V rámci politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU na léta byly v Karlovarském kraji využity tyto programy:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2000-2006 V rámci politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU na léta 2000 2006 byly v Karlovarském kraji využity tyto programy:"

Transkript

1 IV. Financování projektů z prostředků EU V rámci politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU na léta byly v Karlovarském kraji využity tyto programy: Společný regionální operační program (SROP) = podporuje aktivity v působnosti krajů, obcí (podpora podnikání, rozvoj infrastruktury,lidských zdrojů a cestovního ruchu v regionech) Operační program rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ) = celostátní úroveň, zabývá se aktivní politikou zaměstnanosti, sociální integrací a rovností příležitostí, celoživotním učením a adaptabilitou Operační program Infrastruktura = celostátní úroveň, zahrnuje rozvojové priority resortu dopravy a životního prostředí v ČR (modernizace dopravní infrastruktury, snížení negativních důsledků dopravy na ŽP a d.) INTERREG IIIA = není programem, ale tzv. Iniciativou Společenství přeshraniční spolupráce pro Karlovarský kraj ČR-Bavorsko a ČR Sasko, s cílem pozvednout socioekonomickou úroveň v příhraničních regionech Finanční mechanismus EHP/Norsko = doplňková pomoc PHARE = předvstupní fondy na podporu rozvoje příhraničních regionů Přehled projektů podle typu: A. Individuální projekty Karlovarského kraje kraj je žadatelem a realizátorem B. Grantová schémata Karlovarského kraje ty se využívají pro menší subjekty, kde kraj je konečným příjemcem grantových schémat a jemu jsou odpovědni koneční uživatelé C. Projekty příspěvkových a jiných organizací Karlovarského kraje tyto projekty předkládají samy organizace nutné plné předfinancování těchto projektů krajem D. Projekty cizích subjektů zde se jedná o projekty, které Karlovarský kraj spolufinancuje, dle svého uvážení A. Individuální projekty Karlovarského kraje SROP 3.3 Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů Partnerství pro budoucnost SROP 3.1 Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v regionech Krajská knihovna multifunkční centrum regionu PHARE 2003 RLZ Rozvoj kvality sociálních služeb v Karlovarském kraji PHARE CBC Golfová hřiště na území Karlovarského kraje

2 INTERREG IIIA Multimediální prezentace Karlovarského kraje OP INFRASTRUKTURA Letiště Karlovy Vary I.etapa INTERREG IIIA Euregio mobil Tisk mapy FM EHP/Norska Letiště Karlovy Vary III.etapa, 1.část SROP technická asistence alokace 2004 a 2005 B. Grantová schémata Karlovarského kraje SROP opatření 1.1 Podpora podnikání ve vybraných regionech - podpora drobného podnikání v hospodářsky slabých a strukturálně postižených regionech Karlovarského kraje pro období Modernizace a rozšíření projekční kanceláře - Obchodně-administrativní centrum - Servisní budova - Stanice technické kontroly - Podnikatelské prostory - Renovace tiskárnových kazet - Nákup CNC vrtacího a frézovacího stroje a rozšíření výroby - Nákup technologie - Vybudování prodejny ojetých vozidel - Rozšíření a vybavení neurologické ambulance - Modernizace a rozšíření technologií - Rekonstrukce haly - Výstavba mycí linky - Investice do pořízení technologického vybavení pro portfolia služeb zákazníkům - Nové sídlo firmy SROP opatření 1.1 Podpora podnikání ve vybraných regionech - podpora malého a středního podnikání v hospodářsky slabých a strukturálně postižených regionech Karlovarského kraje pro období Dostavba areálu - Rozšíření výroby - Víceúčelová hala vzduchotechniky a sídlo firmy - Zřízení laserového pálícího centra - Zvýšení obchodního potenciálu vybudováním nového studia - Investice do nového tech.zařízení - Rozšíření stávající výrobní základny a zřízení dvou výrobních čet - Prodejní a administrativní centrum firmy - Vybudování sítě drobných pekáren s přímým prodejem - Výstavba výrobní haly - Rekonstrukce domu pro sociálně-zdravotní péči

3 SROP opatření 3.2 Podpora sociální integrace v regionech podpora sociální integrace v Karlovarském kraji v r Zpět do práce - Pojďte si hrát s myší program pro matky na mateřské dovolené - Projekt Šance 2 - Nestůj a pojď - Magnet pro ty, kteří by rádi zpět do školy - Minuta v životě - Poznejme se, propojme se - Sociální integrace OZP Chráněného bydlení SROP podopatření Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu podpora místních a regionálních služeb cestovního ruchu v Karlovarském kraji pro malé a střední podnikatele - Propagační akce SKI-AREA Mar.Lázně - Webový průvodce Karlovarským krajem SROP podopatření Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu podpora místních a regionálních služeb cestovního ruchu v Karlovarském kraji pro veřejné subjekty - Městský informační systém Františkovy Lázně - Brána do Slavkovského lesa Březová - Značení památek Mokroregion Sokolov-východ SROP podopatření Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v Karlovarském kraji pro malé a střední podnikatele - Hotel Ferdinand restaurace, pivnice, pivovar - Vybudování penzionu s atraktivním zázemím - Obnova zámeckého pivovaru - Zámek Mostov II.etapa opravy a rekonstrukce - Penzion Harfa OP RLZ opatření 3.3 Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání Projekt: - Odborné vzdělávání a certifikace instruktorů 3. Projekty organizací Karlovarské kraje SROP opatření 2.2 Rozvoj informačních a komunikačních technologií v regionech - Informační a komunikační technologie pro veřejnost Karlovarského kraje - Širokopásmový internet bez bariér

4 SROP opatření 3.1 Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v regionech Projekty : - Moderní technologie pro tradiční řemeslo truhlář - Centrum pro globální výuku ve zdravotnictví - Modernizace vzdělávacích programů využití počítačových technologií ve strojírenství - Multimediální učebny celoživotního vzdělávání - Zaškolen, lépe uplatnitelný na trhu práce - Silénos zednická dílna - Odborné učebny pro všechny a učení pro celý život PHARE 2003 RLZ - Společenská kultura - Nová šance na trhu práce INTERREG IIIA ČR Bavorsko Projekt: - Integrované vzdělávání pečovatelů 4. Projekty cizích subjektů SROP opatření Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu - Rekonstrukce kostela Nanebevzetí P.M. Kynšperk nad/o. - Rýžovna Salaš: Agroturistika Boží Dar - Areál zimních sportů Mar.Lázně - Vybudování městského infocentra a výstavní síně Kynšperk nad/o. - Veřejné informační centrum Bochov - Sportovní zázemí pro turisty Chodov - Výstavba minigolfového areálu Cheb - Rozšíření ubytovacích a stravovacích kapacit Farma Hory Loket - Obnova kulturní památky Dům zámeckých kaplanů Valeč PHARE 2003 RLZ Projekt: - Zpět na trh stavebních prací INTERREG IIIA Projekt: - Krásy lázeňského kraje

5 Na základě vytvořeného Národního rozvojového plánu pro léta je zpracován Národní strategický referenční rámec České republiky pro čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů a z fondu soudržnosti v letech Karlovarský kraj spolu s krajem Ústeckým vytváří území regionu soudržnosti NUTS II Severozápad pro který se nyní zpracovává Regionální operační program (ROP Severozápad). Pracovní skupina ROP Severozápad, která je složená z pracovníků obou krajských úřadů, zástupců větších měst regionu, Severočeského sdružení měst a obcí, hospodářských komor, neziskového sektoru a dalších sociálních partnerů, rozpracovává jednotlivé priority programu tak, aby byly zohledněny hlavní priority obou krajů a Regionu soudržnosti Severozápad, přičemž se vychází z mnoha analýz územní vymezení, struktura osídlení, demografický vývoj, ekonomický vývoj (HDP, přímé zahraniční investice, podnikatelská aktivita), výzkum, vývoj, inovace, informační technologie, cestovní ruch a lázeňství, zaměstnanost, trh práce, dopravní infrastruktura, dopravní obslužnost, životní prostředí, sociální infrastruktura, školství, zdravotnictví, sociální péče. Přičemž hlavní cíle Regionálního operačního programu (ROP) jsou zahrnuty do čtyř základních priorit: PRIORITA 1 Regenerace a rozvoj měst Příklady vhodných aktivit: - revitalizace a zatraktivnění městských částí - výstavba nebo rekonstrukce budov - dopravní, technická infrastruktura - veřejné osvětlení a zeleň - regenerace brownfields ve městech - dekontaminace postižených území a další PRIORITA 2 Integrovaná podpora místního rozvoje Příklady vhodných aktivit: - revitalizace, regenerace a rozvoj obcí a jejich částí (veřejná prostranství, náměstí, objekty občanské vybavenosti, chodníky, pěší zóny, podchody, parky, veřejná sportoviště, místní komunikace, parkoviště, apod.) - výstavba, rekonstrukce, modernizace a vybavení vzdělávacích institucí (základní a střední školství, celoživotní vzdělávání, knihovny, apod.) - výstavba, rekonstrukce, modernizace a vybavení institucí sloužících ohroženým skupinám občanů - výstavba, rekonstrukce, modernizace a vybavení zdravotních středisek - rekonstrukce a výstavba související technické infrastruktury (kanalizace, vodovody, osvětlení, značení) - rekonstrukce a výstavba přístupových komunikací a další PRIORITA 3 Dostupnost a dopravní obslužnost Příklady vhodných aktivit: - příprava projektů a projektové dokumentace pro projekty zajišťující napojení regionu na síť TEN-T

6 - rekonstrukce, modernizace a budování komunikací II. A III. Třídy zajišťujících napojení center regionu na nadregionální osy sítě TEN-T - rekonstrukce, modernizace a budování komunikací II. A III. Třídy zajišťujících propojení uvnitř regionu - modernizace a rozvoj regionálních letišť, včetně rozvoje sítě heliportů - rozvoj dopravní infrastruktury podmiňující efektivní využití potenciálu Labské vodní cesty - příprava, koncepcí a programů zaměřených na rozvoj dopravní obslužnosti - rozvoj, modernizace a rekonstrukce infrastruktury dopravní obslužnosti ( dopravní terminály, rozvoj tratí MHD, parkoviště v rámci systému park ride apod.) - zlepšení dostupnosti veřejné dopravy pro specifické skupiny obyvatel a další PRIORITA 4 Udržitelný rozvoj cestovního ruchu Příklady vhodných aktivit: - rozvoj základní a doprovodné infrastruktury pro turistiku (turistické trasy, cyklostezky, hipostezky,lyžařské trasy, apod.) - revitalizace kulturních, technických a průmyslových památek a kulturního dědictví (rozhledny, muzea, expozice, galerie, apod.) - podpora vzniku a činnosti regionálních partnerství v oblasti CR - rozvoj informačních a rezervačních systémů a center - rekonstrukce, modernizace ubytovacích zařízení na úroveň nejméně standardu tří hvězdiček a další PRIORITA 5 Technická asistence (duben 2006) ROP SEVEROZÁPAD Finanční prostředky poskytované orgány Evropských společenství na regionální rozvoj budou čerpány pro jednotlivé regiony soudržnosti (územní statistické jednotky NUTS II) prostřednictvím Regionálních rad nových právnických osob, které vznikly na základě 16 zákona č.248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění novely č.138/2006 Sb., na úrovni regionu soudržnosti. Klasifikace NUTS byla zavedena Statistickým úřadem Evropských společenství pro potřeby klasifikování jednotné unifikované struktury územních jednotek. Systém klasifikace územních statistických jednotek je používaný v zemích Evropské unie. Územní jednotky NUTS v ČR pro potřeby statistické a analytické a pro potřeby EU se vymezují takto: a) územní jednotky NUTS 5 obce b) územní jednotky NUTS 4 okresy c) územní jednotky NUTS 3 kraje d) územní jednotky NUTS 2 kraje e) územní jednotka NUTS 1 celé zemí ČR Jednotka NUTS 2 sdružuje vždy jeden či více krajů NUTS 3.

7 Výkon působnosti Regionální rady bude realizován prostřednictvím orgánů, kterými jsou výbor představující kolektivní rozhodovací orgán a úřad představující výkonnou složku. Regiony soudržnosti byly pro jednotlivé ROP (Regionální operační programy) ustanoveny takto : Region soudržnosti NUTS II Jihovýchod území kraje Vysočina a Jihomoravského Region soudržnosti NUTS II Jihozápad území kraje Jihočeského a Plzeňského Region soudržnosti NUTS II Moravskoslezsko území kraje Moravskoslezského Region soudržnosti NUTS II Střední Čechy území kraje Středočeského Region soudržnosti NUTS II Střední Morava území kraje Olomouckého a Zlínského Region soudržnosti NUTS II Severovýchod území kraje Libereckého, Královehradeckého a Pardubického Region Soudržnosti NUTS II Severozápad území kraje Karlovarského a Ústeckého Region Soudržnosti NUTS II Severozápad Karlovarský a Ústecký kraj sídlo Regionální rady pro region soudržnosti NUTS II - Severozápad je v Ústí nad/labem. V současné době (září 2006) jsou už známy alokace finančních prostředků, jak pro celou republiku, tak i pro jednotlivé regiony soudržnosti, na celé programové období i na jednotlivá léta, v členění i pro jednotlivé priority daných regionů. Alokace finančních prostředků ROP pro celou ČR činí na celé programové období , pro ROP Severozápad ROP Severozápad dělení podle let a fondů a priorit viz níže (tabulky): dělení podle let a fondů (, běžné ceny) #!$% &' (! " # ) * +,-* " # +//01+/*, 234/0,,54 / 234/0,,54

8 prioritní osy podle zdrojů financování (, běžné ceny) 8 9' 6 6!!!! : 7 7 %&) Regenerace a 1 rozvoj měst Integrovaná podpora místního rozvoje Dostupnost a dopravní obslužnost Udržitelný rozvoj cestovního ruchu Technická asistence ) # 234 /0,,54 4; 542,/5 (září 2006)