ZNALECKÝ POSUDEK. č /2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9918-69/2015"

Transkript

1 ZNALECKÝ POSUDEK č /2015 o ceně nemovitých věcí - pozemku parc.č. St. 130/2 se stavbou Kolešovice č.p. 252 a pozemku parc.č. 124, s příslušenstvím, vše v k.ú. a obci Kolešovice, okres Rakovník, kraj Středočeský Objednavatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: pověřený insolvenční správce úpadce Zuzany Cíchové, JUDr. Hana Záveská Ostrovského Praha 5 - Smíchov zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro potřeby insolvenčního řízení Dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění zákonů č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 188/2011 Sb., č. 350/2012 Sb., č. 303/2013 Sb., č. 340/2013 Sb., č. 344/2013 Sb. a 228/2014 Sb., podle stavu ke dni znalecký posudek vypracoval: Ing. Zdeněk Garlík Srbice Teplice telefon: Znalecký posudek obsahuje 12 stran textu včetně titulního listu a 15 stran příloh. Objednavateli se předává ve 2 vyhotoveních. V Srbicích

2 A. NÁLEZ 1. Znalecký úkol Znalecký posudek o ceně nemovitých věcí - pozemku parc.č. St. 130/2 se stavbou Kolešovice č.p. 252 a pozemku parc.č. 124, s příslušenstvím, vše v k.ú. a obci Kolešovice, okres Rakovník, kraj Středočeský. Na základě objednávky pověřeného insolvenčního správce JUDr. Hany Záveské, Ostrovského 253, Praha 5 - Smíchov ze dne se jedná o zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro potřeby insolvenčního řízení. Vzhledem k účelu je proveden odhad ceny obvyklé ve smyslu definice uvedené v 2, odst. 1 zákona č.151/1997 Sb., o oceňování majetku a v souladu s Mezinárodními oceňovacími standardy (IVSC). Pro odhad obvyklé ceny jsou běžně užívány metody věcná, výnosová a porovnávací, s následujícím zdůvodněním obvyklé ceny. Vzhledem k oceňované kategorii nemovitosti rodinný dům, je pro stanovení obvyklé ceny použita kombinace metod věcné a srovnávací (tržní). 2. Základní informace Název předmětu ocenění: Rodinný dům Adresa předmětu ocenění: Kolešovice Kolešovice Kraj: Středočeský Okres: Rakovník Obec: Kolešovice Katastrální území: Kolešovice Počet obyvatel: Prohlídka a zaměření Prohlídka se zaměřením byla provedena dne za přítomnosti znalce. 4. Podklady pro vypracování znaleckého posudku - objednávka JUDr. Hany Záveské, Ostrovského 253, Praha 5 - Smíchov ze dne výpis z KN vyhotovený dálkovým přístupem ze dne (LV č. 179) - kopie katastrální mapy v měřítku 1:1000 z nahlížení do KN ze dne skutečnosti a výměry zjištěné na místě - skutečnosti sdělené zástupcem společnosti VABERG s.r.o., zabývající se prodejem oceňované nemovitosti - mapa oblasti 5. Vlastnické a evidenční údaje Na listu vlastnictví č. 179 pro k.ú. Kolešovice je uvedeno: A - Vlastnické právo: Cíchová Zuzana, Kolešovice 11, Kolešovice B - Nemovitosti: Pozemky: parc.č. St. 130/ m 2 zastavěná plocha a nádvoří součástí je stavba: Kolešovice, č.p. 252, způsob využití bydlení - 2 -

3 stavba stojí na pozemku parc.č. St. 130/2 poznámka nemovitá kulturní památka parc.č m 2 zahrada B1 - Jiná práva. Bez zápisu C - Omezení vlastnického práva: Zástavní práva smluvní a exekutorská, exekuční příkazy k prodeji nemovitosti, nařízení exekucí, dražební vyhlášky, rozhodnutí o úpadku, vše podrobně viz. příloha LV č D - Jiné zápisy: Změna výměr obnovou operátu. E - Nabývací tituly a jiné doklady zápisu: Viz. příloha LV č. 179 Dle dostupných podkladů nebyly znalcem zjištěny další skutečnosti, které ovlivňují cenu obvyklou nemovitosti - zejména uzavřené nájemní smlouvy. 6. Dokumentace a skutečnost Projektová dokumentace není k dispozici, ocenění je provedeno na základě vlastního zjištění a zaměření znalce na místě. 7. Celkový popis nemovité věci a lokality Jedná se o nemovitost, kterou tvoří dům Kolešovice č.p samostatně stojící, s 1 PP, 1 NP a podkrovím, pozemek zastavěný tímto domem a přilehlý pozemek zahrady. Dům je napojen podle zjištění pouze na rozvod el. energie, studna ani žumpa na značně zarostlém pozemku nalezena nebyla, podle provedených rozvodů v domě lze předpokládat, že nějaké napojení je možné (podle dotazu na Obecním úřadě v Kolešovicích mi bylo ústně sděleno, že v obci vodovod není a na pozemku parc.č. St. 130/2 je údajně studna, která zásobuje pitnou vodou oceňovanou a několik dalších sousedících nemovitostí). Další příslušenství tvoří další stavby - podle zákresu v katastrální mapě část stodoly na hranici pozemku směrem ke hřišti, stavba však není zapsána na LV a vzhledem k jejímu provedení (společná stavba bez stavebního dělení na pozemcích parc.č. St. 130/2 a St. 130/1) nelze jednoznačně určit, zda se jedná o příslušenství pozemku parc.č. 130/2. Další stavbou je skladba zděných kolen na pozemku parc.č. St. 130/2 (stavba rozdělená do cca 5 části, ze kterých 2 mohly být užívány jako garáž). Další stavbou jsou provizorní dřevěné kolny, které jsou však užívány vlastníkem sousední nemovitosti, stejně jako přilehlá část pozemku parc.č. St. 130/2. Venkovní úpravy jsou minimálního rozsahu - předložené schody pro vstup do domu, zbytky oplocení a zbytek plotových vrat. Vzhledem k nejasnému vlastnictví u stavby části stodoly na parc.č. St. 130/2 a zhoršenému stavebně technickému stavu u skladby zděných kolen na pozemku parc.č. St. 130/2, nejsou tyto stavby zahrnuty do nákladové ceny staveb. Vliv těchto staveb na obvyklou cenu nemovitosti je i tak spíše negativní (značný objem u stavby stodoly a její špatný stav - uhnilé sloupy podpírající krov, bez klemp. konstrukcí, vlhkost atd., navíc nemovitá kulturní památka, špatný stav u dalších staveb - provlhnutí, zatékání, chybějící vybavení). Pozemek je rovinný, možnost napojení byla zjištěna pouze na rozvod el. energie, pravděpodobné napojení vody bylo popsáno výše, kanalizace je podle ústní informace na Obecním úřadě v Kolešovicích údajně připravena k napojení přes pozemek parc.č. St. 130/4. Nedořešený je přístup k nemovitosti. V současné době byl využíván přístup přes pozemky parc.č. St. 130/3, 114/2, 114/4, ze kterých však pouze pozemek parc.č. 114/4 je ve vlastnictví obce, ostatní pozemky jsou - 3 -

4 soukromých vlastníků bez zajištění práva chůze a jízdy věcným břemenem. Další možnost přístupu je po pozemku parc.č. St. 130/4, který je veden jako společný dvůr ve vlastnictví ČR - Státního pozemkového úřadu a v současné době je oplocen a užíván vlastníky sousedící nemovitosti. Kolešovice jsou středně velkou obcí okresu Rakovník, ležící cca 12 km od Rakovníka a cca 3 km od silnice Praha - Karlovy Vary. V obci je přiměřená občanská vybavenost (obchody s potravinami, restaurace, pošta, škola, školka, sportoviště) a omezená vybavenost inženýrskými sítěmi (elektro, kanalizace a plyn, ale vše daleko od oceňované nemovitosti, přípojky je nutno vést přes pozemky jiných vlastníků), spojení je linkovým autobusem. Oceňovaná nemovitost leží v centru obce a byla zřejmě oddělena z původně společného dvora hospodářství sousedního zámku. B. ZNALECKÝ POSUDEK Na základě objednávky pověřeného insolvenčního správce JUDr. Hany Záveské, Ostrovského 253, Praha 5 - Smíchov ze dne se jedná o zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro potřeby insolvenčního řízení. Vzhledem k účelu je proveden odhad ceny obvyklé ve smyslu definice uvedené v 2, odst. 1 zákona č.151/1997 Sb., o oceňování majetku a v souladu s Mezinárodními oceňovacími standardy (IVSC). Pro odhad obvyklé ceny jsou běžně užívány metody věcná, výnosová a porovnávací, s následujícím zdůvodněním obvyklé ceny. Vzhledem k oceňované kategorii nemovitosti rodinný dům, je pro stanovení obvyklé ceny použita kombinace metod věcné a srovnávací (tržní). 1. Popis objektů a pozemků Dům Kolešovice č.p. 252 Jak bylo uvedeno, jedná se o dům s jedním podzemním podlažím, jedním nadzemním podlažím a podkrovím, samostatně stojící. Dům je zděný, založení na základových pasech ze izolace proti zemní vlhkosti, s převážně sedlovou střechou, opatřenou krytinou z betonových tašek, s klemp. konstrukcemi z pozink. plechu, s fasádou zateplenou, s kamennou podezdívkou. Provedení jednotlivých podlaží: Obvodové stěny jsou zděné v tl. 45 cm, stropy v 1.PP klenbové do ocelových nosníků, ostatní polospalné s rovným podhledem sníženým sádrokartonem nebo částečně zateplený podhled krovu, vnitřní úpravy povrchů štukovou omítkou hladkou nebo obkladem sádrokartonem, částečný keramický obklad, podlahy převážně betonové a z keramické dlažby, v podkroví částečně desky OSB, schody betonové s potěrem. Jsou osazena plastová okna a vstupní dveře plastové, vnitřní chybějí, jsou pouze kovové zárubně. Je proveden rozvod světelné a motorové elektroinstalace, teplé a studené vody a kanalizace. Vytápění je demontováno (pouze konzole pro radiátory pod okny v 1.NP), ohřev teplé vody byl bojlery, které jsou rovněž demontovány. Osazeny vany, umyvadla a kombi WC v 1.NP, vybavení kuchyní není. Výčet místností: 1.PP: - 4 -

5 2 sklepní místnosti (v jedné nefunkční původní kotel na tuhá paliva), předsíň a schodiště. 1.NP: Byt 1+1 se samostatným vstupem - zádveří, koupelna s WC, kuchyň, pokoj. Další vstup - chodba a schodiště, byt předsíň, technická místnost, koupelna, WC, kuchyň, 3 pokoje. Podkroví: Předsíň, 3 místnosti s úpravou stěn zatmeleným sádrokartonem a hrubé podlahy z desek OSB, 2 místnosti upravené sádrokartonem bez zatmelení, částečně strhaným a hrubé podlahy z desek OSB, 2 místnosti neupravené (částečně rošty pod sádrokarton, vypadaná tepelná izolace, neupravené podlahy). Zde měl být byt, který nebyl dokončen, nejsou zde žádné instalace ani další vybavení. Charakter stavby: Dům má jedno nadzemní podlaží a podkroví a jsou resp. měly v něm být 3 byty, jedná se o ocenění rodinného domu. Stáří a opotřebení: Podle konstrukčního provedení usuzuji na stáří domu cca 95 roků. Podle údajů na LV (zástavní právo - úvěr) bylo zřejmě v letech 2008 až 2009 započato s rekonstrukcí, která však nebyla dokončena a navíc ta část, která byla provedena, vykazuje nekvalitní provedení. Stavba vykazuje značné množství závad, plynoucích jednak z nekvalitního provedení rekonstrukce, jednak ze zřejmě násilného vniknutí do objektu (byt 1+1) a dále ze skutečnosti, že chybí vytápění a větrání domu po delší dobu. Ze závad uvádím zejména částečné narušení podezdívky náletovými dřevinami, neodborné položení střešní krytiny (podmazávané hřebenáče, jejichž část již chybí, není pojistná fólie pod taškami), chybějící vnitřní dveře, chybějící vytápění chybějící instalace v podkroví, nefunkční instalace v 1.NP (u elektro chybí rozvodnice, dále chybějící baterie), podlahy bez nášlapných vrstev, schodiště s otlučenými stupni a bez zábradlí, vlhké, plesnivé a opadané omítky a částečně nabobtnalé sádrokartonové desky, podkroví prakticky neupravené (i u části se zatmeleným sádrokartonem chybějí např. rozvody elektro, které zřejmě byly vytaženy a bude muset dojít k částečné demontáži). Opotřebení u věcné hodnoty uvažuji analytickou metodou. Ostatní stavby: Další příslušenství tvoří další stavby - podle zákresu v katastrální mapě část stodoly na hranici pozemku směrem ke hřišti, stavba však není zapsána na LV a vzhledem k jejímu provedení (společná stavba bez stavebního dělení na pozemcích parc.č. St. 130/2 a St. 130/1) nelze jednoznačně určit, zda se jedná o příslušenství pozemku parc.č. 130/2. Další stavbou je skladba zděných kolen na pozemku parc.č. St. 130/2 (stavba rozdělená do cca 5 části, ze kterých 2 mohly být užívány jako garáž). Další stavbou jsou provizorní dřevěné kolny, které jsou však užívány vlastníkem sousední nemovitosti, stejně jako přilehlá část pozemku parc.č. St. 130/2. Venkovní úpravy jsou minimálního rozsahu - předložené schody pro vstup do domu, zbytky oplocení a zbytek plotových vrat. Pozemky: Pozemek zastavěný domem a dalšími stavbami a přilehlý pozemek zahrady. Pozemek je rovinný, možnost napojení byla zjištěna pouze na rozvod el. energie. Nedořešený je přístup k nemovitosti. Výměra pozemků: parc.č. St. 130/ m 2 zastavěná plocha a nádvoří parc.č m 2 zahrada celkem 3330 m2-5 -

6 2. Obvyklá cena Pro odhad obvyklé ceny je hodnocení prováděno jak v zahraniční, tak v naší praxi v zásadě třemi základními metodami, které jsou používány v různých modifikacích. Jednotlivé metody pro zjištění obvyklé ceny nemovitosti a) metoda nákladového ohodnocení (věcná) b) metoda výnosová (příjmová) c) metoda srovnávací (tržní) d) zdůvodnění obvyklé ceny Stručná charakteristika a použití těchto metod: a) metoda nákladového ohodnocení (věcná) Jedná se v podstatě o stanovení nákladů na pořízení v současných cenách a určení opotřebení přiměřeného stáří a skutečnému stavu (časová cena, vystihující reálný, technický stav v čase hodnocení). V tomto případě je použita nákladová cena staveb s využitím oceňovacího předpisu (vyhláška Ministerstva financí České republiky č. 441/2013 Sb. ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb. - nákladová cena bez koeficientu pp) a obvyklá cena pozemku, stanovená na základě zkušenosti znalce. b) metoda výnosová (příjmová) Vyjadřuje schopnost nemovitosti vytvářet výnos (příjem). Dosahovaný výnos je charakteristikou užitkovosti. c) metoda srovnávací (tržní) V principu se jedná o vyhodnocení prodaných nebo nabízených porovnatelných nemovitostí. Obvyklá cena pro danou kategorii stanovena kombinací hodnoty věcné a srovnávací, obdobné nemovitosti se v místě běžně nepronajímají, výnosovou hodnotu nelze objektivně zjistit. a) metoda nákladového ohodnocení (věcná) Stavby: Dům Kolešovice č.p. 252 Zatřídění pro potřeby ocenění Rodinný dům, rekreační chalupa nebo domek: Svislá nosná konstrukce: Podsklepení: Podkroví: Střecha: 13, typ A zděná nepodsklepená nebo podsklepená do poloviny 1.nadz. podlaží má podkroví nad 2/3 zastavěné plochy 1.nadz. podlaží se šikmou nebo strmou střechou - 6 -

7 Počet nadzemních podlaží: s jedním nadzemním podlažím Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC: 1122 Výpočet jednotlivých ploch Název Plocha [m 2 ] 1.PP (3,00*5,20+3,00*1,80+1,20*1,20+0,90/3,80)/0,80 = 28,35 1.NP 17,15*11,65+3,95*2,35 = 209,08 Podkroví 17,15*11,65 = 199,80 Zastavěné plochy a výšky podlaží Název Zastavěná. Konstr. výška plocha 1.PP 28,35 m 2 2,40 m 1.NP 209,08 m 2 3,65 m Podkroví 199,80 m 2 3,05 m Obestavěný prostor Výpočet jednotlivých výměr Název Obestavěný prostor [m 3 ] Spodní stavba (3,00*5,20+3,00*1,80+1,20*1,20+0,90/3,80)/ = 56,69 m 3 /0,80*2,00 Vrchní stavba (17,15*11,65+3,95*2,35)*(0,40+3,65) = 846,77 m 3 Podkroví 17,15*11,65*(1,05+3,60/2) = 569,42 m 3 (PP = podzemní podlaží, NP = nadzemní podlaží, Z = zastřešení) Název Typ Obestavěný prostor Spodní stavba PP 56,69 m 3 1.NP NP 846,77 m 3 Podkroví Z 569,42 m 3 Obestavěný prostor - celkem: 1 472,88 m 3 Popis a hodnocení standardu (S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se, A = přidaná konstrukce, X = nehodnotí se) Výpočet koeficientu vybavení K 4 a stupně rozestavěnosti nedokončené stavby (OP = objemový podíl z přílohy č. 21, K = koeficient pro přepočet obj. podílu UP = upravený podíl v návaznosti na vybavení, PP = přepočítaný podíl na 100 %) Konstrukce, vybavení OP Část UP PP Roz Dok K [%] [%] [%] [%] [%] [%] 1. Základy: P 8, ,46 3,77 4,02 100,00 4,02 2. Zdivo: S 21, ,00 21,20 22,58 100,00 22,58 3. Stropy: S 7, ,00 7,90 8,41 80,00 6,73 4. Střecha: S 7, ,00 7,30 7,78 100,00 7,78 5. Krytina: S 3, ,00 3,40 3,62 100,00 3,62 6. Klempířské konstrukce: S 0, ,00 0,90 0,96 100,00 0,96 7. Vnitřní omítky: S 5, ,00 5,80 6,18 60,00 3,71-7 -

8 8. Fasádní omítky: S 2, ,00 2,80 2,98 100,00 2,98 9. Vnější obklady: S 0, ,00 0,50 0,53 100,00 0, Vnitřní obklady: S 2, ,00 2,30 2,45 65,00 1, Schody: S 1, ,00 1,00 1,07 100,00 1, Dveře: S 3, ,00 3,20 3,41 30,00 1, Okna: N 5, ,54 8,01 8,53 100,00 8, Podlahy obytných místností: S 2, ,00 2,20 2,34 20,00 0, Podlahy ostatních místností: S 1, ,00 1,00 1,07 65,00 0, Vytápění: S 5, ,00 5,20 5,54 0,00 0, Elektroinstalace: S 4, ,00 4,30 4,58 50,00 2, Bleskosvod: C 0, ,00 0,00 0,00 100,00 0, Rozvod vody: S 3, ,00 3,20 3,41 65,00 2, Zdroj teplé vody: S 1, ,00 1,90 2,02 0,00 0, Instalace plynu: C 0, ,00 0,00 0,00 100,00 0, Kanalizace: S 3, ,00 3,10 3,30 65,00 2, Vybavení kuchyně: S 0, ,00 0,50 0,53 0,00 0, Vnitřní vybavení: S 4, ,00 4,10 4,37 65,00 2, Záchod: S 0, ,00 0,30 0,32 65,00 0, Ostatní: C 3, ,00 0,00 0,00 100,00 0,00 Součet upravených objemových podílů: 93,88 Rozestavěnost: 75,99 Koeficient vybavení K 4 : 0,9388 Výpočet opotřebení analytickou metodou (OP = objemový podíl upravený rozestavěností, UP = upravený podíl v návaznosti na dělení konstrukce, PP = přepočítaný podíl na 100 %) OP Část UP PP Opotř. Konstrukce, vybavení Stáří Živ. Opotř. z celku [%] [%] [%] [%] části 1. Základy: P 4,02 100,00 4,02 5, ,17 4, Zdivo: S 22,58 100,00 22,58 29, ,17 23, Stropy: S 6,73 100,00 6,73 8, ,17 7, Střecha: S 7,78 100,00 7,78 10, ,17 8, Krytina: S 3,62 100,00 3,62 4,76 50,00 2, Klempířské konstrukce: S 0,96 100,00 0,96 1,26 30,00 0, Vnitřní omítky: S 3,71 100,00 3,71 4,88 60,00 2, Fasádní omítky: S 2,98 100,00 2,98 3,92 20,00 0, Vnější obklady: S 0,53 100,00 0,53 0, ,17 0, Vnitřní obklady: S 1,59 100,00 1,59 2,09 80,00 1, Schody: S 1,07 100,00 1,07 1,41 80,00 1, Dveře: S 1,02 100,00 1,02 1,34 50,00 0, Okna: N 8,53 100,00 8,53 11,22 20,00 2, Podlahy obytných místností: S 0,47 100,00 0,47 0,62 50,00 0, Podlahy ostatních místností: S 0,70 100,00 0,70 0,92 30,00 0, Elektroinstalace: S 2,29 100,00 2,29 3,01 50,00 1, Rozvod vody: S 2,22 100,00 2,22 2,92 10,00 0, Kanalizace: S 2,15 100,00 2,15 2,83 10,00 0, Vnitřní vybavení: S 2,84 100,00 2,84 3,74 90,00 3, Záchod: S 0,21 100,00 0,21 0,28 90,00 0,2520 Opotřebení: 61,9 % - 8 -

9 Ocenění Základní cena (dle příl. č. 11) [Kč/m 3 ]: = 2 290,- Koeficient využití podkroví (dle příl. č. 11): * 1, 1200 Koeficient vybavení stavby K 4 (dle výpočtu): * 0,9388 Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 0,8000 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle SKP): * 2,1000 Základní cena upravená [Kč/m 3 ] = 4 045,16 Plná cena: 1 472,88 m 3 * 4 045,16 Kč/m 3 = ,26 Kč Výpočet nedokončené stavby Úprava ceny za nedokončené konstrukce * 0,7599 Nedokončená stavba = ,09 Kč Koeficient opotřebení: (1-61,9 % /100) * 0,381 Dům Kolešovice č.p zjištěná cena = ,19 Kč Pozemky: 3330 m2 á 100,- Kč/m2 = ,- Kč Pozemky celkem = ,- Kč Rekapitulace věcné hodnoty: Stavby = ,- Kč Pozemky = ,- Kč Cena nemovitosti včetně odpočtu opotřebení činí celkem Výsledná věcná hodnota nemovitosti po zaokrouhlení činí ,- Kč ,- Kč c) metoda srovnávací (tržní) K dispozici údaje z inzerce v Kolešovicích: Prodej rodinného domu 300 m2, pozemek 778 m2, Kolešovice, okres Rakovník Prodej rodinného domu po částečné rekonstrukci - nová střecha, plastová okna, nové plastové rozvody vody, dva nové plynové kotle, vyvložkovaný komín, v patře nová koupelna a záchod. V přízemí je 2+1, garáž pro tři auta, dílna, v prvním patře je 3+1. Dále k domu náleží kotelna (2 x plynový kotel - rozdělený pro každé podlaží - 9 -

10 zvlášť), sklad, garáž, kůlna, seník a zahrada. El. je na 220V a 380V, studna s dostatkem vody, topení na plyn nebo na tuhá paliva, septik. Inzerce na sreality.cz, ID zakázky N15946 (Orbisreality, Suchardova 510, Kladno), aktualizace , inzerovaná cena 1,35 mil.kč, uvedena podlahová plocha 300 m2, pozemek 778 m2. Jednotková cena 4 500,- Kč/m2. Porovnání: RD ve stejné obci, obdobná velikost domu, lepší stav, menší pozemek, ale s vyřešeným přístupem. Úprava (inzerce, lokalita, vybavení, stav, velikost, pozemek) 0,85x1,00x1,00x0,90x1,00x1,00=0,77 Redukovaná jednotková cena 3 500,- Kč/m 2. Prodej rodinného domu 90 m2, pozemek 300 m2, Kolešovice, okres Rakovník Nabízíme k prodeji dům 3+1 s garáží k rekonstrukci. Dům je podsklepený a suchý. V obci plyn a veřejný vodovod na hranici pozemku. Kanalizace napojena. Velké světlé místnosti, z části připraveno pro budoucí koupelnu. Studna na pozemku. Z části dřevěné podlahy, z části železobeton. Velká prostorná půda, stav krovů dobrý. Inzerce na sreality.cz, ID zakázky (M & M reality holding, Krakovská 1675/2, Praha - Nové Město), aktualizace , inzerovaná cena 650 tis. Kč, uvedena podlahová plocha 90 m2, pozemek 300 m2. Jednotková cena 7 200,- Kč/m2. Porovnání: RD ve stejné obci, menší velikost domu, vnitřní v řadě, horší stav, menší pozemek, ale s vyřešeným přístupem.úprava (inzerce, lokalita, vybavení, stav, velikost, pozemek) 0,85x1,00x1,00x1,10x0,80x1,00=0,75 Redukovaná jednotková cena 5 400,- Kč/m 2. Prodej rodinného domu 120 m2, pozemek 546 m2, Kolešovice, okres Rakovník Nabízíme k prodeji rodinný dům 3+kk v obci Kolešovice, okr. Rakovník. rodinný dům je ve výstavbě má novou střešní vazbu a krytinu v obytné části jsou k bydlení tři místnosti. Dům se nachází v tiché klidné obytné části. Inzerce na sreality.cz, ID zakázky (M & M reality holding, Krakovská 1675/2, Praha - Nové Město), aktualizace , inzerovaná cena 850 tis.kč, uvedena podlahová plocha 120 m2, pozemek 546 m2. Jednotková cena 7 100,- Kč/m2. Porovnání: RD ve stejné obci, menší velikost domu, obdobný stav, menší pozemek, ale s vyřešeným přístupem. Úprava (inzerce, lokalita, vybavení, stav, velikost, pozemek) 0,85x1,00x1,00x1,00x0,80x1,00=0,68 Redukovaná jednotková cena 4 800,- Kč/m 2. Vyhodnocení srovnávací hodnoty: Rozpětí redukovaných cen: 3 500,- až 5 400,- Kč/m2 Stanovená cena za 1 m2 u oceňované nemovitosti: 4 500,- Kč/m2 Komentář:

11 Pro porovnání tři nemovitosti ve všech případech inzerce rodinných domů ve stejné obci, převážně ve srovnatelném stavu, ve dvou případech menší velikosti, v jednom případě obdobné velikosti, s menší výměrou pozemku, ale s dořešeným přístupem. Po úpravě na parametry oceňované nemovitosti považuji za přiměřenou jednotkovou cenu částku zhruba ve výši 4,5 tis. Kč/m2. Pro výměru započitatelné podlahové plochy (krácení 1.PP na cca 50% a bez podkroví, které je neuživatelné) cca 180 m2 srovnávací hodnotu uvažuji ve výši cca 800 tis. Kč. Srovnávací hodnota = ,- Kč d) Zdůvodnění obvyklé ceny Pro ocenění cenou obvyklou byly stanoveny hodnoty věcná a srovnávací, obdobné nemovitosti se v místě běžně nepronajímají, výnosovou hodnotu nelze objektivně zjistit. V regionu jsou prodejní ceny u rodinných domů pod věcnou hodnotou, a to v případě větších, hůře prodejných nemovitostí značně. Obvyklou cenu nemovitosti odhaduji zhruba ve výši porovnávací hodnoty 800 tis. Kč. Přestože se jedná o dům, který byl nedávno částečně rekonstruován, vzhledem k mnoha negativním skutečnostem je jeho prodejnost podstatně nižší, než by byla u domu bez těchto negativ. Mezi hlavní patří neodborně provedená a nedokončená rekonstrukce, již delší doba chátrání, neprovádění údržby, násilné vniknutí (závady dostatečně patrné z přiložené fotodokumentace), u domu jsou stavby značného objemu ve špatném stavu (navíc vedeno jako nemovitá kulturní památka, takže demolice zřejmě nepřichází v úvahu), není právně dořešen přístup k nemovitosti, jsou omezené možnosti napojení domu na inženýrské sítě. Podle informace zástupce společnosti VABERG s.r.o., která byla pověřena prodejem nemovitosti, byla tato nemovitost nabízena v inzerci v roce 2013 původně za 1,1 mil. Kč, později byla cena snížena v roce 2014 na 900 tis. Kč a v současné době je nemovitost nabízena za 800 tis. Kč. Na tuto poslední cenu se údajně již našel potenciální kupec. Lze tedy uvedenou cenu z pohledu nabídky a poptávky považovat za obvyklou. Obvyklá cena je odhadnuta bez vlivu omezení zapsaných v části C LV. Na základě uvedených skutečností odhaduji cenu obvyklou ve výši: Výsledná obvyklá cena nemovité věci ,- Kč slovy: osmsettisíc Kč V Srbicích Ing. Zdeněk Garlík Srbice Teplice

12 D. ZNALECKÁ DOLOŽKA Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím předsedy Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne , č.j. Spr. 2146/91 pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí. Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č /2015 znaleckého deníku. Znalečné a náhradu nákladů účtuji dokladem č V Srbicích Ing. Zdeněk Garlík

13 Fotodokumentace ze dne část pohledy na dům od přístupu a z druhé strany přes zarostlý pozemek, koupelna a WC a kuchyň bytu 1+1 v 1.NP

14 Fotodokumentace ze dne část pokoje, kuchyň a koupelna s WC bytu 1+1 v 1.NP (opadané omítky, vlhkost), koupelna, WC a technická místnost bytu 3+1 v 1.NP (chybí kotel ÚT a bojler, rozvaděč EI)

15 Fotodokumentace ze dne část plíseň na zdech a stropě v pokojích, kuchyň bez vybavení bytu 3+1 v 1.NP, schodiště bez zábradlí a s ulámanými stupni, vlhkost zdiva v chodbě v 1.NP, původní kotel ÚT v 1.PP, částečně utržené SDK v podkroví

16 Fotodokumentace ze dne část opadaná tepelná izolace v místnostech v podkroví, stopy zatékání v podkroví, vytrhané SDK, nedokončené podkladní podlahy, vlhkost a plíseň na stropě a zdech v podkroví

17 Fotodokumentace ze dne část rozvaděč elektro na domě bez vybavení, pohled na část stodoly a její interiér, pohled na kolny u domu, část provizorních kolen na pozemku, užívaná vlastníky sousední nemovitosti

18 - 18 -

19 - 19 -

20 - 20 -

21 - 21 -

22 - 22 -

23 - 23 -

24 - 24 -

25 - 25 -

26 - 26 -

27 - 27 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9441-222/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9441-222/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 9441-222/2013 o ceně nemovitostí - domu Hamr č.p. 66 s příslušenstvím a pozemky parc.č. St. 189, 592/5, 592/6 v k.ú. Hamr u Litvínova, obec Litvínov, okres Most, kraj Ústecký Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 692/3 415 01 Teplice. zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro potřeby exekučního řízení (číslo jednací: 110 Ex 6526/11-85)

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 692/3 415 01 Teplice. zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro potřeby exekučního řízení (číslo jednací: 110 Ex 6526/11-85) ZNALECKÝ POSUDEK č. 8942-506/2012 o ceně ideálního podílu 1/2 nemovitostí - domu Kadaň č.p. 1657 na pozemku parc.č. 2787/3, garáží Kadaň č.e. 5668 na pozemku parc.č. 2787/6 a č.e. 5669 na pozemku parc.č.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9960-111/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9960-111/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 9960-111/2015 o ceně nemovité věci - stavby technického vybavení bez čp/če na pozemku parc.č. St. 131 v k.ú. Dolní Krupá u Mnichova Hradiště, obec Dolní Krupá, okres Mladá Boleslav,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 254/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 254/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 254/15 o obvyklé ceně podílu id 1/2 na nemovitých věcech - pozemku p.č. st. 124, součástí je stavba: Rtyně v Podkrkonoší č.p. 87, rodinný dům, pozemku p.č. 404, s příslušenstvím, LV

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 5252/100/2013

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 5252/100/2013 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 5252/100/2013 NEMOVITOST: rodinný dům čp. 121 Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Kutná Hora, obec Křesetice, k.ú. Křesetice Adresa nemovitosti: Křesetice 121, 285 47 Křesetice

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 692/3 415 01 Teplice. zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro potřeby exekučního řízení (číslo jednací: 110 Ex 2105/07-235)

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 692/3 415 01 Teplice. zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro potřeby exekučního řízení (číslo jednací: 110 Ex 2105/07-235) ZNALECKÝ POSUDEK č. 9202-766/2012 o ceně nemovitosti - bytu č. 1132/12 v bytovém domě Jirkov č.p. 1132, 1133 v ulici K. H. Máchy včetně podílu 521/14022 na příslušenství a společných částech domu Jirkov

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3620-443/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3620-443/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3620-443/2013 O ceně podílu o velikosti 1/6 rodinného domu v Benešově, Hráského č.p.771, včetně příslušenství a pozemku p.č.577/1, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 203 m 2, vše

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2426/46/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2426/46/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2426/46/15 O ceně obvyklé pozemku st.parc. č. 179 jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 178, pozemku st.parc.č. 258 s garáží bez č.p., pozemku parc.č. 94/72, vedlejší stavby,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3679-502/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3679-502/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3679-502/2013 O ceně rodinného domu v obci Skotnice č.p.194, včetně příslušenství a pozemků p.č.641, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 1098 m 2, p.č.642, zahrada, o velikosti 327

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1903-4 / 2016

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1903-4 / 2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1903-4 / 2016 O administrativní a obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p.158 se stavební plochou p.č.st.314 a ostatními pozemky v obci a k.ú. Vnorovy, okres Hodonín, kraj Jihomoravský.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6802-117/2016 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům čp. 216 Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Frýdek-Místek, obec Frýdek-Místek, k.ú. Chlebovice Adresa nemovité věci:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4651-19/2016

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4651-19/2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4651-19/2016 O ceně pozemku p.č.404/197, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 109 m 2, jehož součástí je rozestavěný rodinný dům bez čp/če v obci Stratov, včetně příslušenství a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 113/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 113/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 113/13 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 19 na pozemku p. č. st. 20 a pozemku p. č. st. 20 s příslušenstvím, LV číslo 177, katastrální území Nepřejov, obec Dolní Hbity,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 692/3 415 01 Teplice. zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro potřeby exekučního řízení (číslo jednací: 110 Ex 1698/09-281)

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 692/3 415 01 Teplice. zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro potřeby exekučního řízení (číslo jednací: 110 Ex 1698/09-281) ZNALECKÝ POSUDEK č. 9179-743/2012 o ceně ideálního podílu ½ nemovitostí - garáže č.e. 127 s pozemkem parc.č. St. 262/6 v k.ú. Loučná u Lomu, obec Lom, okres Most, kraj Ústecký Objednatel posudku: Účel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3450-10/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3450-10/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3450-10/11 o obvyklé ceně rodinného domu čp 212 v Palackého ulici v Kladně-Švermově vč. příslušenství a pozemků parc. čís. 386 a 387 zapsaných na LV čís. 771 pro katastrální území Motyčín

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2419/39/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2419/39/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2419/39/15 o ceně obvyklé 1/6 pozemku st.parc.č. 19 se stavbou č.p. 53, pozemku parc.č.43 (zahrada) vše na LV č. 105 pro k.ú. Libotov, obec Libotov, okres Trutnov. Objednavatel znaleckého

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 947-81/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 947-81/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 947-81/2013 O ceně RD s příslušenstvím v městské části Panenská č.p.33, obec Jemnice, na parcele č. st. 1, parcely č.st. 1, parcely č. 288/5, vše v k.ú. Panenská, zapsáno u Katastrálního

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6173-308/2014 NEMOVITÁ VĚC: Katastrální údaje: Adresa nemovité věci: OBJEDNATEL: Adresa objednatele: ZHOTOVITEL: Adresa zhotovitele: ÚČEL OCENĚNÍ: Rodinný dům Kraj

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6438-143/2015 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům čp. 104 Katastrální údaje: Kraj Středočeský, okres Praha-západ, obec Jinočany, k.ú. Jinočany Adresa nemovité věci: Školní 104,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4018/43/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4018/43/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4018/43/15 Posudek o ceně nemovitosti č.p. 17 v katastrálním území Salajna, obec Dolní Žandov, okres Cheb, vlastnicky náležející panu Alešovi Černému, bytem Mariánské Lázně, Ruská 3.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK A OCENĚNÍ

ZNALECKÝ POSUDEK A OCENĚNÍ ZNALECKÝ POSUDEK A OCENĚNÍ rozestav. budovy stojící na pozemku parc.č. 1042/2, a pozemku parc.č. 1042/2, zastavěná plocha a nádvoří, zapsané na LV č. 124, pro obec Dříteň a katastrální území Záblatí Vlastník:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 214/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 214/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 214/15 o obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. 2235/86, 2235/279, 2235/284, 2235/338, součástí pozemku je rozestavěná stavba na pozemku p.č. 2235/338, s příslušenstvím, LV číslo

Více

Znalecký posudek č. 4899-014/12

Znalecký posudek č. 4899-014/12 Znalecký posudek č. 4899-014/12 o obvyklé ceně nemovitosti rodinného domu Bělkovice-Lašťany č.p. 531, s pozemky parcelní číslo 292 - zastavěná plocha a nádvoří a 293 - ostatní plocha jiná plocha, katastrální

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6046-181/2014 NEMOVITÁ VĚC: Rekreační domek če. 86 Katastrální údaje: Adresa nemovité věci: Komorní Lhotka 86, 739 53 Komorní Lhotka Kraj Moravskoslezský, okres Frýdek-Místek,

Více

Znalecký posudek č. 2736/20/2013

Znalecký posudek č. 2736/20/2013 Znalecký posudek č. 2736/20/2013 O ceně obvyklé rodinného domu č.p.216 s příslušenstvím a pozemky parc.č. st.228 a 258/3 v k.ú.zlonice, obec Zlonice, okres Kladno Objednatel posudku: Účel posudku: CZ Dražby

Více

Znalecký posudek č. 2013/486

Znalecký posudek č. 2013/486 Znalecký posudek č. 2013/486 o ceně nemovitostí, rozestavěné stavbě rodinného domu na parcele č. 1175 a pozemků, parcel č. 1175, 1176, 1973, v katastrálním území Postřelmov, obec Postřelmov, v okrese Šumperk,

Více

Znalecký posudek č. 774-44 - 2015

Znalecký posudek č. 774-44 - 2015 Znalecký posudek č. 774-44 - 2015 o obvyklé ceně nemovitosti - objektu k bydlení č.p. 3 včetně pozemku a příslušenství v k.ú. Plánice, obec Nová Plánice, okres Klatovy Objednatel posudku: Účel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 272/2014

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 272/2014 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 272/2014 Rodinný dům, Rodinný dům Účel ocenění: Pro stanovení obvyklé ceny (ocenění stávajícího stavu) Objednatel : IGIVEX s.r.o. Žerotinovo nám. 641/15, 75002 Přerov

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 30-5140/2016

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 30-5140/2016 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 30-5140/2016 NEMOVITÁ VĚC: St. parcela č. 76, jejíž součástí je objekt bydlení č.p. 36, pozemek p.č. 110/27 včetně dalších součástí a příslušenství Katastrální údaje

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1798-3 / 2015. Bratislavská 73 602 00 Brno

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1798-3 / 2015. Bratislavská 73 602 00 Brno ZNALECKÝ POSUDEK č. 1798-3 / 2015 O administrativní a obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p.103 se stavební plochou p.č.st.424, příslušenství a ostatními pozemky uvedenými na LV č.711 pro obec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4671-39/2016

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4671-39/2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4671-39/2016 O ceně pozemku p.č.1585/5, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 291 m 2, jehož součástí je objekt restaurace č.p.118 v obci Rýmařov, ulice Mlýnská, včetně příslušenství

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 29/1230/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 29/1230/2012 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 29/1230/2012 o ceně nemovitosti budovy č.p. 10 s pozemkem a příslušenstvím, katastrální území Lštění, obec Lštění a rodinného domu č.p. 7 s pozemky a příslušenství, katastrální území

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1752-30/15. O ceně rodinného domu v Ivani

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1752-30/15. O ceně rodinného domu v Ivani ZNALECKÝ POSUDEK č. 1752-30/15 O ceně rodinného domu v Ivani Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Insolvency Project Dukelská 15 500 02 Hradec Králové Insolvenční řízení Dle zákona č.

Více

Znalecký posudek č. 4329/43/14

Znalecký posudek č. 4329/43/14 Znalecký posudek č. 4329/43/14 o obvyklé ceně nemovitosti - rodinného domu čp. 252 v k.ú., obci a okrese Kutná Hora a pozemků v k.ú. Červený Hrádek u Bečvár Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Vladimír

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K čís.3511-66/2015

Z N A L E C K Ý P O S U D E K čís.3511-66/2015 Okres: Ústí nad Labem Obec: Chlumec Z N A L E C K Ý P O S U D E K čís.3511-66/2015 o obvyklé ceně nemovitosti pozemku p.č.47, jehož součástí je rodinný dům č.p.233, včetně příslušenství v katastrálním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2572-171/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2572-171/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2572-171/13 o ceně nemovitosti rodinného domu č.p. 1 na pozemku p.č. 268/2 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Tovačov, obec Tovačov, okres Přerov s pozemky a s příslušenstvím.

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 690/125/2011

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 690/125/2011 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 690/125/2011 o ceně obvyklé rodinného domu č.p. 52 na pozemku č. parc. St. 50/1 vč. příslušenství a pozemků č. parc. St. 50/1, k.ú. Tálín, obec Tálín, zapsáno na LV č. 372 u Katastrálního

Více

Znalecký posudek č. o ceně obvyklé nemovitostí:

Znalecký posudek č. o ceně obvyklé nemovitostí: Znalecký posudek č. o ceně obvyklé nemovitostí: - budovy č.p. 242 (bydlení) Láz na pozemku - stavební parcele parc. č. 302 - pozemku - stavební parcely parc. č. 302 (zastavěná plocha a nádvoří) - pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 67-3112/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 67-3112/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 67-3112/11 o obvyklé ceně nemovitostí, a to rodinného domu č.p. 35 na pozemku parc.č. 12/1 a pozemků parc.č. 12/1, 13 a 14/1, vše v katastrálním území Mosty u Českého Těšína, obec Český

Více

Znalecký posudek č. 2011/331

Znalecký posudek č. 2011/331 Znalecký posudek č. 2011/331 O ceně nemovitosti: Objekt rodinného domu č.p. 234 na parcele č. St.389 s příslušenstvím a pozemky, parcelami č. St.389, 806/1, 806/3, 806/4, v katastrálním území Uherský Ostroh,

Více

Znalecký posudek č. 1463/21/11

Znalecký posudek č. 1463/21/11 Znalecký posudek č. 1463/21/11 o ceně obvyklé domu č.p. 11 na pozemku č.parcely st. 11, pozemku parcely č. st. 11, parc. č. 14 (zahrada), 15/1 (trvalý travní porost) 15/2 (ostatní plocha) vše v k.ú. Pilníkov

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 3943/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 3943/2013 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 3943/2013 NEMOVITOST: Rodinný dům č.p. 50, Rodinný dům č.p. 50 s pozemky Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres Liberec, obec Hrádek nad Nisou, k.ú. Oldřichov na Hranicích Adresa

Více

Znalecký posudek č. 2013060

Znalecký posudek č. 2013060 Znalecký posudek č. 2013060 o ceně nemovitosti: Spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k nemovitostem zapsaným ve prospěch vlastníků na LV č. 557 pro katastrální území Raškovice, stavbě rodinného domu č.p.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1479-12/2013. O ceně rodinného domu - původní zem. usedlost čp. 67, v Lodhéřově.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1479-12/2013. O ceně rodinného domu - původní zem. usedlost čp. 67, v Lodhéřově. ZNALECKÝ POSUDEK č. 1479-12/2013 O ceně rodinného domu - původní zem. usedlost čp. 67, v Lodhéřově. Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Brno-Město, soudní exekutor

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 18-4834-2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 18-4834-2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 18-4834-2015 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům, rozestavěný rodinný dům Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Beroun, obec Vysoký Újezd, k.ú. Vysoký Újezd u Berouna

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3585 265-1/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3585 265-1/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3585 265-1/2015 o ceně rodinného domu č.p. 1117 včetně všech součástí, příslušenství a pozemků parc.č. 3499 a 3500, vše v obci a k.ú. Kladno, ul. Na Stráni Objednavatel znaleckého posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 3958/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 3958/2013 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 3958/2013 NEMOVITOST: 1/4 rodinného domu č.p. 892 s pozemky parc. č. St. 949 a parc. č. 3622 Katastrální údaje : Kraj Pardubický, okres Chrudim, obec Hlinsko, k.ú. Hlinsko v Čechách

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 3367/2016

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 3367/2016 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 3367/2016 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům čp. 75 Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Kladno, obec Černuc, k.ú. Miletice u Velvar Adresa nemovité věci: Miletice 75,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3224/051/15

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3224/051/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3224/051/15 O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTÍ STAVEBNÍ PARCELY Č. 157/1, JEJÍŽ SOUČÁSTÍ JE STAVBA RODINNÉHO DOMU Č.P. 61, STAVEBNÍ PARCELA Č. 157/5, JEJÍŽ SOUČÁSTÍ JE BUDOVA BEZ Č.P./ČEV,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 582/6/16

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 582/6/16 115/2016-A ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 582/6/16 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům, č.p. 86 Katastrální údaje : Kraj Kraj Vysočina, okres Pelhřimov, obec Hojovice, k.ú. Hojovice Adresa nemovité věci:

Více

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 435 / 196 / 2012

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 435 / 196 / 2012 Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 435 / 196 / 2012 Typ nemovitosti Účel ocenění Rodinný dům bez nebytových prostor s garáží v domě v současném stavu a pozemek p.č. 844/3 v podílovém spoluvlastnictví

Více

Znalecký posudek. č. 1309-33-2011

Znalecký posudek. č. 1309-33-2011 Znalecký posudek č. 1309-33-2011 Předmětem ocenění je: rodinný dům č.p. 117 s příslušenstvím a pozemky č.148 a 165/30, v katastrálním území Býkev, obec Býkev, okres Mělník. Objednatel posudku: JUDr. Monika

Více

Znalecký posudek. č. 1320-44-2011

Znalecký posudek. č. 1320-44-2011 Znalecký posudek č. 1320-44-2011 Předmětem ocenění je: rekreační chalupa č.p. 117, s příslušenstvím a pozemky č. 9 a10 v katastrálním území Křesetice, obec Křesetice, okres Kutná Hora Objednatel posudku:

Více

Stavební parcela č. 87, jejíž součástí je rodinný dům čp. 66, poz. p.č. 1/7, 1143/2 umístěné v k.ú. Želechovice u Uničova, obci Želechovice

Stavební parcela č. 87, jejíž součástí je rodinný dům čp. 66, poz. p.č. 1/7, 1143/2 umístěné v k.ú. Želechovice u Uničova, obci Želechovice ZNALECKÝ POSUDEK č. 3210/043/15 O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTÍ STAVEBNÍ PARCELY Č. 87, JEJÍŽ SOUČÁSTÍ JE RODINNÝ DÚM čp. 66, POZEMKOVÝCH PARCEL Č. 1/7, 1143/2, UMÍSTĚNÝCH V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ ŽELECHOVICE U

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6259-023/2015 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům, Pozemek p.č. st. 85 s budovou č.p. 149 a pozemkem p.č. 182/27 Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský, okres Břeclav, obec Březí,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 586/10/16

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 586/10/16 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 586/10/16 140/2016-A NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům, č.p. 8, parcely č. st. 26, 13 a 14 v Petrovicích u Humpolce Katastrální údaje : Kraj Kraj Vysočina, okres Pelhřimov,

Více

1 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 127/2/2016

1 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 127/2/2016 1 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 127/2/2016 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům č.p. 175, Lipová 175, 33441 Dobřany Katastrální údaje : Kraj Plzeňský, okres Plzeň-jih, obec Dobřany, k.ú. Dobřany Adresa nemovité

Více

Znalecký posudek č. 2711/166/2012

Znalecký posudek č. 2711/166/2012 Znalecký posudek č. 2711/166/2012 O ceně obvyklé spoluvlastnického podílu na domě č.p.443 a pozemku parc.č. st.720 v k.ú.kouřim, obec Kouřim, okres Kolín. Objednatel posudku: Účel posudku: CZ Dražby a.s

Více

Znalecký posudek č. 4791-076/11

Znalecký posudek č. 4791-076/11 Znalecký posudek č. 4791-076/11 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu ideální 1/4 nemovitosti rodinného domu Střížov č.p. 72, s pozemky parcelní číslo St. 171 - zastavěná plocha a nádvoří, 718/2 - zahrada

Více

ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI. č. 856/1/11

ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI. č. 856/1/11 Asociace znalců a odhadců AZO ČESKÉ REPUBLIKY Komora soudních znalců ČR Ing. Matylda Dufková, znalec ekonomika -ceny a odhady nemovitostí a oceňování podniků stavebnictví - stavby obytné, průmyslové, zemědělské

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3626-449/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3626-449/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3626-449/2013 O ceně podílu o velikosti 1/4 bytového domu v Bohumíně, Vrbice, Ostravská č.p.14, včetně příslušenství a pozemku p.č.163, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 1575 m

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 585-11/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 585-11/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 585-11/2014 O ceně nemovitostí zapsaných u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Karlovy vary, na listu vlastnictví číslo 318, katastrální území a obec Jáchymov,

Více

900 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6618/28. odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby podle metodiky v Hypoteční bance, a.s.

900 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6618/28. odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby podle metodiky v Hypoteční bance, a.s. ZNALECKÝ POSUDEK č.6618/28 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby podle metodiky v Hypoteční bance, a.s. Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Stávající Číslo popisné: 98 Na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 204-65/2008

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 204-65/2008 ZNALECKÝ POSUDEK č. 204-65/2008 o tržní ceně nemovitostí zapsaných u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Sokolov, na listu vlastnictví číslo 1918, katastrální území a obec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4274-73/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4274-73/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4274-73/2015 O ceně pozemku p.č.1653, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 446 m 2, jehož součástí je rodinný dům č.p.39, Masarykovo nám. 39, obec Pečky, včetně příslušenství a pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 4947/185/14

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 4947/185/14 č.vyhotovení : 1 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4947/185/14 o ceně rodinného domu č.p. 199 postaveného na pozemku parc.č. 1408 s příslušenstvím a pozemky parc.č. 1408 a parc.č. 1409 v obci Praha, k.ú. Hlubočepy

Více

Znalecký posudek č. ZP-188/2010

Znalecký posudek č. ZP-188/2010 Znalecký posudek č. ZP-188/2010 o ceně obvyklé ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 na - stavbě (budova) č.p. 9, způsob využití: bydlení s příslušenstvím ( oplocení, travní porosty, IS, vedlejší

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2071-52/13. Mgr. Lenka Černošková, soudní exekutor Dolní čp. 71 796 01 Prostějov Čj. 018 EX 02808/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2071-52/13. Mgr. Lenka Černošková, soudní exekutor Dolní čp. 71 796 01 Prostějov Čj. 018 EX 02808/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2071-52/13 o ceně rodinného domu čp. 6 postaveného na pozemku označeném jako stavební parcela p.č. 118 v části obce Bumbalka, pozemku označeného jako stavební parcela p.č. 118 a pozemků

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 222/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 222/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 222/15 o obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. st. 1299, součástí je stavba: Filipov, č.p. 228, rodinný dům, a pozemku p.č. 5106/2, s příslušenstvím, LV číslo 807, katastrální

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3170/092/14

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3170/092/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3170/092/14 O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI BYTOVÉ JEDNOTKY Č. 3/2 VEL. 2 + 1 S PŘÍSL. VE VÍCEBYTOVÉM NETYPOVÉM DOMĚ čp. 3 NA ST. P.Č. 81, VČETNĚ SPOL. PODÍLU 2960/10000 NA STAVEBNÍ PARCELE

Více

Pozemky. Stavby - 2 -

Pozemky. Stavby - 2 - ODBORNÝ POSUDEK č. 2097/137/12 o ceně nemovitosti č.p. 123 na st.p.č. 265 a č.p. 124 na st.p.č. 266/1 se st.p.č. 265, st.p.č. 266/1 v katastrálním území Hradec Králové, obec Hradec Králové, okres Hradec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4651-14011

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4651-14011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4651-14011 O ceně obvyklé: Rodinný dům č.p. 214 s pozemky parc. č. st. 359, zahrada 1684/2 a přísl. Do ocenění není zahrnuta movitá dřevěná stavba altánu na zahradě. Objednatel znaleckého

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 296/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 296/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 296/14 o obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. st. 766, součástí pozemku je stavba: Řevničov č.p. 528, obč. vybavenost, pozemku p.č. st. 767, součástí pozemku je stavba: bez č.p./č.e.,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4278-77/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4278-77/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4278-77/2015 O ceně podílu o velikosti 14/16 pozemku p.č.250, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 192 m 2, jehož součástí je zemědělské stavení bez čp/če v místní části Slížany,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1813/2012 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1813/2012 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1813/2012 O ceně obvyklé ( tržní) rodinného domu ( bývalého zemědělského statku) č.p. 18 s příslušenstvím a pozemky č.par. 4 a 122 zastavěná plocha a nádvoří a č.par. 76/2 zahrady

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 13/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 13/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 13/14 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 86 na pozemku p. č. st. 253 a pozemků p. č. st. 253, st. 270/1, 133/1, 1372/2, 1373, 133/102 EN, 1374 PK, 1375 PK a 1376 PK s

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2829/38/2013 6 NEMOVITOST: Rodinný dům č. p. 861 Adresa nemovitosti: Čeladná 861 Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Frýdek-Místek, obec Čeladná, k.ú. Čeladná,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 837/014/2012

ZNALECKÝ POSUDEK č. 837/014/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 837/014/2012 o ceně obvyklé rodinného domu č.p. 365 na pozemku č. parc. St. 307 vč. příslušenství a pozemků č. parc. St. 307, č. parc. 847/15 k.ú. Staré Benátky, obec Benátky nad Jizerou,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1435-12-2014

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1435-12-2014 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1435-12-2014 NEMOVITOST: Vlastník stavby: Vlastník pozemku: Průhonice, Rodinný dům č.p. 52, katastrální území Průhonice, obec Průhonice, okres Praha Západ Weedon Iveta,

Více

Znalecký posudek č. 259/4/2014

Znalecký posudek č. 259/4/2014 Znalecký posudek č. 259/4/2014 o ceně obvyklé spoluvlastnického podílu v míře 1507/10000 na nemovitosti: budova č.p.328 vystavěná na pozemku p.č.314 a pozemku p.č.314 v katastrálním území Rybáře (okres

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2712/57/2012 6 NEMOVITOST: Rodinný dům č. p. 111 Adresa nemovitosti: Damnice 111 Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský, okres Znojmo, obec Damnice, k.ú. Damnice, kód

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 215-5748-2013. O ceně ideálního podílu 1/6 na domě č.p. 40 ve Vrbce, obec Postoloprty, okres Louny. Číslo jednací 12772.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 215-5748-2013. O ceně ideálního podílu 1/6 na domě č.p. 40 ve Vrbce, obec Postoloprty, okres Louny. Číslo jednací 12772. ZNALECKÝ POSUDEK č. 215-5748-2013 O ceně ideálního podílu 1/6 na domě č.p. 40 ve Vrbce, obec Postoloprty, okres Louny. Číslo jednací 12772. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Praha 6 Bělohorská

Více

Znalecký posudek č. /2010. Exekutorský úřad Praha 9

Znalecký posudek č. /2010. Exekutorský úřad Praha 9 Znalecký posudek č. /2010 o ceně obvyklé rozestav. budova s příslušenstvím ( oplocení, travní porost, stromy,is, hosp. budova ) pozemek parc. č. 895/171 ( lesní pozemek ), pozemek parc.č.895/174 ( ovocný

Více

Znalecký posudek č. ZU 128/2015

Znalecký posudek č. ZU 128/2015 KOPPREA znalecký ústav, spol. s r. o. Pro obory stavebnictví (stavby obytné, průmyslové, zemědělské a vodní), projektování (projektování staveb) a ekonomiky (ceny a odhady nemovitostí, movitých věcí a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ č. 1882/2015 Ocenění nemovitých věcí: Parcela č. 192 o výměře 231m2 zastavěná plocha a nádvoří, Součástí je stavba: Jivina, č.p. 39, rod.dům, Stavba stojí na pozemku p.č.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ č. 1800/2015 Ocenění nemovitých věcí: St. parcela č. 73/1 o výměře 870 m2 zastavěná plocha a nádvoří, Součástí je stavba: Studánka, č.p. 55, rod.dům, Stavba stojí na pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2665/45/16

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2665/45/16 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2665/45/16 NEMOVITÁ VĚC: pozemek st.parc.č.880 se stavbou č.p. 123, st.parc.č. 3629 se stavbou garáže bez. č.p., st.parc.č. 5021 se stavbou garáže bez č.p., poz.parc.č.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2553/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2553/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2553/2015 O ceně nemovitosti - pozemku evidovaného jako st.pč. 70 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 356 m 2, jehoţ součástí je stavba rodinného domu č.p. 6 (objekt bydlení), p.p.č.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 34/16

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 34/16 ZNALECKÝ POSUDEK č. 34/16 o obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. st. 1438/2, součástí je stavba: Hlinsko, č.p. 1661, technická vybavenost, zapsaných na LV číslo 6565, katastrální území Hlinsko v

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2199-67/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2199-67/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2199-67/2014 spoluvlastnického podílu :1/6 na pozemcích p.č.1413, p.č.1412 s rodinným domem čp.258 a příslušenstvím v kat.území : Komárov u Hořovic, obec: Komárov, okres:beroun. Objednatel

Více

ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo 2667-122/2014

ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo 2667-122/2014 ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo 2667-122/2014 NEMOVITOST: Rodinný dům. Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres Česká Lípa, obec Doksy, k.ú. Doksy u Máchova jezera Adresa nemovitosti: Valdštejnská 168, 472 01

Více

Znalecký posudek č. 859/12

Znalecký posudek č. 859/12 Znalecký posudek č. 859/12 O ceně nemovitostí - zjištění ceny obvyklé - rodinného domu č. p. 24 včetně příslušenství, budovy (zemědělské stavby) a pozemků parc. č. 14/3 - zastavěná plocha, parc. č. 14/4

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3343/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3343/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3343/2012 O ceně nemovitosti - 1/4 rodinného domu č.p. 31 na pozemku parc. č. St. 11, 1/4 pozemku tvořeného parcelami č. St. 10, St. 11 a 102, 1/4 pozemku tvořeného parcelami č. St.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3073/85/2013. Odhad tržní hodnoty. Murmanská 1475/4 100 00 Praha 10

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3073/85/2013. Odhad tržní hodnoty. Murmanská 1475/4 100 00 Praha 10 1 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3073/85/2013 Odhad tržní hodnoty nemovitostí - rozestavěný rodinný dům bz čp. postavený na pozemku č. 2386/85 zastavěná plocha a nádvoří, dále pozemky č. 2386/24 a 2386/83 v katastru

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K NEMOVITOST: Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3050/79/2014 6 Rodinný dům - bez nebytových prostor Adresa nemovitosti: Deštné 62 / 62, 74755 Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Opava, obec

Více

650 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6531/181 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s.

650 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6531/181 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. ZNALECKÝ POSUDEK č.6531/181 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Stávající Číslo popisné: 263 Na

Více

Znalecký posudek číslo 3639 309/07

Znalecký posudek číslo 3639 309/07 Znalecký posudek číslo 3639 309/07 O ceně nemovitosti: Rodinný dům č.p. 15 B Í L O V E C katastrální území: Lubojaty bývalý okres: Nový Jičín O B V Y K L Á T R Ž N Í C E N A Objednatel znaleckého posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3199/026/15

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3199/026/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3199/026/15 O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTÍ STAVEBNÍ PARCELY Č. 912, JEJÍŽ SOUČÁSTÍ JE RODINNÝ DÚM čp.370, POZEMKOVÉ PARCELYU Č. 364/1, UMÍSTĚNÝCH V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ LANŠKROUN, OBEC LANŠKROUN,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5532. domu čp. 44 s pozemky p.č. st. 49, 192/6, 192/10 a 486 k.ú. Víska u Chotěboře, obec Víska, okres Havlíčkův Brod

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5532. domu čp. 44 s pozemky p.č. st. 49, 192/6, 192/10 a 486 k.ú. Víska u Chotěboře, obec Víska, okres Havlíčkův Brod ZNALECKÝ POSUDEK č. 5532 o obvyklé hodnotě: Počet stran: 12 Počet příloh: 5 Počet vyhotovení: 1 domu čp. 44 s pozemky p.č. st. 49, 192/6, 192/10 a 486 k.ú. Víska u Chotěboře, obec Víska, okres Havlíčkův

Více

RODINNÝ DŮM ČP. 97 NA ST. P.Č. 20, SE STAVEBNÍ PARCELOU Č. 20, UMÍSTĚNÝ V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ BŘEZOVÁ NAD SVITAVOU, OBCI

RODINNÝ DŮM ČP. 97 NA ST. P.Č. 20, SE STAVEBNÍ PARCELOU Č. 20, UMÍSTĚNÝ V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ BŘEZOVÁ NAD SVITAVOU, OBCI Znalecký posudek o ceně obvyklé č. 3057/125/13 pro potřeby insolventního řízení Předmět ocenění: RODINNÝ DŮM ČP. 97 NA ST. P.Č. 20, SE STAVEBNÍ PARCELOU Č. 20, UMÍSTĚNÝ V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ BŘEZOVÁ NAD

Více