RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHA VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHA VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM"

Transkript

1 RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Speciální základní škola Bystré Zámecká Bystré

2 Obsah Identifikační údaje 1 Charakteristika školy 2 Charakteristika ŠVP 4 Zaměření školy 6 Výchovné a vzdělávací strategie 7 Úvod k průřezovým tématům 12 Průřezová témata I.stupeň 13 Průřezová témata II.stupeň 14 Úvod- učební plán 16 Učební plán I.stupeň 17 Poznámky k učebnímu plánu I.stupeň 18 Učební plán II.stupeň 19 Poznámky k učebnímu plánu II.stupeň 20 Úvod k učebním osnovám 21 Anglický jazyk 22 Český jazyk 26 Dějepis 54 Fyzika 60 Hudební výchova 65 Chemie 70 Matematika 73 Občanská výchova 87 Práce s počítačem 94 Pracovní vyučování 99 Prvouka 112 Přírodopis 118 Přírodověda 127 Tělesná výchova 131 Vlastivěda 144 Výchova ke zdraví 148 Výtvarná výchova 153 Zeměpis 158 Hodnocení žáků a autoevaluace školy 164

3 Identifikační údaje Název školy: Adresa školy: Jméno ředitelky: Speciální základní škola Bystré Speciální základní škola Zámecká Bystré Mgr. Dita Bomberová IČO: IZO: Kontakt: tel , Koordinátor tvorby ŠVP: Mgr. Miroslava Zrůstová Součásti školy: Základní škola praktická Základní škola speciální Školní družina Speciálně pedagogické centrum Zřizovatel školy: Pardubický kraj Komenského náměstí Pardubice Kontakt na zřizovatele: tel: Platnost dokumentu od: razítko školy podpis ředitele školy

4 1. Charakteristika školy 1.1 Poslání a činnost školy Základní škola speciální poskytuje výchovu a vzdělávání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, to je žákům s mentálním postižením, se souběžným postižením více vadami a autismem. Oborem vzdělání základní školy speciální se dosahuje stupně základy vzdělání. Při vzdělávání těchto žáků jsou uplatňovány speciálně pedagogické postupy, alternativní formy výuky, individuální přístup a formy skupinového vyučování. Učivo je zaměřeno na osvojení základních dovedností v jednotlivých vzdělávacích oblastech a vychází především z prakticky zaměřených činností a pracovních dovedností. Obsahy jednotlivých činností vedou k rozvoji rozumových a komunikačních schopností a osvojování přiměřených poznatků žáků s daným postižením. Při vzdělávání se zaměřujeme také na osvojování sebeobsluhy, základních hygienických návyků a dovedností používat předměty denní potřeby v kontextu sociálních dovedností. Snahou je dosažení optimálního rozvoje osobnosti žáků a kvality jejich života s přihlédnutím a respektováním individuálních zvláštností žáků. 1.2 Velikost školy, umístění Zřizovatelem Základní školy speciální Bystré je Pardubický kraj. Aktuální zřizovací listina má účinnost od Naše škola sdružuje základní školu praktickou (dále jen ZŠP) a speciální základní školu (dále jen SZŠ). Součástí školy je školní družina (dále jen ŠD). Kapacita školy je 100 žáků Škola využívá tři budovy. První sídlí ve druhém patře v pronajatých prostorách Domova na zámku (dále jen DNZ) Bystré, ulice Zámecká 1, je bezbariérová, přístup je zajištěn prostřednictvím výtahů. V bezprostřední blízkosti školy jsou parkovací místa. Dostupnost školy z autobusového nádraží je cca 10 minut. Dalšími prostory, které škola využívá od 1. září 2010 jsou prostory ve třetím patře zrekonstruovaného Multifunkčního domu (kulturní a společenské centrum). Tato budova se nachází přímo na náměstí naproti autobusového nádraží. Poloha školy významně přispívá k intenzivní integraci mezi občany města a snadnější výuce sociálního učení. Součástí jsou i prostory speciálně pedagogického centra a odloučené pracoviště SPC v Poličce, ul. Nádražní 775. Třetí budova je umístěna v okrajové části města Polička a je také bezbariérová. V bezprostřední blízkosti školy jsou parkovací místa. Pěší cesta z autobusového a vlakového nádraží trvá cca 20 minut. V okolí školy je zahrádkářská kolonie, lesopark, stadion, minigolf, koupaliště. Součástí školy je zahrada. 1.3 Vybavení školy Budova, Zámecká 1 Žáci se vzdělávají v pěti třídách. Učebny jsou světlé, prostorné a jsou vybaveny funkčním zařízením.

5 Vybavení školy učebními pomůckami z prostředků státního rozpočtu se dle finančních možností doplňuje především kompenzačními pomůckami. Úprava tříd a relaxačních koutků je realizována postupně dle možností rozpočtu školy. Škola je vybavena novými učebními pomůckami a výukovými programy, které přispívají ke zkvalitnění výuky. Kvalitní vybavení počítačové učebny slouží všem žákům naší školy. V každé třídě je umístěn počítač s připojením k internetu, který mohou využívat jak žáci k výuce, tak i pedagogičtí pracovníci při práci v programu On-line škola Katedra. Největší investicí z dotace zřizovatele byl nákup interaktivní tabule do V. třídy školy. Interaktivní tabule rozšířila možnosti ve vzdělávání našich žáků. Výuka probíhá převážně v kmenových třídách. Pro výuku pracovního vyučování slouží plně funkční cvičná kuchyňka a pracovna s nářadím. K výuce tělesné výchovy využíváme pronajaté prostory tělocvičny DNZ. K relaxaci a vzdělávání využíváme také relaxační místnost DNZ (Snoezelen). Pro uložení pomůcek slouží jeden společný kabinet. Učitelé se scházejí ve sborovně, jejíž část je také využívána jako počítačová učebna. Zde je také přístupná kopírka. Hygienické zázemí je standardní. Součástí školy není školní kuchyně, a tak je stravování žáků a zaměstnanců zajištěno dovážením obědů ze školní kuchyně Základní školy v Bystrém. Okolí a park DNZ je využíváno k relaxaci i výuce, součástí je hřiště a ohniště. Stav pronajatých prostor školy je bez zjevných závad, je prováděna drobná údržba vybavení školy i pravidelné revize. Budova, náměstí Na podkově 68 ZŠS využívá třetí nadzemní podlaží, kde má k dispozici pět učeben, včetně terapeutické dílny, učebny pro smyslový rozvoj, snoezelenu, velké herny a učebny SPC. Součástí je sociální zařízení. Přístup je bezbariérový. Při vzdělávání v těchto učebnách je mimo jiné kladen důraz na rozvoj výtvarných a pracovních dovedností, rozvoj smyslového vnímání, motorických schopností a terapeutických činností. Budova Jiráskova 825, Polička Kmenové třídy jsou světlé. Na vzhledu tříd a chodeb se ve velké míře podílejí učitelé a žáci. Třídy jsou vybaveny novým nábytkem, některé třídy mají video a televizi. Výuka probíhá převážně v kmenových třídách. Pro výuku pracovního vyučování (dále jen Pv) slouží plně funkční cvičná kuchyňka, pracovny s nářadím pro Pv chlapců a Pv dívek. K výuce tělesné výchovy (dále jen Tv) a pohybovým aktivitám slouží tělocvična, která je vybavena základním nářadím. Pro Tv jsou využívány i prostory zimního stadionu a asfaltového hřiště v blízkosti školy. Chybí sprchy a prostor pro převlékání. K dispozici je pouze jedna sprcha ve společné místnosti s toaletou.výuka na počítačích (dále jen PC) probíhá v samostatné třídě, která je vybavena počítači pro žáky a učitele. Pro relaxaci slouží jedna místnost, která je vybavena relaxačním míčkovým bazénem, kobercem, televizí a videem. Pro výukové předměty je někdy využívána školní družina, kde je televize a video. Pomůcky jsou uloženy v jednom společném kabinetě, kde je umístěna kopírka a další pomůcky jsou také ve sborovně. Ke společným akcím školy je využívána tělocvična školy. Učitelé nemají vlastní kabinety, scházejí se ve sborovně. Všichni pedagogičtí pracovníci mají volný přístup ke kopírce a PC. Zahrada školy je využívána k relaxaci a k výuce Pv. Na zahradě se nachází ohniště a malé školní pozemky pro pěstitelské práce.

6 Žáci a pedagogové se stravují ve školní jídelně na ulici Rumunská. Jídelna je cca 5 minut pěší chůze od této budovy. 1.4 Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor je smíšený s většinovou převahou žen. V jeho čele je ředitelka, dále jej tvoří pedagogové a asistenti pedagoga. V odůvodněných případech jsou k dispozici osobní asistenti. Ve škole pracuje metodik prevence sociálně patologických jevů a metodik environmentální výchovy. Pedagogičtí pracovníci jsou kvalifikováni nebo si kvalifikaci doplňují studiem na vysoké škole. Další vzdělávání a zvyšování kvalifikace pracovníků se provádí formou seminářů, kurzů a kombinovaného studia. Každoročně jsou pedagogové a ostatní zaměstnanci poučeni o BOZP a PO, někteří pracovníci mají kurz 1. pomoci, kurz zdravotní tělesné výchovy a kurz počítačové gramotnosti. 1.5 Charakteristika žáků Naši školu navštěvují jednak žáci místní (Bystré, Polička), ale také žáci z okolních obcí, které do školy dopravují rodiče nebo dojíždějí autobusem samostatně či za doprovodu osobních asistentů. Žáci podle typu postižení se vzdělávají buď podle školního vzdělávací programu nebo podle individuálních vzdělávacích plánů vycházejících ze ŠVP. 1.6 Dlouhodobé projekty Každoročně pořádáme a organizujeme: Benefiční koncert ZŠS Bystré Pěveckou soutěž pro žáky ZŠP Školní kolo recitační soutěže Třídění odpadů v rámci školy - Recyklohraní Volnočasové aktivity žáků ( kroužek vaření, aerobiku, hudebně dramatický) Projekty, akce, besedy, exkurze (enviromentální výchova, prevence sociálně patologických jevů...) Víkendové pobyty v přírodě, noci ve škole Setkávání v Penzionu pro seniory (stolní hry, vystoupení) Vědomostní a sportovní soutěže 1.7 Tradice a akce školy Školní tradice Bystré Mikulášská nadílka Vánoční besídka Stavby ze sněhu Drakiáda

7 Přehazovaná Plavání Dopravní soutěž Doremi Puzzle Kuličkiáda Sportovní den Škola v přírodě Polička Mikulášská nadílka Vánoční besídka Vánoční plavecká štafeta Besídka ke Dni matek Den Země, Den stromů, Den vody Sportovní přebory ve stolním tenise, kopané, vybíjené, lehké atletice a florbale Účast na výtvarných soutěžích Den otevřených dveří s ukázkou prací našich žáků Sběr papíru Den dětí Rej čarodějnic Školní výlety Návštěvy dětského dopravního hřiště Návštěvy divadelních a filmových představení Pravidelně se účastníme těchto akcí: Krajská přehlídka malých divadelních forem Kukátko Moravská Třebová Mezinárodní hudební festival pro zdravotně postižené Plumlov Recitační soutěž Moravská Třebová Život je jen náhoda Koncert televize NOVA Chceme žít s vámi 1.8 Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Spolupráci s rodiči věnujeme maximální pozornost. Snažíme se vyjít vstříc jak rodičům žáků, tak jejich zákonným zástupcům. Rodiče a zástupci dostávají informace o výsledcích vzdělání a chování žáků individuálně od jednotlivých učitelů, na schůzkách s ředitelkou školy nebo prostřednictvím žákovských knížek. Rodiče jsou zváni na akce školy. Dále mohou spolupracovat s výchovným poradcem školy, speciálním pedagogem, psychologem, logopedem, sociálním pracovníkem Speciálně pedagogického centra Bystré. Rodiče mohou se školou komunikovat i prostřednictvím školské rady. Při škole pracuje místní organizace Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice o.s. Hlavním cílem organizace je podílet se na akcích školy, výletech nebo nákupu speciálních pomůcek pro naše žáky. Škola úzce spolupracuje s městem Polička, v jehož komisích má škola své zástupce (školská komise, komise péče o dítě). Dobrá spolupráce je s místní knihovnou jak v Bystrém tak v Poličce, Policií ČR i Městskou policií, Odborem sociální péče, Úřadem práce, speciálně pedagogickými centry, pedagogicko psychologickou poradnou, s pediatry a odbornými lékaři,

8 Domovem na zámku, Základní školou v Bystrém, Základní uměleckou školou Bystré, Dětským domovem v Poličce, Plaveckou školou, Střediskem volného času Mozaika, ekocentrem Skřítek Polička, Denním stacionářem, obchodem Fimfárum, městským muzeem, Penzionem pro seniory, měsíčníkem Jitřenkou. Účastníme se řady kulturních a sportovních akcí v rámci spolupráce se školami stejného typu. Ve škole pracuje školská rada, která se schází dvakrát do roka. O činnosti školy se každý může informovat na webových stránkách školy (www.zssbystre.cz). Spolupracujeme s těmito sponzory: Pardubický kraj Město Polička Sára Saudková Truck fest agentura C.T.M Hradec Králové A & P software Petr Klein Firma Svitap Svitavy Firma Wera Bystřice nad Pernštejnem Firma Keralit Litomyšl Internetový portál Aukro AC Sparta Praha Společnost s.r.o. Etima Měšťanský pivovar Polička Tiskárny Polička Firma Flídr s.r.o. Polička Reklama Polička Kuku hračky - Polička Bravo Isolit Jablonné nad Orlicí RWE Filia Brno Aforjet masážní křesla Rock n rol Sk8 & Snow shop Praha 1.9 Zapojení nově příchozích žáků O zařazení žáka do ZŠS rozhoduje ředitel školy na základě písemného doporučení odborného lékaře a školského poradenského zařízení, na žádost zákonného zástupce žáka. Před příchodem žáka do školy se učitel seznámí s jeho průvodní dokumentací a dle možností naváže spolupráci se zákonnými zástupci. Informuje žáky v příslušné třídě o novém spolužákovi, upozorní je na případnou pomoc s ohledem na žákovo postižení. Škola také zajistí potřebné školní, rehabilitační pomůcky a vhodné pracovní podmínky Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

9 Do naší ZŠS jsou vřazováni žáci s mentálním postižením, souběžným postižením více vadami a autismem. Vzdělávání žáků s mentálním postižením Škola zajišťuje výchovu a vzdělávání žáků s lehkým, středně těžkým, těžkým a hlubokým mentálním postižením. Zajišťujeme: Služby psychologa SPC (pedagogicko psychologická diagnostika, poradenství pro rodiče žáka) Kvalifikovanou speciální pedagogickou péči (individuální přístup, respektování pomalého pracovního tempa) Speciální metody práce (globální čtení, hůlková písanka.) Vypracování individuálních vzdělávacích plánů Individuální logopedickou péči Zdravotní tělesnou výchovu V případě nutnosti pedagogického asistenta Domácí výuku v případě, že žák nemůže ze závažného důvodu plnit školní docházku ve škole Speciální kompenzační a reedukační pomůcky Strukturovanou výuku pro žáky s poruchou autistického spektra Canisterapii Vzdělávání žáků s poruchou mobility Škola zajišťuje bezbariérový přístup do třídy, na toaletu. Ve výchovně vzdělávacím procesu dítěte s poruchou hybnosti především respektujeme změny v jeho pohybové aktivitě. Zvláštní pozornost věnujeme pohybovému režimu, tzn. omezujeme činnosti, které by mohly zhoršit zdravotní stav a zavádíme takové činnosti, které vedou ke zlepšení hybnosti. Vždy vycházíme z postižení a potřeb žáků, a tak ji zajišťujeme maximální pohodlí ve třídě. Dále zajišťujeme: Nižší počet žáků ve třídě s důsledným individuálním přístupem, vypracování individuálního vzdělávacího plánu Ve spolupráci s rodiči se snažíme vybavit třídy speciálně upravenými lavicemi a židlemi Umožňujeme schůzku rodičů s výrobcem rehabilitačních pomůcek Používáme speciální pomůcky a zařízení Snažíme se o nácvik pohybových a dorozumívacích dovedností (alternativní komunikace) Vedeme děti k práci na PC s dotykovou obrazovkou, senzorovými klávesnicemi Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností

10 U našich žáků se často setkáváme s opožděným, narušeným či omezeným vývojem řeči, malou slovní zásobou, agramatickou stavbou vět, často se objevují poruchy formální stránky řeči. Proto v rámci jejich vzdělávání klademe důraz na předmět řečová výchova. Naše škola využívá spolupráce s logopedkou SPC Bystré a klinických logopedů, které někteří žáci pravidelně navštěvují.využíváme alternativní a augmentativní způsoby komunikace (VOKS, piktogramy, globální čtení, sociální čtení). Vzdělávání žáků se zrakovým a sluchovým postižením Výchova a vzdělávání těchto žáků je zajištěno v rámci spolupráce se Speciálně pedagogickým centrem v Moravské Třebové. Vzdělávání žáků s kombinací postižení Jedná se o žáky postižené současně dvěma či více kauzálně na sobě nezávislými druhy postiženími. Pro potřeby resortu školství rozdělujeme žáky se souběžným postižením více vadami do tří skupin: 1. společným znakem je mentální retardace 2. kombinace vad tělesných, smyslových a vad řeči 3. žáci s diagnózou autismus a s autistickými rysy U těchto žáků je využíváno různých metod, postupů a principů jako u žáků s jednotlivými typy postižení. Dále zajišťujeme: Vyučování, které obsahuje všechny pedagogické situace a speciální individuální podpůrná opatření Vyučování probíhající zpravidla ve skupině, a to v situacích jako je pozdrav, rozloučení, snídaně nebo při hře, volní či záměrně řízené Vyučování může probíhat také jako individuální výuka Je zajištěno odpovídající personální obsazení a přiměřené vybavení tříd Režim dne vykazuje pravidelné střídání výuky, odpočinku a hry, které odpovídají možnostem zátěže žáka Celkově dodržujeme speciálně pedagogická opatření, která vyplývají z typu vady. Zajišťujeme nižší počet žáků ve třídě s důsledným individuálním přístupem tam, kde je potřeba umožníme přítomnost osobních asistentů. Po dohodě s rodiči a s SPC vypracováváme individuální vzdělávací plány. Uplatňujeme speciálně pedagogické metody práce a alternativní hodnocení dle klasifikačního řádu. Využíváme speciálně pedagogické reedukační a kompenzační pomůcky vzhledem k typu postižení. Individuální vzdělávací plán je uplatňován v jednotlivých předmětech, jejichž součástí jsou vyučovací jednotky a postupy zaměřené na reedukační a speciálně pedagogickou rehabilitaci pod vedením rehabilitační sestry dle individuálních zvláštností a potřeb žáka.

11 Edukace žáků s autismem a autistickými rysy Zjišťujeme úroveň schopností (psycholog, pedagog, ) Při vzdělávacím procesu používáme TEACCH program vycházejícím ze třech principů (individualizace, strukturalizace, vizualizace) Volíme vhodný typ systému komunikace (vizualizace-předmětová komunikace, fotografie, piktogramy, kombinace s psanou formou, tiskací, hůlkové písmo Zajistíme vhodné pracovní místo, fyzická struktura prostředí, vhodné rozmístění lavic Zpracováváme individuální vzdělávací plán. Výchova a vzdělávání žáků z nižšího sociokulturního prostředí Řada žáků naší školy pochází z nižšího sociokulturního, často nepodnětného prostředí. Pro rodiče a žáky školy zajišťujeme: Poradenské služby ze strany sociální pracovnice SPC Bystré týkající se sociálních dávek, průkazek ZTP, zbavení svéprávnosti, atd. Pomoc při výběru kompenzační pomůcky v rámci nabídky SPC pro vlastní potřebu domů Konzultace s rodinou o zdravotním stavu žáka, výpomoc a objednání k lékaři Poradenské služby týkající se zabezpečení zdravého vývoje dítěte (poradenství v oblasti stravování, oblékání, chodu domácnosti, budování hygienických návyků ) Zájmové kroužky organizované ZUŠ Bysté jako prevence sociopatologických jevů (plnohodnotné využívání volného času, budování zdravých sociálních návyků, rozšiřování zájmů) Zaměření školy: škola je zaměřená na rozvíjení osobnosti žáků s zdravotním oslabením, na poskytování vědomostí, dovedností a návyků, které uplatní žáci v praktickém životě. Zohledňujeme rozdílnost rozumových schopností žáků i odlišnost prostředí, ze kterého k nám žáci přichází/ z rodiny, mateřské školy, z běžné základní školy/. V prvním školním období se zaměřujeme na důkladné poznání osobnosti žáka, pomáháme mu při adaptaci, vytváříme kladný vztah ke školnímu prostředí. Upevňujeme u žáků hygienické návyky a vytváříme návyky sociální, vedeme žáky ke schopnosti komunikovat s okolím a srozumitelně se vyjadřovat. Na druhém stupni se zaměřujeme na rozvoj žáků v oblasti poznávací, sociální, emocionální i volní.rozvíjíme u žáků pracovní dovednosti, motorické tvořivé schopnosti, vedeme je k pozitivnímu vztahu k práci.učí se pracovat samostatně i v týmu.žáci jsou vedeni k profesní orientaci podle svých schopností a zájmů tak, aby se dobře integrovali ve společnosti. Ve škole pracují speciální pedagogové,kteří spolupracují s SPC, OPP, logopedickou poradnou. Poskytujeme žákům logopedickou péči v rámci hodin Českého jazyka na I. stupni. Od 8. ročníku nově zařazujeme předmět Anglický jazyk. Vedeme žáky k využívání informačních a komunikačních technologií, učíme je základům práce s osobním počítačem tak, aby si osvojili obsluhu počítače na elementární uživatelské úrovni.

12 Hudebně nebo pohybově nadaní žáci mohou rozvíjet své nadání v zájmových kroužcích. Za podpory speciálně pedagogických metod navozujeme takové učební situace, ve kterých může žák zažít úspěch a radost z pochvaly. Tím se škola stává místem, kde žáci získávají kvalitní vzdělávací péči, kde cítí přátelské prostředí, nebojí se případných neúspěchů a dostává se jim vědomostí, dovedností a návyků, které plně využijí v praktickém životě. Charakteristika školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program / dále jen ŠVP/ vychází z koncepce přílohy Rámcového Vzdělávacího programu pro základní vzdělávání upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením / dále jen RVP ZV-LMP/. Při tvorbě ŠVP jsme vycházeli z nutnosti přizpůsobit výuku současným podmínkám a požadavkům, přičemž jsme nezapomněli respektovat určitá omezení našich žáků. Škola poskytuje dětem základní vzdělání, pojetí ŠVP však zohledňuje individuální limity dané konkrétní mírou postižení či znevýhodnění. Cílem je tedy dosažení co nejvyšší možné úrovně základního vzdělávání s přihlédnutím k možnostem a schopnostem jednotlivých žáků. Vzhledem k menšímu počtu žáků se všichni mezi sebou dobře známe.každý vyučující zná dobře všechny žáky školy, i s jejich klady a nedostatky.každý žák zná stejně dobře zaměstnance školy, na každého z nich se může kdykoli obrátit s žádostí o radu či pomoc. Žáci jsou vedeni k pocitu sounáležitosti a spoluodpovědnosti za svou školu, podílejí se na její výzdobě a údržbě.atmosféra školy je klíčová pro naplňování všech klíčových kompetencí. Jsme škola, která se snaží být otevřená nejen směrem ven, ale i směrem dovnitř. Chceme Se více prezentovat veřejnosti, chceme získávat více sponzorů, chceme, aby lidé o nás více věděli, znali naše úspěchy i problémy. Chceme hledat možnosti aktivnějšího zapojení do projektů a programů městských, krajských i celostátních. Ve vztahu učitel a žák jsme přesvědčeni o tom, že je nejdůležitější respektování jeden druhého.my učitelé si musíme uvědomit, že ve vzdělávacím procesu nejde pouze o vědomosti, dovednosti a výkony, ale také o postoje, názory a hodnotovou orientaci. Jsme škola s dětmi s různým oslabením, s různým handicapem, proto je povinností nás učitelů být příkladem a vzorem. Naši žáci jsou určitým způsobem znevýhodněni i ve svém dalším životě. Našim cílem je toto znevýhodnění eliminovat a děti do reálného života připravit co nejlépe.žáci po ukončení docházky v ZŠ praktické nejčastěji nastupují do učebních oborů, kde se jim podle zpětných informací z učilišť poměrně dobře daří. Vzdělávací program vychází z teoretických poznatků nezbytných pro získání základního vzdělání, směřuje však především k získání praktických návyků a dovedností, důležitých pro zapojení žáků do běžného života a následně i do pracovního procesu. Lokalita naší školy je dobrým předpokladem k tomu, abychom dětem přibližovali skutečnou přírodu, aby se jí snažily porozumět, aby věděly, jak se ekologicky chovat, a co to znamená pro každého jednotlivce.každý školní rok se soustředíme na určité téma, které se promítá do činností ve vyučovacích předmětech. Obecně vzdělávací cíle - umožnit žákům osvojit si strategii učení a být motivován pro celoživotní vzdělávání

13 - podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů - vést žáky k všestranné a účinné komunikaci - rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých - připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako samostatné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti - vytvořit u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací, být vnímavý a citlivý k lidem, svému prostředí a přírodě - učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný - vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, k jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi - pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti a reálné možnosti, uplatňovat je při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie vedou k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků, představujících souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti a vycházejících z RVP ZV-LMP. Strategie, vedoucí k jejich naplňování, jsou uplatňovány všemi pedagogy, přičemž reflektují specifické potřeby žáků s mentálním postižením, odlišné postupy a metody práce s těmito žáky a rozdílnou úroveň rozumových schopností jednotlivých žáků v rámci školy i jednotlivých tříd. Strategie vedoucí k utváření a rozvoji klíčových kompetencí Kompetence k učení - při práci s žákem uplatňujeme individuální přístup zohledňující jeho úroveň a míru znevýhodnění - vztah žáka k učení ovlivňujeme vytvářením příjemného a pozitivního klimatu - k osvojování metod a vlastních strategií učení využíváme her, soutěží, názorných demonstrací - učíme žáka získávat informace z více zdrojů učební a informační texty, knihovna,výukové programy,internet a další multimediální zdroje, motivační a výukové hry - vedeme žáka k samostatnému vyhledávání dílčích i ucelených informací a orientaci v informačních zdrojích, v praktických a opakovaných činnostech ho učíme odlišovat podstatné od nepodstatného - průběžně žákovi vysvětlujeme významy odborných a cizích výrazů, učíme ho následnému vyhledávání ve slovnících, encyklopediích a odborných publikacích - motivujeme žáka k dalšímu učení kladným hodnocením a důrazem na jeho výkony,pokroky a další možnosti - společných porovnáváním a hodnocením výsledků vedeme žáka k poznávání vlastních možností, schopností a limitů - v praktických činnostech umožňujeme žákovi pravidelně a více způsoby si ověřovat získané poznatky a dovednosti - zadáváme žákovi úlohy vycházející v co největší míře z praktického života

14 - pro některé žáky připravujeme individuální vzdělávací plány, které průběžně doplňujeme a modifikujeme - umožňujeme žákovi prezentaci výsledků vlastní práce/ třídní a školní výstavy, soutěže,projekty, skupinové a individuální práce/a jejich srovnávání s pracemi ostatních žáků - při výuce různých předmětů používáme jednotnou terminologii a společně dohodnuté zkratky - na praktických příkladech seznamujeme žáka s negativními dopady nízké úrovně vzdělání na praktický život/ trh práce, nezaměstnanost/ a motivujeme ho k následnému odbornému vzdělání Kompetence k řešení problémů - průběžným monitorováním a rozborem situací učíme žáka rozpoznávat a pojmenovat konkrétní problémy a jejich závažnost - žáka s nižší úrovní rozumových schopností nebo s jiným znevýhodněním motivuje a podporujeme prací ve skupinách a jeho spoluúčastí při rozhodování o postupech a řešeních - vedeme třídní kolektivy ke společnému řešení kázeňských či vztahových problémů - postupným zvyšováním náročnosti předkládaných úkolů vedeme žáka k hledání nových řešení a k uvědomění si vlastních kvalit, možností a limitů - vedeme žáka k vytváření vlastních plánů, a pracovních postupů - vytvářením a rozvíjením mezipředmětových vztahů podněcujeme žáka k hledání souvislostí a totožných postupů - formou modelových situací,dramatizace a problémových úloh učíme žáka samostatnému úsudku a rozhodování - umožňujeme žákovi otevřeně se vyjadřovat k problémům kolektivu i školy a navrhovat společná řešení - jednotným a jednoznačným výkladem práv a povinností učíme žáka přijímat důsledky svých rozhodnutí - předkládáním alternativních řešení problémových situací učíme žáka samostatnému rozhodování - soustavným povzbuzováním a kladným hodnocením podněcujeme žákovo sebevědomí a důvěru k vlastním rozhodnutím - otevřeností a atmosférou vzájemné důvěry vytváříme žákovi prostor ke sdělování vlastních problémů - snažíme se vést žáka k zaujímání vlastního postoje při řešení konkrétních problémů a k případnému vymezení se vůči většinovému názoru či trendu - s využitím informačních zdrojů, názorných ukázek a prvků dramatizace vedeme žáka k rozpoznávání a předcházení nebezpečí a k zafixovaní si správného jednání v případě vlastního ohrožení či ohrožení jiné osoby Kompetence komunikativní - kladením otevřených otázek vedeme žáky k vyjadřování celými větami - vhodnými podněty a problémovými úlohami vedeme žáka ke kladení a správnému formulování otázek, předkládáme mi informace motivující k doplňujícím otázkám - žákovi vždy poskytujeme dostatečný časový prostor k vyjádření

15 - zadáváním jednoznačných, srozumitelných pokynů a otázek učíme žáka naslouchat a co nejlépe porozumět obsahu sdělení - předkládáme žákovi širokou škálu učebních a doplňujících materiálů - zadáváním samostatných prací učíme žáka orientovat se v knihách a jiných tištěných materiálech, získané informace správně chápat, třídit, případně vlastními slovy prezentovat - při diskusních kruzích umožňujeme žákovi zadávat písemné i ústní dotazy a podněty - podporujeme komunikaci mezi žáky přes internet, některé informace a pokyny předáváme žákům pomocí u - technikou řízeného dialogu učíme žáka formulovat a obhajovat vlastní názory - vedeme žáka ke klidnému a věcnému řešení konfliktních situací, jdeme v tomto směru příkladem - formou her a cvičení učíme žáka zvládat způsoby neverbální komunikace - nácvikem i praktickými činnostmi učíme žáka poznávat a správně používat technické komunikační a informační prostředky/ telefon,mobilní telefon, internetová pošta / - formou skupinové práce vedeme žáka k respektování komunikačních bariér a odlišností podporou přátelských vztahů ve třídě i mezi třídami se snažíme odstraňovat nežádoucí projevy v komunikaci mezi žáky - pomocí netradičních forem výuky/ dramatizace, modelové situace/ učíme žáka zásadám pravidel vystupování a komunikace ve světě dospělých Kompetence sociální a personální - máme jasně a jednoznačně stanovena pravidla chování a vzájemného soužití ve škole i mimo školu, umožňujeme žákovi podílet se v určité míře na formulaci těchto pravidel - jednotným a jednoznačným výkladem jeho práv a povinností učíme žáka přijímat důsledky vlastních rozhodnutí - žákovi vždy přesně objasňujeme, zač je chválen,kárán či sankcionován, kladná i záporná hodnocení prospěchu i chování následují vždy bezprostředně - ve výuce upřednostňujeme metody skupinové práce a vzájemné pomoci při učení - poskytujeme žákovi prostor pro kritické hodnocení práce skupiny, třídy, popřípadě i celé školy - pozitivním hodnocením a soustavným vyzvihováním kladných osobnostních vlastností žáka vytváříme a upevňujeme pocit jeho vlastní jedinečnosti - vytvářením různě strukturovaných týmů rozvíjíme u žáka schopnost zastávat ve skupině různé role a uvědomovat si odlišnou míru odpovědnosti - zprostředkováním osobních kontaktů a prožitků vedeme žáka k maximální toleranci a schopnosti empatie ve vztahu k lidem odlišným, nemocným či postiženým - na úrovni tříd i celé školy vedeme žáka k uvědomění si nezbytnosti pomáhat mladším, slabším a méně nadaným spolužákům - seznamováním žáka s kulturními a duchovními tradicemi, jejich vysvětlováním a dodržováním vytváříme jeho základní povědomí o mravních hodnotách a jejich kořenech - pomáháme žákovi orientovat se v obtížných osobních či rodinných situacích jejich objasňováním, rozborem a případným hledáním řešení - starší žáky zapojujeme do organizace akcí pro mladší ročníky, přenecháváme na nich díl zodpovědnosti - při společných činnostech vedeme žáka k pomoci dětem ze ZŠS

16 - při diskuzích a rozborech učíme žáka rozpoznávat a pojmenovávat vlastní chyby, nedostatky a způsoby chování narušující soužití v třídním nebo školním kolektivu - formou besed seznamujeme žáka s riziky patologických forem chování i s jejich důsledky - posilováním sebeúcty a základního právního vědomí se snažíme eliminovat možnosti psychického i fyzického týrání ve škole i v rodině Kompetence občanské - důsledným dodržováním zásad chování a pravidel soužití daných řádem školy vytváříme základní rámec školních a společenských norem - uplatňováním některých demokratických principů v životě školy vytváříme základní povědomí o základních právech a povinnostech občana demokratické společnosti - seznamujeme žáka s demokratickými hodnotami a tradicemi,výukou i osobním příkladem ho vedeme k odporu proti nedemokratickým názorům, hnutím a systémům - na modelových i praktických situacích učíme žáka rozpoznávat a vyhodnocovat pozitivní a negativní projevy chování - formou návštěv a nácvikem praktických činností seznamujeme žáka s fungováním důležitých orgánů a institucí,průběžně učíme žáka pracovat s nejběžnějšími dotazníky a formuláři - důsledným výkladem historických souvislostí a poukazováním na jedinečnost každého člověka vedeme žáka k rozpoznání projevů rasismu a xenofobie, tyto projevy netolerujeme ani mezi žáky ani mezi pedagogy - pořádáním besed s odborníky vedeme žáka k pochopení významu zdraví pro plnohodnotný život a seznamujeme ho s důsledky zneužívání všech návykových látek - snažíme se být žákům příkladem v dodržování zdravého životního stylu - formou dramatizace a praktickou zkušeností učíme žáka zvládat běžné praktické činnosti Kompetence pracovní - průběžně vedeme žáka k získávání základních pracovních návyků a postupů - seznamujeme žáka s nástroji, pomůckami a nářadím pro běžné domácí použití i pro odborné řemeslné práce, s jejich funkcí a odborným názvoslovím - pozitivní vztah k výsledkům vlastní práce i práce jiných formujeme přímou účastí žáka na výzdobě, údržbě a úpravách školy a okolí - manuální činnosti žáka diferencujeme podle individuálních schopností, dosažené zručnosti,úrovně motoriky a míry handicapu - zadáváním pracovních činností ve skupinách a společným hodnocením týmové práce učíme žáka pracovat v kolektivu a rozšiřujeme jeho pracovně-komunikační schopnosti - volíme pracovní činnosti zvládnutelné v kratších časových úsecích, u rozsáhlejších prací hodnotíme i dílčí výsledky - pořádáním exkurzí do OU pomáháme žákovi vytvářet si reálnou představu o učebních oborech a o možnostech vlastního uplatnění - vedeme žáka k sebehodnocení při pracovních činnostech a k reálnému posouzení vlastních možností a schopností při profesní orientaci - učíme žáka pracovat podle plánků nebo výkresů, vytvářet si vlastní řešení a postupy

17 - v rámci předprofesní přípravy zadáváme žákovy práce,a úkoly blízké zvolenému učebnímu oboru - v rámci učební oblasti člověk a společnost vytváříme základní přehled žáka o pracovním trhu, možnostech uplatnění a úředních úkonech souvisejících se získáváním zaměstnání - formou modelových situací a dramatizace seznamujeme žáka se základními pravidly chování na pracovišti, na úřadech,při komunikaci s nadřízenými a při přijímacích pohovorech různých úrovní Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve školním vzdělávacím programu okruhy aktuálních problémů současného světa a jsou nedílnou součástí základního vzdělávání. Tématické okruhy průřezových témat procházejí napříč vzdělávacími oblastmi a umožňují propojení vzdělávacích oborů. Abychom této možnosti využili co nejlépe,nevytváříme pro průřezová témata samostatné vyučovací předměty, ale integrujeme je do jiných vyučovacích předmětů nebo realizujeme jejich obsah formou projektů, ve kterých musí žáci používat znalosti a dovednosti z různých vzdělávacích oborů. Projekty: VMES - Evropský den EV - Den Země EV - Odpady a kam s nimi VDO - Menšiny mezi námi Tematické okruhy průř. témat 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4.ročník OSOBNOSTNÍ A SOC.VÝCHOVA OSOBNOSTNÍ ROZVOJ Poznávání ČJ,M M M M,VL Sebepoznání PRV PŘ,VL, Seberegulace TV Psychohygiena VL Kreativita SOCIÁLNÍ ROZVOJ Poznávání lidí PRV PRV Mezilidské vztahy PRV,HV Komunikace ČJ, ČJ Spolupráce TV VÝCH.DEMOKR:OBČANA Obč. společnost a škola PŘ VÝCH. K MYŠLENÍ v EVR. Evropa a svět nás zajímá Objevujeme Evropu a svět MULTIKUL.VÝCHOVA Kulturní rozdíly Lidské vztahy PRV PRV

18 Etnický původ ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Ekosystémy Vztah člověka k prostředí VL echny tématické okruhy všech průřezových témat jsou integrovány do vzdělávacích obsahů vyučovacích dmětů bo formou projektů. acích předmětů matické okruhy průř. témat 6.ročník 7.ročník 8. ročník 9.ročník LTIKULTURNÍ VÝCHOVA lturní rozdíly P,Z ské vztahy D D D ický původ Z ltikulturalita AJ Z incip sociál. Smíru OV D VIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA osystémy P kladní podmínky života F F ské aktivity a problémy ŽP D,TV F P,Z tah člověka k prostředí F P,PV DIÁLNÍ VÝCHOVA itické čtení ČJ,VZ PP PP tah med. sdělení a realita ČJ ngování a vliv médií OV orba mediálního sdělení ČJ,PP

19 Učební plán I.stupeň zdělávací blast Vyučovací předměty Minimální časová dotace Skutečná časová dotace 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. azyk a azyková omunikace Český jazyk /+2/ 6/+1/ 6/+1/ atematika její plikace Matematika /+1/ 5 5/+1/ nformační a omunikační echnologie Práce s počítačem Člověk a jeho svět Umění a kultura lověk a draví Prvouka 2 2 2/+1/ Přírodověda 2 2 Vlastivěda 1/+1/ 1/+1/ Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Člověk a práce Průřezová témata P P P P P P P Disponibilní časová Rozděleno do časové dotace jednotlivých ročníků/viz. dotace 9 závorky/ Celková časová dotace Poznámky k učebnímu plánu I. stupeň / ročník / Český jazyk : předmět jsme posílili o 4 disponibilní hodiny. O dvě ve třetím ročníku a po jedné ve čtvrtém a pátém ročníku. Předmět má složky specifického charakteru o jejichž jednotlivých časových dotacích rozhoduje vyučující.součástí předmětu Český jazyk je i řečová výchova. Matematika : předmět Matematika jsme posílili o dvě disponibilní hodiny o jednu ve třetím a o druhou ve čtvrtém ročníku.

20 Prvouka : předmět Prvouka jsme posílili o jednu disponibilní hodinu ve třetím ročníku. Vlastivěda : předmět Vlastivěda jsme posílili o dvě disponibilní hodiny. O jednu ve čtvrtém a jednu v pátém ročníku. Zkratky vyučovacích předmětů: Český jazyk Čj Matematika M Práce s počítačem PP Prvouka Prv Přírodověda Př Vlastivěda Vl Hudební výchova Hv Výtvarná výchova Vv Tělesná výchova Tv Pracovní vyučování Pv II.stupeň

Školní vzdělávací program. Společná cesta

Školní vzdělávací program. Společná cesta Školní vzdělávací program Společná cesta Školní družina Základní škola Vokovice Vokovická 32/3, Praha 6 1. Předkladatel a zřizovatel Název programu: Společná cesta (program pro školní družinu) Název školy:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Motivační název: Škola pro všechny č. j. 377/2013 Charakteristika ŠVP Zaměření školy ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA STRUPČICE okres Chomutov, PSČ 431 14. Dialog

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA STRUPČICE okres Chomutov, PSČ 431 14. Dialog ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA STRUPČICE okres Chomutov, PSČ 431 14 Příloha školního vzdělávacího programu Dialog zpracovaná dle RVP přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením VE

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Zpracovaný podle Rámcově vzdělávacího programu pro základní vzdělávání upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Číslo spisu : 51/07 Spis.

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013 Základní škola,dohalice,okres Hradec Králové /příspěvková organizace/ 503 13 Dohalice 30., tel. 498 773 960, IČO 71006087 Aktualizace ŠVP ZV Základní škola V Dohalicích 2.9.2013 Příloha č. 4/2013 Konkretizace

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče

Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika a časové vymezení: Předmět speciálně pedagogické

Více

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy Charakteristika školního vzdělávacího programu 1 Zaměření školy Škola se zaměřuje především na využívání regionálních zvláštností. V prosinci 2006 jsme vstoupili do projektu Zdravá škola, kde škola realizuje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro základní vzdělávání Zpracovaný podle RVP pro obor vzdělání základní škola speciální Speciální základní škola Bystré Zámecká 1 569 92 Bystré Obsah: Identifikační údaje...4

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. 3.1 Zaměření školy

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. 3.1 Zaměření školy 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Základní vzdělávání musí být užitečnou službou občanům a má reflektovat i jejich očekávání a individuální potřeby. Takového cíle nelze

Více

PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ Školní vzdělávací program pro střední vzdělávání žáků v oboru vzdělání praktická škola dvouletá Zpracovaný podle Rámcově vzdělávacího programu pro obor vzdělávání praktická škola dvouletá 78-62-C/02 PRAKTICKÁ

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP 3.1 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického sboru a je v souladu s cíli základního vzdělávání. Škola má některá

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání KUBÍK ZŠ Kubatova 1, Č. Budějovice

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání KUBÍK ZŠ Kubatova 1, Č. Budějovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání KUBÍK ZŠ Kubatova 1, Č. Budějovice Cílem programu je poskytnout všem žákům kvalitní všeobecné základní vzdělání s ohledem na jejich individuální schopnosti,

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola a mateřská škola Řenče, příspěvková organizace Řenče 44, 334 45 Obsah: 1. Cíle vzdělávání 2. Délka a časový plán zájmového vzdělávání 3.

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

Charakteristika ŠVP. Zaměření školy: Výchovné a vzdělávací strategie:

Charakteristika ŠVP. Zaměření školy: Výchovné a vzdělávací strategie: Charakteristika ŠVP Zaměření školy: poskytovat žákům základní vzdělání vytvářet u žáků klíčové kompetence environmentální výchova péče o žáky se specifickými vadami učení a jinak hendikepované žáky Výchovné

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vyučovací předmět pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce. Vede žáky k získání základních dovedností v různých

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Horní Libchava okres Česká Lípa, příspěvková organizace Platnost dokumentace : od 2. 9. 2013 Podpis ředitele školy : Razítko školy

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

Charakteristika ŠVP. Výchovné a vzdělávací strategie

Charakteristika ŠVP. Výchovné a vzdělávací strategie Charakteristika ŠVP aměření školy Školní vzdělávací program vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí RVP V, z louhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH Škola vyhledává a rozvíjí talent a mimořádné nadání žáků. Při zjištění mimořádného nadání žáků spolupracuje s poradenským pracovištěm a na základě závěrů odborného

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu pro obor ZŠS Život v radosti

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu pro obor ZŠS Život v radosti 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu pro obor ZŠS Život v radosti 3.1 Zaměření školy Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání základní škola speciální Život v radosti je určen žákům se

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Přírodověda je naplňování očekáváných

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Zpracovaný podle Rámcově vzdělávacího programu pro základní vzdělávání upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 www.zszitomirska.wz. cz zsaprsceskybrod@seznam.cz IČO : 70829489 REDIZO : 600021670 Ředitelka školy : Mgr. Marie Šnajdrová Zřizovatel : Středočeský

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Školní vzdělávací program Školního klubu Platnost: od 1. září 2013 Obsah Základní charakteristika školy... 3 Konkrétní cíle vzdělávání...

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je koncipován

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

ETICKÁ VÝCHOVA. 6. ročník

ETICKÁ VÝCHOVA. 6. ročník Charakteristika předmětu ETICKÁ VÝCHOVA 6. ročník Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět: Etická výchova (EtV) je realizován v 6. ročníku jako volitelný předmět v rozsahu 1 hodina týdně.

Více

ŠVP Škola poznání a pohody

ŠVP Škola poznání a pohody ŠVP Škola poznání a pohody Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod Charakteristika školy Základní údaje o škole Adresa: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Školní vzdělávací program Základní školy v Heřmanově Městci vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí RVP ZV. Specificky

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Č. j. ZŠD/348/2013 Učíme se pro zítřek 1 Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 3. Charakteristika

Více

Výňatek ze Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Cesta za poznáním (celé znění tohoto ŠVP je veřejně přístupné v ředitelně školy)

Výňatek ze Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Cesta za poznáním (celé znění tohoto ŠVP je veřejně přístupné v ředitelně školy) Výňatek ze Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Cesta za poznáním (celé znění tohoto ŠVP je veřejně přístupné v ředitelně školy) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání CESTA

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Základní škola při Dětském domově Vizovice Masarykovo náměstí 420 Učíme

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: BIOLOGICKÁ PRAKTIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Biologická praktika jsou volitelným předmětem, který se zabývá hlubším zkoumáním živé a neživé přírody. Vede žáky k samostatnému získávání

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

KERAMIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

KERAMIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: KERAMIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Volitelný předmět keramika je jedním z vyučovacích předmětů tématického okruhu Umění a kultura. Svým vzdělávacím obsahem navazuje na předmět výtvarná

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Vlastivěda je naplňování očekávaných

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3.1 Zaměření školy 3. Charakteristika ŠVP Škola nabízí studium ve vzdělávacím programu Gymnázium VG. Hlavními rysy programu jsou: účelné rozložení základního - společného - učiva do nižších ročníků studia

Více

Z á k l a d n í š k o l a p r a k t i c k á, Bílina, Kmochova 205/10, příspěvková organizace Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO ŽIVOT

Z á k l a d n í š k o l a p r a k t i c k á, Bílina, Kmochova 205/10, příspěvková organizace Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO ŽIVOT Z á k l a d n í š k o l a p r a k t i c k á, Bílina, Kmochova 205/10, příspěvková organizace Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO ŽIVOT 1.Identifikační údaje Název vzdělávacího programu : Škola pro život

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

ZŠ ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76, 785 01 ŠTERNBERK. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM dle RVP ZV součásti ZŠ při Psychiatrické léčebně Šternberk

ZŠ ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76, 785 01 ŠTERNBERK. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM dle RVP ZV součásti ZŠ při Psychiatrické léčebně Šternberk ZŠ ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76, 785 01 ŠTERNBERK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM dle RVP ZV součásti ZŠ při Psychiatrické léčebně Šternberk Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 2.1 Úplnost

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Školní vzdělávací program. pro základní vzdělání

Školní vzdělávací program. pro základní vzdělání Školní vzdělávací program pro základní vzdělání 1. Identifikační údaje Základní škola Šumperk, Šumavská 21 Adresa: Šumavská 21, 787 01 Šumperk Ředitel: Mgr. Lubomír Krejčí Kontakty: Kancelář školy: 583

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

2.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE. Cíle základního vzdělávání

2.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE. Cíle základního vzdělávání 2.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE Cíle základního vzdělávání Cíl 1. Umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení 2. Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ZÁKLADNÍ ŠKOLA VARNSDORF, EDISONOVA 2821, OKRES DĚČÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Platný od 01.09.2013 ředitelka školy: Mgr. Bc. Ladislava Ondráčková OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět.

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace / Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk, I. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Charakteristika předmětu CHEMIE

Charakteristika předmětu CHEMIE Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Charakteristika předmětu CHEMIE Předmět CHEMIE se na Gymnáziu Jiřího Ortena vyučuje v rámci nižšího stupně osmiletého studia v sekundě až kvartě v rámci

Více

HREJ SI, UČ SE, POZNÁVEJ

HREJ SI, UČ SE, POZNÁVEJ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace HREJ SI, UČ SE, POZNÁVEJ ÚPRAVA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU platná od 1. září 2014 V Krásné Lípě 25. srpna 2014 RNDr. Ivana Preyová

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný dle RVP ZV příloha pro LMP 2. verze Základní škola, Jablonec nad Nisou Liberecká 1734/31 příspěvková organizace Obsah 1 Identifikační údaje

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň 5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vyučovací předmět Pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce, postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN...

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ELPIS

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ELPIS ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ELPIS Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy 2. 1. Úplnost a velikost školy 2. 2. Vybavení školy 2. 3. Charakteristika pedagogického sboru 2. 4. Dlouhodobé projekty,

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Školní vzdělávací program základního vzdělávání pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Základní škola praktická Bochov - Kopie

Školní vzdělávací program základního vzdělávání pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Základní škola praktická Bochov - Kopie školní vzdělávací program Školní vzdělávací program základního vzdělávání pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením - Kopie "Oáza" Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název ŠVP: Školní vzdělávací program Základní umělecké školy Třebíč Předkladatel: Základní umělecká škola Třebíč, Masarykovo

Více

Charakteristika školního vzdělávacího programu

Charakteristika školního vzdělávacího programu I. Sekaniny 1804 Charakteristika ŠVP Charakteristika školního vzdělávacího programu Zaměření školy Náš ŠVP vychází z nároků a potřeb současné společnosti s výhledem na budoucí vývoj. Dnešní společnost

Více

Naše pohodová školička v průběhu ročních období,

Naše pohodová školička v průběhu ročních období, Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola Elpis, Brno, Koperníkova 2/4 www.skolaelpis.cz tel. 545245630 e-mail: elpis@telecom.cz Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,

Více