Výroční zpráva o činnosti základní školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti základní školy"

Transkript

1 Č. j.: 577/2012 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok Obsah: Základní údaje o škole Přehled oborů vzdělávaní Rámcový popis personálního zabezpečení školy Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy Výsledky vzdělávání žáků Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI Základní údaje o hospodaření školy Údaje o zapojení školy do rozvojových mezinárodních programů Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financování z cizích zdrojů Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Závěr V Českých Budějovicích Mgr. David Kostohryz předseda školské rady Mgr. Vladimír Čunát ředitel školy

2 Základní údaje o škole Název, sídlo a zřizovatel školy Základní škola J. Š. Baara, Jírovcova 9/a, byla zařazena do sítě škol s účinností od s identifikačním číslem zařízení Od je příspěvkovou organizací, jejím zřizovatelem je Statutární město. Škola je zapsána v obchodním rejstříku. V listopadu 2011 se škola rozšířila o novou součást, Mateřskou školu, Staroměstská 16,. Vedení školy Ředitelem školy je od Mgr. Vladimír Čunát, statutárním zástupcem ředitele od Mgr. Marcela Albrechtová a druhým zástupcem od Mgr. Marta Daňhelová, jako vedoucí učitelka v MŠ Staroměstská pracuje paní Irena Čermáková. Školská rada Od ledna 2006 byla při škole zřízena devítičlenná školská rada. Ve třetím volebním období od je rada tříčlenná. Zvoleni do ní byli Mgr. David Kostohryz (předseda a zástupce zřizovatele), paní Daniela Svobodová (zástupce rodičů) a Mgr. Marta Daňhelová (zástupce pedagogických pracovníků). Adresa pro dálkový přístup Adresa školy pro dálkový přístup je kontaktní ová adresa je Každý pedagogický pracovník má zřízenu školní ovou schránku, jednotlivé adresy jsou uvedeny na webových stránkách školy. Charakteristika školy Základní škola J. Š. Baara má bohaté tradice. Vznikla již v roce 1893 jako první obecní česká škola v Českých Budějovicích. V širokém okolí je známá svým zaměřením na hudbu. Školu a město od roku 1957 významně reprezentuje dětský folklórní soubor Bárováček. Škola od roku 1987 ověřovala experimentální osnovy rozšířené výuky hudební výchovy a od roku 1996 měla statut školy s rozšířenou výukou hudební výchovy. Při škole dlouhá léta působí úspěšné dětské pěvecké sbory, instrumentální soubor a Dětský folklórní soubor Bárováček. V letech škola ve spolupráci s atletickým oddílem TJ Sokol zřizovala také třídy s rozšířeným vyučováním tělesné výchovy. Od září 2005 se škola rozšířila o pracoviště v Nové ulici. Do školy jsou zařazovány děti z určeného školského obvodu a mimo něj další zájemci o rozšířenou výuku hudební výchovy a mimoškolní zájmovou činnost. Součástí školy 2

3 jsou dvě pracoviště školní družiny a od rovněž pracoviště Mateřské školy, Staroměstská 16,. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Jsme úplnou základní školou s 1. až 9. postupným ročníkem na dvou pracovištích v Jírovcově a v Nové ulici. Obě přes sto let staré budovy školy se nacházejí nedaleko od sebe, ve staré zástavbě města, asi 500 severním směrem od známého českobudějovického náměstí. Dostupnost obou budov i dopravní obslužnost je vynikající. Celková kapacita školy je 900 žáků. Ve školním roce 2011/2012 školu navštěvovalo 441 žáků ve 21 třídách. Průměrná naplněnost byla 21,0 žáka na 1 třídu. Výuka probíhala na 2. stupni ve třech paralelních třídách na ročník, na 1. stupni jen ve dvou. Ke škole náleží družina, na obou pracovištích byly celkem čtyři oddělení. Součástí školy je školní dvůr se sportovním zařízením, dvě multifunkční hřiště s běžeckými drahami a doskočišti, prostory pro volný čas pískoviště, dětské prolézačky, stoly pro stolní tenis, lavičky, koše na streetball. Část pozemku je využívána pro výuku pracovního vyučování. Budovy obou škol jsou po celkové rekonstrukci. Prostory pro výuku jsou dostatečně velké, světlé a vzdušné. Každá třída má svou kmenovou učebnu, navíc škola disponuje odbornými učebnami: F Ch, Hv, PC, cizí jazyky, kuchyňka, dílny, keramická dílna, tělocvičny a informační centrum s učitelskou i žákovskou knihovnou. Žákům i vyučujícím je k dispozici dostatečné množství počítačů, tiskáren a kopírek v prostorách učeben, sboroven i kabinetů. Všechny počítače jsou připojeny ke školní síti s přístupem na internet. Učitelé a žáci při výuce využívali celkem 13 interaktivních tabulí umístěných na obou pracovištích v multimediálních učebnách, v třídě a také v informačním středisku Fraus. Škola v roce 2007 postavila a zprovoznila nový výtah a stala se tak jednou z mála bezbariérově přístupných škol v Českých Budějovicích. Má kvalitní, zrekonstruované hygienické zázemí (šatny, sprchy, sociální zařízení, včetně WC s bezbariérovým přístupem). Materiální vybavení školy je na dobré úrovni. Charakteristika žáků Převážná část žáků je z obvodu školy, asi pětina z celkového počtu dojíždí. Vzděláváme také děti cizích státních příslušníků. Máme bohaté zkušenosti s integrací žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Zvýšenou péči věnujeme nadaným žákům, nejčastěji talentovaným instrumentalistům a zpěvákům, kteří se připravují na studium na konzervatoři. Od roku 2007 vzděláváme díky bezbariérovému přístupu do budovy školy také dva tělesně handicapované žáky. 3

4 Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Obory vzdělávání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělávání a Rámcové vzdělávací programy (dle zápisu ve školském rejstříku): C/01 Základní škola Studium denní, délka studia: 9 roků, 0 měsíců Ve všech ročnících probíhalo vyučování podle našeho školního vzdělávacího programu Škola dětem děti škole z , čj. 364/2011. Aktuální podoba našeho školního vzdělávacího programu je zveřejněna na školních webových stránkách v sekci dokumenty. 4

5 Rámcový popis personálního zabezpečení školy Pedagogický sbor měl ve školním roce 2011/ členů (včetně 4 vychovatelek, 9 asistentek učitele, školního psychologa a speciálního pedagoga). Kromě učitelů zde pracovali učitelé specializovaní jako výchovní poradci, metodik prevence sociálně patologických jevů, koordinátor environmentální výchovy, ICT metodik a koordinátor, školní zdravotníci a také asistentky učitele. Od škola provozuje školní poradenské pracoviště, na němž pracují školní psycholog a speciální pedagog. Všichni pedagogičtí pracovníci mají pro svou práci předepsanou odbornou i pedagogickou způsobilost, kromě jednoho, který si ji doplňuje studiem. Věkově je pedagogický sbor vyrovnaný. Ve sboru převažují ženy, pracují zde 4 učitelé - muži. Přehled pracovníků školy ve školním roce 2011/2012 Fyzické osoby Přepočtené osoby Učitelé 32 31,1 Pedagogičtí pracovníci Vychovatelky 4 3,75 Asistentky učitele 9 7,5 Psycholog a speciální pedagog 2 1,0 Ekonomové 2 2,0 Nepedagogičtí pracovníci Hospodářka-sekretářka 1 0,5 Školník-údržbář a topič 2 2,0 Uklízečky 6 4,9 Celkem 58 52,75 5

6 Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy Do školy jsou zařazovány děti ze školského obvodu, dále také zájemci o rozšířenou výuku hudební výchovy a o mimoškolní činnost bez ohledu na obvod. Současný školský obvod vznikl sloučením obvodu ZŠ J. Š. Baara a ZŠ Nová vyhláška č. 14/2004 Statutárního města Č. Budějovice z , tvoří jej tyto ulice: A. Trägera, B. Smetany, Blahoslavova, Česká, Dolní, Dr. Tůmy, Fráni Šrámka, H. Kvapilové, Heritesova, Horní, Hradební, Hroznová, Hůrská, Husova tř., Jírovcova, J. Hloucha, J. Plachty, J. Š. Baara, K. Světlé, K. Weise, Kamenická, Kanovnická, Klaricova, Kněžská, Kněžskodvorská, Korandova, Kostelní, Krajinská, Krátká, Květná, Libničská, Lipenská, Lomená, Mariánské nám., Mikuláše z Husi, M. Millauera, Mlýnská, Nádražní, Na Mlýnské stoce, Na Sadech, Nemanická, Nerudova, Nová, Otakarova, Palackého nám., Panská, Pekárenská, Piaristická, Piaristické nám., Plachého, Pražská tř., Puklicova, Radniční, Riegrova, Rokycanova, Rudolfovská tř., Severní, Skuherského, Sokolský ostrov, Suchomelská, Světlíky, Školní, tř. 28. října, Trocnovská, Tyršův sad, U Černé věže, U Hřbitova, U Křížku, Vltavská, V. Rabase, Žerotínova. Zápis žáků do 1. ročníku školního roku 2012/13 proběhl ve dnech 19. a Na obou pracovištích školy bylo zapsáno celkem 86 žáků, z toho pro 16 dětí si zákonní zástupci vyřídili do konce května odklad školní docházky. Přijetí žáků do školy přestupy: Na začátku nebo během školního roku 2011/2012 bylo do naší školy přijato dalších 59 žáků do nejrůznějších tříd. Důvodem jejich přestupu byla většinou změna bydliště, případně ukončení docházky v 5. ročníku na neúplné základní škole (jen s I. stupněm). Přijetí žáků do přípravné třídy: Od byla na škole zřízena přípravná třída, kterou ve školním roce 2011/12 navštěvovalo 15 dětí. 6

7 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Tabulka: Souhrnná statistika prospěchu a absence ve 2. pololetí školního roku 2011/2012 třída počet žáků průměrný prospěch prospělo s vyznamen. prospělo žáků neprospělo žáků Průměrná absence omluv. neomluv. vzdělávací program 1.A 22 1, ,40 0,32 ŠVP 1.B 24 1, ,33 0 ŠVP 2.A 22 1, ,41 0 ŠVP 2.B 21 1, ,61 0 ŠVP 3.A 25 1, ,92 0 ŠVP 3.B 22 1, ,22 0,18 ŠVP 4.A 21 1, ,85 0 ŠVP 4.B 28 1, ,75 0 ŠVP 5.A 20 1, ,35 0 ŠVP 5.B 20 1, ,00 3,30 ŠVP 6.A 21 2, ,76 0,28 ŠVP 6.B 16 1, ,00 0 ŠVP 6.C 26 2, ,50 2,76 ŠVP 7.A 24 1, ,37 0,12 ŠVP 7.B 17 3, ,88 4,64 ŠVP 7.C 17 2, ,35 0,82 ŠVP 8.A 22 2, ,00 2,50 ŠVP 8.B 14 2, ,00 0 ŠVP 8.C 22 1, ,36 3,50 ŠVP 9.A 24 2, ,33 9,33 ŠVP 9.B 24 2, ,87 2,00 ŠVP ,6 1,45 7

8 Získání školou poskytovaného stupně vzdělání: Stupeň základního vzdělání podle 45 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) získalo 56 žáků, kteří úspěšně ukončili 9. ročník. Stupeň základního vzdělání nezískali 2 žáci, kteří neprospěli v 9. Ročníku, a 8 žáků, kteří vyšli ze 7. a 8. ročníku. Přijímací řízení na střední školy Povinnou školní docházku ukončilo ve školním roce celkem 60 žáků, z toho 48 žáků ji ukončilo v 9. ročníku, 6 žáků v 8. ročníku a 6 žáků v 7. ročníku. Přijímacím řízením do všech typů středních škol prošlo úspěšně celkem 53 vycházejících žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku, navíc 3 žáci z 5. ročníku a 1 žák ze 7. ročníku odešli na víceletá gymnázia. Přihlášku na střední školu si nepodalo 7 žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku v 7. a 8. ročníku. Ti nepokračují ve vzdělávání a hlásí se do evidence úřadu práce. Přehled typů škol a početní zastoupení žáků odcházejících na střední školy Umělecké školy Gymnázia Ostatní střední školy Typ střední školy Počet odcházejících žáků Konzervatoř 1 Stř. umělecko průmyslová škola 0 Čtyřleté 3 Šestileté 0 Osmileté 1 Školy a studijní obory s maturitní zkouškou Nematuritní učební obor

9 Účast a úspěchy žáků v soutěžích a olympiádách ve školním roce 2011/2012, kromě školních kol: Soutěž Soutěžící Umístění Talent Jihočeského kraje 2011 Matematický klokan 2012 celostátní soutěž Konverzační soutěž v AJ - okresní kolo Olympiáda v NJ okresní kolo Jihočeský zvonek krajské kolo pěvecké soutěže Jihočeský zvonek - okresní kolo pěvecké soutěže Jihočeská panenka - regionální folklórní soutěž Krajská přehlídka školních pěveckých sborů Celostátní soutěž dětských pěveckých sborů Sokolov Památky očima mladých výtvarná soutěž Výtvarná soutěž BESIP jihočeského kraje Dopravní soutěž mladých cyklistů Mladý záchranář okresní soutěž Nejúspěšnější žáci českobudějovických škol Barbora Kubíková (7.A) Klára Pešlová (3.B) Eliška Zikešová (8.A) Monika Kolková (8.C) Barobora Kubíková (8.A) Michaela Šimková (9.B) Michaela Šimková (9.B) Adéla Krejčí (4.A) Vanesa Greschová (9.B) Klára Kavanová a Josefína Válečková (9.A) T.Kahudová, M.Říhová a K.Sonnbergerová (5.A) Adéla Krejčí (4.A) Andrea Doudová (9.A) DPS Carmína - Carmínek DPS Carmína - Carmínek Vojtěch Motz (5.C) Šimon Perek (8.C) Jan Pátek (8.C) Vanesa Greschová (9.B) Michaela Šimková a Šárka Opekarová (9.B) školní družstvo 2. místo v kategorii hudební 1.místo v kat. Cvrček 3. místo v kategorii II.A 4.místo (1.místo mezi ZŠ) 7.místo (3.místo mezi ZŠ) 1.místo (vítězství) v IV. kategorii SOLO 1.místo s postupem do kraj. kola v IV. kat. SOLO 1.místo v I.kat. SOLO 3.místo v III. kat. SOLO 3.místo v IV. kat. DUO 2.místo v I. kat. TRIO 2.místo v mladší kategorii za zpěv a hru na housle 3.místo ve starší kategorii za zpěv a tanec zlaté pásmo v kategorii II.A stříbrné pásmo v kategorii I 1.místo v kategorii B 1.místo v kategorii C 1.místo v kategorii D 2. místo 3. místo 3.místo v kat. mladší žáci 2 školní družstva 7. a 10. místo Adéla Krejčí (4.A), Barbora Kubíková (8.A), Michaela Šimková (9.B) Ocenění Statutárního města 9

10 Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Oblasti prevence sociálně-patologických jevů je na škole věnována stálá péče a pozornost. Každoročně je vypracován minimální preventivní program a v něm jsou vyhodnocována rizika sociálně-patologických jevů a zároveň vypracována strategie, jak tyto jevy omezit. Ve školním roce 2011/2012 se na prevenci sociálně-patologických jevů podíleli určitou měrou téměř všichni zaměstnanci školy. Kromě vedení školy (ředitel a zástupci ředitele na obou pracovištích) to byli především metodici prevence, výchovní poradci, školní psycholog a speciální pedagog (školní poradenské pracoviště) ve spolupráci se všemi třídními učiteli. Těm byli samozřejmě nápomocni také všichni netřídní učitelé a ostatní pedagogičtí pracovníci školy (asistentky a vychovatelky). Na začátku školního roku byl vypracován Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012, který byl projednán a schválen dne na pedagogické radě. Dle tohoto minimálního preventivního programu byli rodiče prostřednictvím třídních učitelů na první třídní schůzce seznámeni s činností metodiků prevence a výchovného poradce ve škole. Žákům se výchovný poradce a metodik prevence představili v úvodních hodinách, seznámili je se svou činností. Nabídli jim možnost konzultovat jejich otázky či problémy v dané oblasti. Na počátku předcházejícího školního roku byl formou dotazníkového šetření pro žáky, rodiče a pedagogy zjišťován jejich postoj a názor na výskyt sociálně patologických jevů ve škole a v okolí školy. Dle výsledků dotazníkového šetření by se měla škola nejvíce zaměřit na tyto oblasti: násilí, rasismus, kouření, šikana, krádeže, vandalismus. Během školního roku se žáci zúčastnili několika akcí, projekcí, přednášek a besed z oblasti sociálně patologických jevů: - projektový den Ochrana člověka za mimořádných situací všechny třídy dle ŠVP - preventivní program OS THEIA 1.A, 2.A, 6.A, 6.B, 7.A, 7.B, 8.A, 8.B, 9.A - přednáška CASIOPEIA 2.a, 6.A, 6.B, 7.A, 7.B, 9.A - program Jak si nenechat ublížit SONŽ 7.A, 7.B - přednáška na téma Přátelství a láska - přednáška Policie ČR Kyberšikana, stalking apod. žáci všech tříd - přednáška Policie ČR Kyberšikana, stalking apod. pedagogičtí pracovníci - výzkumná studie Psychologického ústavu Akademie věd ČR 6.A - Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jeden svět ročník 10

11 - Mobil salon 4.A, 8.B, 9.A - Vzdělání a řemeslo výstava a prezentace střeních škol 8.ABC a 9. AB - přednáška Čas proměn 6.A, 6.B Škola též zajistila řadu volnočasových aktivit a bohatou nabídku zájmové činnosti pro žáky školy a uskutečnila celou řadu akcí pro žáky a jejich rodiče (viz kapitola Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti). Metodik prevence sociálně-patologických jevů se pravidelně zúčastňoval pracovních schůzek školních metodiků prevence sociálně patologických jevů. Projekt školního poradenského pracoviště Na jaře roku 2009 škola uspěla v projektu Rozvoj školních poradenských pracovišť Vzdělávání Informace Poradenství II v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a od zde pracují školní speciální pedagog a školní psycholog. Od je školní poradenské pracoviště zařazeno do celostátního projektu OPVK RAMPS VIP III. Na škole byly vytvořeny materiální a personální podmínky pro práci školního poradenského pracoviště. Na úvodní pedagogické radě a na třídních schůzkách na počátku školního roku byla představena možnost spolupráce školních poradenských pracovníků s učiteli, žáky a rodiči. V úzké spolupráci s pedagogickým sborem se podařilo získat téměř 98 % souhlasů rodičů s prací psychologa s dětmi. Během dvou let činnosti školního poradenského pracoviště došlo k prohloubení kontaktů s odbornými pracovišti s PPP, SPC, SVP a DDÚ. Školní psycholog Po zakotvení školního poradenského pracoviště v systému školy došlo k výraznějšímu využívání poradenských služeb ze strany pedagogů, celkem ve 45 případech a to i opakovaně. Nejčastěji se objevují konzultace v případech poruch chování a méně vhodného rodinného výchovně stimulačního prostředí. Využívána byla rovněž možnost individuálních konzultací, kde je pozitivní posun v oblasti vyhledání poradenství samotným žákem, celkem v 17 případech. Možnost konzultace využili v 11 případech rodiče, a to zejména v návaznosti na minulou zkušenost s pracovištěm. Školní speciální pedagog Speciální pedagog nově navázal velmi úzkou spolupráci s učitelkou a asistentkou učitele v přípravné třídě, která byla na škole zřízena od na základě požadavků rodičů 11

12 a zřizovatele. Ze strany speciálního pedagoga byla učitelce a asistentce poskytována zejména metodická pomoc. Dále byla péče věnována nově příchozím žákům 1. ročníku, s žáky bylo pracováno individuálně i ve skupinách. Pokračovala velmi dobrá spolupráce s většinou pedagogů a asistentů pracujících v ostatních ročních. Byly řešeny hlavně problémy výukového charakteru. Při zápisu do 1. ročníků byla všem dětem nabídnuta možnost zdarma navštěvovat Kurz pro předškoláky. Tento kurz navštěvovalo celkem 17 dětí, které byly rozděleny do 2 skupin. Kurz probíhal 1 x týdně a měl 10 lekcí. Po skončení každé lekce bylo s rodiči konzultováno a byly jim předány náměty pro další práci s dítětem. Dvěma dětem bylo doporučeno navštívit pedagogicko-psychologickou poradnu za účelem vyšetření pro udělení odkladu školní docházky. Byla navázána spolupráce s MŠ Staroměstská a prostřednictvím paní učitelky rodičům nabídnuta možnost individuální konzultace, či práce s dítětem. Této možnosti nikdo nevyužil. V průběhu školního roku dorazila zásilka pomůcek z CPIV. Jednalo se zejména o různé pracovní listy. Jejich využívání bylo nabídnuto všem pedagožkám 1. stupně a ty toho také plně využily. Obdržené hudební nástroje byly předány k používání do přípravné třídy. 12

13 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Škola má vypracovaný plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Prioritami dalšího vzdělávání byly hlavně oblast informačních a komunikačních technologií a nových metod práce, oblast cizích jazyků, BOZP, evropské spolupráce. Pedagogičtí pracovníci školy se celkem zúčastnili nejméně 54 různých vzdělávacích akcí, v některých případech opakovaně. Většina zaměstnanců chápe jako samozřejmost udržovat si svou odbornou úroveň dalším vzděláváním, sledováním nových trendů ve svém oboru. Oblast ICT a nových metod práce: Na škole bylo ve školním roce 2011/12 pro skupiny pedagogických pracovníků zorganizováno celkem 10 vzdělávacích akcí v oblasti práce s interaktivní tabulí a dalšími prostředky moderní výuky žáků. Školení byla naplánována a hrazena z projektu OPVK Podpora ICT a jazyků (Peníze školám tzv. šablony). 19 pedagogických pracovníků v této oblasti získalo na základě absolvovaných školení a vypracovaných úkolů celkem 67 certifikátů. Všichni pedagogičtí pracovníci vedou pedagogickou dokumentaci v evidenčním programu a komunikují prostřednictvím školní internetové pošty. Někteří pracovníci využili k dalšímu vzdělávání informační centrum Fraus v budově naší školy v Nové ulici. 2 pedagogové se zúčastnili školení Čtenářská gramotnost ve výuce Př, Vl. A Prv. a vzdělávací akce Finanční gramotnost s využitím kancelářského SW. Přehled absolvovaných školení a počet získaných certifikátů (OPVK šablony): Název vzdělávání Počet školení Počet vzdělávaných Dovednosti s interaktivní tabulí SMART Board úroveň začátečník 1 10 Dovednosti s interaktivní tabulí SMART Board úroveň mírně pokročilý 2 16 Dovednosti s interaktivní tabulí SMART Board úroveň středně pokročilý 2 15 Nástroje Lesson Activity Toolkit pro snadnou přípravu učitele na výuku s interaktivní tabulí SMART Board

14 Digitální nástroje pro digitální třídu - SMART Classroom Suite Měření a vyhodnocování dat v přírodních vědách pomocí digitálního systému PASCO Testování a zpětná vazba s pomocí hlasovacího systému SMART Response Celkem Oblast cizích jazyků: Průběžně se vzdělávali 4 pedagogičtí pracovníci, opakovaně se zúčastňovali různých vzdělávání, celkem na 8 různých vzdělávacích akcích. Jedna pracovnice celoročně navštěvovala seminář pro učitele AJ - Brána jazykům otevřená (dotace 60 hodin). Oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zdravotnická školení: Kromě běžných periodických školení v oblasti BOZP a PO se další zaměstnanci zúčastnili školení požárních preventistů, školení pro vedoucí zdravotnických kroužků, vedoucí lyžařských výcvikových zájezdů, školního zdravotníka, školení v oblasti BESIP a dopravní výchovy, také Zdravý životní styl z pohledu bezpečnosti, zaměřené na prevenci dětských úrazů. Oblast vzdělávání managementu: Ředitel školy se zúčastnil školení v oblasti pracovně právních vztahů, rovněž dalších vzdělávání organizovaných zřizovatelem pro ředitele školy. Ostatní oblasti vzdělávání: Někteří pedagogové se zúčastnili dalších školení v jiných, výše neuvedených oblastech. Jedná se např. o školení Kyberšikana (absolvovali všichni pedagogičtí pracovníci pod vedením policejní mluvčí), Extremismus, Legislativní aspekty drogové problematiky, Setkání metodiků prevence sociálně-patologických jevů, Celostátní seminář pro sbormistry, doškolovací kurz pro instruktory lyžování, environmentální výchova a vzdělávání atd. Také nepedagogičtí pracovníci si průběžně doplňují znalosti o nových předpisech v oblastech hospodaření škol, mzdového účetnictví, FKSP, bezpečnosti práce, zákoníku práce apod. 14

15 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Naše škola si klade za cíl vypěstovat v žácích návyky ke smysluplnému využívání volného času rozvíjením individuálních zájmů, a tím předcházet závadovému chování. Proto věnuje mimoškolním aktivitám velkou pozornost. Nabídka rozmanitých aktivit vychází ze zájmů žáků a možností školy. Nabídku zajišťují z větší části učitelé, ale také se na ní podílejí rodiče a další subjekty. Nadstandardní výuka byla realizována formou volitelných předmětů, nepovinných předmětů a kroužků. Celkem bylo zřízeno 34 oddělení volitelných předmětů pro žáky na II.stupni (další cizí jazyk-německý, informatika, sportovní výchova, cvičení z českého jazyka a matematiky, sborový zpěv, Bárováček, instrumentální soubor, keramika, užité výtvarné činnosti) 11 oddělení nepovinných předmětů (anglický jazyk v 1. a 2. ročníku, sborový zpěv, Bárováček, rozšířená výuka Hv, pohybové aktivity) a 12 zájmových kroužků. Zájem byl o výuku anglického jazyka v 1. a 2. třídách, informatiky, o sportovní kroužky (karate, taekwon-do, sportovní, míčové hry, volejbal, florbal), umělecké (sborový zpěv, Bárováček, keramický kroužek, hra na flétnu). Dále žáci navštěvovali knihovnický kroužek, dopravní, zdravotnický a kroužky českého jazyka a matematiky (příprava na přijímací zkoušky). Výsledky práce v některých volitelných předmětech, v nepovinných předmětech a kroužcích měli žáci jako v přecházejících letech možnost předvést rodičům a veřejnosti na školní akademii pořádané v KC Bazilika. V programu účinkovalo a na přípravě spolupracovalo velké množství žáků z obou pracovišť školy. Děti se dále prezentovaly na besídkách jednotlivých tříd (vystoupení i výstavky prací) a na nejrůznějších vystoupeních pro veřejnost. Dobré jméno škole dělají zejména folklórní soubor Bárováček s muzikou, Dětský pěvecký sbor Carmína s jeho odděleními (Notičky, Carmínek, Carmínčata, Cantika) a třídní sbory na I. stupni Sedmikrásky, Slavíci, Pampelišky a Zvonečci. Bárováček pod vedením Lenky Ďurišové vystoupil celkem 14 krát při různých příležitostech. Naši školu a město reprezentoval např. na českobudějovickém náměstí při akci Českobudějovického deníku Česko zpívá koledy, při vánočním koledování v DC Arpida a MŠ Staroměstská, v programu pro další MŠ v tělocvičně školy a při rozsvěcování vánočního stromu na školním dvoře, dále vystupoval na školní akademii, školním plese a při dalších příležitostech. Muzika Bárováčku doprovázela některé své členy na folklórní soutěži Jihočeská panenka. Spolu se soutěžícími zpěváky vystupoval Bárováček na pěvecké soutěži Jihočeský zpěváček ve Zvíkovském Podhradí, rovněž školu reprezentoval na Jihočeském 15

16 folklórním festivalu v Kovářově a o prázdninách na Borůvkobraní v Borovanech. Další informace o DFS Bárováček naleznete na Pěvecký sbor Carmína a přípravný sbor Notičky, Carmínek, Carmínčata a Cantika (bývalí žáci školy) pod vedením Jitky Valentové, vystupoval ve školním roce 2011/2012 nejméně sedmnáctkrát. Největším uměleckým úspěchem Carmínku bylo získání zlatého pásma na Krajské přehlídce dětských pěveckých sborů ve Strakonicích a stříbrného pásma na Celostátní soutěži dětských pěveckých sborů v Sokolově. Sbor se zúčastnil a byl oceněn za dramaturgii programu na celostátní přehlídce Jirkovská srdíčka. Pořádal vánoční koncert, jarní koncert a závěrečný koncert v Koncertní síni O. Jeremiáše, na němž se představila všechna oddělení sboru. Sbor reprezentoval školu a město v přímém přenosu ČT1 a Radiožurnálu v pořadu nadačního fondu Kapka naděje Daruj naději. Českou republiku a jihočeský region reprezentoval na setkání s řediteli rakouských hudebních škol v Linci a na setkání německých hudebních škol v Pasově. Dále sbor vystupoval na českobudějovickém náměstí při oslavách Dne vzniku samostatného československého státu a při slavnostním rozsvěcování vánočního stromu, na dvou vánočních koncertech s Jihočeskou filharmonií, na koncertu Petra Koláře v KD Vltava, při uctění památky válečných obětí 8. května na hřbitově Sv. Otýlie. Kompletní informace o činnosti DPS Carmína najdete na Školní soubory se podílely na doprovodných kulturních programech při výstavách na českobudějovickém výstavišti, při akcích pořádaných městem Č. Budějovice, vystupovaly pro spádové školy, pro mateřské školy, pro budoucí prvňáčky apod. Zde byly uvedeny jen některé aktivity. Vystoupení bylo podstatně více. Již několik let působí na škole volená žákovská rada, která spolupracuje s Dětským zastupitelstvem při Magistrátu města a s vedením školy. Podílí se na uskutečňování nejrůznějších (ekologických, charitativních, volnočasových i pracovních) aktivit ve škole i mimo školu, např. třídění odpadů na škole, sběrové akce, zapojení do charitativních a humanitárních sbírek, organizace soutěží a turnajů, spoluúčast na programu třídnických hodin apod. Ve školním roce 2011/12 žákovská rada opět podpořila v rámci Adopce na dálku indickou holčičku Mary, které přispěla na studium částkou Kč. Za účelem získání dostatečného množství finančních prostředků na tuto adopci a na další charitativní projekty škola uspořádala kromě sběru druhotných surovin také vánoční a velikonoční jarmark. Dále se žákovská rada významně angažovala v charitativních sbírkách Život dětem, CPK Chrpa, Fond Sidus. Školu a žákovskou radu zastupovala v žákovském parlamentu při Statutárním městě žákyně Eva Koudelková ze 7.C. 16

17 Školní i mimoškolní aktivity jsou četné a rozmanité. Ve výroční zprávě byly zmíněny ty, které jsou z našeho hlediska nejdůležitější. Snažíme se nabídnout žákům aktivity z různých oblastí, aby si každý žák mohl vybrat podle svého zaměření a zájmu a mohl si vypěstovat návyky ke smysluplnému využívání volného času. Usilujeme o to, aby žáci cítili sounáležitost se školou a aktivně se podíleli na jejím životě. Lyžařské zájezdy, poznávací a vzdělávací zájezdy, vodácký kurz Další významnou součástí naší práce je organizování společných zájezdů, které se nám osvědčily nejen z hlediska výchovně vzdělávacího, ale také pro navozování lepších vztahů a spolupráce v kolektivech dětí. Pro malý zájem žáků sedmých tříd škola nezorganizovala ve školním roce 2011/12 lyžařský výcvikový zájezd. Třídní kolektivy absolvovaly v rámci vyučování i mimo něj mnoho společných vzdělávacích, kulturních, sportovních a dalších akcí Někteří třídní učitelé uskutečnili se svými třídami kromě výletů další akce, zájezdy, pochody, společné návštěvy večerních představení Jihočeského divadla apod. Již tradičně se velká skupina žáků spolu s částí pedagogů zúčastnila pochodu Praha Prčice. Zájemci z řad žáků 8. a 9. ročníku se v červnu zúčastnili vodáckého výcvikového kurzu na řece Vltavě. Všichni žáci 2. a 3. tříd již absolvovali plavecký výcvik, žáci tříd se zúčastnili kurzu bruslení. 17

18 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí V lednu 2012 proběhla na škole veřejnosprávní kontrola ČŠI, která kontrolovala využívání finančních prostředků státního rozpočtu poskytnutých školám a školským zařízením zřizovaných obcemi nebo svazky obcí podle ustanovení 160 odst. 1 písm.c) a podle ustanovení 163 školského zákona. Poslední inspekční kontrola ČŠI byla na škole provedena ve školním roce 2008/9 v době od 1. do Předmět inspekční činnosti: Hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného základní školou dle 175 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb. (školského zákona). Zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání podle příslušného školního vzdělávacího programu. Zjišťování a hodnocení naplnění školního vzdělávacího programu a jeho soulad s právními předpisy a příslušným rámcovým vzdělávacím programem podle 174 odst. 2 písm. c) školského zákona. Celkové hodnocení školy (závěr inspekční zprávy): Činnost školy je v souladu s rozhodnutím o zařazení do rejstříku škola školských zařízení. Škola umožňuje rovnost přístupu ke vzdělávání. Zohledňuje vzdělávací potřeby žáků podle příslušných právních předpisů. Finanční a materiální podmínky školy umožňují realizaci ŠVP a profilaci školy. Škola nakládá s prostředky ze státního rozpočtu hospodárně. Iniciativně přistupuje k získávání dalších finančních zdrojů z rozvojových programů. Vzhledem k sociálnímu složení žáků však škola postrádá cílenou podporu zaměřenou na prevenci školní neúspěšnosti a s ní souvisejících problémů žáků ze sociálně znevýhodňujícího prostředí. Škola dbá na bezpečnost žáků a zaměstnanců, snaží se vytvářet vstřícné pracovní, emocionální a sociální klima. Snaží se v rámci objektivních možností hledat účinné cesty prevence sociálně patologických jevů. Strategie školy a řízení vzdělávacího procesu směřují k naplňování školního vzdělávacího programu (ŠVP). Vzdělávání probíhá v souladu splatnými učebními dokumenty. Ve sledované výuce je patrné postupné prosazování cílů ŠVP a stylů výuky, které podporují rozvoj kompetencí klíčových pro další život žáků. Škola plní svoji vzdělávací funkci, kterou rozvíjí širokou škálou nabídky mimoškolních vzdělávacích a zájmových činností. Vynikajících úspěchů dosahuje škola v hudební oblasti. Příkladným způsobem škola podporuje partnerské vztahy se zřizovatelem, zákonnými zástupci žáků, zájmovými organizacemi, odbornými pracovišti a institucemi a se zahraničními partnery. 18

19 Základní údaje o hospodaření školy za rok PŘÍJMY CELKEM ,59 a) Příspěvky od MM základní ,00 ze SR základní ,00 Asistentky ,00 ostatní Psychologové ,00 Posílení platů PP s VŠ ,00 Asist.pro sociokult.znevýh ,00 Bárováček MM - jiné zdroje ,00 Carmina ITÁLIE ,00 Carmina ITÁLIE - jiné zdroje ,00 Carmina provoz - jiné zdroje ,00 Podpora snížení počtů ,00 Program pro l. třídy ,00 ESF - šablony ,00 Bárováček - SKM ,00 Vybavení pro zdrav.postiž.žáky ,00 b) Výnosy ,59 c) Fondy zapojení FRIM ,00 2. VÝDAJE CELKEM ,86 z MM základní ,86 ze SR základní ,00 ostatní - SR viz rozpis u příjmů výše ,00 ostatní - jiné zdroje viz rozpis u příjmů výše ,00 3. Hospodářský výsledek za organizaci : ZISK 62,73 Rozdělení HV : Fond odměn 12,55 Rezervní fond 50,18 4. Závazné ukazatele : energie 0,00 vyčerpáno opravy -6,00 přečerpáno OON 60,00 nedočerpáno CELKEM : 54,00 nedočerpáno 19

20 Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Základní škola J. Š. Baara přistupuje iniciativně k získávání dalších finančních prostředků na svůj rozvoj. Na podporu své činnosti a také činnosti školních zájmových útvarů a souborů se jí podařilo získat nezanedbatelné množství dalších finančních prostředků z různých mezinárodních a regionálních rozvojových programů. Projekt OPVK pod názvem Podpora inkluzívního vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami formou asistentů pedagoga na ZŠ J.Š.Baara,, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.2.06/ ZŠ J. Š. Baara uspěla s žádostí o financování tohoto projektu a získala možnost čerpat finanční prostředky na 6,0 celých úvazků asistentů pedagoga pro žáky sociálně znevýhodněné a další související náklady v době od do Celkový rozpočet projektu na rok 2012 činí více než 2,5 mil. Kč. Celkem 7 asistentů pracuje se žáky sociálně znevýhodněnými v přípravné třídě, na I. stupni a na II. stupni ZŠ. Cílem projektu je v souladu se školským zákonem ( 16, odst. 6) formou podpůrných opatření vyjít vstříc potřebám žáků se sociálním znevýhodněním i jejich rodičům a nabídnout jim podporu asistentů při absolvování přípravy na studium na základní škole (přípravný ročník), během studia na škole (první stupeň ZŠ) i během přípravy na další vzdělávací kariéru (druhý stupeň ZŠ). Cílem projektu je vyrovnání handicapu, který bez výrazné podpory limituje šance dětí v úspěšnosti ve vzdělávacím procesu. Projekt ESF RAMPS - VIP III Rozvoj školních poradenských pracovišť Na škole působí školní psycholog a školní speciální pedagog v rámci systémového projektu RAMPS VIP III financovaného z Evropských sociálních fondů a státního rozpočtu České republiky. Činnost školního psychologa a školního speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Jedná se o komplexní službu žákům, jejich rodičům a pedagogům, která vychází ze standardních činností vymezených ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, z Koncepce školního poradenského pracoviště školy a z ročního plánu činnosti školního psychologa a školního speciálního pedagoga. Náplní jejich práce je zejména: spolupracovat s učiteli při vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných podílet se na třídnických hodinách ve spolupráci s třídním učitelem 20

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy č. j.: 695/08 Školní rok 2007-2008 Obsah: Základní údaje o škole, charakteristika školy Přehled oborů vzdělávaní Přehled pracovníků školy Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Č. j.: 503/2014 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2013-2014 Obsah: Základní údaje o škole Přehled oborů vzdělávaní Rámcový popis personálního zabezpečení školy Údaje o zápisu k povinné

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Výchovný poradce: Mgr Alena Pitnerová Ředitelka školy: Mgr. Marie

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017 Oblast kariérového poradenství. v rámci hodin Pracovních činností podávat žákům informace o činnostech v souvislosti s volbou povolání, o přijímacím řízení,

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Oddíl A Přehled úkolů podle 174 odst. 2 písm. b) až e) a odst. 5 školského zákona A 1 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Harmonická škola pro život

Harmonická škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Harmonická škola pro život Základní škola a mateřská škola Ostrava - Lhotka, příspěvková organizace Identifikační údaje Předkladatel Základní škola Ostrava

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Ředitel Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace vydává v souladu

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Č. j.: 438/2015 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2014-2015 Obsah: Základní údaje o škole Přehled oborů vzdělávaní Rámcový popis personálního zabezpečení školy Údaje o zápisu k povinné

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, Liberec 13

Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, Liberec 13 Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, 460 14 Liberec 13 tel. 488 880 160 IČO:467 467 57 E-mail: skola@vrchlickeho.cz Internet: www.vrchlickeho.cz

Více

Základní škola Schulzovy sady

Základní škola Schulzovy sady Základní škola Schulzovy sady Škola Kapacita 900 žáků Naplněnost 823 žáků, 91,5% 9 postupných ročníků 36 tříd, 3 5 paralelních tříd v ročníku 1. stupeň 451 žáků 2. stupeň 372 žáků Dojíždějící více než

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce školní rok 2016/2017 Tematický plán Oblasti působení výchovného poradenství: 1. Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů ÚKOL č. 1 Školní rok 2010/2011 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení souladu ŠVP s právními předpisy a RVP PV 1.2 Získávání a analyzování informací

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace. Gebauerova 8/819, Ostrava. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace. Gebauerova 8/819, Ostrava. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace Gebauerova 8/819, 702 00 Ostrava Identifikátor školy: 600 145 140 Termín

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP: ZŠ Aloise Klára Úštěk Jméno a příjmení ředitele: Mgr. Renata

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010 Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2009/2010 ( zpracováno dle vyhlášky č. 225/2009 Sb. ) Září 2010 Obsah: 1. Základní

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Č. j.: 515/09 Školní rok 2008-2009 Obsah: Základní údaje o škole Přehled oborů vzdělávaní Rámcový popis personálního zabezpečení školy Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pedagogická rada projednala dne: 27. 09. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Mgr. Pavel Tomáš ředitel školy Charakteristika školy 6. základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKĚ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2014/2015 Zpracovala Mgr. Sylva Hrušková. OBSAH 1. Úvod a charakteristika školy... 3 2. Přehled oborů vzdělání... 4 3.

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromá střední odborná škola živnostenská Přerov, s. r. o Přerov l - Město, Palackého 19/1380. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromá střední odborná škola živnostenská Přerov, s. r. o Přerov l - Město, Palackého 19/1380. Identifikátor: Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Soukromá střední odborná škola živnostenská Přerov, s. r. o. 750 02 Přerov l - Město, Palackého 19/1380 Identifikátor: 600 017 966 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Dvořákův okruh 2, 794 01 Krnov Identifikátor: 600 131 882

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Dana Pražáková Kdo a co můţe ţádat: Oprávněný žadatel: základní škola se sídlem mimo hl. město Praha Jedna ZŠ může podat pouze 1 projekt Maximální možná částka

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice Identifikátor školy: 600 070 492 Termín konání inspekce: 7. 9. března

Více

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Rozdělení úkolů podle důležitosti: 1. Úkoly důležité 2. Úkoly 3. Úkoly ostatní a nahodilé Termín plnění Úkol ZÁŘÍ 2015 09. Zpracovat plán kariérového poradenství

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Hranice, okres Cheb Husova 414, 351 24 Hranice u Aše Identifikátor školy: 600 066 398 Termín konání inspekce: 6. 8. března

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace. Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno. Identifikátor: 600 108 023

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace. Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno. Identifikátor: 600 108 023 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno Identifikátor: 600 108 023 Termín konání

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více