KONGREGACE SESTER SLUŽEBNIC NEJSVĚTĚJŠÍ PANNY MARIE BEZ POSKVRNY POČATÉ C Í R K E V N Í M A T E Ř S K Á Š K O L A L U D G E Ř O V I C E

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KONGREGACE SESTER SLUŽEBNIC NEJSVĚTĚJŠÍ PANNY MARIE BEZ POSKVRNY POČATÉ C Í R K E V N Í M A T E Ř S K Á Š K O L A L U D G E Ř O V I C E"

Transkript

1 KONGREGACE SESTER SLUŽEBNIC NEJSVĚTĚJŠÍ PANNY MARIE BEZ POSKVRNY POČATÉ C Í R K E V N Í M A T E Ř S K Á Š K O L A L U D G E Ř O V I C E V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2002 / 2003

2 CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 1. Prezentace Církevní mateřské školy CÍRKEVNÍ MÁTEŘSKÁ ŠKOLA Nádražní 495, Ludgeřovice Tel., fax: , Zřizovatel školy : Kongregace Sester Služebnic Nejsvětější Panny Marie bez poskvrny počaté sídlo : Na koutě 425, Bohumín První zřizovací listina byla vydána dne , platná do r. Druhá zřizovací listina byla vydána dne r. Od této doby je Církevní mateřská škola samostatnou právnickou osobou. Součástí mateřské školy je školní jídelna. Církevní MŠ je dvoutřídní s kapacitou 55 míst. Církevní mateřskou školu navštěvují děti od 3 do 6 let. Uskutečňuje se povinný program předškolní výchovy se zařazením výuky náboženství a katolického způsobu výchovy.

3 Filozofií naší Církevní MŠ je : * rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti * cestou přirozené výchovy položit základy celoživotního vzdělávání všech dětí podle jejich možností, zájmů a potřeb * dát všem hodnotný základ života v duchu křesťanské výchovy, poznání a mravouky Tradicí a zvláštností je zavedení křesťanských zvyků v prožívání svátků : Advent různé formy a zvyky spojené s přípravou na Vánoce Vánoce představení Živý Betlém hrané pro rodiče, veřejnost a školáky Velikonoce hledání Zajíčka, a prolínaní křesťanských zvyků během celého školního roku. V Církevní MŠ pracujeme podle nového Rámcového programu předškolního vzdělávání, nabízíme kvalitní standardní a nadstandardní péči o všechny děti naší školky (zájmové kroužky, akce pro děti a rodiče, plavecký kurz, naučné exkurze, výlety, výuku německého jazyka apod.). Ve vzdělávání dětí upřednostňujeme rozvíjení smyslového vnímání jako základu veškerého přirozeného poznávání a denně se věnujeme též prevenci vadné výslovnosti a pohybové koordinaci, zařazováním jazykových a tělovýchovných chvilek, rozvíjení řeči a komunikativních dovedností dětí. Zvláštní péči věnujeme starším dětem v přípravě na úspěšné zahájení školní docházky.

4 Veškeré snažení všech zaměstnanců MŠ směřuje k tomu, aby zde bylo dítě maximálně šťastné a spokojené. Velkou péči věnujeme také spolupráci s rodiči a jejich informovanosti a také spolupráci s obcí, farností, ZŠ, dalšími MŠ a veřejností několikrát ročně vydáváme speciální zpravodaje školy, pořádáme veřejná vystoupení dětí u příležitostí schůzek Svazu invalidů nebo důchodců. 2. Koncepce Církevní MŠ Prioritní postavení má zájem o dítě a tolerance jeho osobnosti.v uvolněném denním režimu má být plněn základní požadavek: Možnost hry v životě dítěte neomezovat v prostoru ani v čase, ale důkladně a rozumně jí využívat ve prospěch jeho celkového rozvoje. Vytvořit vhodné prostředí pro všestranný rozvoj jeho osobnosti s důrazem na prožitkové učení a posilování zdravé sebedůvěry. Klást důraz na utváření mravního postoje dítěte v souladu s učením katolické církve. 3. Projekt Církevní mateřské školy Dlouhodobé záměry : V Církevní mateřské škole se realizuje předškolní výchova, kterou se podporuje zdravý tělesný, psychický, duševní a sociální rozvoj dětí v duchu zásad křesťanské nauky. Náplň CMŠ je dána tématickými výchovnými plány, které jsou obohacovány o křesťanské prvky jako jsou tolerance, láska, odpuštění, láska k druhým, nesobeckost, pravdivost apod.

5 Krátkodobé záměry : S přihlédnutím k názvu programu Žijeme zdravě : - zlepšování a upevňování fyzického, duševního a psychického zdraví dětí - vedení ke zdravému životnímu stylu - rozvíjení spontánní hry - péče o všestranný tělesný rozvoj dítěte - uplatňování zdravé výživy - posilování sebedůvěry : poskytnutí dostatečné volnosti dětem pro vlastní aktivitu, tvořivost a samostatné rozhodování - uspořádání režimu dne postaveném na potřebách dítěte - získávání správných návyků, dovedností a poznatků - respektování požadavků rodičů a specifiky rodiny - rozvíjení spolupráce s obcí, farností, ZŠ, dalšími MŠ a veřejností Prioritou naší Církevní MŠ je zájem o dítě a tolerance jeho osobnosti. V uvolněném denním režimu plnit základní požadavek : možnost hry v životě dítěte neomezovat, ale důkladně a rozumně ji využívat ve prospěch jeho celkového rozvoje. Klást důraz na utváření mravního postoje dítěte v souladu s učením katolické církve. 4. Údaje o zaměstnancích SM. Benilda Bronislawa Pierończyková ředitelka střední pedagogické praxe - 36 let Mgr. SM. Luiza Lucja Kowalcze učitelka vysokoškolské pedagogické - obor : předškolní výchova praxe - 21 let

6 P. Moravcová Jarmila učitelka střední pedagogické praxe - 26 let SM. Anežka, Pavlína Opicová učitelka bakalářské - vychovatelství praxe 5 let SM. Zdislava, Kamila Staňková provozní pracovnice pomoc učitelkám P. Krystyna Porubová výdej jídla P. Helena Zlotá uklizečka POPIS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou, vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit. Specifickou formu představuje didakticky začleněná činnost, ve které pedagog s dítětem naplňuje konkrétní vzdělávací cíle formou záměrného i spontánního učení. Toto učení zakládáme na aktivní účasti dítěte, založené na smyslovém vnímání, prožitkovém a interaktivním učení, zpravidla ve skupinách nebo individuálně. Omezujeme učení předáváním hotových poznatků a slovních poučení. Všechny činnosti obsahují prvky hry a tvořivosti. Činnosti dětí : motorické, pohybové, estetické, hudební, výtvarné, dramatické, literární, kognitivní.

7 Hry : řízené učitelkou, hry s pravidly, konstruktivní, dramatické, didaktické, pohybové, námětové, volné hry, tvořivé. Děti se specifickými vzdělávacími potřebami (zdravotně postižené děti) jsou vzdělávány dle individuálních vzdělávacích plánů. U dětí předškolního věku je kladen důraz na správnou výslovnost, která se procvičuje individuálně v průběhu dne v různých mezičasech a volných chvilkách. V nejstarší věkové skupině děti soustřeďujeme k různým zábavným nebo hravým činnostem (hádanky, kvizy, skládání slov, rytmizaci apod..) v průběhu dne. Je to tzv. opakovací chvilka, která nepřesahuje dobu 5-10 min. Odpolední činnosti jsou vyplněny zájmovými kroužky : dramatickým, výtvarným, pohybových her, přírodním, které vede pedagogický personál. Charakteristika kroužků * pohybové hry s prvkem hudby, tance a hry na hudební nástroje Pohyb je život a život je pohyb K základním povinnostem péče o dítěte patří poskytování možnosti pohybu. Je důležité podporovat u dětí radost a touhu po pohybu a vést je hravou formou ke správně prováděnému pohybu. V tomto věku se vytvářejí základy buď správného a koordinovaného pohybu, nebo na druhé straně se upevňují

8 špatné pohybové návyky, vadné držení těla a tím zárodek civilizačních nemoci. A jestli k pohybu přidáme hudbu, tanec a rytmickou hru na hudební nástroje vznikne nám... kroužek pohybových her, do kterého zvu všechny děti. * výtvarná a pracovní výchova Dítě potřebuje realizovat svou přirozenou touhu po činnosti, která mu umožňuje aktivně projevit vlastní city, poznatky, zkušeností a postoje. K tomu slouží estetická výchova, která pomáhá formovat osobnost dítěte, ovlivňuje jeho citový a morální rozvoj a působí na všechny sféry dětské psychiky. * dramatická výchova Dramatická výchova rozvíjí osobnost dítěte, které si ve hře uvědomuje sama sebe i existenci okolního světa. Dále rozvíjí vyjadřování a komunikaci dětí. V rámci dramatické výchovy se u dětí rozvíjí ve skupinkách smyslové, tělesné, vztahové, slovní a představové schopnosti. Pod vedením učitelky děti při hře představují určité osoby, předvádějí malé příběhy a učí se rozlišovat mezi skutečností a smyšlenkou * kroužek mladých přírodníků Ekologická výchova rozvíjí kladný vztah člověka k přírodě, prohlubuje vnímání stvořeného světa a jeho krásu. Děti se budou seznamovat s přírodou a zajímavými jevy v souladu s ročními obdobími. Děti se budou učit poznávat přírodu našeho ekosystému i zvyky některých cizokrajných zvířat.

9 Mezi oblíbené nadstandardní aktivity patří: - plavecký kurz : od zaří do prosince se skupina dětí zúčastní plaveckého výcviku, který se uskuteční na bazénu Vizina v Ostravě - výuka německého jazyka : od října do konce června se koná ve školce výuka německého jazyka, kterou vede paní Kubecová - výlety, exkurze : ZOO - Ostrava 3 x během roku Hornické muzeum - Ostrava Petřkovice Jine aktivity : - návštěva kina, divadla - návštěva ZŠ a dětí z 1. třídy v MŠ - návštěva místní knihovny s přednáškou - výstoupení pro místní organizace : Svaz invalidů, Svaz důchodců - návštěva dětí ze Zakladní umělecké školy v Petřkovicích - návštěva Základní umělecké školy, účast v koncertu pro děti Individuální vzdělávací plán využíváme k rozvoji dětí s odkladem školní docházky. Organizace života v CMŠ musí být živým neustálým prostředkem výchovy, který může být upraven dle např. sezónních podmínek. Pravidelné plnění výchovně-vzdělávacího programu se koná formou : řízených zaměstnání, spontánních her a činností dětí v prostoru školy; v přírodě, tělovýchovy, pohybových her, vycházek, výletů, výtvarného projevu dětí - pořadaní výstavek prací dětí, návštěvy kina a divadla, představení pro veřejnost. Po celý rok děti navštěvovaly hodiny němčiny, kde hravým způsobem poznávaly základy cizího jazyka. Na podzim děti absolvovaly plavecký výcvik.

10 AKCE, KTERÉ SE TÍMTO ROKEM KONALY V CÍRKEVNÍ MŠ : Den otevřených dveří V tomto školním roce proběhl již podruhé na naší školce Den otevřených dveří. Tento den je spojen z památkou sv. Ludmily patronkou církevních škol. Tento den je příležitostí pro rodiče malých dětí, aby si prohlédli každodenní, všední provoz v naší MŠ. Této nabídky využilo mnoho maminek a babiček, které přiváděly s sebou své malé děti, aby se také alespoň trochu zapojily do společné hry našich dětí. Výchovný koncert žáků Základní umělecké školy v Petřkovicích Žáci ZUŠ představili našim dětem hudební nástroje: akordeon, housle a klavír. Hra na jednotlivé hudební nástroje byla proplétaná vyprávění o dětech, které na tyto hudební nástroje hrály. Koncert byl zakončen společným zpěvem koled za hudebním doprovodu dětí. Mikulášská besídka V očích všech dětí lze dnes uvidět jakési napětí a radostné očekávání. Není se co divit, vždyť dnes do školky přijde sv. Mikuláš. Než hodiny odbijí hod., je dolní herna plná skoro k prasknutí. A to už je ten správný čas přichází děti s krátkým pásmem písniček a básniček, aby tak přivítaly sv. Mikuláše v doprovodu dvou andělů, kteří se až prohýbají pod tíhou koše plného dárečků. Každé dítě si domů odneslo svůj balíček.

11 Advent a Vánoce Dnes mají děti hned 2 představení Živého Betlému. Dopoledne na generální zkoušku se přišli podívat žáci z ZŠ, a odpoledne se začali scházet rodiče a příbuzní dětí. Děti se moc snažily a každý z hostů s radostí pozoroval svou ratolest, jak to umí a bylo se na co dívat, protože děti ve své prostotě zprostředkovaly svým nejbližším radostnou vánoční zvěst o narození Ježíše. Maškarní ples Pro děti to byl den plný radosti a překvapení. Od rána se to ve školce jenom hemžilo - krásné princezny, květiny a zvířátka spolu tančila a soutěžila.

12 Pro všechny byly připraveny sladké odměny. Veselé dopoledne maškarního plesu uplynulo jak jedna vteřina. Besídka pro babičky a dědečky Je to besídka vděčnosti pro ty, kteří vždy tolik lásky, péče a starostlivosti dávají svým vnukům a vnučkám Děti velkého oddělení měly připravené inscenizované pásmo o koloběhu vody během všech ročních období.

13 Děti malého oddělení si připravily představení pohádky O červené řepě proplétané básničkami a písničkami. Hledání zajíčka Děti už vědí, co dnešní den jim přinese, a tak přicházejí do školky plné radostného očekavání. Nejraději by všechny děti šly hned pátrat zda Zajíček přece jen už nebyl, ale zatím musí počkat. Po svačině jsme děti, vítr né vítr, vypravily na školní zahradu. V tom čase jsme pomohly Zajíčkovi rozmístit a ukrýt dárečky. Po krátké hře na zahradě se děti vrátily zpět do školy a nastalo ono dlouho a netrpělivě očekávané hledání. Kdo našel první, pomáhal těm, kteří tolik štěstí neměli, až každý držel

14 v ruce košíček sladkostí. Pak jsme společně poděkovali Pánu Ježíši. Plavecký výcvik Na podzim děti absolvovaly plavecký výcvik, na závěr kterého každé dítě obdrželo mokré vysvědčení, ve kterém bylo zapsáno, co dítě už dokáže. Besídka pro maminky Dnes se ve školce koná další z rodinných setkání. Nyní to jsou maminky a tatínkové, kdo přichází, aby u malého pohoštění prožili pár krásných chvil se svými ratolestmi. Po svém vystoupení děti přinesly své dárečky, které s pomocí sester a paní učitelky vyrobily. Mnohé rodiny využily tuto příležitost a s radostí věnovali tento čas svým dětem v milé atmosféře vyprávění.

15 Návštěva Domova sv. Mikuláše Naši předškoláci se chystají hrát lidem v Domově pokojného stáří sv. Mikuláše. Tito lidé často opuštění svými rodinami pookřejí při pohledu na radostné a šťastné tváře dětí. V mnohých očích těchto babiček a dědečku se pak objeví slzička radostnějších vzpomínek. Návštěva divadla v Kulturním domě v Hlučíně Děti se už od rána těší na pěknou pohádku. Vědí už, co se bude dít, kdo je to Kocourek Modroočko, protože jsme tuto pohádku už dříve četli. Dětem se představení líbilo a odměnili herce svým potleskem. Návštěva ZOO V průběhu roku jsme navštívili s dětmi 3x ZOO v Ostravě. Děti se během krátkých přednášek pracovnice ZOO, postupně seznámily se způsobem života, rozmnožováním, získáváním potravy ve volné přírodě nejprvé kočkovitých šelem, opic, potom hrochů, nosorožců a kapybar a nakonec také žiraf a medvědů. Dětský den Budí se krásný sluneční den. Školní zahrada se celá zaplnila různými stanovišti, na kterých si děti mohly vyzkoušet svou zručnost. Každé z dětí si našlo něco pro sebe. Nechyběla kratká přestávka s oplatkem a džusem a už tu był zlatý hřeb dnešního dne: tombola. Díky štědrosti rodičů každé dítě si odnášelo domů malý dárek, který si v tombole vylosovalo.

16 Zavěrečná besídka Prázdniny už klepou na dveře. Dnes děti zahrají představení O skřítkovi a jeho dětech. Děti hrály odvážně a s radostí. Po představení nastalo loučení se školáky. Každý z nich dostal vysvědčení a knížku na památku.

17 Jejich srdce ještě dlouho budou vzpomínat na radosti, které ve školce prožily a mnohé z nich se budou k nám vracet, aby se pohlubily svými školními úspěchy. Výročí CMŠ - nekonaly se Rekonstrukce - montáž klimatizačního zařízení - nátěr a renovace oken - úprava prostoru šatny a chodeb nové lino, prostor pro výstavu dětských prací

18 - dovybavení školní jídelny a kuchyně vozík pro výdej jídla - dovybavení školní zahrady nové hračky a úprava pískoviště Vzdělávání pedagogických pracovnic: 1. Účast na vzdělávacích akcích Pedagogického centra v Ostravě a Opavě 2. Četba odborné literatury a časopisu: Informatorium, Učitelské noviny 3. Studium odborné literatury vztahujíci se k RVP a ŠVP Účast na poradách pořádaných SS ČBK a Biskupstvím ostravsko opavským Inspekce ČŠI - nekonala se Mimoškolní aktivita pedagogických pracovnic. - příprava mikulášské besídky - příprava na vánoční besídku - výzdoba, kulisy - příprava maškarního plesu - velikonoční zajíček s připraveným překvapením - tři krát v roce vychází školní časopis o životě CMŠ - příprava vystoupení pro Svaz invalidů a Svaz důchodců - spolupráce s místním časopisem Ludgeřovický zpravodaj - články na téma působení CMŠ

19 Docházka dětí Církevní MŠ návštěvovalo 55 dětí Průměrná docházka - 68 %... S. Bronislawa Pieroňczyková ředitelka Církevní mateřské školy