Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013. Mgr. Hana Bajnárková ředitelka ZŠ a MŠ Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013 Strana 1 (celkem 21)

2 OBSAH 1. Základní údaje o škole Přehled oborů vzdělávání - učební plány Personální zabezpečení činnosti školy Zápis k povinné školní docházce, přijímací řízení Výsledky vzdělávání Prevence sociálně patologických jevů Další vzdělávání pedagogických pracovníků Mimoškolní aktivity, prezentace školy na veřejnosti Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Základní údaje o hospodaření školy Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Předkládané a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů Spolupráce s odborovou organizací a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013 Strana 2 (celkem 21)

3 Přílohy výroční zprávy 2012/2013 : Příloha č. 1 Přehled učebních plánů Příloha č. 2 Přehled klasifikace školy Příloha č. 3 Zpráva o hospodaření školy Příloha č. 4 Přehled soutěží a akcí Příloha č. 5 Zpráva o podávání informací Příloha č. 6 Zpráva z testování Příloha č.7 Prevence sociálně patologických jevů - programy Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013 Strana 3 (celkem 21)

4 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/ Základní údaje o škole Název školy: Sídlo : Základní škola a Mateřská škola Bílovec, Komenského 701/3, příspěvková organizace Komenského 701/3, Bílovec Právní forma : příspěvková organizace IČO : IZO školy : Zřizovatel : Město Bílovec, okres Nový Jičín Právní forma : obec Ředitelka školy: Mgr. Hana Bajnárková Součástí školy : Základní škola Mateřská škola Školní družina Školní jídelna Školní jídelna -výdejna Tel./fax : Při škole je zřízena devítičlenná školská rada se svými legislativními pravomocemi ( 167, zákona č.561/2004 Sb. v platném znění). Zároveň při škole pracuje rada rodičů, která se aktivně zapojuje do dění školy. Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013 Strana 4 (celkem 21)

5 Charakteristika školy Základní škola a Mateřská škola Bílovec, Komenského 701/3 je příspěvkovou organizací. Areál školy byl slavnostně otevřen v roce Je to úplná škola s devíti postupnými ročníky. Kapacita školy je 750 žáků, není plně využita, což umožňuje optimální využití odborných učeben. Škola je bezbariérová. Budova základní školy je situována v dolní části města s dobrou dostupností autobusové i vlakové dopravy. Škola je spádovou školou pro některé okolní neúplné školy. Areál školy je rozdělen na hlavní budovu a budovu B. U areálu školy se nachází několik parkovišť pro potřeby zaměstnanců, rodičů a pro využití při sportovních akcích. Hlavní budova slouží celému druhému stupni, 3-5 třídám prvního stupně. V této budově sídlí vedení školy, jsou zde odborné učebny a kabinety se sbírkami včetně dvou učeben výní techniky. Nachází se zde také školní jídelna s vlastní kuchyní. Školní kuchyň je zařízena moderním gastro vybavením. Je zaveden čipový systém evidence strávníků s možností výběru dvou jídel. Škola využívá Ford Tranzit na rozvoz stravy. Školní jídelna s kuchyní zajišťuje kromě obědů také pitný režim, nabídku svačinek a je zapojena do projektu Ovoce do škol a Mléko do škol. Dvě tělocvičny hala a malá tělocvična (zrekonstruována) včetně šaten a kompletního sociálního zázemí slouží potřebám školy i veřejnosti. Hala byla převedena do správy školy od března Pro oddych i aktivní vyžití ve volných chvílích mohou žáci využívat při hezkém počasí školní atria se zabudovanými stoly pro stolní tenis. Budova B (nachází se asi 60m od hlavní budovy), zde jsou umístěny nižší třídy prvního stupně, školní družina, výdejna stravy s jídelnou a školní zahrada, která slouží dětem ŠD i pro výuku a oddych dětí mladšího školního věku. Školní družina vzhledem k počtu žáků, kteří ji navštěvují, využívá prostory kmenových tříd 1. stupně v budově. Na prvním stupni byly dvě třídy v ročníku, pouze v pátém ročníku byly tři třídy, na druhém stupni bylo po třech paralelních třídách. Od šestého ročníku nabízí škola rozšířenou výuku tělesné výchovy se zaměřením na fotbal a volejbal. Modernizované vnitřní prostory jsou maximálně využívány ve výuce, v rámci školní družiny i k mimoškolním aktivitám. Ve všech učebnách se již nachází nastavitelný nábytek, většina tříd na 1. i 2.stupni je vybavena interaktivní tabulí a technikou připojenou ke školní síti. V rámci projektu byly pořízeny moderní pomůcky pro výuku. Žáci využívají odborné učebny fyziky a chemie, přírodopisu, dvě učebny jazyků včetně odborného vybavení pro pedagoga i žáky a instalace interaktivních výukových pomůcek, dvě odborné PC učebny, včetně vybavení učitelského pracoviště multimediální interaktivní technikou a PC technikou a kompletních PC žákovských pracovišť. Součástí školy je malotřídní škola ve Staré Vsi s kapacitou 50 žáků a čtyři mateřské školy, dvě na území města, MŠ na ul.zahradní a Svobodově, dvě v místních částech MŠ Bravinné a MŠ Stará Ves s celkovou kapacitou 128 dětí. Od se celková kapacita v MŠ navýšila na 135 dětí. Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013 Strana 5 (celkem 21)

6 Malotřídní škola ve Staré Vsi je malá rodinná škola, která se nachází uprostřed vesnice blízko autobusové zastávky. Má k dispozici dvě třídy se dvěmi postupnými ročníky, vlastní místnost na cvičení, výdejnu obědů s jídelnou, MŠ a ŠD ( 1 oddělení), školní zahradu. 2. Přehled oborů vzdělávání Dlouhodobá koncepce školy odpovídá zásadám a cílům vzdělávání uvedeným v zákoně 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon). Výuka pokračovala ve školním roce 2012/2013 dle Školního vzdělávacího programu s rozvojem sportu ve třídách ( VI.B, VII.B, VIII.B a IX.B). Naše škola uplatňuje ve výuce zdravý styl života, zdůrazňuje propojenost světa, ukazuje nové pohledy, bojuje proti předsudkům a nabízí mnoho pohledů k zamyšlení. Ve výchovně vzdělávací činnosti se zaměřujeme na rozvoj kompetencí důležitých pro život, důraz klademe na poskytování poznatků, získávání informací a jejich třídění, vyhodnocování, propojování a zpracovávání. Rozvíjíme komunikativnost, práci v týmu, řešení problémů. Prioritou je zapojování dětí do tzv. zdravých aktivit s cílem předcházet negativním jevům. Ve školním roce 2012/2013 jsme v prvních až devátých třídách vyučovali podle svého vlastního Školního vzdělávacího programu, který prezentujeme rodičům i široké veřejnosti. ŠVP je tak jedním základním profilačním prvkem. Ve výuce jsme využívali moderní učebnice, které vyžadují kreativní přístup učitelů i žáků. Podoba našeho ŠVP je kladně hodnocena také rodiči žáků, o čemž nejlépe svědčí zájem o přijetí žáků do naší školy. Projektové dny motivovaly žáky, vedly je ke smysluplným činnostem a byly přínosem pro jejich rozvoj osobnosti. Dostatek vzdělávacích příležitostí našli žáci v zapojení do různých soutěží a olympiád. Ve výuce jsme využívali dle finančních možností moderní pomůcky, interaktivní tabule, programy na počítačích. Žáci a organizace školy: Počet žáků I. stupeň II. stupeň Celkem k Průměrný žáků na třídu I. stupeň II. stupeň Škola Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013 Strana 6 (celkem 21)

7 23,091 21,583 22,304 Škola měla celkem 513 žáků, 23 tříd ( 11 na I.st. a 12 na II.st.), dojíždělo 192 žáků. Elokované pracoviště ZŠ Stará Ves měla 24 žáků ve dvou třídách ( každá po 2 ročnících). Školní družina prováděla svoji činnost ve 4 odděleních ze žáků ročníku. Dvě vychovatelky pracovaly na celý úvazek, dvě na částečný. Oddělení byla umístěna v budově B. Na elokovaném pracovišti ve Staré Vsi měla školní družina jedno oddělení s pracovnicí na částečný úvazek. Při ZŠ je zřízena školní jídelna s kapacitou 1000 strávníků. Ve šk. roce 2012/2013 se stravovalo celkem 663 stravovaných, z toho 85 dětí z I.st ze ZŠ z Bílovce a okolí., 253 dětí z II.st., 50 pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců ZŠ a MŠ. V jídelně se dále stravovalo přibližně 275 cizích strávníků. Mimo stravování jídelna zajišťovala rozvoz 212 obědů a navíc připravila denně 155 svačin pro žáky ZŠ včetně nápoje. Zavedené čipy se osvědčily, strávníci si mohou vybírat ze dvou jídel a přihlášky a odhlášky obědů lze zadávat přes internet nebo na terminále ve školní jídelně. Do naší školy přicházejí každoročně žáci ze spádových ZŠ I.st. ze Staré Vsi, Bílova, Slatiny, Velkých Albrechtic, dále ze spádových obcí, kde není ZŠ ( Bravinné a Nové Dvory, Ohrada, Výškovice). Řada žáků každý rok přichází do sportovních tříd i ze vzdálenějších obcí a sousedních měst ( např. Studénka, Příbor, Mošnov Klimkovice, Ostrava, Nový Jičín a další). Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami K bylo ve škole evidováno 46 žáků se zdravotním postižením. Na základě žádostí podaných rodiči a po vyšetření a doporučení PPP jsme rozhodli ve správním řízení o zařazení 16 žáků do režimu speciálního školství s výukou podle individuálního vzdělávacího plánu. Tito žáci byli rozděleni do skupin pro nápravnou péči, která probíhala pravidelně pod vedením proškolených pedagogických pracovníků v úzké spolupráci s rodiči a pedagogickou poradnou nebo speciálně pedagogickým centrem. Žáci s individuálními plány podle ročníků: Ročník Počet žáků Žáci mimořádně nadaní: Dva žáci byli mimořádně nadaní. Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013 Strana 7 (celkem 21)

8 Přehled učebních plánů Vyučovalo se podle učebních dokumentů Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j. ŘED 401/ ročník Příloha č. 1 této zprávy Hodnocení realizace ŠVP ve školním roce 2012/2013 Na škole pracuje zástupkyně ředitele jako jediná koordinátorka ŠVP Práce související s tvorbou a úpravou ŠVP: konzultace s kolegy při přípravě tematických plánů na začátku školního roku úprava a přetisk ŠVP v souvislosti se změnami RVP pro ZV od šk. roku 2013/14: úprava učebního plánu 2. stupně přesun 2. cizího jazyka mezi povinné předměty úprava úvodních kapitol úprava učebních osnov dle upraveného RVP zařazení Dopravní výchovy a Ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí do ŠVP v rámci zkvalitnění výběru povolání zařazujeme do pracovních činností volbu povolání zařazení finanční gramotnosti do jednotlivých předmětů zařazení nových příloh do ŠVP o Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí o Standardy o Dopravní výchova o Plán environmentální výchovy Plán ŠD Košík plný překvapení Plán adaptačních kurzů shromažďování požadavků k dílčím úpravám ŠVP na základě zkušeností z výuky příprava nabídky volitelných předmětů pro žáky 2. stupně na příští školní rok Volitelné předměty 6. B, 7.B, 8.B, 9.B - Sport 7. A,C - Svět ve kterém žijeme, Druhý cizí jazyk 8. A, C Svět ve kterém žijeme, Druhý cizí jazyk 9. A,C - Svět ve kterém žijeme, Druhý cizí jazyk Nové předměty, které jsme do ŠVP zařadili Základy administrativy Volba povolání Finanční gramotnost Programování Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013 Strana 8 (celkem 21)

9 3. Personální zabezpečení školy Od se změnilo celé vedení školy. Na základě konkurzního řízení byla jmenována do funkce ředitelky školy Mgr. Hana Bajnárková. Ve vedení školy pracují dva zástupci pověření vedením. - I.st. a elokovaných pracovišť Mgr. Renata Mikolašová - II.st Mgr. Ivo Melecký Od odešla do starobního důchodu výchovná poradkyně. Výchovnou a kariérovou poradkyní se stala Mgr. Jana Kubíčková. Ve škole pracuje širší vedení. Pedagogičtí pracovníci Věková struktura pedagogických pracovníků věk Méně než a více z toho důchodci Průměrný věk pedagogických pracovníků: 43,3 Kvalifikace pedagogických pracovníků Kvalifikovaní pracovníci Kvalifikovaní v % Nekvalifikovaní pracovníci Nekvalifikovaní v % I. stupeň ,00% 0 0% II. stupeň 23 95,83% 1 4,16% Asistenti pedagoga Vychovatelé školní družiny 2 100% 0 0% 4 100% 0 0% Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013 Strana 9 (celkem 21)

10 Ve škole pracovalo 33 pedagogických pracovníků, 2 pedagogičtí asistenti a 4 vychovatelky ŠD. Na I.st. učilo 12 pedagogů, na II. st. 22 pedagogů ( včetně vedení ZŠ), z toho 1 důchodce s částečným úvazkem ( zástup za MD). Na I.st. vyučovalo 11 plně aprobovaných pracovnic. Na II.st. učil 1 neaprobovaný učitel Tv. Na elokovaném pracovišti ve Staré Vsi pracovaly 2 plně aprobované pracovnice a 1 aprobovaná vychovatelka ŠD s částečným úvazkem. Na naší ZŠ pracovaly ve ŠD 4 pracovnice aprobované 2 s plnými úvazky a dvě s částečným. Předmět Tv ve třídách s rozšířenou výukou učili učitelé plně aprobovaní a metodicky zkušení. Rozšířená výuka formou nepovinného předmětu ZTv byla rovněž zabezpečena aprobovanými učiteli Tv. Žákům se SVP se věnovali 4 učitelé se vzděláním pro žáků se SVP Ve škole dále pracovali : 1 výchovný poradce : pro volbu povolání, pro děti se SVP 2 koordinátoři ICT 1 koordinátor EVVO 1 koordinátorka ŠVP Provozní pracovníci Ve školní jídelně pracovalo celkem 12 pracovníků. V počtu je uvedena i vedoucí ŠJ, 1 administrativní pracovnice a 1 řidič pro rozvoz stravy do MŠ a spádových ZŠ. Ve škole zabezpečují provoz dva TH pracovníci hospodářka školy ekonom a administrativní pracovnice Osm provozních zaměstnanců ( 1 školník a 4 uklízečky na hlavní budově, 1 školník / i pro všechny MŠ a ZŠ ve Staré Vsi / a 2 uklízečky na budově B) Mateřské školy. elokovaná pracoviště MŠ Bravinné - 2 pedagogické pracovnice na plný úvazek 1 správní a topič, 25 dětí MŠ Svobodova - 3 pedagogické pracovnice, 2 správní, 40 dětí MŠ Stará Ves - 1 pedagogická pracovnice, 1 ped.prac. na částečný úvazek13 dětí MŠ Zahradní - 4 pedagogické pracovnice, 2 správní, 50 dětí Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013 Strana 10 (celkem 21)

11 4. Přijímací řízení žáků 1. a 9. třídy Výsledky zápisů do prvních tříd Počet dětí u zápisu do prvních tříd Počet prvních tříd Počet přijatých dětí Odmítnuto z důvodu kapacity Počet odkladů Do prvního ročníku - dvě třídy pro šk.r. 2012/2013 nastoupilo 51 dětí. Zápis žáků do prvních tříd pro školní rok 2013/2014 proběhl Zapsáno bylo celkem 59 dětí, z toho o odklad povinné školní docházky o 1 rok požádali při zápisu zákonní zástupci dětí, dodatečně 12. Ve správním řízení jim bylo vyhověno. Do 1. tříd pro šk.r. 2013/2014 bylo přijato 44 dětí ( 1 dítě odešlo do ZŠ Stará Ves, 2 přišly z jiných škol). Žáci, kteří mají zájem o sport jsou průběžně vybíráni již od prvních tříd na základě zájmů a zkoušek tělesných schopností. Od šestého ročníku jsou pak tito žáci zařazeni do sportovních tříd( v každém ročníku jedna). Výsledky přijímacích řízení, počty přijatých žáků Víceletá gymnázia z pátého ročníku ze sedmého ročníku leté střední školy střední školy maturitní obory střední školy nematuritní obory celkem Počet žáků, kteří ukončili školní docházku v 9. ročníku 54 v 8. ročníku 1 Poprvé letos proběhla výuka předmětu Volba povolání v 8. ročníku s velmi pozitivními ohlasy rodičů. Žákům byla s doporučena individuální návštěva IPS Informačního a poradenského střediska ÚP v Novém Jičíně během letních prázdnin, i když proběhla společná návštěva s třídními učiteli. Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013 Strana 11 (celkem 21)

12 5. Výsledky vzdělávání žáků Celkový průměr prospěchu na konci školního roku byl 1,60. I.stupeň: průměr 1,37 žáků s vyznamenáním bylo žáků neprospělo 2.a 3. stupeň z chování nebyl udělen. II. stupeň: průměr 1,81 žáků s vyznamenáním bylo 80 neprospělo 5 žáků 2. a 3.stupeň z chování nebyl udělen. V celkovém prospěchu žáků nedošlo v letošním školním roce ve srovnání s loňským rokem k žádným změnám. Došlo k poklesu vyznamenaných na II.stupni. Při klasifikaci se využívalo možnosti slovního hodnocení prospěchu žáků s VPU. Přehledy prospěchu a chování za školní rok 2012/2013 jsou v příloze č. 2 této zprávy. Hodnocení vzdělávacích výsledků školy K hodnocení výsledků vzdělávání škola využila nabídky společnosti Kalibro. V rámci projektu proběhlo testování žáků 9. tříd obecné studijní předpoklady, matematika, český jazyk, anglický jazyk, německý jazyk Souhrnné výsledky testování a kompletní analýzy jsou k nahlédnutí v ředitelně školy. Testování 5. a 9. tříd květen 2013 celostátní generální zkouška testování ( Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy- celková zpráva je přílohou. 5. Prevence sociálně patologických jevů S výchovou problémových žáků pomáhaly a speciální prevenci prováděly výchovná poradkyně a protidrogový preventista. Výskyt ŘEŠENÝCH rizikových forem chování ve škole v uplynulém školním roce: snížená známka z chování neomluvené hodiny omluvené hodiny alkohol ostatní drogy agresivní formy chování vč. šikany a kyberšikany krádeže Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013 Strana 12 (celkem 21)

13 2 3 hodin celkem žáků hodin celkem žáků žáků případů žáků případů žáků případů žáků případů Celkový tříd ve škole: 23 Agresivní formy chování vč. šikany (jedná se o podrobnější data z tabulky Výskyt řešených rizikových forem chování ve škole v uplynulém školním roce) 1. Šikana Počet zjištěných případů: 5 Počet řešených agresorů: 7 2. Jiné agresivní formy chování Počet řešených případů: 15 Máte u vás ve škole podezření na skryté záškoláctví? (zakroužkujte) ANO Uveďte výskyt jiných rizikových forem chování, které jste za sledované období řešili: sebepoškozování Komentář ředitele školy: 1. Práce pedagogického sboru byla a je směřována k vytváření klimatu školy, vycházejícího z úcty, empatie, snášenlivosti, spolupráce. 2. V průběhu školního roku spolupracovala škola s oddělením sociálně právní ochrany dětí a mládeže (záškoláctví, výchovné problémy, ), s Policií ČR (napadení, ),. 3. Volnočasové aktivity, nabízené školou, si kladly za cíl vést žáky k aktivnímu trávení volného času. 4. Rodiče měli možnost navštívit školu nejen po individuální domluvě či v průběhu konzultací nebo třídních schůzek. 5. Problematika prevence se vyskytovala nejen v rámci předmětů: přírodovědy, přírodopisu, občanské výchovy, rodinné výchovy, chemie, ale také na třídnických hodinách, adaptačním kurzu či školních výletech. Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013 Strana 13 (celkem 21)

14 6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Další vzdělávání pedagogických pracovníků probíhá průběžně dle schváleného plánu DVPP a v souladu s vyhláškou 317/2005 Sb. o DVPP Nový školní rok 2012/2013 jsme zahájili vzděláváním pedagogických pracovníků v nových formách a metodách výuky směřující k rozvoji žáků a pedagogů. Proběhlo několik školení k tvorbě digitálních učebních materiálů projekt EU peníze školám. Další školení pedagogických pracovníků se týkalo nových změn ve ŠVP, dopravní výchově, možnosti využití nového písma, příkladů řešení negativních jevů a odborných školení. Čtyři pedagogové využili možnosti jazykového vzdělávání, které organizovalo v rámci projektu GMK. Samostudium ( 24 odst. 4 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb.) pedagogičtí pracovníci věnovali prohlubování kvalifikace. Pravidelným školením prošli i nepedagogičtí pracovníci v oblasti bezpečnosti, ve změnách v nových předpisech. Přehled o účasti na vzdělávacích akcích ve školním roce 2012/2013 je součástí následujícího přehledu: Přehled školení DVPP - školní rok 2012/2013 Číslo Jméno a příjmení Školské zařízení 1 sborovna škola Název školení DVPP Termín Typ školení Já učitel, ty žák - nový rok s novým vedením Mgr. Jiří Halda sborovna 2 Dagmar Rubačová GMK Jazykový kurz 2012/2013 učitel 3 Yvona Sajdová GMK Jazykový kurz 2012/2013 učitel 4 Lenka Micháliková GMK Jazykový kurz 2012/2013 učitel 5 Iveta Hubená GMK Jazykový kurz 2012/2013 učitel 6 sborovna škola Příprava na tvorbu DUM sborovna 7 Dagmar Šírová KVIC Dějepis zajímavě učitel 8 Irena Hudcová Olomouc Metodika šachu učitel 9 Dagmar Fišerová NIDV Chemie ve školách učitel 10 Všichni škola EU - peníze školám - začínáme s tvorbou DUM sborovna 11 Jana Ryšánková KVIC Dějepis zajímavě učitel 12 Lenka Micháliková KVIC Dějepis zajímavě učitel 13 Alena Jermářová KVIC Dějepis zajímavě učitel 14 Jana Kubíčková Opava Seminář fyziky a chemie učitel Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013 Strana 14 (celkem 21)

15 15 Dagmar Fišerová Opava Seminář fyziky a chemie učitel 16 Mírně pokročilí GMK Školení k DUM - práce na SMARTu skupina 17 učitelé 1. stupně škola O rodičích a dětech - Mgr. Jiří Halda učitel + rodič 18 Pavel Loskot NIDV Kyberšikana učitel 19 Začátečníci GMK Školení k DUM - práce na SMARTu skupina 20 Zdeněk Malčík KVIC CHKO Poodří učitel 21 Alena Jermářová NIDV Dopravní výchova v ŠVP učitel 22 Iveta Hubená NIDV Dopravní výchova v ŠVP učitel 23 Renata Mikolašová NIDV Změny v ŠVP vedení 24 Květ. Bartošová Opava Nový typ písma učitel 7.Mimoškolní aktivity Spolupráce s rodiči žáků a jinými subjekty s rodiči - na třídních schůzkách, konzultační hodiny - v rámci kompetencí školské rady - v případě potřeby na domluvených schůzkách (třídní učitelé, výchovný poradce) - ve výuce Dny otevřených dveří - při společných mimoškolních akcích se zřizovatelem - účast na kulturních i sportovních akcích města - účast v soutěžích - spolupráce pedagogů s občany města - aktivní zapojení pedagogů v komisích města s MŠ - besedy s rodiči předškoláků, návštěvy předškoláků v 1. třídách s ostatními školami na území města (soutěže, návštěvy koncertů ) s Městskou knihovnou v Bílovci s Bílovickým klubem seniorů s Městskou policií Bílovec a Policií ČR (besedy) se ZŠ ze spádových obcí se středními školami (akce GEMA, nabídky studijních oborů ) s Klubem vodních sportů LAGUNA s Pedagogicko-psychologickými poradnami a při diagnostikovaní dětí se SVP s občanským sdružením HÁJENKA - ekologické programy s médii - tisk (Region, Bílovecký zpravodaj, příležitostně i jiné noviny Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013 Strana 15 (celkem 21)

16 Pokračovala velmi úzká spolupráce se ŠSK, Domem dětí činností zájmových kroužků, pořádáním soutěží pro školu, pronájmem tělocvičny a haly pro Dům dětí, Spartak apod. Péče o žáky rozvoj talentů, řešení problémů Svým žákům jsme nabídli: - kvalitní výuku jednotlivých předmětů - od 7.třídy možnost výběru cizího jazyka ( jazyk německý, ruský) nebo výběr nejazykového předmětu - možnost výběru volitelného předmětu ( Programování, Sport, Základy administrativy, ) - nepovinný předmět Sborový zpěv - možnost účasti ve školním sportovním klubu, který rozvíjel nadání dětí v oblasti kopané a odbíjené - lyžařský kurz pro žáky 7.ročníků - exkurze, návštěvy atraktivních míst a zařízení - adaptační kurz ekologické výchovy pro žáky 6.ročníků - mnoho dalších aktivit V letošním roce jsme se zaměřili na čtenářskou gramotnost. A to nejen na techniku čtení, ale převážně na motivaci ke čtení. Proto se v každém měsíci setkávali žáci s různými činnostmi a projekty zaměřenými na posilování aktivit, které napomáhají k rozvíjení čtenářských dovedností a schopností při práci s textem. - návštěva spisovatelek dětských knih - ankety - scénické čtení - anotace ke knihám - měsíční projekt čteme rádi 3.ročník - Noc s Andersenem v Městské knihovně v Bílovci - Pasování na rytíře Čtenářského řádu 1.ročník - Projekt Knížka pro prvňáčka - Čtení pro seniory - Čtenářská soutěž Bílovické záhady - Projekt Svět slova - Tvorba vlastní knížky - Autorské čtení Sbor Kulišáci zahájil svoji činnost a reprezentoval naší školu na mnoha veřejných vystoupeních ve škole i na akcích města. Ve školním roce 2012/2013 bylo zapsáno 118 dětí ve čtyřech odděleních ŠD. ŠD pracovala podle plánu ŠVP - Košík plný překvapení. Vychovatelky připravily pro děti řadu zajímavých akcí. Ve Staré Vsi bylo zapsáno 24 dětí. Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013 Strana 16 (celkem 21)

17 Projekty a projektové dny Celoškolské projekty: - Amos Den Země -Akademie 2.stupně - Vánoční vernisáž Projekty, které byly realizovány za finanční podpory města Bílovec - Den seniorů - Vánoční vernisáž - Bílovické záhady - Příběh obrazu - Noc muzeí Kromě těchto projektů proběhla ve škole řada třídních projektů zaměřena na výuku. Naše škola je partnerem projektu Systém využití počítačem podporovaných experimentů k posilování výzkumných kompetencí žáků základních a středních škol Realizovaného prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji. Příjemcem dotace je Ostravská univerzita v Ostravě. 15 vybraných žáků navštěvovalo kroužek, ve kterém budou prováděli experimenty v oblasti přírodních věd. Příloha č. 4 Školní parlament Ve školním roce 2012/2013 pracoval ve škole školní parlament pod vedením pedagogického pracovníka. Byl složen z žáků 3.-9.tříd. Školní parlament se řídí pravidly, členové mají svá práva i povinnosti. V tomto školním roce proběhlo celkem deset zasedání, na kterých se prodiskutovala řada problémů ve třídách, škole, ale i organizace projektových dnů, výlety, výzdoba apod. Informace ze zasedání si každý žák školy mohl přečíst na nástěnce. Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013 Strana 17 (celkem 21)

18 9. Inspekce a prověrky na škole Ve školním roce 2012/2013 proběhla v dubnu 2013 kontrola ČŠI, která byla zaměřena na BOZ a školní jídelnu Protokol Čj.ČŠIT-707/13-T - bez závažnějších chyb, u zjištěných nedostatků byla provedena okamžitá opatření Veřejnoprávní kontrola říjen 2012 Kontroly KHS všech pracovišť průběžně během roku - bez závad Kontrola VZP květen 2013 a OSSZ - říjen bez závad Inspektorát práce kontrola plošin - bez závad Pravidelné kontroly BOZP a PO Hospodaření s finančními prostředky je pravidelně kontrolováno a dle plánu předkládáno Radě města Bílovec. V průběhu školního roku 2012/2013 byla hospitační a kontrolní činnost zaměřena na čtenářskou gramotnost, způsob klasifikace, respektování individuálních zvláštností žáků, zjišťování úrovně vědomostí. 10. Základní údaje o hospodaření školy Údaje o hospodaření školy jsou podrobně uvedeny v rozborech hospodaření školy za rok 2012 a I. pololetí 2013, které škola předkládá zřizovateli Městu Bílovec a ten schvaluje hospodářský výsledek školy viz příloha (kompletní zpráva k nahlédnutí v ředitelně školy) Příloha č Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Po celý školní rok 2012/2013 byla škola zapojena do projektu ministerstva zdravotnictví a MŠMT Ovoce do škol, Mléko do škol. 12. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Ve školním roce 2012/2013 nebyla škola zapojena do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. 13.Předkládané a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů 1. Projekt Modernizace ZŠ a MŠ Bílovec financovaným z ROP, registrační číslo CZ.1.10/3.2.00/ Ve školním roce 2012/2013 probíhala udržitelnost projektu realizace přispěla k využití moderních technologií do vyučovací praxe, zlepšení podmínek pro výuku jednotlivých Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013 Strana 18 (celkem 21)

19 předmětů na 1. a 2. stupni ZŠ a zlepšení celkového prostředí ZŠ tak, aby žáky k pobytu ve škole motivovalo. Projekt je v současné době v provozní fázi, cíl projektu je naplňován. Výstupy jsou primárně využívány pro potřeby služeb základního vzdělávání v rámci ZŠ a dále i pro realizaci mimoškolních aktivit například pořádáním soutěží v jazykových učebnách ( Have Fun with English, soutěž v recizaci v anglickém jazyce s prezentacemi), vedením kroužku Využití počítačem podporovaných experimentů v učebně fyziky a chemie, chovem drobných zvířat v učebně přírodopisu, využitím tělocvičny školním sportovním klubem, DDM, kroužkem Badminton a Stolní tenis. V učebnách na 1. i 2.stupni se pořádaly netradiční třídní schůzky, probíhaly soutěže, prezentace knih, scénické čtení, týden otevřených dveří, projekty,. 2. Program MŠMT EU peníze do škol: Projekt Škola Komenského financovaným z Operačního programu Vzděláváním pro konkurenceschopnost, prioritní osa 1-Počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/ Realizace projektu od do Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na základní škole. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním a podpůrnými kurzy pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. V průběhu školního roku 2012/2013 projekt začal prvním rokem, byly realizovány aktivity : - Vzdělávání pedagogů vzdělávání pro oblast digitálních technologií - Ověřování inovačních a digitálních výukových materiálů a jejich úprava pro žáky se SVP K inovacím ve výuce byla využívána z projektu pořízená projekční a PC technika, notebooky, metodické materiály, tonery do kopírek a tiskáren pro přípravu DUM do výuky). Projekt stále probíhá. 3. Projekt Ostravské univerzity jsme partnerem projektu Nové přístupy k využití ICT ve výuce přírodovědných předmětů na základních školách CZ.1.07/ / Operační program vzdělávání pro konkurence schopnost Projekt stále probíhá. 4. Projekt Šachy do škol Naše škola se stala partnerem Palackého univerzity v Olomouci, ve druhých třídách ověřujeme při hře schopnost rozvoje logického myšlení. 14. Spolupráce s odborovou organizací a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Odborová organizace úzce spolupracuje s vedením školy v několika oblastech: - Využití prostředků z fondu FKSP pro zaměstnance školy (součást kolektivní smlouvy) - předsedkyně odborové organizace se zúčastňuje porad vedení Prostředky z fondu FKSP jsme použili následujícím způsobem: - zaměstnanci školy měli možnost využít příspěvek na obědy Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013 Strana 19 (celkem 21)

20 - měli nárok na příspěvek 200 Kč na penzijní připojištění Dlouhodobé cíle školy a záměry školy pro školní rok 2013/2014 Zkvalitňovat úroveň znalostí a dovedností žáků, především čtenářských a jazykových schopnosti, zaměření na přírodovědné předměty, efektivnější využívání UP a audiovizuální techniky. Zvyšovat odbornou připravenost učitelů. Soustavné vzdělávání pedagogických pracovníků samostudium, v rámci proškolení DVPP, vlastní kooperativní aktivitou. Rozvíjet osobnost, nadání a talent žáků, prohloubit kontakt s rodinou, hledat další formy zapojení rodičů do činnosti školy, předcházet negativním jevům. Podporovat integraci hendikepovaných dětí do běžných tříd. Propagovat činnost školy na veřejnosti, média, aktualizace internetových stránek školy. Zpráva byla projednána a schválena na pedagogické radě dne Rada školy byla seznámena s výroční zprávou a zprávu schválila dne Mgr. Hana Bajnárková ředitel ZŠ.. Roman Šubert za radu školy Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013 Strana 20 (celkem 21)

21 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013 Strana 21 (celkem 21)

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 BRNO 2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost školy Název školy, sídlo, právní forma,

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Organizace školního roku 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Organizace školního roku 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Organizace školního roku 2014/2015 Výňatek z plánu práce školy na školní rok 2014/2015 platný od 1.9.2014 Akce Datum Čas Dny Přípravný týden šk. roku

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2009

Údaje o hospodaření školy v roce 2009 Údaje o hospodaření školy v roce 2009 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2014

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2014 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2014 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., ve znění pozdějších novel, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy)

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace 742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Z á k l a d n í š k o l a v B o r u, o k r e s T a c h o v VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Boru 3.10.2011 Zpracoval : Jaroslav Linek Jana Petriková /hospodaření/ 1. OBSAH : Základní údaje

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek ŠKOLA : ZŠ a MŠ Horní Jiřetín ŠK. ROK : 2014/2015 1.SEZNÁMENÍ

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Obsah: 1. Rozpočet poskytnutý KÚ ÚK 1.1. NIV státní rozpočet 1.2. Fond kulturních a sociálních věcí 2. Rozpočet poskytnutý zřizovatelem 2.1. Rozpočet na

Více

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola Šlapanice Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Schváleno Školskou radou ZŠ Šlapanice Č.j.: ZSSL-OkBo/817/2012 Spis. zn.: 1.2.5.1 www.zsslapanice.cz kancelar@zsslapanice.cz A. Název, sídlo,

Více

Kapitola 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Kapitola 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Kapitola 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Umístění školy Základní škola je jednou ze základních škol v Praze 1. Do školy jsou od školního roku 2000/2001 integrováni žáci se speciálními vzdělávacími

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2005 2006 Obsah : ( Podle zákona 561 / 2004 Sb., 11, 12 odst. 2 a vyhlášky č.15 / 2005 Sb., 7) a)

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012 Základní škola Smečno, okres Kladno Školská 284, Smečno 273 05 1 Základní údaje o škole Název : Základní škola Smečno, okres Kladno Adresa školy: Školská

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 Zpráva o použití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) ve vztahu k plánu personálního rozvoje

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Dana Petriková -1- Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Z á k l a d n í š k o l a v B o r u, o k r e s T a c h o v VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 V Boru 22.9.2008 Zpracoval : Jaroslav Linek Jana Petriková /hospodaření/ 2. Základní údaje o škole

Více

STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE

STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE LIDSKÉ ZDROJE (c) Radek Maca rama@inforama.cz Postavení procesu integrace ICT ve škole ředitel Zástupci, vých. poradce, koordinátoři ŠVP, ICT Vedoucí -metodici vzděl.

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

za za školní rok 2011 1997-2012 98

za za školní rok 2011 1997-2012 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2011 1997-2012 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Plán práce školy 2010/2011

Plán práce školy 2010/2011 Obsah: Plán práce školy 2010/2011 Základní informace o škole Přehled tříd Učební plány Základní školy Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy pro školní rok 2009/2010 (s určením disponibilních

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 2007 Hradec Králové, říjen 2007 Obsah 1 Základní údaje o škole. 2 1.1 Škola..

Více

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady)

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady) ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Přehled funkcí ve školním roce

Více

Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2012/2013

Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2012/2013 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2012/2013 Ředitelka školy (statutární orgán): Zástupce statutárního

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012. Základní škola a Mateřská škola Tlustice, okres Beroun

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012. Základní škola a Mateřská škola Tlustice, okres Beroun Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Tlustice, okres Beroun 1. Základní údaje o škole Základní škola a Mateřská škola Tlustice, okres Beroun Tlustice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Nejdecká 254, 357 35 Chodov VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 V Chodově dne 1. 10. 2014 zpracovala Mgr. Eva T e t u r o v á

Více

1. část ŠVP VII. verze

1. část ŠVP VII. verze 1. část ŠVP VII. verze platná od 1. 9. 2013 Obsah Identifikační údaje...8 1název ŠVP...8 2údaje o škole...8 3zřizovatel...9 4platnost dokumentu od:...9 Charakteristika školy...10 Úplnost a velikost školy...11

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2013/14

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2013/14 Základní škola Vilémov, okres Olomouc, příspěvková organizace, Vilémov 41 783 22 Cholina Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/14 Mgr. Dagmar Zapletalová ředitelka Č. j. 63/2014 Obsah: 1.

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 Základní škola a Mateřská škola OLOMOUC, Nedvědova 17, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 V Olomouci 9.10.2011 Zpracoval: Mgr. Pavel Pala ředitel školy (od

Více

INFORMAČNÍ LETÁK ŠKOLY

INFORMAČNÍ LETÁK ŠKOLY Základní škola Bruntál, Školní 2 INFORMAČNÍ LETÁK ŠKOLY Obsah Evropské projekty Projekty financované z grantu Města Bruntál O škole Nabídka vzdělávání Třídní učitelé budoucích prvňáčků ve školním roce

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 7 / 2 0 0 8

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 7 / 2 0 0 8 P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 7 / 2 0 0 8 1. ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 1.1. Žáci a) Počet žáků: 106 b) Počet tříd: 7 I.st. 4 třídy II.st. 3 třídy c) Počet oddělení

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Číslo jednací: 780/2007/1 Platnost: od 1. 9. 2007 Obsah: Obsah 1. Identifikační údaje... 2 2. Charakteristika

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

VESELÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Stráž nad Nisou, příspěvková organizace

VESELÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Stráž nad Nisou, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Stráž nad Nisou, příspěvková organizace VESELÁ ŠKOLA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní

Více

Vnitřní organizační normy a směrnice

Vnitřní organizační normy a směrnice Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Libhošť 90 příspěvková organizace se sídlem v Libhošti zastoupená ředitelkou Mgr.Dagmar Michálkovou IČO 750 27 518 Vnitřní organizační normy a směrnice Plán

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 A/charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-425/11-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-425/11-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-425/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Dolní Moravice, okres Bruntál, příspěvková

Více

Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14, Cheb příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14, Cheb příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14, Cheb příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Charakteristika školy: Zřizovatelem Základní školy Cheb, Kostelní náměstí 14,příspěvkové

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více