Veselé Velikonoce. P O Z V Á N K A na VIII. ročník setkání obcí Dolany konané dne v Dolanech u Olomouce. Změna starosty

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Veselé Velikonoce. P O Z V Á N K A na VIII. ročník setkání obcí Dolany konané dne 21.6.2008 v Dolanech u Olomouce. Změna starosty"

Transkript

1 Změna starosty Dnem končí ve funkci starosty pan Vojtěch Pavlita z důvodu odchodu do důchodu. Bez pár měsíců byl ve funkci 10 let.tento čas plně věnoval obci a stačil naplnit hodně ze svých vizí o rozvoji Dolan, Vésky a Pohořan. Rada obce a zastupitelstvo děkuje panu Vojtěchu Pavlitovi za odvedenou práci pro obec. Novým starostou byl zvolen od ing. Jan Doležel. Úřad na cestě k lidem Obecní úřad Dolany se zapojil do projektu Czech POINT. Od vydává matriční úřad Obecního úřadu v Dolanech ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy, a to výstupy z obchodního rejstříku, Katastru nemovitostí, Živnostenského rejstříku a Rejstříku trestů. Ceník: Obchodní rejstřík 100,- Kč Katastr nemovitostí - 1 stránka 100,- každá další i započatá 150,- Kč Živnostenský rejstřík 100,- Kč Rejstřík trestů 50,- Kč Tříkrálová sbírka Ve dnech 5. a 6. ledna 2008 proběhla v obci Tříkrálová sbírka, jejíž výtěžek bude využit na pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí a na podporu charitního díla pro poptřebné. Sbírku organizovala Charita Olomouc a ve spolupráci s obcí bylo zapečetěno 17 pokladniček a vybráno ,- Kč. Tříkrálová sbírka se uskutečnila na olomoucku ve 33 obcích a bylo vybráno celkem ,5 Kč. Poděkování patří všem dárcům, kteří svým finančním příspěvkem umožnili realizaci projektů Charity Olomouc. Miroslav Brückner, tajemník P O Z V Á N K A na VIII. ročník setkání obcí Dolany konané dne v Dolanech u Olomouce V předvečer setkání v pátek bude od hodin ve sportovním areálu FC Dolany v Dolanech na uvítanou uspořádána taneční zábava. Již v pátek bude očekáván příjezd účastníků ze vzdálených Dolan. V sobotu 21.června 2008 bude následující program : hod. - střelnice Mostruňk, veřejná soutěž - americký trap hod. - zahájení sportovních soutěží fotbal, malý fotbal a volejbal hod. - k poslechu bude vyhrávat dechovka Dolanka hod. - oficiální zahájení, prezentace obcí hod. - prezentace obcí, za pořádající Dolany u Olomouce vystoupí žáci mateřské školy, žáci Základní umělecké školy Dolany, žáci ZŠ Dolany hudební skupina ZŠ Migréna, Taneční skupina Máta, dívčí skupina orientálních tanců hod. - country skupina Heřmánek hod. - ukončení sportovních soutěží hod. - vyhlášení vítězů sportovních soutěží, losování tomboly hod. - taneční zábava se skupinou TRIO BENE Vstupné dobrovolné, při vstupu do sportovního areálu FC Dolany budou prodávány lístky do tomboly v ceně 10,- Kč. Na setkání Doláňáků vás srdečně zve Vojtěch Pavlita starosta obce Dolany u Olomouce Veselé Velikonoce 1

2 Výpis z usnesení z 5. veřejné schůze ZO Dolany dne 3. prosince 2007 v hod. v Domě služeb 1. Zastupitelstvo obce schválilo: - Činnost RO od do Účast obce ve svazku obcí, dotčených činností VVP Libavá. - Vyhlášku o stanovení školského obvodu ZŠ v Dolanech. - Dotace program LEADER. - OZV Obce Dolany č.2/2007 o odpadech. - Úpravu rozpočtu. - Rozpočtové provizorium na rok Změnu ÚPo č Zastupitelstvo obce souhlasí: a) S převodem pozemku parc.č.627/41 - orná půda o výměře m 2 do vlastnictví obce Dolany, a to darem, bez jakékoliv úplaty. Náklady s tímto převodem spojené uhradí obec Dolany. b) S prodejem části pozemku parc.č.558/4 - ostatní plocha zeleň o výměře asi 4 m 2 v kat.území Dolany u Olomouce do vlastnictví pana Dušana Drápala za dohodnutou cenu 50,- Kč/m 2. c) S prodejem části pozemku parc.č.1594/3 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře asi 66m 2 v kat. území Véska u Olomouce do vlastnictví paní Petry Netesalové za dohodnutou cenu 35,- Kč. Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Vrácení pozemků Lesům ČR s.p. Hradec Králové, par.č. 1598/5 lesní pozemek o výměře 132 m 2, parc.č. 1827/ 84 lesní pozemek o výměře m 2 v k.ú. Dolany u Olomouce a par. č.455/7 lesní pozemek o výměře 863 m 2 v k.ú. Pohořany na Moravě, které byly neoprávněně zapsány na LV Obce Dolany. Miroslav Brückner - tajemník Výpis z usnesení ze 6. veřejné schůze ZO Dolany dne 3. března 2008 v hod. v Domě služeb 1. Zastupitelstvo obce schválilo: - Program jednání. - Činnost RO od do Rozpočet na rok Smlouvu na dopravní obslužnost s Connex Morava a.s.. - Dodatek č.9 ke Smlouvě o dílo s f. Remit s.r.o. - Prodej požárního vozidla SDH Dolany. - Přijetí dotace na kabiny FC Dolany a dodávky dřeva na výstavbu. - Žádosti na dotace: - Vodní nádrž u kostela sv. Matouše - Obnova zeleně na hřbitově v Dolanech - Školní hřiště ZŠ Dolany - Areál 8 ve Vésce - Stodola - Kanalizace Pohořany,Véska, Dolany, ČOV. - Zpracování územní studie pro prověření problematiky změny č. 3 územního plánu obce Dolany, Véska, Pohořany. 2. Zastupitelstvo obce souhlasí: S prodejem ideální poloviny pozemku parc. č.610 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 84 m 2 v kat.území Dolany u Olomouce za cenu 150,- Kč/m 2 paní Mgr. Olze Masopustové. S uzavřením smluv o věcném břemeni za účelem zřízení tří sjezdů na parc. č. 613/1 trvalý travní porost v kat. území Dolany u Olomouce k novostavbám rodinných domů na pozemku p.č. 611 v k. ú. Dolany u Olomouce. S prodejem pozemku p.č. 1010/2 zahrada o výměře 251 m 2 v kat. území Pohořany na Moravě do vlastnictví manželů Milana a Danuše Mazalových za dohodnutou cenu 35,- Kč/m 2 a studny za odhadní cenu 8.339,- Kč. 3. Ostatní: a) Zastupitelstvo obce Dolany vzalo na vědomí rezignaci starosty obce Dolany pana Vojtěcha Pavlity na funkci starosty ke dni z důvodu odchodu do důchodu. b) Zastupitelstvo obce schválilo Volební řád pro volbu starosty, místostarosty a člena rady obce veřejným hlasováním c) Zastupitelstvo obce schválilo volební komisi ve složení: Předseda: Marie Seifertová Člen: Jiřina Pospíšilová Člen: Jiří Látal d) Do funkce uvolněného starosty obce byl zvolen pan Ing. Jan Doležel s účinností od 1.dubna e) Zastupitelstvo obce Dolany na základě zvolení starostou obce pana Ing. Jana Doležela ke dni odvolává místostarostu obce Ing. Jana Doležela z funkce místostarosty obce ke dni f) Do funkce neuvolněného místostarosty obce byl zvolen pan Ing. Rudolf Pečinka s účinností od 1.dubna g) Do funkce neuvolněného člena rady obce byl zvolen pan Karel Kurial s účinností ke dni 1.dubna h) Zastupitelstvo schvaluje odměny neuvolněných zastupitelů obce Dolany dle nařízení vlády č.79/2008sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách členů zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, příloha č.1 k nař. vlády č.37/2003 Sb., s účinností od Miroslav Brückner - tajemník

3 Usnesení RADY OBCE ZA OBDOBÍ do RO projednala návrh na lyžařské a cyklistické tratě Nízký Jeseník od OS Ford Radíkov a požaduje upřesnit rozsah a umístění tratí na katastru obce před rozhodnutím v ZO. - RO odsouhlasila zajistit katastrální historické mapy ze Státního archivu Praha. - RO odsouhlasila finanční příspěvek ve výši 2.000,- Kč Senior klubu Dolany. - RO vzala na vědomí Ing. Seidenglanaze, týkající se vytápění biomasou v místní části Pohořany a Véska. - RO pověřuje účastí na jednání se Středomoravskou vodárenskou a. s. starostu a tajemníka. - RO projednala návrhy občanů na změnu ÚPo Dolany, Véska a Pohořany a po konzultaci se zpracovatelem ALFAPROJEKT Olomouc a. s. rozhodla předložit ho k vyjádření ZO. - RO projednala žádost o odstranění vlhkosti před domem č.p.123 v Dolanech. Odvod deš ových vod ze střechy RD je věcí majitele a vlhkost domu není způsobena činností obce. - RO odsouhlasila program na 5. schůze ZO, která se bude konat dne RO vzala na vědomí kolaudaci komunikace v Uličkách. - RO rozhodla předat dokumentaci stížnosti osadního výboru Pohořany na činnost Agrosystému Pohořany s.r.o. stavebnímu úřadu Dolany. - RO vzala na vědomí odstoupení starosty obce p. Vojtěcha Pavlity z funkce starosty obce ke dni z důvodu odchodu do důchodu. - RO souhlasí s uzavřením MŠ Dolany, MŠ Véska, Školní družiny a Školní jídelny od do RO odsouhlasila Přílohu č.1 k Dodatku č.1, kupní smlouvy ze dne za dřevní hmotu odebranou z obecních lesů. - RO odsouhlasila záměr prodeje pozemku p.č. 1010/2 v k.ú. Pohořany o výměře 251 m 2 včetně studny. - RO souhlasí se zrušením nájemní smlouvy panu R. Arbeitovi st. na části pozemku p. č. 330/5 v k. ú. Dolany ke dni RO neodsouhlasila záměr prodeje části pozemku p.č. 558/1 v k.ú. Dolany o výměře asi 30 m 2. - RO žádá doložit zakládací listinu souboru Galaxie Pohořany, včetně IČO pro poskytnutí případné dotace. - RO odsouhlasila Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č.10/ 09/07 s f. GAMA G+V s.r.o. s termínem plnění do konce dubna 2008 v důsledku nepříznivých klimatických podmínek. - RO po konzultaci s právníkem odsouhlasila vrácení platby za prodej pozemku z roku 1990, který se neuskutečnil paní Evě Macharáčkové z Olomouce - RO odsouhlasila provádění prací v obecních lesích panem M. Navrátilem ve spolupráci s panem J. Kristem. - RO odsouhlasila žádost ZŠ Dolany o použití přeplatku za energie na nákup zařízení pro ZŠ /počítače, koberce, malování/. - RO odsouhlasila smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene pro ČEZ distribuce Děčín na pozemku p.č. 1043, 1649 v k. ú. Véska. - RO odsouhlasila finanční příspěvek ve výši 5.400,- Kč Sokolu Dolany na činnost s mládeží za rok RO odsouhlasila Smlouvu o údržbě a servisní činnosti č. 129/2007 a Smlouvu číslo 122/DATA002 o připojení OÚ na internet s f. ONYX spol. s. r.o. - RO odsouhlasila nabídku na novou telefonní ústřednu včetně telefonních přístrojů pro OÚ. - RO odsouhlasila odměnu ředitelce ZŠ A.Š. Dolany z rozpočtu přímých nákladů přiznaných Krajským úřadem Olomouckého kraje. - RO odsouhlasila opravu podlahy v zasedací místnosti DS v Dolanech a položení nové podlahové krytiny. - RO souhlasí s uspořádáním hudebních produkcí v sále sokolovny v Dolanech dne 19. ledna 2007, pořadatel TS Máta a dne pořadatel FC Dolany. - RO souhlasí s bezplatným pronájmem tělocvičny ZŠ a MŠ A.Š. Dolany fotbalovému klubu FC Dolany. - RO souhlasí s bezplatným užíváním společenské místnosti v DPS Véska ve středu a v pátek od hod. pro mládež SK Véska. Součinnost bude zabezpečovat vedoucí DPS Mgr. M.Utíkal. - RO odsouhlasila organizaci volby nové školské rady na dobu 3 let, které končí dne RO vzala na vědomí závěrečné vyhodnocení akce Vodovod Véska. - RO vzala na vědomí závěrečné vyhodnocení akce Stavba na doplnění sportovního areálu Dolany scéna. - RO vzala na vědomí zprávu o podaných žádostech na dotace. - RO odsouhlasila Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IV mezi obcí Dolany a ČEZ Distribuce a.s. Děčín 4. - RO odsouhlasila účast místostarosty, starosty, pí M.Hynkové a M. Smejkalové na Dni malých obcí dne 11. března RO odsouhlasila přidělení bytů ve Vésce /6 bj.véska/ dle zápisu výběrové komise ze dne Zajištění elektroměrů pro jednotlivé byty zajistí ve spolupráci s nájemníky p. Hynková. RO odsouhlasila opravu přístupového chodníku k 6. b.j. Véska včetně opravy přístupové cesty a parkovacích míst. - RO vzala na vědomí zprávu o postupu územního řízení na kanalizaci Dolany, Pohořany, Véska včetně podání žádosti o dotaci. - RO byla seznámena s přípravou žádosti na akci Obnova zeleně na hřbitově v Dolanech a odsouhlasuje Smlouvu na zpracování a předložení dokumentace k dotaci. RO odsouhlasila zřízení parkoviště a příjezdové komunikace ke hřbitovu s vypracováním PD a doporučuje ZO zařadit tyto akce do rozpočtu na rok RO odsouhlasila Smlouvu na uplatnění dotace na akci Vodní nádrž u kostela sv. Matouše v Dolanech. - RO odsouhlasila žádost o podání dotace na Školní 3

4 hřiště u ZŠ a MŠ A.Š Dolany. - RO odsouhlasila podání žádosti o dotaci na Kulturní areál Véska stodola. - RO doporučuje ZO schválit Smlouvu na dopravní obslužnost pro rok 2008 s dopravcem Connex Morava a.s. - RO souhlasí s plánem odpisů dlouhodobého majetku na rok 2008 v ZŠ a MŠ A.Š Dolany. - RO souhlasí s vrácením odpisů dlouhodobého majetku za rok 2007 ZŠ a MŠ A.Š Dolany. - RO projednala Dodatek smlouvy na svoz TKO s Remitem Šternberk s.r.o. a doporučuje ZO dodatek odsouhlasit. RO rozhodla od zrušit kontejnery v Pohořanech a ve Vésce z důvodu nadměrných finančních nákladů a rozhodla zajistit 2 ks kontejnerů litru, které budou pravidelně při svozu TKO vyváženy. Staré kontejnery nabídnout k odprodeji Remitu Šternberk s.r.o.. - RO doporučuje ZO odsouhlasit odprodej nepotřebného vozidla SDH Dolany AVIA. Zajistit odborné posouzení ceny vozidla. - RO souhlasí s návrhem ZŠ na uzavření Školní družiny Dolany v době pololetních a jarních prázdnin. - RO odsouhlasila účast tajemníka a pana Jaroslava Mentlíka na výroční schůzi SK Véska. - RO odsouhlasila příspěvek 5.015,- Kč ZŠ Dolany, na kulturní akci konanou ples SRPŠ. - RO projednala dopis Ing. Jiráčka týkající se investiční výstavby na Sádku a pověřuje starostu obce tlumočením stanoviska rady obce. - RO projednala návrh rozpočtu na rok 2008, který bude dopracován na pracovní poradě ZO. - RO odsouhlasila příspěvek 4.023,-Kč FC Dolany, na kulturní akci konanou ples FC Dolany. - RO odsouhlasila Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IP mezi Obcí Dolany a ČEZ Distribuce a.s. Děčín 4. - RO odsouhlasila nabídku nové verze IS MISYS v ceně 6.092,8Kč od f. Geometra Opava spol. s.r.o. - RO odsouhlasila převod zlepšeného výsledku hospodaření ZŠ a MŠ A.Š. Dolany za rok 2007 ve výši ,32 Kč do rezervního fondu školy. - RO bere na vědomí Kalkulaci stravného č.7 platnou od RO souhlasí s provozováním pedikúry v prostorách kadeřnictví DS v Dolanech. - RO rozhodla postoupit k prošetření SÚ Dolany upozornění obsluhy ČOV Dolany na zvýšený výskyt použitých olejů a tuků v prostoru čerpací stanice u Kartouzky. - RO revokuje usnesení RO č. 1/08 v bodě 15 ze dne a stanovuje nový termín konání VIII. Setkání Dolany v Dolanech na den 21. června RO odsouhlasila finanční příspěvek ve výši 4.500,- Kč na kulturní akce plesy pořádané v sále sokolovny v Dolanech. - RO odsouhlasila Smlouvu o věcném břemeni číslo EP /004 mezi Obcí Dolany a ČEZ Distribuce a.s. Děčín 4. - RO odsouhlasila Smlouvu o nájmu plynárenských zařízení č Příhony, SMP Net s.r.o., Plynární 420/3, Ostrava, Moravská Ostrava. - RO odsouhlasila bezplatný převod stolů ze zasedací místnosti DS v Dolanech: - stůl celodřevěný - 11 ks - stůl dřevěný + kovová noha - 4 ks Sokolu Dolany. - RO nemá námitek proti reálnému dělení pozemku p. č. 819/1 v k. ú. Dolany za účelem umístění dvojdomku. - RO odsouhlasila nákup 6 ks licencí OLP a 2 ks licencí OEM k PC od f. ONYX engineering spol.s.r.o.. - RO odsouhlasila zařazení pozemku p.č. 6 o výměře 161 m 2 v k.ú. Pohořany do změny č. 3 ÚPo na veřejnou zeleň. - RO odsouhlasila odbornou přípravu členů SDH. Konkrétní požadavky předloží velitel. - RO vzala na vědomí Inspekční zprávu o provedené kontrole v ZŠ a MŠ. A. Š. v Dolanech. - RO odsouhlasila zpracování investičního záměru a PD na výstavbu kabin a přístavbu soc. zařízení ve sportovním areálu v Dolanech. Rada obce souhlasí s umístěním staveb dle předloženého návrhu sportovního areálu FC Dolany. RO doporučuje ZO odsouhlasit realizaci přijaté dotace. V případě potřeby a požadavku dodavatele doporučuje ZO odsouhlasit poskytnutí kulatiny na řezivo v množství cca 60 m 3. - RO projednala návrh rozpočtu na rok 2008 a doporučuje předložit rozpočet ZO ke schválení. - RO projednala zabezpečení akce VIII. Setkání Dolany v Dolanech a ukládá tajemníkovi odeslat pozvánky s programem. - RO odsouhlasila platbu za pronájem zasedací místnosti v Domě služeb v Dolanech: - soukromé oslavy 500,-Kč/den - předváděcí akce 100,-Kč/hod. - Senior klub, dechová hudba Dolanka, kroužek orientální tanců a výroční schůze spolků a organizací zdarma. - RO odsouhlasila účast tajemníka obce na XVII. Valném shromáždění Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR ve dnech v Přerově. - RO vzala na vědomí Výroční zprávu o činnosti obce Dolany v oblasti poskytovaných informací za rok RO vzala na vědomí Výroční zprávu o hospodaření školy v roce RO souhlasí s úpravou parkovacího stání umístěného na pozemku p.č. 895/1 v k.ú.dolany u Olomouce dle předložené PD. - RO vzala na vědomí oznámení Správy silnic Olomouckého kraje Ořez větví a kácení stromů kolem silnice III/44311 v úseku Véska Dolní Bouda. - RO odsouhlasila realizaci osvětlení pergoly v areálu FC Dolany do akce VIII. setkání Dolany v Dolanech. - RO odsouhlasila Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě o pronájmu nebytových prostor pohostinství KD na Pohořanech mezi obcí Dolany a panem Rostislavem Arbeitem bytem Dolany RO neodsouhlasila zařazení p.č. 770/2 v k. ú. Pohořany na Moravě do změny č. 3 Úpo na výstavbu RD. Pozemek se nachází mimo zastavěnou část obce. - RO odsouhlasila účast starosty a místostarosty dne na setkání obcí zařazených do systému

5 nakládání s odpady f. Remit s.r.o. Šternberk. - RO souhlasí s provedením změny v katastru nemovitostí v druhu a využití pozemků par.č.1305/ 70, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, orná půda ZPF a p.č.1305/67 ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Dolany Olomouce, vše změnit na ostatní plocha, ostatní komunikace. - RO odsouhlasila přístup do nové verze programu IS Dolanští hasiči informují Jistě jste si všimli, že v centru naší obce vyrostla nová dominanta v podobě nové hasičské zbrojnice na místě obecní stodoly, sloužící dlouhá léta jako skladiště. Nová zbrojnice spolu s repasovaným požárním automobilem LIAZ L-101 byla sboru předána do užívání právě v roce, ve kterém jsme oslavili stoleté výroční založení, K této příležitosti byly 6. a 7. července uspořádány oslavy zakončené taneční zábavou se vstupným zdarma. Příprava oslav a nastěhovánbí do nového nám zabralo celý půlrok. Sotva skončily oslavy klepala na dveře tradiční hasičská noční soutěž u dolanských hodů a je zařazena do seriálu soutěží Hanácké extraligy. Nedařilo se nám podle našich představ, akorát na soutěži v Toveři jsme se umístili na předních příčkách. S novou technikou jsme se zúčastnili prověřovacího cvičení v Bělkovicích-Laš anech zásahem ve spolupráci se sbory z okolním vesnic. Kromě tanečních zábav a plesu, které pro Vás tradičně připravujeme, členové SDH odpracovali stovky hodin, které obětovali ze svého volného času a bez nároku na odměnu. Upozorňujeme na každoroční vypalování porostů a pálení klestu, které je zakázáno Zákonem č. 133 z r Sb. a může být pokutováno až Kč. Případné pílení klestu doporučujeme hlásit na operační středisko Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje na číslo nebo se informovat na MISYS pozemky od f. Geometra Opava spol. s r.o. p. H.Liškové, p. D.Lakvové a zaměstnancům odboru výstavy. - RO odsouhlasila uspořádání hudebních produkcí dne v sále sokolovny v Dolanech a ve dnech 14.6., 12.7., 26.,7 a ve Vésce zahrada 8. Pořadatel SK Véska. Miroslav Brückner - tajemník P O D Ě K O V Á N Í Chtěli bychom touto cestou poděkovat paní EVĚ VLČKOVÉ za dlouholetou obětavou práci pro Kruh přátel hudby při ZUŠ v Dolanech. Paní Eva Vlčková organizovala kulturní dění v obci od roku 1993 do konce roku 2007, kdy bylo uspořádáno na 100 koncertů vážné hudby, na nichž vystoupili umělci světových jmen. Rada obce Dolany přeje paní Vlčkové do dalších let hodně zdraví, pohody, spokojenosti a a ji hudba dělá stále radost jako doposud. NOVÉ SLUŽBY V DOLANECH Od dubna se otevírá na náměstí v Dolanech GRAFICKÉ STUDIO, které obnáší vše kolem reklamy a tisku: - barevné kopírování - vizitky - letáky - plakáty - CD - reklamu - oznámení do 1 hodiny - pozvánky - veřejný internet Otevírací hodiny budou upřesněny na vchodu, možná domluva na telefonu: Už nemusíte nikam jezdit! Přij te se podívat. * * * * * * * * MODELÁŽ * MANIKŮRA PEDIKŮRA Od dubna každý čtvrtek (dle objednávky) na křižovatce v Dolanech nad restaurací Telefon: Zahradnictví v Dolanech u hřbitova 17.března 2008 opět zahajuje provoz. Prodejní doba: PO PÁ hod. SO hod. Nabízíme listnaté a jehličnaté dřeviny, solitery, vzrostlé alejové stromy, trvalky a okrasné trávy, vřesovištní rostliny, letničky, balkonové rostliny, ovocné stromky, substráty, mulčovací kůru, hnojiva,chemii, travní osiva. PROJEKCE REALIZACE ÚDRŽBA ZELENĚ Dále zajiš ujeme o návrhy a kompletní realizaci zahradních úprav, o zakládání trávníků, o výsadbu vzrostlých stromů, o projekci a instalaci automatických závlahových systémů, o údržbu zeleně sekání trávníků, kácení stromů, řez ovocných a okrasných dřevin, o osázení truhlíků v předjaří i na zimu. Na Vaši návštěvu se těší zaměstnanci firmy. Tel ,

6 ZIMNÍ OLYMPIÁDA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Ve školní družině pod vedením Andrey Novákové a Jany Pechové byly uspořádány zimní olympijské hry. Ale než vše začalo, obnášelo to spoustu příprav. Nejprve byly děti rozděleny do šesti států, do čela si zvolily prezidenta, vyrobily si jednu velkou hlavní vlajku a potom pro každého malou na připnutí na dres. Děti byly seznámeny s tím, co to vlastně olympijské hry jsou a také poučeny o pravidlech fair play. Potom si každý stát připravil ve zkratce něco o své zemi a slavnostní pokřik. Když bylo vše připraveno, zahájili jsme ZOH v tělocvičně školy. Slavností průvod s olympijským ohněm doprovázela hudba, aby to mělo ten správný nádech. Vychovatelky coby řecké bohyně přivítaly všechny státy a poděkovaly za účast a samotné hry mohly začít. Protože nám letos zima moc sněhu nedopřála, museli jsme disciplíny zimních olympijských her přizpůsobit tělocvičně. Děti si mohly vyzkoušet slalom s hokejkou a míčkem, hod těžkou sněhovou koulí (medicinbal), jízdu ve sněžném bobu, což se dětem obzvláš líbilo, ale nechyběly ani běžky, krasobruslení či chození po ledových krách. Hry byly slavnostně ukončeny a výhercům předány medaile a diplomy. Na jaro plánujeme pokračování v letních olympijských hrách, tentokrát určitě venku. Andrea Nováková, vychovatelka ŠD ZPRÁVA O ŽÁKOVSKÉM PLESE Kdybych byla ještě dítě školou povinné a nemusela bych se zrovna věnovat některé z domácích povinností, pak bych zcela jistě věděla, co dělat 22.února v pátek odpoledne. Vrátila bych se zpátky do školy. A vůbec by mně nevadilo, že je poslední pracovní den v týdnu, že na mě čeká víkend a že mnozí z mých spolužáků už pověsili školní batoh na hřebík. Tento den měli totiž všichni, kdo mají rádi společnost a zábavu, možnost pobavit se na Žákovském plese. A tak již před 15.hodinou jste mohli spatřit u hlavního vchodu první hlouček dětí, které nedočkavě čekaly, až se skleněné dveře školy otevřou. Nepřišlo jich zrovna málo. Snad z každé třídy se dostavili zábavy chtiví tanečníci. Mnozí jak se sluší a patří v řádném plesovém úboru. Mohli jste pak obdivovat, jak se kluci vyjímají v košili s kravatou a jak děvčata zkrásněla ve společenských šatech. Ale pravda našli se i takoví, co měli o svém oblečení trochu jiné představy. Do učebny hudební výchovy, v níž se ples konal, plesové návštěvníky bezpečně dovedly vtipné bílé značky ve tvaru chodidla. Byli uvítáni nápisem nade dveřmi a každý byl obdarován občerstvovacím lístkem. Mohl si tedy vzápětí v improvizovaném bufetu vyzvednout limonádu a oplatky. Pořadatelé nezapomněli ani na výzdobu učebny. A jaký program na návštěvníky čekal? Po celý čas ples slovem provázela děvčata A.Keňová, K.Balážová a V.Pokorná /9.A/. Hudbu obstarali bratři O.a J.Štěpánkovi, přestože již nejsou žáky školy. Ples zahájila čtyřmi písněmi ze svého repertoáru školní hudební skupina Migréna. Mimochodem s velmi talentovanou zpěvačkou Lucii Borůvkovou z 9.A. Po krátké technické přestávce následovalo očekávané vystoupení mladších orientálních tanečnic, které vystřídaly starší a zkušenější orientální tanečnice vedené Anetou Keňovou. Zvláště mladší žáci se rádi zapojovali do společného tancování pod vedením starších žákyň. S velkým ohlasem se setkaly soutěže nejrůznějšího druhu a v druhé části plesu tombola. Nechybělo ani vyhlášení krále a královny plesu, kteří za své zvolení museli zaplatit společným tancem. Za něj byli odměněni voňavým karamelovým dortem, věnovaným pořadatelům paní zástupkyní. To už se kvapem blížila 18.hodina, a tudíž ohlášený závěr plesu. Mladší žáci se již rozcházeli domů, ale těm starším se vůbec nechtělo. V tomto školním roce Žákovský ples pro své spolužáky již podruhé pořádala letošní třída 9.A. Myslím, že je na místě podotknout, že se role pořadatelů plesu třída ujala z vlastní iniciativy a zájmu a po zkušenostech získaných v minulém roce se svého úkolu zhostila na výbornou. A tak se zároveň spolupodílela na utvářející se tradici žákovských plesů na naší škole /tento ples byl již pátým v pořadí/. Snad nejlépe ocenil snahu pořadatelů jeden z účastníků slovy: To se tedy povedlo. Mně se tu líbilo. Takové zhodnocení nepotřebuje komentář. I.Pohlová, tř.učitelka 9.A

7 Společenský a běžný život občanů v Dolanech před asi 75 lety To bylo téma besedy klubu důchodců v Dolanech, uskutečněné v jednu středu pozdního podzimu roku Autor vyhrabal střípky, které uvízly v jeho paměti na tuto dobu v bezesných nocích a vypracoval toto líčení, které není žádný kompilát, není odnikud nic opsáno, je to subjektivní popis situací a událostí jak působily na psychiku autora a mohou se lišit od názoru jiných. Tomuto napsanému textu dala život svým perfektním přednesem členka KD paní Libuše Fialová. Republika vzniklá v roce 1918 umožňovala svým občanům plně se sdružovat v tělocvičných jednotách a ochotnických divadelních souborech při nich, v politických stranách, v kostele, později v sokolském kině. Společenský život, vytvářený těmito spolky, probíhal víceméně stejně po celou dobu existence prvé republiky až do počátku prvé okupace naší vlasti v roce Začněme to podle kalendáře. Vesnici pokrývá sněhová peřina, rolníci vyměnili vozy za sáně. Silnice se neposypávají, je třeba, aby byla dobrá sanice. Na rybnících sekají led a odvážejí ho do ledovny uschovat na léto, aby bylo čím chladit pivo a řezníci maso, nebo jiná chladící zařízení nejsou, ještě není zavedena elektřina. Po prvních mrazech se objevují u rybníků první odvážlivci, zkoumající, zda-li už led udrží a druhý den je už plný rybník bruslařů nebo jen klouzajících se. Tehdejší brusle se připevňují k botám kličkou a ti chudobní třeba každou brusli jinou špagátem přivázanou. Za hokejky často poslouží větve z vrb nebo olší, upravené do potřebného tvaru, kterých je na břehu rybníka bezpočet. Započala doba plesů: Tančí se v sokolovně, v orlovni u Podkovy zlaté, u Klimešů a u Hejnů na Geblově. První ples jsou tradičně sokolské šibřinky největší společen- ská událost roku. Na jejich zdárném průběhu zdarma obětavě pracují členové jednoty. I ostatní tělovýchovné jednoty a spolky pořádají plesy podle délky masopustu tak, aby to stihly do popeleční středy. K tanci hraje Dolanská dechovka, kterou tehdy vedl pan Antonín Pavlita, hostinský ze Záloženského domu. Na menších plesích hrál štrajch smyčcová hudba. Průvodem maškar a večer dozvuky šibřinek končil masopust v úterý před popeleční středou. Toto církevní ustanovení se tehdy dodržovalo, poněvadž většina občanů byli katolíci. Zastavme se na chvíli u kostela po protančené noci. Udeřila poslední zima hromničná. Panímámy, zahalené do huněk anebo přehozů se svíčkami v rukou směřují ke vchodu kostela. Je svátek hromnic a světí se hromničky. Budou rozžaty v létě až temná obloha změní denní světlo v podvečerní přítmí a jen blesky budou na zlomek vteřiny osvětlovat krajinu a lidé budou trnout, aby ohnivý kohout nesedl na hřeben jejich střechy. Po mši vychází průvod, ještě za mrazu jde kolem kostela, ale v poledne už únorové slunce intenzivně hřeje a zima roní první slzy předtucha jara. Ještě několik dnů trvá beznadějný zápas zimy se sluncem, které hřeje stále víc, čím víc stěhuje svoje lože, z kterého ráno vstává od Svatého Kopečka k Pohořanům. Vane teplý vítr od Bystřice a přináší hlas zvonů ze Svatého Kopečka. Ze sněhu se stávají jarní vody, které vodotečemi odtékají. Na suchých pláccích už děcka propadají hazardu a hrají kuličky nebo s míčem odráženým různými hmaty o ze nebo o zem tzv. školky, kluci nožem do měkkého terénu také školku nebo mrcka. V zahradách už kvetou první jarní květy. Jarní ovzduší a hřející slunce dávají novou sílu do života. Pro církev je to však doba vážná, směřující k památce umučení Krista. Včera pochovali basu, dnes jdou do kostela, je popeleční středa, počátek doby postní. Obraz mistra Handkeho za hlavním oltářem je překryt ze stropu spuštěným obrazem v tmavě fialovém poli modlícího se Krista se třemi spícími apoštoly v Getsemanské zahradě. Bude zde viset až do bílé soboty, kdy ho při gloria spustí kostelník na dlažbu. Po mši kněz uděluje na čela shromážděných popelec. Prach jsi a v prach se obrátíš. V práci na polích ubíhá tato doba předvelikonoční, je třeba mnoho práce, aby byla dobrá úroda. Jen neděle jsou pro odpočinek. Těch neděl je šest. Třetí kýchavná je výzva pro myslivce, že přitáhnou sluky, tajemný pták. Na neděli smrtnou není u nás zvyk vynášení Morany ze vsi, ale děvčata chodí po vesnici s jedličkou a říkankou vyhání zimu z vesnice. V poslední neděli před velikonocemi květnou jdou všichni na mši s kytkou kočiček, aby si je posvěcené odnesli domů jako symbol jara. Na zelený čtvrtek po mši ministranti s kostelníkem a ochotnými pomocníky staví v kobce Boží hrob. Je to vlastně oltář s křížem ze skelných obdélníčků a dvěma sklánějícími se anděly což osvětlené působí majestátně. Zbytek prostoru zaujímají kulisy, vytvářející dojem hrobu ve skále. Venku zatím vyrukovali kluci s klapači a řehtačkami, aby nahradili vyzvánění zvonů které uletěly do Říma. Podle příslušnosti k určité části vsi (Horní konec, Uličky, Dolní konec) jsou utvořeny jednotlivé party, které nesnášejí, aby jim jiní zalézali do jejich obvodu. Jde hlavně o zisk při velkopátečním vybírání od občanů. Celková odměna pro každého je asi pětikoruna, kapitán snad o dvě víc. Koruna prvorepublikánská je vzácná. Je bílá sobota, blíží se poledne, k pomníku padlých z 1.světové války na návsi pochoduje družstvo místní hasičské jednoty v parádních uniformách, aby uctilo dvěma minutami ticha památku padlých spoluobčanů. Je to krásný pietní obřad na dvě minuty se zastavuje ruch, z věže znějí fanfáry a ve 12 hodin se rozezní zvony, poprvé po návratu z Říma. K večeru začínají obřady v kostele. Patří ale víc přifařeným Bělkovicím. Jako její reprezentantky přicházejí v krás- ných starobylých krojích matičky k hlavnímu oltáři. Po zvolání kněze Vstal jest této chvíle, vychází z kostela za vyzvánění zvonů slavnostní průvod. Kněz pod baldachýnem, který nesou dolanští řemeslníci 7

8 za doprovodu šesti členů místní organizace čs. Orla s tasenými šavlemi, obchází pozemek kostela, všude plno lidí a pravé sváteční pohody. Po návratu do kostela přebírají matičky od kněze sošku Krista a nesou ji v průvodu do svého domova. O velikonoční neděli vychází bělkovští opět v průvodu s matičkami, oděnými ještě do krásnějších krojů, mládenci s korouhvemi, zástupem mladých děvčat, nesoucích svíčky, zdobené kytkami květů. Po příchodu do kostela utvoří u oltáře kolem matiček špalír a kněz slouží slavnou mši. Po mši se průvod vrací za vyzvánění zvonů a vyhrávání hudby opět do Bělkovic. V přestávkách, když hudba nabírá dech, předříkává pan Frýba verše krásné velikonoční písně Aleluja zdráv bu. Opravdu důstojná oslava velikonoc a jara. Život jde dál, na velikonoce zbyly už jen vzpomínky, možná ještě za některým oknem jsou vystaveny pozůstatky darů, které kluci vyšmekustrovali na velikonoční pondělí. Je 25.dubna, svátek sv. Marka. Po mši vychází do polí průvod poprosit, aby se sv. Marek přimluvil, aby Bůh ochránil země plody a zahnal metlu neúrody. Obilí zavlažené jarními vodami a zahřívané jarním sluncem slibuje pěknou úrodu. Tyto naděje však mohou zvrátit přírodní živly (sucho, kroupy, deště o žních) a zničit tak celoroční těžkou práci. Proto se koná tento prosebný průvod se zastávkami u božích muk nebo kříže. Staré třešně pod lesem na dolanských klučích se změnily v obrovské kytice sněhobílých květů a spolu s rozkvetlými stromy ve vsi vydechují do kraje jedinečnou vůni nejkrásnějšího měsíce v roce. Vlády se ujal květen. Prvý den tohoto měsíce se slaví jako Svátek práce. Po silnici od horního konce přes Štěpnici jde za doprovodu dolanské dechovky průvod členů komunistické strany z Vésky a Pohořan. Jdou manifestovat za práva proletariátu na centrální oslavy do Olomouce. Každý den je v předvečer májová pobožnost. Sousedé se večer shromaž ují a vysedávají a besedují na lavičkách na návsích. Jsou mezi nimi ještě jednotlivci, kteří prožili na frontě první světovou válku a jejich vyprávění jsou středem pozornosti. Z dálky doléhají tóny harmoniky, která hraje hit tehdejší doby Ty můj svatý Antoníčku. Krása rozkvetlých stromů trvá pouze týden. Po květech zůstanou jen stopky s plátky jejich kalichů, coby počátek budoucích plodů a vynikne svěží jarní zeleň olistění. V zahradách už zrají rané třešně, které budí zájem nejen kosů a špačků, ale i kluků. Rozkvetly lípy na návsi i u kostela je červen. V červnu je doba senoseče. Nejlépe se seče tráva brzy ráno za rosy. Do květnatých luk se zakusují kosy a mění tu trávu v krmnou základnu pro hospodářská zvířata. Jeden čtvrtek v červnu (podle velikonoc) se slaví svátek Božího těla. V předvečer dovezou z lesa mladé břízky a modříny a vyzdobí jimi celý kostel. Jejich vadnoucí větve vydávají jedinečnou fantastickou vůni. Průvod tentokrát jde přes celou náves ke čtyřem oltářům, postavených v selských vratech, u Töglů, u Foukalů, u Hradilů a na faře. Celá cesta je vystlána na slunci vadnoucí travou. Děvčátka v bílých šatech nesou košíčky, naplněné okvětními lístky pivoněk, které právě kvetou a vždy při příchodu kněze odsypou část vloček na cestu. Pan Míla vždy na vozíku, aby měl náskok, odváží malé harmonium, doprovázející zpěv kostelního pěveckého sboru k dalšímu oltáři. Je to jakési vyvrcholení církevních slavností. Znova připomínám, že jsme ve třicátých letech 20.století. Jsou tu tři tělovýchovné jednoty: Sokol, Orel, Dělnická tělovýchovná jednota a Sbor dobrovolných hasičů. Každý občan má možnost vybrat si spolek, který mu vyhovuje. Tělovýchovné jednoty mají svoje divadelní ochotnické soubory, které vystupují veřejně. Repertoár Sokolů je víc z české klasiky (Jirásek, Šrámek), Orlové na menším jevišti lidové operety, DTJ víc revoluční. Všechny jednoty nacvičovaly na veřejné cvičení, které se realizovalo vždy některou neděli o prázdninách na Hejných louce. Den předem připravili obětaví členové jednot cvičební plochu, místa pro diváky a prostor pro občerstvení, aby vše proběhlo hladce. V neděli odpoledne v slavnostním průvodu, ve spolkových krojích, za doprovodu dechovky se šlo na Hejných louku, kde každá složka předvedla bu prostná nebo cviky na nářadí. Doplňkem zábavy byla tombola. Byla to příjemná letní odpoledne. Předkové pamatovali na sportovní vyžití mladých a vyhradili pro ně tento plácek; původně travnatá plocha, zčásti odstranili drn, plochu zpevnili a vzniklo hřiště, kde se hrála odbíjená, malá kopaná, školní cvičiště, případně při letních karnevalech taneční parket. Řádné fotbalové hřiště tehdy vzniklo v Tovéři, nemělo však dlouhého trvání. V Dolanech vzniklo řádné hřiště pro kopanou až po 2.světové válce. K zimnímu vyžití sloužil pivovarský rybník o výměře 1 ha. Již tehdy vznikl pokus o sestavení hokejového mužstva, ale skutečně kvalitní hokej, klub rovnocenný soupeřům z okolních vesnic i z Olomouce, vznikl až za Protektorátu. To jsme poněkud odbočili, pokračujme dle kalendáře. 5.července na sv. Cyrila a Metoděje jsou hody v sousední Tovéři. Tamní mládež vždy zatančí oděná do hanáckých krojů nějakou besedu, občané tam stráví pěkné odpoledne. Je 6.červenec. Už za přítmí vychází z centra od sokolovny průvod, tentokrát směřující na vyvýšeninu nad vsí Mostruňk nazvanou. Tam už je připravena hranice ze dřeva a klestí. Při jejím zapálení hudba hraje Hranice vzplála na břehu Rýna. Vzpomínáme na událost, která se toho dne v roce 1415 stala v Kostnici, upálení Mistra Jana Husa, počátek husitských válek, které přinesly utrpení prostým lidem. Z hranice sálá horko, ti, kteří stojí blízko ustupují, jiskry z hranice vyletují a vytváří kratičký ohňostroj. I v okolních vesnicích planou vatry. Po těchto svátečních dnech nastávají žně. Kosy v rukách zdatných sekáčů mění lány obilí ve strniště. Žací stroje se začínají objevovat a ulehčují a zrychlují těžkou práci. Jedinečný pohled se nyní naskýtá na hanáckou rovinu, posetou tisíci mandeli, čekajícími na odvoz do stodol. Je třeba využít každé chvíle pěkného počasí.

9 Vrchovatě naložené žebřiňáky, tažené koňmi, nyní směřují k vesnici a začíná foukat ze strniš první hláška jeseně. Ze stodol se začíná ozývat rytmický klapot cepů, dobývajících z prostřeného obilí (režných snopů) první nové zrno. Něco se musí vymlátit tímto starým způsobem, aby byla kvalitní rovná sláma na nová povřísla pro příští sklizeň. Většinu sklizně však mlátí už stroje. U velkých sedláků parní soustrojí dampf, jak říkají staří lidé, pana Vojtěcha Fialy. Úrodu kovozemědělců a domkářů zpracovává obětavě pan Seidler svým soustrojím, hnaným dieslovým motorem. 15.srpna jde mnoho občanů na Svatý Kopeček na odpustkovou slavnost. Nejprve do kostela a potom pod bódke koupit nějakou maličkost děckám nebo někteří na párku a sodovku do Ka áku nebo k Frühaufům. A potom přes les domů. To je jen krátký oddech, zítra znova do práce. Při ní čas ubíhá, už je sv. Bartoloměje, který podle pranostiky krátí odpoledne a je to znát. Slunce svoje lože odkud ráno vstává opět stěhuje od Pohořan ke Svatému Kopečku. Na svátek sv. Matouše jsou dolanské hody. Neslaví se tak okázale jako na Slovácku, odbude se to jen v sobotu hodovou zábavou v neděli slavnou mší v kostele a rodinnými setkáními. A už se zbarvily lípy kolem kostela a celá stráň pod lesem všemi odstíny barev žluté, oranžové a červené. Malíř podzim nemá rád zesivělou barvu zelenou, kterou získalo listí během vegetace a barvami nešetří. Čas dospěl k 28.říjnu, slavnému dni vzniku Československé republiky. Občané mají rádi novou republiku a svoje sympatie projevují mimo jiné i účastí na oslavném průvodě, který projde celou vesnicí. Ve všech oknech domků svítí svíčky, obrazy prezidenta, vlajková výzdoba, děti v průvodu s lampiony. Průvod končí na návsi u pomníku padlých, kde se zahrají hymny a slavnostní řečník ve svém projevu připomene tuto osudovou událost. Už žádný další prezident nepožíval takové úcty občanů jako T.G.Masaryk. Tyto průvody jsou pokračováním průvodů z doby národního probuzení z minulého století, kdy národ potřeboval i navenek ukázat svoje vlastenectví, pochodovat v sokolských krojích při pochodech kapelníka hudby sokola kolínského Františka Kmocha. Už všechny barevné listy se stromů serval vítr a holé větve stromů se vzpínají k obloze. Jen držgrešle dub někde na pokraji lesa šustí svými mě áky (to je z veršů Františka Halase). Nastaly smutné listopadové dny, zasvěcené památce zemřelých. Večer jsou hřbitovy ozářené sty světel a za jejich magického osvětlení se koná večerní pobožnost na zdejším hřbitově, která končí písní, jejíž autorem je druhý farář zdejšího kostela, který zde působil v letech 1803 až 1818 Z lásky jste nás navštívili. Tato píseň se nikde jinde nezpívá. Ti nejstarší ji mají opsanou vloženou do kancionálů. Lebka autora byla po exhumaci spolu s lebkami jeho předchůdce a jeho následovníka uložena v komůrce na věži kostela. Byly tam ještě za Protektorátu, chodili jsme se na ně dívat, když jsme konali žňové hlídky na věži. A už je sv.martina, začíná mrznout a první listopadový sníh, objevují se první sáňkaři. Koncem listopadu se pořádají Kateřinské zábavy a je tu doba předvánoční Advent. 5. prosince se objeví se svou suitou svatý Mikuláš a naděluje skromné dárky dětem. Advent spěje ke konci. Před vánocemi ministranti s kostelníkem strojí v kostele stromek a staví Betlém. Na Zlatou neděli lidé nakupují skromné dárky a potraviny pro obohacení vánoční tabule, ale jen u místních obchodníků, nanejvýš v olomouckém Ase. V chudších rodinách je jako večeře omáčka ze sušených švestek nebo Kuba, ryba jen málokde. Všude se ale zdobí 9 stromky, ověšené mnohdy jen jablíčky a papírovými ozdobami a pod stromečkem skromné dárky, šál nebo rukavice, které matka vlastnoručně upletla za dlouhých podzimních večerů při svitu petrolejky. Všude vládne klid a mír. Ráno v 5 hodin je v kostele první mše Jitřní. Kostel je plný, zadní vchod musí být otevřen, aby všechny pojal. Všichni si přišli poslechnout krásné zpěvy koledových mší, zpívané kostelním pěveckým sborem za doprovodu malého smyčcového orchestru, jehož vedoucím je první houslista V.Pavlita. A je tu konec některého roku před cca 75 lety. Zbývá ještě oslavit Silvestra a poprosit Boha o požehnání do toho dalšího, proto je v kostele vždy na Silvestra odpoledne děkovná pobožnost a na večerní oslavy jsou místní hospody nebo si zajdeme k Citovským do Novosad nebo na Svatý Kopeček. Můžeme toto líčení skončit, ale ten příští bude skoro stejný, pokud nezasáhnou síly, proti kterým jsou prostí lidé bezmocní. Kulturní život možná obohatí komedianti, kteří postaví na návsi malý cirkusový stan, nebo přijede iluzionista Paspart, nebo pojízdné kino nebo loutkové divadlo, kdo ví. Vše bylo tehdy jiné, dnešní konzumní společnost zbohatla a nikdy nebude ochotna např. hrát ochotnické divadlo, nebo se sdružovat ve spolcích a nám nezbývá, než vyslovit verše jedné z písní Karla Gotta: A písně zněly líp a stromy měly zelenější listí a bělejší byl sníh. Za Klub důchodců Ladislav Smetana, listopad 2007 Eva Raiskubová, zpracovatelka čistopisu

10 FC Dolany čeká nejtěžší jaro v krajském přeboru Jako každoročně na počátku roku bilancoval dolanský fotbalový klub výsledky své činnosti v uplynulém roce 2007 na výroční schůzi 13. ledna Hlavní referát přednesl předseda klubu pan Karel Čuda a mohl s hrdostí hodnotit výsledky všech družstev i výboru ve fotbalové sezóně 2006/2007. V soutěži jsme měli družstva žáků, dorostu a mužů. Mladší žáčci se ve své okresní soutěži umístili na 3. místě, starší žáci na 5. místě, dorost pak v okresní soutěži skončil na 1. místě a rovněž muži dosáhli v krajském přeboru solidního umístění, když obsadili 5. místo. Také výbor pracoval dobře a v úzké součinnosti se sponzory a obecním úřadem naplnil hlavní cíle činnosti klubu, zejména hospodařil s vyrovnaným rozpočtem téměř ve výši tři čtvrtě miliónu korun. Za přispění obecního úřadu mohl klub pokrýt náklady na energie, správu stadionu a v závěru roku byl vybudován nový zastřešený prostor v areálu hřiště, který výhledově bude sloužit i veřejným akcím, zřejmě jako první větší událost se zde uskuteční letní setkání Dolany v Dolanech. V nadcházejícím roce 2008 bude FC Dolany hospodařit, dle návrhu ekonoma klubu pana ing. Rudolfa Pečinky, s opět vyrovnaným rozpočtem v hrubé výši stejně, jako v roce 2007, tj. kolem ,- Kč. Na základě záměru hlavních sponzorů, výboru FC a Obecního úřadu Dolany, by v roce 2008 měly být zahájeny práce na vybudování nových moderních kabin s integrovaným zázemím klubu a komfortem pro sportovce, rozhodčí i další zainteresované pracovníky. Co ale bude hlavním úkolem fotbalového klubu na jaře 2008? Bude to boj mužského celku o zachování krajského přeboru pro Dolany. Po několika velmi úspěšných sezónách se náš celek mužů, v té současné, ocitá v nepříjemné pozici mužstva bojujícího o záchranu v soutěži. Podle vyjádření trenéra, pana Jiřího Navrátila, je dolanský tým sestaven z dobrých fotbalistů, schopných zvládnout zátěž tohoto sportovního boje a úspěšně ho završit. Bude ale nezbytné ke sportovnímu umění přidat i sportovní srdce bojovníků a poprat se o každý bod pro konečný úspěch. Situace v Olomouckém kraji se totiž ve fotbalových soutěžích vyvíjí tak, že k pohybu v soutěžích smě-rem dolů může dojít už od 3. ligy, a tak pro jistotu setrvání v krajském přeboru bude spolehlivě stačit zřejmě umístění do 11. místa v soutěži. Kdo tedy pod vedením trenéra Navrátila, vedoucího celku Jana Hajnoviče, asistenta Břetislava Valenty a maséra Václava Večeři k tomuto jarnímu boji nastoupí? Budou to: Benčík Jiří, Chlanda Lubomír, Horák Jan, Hradil Michal, Pospíšil Vojtěch, Václavík Jan, Kunzfeld Robert, Navrátil Jiří, Kluka Radim, Jorda Ondřej, Bergmann Jan, Pavlíček Martin, Hubeňák Adam, Svoboda Jakub. Z celku mužů odcházejí Bezděk do Slavonína a Mačák do Velkých Losin. Sportovní ředitel pan Jan Borůvka před jarní sezónou oslovil několik desítek hráčů, kteří by mohli dolanskému mužstvu se zá-chranářskými pracemi pomoci, do doby uzávěrky tohoto vydání nebyla řada jednání uzavřena, a tak nová jména se diváci dozví zřejmě až při zahájení jarní části soutěží. V rámci přípravy na mistrovskou soutěž sehráli dolanští muži do konce února devět utkání. Hráli s ligovým dorostem Sigma 17 a prohráli 3:0. Dále se střetli se silným divizním celkem Protivínova, kterému též podlehli 0:4. Další zápasy pak muži sehráli v rámci zimního turnaje na umělé trávě v Holici memoriálu Oldřicha Vangora a dosáhli následujících výsledků: Dolany 1.HFK U19 5:1, 1.HFK B Dolany 1:3, Dolany Nové Sady: 1:0, Dolany Určice: 4:3, Konice Dolany: 3:2, Dolany Ústí: 1:0. Poslední utkání turnaje, které rozhodlo o umístění Dolan na 2. místě, sehráli dolanští se Šternberkem a zvítězili 2:1. Na závěr jen malá informace. Do soutěžního ročníku 2008/2009 chce FC Dolany přihlásit do soutěže (4. třída okresu Olomouc) druhý celek mužů, ve kterém by se mohli uplatnit zejména mladí hráči. Pro podporu fotbalových bojů na jaře budeme potřebovat mimo sportovního štěstí i hlasivky všech příznivců, proto vás všechny na fotbalový stadion zveme. JUDr. Karel Čapka Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů se uskuteční: jarní : podzimní : U jarního svozu bude kontejner na velkoobjemový odpad umístěn i v Nových Sadech. Kontejnery na velkoobjemový odpad budou rozmístěny v obcích od 7,30 12,00 hod, v Dolanech pouze před prodejnou JEDNOTY. Sběr nebezpečných odpadů proběhne od 7,30 12,00 hod. na stejných místech jako velkoobjemový odpad. Před prodejnou Jednoty v Dolanech bude umístěn kontejner na svázaný starý papír.

11 Paragraf v tis. Kč Celkem v tis. Kč SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2008 VÝDAJE Deratizace Silnice Dopr. obslužnost Pitná voda ČOV Vodní díla v zeměděl. krajině Činnost stavebních úřadů Základní škola - PO ZUŠ Knihovna Záležitosti kultury + KPH Zachování a obnova kultur. památek Rozhlas místní Sdělovací prostředky - Zpravodaj Občanské záležitosti - SPOZ Sportovní zařízení v majitelství obce Tělovýchovná činnost Bytové hospodářství, výstavba bytů Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Územní plánování Komunální služby a MH Sběr a odvoz nebezpečných odpadů Sběr a odvoz komunálních odpadů Péče o vzhled obce Pečovatelská služba - DPS Požární ochrana Členové zastupitelstva obce Správa Obecné finanční operace Převody vl. fondům Ost. finanční operace Splátka úvěrů Celkem PŘÍJMY Paragraf v tis. Kč Celkem v tis. Kč Daňové příjmy Příjmy z poplatků Majetkové daně Příjmy z vlastní činnosti Kapitálové příjmy Přijaté dotace Financování - krátkodobé prostř. na účtech Celkem příjmy

12 Z důvodu pozdního nahlášení narození nebyly uvedeny v minulém zpravodaji dvě děti: Filip Císař v Olomouci a Robin Hirsch ve Šternberku. Od do se narodily pět dětí: Jan Kurial ve Šternberku, Štěpán Žatka v Olomouci, David Šnajdr, Johana Kopková z Dolan a Michal Bla ák, všechny tři ve Šternberku. Nejmladším občánkem obce je Michal Bla ák z Dolan. Ke dni mají Dolany 1864, Pohořany 228 a Véska 267, celkem 2359 obyvatel, z toho mužů je 1158 a žen Od do se do naší obce přihlásilo 15 občanů, 11 občanů se z obce odhlásilo. Vzpomínáme: V prosinci jsme se rozloučili s paní Annou Doleželovou a panem Břetislavem Müllerem, oběma z Dolan. V lednu jsme se rozloučili s paní Aloisií Mazalovou z Pohořan a s panem Augustinem Císařem z Dolan. V únoru jsme se rozloučili s panem Milanem Škodou z Pohořan a s paní Marií Císařovou z Vésky. Společenská kronika Miloslava Nasswetterová z Dolan 75 let Eva Raiskubová-matrikáøka Country skupina HEŘMÁNEK slaví 25 let! Sobota 31. května 2008 od hod. venkovní areál Dolany-Véska Vystoupí: SMALL TURKISH CAFFE (Turečci) - Bělkovice-Laš any (country) RESERVE - Bruntál (progresivní folk) AM ÚLET - Moravičany & SYLVIE FORSYTH - Canada (folk) MINIGRASS - Slovensko (bluegrass) TRADICIONAL - Olomouc (tradiční dixieland) Taneční skupina MÁTA - Dolany okolí (country tance) HEŘMÁNEK - Dolany (country, bluegrasss, irská muzika) Během večera proběhne křest nového CD Heřmánku hosty z Kentucky. Tradičně bohaté občerstvení, udírna Významná životní jubilea: DUBEN: Jiří Prachař z Dolan 65 let Anna Doleželová z Dolan 85 let Jiří Vysloužil z Pohořan 65 let František Šuba z Dolan 70 let Jan Látal z Dolan 75 let KVĚTEN: Marie Soorová z Pohořan 75 let Margit Válková z Vésky 65 let Anna Faltýnková z DPS Véska 85 let Jaroslav Opluštil z Dolan 60 let Jarmila Seidlerová z Dolan 93 let Marie Vyvozilová z Dolan 98 let Růžena Palíková z Dolan 75 let Ivana Žaludová z Dolan 60 let ČERVEN: Bedřich Krejzar z Dolan 70 let Ludmila Smetanová z Dolan 65 let Robert Partsch z Dolan 60 let Vlasta Marešová z Dolan 80 let Bedřiška Musilová z Pohořan 95 let Srdečně Vás zvou členové kapely, obecní úřad a Véskovští hasiči. Zpravodaj Naše ves. Redakční rada: Ing. Jan Doležel, Miroslav Brückner, Jiří Pospíšil, Jaroslav Mentlík.Grafická úprava a tisk Stetec, tel na náklady OÚ Dolany. Uzávěrka tohoto vydání byla , uzávěrka příštího vydání bude Se svými příspěvky a inzercí se obra te na p. Evu Raiskubovou, tel , , fax , Evid. č. MK ČR

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne Ve Velkém Beranově dne 19. února 2014 Výtisk jediný! Počet listů: 5 Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne 19. 2. 2014 Č. J. USNESENÍ ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE ZO/2014/001/19.

Více

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne 14. 12. 2015 117/2015 Schválení ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele zápisu. 118/2015 Schválení programu zastupitelstva Zastupitelstvo

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 15.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 15.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 15.3. 2012 (usnesení č. 73/8 86/8) 73/8 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Červen 2012 Strana 2 U nás v Grygově Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Hasiči, sokolové a pracovníci obce pracují na altánu v sokolské zahradě Budova šaten na sportovním areálu dostala nový

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 12. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 21.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 12. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 21.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 12. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 21.3. 2013 (usnesení č. 122/12 139/12) 122/12 Zastupitelstvo městského

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. 2016 (usnesení č. 79/7 91/7) 79/7 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Informace o konání zasedání zastupitelstva, podaná v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin 9/06/2015- RO-U Příloha k usnesení z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin Přítomni: Bc. Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka, Ing.

Více

Důvodová zpráva pro jednání ZO dne

Důvodová zpráva pro jednání ZO dne Důvodová zpráva pro jednání ZO dne 15. 12. 2014 1 Příloha č.: 4 Bod č. 2 V příloze č. 5, která je součástí pozvánky jednání Zastupitelstva obce, je návrh Rozpočtu obce pro rok 2015. Rozpočet je zpracován

Více

Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy

Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 30. září 2009 ve školní jídelně ZŠ a MŠ Zákupy (č. usnesení 167/09 180/09) [hr]

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknova schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 1. Hospodaření Obce Dolní Žandov (dále jen Obec) v roce 2015 Rozpočtové hospodaření Obce v roce 2015 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno usnesením

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, letní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v dubnu, květnu a červnu 2008. Ve druhé části

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Zápis č. 8/2011. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích

Zápis č. 8/2011. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích Zápis č. 8/2011 ze zasedání ZO Malotice ze dne 28.9. 2011 od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích. Přítomni: Jirkovská Radka, Mgr. Tereza Jirkovská, Kallaschová Bohumila, Kaše Jiří,

Více

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha Zličín, které se konalo dne 7. 3.

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha Zličín, které se konalo dne 7. 3. Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha Zličín, které se konalo 07/2016 7/1. Zpráva kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha - Zličín o plnění usnesení zastupitelstva

Více

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 41/3/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 2. zasedání ZMě. 42/3/15. ZMě schvaluje program 3. zasedání ZMě takto: Program:

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007

110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007 Město Holýšov U S N E S E N Í 110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007 122.) ZM Holýšov schvaluje pořad jednání 110. (9.) zasedání: 1) Zahájení 2)

Více

Rozpočet na rok 2013 - příjmy

Rozpočet na rok 2013 - příjmy Rozpočet na rok 2013 - příjmy paragraf položka text v tis. Kč Daňové příjmy 48 672,50 1111 Daň z přijmů FO ze závislé činnosi a funkčních požitků 10 900,00 1112 Daň z přijmů FO ze SVČ 1 500,00 1113 Daň

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. v Uničově UR01/35/2016 Schválení programu 35. schůze Rady města Uničova

Více

4/ Sociální věci a politika zaměstnanosti ,- Kč 4351 Pečovatelská služba ,- Kč Příjmy pečovatelské služby / pedikúra, donáška obědů, pra

4/ Sociální věci a politika zaměstnanosti ,- Kč 4351 Pečovatelská služba ,- Kč Příjmy pečovatelské služby / pedikúra, donáška obědů, pra KOMENTÁŘ K NÁVRHU ROZPOČTU MĚSTA UHLÍŘSKÉ JANOVICE NA ROK 2012 PŘÍJMY 34.660.000,- Kč 1/ DAŇOVÉ PŘÍJMY 26.850.000,- Kč z příjmu FO a PO DPH Místní poplatky a správní poplatky poplatky vybírané na základě

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání PROGRAMY rok 2010 45. zasedání dne 25.1.2010 v 17 00 hod. 3. Podněty č. 1-3 na změnu ÚP 4. OZV č.1/2010 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Smilovice 5. Prodej nemovitosti

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 4/2012 P Ř Í J M Y 9 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství z toho:

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM , ,43 49%

Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM , ,43 49% Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM 56 839,700 27 802 787,43 49% Příjmy celkem bez financování 46 839,700 15 127 132,35

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU 38. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014-2018 konané dne 15. února 2016 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 6/2012 P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství

Více

- 1 - U S N E S E N Í. ze 70. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 12. listopadu (č. 1007/ /70)

- 1 - U S N E S E N Í. ze 70. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 12. listopadu (č. 1007/ /70) - 1 - U S N E S E N Í ze 70. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 12. listopadu 2013 (č. 1007/70 1020/70) Přítomní členové rady : I. Mikulica, J. Dřevjaný, Ing. R. Pracuch, R. Schmuch Omluveni

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 5/2012 P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ 16. schůze Rady města Jirkov konané dne

USNESENÍ 16. schůze Rady města Jirkov konané dne USNESENÍ 16. schůze Rady města Jirkov konané dne 28.4.2008 261/16/R/2008 Kontrola plnění usnesení bere na vědomí splněná usnesení č.94/6/r/2008, 121/7/R/2008, 206/13/R/2008, 224/13/R/2008, 226/14/R/2008,

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

Návrh rozpočtu obce na rok 2008

Návrh rozpočtu obce na rok 2008 1 Návrh rozpočtu obce na rok 2008 Příjmy: Par. Pol. Název částka 0000 1111 daň z příjmu FO ze záv.činnosti 1 066 000,- 0000 1112 daň z příjmů FO ze SVČ 145 000,- 0000 1121 daň z příjmu PO 1 152 000,- 0000

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM 56 839,700 Příjmy celkem bez financování 46 839,700 Třída 1 - daňové příjmy - celkem 36 975,000 30% z výnosu

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2015 dle rozpočtových opatření č. 1/2015 P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00

Více

Příjmy celkem bez financování , , ,68 29% Třída 1 - daňové příjmy - celkem ,000 0, ,17 31%

Příjmy celkem bez financování , , ,68 29% Třída 1 - daňové příjmy - celkem ,000 0, ,17 31% Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2013 rozpočet RO č. 1 plnění v tis. Kč v tis. Kč v Kč % k R PŘÍJMY CELKEM 56 254,860 1 622,095 23 530 339,48 42% Příjmy celkem bez financování 46

Více

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne Obec Libotov Libotov 80, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 01, E-Mail: obec.libotov@tiscali.cz www.libotov.cz 499694152 Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne 22.01.2015 přítomní: Mgr.Kraus

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO Usnesení z jednání Zastupitelstva města Skalná č. ZM 08 /2014, které se uskutečnilo dne 18. 12. 2014 v zasedací místnosti Městské sportovní haly ve Skalné, Sportovní č.p. 412,

Více

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne 14. 12. 2009 Starosta zahájil zasedání v 17:00 hodin a přivítal přítomné. Dle prezenční listiny přítomno 9 členů zastupitelstva. Omluveno: 3 Zapisovatel:

Více

Návrh rozpočtu obce Krásná Hora 2017

Návrh rozpočtu obce Krásná Hora 2017 Návrh rozpočtu obce Krásná Hora 2017 Václav Kadlec v.r., starosta obce Návrh rozpočtu byl projednán a schválen v zastupitelstvu obce dne: Návrh rozpočtu byl zveřejněn dne: 24.11.2016 Návrh rozpočtu byl

Více

Zasedání zastupitelstva obce Žďár

Zasedání zastupitelstva obce Žďár Zasedání zastupitelstva obce Žďár Číslo: 4 Datum: 25. května 2015 Místo a čas jednání: na obecním úřadě ve Žďáru v 18,00 hodin. Přítomní zastupitelé obce: Mikulášek Patrik, Bc. Jan Novotný, Ladislav Novotný

Více

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: ,

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: , Zápis č. 2/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bukovany ze dne 30.3.2015 Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Bukovany, které se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu, Bukovany č.p. 57,

Více

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 1/11/2014- RO U Příloha k usnesení z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které se konalo dne 26.2.

Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které se konalo dne 26.2. Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín Zastupitelstvo Městské části Praha Zličín dne 26.2.2014 Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne 25.11.2015 v Napajedlích Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu 4.

Více

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 15/2016

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 15/2016 Schůze Rady města Toužim Usnesení č. 15/2016 Ze schůze Rady města Toužim konané dne 15. srpna 2016 Program: 1. Kontrola plnění usnesení z minulé schůze rady 2. Projednání záměru na prodej nemovitého majetku

Více

Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52

Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52 Křenovický zpravodaj Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52 Ze zasedání zastupitelstva * Firma BÁRTEK ROZHLASY s.r.o. přišla s nabídkou na instalaci bezdrátového rozhlasu formou domácích přijímačů

Více

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 16. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy (č. usnesení 257/2013 273/2013) usnesení č. 257/2013 Plnění

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1218/01-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1218/01-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne U S N E S E N Í z 54. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 16. ledna 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Delegování člena RM R 1215/01-13

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 P Ř Í J M Y (v tis. Kč) A) Daňové příjmy a poplatky položka 1111 Daň z příjmů fyz.osob závislá činnost 2015 8 600 1112 Daň z příjmů fyz.osob z podnikání

Více

Obecní úřad Jezdovice Jezdovice 90, 589 01 Třešť

Obecní úřad Jezdovice Jezdovice 90, 589 01 Třešť Obecní úřad Jezdovice Jezdovice 90, 589 01 Třešť Strana č. 1/5 Z á p i s č. 1 / 2015 z jednání zastupitelstva obce Jezdovice konaného 14. 1. 2015 v 19.00 hodin na Obecním úřadu v Jezdovicích Přítomni členové

Více

Návrh rozpočtu 2015. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2015. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2015 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Schválený rozpočet 2014 Návrh rozpočtu 2015 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1950 2200 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 110 50 dle

Více

Rozpočet obce Krásná Hora 2013

Rozpočet obce Krásná Hora 2013 Rozpočet obce Krásná Hora 2013 Václav Kadlec, starosta obce Návrh rozpočtu : Vyvěšeno dne: 28.2.2013 Sejmuto dne: 25.3.2013 Schváleno v ZO: 25.3.2013 1 Příjmy Třída 1 daňové příjmy Daň z příjmů ze závislé

Více

Zápis z 16. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zahnašovice, konaného dne v v zasedací místnosti OÚ

Zápis z 16. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zahnašovice, konaného dne v v zasedací místnosti OÚ č.j.: 1/2014/JU Zápis z 16. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zahnašovice, konaného dne 19. 6. 2014 v 18.00 v zasedací místnosti OÚ přítomni : Němec František, Fridrichová Ludmila, Malošíková Jana,

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

USNESENÍ. z 1. schůze rady města, která se konala dne 8. ledna 2013 od 09:00 hodin do 10:20 hodin v zasedací místnosti budovy radnice

USNESENÍ. z 1. schůze rady města, která se konala dne 8. ledna 2013 od 09:00 hodin do 10:20 hodin v zasedací místnosti budovy radnice USNESENÍ z 1. schůze rady města, která se konala dne 8. ledna 2013 od 09:00 hodin do 10:20 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Přítomni: Zapisovatel: Ing. Zdeněk Bednář starosta města Mgr. Rudolf

Více

Obec Osek nad Bečvou. Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva obce Osek nad Bečvou, konaného dne v obřadní síni OÚ.

Obec Osek nad Bečvou. Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva obce Osek nad Bečvou, konaného dne v obřadní síni OÚ. Obec Osek nad Bečvou Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva obce Osek nad Bečvou, konaného dne 19. 04. 2012 v obřadní síni OÚ. Usnesení zastupitelstva obce je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb.,o ochraně

Více

USNESENÍ z 16. schůze Rady města Lovosice (RM) dne od 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Lovosice

USNESENÍ z 16. schůze Rady města Lovosice (RM) dne od 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Lovosice USNESENÍ z 16. schůze Rady města Lovosice (RM) dne 02.09.2015 od 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Lovosice Přítomni: Ing. Milan Dian, Ph.D., Vladimír Šuma, Vladimír Hieke, Mgr. Libuše Tomanová, Ing.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Schválený rozpočet městyse Prosiměřice na rok 2015

Schválený rozpočet městyse Prosiměřice na rok 2015 HLAVNÍ ČINNOST Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1111 2 090 000 Daň z příjmu FO ze SVČ 1112 35 000 Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou 1113 240 000 Daň z příjmu právnických

Více

Výpis z usnesení 15. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 10. srpna 2015

Výpis z usnesení 15. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 10. srpna 2015 Výpis z usnesení 15. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 10. srpna 2015 1/ Kontrola usnesení 15/80 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Rozpočtové opatření č. 10/15 15/81 s

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 1 č.j. 9/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.12.2014 18:08 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 12.12.2014

Více

Obec Brodek u Konice SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016 PŘÍJMY

Obec Brodek u Konice SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016 PŘÍJMY 1 Obec Brodek u Konice SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016 Položka Text - Částka (Kč) 1111 daň z příjmů FO ze záv. činnosti - 2 100 000,00 1112 daň z příjmů FO z výdělečné činnosti - 700 000,00 1113 daň z příjmů

Více

Fond na financování sociálních potřeb ve výši 4 % odvodu z objemu hrubých mezd zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva.

Fond na financování sociálních potřeb ve výši 4 % odvodu z objemu hrubých mezd zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva. R O Z P O Č E T M Ě S T A H O S T I N N É N A R O K 2016 (v Kč) RO 3 2015 Rozpočet 2016 Třída třída 1 Daňové příjmy 43 776 809,0 55 316 200,0 52 765 000,0 třída 2 Nedaňové příjmy 1 463 336,0 1 734 340,0

Více

Zápis z 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Staré Hobzí konaného dne

Zápis z 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Staré Hobzí konaného dne Zápis z 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Staré Hobzí konaného dne 12. 3. 2014 Přítomni: Kamil Rod, Jaroslav Novák, David Malášek, Ing. Milan Čermák, Dušan Šívr, Pavlína Bicanová, Michal Štibich,

Více

ROZPOČET města BOROHRÁDEK na rok 2016

ROZPOČET města BOROHRÁDEK na rok 2016 PAR Název paragrafu POL Příjmy Kč Daňové příjmy 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 5300000,00 1112 Daň z příj.fyz.os.ze samostatné výdělečné činnosti 73000,00 1113 Daň příjmu fyzických

Více

Usnesení 1. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne

Usnesení 1. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne Usnesení 1. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne 28. 01. 2016 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/200

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010

Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010 1) Základní údaje Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010 Rozpočet obce Ústí na rok 2010 byl schválen zastupitelstvem obce 16.12.2009. Schválený rozpočet 2010 předpokládal příjmy ve výši 10,65 mil. Kč a výdaje

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu (605/11, 614/13) o Výměna van v BD čp. 261-265

Více

USNESENÍ č. 02/2016 ze zasedání ZO, konaného dne 22.2.2016

USNESENÍ č. 02/2016 ze zasedání ZO, konaného dne 22.2.2016 USNESENÍ č. 02/2016 ze zasedání ZO, konaného dne 22.2.2016 Schvaluje: - zapisovatele pí. L.Chybovou a ověřovatele zápisu p. F. Mičku a O. Berana - program jednání ZO - smlouvu s hudbou na setkání seniorů

Více

Z Á P I S. ze 7. zasedání ZM Sedlice konaného dne od 18,00 hodin na MěÚ Sedlice

Z Á P I S. ze 7. zasedání ZM Sedlice konaného dne od 18,00 hodin na MěÚ Sedlice Z Á P I S ze 7. zasedání ZM Sedlice konaného dne 22.4.2015od 18,00 hodin na MěÚ Sedlice Přítomno: dle prezenční listiny 10 členů zastupitelstva. Omluveni: p. David Vágner 1. Zahájení Starosta města přivítal

Více

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 3.3.2008 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19 členů

Více

Návrh rozpočtu městyse Prosiměřice na rok 2014

Návrh rozpočtu městyse Prosiměřice na rok 2014 HLAVNÍ ČINNOST Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1111 1 990 000 Daň z příjmu FO ze SVČ 1112 40 000 Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou 1113 210 000 Daň z příjmu právnických

Více

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Vladimír Korek, Hynek Čada, Josef Šnábl, Josef Adámek, Vladimír Vališ, Josef

Více

Z Á P I S č. 7 / 2016 z jednání obecního zastupitelstva konaného dne v 19:00 hodin

Z Á P I S č. 7 / 2016 z jednání obecního zastupitelstva konaného dne v 19:00 hodin Z Á P I S č. 7 / 2016 z jednání obecního zastupitelstva konaného dne 16. 11. 2016 v 19:00 hodin Přítomni: Smolíková A., Bc. Halbich V., Pokorná V., Sůrová E., Šafařík F., Špatenka K., Štumrová B. Hosté:

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov Usnesení č. Z 1/2014 Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Dolní Žandov č. 1/2014, které se uskutečnilo dne 27.02.2014 od 17.00 hod. na přísálí kulturního domu v Dolním Žandově. Usnesení č. 1/01/2014

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 06.06.2011 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 28 Datum:

Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 28 Datum: Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 28 Datum: 29.01.2014 Zápis: Zasedání zastupitelstva obce zahájila a řídila starostka obce Bohumila Pípová od 17.00 hodin dně 29.01.2014 a toto zasedání ukončila dne

Více

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Přítomni: Antošovský Vítězslav Glocová Iveta Kosík Stanislav Kosinová

Více

1 Řepnický zpravodaj č. 20 prosinec 2007

1 Řepnický zpravodaj č. 20 prosinec 2007 1 Řepnický zpravodaj č. 20 prosinec 2007 vydává Obec Řepníky tel. a fax : 469 671 501 úřední hodiny: pondělí a středa 17.00 19.00 Vážení spoluobčané, Blíží se konec roku 2007 a jako každý rok se Vám pokusím

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015. (č. 109/8 122/8)

- 1 - U S N E S E N Í. z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015. (č. 109/8 122/8) - 1 - U S N E S E N Í z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015 (č. 109/8 122/8) Přítomní členové rady : I. Mikulica, R. Schmuch, M. Konečná, M. Robenek, P. Kukučka Omluveni :

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více