Veselé Velikonoce. P O Z V Á N K A na VIII. ročník setkání obcí Dolany konané dne v Dolanech u Olomouce. Změna starosty

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Veselé Velikonoce. P O Z V Á N K A na VIII. ročník setkání obcí Dolany konané dne 21.6.2008 v Dolanech u Olomouce. Změna starosty"

Transkript

1 Změna starosty Dnem končí ve funkci starosty pan Vojtěch Pavlita z důvodu odchodu do důchodu. Bez pár měsíců byl ve funkci 10 let.tento čas plně věnoval obci a stačil naplnit hodně ze svých vizí o rozvoji Dolan, Vésky a Pohořan. Rada obce a zastupitelstvo děkuje panu Vojtěchu Pavlitovi za odvedenou práci pro obec. Novým starostou byl zvolen od ing. Jan Doležel. Úřad na cestě k lidem Obecní úřad Dolany se zapojil do projektu Czech POINT. Od vydává matriční úřad Obecního úřadu v Dolanech ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy, a to výstupy z obchodního rejstříku, Katastru nemovitostí, Živnostenského rejstříku a Rejstříku trestů. Ceník: Obchodní rejstřík 100,- Kč Katastr nemovitostí - 1 stránka 100,- každá další i započatá 150,- Kč Živnostenský rejstřík 100,- Kč Rejstřík trestů 50,- Kč Tříkrálová sbírka Ve dnech 5. a 6. ledna 2008 proběhla v obci Tříkrálová sbírka, jejíž výtěžek bude využit na pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí a na podporu charitního díla pro poptřebné. Sbírku organizovala Charita Olomouc a ve spolupráci s obcí bylo zapečetěno 17 pokladniček a vybráno ,- Kč. Tříkrálová sbírka se uskutečnila na olomoucku ve 33 obcích a bylo vybráno celkem ,5 Kč. Poděkování patří všem dárcům, kteří svým finančním příspěvkem umožnili realizaci projektů Charity Olomouc. Miroslav Brückner, tajemník P O Z V Á N K A na VIII. ročník setkání obcí Dolany konané dne v Dolanech u Olomouce V předvečer setkání v pátek bude od hodin ve sportovním areálu FC Dolany v Dolanech na uvítanou uspořádána taneční zábava. Již v pátek bude očekáván příjezd účastníků ze vzdálených Dolan. V sobotu 21.června 2008 bude následující program : hod. - střelnice Mostruňk, veřejná soutěž - americký trap hod. - zahájení sportovních soutěží fotbal, malý fotbal a volejbal hod. - k poslechu bude vyhrávat dechovka Dolanka hod. - oficiální zahájení, prezentace obcí hod. - prezentace obcí, za pořádající Dolany u Olomouce vystoupí žáci mateřské školy, žáci Základní umělecké školy Dolany, žáci ZŠ Dolany hudební skupina ZŠ Migréna, Taneční skupina Máta, dívčí skupina orientálních tanců hod. - country skupina Heřmánek hod. - ukončení sportovních soutěží hod. - vyhlášení vítězů sportovních soutěží, losování tomboly hod. - taneční zábava se skupinou TRIO BENE Vstupné dobrovolné, při vstupu do sportovního areálu FC Dolany budou prodávány lístky do tomboly v ceně 10,- Kč. Na setkání Doláňáků vás srdečně zve Vojtěch Pavlita starosta obce Dolany u Olomouce Veselé Velikonoce 1

2 Výpis z usnesení z 5. veřejné schůze ZO Dolany dne 3. prosince 2007 v hod. v Domě služeb 1. Zastupitelstvo obce schválilo: - Činnost RO od do Účast obce ve svazku obcí, dotčených činností VVP Libavá. - Vyhlášku o stanovení školského obvodu ZŠ v Dolanech. - Dotace program LEADER. - OZV Obce Dolany č.2/2007 o odpadech. - Úpravu rozpočtu. - Rozpočtové provizorium na rok Změnu ÚPo č Zastupitelstvo obce souhlasí: a) S převodem pozemku parc.č.627/41 - orná půda o výměře m 2 do vlastnictví obce Dolany, a to darem, bez jakékoliv úplaty. Náklady s tímto převodem spojené uhradí obec Dolany. b) S prodejem části pozemku parc.č.558/4 - ostatní plocha zeleň o výměře asi 4 m 2 v kat.území Dolany u Olomouce do vlastnictví pana Dušana Drápala za dohodnutou cenu 50,- Kč/m 2. c) S prodejem části pozemku parc.č.1594/3 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře asi 66m 2 v kat. území Véska u Olomouce do vlastnictví paní Petry Netesalové za dohodnutou cenu 35,- Kč. Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Vrácení pozemků Lesům ČR s.p. Hradec Králové, par.č. 1598/5 lesní pozemek o výměře 132 m 2, parc.č. 1827/ 84 lesní pozemek o výměře m 2 v k.ú. Dolany u Olomouce a par. č.455/7 lesní pozemek o výměře 863 m 2 v k.ú. Pohořany na Moravě, které byly neoprávněně zapsány na LV Obce Dolany. Miroslav Brückner - tajemník Výpis z usnesení ze 6. veřejné schůze ZO Dolany dne 3. března 2008 v hod. v Domě služeb 1. Zastupitelstvo obce schválilo: - Program jednání. - Činnost RO od do Rozpočet na rok Smlouvu na dopravní obslužnost s Connex Morava a.s.. - Dodatek č.9 ke Smlouvě o dílo s f. Remit s.r.o. - Prodej požárního vozidla SDH Dolany. - Přijetí dotace na kabiny FC Dolany a dodávky dřeva na výstavbu. - Žádosti na dotace: - Vodní nádrž u kostela sv. Matouše - Obnova zeleně na hřbitově v Dolanech - Školní hřiště ZŠ Dolany - Areál 8 ve Vésce - Stodola - Kanalizace Pohořany,Véska, Dolany, ČOV. - Zpracování územní studie pro prověření problematiky změny č. 3 územního plánu obce Dolany, Véska, Pohořany. 2. Zastupitelstvo obce souhlasí: S prodejem ideální poloviny pozemku parc. č.610 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 84 m 2 v kat.území Dolany u Olomouce za cenu 150,- Kč/m 2 paní Mgr. Olze Masopustové. S uzavřením smluv o věcném břemeni za účelem zřízení tří sjezdů na parc. č. 613/1 trvalý travní porost v kat. území Dolany u Olomouce k novostavbám rodinných domů na pozemku p.č. 611 v k. ú. Dolany u Olomouce. S prodejem pozemku p.č. 1010/2 zahrada o výměře 251 m 2 v kat. území Pohořany na Moravě do vlastnictví manželů Milana a Danuše Mazalových za dohodnutou cenu 35,- Kč/m 2 a studny za odhadní cenu 8.339,- Kč. 3. Ostatní: a) Zastupitelstvo obce Dolany vzalo na vědomí rezignaci starosty obce Dolany pana Vojtěcha Pavlity na funkci starosty ke dni z důvodu odchodu do důchodu. b) Zastupitelstvo obce schválilo Volební řád pro volbu starosty, místostarosty a člena rady obce veřejným hlasováním c) Zastupitelstvo obce schválilo volební komisi ve složení: Předseda: Marie Seifertová Člen: Jiřina Pospíšilová Člen: Jiří Látal d) Do funkce uvolněného starosty obce byl zvolen pan Ing. Jan Doležel s účinností od 1.dubna e) Zastupitelstvo obce Dolany na základě zvolení starostou obce pana Ing. Jana Doležela ke dni odvolává místostarostu obce Ing. Jana Doležela z funkce místostarosty obce ke dni f) Do funkce neuvolněného místostarosty obce byl zvolen pan Ing. Rudolf Pečinka s účinností od 1.dubna g) Do funkce neuvolněného člena rady obce byl zvolen pan Karel Kurial s účinností ke dni 1.dubna h) Zastupitelstvo schvaluje odměny neuvolněných zastupitelů obce Dolany dle nařízení vlády č.79/2008sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách členů zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, příloha č.1 k nař. vlády č.37/2003 Sb., s účinností od Miroslav Brückner - tajemník

3 Usnesení RADY OBCE ZA OBDOBÍ do RO projednala návrh na lyžařské a cyklistické tratě Nízký Jeseník od OS Ford Radíkov a požaduje upřesnit rozsah a umístění tratí na katastru obce před rozhodnutím v ZO. - RO odsouhlasila zajistit katastrální historické mapy ze Státního archivu Praha. - RO odsouhlasila finanční příspěvek ve výši 2.000,- Kč Senior klubu Dolany. - RO vzala na vědomí Ing. Seidenglanaze, týkající se vytápění biomasou v místní části Pohořany a Véska. - RO pověřuje účastí na jednání se Středomoravskou vodárenskou a. s. starostu a tajemníka. - RO projednala návrhy občanů na změnu ÚPo Dolany, Véska a Pohořany a po konzultaci se zpracovatelem ALFAPROJEKT Olomouc a. s. rozhodla předložit ho k vyjádření ZO. - RO projednala žádost o odstranění vlhkosti před domem č.p.123 v Dolanech. Odvod deš ových vod ze střechy RD je věcí majitele a vlhkost domu není způsobena činností obce. - RO odsouhlasila program na 5. schůze ZO, která se bude konat dne RO vzala na vědomí kolaudaci komunikace v Uličkách. - RO rozhodla předat dokumentaci stížnosti osadního výboru Pohořany na činnost Agrosystému Pohořany s.r.o. stavebnímu úřadu Dolany. - RO vzala na vědomí odstoupení starosty obce p. Vojtěcha Pavlity z funkce starosty obce ke dni z důvodu odchodu do důchodu. - RO souhlasí s uzavřením MŠ Dolany, MŠ Véska, Školní družiny a Školní jídelny od do RO odsouhlasila Přílohu č.1 k Dodatku č.1, kupní smlouvy ze dne za dřevní hmotu odebranou z obecních lesů. - RO odsouhlasila záměr prodeje pozemku p.č. 1010/2 v k.ú. Pohořany o výměře 251 m 2 včetně studny. - RO souhlasí se zrušením nájemní smlouvy panu R. Arbeitovi st. na části pozemku p. č. 330/5 v k. ú. Dolany ke dni RO neodsouhlasila záměr prodeje části pozemku p.č. 558/1 v k.ú. Dolany o výměře asi 30 m 2. - RO žádá doložit zakládací listinu souboru Galaxie Pohořany, včetně IČO pro poskytnutí případné dotace. - RO odsouhlasila Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č.10/ 09/07 s f. GAMA G+V s.r.o. s termínem plnění do konce dubna 2008 v důsledku nepříznivých klimatických podmínek. - RO po konzultaci s právníkem odsouhlasila vrácení platby za prodej pozemku z roku 1990, který se neuskutečnil paní Evě Macharáčkové z Olomouce - RO odsouhlasila provádění prací v obecních lesích panem M. Navrátilem ve spolupráci s panem J. Kristem. - RO odsouhlasila žádost ZŠ Dolany o použití přeplatku za energie na nákup zařízení pro ZŠ /počítače, koberce, malování/. - RO odsouhlasila smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene pro ČEZ distribuce Děčín na pozemku p.č. 1043, 1649 v k. ú. Véska. - RO odsouhlasila finanční příspěvek ve výši 5.400,- Kč Sokolu Dolany na činnost s mládeží za rok RO odsouhlasila Smlouvu o údržbě a servisní činnosti č. 129/2007 a Smlouvu číslo 122/DATA002 o připojení OÚ na internet s f. ONYX spol. s. r.o. - RO odsouhlasila nabídku na novou telefonní ústřednu včetně telefonních přístrojů pro OÚ. - RO odsouhlasila odměnu ředitelce ZŠ A.Š. Dolany z rozpočtu přímých nákladů přiznaných Krajským úřadem Olomouckého kraje. - RO odsouhlasila opravu podlahy v zasedací místnosti DS v Dolanech a položení nové podlahové krytiny. - RO souhlasí s uspořádáním hudebních produkcí v sále sokolovny v Dolanech dne 19. ledna 2007, pořadatel TS Máta a dne pořadatel FC Dolany. - RO souhlasí s bezplatným pronájmem tělocvičny ZŠ a MŠ A.Š. Dolany fotbalovému klubu FC Dolany. - RO souhlasí s bezplatným užíváním společenské místnosti v DPS Véska ve středu a v pátek od hod. pro mládež SK Véska. Součinnost bude zabezpečovat vedoucí DPS Mgr. M.Utíkal. - RO odsouhlasila organizaci volby nové školské rady na dobu 3 let, které končí dne RO vzala na vědomí závěrečné vyhodnocení akce Vodovod Véska. - RO vzala na vědomí závěrečné vyhodnocení akce Stavba na doplnění sportovního areálu Dolany scéna. - RO vzala na vědomí zprávu o podaných žádostech na dotace. - RO odsouhlasila Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IV mezi obcí Dolany a ČEZ Distribuce a.s. Děčín 4. - RO odsouhlasila účast místostarosty, starosty, pí M.Hynkové a M. Smejkalové na Dni malých obcí dne 11. března RO odsouhlasila přidělení bytů ve Vésce /6 bj.véska/ dle zápisu výběrové komise ze dne Zajištění elektroměrů pro jednotlivé byty zajistí ve spolupráci s nájemníky p. Hynková. RO odsouhlasila opravu přístupového chodníku k 6. b.j. Véska včetně opravy přístupové cesty a parkovacích míst. - RO vzala na vědomí zprávu o postupu územního řízení na kanalizaci Dolany, Pohořany, Véska včetně podání žádosti o dotaci. - RO byla seznámena s přípravou žádosti na akci Obnova zeleně na hřbitově v Dolanech a odsouhlasuje Smlouvu na zpracování a předložení dokumentace k dotaci. RO odsouhlasila zřízení parkoviště a příjezdové komunikace ke hřbitovu s vypracováním PD a doporučuje ZO zařadit tyto akce do rozpočtu na rok RO odsouhlasila Smlouvu na uplatnění dotace na akci Vodní nádrž u kostela sv. Matouše v Dolanech. - RO odsouhlasila žádost o podání dotace na Školní 3

4 hřiště u ZŠ a MŠ A.Š Dolany. - RO odsouhlasila podání žádosti o dotaci na Kulturní areál Véska stodola. - RO doporučuje ZO schválit Smlouvu na dopravní obslužnost pro rok 2008 s dopravcem Connex Morava a.s. - RO souhlasí s plánem odpisů dlouhodobého majetku na rok 2008 v ZŠ a MŠ A.Š Dolany. - RO souhlasí s vrácením odpisů dlouhodobého majetku za rok 2007 ZŠ a MŠ A.Š Dolany. - RO projednala Dodatek smlouvy na svoz TKO s Remitem Šternberk s.r.o. a doporučuje ZO dodatek odsouhlasit. RO rozhodla od zrušit kontejnery v Pohořanech a ve Vésce z důvodu nadměrných finančních nákladů a rozhodla zajistit 2 ks kontejnerů litru, které budou pravidelně při svozu TKO vyváženy. Staré kontejnery nabídnout k odprodeji Remitu Šternberk s.r.o.. - RO doporučuje ZO odsouhlasit odprodej nepotřebného vozidla SDH Dolany AVIA. Zajistit odborné posouzení ceny vozidla. - RO souhlasí s návrhem ZŠ na uzavření Školní družiny Dolany v době pololetních a jarních prázdnin. - RO odsouhlasila účast tajemníka a pana Jaroslava Mentlíka na výroční schůzi SK Véska. - RO odsouhlasila příspěvek 5.015,- Kč ZŠ Dolany, na kulturní akci konanou ples SRPŠ. - RO projednala dopis Ing. Jiráčka týkající se investiční výstavby na Sádku a pověřuje starostu obce tlumočením stanoviska rady obce. - RO projednala návrh rozpočtu na rok 2008, který bude dopracován na pracovní poradě ZO. - RO odsouhlasila příspěvek 4.023,-Kč FC Dolany, na kulturní akci konanou ples FC Dolany. - RO odsouhlasila Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IP mezi Obcí Dolany a ČEZ Distribuce a.s. Děčín 4. - RO odsouhlasila nabídku nové verze IS MISYS v ceně 6.092,8Kč od f. Geometra Opava spol. s.r.o. - RO odsouhlasila převod zlepšeného výsledku hospodaření ZŠ a MŠ A.Š. Dolany za rok 2007 ve výši ,32 Kč do rezervního fondu školy. - RO bere na vědomí Kalkulaci stravného č.7 platnou od RO souhlasí s provozováním pedikúry v prostorách kadeřnictví DS v Dolanech. - RO rozhodla postoupit k prošetření SÚ Dolany upozornění obsluhy ČOV Dolany na zvýšený výskyt použitých olejů a tuků v prostoru čerpací stanice u Kartouzky. - RO revokuje usnesení RO č. 1/08 v bodě 15 ze dne a stanovuje nový termín konání VIII. Setkání Dolany v Dolanech na den 21. června RO odsouhlasila finanční příspěvek ve výši 4.500,- Kč na kulturní akce plesy pořádané v sále sokolovny v Dolanech. - RO odsouhlasila Smlouvu o věcném břemeni číslo EP /004 mezi Obcí Dolany a ČEZ Distribuce a.s. Děčín 4. - RO odsouhlasila Smlouvu o nájmu plynárenských zařízení č Příhony, SMP Net s.r.o., Plynární 420/3, Ostrava, Moravská Ostrava. - RO odsouhlasila bezplatný převod stolů ze zasedací místnosti DS v Dolanech: - stůl celodřevěný - 11 ks - stůl dřevěný + kovová noha - 4 ks Sokolu Dolany. - RO nemá námitek proti reálnému dělení pozemku p. č. 819/1 v k. ú. Dolany za účelem umístění dvojdomku. - RO odsouhlasila nákup 6 ks licencí OLP a 2 ks licencí OEM k PC od f. ONYX engineering spol.s.r.o.. - RO odsouhlasila zařazení pozemku p.č. 6 o výměře 161 m 2 v k.ú. Pohořany do změny č. 3 ÚPo na veřejnou zeleň. - RO odsouhlasila odbornou přípravu členů SDH. Konkrétní požadavky předloží velitel. - RO vzala na vědomí Inspekční zprávu o provedené kontrole v ZŠ a MŠ. A. Š. v Dolanech. - RO odsouhlasila zpracování investičního záměru a PD na výstavbu kabin a přístavbu soc. zařízení ve sportovním areálu v Dolanech. Rada obce souhlasí s umístěním staveb dle předloženého návrhu sportovního areálu FC Dolany. RO doporučuje ZO odsouhlasit realizaci přijaté dotace. V případě potřeby a požadavku dodavatele doporučuje ZO odsouhlasit poskytnutí kulatiny na řezivo v množství cca 60 m 3. - RO projednala návrh rozpočtu na rok 2008 a doporučuje předložit rozpočet ZO ke schválení. - RO projednala zabezpečení akce VIII. Setkání Dolany v Dolanech a ukládá tajemníkovi odeslat pozvánky s programem. - RO odsouhlasila platbu za pronájem zasedací místnosti v Domě služeb v Dolanech: - soukromé oslavy 500,-Kč/den - předváděcí akce 100,-Kč/hod. - Senior klub, dechová hudba Dolanka, kroužek orientální tanců a výroční schůze spolků a organizací zdarma. - RO odsouhlasila účast tajemníka obce na XVII. Valném shromáždění Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR ve dnech v Přerově. - RO vzala na vědomí Výroční zprávu o činnosti obce Dolany v oblasti poskytovaných informací za rok RO vzala na vědomí Výroční zprávu o hospodaření školy v roce RO souhlasí s úpravou parkovacího stání umístěného na pozemku p.č. 895/1 v k.ú.dolany u Olomouce dle předložené PD. - RO vzala na vědomí oznámení Správy silnic Olomouckého kraje Ořez větví a kácení stromů kolem silnice III/44311 v úseku Véska Dolní Bouda. - RO odsouhlasila realizaci osvětlení pergoly v areálu FC Dolany do akce VIII. setkání Dolany v Dolanech. - RO odsouhlasila Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě o pronájmu nebytových prostor pohostinství KD na Pohořanech mezi obcí Dolany a panem Rostislavem Arbeitem bytem Dolany RO neodsouhlasila zařazení p.č. 770/2 v k. ú. Pohořany na Moravě do změny č. 3 Úpo na výstavbu RD. Pozemek se nachází mimo zastavěnou část obce. - RO odsouhlasila účast starosty a místostarosty dne na setkání obcí zařazených do systému

5 nakládání s odpady f. Remit s.r.o. Šternberk. - RO souhlasí s provedením změny v katastru nemovitostí v druhu a využití pozemků par.č.1305/ 70, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, orná půda ZPF a p.č.1305/67 ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Dolany Olomouce, vše změnit na ostatní plocha, ostatní komunikace. - RO odsouhlasila přístup do nové verze programu IS Dolanští hasiči informují Jistě jste si všimli, že v centru naší obce vyrostla nová dominanta v podobě nové hasičské zbrojnice na místě obecní stodoly, sloužící dlouhá léta jako skladiště. Nová zbrojnice spolu s repasovaným požárním automobilem LIAZ L-101 byla sboru předána do užívání právě v roce, ve kterém jsme oslavili stoleté výroční založení, K této příležitosti byly 6. a 7. července uspořádány oslavy zakončené taneční zábavou se vstupným zdarma. Příprava oslav a nastěhovánbí do nového nám zabralo celý půlrok. Sotva skončily oslavy klepala na dveře tradiční hasičská noční soutěž u dolanských hodů a je zařazena do seriálu soutěží Hanácké extraligy. Nedařilo se nám podle našich představ, akorát na soutěži v Toveři jsme se umístili na předních příčkách. S novou technikou jsme se zúčastnili prověřovacího cvičení v Bělkovicích-Laš anech zásahem ve spolupráci se sbory z okolním vesnic. Kromě tanečních zábav a plesu, které pro Vás tradičně připravujeme, členové SDH odpracovali stovky hodin, které obětovali ze svého volného času a bez nároku na odměnu. Upozorňujeme na každoroční vypalování porostů a pálení klestu, které je zakázáno Zákonem č. 133 z r Sb. a může být pokutováno až Kč. Případné pílení klestu doporučujeme hlásit na operační středisko Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje na číslo nebo se informovat na MISYS pozemky od f. Geometra Opava spol. s r.o. p. H.Liškové, p. D.Lakvové a zaměstnancům odboru výstavy. - RO odsouhlasila uspořádání hudebních produkcí dne v sále sokolovny v Dolanech a ve dnech 14.6., 12.7., 26.,7 a ve Vésce zahrada 8. Pořadatel SK Véska. Miroslav Brückner - tajemník P O D Ě K O V Á N Í Chtěli bychom touto cestou poděkovat paní EVĚ VLČKOVÉ za dlouholetou obětavou práci pro Kruh přátel hudby při ZUŠ v Dolanech. Paní Eva Vlčková organizovala kulturní dění v obci od roku 1993 do konce roku 2007, kdy bylo uspořádáno na 100 koncertů vážné hudby, na nichž vystoupili umělci světových jmen. Rada obce Dolany přeje paní Vlčkové do dalších let hodně zdraví, pohody, spokojenosti a a ji hudba dělá stále radost jako doposud. NOVÉ SLUŽBY V DOLANECH Od dubna se otevírá na náměstí v Dolanech GRAFICKÉ STUDIO, které obnáší vše kolem reklamy a tisku: - barevné kopírování - vizitky - letáky - plakáty - CD - reklamu - oznámení do 1 hodiny - pozvánky - veřejný internet Otevírací hodiny budou upřesněny na vchodu, možná domluva na telefonu: Už nemusíte nikam jezdit! Přij te se podívat. * * * * * * * * MODELÁŽ * MANIKŮRA PEDIKŮRA Od dubna každý čtvrtek (dle objednávky) na křižovatce v Dolanech nad restaurací Telefon: Zahradnictví v Dolanech u hřbitova 17.března 2008 opět zahajuje provoz. Prodejní doba: PO PÁ hod. SO hod. Nabízíme listnaté a jehličnaté dřeviny, solitery, vzrostlé alejové stromy, trvalky a okrasné trávy, vřesovištní rostliny, letničky, balkonové rostliny, ovocné stromky, substráty, mulčovací kůru, hnojiva,chemii, travní osiva. PROJEKCE REALIZACE ÚDRŽBA ZELENĚ Dále zajiš ujeme o návrhy a kompletní realizaci zahradních úprav, o zakládání trávníků, o výsadbu vzrostlých stromů, o projekci a instalaci automatických závlahových systémů, o údržbu zeleně sekání trávníků, kácení stromů, řez ovocných a okrasných dřevin, o osázení truhlíků v předjaří i na zimu. Na Vaši návštěvu se těší zaměstnanci firmy. Tel ,

6 ZIMNÍ OLYMPIÁDA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Ve školní družině pod vedením Andrey Novákové a Jany Pechové byly uspořádány zimní olympijské hry. Ale než vše začalo, obnášelo to spoustu příprav. Nejprve byly děti rozděleny do šesti států, do čela si zvolily prezidenta, vyrobily si jednu velkou hlavní vlajku a potom pro každého malou na připnutí na dres. Děti byly seznámeny s tím, co to vlastně olympijské hry jsou a také poučeny o pravidlech fair play. Potom si každý stát připravil ve zkratce něco o své zemi a slavnostní pokřik. Když bylo vše připraveno, zahájili jsme ZOH v tělocvičně školy. Slavností průvod s olympijským ohněm doprovázela hudba, aby to mělo ten správný nádech. Vychovatelky coby řecké bohyně přivítaly všechny státy a poděkovaly za účast a samotné hry mohly začít. Protože nám letos zima moc sněhu nedopřála, museli jsme disciplíny zimních olympijských her přizpůsobit tělocvičně. Děti si mohly vyzkoušet slalom s hokejkou a míčkem, hod těžkou sněhovou koulí (medicinbal), jízdu ve sněžném bobu, což se dětem obzvláš líbilo, ale nechyběly ani běžky, krasobruslení či chození po ledových krách. Hry byly slavnostně ukončeny a výhercům předány medaile a diplomy. Na jaro plánujeme pokračování v letních olympijských hrách, tentokrát určitě venku. Andrea Nováková, vychovatelka ŠD ZPRÁVA O ŽÁKOVSKÉM PLESE Kdybych byla ještě dítě školou povinné a nemusela bych se zrovna věnovat některé z domácích povinností, pak bych zcela jistě věděla, co dělat 22.února v pátek odpoledne. Vrátila bych se zpátky do školy. A vůbec by mně nevadilo, že je poslední pracovní den v týdnu, že na mě čeká víkend a že mnozí z mých spolužáků už pověsili školní batoh na hřebík. Tento den měli totiž všichni, kdo mají rádi společnost a zábavu, možnost pobavit se na Žákovském plese. A tak již před 15.hodinou jste mohli spatřit u hlavního vchodu první hlouček dětí, které nedočkavě čekaly, až se skleněné dveře školy otevřou. Nepřišlo jich zrovna málo. Snad z každé třídy se dostavili zábavy chtiví tanečníci. Mnozí jak se sluší a patří v řádném plesovém úboru. Mohli jste pak obdivovat, jak se kluci vyjímají v košili s kravatou a jak děvčata zkrásněla ve společenských šatech. Ale pravda našli se i takoví, co měli o svém oblečení trochu jiné představy. Do učebny hudební výchovy, v níž se ples konal, plesové návštěvníky bezpečně dovedly vtipné bílé značky ve tvaru chodidla. Byli uvítáni nápisem nade dveřmi a každý byl obdarován občerstvovacím lístkem. Mohl si tedy vzápětí v improvizovaném bufetu vyzvednout limonádu a oplatky. Pořadatelé nezapomněli ani na výzdobu učebny. A jaký program na návštěvníky čekal? Po celý čas ples slovem provázela děvčata A.Keňová, K.Balážová a V.Pokorná /9.A/. Hudbu obstarali bratři O.a J.Štěpánkovi, přestože již nejsou žáky školy. Ples zahájila čtyřmi písněmi ze svého repertoáru školní hudební skupina Migréna. Mimochodem s velmi talentovanou zpěvačkou Lucii Borůvkovou z 9.A. Po krátké technické přestávce následovalo očekávané vystoupení mladších orientálních tanečnic, které vystřídaly starší a zkušenější orientální tanečnice vedené Anetou Keňovou. Zvláště mladší žáci se rádi zapojovali do společného tancování pod vedením starších žákyň. S velkým ohlasem se setkaly soutěže nejrůznějšího druhu a v druhé části plesu tombola. Nechybělo ani vyhlášení krále a královny plesu, kteří za své zvolení museli zaplatit společným tancem. Za něj byli odměněni voňavým karamelovým dortem, věnovaným pořadatelům paní zástupkyní. To už se kvapem blížila 18.hodina, a tudíž ohlášený závěr plesu. Mladší žáci se již rozcházeli domů, ale těm starším se vůbec nechtělo. V tomto školním roce Žákovský ples pro své spolužáky již podruhé pořádala letošní třída 9.A. Myslím, že je na místě podotknout, že se role pořadatelů plesu třída ujala z vlastní iniciativy a zájmu a po zkušenostech získaných v minulém roce se svého úkolu zhostila na výbornou. A tak se zároveň spolupodílela na utvářející se tradici žákovských plesů na naší škole /tento ples byl již pátým v pořadí/. Snad nejlépe ocenil snahu pořadatelů jeden z účastníků slovy: To se tedy povedlo. Mně se tu líbilo. Takové zhodnocení nepotřebuje komentář. I.Pohlová, tř.učitelka 9.A

7 Společenský a běžný život občanů v Dolanech před asi 75 lety To bylo téma besedy klubu důchodců v Dolanech, uskutečněné v jednu středu pozdního podzimu roku Autor vyhrabal střípky, které uvízly v jeho paměti na tuto dobu v bezesných nocích a vypracoval toto líčení, které není žádný kompilát, není odnikud nic opsáno, je to subjektivní popis situací a událostí jak působily na psychiku autora a mohou se lišit od názoru jiných. Tomuto napsanému textu dala život svým perfektním přednesem členka KD paní Libuše Fialová. Republika vzniklá v roce 1918 umožňovala svým občanům plně se sdružovat v tělocvičných jednotách a ochotnických divadelních souborech při nich, v politických stranách, v kostele, později v sokolském kině. Společenský život, vytvářený těmito spolky, probíhal víceméně stejně po celou dobu existence prvé republiky až do počátku prvé okupace naší vlasti v roce Začněme to podle kalendáře. Vesnici pokrývá sněhová peřina, rolníci vyměnili vozy za sáně. Silnice se neposypávají, je třeba, aby byla dobrá sanice. Na rybnících sekají led a odvážejí ho do ledovny uschovat na léto, aby bylo čím chladit pivo a řezníci maso, nebo jiná chladící zařízení nejsou, ještě není zavedena elektřina. Po prvních mrazech se objevují u rybníků první odvážlivci, zkoumající, zda-li už led udrží a druhý den je už plný rybník bruslařů nebo jen klouzajících se. Tehdejší brusle se připevňují k botám kličkou a ti chudobní třeba každou brusli jinou špagátem přivázanou. Za hokejky často poslouží větve z vrb nebo olší, upravené do potřebného tvaru, kterých je na břehu rybníka bezpočet. Započala doba plesů: Tančí se v sokolovně, v orlovni u Podkovy zlaté, u Klimešů a u Hejnů na Geblově. První ples jsou tradičně sokolské šibřinky největší společen- ská událost roku. Na jejich zdárném průběhu zdarma obětavě pracují členové jednoty. I ostatní tělovýchovné jednoty a spolky pořádají plesy podle délky masopustu tak, aby to stihly do popeleční středy. K tanci hraje Dolanská dechovka, kterou tehdy vedl pan Antonín Pavlita, hostinský ze Záloženského domu. Na menších plesích hrál štrajch smyčcová hudba. Průvodem maškar a večer dozvuky šibřinek končil masopust v úterý před popeleční středou. Toto církevní ustanovení se tehdy dodržovalo, poněvadž většina občanů byli katolíci. Zastavme se na chvíli u kostela po protančené noci. Udeřila poslední zima hromničná. Panímámy, zahalené do huněk anebo přehozů se svíčkami v rukou směřují ke vchodu kostela. Je svátek hromnic a světí se hromničky. Budou rozžaty v létě až temná obloha změní denní světlo v podvečerní přítmí a jen blesky budou na zlomek vteřiny osvětlovat krajinu a lidé budou trnout, aby ohnivý kohout nesedl na hřeben jejich střechy. Po mši vychází průvod, ještě za mrazu jde kolem kostela, ale v poledne už únorové slunce intenzivně hřeje a zima roní první slzy předtucha jara. Ještě několik dnů trvá beznadějný zápas zimy se sluncem, které hřeje stále víc, čím víc stěhuje svoje lože, z kterého ráno vstává od Svatého Kopečka k Pohořanům. Vane teplý vítr od Bystřice a přináší hlas zvonů ze Svatého Kopečka. Ze sněhu se stávají jarní vody, které vodotečemi odtékají. Na suchých pláccích už děcka propadají hazardu a hrají kuličky nebo s míčem odráženým různými hmaty o ze nebo o zem tzv. školky, kluci nožem do měkkého terénu také školku nebo mrcka. V zahradách už kvetou první jarní květy. Jarní ovzduší a hřející slunce dávají novou sílu do života. Pro církev je to však doba vážná, směřující k památce umučení Krista. Včera pochovali basu, dnes jdou do kostela, je popeleční středa, počátek doby postní. Obraz mistra Handkeho za hlavním oltářem je překryt ze stropu spuštěným obrazem v tmavě fialovém poli modlícího se Krista se třemi spícími apoštoly v Getsemanské zahradě. Bude zde viset až do bílé soboty, kdy ho při gloria spustí kostelník na dlažbu. Po mši kněz uděluje na čela shromážděných popelec. Prach jsi a v prach se obrátíš. V práci na polích ubíhá tato doba předvelikonoční, je třeba mnoho práce, aby byla dobrá úroda. Jen neděle jsou pro odpočinek. Těch neděl je šest. Třetí kýchavná je výzva pro myslivce, že přitáhnou sluky, tajemný pták. Na neděli smrtnou není u nás zvyk vynášení Morany ze vsi, ale děvčata chodí po vesnici s jedličkou a říkankou vyhání zimu z vesnice. V poslední neděli před velikonocemi květnou jdou všichni na mši s kytkou kočiček, aby si je posvěcené odnesli domů jako symbol jara. Na zelený čtvrtek po mši ministranti s kostelníkem a ochotnými pomocníky staví v kobce Boží hrob. Je to vlastně oltář s křížem ze skelných obdélníčků a dvěma sklánějícími se anděly což osvětlené působí majestátně. Zbytek prostoru zaujímají kulisy, vytvářející dojem hrobu ve skále. Venku zatím vyrukovali kluci s klapači a řehtačkami, aby nahradili vyzvánění zvonů které uletěly do Říma. Podle příslušnosti k určité části vsi (Horní konec, Uličky, Dolní konec) jsou utvořeny jednotlivé party, které nesnášejí, aby jim jiní zalézali do jejich obvodu. Jde hlavně o zisk při velkopátečním vybírání od občanů. Celková odměna pro každého je asi pětikoruna, kapitán snad o dvě víc. Koruna prvorepublikánská je vzácná. Je bílá sobota, blíží se poledne, k pomníku padlých z 1.světové války na návsi pochoduje družstvo místní hasičské jednoty v parádních uniformách, aby uctilo dvěma minutami ticha památku padlých spoluobčanů. Je to krásný pietní obřad na dvě minuty se zastavuje ruch, z věže znějí fanfáry a ve 12 hodin se rozezní zvony, poprvé po návratu z Říma. K večeru začínají obřady v kostele. Patří ale víc přifařeným Bělkovicím. Jako její reprezentantky přicházejí v krás- ných starobylých krojích matičky k hlavnímu oltáři. Po zvolání kněze Vstal jest této chvíle, vychází z kostela za vyzvánění zvonů slavnostní průvod. Kněz pod baldachýnem, který nesou dolanští řemeslníci 7

8 za doprovodu šesti členů místní organizace čs. Orla s tasenými šavlemi, obchází pozemek kostela, všude plno lidí a pravé sváteční pohody. Po návratu do kostela přebírají matičky od kněze sošku Krista a nesou ji v průvodu do svého domova. O velikonoční neděli vychází bělkovští opět v průvodu s matičkami, oděnými ještě do krásnějších krojů, mládenci s korouhvemi, zástupem mladých děvčat, nesoucích svíčky, zdobené kytkami květů. Po příchodu do kostela utvoří u oltáře kolem matiček špalír a kněz slouží slavnou mši. Po mši se průvod vrací za vyzvánění zvonů a vyhrávání hudby opět do Bělkovic. V přestávkách, když hudba nabírá dech, předříkává pan Frýba verše krásné velikonoční písně Aleluja zdráv bu. Opravdu důstojná oslava velikonoc a jara. Život jde dál, na velikonoce zbyly už jen vzpomínky, možná ještě za některým oknem jsou vystaveny pozůstatky darů, které kluci vyšmekustrovali na velikonoční pondělí. Je 25.dubna, svátek sv. Marka. Po mši vychází do polí průvod poprosit, aby se sv. Marek přimluvil, aby Bůh ochránil země plody a zahnal metlu neúrody. Obilí zavlažené jarními vodami a zahřívané jarním sluncem slibuje pěknou úrodu. Tyto naděje však mohou zvrátit přírodní živly (sucho, kroupy, deště o žních) a zničit tak celoroční těžkou práci. Proto se koná tento prosebný průvod se zastávkami u božích muk nebo kříže. Staré třešně pod lesem na dolanských klučích se změnily v obrovské kytice sněhobílých květů a spolu s rozkvetlými stromy ve vsi vydechují do kraje jedinečnou vůni nejkrásnějšího měsíce v roce. Vlády se ujal květen. Prvý den tohoto měsíce se slaví jako Svátek práce. Po silnici od horního konce přes Štěpnici jde za doprovodu dolanské dechovky průvod členů komunistické strany z Vésky a Pohořan. Jdou manifestovat za práva proletariátu na centrální oslavy do Olomouce. Každý den je v předvečer májová pobožnost. Sousedé se večer shromaž ují a vysedávají a besedují na lavičkách na návsích. Jsou mezi nimi ještě jednotlivci, kteří prožili na frontě první světovou válku a jejich vyprávění jsou středem pozornosti. Z dálky doléhají tóny harmoniky, která hraje hit tehdejší doby Ty můj svatý Antoníčku. Krása rozkvetlých stromů trvá pouze týden. Po květech zůstanou jen stopky s plátky jejich kalichů, coby počátek budoucích plodů a vynikne svěží jarní zeleň olistění. V zahradách už zrají rané třešně, které budí zájem nejen kosů a špačků, ale i kluků. Rozkvetly lípy na návsi i u kostela je červen. V červnu je doba senoseče. Nejlépe se seče tráva brzy ráno za rosy. Do květnatých luk se zakusují kosy a mění tu trávu v krmnou základnu pro hospodářská zvířata. Jeden čtvrtek v červnu (podle velikonoc) se slaví svátek Božího těla. V předvečer dovezou z lesa mladé břízky a modříny a vyzdobí jimi celý kostel. Jejich vadnoucí větve vydávají jedinečnou fantastickou vůni. Průvod tentokrát jde přes celou náves ke čtyřem oltářům, postavených v selských vratech, u Töglů, u Foukalů, u Hradilů a na faře. Celá cesta je vystlána na slunci vadnoucí travou. Děvčátka v bílých šatech nesou košíčky, naplněné okvětními lístky pivoněk, které právě kvetou a vždy při příchodu kněze odsypou část vloček na cestu. Pan Míla vždy na vozíku, aby měl náskok, odváží malé harmonium, doprovázející zpěv kostelního pěveckého sboru k dalšímu oltáři. Je to jakési vyvrcholení církevních slavností. Znova připomínám, že jsme ve třicátých letech 20.století. Jsou tu tři tělovýchovné jednoty: Sokol, Orel, Dělnická tělovýchovná jednota a Sbor dobrovolných hasičů. Každý občan má možnost vybrat si spolek, který mu vyhovuje. Tělovýchovné jednoty mají svoje divadelní ochotnické soubory, které vystupují veřejně. Repertoár Sokolů je víc z české klasiky (Jirásek, Šrámek), Orlové na menším jevišti lidové operety, DTJ víc revoluční. Všechny jednoty nacvičovaly na veřejné cvičení, které se realizovalo vždy některou neděli o prázdninách na Hejných louce. Den předem připravili obětaví členové jednot cvičební plochu, místa pro diváky a prostor pro občerstvení, aby vše proběhlo hladce. V neděli odpoledne v slavnostním průvodu, ve spolkových krojích, za doprovodu dechovky se šlo na Hejných louku, kde každá složka předvedla bu prostná nebo cviky na nářadí. Doplňkem zábavy byla tombola. Byla to příjemná letní odpoledne. Předkové pamatovali na sportovní vyžití mladých a vyhradili pro ně tento plácek; původně travnatá plocha, zčásti odstranili drn, plochu zpevnili a vzniklo hřiště, kde se hrála odbíjená, malá kopaná, školní cvičiště, případně při letních karnevalech taneční parket. Řádné fotbalové hřiště tehdy vzniklo v Tovéři, nemělo však dlouhého trvání. V Dolanech vzniklo řádné hřiště pro kopanou až po 2.světové válce. K zimnímu vyžití sloužil pivovarský rybník o výměře 1 ha. Již tehdy vznikl pokus o sestavení hokejového mužstva, ale skutečně kvalitní hokej, klub rovnocenný soupeřům z okolních vesnic i z Olomouce, vznikl až za Protektorátu. To jsme poněkud odbočili, pokračujme dle kalendáře. 5.července na sv. Cyrila a Metoděje jsou hody v sousední Tovéři. Tamní mládež vždy zatančí oděná do hanáckých krojů nějakou besedu, občané tam stráví pěkné odpoledne. Je 6.červenec. Už za přítmí vychází z centra od sokolovny průvod, tentokrát směřující na vyvýšeninu nad vsí Mostruňk nazvanou. Tam už je připravena hranice ze dřeva a klestí. Při jejím zapálení hudba hraje Hranice vzplála na břehu Rýna. Vzpomínáme na událost, která se toho dne v roce 1415 stala v Kostnici, upálení Mistra Jana Husa, počátek husitských válek, které přinesly utrpení prostým lidem. Z hranice sálá horko, ti, kteří stojí blízko ustupují, jiskry z hranice vyletují a vytváří kratičký ohňostroj. I v okolních vesnicích planou vatry. Po těchto svátečních dnech nastávají žně. Kosy v rukách zdatných sekáčů mění lány obilí ve strniště. Žací stroje se začínají objevovat a ulehčují a zrychlují těžkou práci. Jedinečný pohled se nyní naskýtá na hanáckou rovinu, posetou tisíci mandeli, čekajícími na odvoz do stodol. Je třeba využít každé chvíle pěkného počasí.

9 Vrchovatě naložené žebřiňáky, tažené koňmi, nyní směřují k vesnici a začíná foukat ze strniš první hláška jeseně. Ze stodol se začíná ozývat rytmický klapot cepů, dobývajících z prostřeného obilí (režných snopů) první nové zrno. Něco se musí vymlátit tímto starým způsobem, aby byla kvalitní rovná sláma na nová povřísla pro příští sklizeň. Většinu sklizně však mlátí už stroje. U velkých sedláků parní soustrojí dampf, jak říkají staří lidé, pana Vojtěcha Fialy. Úrodu kovozemědělců a domkářů zpracovává obětavě pan Seidler svým soustrojím, hnaným dieslovým motorem. 15.srpna jde mnoho občanů na Svatý Kopeček na odpustkovou slavnost. Nejprve do kostela a potom pod bódke koupit nějakou maličkost děckám nebo někteří na párku a sodovku do Ka áku nebo k Frühaufům. A potom přes les domů. To je jen krátký oddech, zítra znova do práce. Při ní čas ubíhá, už je sv. Bartoloměje, který podle pranostiky krátí odpoledne a je to znát. Slunce svoje lože odkud ráno vstává opět stěhuje od Pohořan ke Svatému Kopečku. Na svátek sv. Matouše jsou dolanské hody. Neslaví se tak okázale jako na Slovácku, odbude se to jen v sobotu hodovou zábavou v neděli slavnou mší v kostele a rodinnými setkáními. A už se zbarvily lípy kolem kostela a celá stráň pod lesem všemi odstíny barev žluté, oranžové a červené. Malíř podzim nemá rád zesivělou barvu zelenou, kterou získalo listí během vegetace a barvami nešetří. Čas dospěl k 28.říjnu, slavnému dni vzniku Československé republiky. Občané mají rádi novou republiku a svoje sympatie projevují mimo jiné i účastí na oslavném průvodě, který projde celou vesnicí. Ve všech oknech domků svítí svíčky, obrazy prezidenta, vlajková výzdoba, děti v průvodu s lampiony. Průvod končí na návsi u pomníku padlých, kde se zahrají hymny a slavnostní řečník ve svém projevu připomene tuto osudovou událost. Už žádný další prezident nepožíval takové úcty občanů jako T.G.Masaryk. Tyto průvody jsou pokračováním průvodů z doby národního probuzení z minulého století, kdy národ potřeboval i navenek ukázat svoje vlastenectví, pochodovat v sokolských krojích při pochodech kapelníka hudby sokola kolínského Františka Kmocha. Už všechny barevné listy se stromů serval vítr a holé větve stromů se vzpínají k obloze. Jen držgrešle dub někde na pokraji lesa šustí svými mě áky (to je z veršů Františka Halase). Nastaly smutné listopadové dny, zasvěcené památce zemřelých. Večer jsou hřbitovy ozářené sty světel a za jejich magického osvětlení se koná večerní pobožnost na zdejším hřbitově, která končí písní, jejíž autorem je druhý farář zdejšího kostela, který zde působil v letech 1803 až 1818 Z lásky jste nás navštívili. Tato píseň se nikde jinde nezpívá. Ti nejstarší ji mají opsanou vloženou do kancionálů. Lebka autora byla po exhumaci spolu s lebkami jeho předchůdce a jeho následovníka uložena v komůrce na věži kostela. Byly tam ještě za Protektorátu, chodili jsme se na ně dívat, když jsme konali žňové hlídky na věži. A už je sv.martina, začíná mrznout a první listopadový sníh, objevují se první sáňkaři. Koncem listopadu se pořádají Kateřinské zábavy a je tu doba předvánoční Advent. 5. prosince se objeví se svou suitou svatý Mikuláš a naděluje skromné dárky dětem. Advent spěje ke konci. Před vánocemi ministranti s kostelníkem strojí v kostele stromek a staví Betlém. Na Zlatou neděli lidé nakupují skromné dárky a potraviny pro obohacení vánoční tabule, ale jen u místních obchodníků, nanejvýš v olomouckém Ase. V chudších rodinách je jako večeře omáčka ze sušených švestek nebo Kuba, ryba jen málokde. Všude se ale zdobí 9 stromky, ověšené mnohdy jen jablíčky a papírovými ozdobami a pod stromečkem skromné dárky, šál nebo rukavice, které matka vlastnoručně upletla za dlouhých podzimních večerů při svitu petrolejky. Všude vládne klid a mír. Ráno v 5 hodin je v kostele první mše Jitřní. Kostel je plný, zadní vchod musí být otevřen, aby všechny pojal. Všichni si přišli poslechnout krásné zpěvy koledových mší, zpívané kostelním pěveckým sborem za doprovodu malého smyčcového orchestru, jehož vedoucím je první houslista V.Pavlita. A je tu konec některého roku před cca 75 lety. Zbývá ještě oslavit Silvestra a poprosit Boha o požehnání do toho dalšího, proto je v kostele vždy na Silvestra odpoledne děkovná pobožnost a na večerní oslavy jsou místní hospody nebo si zajdeme k Citovským do Novosad nebo na Svatý Kopeček. Můžeme toto líčení skončit, ale ten příští bude skoro stejný, pokud nezasáhnou síly, proti kterým jsou prostí lidé bezmocní. Kulturní život možná obohatí komedianti, kteří postaví na návsi malý cirkusový stan, nebo přijede iluzionista Paspart, nebo pojízdné kino nebo loutkové divadlo, kdo ví. Vše bylo tehdy jiné, dnešní konzumní společnost zbohatla a nikdy nebude ochotna např. hrát ochotnické divadlo, nebo se sdružovat ve spolcích a nám nezbývá, než vyslovit verše jedné z písní Karla Gotta: A písně zněly líp a stromy měly zelenější listí a bělejší byl sníh. Za Klub důchodců Ladislav Smetana, listopad 2007 Eva Raiskubová, zpracovatelka čistopisu

10 FC Dolany čeká nejtěžší jaro v krajském přeboru Jako každoročně na počátku roku bilancoval dolanský fotbalový klub výsledky své činnosti v uplynulém roce 2007 na výroční schůzi 13. ledna Hlavní referát přednesl předseda klubu pan Karel Čuda a mohl s hrdostí hodnotit výsledky všech družstev i výboru ve fotbalové sezóně 2006/2007. V soutěži jsme měli družstva žáků, dorostu a mužů. Mladší žáčci se ve své okresní soutěži umístili na 3. místě, starší žáci na 5. místě, dorost pak v okresní soutěži skončil na 1. místě a rovněž muži dosáhli v krajském přeboru solidního umístění, když obsadili 5. místo. Také výbor pracoval dobře a v úzké součinnosti se sponzory a obecním úřadem naplnil hlavní cíle činnosti klubu, zejména hospodařil s vyrovnaným rozpočtem téměř ve výši tři čtvrtě miliónu korun. Za přispění obecního úřadu mohl klub pokrýt náklady na energie, správu stadionu a v závěru roku byl vybudován nový zastřešený prostor v areálu hřiště, který výhledově bude sloužit i veřejným akcím, zřejmě jako první větší událost se zde uskuteční letní setkání Dolany v Dolanech. V nadcházejícím roce 2008 bude FC Dolany hospodařit, dle návrhu ekonoma klubu pana ing. Rudolfa Pečinky, s opět vyrovnaným rozpočtem v hrubé výši stejně, jako v roce 2007, tj. kolem ,- Kč. Na základě záměru hlavních sponzorů, výboru FC a Obecního úřadu Dolany, by v roce 2008 měly být zahájeny práce na vybudování nových moderních kabin s integrovaným zázemím klubu a komfortem pro sportovce, rozhodčí i další zainteresované pracovníky. Co ale bude hlavním úkolem fotbalového klubu na jaře 2008? Bude to boj mužského celku o zachování krajského přeboru pro Dolany. Po několika velmi úspěšných sezónách se náš celek mužů, v té současné, ocitá v nepříjemné pozici mužstva bojujícího o záchranu v soutěži. Podle vyjádření trenéra, pana Jiřího Navrátila, je dolanský tým sestaven z dobrých fotbalistů, schopných zvládnout zátěž tohoto sportovního boje a úspěšně ho završit. Bude ale nezbytné ke sportovnímu umění přidat i sportovní srdce bojovníků a poprat se o každý bod pro konečný úspěch. Situace v Olomouckém kraji se totiž ve fotbalových soutěžích vyvíjí tak, že k pohybu v soutěžích smě-rem dolů může dojít už od 3. ligy, a tak pro jistotu setrvání v krajském přeboru bude spolehlivě stačit zřejmě umístění do 11. místa v soutěži. Kdo tedy pod vedením trenéra Navrátila, vedoucího celku Jana Hajnoviče, asistenta Břetislava Valenty a maséra Václava Večeři k tomuto jarnímu boji nastoupí? Budou to: Benčík Jiří, Chlanda Lubomír, Horák Jan, Hradil Michal, Pospíšil Vojtěch, Václavík Jan, Kunzfeld Robert, Navrátil Jiří, Kluka Radim, Jorda Ondřej, Bergmann Jan, Pavlíček Martin, Hubeňák Adam, Svoboda Jakub. Z celku mužů odcházejí Bezděk do Slavonína a Mačák do Velkých Losin. Sportovní ředitel pan Jan Borůvka před jarní sezónou oslovil několik desítek hráčů, kteří by mohli dolanskému mužstvu se zá-chranářskými pracemi pomoci, do doby uzávěrky tohoto vydání nebyla řada jednání uzavřena, a tak nová jména se diváci dozví zřejmě až při zahájení jarní části soutěží. V rámci přípravy na mistrovskou soutěž sehráli dolanští muži do konce února devět utkání. Hráli s ligovým dorostem Sigma 17 a prohráli 3:0. Dále se střetli se silným divizním celkem Protivínova, kterému též podlehli 0:4. Další zápasy pak muži sehráli v rámci zimního turnaje na umělé trávě v Holici memoriálu Oldřicha Vangora a dosáhli následujících výsledků: Dolany 1.HFK U19 5:1, 1.HFK B Dolany 1:3, Dolany Nové Sady: 1:0, Dolany Určice: 4:3, Konice Dolany: 3:2, Dolany Ústí: 1:0. Poslední utkání turnaje, které rozhodlo o umístění Dolan na 2. místě, sehráli dolanští se Šternberkem a zvítězili 2:1. Na závěr jen malá informace. Do soutěžního ročníku 2008/2009 chce FC Dolany přihlásit do soutěže (4. třída okresu Olomouc) druhý celek mužů, ve kterém by se mohli uplatnit zejména mladí hráči. Pro podporu fotbalových bojů na jaře budeme potřebovat mimo sportovního štěstí i hlasivky všech příznivců, proto vás všechny na fotbalový stadion zveme. JUDr. Karel Čapka Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů se uskuteční: jarní : podzimní : U jarního svozu bude kontejner na velkoobjemový odpad umístěn i v Nových Sadech. Kontejnery na velkoobjemový odpad budou rozmístěny v obcích od 7,30 12,00 hod, v Dolanech pouze před prodejnou JEDNOTY. Sběr nebezpečných odpadů proběhne od 7,30 12,00 hod. na stejných místech jako velkoobjemový odpad. Před prodejnou Jednoty v Dolanech bude umístěn kontejner na svázaný starý papír.

11 Paragraf v tis. Kč Celkem v tis. Kč SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2008 VÝDAJE Deratizace Silnice Dopr. obslužnost Pitná voda ČOV Vodní díla v zeměděl. krajině Činnost stavebních úřadů Základní škola - PO ZUŠ Knihovna Záležitosti kultury + KPH Zachování a obnova kultur. památek Rozhlas místní Sdělovací prostředky - Zpravodaj Občanské záležitosti - SPOZ Sportovní zařízení v majitelství obce Tělovýchovná činnost Bytové hospodářství, výstavba bytů Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Územní plánování Komunální služby a MH Sběr a odvoz nebezpečných odpadů Sběr a odvoz komunálních odpadů Péče o vzhled obce Pečovatelská služba - DPS Požární ochrana Členové zastupitelstva obce Správa Obecné finanční operace Převody vl. fondům Ost. finanční operace Splátka úvěrů Celkem PŘÍJMY Paragraf v tis. Kč Celkem v tis. Kč Daňové příjmy Příjmy z poplatků Majetkové daně Příjmy z vlastní činnosti Kapitálové příjmy Přijaté dotace Financování - krátkodobé prostř. na účtech Celkem příjmy

12 Z důvodu pozdního nahlášení narození nebyly uvedeny v minulém zpravodaji dvě děti: Filip Císař v Olomouci a Robin Hirsch ve Šternberku. Od do se narodily pět dětí: Jan Kurial ve Šternberku, Štěpán Žatka v Olomouci, David Šnajdr, Johana Kopková z Dolan a Michal Bla ák, všechny tři ve Šternberku. Nejmladším občánkem obce je Michal Bla ák z Dolan. Ke dni mají Dolany 1864, Pohořany 228 a Véska 267, celkem 2359 obyvatel, z toho mužů je 1158 a žen Od do se do naší obce přihlásilo 15 občanů, 11 občanů se z obce odhlásilo. Vzpomínáme: V prosinci jsme se rozloučili s paní Annou Doleželovou a panem Břetislavem Müllerem, oběma z Dolan. V lednu jsme se rozloučili s paní Aloisií Mazalovou z Pohořan a s panem Augustinem Císařem z Dolan. V únoru jsme se rozloučili s panem Milanem Škodou z Pohořan a s paní Marií Císařovou z Vésky. Společenská kronika Miloslava Nasswetterová z Dolan 75 let Eva Raiskubová-matrikáøka Country skupina HEŘMÁNEK slaví 25 let! Sobota 31. května 2008 od hod. venkovní areál Dolany-Véska Vystoupí: SMALL TURKISH CAFFE (Turečci) - Bělkovice-Laš any (country) RESERVE - Bruntál (progresivní folk) AM ÚLET - Moravičany & SYLVIE FORSYTH - Canada (folk) MINIGRASS - Slovensko (bluegrass) TRADICIONAL - Olomouc (tradiční dixieland) Taneční skupina MÁTA - Dolany okolí (country tance) HEŘMÁNEK - Dolany (country, bluegrasss, irská muzika) Během večera proběhne křest nového CD Heřmánku hosty z Kentucky. Tradičně bohaté občerstvení, udírna Významná životní jubilea: DUBEN: Jiří Prachař z Dolan 65 let Anna Doleželová z Dolan 85 let Jiří Vysloužil z Pohořan 65 let František Šuba z Dolan 70 let Jan Látal z Dolan 75 let KVĚTEN: Marie Soorová z Pohořan 75 let Margit Válková z Vésky 65 let Anna Faltýnková z DPS Véska 85 let Jaroslav Opluštil z Dolan 60 let Jarmila Seidlerová z Dolan 93 let Marie Vyvozilová z Dolan 98 let Růžena Palíková z Dolan 75 let Ivana Žaludová z Dolan 60 let ČERVEN: Bedřich Krejzar z Dolan 70 let Ludmila Smetanová z Dolan 65 let Robert Partsch z Dolan 60 let Vlasta Marešová z Dolan 80 let Bedřiška Musilová z Pohořan 95 let Srdečně Vás zvou členové kapely, obecní úřad a Véskovští hasiči. Zpravodaj Naše ves. Redakční rada: Ing. Jan Doležel, Miroslav Brückner, Jiří Pospíšil, Jaroslav Mentlík.Grafická úprava a tisk Stetec, tel na náklady OÚ Dolany. Uzávěrka tohoto vydání byla , uzávěrka příštího vydání bude Se svými příspěvky a inzercí se obra te na p. Evu Raiskubovou, tel , , fax , Evid. č. MK ČR

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky.

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje: 1) Program 9. Veřejného zasedání ZO, rozšířený o bod: Masarykovy

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Příloha k hodnotící zprávě finančního hospodaření obce Teplice nad Bečvou. Příspěvková organizace Mateřská škola Teplice nad Bečvou, IČO 750 266 01

Příloha k hodnotící zprávě finančního hospodaření obce Teplice nad Bečvou. Příspěvková organizace Mateřská škola Teplice nad Bečvou, IČO 750 266 01 Příloha k hodnotící zprávě finančního hospodaření obce Teplice nad Bečvou Příspěvková organizace Mateřská škola Teplice nad Bečvou, IČO 750 266 01 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

Příjmy: rozpočet v tis. Kč

Příjmy: rozpočet v tis. Kč Rozpočet Obce Dolní Branná na rok 2012 V odvětvovém třídění Příjmy: Název rozpočet v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 13 565 2310 Příjmy z poskytování služeb (pitná voda) 720 3119 přijaté nekapitálové přísp.

Více

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 1/11/2014- RO U Příloha k usnesení z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

Návrh rozpočtu obce na rok 2008

Návrh rozpočtu obce na rok 2008 1 Návrh rozpočtu obce na rok 2008 Příjmy: Par. Pol. Název částka 0000 1111 daň z příjmu FO ze záv.činnosti 1 066 000,- 0000 1112 daň z příjmů FO ze SVČ 145 000,- 0000 1121 daň z příjmu PO 1 152 000,- 0000

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 5/02/2015- RO U Příloha k usnesení z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 P Ř Í J M Y (v tis. Kč) A) Daňové příjmy a poplatky položka 1111 Daň z příjmů fyz.osob závislá činnost 2015 8 600 1112 Daň z příjmů fyz.osob z podnikání

Více

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00 Návrh rozpočtu Obce Dolní Branná na rok 2015 Příjmy: rozpočet Název položky v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 15 573 Třída 2 nedaňové příjmy 1430 Třída 3 kapitálové příjmy 4 Třída 4 přijaté dotace 174 Úhrn

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Začátek jednání: Konec jednání: Místo jednání: 18:00 hod 20:35 hod zasedací místnost Obecního úřadu v Sulkovci Přítomní členové zastupitelstva:

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2011 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Rozpočet 2010 Návrh rozpočtu 2011 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1600 1600 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 1200 500 dle předpokladu

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Rozpočtové příjmy Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Paragraf Položka Název Plán RO1 Po úpravě 0000 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na běžném účtu 0,00 0,00 0,00 0000 8124 Splátky úvěru

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Informace o konání zasedání zastupitelstva, podaná v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích.

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. Město Kravaře U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. usn. čís. 17. 122/2012 17. 128/2012 Ing. Andreas Hahn starosta

Více

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 41/3/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 2. zasedání ZMě. 42/3/15. ZMě schvaluje program 3. zasedání ZMě takto: Program:

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2009 se konalo 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 2. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.01.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

Zápis ze 7. veřejného zasedání členů zastupitelstva obce Nítkovice konaného dne 10.března 2015 v zasedací místnosti OÚ

Zápis ze 7. veřejného zasedání členů zastupitelstva obce Nítkovice konaného dne 10.března 2015 v zasedací místnosti OÚ O b e c N í t k o v i c e Nítkovice 89, 768 13 Litenčice, tel/fax 573 374 057, email obec@nitkovice.cz, IČO 00544591 Zápis ze 7. veřejného zasedání členů zastupitelstva obce Nítkovice konaného dne 10.března

Více

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč)

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 100,00 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů 5.

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013.

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013. Zápis číslo 23/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 10.4.2013 Přítomni: starosta - Josef Hloužek, Petr Smejsík členové - Pavel Říhák, Pavel Nezhyba, Ing. Jaroslav Řezáč, Ing.

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Přítomni: Antošovský Vítězslav Glocová Iveta Kosík Stanislav Kosinová

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 Město Bělá nad Radbuzou ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 OD/PA/POL PŘÍJMY Kč Daňové příjmy 25 790 000 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 4 700 000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné

Více

Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice

Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: Roman Guráň, Marie Benýšková, Josef Zelinka

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje

Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje v tis. Kč 1014 - Ozdravování speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Likvidace ohnisek výskytu karanténních a zvláště nebezpečných organismů užitkových rostlin,

Více

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov 2015 Strategický rozvojový dokument patří k základním dokumentům obce Rušinov. Vyjadřuje předpokládaný vývoj obce v dlouhodobějším časovém horizontu. Vychází

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 1 č.j. 5/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 22.4.2015 19:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 22.4.2015 20:45

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 31.ledna 2006 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 22. 4. 2015 od 18:00 hod v zasedací místnosti OÚ Chyšky N Á V R H P R O G R A M U

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 22. 4. 2015 od 18:00 hod v zasedací místnosti OÚ Chyšky N Á V R H P R O G R A M U ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 22. 4. 2015 od 18:00 hod v zasedací místnosti OÚ Chyšky Přítomni: Čapek Stanislav, Hadrbolec Marek, Hejna Vladimír, Hejnová Stanislava, Ing.

Více

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30. 3. 2007 Přítomni: p. Maťa, RNDr. Fiala, p. Hanák, Ing. Kovařík, pí Rozkydalová, pí Horáková, Mgr. Fialová, Ing. Koždoň,

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 par. pol. Název částka 0000 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1.050.000,- 1112 Daň z příjmů FO ze závislé

Více

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Přítomni: p. Balogh, p. Beran, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer,

Více

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH Účtování T e x t Skut.2013 UR 2014 k 31.12.2014 R 2015 I I I 1 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 941870,16 950 986528,17 950 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Soubor usnesení z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Jenišovice konaného dne 2. 3. 2015

Soubor usnesení z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Jenišovice konaného dne 2. 3. 2015 Soubor usnesení z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Jenišovice konaného dne 2. 3. 2015 Usnesení č. 1/3/2015 schvaluje rozpočet obce Jenišovice na rok 2015 ve znění přílohy tohoto Usnesení. Usnesení

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Dolní Dobrouč, 561 02 Dolní Dobrouč 380, IČ: 00278742 Návrh rozpočtu na rok 2014 P Ř Í J M Y / V Ý D A J E r.2014 DPFO - závislá činnost 5 820 500 DPFO - OSVČ - (sdílená i teritoriální) 157 500 DPFO

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2009 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 13. zasedání Městské rady v Kojetíně, konaného dne 29. června 1999 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 97. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 19. 6. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Marek Košut Pavel Šrámek Zbyněk Parma Eva Gréeová Hosté

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 28. řádné jednání rady městské části, konané dne 9. 7. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00 Rozpočet na rok 2015 a)příjmy paragraf RS položka RS rok 2015 návrh název 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 380 000,00 1113 Daň z

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

Zapsal: Mgr. Jiří Novák Ověřili: 5

Zapsal: Mgr. Jiří Novák Ověřili: 5 Z Á P I S z XI. zasedání zastupitelstva obce v Březníku Datum: 25. 4. 2008 Hodina: 19.00 Místo: Obecní úřad Březník zasedací místnost Přítomni: Ing. J. Mojžíš, Mgr. Jiří Novák, J. Franěk, A. Fröhlich odešel

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp.

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. 276 Úvaly I. souhlasí s konáním třetího ročníku cyklistického závodu Velká cena města

Více

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní : Karel Zalaba starosta - omluven Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní

Více

Obec Střítež Rozpočet na rok 2012

Obec Střítež Rozpočet na rok 2012 Obec Střítež Rozpočet na rok 2012 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Příjmy daňové rozpočet na rok návrh rozpočtu návrh rozpoču paragraf položka popis 2010* na rok 2011 na rok 2012 poznámka pro rok 2012 1111 Daň z příjmů

Více

OBEC BANTICE ROZPOČET

OBEC BANTICE ROZPOČET OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK 2015 Zpracoval: Ing. Šprencl Josef - starosta Předkládá: Ing. Šprencl Josef starosta Vyvěšeno dne: 2.4.2015 Sňato dne: Zveřejněno přístupem umožňující dálkový

Více

Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet

Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet Příjmy: 1 000 Kč Daňové příjmy Daň z příjmu fyz.osob závislá činnost 231 15 0000

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Kapitola Položka Kod položka Kod kapitola Upr.rozp 2013 Skut 10/ 2013 Návrh 2014 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu 1111 0 2 000 000 1 997 728 2 500 000 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu FO 1112 0 500 000

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.l.ludvík, p.k.koch, p.p.drda, p.m.topinková,p.g.valeriánová, p.k.schwarz,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 33. řádné jednání rady městské části, konané dne 6. 11. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek, S. Hasenkopfová (příchod v 16.40 h) Dále přítomni:

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008.

Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008. Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Slezák, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : ------------- Pozdní příchod:

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Město Kravaře. usn. čís. 28. 204/2014 28.212/2014. Ing. Andreas Hahn starosta

Město Kravaře. usn. čís. 28. 204/2014 28.212/2014. Ing. Andreas Hahn starosta Město Kravaře U s n e s e n í z 28. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 6.8.2014 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 28. 204/2014 28.212/2014 Ing. Andreas

Více

Přehled přijatých usnesení z 56. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 8. 10. 2009

Přehled přijatých usnesení z 56. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 8. 10. 2009 Přehled přijatých usnesení z 56. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 8. 10. 2009 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zodp. Termín 56 1578 Bere na vědomí Kontrolu přijatých usnesení z 52. schůze

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis z 37. zasedání zastupitelů obce, konaného dne 4.6. 2012 od 19 hod v budově obecního úřadu v Bratčicích 49. Přítomni: Ing.Jiří Uhlíř., Havránek V., Kotrba

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 ---------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2003. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Zápis č. 1/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 16. 2. 2015 od 17.30 h

Zápis č. 1/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 16. 2. 2015 od 17.30 h Zápis č. 1/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 16. 2. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

PŘÍJMY CELKEM 61773912

PŘÍJMY CELKEM 61773912 ROZPOČET OBCE PSÁRY na rok 2015 v POLOŽKÁCH Rozpočtové příjmy NÁVRH k vyvěšeni daňové 1111 DPFOzezáv.č. 7000000 1112 DPFO-OSVČ 1700000 1113 DPFOzkap. výnosů 700000 1121 DPPO 6800000 1122 DPPO za obec 900000

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 264 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 144 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce. Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj

Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce. Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj Page 1 of 8 Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj 1.Maletínský zpravodaj-leden 2006 vytvořeno: 7.2.2006 změněno:

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu (605/11, 614/13) o Výměna van v BD čp. 261-265

Více

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 1341 Poplatek ze psů 67 70 75 1343 Poplatky za užívání veřej. prostranství 3 3 3 1361 Správní poplatky 60 110 120 1511 Daň z nemovitých

Více