 083 Právní forma Zastoupená Zřizovatel Místo inspekční činnosti Čj. ČŠIS-2295/14-S

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-517/13-S. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-517/13-S. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Kolešovice, okres Rakovník Sídlo: 270 02 Kolešovice 235

Více

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 -

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 - Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 - str. OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání 3 3. Přehled pracovníků školy,

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-624/12-E. Základní škola a mateřská škola Zálší, okres Ústí nad Orlicí

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-624/12-E. Základní škola a mateřská škola Zálší, okres Ústí nad Orlicí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-624/12-E Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení: Sídlo: Základní škola a mateřská škola Zálší, okres

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-106/14-S. lidinsky@mail.gymberoun.cz

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-106/14-S. lidinsky@mail.gymberoun.cz INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-106/14-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Gymnázium Joachima Barranda, Beroun, Talichova 824 Sídlo Talichova 824, 266 01 Beroun 2 E-mail právnické osoby IČO 47

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1085/11-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1085/11-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-1085/11-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Znojmo, Václavské náměstí 8, příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace, Mitušova 1115/8 700 30 Ostrava-Hrabůvka VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní školy a mateřské školy Ostrava Hrabůvka,

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2728/11-S. Příspěvková organizace. Mgr. Radana Šimčíková.

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2728/11-S. Příspěvková organizace. Mgr. Radana Šimčíková. Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIS-2728/11-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Základní škola Tehov, okres Praha-východ Tehov č. 78, 251 01

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-625/09-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-625/09-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIT-625/09-T Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace Adresa: Fr. Hajdy 34/1429, 700 30

Více