POSOUZENÍ PROVOZNÍ BEZPEČNOSTI STROMŮ A

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POSOUZENÍ PROVOZNÍ BEZPEČNOSTI STROMŮ A"

Transkript

1 POSOUZENÍ PROVOZNÍ BEZPEČNOSTI STROMŮ A NÁVRH OŠETŘENÍ ZADAVATEL: Obec Uhřice ZHOTOVITEL: Ing. Tomáš Minx, PhD. Suchý 93, Boskovice Telefon: Číslo projektu: 4_2009-Uhřice Lokalita: Obec Uhřice Datum vypracování:

2 1. Úvod Zadavatelem analýzy je Obecní úřad Uhřice, zastoupený panem starostou Karlem Riesnerem. Předem analýzy je posouzení zdravotního stavu a provozní bezpečnosti třinácti stromů rostoucích na pozemcích ve vlastnictví obce. Na základě zjištěných skutečností bude navrženo vhodné ošetření pro zlepšení stavu stromů a zvýšení provozní bezpečnosti v jejich okolí. 2. Metodika analýzy zdravotního stavu a provozní bezpečnosti stromů Zdravotní stav stromů byl posuzován dle vnějších symptomů výskytu poškození koruny, kmene, báze a povrchových kořenů. Závažnost a rozsah vyskytujících se defektů byl posuzován ve vztahu k biometrickým parametrům každého stromu. U všech stromů byly posuzovány následující parametry: Obvod kmene byl měřen ve výšce 1,3 m s přesností na 1 cm. stromu byla měřena pomocí výškoměru s přesností na 0,5 m. Stejným způsobem byla zjišťována i výška nasazení koruny. Fyziologické stadium představuje zařazení stromu do kategorie podle vývojového stadia jedince: 1 výsadba (nálet) ve stadiu aklimatizace 2 aklimatizovaná výsadba (nálet), jedinec v období dynamického růstu 3 mladý strom dorůstající rozměrů dospělého jedinec 4 dospělý strom, projevuje se stagnace růstu 5 starý jedinec, ústup koruny Perspektiva představuje odhad délky ponechání stromu na stanovišti na základě hodnocení jeho zdravotního stavu a vitality: a dlouhodobě perspektivní strom (nad 10 let) b krátkodobě perspektivní strom (do 10 let) c neperspektivní Statická stabilita je odhadem možného ohrožení provozní bezpečnosti jedincem na základě pozorovatelných defektů větvení, infikace kmene, výskytu dutin či trhlin v kmenové i korunové části, případně v důsledku viditelného (nebo známého) narušení kořenového systému. Hodnotí se především odolnost proti zlomu, v oblasti odolnosti proti vyvrácení pouze vizuálně patrné symptomy: 2

3 0 bez zjištěných symptomů narušení statických poměrů 1 mírné narušení statických poměrů 2 výraznější narušení stability stromu (nutná kontrola, případně provedení opatření) 3 riziko pádu kosterních větví, rozsáhlý defekt (pokud není možná sanace defektu, nutné odstranění stromu) 4 havarijní stav, rozpadající se koruna či kmen Zdravotní stav je charakteristikou definující mechanické poškození jedince. Hlavním významem této charakteristiky je vyjádření provozní bezpečnosti stromu: 0 zdravotní stav výborný 1 zdravotní stav dobrý 2 zdravotní stav zhoršený 3 zdravotní stav výrazně zhoršený 4 zdravotní stav silně narušený 5 havarijní jedinec V případě výskytu defektu kmene nebo větví na posuzovaných stromech bylo navrženo adekvátní ošetření včetně technologie realizace. Podle závažnosti nalezeného defektu ve vztahu k provozní bezpečnosti stromu byl stanoven stupeň naléhavosti provedení navrženého opatření. Návrh možných technologií ošetření a jejich označení: 0 pokácení stromu a přímé kácení bez použití výškové techniky 0a b rizikové kácení s použitím výškové techniky..0b 1 zakládací řez a založení koruny stromu (špičáky) 1a b srovnávací řez b c výchovný řez (mladé stromy)...1c 2 udržovací řez a zdravotní řez a b bezpečnostní řez....2b c redukční řez 1 redukční řez vlastní 2c1 2 redukční řez prosvětlovací.2c2 3 redukční řez symetrizační c3 3

4 4 redukční řez stabilizační....2c4 5 redukční řez sesazovací.2c5 3 speciální řezy a hlavový řez.3a b řez na čípek....3b c rekonstrukční řez....3c d přírodě blízký řez...3d A založení vazby 1 založení jednoduché nedestruktivní vazby A1 2 založení vícenásobné nedestruktivní vazby...a2 B revize stávající vazby (vazeb)..b Stupně naléhavosti realizace zásahu: 2 akutní zásah hrozí riziko z prodlení; realizace nejlépe ihned 1 střední naléhavost realizovat ve druhé etapě prací (cca do 3 5 let) 0 malá naléhavost realizovat ve třetí etapě prací (cca 5 10 let) 3. Zdravotní stav stromů, provozní bezpečnost a návrh ošetření Strom č. 1 Tilia cordata lípa srdčitá nasazení koruny 113 cm 10,6 m 2,2 m 8 m 1 cm Jedná se o mladý strom rostoucí poblíž silnice na severním okraji obce. Odhadovaný věk je asi 20 let. Koruna stromu je široce kuželovitá s pravidelným větvením. Je tvořena dvěma kmeny s úžlabím ve výšce 2,5 metru nad zemí. V koruně se vyskytuje větší množství suchých větví malých dimenzí. Východní strana koruny zasahuje do průjezdného profilu přilehlé komunikace. 4

5 Kmen je bez závažného poškození. Vyskytují se na něm pouze staré řezné rány, které jsou zavalené a dobře zahojené. Báze kmene je boulovitá a obrůstá výmladky. Vitalita stromu je pouze mírně snížená. U stromu nebyly zjištěny příznaky narušení statických poměrů. Zdravotní stav stromu je výborný. Strom má dlouhodobou perspektivu pro ponechání na stanovišti. Vzhledem ke stavu stromu se doporučuje provedení zdravotního řezu v celém profilu koruny. Cílem je úprava poměrů větvení tak, aby dávalo předpoklad stabilní koruny v době dospělosti. Součástí tohoto ošetření by měla být i úprava podjezdné výšky koruny nad silnicí. Navržené opatření je středně naléhavé. Strom č. 2 Tilia platyphyllos lípa velkolistá nasazení koruny 143 cm 12,1 m 2,4 m 10,5 m 1 cm Jedná se o mladého jedince v období dynamického růstu. Odhadovaný věk je asi let. Strom roste opět v blízkosti frekventované silnice. Koruna tohoto stromu má kulovitý tvar. Je tvořena několika šikmo vystoupavými kodominantními výhony. Východní část koruny zasahuje do průjezdného profilu blízké silnice. V koruně se vyskytují pouze drobné defekty menší suché větve a chybná větvení. Kmen je průběžný pouze do výšky 2 m, kde se větví. Nevykazuje známky žádného závažného poškození, pouze na jižní straně se nachází několik menších boulí. Báze kmene je rovněž bez poškození. Vitalita stromu je mírně snížená. Stabilita není zatím nijak narušená. Zdravotní stav stromu je výborný a strom má dlouhodobou perspektivu pro ponechání na stanovišti. Doporučuje se provedení zdravotního řezu, kombinovaného s mírnou obvodovou redukcí. Cílem je upravit tvar koruny tak, aby nezasahovala do průjezdného profilu vozovky a zlepšily se její statické poměry. 5

6 Navržené opatření je středně naléhavé. Strom č. 3 Tilia platyphyllos lípa velkolistá nasazení koruny 88 cm 9,5 m 0,7 m 6 m 0,5 cm Mladý jedinec rostoucí poblíž dřevěného kříže na severním okraji obce. Odhadovaný věk tohoto stromu je do 20 let. Koruna stromu má pravidelný kuželovitý tvar. Spodní větve jsou převislé téměř k zemi. Koruna je ze severní strany (od kříže) částečně redukovaná ořezem. Větvení je husté, bez závažných defektů, pouze místy se vyskytuje kontaktní křížení. Kmen je průběžný a rovný. Na severní straně se nacházejí staré řezné rány, které jsou převážně zahojené. Báze kmene je na východní straně poškozena křovinořezem při sečení trávy. Vitalita stromu je výborná. Nebyly zjištěny symptomy narušení stability. Zdravotní stav je výborný. Strom je vzhledem ke svému stáří dlouhodobě perspektivní. V budoucnu se doporučuje provedení kombinovaného zdravotního a srovnávacího řezu. Cílem je udržet pravidelnost větvení a zamezit rozvoji defektů. Navržené opatření je zatím málo naléhavé. Strom č. 4 Tilia platyphyllos lípa velkolistá nasazení koruny 119 cm 12,6 m 1,4 m 8 m 1 cm 6

7 Mladý strom rostoucí na severním okraji obce poblíž dřevěného kříže. Odhadovaný věk stromu je asi 20 let. Koruna má pravidelný srdčitý tvar. Větvení je husté a jemné. V koruně se vyskytují pouze drobné nezávažné defekty. Kmen stromu je průběžný a rovný. Nejsou přítomny známky závažného poškození. Báze kmene je taktéž bez poškození. Strom má výbornou vitalitu, stabilitu i zdravotní stav. Vzhledem k věku se jedná o dlouhodobě perspektivního jedince. Doporučuje se pouze mírný výchovný řez koncipovaný především jako řez zdravotní. V budoucnu bude nutné korunu upravit tak, aby nedocházelo k jejímu kontaktu s objektem kříže, což lze provést pomocí redukčního řezu některých větví. Navržené opatření není naléhavé. Strom č. 5 Tilia platyphyllos lípa velkolistá nasazení koruny 285 cm 20 m 2 m 15 m 1,5 cm Jedná se o dospělého jedince rostoucího poblíž budovy školy. Odhadovaný věk se pohybuje kolem 120 let. Koruna stromu je široce oválná, tvořená dvěma hlavními kmeny s úžlabím ve výšce 3,6 m. V koruně se místy vyskytují suché větve, kontaktní křížení a větve mechanicky poškozené. Západní část koruny zasahuje do prostoru el. vedení. Místy jsou patrné otevřené dutiny v kosterních větvích. Úžlabí mezi kmeny je široké a vyskytují se v něm drobné trhliny. Na severní straně kmene je podélná prohlubeň, pravděpodobně důsledek starého poškození. V ní je vyvinuta trhlina, která částečně zavaluje, ale je stále aktivní. Na jižní straně se nachází boule bez patrných známek hniloby. Báze kmene obrůstá výmladky. Uvnitř kmene lze předpokládat rozsáhlou uzavřenou dutinu. 7

8 Vitalita stromu je mírně snížená, což lze odůvodnit stářím stromu. Stabilita je mírně narušená. Zdravotní stav je dobrý. Strom je dlouhodobě perspektivní, ovšem s podmínkou provedení ošetření. Doporučuje se provedení zdravotního řezu v celém profilu koruny s cílem odstranit poškozené a nestabilní větve. Dále se doporučuje provedení obvodového redukčního řezu koruny, který by měl napomoci zlepšit statické poměry. Pro zajištění obou kmenů proti rozlomení se navrhuje instalace jednoduché dynamické vazby. Navržená opatření jsou naléhavá. Strom č. 6 Tilia cordata lípa srdčitá nasazení koruny 204 cm 19,3 m 2,7 m 15 m 1 cm Jedná se o dospělý strom, který roste v malém parčíku uvnitř obce. Věk stromu byl odhadnut přibližně na 70 let. Koruna tohoto stromu je tvořena 2 hlavními kmeny, které se dále větví na další kosterní větve. Úžlabí je nasazeno ve výšce 3 metry. V úžlabí se nacházejí dvě větší otevřené dutiny. Navíc na jeho jižní straně je patrná aktivní trhlina. V koruně se místy vyskytují suché větve. Časté je rovněž kontaktní křížení větví a dále větve mechanicky poškozené nebo deformované. Na bázi kmene se na severní straně nachází staré poranění odření, které se postupně hojí. Dle příznaků lze usuzovat na přítomnost uzavřené podélné dutiny v celém kmeni, resp. kmenech. Vitalita stromu je mírně snížená. To je pravděpodobně způsobeno tím, že pod severní polovinou koruny vede asfaltová komunikace, která zabraňuje pronikání vzduchu a vláhy k příslušné části kořenového systému. Stabilita stromu je poněkud významněji narušena především díky přítomnosti otevřených dutin v primárním větvení. Zdravotní stav je mírně zhoršený. Strom je dlouhodobě perspektivní, ovšem s podmínkou včasného ošetření. 8

9 Navrhuje se ošetření stromu kombinací zdravotního a obvodového redukčního řezu. Předpokládá se zmenšení obvodu koruny o přibližně 1,5 metru, včetně snížení vrcholové části. Dále se doporučuje instalace jednoduché dynamické vazby, která zajistí korunu proti rozlomení v případě extrémní mechanické zátěže způsobené například větrem. Navržené opatření je naléhavé. Strom č. 7 Tilia cordata lípa srdčitá nasazení koruny 127 cm 15,1 m 2,4 m 7 m 0,5 cm Mladý strom v období dynamického růstu rostoucí v malém parčíku uvnitř obce. Odhadovaný věk je asi 30 let. Koruna stromu je úzká a má oválný tvar. Větvení je jemné a poměrně pravidelné. V důsledku absence výchovného řezu po výsadbě je koruna tvořena 3 kmeny, které vzájemně vytvářejí tlakové vidlice. Jinak se v koruně vyskytují pouze drobné defekty. Kmen je bez závažného poškození stejně jako jeho báze. Vitalita stromu je výborná. Stabilita je zatím pouze mírně narušená přítomností málo pevných tlakových vidlic. V budoucnu lze ovšem očekávat její zhoršení. Zdravotní stav stromu je výborný. Strom je dlouhodobě perspektivní, ovšem z hlediska stability koruny do budoucna značně problematický. Navrhuje se provedení mírného zdravotního řezu. V budoucnu (v době dospělosti) bude nutné zajistit kmeny tvořící korunu dynamickými vazbami, aby nedošlo k jejich rozlomení. Navržené opatření není naléhavé. Strom č. 8 Tilia cordata lípa srdčitá 266 cm 9

10 nasazení koruny 16,7 m 2,7 m 17 m 1,5 cm Dospělý mohutný strom rostoucí v malém parčíku uprostřed obce. Věk stromu je odhadnut přibližně na 100 let. Koruna tohoto stromu je široká a výrazně kulovitá, tvořená mohutnými kosterními větvemi. V koruně se vyskytuje velké množství defektů. Nápadné jsou odumřelé větve značných dimenzí, z nichž některé jsou již odlomené a visí v koruně. Úžlabí se nachází ve výšce 3,3 m a je poměrně úzké. Kmen je pouze částečně průběžný. Na jeho východní a západní straně jsou vytvořeny podélné trhliny, které jsou jen částečně zahojené. Na stromě se vyskytují staré řezné rány, které jsou jen částečně zahojené ( věšáky ). Báze kmene je bez známek většího poškození. Vitalita stromu je zhoršená, koruna začíná prosychat, což lze přičítat poměrně vysokému věku. Stabilita je významněji narušená. Hrozí pád odumřelých kosterních větví. Zdravotní stav je možno hodnotit jako zhoršený. Navrhuje se provedení obvodové redukce s cílem zlepšit stabilitu kosterních větví a tím celé koruny. Dále je nutné provést zdravotní řez v celém profilu koruny. Pro zajištění koruny proti rozlomení se doporučuje její zajištění nejlépe dvojnásobnou dynamickou vazbou. Navržená opatření jsou naléhavá. Strom č. 9 Tilia platyphyllos lípa velkolistá nasazení koruny 161 cm 19,1 m 2,9 m 7 m 0,5 cm Jedná se o dospívající strom rostoucí na travnaté ploše poblíž místní komunikace uvnitř obce. Odhadovaný věk jedince je asi 30 let. 10

11 Koruna tohoto stromu je úzká, oválného tvaru. Je tvořena šikmo vzhůru vystoupavými větvemi. Úžlabí je nasazeno ve výšce 2,8 metru a je tvořeno tlakovou vidlicí. Jižní strana koruny je v důsledku konkurence se sousední vrbou silně redukovaná. Na kmeni se nachází pouze několik odřených míst malého rozsahu, která se postupně hojí. Stejná poranění se vyskytují i na bázi kmene. Závažné poškození kmene nebo báze není zřejmé. Vitalita stromu je mírně snížená, především z důvodu konkurence. Stabilita je mírně narušená přítomností tlakové vidlice. Do budoucna, se zvětšujícími se rozměry koruny, bude tento defekt nabývat na významu. Zdravotní stav stromu je dobrý. Strom je dlouhodobě perspektivní pro ponechání na stanovišti. (V budoucnu nutno řešit statické poměry.) Doporučuje se provedení zdravotního řezu. V budoucnu bude nutné stabilizovat korunu pomocí stabilizačního řezu a instalace dynamické vazby. Navržené opatření je středně naléhavé. Strom č. 10 Salix alba vrba bílá nasazení koruny 263 cm 23,7 m 2,9 m 15 m 2,5 cm Dospělý jedinec s rozložitou korunou rostoucí v travnaté ploše poblíž místní komunikace uvnitř obce. Odhadovaný věk je přibližně 70 let. Koruna má kulovitý až široce oválný tvar s výraznou excentricitou západním směrem, která je způsobena dvěma mohutnými kosterními větvemi. V koruně se vyskytuje množství drobných odumřelých větví, většinou kmenových výmladků. Západní část koruny zasahuje do prostoru elektrického vedení. Kmen stromu je průběžný, několikrát prohnutý a má mírný náklon o velikosti 5 západním směrem. Vyskytují se na něm staré řezné rány, převážně dobře zahojené. Na bázi se nacházejí jen drobná poranění způsobená v minulosti a dnes již převážně zahojená. 11

12 Vitalita stromu je mírně snížená. Stabilita je významněji narušená především díky mohutným kosterním větvím na západní straně koruny. Zdravotní stav je dobrý. Strom je dlouhodobě perspektivní. Doporučuje se redukční řez především v západní části koruny s cílem úpravy jejího těžiště. Dále by měl být proveden zdravotní řez. Předpokládá se instalace jednoduché dynamické vazby na nejdelší kosterní větev vedoucí nad elektrické vedení. Navržené opatření je naléhavé. Strom č. 11 Tilia cordata lípa srdčitá nasazení koruny 214 cm 20 m 2,2 m 12 m 1 cm Dospělý jedinec s projevující se stagnací růstu, který roste na travnaté ploše u místní komunikace uvnitř obce. Odhadnutý věk je asi 60 let. Koruna stromu je oválná a poměrně úzká, vrcholová část metlovitá. V koruně se vyskytuje velké množství mechanicky poškozených větví. Kmen se ve výšce 8 metrů větví na 2 kmeny. V úžlabí není ze země patrný žádný defekt. Na kmeni se nacházejí staré řezné rány s otevřenými dutinami, zejména na jeho východní straně. Na východní straně je otevřená dutina o velikosti 25 x 10 cm s měkkou hnilobou. Dutina postupně zavaluje. Vitalita stromu je zhoršená a koruna silně prosychá. Dá se předpokládat, že je to způsobeno poškozením báze a kořenového systému, pravděpodobně při výkopových pracích v minulosti. Stabilita je významněji narušená. Zdravotní stav je zhoršený. Strom je zatím krátkodobě perspektivní. Doporučuje se provedení zdravotního řezu v kombinaci se stabilizačním řezem. Předpokládá se snížení celkové výšky stromu na 18 m. Toto opatření je vhodné doplnit i 12

13 obvodovou redukcí koruny. Navržené opatření je naléhavé. Do budoucna je nutné sledovat vývoj statických poměrů stromu. Strom č. 12 Tilia cordata lípa srdčitá nasazení koruny 204 cm 17,1 m 2,3 m 13 m 1 cm Jedná se o relativně mladý strom rostoucí u kapličky v centrální části obce. Odhadnutý věk je přibližně 50 let. Koruna stromu má vejčitý tvar. Je tvořena dvěma kmeny. Na východní straně zasahuje do telefonního vedení, na západní straně vrůstá do průjezdného profilu silně frekventované veřejné komunikace. V koruně se nachází větší množství mechanicky poškozených větví, dále větve suché a místy visí větve odlomené. Často se vyskytuje také kontaktní křížení větví nižších řádů. Úžlabí je nasazeno ve výšce 2,5 m a je tvořeno tlakovou vidlicí se zarůstající kůrou. Na východní straně je pod vidlicí patrná částečně zahojená trhlina. Severní kmen je dominantní a má relativně přímý růst. Jižní kmen je deformovaný, vidličnatě větvený. Báze kmene je bez výrazného poškození. Vitalita stromu je jen mírně snížená. Stabilita je narušená přítomností tlakové vidlice a množstvím mechanicky poškozených větví, které se mohou časem odlomit. Zdravotní stav je dobrý. Strom je dlouhodobě perspektivní za předpokladu provedení kvalitního ošetření. Doporučuje se provedení zdravotního řezu v celém profilu koruny. Dále nutné upravit podjezdnou výšku koruny na západní straně stromu a zkrátit větve zasahující do vedení. Nutné je rovněž odlehčení jižního kmene pomocí obvodové redukce. V budoucnu bude pravděpodobně nutné korunu zajistit proti rozlomení instalací dynamické vazby. Navržené opatření je středně naléhavé. Strom č. 13 Tilia cordata lípa srdčitá 13

14 nasazení koruny 132 cm 13,9 m 1,9 m 9 m 1 cm Jedná se o relativně mladého jedince rostoucího na jižní straně kapličky v centru obce. Odhadnutý věk je asi 40 let. Koruna tohoto stromu je nepravidelná, kulovitá. Spodní větve jsou převislé. Vrcholová část je metlovitá s prýty bez výrazné dominance. Místy se v koruně vyskytují větve mechanicky poškozené prasklé, nalomené. Dále je patrné kontaktní křížení větví nižších řádů v hustých částech koruny. Západní strana zasahuje do průjezdného profilu komunikace. Kmen stromu je poměrně rovný a přímý, ve vrcholové části se několikrát vidličnatě větví. Na spodní části kmene, asi do výšky 3 m, jsou zřetelné zahojené řezné rány. Báze kmene je bez poškození. Vitalita stromu je výborná. Stabilita je jen mírně narušená kvůli prasklým větvím. Zdravotní stav stromu je výborný. Strom je dlouhodobě perspektivní. Doporučuje se provedení zdravotního řezu v celém profilu koruny. Součástí ošetření by měla být také úprava vidličnatých větvení v koruně s cílem podpořit růst terminálního prýtu. V západní části koruny musí být provedena úprava podjezdné výšky. 4. Závěr Množství a druh navržených opatření vyplývají z aktuálního stavu posuzovaných stromů v obci, který je především výsledkem jejich fyziologického věku, množství a intenzity poškození a také realizovaného ošetření v minulosti. Celkový přehled udává tabulka č. 1. U stromů s nejvyšší stupněm naléhavosti se doporučuje provedení navržených opatření co nejdříve, nejlépe v horizontu jednoho roku. Ostatní navržená opatření lze libovolně odsunout. 14

15 Tabulka 1: Přehled navržených opatření a jejich naléhavosti Součástí péče o stromy v obci by měla být i pravidelná kontrola jejich stavu prováděná nejméně jednou ročně, nebo případně po výskytu extrémních klimatických vlivů (vichřice, silná ledovka, apod.). V Suchém, Ing. Tomáš Minx, Ph.D. 15

16 FOTODOKUMENTACE Obr. 1: Strom č. 5 Obr. 2 strom č. 6 16

17 Obr. 3 strom č. 8 celkový pohled Obr. 4 habitus stromu č

18 Obr. 5 habitus stromu č. 12 Obr. 6 celkový pohled na strom č

ZNALECKÝ POSUDEK č. 180-2 020/14

ZNALECKÝ POSUDEK č. 180-2 020/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 80-2 020/4 Předmět : Znalecký posudek byl zpracován za účelem zhodnocení aktuálního stavu stromů, rostoucích v oboustranném stromořadí v obci Horní Újezd. Objednatel posudku : Krajská

Více

Regenerace zeleně vybraných lokalit města Tišnov

Regenerace zeleně vybraných lokalit města Tišnov SEZNAM LOKALIT SÍDLIŠTĚ POD KLUCANINOU SÍDLIŠTĚ POD KVĚTNICÍ SOUBOR OSTATNÍCH PLOCH 1 OBSAH A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA...3 A.1 Identifikace stavby...3 Objednatel:...3 Projektant:...3 Název stavby:...3 Místo stavby:...3

Více

2.část. lokalita č.57: Riegrova - lokalita č.106: 5.května nad autocvičištěm

2.část. lokalita č.57: Riegrova - lokalita č.106: 5.května nad autocvičištěm 2.část lokalita č.57: Riegrova - lokalita č.106: 5.května nad autocvičištěm 2 Projekt péče o stromy na území města Svitavy byl zpracován na objednávku města Svitavy v rámci inventarizace ploch veřejně

Více

POSOUZENÍ PROVOZNÍ PEZPEČNOSTI VYBRANÝCH DŘEVIN OBEC VRÁTKOV

POSOUZENÍ PROVOZNÍ PEZPEČNOSTI VYBRANÝCH DŘEVIN OBEC VRÁTKOV POSOUZENÍ PROVOZNÍ PEZPEČNOSTI VYBRANÝCH DŘEVIN OBEC VRÁTKOV prosinec 2014 Lokalita Vrátkov 17 282 01 Český Brod Zhotovitel Ing. Václav Bažant Ph.D. Přehvozdí 13 281 63 Kostelec nad Černými lesy Tel.:

Více

Znalecký posudek - posouzení stavu 39 lip' v ul. Thákurova v Praze 6

Znalecký posudek - posouzení stavu 39 lip' v ul. Thákurova v Praze 6 Ing. Luboš Fendrych znalec se specializací na oceňování zeleně a škod Baarova 27 140 00 Praha 4 Technická správa komunikací hl.m. Prahy Štefánkova 23 Praha 5 Znalecký posudek - posouzení stavu 39 lip'

Více

Revitalizace zeleně na židovském hřbitově v Brně - Židenicích

Revitalizace zeleně na židovském hřbitově v Brně - Židenicích Obsah A Průvodní zpráva...1 Identifikační údaje...1 Cíl dokumentace...2 Údaje o parcelách a majetkoprávních vztazích... 2 Průzkumy a podklady... 2 Lokalizace a popis řešeného území... 2 Stručná historie

Více

PŘÍLOHA F.2 INVENTARIZACE A METODIKA INVENTARIZACE

PŘÍLOHA F.2 INVENTARIZACE A METODIKA INVENTARIZACE PŘÍLOHA F.2 INVENTARIZACE A METODIKA INVENTARIZACE Skopalíková x M. Kuncové x Čejkova Průměr Fyzio. Zdrav. objektu Taxon Výška Průměr kmene koruny stáří Vitalita stav Stabilita Poznámka 30 Betula pendula

Více

Řez stromů. David Hora, DiS. Předcertifikační školení certifikace. European Tree Worker. Evropský arborista

Řez stromů. David Hora, DiS. Předcertifikační školení certifikace. European Tree Worker. Evropský arborista Řez stromů David Hora, DiS. Předcertifikační školení certifikace European Tree Worker Evropský arborista Vztah: lidé stromy - lidé stromy dokáží žít bez nás my bez nich ne, doprovází nás celou historií

Více

radní pro regeneraci sídliště a životní prostředí

radní pro regeneraci sídliště a životní prostředí DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM návrhy zeleně ke kácení při revitalizaci Letňanské lentilky Lokalita: ulice Jančova, Místecká, Krausova, Malkovského, Kuželova Praha 18 Letňany Objednatel: Úřad městské části Praha

Více

1.část. lokalita č.1: Autobusové nádraží - lokalita č.56: Raisova

1.část. lokalita č.1: Autobusové nádraží - lokalita č.56: Raisova .část lokalita č.: Autobusové nádraží - lokalita č.56: Raisova Projekt péče o stromy na území města Svitavy byl zpracován na objednávku města Svitavy v rámci inventarizace ploch veřejně přístupné zeleně.

Více

Revitalizace stromů ve starém centrálním parku v Praze Dubči

Revitalizace stromů ve starém centrálním parku v Praze Dubči Revitalizace stromů ve starém centrálním parku v Praze Dubči Dokumentace k ukončení, převzetí a vyhodnocení akce realizovanou s finančním přispěním Hlavního města Prahy a M.Č. Dubeč Občanským sdružením

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 178-1 809/13

ZNALECKÝ POSUDEK č. 178-1 809/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 178-1 809/13 Předmět : Znalecký posudek byl zpracován za účelem zhodnocení aktuálního stavu vybraných stromů, rostoucích v Husových sadech ve Znojmě. Objednatel posudku : Město Znojmo

Více

SPPK A02 001:2013 Výsadba stromů STANDARDY PÉČE O PŘÍRODU A KRAJINU ARBORISTICKÉ STANDARDY HODNOCENÍ STAVU STROMŮ SPPK A01 001:2015

SPPK A02 001:2013 Výsadba stromů STANDARDY PÉČE O PŘÍRODU A KRAJINU ARBORISTICKÉ STANDARDY HODNOCENÍ STAVU STROMŮ SPPK A01 001:2015 SPPK A02 001:2013 Výsadba stromů STANDARDY PÉČE O PŘÍRODU A KRAJINU ARBORISTICKÉ STANDARDY ŘADA A HODNOCENÍ STAVU STROMŮ SPPK A01 001:2015 Tree assesssment Baumkontrolle Tento standard je určen pro definici

Více

Základní škola Na Líše 936/16, Praha 4, Michle Dendrologický průzkum území. Táborská 350/32, Praha 4. Praha 4, k.ú. Michle

Základní škola Na Líše 936/16, Praha 4, Michle Dendrologický průzkum území. Táborská 350/32, Praha 4. Praha 4, k.ú. Michle Ing. MARCELA BITTNEROVÁ, Ph.D. Zahradní a krajinářská tvorba marcela.bittnerova@seznam.cz Veltruská 532/11 190 00 Praha 9 Základní škola Na Líše 936/16, Praha 4, Michle Dendrologický průzkum území INVESTOR

Více

PLÁN PÉČE O STROMOVOU ZELEŇ

PLÁN PÉČE O STROMOVOU ZELEŇ OBEC ŽLUNICE PLÁN PÉČE O STROMOVOU ZELEŇ (2/205 2/2020) (INVENTARIZACE, ANALÝZA A PLÁN PÉČE) Zadavatel: Adresa: Obec Žlunice Obecní úřad Žlunice, Žlunice 38, 507 34 Žlunice IČO: 0027245 Emailová schránka:

Více

REVITALIZACE HRABYŇSKÉ ALEJE

REVITALIZACE HRABYŇSKÉ ALEJE CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY REVITALIZACE HRABYŇSKÉ ALEJE ZADAVATEL: OBEC HRABYNĚ ZPRACOVATEL: EKOTOXA s.r.o. PROJEKT DUBEN 2014 EKOTOXA s.r.o. Fišova 403/7, 602 00 Brno, Černá Pole

Více

ZODP. PROJEKTANT. Renovace a doplnění zeleně v obci Sibřina VYTVOŘIL ZPRACOVATEL. Ing. Kateřina Kovaříková

ZODP. PROJEKTANT. Renovace a doplnění zeleně v obci Sibřina VYTVOŘIL ZPRACOVATEL. Ing. Kateřina Kovaříková ZODP. PROJEKTANT Ing. Kateřina Kovaříková VYTVOŘIL ZPRACOVATEL: Biologica s.r.o., Mezníkova 273/13, 616 00 Brno, IČ: 27739660 KRAJ: Středočeský OBEC: Sibřina Ing. Kateřina Kovaříková ZPRACOVATEL INVESTOR:

Více

Cena (bez DPH) OŠETŘENÍ STROMŮ 62 ks 185 587 Kč. DRCENÍ DŘEVNÍ HMOTY 20 m3 31 575 Kč. živý plot: CELKOVÉ REALIZAČNÍ NÁKLADY

Cena (bez DPH) OŠETŘENÍ STROMŮ 62 ks 185 587 Kč. DRCENÍ DŘEVNÍ HMOTY 20 m3 31 575 Kč. živý plot: CELKOVÉ REALIZAČNÍ NÁKLADY etapa I - ošetření a výsadba stromů ROZPOČET SOUHRNNÁ TABULKA počet j. Cena (bez DPH) OŠETŘENÍ STROMŮ 62 ks 185 587 Kč DRCENÍ DŘEVNÍ HMOTY 20 m3 31 575 Kč VÝSADBA DŘEVIN A ZALOŽENÍ TRAVNATÝCH PLOCH stromy:

Více

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA HODNOCENÍ STROMŮ V AREÁLU ZÁMECKÉHO PARKU VE VESELÍ NAD MORAVOU PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA Ing. Šárka Weberová květen 04 Obsah Identifikační údaje... Lokalizace:... 4 Přírodní podmínky území a historický

Více

NÁVRH NA VYHLÁŠENÍ PAMÁTNÝCH STROMŮ

NÁVRH NA VYHLÁŠENÍ PAMÁTNÝCH STROMŮ NÁVRH NA VYHLÁŠENÍ PAMÁTNÝCH STROMŮ Kód ústředního seznamu: Kraj: Pardubický Obec: Bylany Název památného stromu: Lípa za hřištěm Okres: Chrudim Pověřený obecní úřad: Bylany Katastrální území: Bylany [616567]

Více

Inventarizace a návrh ošetření vzrostlých dřevin rostoucích v okolí vodního díla Mšeno

Inventarizace a návrh ošetření vzrostlých dřevin rostoucích v okolí vodního díla Mšeno Inventarizace a návrh ošetření vzrostlých dřevin rostoucích v okolí vodního díla Mšeno Dílo: Inventarizace a návrh ošetření vzrostlých dřevin rostoucích v okolí vodního díla Mšeno Stupeň dokumentace: Realizační,

Více

Integrated System for Assessing Trees. Andrea Szórádová

Integrated System for Assessing Trees. Andrea Szórádová Integrated System for Assessing Trees Andrea Szórádová ISAT Efektivní správa dat z velkých populací stromů Provádění kontrol a aktualizací Možnost zohlednění disponibilních prostředků Postup Rozdělení

Více

Památné stromy pověřeného úřadu Sokolov

Památné stromy pověřeného úřadu Sokolov Památné stromy pověřeného úřadu Sokolov Zpracovala: Bc. Linda Tomeszová, referent odboru životního prostředí V Sokolově, 2012 (poslední aktualizace: 23.2.2015) Bernovský klen Druh dřeviny: javor klen (Acer

Více

V Rosicích dne 31. 1. 2014. Ing. Jaroslav KOLAŘÍK, Ph.D. Ing. Michal ROMANSKÝ Petr CEJNAR, DiS.

V Rosicích dne 31. 1. 2014. Ing. Jaroslav KOLAŘÍK, Ph.D. Ing. Michal ROMANSKÝ Petr CEJNAR, DiS. Projekt péče o stromy podél vodního toku Orlice byl zpracován na objednávku povodí Labe v rámci inventarizace ploch veřejně přístupné zeleně. Terénní šetření proběhla v měsíci lednu 2014. V Rosicích dne

Více

Dendrologický průzkum aleje Dobrá Žižkovo pole Macourov

Dendrologický průzkum aleje Dobrá Žižkovo pole Macourov Mezník, O. S. Olešenka 10, Přibyslav 582 22 Dendrologický průzkum aleje Dobrá Žižkovo pole Macourov ZPRACOVAL: Ing. Vít Dvorský, Bc. Lukáš Musil, Pavel Dobrovolný, Mgr. Jan Michálek DATUM: únor 2009 1

Více

VÝSADBA STROMŮ V MĚSTSKÉM PROSTŘEDÍ (kvalita školkařských výpěstků, kvalita provedených prací ve fázi zakládání a ve fázi rozvojové péče)

VÝSADBA STROMŮ V MĚSTSKÉM PROSTŘEDÍ (kvalita školkařských výpěstků, kvalita provedených prací ve fázi zakládání a ve fázi rozvojové péče) Seminář: Dřeviny mimo les III, EKOMONITOR, Hradec Králové, 2015 VÝSADBA STROMŮ V MĚSTSKÉM PROSTŘEDÍ (kvalita školkařských výpěstků, kvalita provedených prací ve fázi zakládání a ve fázi rozvojové péče)

Více

stupeň ohrožení Silně ohrožený

stupeň ohrožení Silně ohrožený Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní památka Blatná Datum

Více

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. www.mzp.cz OBSAH

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. www.mzp.cz OBSAH VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ www.mzp.cz OBSAH METODICKÉ POKYNY A DOKUMENTY Metodika managementu tlejícího dříví v lesích zvláště chráněných územ 1 Aktualizace metodického dokumentu k problematice

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA - DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM PROJEKT OBNOVY A ROZVOJE FUNKČNÍCH PLOCH SÍDELNÍ ZELENĚ V OBCI PTICE

PRŮVODNÍ ZPRÁVA - DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM PROJEKT OBNOVY A ROZVOJE FUNKČNÍCH PLOCH SÍDELNÍ ZELENĚ V OBCI PTICE PRŮVODNÍ ZPRÁVA - DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM PROJEKT OBNOVY A ROZVOJE FUNKČNÍCH PLOCH SÍDELNÍ ZELENĚ V OBCI PTICE Ing. Lenka Vyhnálková říjen 2013 Identifikační data DRUH DOKUMENTACE: NÁZEV PROJEKTU: OBJEDNAVATEL

Více

1. Palkovické hůrky se zvedají z údolí Ostravice hned za městem.

1. Palkovické hůrky se zvedají z údolí Ostravice hned za městem. 17. Krajinou Palkovických hůrek Palkovické hůrky jsou při pohledu z Ostravské pánve směrem k jihu k Moravskoslezským Beskydám prvním vyšším horským pásmem prudce se zvedajícím nad mírně zvlněnou plošinou.

Více

Je-li rostlinné společenstvo tvořeno pouze jedinci jedné populace, mluvíme o monocenóze nebo také o čistém prostoru.

Je-li rostlinné společenstvo tvořeno pouze jedinci jedné populace, mluvíme o monocenóze nebo také o čistém prostoru. EKOLOGIE SPOLEČENSTVA (SYNEKOLOGIE) Rostlinné společenstvo (fytocenózu) můžeme definovat jako soubor jedinců a populací rostlin rostoucích společně na určitém stanovišti, které jsou ovlivňovány svým prostředím,

Více

ZS (1- Hibernica jalovec obecný 4 2 zcela vylomený a ohnutý na stranu PĚ 0 0 1 vysazený v těsné blízkosti budovy, kompozičně

ZS (1- Hibernica jalovec obecný 4 2 zcela vylomený a ohnutý na stranu PĚ 0 0 1 vysazený v těsné blízkosti budovy, kompozičně Název: Revitalizace zámeckého parku v Liblíně - část 1 Investor: Domov sociálních služeb Liblín, p.o. Popis: Kácení řevin - 1.etapa Zpracovatel: Florstyl s.r.o. Datum: květen 2011 Kácení p.č. typ latinský

Více

Přeložka silnice II/286 Jičín Robousy Valdice

Přeložka silnice II/286 Jičín Robousy Valdice Viz. rozdělovník 2138/ZP/2008-Čr 12.03.2008 Odbor životního prostředí a zemědělství Ing. David Černošek / 188 Oddělení EIA a IPPC dcernosek@kr-kralovehradecky.cz Posuzování vlivů na životní prostředí,

Více

POSUZOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE VE ZNALECKÉ PRAXI

POSUZOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE VE ZNALECKÉ PRAXI POSUZOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE VE ZNALECKÉ PRAXI Darja Kubečková Skulinová 1 Abstrakt Příspěvek se zabývá problematikou posuzování projektové dokumentace v oblasti stavebnictví a jejím vlivem na vady

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.18 Dřeviny Kapitola 31 Vady tvaru kmene

Více

A.3 Průvodní zpráva DLE VYHLÁŠKY 146/2008 SB., O ROZSAHU A OBSAHU PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE DOPRAVNÍCH STAVEB

A.3 Průvodní zpráva DLE VYHLÁŠKY 146/2008 SB., O ROZSAHU A OBSAHU PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE DOPRAVNÍCH STAVEB A.3 Průvodní zpráva DLE VYHLÁŠKY 146/2008 SB., O ROZSAHU A OBSAHU PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE DOPRAVNÍCH STAVEB OBSAH: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 1.1 OZNAČENÍ STAVBY... 2 1.2 STAVEBNÍK NEBO OBJEDNATEL STAVBY...

Více

Návrh. na vyhlášení zvláště chráněného území

Návrh. na vyhlášení zvláště chráněného území Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní rezervace Libochovka

Více

PŘÍPRAVNÁ STUDIE. Společná rozvojová strategie pro obnovu původního krajinného rázu v česko-saském příhraničí

PŘÍPRAVNÁ STUDIE. Společná rozvojová strategie pro obnovu původního krajinného rázu v česko-saském příhraničí PŘÍPRAVNÁ STUDIE Společná rozvojová strategie pro obnovu původního krajinného rázu v česko-saském příhraničí OBSAH 1. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ...4 1.1. VYMEZENÍ A CHARAKTERISTIKA POPISOVANÉ OBLASTI...4 1.1.1.

Více

Doplnění zeleně podél komunikace jižně od obce Hartmanice

Doplnění zeleně podél komunikace jižně od obce Hartmanice Obnova krajinných struktur Doplnění zeleně podél komunikace jižně od obce Hartmanice Objednatel: Obec Hartmanice, Hartmanice 22, 373 65 Dolní Bukovsko Zhotovitel: Spolek pro rozvoj regionu, Jiráskova 84,

Více

I. Morfologie toku s ohledem na bilanci transportu plavenin a splavenin

I. Morfologie toku s ohledem na bilanci transportu plavenin a splavenin I. Morfologie toku s ohledem na bilanci transportu plavenin a splavenin I.1. Tvar koryta a jeho vývoj Klima, tvar krajiny, vegetace a geologie povodí určují morfologii vodního toku (neovlivněného antropologickou

Více

REVITALIZACE DŘEVIN ZÁMECKÉHO PARKU A OBECNÍ ZELENĚ V LITULTOVICÍCH

REVITALIZACE DŘEVIN ZÁMECKÉHO PARKU A OBECNÍ ZELENĚ V LITULTOVICÍCH CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY REVITALIZACE DŘEVIN ZÁMECKÉHO PARKU A OBECNÍ ZELENĚ V LITULTOVICÍCH PROJEKT ZADAVATEL: MĚSTYS LITULTOVICE ZPRACOVATEL: EKOTOXA s.r.o. LISTOPAD 2013 EKOTOXA

Více

Technická zpráva Výsadba zeleně na Chabovci ve Vřesině u Opavy

Technická zpráva Výsadba zeleně na Chabovci ve Vřesině u Opavy Technická zpráva Výsadba zeleně na Chabovci ve Vřesině u Opavy Investor: město Vřesina u Hlučína, 21.dubna 247/1, 747 20 Vřesina Projektoval: Ing. Ivan Tachezy, Plzeńská 17, Ostrava 3 Datum: 9.4. 2014

Více

OCEŇOVÁNÍ DŘEVIN ROSTOUCÍCH MIMO LES

OCEŇOVÁNÍ DŘEVIN ROSTOUCÍCH MIMO LES Jaroslav Kolařík a kolektiv OCEŇOVÁNÍ DŘEVIN ROSTOUCÍCH MIMO LES včetně výpočtu kompenzačních opatření za kácené nebo poškozené dřeviny METODIKA AOPK ČR Praha 2013 Jaroslav Kolařík a kolektiv OCEŇOVÁNÍ

Více

vznik: během růstu stromu během těžby a dopravy během uskladnění postihují kvalitu, zejména fyzikální a mechanické vlastnosti

vznik: během růstu stromu během těžby a dopravy během uskladnění postihují kvalitu, zejména fyzikální a mechanické vlastnosti VADY SUROVÉHO DŘÍVÍ VADA = změna vnějšího vzhledu dřeva, porušení jeho pravidelné struktury, odchylky od normální stavby dřeva, které nepříznivě ovlivňují jeho účelové využití. postihují kvalitu, zejména

Více

OBSAH: PŘÍLOHA: INVENTARIZAČNÍ TABULKY FOTODOKUMENTACE

OBSAH: PŘÍLOHA: INVENTARIZAČNÍ TABULKY FOTODOKUMENTACE OBSAH: 1. ÚVOD 1.1. Výsadby na cestě ppč.1397/3 1.2. Cesta na Havaji 1.3. Liemrová cesta 1.4. Parčík v centru obce 1.5. Ošetření významných dřevin 2. PODKLADY 3. NÁVRH 3.1. Výsadby na cestě ppč.1397/3

Více

1. Obsah zpracovávaného projektu. 2. Řešené území. 3. Dendrologický průzkum. Grafická část. Textová část. 3.1 Inventarizace dřevin a použité metodiky

1. Obsah zpracovávaného projektu. 2. Řešené území. 3. Dendrologický průzkum. Grafická část. Textová část. 3.1 Inventarizace dřevin a použité metodiky 1. Obsah zpracovávaného projektu Grafická část 1. Situace řešeného území m 1:1000 2. Inventarizace, plán kácení m 1:500 3. Situace návrh m 1:250 4. Chodníky vytyčovací plán m 1:250 Textová část 5. Tabulky

Více

Posouzení zám ešení protipovod ové ochrany m stské ásti Zlín-Malenovice v rozsahu povodí potoka Baláš z pozice odborník anského sdružení Unie pro

Posouzení zám ešení protipovod ové ochrany m stské ásti Zlín-Malenovice v rozsahu povodí potoka Baláš z pozice odborník anského sdružení Unie pro Posouzení záměrů řešení protipovodňové ochrany městské části Zlín-Malenovice v rozsahu povodí potoka Baláš z pozice odborníků občanského sdružení Unie pro řeku Moravu Na základě vzájemné dohody s odpovědnými

Více

Pěstování sadebního materiálu buku a dubu řízkováním přednáška 13.11.2013

Pěstování sadebního materiálu buku a dubu řízkováním přednáška 13.11.2013 Pěstování sadebního materiálu buku a dubu řízkováním přednáška 13.11.2013 doc. Ing. Antonín Jurásek, CSc. Tato akce se koná v rámci projektu: Inovace biologických a lesnických disciplín pro vyšší konkurenceschopnost

Více

LEGENDA. Celková vitalita (schopnost regenerovat)

LEGENDA. Celková vitalita (schopnost regenerovat) LEGENDA Celková vitalita (schopnost regenerovat) Sleduje schopnost dřeviny regenerovat ajejí celkový stav. Celková vitalita je posuzována podle deflorace, malce a výskytu výhonů v koruně a schopnosti odolávat

Více

C.1 Tabulka inventarizace sadu

C.1 Tabulka inventarizace sadu C.1 Tabulka inventarizace sadu Souřadnice A8 SS TR 157 50 1649 A9 PS S 73 23 1650 NK A10 PS S 80 25 1651 A11 PS S 83 26 1652 NK A12 DS KV 52 17 1653 obvod hlavni větve 52cm, obvod u paty kmene 117 A13

Více

SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle 536 a násl. Obchodního zákoníku

SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle 536 a násl. Obchodního zákoníku SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle 536 a násl. Obchodního zákoníku I. Smluvní strany Objednatel: zastoupené: adresa: IČO: Město Poděbrady PhDr. Ladislavem Langrem Jiřího náměstí 20/1, 290 31 Poděbrady 00239640

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MAGISTRÁTU MĚSTA Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace je přílohou č. 1 výzvy k podání nabídek na zakázku malého rozsahu. Obnova stromořadí v ulici Střelecká, Hradec Králové

Více

JAKÁ JE BUDOUCNOST LESA NÍZKÉHO NA LESNÍ SPRÁVĚ ZNOJMO?

JAKÁ JE BUDOUCNOST LESA NÍZKÉHO NA LESNÍ SPRÁVĚ ZNOJMO? JAKÁ JE BUDOUCNOST LESA NÍZKÉHO NA LESNÍ SPRÁVĚ ZNOJMO? Ot. Březiny 682, 675 71 Náměšť nad Oslavou VOBORNÍK PŘEMYSL ABSTRAKT: Les nízký se u LČR,s.p. Lesní správě Znojmo vyskytuje na plochách okolo 2.500ha

Více

Jankov. Charakteristika

Jankov. Charakteristika Jankov Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Knihovna

Více

STUDIE ODKANALIZOVÁNÍ OBCÍ SUCHÉ LAZCE, PODVIHOV A ČIŠTĚNÍ VODY POMOCÍ KOŘENOVÝCH ČISTÍREN. Michal Šperling, Kristýna Adámková Kořenovky.

STUDIE ODKANALIZOVÁNÍ OBCÍ SUCHÉ LAZCE, PODVIHOV A ČIŠTĚNÍ VODY POMOCÍ KOŘENOVÝCH ČISTÍREN. Michal Šperling, Kristýna Adámková Kořenovky. STUDIE ODKANALIZOVÁNÍ OBCÍ SUCHÉ LAZCE, PODVIHOV A ČIŠTĚNÍ VODY POMOCÍ KOŘENOVÝCH ČISTÍREN Michal Šperling, Kristýna Adámková Kořenovky.cz Kontakty Investor Statutární město Opava Horní náměstí 69 746

Více

Regenerace zeleně místní části Olší nad Oslavou VP (HIP): Tabelární specifikace dřevin, soupis dřevin k odstranění ZZ/694/13/21.

Regenerace zeleně místní části Olší nad Oslavou VP (HIP): Tabelární specifikace dřevin, soupis dřevin k odstranění ZZ/694/13/21. Doplňující údaje: 0 5.10.013 1.vydání Ing. Zeman Ing. Zeman Ing. Zeman Rev. Datum Popis Vypracoval Kontroloval Schválil Objednatel: Souprava: Město Velké Meziříčí Radnická 9/1, 594 13 Velké Meziříčí Zhotovitel:

Více

V E G E T AČNÍ ÚPRAVY A K T U A L I Z A C E 0 8 / 2 0 1 4

V E G E T AČNÍ ÚPRAVY A K T U A L I Z A C E 0 8 / 2 0 1 4 V E G E T AČNÍ ÚPRAVY A K T U A L I Z A C E 0 8 / 2 0 1 4 E D O K U M E N T A C E P R O P R O V E D E N Í S T A V B Y Investor : OBEC ŽANDOV, NÁMĚSTÍ ČP. 82 471 07 Akce : REVITALIZACE ALEJÍ NA POZEMCÍCH

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE MGA. PETRA PAŘENICOVÁ RESTAURÁTORKA A SOCHAŘKA Lhotka nad Bečvou 21 Lešná 756 41 Tel: + 420 776 663 547 E-mail: petraparenicova@gmail.com PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NÁVRH NA RESTAUROVÁNÍ A KONZERVACI KŘÍŽŮ

Více

C.5.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

C.5.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA C.5.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA KOMUNIKACE ČERVENÁ VODA - MLÝNICKÝ DVŮR 2.ETAPA Část: : C. STAVEBNÍ ČÁST Objekt : SO 05 5.ÚSEK INVESTOR : OBEC ČERVENÁ VODA PROJEKTANT : Vladislavova 29/I, 566 01 Vysoké Mýto Zak.

Více

Tabulka individuálního ošetření stromů č. Rod Pěstební Poznámka, návrh opatření: opatření (zásah) ZŘ I ZŘ II ZŘ III V

Tabulka individuálního ošetření stromů č. Rod Pěstební Poznámka, návrh opatření: opatření (zásah) ZŘ I ZŘ II ZŘ III V Tabulka individuálního ošetření stromů č. Rod Pěstební Poznámka, návrh opatření: opatření (zásah) ZŘ I ZŘ II ZŘ III V 6. lípa RB, RR-OR Poznámka: 1 3 VDH instalace Doporučuji instalaci bezpečnostních vazeb

Více

8. Za památnými stromy Újezdu nad Lesy a Klánovic

8. Za památnými stromy Újezdu nad Lesy a Klánovic VLASTIVÌDNÉ VYCHÁZKY PRAHOU 8. Za památnými stromy Újezdu nad Lesy a Klánovic Celková délka trasy: 5,5 km Poèet stromù: 4 Trasa vycházky Hranice chránìného území Památný strom Významný nepamátný strom

Více

1. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE

1. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE 1. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ TEXTOVÁ ZPRÁVA Pořizovatel: Zhotovitel: Městský úřad Hustopeče

Více

Rekultivace skládky S-003 Polná - Věžnice

Rekultivace skládky S-003 Polná - Věžnice Investiční záměr Rekultivace skládky S-003 Polná - Věžnice Předkladatel: Město Polná Husovo náměstí 31 588 13 Polná Zpracoval: Mgr. Tomáš Obořil Investiční záměr Název akce: Rekultivace skládky S-003 Polná

Více

Účel a doba měření. Měřicí místa a měřené veličiny

Účel a doba měření. Měřicí místa a měřené veličiny Měření kvality ovzduší v Orlických horách a zhodnocení naměřených koncentrací s ohledem na možné poškozující efekty na lesní ekosystémy v Orlických horách pro jednotlivé sloučeniny a jejich vzájemné působení

Více

Náhrada zdrojové bilance Jablunkovska sanace stávajícího mostu přes řeku Olši DPS. Přílohy: Informace o dotčené parcele

Náhrada zdrojové bilance Jablunkovska sanace stávajícího mostu přes řeku Olši DPS. Přílohy: Informace o dotčené parcele 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY... 2 2. ÚVOD... 3 3. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 4 4. VLIV SANACE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ... 5 5. BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY A OPATŘENÍ... 7 6. ZÁVĚR... 9 Přílohy: Informace o dotčené parcele

Více

Úprava veřejného prostranství na parcele 1333/1 a 1346/1 v k. ú. Nové Heřminovy

Úprava veřejného prostranství na parcele 1333/1 a 1346/1 v k. ú. Nové Heřminovy Úprava veřejného prostranství na parcele 1333/1 a 1346/1 v k. ú. Nové Heřminovy ČÁST D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení SO 01 - krajinářské úpravy TECHNICKÁ ZPRÁVA DZS (DOKUMENTACE

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Náměstí Krále Jiřího 6, 350 02 Cheb, tel. 354 436 328, fax 354 535 179, email : info@dsva.cz, www.dsva.cz

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Náměstí Krále Jiřího 6, 350 02 Cheb, tel. 354 436 328, fax 354 535 179, email : info@dsva.cz, www.dsva.cz A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Projektant : Zodpovědný projektant : Zhotovitel : Vypracoval : Hlavní projektant : Rudolf Jónás Ing. Petr KRÁL MěÚ : Tachov Kraj : Plzeňský Datum : 11/2015 Stavebník : Přimda, náměstí

Více

D.3 Dendrologický průzkum

D.3 Dendrologický průzkum ČESKÁ LÍPA OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA ROHÁČE Z DUBÉ - ČESKOKAMENICKÁ D. Dendrologický průzkum OBSAH:. Průvodní zpráva. Situace : 500 Vypracoval: Hl. inž. projektu: Ing. Szénási Ing. Čamrová Průvodní zpráva AKCE:

Více

Řez dřevin. Základy arboristiky. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.

Řez dřevin. Základy arboristiky. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28. Řez dřevin Základy arboristiky Základní biologické limity Každý řez je poraněním a poškozením stromu sensu stricto Strom musí vynaložit energii, aby tento zásah sanoval Obranu stromu definuje systém CODIT

Více

VELKÉ MEZIŘÍČÍ REGENERACE ZELENĚ KAPITOLA 4. REGENERACE ZELENĚ NA SÍDLIŠTÍCH A NOVÉM HŘBITOVĚ

VELKÉ MEZIŘÍČÍ REGENERACE ZELENĚ KAPITOLA 4. REGENERACE ZELENĚ NA SÍDLIŠTÍCH A NOVÉM HŘBITOVĚ KAPITOLA 4. REGENERACE ZELENĚ NA SÍDLIŠTÍCH A NOVÉM HŘBITOVĚ 278 4.1 ÚVOD Poslední část projektu tvoří tři samostatné lokality a to sídliště Bezděkov, sídliště Čecháky a prostor Nového hřbitova na Karlově

Více

Park Evropy. Biologicko dendrologické posouzení

Park Evropy. Biologicko dendrologické posouzení Park Evropy Biologicko dendrologické posouzení 2014 1 Zpracoval: Karel Kerouš, IČ 75915154, tel.: 604 118 616 Termín provedení terénních prací: 1. 6. 5. 2014 Termín zpracování dat: 7. 9. 5. 2014 Metodika

Více

Ošetření aleje lip rostoucích na pozemkových parcelách č. 269/1, 337/20 a 245 v katastrálním území Petrovičky u Hořic

Ošetření aleje lip rostoucích na pozemkových parcelách č. 269/1, 337/20 a 245 v katastrálním území Petrovičky u Hořic Ošetření aleje lip rostoucích na pozemkových parcelách č. 269/1, 337/20 a 245 v katastrálním území Petrovičky u Hořic Zpracoval: Ing. Pavel Klevcov Za Komínem 485 541 02 Trutnov Provozovna, doručovací

Více

Příloha č.1 - Popis a fotodokumentace předmětu veřejné zakázky

Příloha č.1 - Popis a fotodokumentace předmětu veřejné zakázky Příloha č.1 - Popis a fotodokumentace předmětu veřejné zakázky Stavební práce - vrata hangáru budovy č. 41 v areálu LOM PRAHA s.p. na letišti v Pardubicích Předmětem této veřejné zakázky je provedení demontáže

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 94 13/2009

ZNALECKÝ POSUDEK č. 94 13/2009 ZNALECKÝ POSUDEK č. 94 13/2009 o dendrologickém posouzení aleje u Žižkova Pole objednatel posudku: Vysočina, se sídlem v Jihlavě Žižkova 57/1882 Jihlava, PSČ: 587 33 posudek vypracoval:: Ing. Jaroslav

Více

Akce: REVITALIZACE ZELENĚ V PLAŇANECH

Akce: REVITALIZACE ZELENĚ V PLAŇANECH Akce: REVITALIZACE ZELENĚ V PLAŇANECH Obsah dokumentace: 1 GRAFICKÁ ČÁST: 1.1. Situace celková bez měřítka 1.1.1 Zákres lokalit do kopie územního plánu bez měřítka Výkresy pro jednotlivé lokality: 1.2.1.1

Více

ÚP Krásensko návrh. Studio Region, Zelná 13, 619 00 Brno Tel: 773 26 78 89 Leden 2010

ÚP Krásensko návrh. Studio Region, Zelná 13, 619 00 Brno Tel: 773 26 78 89 Leden 2010 Obsah: 1. Vymezení zastavěného území... 3 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 3 3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní

Více

10. ROZPOČET. Pracovní operace. 823-1 Plochy a úprava území. Cena I Popis Množství Jedn. číslo položka jednotka. Poř. Ceníková.

10. ROZPOČET. Pracovní operace. 823-1 Plochy a úprava území. Cena I Popis Množství Jedn. číslo položka jednotka. Poř. Ceníková. 10. ROZPOČET Pracovní operace Poř. Ceníková Cena I Popis Množství Jedn. číslo položka jednotka CENA (Kč) 823-1 Plochy a úprava území 1 183101115 Hloubení jamek bez výměny půdy do 0,4 m 3 24 ks 2 184102115

Více

Obvod ve 130 cm (cm) Obvod pařez (cm) 1ořešák královský (Juglans regia) 2,5 4 Neměřen 41 15 1 0 Nízké větvení koruny

Obvod ve 130 cm (cm) Obvod pařez (cm) 1ořešák královský (Juglans regia) 2,5 4 Neměřen 41 15 1 0 Nízké větvení koruny Levý břeh od soutoku Číslo Druh Výška (m) Šířka korun y (m) Obvod ve 130 cm (cm) Obvod pařez (cm) věk fyziologic ká vytalita pěsteb. patření Poznámky Naléhavos t 1ořešák královský (Juglans regia) 2,5 4

Více

Znalecký posudek číslo 1546/36/2008

Znalecký posudek číslo 1546/36/2008 Znalecký posudek číslo 1546/36/2008 o obvyklé, obecné, tržní hodnotě nemovitostí rodinného domu č.p. 36 nacházejícího se na pozemku parc.č. 3/1, zemědělského stavení bez čp/če na pozemku parc.č. 3/4 a

Více

Zakázka: D111029 Stavba: Sanace svahu Olešnice poškozeného přívalovými dešti v srpnu 2010 I. etapa

Zakázka: D111029 Stavba: Sanace svahu Olešnice poškozeného přívalovými dešti v srpnu 2010 I. etapa 1 Identifikační údaje... 2 1.1 Stavba... 2 1.2 Investor... 2 1.3 Projektant... 2 2 Charakteristika a celkové uspořádání staveniště... 3 3 Obvod staveniště a zařízení staveniště... 3 4 Návrh postupu a provádění

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 715/68/2014 NEMOVITOST: Pozemky, zapsané na LV č. 3877 pro k.ú. Hořejší Vrchabí a obec Vrchlabí, vedené u KP Trutnov Katastrální údaje : Kraj Královéhradecký, okres

Více

Management mladých vín 2014

Management mladých vín 2014 Management mladých vín 2014 Čiření mladých vín Senzorické krášlení a filtrace vín z poškozených sběrů Šetrná naplavovací filtrace alternativa křemeliny Stabilizace krystalů s VinoStab Management kyselin

Více

Obsah: Technická zpráva. 1.1 Identifikační údaje 1.2 Základní údaje o objektu 2.1 Technické řešení 2.2 Závěr

Obsah: Technická zpráva. 1.1 Identifikační údaje 1.2 Základní údaje o objektu 2.1 Technické řešení 2.2 Závěr Obsah: Technická zpráva 1.1 Identifikační údaje 1.2 Základní údaje o objektu 2.1 Technické řešení 2.2 Závěr 2 1.1. Identifikační údaje Název stavby: Název objektu: Místo stavby, k.ú.: Okres: Kraj: Obsah

Více

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2007, ročník VII, řada stavební. Karel KUBEČKA 1 OSUD STAVBY

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2007, ročník VII, řada stavební. Karel KUBEČKA 1 OSUD STAVBY Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2007, ročník VII, řada stavební Karel KUBEČKA 1 OSUD STAVBY Abstract Znalec z oboru 1.projektování, 2.stavebnictví,

Více

REGENERACE ZELENĚ NA ZÁMKU V BLUDOVĚ NÁDVOŘÍ A PANSKÁ ZAHRADA, ZÁMECKÝ PARK PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

REGENERACE ZELENĚ NA ZÁMKU V BLUDOVĚ NÁDVOŘÍ A PANSKÁ ZAHRADA, ZÁMECKÝ PARK PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ REGENERACE ZELENĚ NA ZÁMKU V BLUDOVĚ NÁDVOŘÍ A PANSKÁ ZAHRADA, ZÁMECKÝ PARK PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva C. Situace stavby D. Dokladová část

Více

Rozmístění památných stromů a alejí s památnými stromy. Zdroj: Drusop AOPK ČR.

Rozmístění památných stromů a alejí s památnými stromy. Zdroj: Drusop AOPK ČR. Památné stromy správního obvodu Čelákovic Čelákovice jako pověřený obecní úřad zajišťují na svém správním území (zahrnujícím Čelákovice, Lázně Toušeň, Mochov, Nehvizdy, Svémyslice, Vyšehořovice a Zeleneč)

Více

Další možná příčina loňského poškození smrkových sazenic v lesní školce Bílá Voda

Další možná příčina loňského poškození smrkových sazenic v lesní školce Bílá Voda Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti Jíloviště-Strnady Výzkumná stanice Opočno Název zprávy: Další možná příčina loňského poškození smrkových sazenic v lesní školce Bílá Voda (3. sdělení) (Poradenské

Více

3.6. Technické vybavení sídel Obec Mezno má technickou infrastrukturu jen slabě rozvinutou.

3.6. Technické vybavení sídel Obec Mezno má technickou infrastrukturu jen slabě rozvinutou. 3.5. Rekreační funkce a její rozvoj Obec Mezno nepatří ke klasickým rekreačním oblastem, okolní krajina má velmi málo lesů a vodních ploch až na území jižního okraje obvodu obce s rybníkem Mezno a velkým

Více

NADACE PRO OBNOVU CÍRKEVNÍCH PAMÁTEK DĚKANSTVÍ ZNOJEMSKÉHO

NADACE PRO OBNOVU CÍRKEVNÍCH PAMÁTEK DĚKANSTVÍ ZNOJEMSKÉHO STROM ROKU STROM ŽIVOTA NAVRHOVATELÉ: OBČANSKÉ SDRUŽENÍ POPICE CHARLESE SEALSFIELDA SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU PODYJÍ NADACE PRO OBNOVU CÍRKEVNÍCH PAMÁTEK DĚKANSTVÍ ZNOJEMSKÉHO Popické lípy Druh stromů: Lípa

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 2013-28

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 2013-28 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 2013-28 NEMOVITOST: Katastrální údaje : Adresa nemovitosti: Bytová jednotka č. 348/13 v obci Mšené-lázně Kraj Ústecký, okres Litoměřice, obec Mšené-lázně, k.ú. Mšené-lázně Na Pankráci

Více

A. Pruvodní zpráva. Ing. NOVÁK Vojtěch Ing. NOVÁK Zbyněk Ing. NOVÁK Vojtěch OBEC HEŘMANOVICE, 793 74 HEŘMANOVICE 131

A. Pruvodní zpráva. Ing. NOVÁK Vojtěch Ing. NOVÁK Zbyněk Ing. NOVÁK Vojtěch OBEC HEŘMANOVICE, 793 74 HEŘMANOVICE 131 A. Pruvodní zpráva Změny c b a Navrhl / vypracoval Zodp. projektant Techn. kontrola Ing. NOVÁK Vojtěch Ing. NOVÁK Zbyněk Ing. NOVÁK Vojtěch podpis : podpis : podpis : Datum Podpis Z H O T O V I T E L I

Více

ZÁKLADNÍ KRITERIA A PARAMETRY PRO HODNOCENÍ PŘIROZENOSTI LESNÍCH POROSTŮ. vyčištěná finální verze

ZÁKLADNÍ KRITERIA A PARAMETRY PRO HODNOCENÍ PŘIROZENOSTI LESNÍCH POROSTŮ. vyčištěná finální verze AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČR DETAŠOVANÉ PRACOVIŠTĚ BRNO ODDĚLENÍ EKOLOGIE LESA Lidická 25/27, 657 20 BRNO SEBRANÉ SPISY PROJEKTU VAV 610/6/02 SVAZEK 3 ZÁKLADNÍ KRITERIA A PARAMETRY PRO HODNOCENÍ

Více

OBNOVA ALEJÍ, STROMOŘADÍ A INTERAKČNÍCH PRVKŮ V K.Ú. VELHARTICE, CHOTĚŠOV, NEMILKOV, DROUHAVEČ A HORY MATKY BOŽÍ

OBNOVA ALEJÍ, STROMOŘADÍ A INTERAKČNÍCH PRVKŮ V K.Ú. VELHARTICE, CHOTĚŠOV, NEMILKOV, DROUHAVEČ A HORY MATKY BOŽÍ Projektová dokumentace pro výběrové řízení, příloha č. zadávací dokumentace zakázky: OBNOVA ALEJÍ, STROMOŘADÍ A NTERAKČNÍCH PRVKŮ V K.Ú. VELHARTCE, CHOTĚŠOV, NEMLKOV, DROUHAVEČ A HORY MATKY BOŽÍ Mgr. Vladimír

Více

STATICKÝ POSUDEK OBEC MALENICE, NA NÁVSI 95, 387 06 MALENICE KULTURNÍ DŮM, MALENICE POSOUZENÍ VLIVU LÍPY KULTURNÍ DŮM - MALENICKÁ HOSPŮDKA

STATICKÝ POSUDEK OBEC MALENICE, NA NÁVSI 95, 387 06 MALENICE KULTURNÍ DŮM, MALENICE POSOUZENÍ VLIVU LÍPY KULTURNÍ DŮM - MALENICKÁ HOSPŮDKA STATICKÝ POSUDEK VYPRACOVAL: ING. ANTONÍN UHLÍŘ, Ph.D. SCHVÁLIL: ING. ROMAN BALÍK MÍSTO STAVBY: STAVBA - OBJEKT: OBEC MALENICE, NA NÁVSI 95, 387 06 MALENICE INVESTOR: FORMÁT A4: KULTURNÍ DŮM, MALENICE

Více

OBEC JANOVICE NAD ÚHLAVOU VYHLÁŠKA č. 2/1998 o čistotě, veřejném pořádku a životním prostředí

OBEC JANOVICE NAD ÚHLAVOU VYHLÁŠKA č. 2/1998 o čistotě, veřejném pořádku a životním prostředí OBEC JANOVICE NAD ÚHLAVOU VYHLÁŠKA č. 2/1998 o čistotě, veřejném pořádku a životním prostředí Obecní zastupitelstvo obce Janovice nad Úhlavou na základě ustanovení 36, odst.1, písm.f) a v souladu s ustanovením

Více

ZPRÁVA Z PROHLÍDKY OBJEKTU

ZPRÁVA Z PROHLÍDKY OBJEKTU ZPRÁVA Z PROHLÍDKY OBJEKTU Na Kněžině č.p. 37, Týnec nad Sázavou Vypracoval: Ing. Radek Novák. OBSAH: 1 Zadání... 3 2 Podklady... 3 3 Technický popis stávajících konstrukcí... 3 3.a Stavebně-technický

Více

Znalecký posudek číslo 2300/86/2011

Znalecký posudek číslo 2300/86/2011 Znalecký posudek číslo 2300/86/2011 o obvyklé, obecné, tržní hodnotě nemovitostí rodinného domu č.p. 300 nacházejícím se na pozemku parc.č. St. 422 a pozemků parc.č. St. 422, parc.č. 257/1 a 281 vše se

Více

TUNEL KLIMKOVICE, dálnice D47

TUNEL KLIMKOVICE, dálnice D47 TUNEL KLIMKOVICE, dálnice D47 Základní údaje Region Moravskoslezký kraj Investor Ředitelství silnic a dálnic ČR Projektant AMBERG Engineering Brno a.s. Zhotovitel Sdružení 4707 SKANSKA a.s., METROSTAV

Více

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ PŘECHOD PRO PĚŠÍ NA SILNICI II/110 ULICE TÁBORSKÁ V BENEŠOVĚ OBSAH : 1. Textová část - Technická zpráva 2. Výkresová část DIO - I.etapa DIO - II.etapa Benešov 09/2011 Zpracovatel

Více

Doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D., T 4 Doc. Ing. Robert Kořínek, CSc., Ing. Markéta Lednická

Doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D., T 4 Doc. Ing. Robert Kořínek, CSc., Ing. Markéta Lednická Doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D., T 4 Doc. Ing. Robert Kořínek, CSc., Ing. Markéta Lednická HODNOCENÍ STABILITNÍCH A NAPĚŤO-DEFORMAČNÍCH POMĚRŮ KOMORY K2 DOLU JERONÝM 1. CHARAKTERISTIKA ZÁJMOVÉ LOKALITY

Více