Školní vzdělávací program

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program"

Transkript

1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný dle RVP ZV příloha pro LMP 2. verze Základní škola, Jablonec nad Nisou Liberecká 1734/31 příspěvková organizace

2 Obsah 1 Identifikační údaje 2 Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy 2.2 Vybavení školy 2.3 Pedagogický sbor 2.4 Charakteristika žáků 2.5 Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce 2.6 Spolupráce s rodiči žáků a jinými subjekty 3 Charakteristika ŠVP 3.1 Zaměření školy 3.2 Výchovné a vzdělávací strategie Strategie vedoucí k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí 3.3 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 3.4 Začlenění průřezových témat Průřezová témata - 1. stupeň Průřezová témata - 2. stupeň 4. Učební plán 4.1 Učební plán 1. stupně 4.2 Učební plán 2. stupně 4.3 Poznámky k učebnímu plánu 5 Učební osnovy 5.1 Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura - kompetence Český jazyk a literatura - osnovy 5.2 Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk - kompetence Anglický jazyk - osnovy 5.3 Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Německý jazyk - kompetence Německý jazyk - osnovy 5.4 Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Matematika - kompetence Matematika - osnovy 5.5 Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika - kompetence Informatika - osnovy 5.6 Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Prvouka - kompetence Prvouka - osnovy 5.7 Přírodověda Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda -kompetence Přírodověda - osnovy 5.8 Vlastivěda Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda - kompetence Vlastivěda - osnovy 5.9 Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu

3 5.9.2 Dějepis - kompetence Dějepis - osnovy 5.10 Výchova k občanství Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova k občanství - kompetence Výchova k občanství -osnovy 5.11 Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika - kompetence Fyzika - osnovy 5.12 Chemie Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie - kompetence Chemie - osnovy 5.13 Přírodopis Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodopis - kompetence Přírodopis - osnovy 5.14 Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis - kompetence Zeměpis - osnovy 5.15 Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova - kompetence Hudební výchova- osnovy 5.16 Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova - kompetence Výtvarná výchova - osnovy 5.17 Výchova ke zdraví Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví - kompetence Výchova ke zdraví - osnovy 5.18 Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova - kompetence Tělesná výchova - osnovy 5.19 Zdravotní tělesná výchova nepovinný předmět Charakteristika vyučovacího předmětu Zdravotní tělesná výchova- kompetence Zdravotní tělesná výchova osnovy 5.20 Pracovní výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní výchova - kompetence Pracovní výchova - osnovy 6 Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6.1 Pravidla pro hodnocení žáků 6.2 Autoevaluace školy 7 Přílohy Příloha č. 1 Školní družina Příloha č. 2 Přípravná třída pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí Příloha č. 3 Projekty Příloha č. 3 A Ochrana člověka za mimořádných událostí

4

5 2 Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy Základní škola praktická, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, je pokračováním Zvláštní školy, Liberecká 1734/31. Škola poskytuje vzdělání žákům se sníženými mentálními schopnostmi a se specifickými poruchami učení a chování, které jsou natolik závažné, že žákům znemožňují vzdělávání na běžném typu základních škol. Naše škola je středně velká, s maximální kapacitou 208 žáků, úplná - s postupným ročníkem a přípravnou třídou pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. Jednotlivé ročníky jsou zastoupeny jednou až dvěma paralelními třídami. Škola se nachází nedaleko centra města a je velice dobře dostupná městskou hromadnou dopravou. Toto umístění skýtá řadu výhod pro práci s dětmi. Vyučování tříd základní školy praktické probíhá v hlavní budově školy. V této budově je také umístěno jedno oddělení školní družiny. Jejím hlavním posláním je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a relaxace. Podrobněji je práce ve školní družině popsána v Příloze č. 1. V hlavní budově školy je také umístěna jedna třída Základní školy speciální (dále jen ZŠS). Přípravná třída pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí je umístěna v budově v Polní ulici 10. S dětmi pracuje pedagog a asistent pedagoga. Podrobněji je náplň práce v přípravné třídě popsána v Příloze č Vybavení školy Škola má 11 kmenových učeben, 3 odborné pracovny dílny pro práci se dřevem, kovem a plastem, 1 keramickou dílnu s pecí k vypalování výrobků, 1 cvičnou kuchyň, 1 počítačovou učebnu vybavenou 9 počítači, tělocvičnu, relaxační místnost se zrcadly, žákovskou a učitelskou knihovnu umístěnou v jedné z kmenových tříd, šatny žáků v suterénu školy, sborovnu určenou k odpočinku učitelů, školní družinu, sportovní hřiště, školní zahradu se skleníkem a zahradním domkem na nářadí. Školní jídelna se nachází v budově v ulici Polní č.10. Pro výuku žáků jsou využívány speciální pomůcky, které jsou uloženy v kabinetech 1.stupně, fyziky, matematiky, chemie, přírodopisu, hudební výchovy a relaxační místnosti. Pro výuku integrovaných žáků jsou využívány další speciální pomůcky dle jejich specifických potřeb (lavice se sklopnou deskou, rehabilitační pomůcky). Z hlediska materiálně technického zabezpečení výuky není škola dobře vybavena, zde jsou jistě velké rezervy. Jednou z pozitivních stránek školy je počítačová síť, přes kterou mají žáci i učitelé přístup na internet. Ve škole jsou instalovány dvě interaktivní tabule, které se staly velmi atraktivní a smysluplnou pomůckou pro výuku našich žáků. Slabou stránkou školy jsou její prostory. Třídy jsou malé a tmavé. Opravdu nevyhovující jsou chodby a hygienické zázemí školy. Učitelům chybí prostory pro přípravu na výuku a přípravu potřebných pomůcek. I přes velkou snahu o výzdobu a zpříjemnění prostor je celkový dojem pochmurný. Žákům chybí možnost využít prostory chodeb pro aktivní odpočinek a relaxaci o přestávkách. Škola není bezbariérová. Se stále rostoucími nároky na výuku žáků je nutné v budoucnu řešit především nevyhovující prostory pro výuku a odpočinkovou činnost. Tohoto by mělo být dosaženo stavbou nové budovy školy. 2.3 Pedagogický sbor Chod škol yzajišťuje pedagogický sbor tvořený ředitelkou školy, dvěma jejími zástupci a pedagogy /v průběhu školního roku dochází ke změnám v počtu pedagogů/, vychovatelkami školní družiny, asistenty pedagoga. Pedagogický sbor je složen ze začínajících i zkušených pedagogů, převažují ženy. Většina pedagogů je vysokoškolsky kvalifikovaných. Ve škole pracuje výchovná poradkyně, koordinátor ITC, školní metodik prevence, koordinátor EVVO. Všichni jsou zároveň pedagogy. Pedagogický sbor patří k silným stránkám školy. Pozitivní vztah mezi členy pedagogického sboru a žáky vede k příjemnému klimatu školy. Pedagogové aktivně vyhledávají další možnosti vzdělávání, využívají nové metody a formy práce ve výuce, soustavně prohlubují svoje znalosti a profesní dovednosti, využívají odborných knih, seminářů, internetu. V uplynulých letech prošlo téměř 100 % pedagogů školením Práce na počítači.

6 2.4 Charakteristika žáků Ve škole jsou vzděláváni žáci s různou úrovní mentálního postižení. Dále žáci s kombinovaným mentálním a tělesným nebo zrakovým postižením, vadami řeči a autismem. Žáci pocházejí ze spádové oblasti, ale i z dalších částí města a z okolních obcí. Školu navštěvují i žáci jiných národností. Žáci jsou přijímáni na žádost rodičů a na základě doporučení skolských poradenských zařízení. Většina žáků je nejprve zařazena na diagnostický pobyt. V tomto období jsou podrobně zaznamenávány žákovy výkony, dovednosti, rozumové schopnosti a projevy chování. Výsledkem tohoto zjištění, na němž spolupracují učitelé, vedení školy, výchovný poradce a psycholog, je vřazení žáka k trvalému zařazení a volba metod a postupů pro jeho další vzdělávání. Rozhodnutí ke vřazení žáka vydává ředitel školy. Žák však může být přeřazen zpět do školy kmenové. Žáci s jasně stanovenou diagnózou bývají přijímáni bez diagnostického pobytu. Pro žáky integrované vypracovává škola ve spolupráci se školským poradenským zařízením IVP platné vždy pro jeden školní rok. Vypracování IVP se řídí pravidly, která respektují všichni pedagogové školy. Pokud to specifika žáka vyžadují, zpracovává třídní učitel žákovi IVP. 2.5 Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Ve škole v současné době neprobíhá žádná aktivita v rámci mezinárodní spolupráce. Projekty dotvářejí obsah vzdělávacího procesu a charakter celé školy. Zařazované formy projektů jsou: dlouhodobé Výtvarná soutěž, Ochrana člověka za mimořádných událostí, školní program EVVO, krátkodobé Dopravní výchova, Zdravá výživa, návštěva Městské knihovny v Jablonci n. N. a Liberci, Zlatá jehla, Zlaté kladívko, Terapeutický den. Škola je zapojena do minimálního preventivního programu pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek. 2.6 Spolupráce s rodiči žáků a jinými subjekty Škola velmi úzce spolupracuje s odbory magistrátu Jbc, Policií ČR, kurátory OSPOD, Krajským úřadem, ZŠ pro vady řeči Lbc, Městskou policií, AŠSK, s SPC pro děti s kombinovaným postižením, s SPC pro děti s autismem, s ostatními SPC podle potřeb a druhu postižení dětí, s logopedem, s fyzioterapeuty, s odbornými lékaři, lázněmi a poradenskými centry dle potřeb dítěte. Velmi přínosná je také spolupráce se zřizovatelem, především v legislativní oblasti. Obtížnější je spolupráce s rodiči. Tato problematika je dlouhodobá a bude jistě vyžadovat i v budoucnu hledání dalších způsobů a možností, jak školu přiblížit rodičům. V současné době je často téměř nemožné přimět některé rodiny ke spolupráci. Stále považují školu za přítěž. Proto také v současné době škola připravuje webové stránky, aby rodičům přiblížila život školy. Rodiče mohou školu navštívit kdykoliv po vzájemné dohodě s vyučujícím, být přítomni v hodině, využít poradenský servis výchovného poradce, etopeda a dalších odborníků. Učitelé nižších ročníků prakticky denně podávají rodičům informace a řeší s nimi případné problémy. O akcích školy jsou rodiče informováni průběžně prostřednictvím žákovských knížek nebo na třídních schůzkách. Pro rodiče vycházejících žáků pořádá výchovný poradce mimořádné schůzky zaměřené na volbu povolání, pro zájemce konzultace při hledání vhodného učebního nebo studijního oboru. Ve škole pracuje školská rada, ve které mají rodiče své zástupce. Školská rada zahájila svoji činnost začátkem školního roku 2005/2006. Pedagogové se snaží zpestřit školní život žákům zájmovými činnostmi. Ve škole pracuje každý rok několik kroužků, do nichž je přihlášeno přibližně 40 žáků. Zpravidla se jedná se o kroužek výpočetní techniky, paličkování, keramiky, dále kroužek výtvarný, pěvecký, sportovní a modelářský. V přípravné třídě již několik let pracuje kroužek pěvecký, který sklízí velké úspěchy i na veřejnosti. Po celý školní rok doprovází výuku mnoho akcí, které se již staly tradicí školy. Jedná se o sportovní den, branné dny, závody v orientačním běhu, turnaje v přehazované, stolním tenisu, sportovní a pohybové dny, celoroční výtvarné soutěže, znalostní a dovednostní soutěže - Zlaté kladívko a soutěž Zlatá jehla. Skládání puzzlí, pěvecké a recitační soutěže. Žáci soutěží celoročně i ve sběru papíru. Mezi nejoblíbenější akce patří vánoční besídky, karneval a další setkávání žáků celé školy plné hudby a pohybu.

7 3 Charakteristika ŠVP 3.1 Zaměření školy Chtěli bychom být : škola tvořivá pro všechny, škola komunikující a spolupracující, škola v souladu s MŠMT a Evropskou unií, škola využívající efektivně všechny své limity, škola primární prevence, škola zaměřená na výchovu ke zdravému životnímu stylu, škola s pozitivním klimatem, škola, kde jsou rodiče vítáni. Při tvorbě celého ŠVP jsme vycházeli z nutnosti přizpůsobit vzdělávání i výchovu žáků s mentálním postižením současným nejnovějším poznatkům, přičemž je nutné respektovat určitá omezení, rozdílnost rozumových schopností, odlišnost prostředí, ze kterého k nám žáci přicházejí. Naší prioritou je rozvíjet osobnost žáka a poskytnout mu tolik vědomostí, dovedností a návyků, aby se v co největší míře uplatnil v praktickém životě. Cílem je tedy dosáhnout co nejvyšší možné úrovně základního vzdělání s přihlédnutím k možnostem a schopnostem jednotlivých žáků. Vzhledem k menšímu počtu žáků ve třídách zná vyučující všechny žáky školy, i žáci se navzájem lépe poznávají. Pěstování vzájemného respektu a důvěry proto patří k dalším prioritám školy. Atmosféra školy, její klima, navozují pocit bezpečí a pohody, a tak se snažíme o naplňování všech klíčových kompetencí, především pak kompetencí komunikativních, sociálních, personálních a občanských. V budoucnu bychom chtěli získávat více sponzorů, ještě více spolupracovat s dalšími institucemi, s rodiči, abychom se mohli stát školou otevřenější a mohli dál vytvářet potřebné podmínky pro zapojení žáků do zájmových kroužků v mimoškolní době, využít konkrétní pomoc zájmových organizací, ukázat žákům možnost aktivního a smysluplného využívání volného času. Tato cesta má prokazatelně preventivní význam v oblasti sociálně patologických jevů. Další prioritou je nasměrování a motivace žáků k celoživotnímu vzdělávání. Jejich postižení je určitým způsobem znevýhodňuje pro samostatný život. Naším cílem je, v co nejvyšší možné míře, toto znevýhodnění eliminovat a získáním praktických návyků a dovedností je směrovat k plnohodnotnému zapojení do běžného života a pracovního procesu. Zde pak bude nutností schopnost pružně reagovat na změny. Tímto se snažíme o naplnění kompetence k učení a řešení problémů. Naší snahou je přiblížit žákům skutečný život, jeho zákonitosti, součásti, objasnit jim vzájemné propojení člověka a přírody. Z toho vyplývá další priorita školy vytvářet a podporovat pozitivní vztah ke všemu kolem nás.tento vztah by se měl stát východiskem k naplňování dalších klíčových kompetencí, zejména k řešení problémů a pracovní. Specifikem našeho ŠVP, který vychází z koncepce přílohy RVP ZV upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením je důraz kladený na předměty, ve kterých dochází k prohlubování tělesné zdatnosti a pracovní zručnosti. Hodinové dotace v těchto předmětech /TV, ZTV, VV, PV/ jsou oproti běžným základním školám výrazně navýšeny. Kromě toho jsme ještě využili možnosti navýšit tyto předměty o hodiny z disponibilní dotace. Velký důraz je kladen také na rodinnou a sexuální výchovu, péči o dítě a výchovu k zdravému životnímu stylu, finanční gramotnost a etickou výchovu. V dalších letech bychom chtěli právě k těmto tématům připravit další projektové dny a hodiny. Ty současné, které již na škole úspěšně probíhají, se velmi osvědčily. Za velký přínos považujeme možnost navýšení hodinové dotace na předmět Informatika a Cizí jazyk. Zde před námi stojí úkol zajistit potřebnou technickou vybavenost školy, abychom byli schopni žákům nabídnout maximální využití nabytých vědomostí a dovedností. Ve škole pracují kvalifikovaní speciální pedagogové, kteří úzce spolupracují s dalšími odborníky a snaží se všemi dostupnými metodami, formami a prostředky speciálně pedagogické péče zajistit vzdělávací potřeby žáků, které odpovídají jejich maximálním možnostem /logopedickou péči, zdravotní tělesnou výchovu, dyslektickou a dyskalkulickou péči, arteterapii/. Za podpory všech těchto metod a forem práce se snaží speciální pedagogové navodit takové situace v učení, aby mohl žák co nejvíce zažít pocit úspěchu a radosti z dobrých výsledků své práce. Aby se nebál případných neúspěchů a sám se snažil o jejich řešení a překonání. Pozitivní motivace, vyzvednutí kladných stránek osobnosti žáka, vyhledávání žáků s hudebním, výtvarným a pohybovým nadáním, to je další priorita naší školy i každého pedagoga, který na naší škole pracuje.

8 Obecně vzdělávací cíle: umožnit žákům osvojit si strategii učení a být motivován pro celoživotní učení, podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů, vést žáky k všestranné a účinné komunikaci, rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých, připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako samostatné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti, vytvořit u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací, být vnímavý a citlivý k lidem, svému prostředí a přírodě, učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný, vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, k jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi, pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti a reálné možnosti, uplatňovat je při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci. 3.2 Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie utváří a rozvíjí klíčové kompetence žáků. Představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot, které jsou důležité a nezbytné pro rozvoj a uplatnění každého člověka ve společnosti a vycházejí z požadavků RVP ZV příloha pro LMP. Strategie, které vedou k jejich naplňování, jsou uplatňovány všemi pedagogy naší školy, přičemž zohledňují specifické potřeby žáků s lehkým mentálním postižením, odlišné postupy a rozdílnou úroveň rozumových schopností jednotlivých žáků v rámci školy i v rámci jednotlivých tříd. Nedílnou součástí výchovných a vzdělávacích strategií školy je v rámci všech klíčových kompetencí snaha dodržovat při všech činnostech pravidla bezpečnosti a bezpečného chování Strategie vedoucí k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí Kompetence k učení při práci uplatňujeme individuální přístup zohledňující jeho úroveň a míru postižení, tempo každého žáka, pozitivní motivací vytváříme příjemné školní klima, zadáváme zajímavé domácí úkoly, využíváme her, soutěží, experimentů a názorných demonstrací k osvojování metod a k vytváření vlastních strategií v učení žáka, podporujeme žáka v získávání informace z mnoha zdrojů-učební texty, knihy, výukové programy, internet, časopisy, motivační a výukové hry, vedeme žáka k samostatnému vyhledávání a orientaci v informačních zdrojích a učíme ho odlišovat podstatné od nepodstatného, průběžně žákovi vysvětlujeme významy cizích a odborných výrazů, navrhujeme mu následné samostatné vyhledávání v encyklopediích, motivujeme žáka kladným hodnocením k dalšímu učení, hodnotíme, co umí, ne co nedokázal, společným porovnáváním a hodnocením dosažených výsledků vedeme žáka k poznání vlastních možností, schopností, limitů využíváme sebekontrolu a sebehodnocení, umožňujeme žákovi ověřovat si pravidelně a více způsoby v praktických činnostech získané poznatky a dovednosti, zadáváme žákovi úlohy, které vycházejí především z praktického života, průběžně upravujeme a doplňujeme individuální vzdělávací plán žáka dle jím dosažených výsledků, co nejčastěji umožňujeme žákovi prezentaci výsledků jeho vlastní práce a srovnávání s pracemi ostatních žáků (třídní a školní výstavky, soutěže, výstavy skupinových i individuálních prací, výsledků projektů), při výuce v různých předmětech používáme jednotnou terminologii, na praktických příkladech přibližujeme žákům dopad dosaženého vzdělání v dalším životě, snažíme se využít maximum pozitivních příkladů (postavy z literatury, filmu, nejbližšího okolí, besedy s výchovným poradcem, exkurze) umožňujeme žákům ve vhodných případech realizovat vlastní nápady a myšlenky, podporujeme tvořivou činnost,

9 umožňujeme žákům ve všech předmětech pozorovat a experimentovat, vyvozovat závěry. Kompetence k řešení problémů průběžným rozborem problémových situací žák rozpoznává a pojmenovává konkrétní problémy a dokáže je řadit podle závažnosti, žáky s nižší úrovní rozumových schopností nebo jiným znevýhodněním zařazujeme do pracovních skupin tak, aby vnímali pocit úspěšnosti ze spoluúčasti na řešení problému, třídní kolektivy vedeme ke společnému řešení vztahových problémů, postupným zvyšováním náročnosti předkládaných úkolů podporujeme u žáka uvědomění si svých kvalit, možností, vytváříme praktické modelové situace, při nichž žák musí zvolit způsoby řešení, seznamujeme žáky s využitím linky důvěry, pomoci výchovného poradce, protidrogového preventisty, ve škole i při mimoškolních akcích průběžně sledujeme, jak žáci řešení problémů prakticky zvládají, nabízíme žákům k řešení úkoly,které vyžadují propojení znalostí z více vyučovacích předmětů i využití praktických dovedností z různých oblastí lidské činnosti, a tudíž i více způsobů k vyřešení, umožňujeme žákům otevřeně se vyjadřovat k problémům třídního kolektivu a navrhovat společná řešení, kladným hodnocením podněcujeme žákovu sebedůvěru k vlastním rozhodnutím, vytváříme žákům prostor pro vlastní postoje k případnému vymezení se vůči většinovému názoru nebo trendu, pracujeme s chybou, vedeme žáky k aktivní a pozitivní spolupráci s učiteli, exkurzemi, besedami s policií, hasiči, pracovnicemi ČK vedeme žáky ke zvládnutí krizové situace,k rozpoznání, předcházení nebezpečí a k upevnění si správného jednání v případě vlastního ohrožení nebo ohrožení jiné osoby. Kompetence komunikativní kladením jednoduchých a srozumitelných otázek učíme žáky naslouchat, co nejlépe porozumět obsahu sdělení a vyjadřovat se celými větami, dramatizací, řízeným dialogem, diskuzí na dané téma podněcujeme žáky k vhodné formě komunikace se svými vrstevníky, s učiteli a ostatními dospělými, učíme je formulovat a obhajovat vlastní názor, pěstujeme u žáků schopnost naslouchat jiným názorům a respektovat je, používáme metody kooperativního učení i metody tichého čtení s porozuměním, klademe důraz na týmovou práci, prožitkové vyučování, umožňujeme žákům elektronickou komunikaci, pracováváme se žáky informace z internetu,časopisů, třídíme je, snažíme se o maximální integraci žáků do většinové společnosti (návštěva divadel, vystupování a prezentace na veřejnosti), maximálně zapojujeme žáky do mezitřídních, školních, regionálních soutěží, mistrovství republiky, umožňujeme žákům podílet se na řešení situací ve spolupráci s rodiči a zástupcem školy, zařazujeme akce umožňující komunikaci s různými věkovými skupinami žáků i s dospělou populací, vedeme žáky ke klidnému a věcnému řešení situací, formou her a cvičení učíme žáky zvládat způsoby neverbální komunikace, nácvikem a praktickou činností učíme žáky poznat a správně používat komunikační prostředky (telefon, mobil, internet), formou skupinové práce vedeme žáka k respektování komunikačních bariér a odlišností, podporou přátelských vztahů ve třídě i mezi třídami se snažíme odstraňovat nežádoucí projevy, nebo již naučené nežádoucí stereotypy v komunikaci, netradičními formami (Šimanovský Hry pro rozvoj zdravé osobnosti, Hry pomáhají s problémy, Hry pro zvládnutí agresivity a neklidu), učíme žáky zásadám slušného vystupování a komunikace ve světě dospělých.

10 Kompetence sociální a personální vedeme žáky k objektivnímu sebehodnocení, prostřednictvím dialogů o jejich výkonu, využíváme školních výukových programů s nabídkou autoevaluace, navozováním modelových situací upevňujeme v chování dodržování dohodnutých pravidel i běžných norem slušného chování, podporujeme u dětí schopnost práce v týmu, vedeme je ke vzájemné pomoci prostřednictvím sociálních her, skupinové práce přípravou akcí pro mladší spolužáky, účastí na kulturních akcích pořádaných pro děti z různých škol dáváme možnost porovnat žákům své chování s chováním ostatních, uvážlivě dáváme žákům šanci k nápravě jejich chyb v chování, připravujeme žáky na život v dospělosti jako na dobu, kdy budou mít nejen větší osobní svobodu, ale i větší zodpovědnost (besedy, exkurze, modelové situace), při řešení problémů především ve třídě používáme metodu kolektivního hodnocení, vedeme žáky ke vnímavosti k potřebám nemocných a postižených lidí (společná jídelna se žáky s kombinovanými vadami, společné akce se žáky ze škol speciálních), máme jednoznačně stanovena pravidla chování a vzájemného soužití ve škole i mimo školu, pocit sounáležitosti a odpovědnosti posilujeme možností žáka vyjadřovat se ke vztahům ve škole, ve výuce upřednostňujeme metody skupinové práce, kooperace a vzájemné pomoci při učení pozitivním hodnocením a soustavným vyzdvihováním kladných osobnostních vlastností žáka vytváříme a upevňujeme pocit jeho vlastní jedinečnosti, vytvářením různě strukturovaných týmů rozvíjíme u žáka schopnost zastávat různé role a uvědomit si odlišnou míru odpovědnosti, prožitkovým vyučováním vedeme žáky k maximální toleranci a schopnosti empatii, na úrovni tříd i celé školy vedeme žáky k uvědomění si nezbytnosti pomáhat mladším, slabším a méně nadaným žákům, seznamujeme žáky s kulturními a duchovními tradicemi, a tak vytváříme jeho základní povědomí o mravních hodnotách, učíme žáka jednak na modelových situacích, jednak řízenými diskuzemi orientovat se v obtížných osobních či rodinných situacích a objasňováním mu pomáháme hledat nejoptimálnější řešení, při diskuzích a rozborech podněcujeme žáky rozpoznat a pojmenovat vlastní chyby, nedostatky a způsoby chování, které narušují soužití s vrstevníky i s dospělými, různými formami práce se snažíme o posilování sebeúcty a základního právního povědomí, a tím eliminovat možnost psychického i fyzického týrání ve škole i v rodině. Kompetence občanské opakovaně a přiměřeně k věku a postižení žáků je seznamujeme s Ústavou ČR, zákony, školním řádem, a tak budujeme právní povědomí, využíváme aktuální situace, prvky dramatické výchovy a modelové situace, samostatnost žáků a jejich schopnost improvizace posilujeme společnými výlety, brannými dny, vyučováním v přírodě, lyžařským výcvikem, plaveckým výcvikem, sportovně turistickými dny, komunikaci s úřady poznávají žáci prostřednictvím různých exkurzí a návštěv veřejných institucí, kde plní zadané úkoly v reálném čase a v reálném prostředí, průběžně učíme žáka pracovat s nejběžnějšími dotazníky a formuláři, besedami s odborníky, videoprojekcí seznamujeme děti s nutností ochrany přírody, vedeme žáky k aktivní péči o životní prostředí (sběr papíru, třídění odpadu, péče o školní hřiště, péče o školní zahradu, šetření energiemi), připravujeme pro žáky situace,kdy spolupracují v multikulturním kolektivu, soutěží s různými věkovými skupinami a zúčastňují se dalších kulturních akcí a tím umožňujeme dětem zvládnout soužití ve skupině, vedeme žáky ke zvládnutí krizových situací (nácvik evakuace školy, ochrana člověka za mimořádných událostí), ve výuce je často využívána metoda hraní rolí pro přiblížení různých životních situací a jejich řešení, zadáváme žákům konkrétní příklady z každodenního běžného života, nabízíme žákům vhodné aktivity jako protipól nežádoucích sociálně patologických jevů, uplatňováním některých demokratických principů v životě školy vytváříme základní povědomí o právech a povinnostech občana demokratické společnosti,

11 poukazováním na jedinečnost každého člověka vedeme žáka k rozpoznávání projevů rasismu a xenofobie, tyto projevy zásadně netolerujeme, pořádáním besed s odborníky vedeme žáky k pochopení významu zdraví pro plnohodnotný život a seznamujeme ho s důsledky zneužívání všech návykových látek, formou dramatizace a prožitkem učíme žáka zvládat běžné praktické činnosti (nakupování, cestování hromadnou dopravou, návštěvy lékaře, pošty, knihovny, divadel, výstav). Kompetence pracovní při pracovních činnostech se zaměřujeme především na rozvoj hrubé i jemné motoriky, vedeme žáky k upevňování základních pracovních postupů nejprve napodobováním, později důsledným dodržováním pracovního postupu, vedeme žáky k úctě k práci své i předchozích generací (výzdoba školy, sběr přírodnin, péče o okolí školy, ochrana památek), soustavně u žáků posilujeme znalost pracovního režimu, řádu odborných učeben, zásady první pomoci a důsledně vyžadujeme jejich dodržování, cíleně podporujeme profesní orientaci žáků vzhledem k jejich specifickým možnostem, upozorňujeme je na jejich případná zdravotní omezení a snažíme se vytvořit kladný vztah k budoucí profesi, seznamujeme žáky s nástroji, pomůckami a nářadím pro běžné domácí použití i pro odborné práce, s jejich funkcí, odborným názvoslovím, s bezpečností práce s nimi, manuální činnost žáka diferencujeme podle individuálních schopností, dosažené zručnosti a míry postižení, zadáváním pracovních činností ve skupinách učíme žáky týmové práci a tím rozšiřujeme jeho pracovně komunikační schopnosti, volíme pracovní činnosti, které žák dokáže zvládnout v kratším časovém úseku, u rozsáhlejších pracích hodnotíme i dílčí výsledky, rozšiřujeme povědomí žáka o historii, současnosti a charakteru jednotlivých řemesel, pořádáme exkurze do SOU a OU pro žáky vyšších ročníků, a tak vytváříme reálné představy žáka o učebních oborech a o možnostech vlastního uplatnění, vedeme žáky k sebehodnocení při pracovních činnostech, k reálnému posouzení vlastních možností a schopností při profesní orientaci, v rámci předprofesní přípravy zadáváme žákovi takové práce a úkoly, které jsou blízké jím zvolenému učebnímu oboru, vytváříme žákovi základní přehled o pracovním trhu, možnostech uplatnění a úředních úkonech, které souvisejí se získáním zaměstnání, formou modelových situací, dramatizace, řízené diskuze, besed, exkurzí seznamujeme žáky se základními pravidly chování na pracovišti, na úřadech, při komunikaci s nadřízenými a při přijímacích pohovorech, pracovní vyučování úzce propojujeme s dalšími předměty, žák se učí pracovat podle vlastních plánků, technických výkresů a vytváří si vlastní řešení a postupy, umožňujeme žákům podílet se na tvorbě pomůcek pro výuku (starší pomáhají mladším), získané poznatky ve všech předmětech využíváme při konkrétních činnostech a snažíme se o propojení s praktickým životem, žádnou prací žáky netrestáme, učíme žáka, aby byl schopen vydržet pracovat, koncentrovat se až k dokončení výkonu, maximálně podporujeme pozitivní vztah k manuálním činnostem. 3.3 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Do této skupiny žáků patří žáci se zdravotním postižením, žáci se zdravotním znevýhodněním a žáci se sociálním znevýhodněním. Škola vytváří prostor pro rozvíjení osobnosti každého žáka. Pro úspěšnou práci s těmito žáky je nezbytně nutná spolupráce školy, žáka, jeho rodiny a dalších odborníků. V rámci školy jde pak především o spolupráci třídního učitele, ostatních vyučujících, výchovného poradce, etopeda a vedení školy. Pro integrované žáky je vypracováván individuální vzdělávací plán. Při evaluaci a klasifikaci přihlížejí pedagogové k možnostem žáka.

12 Průběžné doplňování odbornosti pracovníků školy je nutností, protože vývoj společnosti s sebou přináší stále nové kombinace zdravotního postižení či znevýhodnění a stále nové poznatky a způsoby reedukace těchto problémů. Velký význam pro úspěšné vzdělávání má spolupráce a komunikace mezi školou a rodinou. Každý učitel si ale musí uvědomit,že rodič je ten, kdo je s dítětem v každodenním kontaktu, má zkušenosti s jeho výchovou, nakonec rozhoduje. Zároveň je ovšem nutné, aby i rodiče respektovali učitele jako odborníka na danou problematiku. Zásady komunikace učitele s rodičem: vytvoření klidné atmosféry, dostatek času pro rozhovor, nejprve je nutno dítě pochválit,vyjádřit víru ve zlepšení, zpočátku pouze popsat jevy, situace, chování, příhody, uvést zdroje svých informací, totéž umožnit rodiči, uvádět konkrétní příklady a objasňovat svá stanoviska, rozebrat s rodiči možné souvislosti, uvést důvody, co vše učitel zvážil, než se rozhodl takto reagovat, snažit se rodičům citlivě poradit, nabídnout jim pomoc, stanovit pravidla pravidelné spolupráce. Vzdělávání žáků se zdravotním postižením Spolupráce s odborným pracovištěm: seznámení všech učitelů s postižením žáka a jeho specifiky, dohoda s rodiči a odborným pracovištěm na možnostech úzké spolupráce, dohoda s vyučujícími na způsobech hodnocení žáka, možnosti úlev a tolerancí, vypracování IVP, poskytnutí potřebných pomůcky, zajištění dostatku odborné literatury pro pedagogy, zprostředkování vyučujícím možnosti účasti ve vzdělávacích programech vztahujících se k problematice postižení. Zásady práce se žáky se zdravotním postižením: individuální přístup respektování zvláštnosti žáka, včasnost, vývojovost, optimální prostředí, speciální pomůcky, metody a formy výchovně vzdělávací práce, všestrannost, soustavnost. Vzdělávání žáků se zdravotním znevýhodněním Podmínky vzdělávání žáků se SPUCH: seznámení všech učitelů s poruchou žáka a jejími specifiky, dohoda s rodiči na pravidelné spolupráce, stanovení způsobu hodnocení, možnosti úlev a tolerancí pro žáka, vypracování IVP, poskytnutí kompenzačních pomůcek pro výuku. Zásady pro práci se žáky se SPUCH: klást reálné cíle, přiměřeně zvyšovat nároky, chválit nejen výkon, ale i snahu,

13 zadávat krátkodobé úkoly, snaha o navození příjemné a klidné atmosféry při práci, podchytitúspěchy dítěte, dbát na pravidelnou relaxaci. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním Do této skupiny patří žáci, kteří pocházejí z prostředí sociálně, kulturně či jazykově odlišného. Hlavním problémem je zpravidla nedostatečná znalost vzdělávacího jazyka a nepodnětné rodinné prostředí s nízkou sociální úrovní. Zásady pro práci se žáky sociálně znevýhodněnými: zvolit odpovídající metody a formy práce, spolupráce třídního učitele s výchovným poradcem, navázat spolupráce s rodinou, spolupracovat s odbornými pracovišti a institucemi, zapojit žáky do volnočasových aktivit. Celý ŠVP naší školy vypracovaný podle požadavků RVP LMP je zaměřený na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Škola se snaží vyhledávat a rozvíjet talent žáků. Na žáky s hudebním,výtvarným, pohybovým nadáním a žáky manuálně zručné klade učitel vyšší nároky odpovídající jeho dovednostem a schopnostem. Žákům je nabídnuto zapojit se do volnočasových aktivit nabízených školou. Žáky s hudebním nadáním zapojuje učitel v hodině HV jako doprovod na hudební nástroje, předzpívávají písně. Mají samostatná vystoupení a vystupují veřejně na kulturních akcích. Žákům s výtvarným nadáním jsou zadávány náročnější práce různými technikami. Výsledky jejich práce jsou prezentovány na výstavách. Pohybově nadaní žáci jsou podporováni v rozvíjení těch aktivit, ve kterých vynikají. Jsou zapojováni do školních i mimoškolních sportovních soutěžích, reprezentují školu. Velká pozornost je věnována žákům manuálně zručným, kde je kladen důraz na jejich technickou tvořivost. Žáci se účastní nejrůznějších dovednostních soutěžích. 3.4 Začlenění průřezových témat Průřezová témata představují v našem ŠVP okruhy aktuálních problémů současného světa a jsou nedílnou součástí celého základního vzdělávání. Vytvářejí příležitosti pro individuální uplatnění žáků i pro vzájemnou spolupráci. Osobnost žáka pomáhají rozvíjet především v oblasti postojů a hodnot. Všechny tématické okruhy všech průřezových témat jsou integrovány do vzdělávacích obsahů vyučovacích předmětů. Pro větší přehlednost jsou tyto integrace zaznamenány v následujících tabulkách pro 1. a 2. stupeň školy. Zkratky vyučovacích předmětů použité v tabulkách: PRV INF VO VZ PŘ PŘV ČJ AJ NJ M Prvouka Informatika Výchova k občanství Výchova ke zdraví Přírodopis Přírodověda Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk Matematika

14 VL D F CH Z HV VV TV PV Vlastivěda Dějepis Fyzika Chemie Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Pracovní výchova Zkratky průřezových témat: PT 1 Osobnostní rozvoj PT 1.1 Osobnostní rozvoj PT Rozvoj schopnosti poznávání PT Sebepoznání a sebepojetí PT Seberegulace a sebeorganizace PT Psychohygiena PT Kreativita PT 1.2 Sociální rozvoj PT Poznávací schopnosti PT Mezilidské vztahy PT Komunikace PT Spolupráce a soutěživost PT 1.3.Morální rozvoj PT Řešení problémů a rozhodovací dovednosti PT Hodnoty, postoje, praktická etika PT 2 Výchova demokratického občana PT Občanská společnost a škola PT Občan, občanská společnost a stát PT Formy participace občanů v politickém životě PT Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování PT 3 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech PT Evropa a svět nás zajímá PT Objevujeme Evropu a svět PT Jsme Evropané PT 4 Multikulturní výchova PT 4.19 Kulturní rozdíly PT 4.20 Lidské vztahy PT 4.21 Etnický původ PT 4.22 Multikulturalita PT 4.23 Princip sociálního smíru a solidarity

15 PT 5 Enviromentální výchova PT 5.24 Ekosystémy PT 5.25 Základní podmínky života PT 5.26 Lidské aktivity a problémy životního prostředí PT 5.27 Vztah člověka k prostředí PT 6 Mediální výchova PT 6.28 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení PT 6.29 Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality PT 6.30 Fungování a vliv médií ve společnosti PT 6.31 Tvorba mediálního sdělení

16 3.4.1 Průřezová témata 1. stupeň 1 Osobnostní a sociální výchova 1.1 Osobnostní rozvoj Poznávání ČJ, M, PRV, HV, PV, VV 1.třída 2.třída 3.třída 4.třída 5.třída ČJ, M, PRV, HV ČJ, M, PRV, HV ČJ, M, HV, M, HV Sebepoznání M, PRV M, PRV M, PRV M M Seberegulace ČJ, PV ČJ Psychohygiena TV Kreativita PV 1.2 Sociální rozvoj Poznávání lidí PRV PRV PRV Mezilidské vztahy PRV PRV PRV,PV VL Komunikace ČJ, PRV ČJ, PRV, VV ČJ, PRV ČJ ČJ Spolupráce a soutěživost M M M M M, PV, TV 1.3 Morální rozvoj Řešení problémů PRV PRV Hodnoty,postoj PRV PRV 2 Výchova demokratického občana 2.12 Občan, společnost a škola PRV VL 2.13 Občan, společnost a stát VL 2.14 Formy participace VL 2.15 Principy demokracie VL 3 Výchova k myšlení 3.16 Evropa a svět PV, VL ČJ 3.17 Objevujeme Evropu VV 3.18 Jsme Evropané VL 4 Multikulturní výchova 4.19 Kulturní rozdíly HV HV, VV 4.20 Lidské vztahy VL PV 4.21 Etnický původ ČJ 4.22 Multikulturalita VV INF 4.23 Princip sociálního smíru, VL solidarita 5 Enviromentální výchova 5.24 Ekosystémy PRV,PV PRV PRV PŘV 5.25 Základní podmínky života PRV PRV,PV PRV PŘV 5.26 Lidské aktivity PRV PRV PRV, PV VL VL 5.27 Vztah člověka a prostředí PRV PRV PRV, VV VL, PV VL 6 Mediální výchova 6.28 Kritické čtení ČJ 6.29 Interpretace mediálních ČJ sdělení 6.30 Vliv médií INF 6.31 Tvorba mediálních sdělení INF

17 3.4.2 Průřezová témata 2. stupeň 6.třída 7.třída 8.třída 9.třída 1 Osobnostní a sociální výchova 1.1 Osobnostní rozvoj Poznávání ČJ, M, Z, PV ČJ, M, Z ČJ, M, Z ČJ, M, Z Sebepoznání M D, NJ M, D, VO, PŘ, VZ Seberegulace PV TV, PV TV TV, PV Psychohygiena HV HV HV, TV, VZ HV, TV Kreativita VV, PV VV, PV INF INF 1.2 Sociální rozvoj Poznávání lidí VO D, PV Mezilidské vztahy D VO Komunikace ČJ,D ČJ, VO, AJ ČJ, AJ, PV, NJ ČJ, VZ Spolupráce a soutěživost M M, PV M M, TV, VZ, PV 1.3 Morální rozvoj Řešení problémů M, PV CH Hodnoty,postoje VZ, PV VZ 2 Výchova demokratického občana 2.12 Občan společnost a škola VO 2.13 Občan,společnost a stát VO AJ 2.14 Formy participace VO 2.15 Principy demokracie VO 3 Výchova k myšlení 3.16 Evropa a svět Z, NJ ČJ ČJ ČJ, Z 3.17 Objevujeme Evropu Z Z,VO 3.18 Jsme Evropané VO 4 Multikulturní výchova 4.19 Kulturní rozdíly D, HV HV HV Z, HV 4.20 Lidské vztahy VO, PV D, PV 4.21 Etnický původ D 4.22 Multikulturalita D AJ 4.23 Princip sociálního smíru VO solidarita 5 Enviromentální výchova 5.24 Ekosystémy Z PŘ, Z Z Z 5.25 Základní podmínky PŘ PV PV života 5.26 Lidské aktivity, Z Z, PV Z Z, PŘ, PV životní prostředí 5.27 Vztah člověka a prostředí VO NJ 6 Mediální výchova 6.28 Kritické čtení ČJ ČJ 6.29 Interpretace mediálních INF INF sdělení 6.30 Vliv médií HV HV, ČJ 6.31 Tvorba mediálních sdělení ČJ, INF 4 Učební plán M

18 4.1 Učební plán 1. stupně Vzdělávací oblasti Vyučovací předměty l.st. (l. - 5.roč.) Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cizí jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační Informatika technologie Člověk a jeho svět Prvouka Vlastivěda Přírodověda Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní výchova Průřezová témata P P P P P Týdenní časová dotace Celkem 118 Pozn. finanční gramotnost a etická výchova je integrována do stávajících předmětů.

19 4.2 Učební plán 2. stupně Vzdělávací oblasti Vyučovací předměty 2.st. ( roč.) Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cizí jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační Informatika technologie Člověk a společnost Dějepis Výchova k občanství Člověk a příroda Přírodopis Zeměpis Fyzika Chemie Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní výchova Průřezová témata P P P P Týdenní časová dotace Celkem Poznámky k učebnímu plánu 1. V učebním plánu 1. a 2. stupně jsou disponibilní hodiny rozděleny takto: +1, Všechna průřezová témata jsou integrována do jednotlivých vyučovacích předmětů. 3. Cizí jazyk bude vyučován Anglický jazyk, pokud bude ze strany rodičů požadavek na výuku Německého jazyka, jsou osnovy zařazeny v kapitole Učební osnovy. 4. Vyučovací předmět Chemie je dotován 1 disponibilní hodinou, jejíž náplní budou laboratorní práce z Chemie i Fyziky. 5. Vyučovací předmět Pracovní výchova se na 2. stupni vyučuje ve dvou skupinách. Žáci jsou rozděleni na chlapce a dívky. 6. Součástí vyučovacího předmětu Český jazyk je Řečová výchova a Dramatická výchova, v 9. ročníku je jedna hodina /disponibilní/ věnována práci s textem, v 6. a 7. ročníku je jedna hodina doplňková. Jejím obsahem je procvičování obtížnějšího učiva. 7. Součástí vyučovacího předmětu Matematika je Geometrie, v 8. a 9. ročníku Rýsování. 8. Finanční gramotnost a etická výchova je integrována do stávajících předmětů.

20 7 Přílohy Příloha č. 1 Školní družina ŠKOLNÍ DRUŽINA Školní vzdělávací program pro práci ve Školní drušině vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávaní - RVP PV, s přihlédnutím k Rámcovému vzdělávacímu programu Základní školy s přílohou upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením RVP ZV - LMP Charakteristika školní družiny V současné době má školní družina čtyři oddělení, která pracují ve čtyřech budovách základní školy. I. oddělení ŠD pracuje v ul. Polní 10. Toto oddělení je určeno dětem předškolního věku, dětem z kulturně znevýhodněného prostředí, převážně romského etnika. Na žádost rodičů nebo školy docházejí do tohoto oddělení i děti s poruchami učení a koncentrace. Oddělení má k dispozici plně vybavenou hernu, která je rozdělena do dvou částí, a to na část vybavenou dětskými stolky a židličkami, druhá část je vybavena kobercem, dětskou sedačkou a jinou výbavou pro dětskou hru. Děti mají dále k dispozici zahradu s pískovištěm. Pedagogickou práci v tomto oddělení zajišťuje vychovatelka a romská asistentka. Vzdělávací program pro práci tohoto oddělení vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávaní a z třídního vzdělávacího programu. II. oddělení ŠD pracuje v hlavní budově ZŠ Liberecké 31. Má k dispozici malou třídu vybavenou starým školním nábytkem. Je určeno dětem 1. stupně, podle potřeby sem mohou docházet i děti ze stupně druhého. Toto oddělení má možnost v rámci svého provozu využívat prostory a příslušenství základní školy. Jedná se především o tělocvičnu, rehabilitační místnost, keramickou dílnu, kuchyň, školní hřiště a školní pozemek. Z psychohygienického hlediska by byl vyhovující vetší prostor, určený pouze dětem docházejícím do školní družiny, vybavený dětským nábytkem a zčásti kobercem na klidové hry, odpočinek a relaxaci. Pedagogickou práci zde zajišťuje vychovatelka. III. oddělení ŠD působí v ul. Polní 10. Toto oddělení je určeno žákům pomocných tříd PoA a PoB. Jedná se o žáky s kombinovanými vadami, kteří vyžadují specifický přístup a mají speciální vzdělávací potřeby. Těmto žákům je podle stupně a charakteru jejich znevýhodnění při jejich začleňování do volnočasových aktivit věnovaná průběžná zvláštní pozornost. Oddělení má k dispozici plně vybavenou třídu PoB, která je rozdělena do dvou částí. Část pracovní je vybavena lavicemi a pracovně technickým zařízením a část odpočinková je vybavena kobercem, relaxačně rehabilitačními pomůckami a jinou výbavou pro dětskou hru. Pedagogickou práci v tomto oddělení zajišťuje vychovatelka a 2 pedagogičtí asistenti. Vzdělávací program pro práci tohoto oddělení vychází z rámcového programu pro školní vzdělávání pomocných tříd. IV. oddělení ŠD působí v ul. J. Hory 33. Toto oddělení je určeno žákům speciální školy, z rehabilitačních a pomocných tříd. Jedná se převážně o žáky s těžkými kombinovanými vadami a s poruchami autistického spektra, kteří vyžadují specifický přístup a mají speciální potřeby. A to nejen vzdělávací, ale vyžadují i speciální péči-např. polohování, krmení, přebalování, uvolňování spasticity a masáže, ale i speciálně výchovné přístupy. Těmto žákům je podle stupně a charakteru jejich znevýhodnění při jejich začleňování do volno časových aktivit věnovaná průběžná zvláštní pozornost. Oddělení má k dispozici plně vybavenou třídu PoF, která je rozdělena do dvou částí. Část pracovní je vybavena lavicemi a pracovně technickým zařízením a část odpočinková je vybavena kobercem, relaxačně rehabilitačními pomůckami a jinou výbavou pro dětskou hru, cvičení i odpočinek. Pedagogickou práci v tomto oddělení zajišťuje vychovatelka a asistent pedagoga. Vzdělávací program pro práci tohoto oddělení vychází z rámcového vzdělávacího programu pro ŠD, ale zároveň se opírá o vzdělávací program pomocné školy a rehabilitačně vzdělávací program. Vychovatelky všech oddělení jsou v každodenním kontaktu s rodiči žáků.

21 Role vychovatelky ŠVP pro základní vzdělávání, Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace Role vychovatelky spočívá nejen v zajištění bezpečnosti ale také v navození, podněcování, popř. motivování některých aktivit dětí, není vyloučena ani její osobní účast na hře. Prací vychovatelky je vyplňování času dětí zaměstnáváním aktivitami dle stávajících výchovných složek, jedná se o cílenou činnost, která má rozvíjet klíčové kompetence žáků, rozvíjí celou osobnost a dává jim dostatek námětů pro samostatné pozitivní naplňování volného času. Vychovatelky uplatňují integrovaný přístup a náměty pro práci s dětmi jsou sdružovány do bloků. Cílem práce vychovatelky je získávat žáky ke spolupráci a dovést je k vnímání a citovému prožívání bezprostředních zážitků z navozených situací ve školní družině, a tím podporovat kompetence žáků získané v rámci školního vyučování. Aktivity školní družiny mají přispět k cílenému ovlivňování volného času dítěte, zajistit širší návaznost na školní výuku. Zájmové vzdělávání školní družiny probíhá především vlastní činností žáků, jejich interakcí s okolím, s vnějšími podněty a získávanou vlastní zkušeností. Vychází z toho, že vše má být založeno na přímých zážitcích z činnosti, vycházející částečně z individuální volby, dětské zvídavosti, potřeby zaměstnávat se, bavit a komunikovat. Při práci s žáky s těžkými kombinovanými vadami a poruchami autistického spektra apod., vychovatelky volí specifický přístup a speciální péči, odpovídající potřebám jednotlivých dětí-např. polohování, krmení, přebalování, uvolňování spasticity a masáže, ale i další speciálně výchovné přístupy (jedná se o děti III. a IV. oddělení ŠD ). Cíle školní družiny Cíle školní družiny vycházejí z obecných cílů vzdělávací soustavy, jak je formuluje školský zákon v 2, odstavec (2): - rozvoj osobnosti člověka, který bude vybaven poznávacími a sociálními způsobilostmi, mravními a duchovními hodnotami pro osobní a občanský život, výkon povolání nebo pracovní činnosti, získávání informací a učení se v průběhu celého života, - získání všeobecného vzdělání nebo všeobecného a odborného vzdělání, - pochopení a uplatňování zásad demokracie a právního státu, základních lidských práv a svobod a spolu s odpovědností a smyslem pro sociální soudržnost, - utváření vědomí národní a státní příslušnosti a respektu k etnické, národnostní, kulturní, jazykové a náboženské identitě každého, - pochopení a uplatňování principu rovnosti žen a mužů ve společnosti, - poznání světových a evropských kulturních hodnot a tradic, pochopení a osvojení zásad a pravidel vycházejících z evropské integrace jako základu pro soužití v národním a mezinárodním měřítku, získání a uplatňování znalostí o životním prostředí a jeho ochraně vycházející ze zásad trvale udržitelného rozvoje a o bezpečnosti a ochraně zdraví. Naplňování těchto cílů je vymezeno konkrétním posláním školní družiny ve vyhlášce č.74/2005sb., o zájmovém vzdělávání, 5, odstavec (5) a (6). Činnosti v ŠD Jsou to činnosti pravidelné, příležitostné akce a nabídka spontánních aktivit. Školní družina umožňuje odpočinkové činnosti a přípravu na vyučování. Pravidelná činnost je dána týdenní skladbou zaměstnání, zahrnuje režimové momenty. Příležitostné akce jsou významnější akce, které nejsou zahrnuty do týdenní skladby činností besídky, slavnosti, výlety. Nabídka spontánních aktivit je průběžná klidové činnosti po obědě, při pobytu venku po organizované části, spontánní činnost ranních a koncových družin. Odpočinkové činnosti jsou činnosti klidové i aktivní odpočinek (rekreační činnosti), který kompenzuje jednostrannou zátěž během školního vyučování. Příprava na vyučování obsahuje didaktické hry, tematické vycházky a další činnosti, které upevňují a rozšiřují poznatky, které žáci získali ve školním vyučování.

Ve výchově a vzdělání se spojuje dvojí odpovědnost, jak na život a vývoj dítěte, tak na pokračování světa H. Arendtová

Ve výchově a vzdělání se spojuje dvojí odpovědnost, jak na život a vývoj dítěte, tak na pokračování světa H. Arendtová 3.1.Charakteristika školního vzdělávacího programu Ve výchově a vzdělání se spojuje dvojí odpovědnost, jak na život a vývoj dítěte, tak na pokračování světa H. Arendtová ŠVP vychází z cílů základního vzdělávání

Více

1) strategie vedoucí k formování kompetence k učení absolventů školy. - klademe důraz na čtení s porozuměním,

1) strategie vedoucí k formování kompetence k učení absolventů školy. - klademe důraz na čtení s porozuměním, Ukázka z pracovní verze ŠVP Speciální základní školy a Praktické školy, Hradecká 1231, Hradec Králové. VVS jsou zpracovány jako strategie školy, kterými všichni učitelé budou směřovat k utváření KK žáků

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní školy a Mateřské školy Dolní Rožínka 2 Obsah Obsah... 3 I. Identifikační údaje... 5 II. Charakteristika školy... 7 III. Charakteristika školního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vypracovaný podle RVP ZV č.j. 271/2013 Základní škola Dvorce 1. Identifikační údaje Název ŠVP: pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola a mateřská

Více

Dodatek č.2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Dodatek č.2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Dodatek č.2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 1 Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Základní škola

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu Obecné směřování školy vize Výchovně vzdělávací péči celého školského zařízení zaměřujeme především na děti s těžkým zdravotním postižením, a to zejména

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY T.G.MASARYKA KUTNÁ HORA 1.část

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY T.G.MASARYKA KUTNÁ HORA 1.část Základní škola T.G.Masaryka Kutná Hora, příspěvková organizace se sídlem v Kutné Hoře, Jiráskovy sady 387 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY T.G.MASARYKA KUTNÁ HORA 1.část

Více

Základní škola Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram Školní vzdělávací program. Školní vzdělávací program

Základní škola Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram Školní vzdělávací program. Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program 2 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 5 1.1 NÁZEV VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU: BRÁNA DO ŽIVOTA... 5 1.2 PŘEDKLADATEL... 5 1.3 ZŘIZOVATEL ŠKOLY... 5 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 2.1 HISTORIE ŠKOLY...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY SVÉBOHOV, OKRES ŠUMPERK, SVÉBOHOV 141

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY SVÉBOHOV, OKRES ŠUMPERK, SVÉBOHOV 141 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY SVÉBOHOV, OKRES ŠUMPERK, SVÉBOHOV 141 Obsah 1 Identifikační údaje... 6 2 Charakteristika školy... 7 2.1 Základní údaje

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KŘETÍN, OKRES BLANSKO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Naše škola; č.j.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KŘETÍN, OKRES BLANSKO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Naše škola; č.j. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KŘETÍN, OKRES BLANSKO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Naše škola; č.j. 32/2007-02-03 Verze 1.1. z 04.09.2010 Platnost OBSAH 1. Identifikační údaje... 4

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 8 / 2 0 0 9

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 8 / 2 0 0 9 P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 8 / 2 0 0 9 1. ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 1.1. Žáci a) Počet žáků: 102 b) Počet tříd: 6 I.st. 3 třídy II.st. 3 třídy c) Počet oddělení

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu Pojetí základního vzdělávání ŠVP Základní vzdělávání navazuje na předškolní vzdělávání a na výchovu v rodině. Je jedinou etapou vzdělávání, kterou povinně

Více

1.9.2013 Školní vzdělávací program Základní školy Na Líše vycházející z RVP ZV. "Stavíme mosty"

1.9.2013 Školní vzdělávací program Základní školy Na Líše vycházející z RVP ZV. Stavíme mosty 1.9.2013 Školní vzdělávací program Základní školy Na Líše vycházející z RVP ZV "Stavíme mosty" Obsah Identifikační údaje Identifikační údaje oboru Název ŠVP 1.9.2013 Školní vzdělávací program Základní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA K. J. ERBENA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KORÁLKA MILETÍN

ZÁKLADNÍ ŠKOLA K. J. ERBENA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KORÁLKA MILETÍN ZÁKLADNÍ ŠKOLA K. J. ERBENA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KORÁLKA MILETÍN STRATEGIE SYSTÉMOVÉHO ŘEŠENÍ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2014-2017 STRATEGIE SYSTÉMOVÉHO ŘEŠENÍ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 Ředitel: Mgr. Josef Pulkrab telefon: 384 392 430 zřizovatel: městský úřad e-mail: reditel@zsstrmilov.cz telefon a fax: 384 392 354

Více

1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. pro základní vzdělávání

1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. pro základní vzdělávání 1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, RAKOVNÍK, MARTINOVSKÉHO 153 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Obsah 1. Identifikační údaje, údaje o škole a zřizovateli...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j. 822/2007

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j. 822/2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j. 822/2007 ZŠ Horažďovice, Blatenská 540, příspěvková organizace 1 Identifikační údaje Název právnické osoby: ZŠ Horažďovice, Blatenská 540, příspěvková

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola, Otnice, okres Vyškov

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola, Otnice, okres Vyškov ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola, Otnice, okres Vyškov Základní škola a Mateřská škola, Otnice, okres Vyškov Obsah Identifikační údaje.. 6 Charakteristika

Více

SMART škola. Z á k l a d n í š k o l a. s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů Buzulucká 392, 415 03 T e p l i c e

SMART škola. Z á k l a d n í š k o l a. s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů Buzulucká 392, 415 03 T e p l i c e Z á k l a d n í š k o l a s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů Buzulucká 392, 415 03 T e p l i c e SMART škola ZŠ s RVMPP Buzulucká 392, Teplice 415 03 SMART škola Čj.: 9/2014 Účinnost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola Opava, Mařádkova 15 příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola Opava, Mařádkova 15 příspěvková organizace Obsah 1. Identifikační údaje... 4 2.

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program č. j. MŠZŠ 300/2013 Základní škola a mateřská škola Mysločovice, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Platnost od 1. 9. 2013 Projednáno a schváleno na pedagogické radě

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. 3.1 Obecné směřování školy vize

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. 3.1 Obecné směřování školy vize 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Obecné směřování školy vize Výchovně vzdělávací péči zaměřujeme především na děti s těžkým zdravotním postižením, a to zejména sluchovým, autismem

Více

Školní vzdělávací program pro základní školu speciální zpracovaný podle RVP ZV

Školní vzdělávací program pro základní školu speciální zpracovaný podle RVP ZV Školní vzdělávací program pro základní školu speciální zpracovaný podle RVP ZV Základní škola a Mateřská škola při Hamzově odborné léčebně pro děti a dospělé Luže, Košumberk 37 1. Identifikační údaje Název

Více

Školní vzdělávací program ve školní družině

Školní vzdělávací program ve školní družině Školní vzdělávací program ve školní družině Identifikační údaje Adresa: Základní škola a Mateřská škola Dobrovice Komenského 46, 294 41 Dobrovice příspěvková organizace Ředitelka školy: Ing. Jana Čejková

Více

3 Charakteristika školního vzdělávacího programu

3 Charakteristika školního vzdělávacího programu 3 Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Zaměření školy poskytuje všeobecně zaměřené vzdělávání, jehoţ prioritou je připravit ţáky po odborné i jazykové stránce ke studiu na vysokých školách

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (verze platná od 1.9.2013) úplné znění s vyznačenými změnami Základní škola a mateřská škola Hradec nad Svitavou, okres Svitavy 2012 2013 Až budou knihy

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015 S účinností od 1.9.2014 Základní údaje Název a adresa školy : Základní škola pro zrakově postižené Nám. Míru 19, 120 00 Praha 2 Ředitelka školy:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Tvořivá škola pro život. Identifikační údaje školy

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Tvořivá škola pro život. Identifikační údaje školy Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Tvořivá škola pro život Identifikační údaje školy Název: Základní škola Oslavice, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace IZO: 600 130 584 IČO:

Více

13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, příspěvková organizace

13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, příspěvková organizace 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola cesta k poznání Charakteristika ŠVP 13. ZŠ v Plzni Škola cesta k poznání" Školní

Více

DALŠÍ CIZÍ JAZYK NĚMECKÝ JAZYK

DALŠÍ CIZÍ JAZYK NĚMECKÝ JAZYK DALŠÍ CIZÍ JAZYK NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Další cizí jazyk - německý - navazuje na vzdělávání v jazyce mateřském a v cizím jazyce první volby. Poskytuje širší jazykový

Více

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích Pražská ul.č.168, Pyšely, PSČ 251 67, okr. Benešov, tel.: 323 647 215, E-mail: zspysely@zspysely.cz, www.zspysely.estranky.cz Školní vzdělávací program pro školní

Více

Základní škola Ústí nad Orlicí, Komenského 11 - Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT

Základní škola Ústí nad Orlicí, Komenského 11 - Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT Ve školách vše sloužiti má i pomáhati budoucímu životu. J. A. Komenský Základní škola Ústí nad orlicí, Komenského 11 1 1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25, 53003 Pardubice

Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25, 53003 Pardubice Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25, 53003 Pardubice Struktura ŠVP 02 2013, 1. verze, platný od 1. 9. 2013 Školní vzdělávací program ZŠ Pardubičky 1. Identifikační údaje

Více

Školní vzdělávací program. Základní škola a mateřská škola Liběšice, okres Louny

Školní vzdělávací program. Základní škola a mateřská škola Liběšice, okres Louny Školní vzdělávací program Základní škola a mateřská škola Liběšice, okres Louny ŠVP pro základní vzdělávání Škola pro všechny žáky Verze druhá z 01. 09. 2010 Platnost 1.9.2007 Obsah 1 Identifikační údaje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Soukromá střední a základní škola (1. KŠPA) Praha s.r.o. Vidím, slyším, cítím - učím se ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM Soukromá střední a základní škola (1. KŠPA) Praha s.r.o.: Vidím,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle přílohy RVP ZV-LMP

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle přílohy RVP ZV-LMP Č.j. 206/2015 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle přílohy RVP ZV-LMP s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA Vítězslava Hálka ODOLENA VODA, Školní 200

Více

Č.j.: ŠR / 79 / 2014 NAŠE ŠKOLA

Č.j.: ŠR / 79 / 2014 NAŠE ŠKOLA ŠKOLNÍ VZD?LÁVACÍ PROGRAM pro základní vzd?lávání Č.j.: ŠR / 79 / 2014 NAŠE ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA RÁJEČKO DLOUHÁ 279, RÁJEC - JESTŘEBÍ Vypracovala: Mgr. Jana Smejkalová 1. Identifikační

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb. ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb. Projednáno v pedagogické radě dne: 8.11.2007 Úvod Vlastní hodnocení školy je prováděno na základě

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad tel.: 547 232 332 IČ: 71004033 Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 1. Charakteristika

Více

Brána jazyků otevřená

Brána jazyků otevřená 21.základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace / Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání vypracovaný podle RVP ZV č.j. 21/1031/07 Brána jazyků otevřená

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy. Profil absolventa. Cíle základního vzdělávání CHARAKTERISTIKA ŠVP

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy. Profil absolventa. Cíle základního vzdělávání CHARAKTERISTIKA ŠVP CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy Posláním školy je vytvoření smysluplné a přirozené školy otevřené pro všechny děti, snahou je připravit takové podnětné prostředí, aby každý

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro všechny

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro všechny školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - v12 Škola pro všechny Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro všechny Základní škola a Mateřská škola Vyškov,

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA - 2637/15-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA - 2637/15-A INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA - 2637/15-A Název právnické osoby vykonávající činnost školy Základní škola a Střední škola, Praha 4, Kupeckého 576 Sídlo Kupeckého 576, 149 00 Praha 4 E-mail právnické osoby

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Speciální základní škola, Úpice Nábřeží pplk. A. Bunzla 660 1 Speciální základní škola Úpice, Nábřeží pplk. A. Bunzla

Více

4. Učební plán. 4.1. Systém výuky

4. Učební plán. 4.1. Systém výuky 4. Učební plán 4.1. Systém výuky Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2.

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ)

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ) 5. Učební osnovy 5.1. Jazyk a jazyková komunikace 5.1.3 Německý jazyk Blok předmětů: Název předmětu: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ) Další cizí jazyk - NECKÝ JAZYK Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1. Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1.2. Údaje o škole: Název školy: Základní škola

Více

Základní škola a mateřská škola Huntířov ROK SE ŠKOLNÍ DRUŽINOU

Základní škola a mateřská škola Huntířov ROK SE ŠKOLNÍ DRUŽINOU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ PLATNOST OD 1. ZÁŘÍ 2011 Obsah 1.1 Identifikační údaje...2 1.2 Charakteristika zařízení...3 1.3 Konkrétní cíle vzdělávání...3 1.4 Délka

Více

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ševětín

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ševětín Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ševětín ŠIMON 07 Verze 1 z 31. 08. 0007 Platnost 2008/2009 Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika školy a ŠVP 6 2.1. Charakteristika

Více

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM od 1. 1. 2012 1 Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. I ve mně je lídr č. j.: mand/960/2015.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. I ve mně je lídr č. j.: mand/960/2015. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM I ve mně je lídr č. j.: mand/960/2015. 1 Identifikační údaje... 4 1.1 Název ŠVP... 4 1.2 Údaje o škole... 4 1.3 Zřizovatel... 4 1.4 Platnost dokumentu... 4 2 Charakteristika školy...

Více

5. UČEBNÍ OSNOVY 5.9 Člověk a svět práce 5.9.1 Pracovní činnosti. Blok předmětů: ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE. Název předmětu: PRACOVNÍ ČINNOSTI

5. UČEBNÍ OSNOVY 5.9 Člověk a svět práce 5.9.1 Pracovní činnosti. Blok předmětů: ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE. Název předmětu: PRACOVNÍ ČINNOSTI 5. UČEBNÍ OSNOVY 5.9 Člověk a svět práce 5.9.1 Pracovní činnosti Blok předmětů: ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Název předmětu: PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Tvořivá rodinná škola_dupl

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Tvořivá rodinná škola_dupl ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Tvořivá rodinná škola_dupl 1 Identifikační údaje...4 1.1 Název ŠVP...4 1.2 Údaje o škole...4 1.3 Zřizovatel...4 1.4 Platnost dokumentu...4 2 Charakteristika školy...6 2.1 Úplnost

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání DO ŠKOLY S RADOSTÍ Základní škola, Most, Obránců míru 2944, příspěvková organizace Verze 2013/2014-1 - OBSAH 1 Identifikační údaje... 4 2 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Barevná škola ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV ZÁKLADNÍ ŠKOLA POLEŠOVICE 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motivační název:

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace. Minimální preventivní program školní rok 2015/2016

Základní škola Budišov příspěvková organizace. Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Škola v přírodě. zpracovaný podle RVP ZV a přílohy RVP ZV- LMP

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Škola v přírodě. zpracovaný podle RVP ZV a přílohy RVP ZV- LMP ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Škola v přírodě zpracovaný podle RVP ZV a přílohy RVP ZV- LMP I. Základní škola a Mateřská škola Tisá, příspěvková organizace Úprava č.2 Adresa : Tisá

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY I. Identifikační údaje název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro všechny předkladatel: název školy: I. Základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. ŠVP škola Železnice

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. ŠVP škola Železnice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠVP škola Železnice 1 Identifikační údaje...4 1.1 Název ŠVP...4 1.2 Údaje o škole...4 1.3 Zřizovatel...4 1.4 Platnost dokumentu...4 2 Charakteristika školy...6 2.1 Úplnost a velikost

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-73/13-L

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-73/13-L Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIL-73/13-L Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Smržovka, okres Jablonec nad Nisou - příspěvková organizace

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků se zrakovým postižením Příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků se zrakovým postižením Příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků se zrakovým postižením Příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením (základní škola praktická) 1 Školní vzdělávací program byl

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2004 Základní škola Vsetín, Trávníky 1217 Matouše Václavka 1217 755 01 VSETÍN K o n t a k t y n a š k o l u Telefony (pevná linka):

Více

HROU A UČENÍM DOJÍT K VĚDĚNÍ

HROU A UČENÍM DOJÍT K VĚDĚNÍ Školní vzdělávací program Aktualizace 1. 9. 2013 HROU A UČENÍM DOJÍT K VĚDĚNÍ Základní škola Ostrava Mariánské Hory, Gen. Janka 1208, příspěvková organizace OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2295/14-S. Základní škola Dobřichovice

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2295/14-S. Základní škola Dobřichovice Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČ 47 003 557 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor 600 053 083 Právní forma Zastoupená Zřizovatel Místo inspekční činnosti Čj. ČŠIS-2295/14-S

Více

"S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT"

S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT Základní škola Zvole, příspěvková organizace, Zvole č. 84, 592 56 Zvole 566 567 130 zszvole@centrum.cz www.zszvole.wz.cz "S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT" MOTTO: Cílem výchovy není, aby všechny děti

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA NÁS BAVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHOTĚBOŘ, BUTTULOVA 74, OKRES HAVLÍČKŮV BROD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA NÁS BAVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHOTĚBOŘ, BUTTULOVA 74, OKRES HAVLÍČKŮV BROD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA NÁS BAVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHOTĚBOŘ, BUTTULOVA 74, OKRES HAVLÍČKŮV BROD 1. Identifikační údaje školy Název školy: Základní škola Chotěboř, Buttulova

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Horšovský Týn, okres Domažlice. Zámecký park 3, 346 01 Horšovský Týn. Identifikátor školy: 600 065 669

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Horšovský Týn, okres Domažlice. Zámecký park 3, 346 01 Horšovský Týn. Identifikátor školy: 600 065 669 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Horšovský Týn, okres Domažlice Zámecký park 3, 346 01 Horšovský Týn Identifikátor školy: 600 065 669 Termín konání inspekce: 22.

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole ve Tvrdonicích Kostická 98, Tvrdonice 691 53 Školní vzdělávací program pro školní družinu ŠKOLA DO NEPOHODY 1 OBSAH: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika zařízení

Více

I.Hlavní úkoly školního roku 2012/2013

I.Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 Škola: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KOSTELNÍ HLAVNO,OKRES PRAHA-VÝCHOD ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Směrnice: 5 Roční plán 2012/2013 Č.j.: 178/2012-5 Účinnost od: 01.09.2012 Spisový znak: 1.1.1 Počet příloh:

Více

Střední Průmyslová Škola na Proseku 190 00 Praha 9 Prosek, Novoborská 2. Školní vzdělávací program DOMOV MLÁDEŽE. platný od: 1.9.

Střední Průmyslová Škola na Proseku 190 00 Praha 9 Prosek, Novoborská 2. Školní vzdělávací program DOMOV MLÁDEŽE. platný od: 1.9. Střední Průmyslová Škola na Proseku 190 00 Praha 9 Prosek, Novoborská 2 Školní vzdělávací program DOMOV MLÁDEŽE platný od: 1.9.2015 Mgr. Jiří Bernát ředitel školy Identifikační údaje Název školy: Střední

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1434/14-H. Studnice 57, 547 48 Studnice skola.studnice@tiscali.

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1434/14-H. Studnice 57, 547 48 Studnice skola.studnice@tiscali. Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-1434/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola, Studnice,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ OSNOVY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ OSNOVY UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika předmětu V předmětech Pracovní činnosti a Praktické činnosti je realizován obsah vzdělávací oblasti

Více

Minimální preventivní program Základní školy Emila Zátopka Zlín

Minimální preventivní program Základní školy Emila Zátopka Zlín Minimální preventivní program Základní školy Emila Zátopka Zlín Školní rok: 2015/2016 Vypracovala: Mgr. Marie Hradilová, školní metodička prevence Schválila: Mgr. Hana Chmelická, stat.zástupce pověřený

Více

Základní škola a Mateřská škola Maletín, okres Šumperk, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Maletín, okres Šumperk, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Maletín, okres Šumperk, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Tento dokument byl schválen radou školy dne : ředitelka školy razítko školy

Více

1. Identifikační údaje

1. Identifikační údaje 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ZŠ J.A. Komenského a MŠ Brno pro základní vzdělávání 2. verze Předkladatel: název školy ZŠ J.A. Komenského a MŠ Brno adresa školy náměstí Republiky 10,

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016. Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016. Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12 I. Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost žáka k samostatnému myšlení a svobodnému rozhodování, aktivnímu přístupu k dalšímu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ŠKOLA Vinohradská 54, Praha 2

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ŠKOLA Vinohradská 54, Praha 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ŠKOLA Vinohradská 54, Praha 2 Obsah 1. Identifikační údaje... 7 1.1 Název vzdělávacího programu... 7 1.2 Předkladatel...

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát. Mateřská škola Votice. Sadová 565, 259 01 Votice. Identifikátor školy: 600 041 794

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát. Mateřská škola Votice. Sadová 565, 259 01 Votice. Identifikátor školy: 600 041 794 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Votice Sadová 565, 259 01 Votice Identifikátor školy: 600 041 794 Termín konání inspekce: 1. a 2. prosinec 2004 Čj.: Signatura:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Brno, Hochmanova 25. Hochmanova 25, 628 00 Brno. Identifikátor školy: 600 106 756

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Brno, Hochmanova 25. Hochmanova 25, 628 00 Brno. Identifikátor školy: 600 106 756 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Brno, Hochmanova 25 Hochmanova 25, 628 00 Brno Identifikátor školy: 600 106 756 Termín konání inspekce: 1 3. listopad 2003

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY NA ROKY 2016-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY NA ROKY 2016-2020 Základní škola a Mateřská škola České Velenice Čsl. legií 325, 378 10 České Velenice KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY NA ROKY 2016-2020 Projednáno: - na poradě vedení školy - na pedagogických radách ZŠ a MŠ - se

Více

ŠVP SOŠPg LIBEREC JERONÝMOVA 425/27

ŠVP SOŠPg LIBEREC JERONÝMOVA 425/27 ŠVP SOŠPg LIBEREC JERONÝMOVA 425/27 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ zpracováno podle RVP pro obor vzdělání PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA (75-31-M/01) Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická

Více

Školní vzdělávací program Veselá škola Základní školy Prosetín, Prosetín 70, 59264

Školní vzdělávací program Veselá škola Základní školy Prosetín, Prosetín 70, 59264 Školní vzdělávací program Veselá škola Základní školy Prosetín, Prosetín 70, 59264 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSETÍN A MATEŘSKÁ ŠKOLA PROSETÍN OKRES ŽĎÁR NAD SÁZAVOU PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PROSETÍN ZÁŘÍ

Více

Základní škola a mateřská škola, Mikulčice, příspěvková organizace. Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Základní škola a mateřská škola, Mikulčice, příspěvková organizace. Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název ŠVP ZV: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j.:1807/2013-1 Škola: Základní škola a mateřská škola, Mikulčice, příspěvková organizace Ředitelka školy: Mgr. Kristina Kolovrátková Koordinátor

Více

pro základní vzdělávání Základní školy a Mateřské školy Bohuňovice

pro základní vzdělávání Základní školy a Mateřské školy Bohuňovice Základní škola a Mateřská škola Bohuňovice Pod Lipami 210, 783 14 Bohuňovice ČESKÁ REPUBLIKA D O D AT E K K E Š K O L N Í M U V Z D Ě L Á VA C Í M U P R O G R A M U pro základní vzdělávání Základní školy

Více

CESTA ZA SLUNÍČKEM. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BÍLOVEC,WOLKEROVA 911, příspěvková organizace

CESTA ZA SLUNÍČKEM. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BÍLOVEC,WOLKEROVA 911, příspěvková organizace CESTA ZA SLUNÍČKEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BÍLOVEC,WOLKEROVA 911, příspěvková organizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školního vzdělávacího programu: CESTA ZA SLUNÍČKEM Předkladatel: Základní škola, Bílovec, Wolkerova

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLASATICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLASATICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLASATICE 8. verze 2 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 5 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 6 2.1 Historická zmínka o základní škole ve Vlasaticích... 6 2.2 Úplnost a velikost školy...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT, náměstí Míru 7, Fryšták 1 Identifikační údaje Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT Předkladatel:

Více

od 1. 9. 2007, s úpravou platnou od 1. 9. 2013

od 1. 9. 2007, s úpravou platnou od 1. 9. 2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání od 1. 9. 2007, s úpravou platnou od 1. 9. 2013 Základní škola a Mateřská škola Strážek, příspěvková organizace Strážek 27 Datum vydání: 1. 9. 2007 2 Obsah

Více

Poznáváme přírodu, poznáváme sebe

Poznáváme přírodu, poznáváme sebe ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Poznáváme přírodu, poznáváme sebe Základní škola Laškov, okres Prostějov, příspěvková organizace Motto: Jedině díky přírodě je svět světem a my jsme sebou

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1085/11-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1085/11-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-1085/11-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Znojmo, Václavské náměstí 8, příspěvková organizace

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný dle RVP ZV příloha pro LMP 2. verze Základní škola, Jablonec nad Nisou Liberecká 1734/31 příspěvková organizace Obsah 1 Identifikační údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 Zpráva obsahuje část: Mateřská škola V Praze dne 18. 9. 2013

Více

Školní družina při ZŠ Příbor, Jičínská 486

Školní družina při ZŠ Příbor, Jičínská 486 Školní družina při ZŠ Příbor, Jičínská 486 BAREVNÁ OKNA ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní družina ul. Sv. Čecha 565 Příbor 742 58 tel. 556 725 595 Naše školní družina má vlastní domek se zahradou. Z toho vychází i

Více

Tvořivá škola pro všechny

Tvořivá škola pro všechny + 1/148 Tvořivá škola pro všechny Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Kostelec u Křížků, okres Praha východ Předkladatel:Základní škola Kostelec u Křížků, okres Praha východ,

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 13 OBSAH Plán práce Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy 2014/2015 Porady, schůze, prázdniny, zvonění

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střediska výchovné péče v Jihlavě Platnost dokumentu: od 1. 4. 2016 Mgr. Radek Vovsík ředitel razítko 1 OBSAH 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školského zařízení 4

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracovala: Mgr. Kristýna Olexová školní metodik prevence OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 CHARAKTERISTIKA

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program - Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, Pasířská 72 příspěvková organizace 466 01 Jablonec nad

Více