POSOUZENÍ PROVOZNÍ BEZPEČNOSTI STROMŮ A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POSOUZENÍ PROVOZNÍ BEZPEČNOSTI STROMŮ A"

Transkript

1 POSOUZENÍ PROVOZNÍ BEZPEČNOSTI STROMŮ A NÁVRH OŠETŘENÍ ZADAVATEL: Obec Uhřice ZHOTOVITEL: Ing. Tomáš Minx, PhD. Suchý 93, Boskovice Telefon: Číslo projektu: 4_2009-Uhřice Lokalita: Obec Uhřice Datum vypracování:

2 1. Úvod Zadavatelem analýzy je Obecní úřad Uhřice, zastoupený panem starostou Karlem Riesnerem. Předem analýzy je posouzení zdravotního stavu a provozní bezpečnosti třinácti stromů rostoucích na pozemcích ve vlastnictví obce. Na základě zjištěných skutečností bude navrženo vhodné ošetření pro zlepšení stavu stromů a zvýšení provozní bezpečnosti v jejich okolí. 2. Metodika analýzy zdravotního stavu a provozní bezpečnosti stromů Zdravotní stav stromů byl posuzován dle vnějších symptomů výskytu poškození koruny, kmene, báze a povrchových kořenů. Závažnost a rozsah vyskytujících se defektů byl posuzován ve vztahu k biometrickým parametrům každého stromu. U všech stromů byly posuzovány následující parametry: Obvod kmene byl měřen ve výšce 1,3 m s přesností na 1 cm. stromu byla měřena pomocí výškoměru s přesností na 0,5 m. Stejným způsobem byla zjišťována i výška nasazení koruny. Fyziologické stadium představuje zařazení stromu do kategorie podle vývojového stadia jedince: 1 výsadba (nálet) ve stadiu aklimatizace 2 aklimatizovaná výsadba (nálet), jedinec v období dynamického růstu 3 mladý strom dorůstající rozměrů dospělého jedinec 4 dospělý strom, projevuje se stagnace růstu 5 starý jedinec, ústup koruny Perspektiva představuje odhad délky ponechání stromu na stanovišti na základě hodnocení jeho zdravotního stavu a vitality: a dlouhodobě perspektivní strom (nad 10 let) b krátkodobě perspektivní strom (do 10 let) c neperspektivní Statická stabilita je odhadem možného ohrožení provozní bezpečnosti jedincem na základě pozorovatelných defektů větvení, infikace kmene, výskytu dutin či trhlin v kmenové i korunové části, případně v důsledku viditelného (nebo známého) narušení kořenového systému. Hodnotí se především odolnost proti zlomu, v oblasti odolnosti proti vyvrácení pouze vizuálně patrné symptomy: 2

3 0 bez zjištěných symptomů narušení statických poměrů 1 mírné narušení statických poměrů 2 výraznější narušení stability stromu (nutná kontrola, případně provedení opatření) 3 riziko pádu kosterních větví, rozsáhlý defekt (pokud není možná sanace defektu, nutné odstranění stromu) 4 havarijní stav, rozpadající se koruna či kmen Zdravotní stav je charakteristikou definující mechanické poškození jedince. Hlavním významem této charakteristiky je vyjádření provozní bezpečnosti stromu: 0 zdravotní stav výborný 1 zdravotní stav dobrý 2 zdravotní stav zhoršený 3 zdravotní stav výrazně zhoršený 4 zdravotní stav silně narušený 5 havarijní jedinec V případě výskytu defektu kmene nebo větví na posuzovaných stromech bylo navrženo adekvátní ošetření včetně technologie realizace. Podle závažnosti nalezeného defektu ve vztahu k provozní bezpečnosti stromu byl stanoven stupeň naléhavosti provedení navrženého opatření. Návrh možných technologií ošetření a jejich označení: 0 pokácení stromu a přímé kácení bez použití výškové techniky 0a b rizikové kácení s použitím výškové techniky..0b 1 zakládací řez a založení koruny stromu (špičáky) 1a b srovnávací řez b c výchovný řez (mladé stromy)...1c 2 udržovací řez a zdravotní řez a b bezpečnostní řez....2b c redukční řez 1 redukční řez vlastní 2c1 2 redukční řez prosvětlovací.2c2 3 redukční řez symetrizační c3 3

4 4 redukční řez stabilizační....2c4 5 redukční řez sesazovací.2c5 3 speciální řezy a hlavový řez.3a b řez na čípek....3b c rekonstrukční řez....3c d přírodě blízký řez...3d A založení vazby 1 založení jednoduché nedestruktivní vazby A1 2 založení vícenásobné nedestruktivní vazby...a2 B revize stávající vazby (vazeb)..b Stupně naléhavosti realizace zásahu: 2 akutní zásah hrozí riziko z prodlení; realizace nejlépe ihned 1 střední naléhavost realizovat ve druhé etapě prací (cca do 3 5 let) 0 malá naléhavost realizovat ve třetí etapě prací (cca 5 10 let) 3. Zdravotní stav stromů, provozní bezpečnost a návrh ošetření Strom č. 1 Tilia cordata lípa srdčitá nasazení koruny 113 cm 10,6 m 2,2 m 8 m 1 cm Jedná se o mladý strom rostoucí poblíž silnice na severním okraji obce. Odhadovaný věk je asi 20 let. Koruna stromu je široce kuželovitá s pravidelným větvením. Je tvořena dvěma kmeny s úžlabím ve výšce 2,5 metru nad zemí. V koruně se vyskytuje větší množství suchých větví malých dimenzí. Východní strana koruny zasahuje do průjezdného profilu přilehlé komunikace. 4

5 Kmen je bez závažného poškození. Vyskytují se na něm pouze staré řezné rány, které jsou zavalené a dobře zahojené. Báze kmene je boulovitá a obrůstá výmladky. Vitalita stromu je pouze mírně snížená. U stromu nebyly zjištěny příznaky narušení statických poměrů. Zdravotní stav stromu je výborný. Strom má dlouhodobou perspektivu pro ponechání na stanovišti. Vzhledem ke stavu stromu se doporučuje provedení zdravotního řezu v celém profilu koruny. Cílem je úprava poměrů větvení tak, aby dávalo předpoklad stabilní koruny v době dospělosti. Součástí tohoto ošetření by měla být i úprava podjezdné výšky koruny nad silnicí. Navržené opatření je středně naléhavé. Strom č. 2 Tilia platyphyllos lípa velkolistá nasazení koruny 143 cm 12,1 m 2,4 m 10,5 m 1 cm Jedná se o mladého jedince v období dynamického růstu. Odhadovaný věk je asi let. Strom roste opět v blízkosti frekventované silnice. Koruna tohoto stromu má kulovitý tvar. Je tvořena několika šikmo vystoupavými kodominantními výhony. Východní část koruny zasahuje do průjezdného profilu blízké silnice. V koruně se vyskytují pouze drobné defekty menší suché větve a chybná větvení. Kmen je průběžný pouze do výšky 2 m, kde se větví. Nevykazuje známky žádného závažného poškození, pouze na jižní straně se nachází několik menších boulí. Báze kmene je rovněž bez poškození. Vitalita stromu je mírně snížená. Stabilita není zatím nijak narušená. Zdravotní stav stromu je výborný a strom má dlouhodobou perspektivu pro ponechání na stanovišti. Doporučuje se provedení zdravotního řezu, kombinovaného s mírnou obvodovou redukcí. Cílem je upravit tvar koruny tak, aby nezasahovala do průjezdného profilu vozovky a zlepšily se její statické poměry. 5

6 Navržené opatření je středně naléhavé. Strom č. 3 Tilia platyphyllos lípa velkolistá nasazení koruny 88 cm 9,5 m 0,7 m 6 m 0,5 cm Mladý jedinec rostoucí poblíž dřevěného kříže na severním okraji obce. Odhadovaný věk tohoto stromu je do 20 let. Koruna stromu má pravidelný kuželovitý tvar. Spodní větve jsou převislé téměř k zemi. Koruna je ze severní strany (od kříže) částečně redukovaná ořezem. Větvení je husté, bez závažných defektů, pouze místy se vyskytuje kontaktní křížení. Kmen je průběžný a rovný. Na severní straně se nacházejí staré řezné rány, které jsou převážně zahojené. Báze kmene je na východní straně poškozena křovinořezem při sečení trávy. Vitalita stromu je výborná. Nebyly zjištěny symptomy narušení stability. Zdravotní stav je výborný. Strom je vzhledem ke svému stáří dlouhodobě perspektivní. V budoucnu se doporučuje provedení kombinovaného zdravotního a srovnávacího řezu. Cílem je udržet pravidelnost větvení a zamezit rozvoji defektů. Navržené opatření je zatím málo naléhavé. Strom č. 4 Tilia platyphyllos lípa velkolistá nasazení koruny 119 cm 12,6 m 1,4 m 8 m 1 cm 6

7 Mladý strom rostoucí na severním okraji obce poblíž dřevěného kříže. Odhadovaný věk stromu je asi 20 let. Koruna má pravidelný srdčitý tvar. Větvení je husté a jemné. V koruně se vyskytují pouze drobné nezávažné defekty. Kmen stromu je průběžný a rovný. Nejsou přítomny známky závažného poškození. Báze kmene je taktéž bez poškození. Strom má výbornou vitalitu, stabilitu i zdravotní stav. Vzhledem k věku se jedná o dlouhodobě perspektivního jedince. Doporučuje se pouze mírný výchovný řez koncipovaný především jako řez zdravotní. V budoucnu bude nutné korunu upravit tak, aby nedocházelo k jejímu kontaktu s objektem kříže, což lze provést pomocí redukčního řezu některých větví. Navržené opatření není naléhavé. Strom č. 5 Tilia platyphyllos lípa velkolistá nasazení koruny 285 cm 20 m 2 m 15 m 1,5 cm Jedná se o dospělého jedince rostoucího poblíž budovy školy. Odhadovaný věk se pohybuje kolem 120 let. Koruna stromu je široce oválná, tvořená dvěma hlavními kmeny s úžlabím ve výšce 3,6 m. V koruně se místy vyskytují suché větve, kontaktní křížení a větve mechanicky poškozené. Západní část koruny zasahuje do prostoru el. vedení. Místy jsou patrné otevřené dutiny v kosterních větvích. Úžlabí mezi kmeny je široké a vyskytují se v něm drobné trhliny. Na severní straně kmene je podélná prohlubeň, pravděpodobně důsledek starého poškození. V ní je vyvinuta trhlina, která částečně zavaluje, ale je stále aktivní. Na jižní straně se nachází boule bez patrných známek hniloby. Báze kmene obrůstá výmladky. Uvnitř kmene lze předpokládat rozsáhlou uzavřenou dutinu. 7

8 Vitalita stromu je mírně snížená, což lze odůvodnit stářím stromu. Stabilita je mírně narušená. Zdravotní stav je dobrý. Strom je dlouhodobě perspektivní, ovšem s podmínkou provedení ošetření. Doporučuje se provedení zdravotního řezu v celém profilu koruny s cílem odstranit poškozené a nestabilní větve. Dále se doporučuje provedení obvodového redukčního řezu koruny, který by měl napomoci zlepšit statické poměry. Pro zajištění obou kmenů proti rozlomení se navrhuje instalace jednoduché dynamické vazby. Navržená opatření jsou naléhavá. Strom č. 6 Tilia cordata lípa srdčitá nasazení koruny 204 cm 19,3 m 2,7 m 15 m 1 cm Jedná se o dospělý strom, který roste v malém parčíku uvnitř obce. Věk stromu byl odhadnut přibližně na 70 let. Koruna tohoto stromu je tvořena 2 hlavními kmeny, které se dále větví na další kosterní větve. Úžlabí je nasazeno ve výšce 3 metry. V úžlabí se nacházejí dvě větší otevřené dutiny. Navíc na jeho jižní straně je patrná aktivní trhlina. V koruně se místy vyskytují suché větve. Časté je rovněž kontaktní křížení větví a dále větve mechanicky poškozené nebo deformované. Na bázi kmene se na severní straně nachází staré poranění odření, které se postupně hojí. Dle příznaků lze usuzovat na přítomnost uzavřené podélné dutiny v celém kmeni, resp. kmenech. Vitalita stromu je mírně snížená. To je pravděpodobně způsobeno tím, že pod severní polovinou koruny vede asfaltová komunikace, která zabraňuje pronikání vzduchu a vláhy k příslušné části kořenového systému. Stabilita stromu je poněkud významněji narušena především díky přítomnosti otevřených dutin v primárním větvení. Zdravotní stav je mírně zhoršený. Strom je dlouhodobě perspektivní, ovšem s podmínkou včasného ošetření. 8

9 Navrhuje se ošetření stromu kombinací zdravotního a obvodového redukčního řezu. Předpokládá se zmenšení obvodu koruny o přibližně 1,5 metru, včetně snížení vrcholové části. Dále se doporučuje instalace jednoduché dynamické vazby, která zajistí korunu proti rozlomení v případě extrémní mechanické zátěže způsobené například větrem. Navržené opatření je naléhavé. Strom č. 7 Tilia cordata lípa srdčitá nasazení koruny 127 cm 15,1 m 2,4 m 7 m 0,5 cm Mladý strom v období dynamického růstu rostoucí v malém parčíku uvnitř obce. Odhadovaný věk je asi 30 let. Koruna stromu je úzká a má oválný tvar. Větvení je jemné a poměrně pravidelné. V důsledku absence výchovného řezu po výsadbě je koruna tvořena 3 kmeny, které vzájemně vytvářejí tlakové vidlice. Jinak se v koruně vyskytují pouze drobné defekty. Kmen je bez závažného poškození stejně jako jeho báze. Vitalita stromu je výborná. Stabilita je zatím pouze mírně narušená přítomností málo pevných tlakových vidlic. V budoucnu lze ovšem očekávat její zhoršení. Zdravotní stav stromu je výborný. Strom je dlouhodobě perspektivní, ovšem z hlediska stability koruny do budoucna značně problematický. Navrhuje se provedení mírného zdravotního řezu. V budoucnu (v době dospělosti) bude nutné zajistit kmeny tvořící korunu dynamickými vazbami, aby nedošlo k jejich rozlomení. Navržené opatření není naléhavé. Strom č. 8 Tilia cordata lípa srdčitá 266 cm 9

10 nasazení koruny 16,7 m 2,7 m 17 m 1,5 cm Dospělý mohutný strom rostoucí v malém parčíku uprostřed obce. Věk stromu je odhadnut přibližně na 100 let. Koruna tohoto stromu je široká a výrazně kulovitá, tvořená mohutnými kosterními větvemi. V koruně se vyskytuje velké množství defektů. Nápadné jsou odumřelé větve značných dimenzí, z nichž některé jsou již odlomené a visí v koruně. Úžlabí se nachází ve výšce 3,3 m a je poměrně úzké. Kmen je pouze částečně průběžný. Na jeho východní a západní straně jsou vytvořeny podélné trhliny, které jsou jen částečně zahojené. Na stromě se vyskytují staré řezné rány, které jsou jen částečně zahojené ( věšáky ). Báze kmene je bez známek většího poškození. Vitalita stromu je zhoršená, koruna začíná prosychat, což lze přičítat poměrně vysokému věku. Stabilita je významněji narušená. Hrozí pád odumřelých kosterních větví. Zdravotní stav je možno hodnotit jako zhoršený. Navrhuje se provedení obvodové redukce s cílem zlepšit stabilitu kosterních větví a tím celé koruny. Dále je nutné provést zdravotní řez v celém profilu koruny. Pro zajištění koruny proti rozlomení se doporučuje její zajištění nejlépe dvojnásobnou dynamickou vazbou. Navržená opatření jsou naléhavá. Strom č. 9 Tilia platyphyllos lípa velkolistá nasazení koruny 161 cm 19,1 m 2,9 m 7 m 0,5 cm Jedná se o dospívající strom rostoucí na travnaté ploše poblíž místní komunikace uvnitř obce. Odhadovaný věk jedince je asi 30 let. 10

11 Koruna tohoto stromu je úzká, oválného tvaru. Je tvořena šikmo vzhůru vystoupavými větvemi. Úžlabí je nasazeno ve výšce 2,8 metru a je tvořeno tlakovou vidlicí. Jižní strana koruny je v důsledku konkurence se sousední vrbou silně redukovaná. Na kmeni se nachází pouze několik odřených míst malého rozsahu, která se postupně hojí. Stejná poranění se vyskytují i na bázi kmene. Závažné poškození kmene nebo báze není zřejmé. Vitalita stromu je mírně snížená, především z důvodu konkurence. Stabilita je mírně narušená přítomností tlakové vidlice. Do budoucna, se zvětšujícími se rozměry koruny, bude tento defekt nabývat na významu. Zdravotní stav stromu je dobrý. Strom je dlouhodobě perspektivní pro ponechání na stanovišti. (V budoucnu nutno řešit statické poměry.) Doporučuje se provedení zdravotního řezu. V budoucnu bude nutné stabilizovat korunu pomocí stabilizačního řezu a instalace dynamické vazby. Navržené opatření je středně naléhavé. Strom č. 10 Salix alba vrba bílá nasazení koruny 263 cm 23,7 m 2,9 m 15 m 2,5 cm Dospělý jedinec s rozložitou korunou rostoucí v travnaté ploše poblíž místní komunikace uvnitř obce. Odhadovaný věk je přibližně 70 let. Koruna má kulovitý až široce oválný tvar s výraznou excentricitou západním směrem, která je způsobena dvěma mohutnými kosterními větvemi. V koruně se vyskytuje množství drobných odumřelých větví, většinou kmenových výmladků. Západní část koruny zasahuje do prostoru elektrického vedení. Kmen stromu je průběžný, několikrát prohnutý a má mírný náklon o velikosti 5 západním směrem. Vyskytují se na něm staré řezné rány, převážně dobře zahojené. Na bázi se nacházejí jen drobná poranění způsobená v minulosti a dnes již převážně zahojená. 11

12 Vitalita stromu je mírně snížená. Stabilita je významněji narušená především díky mohutným kosterním větvím na západní straně koruny. Zdravotní stav je dobrý. Strom je dlouhodobě perspektivní. Doporučuje se redukční řez především v západní části koruny s cílem úpravy jejího těžiště. Dále by měl být proveden zdravotní řez. Předpokládá se instalace jednoduché dynamické vazby na nejdelší kosterní větev vedoucí nad elektrické vedení. Navržené opatření je naléhavé. Strom č. 11 Tilia cordata lípa srdčitá nasazení koruny 214 cm 20 m 2,2 m 12 m 1 cm Dospělý jedinec s projevující se stagnací růstu, který roste na travnaté ploše u místní komunikace uvnitř obce. Odhadnutý věk je asi 60 let. Koruna stromu je oválná a poměrně úzká, vrcholová část metlovitá. V koruně se vyskytuje velké množství mechanicky poškozených větví. Kmen se ve výšce 8 metrů větví na 2 kmeny. V úžlabí není ze země patrný žádný defekt. Na kmeni se nacházejí staré řezné rány s otevřenými dutinami, zejména na jeho východní straně. Na východní straně je otevřená dutina o velikosti 25 x 10 cm s měkkou hnilobou. Dutina postupně zavaluje. Vitalita stromu je zhoršená a koruna silně prosychá. Dá se předpokládat, že je to způsobeno poškozením báze a kořenového systému, pravděpodobně při výkopových pracích v minulosti. Stabilita je významněji narušená. Zdravotní stav je zhoršený. Strom je zatím krátkodobě perspektivní. Doporučuje se provedení zdravotního řezu v kombinaci se stabilizačním řezem. Předpokládá se snížení celkové výšky stromu na 18 m. Toto opatření je vhodné doplnit i 12

13 obvodovou redukcí koruny. Navržené opatření je naléhavé. Do budoucna je nutné sledovat vývoj statických poměrů stromu. Strom č. 12 Tilia cordata lípa srdčitá nasazení koruny 204 cm 17,1 m 2,3 m 13 m 1 cm Jedná se o relativně mladý strom rostoucí u kapličky v centrální části obce. Odhadnutý věk je přibližně 50 let. Koruna stromu má vejčitý tvar. Je tvořena dvěma kmeny. Na východní straně zasahuje do telefonního vedení, na západní straně vrůstá do průjezdného profilu silně frekventované veřejné komunikace. V koruně se nachází větší množství mechanicky poškozených větví, dále větve suché a místy visí větve odlomené. Často se vyskytuje také kontaktní křížení větví nižších řádů. Úžlabí je nasazeno ve výšce 2,5 m a je tvořeno tlakovou vidlicí se zarůstající kůrou. Na východní straně je pod vidlicí patrná částečně zahojená trhlina. Severní kmen je dominantní a má relativně přímý růst. Jižní kmen je deformovaný, vidličnatě větvený. Báze kmene je bez výrazného poškození. Vitalita stromu je jen mírně snížená. Stabilita je narušená přítomností tlakové vidlice a množstvím mechanicky poškozených větví, které se mohou časem odlomit. Zdravotní stav je dobrý. Strom je dlouhodobě perspektivní za předpokladu provedení kvalitního ošetření. Doporučuje se provedení zdravotního řezu v celém profilu koruny. Dále nutné upravit podjezdnou výšku koruny na západní straně stromu a zkrátit větve zasahující do vedení. Nutné je rovněž odlehčení jižního kmene pomocí obvodové redukce. V budoucnu bude pravděpodobně nutné korunu zajistit proti rozlomení instalací dynamické vazby. Navržené opatření je středně naléhavé. Strom č. 13 Tilia cordata lípa srdčitá 13

14 nasazení koruny 132 cm 13,9 m 1,9 m 9 m 1 cm Jedná se o relativně mladého jedince rostoucího na jižní straně kapličky v centru obce. Odhadnutý věk je asi 40 let. Koruna tohoto stromu je nepravidelná, kulovitá. Spodní větve jsou převislé. Vrcholová část je metlovitá s prýty bez výrazné dominance. Místy se v koruně vyskytují větve mechanicky poškozené prasklé, nalomené. Dále je patrné kontaktní křížení větví nižších řádů v hustých částech koruny. Západní strana zasahuje do průjezdného profilu komunikace. Kmen stromu je poměrně rovný a přímý, ve vrcholové části se několikrát vidličnatě větví. Na spodní části kmene, asi do výšky 3 m, jsou zřetelné zahojené řezné rány. Báze kmene je bez poškození. Vitalita stromu je výborná. Stabilita je jen mírně narušená kvůli prasklým větvím. Zdravotní stav stromu je výborný. Strom je dlouhodobě perspektivní. Doporučuje se provedení zdravotního řezu v celém profilu koruny. Součástí ošetření by měla být také úprava vidličnatých větvení v koruně s cílem podpořit růst terminálního prýtu. V západní části koruny musí být provedena úprava podjezdné výšky. 4. Závěr Množství a druh navržených opatření vyplývají z aktuálního stavu posuzovaných stromů v obci, který je především výsledkem jejich fyziologického věku, množství a intenzity poškození a také realizovaného ošetření v minulosti. Celkový přehled udává tabulka č. 1. U stromů s nejvyšší stupněm naléhavosti se doporučuje provedení navržených opatření co nejdříve, nejlépe v horizontu jednoho roku. Ostatní navržená opatření lze libovolně odsunout. 14

15 Tabulka 1: Přehled navržených opatření a jejich naléhavosti Součástí péče o stromy v obci by měla být i pravidelná kontrola jejich stavu prováděná nejméně jednou ročně, nebo případně po výskytu extrémních klimatických vlivů (vichřice, silná ledovka, apod.). V Suchém, Ing. Tomáš Minx, Ph.D. 15

16 FOTODOKUMENTACE Obr. 1: Strom č. 5 Obr. 2 strom č. 6 16

17 Obr. 3 strom č. 8 celkový pohled Obr. 4 habitus stromu č

18 Obr. 5 habitus stromu č. 12 Obr. 6 celkový pohled na strom č

Ošetření aleje lip rostoucích na pozemkových parcelách č. 269/1, 337/20 a 245 v katastrálním území Petrovičky u Hořic

Ošetření aleje lip rostoucích na pozemkových parcelách č. 269/1, 337/20 a 245 v katastrálním území Petrovičky u Hořic Ošetření aleje lip rostoucích na pozemkových parcelách č. 269/1, 337/20 a 245 v katastrálním území Petrovičky u Hořic Zpracoval: Ing. Pavel Klevcov Za Komínem 485 541 02 Trutnov Provozovna, doručovací

Více

Sadovnická hodnota Poškození kmene. Poškození koruny. Výskyt suchých větví. Vitalita

Sadovnická hodnota Poškození kmene. Poškození koruny. Výskyt suchých větví. Vitalita 1 Tilia cordata 16 10 3 90 4 3 4 1 1 1 2 2 V 2 Fraxinus excelsior Pendula 3 1 2 6 2 2 3 1 1 1 3 Picea pungens 9 3 2 16 3 2 3 1 1 1 4 Picea pungens 9 3 2 18 3 2 3 1 1 1 5 Picea pungens 9 4 2 10 3 2 3 1

Více

Metodika AOPK ČR oceňování dřevin rostoucích mimo les. Přednáška, VOŠZa a SZaŠ Mělník, 9. 3. 2012

Metodika AOPK ČR oceňování dřevin rostoucích mimo les. Přednáška, VOŠZa a SZaŠ Mělník, 9. 3. 2012 Metodika AOPK ČR oceňování dřevin Přednáška, VOŠZa a SZaŠ Mělník, 9. 3. 2012 Oceňování dřevin v mimolesním prostředí je úkonem, který může mít několik důvodů. Třemi základními jsou: 1. převody nemovitostí

Více

ve věci: návrhu stromů k odstranění návrhu stromů k ošetření návrhu nových vegetačních prvků

ve věci: návrhu stromů k odstranění návrhu stromů k ošetření návrhu nových vegetačních prvků REHABILITACE STŘELECKÉHO OSTROVA PRAHA1 revitalizace zeleně pracovní skupiny starosty Městské části Praha 1 doporučení pro MČ Praha 1 ve věci: návrhu stromů k odstranění návrhu stromů k ošetření 3. z á

Více

OCEŇOVÁNÍ DŘEVIN ROSTOUCÍCH MIMO LES. (metodika AOPK ČR - v. 2013)

OCEŇOVÁNÍ DŘEVIN ROSTOUCÍCH MIMO LES. (metodika AOPK ČR - v. 2013) OCEŇOVÁNÍ DŘEVIN ROSTOUCÍCH MIMO LES (metodika AOPK ČR - v. 2013) Ing. Jaroslav Kolařík, Ph.D. DŮVODY PRO OCEŇOVÁNÍ DŘEVIN Oceňování majetku Občansko-právní odpovědnost za škodu Stanovení hmotné škody

Více

Vizuální hodnocení stavu stromů metodou VTA

Vizuální hodnocení stavu stromů metodou VTA Vizuální hodnocení stavu stromů metodou (Visual Tree Assessment) Petr Horáček Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 1 Systémový

Více

Systémové modely Betty Neuman Systémový model. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Systémové modely Betty Neuman Systémový model. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Systémové modely Betty Neuman Systémový model Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Biografie *1924 Lowell, Ohio Základní ošetřovatelské vzdělání, pracovala jako sestra Bakalářské (1957) a magisterské

Více

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 4 Statické tabulky Cofrastra 4. Statické tabulky Cofrastra 4 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Použití Profilovaný plech Cofrastra 4 je určen pro

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.16 Vady dřeva Kapitola 14 Nepravé jádro

Více

Obsah zákona o pozemních komunikací

Obsah zákona o pozemních komunikací Obsah zákona o pozemních komunikací ANOTACE 1. Obsah zákona o pozemních komunikacíh 2. Autor Mgr. Vladimír Blažej 3. Období tvorby květen 2013 4. Obor středního vzdělání odborné dopravní nástavbové studium

Více

Inventarizace lesů, Metodika venkovního sběru dat Verze 6.0

Inventarizace lesů, Metodika venkovního sběru dat Verze 6.0 Inventarizace lesů, Metodika venkovního sběru dat Verze 6.0 3. MĚŘENÍ STROMU Veškerá měření a popisy se uskutečňují jen na zaměřených stromech, které se v okamžiku šetření nacházejí na inventarizační ploše

Více

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola Objednatel: Zhotovitel: Projekt Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry HW PROJEKT s r.o. Pod Lázní 2 140 00 Praha 4 IČO 241580 tel.

Více

OSTROV GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY

OSTROV GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY 08-21 OSTROV GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY ČÁST: DOPRAVNÍ PRŮZKUM ČERVENEC 2008 OBSAH OBSAH... 1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2. ÚVOD... 3 ZADÁNÍ... 3 ŘEŠENÉ ÚZEMÍ... 3 CÍLE PRŮZKUMU... 3 POUŽITÉ PODKLADY...

Více

SOUTĚŽ O NÁVRH NÁVRH OPTIMÁLNÍ INFRASTRUKTURY PŘIPOJENÍ KAMEROVÝCH BODŮ MĚSTSKÉ POLICIE SOKOLOV VÝSLEDEK HODNOCENÍ

SOUTĚŽ O NÁVRH NÁVRH OPTIMÁLNÍ INFRASTRUKTURY PŘIPOJENÍ KAMEROVÝCH BODŮ MĚSTSKÉ POLICIE SOKOLOV VÝSLEDEK HODNOCENÍ SOUTĚŽ O NÁVRH NÁVRH OPTIMÁLNÍ INFRASTRUKTURY PŘIPOJENÍ KAMEROVÝCH BODŮ MĚSTSKÉ POLICIE SOKOLOV VÝSLEDEK HODNOCENÍ Na základě dílčích písemných hodnocení jednotlivých členů hodnotící komise bylo zpracováno

Více

Úvod...9 Historie počítačů...9 Digitální fotoaparát...10 Co čekat od počítače...10 Historie od verze 5 po verzi 8...10

Úvod...9 Historie počítačů...9 Digitální fotoaparát...10 Co čekat od počítače...10 Historie od verze 5 po verzi 8...10 Obsah Úvod...................................................9 Historie počítačů...................................9 Digitální fotoaparát.................................10 Co čekat od počítače...............................10

Více

MOŽNOSTI OPRAVY VAD KOTLOVÝCH TĚLES VE SVARECH PLÁŠŤ - NÁTRUBEK

MOŽNOSTI OPRAVY VAD KOTLOVÝCH TĚLES VE SVARECH PLÁŠŤ - NÁTRUBEK MOŽNOSTI OPRAVY VAD KOTLOVÝCH TĚLES VE SVARECH PLÁŠŤ - NÁTRUBEK Ondřej Bielak, Jan Masák BiSAFE, s.r.o., Malebná 1049, 149 00 Praha 4,, e-mail: bielak@bisafe.cz Ve svarových spojích plášť nátrubek se vyskytují

Více

Studie příležitostí souvisejících s realizací záměru výstavby rychlostní silnice R11 v území obcí Kocbeře a Choustníkovo Hradiště

Studie příležitostí souvisejících s realizací záměru výstavby rychlostní silnice R11 v území obcí Kocbeře a Choustníkovo Hradiště Studie příležitostí souvisejících s realizací záměru výstavby rychlostní silnice R11 v území obcí Kocbeře a Choustníkovo Hradiště Návrhová část postup a výsledky zapojení veřejnosti Prosinec 2009 Objednatel:

Více

DUROPAC Systém skládacích prepravek Vratné obaly DUROPAC pro Euro a H1 palety v sobe spojují všechny podstatné vlastnosti stávajících systému skládacích prepravek, jdou ale o rozhodující krok dále: jsou

Více

Metodiky hodnocení a oceňování přírody a krajiny na AOPK ČR Jaromír Kosejk, Tomáš Görner, Pavel Štěrba

Metodiky hodnocení a oceňování přírody a krajiny na AOPK ČR Jaromír Kosejk, Tomáš Görner, Pavel Štěrba Metodiky hodnocení a oceňování přírody a krajiny na AOPK ČR Jaromír Kosejk, Tomáš Görner, Pavel Štěrba Metodiky hodnocení a oceňování přírody a krajiny na AOPK ČR AOPK ČR v současnosti pracuje v oblasti

Více

Revitalizace střešního pláště výrobního objektu

Revitalizace střešního pláště výrobního objektu Revitalizace střešního pláště výrobního objektu Ústí nad Labem Black&Decker POPIS Výrobní a skladovací hala pro elektrické nářadí se nachází v průmyslové zóně Trmice Ústí nad Labem v nedaleké blízkosti

Více

Sanace historických fasád

Sanace historických fasád ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Sanace historických fasád Měšťanský dům U kamenného ptáka v Praze Prezentace byla vytvořena za laskavé podpory grantu FRVŠ 2960/2011. Historie

Více

Výsadba městské zeleně a její úskalí

Výsadba městské zeleně a její úskalí Výsadba městské zeleně a její úskalí JAKÁ JE ÚLOHA MĚSTSKÉ ZELENĚ V KONCEPCI TRALE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE SÍDEL? 1. odpověď: UTVÁŘENÍ KRAJINNÉHO OBRAZU SÍDLA Proměny městské struktury a proces suburbanizace

Více

Infračervená termografie ve stavebnictví

Infračervená termografie ve stavebnictví Infračervená termografie ve stavebnictví Autor: Ing. Marcela POČINKOVÁ, Ph.D., Ing. Olga RUBINOVÁ, Ph.D. Termografické měření a následná diagnostika je metodou pro bezkontaktní a poměrně rychlý průzkum

Více

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 3 2.1 STÁVAJÍCÍ ŘEŠENÍ STAVBY... 3 2.2 NOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY... 3 2.3 NOVÉ

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 10. 6. 2015 bod programu: 32 věc: Rekonstrukce a modernizace zastávek a zálivů zastávek schválení dodatku k SoD č. 2 dopad na rozpočet: bez dopadu zpracoval: Mgr.

Více

V OBCI VŠEMYSLICE A ČÁSTI OBCE NEZNAŠOV

V OBCI VŠEMYSLICE A ČÁSTI OBCE NEZNAŠOV OBNOVA KRAJINNÝCH STRUKTUR PROJEKT REVITALIZACE STROMOŘADÍ V OBCI VŠEMYSLICE A ČÁSTI OBCE NEZNAŠOV OBJEDNATEL: OBEC VŠEMYSLICE, NEZNAŠOV ČP. 9, 373 02 VŠEMYSLICE ZHOTOVITEL: SPOLEK PRO ROZVOJ REGIONU,

Více

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail. Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: Akce: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.com Datum: A DSP 018 04/2015 12 x A4 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA VÝSLUNÍ V CHOTĚBOŘI PRŮVODNÍ

Více

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

sbírkové předměty: inv. č. XII 6131/1 2, dva motáky pplk. Mašína z konce června 1942

sbírkové předměty: inv. č. XII 6131/1 2, dva motáky pplk. Mašína z konce června 1942 ZPRÁVA O KONZERVACI MOTÁKŮ PPLK. MAŠÍNA sbírkové předměty: inv. č. XII 6131/1 2, dva motáky pplk. Mašína z konce června 1942 majitel: Vojenský historický ústav Praha 1. POPIS STAVU PŘED KONZERVACÍ Jedná

Více

List1 INVENTARIZACE STROMŮ - NÁVRH. Místo : Heřmanice datum: 9.11.2013 Alej Heřmanice

List1 INVENTARIZACE STROMŮ - NÁVRH. Místo : Heřmanice datum: 9.11.2013 Alej Heřmanice List1 SOUPIS PRACÍ PŘÍLOHA Č.1 - DENDROLOGIE Revitalizace alejí na pozemcích města Žandov Stavba: SO 01 Revitalizace aleje - k.ú. Heřmanice u Žandova Objekt: SO 02 Revitalizace aleje - k.ú.valteřice u

Více

Podrobná specifikace předmětu zakázky Dodávka školního a dílenského nábytku

Podrobná specifikace předmětu zakázky Dodávka školního a dílenského nábytku Stránka 1 z 12 Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídky Podrobná specifikace předmětu zakázky Dodávka školního a dílenského nábytku Číslo položky 1. Skříň policová Počet kusů 1 rozměry - výška 1900 až 2000

Více

Přírodní rezervace Boubínský prales

Přírodní rezervace Boubínský prales Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Přírodní rezervace Boubínský prales Autor: Bc. Petra Krysová III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast: Člověk a jeho

Více

Zásady organizace výstavby

Zásady organizace výstavby s.r.o. Zásady organizace výstavby 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavba Název stavby: Oprava propustku v ulici Lesní čtvrť Místo stavby: Kraj: CZ 051 Liberecký Obec: 561860 Nový Bor (okres Česká Lípa) Katastrální

Více

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky GlobalFloor. Cofraplus 6 Statické tabulky Cofraplus 6. Statické tabulky Cofraplus 6 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Polakovaná strana Použití Profilovaný plech Cofraplus 6 je určen pro výstavbu

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Problematika ničení úkrytů/hnízdišť netopýrů a rorýsů v souvislosti s rekonstrukcemi panelových domů

Problematika ničení úkrytů/hnízdišť netopýrů a rorýsů v souvislosti s rekonstrukcemi panelových domů Česká společnost pro ochranu netopýrů (ČESON) www.ceson.org Problematika ničení úkrytů/hnízdišť netopýrů a rorýsů v souvislosti s rekonstrukcemi panelových domů Vypracoval: Mgr. Radek K. Lučan PřF JU,

Více

TECHNOLOGIE OHREVU PÁNVÍ NA VOD A JEJÍ PRÍNOSY TECHNOLOGY OF HEATING OF VOD LADLES AND ITS BENEFITS. Milan Cieslar a Jirí Dokoupil b

TECHNOLOGIE OHREVU PÁNVÍ NA VOD A JEJÍ PRÍNOSY TECHNOLOGY OF HEATING OF VOD LADLES AND ITS BENEFITS. Milan Cieslar a Jirí Dokoupil b TECHNOLOGIE OHREVU PÁNVÍ NA VOD A JEJÍ PRÍNOSY TECHNOLOGY OF HEATING OF VOD LADLES AND ITS BENEFITS Milan Cieslar a Jirí Dokoupil b a) TRINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s., Prumyslová 1000, 739 70 Trinec Staré Mesto,

Více

zdarma Dodávkový vůz MB 412D-HydroJet P30 (hydročistič SPEK 140 bar/50 l)

zdarma Dodávkový vůz MB 412D-HydroJet P30 (hydročistič SPEK 140 bar/50 l) ČIŠTĚNÍ KANALIZACE Cena Kč/MJ DN 300-1000,znečištění 30 100 % (čištění, odsávání a recyklace) hod 2.500Kč DN 300-1000,znečištění do 30% (čištění, odsávání a recyklace) 80Kč DN 300-1000,znečištění do 15%

Více

Písky PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY. Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE

Písky PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY. Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE řízení stavu a vývoje ekosystému v chráněném území zvláštního vědeckého, kulturního a výchovného významu podle

Více

Technický boroskop zařízení na monitorování spalovacích procesů

Technický boroskop zařízení na monitorování spalovacích procesů Technický boroskop zařízení na monitorování spalovacích procesů Katedra experimentální fyziky PřF UP Olomouc Doc. Ing. Luděk Bartoněk, Ph.D. Zvyšování účinnosti spalovacích procesů v různých odvětvích

Více

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4.1 Statické systémy Tab. 4.1 Statické systémy podle namáhání Namáhání hlavního nosného systému Prostorové uspořádání Statický systém Schéma Charakteristické

Více

Písemná zpráva zadavatele

Písemná zpráva zadavatele Písemná zpráva zadavatele Název veřejné zakázky: Výsadba nové aleje při silnici I/40 Zadavatel: Město Mikulov Sídlo: Náměstí 1, 692 20 Mikulov IČ: 00283347 DIČ: CZ00283347 Telefon: 519 444 555 E-mailová

Více

Návod na stavbu plastového plotu

Návod na stavbu plastového plotu Obj. č: Návod na stavbu plastového plotu 9564 9566 9567 9565 Plastový sloupek Deska Výztuha Krytka plastového pole Účelem tohoto návodu je popsání základních pravidel a doporučení, které je potřeba dodržovat

Více

Martin Jakubička Ústav výpočetní techniky MU, Fakulta Informatiky MU Osnova Ohlédnutí za minulým rokem Úvod do problematiky Správa aktiv Ohlédnutí za minulým rokem loňský příspěvek zaměřen na specifikaci,

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu odstranění stavby v Litvínově

Veřejná zakázka malého rozsahu odstranění stavby v Litvínově Veřejná zakázka malého rozsahu odstranění stavby v Litvínově Předmětem veřejné zakázky je odstranění části stavby na pozemku parc. č. 2583/4 k.ú. Horní Litvínov (je umístěna v žst. Litvínov v těsném sousedství

Více

ZNALECKÝ POSUDEK cenová aktualizace číslo 2013-07

ZNALECKÝ POSUDEK cenová aktualizace číslo 2013-07 ZNALECKÝ POSUDEK cenová aktualizace číslo 2013-07 NEMOVITOST: Soubor nemovitostí s pozemky - stavební objekty výrobního areálu bez čp/če včetně pozemků a příslušenství dle LV č. 75 pro k.ú. Zahrady, obec

Více

Staré Hodějovice. Vybavenost obce Požární zbrojnice Sportovní hala Hřiště Obchod Pohostinství

Staré Hodějovice. Vybavenost obce Požární zbrojnice Sportovní hala Hřiště Obchod Pohostinství Staré Hodějovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost

Více

Semestrální práce urbanismus 1 FA ČVUT 2011 kompoziční rozbor Vinohrad. Kateřina Tomášková Anežka Talacková

Semestrální práce urbanismus 1 FA ČVUT 2011 kompoziční rozbor Vinohrad. Kateřina Tomášková Anežka Talacková Semestrální práce urbanismus 1 FA ČVUT 2011 kompoziční rozbor Vinohrad Kateřina Tomášková Anežka Talacková - Dva základní druhy zástavby bloková a solitérní - Centrum je Náměstí Jiřího z Poděbrad s kostelem

Více

Dálnice D1. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka. informační leták, stav k 04/2014. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka.

Dálnice D1. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka. informační leták, stav k 04/2014. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka. Ruda II I/3924 D1 Dálnice Dálnice D1 úsek 21, EXIT 153 Lhotka EXIT 162 Velká Žïár nad Sázavou Osová Úsek 21, EXIT 153 Lhotka EXIT 162 Velká infografika D1-reko-u21-Lhotka-VBites-1305 Osová Bítýška Vlkov

Více

Kontrola a čištění budek na LS Třebíč 2011

Kontrola a čištění budek na LS Třebíč 2011 Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Kontrola a čištění budek na LS Třebíč 2011 Vojtěch Kodet, Pavel Hobza, Dana Kořínková,

Více

Zadavatel: KRONEN LABE spol. s r. o. Tylova 410/24, 400 04 Trmice

Zadavatel: KRONEN LABE spol. s r. o. Tylova 410/24, 400 04 Trmice ÚSTAV TECHNIK Y A ŘÍZENÍ V ÝROBY Ústav techniky a řízení výroby Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Na Okraji 11 Tel.: +42 475 285 511 96 Ústí nad Labem Fax: +42 475 285 566 Internet: www.utrv.ujep.cz

Více

Jak snížit náklady na vytápění bytu. Ing. Ladislav Jůna výkonný ředitel ladislav.juna@aeeib.cz www.aeeib.cz

Jak snížit náklady na vytápění bytu. Ing. Ladislav Jůna výkonný ředitel ladislav.juna@aeeib.cz www.aeeib.cz Jak snížit náklady na vytápění bytu Ing. Ladislav Jůna výkonný ředitel ladislav.juna@aeeib.cz www.aeeib.cz 1 Co nás čeká 1. Detekce problémů termovizní snímkování 2. Zajištění úspor systémové řešení =

Více

AIP. velkoplošný tisk reklama. aiptisk.cz finecolors.cz. AIP spol. s r.o. Vavrečkova 5673, 760 01 Zlín (54. budova areálu Svit)

AIP. velkoplošný tisk reklama. aiptisk.cz finecolors.cz. AIP spol. s r.o. Vavrečkova 5673, 760 01 Zlín (54. budova areálu Svit) AIP velkoplošný tisk reklama aiptisk.cz finecolors.cz AIP spol. s r.o. Vavrečkova 5673, 760 01 Zlín (54. budova areálu Svit) 606 797 055 aip@aip.zlin.cz Kapa deska - výstavnictví - obrazy, včetně rámování

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY Společnost WEBCOM a. s. Vám nabízí kompletní pokrytí Vašich požadavků na zajištění služeb technické podpory Microsoft Dynamics přesně podle Vašich potřeb a v požadovaném

Více

TAJGA - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI

TAJGA - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI TAJGA - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI David Janik *, Dušan Adam, Pavel Unar, Tomáš Vrška, Libor Hort, Pavel Šamonil, Kamil Král Oddělení ekologie lesa, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro

Více

OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉM 200. OSVĚDČENÁ ŘEŠENÍ PRO VĚTŠÍ KOMFORT BYDLENÍ.

OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉM 200. OSVĚDČENÁ ŘEŠENÍ PRO VĚTŠÍ KOMFORT BYDLENÍ. OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉM 200. OSVĚDČENÁ ŘEŠENÍ PRO VĚTŠÍ KOMFORT BYDLENÍ. 02 VÍCE KVALITY PRO VÁŠ DOMOV VĚTŠÍ KOMFORT BYDLENÍ SNÍŽENÉ NÁKLADY NA ENERGIE MINIMÁLNÍ NÁROČNOST NA OPRAVY A ÚDRŽBU FINSTRAL vyrábí

Více

Dispoziční řešení počítačové učebny

Dispoziční řešení počítačové učebny Dispoziční řešení počítačové učebny Obecné požadavky Jak bylo napsáno dříve, podle vyhlášky č. 343/2009 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání

Více

STANISLAV KAWULOK Vendryně 931, 739 94 Tel.: +420 558 334 482 e-mail: projekt@csk-invest.cz A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA STUDIE

STANISLAV KAWULOK Vendryně 931, 739 94 Tel.: +420 558 334 482 e-mail: projekt@csk-invest.cz A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA STUDIE STANISLAV KAWULOK Vendryně 931, 739 94 Tel.: +420 558 334 482 e-mail: projekt@csk-invest.cz A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA STUDIE Ing. Marek Kawulok kontrola Ing. Veronika Siwková zpracovatel Červenec 2011 OBSAH STUDIE:

Více

Podpora hnízdních možností dutinových ptáků na LS Náměšť nad Oslavou 2011

Podpora hnízdních možností dutinových ptáků na LS Náměšť nad Oslavou 2011 Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Podpora hnízdních možností dutinových ptáků na LS Náměšť nad Oslavou 2011 Vojtěch Kodet,

Více

Veřejné osvětlení - VO. Jaromír Uhde E.ON, 21.10. 2014 Praha

Veřejné osvětlení - VO. Jaromír Uhde E.ON, 21.10. 2014 Praha Veřejné osvětlení - VO Jaromír Uhde E.ON, 21.10. 2014 Praha Profil společnosti E.ON Česká republika(, 2013) Obrat (v tisících ) Zaměstanaci (počet) Počet zákazníků (elektřina a plyn) Prodej elektřiny (GWh)

Více

Vzduchová trampolína fitness a trénink pro vaše zdraví.

Vzduchová trampolína fitness a trénink pro vaše zdraví. Vzduchové trampolíny Vzduchová trampolína fitness a trénink pro vaše zdraví. Nad dětí dramaticky stoupá. Každá třetí holčička a každý čtvrtý chlapec trpí ve školním věku nadváhou. Vedle jednostranné výživy

Více

Modernizace komunikace II/355 Hlinsko Dřeveš, procházející obcí Holetín

Modernizace komunikace II/355 Hlinsko Dřeveš, procházející obcí Holetín Modernizace komunikace II/355 Hlinsko Dřeveš, procházející obcí Holetín Investorem a zadavatelem akce je vlastník komunikace II/355 PARDUBICKÝ KRAJ Za zhotovitele akce byla Pardubickým krajem ve výběrovém

Více

Audit návštěvnosti internetu

Audit návštěvnosti internetu 1 Audit návštěvnosti internetu Trendy v návštěvnosti internetu leden 2009 únor 2011 www.netmonitor.cz www.spir.cz 2 Trendy v návštěvnosti internetu Více než polovina (57 %) české populace je na internetu

Více

TEPLOTNÍ ODOLNOST PVD VRSTEV VŮČI LASEROVÉMU POVRCHOVÉMU OHŘEVU

TEPLOTNÍ ODOLNOST PVD VRSTEV VŮČI LASEROVÉMU POVRCHOVÉMU OHŘEVU TEPLOTNÍ ODOLNOST PVD VRSTEV VŮČI LASEROVÉMU POVRCHOVÉMU OHŘEVU Beneš, P. 1 Sosnová, M. 1 Kříž, A. 1 Vrstvy a Povlaky 2007 Solaň Martan, M. 2 Chmelíčková, H. 3 1- Katedra materiálu a strojírenské metalurgie-

Více

Kanalizace, stoka G - informace pro občany

Kanalizace, stoka G - informace pro občany Kanalizace, stoka G - informace pro občany Městské části Praha-Dubeč byla předložena k odsouhlasení změna územního plánu za účelem vybudování hlavní stoky splaškové kanalizace, která bude vedena naší městskou

Více

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet Stupeň dokumentace: DPS S-KON s.r.o. statika stavebních konstrukcí Ing.Vladimír ČERNOHORSKÝ Podnádražní 12/910 190 00 Praha 9 - Vysočany tel. 236 160 959 akázkové číslo: 12084-01 Datum revize: prosinec

Více

trasa D pražského metra STUDIE VARIANTNÍHO ŘEŠENÍ 08 / 2012 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E

trasa D pražského metra STUDIE VARIANTNÍHO ŘEŠENÍ 08 / 2012 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E trasa D pražského metra STUDIE VARIANTNÍHO ŘEŠENÍ 08 / 2012 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E Úvodní informace Základním principem řešení v rámci této studijní rozvahy je ověření možností alternativního

Více

HL_1000N Paletový vozík s nůžkovým zdvihem nosnost 1 t, ruční ovládání Návod na použití a údržbu

HL_1000N Paletový vozík s nůžkovým zdvihem nosnost 1 t, ruční ovládání Návod na použití a údržbu Bankovní spojení: Komerční banka EMPORO, s.r.o. 43-1814280237/0100 Brandýská 84/10 CZ, 181 00 Praha 8 Firma je zapsaná v OR u MS V Praze tel.: +420 242 428 600 oddíl C, vložka 136881 fax: +420 242 428

Více

DEGRADACE MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ OCELI 15 128 A PŘÍČINY VZNIKU TRHLIN VYSOKOTLAKÝCH PAROVODŮ

DEGRADACE MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ OCELI 15 128 A PŘÍČINY VZNIKU TRHLIN VYSOKOTLAKÝCH PAROVODŮ DEGRADACE MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ OCELI 15 128 A PŘÍČINY VZNIKU TRHLIN VYSOKOTLAKÝCH PAROVODŮ Josef ČMAKAL, Jiří KUDRMAN, Ondřej BIELAK * ), Richard Regazzo ** ) UJP PRAHA a.s., * ) BiSAFE s.r.o., **

Více

Lité izolační pěnobetony. Izolují, vyplňují, vyrovnávají

Lité izolační pěnobetony. Izolují, vyplňují, vyrovnávají Lité izolační pěnobetony Izolují, vyplňují, vyrovnávají POROFLOW POROFLOW je ideální materiál k přípravě spolehlivých podkladních vrstev podlah a plochých střech, ke stabilizaci bazénů a jímek, vyplnění

Více

MEZZA STOW. Vysoce kvalitní mezaninová konstrukce.

MEZZA STOW. Vysoce kvalitní mezaninová konstrukce. MEZZA STOW Vysoce kvalitní mezaninová konstrukce. MEZZA STOW PODLAŽNÍ SYSTEM The Mezza-Stow system byl vyvinutý pro realizaci vícepodlažních systémů. Na rozdíl od klasických ocelových konstrukcí ho lze

Více

SOUČASNÉ PROBLÉMY OBNOVY LESŮ A STAV KOŘENOVÉHO SYSTÉMU LESNÍCH DŘEVIN V ZÁVISLOSTI NA MĚNÍCÍM SE PODNEBÍ

SOUČASNÉ PROBLÉMY OBNOVY LESŮ A STAV KOŘENOVÉHO SYSTÉMU LESNÍCH DŘEVIN V ZÁVISLOSTI NA MĚNÍCÍM SE PODNEBÍ SOUČASNÉ PROBLÉMY OBNOVY LESŮ A STAV KOŘENOVÉHO SYSTÉMU LESNÍCH DŘEVIN V ZÁVISLOSTI NA MĚNÍCÍM SE PODNEBÍ VÝCHODISKA Propracované a odzkoušené postupy jsou neúspěšné, ztráty po obnově až 6 %, snižuje se

Více

Srovnání kanalizačních sítí v Evropě projekt SMP ( SMP - Sustainable Municipal Project )

Srovnání kanalizačních sítí v Evropě projekt SMP ( SMP - Sustainable Municipal Project ) Srovnání kanalizačních sítí v Evropě projekt SMP ( SMP - Sustainable Municipal Project ) Ing. Pavel Prokop, ADPP I. Úvod Historie inženýrských sítí sahá do hluboké minulosti. Bylo potřeba vést či přivádět

Více

MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015

MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015 Technický list pro vnější tepelně izolační kompozitní systém ( ETICS ) s omítkou a s izolantem z expandovaného polystyrenu (EPS) MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015 1) Základní údaje Vnější tepelně izolační kompozitní

Více

SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3. MÚK Trojice. Říjen 2009. Závěrečná zpráva. Zakázka č. 09-P2-31

SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3. MÚK Trojice. Říjen 2009. Závěrečná zpráva. Zakázka č. 09-P2-31 SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 MÚK Trojice Říjen 2009 Závěrečná zpráva Zakázka č. 09-P2-31 SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 DHV CR, spol. s r.o. Sokolovská 100/94 186 00 Praha 8

Více

Městský úřad Lázně Bohdaneč Odbor rozvoje města Masarykovo náměstí 1 533 41 Lázně Bohdaneč

Městský úřad Lázně Bohdaneč Odbor rozvoje města Masarykovo náměstí 1 533 41 Lázně Bohdaneč Náměstí 317 538 25 Nasavrky tel.: 469 326 500 fax: 469 326 515 ID DS: kpddyvy e-mail: zelhory@nature.cz www.zeleznehory.nature.cz Městský úřad Lázně Bohdaneč Odbor rozvoje města Masarykovo náměstí 1 533

Více

Měření průvzdušnosti Blower-Door test Zkušební protokol č. 2015-000428-ZáR

Měření průvzdušnosti Blower-Door test Zkušební protokol č. 2015-000428-ZáR Měření průvzdušnosti Blower-Door test Rodinný dům parc.č.989/142 Jeseník nad Odrou akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. pod číslem L 1565 Zpracováno v období: leden 2015. Strana 1 (celkem

Více

Č.d. 41609.1 Duben 2012. Fasády. přírodní a trvalé řešení. www.cembrit.cz

Č.d. 41609.1 Duben 2012. Fasády. přírodní a trvalé řešení. www.cembrit.cz Č.d. 41609.1 Duben 2012 Fasády přírodní a trvalé řešení www.cembrit.cz Obklady fasád HardiePlank jsou zdaleka nejlepší alternativou k dřevěným obkladům. Snoubí v sobě přirozenou krásu dřeva s trvanlivostí

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 1393/2014 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 17. ledna 2014 Zápis

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Zápis č. 5-03/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 5-03/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 5-03/2015 a přijatá usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 11. 3. 2015, v budově bývalé školy čp. 104, zahájeno v 19:00 hod. Přítomni:

Více

Zápis z jednání komise životního prostředí ze dne 26.2.2012

Zápis z jednání komise životního prostředí ze dne 26.2.2012 Zápis z jednání komise životního prostředí ze dne 26.2.2012 Přítomni: Ota Dračka, Ing. Josef Kruml, Kateřina Štěpánková, Mgr. Jiří Špička, Mgr. Martina Rejmanová Projednáno bylo: Zdravotní stav aleje pod

Více

AGERIS s. r. o., Jeřábkova 5, 602 00 Brno boleslav.jelinek@ageris.cz

AGERIS s. r. o., Jeřábkova 5, 602 00 Brno boleslav.jelinek@ageris.cz REALIZACE PRVKŮ ÚSES A CO DÁL Ing. Boleslav JELÍNEK AGERIS s. r. o., Jeřábkova 5, 602 00 Brno boleslav.jelinek@ageris.cz Územní systém ekologické stability byl do praxe uveden zákonem č. 114/1992 Sb. o

Více

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě VY_32_INOVACE_INF_BU_19 Sada: Digitální fotografie Téma: Panorama, redukce šumu, zaostření snímku, chromatická vada, vinětace Autor: Mgr. Miloš Bukáček Předmět: Informatika Ročník: 3. ročník osmiletého

Více

MEZIREGIONÁLNÍ PŘEPRAVA NA ŽELEZNICI V ČR INTERREGINAL RAILWAY TRANSPORT IN CZECH REPUBLIC

MEZIREGIONÁLNÍ PŘEPRAVA NA ŽELEZNICI V ČR INTERREGINAL RAILWAY TRANSPORT IN CZECH REPUBLIC MEZIREGIONÁLNÍ PŘEPRAVA NA ŽELEZNICI V ČR INTERREGINAL RAILWAY TRANSPORT IN CZECH REPUBLIC Kateřina Pojkarová 1 Anotace:Článek se věnuje železniční přepravě mezi kraji v České republice, se zaměřením na

Více

Veřejné zasedání č. 3/ 2011

Veřejné zasedání č. 3/ 2011 Veřejné zasedání č. 3/ 2011 Dne 4.3.2011 se v 19.00 hod konalo v zasedací místnosti obecního úřadu veřejné zasedání zastupitelstva obce Hlína. Přítomni zastupitelé : -p.dostalý Miloš, ing.pacholík Miroslav,

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 1 č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 31.5.2012 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 31.5.2012 20:17

Více

Plánování výroby. Aplikace pro kapacitní plánování výroby v masném průmyslu

Plánování výroby. Aplikace pro kapacitní plánování výroby v masném průmyslu Plánování výroby Aplikace pro kapacitní plánování výroby v masném průmyslu Popis systému Funkce systému Tento ucelený systém nabízí kompletní systematizaci práce plánovače výroby v masném průmyslu v prostředí

Více

Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

hod* 2.500Kč DN 300-1000,znečištění do 15% (čištění, odsávání a recyklace) bm 45Kč

hod* 2.500Kč DN 300-1000,znečištění do 15% (čištění, odsávání a recyklace) bm 45Kč ČIŠTĚNÍ KANALIZACE Cena Kč/MJ Kombinovaný vůz TATRA 815-13CAS KROLL-HELLMERS s RECYKLINGEM (vakuokompresor SIHI 1630m 3 /hod,hydročistič URACA 200 bar/222 l) DN 300-1200,znečištění 30 100 % (čištění, odsávání

Více

Aktivita KA 2350/1-4 Název inovace Stanovení texturních parametrů masa a masných výrobků Inovace předmětu Registrační číslo projektu Název projektu

Aktivita KA 2350/1-4 Název inovace Stanovení texturních parametrů masa a masných výrobků Inovace předmětu Registrační číslo projektu Název projektu Název inovace Stanovení texturních parametrů masa a masných výrobků Inovace předmětu H1SA Senzorická analýza potravin Registrační číslo projektu CZ.1.07/2.2.00/15.0063 Název projektu Inovace výuky veterinárních

Více

Studie proveditelnosti nízkoemisních zón v podmínkách hlavního města Prahy Manažerská zpráva

Studie proveditelnosti nízkoemisních zón v podmínkách hlavního města Prahy Manažerská zpráva Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č ze dne.. Studie proveditelnosti nízkoemisních zón v podmínkách hlavního města Prahy Manažerská zpráva Brno, leden 2014 Studie proveditelnosti nízkoemisních zón v podmínkách

Více

Vzorový postup odstraňování azbestu

Vzorový postup odstraňování azbestu Vzorový postup odstraňování azbestu 1. Praktické provádění odstranění azbestu. 2. Chronologie prací. 3. Požadavky na technické vybavení. Mgr. Rudolf Jaszay TREPART s.r.o. 1. Hlavní předpoklady pro výběr

Více

Pořízení a integrace dat pro. management regionální silniční sítě Plzeňského kraje

Pořízení a integrace dat pro. management regionální silniční sítě Plzeňského kraje Pořízení a integrace dat pro management regionální silniční sítě Plzeňského kraje Zadávací dokumentace výběrového řízení: "Pořízení a integrace dat pro management regionální silniční sítě Plzeňského kraje

Více

Projektování a rekonstrukce ÚV Mariánské Lázně první použití vícevrstvých velmi jemných filtračních náplní v ČR

Projektování a rekonstrukce ÚV Mariánské Lázně první použití vícevrstvých velmi jemných filtračních náplní v ČR Projektování a rekonstrukce ÚV Mariánské Lázně první použití vícevrstvých velmi jemných filtračních náplní v ČR Milan Drda, ENVI PUR, s.r.o. Ing. Michaela Polidarová, CHEVAK Cheb a.s. Investor: CHEVAK

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Přezletice Nový obecní úřad. s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Přezletice Nový obecní úřad. s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9 PRŮVODNÍ ZPRÁVA P ř e z l e t i c e N o v ý o b e c n í ú ř a d s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9 D r u h é k o l o z a p r a c o v á n í k o m e n t á ř ů s o u t ě ž n í p o r o t y Tomáš

Více

ACO Stavební prvky. ACO ShowerDrain E-line - Liniové žlaby. Návod k použití. 0153.33.08_V5.1 08/2011 edice Překlad z německého originálu.

ACO Stavební prvky. ACO ShowerDrain E-line - Liniové žlaby. Návod k použití. 0153.33.08_V5.1 08/2011 edice Překlad z německého originálu. Návod k použití ACO ShowerDrain E-line - Liniové žlaby 0..08_V. 08/0 edice Překlad z německého originálu Montáž u vstupu do sprchového koutu (žlab s horizontální přírubou) Montáž u stěny ve sprchovém koutu

Více