OCEŇOVÁNÍ DŘEVIN ROSTOUCÍCH MIMO LES

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OCEŇOVÁNÍ DŘEVIN ROSTOUCÍCH MIMO LES"

Transkript

1 Jaroslav Kolařík a kolektiv OCEŇOVÁNÍ DŘEVIN ROSTOUCÍCH MIMO LES včetně výpočtu kompenzačních opatření za kácené nebo poškozené dřeviny METODIKA AOPK ČR Praha 2013

2

3 Jaroslav Kolařík a kolektiv OCEŇOVÁNÍ DŘEVIN ROSTOUCÍCH MIMO LES včetně výpočtu kompenzačních opatření za kácené nebo poškozené dřeviny METODIKA AOPK ČR Praha 2013

4 klíčová slova: dřeviny rostoucí mimo les oceňování dřevin hodnota dřevin ekologická újma metodika Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, 2013 Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky je státní instituce, která zajišťuje odbornou podporu výkonu státní správy, vyvíjí metodickou činnost a zajišťuje odbornou i praktickou péči o naši přírodu, zejména o chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace a národní přírodní památky. Více na ISBN

5 Obsah Předmluva I Úvod I Historie oceňování dřevin v České republice I Oceňování solitérních stromů Vstupní parametry Taxon Průměr kmene Určení průměru kmene z pařezu Výška stromu Výška nasazení koruny Průměr koruny Fyziologická vitalita Zdravotní stav Objem koruny odebrané nevhodným řezem Atraktivita umístění stromu Růstové podmínky stromu Prvky se zvýšeným biologickým potenciálem Biologický význam taxonu Biologický význam stanoviště Postup oceňování solitérních stromů Krok 1: Určení základní bodové hodnoty Krok 2: Zohlednění objemu koruny stromu Krok 3: Zohlednění zdravotního stavu a fyziologické vitality Krok 4: Zohlednění nevhodného řezu Krok 5: Zohlednění polohového koeficientu Krok 6: Zohlednění prvků se zvýšeným biologickým potenciálem Krok 7: Zohlednění stanoviště a významu taxonu stromu Krok 8: Výpočet základní bodové hodnoty u stromu s prvky se zvýšeným biologickým potenciálem Krok 9: Výpočet ceny stromu I Oceňování skupin stromů Postup oceňování skupin stromů Krok 1: Vyčíslení základní bodové hodnoty skupiny stromů Krok 2: Výpočet indexu překryvnosti Krok 3: Úprava základní bodové hodnoty dle koeficientu překryvnosti Krok 4: Výpočet ceny skupiny stromů I Postup oceňování skupin keřů a popínavých dřevin Vstupní parametry Taxon dřeviny Plocha porostu

6 5.1.3 Atraktivita umístění keře (popínavé dřeviny) Růstové podmínky keřové skupiny (popínavých dřevin) Postup oceňování keřů a popínavých dřevin Krok 1: Určení kategorie vzrůstnosti Krok 2: Určení základní bodové hodnoty Krok 3: Výpočet základní bodové hodnoty pro danou rozlohu keřů (lián) Krok 4: Zohlednění polohového koeficientu Krok 5: Výpočet ceny porostu keřů (lián) I Případové studie k oceňování Oceňování stromu Příklad Příklad Příklad Oceňování skupiny stromů Oceňování keřů a popínavých dřevin I Kompenzační opatření Krok 1: Určení výše korekčního rámce Krok 2: Volba typu kompenzačního opatření Krok 3: Výsadby volba počtu a velikosti vysazovaných rostlin Krok 4: Výsadby volba taxonu a délky povýsadbové péče Krok 5: Výsadby výpočet hodnoty kompenzačního opatření Bodová hodnota rostlinného materiálu (Br) Bodová hodnota výsadby (Bv) Bodová hodnota povýsadbové péče (Bp) Celková hodnota kompenzačních opatření Krok 6: Pěstební opatření Výchovný řez (RV) Zdravotní řez (RZ) Bezpečnostní řez (RB) Redukční řez obvodový (RO) Redukční řez stranový (RL-LR či RL-SP) Redukční řez úprava podjezdné výšky (RL-PV) Instalace bezpečnostní vazby statické (VS) Instalace bezpečnostní vazby dynamické (VD) Celková hodnota kompenzačních opatření Krok 7: Kontrola využití korekčního rámce Kontrola realizovaných kompenzačních opatření I Případová studie ke kompenzačnímu opatření I Softwarová podpora pro oceňování dřevin I Přílohy Tabulky k oceňování Tabulky ke kompenzačním opatřením...100

7 Předmluva V kombinaci nástrojů státní ochrany přírody v České republice nejcitelněji chybí širší využívání metod vycházejících z oceňování biodiverzity na všech úrovních. Většinou chápeme biodiverzitu včetně krajiny jako veřejný statek. Ohodnocení tohoto veřejného statku a jeho jednotlivých částí a poskytovaných přímých i nepřímých užitků však dosud není metodicky dopracováno a jeho aplikace nemá oporu v právních předpisech. Umožnění promítnutí ceny části spotřebovaného veřejného statku do ceny uvažované investice přitom integruje zachování biologické rozmanitosti do rozhodování hospodářských subjektů a investorů. Současný, i když v dobré snaze upravený, výpočet odvodů za vynětí zemědělské a lesní půdy svému účelu nemůže tento ucelený přístup nahradit. Obdobný princip by měl být významně uplatněn i při aplikaci nástrojů pozitivní stimulace - podpor, dotací a dalších finančních nástrojů pocházejících z veřejných rozpočtů. Jistě právě využití obdobné metodiky pro stanovení výše poplatků (případně sankce) za spotřebu (zničení či poškození) veřejného statku i pro posuzování výše dotací na jeho tvorbu by mohly být pro obě skupiny nástrojů základem jejich pochopení širší veřejností. Zejména pak, pokud by se podařilo v tomto směru udržet dnešní model, kdy jsou stávající poplatky (za znečišťování, odvody zemědělské a lesní půdy, odběr podzemních vod atd.) a sankce příjmem stejné kapitoly veřejného rozpočtu, ze které jsou pak uvolňovány dotace např. na krajinotvorná opatření. Bylo by však žádoucí, aby byla, významněji než dnes, uplatněna místní úměra tedy aby v oblasti, kde je odvedeno nejvíce poplatků a sankcí za spotřebu veřejného statku, se vrátilo z tohoto zdroje i nejvíce financí na jeho tvorbu. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR proto rozpracovává metodiky hodnocení a ohodnocování jednotlivých vybraných částí přírody. Někde jsme teprve na počátku; např. v oceňování jedinců zvláště chráněných druhů organismů vytržených z prostředí či v oceňování přístupu do krajiny. Pro širší uplatnění v praxi se však již v současné době například upravuje hodnocení a oceňování biotopů (vycházející z principů Hesenské metody dopracované Českým ekologickým ústavem v r. 2003). Nejdále je oceňování dřevin rostoucích mimo les rozvíjené již od r Českým ústavem ochrany přírody, později Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, které je v současnosti již běžně v odborné praxi užívané. Metodiku nyní nabízíme i včetně softwarového nástroje internetové kalkulačky, která je na našich webových stránkách volně k dispozici. Metodika oceňování dřevin rostoucích mimo les je postavena na objektivních kritériích, která byla volena s ohledem na širokou použitelnost, nicméně určitá odbornost je pro správné používání metodiky nutná. Vlastní ocenění je pak vždy výsledkem společenské dohody, která se v této metodice opírá především o stanovení pětileté doby pro kompenzaci újmy. Pětiletá doba byla zvolena zejména z důvodu stanovení této doby jako maximální pro následnou péči o náhradní výsadby dřevin dle zákona o ochraně přírody a krajiny. Metodika od svého předchozího vydání v r prošla dalším vývojem, ze zásadních věcí jmenujme úpravu u stanovení základní bodové hodnoty, změnu v přístupu k polohovému koeficientu a začlenění prvků se zvýšeným biologickým potenciálem. Posledně jmenovaná úprava má zohlednit stromy, které vykazují zvýšenou atraktivitu pro výskyt doprovodných organismů a tím ovlivňují hodnotu stromu. To se týká zejména stromů ve stadiu rozpadu (ale nejen jich). Zároveň byla metodika doplněna o výpočet kompenzačních opatření za kácení nebo poškození dřevin. Věřím, že toto vydání metodiky oceňování dřevin rostoucích mimo les spolu se softwarovou aplikací napomůže jejímu širšímu užití. Uvítáme Vaše postřehy a připomínky, které rádi zohledníme při dalším vývoji metodiky. Pavel Pešout náměstek ředitele AOPK ČR

8 1. I Úvod Oceňování dřevin v mimolesním prostředí je úkonem, který může mít několik důvodů. Třemi základními jsou: 1. oceňování dřevin majitelem pozemku, 2. výpočet kompenzace ekologické újmy za kácené dřeviny ( 9 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění), 3. výpočet vzniklé újmy při poškození dřeviny ( 86 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění). První bod je řešen vyhláškou k zákonu o oceňování majetku (zákon č. 151/1997 Sb., v platném znění), ovšem v případě dalších dvou bodů nelze tuto vyhlášku použít vzhledem k explicitní definici účelu zákona o oceňování majetku určeného v 1 tohoto zákona. Pro pokrytí účelu oceňování uvedených bodů 2 a 3 proto byla vytvořena předkládaná metodika oceňování dřevin rostoucích mimo les dle AOPK ČR. Předkládanou metodiku lze tedy využít následujícími způsoby: a) Kácení dřevin Pokud kácení dřevin probíhá na základě vydaného rozhodnutí, může orgán ochrany přírody uložit náhradní výsadbu jako kompenzaci ekologické újmy vzniklé kácením dřevin ( 9 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění). Výši této ekologické újmy lze vypočíst pomocí metodiky AOPK ČR a metodou kompenzačních patření (části definující rozsah náhradních výsadeb) v dané výši následně uložit realizaci výsadeb. Výsadby se ukládají na pozemku žadatele, pokud tam výsadby není možné nebo vhodné realizovat, je možné je uložit i na pozemcích jiných vlastníků s jejich svolením. b) Poškození dřevin V případě, že dojde k nevratnému poškození dřevin, může orgán ochrany přírody kromě pokuty za tento přestupek ( 87 a 88 zák. č. 114/1992 Sb., v platném znění) vyžadovat i kompenzaci následků nedovoleného jednání. Výši újmy, která vznikla poškozením dřeviny, lze vypočíst právě pomocí metodiky AOPK ČR. Možné postupy jsou dva: pokud k poškození stromu došlo nevhodným ořezem, je součástí výpočtu hodnoty dřeviny metodikou AOPK ČR přímo krok, v němž se zjišťuje snížení hodnoty stromu. Výše újmy se pak rovná právě vypočtené srážce hodnoty, pokud je poškozením stromu jiný typ zásahu než ořez (např. poškození kmene), lze újmu vypočíst jako rozdíl hodnoty stromu před a po nedovoleném zásahu. Výpočet hodnoty dřevin pomocí metodiky AOPK ČR může sloužit i jako vhodný argument např. při plánování umístění staveb, plánování tras výkopů apod. Lze ji použít i v případě zdůvodňování výše finančních nákladů vynaložených na pravidelnou péči o dřeviny. Principiálně je metodika založena na výpočtu možné kompenzace odstraňovaných dřevin formou výsadby nových jedinců (nákladovým způsobem) a to v časovém rámci pěti let. Zavedením tohoto časového rámce se metodický postup liší od čistě nákladových oceňovacích postupů. Vycházíme z předpokladu, že především u stromů je nelogické počítat s kompenzací jejich odstraňování v časovém rámci odpovídajícím jejich skutečnému věku, protože tento čas ve značném množství případů přesahuje délku jedné lidské generace. Vyčíslení pouze hodnoty nahrazované dřeviny by tak v podstatě legalizovalo znehodnocení životního prostředí pro stávající generaci obyvatel prostoru bez odpovídající kompenzace. V rámci stávající verze metodiky oceňování dle AOPK ČR se počítá s náhradou odstraňovaného stromu či keře formou výsadby více jedinců, jejichž funkční význam v horizontu stanovených pěti let povede k náhradě efektu dřevin odstraňovaných. Součástí stávající verze metodiky je i dříve zpracovaná metodika výpočtu kompenzačních opatření. Ta sestává ze dvou modulů: výsadby stromů, pěstební zásahy prodlužující perspektivu stávajících stromů. Oba dva moduly je možné používat pro vyčíslení kompenzace ekologické újmy vzniklé poškozením dřeviny rostoucí mimo les nebo neoprávněným pokácením dřeviny rostoucí mimo les (souvislost 86 zák. č. 114/1992 Sb., v platném znění). Pokud dochází k výpočtu kompenzace v rámci procesu povolování kácení dřevin ( 9 zák. č. 114/1992 Sb., v platném znění), lze zatím využívat pouze modul výsadeb. Jménem kolektivu autorů věříme, že metodika významně pomůže v praxi orgánu ochrany přírody i při zpracování soudně znaleckých posudků v dané oblasti. 6

9 2. I Historie oceňování dřevin v České republice Oceňování vzrostlých stromů u nás v minulosti navazovalo na ceník okrasného školkařského zboží (Velkoobchodní a maloobchodní ceny Okrasné a školkařské zboží, Ceník č. 6 MZLVH, platí od ), doplněný Výměrem A2/1965 MZLVH (č.j. cen 73940/65) z , kterým byla rozšířena cenová křivka u listnatých stromů až do obvodu 80 cm (oproti původním 16 cm), u jehličnanů až na výšku 900 cm (oproti původním 200 cm). Uvedené ceníky vycházely z potřeby vysazovat vzrostlejší odrostky a tedy je i nakupovat a prodávat. Ceny v něm uvedené měly v dnešním pojetí charakter obchodní ceny (v podstatě směnnou hodnotu). S platností od stanovil tehdejší pražský podnik Sady, lesy a zahradnictví, p. hl. m. Prahy, v rámci volné tvorby cen (obdoba dnešních smluvních cen), maloobchodní ceny okrasného školkařského zboží OŠZ 1/1967, kterým byly stanoveny maloobchodní ceny výpěstků pro přesazování. Na tento ceník navázal Podnikový ceník vzrostlých okrasných stromů a keřů, platný od , který navazoval na výměr A2/1965 MZLVH a stanovil ceny parkové zeleně i ceny stromů a porostů v účelových rekreačních lesích a byl, v rámci volné tvorby cen, schválen plánovacím odborem NVP. Až do obvodu 80 cm (u listnatých dřevin) souhlasil s původním výměrem A2/1965 MZLVH. Z Podnikového ceníku SLZ z roku 1967 vycházel i následující Podnikový ceník SLZ z roku 1973 (s platností od ), s podstatně vyšší cenovou hladinou (pol. 317, str. 15, v roce 1967 činila Kč, v roce Kč/ks). Byl zároveň stanoven způsob výpočtu cen u stromů s větším obvodem kmene, než 130 cm, dodatečně bylo stanoveno rozpětí dalších tloušťkových stupňů až do 700 cm obvodu kmene. V té době vznikla řada okresních a městských vyhlášek o zeleni, které obsahovaly i ceník vzrostlých stromů. Tak na příklad v Ostravě, Chebu, Karviné a Jihočeském kraji, Hradci Králové byly ceníky totožné a vznikly zjednodušením a úpravou ceníku A2/1965, respektive Podnikového ceníku SLZ. K ceníkům byly připojeny soubory kriterií, respektive normativů pro jejich použití systém přirážek a srážek ze základní ceny. Přirážkami se zohledňovala kvalita biologická, historická a podle zastoupení zeleně v dané oblasti. Srážkami bylo možno zohlednit zdravotní stav, umístění v ucelených výsadbách apod. Nepříznivým jevem u ceníku SLZ bylo, že ceny pro vysoké stupně obvodu kmene rostly ceny tvrdě exponenciálně, bez inflexního bodu cenových křivek. Metodika Českého ústavu ochrany přírody (ČÚOP, později Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky - AOPK ČR) z roku 1993 byla vypracována z několika důvodů: a) objektivním důvodem byla potřeba vyčíslit společenskou hodnotu v poměrně velkém počtu případů neoprávněného kácení dřevin rostoucích mimo les, b) dříve vzniklé sazebníky jako součásti okresních nebo městských vyhlášek o ochraně zeleně se mohly odvolávat pouze na Podnikový ceník SLZ, který, jak bylo již uvedeno, byl schválen Plánovacím odborem NVP, v rámci volné tvorby cen. Z hlediska legislativně právního nebyly tyto vyhlášky a tím i ceníky uznány za právoplatné, protože orgány státní správy, které vyhlášky vydaly neměly legislativní kompetenci takovou vyhlášku vydat, neboť tyto vyhlášky neměly oporu ve vyšším obecně platném právním předpisu, c) v roce 1992 byl přijat jednak zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí, který formuloval v 10 právní pojem ekologické újmy, jako ztrátu nebo oslabení přirozených funkcí ekosystémů, vznikající poškozením jejich složek nebo narušením vnitřních vazeb a procesů v důsledku lidské činnosti.vzniklou ekologickou újmu bylo potřeba v jednotlivých případech nějakým způsobem kvantifikovat. V témž roce byl přijat zákon č. 114/1992 Sb., který specifikoval ochranu dřevin rostoucích mimo les a v 9 náhradní výsadba a odvody, odst. (3) potvrzuje zmocnění k vydání zvláštního zákona, který stanoví výši odvodů, podmínky pro jejich ukládání i případné prominutí. Ke stanovení výše odvodů bylo nutno vypracovat metodiku a sazebník. V Českém ústavu ochrany přírody byl Ing. Jiřím Grulichem vypracován návrh znění tohoto zákona a předán ministerstvu životního prostředí ČR. Součástí tohoto návrhu byla i Metodika ohodnocování dřevin rostoucích mimo les a výpočet náhradní výsadby. Návrh tohoto zákona nebyl dodnes projednáván, ani přepracován. A proto byla metodika ohodnocování poskytnuta samostatně všem referátům životního prostředí okresních úřadů a magistrátům statutárních měst dopisem č.j. 480/93 z jako metodika soudně znaleckého pracoviště ČÚOP k použití ve správním a trestně správním řízení. Metodika byla vypracována skupinou odborníků. Hlavní osobností tohoto týmu byl prof. Ing. Jaroslav Machovec, CSc. ze zahradnické fakulty VŠZ 7

10 v Lednici na Moravě, dále doc. Ing. František Fér, CSc., Ing. Josef Čadil ze SLZ Praha (autor Podnikového ceníku SLZ), Ing. Jiří Grulich z Českého ústavu ochrany přírody, a další odborníci z VŠÚOZ v Průhonicích, SZTŠ Mělník a z dalších firem. Postup stanovení hodnot ceníku vzrostlých stromů, byl podle ústního sdělení takový, že základní hodnoty byly určeny pěstebně ekonomickým pokusem jako nákladová cena vypěstování určitého počtu výpěstků. Celkové náklady byly rozděleny podle zastoupení tloušťkových tříd do jednotlivých tloušťkových stupňů. Hodnoty dřevin takto určené představují potřebné náklady pro jejich vypěstování do příslušné velikosti a kvality, jedná se tedy o náklady na jejich pořízení (vypěstování), jak je uvedeno v č.j. 480/93. Vyčíslení hodnoty stromu vychází z vypočteného objemu aktivní části stromu (koruny) vztažené k průměru ve výčetní výši 130 cm nad zemí, dále pak druhu stromu, kategorie dlouhověkosti, regenerovatelnosti, nadmořské výšky a místa růstu. Způsob výpočtu a vyčíslená hodnota byla stanovena v intencích zákona č. 17/1992 Sb., zákona č. 114/1992 Sb., judikátu č. 5/1987 a stanoviska Generální prokuratury ČSFR č. 2 FGn 32/90-3. Pro usnadnění práce s metodikou ČÚOP (AOPK) 1993 byla vypracována počítačová aplikace, nejprve v databázovém prostředí programu FOXPRO a později v prostředí WINDOWS firmou Florart (doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D.). V letech byly díky grantu hlavního města Prahy podniknuty v rámci Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu další přípravné práce, při nichž byly shromážděny a přeloženy dostupné zahraniční metodiky oceňování dřevin. Další etapou prací na ohodnocování dřevin bylo vypracování algoritmu pro zpracování metodiky oceňování dřevin prof. Ing. Milošem Pejchalem, CSc. a doc. Ing. Pavlem Šimkem, Ph.D. ze Zahradnické fakulty v Lednici na Moravě, který byl prezentován na semináři v Plzni v roce 2004 a následně na semináři v Liberci. Ing. Jaroslav Kolařík Ph. D. zpracoval pro město Brno upravenou metodiku oceňování stromů vycházející z metodiky ČÚOP a doplněnou o další kriteria. Na základě této upravené metodiky zpracoval Ing. Jaroslav Kolařík, Ph.D. návrh upravené metodiky AOPK ČR (verze 2006), včetně počítačového programu pro její používání. Nezávisle na tomto návrhu zpracovali prof. Ing. Jaroslav Machovec s Ing. Jiřím Grulichem (2007) Metodiku oceňování trvalé zeleně (vegetačních prvků), kterou předali AOPK ČR. K oběma metodikám se následně uskutečnila diskuse v AOPK ČR. K upravené metodice AOPK prezentoval písemně podrobné připomínky Ing. Pavel Bulíř, CSc. z Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., který se zabývá problematikou oceňování dřevin na principu Kochovy metody, používané v Německu. V roce 2008 byla Lesnickou a dřevařskou fakultou Mendelovy univerzity v Brně zpracována srovnávací studie s účastí zástupců všech tří zpracovatelských týmů metodik oceňování. Výsledkem bylo doporučení k harmonizaci cenové úrovně, které bylo zapracováno do verze metodiky AOPK ČR z roku Ve verzi metodiky oceňování dřevin AOPK ČR z roku 2013 jsou oproti předcházející verzi následující zásadní změny: rozdělení stromů do kategorie A a B (místo rychlerostoucí a ostatní) dle parametru rychlosti růstu a nahraditelnosti taxonu a navazující změna v určení základní bodové hodnoty, zohlednění prvků se zvýšeným biologickým potenciálem, nahrazení polohového koeficientu, který je v současnosti kalkulován na základě atraktivity stanoviště a stanovištních podmínek pro růst dřeviny, změna vyjádření průměru kmene u vícekmenů, začlenění kompenzačních opatření, navazující úpravy v přílohách. Každá metodika ohodnocování dřevin, i když se k její konstrukci přistupuje z různých hledisek, vždycky bude především určitou společenskou dohodou, která bude vyjadřovat míru vztahu společnosti k hodnoceným fenoménům, jejich důležitosti pro společnost. 8

11 3. I Oceňování solitérních stromů 3.1 I Vstupní parametry I Taxon Taxonem je míněn druh dřeviny včetně kultivarů I Průměr kmene Průměr kmene je měřen ve výšce 1,3 m nad zemí, ve směru kolmém k ose kmene. V případě oválného průřezu kmene je jeho hodnota dána aritmetickým průměrem dvou na sebe kolmých měření. Pokud jsou na kmeni nerovnosti, průměr je zjišťován těsně nad nebo pod touto nerovností. Průměr kmene se měří v celých centimetrech. Pokud se strom větví pod stanovenou výškou 1,3 m, měří se průměr kmene pod větvením v místě, kde již průměr není významným způsobem ovlivněn kořenovými náběhy. V případě vícekmenů jsou měřeny průměry všech kmenů. Výsledná hodnota, která následně vstupuje do výpočtu, je dána vztahem: 2 2 d = d max + d ostatní kde d max je průměr největšího kmene, d ostatni je aritmetický průměr šířky kmenů ostatních. Pokud je pro předmětný strom uveden obvod kmene, průměr kmene získáme přepočtem na základě vtahu: d = O π kde O je obvod kmene Pozn. Pro účely oceňování dřevin se neodečítá vrstva kůry a borky I Určení průměru kmene z pařezu Pro potřebu výpočtu průměru kmene v 1,3 m z pařezu se použije vztah: d = d pařez 1,367 kde d pařez je průměr kmene na pařezu v cm. Pokud se však v okolí pařezu nachází stromy stejného druhu, stáří a dimenze, je vhodnější určit průměr kmene v 1,3 m podle průměru kmene sousedního stojícího jedince (resp. určit přepočtový vztah dle stojícího stromu). Obr. 1: Zobrazení místa měření průměru kmene Obr. 2: Zobrazení místa měření průměru kmene u nakloněného stromu 9

12 3.1 Vstupní parametry Obr. 3: Místo měření průměru v případě kmene s boulí Obr. 4: Místo měření průměru u stromu, kde se kmen větví ve výšce nižší než 1,3m Obr. 5: Místo měření průměru kmene stromu rostoucího ve svahu 10

13 3.1 Vstupní parametry Obr. 6: Místa měření průměru u vícekmenu 11

14 3.1 Vstupní parametry I Výška stromu Výška stromu je dána vzdáleností mezi bází kmene a vrcholem koruny. V případě stromů nakloněných je tato vzdálenost dána úsečkou, která prochází vrcholem stromu a je kolmá k povrchu terénu (viz obr. 7). Výška stromu je měřena pomocí výškoměru. Principem je měření na základě podobnosti trojúhelníků, proto je třeba znát odstupovou vzdálenost. Odstupová vzdálenost je běžně počítána od báze kmene (viz obr. 7), pouze v případě nakloněného stromu je nutno tuto vzdálenost počítat od svislice z vrcholu (viz obr. 8). Nezbytné je i zvolení dostatečné odstupové vzdálenosti, neboť v opačném případě může docházet ke vzniku chyb (viz obr. 9). Výška se určuje s přesností na metry. Obr. 7: Výška stromu. Odstupová vzdálenost je měřena od paty kmene. Obr. 8: Měření výšky nakloněného stromu. Odstupová vzdálenost měřena od bodu X Obr. 9: Chyba vznikající při zvolení nedostatečné odstupové vzdálenosti 12

15 3.1 Vstupní parametry I Výška nasazení koruny Výška nasazení koruny (viz obr ) se určuje jako vzdálenost mezi patou kmene a místem, kde začíná hlavní objem větví a asimilačních orgánů. Určuje se s uvážením skutečnosti, že jeho účelem je následný reprezentativní výpočet objemu koruny. Výška nasazení koruny je udávána s přesností na metry. Rozdílem výšky stromu a výšky nasazení koruny je dán parametr výška koruny. Obr. 10: Zobrazení výšky nasazení koruny Obr. 11: Zobrazení výšky nasazení koruny u stromu s asymetrickou korunou 13

16 3.1 Vstupní parametry I Průměr koruny Průměr koruny se uvádí v metrech jako aritmetický průměr dvou na sebe kolmých měření. V případě výrazně asymetrické koruny se měří jeden průměr v nejdelší ose a jeden na něj kolmý (viz obr. 14). Obr. 12: Zobrazení průměru koruny Obr. 13: Průměr koruny u nakloněného stromu (viz obr. 14) Obr. 14: Průměr asymetrické koruny 14

17 3.1 Vstupní parametry I Fyziologická vitalita Charakterizuje strom z hlediska jeho fyziologické aktivity. Hodnotí se parametry ukazující na jeho životaschopnost. Hlavním hodnoceným parametrem jsou defoliace koruny, změny formy větvení na periferii koruny a vývoj sekundárních výhonů. Použitá stupnice je následující: 0 výborná 1 mírně narušená 2 zřetelně narušená (stagnace růstu, prosychání koruny na periferních oblastech koruny) 3 výrazně snížená (začínající ústup koruny, odumřelý vrchol koruny) 4 zbytková vitalita (větší část koruny odumřelá) 5 suchý strom Obr. 15: Fyziologická vitalita výborná (0) Obr. 16: Fyziologická vitalita mírně narušená (1) Obr. 17: Fyziologická vitalita zřetelně narušená (2) Obr. 18: Fyziologická vitalita výrazně snížená (3) Obr. 19: Fyziologická vitalita zbytková (4) Obr. 20: Suchý strom, fyziologická vitalita (5) 15

18 3.1 Vstupní parametry I Zdravotní stav Parametr zdravotního stavu odráží stupeň mechanického oslabení a poškození jedince. Strom je tedy hodnocen dle úrovně mechanického narušení, stupně kolonizace dřevokaznými houbami, existence dutin, růstových deformací apod. Použitá stupnice je následující: 0 zdravotní stav výborný 1 dobrý (defekty malého rozsahu bez vlivu na stabilitu nosných prvků) 2 zhoršený (narušení zásadního charakteru, často vyžadující stabilizační zásah) 3 výrazně zhoršený (souběh defektů či poškození snižující perspektivitu hodnoceného jedince, vyžaduje stabilizační zásah) 4 silně narušený (bez možnosti stabilizace, významně zkrácená perspektiva) 5 havarijní (akutní riziko rozpadu), případně rozpadlý jedinec Jako poškození dřeviny mohou být orgánem ochrany přírody kvalifikované i zásahy, které mají vliv na zdravotní stav nebo vitalitu stromu (např. mechanické poškození kmene nebo větví). Výsledná ekologická újma je následně vyčíslena rozdílem celkové hodnoty stromu před zásahem (poškozením) a po něm. Hodnotami, které popisují rozsah poškození jsou většinou právě zdravotní stav a vitalita stromu. Obr. 21: Zdravotní stav výborný (0) Obr. 22: Zdravotní stav dobrý (1) Obr. 23: Zdravotní stav zhoršený (2) Obr. 24: Zdravotní stav výrazně zhoršený (3) Obr. 25: Zdravotní stav silně narušený (4) Obr. 26: Stav havarijní (5) 16

19 3.1 Vstupní parametry I Objem koruny odebrané nevhodným řezem Jedná se procentuální stanovení objemu koruny odebrané nevhodným zásahem. Stanovuje se odhadem s přesností na desítky procent. Obr. 27: Schema části koruny odebrané nevhodným řezem Obr. 28: Příklad části koruny odebrané nevhodným řezem 17

20 3.1 Vstupní parametry I Atraktivita umístění stromu Parametrem nazvaným jako atraktivita umístění stromu zohledňujeme místo, na kterém se strom nachází. V úvahu je brána frekvence pohybu osob a důležitost stromu jako estetického prvku na daném místě včetně jeho viditelnosti. Vysoká - solitérní strom nebo významný prvek malé skupiny stromů často v historických a zámeckých parcích, městských parcích, náměstích, arboretech, ale i významná krajinná dominanta často mimo zastavěné území apod. Střední - stromy v uličním stromořadí, stromy na okrajích větších skupin ve veřejně přístupných parcích, významný (dobře viditelný) prvek v jiných zpevněných plochách zastavěného území, stromy jako součásti zeleně hřbitova apod. Méně významná - zeleň na sídlištích, vnitroblocích domů, sportovních areálech, doprovodná zeleň komunikací I. a II. třídy, méně významné (nebo viditelné) stromy ve zpevněných plochách zastavěného území apod. Nízká - strom jako součást porostu, výrazně se nelišící od ostatních, břehové a doprovodné zeleně vodních toků a nádrží, skupiny ve volné krajině, v hospodářských areálech, stromy mimo zastavěné území, doprovodná zeleň komunikací III. Třídy apod. Obr. 29: Atraktivita umístění stromu vysoká Obr. 30: Atraktivita umístění stromu střední Obr. 31: Atraktivita umístění stromu méně významná Obr. 32: Atraktivita umístění stromu nízká 18

21 3.1 Vstupní parametry I Růstové podmínky stromu Parametr označený jako růstové podmínky stromu zohledňuje stanoviště z hlediska velikosti prokořenitelného prostoru a půdních podmínek pro růst a vývoj jedince. Růstové podmínky stromu se hodnotí vizuálně v prostoru daném průmětem koruny dospělého jedince daného taxonu. Neovlivněné strom rostoucí v zastavěném prostředí i volné krajině, kde je bez omezení umožněn růst a vývoj jeho nadzemních i podzemních částí, a kde nedochází nebo jen minimálně k ovlivňování půdních poměrů Dobré strom rostoucí v místech kde je částečně (jednostranně) omezen rozvoj jeho podzemních popř. i nadzemních částí, a kde může docházet k menšímu negativnímu ovlivňování půdního prostředí (zhutněním půdy působeném pohybem pěších osob, údržbou komunikací v blízkosti stromů apod.) Zhoršené stromy rostoucí v travnatých pruzích a ostrůvcích v zastavěném území, v místech s prostorem ze dvou stran omezeným pro rozvoj nadzemních i podzemních částí a to okolní zástavbou nebo zpevněným povrchem v blízkosti báze kmene. Půdní podmínky jsou významně zhoršené, půda je viditelně zhutněná či prokazatelně kontaminovaná. Extrémní stromy rostoucí v místech, kde je z více než dvou stran limitovaný rozvoj kořenové soustavy popř. i nadzemních částí, a kde opakovaně dochází k činnostem přímo nebo nepřímo inhibujícím růst (působením chemických látek, solením, zhutňováním půdy, apod.). Půdní podmínky jsou extrémně zhoršené, nepropustné povrchy zasahují až do bezprostřední blízkosti báze kmene, zhutnění či kontaminace půdy dosahují prokazatelně zásadních hodnot. Obr. 33: Růstové podmínky neovlivněné Obr. 34: Růstové podmínky dobré Obr. 35: Růstové podmínky zhoršené Obr. 36: Růstové podmínky extrémní 19

22 3.1 Vstupní parametry I Prvky se zvýšeným biologickým potenciálem Prvkem se zvýšeným biologickým potenciálem se rozumí místa na stromě (mikrohabitaty), která vykazují významně zvýšenou atraktivitu pro doprovodné organismy. Hodnotí se prvky, které se vymykají obecné základní ekologické hodnotě stromu jako biologického prvku a které představují evidentní zvýšení biologického potenciálu předmětného stromu. Tučným písmem jsou zvýrazněny obzvlášť hodnotné prvky, u nichž může dojít při hodnocení ke zdvojnásobení jejich bodové hodnoty v případech, kdy mají extenzivní (rozsáhlý) charakter. Pozn. Níže uvedené prvky se zvýšeným biologickým potenciálem slouží k orientaci při hodnocení ekologické funkce stromu dle logiky metodiky. Mezi prvky se zvýšeným biologickým potenciálem zahrnujeme následující: - poškození borky (místa s absencí borky) místo na kmeni či kosterních větvích zbavené kůry o velikosti cca 30 x 30 cm a více, - rozštípnuté dřevo a trhliny rozhraní živého a mrtvého dřeva, může se jednat o rozštípnuté kosterní větve, které jsou stále spojené s kmenem, pukliny ve kmeni a silných větvích s různou příčinou vzniku, Pozn. vylomené větve lze akceptovat pouze v případě, že je není nutné odstranit pro zajištění provozní bezpečnosti stanoviště. - výtok mízy místa s výtokem tekutiny z kmene či silných větví, - zlomené větve pahýly po odlomených větvích s průměrem nad 15 cm, odstraněné za úrovní větevního límečku, - dutiny otevřené dutiny ve kmeni či kosterních větvích, - dutinky otvory malých rozměrů (např. výletové otvory), - hniloba - dřevo kmene a kosterních větví s patrnými známkami rozkladu, - suché větve větve dosud spojené se stromem, s průměrem nad 15 cm v místě větvení. Minimální délka braná v potaz při hodnocení je 1 m. Hodnotí se pouze větve, které není nutné odstranit za účelem zajištění provozní bezpečnosti stanoviště. - plodnice hub přítomnost plodnic dřevních hub na kmeni a silných větvích (akceptují se víceleté plodnice popř. masivní výskyt plodnic jednoletých) Příklady prvků se zvýšeným biologickým potenciálem viz obr Obr. 37: Poškození borky Obr. 38: Rozštípnuté dřevo 20

23 3.1 Vstupní parametry Obr. 39: Výtok mízy Obr. 40: Zlomené větve Obr. 41: Dutina Obr. 42: Dutinky v kosterních větvích 21

24 3.1 Vstupní parametry Obr. 43: Suché větve v koruně Obr. 44: Plodnice dřevokazných hub Obr. 45: Dutina s rozloženým dřevem Obr. 46: Hniloba 22

25 3.1 Vstupní parametry I Biologický význam taxonu Biologickým významem taxonu (nízký, střední a vysoký) rozumíme souhrn druhově specifických vlastností, který zahrnuje původnost daného taxonu v rámci České republiky a atraktivitu stromu pro různé druhy živočichů, které jsou na něj vázány v průběhu svého vývoje. Biologický význam taxonu je stanoven v tabulce 1a I Biologický význam stanoviště Významem stanoviště je hodnocena skutečnost, zda odstraněním předmětného stromu může dojít k ohrožení existence živočichů v dané lokalitě nebo zda jsou v dostupné vzdálenosti jiné stromy, které by tuto funkci mohly nahradit. Rozlišujeme proto: - solitérní strom, - strom jako součást stromořadí, - strom jako součást většího celku (parku nebo stromové skupiny). 23

26 3 I Oceňování solitérních stromů 3.2 I Postup oceňování solitérních stromů Obr. 47: Schema postupu výpočtu oceňování stromu 24

27 3.2 Postup oceňování solitérních stromů I Krok 1: Určení základní bodové hodnoty Ze seznamu taxonů (tab. 1a - viz příloha) se pro konkrétní druh či kultivar zjistí kategorie taxonu (kategorie A nebo B). Rozdělení stromů do kategorií bylo provedeno podle rychlosti růstu daného taxonu a možnosti jeho nahrazení. Pokud v seznamu není uveden konkrétní kultivar, použije se základní druh nebo kultivar s obdobnými růstovými vlastnostmi. Grafika 1: Výňatek z tabulky 1a Seznam taxonů listnatých a jehličnatých stromů uvedené v příloze Taxon Kategorie Regenerovatelnost Tvar koruny Biologický význam taxonu Abies alba B nízká nízká Abies alba Pendula B nízká jiný nízká Abies alba Pyramidalis B nízká jiný nízká Abies balsamea B nízká nízká Abies cephalonica B nízká nízká Abies concolor A nízká nízká Abies firma A nízká nízká Abies grandis B nízká nízká Abies holophylla B nízká nízká Abies homolepis B nízká nízká Abies koreana B nízká nízká Abies lasiocarpa B nízká nízká Podle průměru kmene daného stromu a kategorie taxonu se z tab. 2 (viz příloha) stanoví základní bodová hodnota. U stromů kategorie A, které mají průměr kmene větší než 60 cm je bodová hodnota rovna hodnotě maximální, tedy pro průměr 60 cm a to bodů. U stromů kategorie B je maximálním průměrem kmene 100 cm. U stromů s větším průměrem je bodová hodnota rovna hodnotě maximální, tedy bodů. Grafika 2: Výňatek z tabulky 2 Základní bodová hodnota uvedené v příloze Průměr kmene (cm) Plocha kmene (cm 2 ) Kategorie A Kategorie B

28 3.2 Postup oceňování solitérních stromů I Krok 2: Zohlednění objemu koruny stromu Pokud má daný taxon v tabulce 1 označen tvar koruny jako jiný, krok 2 se vynechává. V tomto kroku je strom hodnocen podle vytvořeného objemu koruny. Srovnáván je běžný stav se stavem zjištěným. Na základě parametru výšky koruny a průměru koruny se z tabulky 3a (popř. 3b) odečte skutečný objem koruny (tzn. stav hodnotitelem zjištěný) a dle barevné legendy v téže tabulce se zjistí tvarová skupina koruny. Jehličnatým dřevinám je vždy přisuzována koruna kuželovitá. Výsledný objem vychází v m 3. Grafika 3: Výňatek z tabulky 3a Skutečný objem koruny (listnaté) uvedené v příloze Průměr koruny (m) Výška koruny (m) Z tabulky 4 (viz příloha) se určí podle průměru kmene hodnoceného stromu a tvarové skupiny koruny (viz tabulka č. 3) hodnota tabulkového objemu vyjadřující běžný stav pro daný průměr a tvarovou skupinu koruny. Bez ohledu na kategorii taxonu (A či B) se odečítá tabulkový objem koruny až do průměru kmene 100 cm. U stromů s větším průměrem kmene se počítá s maximálními tabulkovými objemy korun pro jednotlivé tvarové skupiny korun (tzn. 747 m 3 pro kuželovitou korunu, 461 m 3 pro sloupovitou korunu, 1280 m 3 pro zaoblenou korunu a 1845 m 3 pro kulovitou korunu). Grafika 4: Výňatek z tabulky 4 Tabulkový objem koruny stromu uvedené v příloze Průměr kmene [cm] Objem koruny [m 3 ] Kuželovitá koruna Sloupovitá koruna Zaoblená koruna Kulovitá koruna Pokud je skutečný objem koruny hodnoceného stromu větší nebo rovný objemu tabulkovému, základní bodová hodnota zjištěná do tohoto kroku se nemění. Pokud je však skutečný objem koruny menší nežli tabulkový, upraví se základní bodová hodnota proporcionálně (viz příklad). Výsledek se matematicky zaokrouhlí na celá čísla. Příklad: základní bodová hodnota stromu bodů Skutečný objem koruny 536m 3 Tabulkový objem koruny 767m 3 základní bodová hodnota = ( )/767 základní bodová hodnota = bodů 26

29 3.2 Postup oceňování solitérních stromů I Krok 3: Zohlednění zdravotního stavu a fyziologické vitality Pomocí koeficientu z tabulky 5 zjištěného na základě zdravotního stavu a fyziologické vitality stromu se provede úprava základní bodové hodnoty, tzn. základní bodová hodnota z předchozího kroku se vynásobí koeficientem z tabulky 5. Výsledek se matematicky zaokrouhlí na celá čísla. Grafika 5: Výňatek z tabulky 5 Koeficient úpravy bodové hodnoty stromů dle jejich stavu Fyziologická vitalita Zdravotní stav ,95 0,9 0,7 0,4 x 1 0,95 0,95 0,9 0,7 0,4 x 2 0,9 0,8 0,8 0,6 0,3 0,2 3 x 0,6 0,6 0,4 0,2 0,1 4 x 0,4 0,2 0,2 0,1 0,05 Pozn.: Jako poškození dřeviny mohou být orgánem ochrany přírody kvalifikované i zásahy, které mají vliv na zdravotní stav nebo vitalitu stromu (např. mechanické poškození kmene nebo větví). Výsledná ekologická újma je následně vyčíslena rozdílem celkové hodnoty stromu před zásahem (poškozením) a po něm. Hodnotami, které popisují rozsah poškození jsou většinou právě zdravotní stav a vitalita stromu. 27

30 3.2 Postup oceňování solitérních stromů I Krok 4: Zohlednění nevhodného řezu K tomuto kroku přistupujeme pouze v případě, že strom byl poškozen nevhodným řezem. Pokud tomu tak není, krok 4 je ve výpočtu hodnoty stromu vynechán. Postup zohlednění nehodného řezu: - kvalifikovaným odhadem se určí objem odebrané části koruny v desítkách procent, - určí se snížení bodové hodnoty a to tak, že procentuální část bodové hodnoty (odpovídající procentu odebrané části koruny) se vynásobí koeficientem zjištěným v tabulce 6 podle stupně regenerovatelnosti (uvedeného v tab. 1) daného taxonu a fyziologické vitality. Grafika 6: Výňatek z tabulky 1a Seznam taxonů listnatých a jehličnatých stromů Taxon Kategorie Regenerovatelnost Tvar koruny Biologický význam Abies alba Pyramidalis B nízká jiný nízký Abies balsamea B nízká nízký Abies cephalonica B nízká nízký Abies concolor A nízká nízký Grafika 7: Výňatek z tabulky 6 Koeficient pro zohlednění nevhodného řezu uvedené v příloze Stupeň Fyziologická vitalita regenerovatelnosti Vysoký 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 - Střední 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 - Nízký 0,9 0,9 0, ze základní bodové hodnoty (z předchozího kroku) se odečte vypočítané snížení bodové hodnoty a výsledek se matematicky zaokrouhlí na celá čísla. Příklad: základní bodová hodnota zjištěná v předchozím kroku bodů objem nevhodně odebrané koruny 20% koeficient z tabulky 6 (pro vitalitu 2 a střední regenerovatelnost) 0,7 výpočet snížení bodové hodnoty (93 645/100) 20 0,7 = bodů základní bodová hodnota po zohlednění nevhodného řezu = bodů Pozn. Pokud je strom poškozen nevhodným řezem, může dojít zároveň ke snížení jeho zdravotního stavu. Nevhodný ořez můžeme tedy ve výpočtu zohlednit dle postupu popsaném v kroku 4 nebo vyčíslením rozdílu hodnoty stromu před poškozením a po poškození (se zohledněním změněné hodnoty zdravotního stavu). 28

31 3.2 Postup oceňování solitérních stromů I Krok 5: Zohlednění polohového koeficientu Pokud se jedná o památný strom dle zákona 114/1992 Sb., v platném znění, o ochraně přírody a krajiny, polohový koeficient je roven 2. V ostatních případech je polohový koeficient určen na základě atraktivity umístění stromu a růstových podmínek z tabulky 7. Grafika 8: Výňatek z tabulky 7 Polohový koeficient ke zohlednění umístění stromu a jeho růstových podmínek uvedené v příloze Růstové podmínky Atraktivita umístění stromu Vysoká Střední Méně významná Nevýznamná Neovlivněné 0,7 0,5 0,3 0,15 Dobré 0,8 0,6 0,4 0,2 Zhoršené 0,9 0,7 0,5 0,3 Extrémní 1 0,8 0,6 0,4 Základní bodová hodnota upravená dle předchozích kroků se vynásobí příslušným polohovým koeficientem. Výsledek se matematicky zaokrouhlí na celá čísla I Krok 6: Zohlednění prvků se zvýšeným biologickým potenciálem Ke kroku 6 přistupujeme pouze v případě, že na stromě byly detekovány prvky se zvýšeným biologickým potenciálem, jejichž bodový součet je alespoň 3 body. V opačném případě pokračujeme krokem č. 9 Při výpočtu vycházíme ze základní bodové hodnoty získané krokem 1. Provede se součet bodové hodnoty prvků se zvýšeným biologickým potenciálem, přičemž každý typ prvku je ohodnocen 1 bodem, vybrané prvky (označené tučným písmem) s extenzivním (rozsáhlým) charakterem mohou mít hodnotu 2 bodů. Na základě bodového součtu prvků se zvýšeným biologickým potenciálem se z tabulky 8 odečte koeficient. Grafika 9: Výňatek z tabulky 8 Koeficienty pro počet bodů dle typu prvku se zvýšeným biologickým potenciálem Součet bodů dle výskytu prvků se zvýšeným biologickým potenciálem Koeficient 3 0, ,15 7 a více 0,25 Základní bodová hodnota (shodná s hodnotou v kroku 1) se vynásobí koeficientem z tabulky 8 (zohledňujícím počet bodů dle typu prvků se zvýšeným biologickým potenciálem). Výsledek se matematicky zaokrouhlí na celá čísla. Dále pokračujeme krokem 7. 29

32 3.2 Postup oceňování solitérních stromů I Krok 7: Zohlednění stanoviště a významu taxonu stromu Podle biologického významu taxonu (uveden v tab. 1) a významu stanoviště se určí z tabulky 9 příslušný koeficient. Grafika 10: Výňatek z tabulky 1a Seznam taxonů listnatých a jehličnatých stromů uvedené v příloze Taxon Kategorie Regenerovatelnost Tvar koruny Biologický význam Abies alba B nízká nízký Abies alba Pendula B nízká jiný nízký Abies alba Pyramidalis B nízká jiný nízký Abies balsamea B nízká nízký Abies cephalonica B nízká nízký Abies concolor A nízká nízký Abies firma A nízká nízký Abies grandis B nízká nízký Abies holophylla B nízká nízký Grafika 11: Výňatek z tabulky 9 Koeficient zohledňující biologický význam stanoviště a taxonu Biologický význam stanoviště Biologický význam taxonu Nízký Střední Vysoký Solitérní strom 0,6 0,8 1 Strom jako součást stromořadí 0,4 0,6 0,8 Strom jako součást většího celku (park, stromová skupina) 0,2 0,4 0,6 Koeficient z tabulky 9 se vynásobí základní bodovou hodnotou získanou v kroku 6. Výsledek se matematicky zaokrouhlí na celá čísla. Dále pokračujeme krokem I Krok 8: Výpočet základní bodové hodnoty u stromu s prvky se zvýšeným biologickým potenciálem Celková základní bodová hodnota stromu, u kterého zohledňujeme výskyt prvků se zvýšeným biologickým potenciálem, je dána součtem základní bodové hodnoty z kroku 5 a kroku I Krok 9: Výpočet hodnoty stromu Hodnota stromu je určena vynásobením základní bodové hodnoty cenou bodu platnou pro daný rok. Výsledná hodnota se matematicky zaokrouhlí na celé koruny. Cena bodu se stanovuje na základě inflačního koeficientu, každoročně zveřejňovaného Českým statistickým úřadem ( Cena bodu se zaokrouhluje na dvě desetinná místa. Cena bodu pro rok 2013 = = 1,063 1,01 1,015 1,019 1,033 Cena bodu pro rok 2013 = 1,15 Kč Vývoj hodnoty ceny bodu od roku 2008 Rok Inflace (%) Cena bodu (Kč) , , ,5 1, ,9 1, ,3 1, ,15 30

33 4. I Oceňování skupin stromů Skupina stromů je hodnocena prostým součtem hodnoty jednotlivých hodnocených dřevin, které tvoří skupinu. Vstupní hodnoty stromů jsou tedy shodné se vstupními hodnotami oceňovaní solitérních stromů, v dalším kroku je navíc zjišťován index překryvnosti. 4.1 I Postup oceňování skupin stromů I Krok 1: Vyčíslení základní bodové hodnoty skupiny stromů U každého stromu, který je součástí oceňované skupiny, je vyčíslena základní bodová hodnota dle metodiky oceňování solitérních stromů (viz kapitola 3.2). Základní bodová hodnota skupiny stromů je dána součtem základní bodové hodnoty všech jedinců tvořící skupinu. Rozsáhlé skupiny lze v případě nutnosti charakterizovat vhodně zvolenými zkusnými plochami I Krok 2: Výpočet indexu překryvnosti Index překryvnosti se zjistí na zkusné ploše o rozloze 500 m 2 (v případě menších porostů na celé ploše), kdy se sečtou průměty korun u všech přítomných stromů a výsledná hodnota se porovná s velikostí plochy porostu. Index překryvnosti je dán vztahem: (P 1, P 2,... P n ) I p = P zp kde P 1...n plochy průmětu koruny jednotlivých stromů na zkusné ploše Pzp plocha zkusné plochy Hodnota indexu překryvnosti se zaokrouhluje na dvě desetinná místa I Krok 3: Úprava základní bodové hodnoty dle koeficientu překryvnosti Z tabulky 10 zjistíme koeficient k ip a to na základě indexu překryvnosti zjištěného krokem 2. Grafika 12: Výňatek z tabulky 10 Koeficient překryvnosti uvedené v příloze Index překryvnosti Koeficient k ip do 1,10 1 1,11-1,2 0,9 1,21-1,3 0,8 1,31-1,4 0,7 1,41-1,5 0,6 1,51- a více 0,5 Základní bodovou hodnotu skupiny stromů (zjištěnou krokem 1) vynásobíme koeficientem k ip I Krok 4: Výpočet ceny skupiny stromů Základní bodová hodnota z kroku 3 se vynásobí cenou bodu platnou pro daný rok. Výsledná hodnota se matematicky zaokrouhlí na celé koruny. 31

34 5. I Postup oceňování skupin keřů a popínavých dřevin 5.1 I Vstupní parametry I Taxon dřeviny Seznam druhů a hlavních kultivarů (či jejich skupin) je uveden v tabulce 1b. Charakteristiky se udávají pro převážně zastoupený taxon v porostu. V případě porostů složených z více keřů s výrazně I Plocha porostu Plochou porostu keřů se míní celková plocha, nad kterou zasahuje souvislý překryv živých větví z korun předmětných keřů. Jestliže je plocha porostu nesouvislá, odpočítávají se všechny plochy od výměry 5 m 2 a více, nad nimiž nejsou rozmístěné živé větve. různou kategorií vzrůstnosti je třeba plochu rozčlenit na části s jednoznačnou převahou některého taxonu. U popínavých dřevin (lián) se plocha určuje buď jako u skupin keřů (v případě horizontálního růstu) nebo jako plocha vertikálně porostlé plochy. Plocha porostu se určuje v celých m 2. Zaokrouhluje se matematicky I Atraktivita umístění keře (popínavé dřeviny) Parametrem nazvaným jako atraktivita umístění keře zohledňujeme místo, na kterém se skupina keřů nebo popínavých dřevin nachází. V úvahu je brána frekvence pohybu osob a důležitost dřeviny jako estetického prvku na daném místě včetně jeho viditelnosti. Vysoká skupina keřů tvořící významný prvek, často v historických a zámeckých parcích, městských parcích, náměstích, arboretech apod. Střední skupina keřů v ulicích, keře tvořící významný (dobře viditelný) prvek v jiných zpevněných I Růstové podmínky keřové skupiny (popínavých dřevin) Parametr označený jako růstové podmínky keřové skupiny či popínavých dřevin zohledňuje stanoviště z hlediska velikosti prokořenitelného prostoru a půdních podmínek pro růst a vývoj jedince. Neovlivněné skupina keřů nebo popínavých dřevin rostoucí v zastavěném prostředí i volné krajině, kde je bez omezení umožněn růst a vývoj jeho nadzemních i podzemních částí, a kde nedochází nebo jen minimálně k ovlivňování půdních poměrů. Dobré skupina keřů rostoucí v místech kde je částečně (jednostranně) omezen rozvoj jeho podzemních popř. i nadzemních částí, a kde může plochách zastavěného území, keře a popínavé dřeviny jako součást zeleně hřbitova apod. Méně významná keřová skupina na sídlištích, vnitroblocích domů, sportovních areálech, keřová skupina jako doprovodná zeleň komunikací I. a II. třídy, méně významné (nebo viditelné) skupiny keřů nebo popínavých dřevin ve zpevněných plochách zastavěného území Nízká - skupina keřů mimo zastavěné území, keřová skupina jako doprovodná zeleň komunikací III. třídy docházet k menšímu negativnímu ovlivňování půdního prostředí (zhutněním půdy působeném pohybem pěších osob, údržbou komunikací v blízkosti skupiny keřů apod.) Zhoršené skupina keřů rostoucí v travnatých pruzích a ostrůvcích v zastavěném území, v místech s prostorem ze dvou a více stran omezeným pro rozvoj nadzemních i podzemních částí a to okolní zástavbou nebo zpevněným povrchem. Půdním podmínky jsou významně zhoršené, půda je viditelně zhutněná či prokazatelně kontaminovaná. 32

35 5 I Postup oceňování skupin keřů a popínavých dřevin 5.2 I Postup oceňování keřů a popínavých dřevin I Krok 1: Určení kategorie vzrůstnosti Pro daný taxon určíme z tabulky 1b kategorii vzrůstnosti keřů či popínavek na zájmové ploše. Grafika 13: Výňatek z tabulky 1b Seznam keřů a keřovitě rostoucích kultivarů uvedené v příloze Český název Vzrůst Latinský název jedle líbezná KSN Abies amabilis 'Spreading Star' jedle balzamová KSN Abies balsamea 'Nana' jedle ojíněná KSV Abies concolor 'Compacta' jedle korejská KSV Abies koreana 'Silberlocke' V případě, že taxon v seznamu uvedený není, použije se charakteristika vzrůstnosti dle tabulky 11. Grafika 14: Výňatek z tabulky 11 Kategorie vzrůstnosti uvedené v příloze Kategorie vzrůstnosti Výška Kód v Tabulce 1 b Keře opadavé středně vysoké a vysoké Obvykle 1-6 (8)m KV Keře opadavé nízké Obvykle 0,3-1m K Keříčky, kříčky Obvykle do 0,3m KN Keře stálezelené vysoké Obvykle nad 1m KSV Keře stálezelené nízké Obvykle do 1m KSN Liány opadavé L Liány stálezelené LS I Krok 2: Určení základní bodové hodnoty Dle tabulky 12 určíme základní bodovou hodnotu pro 1m 2 porostu. Grafika 15: Výňatek z tabulky 12 Základní bodová hodnota pro kategorie vzrůstnosti keřů a lián Kategorie vzrůstnosti Základní bodová hodnota za m 2 Keře opadavé středně vysoké a vysoké (KV) 475 Keře opadavé nízké (K) 748 Keříčky, kříčky (KN) 1565 Keře stálezelené vysoké (KSV) 482 Keře stálezelené nízké (KSN) 781 Liány opadavé (L) 510 Liány stálezelené (LS)

POSOUZENÍ PROVOZNÍ PEZPEČNOSTI VYBRANÝCH DŘEVIN OBEC VRÁTKOV

POSOUZENÍ PROVOZNÍ PEZPEČNOSTI VYBRANÝCH DŘEVIN OBEC VRÁTKOV POSOUZENÍ PROVOZNÍ PEZPEČNOSTI VYBRANÝCH DŘEVIN OBEC VRÁTKOV prosinec 2014 Lokalita Vrátkov 17 282 01 Český Brod Zhotovitel Ing. Václav Bažant Ph.D. Přehvozdí 13 281 63 Kostelec nad Černými lesy Tel.:

Více

SPPK A02 001:2013 Výsadba stromů STANDARDY PÉČE O PŘÍRODU A KRAJINU ARBORISTICKÉ STANDARDY HODNOCENÍ STAVU STROMŮ SPPK A01 001:2015

SPPK A02 001:2013 Výsadba stromů STANDARDY PÉČE O PŘÍRODU A KRAJINU ARBORISTICKÉ STANDARDY HODNOCENÍ STAVU STROMŮ SPPK A01 001:2015 SPPK A02 001:2013 Výsadba stromů STANDARDY PÉČE O PŘÍRODU A KRAJINU ARBORISTICKÉ STANDARDY ŘADA A HODNOCENÍ STAVU STROMŮ SPPK A01 001:2015 Tree assesssment Baumkontrolle Tento standard je určen pro definici

Více

Obnova parku Petra Bezruče ve Veselí nad Moravou

Obnova parku Petra Bezruče ve Veselí nad Moravou Studie Obnova parku Petra Bezruče ve Veselí nad Moravou Inventarizace a metodika inventarizace Objednatel projektové dokumentace: Město Veselí nad Moravou tř. Masarykova 119 69813 Veselí nad Moravou IČO:

Více

Metodika AOPK ČR oceňování dřevin rostoucích mimo les. Přednáška, VOŠZa a SZaŠ Mělník, 9. 3. 2012

Metodika AOPK ČR oceňování dřevin rostoucích mimo les. Přednáška, VOŠZa a SZaŠ Mělník, 9. 3. 2012 Metodika AOPK ČR oceňování dřevin Přednáška, VOŠZa a SZaŠ Mělník, 9. 3. 2012 Oceňování dřevin v mimolesním prostředí je úkonem, který může mít několik důvodů. Třemi základními jsou: 1. převody nemovitostí

Více

Regenerace zeleně vybraných lokalit města Tišnov

Regenerace zeleně vybraných lokalit města Tišnov SEZNAM LOKALIT SÍDLIŠTĚ POD KLUCANINOU SÍDLIŠTĚ POD KVĚTNICÍ SOUBOR OSTATNÍCH PLOCH 1 OBSAH A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA...3 A.1 Identifikace stavby...3 Objednatel:...3 Projektant:...3 Název stavby:...3 Místo stavby:...3

Více

Metodiky hodnocení a oceňování přírody a krajiny na AOPK ČR Jaromír Kosejk, Tomáš Görner, Pavel Štěrba

Metodiky hodnocení a oceňování přírody a krajiny na AOPK ČR Jaromír Kosejk, Tomáš Görner, Pavel Štěrba Metodiky hodnocení a oceňování přírody a krajiny na AOPK ČR Jaromír Kosejk, Tomáš Görner, Pavel Štěrba Metodiky hodnocení a oceňování přírody a krajiny na AOPK ČR AOPK ČR v současnosti pracuje v oblasti

Více

OCEŇOVÁNÍ DŘEVIN ROSTOUCÍCH MIMO LES. (metodika AOPK ČR - v. 2013)

OCEŇOVÁNÍ DŘEVIN ROSTOUCÍCH MIMO LES. (metodika AOPK ČR - v. 2013) OCEŇOVÁNÍ DŘEVIN ROSTOUCÍCH MIMO LES (metodika AOPK ČR - v. 2013) Ing. Jaroslav Kolařík, Ph.D. DŮVODY PRO OCEŇOVÁNÍ DŘEVIN Oceňování majetku Občansko-právní odpovědnost za škodu Stanovení hmotné škody

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 180-2 020/14

ZNALECKÝ POSUDEK č. 180-2 020/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 80-2 020/4 Předmět : Znalecký posudek byl zpracován za účelem zhodnocení aktuálního stavu stromů, rostoucích v oboustranném stromořadí v obci Horní Újezd. Objednatel posudku : Krajská

Více

Hodnocení stavu a bezpečnosti dřevin v objektech sídelní a krajinné zeleně

Hodnocení stavu a bezpečnosti dřevin v objektech sídelní a krajinné zeleně Ústav biotechniky zeleně pavel.bulir@mendelu.cz Hodnocení stavu a bezpečnosti dřevin v objektech sídelní a krajinné zeleně Ing. Pavel Bulíř, Ph.D. Česká právní úprava péče o dřeviny: - péče o dřeviny,

Více

POSOUZENÍ PROVOZNÍ BEZPEČNOSTI STROMŮ A

POSOUZENÍ PROVOZNÍ BEZPEČNOSTI STROMŮ A POSOUZENÍ PROVOZNÍ BEZPEČNOSTI STROMŮ A NÁVRH OŠETŘENÍ ZADAVATEL: Obec Uhřice ZHOTOVITEL: Ing. Tomáš Minx, PhD. Suchý 93, 680 01 Boskovice Telefon: +420 603 313 265 Email: arbo.les@seznam.cz Číslo projektu:

Více

REVITALIZACE HRABYŇSKÉ ALEJE

REVITALIZACE HRABYŇSKÉ ALEJE CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY REVITALIZACE HRABYŇSKÉ ALEJE ZADAVATEL: OBEC HRABYNĚ ZPRACOVATEL: EKOTOXA s.r.o. PROJEKT DUBEN 2014 EKOTOXA s.r.o. Fišova 403/7, 602 00 Brno, Černá Pole

Více

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA Tábor Husovo náměstí, Sladovna, park pod Trafačkou PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA SAFE TREES, s.r.o. Na Štěpnici 945 665 01 ROSICE e-mail: web: info@safetrees.cz www.safetrees.cz IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Akce

Více

Revitalizace zeleně na židovském hřbitově v Brně - Židenicích

Revitalizace zeleně na židovském hřbitově v Brně - Židenicích Obsah A Průvodní zpráva...1 Identifikační údaje...1 Cíl dokumentace...2 Údaje o parcelách a majetkoprávních vztazích... 2 Průzkumy a podklady... 2 Lokalizace a popis řešeného území... 2 Stručná historie

Více

Bohumil Koníček vedoucí odboru správy majetku Městský úřad Neratovice Kojetická Neratovice. Martinov

Bohumil Koníček vedoucí odboru správy majetku Městský úřad Neratovice Kojetická Neratovice. Martinov Bohumil Koníček vedoucí odboru správy majetku Městský úřad Neratovice Kojetická 1028 277 11 Neratovice Dendrologické posouzení dřeviny, rostoucí na pozemku č. 185/17 k.ú. Neratovice Quercus robur dub letní

Více

2.část. lokalita č.57: Riegrova - lokalita č.106: 5.května nad autocvičištěm

2.část. lokalita č.57: Riegrova - lokalita č.106: 5.května nad autocvičištěm 2.část lokalita č.57: Riegrova - lokalita č.106: 5.května nad autocvičištěm 2 Projekt péče o stromy na území města Svitavy byl zpracován na objednávku města Svitavy v rámci inventarizace ploch veřejně

Více

Řez stromů. David Hora, DiS. Předcertifikační školení certifikace. European Tree Worker. Evropský arborista

Řez stromů. David Hora, DiS. Předcertifikační školení certifikace. European Tree Worker. Evropský arborista Řez stromů David Hora, DiS. Předcertifikační školení certifikace European Tree Worker Evropský arborista Vztah: lidé stromy - lidé stromy dokáží žít bez nás my bez nich ne, doprovází nás celou historií

Více

Posouzení stavu stromu a návrh pěstebních opatření Lípa Nová Ves

Posouzení stavu stromu a návrh pěstebních opatření Lípa Nová Ves Posouzení stavu stromu a návrh pěstebních opatření Lípa Nová Ves Zhotovitel: Bc. Robert Kohout Čajkovského 549/12 67401 Třebíč IČ: 68662416 DIČ: CZ7501154551 Tel: +420 777 142 814 Email: robert@arbokohout.cz

Více

1. Obsah zpracovávaného projektu. 2. Řešené území. 3. Dendrologický průzkum. Grafická část. Textová část. 3.1 Inventarizace dřevin a použité metodiky

1. Obsah zpracovávaného projektu. 2. Řešené území. 3. Dendrologický průzkum. Grafická část. Textová část. 3.1 Inventarizace dřevin a použité metodiky 1. Obsah zpracovávaného projektu Grafická část 1. Situace řešeného území m 1:1000 2. Inventarizace, plán kácení m 1:500 3. Situace návrh m 1:250 4. Chodníky vytyčovací plán m 1:250 Textová část 5. Tabulky

Více

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA HODNOCENÍ STROMŮ V AREÁLU ZÁMECKÉHO PARKU VE VESELÍ NAD MORAVOU PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA Ing. Šárka Weberová květen 04 Obsah Identifikační údaje... Lokalizace:... 4 Přírodní podmínky území a historický

Více

Obnova "Aleje filosofů"

Obnova Aleje filosofů Revitalizace zámeckého návrší v Litomyšli Obnova "Aleje filosofů" TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Inventarizace stromů a kvalitativní hodnocení... 3 1.1 Charakteristika území a rostoucích dřevin... 3 1.2 Metodika

Více

S M L O U V A O D Í L O č. 119-Jí-01/14

S M L O U V A O D Í L O č. 119-Jí-01/14 S M L O U V A O D Í L O č. 119-Jí-01/14 Lesy České republiky, s.p. IČO: 421 96 451 DIČ: CZ42196451 sídlem: Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68 zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec

Více

Zjištění objemu vytěženého stromového inventáře na základě veličin měřených na pařezu pro dřevinu SMRK

Zjištění objemu vytěženého stromového inventáře na základě veličin měřených na pařezu pro dřevinu SMRK Zjištění objemu vytěženého stromového inventáře na základě veličin měřených na pařezu pro dřevinu SMRK Metodika terénního měření a zpracování dat Copyright ÚHÚL Brandýs nad Labem, pobočka Plzeň prosinec

Více

Revitalizace stromů ve starém centrálním parku v Praze Dubči

Revitalizace stromů ve starém centrálním parku v Praze Dubči Revitalizace stromů ve starém centrálním parku v Praze Dubči Dokumentace k ukončení, převzetí a vyhodnocení akce realizovanou s finančním přispěním Hlavního města Prahy a M.Č. Dubeč Občanským sdružením

Více

PŘÍLOHA F.2 INVENTARIZACE A METODIKA INVENTARIZACE

PŘÍLOHA F.2 INVENTARIZACE A METODIKA INVENTARIZACE PŘÍLOHA F.2 INVENTARIZACE A METODIKA INVENTARIZACE Skopalíková x M. Kuncové x Čejkova Průměr Fyzio. Zdrav. objektu Taxon Výška Průměr kmene koruny stáří Vitalita stav Stabilita Poznámka 30 Betula pendula

Více

Dendrometrie pro účel oceňování dřevin rostoucích mimo les dle metodiky AOPK

Dendrometrie pro účel oceňování dřevin rostoucích mimo les dle metodiky AOPK Dendrometrie pro účel oceňování dřevin rostoucích mimo les dle metodiky AOPK Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Dendrometrie

Více

S M L O U V A O D Í L O

S M L O U V A O D Í L O S M L O U V A O D Í L O č. 119-Nov-08/13 Lesy České republiky, s.p. sídlem: Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68 IČO: 421 96 451 DIČ: CZ42196451 zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec

Více

Znalecký posudek - posouzení stavu 39 lip' v ul. Thákurova v Praze 6

Znalecký posudek - posouzení stavu 39 lip' v ul. Thákurova v Praze 6 Ing. Luboš Fendrych znalec se specializací na oceňování zeleně a škod Baarova 27 140 00 Praha 4 Technická správa komunikací hl.m. Prahy Štefánkova 23 Praha 5 Znalecký posudek - posouzení stavu 39 lip'

Více

Péče o KP/ zakládání KP v rámci PPK, POPFK. Mgr. Stanislav Mudra

Péče o KP/ zakládání KP v rámci PPK, POPFK. Mgr. Stanislav Mudra Péče o KP/ zakládání KP v rámci PPK, POPFK Mgr. Stanislav Mudra Operační program Životní prostředí Operační program Životní prostředí (OP ŽP) nabízí v období let 2007-2013 možnost realizace široké škály

Více

POSOUZENÍ STAVU VYBRANÝCH DŘEVIN V OBCI VRÁTKOV

POSOUZENÍ STAVU VYBRANÝCH DŘEVIN V OBCI VRÁTKOV POSOUZENÍ STAVU VYBRANÝCH DŘEVIN V OBCI VRÁTKOV 2014 Lokalita Vrátkov 17 282 01 Český Brod Zhotovitel Ing. Václav Bažant Ph.D. Přehvozdí 13 281 63 Kostelec nad Černými lesy Tel.: 724 50 30 E-mail: baza.baza@atlas.cz

Více

PLÁN PÉČE O STROMOVOU ZELEŇ

PLÁN PÉČE O STROMOVOU ZELEŇ OBEC ŽLUNICE PLÁN PÉČE O STROMOVOU ZELEŇ (2/205 2/2020) (INVENTARIZACE, ANALÝZA A PLÁN PÉČE) Zadavatel: Adresa: Obec Žlunice Obecní úřad Žlunice, Žlunice 38, 507 34 Žlunice IČO: 0027245 Emailová schránka:

Více

radní pro regeneraci sídliště a životní prostředí

radní pro regeneraci sídliště a životní prostředí DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM návrhy zeleně ke kácení při revitalizaci Letňanské lentilky Lokalita: ulice Jančova, Místecká, Krausova, Malkovského, Kuželova Praha 18 Letňany Objednatel: Úřad městské části Praha

Více

C.1 Tabulka inventarizace sadu

C.1 Tabulka inventarizace sadu C.1 Tabulka inventarizace sadu Souřadnice A8 SS TR 157 50 1649 A9 PS S 73 23 1650 NK A10 PS S 80 25 1651 A11 PS S 83 26 1652 NK A12 DS KV 52 17 1653 obvod hlavni větve 52cm, obvod u paty kmene 117 A13

Více

V E G E T AČNÍ ÚPRAVY A K T U A L I Z A C E 0 8 / 2 0 1 4

V E G E T AČNÍ ÚPRAVY A K T U A L I Z A C E 0 8 / 2 0 1 4 V E G E T AČNÍ ÚPRAVY A K T U A L I Z A C E 0 8 / 2 0 1 4 E D O K U M E N T A C E P R O P R O V E D E N Í S T A V B Y Investor : OBEC ŽANDOV, NÁMĚSTÍ ČP. 82 471 07 Akce : REVITALIZACE ALEJÍ NA POZEMCÍCH

Více

Základní škola Na Líše 936/16, Praha 4, Michle Dendrologický průzkum území. Táborská 350/32, Praha 4. Praha 4, k.ú. Michle

Základní škola Na Líše 936/16, Praha 4, Michle Dendrologický průzkum území. Táborská 350/32, Praha 4. Praha 4, k.ú. Michle Ing. MARCELA BITTNEROVÁ, Ph.D. Zahradní a krajinářská tvorba marcela.bittnerova@seznam.cz Veltruská 532/11 190 00 Praha 9 Základní škola Na Líše 936/16, Praha 4, Michle Dendrologický průzkum území INVESTOR

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č /14

ZNALECKÝ POSUDEK č /14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 197-2 037/14 Předmět : Znalecký posudek byl zpracován za účelem zhodnocení aktuálního stavu stromů, rostoucích v zámecké aleji v Pardubicích. Objednatel posudku : Statutární město Pardubice

Více

INFORMACE O 2. KOLE PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ

INFORMACE O 2. KOLE PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ INFORMACE O 2. KOLE PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ V Praze dne 12. ledna 2016 V první polovině května 2016 proběhne druhé kolo příjmu žádostí na projektová opatření Programu rozvoje venkova ČR na období 2014-2020. Pravidla

Více

Integrated System for Assessing Trees. Andrea Szórádová

Integrated System for Assessing Trees. Andrea Szórádová Integrated System for Assessing Trees Andrea Szórádová ISAT Efektivní správa dat z velkých populací stromů Provádění kontrol a aktualizací Možnost zohlednění disponibilních prostředků Postup Rozdělení

Více

Z dosavadní praxe vyplývají tyto poznatky:

Z dosavadní praxe vyplývají tyto poznatky: Komentář k právním ustanovením na úseku povolování kácení dřevin rostoucích mimo les xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx k 2 zákona 114/1992 Sb.: Ochrana dřevin

Více

Úloha odumřelého dřeva v lesních porostech

Úloha odumřelého dřeva v lesních porostech www.npsumava.cz Úloha odumřelého dřeva v lesních porostech Miroslav Černý, Aleš Kučera Správa NP a CHKO Šumava Význam odumřelého dřeva - obsah organické hmoty v lesní půdě - půdní vlhkost - členitost

Více

REGENERACE ZELENĚ NA ZÁMKU V BLUDOVĚ NÁDVOŘÍ A PANSKÁ ZAHRADA, ZÁMECKÝ PARK PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

REGENERACE ZELENĚ NA ZÁMKU V BLUDOVĚ NÁDVOŘÍ A PANSKÁ ZAHRADA, ZÁMECKÝ PARK PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ REGENERACE ZELENĚ NA ZÁMKU V BLUDOVĚ NÁDVOŘÍ A PANSKÁ ZAHRADA, ZÁMECKÝ PARK PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva C. Situace stavby D. Dokladová část

Více

Cena (bez DPH) OŠETŘENÍ STROMŮ 62 ks 185 587 Kč. DRCENÍ DŘEVNÍ HMOTY 20 m3 31 575 Kč. živý plot: CELKOVÉ REALIZAČNÍ NÁKLADY

Cena (bez DPH) OŠETŘENÍ STROMŮ 62 ks 185 587 Kč. DRCENÍ DŘEVNÍ HMOTY 20 m3 31 575 Kč. živý plot: CELKOVÉ REALIZAČNÍ NÁKLADY etapa I - ošetření a výsadba stromů ROZPOČET SOUHRNNÁ TABULKA počet j. Cena (bez DPH) OŠETŘENÍ STROMŮ 62 ks 185 587 Kč DRCENÍ DŘEVNÍ HMOTY 20 m3 31 575 Kč VÝSADBA DŘEVIN A ZALOŽENÍ TRAVNATÝCH PLOCH stromy:

Více

Oceňování soliterních stromů metodou AOPK ČR s důrazem na biologicky atraktivní prvky

Oceňování soliterních stromů metodou AOPK ČR s důrazem na biologicky atraktivní prvky Mendelova univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta Ústav nauky o dřevě Oceňování soliterních stromů metodou AOPK ČR s důrazem na biologicky atraktivní prvky Bakalářská práce Akademický rok 2011/2012

Více

Systémový přístup v pohledu na stromy

Systémový přístup v pohledu na stromy Systémový přístup v pohledu na stromy Petr Horáček Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Obsah Strana 3 1 Východiska 2 Současnost

Více

e /07 ZNALECKÝ POSUDEK

e /07 ZNALECKÝ POSUDEK ZNALECKÝ POSUDEK e. 64-615/07 Předmět: Znalecký posudek byl zpracován za účelem zhodnocení stavu stromů, rostoucích na obvodu parkově upravené plochy na I. Tfiákurova v Pra e 6 a návrhu jejich ošetření.

Více

NÁDRŽ KLÍČAVA VZTAH KVALITY VODY A INTENZITY VODÁRENSKÉHO VYUŽÍVÁNÍ

NÁDRŽ KLÍČAVA VZTAH KVALITY VODY A INTENZITY VODÁRENSKÉHO VYUŽÍVÁNÍ Citace Duras J.: Nádrž Klíčava vztah kvality a intenzity vodárenského využití. Sborník konference Pitná voda 2010, s. 271-276. W&ET Team, Č. Budějovice 2010. ISBN 978-80-254-6854-8 NÁDRŽ KLÍČAVA VZTAH

Více

Metodika 2. mapování veřejné zeleně v intravilánu města Liberce v rámci projektu BIDELIN

Metodika 2. mapování veřejné zeleně v intravilánu města Liberce v rámci projektu BIDELIN Metodika 2. mapování veřejné zeleně v intravilánu města Liberce v rámci projektu BIDELIN Liberec 2018 1 Základní členění Taxon Určuje se rod, druh, kultivar. Obvod kmene ve výšce 130 cm, pokud nebude umožněno,

Více

Posouzení zdravotního stavu a návrh péče o jilmy horské v obci Lazinov, k. ú. Lazinov.

Posouzení zdravotního stavu a návrh péče o jilmy horské v obci Lazinov, k. ú. Lazinov. " Znalecký posudek č. 142/2009 Posouzení zdravotního stavu a návrh péče o jilmy horské v obci Lazinov, k. ú. Lazinov. I Zpracoval: Doc. Ing. Luboš Úradníček, CSc. Křížkovského 31 60300 Brno Znalecký posudek

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 178-1 809/13

ZNALECKÝ POSUDEK č. 178-1 809/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 178-1 809/13 Předmět : Znalecký posudek byl zpracován za účelem zhodnocení aktuálního stavu vybraných stromů, rostoucích v Husových sadech ve Znojmě. Objednatel posudku : Město Znojmo

Více

Metodika posouzení stavu břehových porostů v intravilánech měst a obcí

Metodika posouzení stavu břehových porostů v intravilánech měst a obcí Metodika posouzení stavu břehových porostů v intravilánech měst a obcí (Pilotní projekt Orlice, Hradec Králové) Vypracovaly: Bc. Lucie Kovandová Ing. Ivana Franková Kontroloval: Ing. Karel Dohnal Schválil:

Více

stupeň ohrožení Silně ohrožený

stupeň ohrožení Silně ohrožený Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní památka Blatná Datum

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA REVITALIZACE PARKŮ, ZELENĚ A STROMOŘADÍ V BYSTŘICI NAD PERNŠTEJNEM 6. UL. KULTURNÍ

PRŮVODNÍ ZPRÁVA REVITALIZACE PARKŮ, ZELENĚ A STROMOŘADÍ V BYSTŘICI NAD PERNŠTEJNEM 6. UL. KULTURNÍ PRŮVODNÍ ZPRÁVA REVITALIZACE PARKŮ, ZELENĚ A STROMOŘADÍ V BYSTŘICI NAD PERNŠTEJNEM 6. UL. KULTURNÍ OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. SOUČASNÝ STAV... 4 Fotodokumentace současného

Více

SYSTÉMY LESNÍHO OBHOSPODAŘOVÁNÍ LUŽNÍHO LESA V CHKO LITOVELSKÉ POMORAVÍ NA PŘÍKLADU LESA V MAJETKU STÁTU

SYSTÉMY LESNÍHO OBHOSPODAŘOVÁNÍ LUŽNÍHO LESA V CHKO LITOVELSKÉ POMORAVÍ NA PŘÍKLADU LESA V MAJETKU STÁTU SYSTÉMY LESNÍHO OBHOSPODAŘOVÁNÍ LUŽNÍHO LESA V CHKO LITOVELSKÉ POMORAVÍ NA PŘÍKLADU LESA V MAJETKU STÁTU Jiří Eichler Abstrakt Příspěvek popisuje systémy lesnického hospodaření a obnovu lesa v lužních

Více

MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ZPOMALOVACÍ PRAHY TECHNICKÉ PODMÍNKY. Schváleno MD - OPK č.j... s účinností od

MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ZPOMALOVACÍ PRAHY TECHNICKÉ PODMÍNKY. Schváleno MD - OPK č.j... s účinností od TP 85 MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ZPOMALOVACÍ PRAHY TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD - OPK č.j.... s účinností od Nabytím účinnosti se ruší a nahrazují v celém rozsahu TP 85 Zpomalovací

Více

Revitalizace funkčních ploch a prvků zeleně Brandýs nad Labem I. Etapa - Založení vegetačních prvků "CENTRAL PARK"

Revitalizace funkčních ploch a prvků zeleně Brandýs nad Labem I. Etapa - Založení vegetačních prvků CENTRAL PARK Číslo stromu Taxon Obvod kmene v 1,3 m (cm) Průměr kmene stromu na řezné ploše (cm) Plocha koruny stromu(m2) Výška (m) Fyziologické stáří (1-6) Fyziologická vitalita (0-5) Zdravotní stav (0-5) Provozní

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2013 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška) Citace: 441/2013 Sb. Částka: 173/2013 Sb. Na straně (od-do):

Více

METODIKA k provádění nařízení vlády č. 147/2008 Sb.,

METODIKA k provádění nařízení vlády č. 147/2008 Sb., 2010 METODIKA k provádění nařízení vlády č. 147/2008 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření NATURA 2000 V LESÍCH, ve znění

Více

Aplikace 66 Inspekcí k zákazu činností jiným orgánem povolených či jinak aprobovaných :

Aplikace 66 Inspekcí k zákazu činností jiným orgánem povolených či jinak aprobovaných : Ustanovení 66 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Omezení a zákaz činnosti (včetně činnosti nezákonně či nedostatečně povolené) v praxi České inspekce životního prostředí Psáno jako argumentace

Více

Výzva č. 10/2015 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory

Výzva č. 10/2015 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory Výzva č. 10/2015 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí Ministerstvo životního prostředí (dále jen MŽP ) vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 441/2013 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 441/2013 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 441/2013 Sb. Vyhláška k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška) Ze dne 17.12.2013 Částka 173/2013 Účinnost od 01.01.2014 http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-441

Více

MODELOVÉ SROVNÁNÍ VÝNOSOVOSTI NÍZKÉHO A VYSOKÉHO DUBOVÉHO LESA

MODELOVÉ SROVNÁNÍ VÝNOSOVOSTI NÍZKÉHO A VYSOKÉHO DUBOVÉHO LESA MODELOVÉ SROVNÁNÍ VÝNOSOVOSTI NÍZKÉHO A VYSOKÉHO DUBOVÉHO LESA KNEIFL MICHAL, KADAVÝ JAN Ústav hospodářské úpravy lesa, Lesnická a dřevařská fakulta, MZLU v Brně, Zemědělská 3, 13 Brno, Česká republika

Více

HODNOCENÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU A PROVOZNÍ BEZPEČNOSTI STROMŮ

HODNOCENÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU A PROVOZNÍ BEZPEČNOSTI STROMŮ HODNOCENÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU A PROVOZNÍ BEZPEČNOSTI STROMŮ Luděk Praus Ústav nauky o dřevě, LDF MENDELU v Brně Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Více

PŘÍLOHA č. 14a) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. Výklad pravidel způsobilosti výdajů Prioritní osy 1 a 2

PŘÍLOHA č. 14a) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. Výklad pravidel způsobilosti výdajů Prioritní osy 1 a 2 PŘÍLOHA č. 14a) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI Výklad pravidel způsobilosti výdajů Prioritní osy 1 a 2 1. Způsobilé výdaje Způsobilé výdaje musí být vynaloženy na stanovený účel a v rámci období

Více

Upozornění na některá ustanovení zákona č. 500/2004 Sb. (dále jen správní řád ):

Upozornění na některá ustanovení zákona č. 500/2004 Sb. (dále jen správní řád ): Metodická pomůcka k povolování kácení dřevin rostoucích mimo les podle 8 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOPK ) a vyhlášky č. 189/2013 Sb., o

Více

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ KRAJINY. Vegetace, výsadba, údržba

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ KRAJINY. Vegetace, výsadba, údržba VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ KRAJINY Vegetace, výsadba, údržba Plánování výsadeb - literatura LITERATURA Metodické podklady pro navrhování a realizaci výsadbových opatření v rámci krajinotvorných programů, Příloha

Více

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 2597 ze dne 23.10.2015 k návrhu na vydání Nařízení, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 173 Rozeslána dne 31. prosince 2013 Cena Kč 332, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 173 Rozeslána dne 31. prosince 2013 Cena Kč 332, O B S A H : Ročník 2013 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 173 Rozeslána dne 31. prosince 2013 Cena Kč 332, O B S A H : 441. Vyhláška k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška) Strana 7422 Sbírka

Více

12/27 Peněžní prostředky určené na programy prevence před povodněmi

12/27 Peněžní prostředky určené na programy prevence před povodněmi Věstník NKÚ, kontrolní závěry 329 12/27 Peněžní prostředky určené na programy prevence před povodněmi Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen NKÚ

Více

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. www.mzp.cz OBSAH

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. www.mzp.cz OBSAH VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ www.mzp.cz OBSAH METODICKÉ POKYNY A DOKUMENTY Metodika managementu tlejícího dříví v lesích zvláště chráněných územ 1 Aktualizace metodického dokumentu k problematice

Více

REKONSTRUKCE DRENÁŽNÍCH PRVKŮ SYPANÝCH HRÁZÍ VD SLUŠOVICE A VD BOSKOVICE

REKONSTRUKCE DRENÁŽNÍCH PRVKŮ SYPANÝCH HRÁZÍ VD SLUŠOVICE A VD BOSKOVICE REKONSTRUKCE DRENÁŽNÍCH PRVKŮ SYPANÝCH HRÁZÍ VD SLUŠOVICE A VD BOSKOVICE 1. Úvod Petr Holomek Na sypaných přehradních hrázích je správně navržený a provedený drenážní systém jedním z nejdůležitějších prvků,

Více

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 528/2008/OZP/Fr Mgr. Fryš/564 602 504 3.1.2008

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 528/2008/OZP/Fr Mgr. Fryš/564 602 504 3.1.2008 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČIN A Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku : Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon

Více

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2012 V Praze dne 27. ledna 2012

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2012 V Praze dne 27. ledna 2012 z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů ISSN 1803-6082 (on line) Ročník: 2012 Číslo: 1 V Praze dne 27. ledna 2012 http: www.mfcr.cz http://www.denik.obce.cz OBSAH:

Více

Rozhodnutí Stavební povolení

Rozhodnutí Stavební povolení Ministerstvo dopravy Odbor silniční infrastruktury nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 PO BOX 9, 110 15 Praha 1 Č. j.: 359/2009-910-IPK/10 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Vyřizuje: Ing. Podhájecký tel.: 225 131 410 Rozhodnutí

Více

Kritéria pro hodnocení 1. výzvy k programu podpory OP PIK OZE (Kombinovaná výroba elektřiny a tepla z biomasy)

Kritéria pro hodnocení 1. výzvy k programu podpory OP PIK OZE (Kombinovaná výroba elektřiny a tepla z biomasy) OZE_Příloha č. 4b Kritéria pro hodnocení 1. výzvy k programu podpory OP PIK OZE (Kombinovaná výroba elektřiny a tepla z biomasy) Metodika bodování Kritéria pro hodnocení jsou rozdělena na pět základních

Více

VÝSADBA STROMŮ V MĚSTSKÉM PROSTŘEDÍ (kvalita školkařských výpěstků, kvalita provedených prací ve fázi zakládání a ve fázi rozvojové péče)

VÝSADBA STROMŮ V MĚSTSKÉM PROSTŘEDÍ (kvalita školkařských výpěstků, kvalita provedených prací ve fázi zakládání a ve fázi rozvojové péče) Seminář: Dřeviny mimo les III, EKOMONITOR, Hradec Králové, 2015 VÝSADBA STROMŮ V MĚSTSKÉM PROSTŘEDÍ (kvalita školkařských výpěstků, kvalita provedených prací ve fázi zakládání a ve fázi rozvojové péče)

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 22. 10. 2013 Č. j.: 76715/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 124 Rozeslána dne 18. prosince 2014 Cena Kč 83, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 124 Rozeslána dne 18. prosince 2014 Cena Kč 83, O B S A H : Ročník 2014 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 124 Rozeslána dne 18. prosince 2014 Cena Kč 83, O B S A H : 307. Nařízení vlády o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Posouzení zdravotního stavu stromů Prunus serrulata ve vybraných ulicích města Mostu

Posouzení zdravotního stavu stromů Prunus serrulata ve vybraných ulicích města Mostu ARBOREA Rakovník s.r.o. Dukelských hrdinů 66, 69 0 Rakovník Tel.: 5 56, Fax: 55 60 E-mail: zapal@arborea.cz, www.arborea.cz IČO: 4754084, DIČ: CZ4754084 P. Formánek, Magistrát města Mostu Posouzení zdravotního

Více

Metodický pokyn. Ministerstva pro místní rozvoj

Metodický pokyn. Ministerstva pro místní rozvoj Metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj k zákonu č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty,

Více

I. Morfologie toku s ohledem na bilanci transportu plavenin a splavenin

I. Morfologie toku s ohledem na bilanci transportu plavenin a splavenin I. Morfologie toku s ohledem na bilanci transportu plavenin a splavenin I.1. Tvar koryta a jeho vývoj Klima, tvar krajiny, vegetace a geologie povodí určují morfologii vodního toku (neovlivněného antropologickou

Více

Je-li rostlinné společenstvo tvořeno pouze jedinci jedné populace, mluvíme o monocenóze nebo také o čistém prostoru.

Je-li rostlinné společenstvo tvořeno pouze jedinci jedné populace, mluvíme o monocenóze nebo také o čistém prostoru. EKOLOGIE SPOLEČENSTVA (SYNEKOLOGIE) Rostlinné společenstvo (fytocenózu) můžeme definovat jako soubor jedinců a populací rostlin rostoucích společně na určitém stanovišti, které jsou ovlivňovány svým prostředím,

Více

PPV, PKP Vliv vegetace na funkci, stabilitu a bezpečnost hráze - studie, rok zpracování 2014-2015

PPV, PKP Vliv vegetace na funkci, stabilitu a bezpečnost hráze - studie, rok zpracování 2014-2015 PPV, PKP Vliv vegetace na funkci, stabilitu a bezpečnost hráze - studie, rok zpracování 2014-2015 Základní identifikační údaje o projektu Název akce: PPV, PKP Vliv vegetace na funkci, stabilitu a bezpečnost

Více

VYHLÁŠKA o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského rozhlasového vysílání šířeného ve vybraných kmitočtových pásmech Vymezení pojmů

VYHLÁŠKA o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského rozhlasového vysílání šířeného ve vybraných kmitočtových pásmech Vymezení pojmů Strana 164 Sbírka zákonů č.22 / 2011 22 VYHLÁŠKA ze dne 27. ledna 2011 o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského rozhlasového vysílání šířeného ve vybraných kmitočtových pásmech Český telekomunikační

Více

Náhrada zdrojové bilance Jablunkovska sanace stávajícího mostu přes řeku Olši DPS. Přílohy: Informace o dotčené parcele

Náhrada zdrojové bilance Jablunkovska sanace stávajícího mostu přes řeku Olši DPS. Přílohy: Informace o dotčené parcele 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY... 2 2. ÚVOD... 3 3. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 4 4. VLIV SANACE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ... 5 5. BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY A OPATŘENÍ... 7 6. ZÁVĚR... 9 Přílohy: Informace o dotčené parcele

Více

1.část. lokalita č.1: Autobusové nádraží - lokalita č.56: Raisova

1.část. lokalita č.1: Autobusové nádraží - lokalita č.56: Raisova .část lokalita č.: Autobusové nádraží - lokalita č.56: Raisova Projekt péče o stromy na území města Svitavy byl zpracován na objednávku města Svitavy v rámci inventarizace ploch veřejně přístupné zeleně.

Více

MODERNÍ DOPLŇKY V PAMÁTKÁCH ZAHRADNÍ A KRAJINÁŘSKÉ ARCHITEKTURY. Lednice 2013

MODERNÍ DOPLŇKY V PAMÁTKÁCH ZAHRADNÍ A KRAJINÁŘSKÉ ARCHITEKTURY. Lednice 2013 Mendelova univerzita v Brně Zahradnická fakulta MODERNÍ DOPLŇKY V PAMÁTKÁCH ZAHRADNÍ A KRAJINÁŘSKÉ ARCHITEKTURY Lednice 2013 Vedoucí diplomové práce doc. Ing. MILOŠ PEJCHAL, CSc. Vypracovala Bc. HELENA

Více

Připomínky k materiálu Asociace urbanismu a územního plánování

Připomínky k materiálu Asociace urbanismu a územního plánování ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE Připomínky k materiálu Asociace urbanismu a územního plánování Urbanistická koncepce a kompozice v územním plánu Doporučený obsah textové části územního plánu a způsob vyjádření

Více

Les provází člověka od počátku dějin, pouze v tomto období však byl přírodním výtvorem. S proměnou člověka v zemědělce docházelo k masivnímu kácení a

Les provází člověka od počátku dějin, pouze v tomto období však byl přírodním výtvorem. S proměnou člověka v zemědělce docházelo k masivnímu kácení a I. Les provází člověka od počátku dějin, pouze v tomto období však byl přírodním výtvorem. S proměnou člověka v zemědělce docházelo k masivnímu kácení a žďáření (vypalování) lesů, na jejichž místě byla

Více

04/03 Prostředky státního rozpočtu určené na výstavbu a obnovu staveb a budov Západočeské univerzity v Plzni a Ostravské univerzity v Ostravě

04/03 Prostředky státního rozpočtu určené na výstavbu a obnovu staveb a budov Západočeské univerzity v Plzni a Ostravské univerzity v Ostravě Částka 4 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2004 Strana 374 04/03 Prostředky státního rozpočtu určené na výstavbu a obnovu staveb a budov Západočeské univerzity v Plzni a Ostravské univerzity v Ostravě

Více

AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČESKÉ REPUBLIKY. Jaroslav Kolařík a kolektiv. metodika AOPK ČR

AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČESKÉ REPUBLIKY. Jaroslav Kolařík a kolektiv. metodika AOPK ČR AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČESKÉ REPUBLIKY Jaroslav Kolařík a kolektiv OceŇování dřevin rostoucích mimo les Jaroslav Kolařík a kolektiv OceŇování dřevin rostoucích mimo les metodika AOPK ČR praha

Více

ZS (1- Hibernica jalovec obecný 4 2 zcela vylomený a ohnutý na stranu PĚ 0 0 1 vysazený v těsné blízkosti budovy, kompozičně

ZS (1- Hibernica jalovec obecný 4 2 zcela vylomený a ohnutý na stranu PĚ 0 0 1 vysazený v těsné blízkosti budovy, kompozičně Název: Revitalizace zámeckého parku v Liblíně - část 1 Investor: Domov sociálních služeb Liblín, p.o. Popis: Kácení řevin - 1.etapa Zpracovatel: Florstyl s.r.o. Datum: květen 2011 Kácení p.č. typ latinský

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. D. Kvasničková a kol.: Ekologický přírodopis pro 7. ročník ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií, 1. a 2.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. D. Kvasničková a kol.: Ekologický přírodopis pro 7. ročník ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií, 1. a 2. Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Přírodopis 3. období 7. ročník D. Kvasničková a kol.: Ekologický přírodopis pro 7. ročník ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií, 1. a 2. část Očekávané

Více

PL A TNÉ ZNĚ NÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON) HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

PL A TNÉ ZNĚ NÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON) HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ V. PL A TNÉ ZNĚ NÍ zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, s v y z n ačením navrhovaných změn: ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON) HLAVA

Více

Odbor územního plánování Spisová značka: SZ_050097/2015/KUSK. a regionálního rozvoje Vyřizuje: Ing. Daniela Zemanová/ l. 345

Odbor územního plánování Spisová značka: SZ_050097/2015/KUSK. a regionálního rozvoje Vyřizuje: Ing. Daniela Zemanová/ l. 345 Praha: 25. 5. 2015 Městský úřad v Říčanech Číslo jednací: 050097/2015/KUSK Odbor územního plánování Spisová značka: SZ_050097/2015/KUSK a regionálního rozvoje Vyřizuje: Ing. Daniela Zemanová/ l. 345 Masarykovo

Více

Pracovní verze. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2014. o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů

Pracovní verze. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2014. o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů Pracovní verze NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2014 o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů Vláda nařizuje podle 3a odst. 4 a odst. 5 písm. f), 3i, 3l a 3m zákona č. 252/1997 Sb.,

Více

Obec: VŠELIBICE. Základní údaje o obci Počet obyvatel: 536 (k 31. 12. 2013) Rozloha k.ú: 18,44 km 2, tj. 1 844 ha

Obec: VŠELIBICE. Základní údaje o obci Počet obyvatel: 536 (k 31. 12. 2013) Rozloha k.ú: 18,44 km 2, tj. 1 844 ha Pořadové číslo pro potřeby ÚAP: 27 Obec: VŠELIBICE Kód obce 564532 Základní údaje o obci Počet obyvatel: 536 (k 31. 12. 2013) Rozloha k.ú: 18,44 km 2, tj. 1 844 ha Základní ekonomické údaje Míra nezaměstnanosti:

Více

1,0 m při obnově a s použitím technických opatření

1,0 m při obnově a s použitím technických opatření Specifické hodnoty Příloha č. 1 k nařízení č. 11/2014 Sb. hl. m. Prahy 1. Stromy a inženýrské sítě K ustanovení 16 odst. 5; 19 odst. 3 a 5 Výsadbová plocha Pro strom musí být zajištěna minimální výsadbová

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 20. června 2012 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 27624/2012 KUSP 27624/2012 ŽPZE-MJ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 20. června 2012 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 27624/2012 KUSP 27624/2012 ŽPZE-MJ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 20. června 2012 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 27624/2012 KUSP

Více

Seminář pro žadatele a příjemce z OP Rybářství 2014-2020. České Budějovice, Brno, Praha 10.,11. a 15. září 2015

Seminář pro žadatele a příjemce z OP Rybářství 2014-2020. České Budějovice, Brno, Praha 10.,11. a 15. září 2015 Seminář pro žadatele a příjemce z OP Rybářství 2014-2020 České Budějovice, Brno, Praha 10.,11. a 15. září 2015 Ministerstvo zemědělství Řídící orgán Operačního programu Rybářství Vás vítá na odborném semináři

Více

SYLABUS PŘEDNÁŠKY 6a Z INŽENÝRSKÉ GEODÉZIE (Polohové vytyčovací sítě) 4. ročník bakalářského studia studijní program G studijní obor G

SYLABUS PŘEDNÁŠKY 6a Z INŽENÝRSKÉ GEODÉZIE (Polohové vytyčovací sítě) 4. ročník bakalářského studia studijní program G studijní obor G SYLABUS PŘEDNÁŠKY 6a Z INŽENÝRSKÉ GEODÉZIE (Polohové vytyčovací sítě) 4. ročník bakalářského studia studijní program G studijní obor G říjen 2014 1 7. POLOHOVÉ VYTYČOVACÍ SÍTĚ Vytyčení je součástí realizace

Více