RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHA VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHA VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM"

Transkript

1 RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Speciální základní škola Bystré Zámecká Bystré

2 Obsah Identifikační údaje 1 Charakteristika školy 2 Charakteristika ŠVP 4 Zaměření školy 6 Výchovné a vzdělávací strategie 7 Úvod k průřezovým tématům 12 Průřezová témata I.stupeň 13 Průřezová témata II.stupeň 14 Úvod- učební plán 16 Učební plán I.stupeň 17 Poznámky k učebnímu plánu I.stupeň 18 Učební plán II.stupeň 19 Poznámky k učebnímu plánu II.stupeň 20 Úvod k učebním osnovám 21 Anglický jazyk 22 Český jazyk 26 Dějepis 54 Fyzika 60 Hudební výchova 65 Chemie 70 Matematika 73 Občanská výchova 87 Práce s počítačem 94 Pracovní vyučování 99 Prvouka 112 Přírodopis 118 Přírodověda 127 Tělesná výchova 131 Vlastivěda 144 Výchova ke zdraví 148 Výtvarná výchova 153 Zeměpis 158 Hodnocení žáků a autoevaluace školy 164

3 Identifikační údaje Název školy: Adresa školy: Jméno ředitelky: Speciální základní škola Bystré Speciální základní škola Zámecká Bystré Mgr. Dita Bomberová IČO: IZO: Kontakt: tel , Koordinátor tvorby ŠVP: Mgr. Miroslava Zrůstová Součásti školy: Základní škola praktická Základní škola speciální Školní družina Speciálně pedagogické centrum Zřizovatel školy: Pardubický kraj Komenského náměstí Pardubice Kontakt na zřizovatele: tel: Platnost dokumentu od: razítko školy podpis ředitele školy

4 1. Charakteristika školy 1.1 Poslání a činnost školy Základní škola speciální poskytuje výchovu a vzdělávání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, to je žákům s mentálním postižením, se souběžným postižením více vadami a autismem. Oborem vzdělání základní školy speciální se dosahuje stupně základy vzdělání. Při vzdělávání těchto žáků jsou uplatňovány speciálně pedagogické postupy, alternativní formy výuky, individuální přístup a formy skupinového vyučování. Učivo je zaměřeno na osvojení základních dovedností v jednotlivých vzdělávacích oblastech a vychází především z prakticky zaměřených činností a pracovních dovedností. Obsahy jednotlivých činností vedou k rozvoji rozumových a komunikačních schopností a osvojování přiměřených poznatků žáků s daným postižením. Při vzdělávání se zaměřujeme také na osvojování sebeobsluhy, základních hygienických návyků a dovedností používat předměty denní potřeby v kontextu sociálních dovedností. Snahou je dosažení optimálního rozvoje osobnosti žáků a kvality jejich života s přihlédnutím a respektováním individuálních zvláštností žáků. 1.2 Velikost školy, umístění Zřizovatelem Základní školy speciální Bystré je Pardubický kraj. Aktuální zřizovací listina má účinnost od Naše škola sdružuje základní školu praktickou (dále jen ZŠP) a speciální základní školu (dále jen SZŠ). Součástí školy je školní družina (dále jen ŠD). Kapacita školy je 100 žáků Škola využívá tři budovy. První sídlí ve druhém patře v pronajatých prostorách Domova na zámku (dále jen DNZ) Bystré, ulice Zámecká 1, je bezbariérová, přístup je zajištěn prostřednictvím výtahů. V bezprostřední blízkosti školy jsou parkovací místa. Dostupnost školy z autobusového nádraží je cca 10 minut. Dalšími prostory, které škola využívá od 1. září 2010 jsou prostory ve třetím patře zrekonstruovaného Multifunkčního domu (kulturní a společenské centrum). Tato budova se nachází přímo na náměstí naproti autobusového nádraží. Poloha školy významně přispívá k intenzivní integraci mezi občany města a snadnější výuce sociálního učení. Součástí jsou i prostory speciálně pedagogického centra a odloučené pracoviště SPC v Poličce, ul. Nádražní 775. Třetí budova je umístěna v okrajové části města Polička a je také bezbariérová. V bezprostřední blízkosti školy jsou parkovací místa. Pěší cesta z autobusového a vlakového nádraží trvá cca 20 minut. V okolí školy je zahrádkářská kolonie, lesopark, stadion, minigolf, koupaliště. Součástí školy je zahrada. 1.3 Vybavení školy Budova, Zámecká 1 Žáci se vzdělávají v pěti třídách. Učebny jsou světlé, prostorné a jsou vybaveny funkčním zařízením.

5 Vybavení školy učebními pomůckami z prostředků státního rozpočtu se dle finančních možností doplňuje především kompenzačními pomůckami. Úprava tříd a relaxačních koutků je realizována postupně dle možností rozpočtu školy. Škola je vybavena novými učebními pomůckami a výukovými programy, které přispívají ke zkvalitnění výuky. Kvalitní vybavení počítačové učebny slouží všem žákům naší školy. V každé třídě je umístěn počítač s připojením k internetu, který mohou využívat jak žáci k výuce, tak i pedagogičtí pracovníci při práci v programu On-line škola Katedra. Největší investicí z dotace zřizovatele byl nákup interaktivní tabule do V. třídy školy. Interaktivní tabule rozšířila možnosti ve vzdělávání našich žáků. Výuka probíhá převážně v kmenových třídách. Pro výuku pracovního vyučování slouží plně funkční cvičná kuchyňka a pracovna s nářadím. K výuce tělesné výchovy využíváme pronajaté prostory tělocvičny DNZ. K relaxaci a vzdělávání využíváme také relaxační místnost DNZ (Snoezelen). Pro uložení pomůcek slouží jeden společný kabinet. Učitelé se scházejí ve sborovně, jejíž část je také využívána jako počítačová učebna. Zde je také přístupná kopírka. Hygienické zázemí je standardní. Součástí školy není školní kuchyně, a tak je stravování žáků a zaměstnanců zajištěno dovážením obědů ze školní kuchyně Základní školy v Bystrém. Okolí a park DNZ je využíváno k relaxaci i výuce, součástí je hřiště a ohniště. Stav pronajatých prostor školy je bez zjevných závad, je prováděna drobná údržba vybavení školy i pravidelné revize. Budova, náměstí Na podkově 68 ZŠS využívá třetí nadzemní podlaží, kde má k dispozici pět učeben, včetně terapeutické dílny, učebny pro smyslový rozvoj, snoezelenu, velké herny a učebny SPC. Součástí je sociální zařízení. Přístup je bezbariérový. Při vzdělávání v těchto učebnách je mimo jiné kladen důraz na rozvoj výtvarných a pracovních dovedností, rozvoj smyslového vnímání, motorických schopností a terapeutických činností. Budova Jiráskova 825, Polička Kmenové třídy jsou světlé. Na vzhledu tříd a chodeb se ve velké míře podílejí učitelé a žáci. Třídy jsou vybaveny novým nábytkem, některé třídy mají video a televizi. Výuka probíhá převážně v kmenových třídách. Pro výuku pracovního vyučování (dále jen Pv) slouží plně funkční cvičná kuchyňka, pracovny s nářadím pro Pv chlapců a Pv dívek. K výuce tělesné výchovy (dále jen Tv) a pohybovým aktivitám slouží tělocvična, která je vybavena základním nářadím. Pro Tv jsou využívány i prostory zimního stadionu a asfaltového hřiště v blízkosti školy. Chybí sprchy a prostor pro převlékání. K dispozici je pouze jedna sprcha ve společné místnosti s toaletou.výuka na počítačích (dále jen PC) probíhá v samostatné třídě, která je vybavena počítači pro žáky a učitele. Pro relaxaci slouží jedna místnost, která je vybavena relaxačním míčkovým bazénem, kobercem, televizí a videem. Pro výukové předměty je někdy využívána školní družina, kde je televize a video. Pomůcky jsou uloženy v jednom společném kabinetě, kde je umístěna kopírka a další pomůcky jsou také ve sborovně. Ke společným akcím školy je využívána tělocvična školy. Učitelé nemají vlastní kabinety, scházejí se ve sborovně. Všichni pedagogičtí pracovníci mají volný přístup ke kopírce a PC. Zahrada školy je využívána k relaxaci a k výuce Pv. Na zahradě se nachází ohniště a malé školní pozemky pro pěstitelské práce.

6 Žáci a pedagogové se stravují ve školní jídelně na ulici Rumunská. Jídelna je cca 5 minut pěší chůze od této budovy. 1.4 Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor je smíšený s většinovou převahou žen. V jeho čele je ředitelka, dále jej tvoří pedagogové a asistenti pedagoga. V odůvodněných případech jsou k dispozici osobní asistenti. Ve škole pracuje metodik prevence sociálně patologických jevů a metodik environmentální výchovy. Pedagogičtí pracovníci jsou kvalifikováni nebo si kvalifikaci doplňují studiem na vysoké škole. Další vzdělávání a zvyšování kvalifikace pracovníků se provádí formou seminářů, kurzů a kombinovaného studia. Každoročně jsou pedagogové a ostatní zaměstnanci poučeni o BOZP a PO, někteří pracovníci mají kurz 1. pomoci, kurz zdravotní tělesné výchovy a kurz počítačové gramotnosti. 1.5 Charakteristika žáků Naši školu navštěvují jednak žáci místní (Bystré, Polička), ale také žáci z okolních obcí, které do školy dopravují rodiče nebo dojíždějí autobusem samostatně či za doprovodu osobních asistentů. Žáci podle typu postižení se vzdělávají buď podle školního vzdělávací programu nebo podle individuálních vzdělávacích plánů vycházejících ze ŠVP. 1.6 Dlouhodobé projekty Každoročně pořádáme a organizujeme: Benefiční koncert ZŠS Bystré Pěveckou soutěž pro žáky ZŠP Školní kolo recitační soutěže Třídění odpadů v rámci školy - Recyklohraní Volnočasové aktivity žáků ( kroužek vaření, aerobiku, hudebně dramatický) Projekty, akce, besedy, exkurze (enviromentální výchova, prevence sociálně patologických jevů...) Víkendové pobyty v přírodě, noci ve škole Setkávání v Penzionu pro seniory (stolní hry, vystoupení) Vědomostní a sportovní soutěže 1.7 Tradice a akce školy Školní tradice Bystré Mikulášská nadílka Vánoční besídka Stavby ze sněhu Drakiáda

7 Přehazovaná Plavání Dopravní soutěž Doremi Puzzle Kuličkiáda Sportovní den Škola v přírodě Polička Mikulášská nadílka Vánoční besídka Vánoční plavecká štafeta Besídka ke Dni matek Den Země, Den stromů, Den vody Sportovní přebory ve stolním tenise, kopané, vybíjené, lehké atletice a florbale Účast na výtvarných soutěžích Den otevřených dveří s ukázkou prací našich žáků Sběr papíru Den dětí Rej čarodějnic Školní výlety Návštěvy dětského dopravního hřiště Návštěvy divadelních a filmových představení Pravidelně se účastníme těchto akcí: Krajská přehlídka malých divadelních forem Kukátko Moravská Třebová Mezinárodní hudební festival pro zdravotně postižené Plumlov Recitační soutěž Moravská Třebová Život je jen náhoda Koncert televize NOVA Chceme žít s vámi 1.8 Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Spolupráci s rodiči věnujeme maximální pozornost. Snažíme se vyjít vstříc jak rodičům žáků, tak jejich zákonným zástupcům. Rodiče a zástupci dostávají informace o výsledcích vzdělání a chování žáků individuálně od jednotlivých učitelů, na schůzkách s ředitelkou školy nebo prostřednictvím žákovských knížek. Rodiče jsou zváni na akce školy. Dále mohou spolupracovat s výchovným poradcem školy, speciálním pedagogem, psychologem, logopedem, sociálním pracovníkem Speciálně pedagogického centra Bystré. Rodiče mohou se školou komunikovat i prostřednictvím školské rady. Při škole pracuje místní organizace Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice o.s. Hlavním cílem organizace je podílet se na akcích školy, výletech nebo nákupu speciálních pomůcek pro naše žáky. Škola úzce spolupracuje s městem Polička, v jehož komisích má škola své zástupce (školská komise, komise péče o dítě). Dobrá spolupráce je s místní knihovnou jak v Bystrém tak v Poličce, Policií ČR i Městskou policií, Odborem sociální péče, Úřadem práce, speciálně pedagogickými centry, pedagogicko psychologickou poradnou, s pediatry a odbornými lékaři,

8 Domovem na zámku, Základní školou v Bystrém, Základní uměleckou školou Bystré, Dětským domovem v Poličce, Plaveckou školou, Střediskem volného času Mozaika, ekocentrem Skřítek Polička, Denním stacionářem, obchodem Fimfárum, městským muzeem, Penzionem pro seniory, měsíčníkem Jitřenkou. Účastníme se řady kulturních a sportovních akcí v rámci spolupráce se školami stejného typu. Ve škole pracuje školská rada, která se schází dvakrát do roka. O činnosti školy se každý může informovat na webových stránkách školy (www.zssbystre.cz). Spolupracujeme s těmito sponzory: Pardubický kraj Město Polička Sára Saudková Truck fest agentura C.T.M Hradec Králové A & P software Petr Klein Firma Svitap Svitavy Firma Wera Bystřice nad Pernštejnem Firma Keralit Litomyšl Internetový portál Aukro AC Sparta Praha Společnost s.r.o. Etima Měšťanský pivovar Polička Tiskárny Polička Firma Flídr s.r.o. Polička Reklama Polička Kuku hračky - Polička Bravo Isolit Jablonné nad Orlicí RWE Filia Brno Aforjet masážní křesla Rock n rol Sk8 & Snow shop Praha 1.9 Zapojení nově příchozích žáků O zařazení žáka do ZŠS rozhoduje ředitel školy na základě písemného doporučení odborného lékaře a školského poradenského zařízení, na žádost zákonného zástupce žáka. Před příchodem žáka do školy se učitel seznámí s jeho průvodní dokumentací a dle možností naváže spolupráci se zákonnými zástupci. Informuje žáky v příslušné třídě o novém spolužákovi, upozorní je na případnou pomoc s ohledem na žákovo postižení. Škola také zajistí potřebné školní, rehabilitační pomůcky a vhodné pracovní podmínky Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

9 Do naší ZŠS jsou vřazováni žáci s mentálním postižením, souběžným postižením více vadami a autismem. Vzdělávání žáků s mentálním postižením Škola zajišťuje výchovu a vzdělávání žáků s lehkým, středně těžkým, těžkým a hlubokým mentálním postižením. Zajišťujeme: Služby psychologa SPC (pedagogicko psychologická diagnostika, poradenství pro rodiče žáka) Kvalifikovanou speciální pedagogickou péči (individuální přístup, respektování pomalého pracovního tempa) Speciální metody práce (globální čtení, hůlková písanka.) Vypracování individuálních vzdělávacích plánů Individuální logopedickou péči Zdravotní tělesnou výchovu V případě nutnosti pedagogického asistenta Domácí výuku v případě, že žák nemůže ze závažného důvodu plnit školní docházku ve škole Speciální kompenzační a reedukační pomůcky Strukturovanou výuku pro žáky s poruchou autistického spektra Canisterapii Vzdělávání žáků s poruchou mobility Škola zajišťuje bezbariérový přístup do třídy, na toaletu. Ve výchovně vzdělávacím procesu dítěte s poruchou hybnosti především respektujeme změny v jeho pohybové aktivitě. Zvláštní pozornost věnujeme pohybovému režimu, tzn. omezujeme činnosti, které by mohly zhoršit zdravotní stav a zavádíme takové činnosti, které vedou ke zlepšení hybnosti. Vždy vycházíme z postižení a potřeb žáků, a tak ji zajišťujeme maximální pohodlí ve třídě. Dále zajišťujeme: Nižší počet žáků ve třídě s důsledným individuálním přístupem, vypracování individuálního vzdělávacího plánu Ve spolupráci s rodiči se snažíme vybavit třídy speciálně upravenými lavicemi a židlemi Umožňujeme schůzku rodičů s výrobcem rehabilitačních pomůcek Používáme speciální pomůcky a zařízení Snažíme se o nácvik pohybových a dorozumívacích dovedností (alternativní komunikace) Vedeme děti k práci na PC s dotykovou obrazovkou, senzorovými klávesnicemi Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností

10 U našich žáků se často setkáváme s opožděným, narušeným či omezeným vývojem řeči, malou slovní zásobou, agramatickou stavbou vět, často se objevují poruchy formální stránky řeči. Proto v rámci jejich vzdělávání klademe důraz na předmět řečová výchova. Naše škola využívá spolupráce s logopedkou SPC Bystré a klinických logopedů, které někteří žáci pravidelně navštěvují.využíváme alternativní a augmentativní způsoby komunikace (VOKS, piktogramy, globální čtení, sociální čtení). Vzdělávání žáků se zrakovým a sluchovým postižením Výchova a vzdělávání těchto žáků je zajištěno v rámci spolupráce se Speciálně pedagogickým centrem v Moravské Třebové. Vzdělávání žáků s kombinací postižení Jedná se o žáky postižené současně dvěma či více kauzálně na sobě nezávislými druhy postiženími. Pro potřeby resortu školství rozdělujeme žáky se souběžným postižením více vadami do tří skupin: 1. společným znakem je mentální retardace 2. kombinace vad tělesných, smyslových a vad řeči 3. žáci s diagnózou autismus a s autistickými rysy U těchto žáků je využíváno různých metod, postupů a principů jako u žáků s jednotlivými typy postižení. Dále zajišťujeme: Vyučování, které obsahuje všechny pedagogické situace a speciální individuální podpůrná opatření Vyučování probíhající zpravidla ve skupině, a to v situacích jako je pozdrav, rozloučení, snídaně nebo při hře, volní či záměrně řízené Vyučování může probíhat také jako individuální výuka Je zajištěno odpovídající personální obsazení a přiměřené vybavení tříd Režim dne vykazuje pravidelné střídání výuky, odpočinku a hry, které odpovídají možnostem zátěže žáka Celkově dodržujeme speciálně pedagogická opatření, která vyplývají z typu vady. Zajišťujeme nižší počet žáků ve třídě s důsledným individuálním přístupem tam, kde je potřeba umožníme přítomnost osobních asistentů. Po dohodě s rodiči a s SPC vypracováváme individuální vzdělávací plány. Uplatňujeme speciálně pedagogické metody práce a alternativní hodnocení dle klasifikačního řádu. Využíváme speciálně pedagogické reedukační a kompenzační pomůcky vzhledem k typu postižení. Individuální vzdělávací plán je uplatňován v jednotlivých předmětech, jejichž součástí jsou vyučovací jednotky a postupy zaměřené na reedukační a speciálně pedagogickou rehabilitaci pod vedením rehabilitační sestry dle individuálních zvláštností a potřeb žáka.

11 Edukace žáků s autismem a autistickými rysy Zjišťujeme úroveň schopností (psycholog, pedagog, ) Při vzdělávacím procesu používáme TEACCH program vycházejícím ze třech principů (individualizace, strukturalizace, vizualizace) Volíme vhodný typ systému komunikace (vizualizace-předmětová komunikace, fotografie, piktogramy, kombinace s psanou formou, tiskací, hůlkové písmo Zajistíme vhodné pracovní místo, fyzická struktura prostředí, vhodné rozmístění lavic Zpracováváme individuální vzdělávací plán. Výchova a vzdělávání žáků z nižšího sociokulturního prostředí Řada žáků naší školy pochází z nižšího sociokulturního, často nepodnětného prostředí. Pro rodiče a žáky školy zajišťujeme: Poradenské služby ze strany sociální pracovnice SPC Bystré týkající se sociálních dávek, průkazek ZTP, zbavení svéprávnosti, atd. Pomoc při výběru kompenzační pomůcky v rámci nabídky SPC pro vlastní potřebu domů Konzultace s rodinou o zdravotním stavu žáka, výpomoc a objednání k lékaři Poradenské služby týkající se zabezpečení zdravého vývoje dítěte (poradenství v oblasti stravování, oblékání, chodu domácnosti, budování hygienických návyků ) Zájmové kroužky organizované ZUŠ Bysté jako prevence sociopatologických jevů (plnohodnotné využívání volného času, budování zdravých sociálních návyků, rozšiřování zájmů) Zaměření školy: škola je zaměřená na rozvíjení osobnosti žáků s zdravotním oslabením, na poskytování vědomostí, dovedností a návyků, které uplatní žáci v praktickém životě. Zohledňujeme rozdílnost rozumových schopností žáků i odlišnost prostředí, ze kterého k nám žáci přichází/ z rodiny, mateřské školy, z běžné základní školy/. V prvním školním období se zaměřujeme na důkladné poznání osobnosti žáka, pomáháme mu při adaptaci, vytváříme kladný vztah ke školnímu prostředí. Upevňujeme u žáků hygienické návyky a vytváříme návyky sociální, vedeme žáky ke schopnosti komunikovat s okolím a srozumitelně se vyjadřovat. Na druhém stupni se zaměřujeme na rozvoj žáků v oblasti poznávací, sociální, emocionální i volní.rozvíjíme u žáků pracovní dovednosti, motorické tvořivé schopnosti, vedeme je k pozitivnímu vztahu k práci.učí se pracovat samostatně i v týmu.žáci jsou vedeni k profesní orientaci podle svých schopností a zájmů tak, aby se dobře integrovali ve společnosti. Ve škole pracují speciální pedagogové,kteří spolupracují s SPC, OPP, logopedickou poradnou. Poskytujeme žákům logopedickou péči v rámci hodin Českého jazyka na I. stupni. Od 8. ročníku nově zařazujeme předmět Anglický jazyk. Vedeme žáky k využívání informačních a komunikačních technologií, učíme je základům práce s osobním počítačem tak, aby si osvojili obsluhu počítače na elementární uživatelské úrovni.

12 Hudebně nebo pohybově nadaní žáci mohou rozvíjet své nadání v zájmových kroužcích. Za podpory speciálně pedagogických metod navozujeme takové učební situace, ve kterých může žák zažít úspěch a radost z pochvaly. Tím se škola stává místem, kde žáci získávají kvalitní vzdělávací péči, kde cítí přátelské prostředí, nebojí se případných neúspěchů a dostává se jim vědomostí, dovedností a návyků, které plně využijí v praktickém životě. Charakteristika školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program / dále jen ŠVP/ vychází z koncepce přílohy Rámcového Vzdělávacího programu pro základní vzdělávání upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením / dále jen RVP ZV-LMP/. Při tvorbě ŠVP jsme vycházeli z nutnosti přizpůsobit výuku současným podmínkám a požadavkům, přičemž jsme nezapomněli respektovat určitá omezení našich žáků. Škola poskytuje dětem základní vzdělání, pojetí ŠVP však zohledňuje individuální limity dané konkrétní mírou postižení či znevýhodnění. Cílem je tedy dosažení co nejvyšší možné úrovně základního vzdělávání s přihlédnutím k možnostem a schopnostem jednotlivých žáků. Vzhledem k menšímu počtu žáků se všichni mezi sebou dobře známe.každý vyučující zná dobře všechny žáky školy, i s jejich klady a nedostatky.každý žák zná stejně dobře zaměstnance školy, na každého z nich se může kdykoli obrátit s žádostí o radu či pomoc. Žáci jsou vedeni k pocitu sounáležitosti a spoluodpovědnosti za svou školu, podílejí se na její výzdobě a údržbě.atmosféra školy je klíčová pro naplňování všech klíčových kompetencí. Jsme škola, která se snaží být otevřená nejen směrem ven, ale i směrem dovnitř. Chceme Se více prezentovat veřejnosti, chceme získávat více sponzorů, chceme, aby lidé o nás více věděli, znali naše úspěchy i problémy. Chceme hledat možnosti aktivnějšího zapojení do projektů a programů městských, krajských i celostátních. Ve vztahu učitel a žák jsme přesvědčeni o tom, že je nejdůležitější respektování jeden druhého.my učitelé si musíme uvědomit, že ve vzdělávacím procesu nejde pouze o vědomosti, dovednosti a výkony, ale také o postoje, názory a hodnotovou orientaci. Jsme škola s dětmi s různým oslabením, s různým handicapem, proto je povinností nás učitelů být příkladem a vzorem. Naši žáci jsou určitým způsobem znevýhodněni i ve svém dalším životě. Našim cílem je toto znevýhodnění eliminovat a děti do reálného života připravit co nejlépe.žáci po ukončení docházky v ZŠ praktické nejčastěji nastupují do učebních oborů, kde se jim podle zpětných informací z učilišť poměrně dobře daří. Vzdělávací program vychází z teoretických poznatků nezbytných pro získání základního vzdělání, směřuje však především k získání praktických návyků a dovedností, důležitých pro zapojení žáků do běžného života a následně i do pracovního procesu. Lokalita naší školy je dobrým předpokladem k tomu, abychom dětem přibližovali skutečnou přírodu, aby se jí snažily porozumět, aby věděly, jak se ekologicky chovat, a co to znamená pro každého jednotlivce.každý školní rok se soustředíme na určité téma, které se promítá do činností ve vyučovacích předmětech. Obecně vzdělávací cíle - umožnit žákům osvojit si strategii učení a být motivován pro celoživotní vzdělávání

13 - podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů - vést žáky k všestranné a účinné komunikaci - rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých - připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako samostatné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti - vytvořit u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací, být vnímavý a citlivý k lidem, svému prostředí a přírodě - učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný - vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, k jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi - pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti a reálné možnosti, uplatňovat je při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie vedou k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků, představujících souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti a vycházejících z RVP ZV-LMP. Strategie, vedoucí k jejich naplňování, jsou uplatňovány všemi pedagogy, přičemž reflektují specifické potřeby žáků s mentálním postižením, odlišné postupy a metody práce s těmito žáky a rozdílnou úroveň rozumových schopností jednotlivých žáků v rámci školy i jednotlivých tříd. Strategie vedoucí k utváření a rozvoji klíčových kompetencí Kompetence k učení - při práci s žákem uplatňujeme individuální přístup zohledňující jeho úroveň a míru znevýhodnění - vztah žáka k učení ovlivňujeme vytvářením příjemného a pozitivního klimatu - k osvojování metod a vlastních strategií učení využíváme her, soutěží, názorných demonstrací - učíme žáka získávat informace z více zdrojů učební a informační texty, knihovna,výukové programy,internet a další multimediální zdroje, motivační a výukové hry - vedeme žáka k samostatnému vyhledávání dílčích i ucelených informací a orientaci v informačních zdrojích, v praktických a opakovaných činnostech ho učíme odlišovat podstatné od nepodstatného - průběžně žákovi vysvětlujeme významy odborných a cizích výrazů, učíme ho následnému vyhledávání ve slovnících, encyklopediích a odborných publikacích - motivujeme žáka k dalšímu učení kladným hodnocením a důrazem na jeho výkony,pokroky a další možnosti - společných porovnáváním a hodnocením výsledků vedeme žáka k poznávání vlastních možností, schopností a limitů - v praktických činnostech umožňujeme žákovi pravidelně a více způsoby si ověřovat získané poznatky a dovednosti - zadáváme žákovi úlohy vycházející v co největší míře z praktického života

14 - pro některé žáky připravujeme individuální vzdělávací plány, které průběžně doplňujeme a modifikujeme - umožňujeme žákovi prezentaci výsledků vlastní práce/ třídní a školní výstavy, soutěže,projekty, skupinové a individuální práce/a jejich srovnávání s pracemi ostatních žáků - při výuce různých předmětů používáme jednotnou terminologii a společně dohodnuté zkratky - na praktických příkladech seznamujeme žáka s negativními dopady nízké úrovně vzdělání na praktický život/ trh práce, nezaměstnanost/ a motivujeme ho k následnému odbornému vzdělání Kompetence k řešení problémů - průběžným monitorováním a rozborem situací učíme žáka rozpoznávat a pojmenovat konkrétní problémy a jejich závažnost - žáka s nižší úrovní rozumových schopností nebo s jiným znevýhodněním motivuje a podporujeme prací ve skupinách a jeho spoluúčastí při rozhodování o postupech a řešeních - vedeme třídní kolektivy ke společnému řešení kázeňských či vztahových problémů - postupným zvyšováním náročnosti předkládaných úkolů vedeme žáka k hledání nových řešení a k uvědomění si vlastních kvalit, možností a limitů - vedeme žáka k vytváření vlastních plánů, a pracovních postupů - vytvářením a rozvíjením mezipředmětových vztahů podněcujeme žáka k hledání souvislostí a totožných postupů - formou modelových situací,dramatizace a problémových úloh učíme žáka samostatnému úsudku a rozhodování - umožňujeme žákovi otevřeně se vyjadřovat k problémům kolektivu i školy a navrhovat společná řešení - jednotným a jednoznačným výkladem práv a povinností učíme žáka přijímat důsledky svých rozhodnutí - předkládáním alternativních řešení problémových situací učíme žáka samostatnému rozhodování - soustavným povzbuzováním a kladným hodnocením podněcujeme žákovo sebevědomí a důvěru k vlastním rozhodnutím - otevřeností a atmosférou vzájemné důvěry vytváříme žákovi prostor ke sdělování vlastních problémů - snažíme se vést žáka k zaujímání vlastního postoje při řešení konkrétních problémů a k případnému vymezení se vůči většinovému názoru či trendu - s využitím informačních zdrojů, názorných ukázek a prvků dramatizace vedeme žáka k rozpoznávání a předcházení nebezpečí a k zafixovaní si správného jednání v případě vlastního ohrožení či ohrožení jiné osoby Kompetence komunikativní - kladením otevřených otázek vedeme žáky k vyjadřování celými větami - vhodnými podněty a problémovými úlohami vedeme žáka ke kladení a správnému formulování otázek, předkládáme mi informace motivující k doplňujícím otázkám - žákovi vždy poskytujeme dostatečný časový prostor k vyjádření

15 - zadáváním jednoznačných, srozumitelných pokynů a otázek učíme žáka naslouchat a co nejlépe porozumět obsahu sdělení - předkládáme žákovi širokou škálu učebních a doplňujících materiálů - zadáváním samostatných prací učíme žáka orientovat se v knihách a jiných tištěných materiálech, získané informace správně chápat, třídit, případně vlastními slovy prezentovat - při diskusních kruzích umožňujeme žákovi zadávat písemné i ústní dotazy a podněty - podporujeme komunikaci mezi žáky přes internet, některé informace a pokyny předáváme žákům pomocí u - technikou řízeného dialogu učíme žáka formulovat a obhajovat vlastní názory - vedeme žáka ke klidnému a věcnému řešení konfliktních situací, jdeme v tomto směru příkladem - formou her a cvičení učíme žáka zvládat způsoby neverbální komunikace - nácvikem i praktickými činnostmi učíme žáka poznávat a správně používat technické komunikační a informační prostředky/ telefon,mobilní telefon, internetová pošta / - formou skupinové práce vedeme žáka k respektování komunikačních bariér a odlišností podporou přátelských vztahů ve třídě i mezi třídami se snažíme odstraňovat nežádoucí projevy v komunikaci mezi žáky - pomocí netradičních forem výuky/ dramatizace, modelové situace/ učíme žáka zásadám pravidel vystupování a komunikace ve světě dospělých Kompetence sociální a personální - máme jasně a jednoznačně stanovena pravidla chování a vzájemného soužití ve škole i mimo školu, umožňujeme žákovi podílet se v určité míře na formulaci těchto pravidel - jednotným a jednoznačným výkladem jeho práv a povinností učíme žáka přijímat důsledky vlastních rozhodnutí - žákovi vždy přesně objasňujeme, zač je chválen,kárán či sankcionován, kladná i záporná hodnocení prospěchu i chování následují vždy bezprostředně - ve výuce upřednostňujeme metody skupinové práce a vzájemné pomoci při učení - poskytujeme žákovi prostor pro kritické hodnocení práce skupiny, třídy, popřípadě i celé školy - pozitivním hodnocením a soustavným vyzvihováním kladných osobnostních vlastností žáka vytváříme a upevňujeme pocit jeho vlastní jedinečnosti - vytvářením různě strukturovaných týmů rozvíjíme u žáka schopnost zastávat ve skupině různé role a uvědomovat si odlišnou míru odpovědnosti - zprostředkováním osobních kontaktů a prožitků vedeme žáka k maximální toleranci a schopnosti empatie ve vztahu k lidem odlišným, nemocným či postiženým - na úrovni tříd i celé školy vedeme žáka k uvědomění si nezbytnosti pomáhat mladším, slabším a méně nadaným spolužákům - seznamováním žáka s kulturními a duchovními tradicemi, jejich vysvětlováním a dodržováním vytváříme jeho základní povědomí o mravních hodnotách a jejich kořenech - pomáháme žákovi orientovat se v obtížných osobních či rodinných situacích jejich objasňováním, rozborem a případným hledáním řešení - starší žáky zapojujeme do organizace akcí pro mladší ročníky, přenecháváme na nich díl zodpovědnosti - při společných činnostech vedeme žáka k pomoci dětem ze ZŠS