POSOUZENÍ PROVOZNÍ BEZPEČNOSTI STROMŮ A

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POSOUZENÍ PROVOZNÍ BEZPEČNOSTI STROMŮ A"

Transkript

1 POSOUZENÍ PROVOZNÍ BEZPEČNOSTI STROMŮ A NÁVRH OŠETŘENÍ ZADAVATEL: Obec Uhřice ZHOTOVITEL: Ing. Tomáš Minx, PhD. Suchý 93, Boskovice Telefon: Číslo projektu: 4_2009-Uhřice Lokalita: Obec Uhřice Datum vypracování:

2 1. Úvod Zadavatelem analýzy je Obecní úřad Uhřice, zastoupený panem starostou Karlem Riesnerem. Předem analýzy je posouzení zdravotního stavu a provozní bezpečnosti třinácti stromů rostoucích na pozemcích ve vlastnictví obce. Na základě zjištěných skutečností bude navrženo vhodné ošetření pro zlepšení stavu stromů a zvýšení provozní bezpečnosti v jejich okolí. 2. Metodika analýzy zdravotního stavu a provozní bezpečnosti stromů Zdravotní stav stromů byl posuzován dle vnějších symptomů výskytu poškození koruny, kmene, báze a povrchových kořenů. Závažnost a rozsah vyskytujících se defektů byl posuzován ve vztahu k biometrickým parametrům každého stromu. U všech stromů byly posuzovány následující parametry: Obvod kmene byl měřen ve výšce 1,3 m s přesností na 1 cm. stromu byla měřena pomocí výškoměru s přesností na 0,5 m. Stejným způsobem byla zjišťována i výška nasazení koruny. Fyziologické stadium představuje zařazení stromu do kategorie podle vývojového stadia jedince: 1 výsadba (nálet) ve stadiu aklimatizace 2 aklimatizovaná výsadba (nálet), jedinec v období dynamického růstu 3 mladý strom dorůstající rozměrů dospělého jedinec 4 dospělý strom, projevuje se stagnace růstu 5 starý jedinec, ústup koruny Perspektiva představuje odhad délky ponechání stromu na stanovišti na základě hodnocení jeho zdravotního stavu a vitality: a dlouhodobě perspektivní strom (nad 10 let) b krátkodobě perspektivní strom (do 10 let) c neperspektivní Statická stabilita je odhadem možného ohrožení provozní bezpečnosti jedincem na základě pozorovatelných defektů větvení, infikace kmene, výskytu dutin či trhlin v kmenové i korunové části, případně v důsledku viditelného (nebo známého) narušení kořenového systému. Hodnotí se především odolnost proti zlomu, v oblasti odolnosti proti vyvrácení pouze vizuálně patrné symptomy: 2

3 0 bez zjištěných symptomů narušení statických poměrů 1 mírné narušení statických poměrů 2 výraznější narušení stability stromu (nutná kontrola, případně provedení opatření) 3 riziko pádu kosterních větví, rozsáhlý defekt (pokud není možná sanace defektu, nutné odstranění stromu) 4 havarijní stav, rozpadající se koruna či kmen Zdravotní stav je charakteristikou definující mechanické poškození jedince. Hlavním významem této charakteristiky je vyjádření provozní bezpečnosti stromu: 0 zdravotní stav výborný 1 zdravotní stav dobrý 2 zdravotní stav zhoršený 3 zdravotní stav výrazně zhoršený 4 zdravotní stav silně narušený 5 havarijní jedinec V případě výskytu defektu kmene nebo větví na posuzovaných stromech bylo navrženo adekvátní ošetření včetně technologie realizace. Podle závažnosti nalezeného defektu ve vztahu k provozní bezpečnosti stromu byl stanoven stupeň naléhavosti provedení navrženého opatření. Návrh možných technologií ošetření a jejich označení: 0 pokácení stromu a přímé kácení bez použití výškové techniky 0a b rizikové kácení s použitím výškové techniky..0b 1 zakládací řez a založení koruny stromu (špičáky) 1a b srovnávací řez b c výchovný řez (mladé stromy)...1c 2 udržovací řez a zdravotní řez a b bezpečnostní řez....2b c redukční řez 1 redukční řez vlastní 2c1 2 redukční řez prosvětlovací.2c2 3 redukční řez symetrizační c3 3

4 4 redukční řez stabilizační....2c4 5 redukční řez sesazovací.2c5 3 speciální řezy a hlavový řez.3a b řez na čípek....3b c rekonstrukční řez....3c d přírodě blízký řez...3d A založení vazby 1 založení jednoduché nedestruktivní vazby A1 2 založení vícenásobné nedestruktivní vazby...a2 B revize stávající vazby (vazeb)..b Stupně naléhavosti realizace zásahu: 2 akutní zásah hrozí riziko z prodlení; realizace nejlépe ihned 1 střední naléhavost realizovat ve druhé etapě prací (cca do 3 5 let) 0 malá naléhavost realizovat ve třetí etapě prací (cca 5 10 let) 3. Zdravotní stav stromů, provozní bezpečnost a návrh ošetření Strom č. 1 Tilia cordata lípa srdčitá nasazení koruny 113 cm 10,6 m 2,2 m 8 m 1 cm Jedná se o mladý strom rostoucí poblíž silnice na severním okraji obce. Odhadovaný věk je asi 20 let. Koruna stromu je široce kuželovitá s pravidelným větvením. Je tvořena dvěma kmeny s úžlabím ve výšce 2,5 metru nad zemí. V koruně se vyskytuje větší množství suchých větví malých dimenzí. Východní strana koruny zasahuje do průjezdného profilu přilehlé komunikace. 4

5 Kmen je bez závažného poškození. Vyskytují se na něm pouze staré řezné rány, které jsou zavalené a dobře zahojené. Báze kmene je boulovitá a obrůstá výmladky. Vitalita stromu je pouze mírně snížená. U stromu nebyly zjištěny příznaky narušení statických poměrů. Zdravotní stav stromu je výborný. Strom má dlouhodobou perspektivu pro ponechání na stanovišti. Vzhledem ke stavu stromu se doporučuje provedení zdravotního řezu v celém profilu koruny. Cílem je úprava poměrů větvení tak, aby dávalo předpoklad stabilní koruny v době dospělosti. Součástí tohoto ošetření by měla být i úprava podjezdné výšky koruny nad silnicí. Navržené opatření je středně naléhavé. Strom č. 2 Tilia platyphyllos lípa velkolistá nasazení koruny 143 cm 12,1 m 2,4 m 10,5 m 1 cm Jedná se o mladého jedince v období dynamického růstu. Odhadovaný věk je asi let. Strom roste opět v blízkosti frekventované silnice. Koruna tohoto stromu má kulovitý tvar. Je tvořena několika šikmo vystoupavými kodominantními výhony. Východní část koruny zasahuje do průjezdného profilu blízké silnice. V koruně se vyskytují pouze drobné defekty menší suché větve a chybná větvení. Kmen je průběžný pouze do výšky 2 m, kde se větví. Nevykazuje známky žádného závažného poškození, pouze na jižní straně se nachází několik menších boulí. Báze kmene je rovněž bez poškození. Vitalita stromu je mírně snížená. Stabilita není zatím nijak narušená. Zdravotní stav stromu je výborný a strom má dlouhodobou perspektivu pro ponechání na stanovišti. Doporučuje se provedení zdravotního řezu, kombinovaného s mírnou obvodovou redukcí. Cílem je upravit tvar koruny tak, aby nezasahovala do průjezdného profilu vozovky a zlepšily se její statické poměry. 5

6 Navržené opatření je středně naléhavé. Strom č. 3 Tilia platyphyllos lípa velkolistá nasazení koruny 88 cm 9,5 m 0,7 m 6 m 0,5 cm Mladý jedinec rostoucí poblíž dřevěného kříže na severním okraji obce. Odhadovaný věk tohoto stromu je do 20 let. Koruna stromu má pravidelný kuželovitý tvar. Spodní větve jsou převislé téměř k zemi. Koruna je ze severní strany (od kříže) částečně redukovaná ořezem. Větvení je husté, bez závažných defektů, pouze místy se vyskytuje kontaktní křížení. Kmen je průběžný a rovný. Na severní straně se nacházejí staré řezné rány, které jsou převážně zahojené. Báze kmene je na východní straně poškozena křovinořezem při sečení trávy. Vitalita stromu je výborná. Nebyly zjištěny symptomy narušení stability. Zdravotní stav je výborný. Strom je vzhledem ke svému stáří dlouhodobě perspektivní. V budoucnu se doporučuje provedení kombinovaného zdravotního a srovnávacího řezu. Cílem je udržet pravidelnost větvení a zamezit rozvoji defektů. Navržené opatření je zatím málo naléhavé. Strom č. 4 Tilia platyphyllos lípa velkolistá nasazení koruny 119 cm 12,6 m 1,4 m 8 m 1 cm 6

7 Mladý strom rostoucí na severním okraji obce poblíž dřevěného kříže. Odhadovaný věk stromu je asi 20 let. Koruna má pravidelný srdčitý tvar. Větvení je husté a jemné. V koruně se vyskytují pouze drobné nezávažné defekty. Kmen stromu je průběžný a rovný. Nejsou přítomny známky závažného poškození. Báze kmene je taktéž bez poškození. Strom má výbornou vitalitu, stabilitu i zdravotní stav. Vzhledem k věku se jedná o dlouhodobě perspektivního jedince. Doporučuje se pouze mírný výchovný řez koncipovaný především jako řez zdravotní. V budoucnu bude nutné korunu upravit tak, aby nedocházelo k jejímu kontaktu s objektem kříže, což lze provést pomocí redukčního řezu některých větví. Navržené opatření není naléhavé. Strom č. 5 Tilia platyphyllos lípa velkolistá nasazení koruny 285 cm 20 m 2 m 15 m 1,5 cm Jedná se o dospělého jedince rostoucího poblíž budovy školy. Odhadovaný věk se pohybuje kolem 120 let. Koruna stromu je široce oválná, tvořená dvěma hlavními kmeny s úžlabím ve výšce 3,6 m. V koruně se místy vyskytují suché větve, kontaktní křížení a větve mechanicky poškozené. Západní část koruny zasahuje do prostoru el. vedení. Místy jsou patrné otevřené dutiny v kosterních větvích. Úžlabí mezi kmeny je široké a vyskytují se v něm drobné trhliny. Na severní straně kmene je podélná prohlubeň, pravděpodobně důsledek starého poškození. V ní je vyvinuta trhlina, která částečně zavaluje, ale je stále aktivní. Na jižní straně se nachází boule bez patrných známek hniloby. Báze kmene obrůstá výmladky. Uvnitř kmene lze předpokládat rozsáhlou uzavřenou dutinu. 7

8 Vitalita stromu je mírně snížená, což lze odůvodnit stářím stromu. Stabilita je mírně narušená. Zdravotní stav je dobrý. Strom je dlouhodobě perspektivní, ovšem s podmínkou provedení ošetření. Doporučuje se provedení zdravotního řezu v celém profilu koruny s cílem odstranit poškozené a nestabilní větve. Dále se doporučuje provedení obvodového redukčního řezu koruny, který by měl napomoci zlepšit statické poměry. Pro zajištění obou kmenů proti rozlomení se navrhuje instalace jednoduché dynamické vazby. Navržená opatření jsou naléhavá. Strom č. 6 Tilia cordata lípa srdčitá nasazení koruny 204 cm 19,3 m 2,7 m 15 m 1 cm Jedná se o dospělý strom, který roste v malém parčíku uvnitř obce. Věk stromu byl odhadnut přibližně na 70 let. Koruna tohoto stromu je tvořena 2 hlavními kmeny, které se dále větví na další kosterní větve. Úžlabí je nasazeno ve výšce 3 metry. V úžlabí se nacházejí dvě větší otevřené dutiny. Navíc na jeho jižní straně je patrná aktivní trhlina. V koruně se místy vyskytují suché větve. Časté je rovněž kontaktní křížení větví a dále větve mechanicky poškozené nebo deformované. Na bázi kmene se na severní straně nachází staré poranění odření, které se postupně hojí. Dle příznaků lze usuzovat na přítomnost uzavřené podélné dutiny v celém kmeni, resp. kmenech. Vitalita stromu je mírně snížená. To je pravděpodobně způsobeno tím, že pod severní polovinou koruny vede asfaltová komunikace, která zabraňuje pronikání vzduchu a vláhy k příslušné části kořenového systému. Stabilita stromu je poněkud významněji narušena především díky přítomnosti otevřených dutin v primárním větvení. Zdravotní stav je mírně zhoršený. Strom je dlouhodobě perspektivní, ovšem s podmínkou včasného ošetření. 8

9 Navrhuje se ošetření stromu kombinací zdravotního a obvodového redukčního řezu. Předpokládá se zmenšení obvodu koruny o přibližně 1,5 metru, včetně snížení vrcholové části. Dále se doporučuje instalace jednoduché dynamické vazby, která zajistí korunu proti rozlomení v případě extrémní mechanické zátěže způsobené například větrem. Navržené opatření je naléhavé. Strom č. 7 Tilia cordata lípa srdčitá nasazení koruny 127 cm 15,1 m 2,4 m 7 m 0,5 cm Mladý strom v období dynamického růstu rostoucí v malém parčíku uvnitř obce. Odhadovaný věk je asi 30 let. Koruna stromu je úzká a má oválný tvar. Větvení je jemné a poměrně pravidelné. V důsledku absence výchovného řezu po výsadbě je koruna tvořena 3 kmeny, které vzájemně vytvářejí tlakové vidlice. Jinak se v koruně vyskytují pouze drobné defekty. Kmen je bez závažného poškození stejně jako jeho báze. Vitalita stromu je výborná. Stabilita je zatím pouze mírně narušená přítomností málo pevných tlakových vidlic. V budoucnu lze ovšem očekávat její zhoršení. Zdravotní stav stromu je výborný. Strom je dlouhodobě perspektivní, ovšem z hlediska stability koruny do budoucna značně problematický. Navrhuje se provedení mírného zdravotního řezu. V budoucnu (v době dospělosti) bude nutné zajistit kmeny tvořící korunu dynamickými vazbami, aby nedošlo k jejich rozlomení. Navržené opatření není naléhavé. Strom č. 8 Tilia cordata lípa srdčitá 266 cm 9

10 nasazení koruny 16,7 m 2,7 m 17 m 1,5 cm Dospělý mohutný strom rostoucí v malém parčíku uprostřed obce. Věk stromu je odhadnut přibližně na 100 let. Koruna tohoto stromu je široká a výrazně kulovitá, tvořená mohutnými kosterními větvemi. V koruně se vyskytuje velké množství defektů. Nápadné jsou odumřelé větve značných dimenzí, z nichž některé jsou již odlomené a visí v koruně. Úžlabí se nachází ve výšce 3,3 m a je poměrně úzké. Kmen je pouze částečně průběžný. Na jeho východní a západní straně jsou vytvořeny podélné trhliny, které jsou jen částečně zahojené. Na stromě se vyskytují staré řezné rány, které jsou jen částečně zahojené ( věšáky ). Báze kmene je bez známek většího poškození. Vitalita stromu je zhoršená, koruna začíná prosychat, což lze přičítat poměrně vysokému věku. Stabilita je významněji narušená. Hrozí pád odumřelých kosterních větví. Zdravotní stav je možno hodnotit jako zhoršený. Navrhuje se provedení obvodové redukce s cílem zlepšit stabilitu kosterních větví a tím celé koruny. Dále je nutné provést zdravotní řez v celém profilu koruny. Pro zajištění koruny proti rozlomení se doporučuje její zajištění nejlépe dvojnásobnou dynamickou vazbou. Navržená opatření jsou naléhavá. Strom č. 9 Tilia platyphyllos lípa velkolistá nasazení koruny 161 cm 19,1 m 2,9 m 7 m 0,5 cm Jedná se o dospívající strom rostoucí na travnaté ploše poblíž místní komunikace uvnitř obce. Odhadovaný věk jedince je asi 30 let. 10

11 Koruna tohoto stromu je úzká, oválného tvaru. Je tvořena šikmo vzhůru vystoupavými větvemi. Úžlabí je nasazeno ve výšce 2,8 metru a je tvořeno tlakovou vidlicí. Jižní strana koruny je v důsledku konkurence se sousední vrbou silně redukovaná. Na kmeni se nachází pouze několik odřených míst malého rozsahu, která se postupně hojí. Stejná poranění se vyskytují i na bázi kmene. Závažné poškození kmene nebo báze není zřejmé. Vitalita stromu je mírně snížená, především z důvodu konkurence. Stabilita je mírně narušená přítomností tlakové vidlice. Do budoucna, se zvětšujícími se rozměry koruny, bude tento defekt nabývat na významu. Zdravotní stav stromu je dobrý. Strom je dlouhodobě perspektivní pro ponechání na stanovišti. (V budoucnu nutno řešit statické poměry.) Doporučuje se provedení zdravotního řezu. V budoucnu bude nutné stabilizovat korunu pomocí stabilizačního řezu a instalace dynamické vazby. Navržené opatření je středně naléhavé. Strom č. 10 Salix alba vrba bílá nasazení koruny 263 cm 23,7 m 2,9 m 15 m 2,5 cm Dospělý jedinec s rozložitou korunou rostoucí v travnaté ploše poblíž místní komunikace uvnitř obce. Odhadovaný věk je přibližně 70 let. Koruna má kulovitý až široce oválný tvar s výraznou excentricitou západním směrem, která je způsobena dvěma mohutnými kosterními větvemi. V koruně se vyskytuje množství drobných odumřelých větví, většinou kmenových výmladků. Západní část koruny zasahuje do prostoru elektrického vedení. Kmen stromu je průběžný, několikrát prohnutý a má mírný náklon o velikosti 5 západním směrem. Vyskytují se na něm staré řezné rány, převážně dobře zahojené. Na bázi se nacházejí jen drobná poranění způsobená v minulosti a dnes již převážně zahojená. 11

12 Vitalita stromu je mírně snížená. Stabilita je významněji narušená především díky mohutným kosterním větvím na západní straně koruny. Zdravotní stav je dobrý. Strom je dlouhodobě perspektivní. Doporučuje se redukční řez především v západní části koruny s cílem úpravy jejího těžiště. Dále by měl být proveden zdravotní řez. Předpokládá se instalace jednoduché dynamické vazby na nejdelší kosterní větev vedoucí nad elektrické vedení. Navržené opatření je naléhavé. Strom č. 11 Tilia cordata lípa srdčitá nasazení koruny 214 cm 20 m 2,2 m 12 m 1 cm Dospělý jedinec s projevující se stagnací růstu, který roste na travnaté ploše u místní komunikace uvnitř obce. Odhadnutý věk je asi 60 let. Koruna stromu je oválná a poměrně úzká, vrcholová část metlovitá. V koruně se vyskytuje velké množství mechanicky poškozených větví. Kmen se ve výšce 8 metrů větví na 2 kmeny. V úžlabí není ze země patrný žádný defekt. Na kmeni se nacházejí staré řezné rány s otevřenými dutinami, zejména na jeho východní straně. Na východní straně je otevřená dutina o velikosti 25 x 10 cm s měkkou hnilobou. Dutina postupně zavaluje. Vitalita stromu je zhoršená a koruna silně prosychá. Dá se předpokládat, že je to způsobeno poškozením báze a kořenového systému, pravděpodobně při výkopových pracích v minulosti. Stabilita je významněji narušená. Zdravotní stav je zhoršený. Strom je zatím krátkodobě perspektivní. Doporučuje se provedení zdravotního řezu v kombinaci se stabilizačním řezem. Předpokládá se snížení celkové výšky stromu na 18 m. Toto opatření je vhodné doplnit i 12

13 obvodovou redukcí koruny. Navržené opatření je naléhavé. Do budoucna je nutné sledovat vývoj statických poměrů stromu. Strom č. 12 Tilia cordata lípa srdčitá nasazení koruny 204 cm 17,1 m 2,3 m 13 m 1 cm Jedná se o relativně mladý strom rostoucí u kapličky v centrální části obce. Odhadnutý věk je přibližně 50 let. Koruna stromu má vejčitý tvar. Je tvořena dvěma kmeny. Na východní straně zasahuje do telefonního vedení, na západní straně vrůstá do průjezdného profilu silně frekventované veřejné komunikace. V koruně se nachází větší množství mechanicky poškozených větví, dále větve suché a místy visí větve odlomené. Často se vyskytuje také kontaktní křížení větví nižších řádů. Úžlabí je nasazeno ve výšce 2,5 m a je tvořeno tlakovou vidlicí se zarůstající kůrou. Na východní straně je pod vidlicí patrná částečně zahojená trhlina. Severní kmen je dominantní a má relativně přímý růst. Jižní kmen je deformovaný, vidličnatě větvený. Báze kmene je bez výrazného poškození. Vitalita stromu je jen mírně snížená. Stabilita je narušená přítomností tlakové vidlice a množstvím mechanicky poškozených větví, které se mohou časem odlomit. Zdravotní stav je dobrý. Strom je dlouhodobě perspektivní za předpokladu provedení kvalitního ošetření. Doporučuje se provedení zdravotního řezu v celém profilu koruny. Dále nutné upravit podjezdnou výšku koruny na západní straně stromu a zkrátit větve zasahující do vedení. Nutné je rovněž odlehčení jižního kmene pomocí obvodové redukce. V budoucnu bude pravděpodobně nutné korunu zajistit proti rozlomení instalací dynamické vazby. Navržené opatření je středně naléhavé. Strom č. 13 Tilia cordata lípa srdčitá 13

14 nasazení koruny 132 cm 13,9 m 1,9 m 9 m 1 cm Jedná se o relativně mladého jedince rostoucího na jižní straně kapličky v centru obce. Odhadnutý věk je asi 40 let. Koruna tohoto stromu je nepravidelná, kulovitá. Spodní větve jsou převislé. Vrcholová část je metlovitá s prýty bez výrazné dominance. Místy se v koruně vyskytují větve mechanicky poškozené prasklé, nalomené. Dále je patrné kontaktní křížení větví nižších řádů v hustých částech koruny. Západní strana zasahuje do průjezdného profilu komunikace. Kmen stromu je poměrně rovný a přímý, ve vrcholové části se několikrát vidličnatě větví. Na spodní části kmene, asi do výšky 3 m, jsou zřetelné zahojené řezné rány. Báze kmene je bez poškození. Vitalita stromu je výborná. Stabilita je jen mírně narušená kvůli prasklým větvím. Zdravotní stav stromu je výborný. Strom je dlouhodobě perspektivní. Doporučuje se provedení zdravotního řezu v celém profilu koruny. Součástí ošetření by měla být také úprava vidličnatých větvení v koruně s cílem podpořit růst terminálního prýtu. V západní části koruny musí být provedena úprava podjezdné výšky. 4. Závěr Množství a druh navržených opatření vyplývají z aktuálního stavu posuzovaných stromů v obci, který je především výsledkem jejich fyziologického věku, množství a intenzity poškození a také realizovaného ošetření v minulosti. Celkový přehled udává tabulka č. 1. U stromů s nejvyšší stupněm naléhavosti se doporučuje provedení navržených opatření co nejdříve, nejlépe v horizontu jednoho roku. Ostatní navržená opatření lze libovolně odsunout. 14

15 Tabulka 1: Přehled navržených opatření a jejich naléhavosti Součástí péče o stromy v obci by měla být i pravidelná kontrola jejich stavu prováděná nejméně jednou ročně, nebo případně po výskytu extrémních klimatických vlivů (vichřice, silná ledovka, apod.). V Suchém, Ing. Tomáš Minx, Ph.D. 15

16 FOTODOKUMENTACE Obr. 1: Strom č. 5 Obr. 2 strom č. 6 16

17 Obr. 3 strom č. 8 celkový pohled Obr. 4 habitus stromu č

18 Obr. 5 habitus stromu č. 12 Obr. 6 celkový pohled na strom č

ZNALECKÝ POSUDEK č. 180-2 020/14

ZNALECKÝ POSUDEK č. 180-2 020/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 80-2 020/4 Předmět : Znalecký posudek byl zpracován za účelem zhodnocení aktuálního stavu stromů, rostoucích v oboustranném stromořadí v obci Horní Újezd. Objednatel posudku : Krajská

Více

Regenerace zeleně vybraných lokalit města Tišnov

Regenerace zeleně vybraných lokalit města Tišnov SEZNAM LOKALIT SÍDLIŠTĚ POD KLUCANINOU SÍDLIŠTĚ POD KVĚTNICÍ SOUBOR OSTATNÍCH PLOCH 1 OBSAH A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA...3 A.1 Identifikace stavby...3 Objednatel:...3 Projektant:...3 Název stavby:...3 Místo stavby:...3

Více

2.část. lokalita č.57: Riegrova - lokalita č.106: 5.května nad autocvičištěm

2.část. lokalita č.57: Riegrova - lokalita č.106: 5.května nad autocvičištěm 2.část lokalita č.57: Riegrova - lokalita č.106: 5.května nad autocvičištěm 2 Projekt péče o stromy na území města Svitavy byl zpracován na objednávku města Svitavy v rámci inventarizace ploch veřejně

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č /14

ZNALECKÝ POSUDEK č /14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 197-2 037/14 Předmět : Znalecký posudek byl zpracován za účelem zhodnocení aktuálního stavu stromů, rostoucích v zámecké aleji v Pardubicích. Objednatel posudku : Statutární město Pardubice

Více

POSOUZENÍ PROVOZNÍ PEZPEČNOSTI VYBRANÝCH DŘEVIN OBEC VRÁTKOV

POSOUZENÍ PROVOZNÍ PEZPEČNOSTI VYBRANÝCH DŘEVIN OBEC VRÁTKOV POSOUZENÍ PROVOZNÍ PEZPEČNOSTI VYBRANÝCH DŘEVIN OBEC VRÁTKOV prosinec 2014 Lokalita Vrátkov 17 282 01 Český Brod Zhotovitel Ing. Václav Bažant Ph.D. Přehvozdí 13 281 63 Kostelec nad Černými lesy Tel.:

Více

Obnova parku Petra Bezruče ve Veselí nad Moravou

Obnova parku Petra Bezruče ve Veselí nad Moravou Studie Obnova parku Petra Bezruče ve Veselí nad Moravou Inventarizace a metodika inventarizace Objednatel projektové dokumentace: Město Veselí nad Moravou tř. Masarykova 119 69813 Veselí nad Moravou IČO:

Více

Znalecký posudek - posouzení stavu 39 lip' v ul. Thákurova v Praze 6

Znalecký posudek - posouzení stavu 39 lip' v ul. Thákurova v Praze 6 Ing. Luboš Fendrych znalec se specializací na oceňování zeleně a škod Baarova 27 140 00 Praha 4 Technická správa komunikací hl.m. Prahy Štefánkova 23 Praha 5 Znalecký posudek - posouzení stavu 39 lip'

Více

Posouzení zdravotního stavu a návrh péče o jilmy horské v obci Lazinov, k. ú. Lazinov.

Posouzení zdravotního stavu a návrh péče o jilmy horské v obci Lazinov, k. ú. Lazinov. " Znalecký posudek č. 142/2009 Posouzení zdravotního stavu a návrh péče o jilmy horské v obci Lazinov, k. ú. Lazinov. I Zpracoval: Doc. Ing. Luboš Úradníček, CSc. Křížkovského 31 60300 Brno Znalecký posudek

Více

Řez stromů. David Hora, DiS. Předcertifikační školení certifikace. European Tree Worker. Evropský arborista

Řez stromů. David Hora, DiS. Předcertifikační školení certifikace. European Tree Worker. Evropský arborista Řez stromů David Hora, DiS. Předcertifikační školení certifikace European Tree Worker Evropský arborista Vztah: lidé stromy - lidé stromy dokáží žít bez nás my bez nich ne, doprovází nás celou historií

Více

Revitalizace zeleně na židovském hřbitově v Brně - Židenicích

Revitalizace zeleně na židovském hřbitově v Brně - Židenicích Obsah A Průvodní zpráva...1 Identifikační údaje...1 Cíl dokumentace...2 Údaje o parcelách a majetkoprávních vztazích... 2 Průzkumy a podklady... 2 Lokalizace a popis řešeného území... 2 Stručná historie

Více

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA Tábor Husovo náměstí, Sladovna, park pod Trafačkou PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA SAFE TREES, s.r.o. Na Štěpnici 945 665 01 ROSICE e-mail: web: info@safetrees.cz www.safetrees.cz IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Akce

Více

PŘÍLOHA F.2 INVENTARIZACE A METODIKA INVENTARIZACE

PŘÍLOHA F.2 INVENTARIZACE A METODIKA INVENTARIZACE PŘÍLOHA F.2 INVENTARIZACE A METODIKA INVENTARIZACE Skopalíková x M. Kuncové x Čejkova Průměr Fyzio. Zdrav. objektu Taxon Výška Průměr kmene koruny stáří Vitalita stav Stabilita Poznámka 30 Betula pendula

Více

1.část. lokalita č.1: Autobusové nádraží - lokalita č.56: Raisova

1.část. lokalita č.1: Autobusové nádraží - lokalita č.56: Raisova .část lokalita č.: Autobusové nádraží - lokalita č.56: Raisova Projekt péče o stromy na území města Svitavy byl zpracován na objednávku města Svitavy v rámci inventarizace ploch veřejně přístupné zeleně.

Více

Revitalizace stromů ve starém centrálním parku v Praze Dubči

Revitalizace stromů ve starém centrálním parku v Praze Dubči Revitalizace stromů ve starém centrálním parku v Praze Dubči Dokumentace k ukončení, převzetí a vyhodnocení akce realizovanou s finančním přispěním Hlavního města Prahy a M.Č. Dubeč Občanským sdružením

Více

radní pro regeneraci sídliště a životní prostředí

radní pro regeneraci sídliště a životní prostředí DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM návrhy zeleně ke kácení při revitalizaci Letňanské lentilky Lokalita: ulice Jančova, Místecká, Krausova, Malkovského, Kuželova Praha 18 Letňany Objednatel: Úřad městské části Praha

Více

Posouzení stavu stromu a návrh pěstebních opatření Lípa Nová Ves

Posouzení stavu stromu a návrh pěstebních opatření Lípa Nová Ves Posouzení stavu stromu a návrh pěstebních opatření Lípa Nová Ves Zhotovitel: Bc. Robert Kohout Čajkovského 549/12 67401 Třebíč IČ: 68662416 DIČ: CZ7501154551 Tel: +420 777 142 814 Email: robert@arbokohout.cz

Více

SPPK A02 001:2013 Výsadba stromů STANDARDY PÉČE O PŘÍRODU A KRAJINU ARBORISTICKÉ STANDARDY HODNOCENÍ STAVU STROMŮ SPPK A01 001:2015

SPPK A02 001:2013 Výsadba stromů STANDARDY PÉČE O PŘÍRODU A KRAJINU ARBORISTICKÉ STANDARDY HODNOCENÍ STAVU STROMŮ SPPK A01 001:2015 SPPK A02 001:2013 Výsadba stromů STANDARDY PÉČE O PŘÍRODU A KRAJINU ARBORISTICKÉ STANDARDY ŘADA A HODNOCENÍ STAVU STROMŮ SPPK A01 001:2015 Tree assesssment Baumkontrolle Tento standard je určen pro definici

Více

e /07 ZNALECKÝ POSUDEK

e /07 ZNALECKÝ POSUDEK ZNALECKÝ POSUDEK e. 64-615/07 Předmět: Znalecký posudek byl zpracován za účelem zhodnocení stavu stromů, rostoucích na obvodu parkově upravené plochy na I. Tfiákurova v Pra e 6 a návrhu jejich ošetření.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 178-1 809/13

ZNALECKÝ POSUDEK č. 178-1 809/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 178-1 809/13 Předmět : Znalecký posudek byl zpracován za účelem zhodnocení aktuálního stavu vybraných stromů, rostoucích v Husových sadech ve Znojmě. Objednatel posudku : Město Znojmo

Více

PLÁN PÉČE O STROMOVOU ZELEŇ

PLÁN PÉČE O STROMOVOU ZELEŇ OBEC ŽLUNICE PLÁN PÉČE O STROMOVOU ZELEŇ (2/205 2/2020) (INVENTARIZACE, ANALÝZA A PLÁN PÉČE) Zadavatel: Adresa: Obec Žlunice Obecní úřad Žlunice, Žlunice 38, 507 34 Žlunice IČO: 0027245 Emailová schránka:

Více

Odborné posouzení lípy malolisté rostoucí na pozemku parcelního č. 87/4 v k.ú. Suchovršice, obec Suchovršice, okres Trutnov

Odborné posouzení lípy malolisté rostoucí na pozemku parcelního č. 87/4 v k.ú. Suchovršice, obec Suchovršice, okres Trutnov Ing. Pavel Klevcov Velké Svatoňovice 32 542 35 Velké Svatoňovice tel.: +420 604 149347 e-mail: pavel.klevcov@seznam.cz IČ: 145 58581 DIČ: CZ 6511031076 Bank. spojení: 2101290886/2010 Odborné posouzení

Více

Bohumil Koníček vedoucí odboru správy majetku Městský úřad Neratovice Kojetická Neratovice. Martinov

Bohumil Koníček vedoucí odboru správy majetku Městský úřad Neratovice Kojetická Neratovice. Martinov Bohumil Koníček vedoucí odboru správy majetku Městský úřad Neratovice Kojetická 1028 277 11 Neratovice Dendrologické posouzení dřeviny, rostoucí na pozemku č. 185/17 k.ú. Neratovice Quercus robur dub letní

Více

POSOUZENÍ STAVU VYBRANÝCH DŘEVIN V OBCI VRÁTKOV

POSOUZENÍ STAVU VYBRANÝCH DŘEVIN V OBCI VRÁTKOV POSOUZENÍ STAVU VYBRANÝCH DŘEVIN V OBCI VRÁTKOV 2014 Lokalita Vrátkov 17 282 01 Český Brod Zhotovitel Ing. Václav Bažant Ph.D. Přehvozdí 13 281 63 Kostelec nad Černými lesy Tel.: 724 50 30 E-mail: baza.baza@atlas.cz

Více

REVITALIZACE HRABYŇSKÉ ALEJE

REVITALIZACE HRABYŇSKÉ ALEJE CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY REVITALIZACE HRABYŇSKÉ ALEJE ZADAVATEL: OBEC HRABYNĚ ZPRACOVATEL: EKOTOXA s.r.o. PROJEKT DUBEN 2014 EKOTOXA s.r.o. Fišova 403/7, 602 00 Brno, Černá Pole

Více

Základní škola Na Líše 936/16, Praha 4, Michle Dendrologický průzkum území. Táborská 350/32, Praha 4. Praha 4, k.ú. Michle

Základní škola Na Líše 936/16, Praha 4, Michle Dendrologický průzkum území. Táborská 350/32, Praha 4. Praha 4, k.ú. Michle Ing. MARCELA BITTNEROVÁ, Ph.D. Zahradní a krajinářská tvorba marcela.bittnerova@seznam.cz Veltruská 532/11 190 00 Praha 9 Základní škola Na Líše 936/16, Praha 4, Michle Dendrologický průzkum území INVESTOR

Více

ZA OBJEDNATELE: PROJEKT: STUPEŇ: ČÁST DOKUMENTACE: DATUM POČET STRAN. 5 Blatenská 189, Březnice PARÉ: IČ

ZA OBJEDNATELE: PROJEKT: STUPEŇ: ČÁST DOKUMENTACE: DATUM POČET STRAN. 5 Blatenská 189, Březnice PARÉ: IČ OBJEDNATEL: PROJEKT: STUPEŇ: ČÁST DOKUMENTACE: Obec Malý Újezd, Malý Újezd 95, 27731 Velký Borek REVITALIZACE ZELENĚ V OBCI MALÝ ÚJEZD 2013 DPS + DZS 1. REVITALIZACE ZELENĚ NÁVSI OBCE MALÝ ÚJEZD 1.3 Inventarizace,

Více

Věc: Odborné posouzení stavu stromů

Věc: Odborné posouzení stavu stromů vážená paní Blanka Slancová, DiS. Městská část Praha - Zbraslav Zbraslavské náměstí 464, 156 00 Praha - Zbraslav mobil: 774 760 931 tel.: 257 11 842 email: blanka.slancova@mc-zbraslav.cz Věc: Odborné posouzení

Více

Cena (bez DPH) OŠETŘENÍ STROMŮ 62 ks 185 587 Kč. DRCENÍ DŘEVNÍ HMOTY 20 m3 31 575 Kč. živý plot: CELKOVÉ REALIZAČNÍ NÁKLADY

Cena (bez DPH) OŠETŘENÍ STROMŮ 62 ks 185 587 Kč. DRCENÍ DŘEVNÍ HMOTY 20 m3 31 575 Kč. živý plot: CELKOVÉ REALIZAČNÍ NÁKLADY etapa I - ošetření a výsadba stromů ROZPOČET SOUHRNNÁ TABULKA počet j. Cena (bez DPH) OŠETŘENÍ STROMŮ 62 ks 185 587 Kč DRCENÍ DŘEVNÍ HMOTY 20 m3 31 575 Kč VÝSADBA DŘEVIN A ZALOŽENÍ TRAVNATÝCH PLOCH stromy:

Více

Projekt péče o stromy. Revitalizace zámeckého kopce, inventarizace a dendrologické posouzení zeleně v Náchodě.

Projekt péče o stromy. Revitalizace zámeckého kopce, inventarizace a dendrologické posouzení zeleně v Náchodě. Projekt péče o stromy Revitalizace zámeckého kopce, inventarizace a dendrologické posouzení zeleně v Náchodě. 2014 SAFE TREES, s.r.o. Na Štěpnici 945 665 01 ROSICE e-mail: info@safetrees.cz Projekt péče

Více

Obnova VKP lipová alej Vrchotovy Janovice

Obnova VKP lipová alej Vrchotovy Janovice Obnova VKP lipová alej Vrchotovy Janovice OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 2. CHARAKTERISTIKA STAVU ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 3. NÁVRH SADOVÝCH ÚPRAV 4. GRAFICKÁ ČÁST 4.1. SOUČASNÝ STAV S NÁVRHEM PĚSTEBNÍCH

Více

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA HODNOCENÍ STROMŮ V AREÁLU ZÁMECKÉHO PARKU VE VESELÍ NAD MORAVOU PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA Ing. Šárka Weberová květen 04 Obsah Identifikační údaje... Lokalizace:... 4 Přírodní podmínky území a historický

Více

ID datové schránky: yhvyups mob ,

ID datové schránky: yhvyups mob , Číslo stromu Číslo štítku Obvod kmene (cm) Katastrální území Číslo parcely Obecní úřad Dublovice Dublovice 33 262 51 Dublovice Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les podle zákona číslo 114/1992

Více

Posouzení zdravotního stavu stromů Prunus serrulata ve vybraných ulicích města Mostu

Posouzení zdravotního stavu stromů Prunus serrulata ve vybraných ulicích města Mostu ARBOREA Rakovník s.r.o. Dukelských hrdinů 66, 69 0 Rakovník Tel.: 5 56, Fax: 55 60 E-mail: zapal@arborea.cz, www.arborea.cz IČO: 4754084, DIČ: CZ4754084 P. Formánek, Magistrát města Mostu Posouzení zdravotního

Více

Integrated System for Assessing Trees. Andrea Szórádová

Integrated System for Assessing Trees. Andrea Szórádová Integrated System for Assessing Trees Andrea Szórádová ISAT Efektivní správa dat z velkých populací stromů Provádění kontrol a aktualizací Možnost zohlednění disponibilních prostředků Postup Rozdělení

Více

Dendrologický posudek

Dendrologický posudek Dendrologický posudek Datum: 10.9.2018 Objednatel posudku: starostka obce Hoříněves, pí. Kuthanová Posuzované dřeviny Posuzovanými dřevinami jsou lípy velkolisté (Tilia platyphyllos), rostoucí v centru

Více

ZODP. PROJEKTANT. Renovace a doplnění zeleně v obci Sibřina VYTVOŘIL ZPRACOVATEL. Ing. Kateřina Kovaříková

ZODP. PROJEKTANT. Renovace a doplnění zeleně v obci Sibřina VYTVOŘIL ZPRACOVATEL. Ing. Kateřina Kovaříková ZODP. PROJEKTANT Ing. Kateřina Kovaříková VYTVOŘIL ZPRACOVATEL: Biologica s.r.o., Mezníkova 273/13, 616 00 Brno, IČ: 27739660 KRAJ: Středočeský OBEC: Sibřina Ing. Kateřina Kovaříková ZPRACOVATEL INVESTOR:

Více

Systémový přístup v pohledu na stromy

Systémový přístup v pohledu na stromy Systémový přístup v pohledu na stromy Petr Horáček Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Obsah Strana 3 1 Východiska 2 Současnost

Více

NÁVRH NA VYHLÁŠENÍ PAMÁTNÝCH STROMŮ

NÁVRH NA VYHLÁŠENÍ PAMÁTNÝCH STROMŮ NÁVRH NA VYHLÁŠENÍ PAMÁTNÝCH STROMŮ Kód ústředního seznamu: Kraj: Pardubický Obec: Bylany Název památného stromu: Lípa za hřištěm Okres: Chrudim Pověřený obecní úřad: Bylany Katastrální území: Bylany [616567]

Více

Inventarizace a návrh ošetření vzrostlých dřevin rostoucích v okolí vodního díla Mšeno

Inventarizace a návrh ošetření vzrostlých dřevin rostoucích v okolí vodního díla Mšeno Inventarizace a návrh ošetření vzrostlých dřevin rostoucích v okolí vodního díla Mšeno Dílo: Inventarizace a návrh ošetření vzrostlých dřevin rostoucích v okolí vodního díla Mšeno Stupeň dokumentace: Realizační,

Více

Obnova "Aleje filosofů"

Obnova Aleje filosofů Revitalizace zámeckého návrší v Litomyšli Obnova "Aleje filosofů" TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Inventarizace stromů a kvalitativní hodnocení... 3 1.1 Charakteristika území a rostoucích dřevin... 3 1.2 Metodika

Více

Příloha 1: INVENTARIZACE DŘEVIN v hrabyňské aleji Číslo druh část výška prumkme (příl. 4)

Příloha 1: INVENTARIZACE DŘEVIN v hrabyňské aleji Číslo druh část výška prumkme (příl. 4) (cm) kme (cm) kor stav 1 Tilia cordata a 15 45 142 5 mladý 3 jmelí, poškozená báze kmene 1-3 2 Tilia cordata a 9 41 130 4 mladý 4 poškozený kmen (narušená stabilita), jmelí 4,5 3 Tilia cordata a 12 39

Více

Památné stromy pověřeného úřadu Sokolov

Památné stromy pověřeného úřadu Sokolov Památné stromy pověřeného úřadu Sokolov Zpracovala: Bc. Linda Tomeszová, referent odboru životního prostředí V Sokolově, 2012 (poslední aktualizace: 23.2.2015) Bernovský klen Druh dřeviny: javor klen (Acer

Více

V Rosicích dne 31. 1. 2014. Ing. Jaroslav KOLAŘÍK, Ph.D. Ing. Michal ROMANSKÝ Petr CEJNAR, DiS.

V Rosicích dne 31. 1. 2014. Ing. Jaroslav KOLAŘÍK, Ph.D. Ing. Michal ROMANSKÝ Petr CEJNAR, DiS. Projekt péče o stromy podél vodního toku Orlice byl zpracován na objednávku povodí Labe v rámci inventarizace ploch veřejně přístupné zeleně. Terénní šetření proběhla v měsíci lednu 2014. V Rosicích dne

Více

Hodnocení stavu a bezpečnosti dřevin v objektech sídelní a krajinné zeleně

Hodnocení stavu a bezpečnosti dřevin v objektech sídelní a krajinné zeleně Ústav biotechniky zeleně pavel.bulir@mendelu.cz Hodnocení stavu a bezpečnosti dřevin v objektech sídelní a krajinné zeleně Ing. Pavel Bulíř, Ph.D. Česká právní úprava péče o dřeviny: - péče o dřeviny,

Více

Metodika posouzení stavu břehových porostů v intravilánech měst a obcí

Metodika posouzení stavu břehových porostů v intravilánech měst a obcí Metodika posouzení stavu břehových porostů v intravilánech měst a obcí (Pilotní projekt Orlice, Hradec Králové) Vypracovaly: Bc. Lucie Kovandová Ing. Ivana Franková Kontroloval: Ing. Karel Dohnal Schválil:

Více

stupeň ohrožení Silně ohrožený

stupeň ohrožení Silně ohrožený Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní památka Blatná Datum

Více

PARK VRSKMAŇ DOPORUČENÉ PĚSTEBNÍ ZÁSAHY: 1. ETAPA STROMY

PARK VRSKMAŇ DOPORUČENÉ PĚSTEBNÍ ZÁSAHY: 1. ETAPA STROMY PARK VRSKMAŇ DOPORUČENÉ PĚSTEBNÍ ZÁSAHY: 1. ETAPA STROMY Na základě prohlídky ze dne 19. 10. 2017 doporučujeme níže popsané pěstební zásahy u stromů rostoucích v parku v obci Vrskmaň. Opatření by měla

Více

Dendrologický průzkum aleje Dobrá Žižkovo pole Macourov

Dendrologický průzkum aleje Dobrá Žižkovo pole Macourov Mezník, O. S. Olešenka 10, Přibyslav 582 22 Dendrologický průzkum aleje Dobrá Žižkovo pole Macourov ZPRACOVAL: Ing. Vít Dvorský, Bc. Lukáš Musil, Pavel Dobrovolný, Mgr. Jan Michálek DATUM: únor 2009 1

Více

Zpráva o provedení přístrojových testů měření akustickým tomografem (Fakopp 3D) a provedení tahových zkoušek

Zpráva o provedení přístrojových testů měření akustickým tomografem (Fakopp 3D) a provedení tahových zkoušek Zpráva o provedení přístrojových testů měření akustickým tomografem (Fakopp 3D) a provedení tahových zkoušek Předmět: Provedení přístrojové metody - tahové zkoušky - za účelem zjištění statických poměrů

Více

Posouzení lípy velkolisté rostoucí na stavební parcele č. 76 v katastrálním území Martinice v Krkonoších

Posouzení lípy velkolisté rostoucí na stavební parcele č. 76 v katastrálním území Martinice v Krkonoších Ing. Pavel Klevcov Za komínem 485 541 02 Trutnov Provozovna, doručovací adresa: Velké Svatoňovice 32 542 35 Velké Svatoňovice tel.: +420 604 149347 e-mail: pavel.klevcov@hi-net.cz IČ: 145 58581 DIČ: CZ

Více

NÁVRH OBNOVY ZELENĚ V LOKALITĚ KOCHÁNOV

NÁVRH OBNOVY ZELENĚ V LOKALITĚ KOCHÁNOV NÁVRH OBNOVY ZELENĚ V LOKALITĚ KOCHÁNOV 23 OBSAH: NÁVRH OBNOVY ZELENĚ V LOKALITĚ... 23 KOCHÁNOV... 23 3.1 ÚVOD... 25 3.2 ANALÝZA ŘEŠENÉ OBLASTI... 26 3.3 NÁVRH... 28 3.3.1 Návrh obnovy zeleně... 28 24

Více

Přehled všech projektů najdete na: Revitalizace Jiráskovy aleje

Přehled všech projektů najdete na: Revitalizace Jiráskovy aleje Pořadové číslo projektu: 11 Název projektu: Revitalizace Jiráskovy aleje Popis projektu: Návrhem je řešena komplexní revitalizace Jiráskovy aleje. Pro zlepšení kondice stromů je navrhován dendrologický

Více

VÝSADBA STROMŮ V MĚSTSKÉM PROSTŘEDÍ (kvalita školkařských výpěstků, kvalita provedených prací ve fázi zakládání a ve fázi rozvojové péče)

VÝSADBA STROMŮ V MĚSTSKÉM PROSTŘEDÍ (kvalita školkařských výpěstků, kvalita provedených prací ve fázi zakládání a ve fázi rozvojové péče) Seminář: Dřeviny mimo les III, EKOMONITOR, Hradec Králové, 2015 VÝSADBA STROMŮ V MĚSTSKÉM PROSTŘEDÍ (kvalita školkařských výpěstků, kvalita provedených prací ve fázi zakládání a ve fázi rozvojové péče)

Více

Je-li rostlinné společenstvo tvořeno pouze jedinci jedné populace, mluvíme o monocenóze nebo také o čistém prostoru.

Je-li rostlinné společenstvo tvořeno pouze jedinci jedné populace, mluvíme o monocenóze nebo také o čistém prostoru. EKOLOGIE SPOLEČENSTVA (SYNEKOLOGIE) Rostlinné společenstvo (fytocenózu) můžeme definovat jako soubor jedinců a populací rostlin rostoucích společně na určitém stanovišti, které jsou ovlivňovány svým prostředím,

Více

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. www.mzp.cz OBSAH

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. www.mzp.cz OBSAH VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ www.mzp.cz OBSAH METODICKÉ POKYNY A DOKUMENTY Metodika managementu tlejícího dříví v lesích zvláště chráněných územ 1 Aktualizace metodického dokumentu k problematice

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.18 Dřeviny Kapitola 31 Vady tvaru kmene

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA REVITALIZACE PARKŮ, ZELENĚ A STROMOŘADÍ V BYSTŘICI NAD PERNŠTEJNEM 6. UL. KULTURNÍ

PRŮVODNÍ ZPRÁVA REVITALIZACE PARKŮ, ZELENĚ A STROMOŘADÍ V BYSTŘICI NAD PERNŠTEJNEM 6. UL. KULTURNÍ PRŮVODNÍ ZPRÁVA REVITALIZACE PARKŮ, ZELENĚ A STROMOŘADÍ V BYSTŘICI NAD PERNŠTEJNEM 6. UL. KULTURNÍ OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. SOUČASNÝ STAV... 4 Fotodokumentace současného

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA - DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM PROJEKT OBNOVY A ROZVOJE FUNKČNÍCH PLOCH SÍDELNÍ ZELENĚ V OBCI PTICE

PRŮVODNÍ ZPRÁVA - DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM PROJEKT OBNOVY A ROZVOJE FUNKČNÍCH PLOCH SÍDELNÍ ZELENĚ V OBCI PTICE PRŮVODNÍ ZPRÁVA - DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM PROJEKT OBNOVY A ROZVOJE FUNKČNÍCH PLOCH SÍDELNÍ ZELENĚ V OBCI PTICE Ing. Lenka Vyhnálková říjen 2013 Identifikační data DRUH DOKUMENTACE: NÁZEV PROJEKTU: OBJEDNAVATEL

Více

Přeložka silnice II/286 Jičín Robousy Valdice

Přeložka silnice II/286 Jičín Robousy Valdice Viz. rozdělovník 2138/ZP/2008-Čr 12.03.2008 Odbor životního prostředí a zemědělství Ing. David Černošek / 188 Oddělení EIA a IPPC dcernosek@kr-kralovehradecky.cz Posuzování vlivů na životní prostředí,

Více

POSUZOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE VE ZNALECKÉ PRAXI

POSUZOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE VE ZNALECKÉ PRAXI POSUZOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE VE ZNALECKÉ PRAXI Darja Kubečková Skulinová 1 Abstrakt Příspěvek se zabývá problematikou posuzování projektové dokumentace v oblasti stavebnictví a jejím vlivem na vady

Více

A b 2 Lípa= S-RZ Klen= S-KPP

A b 2 Lípa= S-RZ Klen= S-KPP Tabulka - inventarizace posuzovaných stromů Poř. -1. Acer platanoides 123 A 1-2 3-4 1 1 b 0 S-RZ 3 První strom hned u mostu, jen zdravotní řez+ vyřezání podrostu kolem kmene 0. Ulmus glabra 169 B 5 5 5

Více

56,47,44,69, 56,53,47,47, ,5 3 OP SS 2 1 ZŘ 666/211 mírné prosychání do 10% objemu koruny, přirozené prosychání spodní části korun

56,47,44,69, 56,53,47,47, ,5 3 OP SS 2 1 ZŘ 666/211 mírné prosychání do 10% objemu koruny, přirozené prosychání spodní části korun 1 Betula pendula bříza 23 71 13,5 0,5 5,5 3 S V 1 2 666/210 mírný náklon, pěkná 2 Salix caprea vrba 38 119 9 1,5 5,5 4 OP V 2 2 666/210 prosychání cca 10-15% 3 Salix caprea vrba 28/30 88/94 8 1,5 7,5 4

Více

I N V E N T A R I Z A Č N Í T A B U L K A

I N V E N T A R I Z A Č N Í T A B U L K A I N V E N T A R I Z A Č N Í T A B U L K A Vysvětlivky: V odstranit - obvod kmene nad 80 cm odstranit - obvod kmene do 80 cm ošetřit instalovat vazbu BŘ bezpečnostní řez tvoří skupinu stav porostu k 27.

Více

VĚC: Odborné stanovisko ke stavu stromů rostoucích na břehu Divoké Orlice v Žamberku

VĚC: Odborné stanovisko ke stavu stromů rostoucích na břehu Divoké Orlice v Žamberku ODDĚLENÍ PÉČE O PŘÍRODU A KRAJINU Jiráskova 1665 530 02 Pardubice tel.: +420 466 797 580 e-mail: pardubice@nature.cz www.nature.cz IDDS: kpddyvy Ministerstvo životního prostředí pracoviště: Resslova 1229/2a

Více

Průzkum střechy sídla Úřadu vlády ČR. Obsah

Průzkum střechy sídla Úřadu vlády ČR. Obsah Průzkum střechy sídla Úřadu vlády ČR 1. Posouzení stávajhícího stavu 1.1. Popis objektu 1.2. Důvod posouzení 1.3. Podklady pro vypracování posudku 1.4. Zjištěné poruchy 2. Návrh řešení 3. Závěr Obsah -

Více

STUDIE EŠENÍ JIHOVÝCHODNÍ ÁSTI MASARYKOVA NÁMSTÍ

STUDIE EŠENÍ JIHOVÝCHODNÍ ÁSTI MASARYKOVA NÁMSTÍ STUDIE EŠENÍ JIHOVÝCHODNÍ ÁSTI MASARYKOVA NÁMSTÍ SADOVNICKÁ HODNOTA DEVIN JIHOVÝCHODNÍ ÁST MASARYKOVA NÁMSTÍ DENDROLOGICKÝ PRZKUM, NÁVRH PSTEBNÍCH OPATENÍ JIHOVÝCHODNÍ ÁST MASARYKOVA NÁMSTÍ STUDIE EŠENÍ

Více

I. Morfologie toku s ohledem na bilanci transportu plavenin a splavenin

I. Morfologie toku s ohledem na bilanci transportu plavenin a splavenin I. Morfologie toku s ohledem na bilanci transportu plavenin a splavenin I.1. Tvar koryta a jeho vývoj Klima, tvar krajiny, vegetace a geologie povodí určují morfologii vodního toku (neovlivněného antropologickou

Více

Defekty a poškození. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.

Defekty a poškození. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28. Defekty a poškození Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Defekty a poškození Podle oblasti vlivu na : Podle typu na : defekty

Více

1. Palkovické hůrky se zvedají z údolí Ostravice hned za městem.

1. Palkovické hůrky se zvedají z údolí Ostravice hned za městem. 17. Krajinou Palkovických hůrek Palkovické hůrky jsou při pohledu z Ostravské pánve směrem k jihu k Moravskoslezským Beskydám prvním vyšším horským pásmem prudce se zvedajícím nad mírně zvlněnou plošinou.

Více

Metodika 2. mapování veřejné zeleně v intravilánu města Liberce v rámci projektu BIDELIN

Metodika 2. mapování veřejné zeleně v intravilánu města Liberce v rámci projektu BIDELIN Metodika 2. mapování veřejné zeleně v intravilánu města Liberce v rámci projektu BIDELIN Liberec 2018 1 Základní členění Taxon Určuje se rod, druh, kultivar. Obvod kmene ve výšce 130 cm, pokud nebude umožněno,

Více

Inventarizace dřevin

Inventarizace dřevin taxonu koruny koruny hodnota opatření 1 Juglans regia 18 57 5 3,5 6 3 ZŘ mladý, perspektivní, nízko nasazená koruna 2 Juglans regia 44 137 11 8,5 9 3 přeslenité větvení, nad ním zarůstající rána po kosterní

Více

Odborná informace stav hlohů vysazených v linii mezi chodníkem a komunikací v Revoluční ulici v Nýřanech.

Odborná informace stav hlohů vysazených v linii mezi chodníkem a komunikací v Revoluční ulici v Nýřanech. Odborná informace stav hlohů vysazených v linii mezi chodníkem a komunikací v Revoluční ulici v Nýřanech. Druh: Crataegus laevigata hloh obecný Parc.č.: 1316/1 Katastrální území: Nýřany Tato odborná informace

Více

plánovaný průměr šířka koruny/ kmene/cm zásah

plánovaný průměr šířka koruny/ kmene/cm zásah výška / průěr kene/c stáří 4. Acer capestre 6 4 15 X 2 3 3 3 2 Mladý stro, ale výrazně deforovaný nedostatke prostoru, v koruně patrné časté ořezávání, roste nakloněně sěre ke kounikaci (uhýbá sousedníu

Více

ZS (1- Hibernica jalovec obecný 4 2 zcela vylomený a ohnutý na stranu PĚ 0 0 1 vysazený v těsné blízkosti budovy, kompozičně

ZS (1- Hibernica jalovec obecný 4 2 zcela vylomený a ohnutý na stranu PĚ 0 0 1 vysazený v těsné blízkosti budovy, kompozičně Název: Revitalizace zámeckého parku v Liblíně - část 1 Investor: Domov sociálních služeb Liblín, p.o. Popis: Kácení řevin - 1.etapa Zpracovatel: Florstyl s.r.o. Datum: květen 2011 Kácení p.č. typ latinský

Více

Návrh. na vyhlášení zvláště chráněného území

Návrh. na vyhlášení zvláště chráněného území Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní rezervace Libochovka

Více

PŘÍPRAVNÁ STUDIE. Společná rozvojová strategie pro obnovu původního krajinného rázu v česko-saském příhraničí

PŘÍPRAVNÁ STUDIE. Společná rozvojová strategie pro obnovu původního krajinného rázu v česko-saském příhraničí PŘÍPRAVNÁ STUDIE Společná rozvojová strategie pro obnovu původního krajinného rázu v česko-saském příhraničí OBSAH 1. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ...4 1.1. VYMEZENÍ A CHARAKTERISTIKA POPISOVANÉ OBLASTI...4 1.1.1.

Více

Doplnění zeleně podél komunikace jižně od obce Hartmanice

Doplnění zeleně podél komunikace jižně od obce Hartmanice Obnova krajinných struktur Doplnění zeleně podél komunikace jižně od obce Hartmanice Objednatel: Obec Hartmanice, Hartmanice 22, 373 65 Dolní Bukovsko Zhotovitel: Spolek pro rozvoj regionu, Jiráskova 84,

Více

Zajištění provozní bezpečnosti břehového porostu Číslo DHM (Název DHM): Identifikátor ISyPo:

Zajištění provozní bezpečnosti břehového porostu Číslo DHM (Název DHM): Identifikátor ISyPo: 1. Identifikační údaje o plánované akci Název akce: Úpa, Úpice Suchovršice, kácení a pěstební zásahy, ř. km 32,600 37,450, I. a II. etapa Vodní tok (IDVT), ř. km: Úpa (IDVT 10100036), ř. km 32,600 37,450

Více

2/ 7 LEGENDA MAPA LAND USE MAPA ŠIRŠÍCH. Mendelova univeita v Brně Zahradnická fakulta Solitérní strom v krajině. 4/ / Hana Sýkorová S-JTSK

2/ 7 LEGENDA MAPA LAND USE MAPA ŠIRŠÍCH. Mendelova univeita v Brně Zahradnická fakulta Solitérní strom v krajině. 4/ / Hana Sýkorová S-JTSK LEGENDA alej hranice lada lesí porost louka Park mez orná půda pastvina remízek silnice těžební prostor trvale travní porost - louka urbanizovaná plocha vodní tok vodní plocha Mendelova univeita v Brně

Více

SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle 536 a násl. Obchodního zákoníku

SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle 536 a násl. Obchodního zákoníku SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle 536 a násl. Obchodního zákoníku I. Smluvní strany Objednatel: zastoupené: adresa: IČO: Město Poděbrady PhDr. Ladislavem Langrem Jiřího náměstí 20/1, 290 31 Poděbrady 00239640

Více

Město Blšany Náměstí Blšany IČ: Návrh na revitalizaci (ošetření) stromů rostoucích v katastru města Blšany a přilehlých obcích

Město Blšany Náměstí Blšany IČ: Návrh na revitalizaci (ošetření) stromů rostoucích v katastru města Blšany a přilehlých obcích Město Blšany Náměstí 29 439 88 Blšany IČ: 00264784 Návrh na revitalizaci (ošetření) stromů rostoucích v katastru města Blšany a přilehlých obcích Návrh na ošetření stromů v katastru města Blšany a čtyřech

Více

GEOmail. Založení silničního násypu na zvodnělém měkkém podloží s rybničními sedimenty. Autor: Martin Kašpar, kaspar@geomat.cz

GEOmail. Založení silničního násypu na zvodnělém měkkém podloží s rybničními sedimenty. Autor: Martin Kašpar, kaspar@geomat.cz V roce 2010 se v rámci zkapacitnění silnice II/405 Jihlava Třebíč prováděla její rekonstrukce mezi obcemi Příseka a Brtnice. Část úseku procházela oblastí s velmi nepříznivými základovými poměry s vysoce

Více

Posouzení zám ešení protipovod ové ochrany m stské ásti Zlín-Malenovice v rozsahu povodí potoka Baláš z pozice odborník anského sdružení Unie pro

Posouzení zám ešení protipovod ové ochrany m stské ásti Zlín-Malenovice v rozsahu povodí potoka Baláš z pozice odborník anského sdružení Unie pro Posouzení záměrů řešení protipovodňové ochrany městské části Zlín-Malenovice v rozsahu povodí potoka Baláš z pozice odborníků občanského sdružení Unie pro řeku Moravu Na základě vzájemné dohody s odpovědnými

Více

Pěstování sadebního materiálu buku a dubu řízkováním přednáška 13.11.2013

Pěstování sadebního materiálu buku a dubu řízkováním přednáška 13.11.2013 Pěstování sadebního materiálu buku a dubu řízkováním přednáška 13.11.2013 doc. Ing. Antonín Jurásek, CSc. Tato akce se koná v rámci projektu: Inovace biologických a lesnických disciplín pro vyšší konkurenceschopnost

Více

Odborný posudek č , stromořadí v ul. Sedláčkova, Čelákovice

Odborný posudek č , stromořadí v ul. Sedláčkova, Čelákovice Odborný posudek č. 3-8-12, stromořadí v ul. Sedláčkova, Čelákovice 3. srpna 2012 Objednatel: Městský úřad Čelákovice Náměstí 5. května 1 Čelákovice Zhotovitel: Treewalker, s. r. o. Bystrá nad Jizerou 1

Více

REVITALIZACE DŘEVIN ZÁMECKÉHO PARKU A OBECNÍ ZELENĚ V LITULTOVICÍCH

REVITALIZACE DŘEVIN ZÁMECKÉHO PARKU A OBECNÍ ZELENĚ V LITULTOVICÍCH CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY REVITALIZACE DŘEVIN ZÁMECKÉHO PARKU A OBECNÍ ZELENĚ V LITULTOVICÍCH PROJEKT ZADAVATEL: MĚSTYS LITULTOVICE ZPRACOVATEL: EKOTOXA s.r.o. LISTOPAD 2013 EKOTOXA

Více

PPV, PKP Vliv vegetace na funkci, stabilitu a bezpečnost hráze - studie, rok zpracování 2014-2015

PPV, PKP Vliv vegetace na funkci, stabilitu a bezpečnost hráze - studie, rok zpracování 2014-2015 PPV, PKP Vliv vegetace na funkci, stabilitu a bezpečnost hráze - studie, rok zpracování 2014-2015 Základní identifikační údaje o projektu Název akce: PPV, PKP Vliv vegetace na funkci, stabilitu a bezpečnost

Více

JAKÁ JE BUDOUCNOST LESA NÍZKÉHO NA LESNÍ SPRÁVĚ ZNOJMO?

JAKÁ JE BUDOUCNOST LESA NÍZKÉHO NA LESNÍ SPRÁVĚ ZNOJMO? JAKÁ JE BUDOUCNOST LESA NÍZKÉHO NA LESNÍ SPRÁVĚ ZNOJMO? Ot. Březiny 682, 675 71 Náměšť nad Oslavou VOBORNÍK PŘEMYSL ABSTRAKT: Les nízký se u LČR,s.p. Lesní správě Znojmo vyskytuje na plochách okolo 2.500ha

Více

NÁVRH SADOVÝCH ÚPRAV SÍDLIŠTĚ ŠTĚPNICE - 2. etapa Návrh kácení stromy s výčetním obvodem nad 80 cm

NÁVRH SADOVÝCH ÚPRAV SÍDLIŠTĚ ŠTĚPNICE - 2. etapa Návrh kácení stromy s výčetním obvodem nad 80 cm NÁVRH SADOVÝCH ÚPRAV SÍDLIŠTĚ ŠTĚPNICE - 2. etapa Návrh stromy s výčetním obvodem nad 80 cm Albert, Zahradní - 1 Albert, Zahradní 6 Picea abies smrk ztepilý 17 53 25 10,0 0,0 3 3 a 1 1 2 Proschlý, poškozený

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VYHLÁŠENÝCH PAMÁTNÝCH STROMECH Kód ústředního seznamu: Vyhlášeno (kým): Název památného stromu (stromů): Lípa u kostela sv. Anny v Bořeticích Okres: Břeclav Vyhlášeno (čím): Obec: Pověřený

Více

OCEŇOVÁNÍ DŘEVIN ROSTOUCÍCH MIMO LES

OCEŇOVÁNÍ DŘEVIN ROSTOUCÍCH MIMO LES Jaroslav Kolařík a kolektiv OCEŇOVÁNÍ DŘEVIN ROSTOUCÍCH MIMO LES včetně výpočtu kompenzačních opatření za kácené nebo poškozené dřeviny METODIKA AOPK ČR Praha 2013 Jaroslav Kolařík a kolektiv OCEŇOVÁNÍ

Více

vznik: během růstu stromu během těžby a dopravy během uskladnění postihují kvalitu, zejména fyzikální a mechanické vlastnosti

vznik: během růstu stromu během těžby a dopravy během uskladnění postihují kvalitu, zejména fyzikální a mechanické vlastnosti VADY SUROVÉHO DŘÍVÍ VADA = změna vnějšího vzhledu dřeva, porušení jeho pravidelné struktury, odchylky od normální stavby dřeva, které nepříznivě ovlivňují jeho účelové využití. postihují kvalitu, zejména

Více

Posouzení současného stavu a návrh restaurátorských opatření na prvcích atiky průčelí zámku v Novém Městě na Moravě

Posouzení současného stavu a návrh restaurátorských opatření na prvcích atiky průčelí zámku v Novém Městě na Moravě Posouzení současného stavu a návrh restaurátorských opatření na prvcích atiky průčelí zámku v Novém Městě na Moravě MARTIN KOVAŘÍK AK. SOCHAŘ A RESTAURÁTOR držitel licence MK ČR k restaurování sochařských

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 10-4/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 10-4/2013 výtisk č. 1 ZNALECKÝ POSUDEK č. 10-4/2013 Předmět : Znalecký posudek byl zpracován za účelem zhodnocení stavu vrby náhrobní (Salix x sepulcralis Simonk.) rostoucí na pozemku p.č. 623 v k.ú. Čelákovice

Více

HODNOCENÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU A PROVOZNÍ BEZPEČNOSTI STROMŮ

HODNOCENÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU A PROVOZNÍ BEZPEČNOSTI STROMŮ HODNOCENÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU A PROVOZNÍ BEZPEČNOSTI STROMŮ Luděk Praus Ústav nauky o dřevě, LDF MENDELU v Brně Základní principy Jak zhodnotit strom Základní principy hodnocení 1)Stromy přežívají a rostou

Více

ZMĚNOVÝ LIST za období po realizaci dodatek ke změnovým listům za roky 2016 a 2017 opatření pro rok 2019

ZMĚNOVÝ LIST za období po realizaci dodatek ke změnovým listům za roky 2016 a 2017 opatření pro rok 2019 RK-16-2019-75, př. 38 počet stran: 23 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí a zemědělství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava ZMĚNOVÝ LIST za

Více

A.3 Průvodní zpráva DLE VYHLÁŠKY 146/2008 SB., O ROZSAHU A OBSAHU PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE DOPRAVNÍCH STAVEB

A.3 Průvodní zpráva DLE VYHLÁŠKY 146/2008 SB., O ROZSAHU A OBSAHU PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE DOPRAVNÍCH STAVEB A.3 Průvodní zpráva DLE VYHLÁŠKY 146/2008 SB., O ROZSAHU A OBSAHU PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE DOPRAVNÍCH STAVEB OBSAH: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 1.1 OZNAČENÍ STAVBY... 2 1.2 STAVEBNÍK NEBO OBJEDNATEL STAVBY...

Více

LEGENDA. Celková vitalita (schopnost regenerovat)

LEGENDA. Celková vitalita (schopnost regenerovat) LEGENDA Celková vitalita (schopnost regenerovat) Sleduje schopnost dřeviny regenerovat ajejí celkový stav. Celková vitalita je posuzována podle deflorace, malce a výskytu výhonů v koruně a schopnosti odolávat

Více

Labe, LB, Heřmanice Stanovice, pěstební zásahy, ř. km 1021, ,700, I. a II. etapa Labe (IDVT ), ř. km 1021, ,700

Labe, LB, Heřmanice Stanovice, pěstební zásahy, ř. km 1021, ,700, I. a II. etapa Labe (IDVT ), ř. km 1021, ,700 1. Identifikační údaje o plánované akci Název akce: Labe, LB, Heřmanice Stanovice, pěstební zásahy, ř. km 1021,700 1026,700, I. a II. etapa Labe (IDVT 10100002), ř. km 1021,700 1026,700 Vodní tok (IDVT),

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MAGISTRÁTU MĚSTA Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace je přílohou č. 1 výzvy k podání nabídek na zakázku malého rozsahu. Obnova stromořadí v ulici Střelecká, Hradec Králové

Více