Návod k použití. Návod na použitie Chladnička pro komerční použití. Chladnička na komerčné použitie. BCDv 4302 / BCDv 4312

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k použití. Návod na použitie 7084 731-00. Chladnička pro komerční použití. Chladnička na komerčné použitie. BCDv 4302 / BCDv 4312"

Transkript

1 Návod k použití Chladnička pro komerční použití Návod na použitie Chladnička na komerčné použitie BCDv 4302 / BCDv 4312

2 Upozornění k likvidaci Obalový materiál není hračkou pro děti nebezpečí zadušení fólií! Dopravte obaly na oficiální sběrné místo. Vysloužilý přístroj: Obsahuje ještě hodnotné materiály a je nutno jej odděleně dopravit do sběrny netříděného domovního odpadu. U vysloužilých přístrojů je nutno zajistit, aby již nebyly použitelné. Vytáhněte síťovou zástrčku, odpojte připojovací kabel a zajistěte, aby byl zámek nefunkční, aby se do přístroje nemohly zavřít děti. Dbejte na to, aby vysloužilý přístroj při odvozu nebyl poškozen na oběhu chladiva. Údaje o použitém chladicím prostředku naleznete na typovém štítku. Likvidace vysloužilého přístroje musí být provedena odborně a náležitým způsobem, podle místně platných předpisů a zákonů. Rozsah použití přístroje Přístroj je vhodný výhradně k chlazení potravin. V případě komerčního chlazení potravin je nutno dbát příslušných zákonných ustanovení. Přístroj není vhodný pro skladování a chlazení léků, krevní plazmy, laboratorních preparátů nebo podobných látek a produktů, které se zakládají na Směrnici o lékařských produktech 2007/47/EG. Nepřípustné použití přístroje může vést k poškození skladovaného zboží nebo jeho zkažení. Dále přístroj není vhodný pro provoz v prostorách, ohrožených nebezpečím exploze. Klimatická třída Přístroj je podle klimatické třídy dimenzován na provoz při omezených teplotách prostředí. Ty by neměly být překročeny! Klimatická třída vašeho přístroje je vytištěna na typovém štítku. Klimatická třída Teplota prostředí SN(4) +10 C až +32 C N(4) +16 C až +32 C ST (5) +16 C až +38 C T(5) +16 C až +43 C Rozměry přístroje Výška: 2000 mm Šířka: 600 mm Hloubka: 670 mm Bezpečnostní a výstražná upozornění Aby nedošlo ke zraněním osob a škodám na věcech, měl by být přístroj vybalen a ustaven dvěma osobami. V případě poškození přístroje bezodkladně před připojením kontaktujte dodavatele. Pro zajištění bezpečného provozu přístroj montujte a připojujte jen podle údajů v návodu k použití. V případě chyby přístroj odpojte od sítě. Vytáhněte síťovou zástrčku nebo uvolněte pojistku, resp. ji vyšroubujte. Při odpojování přístroje ze sítě netahejte za přívodní kabel, ale za zástrčku. Opravy a zásahy na přístroji nechávejte provést pouze zákaznickým servisem, jinak uživateli hrozí vážná nebezpečí. Totéž platí pro výměnu síťového přípojného vedení. Uchycení typ Y: Vyvarujte se nebezpečí tím, že přenecháte výměnu defektního elektrického kabelu výrobci nebo odborníkům. Ve vnitřním prostoru přístroje nemanipulujte s otevřeným ohněm nebo zápalnými zdroji. Při transportu a čistění přístroje dbejte na to, aby nebyl poškozen chladicí okruh. V případě poškození udržujte zápalné zdroje v dostatečné vzdálenosti a prostor vyvětrejte. Podstavce, přihrádky, dveře atd. neužívejte jako stupátko nebo opěrku. Tento přístroj není určen pro osoby (ani děti) s fyzickým, senzorickým nebo mentálním omezením nebo osoby, které nedisponují dostatečnými zkušenostmi a znalostmi, ledaže by osobou, která je zodpovědná za jejich bezpečnost, byly poučeny o používání přístroje nebo by jim tato osoba byla zpočátku dozorem. Děti by neměly zůstat bez dozoru, aby zůstalo zajištěno, že si s přístrojem nehrají. Vyvarujte se trvalého kontaktu pokožky se studeným povrchem nebo chlazenými/mraženými potravinami. To může vést k bolestem, necitlivosti a omrzlinám. Při delším trvajícím kontaktu s pokožkou stanovte ochranná opatření, např. použití rukavic. Nekonzumujte žádné potraviny, které byly skladovány delší než doporučenou dobu, mohou způsobit otravu potravinami. Neskladujte v přístroji explozivní látky nebo spreje s hořlavými přísadami, jako je např. propan, butan, pentan atd. Případně unikající plyny mohou být zapáleny elektrickými součástkami. Takové spreje rozeznáte podle natištěného údaje o obsahu nebo symbolu s ohněm. VAROVÁNÍ: Nesmí dojít k poškození okruhu s chladivem. VAROVÁNÍ: Uvnitř přístroje nepoužívejte žádné elektrické přístroje. U přístrojů, které lze zamykat, neuchovávejte klíček v blízkosti přístroje ani v dosahu dětí. Přístroj je koncipován pro použití v uzavřených prostorách. Přístroj nepoužívejte v přírodě nebo v prostorách s vlhkem či stříkající vodou. Speciální svítidla (žárovky, LED, zářivky) v přístroji slouží k osvětlení jeho vnitřního prostoru a nejsou vhodné k osvětlení místností. Přístroj nikdy nepřipojujte společně s jinými přístroji prostřednictvím prodlužovacího kabelu. Jinak může dojít k přehřátí zásuvky rozdělovače. 2

3 Instalace Vyvarujte se míst v prostoru přímého slunečního záření vedle sporáku, topení a podobných předmětů. Podlaha místa instalace by měla být vodorovná a rovná. Nerovnosti vyrovnejte stavěcími nožičkami. Vzdálenost mezi horní hranou přístroje a stropem místnosti musí činit minimálně 30 cm. Dbejte na dobré větrání a odvětrávání! Prostor k instalaci vašeho přístroje musí podle normy EN 378 mít na 8 g naplněného množství chladiva R 290 objem 1 m 3, aby v případě netěsnosti okruhu s chladivem nemohla vzniknout hořlavá směs plynů a vzduchu v místnosti instalace přístroje. Údaj o množství chladiva naleznete na typovém štítku uvnitř přístroje. Přístroj vždy ustavujte přímo ke stěně. Chlazení Přístroj je vhodný k chlazení nápojů a potravin všeho druhu. Odkládací rošty lze podle výšky lahví resp. balení přemístit. Vysokoprocentní alkohol skladujte pouze řádně uzavřený a postavený. Větrací štěrbina vzduchového ventilátoru uvnitř nesmí být zakryta! VAROVÁNÍ: Větrací otvory přístroje nesmí být zakryty ani při vestavění přístroje. Vnitřní osvětlení Světlo sestává ze zářivky a je umístěno ve vnitřním prostoru na pravé straně (BCDv 4312) nebo nahoře (BCDv4302). CZ Připojení Druh proudu (střídavý proud) a napětí na místě instalace musí souhlasit s údaji na typovém štítku. Zásuvka musí být jištěna pojistkou 10 A nebo vyšší, musí být umístěna mimo zadní stěnu přístroje a musí být lehce přístupná. Přístroj připojujte pouze přes zásuvku, uzemněnou podle předpisů ochrannými kontakty. Zapnutí a vypnutí přístroje Je doporučeno přístroj před uvedením do provozu uvnitř vyčistit (bližší informace v odstavci Čistění). Zapnutí: Zasuňte síťovou zástrčku přístroj je zapnutý. Vypnutí: Vytáhněte síťovou zástrčku nebo otočte regulátor teploty na > <. Lze jej zapnout nebo vypnout spínačem S. Zářivky smí vyměňovat pouze autorizovaný servis nebo k tomu vyškolený odborný personál! Osvětlení displeje Světelný displej na horní straně přístroje také obsahuje zářivku. Zářivky smí vyměňovat pouze autorizovaný servis nebo k tomu vyškolený odborný personál! Bezpečnostní zámek Zámek je vybaven bezpečnostním mechanismem. Zamčení přístroje: Klíček stiskněte ve směru 1. Klíček otočte o 90. Pro opětovné otevření přístroje je nutno postupovat ve stejném pořadí. Nastavení teploty Pomocí mince otáčejte šipkou regulátoru teploty do polohy mezi 2 a 7. Poloha 2 = nejnižší chladicí výkon Poloha 7 = nejvyšší chladicí výkon, studený Zobrazení teploty Teploměr je umístěn na vnitřní stěně přístroje, vlevo nahoře. 3

4 Odmrazování Chladicí část se odmrazuje automaticky. Při provozu na nejnižší nastavení teploměru může přesto dojít k namrznutí zadní stěny vnitřního prostoru. Přístroj je pak nutno odmrazit manuálně. Pro odmrazení přístroj vypněte. Vytáhněte síťovou zástrčku nebo otočte regulátor teploty na 0. Vyjměte z přístroje potraviny a uložte je na chladném místě. Dveře přístroje nechte během odmrazování otevřené. Zbylou kondenzační vodu vysušte textilií a přístroj vyčistěte. VAROVÁNÍ: k odmrazení nepoužívejte mechanické přípravky nebo jiné umělé pomocné prostředky, mimo takových, které jsou doporučeny výrobcem. Změna směru otevírání dveří Změnu směru otevírání dveří by měl provádět pouze vyškolený odborný personál. Pro přestavbu jsou potřeba dvě osoby. 1. Podepřete dveře na spodní straně, aby nedošlo k jejich pádu. Čistění Před čistěním přístroj zásadně odstavte z provozu. Vytáhněte síťovou zástrčku nebo aktivujte předřazenou pojistku, resp. ji vyšroubujte. Vnitřní prostor, části vybavení a vnější stěny očistěte vlažnou vodou s nepatrným množstvím mycího prostředku. V žádném případě nepoužívejte čistící prostředky s obsahem písku nebo kyselin, resp. chemická rozpouštědla. Nepracujte s parními čisticími přístroji! Nebezpečí poškození a úrazu. Dbejte na to, aby do elektrických částí a větracích mřížek nevnikla voda na čistění. Chladicí jednotka s výměníkem tepla kovová mřížka na zadní straně přístroje by měla být jednou ročně vyčištěna resp. zbavena prachu. Odtokový otvor v chladicím prostoru pravidelně čistěte tenkou pomůckou, např. vatovou tyčinkou či podobným předmětem. Typový štítek na vnitřní straně přístroje nepoškozujte ani neodstraňujte je důležitý pro zákaznický servis. Jeho odstraněním se zbavujete veškerého práva na záruční opravy. Porucha Následující poruchy můžete odstranit sami kontrolou možných příčin: Přístroj nepracuje, zkontrolujte, zda je přístroj zapnutý je síťová zástrčka správně v zásuvce, je pojistka zásuvky v pořádku. Hluk je příliš velký, zkontrolujte, zda přístroj stojí pevně na zemi, vedle stojící nábytek nebo předměty nevibrují z důvodu běžícího chladicího agregátu. Uvědomte si, že hluku způsobenému průtokem v chladicím okruhu nelze zabránit. Teplota není dostatečně nízká, zkontrolujte instalaci podle odstavce Nastavení teploty, byla nastavena správná hodnota? zda příp. není uloženo příliš velké množství čerstvých potravin; zda Vámi vložený teploměr ukazuje správnou hodnotu. je odvětrávání v pořádku? je místo instalace příliš blízko zdroji tepla? Pokud se nejedná o žádnou shora uvedenou poruchu a vy nemůžete sami poruchu odstranit, obraťte se laskavě na nejbližší autorizovaný ser vis. Sdělte typové označení, servisní a sériové číslo typového štítku. Typový štítek se nachází na levé vnitřní straně. 2. Odstraňte kryt. Nasaďte závěs za rám dveří, protože upevnění závěsu se zajistí do pružinového mechanismu. Pozor: Ložisko dveří má pružinový mechanismus pro samostatné zavírání dveří. Při uvolnění šroubů se úhel závěsu vytočí doleva. Vytočte šrouby. 3. Vytočte šrouby a sejměte úhel závěsu. Dveře odeberte směrem dolů. Otočte dveře o 180 ; dveře není nutné vyzvednout, vyjmou se směrem dozadu. 4. Kryt a pouzdro na vrchní straně dveří přemístěte na protilehlou stranu. Držadlo a záslepku přemístěte na protilehlou stranu. Odstavení z provozu Pokud má být přístroj na delší dobu odstaven z provozu: Přístroj vypněte, vytáhněte síťovou zástrčku nebo aktivujte přeřazené pojistky, resp. je vyšroubujte. Přístroj vyčistěte a nechte otevřené dveře, aby nedošlo k vytvoření zápachu. Přístroj je v souladu s příslušnými bezpečnostními ustanoveními a Směrnicemi 2004/108/EG a 2006/95/EG. 4

5 Pružinový mechanismus a kryt na spodní straně dveří přemístěte na protilehlou stranu. CZ Spodní kryt přemístěte na protilehlou stranu Pokud se pružinový mechanismus přemístí na protilehlou stranu, pak je nutno též vyměnit pružinu. Tím je zajištěna funkčnost samostatného zavíracího mechanismu, kdyby dveře byly opačně. Nasaďte dveře na kolík závěsu a zavřete. Podepřete dveře na spodní straně, aby ne- došlo k jejich pádu. 12. Úhel závěsu nasaďte tak, jak je znázorněno na obrázku a našroubujte jej. 7. Vyměňte stávající pružiny za obrácené pružiny. Obrácené pružiny jsou dodávány s jednotkou. Nachází se v elektrické přihrádce za prostorem displeje. Odstraňte šrouby nahoře na displeji. Posuňte dsiplej nahoru. Vyjměte pružiny z při- hrádky. Uchovejte originální pružiny pro případné budoucí použití ve stejné odkládací přihrádce. 13. Úhel závěsu otočte o 90 proti směru hodinových ručiček a napněte pružiny mechanismu. Našroubujte úhel závěsu. Nasaďte kryt. 8. Nasaďte nové pružiny do již zmíněného závěsu. 9. Displej posuňte směrem nahoru. Kolík závěsu přemístěte na protilehlou stranu. Displej posuňte směrem dolů a našroubujte jej. 5

6 Upozornenia týkajúce sa likvidácie Obalový materiál nie je hračka pre deti hrozí nebezpečenstvo zadusenia fóliou! Odovzdajte obaly na oficiálne zberné miesto. Nepotrebný prístroj: Ešte obsahuje hodnotné materiály a treba ho oddelene dopraviť do zberne netriedeného domového odpadu. V prípade nepotrebných prístrojov treba zaistiť, aby už neboli použiteľné. Vytiahnite sieťovú zástrčku, odpojte napájací kábel a zaistite, aby bola zámka nefunkčná, aby sa do prístroja nemohli zatvoriť deti. Dbajte na to, aby sa na nepotrebnom prístroji pri odvoze nepoškodil obeh chladiva. Údaje o použitom chladiacom prostriedku nájdete na typovom štítku. Likvidácia nepotrebného prístroja sa musí vykonať odborne a náležitým spôsobom podľa platných miestnych predpisov a zákonov. Rozsah použitia prístroja Prístroj je vhodný výhradne na chladenie potravín. V prípade komerčného chladenia potravín je potrebné dbať na príslušné zákonné ustanovenia. Prístroj nie je vhodný na skladovanie a chladenie liekov, krvnej plazmy, laboratórnych preparátov alebo podobných látok a produktov podľa smernice o zdravotníckych pomôckach 2007/47/ ES. Neprípustné použitie prístroja môže viesť k poškodeniu skladovaného tovaru alebo k jeho skazeniu. Okrem toho prístroj nie je vhodný na prevádzku v priestoroch, kde hrozí nebezpečenstvo explózie. Klimatická trieda Prístroj je podľa klimatickej triedy dimenzovaný na prevádzku pri obmedzených teplotách prostredia. Tie by sa nemali prekročiť! Klimatická trieda vášho prístroja je vytlačená na typovom štítku. Klimatická trieda Teplota prostredia SN (4) +10 C až +32 C N (4) +16 C až +32 C ST (5) +16 C až +38 C T (5) +16 C až +43 C Rozmery prístroja Výška: 2000 mm Šírka: 600 mm Hĺbka: 670 mm Bezpečnostné a výstražné upozornenia Aby nedošlo k zraneniu osôb a škodám na majetku, mali by prístroj vybaľovať a umiestňovať dve osoby. V prípade poškodenia prístroja pred jeho pripojením bezodkladne kontaktujte dodávateľa. Aby sa zaistila bezpečná prevádzka, prístroj montujte a pripájajte len podľa údajov v návode na používanie. V prípade poruchy odpojte prístroj od siete. Vytiahnite sieťovú zástrčku alebo uvoľnite poistku, resp. ju vyskrutkujte. Pri odpájaní prístroja od siete neťahajte za napájací kábel, ale za zástrčku. Opravy a zásahy na prístroji dajte vykonať iba v zákazníckom servise, inak používateľovi hrozia vážne nebezpečenstvá. To isté platí aj pre výmenu sieťového vedenia. Uchytenie typu Y: Vyvarujte sa nebezpečenstva tak, že prenecháte výmenu poškodeného elektrického kábla výrobcovi alebo odborníkom. Vo vnútornom priestore prístroja nemanipulujte s otvoreným ohňom alebo zápalnými zdrojmi. Pri transporte a čistení prístroja dbajte na to, aby sa nepoškodil chladiaci okruh. V prípade poškodenia udržujte zápalné zdroje v dostatočnej vzdialenosti a vyvetrajte priestor. Podstavce, priehradky, dvere atď. nepoužívajte ako stupienok alebo opierku. Tento prístroj nie je určený pre osoby (ani deti) s fyzickým, senzorickým alebo mentálnym obmedzením ani pre osoby, ktoré nemajú dostatočné skúsenosti a znalosti okrem prípadov, ak ich osoba, ktorá je zodpovedná za ich bezpečnosť, poučila o používaní prístroja alebo na nich táto osoba spočiatku dozerala. Deti by nemali zostať bez dozoru, aby sa zaistilo, že sa s prístrojom nebudú hrať. Vyvarujte sa dlhodobého kontaktu pokožky so studeným povrchom alebo chladenými/mrazenými potravinami. Môže to viesť k bolestiam, necitlivosti a omrzlinám. Pri dlhšie trvajúcom kontakte s pokožkou použite ochranné prostriedky, napr. rukavice. Nekonzumujte žiadne potraviny, ktoré boli skladované dlhšiu než odporúčanú dobu; mohlo by dôjsť k otrave potravinami. Neskladujte v prístroji explozívne látky alebo spreje s horľavými prísadami, ako je napr. propán, bután, pentán atď. Prípadné unikajúce plyny by sa mohli zapáliť od elektrických súčiastok. Takéto spreje rozoznáte podľa vytlačeného údaja o obsahu alebo symbolu s ohňom. VAROVANIE: Nesmie dôjsť k poškodeniu okruhu s chladivom. VAROVANIE: Vnútri prístroja nepoužívajte žiadne elektrické prístroje. V prípade prístrojov, ktoré je možné zamykať, neuchovávajte kľúčik v blízkosti prístroja ani v dosahu detí. Prístroj je určený na používanie v uzatvorených priestoroch. Nepoužívajte prístroj v prírode alebo v priestoroch s vlhkom či striekajúcou vodou. Špeciálne svietidlá (žiarovky, diódy LED, žiarivky) v prístroji slúžia na osvetlenie jeho vnútorného priestoru a nie sú vhodné na osvetlenie miestností. Prístroj nikdy nepripájajte spoločne s inými prístrojmi prostredníctvom predlžovacieho kábla. Inak môže dôjsť k prehriatiu rozdeľovacej zásuvky. 6

7 Inštalácia Vyvarujte sa miest s priamym slnečným žiarením, priestoru vedľa sporáka, kúrenia a podobných predmetov. Podlaha miesta inštalácie by mala byť vodorovná a rovná. Nerovnosti vyrovnajte nastavovacími nožičkami. Vzdialenosť medzi hornou hranou prístroja a stropom miestnosti musí byť minimálne 30 cm. Dbajte na dobré vetranie a odvetrávanie! Priestor na inštaláciu prístroja musí mať podľa normy EN 378 na 8 g naplneného množstva chladiva R 290 objem 1 m 3, aby v prípade netesnosti okruhu s chladivom nemohla vzniknúť horľavá zmes plynov a vzduchu v miestnosti inštalácie prístroja. Údaj o množstve chladiva nájdete na typovom štítku vnútri prístroja. Prístroj vždy umiestňujte priamo k stene. Pripojenie Druh prúdu (striedavý prúd) a napätie na mieste inštalácie musia súhlasiť s údajmi na typovom štítku. Zásuvka musí byť istená poistkou 10 A alebo vyššej hodnoty, musí byť umiestnená mimo zadnej steny prístroja a musí byť ľahko prístupná. Prístroj zapájajte iba do zásuvky uzemnenej podľa predpisov ochrannými kontaktmi. Zapnutie a vypnutie prístroja Pred uvedením do prevádzky sa odporúča vyčistiť vnútro prístroja (bližšie informácie nájdete v odseku Čistenie). Zapnutie: Zasuňte sieťovú zástrčku prístroj je zapnutý. Vypnutie: Vytiahnite sieťovú zástrčku alebo otočte regulátor teploty na > <. Nastavenie teploty Pomocou mince otočte šípku regulátora teploty do polohy medzi 2 a 7. Poloha 2 = najnižší chladiaci výkon Poloha 7 = najvyšší chladiaci výkon, studený Chladenie Prístroj je vhodný na chladenie rozličných nápojov a potravín. Odkladacie rošty je možné premiestniť podľa výšky fliaš, resp. balení. Vysokopercentný alkohol skladujte iba riadne uzavretý a postavený. Vetracia štrbina vzduchového ventilátora vnútri nesmie byť zakrytá! VAROVANIE: Vetracie otvory prístroja ne smú byť zakryté ani pri vstavaní prístroja. Vnútorné osvetlenie Svetlo pozostáva zo žiarivky a je umiestnené vo vnútornom priestore na pravej strane (BCDv 4312) alebo hore (BCDv4302). Je možné zapnúť ho alebo vypnúť spínačom S. Žiarivky smie vymieňať iba autorizovaný servis alebo vyškolený odborný personál! Osvetlenie displeja Svetelný displej na hornej strane prístroja takisto obsahuje žiarivku. Žiarivky smie vymieňať iba autorizovaný servis alebo vyškolený odborný personál! Bezpečnostná zámka Zámka je vybavená bezpečnostným mechanizmom. Zamknutie prístroja: Stlačte kľúčik v smere 1. Otočte kľúčik o 90. Pri otvorení prístroja je potrebné postupovať v rovnakom poradí. SK Zobrazenie teploty Teplomer je umiestnený na vnútornej stene prístroja vľavo hore. 7

8 Odmrazovanie Chladiaca časť sa odmrazuje automaticky. Pri prevádzke na najnižšom nastavení teplomeru môže aj napriek tomu dôjsť k namrznutiu zadnej steny vnútorného priestoru. Prístroj je potom potrebné odmraziť manuálne. Aby ste mohli odmraziť prístroj, vypnite ho. Vytiahnite sieťovú zástrčku alebo otočte regulátor teploty na 0. Vyberte z prístroja potraviny a uložte ich na chladnom mieste. Dvere prístroja nechajte počas odmrazovania otvorené. Zvyšnú kondenzačnú vodu vysušte textíliou a vyčistite prístroj. VAROVANIE: Na odmrazenie nepoužívajte mechanické prípravky alebo iné umelé pomocné prostriedky okrem takých, ktoré odporúča výrobca. Zmena smeru otvárania dverí Zmenu smeru otvárania dverí by mal vykonávať iba vyškolený odborný personál. Na prestavbu sú potrebné dve osoby. 1. Podoprite dvere na spodnej strane, aby nepadli. Čistenie Pred čistením prístroj zásadne odstavte z prevádzky. Vytiahnite sieťovú zástrčku alebo aktivujte predradenú poistku, resp. ju vyskrutkujte. Vnútorný priestor, časti vybavenia a vonkajšie steny očistite vlažnou vodou s nepatrným množstvom prostriedku na umývanie. V žiadnom prípade nepoužívajte čistiace prostriedky s obsahom piesku alebo kyselín, resp. chemické rozpúšťadlá. Nepracujte s parnými čistiacimi prístrojmi! Hrozí nebezpečenstvo poškodenia a úrazu. Dbajte na to, aby do elektrických častí a vetracích mriežok nevnikla voda na čistenie. Chladiaca jednotka s výmenníkom tepla kovová mriežka na zadnej strane prístroja by sa mala raz ročne vyčistiť, resp. zbaviť prachu. Odtokový otvor v chladiacom priestore pravidelne čistite tenkou pomôckou, napr. vatovou tyčinkou či podobným predmetom. Typový štítok na vnútornej strane prístroja nepoškodzujte ani neodstraňujte je dôležitý pre zákaznícky servis. Jeho odstránením sa zbavujete všetkých práv na záručné opravy. Porucha Nasledujúce poruchy môžete odstrániť sami kontrolou možných príčin: Prístroj nepracuje skontrolujte: či je prístroj zapnutý; či je sieťová zástrčka správne v zásuvke; či je poistka zásuvky v poriadku. Hluk je príliš veľký skontrolujte: či prístroj stojí pevne na zemi; či nevibruje vedľa stojaci nábytok alebo predmety z dôvodu bežiaceho chladiaceho agregátu. Uvedomte si, že hluku spôsobenému prietokom v chladiacom okruhu nie je možné zabrániť. Teplota nie je dostatočne nízka skontrolujte: inštaláciu podľa odseku Nastavenie teploty; bola nastavená správna hodnota? či prípadne nie je uložené príliš veľké množstvo čerstvých potravín; či teplomer, ktorý ste vložili, ukazuje správnu hodnotu; či je odvetrávanie v poriadku; či nie je miesto inštalácie príliš blízko zdroja tepla. Ak nejde o žiadnu z uvedených porúch a vy nemôžete odstrániť poruchu sami, obráťte sa na najbližší autorizovaný servis. Oznámte typové označenie, servisné a sériové číslo typového štítku. Typový štítok sa nachádza na ľavej vnútornej strane. 2. Odstráňte kryt. Nasaďte záves za rám dverí, pretože upevnenie závesu sa zaistí do pružinového mechanizmu. Pozor: Ložisko dverí má pružinový mechanizmus na samostatné zatváranie dverí. Pri uvoľnení skrutiek sa uhol závesu vytočí doľava. Vytočte skrutky. 3. Vytočte skrutky a odoberte uhol závesu. Odoberte dvere smerom dole. Otočte dvere o 180 ; dvere nie je potrebné zdvihnúť, vyberú sa smerom dozadu. 4. Kryt a puzdro na vrchnej strane dverí premiestnite na protiľahlú stranu. Držadlo a záslepku premiestnite na protiľahlú stranu. Odstavenie z prevádzky Ak sa má prístroj na dlhšiu dobu odstaviť z prevádzky: Vypnite prístroj, vytiahnite sieťovú zástrčku alebo aktivujte predradené poistky, resp. ich vyskrutkujte. Vyčistite prístroj a nechajte otvorené dvere, aby nedošlo k tvorbe zápachu. Prístroj je v súlade s príslušnými bezpečnostnými ustanoveniami a smernicami 2004/108/ES a 2006/95/ES. 8

9 Pružinový mechanizmus a kryt na spodnej strane dverí premiestnite na protiľahlú stranu. SK Spodný kryt premiestnite na protiľahlú stranu Ak sa pružinový mechanizmus premiestni na protiľahlú stranu, je potrebné takisto vymeniť pružinu. Tým sa zaistí funkčnosť samostatného zatváracieho mechanizmu, keď by boli dvere opačne. Nasaďte dvere na kolík závesu a zatvorte ich. Podoprite dvere na spodnej strane, aby nepadli. 12. Uhol závesu nasaďte tak, ako je znázornené na obrázku, a naskrutkujte ho. 7. Vymeňte príslušné pružiny za obrátené pružiny. Obrátené pružiny sú súčasťou prístroja. Nachádzajú sa v elektrickej priehradke za priestorom displeja. Odstráňte skrutky hore na displeji. Posuňte displej hore. Vyberte pružiny z priehradky. Uchovajte originálne pružiny na prípadné budúce použitie v rovnakej odkladacej priehradke. 13. Uhol závesu otočte o 90 proti smeru hodinových ručičiek a napnite pružiny mechanizmu. Naskrutkujte uhol závesu. Nasaďte kryt. 8. Nasaďte nové pružiny do závesu. 9. Displej posuňte smerom hore. Kolík závesu premiestnite na protiľahlú stranu. Displej posuňte smerom dole a priskrutkujte ho. 9

10 Mc TREE a.s., Hlavní 238, Lázně Toušeň tel.: , fax: , Mc TREE SR a.s., Račianske mýto 1/D, Bratislava tel.: 02/ , fax: 02/ ,

Návod k použití. Návod na použitie. Mrazáku. Mrazničky 7082 215-00. GGv

Návod k použití. Návod na použitie. Mrazáku. Mrazničky 7082 215-00. GGv Návod k použití Mrazáku Návod na použitie Mrazničky CZ SK 7082 215-00 GGv Pokyny pro likvidaci Obalový materiál nedávejte dětem na hraní hrozí nebezpečí udušení fóliemi! Obal odevzdejte k likvidaci na

Více

Návod k použití. Chladničky pro laboratorní použití 7082 269-00. LKUv 16..

Návod k použití. Chladničky pro laboratorní použití 7082 269-00. LKUv 16.. Návod k použití Chladničky pro laboratorní použití CZ 7082 269-00 LKUv 16.. Pokyny pro likvidaci Obalový materiál nedávejte dětem na hraní hrozí nebezpečí udušení fóliemi! Obal odevzdejte k likvidaci na

Více

Návod k použití. Chladničky 7083 521-00. MKv

Návod k použití. Chladničky 7083 521-00. MKv Návod k použití Chladničky CZ 7083 521-00 MKv Pokyny pro likvidaci Přístroj obsahuje hodnotné materiály a nemá se odkládat společně se směsným domácím odpadem. Likvidace vysloužilého přístroje musí probíhat

Více

Piezo hořák UTPZ225 Piezo horák UTPZ225 NÁVOD K POUŽITÍ

Piezo hořák UTPZ225 Piezo horák UTPZ225 NÁVOD K POUŽITÍ Piezo hořák UTPZ225 Piezo horák UTPZ225 NÁVOD K POUŽITÍ Pečlivě si prosím přečtěte tento návod a seznamte se s tímto zařízením. Dodržujte pokyny pro použití a dávejte pozor na omezení a možná rizika související

Více

Ostřička na řetězy 130001

Ostřička na řetězy 130001 Ostřička na řetězy 130001 CZ: Návod k použití Ostřička na řetězy NG95519 130001 POZOR! Při používáno přístrojů musí být dodržována určitá bezpečnostní opatření, aby se zabránilo zraněním a škodám. Přečtěte

Více

PERFEKTNÍ PLÁTKY - LEHCE A BEZPEČNĚ

PERFEKTNÍ PLÁTKY - LEHCE A BEZPEČNĚ NÁVOD K OBSLUZE Elektrický kráječ Professor CZ-402X PERFEKTNÍ PLÁTKY - LEHCE A BEZPEČNĚ Před prvním použitím přístroje si pozorně přečtěte tento návod k obsluze a poté jej uschovejte pro případ pozdější

Více

Vinotéka GZ 100/RD 100W. Návod k použití

Vinotéka GZ 100/RD 100W. Návod k použití Vinotéka GZ 100/RD 100W 1 Návod k použití Úvod Děkujeme za volbu a koupi vinotéky. Pro správné použití si přečtěte prosím pokyny před instalací a použitím. Abyste zabránili nežádoucímu poškození, odložte

Více

KH 2. Termoventilátor s oscilací. Návod k použití

KH 2. Termoventilátor s oscilací. Návod k použití KH 2 Termoventilátor s oscilací CZ Návod k použití Tento spotřebič není určený pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi, nebo bez dostatečných

Více

CZ / SK VYSAVAČ / VYSÁVAČ NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD NA OBSLUHU RCC-250

CZ / SK VYSAVAČ / VYSÁVAČ NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD NA OBSLUHU RCC-250 CZ / SK NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD NA OBSLUHU VYSAVAČ / VYSÁVAČ RCC-250 PŘEČTĚTE SI A DODRŽUJTE NÁSLEDUJÍCÍ Děkujeme, že jste si pořídili tento vysavač. Před použitím si přečtěte tento návod k obsluze. PREČÍTAJTE

Více

Návod k použití a k instalaci Návod na použitie a inštaláciu D 11A. Plynové vařidlové desky Plynové varné dosky. Modely:

Návod k použití a k instalaci Návod na použitie a inštaláciu D 11A. Plynové vařidlové desky Plynové varné dosky. Modely: Modely: Plynové vařidlové desky Plynové varné dosky 3 FI 4 GLSTX 3 FI 4 GLSX 3 FI 5 GLSTX 3 FI 95 GLSTX Vážený zákazníku, děkujeme Vám a gratulujeme Vám k Vašemu výběru. Tento spotřebič byl vyroben z prvotřídních

Více

SS-989. uživatele navedly k podstatným informacím. Jsou definována následovně: UPOZORNĚNÍ: Nedodržení upozornění může mít za následek vážné zranění

SS-989. uživatele navedly k podstatným informacím. Jsou definována následovně: UPOZORNĚNÍ: Nedodržení upozornění může mít za následek vážné zranění BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ Ke kritickým bodům v tomto návodu jsou přiloženy upozornění a varování, aby SS-989 Horkovzdušná stanice kombinovaná s pájecí stanicí uživatele navedly k podstatným informacím. Jsou

Více

Firma K+B Progres a.s. neručí za škody způsobené nesprávným naistalováním nástěnného držáku a tím způsobené škody na zařízení, případně zdraví.

Firma K+B Progres a.s. neručí za škody způsobené nesprávným naistalováním nástěnného držáku a tím způsobené škody na zařízení, případně zdraví. CZ Maximální nosnost držáku je 15 kg. Namontujte nejdříve nástěnný držák za pomocí hmoždinek a upevňovacích šroubů na stěnu. Upevněte držák na TV pomocí přiložených šroubů. Případně si zabezpečte vhodný

Více

TERMOELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ A CHLADNIČKA GZ-24A

TERMOELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ A CHLADNIČKA GZ-24A TERMOELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ A CHLADNIČKA GZ-24A Návod k obsluze 1 Děkujeme za koupi našeho výrobku. Přečtěte si důkladně tento návod k použití před použitím spotřebiče a postupujte podle pokynů. Odložte si

Více

Návod k obsluze. Vinotéka JC-85GME JC-125GME JC-165GME

Návod k obsluze. Vinotéka JC-85GME JC-125GME JC-165GME Návod k obsluze Vinotéka JC-85GME JC-125GME JC-165GME CZ SK Český Vinotéka Obsah Bezpečnostní opatření Popis vinotéky Instalace vinotéky Vybalení Instalace Zajištění správné cirkulace vzduchu Požadavky

Více

Ultrazvukový. čistič PRO'SKIT SS - 803 F

Ultrazvukový. čistič PRO'SKIT SS - 803 F Ultrazvukový čistič PRO'SKIT SS - 803 F Ultrazvukový čistič Děkujeme, že jste zakoupili tento ultrazvukový čistič. Dříve, než začnete s přístrojem pracovat, prostudujte pečivě návod k použití. Návod uložte

Více

Návod k používání Návod k používaniu

Návod k používání Návod k používaniu Návod k používání Návod k používaniu ASV 12 EA ASV 14 EA Varování: před použitím nástroje si prosím pozorně přečtěte následující instrukce Varovanie: pred použitím nástroja si prosím pozorne prečítajte

Více

Vakuová balička potravin VK6

Vakuová balička potravin VK6 Vakuová balička potravin VK6 CZ 1 Návod k použití Vakuové uzavření Pokrmy se rychle kazí vlivem kyslíku, světla a teploty nad 0 C. Uskladnění pokrmu v chladničce prodlužuje jejich životnost. Výhody vakuového

Více

Instalace konzoly mikrovlnné trouby

Instalace konzoly mikrovlnné trouby Instalace konzoly mikrovlnné trouby Upozornění 1. Abyste zajistili stabilitu měla by být mikrovlnná trouba pevně připevněna zadním panelem zařízení ke skříňce, která bude použita pro instalaci mikrovlnné

Více

VG 200 Stolní gril. Návod k použití

VG 200 Stolní gril. Návod k použití VG 200 Stolní gril CZ Návod k použití Všeobecné Tento spotřebič je určený pro soukromé použití, nikoliv na komerční účely. Přečtěte si tento návod pozorně před použitím a odložte si jej na bezpečném místě.

Více

Horkovzdušná pistole série SS-621

Horkovzdušná pistole série SS-621 Horkovzdušná pistole série SS-621 Specifikace Model Nastavení Proudění vzduchu Teplota ( C) Typ konektoru SS-621B I 200L/min 100 C~400 C SS-621H I 200L/min 100 C~400 C Pravidla bezpečnosti Před použitím

Více

Bajonetový adaptér Adaptér pre upevnenie objektívu

Bajonetový adaptér Adaptér pre upevnenie objektívu 4-185-204-02(1) Bajonetový adaptér Adaptér pre upevnenie objektívu CZ SK Návod k obsluze Návod na použitie LA-EA1 2010 Sony Corporation Vytištěno v České republice 4-185-204-02(1) Bajonetový adaptér CZ

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE A DOPORUČENÍ DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE, POKYNY A DOPORUČENIA

DŮLEŽITÉ INFORMACE A DOPORUČENÍ DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE, POKYNY A DOPORUČENIA Vážený zákazníku, zakoupil jste si výrobek z naší nové řady elektrických odsavačů par CLASSIC. Je naším přáním, aby Vám náš výrobek dobře sloužil. Doporučujeme Vám prostudovat tento návod a výrobek obsluhovat

Více

Ventilátor Ventilátor

Ventilátor Ventilátor Ventilátor Ventilátor AR5B30 CZ SK 1 Návod k použití Návod na obsluhu Tento spotřebič smí používat děti od 8 let a starší a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo bez

Více

BEZOLEJOVÝ KOMPRESOR 130011 NÁVOD K POUŽITÍ. Před uvedením přístroje do provozu si přečtěte tento návod a seznamte se s jeho správnou obsluhou.

BEZOLEJOVÝ KOMPRESOR 130011 NÁVOD K POUŽITÍ. Před uvedením přístroje do provozu si přečtěte tento návod a seznamte se s jeho správnou obsluhou. CZ BEZOLEJOVÝ KOMPRESOR 130011 NÁVOD K POUŽITÍ Před uvedením přístroje do provozu si přečtěte tento návod a seznamte se s jeho správnou obsluhou. ÚVOD Tento přístroj je vhodný k plnění pneumatik automobilů,

Více

Série EM588, Série EM589 Digitální teploměr

Série EM588, Série EM589 Digitální teploměr Před použitím si pečlivě přečtěte tento manuál. Série EM588, Série EM589 Digitální teploměr Úvod Teploměry sérii EM588 a EM589 jsou mikroprocesorem řízené digitální teploměry. Jsou přesné a snadno se ovládají.

Více

PROTECOR. AUTOMATICKÁ SVÁŘECÍ KUKLA Pro sváření a broušení AUTOMATICKÁ ZVÁRACIA KUKLA Pre zváranie a brúsenie 10.55-P600E-C

PROTECOR. AUTOMATICKÁ SVÁŘECÍ KUKLA Pro sváření a broušení AUTOMATICKÁ ZVÁRACIA KUKLA Pre zváranie a brúsenie 10.55-P600E-C AUTOMATICKÁ SVÁŘECÍ KUKLA Pro sváření a broušení AUTOMATICKÁ ZVÁRACIA KUKLA Pre zváranie a brúsenie PROTECOR 10.55-P600E-C CZ Původní návod k automatické samostmívací svářečské kukle 10.55-P600E-C. Děkujeme

Více

NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023

NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023 NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023 Distributor: Steen QOS s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary Distributor v SR: Sharks Slovakia s.r.o., Športová 198/61, Hozelec (CZ) PLASTOVÝ OBAL ODSTRAŇTE Z DOSAHU DĚTÍ, HROZÍ NEBEZPEČÍ

Více

Ampermetr klešťový EM264

Ampermetr klešťový EM264 Ampermetr klešťový EM264 Úvod Tento AC/DC ampérmetr je založen na technologii Hallova jevu a je navržen, aby byl použit ve spojení s multimetrem pro měření AC a DC proudu. Zapojení baterie VAROVÁNÍ - Abyste

Více

BEZOLEJOVÝ KOMPRESOR 130011. Návod k použití

BEZOLEJOVÝ KOMPRESOR 130011. Návod k použití CZ BEZOLEJOVÝ KOMPRESOR 130011 Návod k použití Před uvedením přístroje do provozu si přečtěte tento návod a seznamte se s jeho správnou obsluhou. Výrobce neručí za vady vzniklé při používání produktu k

Více

bruska pilových řetězů 85W

bruska pilových řetězů 85W bruska pilových řetězů 85W 51 01-BPR-108-85 Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky PROTECO. CZ!!! Dříve než uvedete přístroj do provozu, pročtěte si prosím pečlivě tento návod k obsluze!!! A.V.

Více

Dvoupásmový reproduktor

Dvoupásmový reproduktor 4-441-108-11(1) IGJ3 Dvoupásmový reproduktor Montážní návod 2-pásmový reproduktor Návod na použitie a montáž XS-GT6928F 2012 Sony Corporation 4-441-108-11(1) Dvoupásmový reproduktor Montážní návod XS-GT6928F

Více

Diamantový elektrický ostřič nožů DAMASTER Z1001. Napájení: 100-240 VAC, 50/60 Hz. strana 1

Diamantový elektrický ostřič nožů DAMASTER Z1001. Napájení: 100-240 VAC, 50/60 Hz. strana 1 Diamantový elektrický ostřič nožů DAMASTER Z1001 Napájení: 100-240 VAC, 50/60 Hz strana 1 - Před prvním použitím si pečlivě přečtěte Návod k použití a uschovejte jej pro pozdější potřebu. - Diamantový

Více

CZ: AUTOMATICKÁ SAMOSTMÍVACÍ SVÁŘECÍ KUKLA

CZ: AUTOMATICKÁ SAMOSTMÍVACÍ SVÁŘECÍ KUKLA CZ: AUTOMATICKÁ SAMOSTMÍVACÍ SVÁŘECÍ KUKLA bateriová (2x AAA) ASK200 CERTIFIKOVÁNO Filtr: 4/9-13 Prokop 1/2/3 379 CE Kukla: Prokop 175 CE Krycí štítky: Prokop 1 S CE, Prokop CE Návod pro uživatele. Úvod:

Více

Polyfúzní svářečka plastů TUSON POLY 01

Polyfúzní svářečka plastů TUSON POLY 01 Polyfúzní svářečka plastů TUSON POLY 01 Návod k použití Osvědčení o jakosti a užitných vlastnostech výrobku: TUSON POLY01 polyfúzní svářečka plastů A- Způsob použití: Tento výrobek je určen k ohřívání

Více

PÍSKOVÁ FILTRACE JL29P423NG

PÍSKOVÁ FILTRACE JL29P423NG CZ PÍSKOVÁ FILTRACE JL29P423NG NÁVOD K POUŽITÍ 1 Model Napětí Max. provozní tlak Efektivní filtrační plocha TECHNICKÉ PARAMETRY JL29P423NG 220-240 V 1bar (15psi) 0.05m² (0.57ft²) Max. průtok vody 800 gal

Více

Návod k použití a montáži Stojatá chladnička

Návod k použití a montáži Stojatá chladnička Návod k použití a montáži Stojatá chladnička 7084006-00 SKes/Sk/K/Kes 36...42... 6 Celkový pohled na přístroj Obsah 1 Celkový pohled na přístroj... 2 1.1 Oblast použití přístroje... 2 1.2 Shoda... 2 1.3

Více

Bruska dvoukotoučová Sharks SH 150W INSTRUKČNÍ MANUÁL. Obj.číslo SHK 260

Bruska dvoukotoučová Sharks SH 150W INSTRUKČNÍ MANUÁL. Obj.číslo SHK 260 Bruska dvoukotoučová Sharks SH 150W INSTRUKČNÍ MANUÁL Obj.číslo SHK 260 Distributor:Steen QOS s.r.o.,. Bor. Č.p. 3, Karlovy Vary Distributor do SR Sharks Slovakia s.r.o., Seňa 162, Seňa (CZ) PLASTOVÝ OBAL

Více

Kombinovaná chladnička s mrazničkou

Kombinovaná chladnička s mrazničkou Kombinovaná chladnička s mrazničkou Modely: FC - 37 LA FC - 37 XLA FC - 39 LAM FC - 39 XLAM FX - 39 XLA FC - 39 A FC - 39 LA 3FC - 37 LA/LAX 3FC - 39 LA/LAX CH 24C Návod k obsluze a instalaci Návod na

Více

KOMPRESOROVÁ VINOTÉKA GZ-51

KOMPRESOROVÁ VINOTÉKA GZ-51 KOMPRESOROVÁ VINOTÉKA GZ-51 Návod k obsluze Návod na obsluhu 1 Tento návod obsahuje důležité informace včetně bezpečnostních a instalačních pokynů spotřebiče. Přečtěte si jej prosím pozorně před použitím

Více

Návod na obsluhu a údržbu Nabíječka baterií Sharks START SH6016 Obj. číslo SHK419

Návod na obsluhu a údržbu Nabíječka baterií Sharks START SH6016 Obj. číslo SHK419 Návod na obsluhu a údržbu Nabíječka baterií Sharks START SH6016 Obj. číslo SHK419 Distributor: Steen QOS, s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary Distributor do SR: Sharks Slovakia, s.r.o., Športová 198/61, Hozelec

Více

EFR 6041 X ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE ODSÁVAČ PÁR NÁVOD NA OBSLUHU

EFR 6041 X ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE ODSÁVAČ PÁR NÁVOD NA OBSLUHU EFR 6041 X ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE ODSÁVAČ PÁR NÁVOD NA OBSLUHU CZ SK Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod

Více

HOŘÁK NA PROPAN-BUTAN (souprava) HORÁK NA PROPAN-BUTAN (súprava) UTPB600 NÁVOD K POUŽITÍ

HOŘÁK NA PROPAN-BUTAN (souprava) HORÁK NA PROPAN-BUTAN (súprava) UTPB600 NÁVOD K POUŽITÍ HOŘÁK NA PROPAN-BUTAN (souprava) HORÁK NA PROPAN-BUTAN (súprava) UTPB600 NÁVOD K POUŽITÍ Pečlivě si prosím přečtěte tento návod a seznamte se s tímto zařízením. Dodržujte pokyny pro použití a dávejte pozor

Více

SECURITY. Instalační manuál CZ P13. www.iget.eu SUPPORT: http://www.iget.eu/helpdesk

SECURITY. Instalační manuál CZ P13. www.iget.eu SUPPORT: http://www.iget.eu/helpdesk SECURITY Instalační manuál CZ P13 www.iget.eu SUPPORT: http://www.iget.eu/helpdesk Bezpečnostní opatření 1. Nepokládejte žádné těžké nebo ostré předměty na zařízení. 2. Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu

Více

EFT 6025 X ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE ODSÁVAČ PÁR NÁVOD NA OBSLUHU

EFT 6025 X ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE ODSÁVAČ PÁR NÁVOD NA OBSLUHU EFT 6025 X ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE ODSÁVAČ PÁR NÁVOD NA OBSLUHU CZ SK Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod

Více

Elektronická myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze. Model: 1LF-019*

Elektronická myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze. Model: 1LF-019* MC 13 Elektronická myčka nádobí Model: 1LF-011* 1LF-013* 1LF-015* 1LF-017* 1LF-019* 1LF-020* Návod k instalaci a obsluze OBSAH Instalace a montáž.................................... 4 Použití myčky - několik

Více

ERB 21810 WA+ CHLADNIČKA NÁVOD K OBSLUZE CHLADNIČKA NÁVOD NA OBSLUHU HLADNJAK UPUTE ZA UPORABU

ERB 21810 WA+ CHLADNIČKA NÁVOD K OBSLUZE CHLADNIČKA NÁVOD NA OBSLUHU HLADNJAK UPUTE ZA UPORABU ERB 21810 WA+ CHLADNIČKA NÁVOD K OBSLUZE CHLADNIČKA NÁVOD NA OBSLUHU HLADNJAK UPUTE ZA UPORABU CZ SK HR Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou

Více

Návod k použití 7082822-01. Svislá chladnička s mrazákem K 2330/2734... 1

Návod k použití 7082822-01. Svislá chladnička s mrazákem K 2330/2734... 1 Návod k použití Svislá chladnička s mrazákem 290914 7082822-01 K 2330/2734... 1 Celkový pohled na přístroj Obsah 1 Celkový pohled na přístroj... 2 1.1 Přehled spotřebiče a vybavení... 2 1.2 Oblast použití

Více

FLORE - WC BĚLICÍ GEL

FLORE - WC BĚLICÍ GEL CHEMOTEX Děčín a. s. Děčín XXXII Boletice nad Labem 63 407 11 Děčín Czech Republic Tel: +420-412-709 222 Fax: +420-412-547 200 E-mail: chemotex@chemotex.cz www.chemotex.cz FLORE - WC BĚLICÍ GEL TECHNICKÝ

Více

AUDIO SYSTEM OWNER S MANUAL

AUDIO SYSTEM OWNER S MANUAL AUDIO SYSTEM OWNER S MANUAL ÚVOD Náš zvukový systém TuneUps firmy Skullcandy nabízí skvělý stereo zvuk s paralelním tlačítkem ztišení pro rychlé, jednoduché ovládání zvuku, když to potřebujete. Systém

Více

ERB 21792 WA++ CHLADNIČKA NÁVOD K OBSLUZE CHLADNIČKA NÁVOD NA OBSLUHU

ERB 21792 WA++ CHLADNIČKA NÁVOD K OBSLUZE CHLADNIČKA NÁVOD NA OBSLUHU ERB 21792 WA++ CHLADNIČKA NÁVOD K OBSLUZE CHLADNIČKA NÁVOD NA OBSLUHU CZ SK Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy.

Více

Vaše uživatelský manuál LIEBHERR GP 3513 COMFORT http://cs.yourpdfguides.com/dref/5314853

Vaše uživatelský manuál LIEBHERR GP 3513 COMFORT http://cs.yourpdfguides.com/dref/5314853 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro LIEBHERR GP 3513 COMFORT. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se LIEBHERR GP 3513

Více

Elektrický drtič YT5452 NÁVOD K POUŽITÍ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY. Překlad originálního návodu k použití

Elektrický drtič YT5452 NÁVOD K POUŽITÍ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY. Překlad originálního návodu k použití Elektrický drtič YT5452 NÁVOD K POUŽITÍ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Překlad originálního návodu k použití 2 Tento návod uchovejte pro další použití. 3 4 5 6 (CZ) Drtič ÚVOD Tento přístroj není určen k profesionálnímu

Více

BEZPEČNOSTNÍ DOPORUČENÍ

BEZPEČNOSTNÍ DOPORUČENÍ BEZPEČNOSTNÍ DOPORUČENÍ Pro zajištění vaší bezpečnosti toto zařízení odpovídá příslušným normám a nařízením (směrnice o nízkém napětí, elektromagnetické kompatibilitě, životním prostředí, atd.). 1. PODMÍNKY

Více

NÁVOD K POUŽITÍ PONORNÉ ČERPADLO NA VODU 130010. PONORNÉ ČERPADLO NA VODU NÁVOD NA POUŽITIE str. 6 8

NÁVOD K POUŽITÍ PONORNÉ ČERPADLO NA VODU 130010. PONORNÉ ČERPADLO NA VODU NÁVOD NA POUŽITIE str. 6 8 CZ PONORNÉ ČERPADLO NA VODU 130010 NÁVOD K POUŽITÍ Pečlivě si prosím přečtěte tento návod a seznamte se s tímto zařízením. Dodržujte pokyny pro použití a dávejte pozor na omezení a možná rizika související

Více

Návod k použití Mmrazící truhla 7080 077-00 GTP 26 705

Návod k použití Mmrazící truhla 7080 077-00 GTP 26 705 Návod k použití Mmrazící truhla 7080 077-00 GTP 26 705 Pokyn pro likvidaci Balení je vyrobeno z recyklovatelného materiálu. - vlnitá lepenka/lepenka - formované díly z pìnového polystyrénu - fólie z polyetylénu

Více

Návod k použití. Chladničky pro komerční použití 7084 733-01. BCDv 4302/4312/4313

Návod k použití. Chladničky pro komerční použití 7084 733-01. BCDv 4302/4312/4313 Návod k použití Chladničky pro komerční použití CZ 7084 733-01 BCDv 4302/4312/4313 Pokyny pro likvidaci Obalový materiál nedávejte dětem na hraní hrozí nebezpečí udušení fóliemi! Obal odevzdejte k likvidaci

Více

INSTRUKCE PRO UŽIVATELE/ INŠTRUKCIE PRE UŽÍVATEĽA MAGNETICKÝ ROTOPED DUO

INSTRUKCE PRO UŽIVATELE/ INŠTRUKCIE PRE UŽÍVATEĽA MAGNETICKÝ ROTOPED DUO INSTRUKCE PRO UŽIVATELE/ INŠTRUKCIE PRE UŽÍVATEĽA MAGNETICKÝ ROTOPED DUO SERVIS A NÁHRADNÍ DÍLY ZAJIŠŤUJE DODAVATEL/ SERVIS A NÁHRADNÉ DIELY ZABEZPEČUJE DODAVATEĽ SEVEN SPORT s. r. o., Dělnická 957, 749

Více

Původní návod k použití Preklad pôvodného návodu na použitie Az eredeti használati utasítás fordítása

Původní návod k použití Preklad pôvodného návodu na použitie Az eredeti használati utasítás fordítása 00 Úhlová bruska / Úhlová brúska / Sarokcsiszoló / Původní návod k použití Preklad pôvodného návodu na použitie Az eredeti használati utasítás fordítása Úvod Vážený zákazníku, děkujeme za důvěru, kterou

Více

Záruční list NÁVOD K OBSLUZE. Vysokotlaká myčka PPW 200. obj. číslo / product No.: 8315. Vysokotlakový čistič PPW 200. Záručný list.

Záruční list NÁVOD K OBSLUZE. Vysokotlaká myčka PPW 200. obj. číslo / product No.: 8315. Vysokotlakový čistič PPW 200. Záručný list. Záruční list NÁVOD K OBSLUZE Výrobek / Výrobok Typ / Serie Razítko / Pečiatka a podpis Datum / Dátum Číslo zakázky / Číslo objednávky Razítko / Pečiatka Číslo zakázky / Číslo objednávky Razítko / Pečiatka

Více

NÁVOD. Ultrazvukový zvlhčovač vzduchu Professor Z70

NÁVOD. Ultrazvukový zvlhčovač vzduchu Professor Z70 NÁVOD Ultrazvukový zvlhčovač vzduchu Professor Z70 Dodržujte základní zásady bezpečnosti : přečtěte si pozorně tento návod i bezpečnostní pokyny. Dodržujte všechny provozní a bezpečnostní pokyny. Návod

Více

Návod k použití KS 33VVW30

Návod k použití KS 33VVW30 KS 33VVW30 Návod k použití KS 33VVW30 Q4ACZM2274 1 Obsah Bezpečnostní a výstražné pokyny...3 Pokyny k likvidaci...4 Rozsah dodávky...5 Dbejte na teplotu místnosti a větrání...5 Připojení spotřebiče...6

Více

QUATRO CANAL HYBRID Montážní pokyny / Montážne pokyny

QUATRO CANAL HYBRID Montážní pokyny / Montážne pokyny QUATRO CANAL HYBRID Montážní pokyny / Montážne pokyny Před instalací si prosím pečlivě prostudujte montážní návod. Pred inštaláciou si prosím dôkladne preštudujte montážne pokyny. Všeobecné informace /

Více

Elektrická trouba. Návod k obsluze Návod na obsluhu

Elektrická trouba. Návod k obsluze Návod na obsluhu Elektrická trouba CZ SK 1 Návod k obsluze Návod na obsluhu Elektrická trouba Přečtěte si pozorně tento návod. Na zakoupený spotřebič se vztahuje 2letá záruka na výrobní vady vzniklé při obsluze spotřebiče

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Digitální osobní váha Professor DV1507X

NÁVOD K POUŽITÍ. Digitální osobní váha Professor DV1507X NÁVOD K POUŽITÍ Digitální osobní váha Professor DV1507X Vaše nová osobní elektronická váha byla navržena tak, abyste měli přesný přehled o Vašich hmotnostních přírůstcích či úbytcích v průběhu času. Při

Více

Bruska univerzální 51.01-BU-65

Bruska univerzální 51.01-BU-65 Bruska univerzální 51.01-BU-65 Svěrák Vrták Vodítko ve tvaru V AZ-SATELIT s.r.o. 2 Zářezy k broušení nožů Zářezy k broušení nůžek Ochrana rukou Magnet Rukojeť pro nastavení úhlu Distanční kus AZ-SATELIT

Více

Sklokeramické varné desky Sklokeramické varné dosky DOMINO. Návod k obsluze a istalaci Návod na obsluhu a inštaláciu

Sklokeramické varné desky Sklokeramické varné dosky DOMINO. Návod k obsluze a istalaci Návod na obsluhu a inštaláciu Sklokeramické varné desky Sklokeramické varné dosky DOMINO Návod k obsluze a istalaci Návod na obsluhu a inštaláciu D 12 Obsah Vážený zákazníku Děkujeme Vám a blahopřejeme, že jste si vybral právě náš

Více

Úhlová bruska / CZ Uhlová brúska / SK Sarokcsiszoló / HU

Úhlová bruska / CZ Uhlová brúska / SK Sarokcsiszoló / HU EXTOL 403124 Úhlová bruska / CZ Uhlová brúska / SK Sarokcsiszoló / HU Původní návod k použití Preklad pôvodného návodu na použitie Az eredeti felhasználói kézikönyv fordítása Úvod Vážený zákazníku, děkujeme

Více

Návod k použití a montáži Kombinace chladnička-mraznička, integrovatelná, spřažené dveře

Návod k použití a montáži Kombinace chladnička-mraznička, integrovatelná, spřažené dveře Návod k použití a montáži Kombinace chladnička-mraznička, integrovatelná, spřažené dveře 280410 7084374-02 ICS... 3 Celkový pohled na přístroj Obsah 1 Celkový pohled na přístroj... 2 1.1 Přehled přístrojů

Více

seznam dílù WIND CBP zobrazení dílù 1:1 náøadí rozmìr èíslo dílu kusy samojistící matice M8 samojistící matice M6 podložka M6 podložka podložka M8

seznam dílù WIND CBP zobrazení dílù 1:1 náøadí rozmìr èíslo dílu kusy samojistící matice M8 samojistící matice M6 podložka M6 podložka podložka M8 seznam dílù 1/7 zobrazení dílù 1:1 náøadí rozmìr èíslo dílu kusy samojistící matice M8 samojistící matice M6 podložka M6 podložka podložka M8 orientaèní mìøítko plastová podložka M10 zobrazení WIND CBP

Více

Návod k použití KSV 29VW30

Návod k použití KSV 29VW30 KSV 29VW30 Návod k použití KSV 29VW30 Q4ACZM2272 1 Obsah Bezpečnostní a výstražné pokyny...3 Pokyny pro likvidaci...5 Rozsah dodávky...5 Dbejte na pokojovou teplotu a větrání...6 Připojení spotřebiče...6

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ. Vlasová žehlička CZ-305

NÁVOD NA POUŽITÍ. Vlasová žehlička CZ-305 NÁVOD NA POUŽITÍ Vlasová žehlička CZ-305 strana 1 Důležitá bezpečnostní upozornění 1. Před uvedením tohoto spotřebiče do provozu si pečlivě přečtěte návod k použití včetně bezpečnostních upozornění a vyobrazení

Více

ŠICÍ STROJ ŠIJACÍ STROJ AEG 8380. Návod k obsluze Návod na obsluhu

ŠICÍ STROJ ŠIJACÍ STROJ AEG 8380. Návod k obsluze Návod na obsluhu ŠICÍ STROJ ŠIJACÍ STROJ AEG 8380 Návod k obsluze Návod na obsluhu 1 Vážený zákazníku! Srdečně blahopřejeme k zakoupení Vašeho šicího stroje. Získali jste kvalitní výrobek, který byl vyroben s maximální

Více

CHLADNIČKA S MRAZICÍM BOXEM

CHLADNIČKA S MRAZICÍM BOXEM Perfekt Snaige CHLADNIČKA S MRAZICÍM BOXEM R 130 NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE Vážený zákazníku, Jsme potěšeni tím, že jste se rozhodl vybrat si náš výrobek. Děkujeme za provedený nákup. Při přípravě ledničky

Více

/CZ/ Nástěnné hodiny Jumbo, řízené rádiovým signálem obj. č. 113959

/CZ/ Nástěnné hodiny Jumbo, řízené rádiovým signálem obj. č. 113959 /CZ/ Nástěnné hodiny Jumbo, řízené rádiovým signálem obj. č. 113959 Návod na použití Děkujeme, ţe jste si vybrali tento Hama výrobek. Před prvním pouţitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod k pouţití

Více

Návod na obsluhu a údržbu Nabíječka baterií Sharks SH 631 Obj. číslo SHK386

Návod na obsluhu a údržbu Nabíječka baterií Sharks SH 631 Obj. číslo SHK386 Návod na obsluhu a údržbu Nabíječka baterií Sharks SH 631 Obj. číslo SHK386 Distributor: Steen QOS, s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary Distributor do SR: Sharks Slovakia, s.r.o., Športová 198/61, Hozelec PLASTOVÝ

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Pečicí trouba Professor PT-382X

NÁVOD K OBSLUZE. Pečicí trouba Professor PT-382X Pečicí trouba Professor PT-382X NÁVOD K OBSLUZE ČESKY Před prvním použitím Vaší pečicí trouby Professor si pozorně přečtěte tento návod k obsluze a poté jej uschovejte pro případ pozdější potřeby. Pečicí

Více

Návod k použití Stolní chladnička

Návod k použití Stolní chladnička Návod k použití Stolní chladnička 121212 7082838-00 TP1764/TP1760... 6 Celkový pohled na přístroj Obsah 1 Celkový pohled na přístroj... 2 1.1 Přehled spotřebiče a vybavení... 2 1.2 Oblast použití přístroje...

Více

AE4H90i BISCUIT JOINER 900W 8-12 13-17. CZ FRÉZKA NA LAMELY - Návod k použití 3-7. H PARKETTA ÖSSZEILLESZTŐ - Kezelési utasítas

AE4H90i BISCUIT JOINER 900W 8-12 13-17. CZ FRÉZKA NA LAMELY - Návod k použití 3-7. H PARKETTA ÖSSZEILLESZTŐ - Kezelési utasítas AE4H90i BISCUIT JOINER 900W CZ FRÉZKA NA LAMELY - Návod k použití 3-7 SK FRÉZKA NA LAMELY - Návod na použitie 8-12 H PARKETTA ÖSSZEILLESZTŐ - Kezelési utasítas 13-17 RO FREZA CU LAMELE - Instructiuni de

Více

Návod k použití. Vestavné výsuvné chladničky 7085066-00 UIK1550/ UIK1510... 3

Návod k použití. Vestavné výsuvné chladničky 7085066-00 UIK1550/ UIK1510... 3 Návod k použití Vestavné výsuvné chladničky CZ 020511 7085066-00 UIK1550/ UIK1510... 3 Obsah 1 Popis spotřebiče... 2 1.1 Popis spotřebiče a vybavení... 2 1.2 Vhodné použití spotřebiče... 2 1.3 Shoda...

Více

CZ EL. ZAHRADNÍ NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT - Návod k obsluze 3-7 SK EL. ZÁHRADNÉ NOŽNICE NA ŽIVÝ PLOT. H ELEKTROMOS SÖVÉNYVÁGÓ - Kezelési utasítas

CZ EL. ZAHRADNÍ NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT - Návod k obsluze 3-7 SK EL. ZÁHRADNÉ NOŽNICE NA ŽIVÝ PLOT. H ELEKTROMOS SÖVÉNYVÁGÓ - Kezelési utasítas AE9K45 HEDGE TRIMMER 500W CZ EL. ZAHRADNÍ NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT - Návod k obsluze 3-7 SK EL. ZÁHRADNÉ NOŽNICE NA ŽIVÝ PLOT - Návod na obsluhu 8-12 H ELEKTROMOS SÖVÉNYVÁGÓ - Kezelési utasítas 13-17 RO APARAT

Více

SVÁŘECÍ STROJ PRO SVÁŘENÍ V OCHRANNÉ ATMOSFÉŘE SV190-R NÁVOD K POUŽITÍ

SVÁŘECÍ STROJ PRO SVÁŘENÍ V OCHRANNÉ ATMOSFÉŘE SV190-R NÁVOD K POUŽITÍ CZ str. 2 6 SVÁŘECÍ STROJ PRO SVÁŘENÍ V OCHRANNÉ ATMOSFÉŘE SV190-R NÁVOD K POUŽITÍ Před uvedením přístroje do provozu si přečtěte tento návod a seznamte se s jeho správnou obsluhou. ÚVOD Děkujeme za zakoupení

Více

ČESKY Všeobecně Svářecí poloautomat sváří všechny uhlíkové oceli bez ochranné atmosféry.

ČESKY Všeobecně Svářecí poloautomat sváří všechny uhlíkové oceli bez ochranné atmosféry. ČESKY Všeobecně Svářecí poloautomat sváří všechny uhlíkové oceli bez ochranné atmosféry. Technologické možnosti stroje zabezpečuje elektronické řízení ovládání posuvu a přepínač pro zvolení dvou proudových

Více

Zastřihovač chloupků Návod k obsluze. Zastrihovač chĺpkov Návod NA obsluhu

Zastřihovač chloupků Návod k obsluze. Zastrihovač chĺpkov Návod NA obsluhu Zastřihovač chloupků Návod k obsluze Zastrihovač chĺpkov Návod NA obsluhu 3-5 6-8 Zastřihovač chloupků VAL000092327 CZ Návod k obsluze Přečtěte si podrobně tento návod k obsluze, zahrnuje důležité informace

Více

Chladnička. Professor BC47. Informace pro instalaci, používání a údržbu

Chladnička. Professor BC47. Informace pro instalaci, používání a údržbu Chladnička Professor BC47 Informace pro instalaci, používání a údržbu ČESKY Před instalací a prvním použitím si pozorně přečtěte tento návod k použití i další instrukce a upozornění. Uschovejte pro pozdější

Více

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-115

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-115 Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-115 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze, tak jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD ATHOS

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD ATHOS 763 64 Spytihněv č.p. 576, okres Zlín tel.:+420 577 110 311, fax:+420 577 110 315 teiko@teiko.cz; www.teiko.cz zelená linka 800 100 050 STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD ATHOS SPRCHOVÝ

Více

VII. Způsob práce a bezpečnostní pokyny pro práci s bruskou. VI. Zapnutí/Vypnutí

VII. Způsob práce a bezpečnostní pokyny pro práci s bruskou. VI. Zapnutí/Vypnutí Obr.7 Instalace ohebného nástavce Použití ohebného nástavce umožňuje provádět jemné precizní páce při opracování drobných předmětů. 1. Před prvním použitím ohebného nástavce bývá obvykle zapotřebí kleštěmi

Více

cybex-online.com/iris cybex-online.com/balios

cybex-online.com/iris cybex-online.com/balios Iris M-air Balios M cybex-online.com/iris cybex-online.com/balios 1 2 EN DE FR ES PT IT NL PL CZ SK SI HU SE NO FI DK HE 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96 102 108 114 120 126 3 2 3 4 4 5 6 5 7 8 2x 5x

Více

Kabelový vyhledávač s tónovým generátorem VELLEMAN VTTEST11N

Kabelový vyhledávač s tónovým generátorem VELLEMAN VTTEST11N Kabelový vyhledávač s tónovým generátorem VELLEMAN VTTEST11N 1. Úvod Pro všechny obyvatele Evropské unie. Důležité informace o tomto výrobku, týkající se životního prostředí. Tento symbol na výrobku nebo

Více

12/20 TUN. Hydraulický ruční sloupkový zvedák TRQ12002S, TRQ20002S

12/20 TUN. Hydraulický ruční sloupkový zvedák TRQ12002S, TRQ20002S 12/20 TUN Hydraulický ruční sloupkový zvedák TRQ12002S, TRQ20002S &6 I &t -:! / &5-t &4 &J :St- 7-52 -47 Díl č. Popis ks Díl č. Popis ks 1 čerpadlo pumpy 1 39 0-kroužek 1 2 Y- těsnění 1 40 pojistná pružina

Více

Detektor 4 v 1 TS530

Detektor 4 v 1 TS530 Před použitím si pečlivě přečtěte tento manuál. Detektor 4 v 1 TS530 Úvod Tato jednotka je pokročílým detekčním zařízením. Může detekovat kov, AC napětí a dřevo. Navíc v sobě má svinovací metr. Lze ji

Více

Odsavač par Typ: OR W (bílý, sklo)

Odsavač par Typ: OR W (bílý, sklo) Odsavač par Typ: OR W (bílý, sklo) Návod k použití 1 2 VYSOKÉ NAPĚTÍ Nesnímejte kryty! Uvnitř je vysoké napětí 3 4 5 Důrazně dodržujte pokyny v návodu k použití. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za případné

Více

Návod k použití Kombinace chladnička-mraznička

Návod k použití Kombinace chladnička-mraznička Návod k použití Kombinace chladnička-mraznička 280809 7084378-03 CN(es)... 3 Celkový pohled na přístroj Obsah 1 Celkový pohled na přístroj... 2 1.1 Oblast použití přístroje... 2 1.2 Shoda... 2 1.3 Přehled

Více

www.global-export-import.eu

www.global-export-import.eu CZ 3,5 LCD TFT MULTIFUNKČNÍ BAREVNÝ VIDEOTELEFON SE CMOS KAMEROU DF-629TS + OUT9 Děkujeme, že jste si zakoupili námi distribuovaný výrobek! www.global-export-import.eu Nikdy neodstraňujte zadní panel zařízení,

Více

KC96 AST2 KC12 AST12 KC14

KC96 AST2 KC12 AST12 KC14 Upozornìní! Urèeno pro kutily. Upozornenie! Urèené pre domácich majstrov. 559122-33CZ/ KC96 AST2 KC12 AST12 KC14 2 3 CZ Akumulátorová vrtaèka / šroubovák Blahopøejeme Vám! Zvolili jste si náøadí firmy

Více

Improve your day! Původní návod k použití Preklad pôvodného návodu na použitie Az eredeti használati utasítás fordítása

Improve your day! Původní návod k použití Preklad pôvodného návodu na použitie Az eredeti használati utasítás fordítása Improve your day! 417220 Multifunkční nářadí / Multifunkčné náradie / Multifunkcionális szerszám / Původní návod k použití Preklad pôvodného návodu na použitie Az eredeti használati utasítás fordítása

Více

STOLNÝ ELEKTRICKÝ GRIL. Modely: BBC 842. Návod k obsluze a k instalaci Návod na obsluhu a inštaláciu M 29 2

STOLNÝ ELEKTRICKÝ GRIL. Modely: BBC 842. Návod k obsluze a k instalaci Návod na obsluhu a inštaláciu M 29 2 STOLNÍ ELEKTRICKÝ GRIL STOLNÝ ELEKTRICKÝ GRIL Modely: BBC 842 Návod k obsluze a k instalaci Návod na obsluhu a inštaláciu M 29 2 3 4 Popis přístroje a Grilovací deska ( s nepřilnavým povrchem, oboustranná)

Více

STOLNÝ ELEKTRICKÝ GRIL. Modely: BBC 842. Návod k obsluze a k instalaci Návod na obsluhu a inštaláciu M 29 2

STOLNÝ ELEKTRICKÝ GRIL. Modely: BBC 842. Návod k obsluze a k instalaci Návod na obsluhu a inštaláciu M 29 2 STOLNÍ ELEKTRICKÝ GRIL STOLNÝ ELEKTRICKÝ GRIL Modely: BBC 842 Návod k obsluze a k instalaci Návod na obsluhu a inštaláciu M 29 2 4 3 Popis přístroje a Grilovací deska ( s nepřilnavým povrchem, oboustranná)

Více

AGP 180-23 AGP 180-23 AB AGP 230-23 AGP 230-23 AB AGP 180-25 AGP 180-25 AB AGP 230-25 AGP 230-25 AB

AGP 180-23 AGP 180-23 AB AGP 230-23 AGP 230-23 AB AGP 180-25 AGP 180-25 AB AGP 230-25 AGP 230-25 AB AGP 180-23 AGP 180-23 AB AGP 230-23 AGP 230-23 AB AGP 180-25 AGP 180-25 AB AGP 230-25 AGP 230-25 AB 4 5 3 8 2 1 6 7 9 AGP 180-23 AB AGP 180-25 AB AGP 230-23 AB AGP 230-25 AB 10 16 AGP 180-23 AGP 180-25

Více

Návod k obsluze. Chladnička

Návod k obsluze. Chladnička Návod k obsluze Chladnička Děkujeme vám za důvěru, kterou jste nám projevili tím, že jste si zakoupili náš výrobek a blahopřejeme vám k vynikajícímu vkusu. Věříme, že vám naše chladnička bude dobře sloužit

Více