Návod k použití. Návod na použitie Chladnička pro komerční použití. Chladnička na komerčné použitie. BCDv 4302 / BCDv 4312

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k použití. Návod na použitie 7084 731-00. Chladnička pro komerční použití. Chladnička na komerčné použitie. BCDv 4302 / BCDv 4312"

Transkript

1 Návod k použití Chladnička pro komerční použití Návod na použitie Chladnička na komerčné použitie BCDv 4302 / BCDv 4312

2 Upozornění k likvidaci Obalový materiál není hračkou pro děti nebezpečí zadušení fólií! Dopravte obaly na oficiální sběrné místo. Vysloužilý přístroj: Obsahuje ještě hodnotné materiály a je nutno jej odděleně dopravit do sběrny netříděného domovního odpadu. U vysloužilých přístrojů je nutno zajistit, aby již nebyly použitelné. Vytáhněte síťovou zástrčku, odpojte připojovací kabel a zajistěte, aby byl zámek nefunkční, aby se do přístroje nemohly zavřít děti. Dbejte na to, aby vysloužilý přístroj při odvozu nebyl poškozen na oběhu chladiva. Údaje o použitém chladicím prostředku naleznete na typovém štítku. Likvidace vysloužilého přístroje musí být provedena odborně a náležitým způsobem, podle místně platných předpisů a zákonů. Rozsah použití přístroje Přístroj je vhodný výhradně k chlazení potravin. V případě komerčního chlazení potravin je nutno dbát příslušných zákonných ustanovení. Přístroj není vhodný pro skladování a chlazení léků, krevní plazmy, laboratorních preparátů nebo podobných látek a produktů, které se zakládají na Směrnici o lékařských produktech 2007/47/EG. Nepřípustné použití přístroje může vést k poškození skladovaného zboží nebo jeho zkažení. Dále přístroj není vhodný pro provoz v prostorách, ohrožených nebezpečím exploze. Klimatická třída Přístroj je podle klimatické třídy dimenzován na provoz při omezených teplotách prostředí. Ty by neměly být překročeny! Klimatická třída vašeho přístroje je vytištěna na typovém štítku. Klimatická třída Teplota prostředí SN(4) +10 C až +32 C N(4) +16 C až +32 C ST (5) +16 C až +38 C T(5) +16 C až +43 C Rozměry přístroje Výška: 2000 mm Šířka: 600 mm Hloubka: 670 mm Bezpečnostní a výstražná upozornění Aby nedošlo ke zraněním osob a škodám na věcech, měl by být přístroj vybalen a ustaven dvěma osobami. V případě poškození přístroje bezodkladně před připojením kontaktujte dodavatele. Pro zajištění bezpečného provozu přístroj montujte a připojujte jen podle údajů v návodu k použití. V případě chyby přístroj odpojte od sítě. Vytáhněte síťovou zástrčku nebo uvolněte pojistku, resp. ji vyšroubujte. Při odpojování přístroje ze sítě netahejte za přívodní kabel, ale za zástrčku. Opravy a zásahy na přístroji nechávejte provést pouze zákaznickým servisem, jinak uživateli hrozí vážná nebezpečí. Totéž platí pro výměnu síťového přípojného vedení. Uchycení typ Y: Vyvarujte se nebezpečí tím, že přenecháte výměnu defektního elektrického kabelu výrobci nebo odborníkům. Ve vnitřním prostoru přístroje nemanipulujte s otevřeným ohněm nebo zápalnými zdroji. Při transportu a čistění přístroje dbejte na to, aby nebyl poškozen chladicí okruh. V případě poškození udržujte zápalné zdroje v dostatečné vzdálenosti a prostor vyvětrejte. Podstavce, přihrádky, dveře atd. neužívejte jako stupátko nebo opěrku. Tento přístroj není určen pro osoby (ani děti) s fyzickým, senzorickým nebo mentálním omezením nebo osoby, které nedisponují dostatečnými zkušenostmi a znalostmi, ledaže by osobou, která je zodpovědná za jejich bezpečnost, byly poučeny o používání přístroje nebo by jim tato osoba byla zpočátku dozorem. Děti by neměly zůstat bez dozoru, aby zůstalo zajištěno, že si s přístrojem nehrají. Vyvarujte se trvalého kontaktu pokožky se studeným povrchem nebo chlazenými/mraženými potravinami. To může vést k bolestem, necitlivosti a omrzlinám. Při delším trvajícím kontaktu s pokožkou stanovte ochranná opatření, např. použití rukavic. Nekonzumujte žádné potraviny, které byly skladovány delší než doporučenou dobu, mohou způsobit otravu potravinami. Neskladujte v přístroji explozivní látky nebo spreje s hořlavými přísadami, jako je např. propan, butan, pentan atd. Případně unikající plyny mohou být zapáleny elektrickými součástkami. Takové spreje rozeznáte podle natištěného údaje o obsahu nebo symbolu s ohněm. VAROVÁNÍ: Nesmí dojít k poškození okruhu s chladivem. VAROVÁNÍ: Uvnitř přístroje nepoužívejte žádné elektrické přístroje. U přístrojů, které lze zamykat, neuchovávejte klíček v blízkosti přístroje ani v dosahu dětí. Přístroj je koncipován pro použití v uzavřených prostorách. Přístroj nepoužívejte v přírodě nebo v prostorách s vlhkem či stříkající vodou. Speciální svítidla (žárovky, LED, zářivky) v přístroji slouží k osvětlení jeho vnitřního prostoru a nejsou vhodné k osvětlení místností. Přístroj nikdy nepřipojujte společně s jinými přístroji prostřednictvím prodlužovacího kabelu. Jinak může dojít k přehřátí zásuvky rozdělovače. 2

3 Instalace Vyvarujte se míst v prostoru přímého slunečního záření vedle sporáku, topení a podobných předmětů. Podlaha místa instalace by měla být vodorovná a rovná. Nerovnosti vyrovnejte stavěcími nožičkami. Vzdálenost mezi horní hranou přístroje a stropem místnosti musí činit minimálně 30 cm. Dbejte na dobré větrání a odvětrávání! Prostor k instalaci vašeho přístroje musí podle normy EN 378 mít na 8 g naplněného množství chladiva R 290 objem 1 m 3, aby v případě netěsnosti okruhu s chladivem nemohla vzniknout hořlavá směs plynů a vzduchu v místnosti instalace přístroje. Údaj o množství chladiva naleznete na typovém štítku uvnitř přístroje. Přístroj vždy ustavujte přímo ke stěně. Chlazení Přístroj je vhodný k chlazení nápojů a potravin všeho druhu. Odkládací rošty lze podle výšky lahví resp. balení přemístit. Vysokoprocentní alkohol skladujte pouze řádně uzavřený a postavený. Větrací štěrbina vzduchového ventilátoru uvnitř nesmí být zakryta! VAROVÁNÍ: Větrací otvory přístroje nesmí být zakryty ani při vestavění přístroje. Vnitřní osvětlení Světlo sestává ze zářivky a je umístěno ve vnitřním prostoru na pravé straně (BCDv 4312) nebo nahoře (BCDv4302). CZ Připojení Druh proudu (střídavý proud) a napětí na místě instalace musí souhlasit s údaji na typovém štítku. Zásuvka musí být jištěna pojistkou 10 A nebo vyšší, musí být umístěna mimo zadní stěnu přístroje a musí být lehce přístupná. Přístroj připojujte pouze přes zásuvku, uzemněnou podle předpisů ochrannými kontakty. Zapnutí a vypnutí přístroje Je doporučeno přístroj před uvedením do provozu uvnitř vyčistit (bližší informace v odstavci Čistění). Zapnutí: Zasuňte síťovou zástrčku přístroj je zapnutý. Vypnutí: Vytáhněte síťovou zástrčku nebo otočte regulátor teploty na > <. Lze jej zapnout nebo vypnout spínačem S. Zářivky smí vyměňovat pouze autorizovaný servis nebo k tomu vyškolený odborný personál! Osvětlení displeje Světelný displej na horní straně přístroje také obsahuje zářivku. Zářivky smí vyměňovat pouze autorizovaný servis nebo k tomu vyškolený odborný personál! Bezpečnostní zámek Zámek je vybaven bezpečnostním mechanismem. Zamčení přístroje: Klíček stiskněte ve směru 1. Klíček otočte o 90. Pro opětovné otevření přístroje je nutno postupovat ve stejném pořadí. Nastavení teploty Pomocí mince otáčejte šipkou regulátoru teploty do polohy mezi 2 a 7. Poloha 2 = nejnižší chladicí výkon Poloha 7 = nejvyšší chladicí výkon, studený Zobrazení teploty Teploměr je umístěn na vnitřní stěně přístroje, vlevo nahoře. 3

4 Odmrazování Chladicí část se odmrazuje automaticky. Při provozu na nejnižší nastavení teploměru může přesto dojít k namrznutí zadní stěny vnitřního prostoru. Přístroj je pak nutno odmrazit manuálně. Pro odmrazení přístroj vypněte. Vytáhněte síťovou zástrčku nebo otočte regulátor teploty na 0. Vyjměte z přístroje potraviny a uložte je na chladném místě. Dveře přístroje nechte během odmrazování otevřené. Zbylou kondenzační vodu vysušte textilií a přístroj vyčistěte. VAROVÁNÍ: k odmrazení nepoužívejte mechanické přípravky nebo jiné umělé pomocné prostředky, mimo takových, které jsou doporučeny výrobcem. Změna směru otevírání dveří Změnu směru otevírání dveří by měl provádět pouze vyškolený odborný personál. Pro přestavbu jsou potřeba dvě osoby. 1. Podepřete dveře na spodní straně, aby nedošlo k jejich pádu. Čistění Před čistěním přístroj zásadně odstavte z provozu. Vytáhněte síťovou zástrčku nebo aktivujte předřazenou pojistku, resp. ji vyšroubujte. Vnitřní prostor, části vybavení a vnější stěny očistěte vlažnou vodou s nepatrným množstvím mycího prostředku. V žádném případě nepoužívejte čistící prostředky s obsahem písku nebo kyselin, resp. chemická rozpouštědla. Nepracujte s parními čisticími přístroji! Nebezpečí poškození a úrazu. Dbejte na to, aby do elektrických částí a větracích mřížek nevnikla voda na čistění. Chladicí jednotka s výměníkem tepla kovová mřížka na zadní straně přístroje by měla být jednou ročně vyčištěna resp. zbavena prachu. Odtokový otvor v chladicím prostoru pravidelně čistěte tenkou pomůckou, např. vatovou tyčinkou či podobným předmětem. Typový štítek na vnitřní straně přístroje nepoškozujte ani neodstraňujte je důležitý pro zákaznický servis. Jeho odstraněním se zbavujete veškerého práva na záruční opravy. Porucha Následující poruchy můžete odstranit sami kontrolou možných příčin: Přístroj nepracuje, zkontrolujte, zda je přístroj zapnutý je síťová zástrčka správně v zásuvce, je pojistka zásuvky v pořádku. Hluk je příliš velký, zkontrolujte, zda přístroj stojí pevně na zemi, vedle stojící nábytek nebo předměty nevibrují z důvodu běžícího chladicího agregátu. Uvědomte si, že hluku způsobenému průtokem v chladicím okruhu nelze zabránit. Teplota není dostatečně nízká, zkontrolujte instalaci podle odstavce Nastavení teploty, byla nastavena správná hodnota? zda příp. není uloženo příliš velké množství čerstvých potravin; zda Vámi vložený teploměr ukazuje správnou hodnotu. je odvětrávání v pořádku? je místo instalace příliš blízko zdroji tepla? Pokud se nejedná o žádnou shora uvedenou poruchu a vy nemůžete sami poruchu odstranit, obraťte se laskavě na nejbližší autorizovaný ser vis. Sdělte typové označení, servisní a sériové číslo typového štítku. Typový štítek se nachází na levé vnitřní straně. 2. Odstraňte kryt. Nasaďte závěs za rám dveří, protože upevnění závěsu se zajistí do pružinového mechanismu. Pozor: Ložisko dveří má pružinový mechanismus pro samostatné zavírání dveří. Při uvolnění šroubů se úhel závěsu vytočí doleva. Vytočte šrouby. 3. Vytočte šrouby a sejměte úhel závěsu. Dveře odeberte směrem dolů. Otočte dveře o 180 ; dveře není nutné vyzvednout, vyjmou se směrem dozadu. 4. Kryt a pouzdro na vrchní straně dveří přemístěte na protilehlou stranu. Držadlo a záslepku přemístěte na protilehlou stranu. Odstavení z provozu Pokud má být přístroj na delší dobu odstaven z provozu: Přístroj vypněte, vytáhněte síťovou zástrčku nebo aktivujte přeřazené pojistky, resp. je vyšroubujte. Přístroj vyčistěte a nechte otevřené dveře, aby nedošlo k vytvoření zápachu. Přístroj je v souladu s příslušnými bezpečnostními ustanoveními a Směrnicemi 2004/108/EG a 2006/95/EG. 4

5 Pružinový mechanismus a kryt na spodní straně dveří přemístěte na protilehlou stranu. CZ Spodní kryt přemístěte na protilehlou stranu Pokud se pružinový mechanismus přemístí na protilehlou stranu, pak je nutno též vyměnit pružinu. Tím je zajištěna funkčnost samostatného zavíracího mechanismu, kdyby dveře byly opačně. Nasaďte dveře na kolík závěsu a zavřete. Podepřete dveře na spodní straně, aby ne- došlo k jejich pádu. 12. Úhel závěsu nasaďte tak, jak je znázorněno na obrázku a našroubujte jej. 7. Vyměňte stávající pružiny za obrácené pružiny. Obrácené pružiny jsou dodávány s jednotkou. Nachází se v elektrické přihrádce za prostorem displeje. Odstraňte šrouby nahoře na displeji. Posuňte dsiplej nahoru. Vyjměte pružiny z při- hrádky. Uchovejte originální pružiny pro případné budoucí použití ve stejné odkládací přihrádce. 13. Úhel závěsu otočte o 90 proti směru hodinových ručiček a napněte pružiny mechanismu. Našroubujte úhel závěsu. Nasaďte kryt. 8. Nasaďte nové pružiny do již zmíněného závěsu. 9. Displej posuňte směrem nahoru. Kolík závěsu přemístěte na protilehlou stranu. Displej posuňte směrem dolů a našroubujte jej. 5

6 Upozornenia týkajúce sa likvidácie Obalový materiál nie je hračka pre deti hrozí nebezpečenstvo zadusenia fóliou! Odovzdajte obaly na oficiálne zberné miesto. Nepotrebný prístroj: Ešte obsahuje hodnotné materiály a treba ho oddelene dopraviť do zberne netriedeného domového odpadu. V prípade nepotrebných prístrojov treba zaistiť, aby už neboli použiteľné. Vytiahnite sieťovú zástrčku, odpojte napájací kábel a zaistite, aby bola zámka nefunkčná, aby sa do prístroja nemohli zatvoriť deti. Dbajte na to, aby sa na nepotrebnom prístroji pri odvoze nepoškodil obeh chladiva. Údaje o použitom chladiacom prostriedku nájdete na typovom štítku. Likvidácia nepotrebného prístroja sa musí vykonať odborne a náležitým spôsobom podľa platných miestnych predpisov a zákonov. Rozsah použitia prístroja Prístroj je vhodný výhradne na chladenie potravín. V prípade komerčného chladenia potravín je potrebné dbať na príslušné zákonné ustanovenia. Prístroj nie je vhodný na skladovanie a chladenie liekov, krvnej plazmy, laboratórnych preparátov alebo podobných látok a produktov podľa smernice o zdravotníckych pomôckach 2007/47/ ES. Neprípustné použitie prístroja môže viesť k poškodeniu skladovaného tovaru alebo k jeho skazeniu. Okrem toho prístroj nie je vhodný na prevádzku v priestoroch, kde hrozí nebezpečenstvo explózie. Klimatická trieda Prístroj je podľa klimatickej triedy dimenzovaný na prevádzku pri obmedzených teplotách prostredia. Tie by sa nemali prekročiť! Klimatická trieda vášho prístroja je vytlačená na typovom štítku. Klimatická trieda Teplota prostredia SN (4) +10 C až +32 C N (4) +16 C až +32 C ST (5) +16 C až +38 C T (5) +16 C až +43 C Rozmery prístroja Výška: 2000 mm Šírka: 600 mm Hĺbka: 670 mm Bezpečnostné a výstražné upozornenia Aby nedošlo k zraneniu osôb a škodám na majetku, mali by prístroj vybaľovať a umiestňovať dve osoby. V prípade poškodenia prístroja pred jeho pripojením bezodkladne kontaktujte dodávateľa. Aby sa zaistila bezpečná prevádzka, prístroj montujte a pripájajte len podľa údajov v návode na používanie. V prípade poruchy odpojte prístroj od siete. Vytiahnite sieťovú zástrčku alebo uvoľnite poistku, resp. ju vyskrutkujte. Pri odpájaní prístroja od siete neťahajte za napájací kábel, ale za zástrčku. Opravy a zásahy na prístroji dajte vykonať iba v zákazníckom servise, inak používateľovi hrozia vážne nebezpečenstvá. To isté platí aj pre výmenu sieťového vedenia. Uchytenie typu Y: Vyvarujte sa nebezpečenstva tak, že prenecháte výmenu poškodeného elektrického kábla výrobcovi alebo odborníkom. Vo vnútornom priestore prístroja nemanipulujte s otvoreným ohňom alebo zápalnými zdrojmi. Pri transporte a čistení prístroja dbajte na to, aby sa nepoškodil chladiaci okruh. V prípade poškodenia udržujte zápalné zdroje v dostatočnej vzdialenosti a vyvetrajte priestor. Podstavce, priehradky, dvere atď. nepoužívajte ako stupienok alebo opierku. Tento prístroj nie je určený pre osoby (ani deti) s fyzickým, senzorickým alebo mentálnym obmedzením ani pre osoby, ktoré nemajú dostatočné skúsenosti a znalosti okrem prípadov, ak ich osoba, ktorá je zodpovedná za ich bezpečnosť, poučila o používaní prístroja alebo na nich táto osoba spočiatku dozerala. Deti by nemali zostať bez dozoru, aby sa zaistilo, že sa s prístrojom nebudú hrať. Vyvarujte sa dlhodobého kontaktu pokožky so studeným povrchom alebo chladenými/mrazenými potravinami. Môže to viesť k bolestiam, necitlivosti a omrzlinám. Pri dlhšie trvajúcom kontakte s pokožkou použite ochranné prostriedky, napr. rukavice. Nekonzumujte žiadne potraviny, ktoré boli skladované dlhšiu než odporúčanú dobu; mohlo by dôjsť k otrave potravinami. Neskladujte v prístroji explozívne látky alebo spreje s horľavými prísadami, ako je napr. propán, bután, pentán atď. Prípadné unikajúce plyny by sa mohli zapáliť od elektrických súčiastok. Takéto spreje rozoznáte podľa vytlačeného údaja o obsahu alebo symbolu s ohňom. VAROVANIE: Nesmie dôjsť k poškodeniu okruhu s chladivom. VAROVANIE: Vnútri prístroja nepoužívajte žiadne elektrické prístroje. V prípade prístrojov, ktoré je možné zamykať, neuchovávajte kľúčik v blízkosti prístroja ani v dosahu detí. Prístroj je určený na používanie v uzatvorených priestoroch. Nepoužívajte prístroj v prírode alebo v priestoroch s vlhkom či striekajúcou vodou. Špeciálne svietidlá (žiarovky, diódy LED, žiarivky) v prístroji slúžia na osvetlenie jeho vnútorného priestoru a nie sú vhodné na osvetlenie miestností. Prístroj nikdy nepripájajte spoločne s inými prístrojmi prostredníctvom predlžovacieho kábla. Inak môže dôjsť k prehriatiu rozdeľovacej zásuvky. 6

7 Inštalácia Vyvarujte sa miest s priamym slnečným žiarením, priestoru vedľa sporáka, kúrenia a podobných predmetov. Podlaha miesta inštalácie by mala byť vodorovná a rovná. Nerovnosti vyrovnajte nastavovacími nožičkami. Vzdialenosť medzi hornou hranou prístroja a stropom miestnosti musí byť minimálne 30 cm. Dbajte na dobré vetranie a odvetrávanie! Priestor na inštaláciu prístroja musí mať podľa normy EN 378 na 8 g naplneného množstva chladiva R 290 objem 1 m 3, aby v prípade netesnosti okruhu s chladivom nemohla vzniknúť horľavá zmes plynov a vzduchu v miestnosti inštalácie prístroja. Údaj o množstve chladiva nájdete na typovom štítku vnútri prístroja. Prístroj vždy umiestňujte priamo k stene. Pripojenie Druh prúdu (striedavý prúd) a napätie na mieste inštalácie musia súhlasiť s údajmi na typovom štítku. Zásuvka musí byť istená poistkou 10 A alebo vyššej hodnoty, musí byť umiestnená mimo zadnej steny prístroja a musí byť ľahko prístupná. Prístroj zapájajte iba do zásuvky uzemnenej podľa predpisov ochrannými kontaktmi. Zapnutie a vypnutie prístroja Pred uvedením do prevádzky sa odporúča vyčistiť vnútro prístroja (bližšie informácie nájdete v odseku Čistenie). Zapnutie: Zasuňte sieťovú zástrčku prístroj je zapnutý. Vypnutie: Vytiahnite sieťovú zástrčku alebo otočte regulátor teploty na > <. Nastavenie teploty Pomocou mince otočte šípku regulátora teploty do polohy medzi 2 a 7. Poloha 2 = najnižší chladiaci výkon Poloha 7 = najvyšší chladiaci výkon, studený Chladenie Prístroj je vhodný na chladenie rozličných nápojov a potravín. Odkladacie rošty je možné premiestniť podľa výšky fliaš, resp. balení. Vysokopercentný alkohol skladujte iba riadne uzavretý a postavený. Vetracia štrbina vzduchového ventilátora vnútri nesmie byť zakrytá! VAROVANIE: Vetracie otvory prístroja ne smú byť zakryté ani pri vstavaní prístroja. Vnútorné osvetlenie Svetlo pozostáva zo žiarivky a je umiestnené vo vnútornom priestore na pravej strane (BCDv 4312) alebo hore (BCDv4302). Je možné zapnúť ho alebo vypnúť spínačom S. Žiarivky smie vymieňať iba autorizovaný servis alebo vyškolený odborný personál! Osvetlenie displeja Svetelný displej na hornej strane prístroja takisto obsahuje žiarivku. Žiarivky smie vymieňať iba autorizovaný servis alebo vyškolený odborný personál! Bezpečnostná zámka Zámka je vybavená bezpečnostným mechanizmom. Zamknutie prístroja: Stlačte kľúčik v smere 1. Otočte kľúčik o 90. Pri otvorení prístroja je potrebné postupovať v rovnakom poradí. SK Zobrazenie teploty Teplomer je umiestnený na vnútornej stene prístroja vľavo hore. 7

8 Odmrazovanie Chladiaca časť sa odmrazuje automaticky. Pri prevádzke na najnižšom nastavení teplomeru môže aj napriek tomu dôjsť k namrznutiu zadnej steny vnútorného priestoru. Prístroj je potom potrebné odmraziť manuálne. Aby ste mohli odmraziť prístroj, vypnite ho. Vytiahnite sieťovú zástrčku alebo otočte regulátor teploty na 0. Vyberte z prístroja potraviny a uložte ich na chladnom mieste. Dvere prístroja nechajte počas odmrazovania otvorené. Zvyšnú kondenzačnú vodu vysušte textíliou a vyčistite prístroj. VAROVANIE: Na odmrazenie nepoužívajte mechanické prípravky alebo iné umelé pomocné prostriedky okrem takých, ktoré odporúča výrobca. Zmena smeru otvárania dverí Zmenu smeru otvárania dverí by mal vykonávať iba vyškolený odborný personál. Na prestavbu sú potrebné dve osoby. 1. Podoprite dvere na spodnej strane, aby nepadli. Čistenie Pred čistením prístroj zásadne odstavte z prevádzky. Vytiahnite sieťovú zástrčku alebo aktivujte predradenú poistku, resp. ju vyskrutkujte. Vnútorný priestor, časti vybavenia a vonkajšie steny očistite vlažnou vodou s nepatrným množstvom prostriedku na umývanie. V žiadnom prípade nepoužívajte čistiace prostriedky s obsahom piesku alebo kyselín, resp. chemické rozpúšťadlá. Nepracujte s parnými čistiacimi prístrojmi! Hrozí nebezpečenstvo poškodenia a úrazu. Dbajte na to, aby do elektrických častí a vetracích mriežok nevnikla voda na čistenie. Chladiaca jednotka s výmenníkom tepla kovová mriežka na zadnej strane prístroja by sa mala raz ročne vyčistiť, resp. zbaviť prachu. Odtokový otvor v chladiacom priestore pravidelne čistite tenkou pomôckou, napr. vatovou tyčinkou či podobným predmetom. Typový štítok na vnútornej strane prístroja nepoškodzujte ani neodstraňujte je dôležitý pre zákaznícky servis. Jeho odstránením sa zbavujete všetkých práv na záručné opravy. Porucha Nasledujúce poruchy môžete odstrániť sami kontrolou možných príčin: Prístroj nepracuje skontrolujte: či je prístroj zapnutý; či je sieťová zástrčka správne v zásuvke; či je poistka zásuvky v poriadku. Hluk je príliš veľký skontrolujte: či prístroj stojí pevne na zemi; či nevibruje vedľa stojaci nábytok alebo predmety z dôvodu bežiaceho chladiaceho agregátu. Uvedomte si, že hluku spôsobenému prietokom v chladiacom okruhu nie je možné zabrániť. Teplota nie je dostatočne nízka skontrolujte: inštaláciu podľa odseku Nastavenie teploty; bola nastavená správna hodnota? či prípadne nie je uložené príliš veľké množstvo čerstvých potravín; či teplomer, ktorý ste vložili, ukazuje správnu hodnotu; či je odvetrávanie v poriadku; či nie je miesto inštalácie príliš blízko zdroja tepla. Ak nejde o žiadnu z uvedených porúch a vy nemôžete odstrániť poruchu sami, obráťte sa na najbližší autorizovaný servis. Oznámte typové označenie, servisné a sériové číslo typového štítku. Typový štítok sa nachádza na ľavej vnútornej strane. 2. Odstráňte kryt. Nasaďte záves za rám dverí, pretože upevnenie závesu sa zaistí do pružinového mechanizmu. Pozor: Ložisko dverí má pružinový mechanizmus na samostatné zatváranie dverí. Pri uvoľnení skrutiek sa uhol závesu vytočí doľava. Vytočte skrutky. 3. Vytočte skrutky a odoberte uhol závesu. Odoberte dvere smerom dole. Otočte dvere o 180 ; dvere nie je potrebné zdvihnúť, vyberú sa smerom dozadu. 4. Kryt a puzdro na vrchnej strane dverí premiestnite na protiľahlú stranu. Držadlo a záslepku premiestnite na protiľahlú stranu. Odstavenie z prevádzky Ak sa má prístroj na dlhšiu dobu odstaviť z prevádzky: Vypnite prístroj, vytiahnite sieťovú zástrčku alebo aktivujte predradené poistky, resp. ich vyskrutkujte. Vyčistite prístroj a nechajte otvorené dvere, aby nedošlo k tvorbe zápachu. Prístroj je v súlade s príslušnými bezpečnostnými ustanoveniami a smernicami 2004/108/ES a 2006/95/ES. 8

9 Pružinový mechanizmus a kryt na spodnej strane dverí premiestnite na protiľahlú stranu. SK Spodný kryt premiestnite na protiľahlú stranu Ak sa pružinový mechanizmus premiestni na protiľahlú stranu, je potrebné takisto vymeniť pružinu. Tým sa zaistí funkčnosť samostatného zatváracieho mechanizmu, keď by boli dvere opačne. Nasaďte dvere na kolík závesu a zatvorte ich. Podoprite dvere na spodnej strane, aby nepadli. 12. Uhol závesu nasaďte tak, ako je znázornené na obrázku, a naskrutkujte ho. 7. Vymeňte príslušné pružiny za obrátené pružiny. Obrátené pružiny sú súčasťou prístroja. Nachádzajú sa v elektrickej priehradke za priestorom displeja. Odstráňte skrutky hore na displeji. Posuňte displej hore. Vyberte pružiny z priehradky. Uchovajte originálne pružiny na prípadné budúce použitie v rovnakej odkladacej priehradke. 13. Uhol závesu otočte o 90 proti smeru hodinových ručičiek a napnite pružiny mechanizmu. Naskrutkujte uhol závesu. Nasaďte kryt. 8. Nasaďte nové pružiny do závesu. 9. Displej posuňte smerom hore. Kolík závesu premiestnite na protiľahlú stranu. Displej posuňte smerom dole a priskrutkujte ho. 9

10 Mc TREE a.s., Hlavní 238, Lázně Toušeň tel.: , fax: , Mc TREE SR a.s., Račianske mýto 1/D, Bratislava tel.: 02/ , fax: 02/ ,

Návod k použití Mraznička Před uvedením do provozu si přečtěte návod k použití 7082 577-00

Návod k použití Mraznička Před uvedením do provozu si přečtěte návod k použití 7082 577-00 Návod k použití Mraznička Před uvedením do provozu si přečtěte návod k použití CZ 7082 577-00 GG 40 111 Pokyny pro likvidaci Obalový materiál nedávejte dětem na hraní hrozí nebezpečí udušení fóliemi! Obal

Více

GZ-48 GZ-70. Termoelektrická chladnička. Návod k použití Návod na obsluhu

GZ-48 GZ-70. Termoelektrická chladnička. Návod k použití Návod na obsluhu GZ-48 GZ-70 CZ SK Termoelektrická chladnička Termoelektrická chladnička Návod k použití Návod na obsluhu 1 Děkujeme Vám za koupi tohoto výrobku. Před použitím Vaší nové chladničky si prosím přečtěte tento

Více

WP 2. Návod k použití

WP 2. Návod k použití WP 2 CZ Návod k použití Obecné Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Přečtěte si pokyny a odložte si je na bezpečném místě. Při předání spotřebiče další osobě

Více

Always here to help you. Register your product and get support at www.philips.com/welcome. HQ6900 series. User manual

Always here to help you. Register your product and get support at www.philips.com/welcome. HQ6900 series. User manual Always here to help you Register your product and get support at www.philips.com/welcome HQ6900 series User manual 1 18 Čeština Úvod Gratulujeme vám k zakoupení výrobku a vítáme vás ve světě výrobků Philips.

Více

Sada nářadí pro instalaci satelitních přijímačů PROSKIT PK-2097

Sada nářadí pro instalaci satelitních přijímačů PROSKIT PK-2097 Sada nářadí pro instalaci satelitních přijímačů PROSKIT PK-2097 CP-371T 6PK-332 9PK-067DS Krimpovací kleště pro CATV F konektory RG59,6 Odizolovávací nástroj pro koaxiální konektory(rg- 58/59/62/3C2V/4C/5C)

Více

Návod k použití KI 24LA50

Návod k použití KI 24LA50 KI 24LA50 Návod k použití KI 24LA50 Q4ACZM0454 1 Obsah Pokyny k likvidaci.............. 3 Bezpečnostní pokyny a varování.. 3 Seznámení se spotřebičem....... 5 Ovládací panel................ 5 Dbejte na

Více

Návod k použití MS 75001

Návod k použití MS 75001 Návod k použití MS 75001 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE Obalový materiál ekologicky zlikvidujte. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o elektrických a elektronických vysloužilých

Více

Návod k použití. Chladničky na víno 7083 595-00

Návod k použití. Chladničky na víno 7083 595-00 Návod k použití Chladničky na víno CZ 7083 595-00 WK Pokyny pro likvidaci Přístroj obsahuje hodnotné materiály a nemá se odkládat společně se směsným domácím odpadem. Likvidace vysloužilého přístroje musí

Více

Návod k použití KID 26A21

Návod k použití KID 26A21 Návod k použití KID 26A21 B Obsah Pokyny k likvidaci.............. 3 Bezpečnostní pokyny a varování.. 3 Seznámení se spotřebičem....... 5 Ovládací panel................ 5 Dbejte na okolní teplotu a větrání...

Více

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody.

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody. Oster Bionaire toaleta odstraňující pachy Obsah balení: A. Základna B. Spodní kryt s poklopem C. Vrchní kryt D. Držák na lopatku E. Lopatka F. Předfiltr G. Pachový filtr H. Kryt ventilátoru I. Síťový kabel

Více

Návod k použití KID 28A21

Návod k použití KID 28A21 KID 28A21 Návod k použití KID 28A21 Q4ACZM1412 1 Obsah Pokyny k likvidaci...3 Likvidace obalu...3 Likvidace starých spotřebičů...3 Bezpečnostní a varovné pokyny...3 Před uvedením spotřebiče do provozu...

Více

Návod k montáži. Kombinace chladnička-mraznička, integrovatelná, spřažené dveře IC..S... LC/LP 160215 7085466-01

Návod k montáži. Kombinace chladnička-mraznička, integrovatelná, spřažené dveře IC..S... LC/LP 160215 7085466-01 Návod k montáži Kombinace chladnička-mraznička, integrovatelná, spřažené dveře 160215 7085466-01 IC..S... LC/LP všeobecné bezpečnostní pokyny Obsah 2 Přeprava přístroje 1 všeobecné bezpečnostní pokyny...

Více

NT-6540 Laserový měřič vzdálenosti Uživatelský manuál

NT-6540 Laserový měřič vzdálenosti Uživatelský manuál NT-6540 Laserový měřič vzdálenosti Uživatelský manuál Děkujeme, že jsme si koupili laserový měřič vzdálenosti Pro'sKit NT-6540 (40M). Před použitím přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento manuál. Bezpečnost

Více

Návod k montáži. Kombinace chladnička-mraznička, integrovatelná, spřažené dveře ICBS/ ICUS/ ICUNS/ ICS... LC/LP 300614 7085468-01

Návod k montáži. Kombinace chladnička-mraznička, integrovatelná, spřažené dveře ICBS/ ICUS/ ICUNS/ ICS... LC/LP 300614 7085468-01 Návod k montáži Kombinace chladnička-mraznička, integrovatelná, spřažené dveře 300614 7085468-01 ICBS/ ICUS/ ICUNS/ ICS... LC/LP všeobecné bezpečnostní pokyny Obsah 2 Přeprava přístroje 1 všeobecné bezpečnostní

Více

LB 4 Zvlhčovač vzduchu

LB 4 Zvlhčovač vzduchu LB 4 Zvlhčovač vzduchu CZ Návod k použití Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Odložte si tento návod na bezpečném místě. Bezpečnostní informace Připojte spotřebič

Více

Návod k použití strana 14 Mmrazící truhla 7082 243-00 GT 611

Návod k použití strana 14 Mmrazící truhla 7082 243-00 GT 611 Návod k použití strana 14 Mmrazící truhla CZ 7082 243-00 GT 611 Pokyn pro likvidaci Spotřebič obsahuje ještě hodnotné materiály a je zapotřebí jej likvidovat mimo netříděný domovní odpad do tříděného odpadu.

Více

WELL USB-M3K, USB IP telefon

WELL USB-M3K, USB IP telefon WELL USB-M3K, USB IP telefon Návod ke snadné instalaci Návod k jednoduchej inštalácii Uživatelská příručka / Návod pre uživatelov CZ Vážený zákazníku, děkujeme za Váš nákup a věříme, že budete s produktem

Více

Vaše bezpečnost a bezpečnost dalších osob je velmi důležitá.

Vaše bezpečnost a bezpečnost dalších osob je velmi důležitá. rychlovarná konvice - NÁVOD NA POUŽITÍ Obsah BEZPEČNOST rychlovarné konvice Důležité bezpečnostní pokyny... 5 Elektrotechnické požadavky... 7 Likvidace elektrického odpadu... 7 POPIS SOUČÁSTÍ A FUNKCÍ

Více

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a Leica IP S, V 1.9 RevD, česky 05/2013 2013-01

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ. Nástěnné meteohodiny Professor RS6S. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte.

NÁVOD NA POUŽITÍ. Nástěnné meteohodiny Professor RS6S. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte. NÁVOD NA POUŽITÍ CZ Nástěnné meteohodiny Professor RS6S Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte. TECHNICKÉ PARAMETRY: Napájení: Hodinový strojek - 1x 1,5V AA/LR6 baterie

Více

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty POHLED DOVNITŘ Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Termostat Zelenina, vařená a hotová jídla Sýry, máslo, medikamenty Výškově nastavitelná

Více

MK 092 MOBILNÍ KLIMATIZACE NÁVOD K OBSLUZE MOBILNÁ KLIMATIZÁCIA NÁVOD NA OBSLUHU

MK 092 MOBILNÍ KLIMATIZACE NÁVOD K OBSLUZE MOBILNÁ KLIMATIZÁCIA NÁVOD NA OBSLUHU MK 092 MOBILNÍ KLIMATIZACE NÁVOD K OBSLUZE MOBILNÁ KLIMATIZÁCIA NÁVOD NA OBSLUHU CZ SK Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Vzduchový kompresor / CZ Vzduchový kompresor / SK Olajkenésű légkompresszor / HU Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás

Vzduchový kompresor / CZ Vzduchový kompresor / SK Olajkenésű légkompresszor / HU Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás Vzduchový kompresor / CZ Vzduchový kompresor / SK Olajkenésű légkompresszor / HU Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás 8 8 13 14 14 17 16 11 18 15 B C 7 12 D E 10 1 10 12 9 A F 7 G 2 3

Více

NÁVOD. Mobilní infračervená plynová kamna Professor PK003

NÁVOD. Mobilní infračervená plynová kamna Professor PK003 NÁVOD Mobilní infračervená plynová kamna Professor PK003 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité informace a bezpečnostní pokyny pro uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Pozorně

Více

Elektrický stacionární závitořez RIDGIG 1224

Elektrický stacionární závitořez RIDGIG 1224 RIDGID 1224 NÁVOD K OBSLUZE-CZ NÁVOD K OBSLUHE-SK Made in USA Elektrický stacionární závitořez RIDGIG 1224 Elektrický stacionární závitořez RIDGID 1224 je určen na řezání vnějších závitů, dělení trubek

Více

IK 23. Návod k použití

IK 23. Návod k použití IK 23 CZ Návod k použití Keramická plotna Základna Ovládací pole Funkční kontrolky Displej Tlačítko zapnutí Tlačítko funkcí Tlačítko plus/mínus Obecné Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti

Více

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL CZ Návod pro přestavbu na zkapalněný plyn P (G31) Plynový kondenzační kotel MGK Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 495 pro MGK-170 a MGK-250 Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 496 pro MGK-210 Sada pro

Více

Návod k instalaci vylepšené tiskárny Kodak určené pro skenery řady Kodak i5000

Návod k instalaci vylepšené tiskárny Kodak určené pro skenery řady Kodak i5000 A-61682_cs Part No. 5K3752 Návod k instalaci vylepšené tiskárny Kodak určené pro skenery řady Kodak i5000 Následující text uvádí pokyny pro instalaci příslušenství Vylepšená tiskárna Kodak pro skenery

Více

Inspired living. Americká chladnička s mrazničkou. Návod k obsluze HRF-663BSS HRF 663CJR/B/W

Inspired living. Americká chladnička s mrazničkou. Návod k obsluze HRF-663BSS HRF 663CJR/B/W CZ Inspired living Americká chladnička s mrazničkou Návod k obsluze HRF-663BSS HRF 663CJR/B/W Děkujeme, že jste si zakoupili chladničku Haier. Tento návod k obsluze vám pomůže váš nový spotřebič správně

Více

HM-843 Mixér Návod k obsluze

HM-843 Mixér Návod k obsluze HM-843 Mixér Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě

Více

EFT 10852 WA+ MRAZNIČKA NÁVOD K OBSLUZE MRAZNIČKA NÁVOD NA OBSLUHU

EFT 10852 WA+ MRAZNIČKA NÁVOD K OBSLUZE MRAZNIČKA NÁVOD NA OBSLUHU EFT 10852 WA+ MRAZNIČKA NÁVOD K OBSLUZE MRAZNIČKA NÁVOD NA OBSLUHU CZ SK Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod

Více

ES-118 Napařovací žehlička

ES-118 Napařovací žehlička ES-118 Napařovací žehlička Návod k obsluze 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě přečtěte a uschovejte jej jako informační příručku. Nesprávné manipulace s

Více

CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU

CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU oft praha s. Modely: FS - 14 LA 1 FS - 10 A 2 FS - 15 A 2 FS - 15 LA mikosoft praha Návod na používanie a inštaláciu CH 34A Návod k použití a instalaci oft praha s.r.o. ikosoft

Více

Obj. č.: 4811127 NÁVOD K OBSLUZE

Obj. č.: 4811127 NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 4811127 Děkujeme, že jste si vybrali HQPOWER, 7-mi kanálový světelný efekt s otočnou hlavou a jog kolečkem pro snadné ovládání menu. Prosím přečtěte si návod před uvedení zařízení

Více

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR 2003/06 2 Obsah Důležité informace 1. Pokyny...4 1.1 Hodnocení shody...4 1.2 Všeobecné pokyny...4 1.3 Všeobecné bezpečnostní pokyny...4 1.4 Výstražné pokyny a symboly...5

Více

HQ6849 ENGLISH 4 POLSKI 13 ROMÂNĂ 23 РУССКИЙ 33 ČESKY 44 MAGYAR 53 SLOVENSKY 63 УКРАЇНСЬКІЙ 72 HRVATSKI 83 EESTI 92 LATVISKI 101 LIETUVIŠKAI 111

HQ6849 ENGLISH 4 POLSKI 13 ROMÂNĂ 23 РУССКИЙ 33 ČESKY 44 MAGYAR 53 SLOVENSKY 63 УКРАЇНСЬКІЙ 72 HRVATSKI 83 EESTI 92 LATVISKI 101 LIETUVIŠKAI 111 3 ENGLISH 4 POLSKI 3 ROMÂNĂ 3 РУССКИЙ 33 ČESKY 44 MAGYAR 53 SLOVENSKY 63 УКРАЇНСЬКІЙ 7 HRVATSKI 83 EESTI 9 LATVISKI 0 LIETUVIŠKAI SLOVENŠČINA 0 HQ6849 44 ČESKY Důležité Před použitím přístroje přečtěte

Více

LB 5. Zvlhčovač vzduchu. Návod k použití

LB 5. Zvlhčovač vzduchu. Návod k použití LB 5 Zvlhčovač vzduchu CZ Návod k použití Spotřebič Displej Dálkový ovladač Spotřebič 1) Ohřev 2) Čas 3) Pára 4) Vlhkost 5) Zapnutí/vypnutí 6) Ionizace 7) Displej 8) Výstup páry 9) Zásobník vody 10) Otvor

Více

Kapesní akumulátorová svítilna. Obj.č.: 84 00 54

Kapesní akumulátorová svítilna. Obj.č.: 84 00 54 Kapesní akumulátorová svítilna Obj.č.: 84 00 54 Tento návod k obsluze náleží k tomuto výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a údržbě. Budete jej také potřebovat, budete-li tento výrobek

Více

Návod na obsluhu a údržbu Elektrická sekačka Sharks SH 1000W Obj. číslo SHK278

Návod na obsluhu a údržbu Elektrická sekačka Sharks SH 1000W Obj. číslo SHK278 Návod na obsluhu a údržbu Elektrická sekačka Sharks SH 1000W Obj. číslo SHK278 Distributor: Steen QOS s.r.o., Bor č.p. 3, Karlovy Vary PLASTOVÝ OBAL ODSTRAŇTE Z DOSAHU DĚTÍ, HROZÍ NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ! (SK)

Více

TEC-TRADE s.r.o., Nová 330, PSČ: 976 69, Pohorelá Slovenská republika, www.tectrade.sk, e-mail: tectrade@tectrade.sk, tel. č.: 00 421 907 844 075

TEC-TRADE s.r.o., Nová 330, PSČ: 976 69, Pohorelá Slovenská republika, www.tectrade.sk, e-mail: tectrade@tectrade.sk, tel. č.: 00 421 907 844 075 TEC-TRADE s.r.o., Nová 330, PSČ: 976 69, Pohorelá Slovenská republika, www.tectrade.sk, e-mail: tectrade@tectrade.sk, tel. č.: 00 421 907 844 075 TEC TRADE LED verejné osvetlenie a LED osvetlenie skladov,

Více

AB REVO. Návod k použití

AB REVO. Návod k použití AB REVO CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Před použitím si pozorně přečtěte návod k použití. Návod doporučujeme uschovat i pro pozdější nahlédnutí. Poznámka: Obrázky v návodu jsou pouze ilustrativní.

Více

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití Automatický šlehač na mléko Návod k použití Obsah Váš šlehač na mléko DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 2 Správné používání...3 Ovládací prvky 4 1 Umístění a zapojení 6 2 Provoz 6 Mléčná pěna...6 Horké mléko...6

Více

VG 300 Barbecue gril. Návod k použití

VG 300 Barbecue gril. Návod k použití VG 300 Barbecue gril CZ Návod k použití Madlo Kryt Grilovací rošt Termostat Odkapávací miska Spodní kryt Noha Podstavec Tento spotřebič je určený pouze pro použití v domácnosti, nikoli pro komerční účely.

Více

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU / NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU 1 Horní kryt (Nerezová ocel) 2 Stínítko 3 Kryt nástěnného úchytu 4 Senzor fotobuňky ÚVOD OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU je chytré/inteligentní osvětlení, které se automaticky

Více

Professor DL-04T NÁVOD K OBSLUZE. Elektrické topidlo s ventilátorem

Professor DL-04T NÁVOD K OBSLUZE. Elektrické topidlo s ventilátorem NÁVOD K OBSLUZE Elektrické topidlo s ventilátorem Professor DL-04T Před prvním použitím si důkladně přečtěte celý návod k obsluze a uschovejte pro případ pozdější potřeby. strana 1 Vážený zákazníku, děkujeme

Více

DH 711. Odvlhčovač vzduchu. Návod k obsluze

DH 711. Odvlhčovač vzduchu. Návod k obsluze DH 711 Odvlhčovač vzduchu ul. Rolna 8, Sady, PL 62-080 Tarnowo Podgórne tel (+48 61) 654 4000, fax (+48 61) 654 4001 office@desapoland.pl, www.desapoland.pl Návod k obsluze CZ PODĚKOVÁNÍ! PROHLÁŠENÍ O

Více

CZ Rychlý průvodce instalací SK Rýchly sprievodca inštaláciou

CZ Rychlý průvodce instalací SK Rýchly sprievodca inštaláciou CZ Rychlý průvodce instalací SK Rýchly sprievodca inštaláciou Obsah balení Obsah balenia Aktivace baterie pera Aktivácia batérie pera Nabíjení baterie Nabíjanie batérie Stav nabíjení Stav nabíjania Do

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav:

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav: Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Solární stanice SolaVentec má místo jinak obvyklých zpětných ventilů nastavovací ventil. Ten se otvírá a uzavírá termickým nastavovacím

Více

Bezpečnostní pokyny pro tepovač

Bezpečnostní pokyny pro tepovač Deutsch 3 English 8 Français 12 Italiano 17 Nederlands 22 Español 27 Português 32 Dansk 37 Norsk 41 Svenska 45 Suomi 49 Ελληνικά 53 Türkçe 58 Русский 62 Magyar 68 Čeština 73 Slovenščina 77 Polski 81 Româneşte

Více

Závěsný plynový kotel s vysokou účinností Závesný plynový kotol s vysokou účinnos ou

Závěsný plynový kotel s vysokou účinností Závesný plynový kotol s vysokou účinnos ou Návod na použití pro uživatele a instalatéry Návod na použitie pre užívate ov a inštalatérov CZ SK Závěsný plynový kotel s vysokou účinností Závesný plynový kotol s vysokou účinnos ou Firma BAXI S.p.A.

Více

Návod k použití. Temperovaná chladnička na víno 7083 589-00

Návod k použití. Temperovaná chladnička na víno 7083 589-00 Návod k použití Temperovaná chladnička na víno CZ 7083 589-00 WT Pokyn pro likvidaci Spotřebič obsahuje ještě hodnotné materiály a je zapotřebí jej likvidovat mimo netříděný domovní odpad do tříděného

Více

Zdraví a bezpečnost a průvodce instalací

Zdraví a bezpečnost a průvodce instalací Zdraví a bezpečnost a průvodce instalací www.whirlpool.eu/register ČESKY... str. 2 2 ČESKY ZDRAVÍ A BEZPEČNOST a průvodce INSTALACÍ CS DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK ZNAČKY WHIRLPOOL. Abychom

Více

Sada pro manikůru a pedikůru

Sada pro manikůru a pedikůru Sada pro manikůru a pedikůru M 287 CZ Návod k použití UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího

Více

Improve your day! Původní návod k použití Preklad pôvodného návodu na použitie Az eredeti használati utasítás fordítása

Improve your day! Původní návod k použití Preklad pôvodného návodu na použitie Az eredeti használati utasítás fordítása Improve your day! 408000 Horní frézka / Horná frézka / Felsőmaró / Původní návod k použití Preklad pôvodného návodu na použitie Az eredeti használati utasítás fordítása Úvod Vážený zákazníku, děkujeme

Více

Laboratorní napájecí zdroj EES-542021 (DF1730SB)

Laboratorní napájecí zdroj EES-542021 (DF1730SB) Laboratorní napájecí zdroj EES-542021 (DF1730SB) Přípustné použití přístroje zahrnuje: Připojení a provoz nízkonapěťových spotřebičů s napájecím napětím ležícím v rozmezí 0-30 V DC k napěťovým zdířkám

Více

FSV-125 Návod k použití

FSV-125 Návod k použití Vinotéka FSV-125 Návod k použití CH 69 CZ OBSAH Doporučená bezpečnostní opatření 3 1 / INSTALACE SPOTŘEBIČE 4 Elektrické připojení 4 Před připojením spotřebiče 4 Ochrana životního prostředí 4 Popis vašeho

Více

NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM

NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM Návod k montáži, obsluze a údržbě el. konvektoru EL 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 UPOZORNĚNÍ! Před instalací a používáním konvektoru si pečlivě přečtěte pokyny

Více

RK 2 Vařič rýže. Návod k použití

RK 2 Vařič rýže. Návod k použití RK 2 Vařič rýže CZ Návod k použití Obecné Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Přečtěte si pokyny a odložte si je na bezpečném místě. Při předání spotřebiče

Více

Instalační a uživatelská příručka

Instalační a uživatelská příručka Bazénové tepelné čerpadlo Instalační a uživatelská příručka (RM04N ~RM09N) Děkujeme Vám, že jste si zvolili náš produkt a za projevenou důvěru. Tato příručka Vám poskytne potřebné informace pro optimální

Více

Návod k použití KGE 39AW30

Návod k použití KGE 39AW30 KGE 39AW30 Návod k použití KGE 39AW30 Q4ACZM1618 cs Obsah Bezpečnostní a výstražné pokyny... 4 Pokyny k likvidaci............... 5 Rozsah dodávky................ 6 Dbejte na teplotu místnosti a větrání.

Více

ČEŠTINA...9. Návod k použití digestoŕe

ČEŠTINA...9. Návod k použití digestoŕe CZ ČEŠTINA...9 Návod k použití digestoŕe 4x 4x 4.8x38mm 1x 2x ø 15cm 1x!! L = 65 cm min. 2 1A Ø150mm Ø150mm 1B 2 3 3 4 6 5 7 8 4 9 12 (4.8 x 38 mm) 10 13 100 mm 100 mm Ø 8 mm 194 mm 790 mm 11 5 14A 15

Více

SC-C01-20 / SC-C01-30. Solární panel NÁVOD K INSTALACI

SC-C01-20 / SC-C01-30. Solární panel NÁVOD K INSTALACI SC-C01-20 / SC-C01-30 Solární panel NÁVOD K INSTALACI OBSAH 1. Specifikace 2 2. Bezpečnostní pokyny 3 3. Doporučení 4 4. Údržba 6 5. Návod k sestavení 7 2 1. Specifikace Typ SC-20 SC-30 A - délka 1460

Více

LensPen. - funkcia samočistenia a automatické doplnenie - pro cca. 500 čisticích cyklů. čistiacej zmesi - malé rozměry pro pohodlné přenášení

LensPen. - funkcia samočistenia a automatické doplnenie - pro cca. 500 čisticích cyklů. čistiacej zmesi - malé rozměry pro pohodlné přenášení suchá čistící směs na bázi uhlíku jednoduše odstraní otisky prstů, šmouhy a mastnotu pomáhá předcházet opětovné tvorbě mastných nečistot a usazování prachu patentovaná technologie prověřená světovými OEM

Více

Zubní kartáček Zubný kartáčik

Zubní kartáček Zubný kartáčik Zubni kartacek B-5048:Layout 1 10.9.2007 16:05 Page 1 Zubní kartáček Zubný kartáčik B-5048 Návod k obsluze Návod na obsluhu IX/07 CZ,SK Isolit-Bravo spol. s r. o. 561 64 Jablonné nad Orlicí www.isolit-bravo.cz

Více

Záruční list. IČ: DIČ: Adresa firmy: Tel.: Na výše uvedený výrobek je výrobcem poskytována záruční lhůta v délce trvání 36 měsíců.

Záruční list. IČ: DIČ: Adresa firmy: Tel.: Na výše uvedený výrobek je výrobcem poskytována záruční lhůta v délce trvání 36 měsíců. LC 66BA530 Záruční list firmy BSH domácí spotřebiče, s.r.o. Dovozce: BSH domácí spotřebiče, s.r.o. Pekařská 10a 155 00 Praha 5 tel.: +420 251 095 555 Výrobek: Údaje o prodejci: Obchodní jméno (jméno a

Více

Dřevěné kuželky Drevené kolky. Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku

Dřevěné kuželky Drevené kolky. Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku Dřevěné kuželky Drevené kolky Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku 8 590228 004154 96589 7 9 8 5 11 12 6 3 10 4 1 2 3-4 m 7 9 8 5 11 12 6 3 10 4 1 2 3-4 m Hra Mölkky

Více

ERM 10470 WA+ CHLADNIČKA MINIBAR NÁVOD K OBSLUZE CHLADNIČKA MINIBAR NÁVOD NA OBSLUHU

ERM 10470 WA+ CHLADNIČKA MINIBAR NÁVOD K OBSLUZE CHLADNIČKA MINIBAR NÁVOD NA OBSLUHU ERM 10470 WA+ CHLADNIČKA MINIBAR NÁVOD K OBSLUZE CHLADNIČKA MINIBAR NÁVOD NA OBSLUHU CZ SK Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu

Více

VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU:

VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Stránka 1 z 19 Zakládání do zásobníku na 250 nebo 550 listů VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Chcete-li snížit riziko nestability zařízení, vkládejte papír do jednotlivých zásobníků samostatně. Všechny ostatní

Více

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny - Pro zamezení poruch si tento

Více

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD STAVEBNÁ PRIPRAVENOSŤ POUŽÍVATEĽSKÝ A MONTÁŽNY NÁVOD PAMO

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD STAVEBNÁ PRIPRAVENOSŤ POUŽÍVATEĽSKÝ A MONTÁŽNY NÁVOD PAMO 763 64 Spytihněv č.p. 576, okres Zlín tel.:+420 577 110 311, fax:+420 577 110 315 teiko@teiko.cz; www.teiko.cz ver. 07/2008 STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD STAVEBNÁ PRIPRAVENOSŤ POUŽÍVATEĽSKÝ

Více

FAIRLAND (PH20 PH75s)

FAIRLAND (PH20 PH75s) FAIRLAND (PH20 PH75s) TEPELNÉ ČERPADLO PRO BAZÉNY Překlad původního návodu k použití INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 03 Obsah I. Použití... II. Charakteristika... III. Technické parametry... IV.

Více

WELL WRC7000N WiFi Router

WELL WRC7000N WiFi Router WELL WRC7000N WiFi Router CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Nákup WiFi routeru WELL WRC7000N byl zcela jistě dobrou volbou a věříme, že s ním

Více

2. Prepínač funkcií rúry 3. Ovládací knoflík levé přední plotny. 3. Ovládací gombík ľavej prednej platničky 4. Ovládací knoflík levé zadní plotny

2. Prepínač funkcií rúry 3. Ovládací knoflík levé přední plotny. 3. Ovládací gombík ľavej prednej platničky 4. Ovládací knoflík levé zadní plotny CZ Vážený zákazníku, zakoupil jste si výrobek z naší nové řady elektrických sporáků. Je naším přáním, aby Vám náš výrobek dobře sloužil. Doporučujeme Vám prostudovat tento návod a výrobek obsluhovat podle

Více

Monoklimatické chladničky

Monoklimatické chladničky Monoklimatické chladničky CFL 352 CFL320 CFL 3250 CFL 3565 A CFL 3560 A HL 3860 CFL 3760 Návod na obsluhu Vážený zákazníku, Děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti CANDY ČR s.r.o. Před prvním

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

česky 2009 Montážní instrukce pro SolarVenti modely : SV2 / SV3 / SV7 / SV14 montáž na zeď

česky 2009 Montážní instrukce pro SolarVenti modely : SV2 / SV3 / SV7 / SV14 montáž na zeď česky 2009 Montážní instrukce pro SolarVenti modely : SV2 / SV3 / SV7 / SV14 montáž na zeď 90 Minimálně 60 1 3 Před montáží: Najděte nejvýhodnější umístění, co nejvíce na jih.dejte pozor na: stín ze stromů,

Více

WTERM, s.r.o., Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina

WTERM, s.r.o., Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zařízení, zajišťující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Výrobek smí být do koupelny a sprchy montován ve smyslu ČSN 33 2000-7-701 ed. 2 Pokud

Více

DF 120. Fritéza. Návod k použití

DF 120. Fritéza. Návod k použití DF 120 Fritéza CZ Návod k použití Víko Termostat Madlo Vnitřní nádoba s nepřilnavým povrchem Otvírání víka Bezpečnostní informace Připojte spotřebič k elektrické síti podle parametrů na výrobním štítku.

Více

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití.

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití. Nahřívací bunda Návod na použití OBSAH BALENÍ Část Popis Počet A Bunda 1 B Baterie 1 C Nabíječka 1 Bezpečnostní informace Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod

Více

Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz

Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz Obsah: Bezpečnostní pokyny... 2 Předpisy... 2 Způsob používání zařízení... 2 Popis symbolů... 2 1 Všeobecné pokyny... 4 2

Více

Elektrické výčepní zařízení NÁVOD K OBSLUZE

Elektrické výčepní zařízení NÁVOD K OBSLUZE Elektrické výčepní zařízení NÁVOD K OBSLUZE Elektrické zariadenie na čapovanie piva NÁVOD NA OBSLUHU 5-16 17-29 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 13 14 15 8 g 16 g 300 g 16 17 4 Elektrické výčepní zařízení

Více

MINIELETTROMONTOLIT typ 905EV

MINIELETTROMONTOLIT typ 905EV povinnost MINIELETTROMONTOLIT typ 905EV varování zákaz, nebezpečí operační návody 1. Návod k použití Pře použitím stroje si přečtete pozorně bezpečnostní pokyny. Každý stroj je před expedicí z výroby podroben

Více

Mobilní klimatizační zařízení APM-09CCM

Mobilní klimatizační zařízení APM-09CCM Mobilní klimatizační zařízení APM-09CCM Návod k obsluze Pozor: Na Vašem výrobku je uveden tento symbol. Říká, že se elektrické a elektronické přístroje nemají likvidovat s domácím odpadem, nýbrž se mají

Více

Chladicí vinotéka. Návod na obsluhu

Chladicí vinotéka. Návod na obsluhu Chladicí vinotéka Návod na obsluhu OBSAH Popis a vlastnosti....................................................................... 4 Důležité bezpečnostní pokyny..............................................................

Více

Pribeh a cil hry. Herni material. Priprava hry. Druhá postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let.

Pribeh a cil hry. Herni material. Priprava hry. Druhá postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let. Druhá postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let. Pribeh a cil hry Duchová v koupelně je samostatná hra, která se dá hrát zvlášť, ale i dohromady se známou hrou Duch! To vytváří novou úroveň

Více

3-076-954-12(1) Stativ. Návod k obsluze VCT-R640. 2002 Sony Corporation

3-076-954-12(1) Stativ. Návod k obsluze VCT-R640. 2002 Sony Corporation -076-954-() Stativ Návod k obsluze VCT-R640 00 Sony Corporation A 4 5 6 7 8 4 9 5 0 6 B 5 4 C a D 4 E 6 4 5 F Funkce VCT-R640 je stativ pro videokamery/digitální fotoaparáty. Upozornění Nikdy nepřenášejte

Více

POW63875 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ZÁDOVÝ POSTŘIKOVAČ...

POW63875 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ZÁDOVÝ POSTŘIKOVAČ... 1 10 2 11 4 3 5 1 12 2 11 4 3 POW63875 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ZÁDOVÝ POSTŘIKOVAČ... 2 4.1 Čitění... 2 4.2 Provoz...

Více

PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ

PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ CZ HOBLOVKA PROTAHOVAČKA/ SROVNÁVAČKA - Návod k obsluze 4-10 SK HOBĽOVKA PREŤAHOVAČKA/ ZROVNÁVAČKA - Návod na obsluhu 11-17 H VASTAGOLÓ GYALU/ EGYENGETŐ GYALU - Kezelési utasítas

Více

UVEDENÍ PŘÍSTROJE DO PROVOZU...

UVEDENÍ PŘÍSTROJE DO PROVOZU... DIGIsort DIGIOHMpro Obsah 1. ÚVOD... 2 1.1. Bezpečnostní upozornění... 2 1.2. Všeobecný popis přístroje... 3 1.3. Ekologie... 4 2. POPIS PŘÍSTROJE... 5 2.1. Pouzdro přístroje... 5 2.3. Rozsah dodávky...

Více

Přímý dovozce LED osvětlení

Přímý dovozce LED osvětlení Panel: TOR228 Příkon: 28W Prac. napětí: 230V AC Barev. teplota: 6000K - Studená bílá Tvar: Kulatý Vážení zákazníci! Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našich LED panelů. Jejich koupí jste získali kvalitní

Více

AUTOMAT NA KÁVU ESPRESSO P R I M A B A R UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Váš dodavatel :

AUTOMAT NA KÁVU ESPRESSO P R I M A B A R UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Váš dodavatel : AUTOMAT NA KÁVU ESPRESSO P R I M A B A R Váš dodavatel : FOUNTAIN CS, spol. s r.o. Hudcova 78, 612 00 Brno Telefon/ Fax: (+420) 541 249 055 až 6 - info@fountain.cz - www.fountain.cz UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Více

Triple Duty AT5R & AT5G

Triple Duty AT5R & AT5G UŽIVATELSKÝ MANUÁL LASEROVÝ ZAMĚŘOVAČ Triple Duty AT5R & AT5G Česky O firmě Sightmark Sightmark nabízí širokou škálu produktů, včetně puškohledů, kolimátorů, laserů, korekcí nastřelení, noktovizorů, svítilen

Více

Návod na použití, montáž a zapojení síťových zdrojů 4 FP 672 62 a 4 FP 672 63

Návod na použití, montáž a zapojení síťových zdrojů 4 FP 672 62 a 4 FP 672 63 Návod na použití, montáž a zapojení síťových zdrojů 4 FP 672 62 a 4 FP 672 63 Technické parametry: - hmotnost: 1020±20g - rozměry (šxvxh): 153 x 107 x 62 mm - provozní teplota: -5 C +40 C při relativní

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37 NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/02 Obj. č.: 85 42 37 Kompaktní vnitřní (pokojový) a venkovní teploměr s funkcí ukládání maximálních a minimálních naměřených hodnoty teploty do paměti. Tento návod k obsluze je

Více

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu ELEKTRICKÉ FRITÉZY MODELY FA-5 FE-4 TF-5 FA-7 FE-6 TF-7 FC-6-E FA-9 FE-8 TF-9 FC-8-E 1 3 4 2 Obr. 1 5 6 7 8 1. Hlavní přepínač 2. Pracovní termostat

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

Professor CZ123K / CZ124K

Professor CZ123K / CZ124K NÁVOD K OBSLUZE Rychlovarná konvice Professor CZ123K / CZ124K Před použitím si přečtěte pozorně tento návod. Návod uschovejte pro případné pozdější použití. Dovozce: Zásobování a.s., Chloumecká 3376, 276

Více