Výroční zpráva o činnosti základní školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti základní školy"

Transkript

1 Č. j.: 577/2012 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok Obsah: Základní údaje o škole Přehled oborů vzdělávaní Rámcový popis personálního zabezpečení školy Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy Výsledky vzdělávání žáků Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI Základní údaje o hospodaření školy Údaje o zapojení školy do rozvojových mezinárodních programů Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financování z cizích zdrojů Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Závěr V Českých Budějovicích Mgr. David Kostohryz předseda školské rady Mgr. Vladimír Čunát ředitel školy

2 Základní údaje o škole Název, sídlo a zřizovatel školy Základní škola J. Š. Baara, Jírovcova 9/a, byla zařazena do sítě škol s účinností od s identifikačním číslem zařízení Od je příspěvkovou organizací, jejím zřizovatelem je Statutární město. Škola je zapsána v obchodním rejstříku. V listopadu 2011 se škola rozšířila o novou součást, Mateřskou školu, Staroměstská 16,. Vedení školy Ředitelem školy je od Mgr. Vladimír Čunát, statutárním zástupcem ředitele od Mgr. Marcela Albrechtová a druhým zástupcem od Mgr. Marta Daňhelová, jako vedoucí učitelka v MŠ Staroměstská pracuje paní Irena Čermáková. Školská rada Od ledna 2006 byla při škole zřízena devítičlenná školská rada. Ve třetím volebním období od je rada tříčlenná. Zvoleni do ní byli Mgr. David Kostohryz (předseda a zástupce zřizovatele), paní Daniela Svobodová (zástupce rodičů) a Mgr. Marta Daňhelová (zástupce pedagogických pracovníků). Adresa pro dálkový přístup Adresa školy pro dálkový přístup je kontaktní ová adresa je Každý pedagogický pracovník má zřízenu školní ovou schránku, jednotlivé adresy jsou uvedeny na webových stránkách školy. Charakteristika školy Základní škola J. Š. Baara má bohaté tradice. Vznikla již v roce 1893 jako první obecní česká škola v Českých Budějovicích. V širokém okolí je známá svým zaměřením na hudbu. Školu a město od roku 1957 významně reprezentuje dětský folklórní soubor Bárováček. Škola od roku 1987 ověřovala experimentální osnovy rozšířené výuky hudební výchovy a od roku 1996 měla statut školy s rozšířenou výukou hudební výchovy. Při škole dlouhá léta působí úspěšné dětské pěvecké sbory, instrumentální soubor a Dětský folklórní soubor Bárováček. V letech škola ve spolupráci s atletickým oddílem TJ Sokol zřizovala také třídy s rozšířeným vyučováním tělesné výchovy. Od září 2005 se škola rozšířila o pracoviště v Nové ulici. Do školy jsou zařazovány děti z určeného školského obvodu a mimo něj další zájemci o rozšířenou výuku hudební výchovy a mimoškolní zájmovou činnost. Součástí školy 2

3 jsou dvě pracoviště školní družiny a od rovněž pracoviště Mateřské školy, Staroměstská 16,. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Jsme úplnou základní školou s 1. až 9. postupným ročníkem na dvou pracovištích v Jírovcově a v Nové ulici. Obě přes sto let staré budovy školy se nacházejí nedaleko od sebe, ve staré zástavbě města, asi 500 severním směrem od známého českobudějovického náměstí. Dostupnost obou budov i dopravní obslužnost je vynikající. Celková kapacita školy je 900 žáků. Ve školním roce 2011/2012 školu navštěvovalo 441 žáků ve 21 třídách. Průměrná naplněnost byla 21,0 žáka na 1 třídu. Výuka probíhala na 2. stupni ve třech paralelních třídách na ročník, na 1. stupni jen ve dvou. Ke škole náleží družina, na obou pracovištích byly celkem čtyři oddělení. Součástí školy je školní dvůr se sportovním zařízením, dvě multifunkční hřiště s běžeckými drahami a doskočišti, prostory pro volný čas pískoviště, dětské prolézačky, stoly pro stolní tenis, lavičky, koše na streetball. Část pozemku je využívána pro výuku pracovního vyučování. Budovy obou škol jsou po celkové rekonstrukci. Prostory pro výuku jsou dostatečně velké, světlé a vzdušné. Každá třída má svou kmenovou učebnu, navíc škola disponuje odbornými učebnami: F Ch, Hv, PC, cizí jazyky, kuchyňka, dílny, keramická dílna, tělocvičny a informační centrum s učitelskou i žákovskou knihovnou. Žákům i vyučujícím je k dispozici dostatečné množství počítačů, tiskáren a kopírek v prostorách učeben, sboroven i kabinetů. Všechny počítače jsou připojeny ke školní síti s přístupem na internet. Učitelé a žáci při výuce využívali celkem 13 interaktivních tabulí umístěných na obou pracovištích v multimediálních učebnách, v třídě a také v informačním středisku Fraus. Škola v roce 2007 postavila a zprovoznila nový výtah a stala se tak jednou z mála bezbariérově přístupných škol v Českých Budějovicích. Má kvalitní, zrekonstruované hygienické zázemí (šatny, sprchy, sociální zařízení, včetně WC s bezbariérovým přístupem). Materiální vybavení školy je na dobré úrovni. Charakteristika žáků Převážná část žáků je z obvodu školy, asi pětina z celkového počtu dojíždí. Vzděláváme také děti cizích státních příslušníků. Máme bohaté zkušenosti s integrací žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Zvýšenou péči věnujeme nadaným žákům, nejčastěji talentovaným instrumentalistům a zpěvákům, kteří se připravují na studium na konzervatoři. Od roku 2007 vzděláváme díky bezbariérovému přístupu do budovy školy také dva tělesně handicapované žáky. 3

4 Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Obory vzdělávání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělávání a Rámcové vzdělávací programy (dle zápisu ve školském rejstříku): C/01 Základní škola Studium denní, délka studia: 9 roků, 0 měsíců Ve všech ročnících probíhalo vyučování podle našeho školního vzdělávacího programu Škola dětem děti škole z , čj. 364/2011. Aktuální podoba našeho školního vzdělávacího programu je zveřejněna na školních webových stránkách v sekci dokumenty. 4

5 Rámcový popis personálního zabezpečení školy Pedagogický sbor měl ve školním roce 2011/ členů (včetně 4 vychovatelek, 9 asistentek učitele, školního psychologa a speciálního pedagoga). Kromě učitelů zde pracovali učitelé specializovaní jako výchovní poradci, metodik prevence sociálně patologických jevů, koordinátor environmentální výchovy, ICT metodik a koordinátor, školní zdravotníci a také asistentky učitele. Od škola provozuje školní poradenské pracoviště, na němž pracují školní psycholog a speciální pedagog. Všichni pedagogičtí pracovníci mají pro svou práci předepsanou odbornou i pedagogickou způsobilost, kromě jednoho, který si ji doplňuje studiem. Věkově je pedagogický sbor vyrovnaný. Ve sboru převažují ženy, pracují zde 4 učitelé - muži. Přehled pracovníků školy ve školním roce 2011/2012 Fyzické osoby Přepočtené osoby Učitelé 32 31,1 Pedagogičtí pracovníci Vychovatelky 4 3,75 Asistentky učitele 9 7,5 Psycholog a speciální pedagog 2 1,0 Ekonomové 2 2,0 Nepedagogičtí pracovníci Hospodářka-sekretářka 1 0,5 Školník-údržbář a topič 2 2,0 Uklízečky 6 4,9 Celkem 58 52,75 5

6 Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy Do školy jsou zařazovány děti ze školského obvodu, dále také zájemci o rozšířenou výuku hudební výchovy a o mimoškolní činnost bez ohledu na obvod. Současný školský obvod vznikl sloučením obvodu ZŠ J. Š. Baara a ZŠ Nová vyhláška č. 14/2004 Statutárního města Č. Budějovice z , tvoří jej tyto ulice: A. Trägera, B. Smetany, Blahoslavova, Česká, Dolní, Dr. Tůmy, Fráni Šrámka, H. Kvapilové, Heritesova, Horní, Hradební, Hroznová, Hůrská, Husova tř., Jírovcova, J. Hloucha, J. Plachty, J. Š. Baara, K. Světlé, K. Weise, Kamenická, Kanovnická, Klaricova, Kněžská, Kněžskodvorská, Korandova, Kostelní, Krajinská, Krátká, Květná, Libničská, Lipenská, Lomená, Mariánské nám., Mikuláše z Husi, M. Millauera, Mlýnská, Nádražní, Na Mlýnské stoce, Na Sadech, Nemanická, Nerudova, Nová, Otakarova, Palackého nám., Panská, Pekárenská, Piaristická, Piaristické nám., Plachého, Pražská tř., Puklicova, Radniční, Riegrova, Rokycanova, Rudolfovská tř., Severní, Skuherského, Sokolský ostrov, Suchomelská, Světlíky, Školní, tř. 28. října, Trocnovská, Tyršův sad, U Černé věže, U Hřbitova, U Křížku, Vltavská, V. Rabase, Žerotínova. Zápis žáků do 1. ročníku školního roku 2012/13 proběhl ve dnech 19. a Na obou pracovištích školy bylo zapsáno celkem 86 žáků, z toho pro 16 dětí si zákonní zástupci vyřídili do konce května odklad školní docházky. Přijetí žáků do školy přestupy: Na začátku nebo během školního roku 2011/2012 bylo do naší školy přijato dalších 59 žáků do nejrůznějších tříd. Důvodem jejich přestupu byla většinou změna bydliště, případně ukončení docházky v 5. ročníku na neúplné základní škole (jen s I. stupněm). Přijetí žáků do přípravné třídy: Od byla na škole zřízena přípravná třída, kterou ve školním roce 2011/12 navštěvovalo 15 dětí. 6

7 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Tabulka: Souhrnná statistika prospěchu a absence ve 2. pololetí školního roku 2011/2012 třída počet žáků průměrný prospěch prospělo s vyznamen. prospělo žáků neprospělo žáků Průměrná absence omluv. neomluv. vzdělávací program 1.A 22 1, ,40 0,32 ŠVP 1.B 24 1, ,33 0 ŠVP 2.A 22 1, ,41 0 ŠVP 2.B 21 1, ,61 0 ŠVP 3.A 25 1, ,92 0 ŠVP 3.B 22 1, ,22 0,18 ŠVP 4.A 21 1, ,85 0 ŠVP 4.B 28 1, ,75 0 ŠVP 5.A 20 1, ,35 0 ŠVP 5.B 20 1, ,00 3,30 ŠVP 6.A 21 2, ,76 0,28 ŠVP 6.B 16 1, ,00 0 ŠVP 6.C 26 2, ,50 2,76 ŠVP 7.A 24 1, ,37 0,12 ŠVP 7.B 17 3, ,88 4,64 ŠVP 7.C 17 2, ,35 0,82 ŠVP 8.A 22 2, ,00 2,50 ŠVP 8.B 14 2, ,00 0 ŠVP 8.C 22 1, ,36 3,50 ŠVP 9.A 24 2, ,33 9,33 ŠVP 9.B 24 2, ,87 2,00 ŠVP ,6 1,45 7

8 Získání školou poskytovaného stupně vzdělání: Stupeň základního vzdělání podle 45 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) získalo 56 žáků, kteří úspěšně ukončili 9. ročník. Stupeň základního vzdělání nezískali 2 žáci, kteří neprospěli v 9. Ročníku, a 8 žáků, kteří vyšli ze 7. a 8. ročníku. Přijímací řízení na střední školy Povinnou školní docházku ukončilo ve školním roce celkem 60 žáků, z toho 48 žáků ji ukončilo v 9. ročníku, 6 žáků v 8. ročníku a 6 žáků v 7. ročníku. Přijímacím řízením do všech typů středních škol prošlo úspěšně celkem 53 vycházejících žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku, navíc 3 žáci z 5. ročníku a 1 žák ze 7. ročníku odešli na víceletá gymnázia. Přihlášku na střední školu si nepodalo 7 žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku v 7. a 8. ročníku. Ti nepokračují ve vzdělávání a hlásí se do evidence úřadu práce. Přehled typů škol a početní zastoupení žáků odcházejících na střední školy Umělecké školy Gymnázia Ostatní střední školy Typ střední školy Počet odcházejících žáků Konzervatoř 1 Stř. umělecko průmyslová škola 0 Čtyřleté 3 Šestileté 0 Osmileté 1 Školy a studijní obory s maturitní zkouškou Nematuritní učební obor

9 Účast a úspěchy žáků v soutěžích a olympiádách ve školním roce 2011/2012, kromě školních kol: Soutěž Soutěžící Umístění Talent Jihočeského kraje 2011 Matematický klokan 2012 celostátní soutěž Konverzační soutěž v AJ - okresní kolo Olympiáda v NJ okresní kolo Jihočeský zvonek krajské kolo pěvecké soutěže Jihočeský zvonek - okresní kolo pěvecké soutěže Jihočeská panenka - regionální folklórní soutěž Krajská přehlídka školních pěveckých sborů Celostátní soutěž dětských pěveckých sborů Sokolov Památky očima mladých výtvarná soutěž Výtvarná soutěž BESIP jihočeského kraje Dopravní soutěž mladých cyklistů Mladý záchranář okresní soutěž Nejúspěšnější žáci českobudějovických škol Barbora Kubíková (7.A) Klára Pešlová (3.B) Eliška Zikešová (8.A) Monika Kolková (8.C) Barobora Kubíková (8.A) Michaela Šimková (9.B) Michaela Šimková (9.B) Adéla Krejčí (4.A) Vanesa Greschová (9.B) Klára Kavanová a Josefína Válečková (9.A) T.Kahudová, M.Říhová a K.Sonnbergerová (5.A) Adéla Krejčí (4.A) Andrea Doudová (9.A) DPS Carmína - Carmínek DPS Carmína - Carmínek Vojtěch Motz (5.C) Šimon Perek (8.C) Jan Pátek (8.C) Vanesa Greschová (9.B) Michaela Šimková a Šárka Opekarová (9.B) školní družstvo 2. místo v kategorii hudební 1.místo v kat. Cvrček 3. místo v kategorii II.A 4.místo (1.místo mezi ZŠ) 7.místo (3.místo mezi ZŠ) 1.místo (vítězství) v IV. kategorii SOLO 1.místo s postupem do kraj. kola v IV. kat. SOLO 1.místo v I.kat. SOLO 3.místo v III. kat. SOLO 3.místo v IV. kat. DUO 2.místo v I. kat. TRIO 2.místo v mladší kategorii za zpěv a hru na housle 3.místo ve starší kategorii za zpěv a tanec zlaté pásmo v kategorii II.A stříbrné pásmo v kategorii I 1.místo v kategorii B 1.místo v kategorii C 1.místo v kategorii D 2. místo 3. místo 3.místo v kat. mladší žáci 2 školní družstva 7. a 10. místo Adéla Krejčí (4.A), Barbora Kubíková (8.A), Michaela Šimková (9.B) Ocenění Statutárního města 9

10 Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Oblasti prevence sociálně-patologických jevů je na škole věnována stálá péče a pozornost. Každoročně je vypracován minimální preventivní program a v něm jsou vyhodnocována rizika sociálně-patologických jevů a zároveň vypracována strategie, jak tyto jevy omezit. Ve školním roce 2011/2012 se na prevenci sociálně-patologických jevů podíleli určitou měrou téměř všichni zaměstnanci školy. Kromě vedení školy (ředitel a zástupci ředitele na obou pracovištích) to byli především metodici prevence, výchovní poradci, školní psycholog a speciální pedagog (školní poradenské pracoviště) ve spolupráci se všemi třídními učiteli. Těm byli samozřejmě nápomocni také všichni netřídní učitelé a ostatní pedagogičtí pracovníci školy (asistentky a vychovatelky). Na začátku školního roku byl vypracován Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012, který byl projednán a schválen dne na pedagogické radě. Dle tohoto minimálního preventivního programu byli rodiče prostřednictvím třídních učitelů na první třídní schůzce seznámeni s činností metodiků prevence a výchovného poradce ve škole. Žákům se výchovný poradce a metodik prevence představili v úvodních hodinách, seznámili je se svou činností. Nabídli jim možnost konzultovat jejich otázky či problémy v dané oblasti. Na počátku předcházejícího školního roku byl formou dotazníkového šetření pro žáky, rodiče a pedagogy zjišťován jejich postoj a názor na výskyt sociálně patologických jevů ve škole a v okolí školy. Dle výsledků dotazníkového šetření by se měla škola nejvíce zaměřit na tyto oblasti: násilí, rasismus, kouření, šikana, krádeže, vandalismus. Během školního roku se žáci zúčastnili několika akcí, projekcí, přednášek a besed z oblasti sociálně patologických jevů: - projektový den Ochrana člověka za mimořádných situací všechny třídy dle ŠVP - preventivní program OS THEIA 1.A, 2.A, 6.A, 6.B, 7.A, 7.B, 8.A, 8.B, 9.A - přednáška CASIOPEIA 2.a, 6.A, 6.B, 7.A, 7.B, 9.A - program Jak si nenechat ublížit SONŽ 7.A, 7.B - přednáška na téma Přátelství a láska - přednáška Policie ČR Kyberšikana, stalking apod. žáci všech tříd - přednáška Policie ČR Kyberšikana, stalking apod. pedagogičtí pracovníci - výzkumná studie Psychologického ústavu Akademie věd ČR 6.A - Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jeden svět ročník 10

11 - Mobil salon 4.A, 8.B, 9.A - Vzdělání a řemeslo výstava a prezentace střeních škol 8.ABC a 9. AB - přednáška Čas proměn 6.A, 6.B Škola též zajistila řadu volnočasových aktivit a bohatou nabídku zájmové činnosti pro žáky školy a uskutečnila celou řadu akcí pro žáky a jejich rodiče (viz kapitola Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti). Metodik prevence sociálně-patologických jevů se pravidelně zúčastňoval pracovních schůzek školních metodiků prevence sociálně patologických jevů. Projekt školního poradenského pracoviště Na jaře roku 2009 škola uspěla v projektu Rozvoj školních poradenských pracovišť Vzdělávání Informace Poradenství II v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a od zde pracují školní speciální pedagog a školní psycholog. Od je školní poradenské pracoviště zařazeno do celostátního projektu OPVK RAMPS VIP III. Na škole byly vytvořeny materiální a personální podmínky pro práci školního poradenského pracoviště. Na úvodní pedagogické radě a na třídních schůzkách na počátku školního roku byla představena možnost spolupráce školních poradenských pracovníků s učiteli, žáky a rodiči. V úzké spolupráci s pedagogickým sborem se podařilo získat téměř 98 % souhlasů rodičů s prací psychologa s dětmi. Během dvou let činnosti školního poradenského pracoviště došlo k prohloubení kontaktů s odbornými pracovišti s PPP, SPC, SVP a DDÚ. Školní psycholog Po zakotvení školního poradenského pracoviště v systému školy došlo k výraznějšímu využívání poradenských služeb ze strany pedagogů, celkem ve 45 případech a to i opakovaně. Nejčastěji se objevují konzultace v případech poruch chování a méně vhodného rodinného výchovně stimulačního prostředí. Využívána byla rovněž možnost individuálních konzultací, kde je pozitivní posun v oblasti vyhledání poradenství samotným žákem, celkem v 17 případech. Možnost konzultace využili v 11 případech rodiče, a to zejména v návaznosti na minulou zkušenost s pracovištěm. Školní speciální pedagog Speciální pedagog nově navázal velmi úzkou spolupráci s učitelkou a asistentkou učitele v přípravné třídě, která byla na škole zřízena od na základě požadavků rodičů 11

12 a zřizovatele. Ze strany speciálního pedagoga byla učitelce a asistentce poskytována zejména metodická pomoc. Dále byla péče věnována nově příchozím žákům 1. ročníku, s žáky bylo pracováno individuálně i ve skupinách. Pokračovala velmi dobrá spolupráce s většinou pedagogů a asistentů pracujících v ostatních ročních. Byly řešeny hlavně problémy výukového charakteru. Při zápisu do 1. ročníků byla všem dětem nabídnuta možnost zdarma navštěvovat Kurz pro předškoláky. Tento kurz navštěvovalo celkem 17 dětí, které byly rozděleny do 2 skupin. Kurz probíhal 1 x týdně a měl 10 lekcí. Po skončení každé lekce bylo s rodiči konzultováno a byly jim předány náměty pro další práci s dítětem. Dvěma dětem bylo doporučeno navštívit pedagogicko-psychologickou poradnu za účelem vyšetření pro udělení odkladu školní docházky. Byla navázána spolupráce s MŠ Staroměstská a prostřednictvím paní učitelky rodičům nabídnuta možnost individuální konzultace, či práce s dítětem. Této možnosti nikdo nevyužil. V průběhu školního roku dorazila zásilka pomůcek z CPIV. Jednalo se zejména o různé pracovní listy. Jejich využívání bylo nabídnuto všem pedagožkám 1. stupně a ty toho také plně využily. Obdržené hudební nástroje byly předány k používání do přípravné třídy. 12

13 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Škola má vypracovaný plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Prioritami dalšího vzdělávání byly hlavně oblast informačních a komunikačních technologií a nových metod práce, oblast cizích jazyků, BOZP, evropské spolupráce. Pedagogičtí pracovníci školy se celkem zúčastnili nejméně 54 různých vzdělávacích akcí, v některých případech opakovaně. Většina zaměstnanců chápe jako samozřejmost udržovat si svou odbornou úroveň dalším vzděláváním, sledováním nových trendů ve svém oboru. Oblast ICT a nových metod práce: Na škole bylo ve školním roce 2011/12 pro skupiny pedagogických pracovníků zorganizováno celkem 10 vzdělávacích akcí v oblasti práce s interaktivní tabulí a dalšími prostředky moderní výuky žáků. Školení byla naplánována a hrazena z projektu OPVK Podpora ICT a jazyků (Peníze školám tzv. šablony). 19 pedagogických pracovníků v této oblasti získalo na základě absolvovaných školení a vypracovaných úkolů celkem 67 certifikátů. Všichni pedagogičtí pracovníci vedou pedagogickou dokumentaci v evidenčním programu a komunikují prostřednictvím školní internetové pošty. Někteří pracovníci využili k dalšímu vzdělávání informační centrum Fraus v budově naší školy v Nové ulici. 2 pedagogové se zúčastnili školení Čtenářská gramotnost ve výuce Př, Vl. A Prv. a vzdělávací akce Finanční gramotnost s využitím kancelářského SW. Přehled absolvovaných školení a počet získaných certifikátů (OPVK šablony): Název vzdělávání Počet školení Počet vzdělávaných Dovednosti s interaktivní tabulí SMART Board úroveň začátečník 1 10 Dovednosti s interaktivní tabulí SMART Board úroveň mírně pokročilý 2 16 Dovednosti s interaktivní tabulí SMART Board úroveň středně pokročilý 2 15 Nástroje Lesson Activity Toolkit pro snadnou přípravu učitele na výuku s interaktivní tabulí SMART Board

14 Digitální nástroje pro digitální třídu - SMART Classroom Suite Měření a vyhodnocování dat v přírodních vědách pomocí digitálního systému PASCO Testování a zpětná vazba s pomocí hlasovacího systému SMART Response Celkem Oblast cizích jazyků: Průběžně se vzdělávali 4 pedagogičtí pracovníci, opakovaně se zúčastňovali různých vzdělávání, celkem na 8 různých vzdělávacích akcích. Jedna pracovnice celoročně navštěvovala seminář pro učitele AJ - Brána jazykům otevřená (dotace 60 hodin). Oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zdravotnická školení: Kromě běžných periodických školení v oblasti BOZP a PO se další zaměstnanci zúčastnili školení požárních preventistů, školení pro vedoucí zdravotnických kroužků, vedoucí lyžařských výcvikových zájezdů, školního zdravotníka, školení v oblasti BESIP a dopravní výchovy, také Zdravý životní styl z pohledu bezpečnosti, zaměřené na prevenci dětských úrazů. Oblast vzdělávání managementu: Ředitel školy se zúčastnil školení v oblasti pracovně právních vztahů, rovněž dalších vzdělávání organizovaných zřizovatelem pro ředitele školy. Ostatní oblasti vzdělávání: Někteří pedagogové se zúčastnili dalších školení v jiných, výše neuvedených oblastech. Jedná se např. o školení Kyberšikana (absolvovali všichni pedagogičtí pracovníci pod vedením policejní mluvčí), Extremismus, Legislativní aspekty drogové problematiky, Setkání metodiků prevence sociálně-patologických jevů, Celostátní seminář pro sbormistry, doškolovací kurz pro instruktory lyžování, environmentální výchova a vzdělávání atd. Také nepedagogičtí pracovníci si průběžně doplňují znalosti o nových předpisech v oblastech hospodaření škol, mzdového účetnictví, FKSP, bezpečnosti práce, zákoníku práce apod. 14

15 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Naše škola si klade za cíl vypěstovat v žácích návyky ke smysluplnému využívání volného času rozvíjením individuálních zájmů, a tím předcházet závadovému chování. Proto věnuje mimoškolním aktivitám velkou pozornost. Nabídka rozmanitých aktivit vychází ze zájmů žáků a možností školy. Nabídku zajišťují z větší části učitelé, ale také se na ní podílejí rodiče a další subjekty. Nadstandardní výuka byla realizována formou volitelných předmětů, nepovinných předmětů a kroužků. Celkem bylo zřízeno 34 oddělení volitelných předmětů pro žáky na II.stupni (další cizí jazyk-německý, informatika, sportovní výchova, cvičení z českého jazyka a matematiky, sborový zpěv, Bárováček, instrumentální soubor, keramika, užité výtvarné činnosti) 11 oddělení nepovinných předmětů (anglický jazyk v 1. a 2. ročníku, sborový zpěv, Bárováček, rozšířená výuka Hv, pohybové aktivity) a 12 zájmových kroužků. Zájem byl o výuku anglického jazyka v 1. a 2. třídách, informatiky, o sportovní kroužky (karate, taekwon-do, sportovní, míčové hry, volejbal, florbal), umělecké (sborový zpěv, Bárováček, keramický kroužek, hra na flétnu). Dále žáci navštěvovali knihovnický kroužek, dopravní, zdravotnický a kroužky českého jazyka a matematiky (příprava na přijímací zkoušky). Výsledky práce v některých volitelných předmětech, v nepovinných předmětech a kroužcích měli žáci jako v přecházejících letech možnost předvést rodičům a veřejnosti na školní akademii pořádané v KC Bazilika. V programu účinkovalo a na přípravě spolupracovalo velké množství žáků z obou pracovišť školy. Děti se dále prezentovaly na besídkách jednotlivých tříd (vystoupení i výstavky prací) a na nejrůznějších vystoupeních pro veřejnost. Dobré jméno škole dělají zejména folklórní soubor Bárováček s muzikou, Dětský pěvecký sbor Carmína s jeho odděleními (Notičky, Carmínek, Carmínčata, Cantika) a třídní sbory na I. stupni Sedmikrásky, Slavíci, Pampelišky a Zvonečci. Bárováček pod vedením Lenky Ďurišové vystoupil celkem 14 krát při různých příležitostech. Naši školu a město reprezentoval např. na českobudějovickém náměstí při akci Českobudějovického deníku Česko zpívá koledy, při vánočním koledování v DC Arpida a MŠ Staroměstská, v programu pro další MŠ v tělocvičně školy a při rozsvěcování vánočního stromu na školním dvoře, dále vystupoval na školní akademii, školním plese a při dalších příležitostech. Muzika Bárováčku doprovázela některé své členy na folklórní soutěži Jihočeská panenka. Spolu se soutěžícími zpěváky vystupoval Bárováček na pěvecké soutěži Jihočeský zpěváček ve Zvíkovském Podhradí, rovněž školu reprezentoval na Jihočeském 15

16 folklórním festivalu v Kovářově a o prázdninách na Borůvkobraní v Borovanech. Další informace o DFS Bárováček naleznete na Pěvecký sbor Carmína a přípravný sbor Notičky, Carmínek, Carmínčata a Cantika (bývalí žáci školy) pod vedením Jitky Valentové, vystupoval ve školním roce 2011/2012 nejméně sedmnáctkrát. Největším uměleckým úspěchem Carmínku bylo získání zlatého pásma na Krajské přehlídce dětských pěveckých sborů ve Strakonicích a stříbrného pásma na Celostátní soutěži dětských pěveckých sborů v Sokolově. Sbor se zúčastnil a byl oceněn za dramaturgii programu na celostátní přehlídce Jirkovská srdíčka. Pořádal vánoční koncert, jarní koncert a závěrečný koncert v Koncertní síni O. Jeremiáše, na němž se představila všechna oddělení sboru. Sbor reprezentoval školu a město v přímém přenosu ČT1 a Radiožurnálu v pořadu nadačního fondu Kapka naděje Daruj naději. Českou republiku a jihočeský region reprezentoval na setkání s řediteli rakouských hudebních škol v Linci a na setkání německých hudebních škol v Pasově. Dále sbor vystupoval na českobudějovickém náměstí při oslavách Dne vzniku samostatného československého státu a při slavnostním rozsvěcování vánočního stromu, na dvou vánočních koncertech s Jihočeskou filharmonií, na koncertu Petra Koláře v KD Vltava, při uctění památky válečných obětí 8. května na hřbitově Sv. Otýlie. Kompletní informace o činnosti DPS Carmína najdete na Školní soubory se podílely na doprovodných kulturních programech při výstavách na českobudějovickém výstavišti, při akcích pořádaných městem Č. Budějovice, vystupovaly pro spádové školy, pro mateřské školy, pro budoucí prvňáčky apod. Zde byly uvedeny jen některé aktivity. Vystoupení bylo podstatně více. Již několik let působí na škole volená žákovská rada, která spolupracuje s Dětským zastupitelstvem při Magistrátu města a s vedením školy. Podílí se na uskutečňování nejrůznějších (ekologických, charitativních, volnočasových i pracovních) aktivit ve škole i mimo školu, např. třídění odpadů na škole, sběrové akce, zapojení do charitativních a humanitárních sbírek, organizace soutěží a turnajů, spoluúčast na programu třídnických hodin apod. Ve školním roce 2011/12 žákovská rada opět podpořila v rámci Adopce na dálku indickou holčičku Mary, které přispěla na studium částkou Kč. Za účelem získání dostatečného množství finančních prostředků na tuto adopci a na další charitativní projekty škola uspořádala kromě sběru druhotných surovin také vánoční a velikonoční jarmark. Dále se žákovská rada významně angažovala v charitativních sbírkách Život dětem, CPK Chrpa, Fond Sidus. Školu a žákovskou radu zastupovala v žákovském parlamentu při Statutárním městě žákyně Eva Koudelková ze 7.C. 16

17 Školní i mimoškolní aktivity jsou četné a rozmanité. Ve výroční zprávě byly zmíněny ty, které jsou z našeho hlediska nejdůležitější. Snažíme se nabídnout žákům aktivity z různých oblastí, aby si každý žák mohl vybrat podle svého zaměření a zájmu a mohl si vypěstovat návyky ke smysluplnému využívání volného času. Usilujeme o to, aby žáci cítili sounáležitost se školou a aktivně se podíleli na jejím životě. Lyžařské zájezdy, poznávací a vzdělávací zájezdy, vodácký kurz Další významnou součástí naší práce je organizování společných zájezdů, které se nám osvědčily nejen z hlediska výchovně vzdělávacího, ale také pro navozování lepších vztahů a spolupráce v kolektivech dětí. Pro malý zájem žáků sedmých tříd škola nezorganizovala ve školním roce 2011/12 lyžařský výcvikový zájezd. Třídní kolektivy absolvovaly v rámci vyučování i mimo něj mnoho společných vzdělávacích, kulturních, sportovních a dalších akcí Někteří třídní učitelé uskutečnili se svými třídami kromě výletů další akce, zájezdy, pochody, společné návštěvy večerních představení Jihočeského divadla apod. Již tradičně se velká skupina žáků spolu s částí pedagogů zúčastnila pochodu Praha Prčice. Zájemci z řad žáků 8. a 9. ročníku se v červnu zúčastnili vodáckého výcvikového kurzu na řece Vltavě. Všichni žáci 2. a 3. tříd již absolvovali plavecký výcvik, žáci tříd se zúčastnili kurzu bruslení. 17

18 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí V lednu 2012 proběhla na škole veřejnosprávní kontrola ČŠI, která kontrolovala využívání finančních prostředků státního rozpočtu poskytnutých školám a školským zařízením zřizovaných obcemi nebo svazky obcí podle ustanovení 160 odst. 1 písm.c) a podle ustanovení 163 školského zákona. Poslední inspekční kontrola ČŠI byla na škole provedena ve školním roce 2008/9 v době od 1. do Předmět inspekční činnosti: Hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného základní školou dle 175 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb. (školského zákona). Zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání podle příslušného školního vzdělávacího programu. Zjišťování a hodnocení naplnění školního vzdělávacího programu a jeho soulad s právními předpisy a příslušným rámcovým vzdělávacím programem podle 174 odst. 2 písm. c) školského zákona. Celkové hodnocení školy (závěr inspekční zprávy): Činnost školy je v souladu s rozhodnutím o zařazení do rejstříku škola školských zařízení. Škola umožňuje rovnost přístupu ke vzdělávání. Zohledňuje vzdělávací potřeby žáků podle příslušných právních předpisů. Finanční a materiální podmínky školy umožňují realizaci ŠVP a profilaci školy. Škola nakládá s prostředky ze státního rozpočtu hospodárně. Iniciativně přistupuje k získávání dalších finančních zdrojů z rozvojových programů. Vzhledem k sociálnímu složení žáků však škola postrádá cílenou podporu zaměřenou na prevenci školní neúspěšnosti a s ní souvisejících problémů žáků ze sociálně znevýhodňujícího prostředí. Škola dbá na bezpečnost žáků a zaměstnanců, snaží se vytvářet vstřícné pracovní, emocionální a sociální klima. Snaží se v rámci objektivních možností hledat účinné cesty prevence sociálně patologických jevů. Strategie školy a řízení vzdělávacího procesu směřují k naplňování školního vzdělávacího programu (ŠVP). Vzdělávání probíhá v souladu splatnými učebními dokumenty. Ve sledované výuce je patrné postupné prosazování cílů ŠVP a stylů výuky, které podporují rozvoj kompetencí klíčových pro další život žáků. Škola plní svoji vzdělávací funkci, kterou rozvíjí širokou škálou nabídky mimoškolních vzdělávacích a zájmových činností. Vynikajících úspěchů dosahuje škola v hudební oblasti. Příkladným způsobem škola podporuje partnerské vztahy se zřizovatelem, zákonnými zástupci žáků, zájmovými organizacemi, odbornými pracovišti a institucemi a se zahraničními partnery. 18

19 Základní údaje o hospodaření školy za rok PŘÍJMY CELKEM ,59 a) Příspěvky od MM základní ,00 ze SR základní ,00 Asistentky ,00 ostatní Psychologové ,00 Posílení platů PP s VŠ ,00 Asist.pro sociokult.znevýh ,00 Bárováček MM - jiné zdroje ,00 Carmina ITÁLIE ,00 Carmina ITÁLIE - jiné zdroje ,00 Carmina provoz - jiné zdroje ,00 Podpora snížení počtů ,00 Program pro l. třídy ,00 ESF - šablony ,00 Bárováček - SKM ,00 Vybavení pro zdrav.postiž.žáky ,00 b) Výnosy ,59 c) Fondy zapojení FRIM ,00 2. VÝDAJE CELKEM ,86 z MM základní ,86 ze SR základní ,00 ostatní - SR viz rozpis u příjmů výše ,00 ostatní - jiné zdroje viz rozpis u příjmů výše ,00 3. Hospodářský výsledek za organizaci : ZISK 62,73 Rozdělení HV : Fond odměn 12,55 Rezervní fond 50,18 4. Závazné ukazatele : energie 0,00 vyčerpáno opravy -6,00 přečerpáno OON 60,00 nedočerpáno CELKEM : 54,00 nedočerpáno 19

20 Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Základní škola J. Š. Baara přistupuje iniciativně k získávání dalších finančních prostředků na svůj rozvoj. Na podporu své činnosti a také činnosti školních zájmových útvarů a souborů se jí podařilo získat nezanedbatelné množství dalších finančních prostředků z různých mezinárodních a regionálních rozvojových programů. Projekt OPVK pod názvem Podpora inkluzívního vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami formou asistentů pedagoga na ZŠ J.Š.Baara,, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.2.06/ ZŠ J. Š. Baara uspěla s žádostí o financování tohoto projektu a získala možnost čerpat finanční prostředky na 6,0 celých úvazků asistentů pedagoga pro žáky sociálně znevýhodněné a další související náklady v době od do Celkový rozpočet projektu na rok 2012 činí více než 2,5 mil. Kč. Celkem 7 asistentů pracuje se žáky sociálně znevýhodněnými v přípravné třídě, na I. stupni a na II. stupni ZŠ. Cílem projektu je v souladu se školským zákonem ( 16, odst. 6) formou podpůrných opatření vyjít vstříc potřebám žáků se sociálním znevýhodněním i jejich rodičům a nabídnout jim podporu asistentů při absolvování přípravy na studium na základní škole (přípravný ročník), během studia na škole (první stupeň ZŠ) i během přípravy na další vzdělávací kariéru (druhý stupeň ZŠ). Cílem projektu je vyrovnání handicapu, který bez výrazné podpory limituje šance dětí v úspěšnosti ve vzdělávacím procesu. Projekt ESF RAMPS - VIP III Rozvoj školních poradenských pracovišť Na škole působí školní psycholog a školní speciální pedagog v rámci systémového projektu RAMPS VIP III financovaného z Evropských sociálních fondů a státního rozpočtu České republiky. Činnost školního psychologa a školního speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Jedná se o komplexní službu žákům, jejich rodičům a pedagogům, která vychází ze standardních činností vymezených ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, z Koncepce školního poradenského pracoviště školy a z ročního plánu činnosti školního psychologa a školního speciálního pedagoga. Náplní jejich práce je zejména: spolupracovat s učiteli při vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných podílet se na třídnických hodinách ve spolupráci s třídním učitelem 20