MODELOVÉ SROVNÁNÍ VÝNOSOVOSTI NÍZKÉHO A VYSOKÉHO DUBOVÉHO LESA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MODELOVÉ SROVNÁNÍ VÝNOSOVOSTI NÍZKÉHO A VYSOKÉHO DUBOVÉHO LESA"

Transkript

1 MODELOVÉ SROVNÁNÍ VÝNOSOVOSTI NÍZKÉHO A VYSOKÉHO DUBOVÉHO LESA KNEIFL MICHAL, KADAVÝ JAN Ústav hospodářské úpravy lesa, Lesnická a dřevařská fakulta, MZLU v Brně, Zemědělská 3, 13 Brno, Česká republika ABSTRAKT Pokud dnes chceme porovnat produkci vysokého lesa a lesa nízkého, musíme vycházet z ověřených empirických údajů, nebo modelových hodnot. Na stejném stanovišti dnes v ČR neexistují dva porosty stejné druhové skladby a zároveň různých hospodářských tvarů. V naší studii vycházíme z ověřených historických dat a tabulkových hodnot získaných na základě analýzy rozsáhlého dendrometrického šetření. Takováto šetření u nás prováděl v rozmezí let 195 až 197 Fedor Korsuň. Jako modelový případ jsme vybrali stanoviště lužního lesa, tedy těch nejlepších myslitelných bonit pro oba hospodářské tvary. Pro modelové kalkulace byly použity následující zdroje informací: - pro růst pařezin růstových tabulek pro výmladkový dub (KORSUŇ, 195) - pro růst vysokého dubového lesa Schwappachových růstových tabulek pro dub v členění na relativní bonity výborné, středně dobré a špatné Pro nízký les byly uplatněny tři varianty obmýtí a sice, 3 a let. U lesa vysokého bylo obmýtí stanoveno v souladu s doporučením vyhlášky č. 3/199 Sb. na 15 let. Výsledné srovnání objemové a hodnotové (při současných cenách sortimentů) produkce těchto dvou hospodářských tvarů je obsahem prezentovaného příspěvku. Pro modelovou sortimentaci bylo využito tabulek DEJMALA (19) a pro kalkulaci hrubého výnosu průměných cen dubových sortimentů za rok. Výsledky modelového srovnání jsou v práci doloženy četnými tabelárními a grafickými výstupy. ÚVOD V současnosti zažíváme renesanci zájmu o tvary nízkého a středního lesa. Akcentovány jsou zejména vyšší biodiverzita tzv. světlých lesů a potenciální produkce palivového dříví v hospodářských souborech s krátkým obmýtím. Světová hospodářská krize, kolísající, ve svém trendu však neustále narůstající ceny konvenčních zdrojů energie a v neposlední řadě podpora výroby energie z obnovitelných zdrojů jednotlivými vládami států EU zájem o nízké lesy jen umocňují. Rozhodnutí vlastníka lesa orientovat se na palivové dříví jako na hlavní, likvidní a do budoucna poptávaný produkt musí spočívat na důkladné analýze případných negativ a pozitiv. Pro pěstování palivového dříví není potřeba dlouhého obmýtí a tak se logicky naskýtá možnost využít pro tento účel historicky osvědčeného tvaru nízkého lesa (pařezin). Obecné povědomí lesnické veřejnosti o tvaru lesa nízkého je negativní. Nemáme bohužel možnost se v našem státě opřít o příklady aktivního lesnického hospodaření v nízkém lese, chybí doporučení rámcové péče o nízký les v jeho vývojových stadiích, tedy zásady obnovy, výchovy a mýtní těžby. Pro prvotní posouzení možností produkce nízkého lesa a její srovnání s lesem vysokým je však možno použít historických dat a růstových tabulek. Na modelovém příkladu je pak možno základní otázky související s převodem lesa vysokého na nízký testovat.

2 CÍL Cílem studie je, na základě historických a současných zdrojů informací o růstu vysokého a nízkého lesa, na srovnatelném stanovišti a ve srovnatelných klimatických podmínkách, simulovat převod vysokého lesa na nízký a porovnat různé varianty takového převodu z hlediska hrubého výnosu z lesa vyjádřeného cenou potenciálně realizovaných sortimentů dříví. MATERIÁL A METODY 1 Růstové tabulky 1.1 Schwappachovy růstové tabulky pro dub Jako informace o objemovém růstu lesa byly využity historické růstové tabulky. Na území ČR byly prakticky do roku 199 využívány Schwappachovy výnosové tabulky. Byly součástí jednotných tabulek vydaných Lesprojektem Brandýs nad Labem. V číselné podobě (existovala i grafická) byly rozděleny do tří bonitních tříd. Následující tabulka prezentuje vybrané veličiny těchto tabulek pro dřevinu DB na třech různých bonitních třídách. Tabulka č. 1: Vybrané hodnoty Schwappachových růstových tabulek pro dub (Schwappach, 19) Zás. hl. por. Zás. podr. por. Tl. stup. d s - hl. por. Tl. stup. d s - podr. por. VS [m 3 hroubí/ha] [m 3 hroubí/ha/1let] [cm] [cm] I. II. III. I. II. III. I. II. III. I. II. III Legenda: Zás. hl. por. Zásoba hlavního porostu v daném věkovém stupni a bonitní třídě (zásoba po provedené probírce) Zás. podr. por. Objem probírek provedených v daném věkovém stupni Tl. stup. ds - hl. por. příslušnost střední porostní tloušťky hlavního porostu v daném věkovém stupni a bonitní třídě do tloušťkového stupně (interval cm) Tl. stup. ds - podr. por. - příslušnost střední porostní tloušťky probírkové hmoty v daném věkovém stupni a bonitní třídě do tloušťkového stupně (interval cm) VS věkový stupeň (interval 1 let)

3 Z těchto tabulek tedy získáme informaci o výši zásoby, výši výchovných zásahů a střední tloušťce hlavního a probírkového porostu. Je všeobecně známo, že růstové tabulky vyjadřují růst porostu stejnověkého, stejnorodého (tedy nesmíšeného) a plně zakmeněného. Plné zakmenění je zde definováno správným způsobem, tedy jako takové, které poskytuje maximální možný celkový běžný objemový přírůst. Platí tedy, že maximální zakmenění plné, tedy optimální zakmenění. V tabulkách je zásoba hlavního porostu vyjádřena kumulativně, kdežto zásoba podružného porostu (probírek) přírůstově za probírkovou periodu 1 let. Původní tabulkové hodnoty středních tlouštěk jsme převedli na cm tloušťkové stupně z důvodu pozdější následné aplikace sortimentačních tabulek (Dejmal, 19), které pracují s tloušťkovými stupni jako vstupním parametrem evaluace podílu sortimentů. Zbývá odpovědět na otázku, proč byly zvoleny tabulky historické a ne současné. Vysvětlení spočívá ve dvou rovinách. Za prvé nemáme dnes k dispozici růstové tabulky výmladkového dubu a musíme tudíž sáhnout po historických. Ty jsou, co do časového rozpětí sběru zdrojových dat Schwappachovým tabulkám pro generativní dub bližší, než růstovým modelům současným. Za druhé, v současnosti legislativně ukotvené Růstové tabulky hlavních dřevin ČR (Černý, Pařez, Malík, 199) nejsou prakticky v lesnictví využívány. 1. Korsuňovy porostní tabulky pro výmladkový dub V roce 195 publikoval KORSUŇ výsledky svých dlouhodobých a velice obsáhlých měření dubových pařezin na Moravě a v Čechách. Sestavil růstové tabulky nízkého lesa dubu pro celkem 5 bonitních stupňů, které se dají zjednodušit do 3 bonitních tříd. Pro účely práce je členění na bonitní třídy plně dostačující. Použité údaje tabulek jsou obsahem následující tabulky. Tabulka č. : Vybrané hodnoty Korsuňových růstových tabulek pro výmladkový dub VS Zás. hl. por. [m 3 hroubí/ha] Zás. podr. por. [m 3 hroubí/ha/1let] I. II. III. I. II. III Rovněž v případě těchto tabulek jsou údaje zásob v jednotkách m 3 hroubí s kůrou. Údaje vývoje středních tlouštěk nebyly námi použity, neboť v dalších kalkulacích nepředpokládáme v nízkém lese výskyt jiného sortimentu, než palivového dříví. Důležitá je pouze skutečnost, zda v daném věkovém stupni napadá a v jakém množství, při probírce ev. při obnovní těžbě, hroubí. Sortimentace těžebního fondu U nízkého lesa se předpokládá, že jediným sortimentem v celé spektru výchovných a mýtních těžeb bude palivo. Složitější situace nastává u lesa vysokého. Ten, díky delší produkční době, poskytuje široké spektrum sortimentů od cenných, přes průmyslovou kulatinu, až po sdružené sortimenty vlákniny a paliva. Pro teoretickou sortimentaci jsme použili tabulek DEJMALA (19). Rozdělení sortimentů na třídy v roce 19 (odpovídající tehdejší českolovenské státní normě) nekoresponduje přesně s dnešními sortimenty tak, jak je definují Doporučená pravidla pro třídění a druhování dříví v ČR. Někteří autoři, např.

4 HOUSKA (), nebo BERÁNEK (7), upravili sortimentační tabulky na současné doporučené rozdělení sortimentů. Jejich práce bylo při zpracování této studie využito. Poslední změna se týká ostatních sortimentů, tedy jakosti IV. a V., které byly z důvodu srovnatelné ceny zahrnuty do posledního sortimentu palivového dříví. Tabulka č. 3 prezentuje výslednou úpravu Dejmalových tabulek. Tabulka č. 3: Upravené hodnoty podílů sortimentů dle Dejmalových sortimentačních tabulek Tl. st. Kůra Sortimentní třída II. IIIA IIIB IIIC. IIID palivo Pomocí těchto tabulek lze na základě informace o střední tloušťce příslušného provedeného těžebního zásahu (zařazeného do -cm tlouštkového stupně) odhadnout procentický podíl jednotlivých sortimentů od paliva až po třídu IIIA. Podíl cenných sortimentů je nutno odhadnout. 3 Ceny sortimentů a cenové indexy Hrubý výnos z lesní těžby je možno vyčíslit v ceně realizovaných sortimentů. Absolutní hodnoty cen jednotlivých sortimentů mají vliv na výši hrubého výnosu z lesní těžby. Vzájemné podíly cen jednotlivých sortimentů v kombinaci s okamžikem kulminace objemového přírůstu ovlivňují hodnotovou mýtní zralost a tím i obmýtí lesa. Pro ocenění hrubého výnosu jsme použili průměrných cen sortimentů dubu za rok (Lesnická práce, 1/9). Zároveň jsme z publikovaných cen vypočítali cenové indexy, vztažené k ceně sortimentu II. jakostní třídy. Tabulka č. : Ceny sortimentů dříví a cenové indexy dle průměrných cen v ČR za rok Jakostní třída II IIIA IIIB IIIC. IIID IV. + V. + VI.(Palivo) Cena [Kč/m 3 ] Index Algoritmus a software pro simulaci vývoje těžeb v čase Pro simulace vývoje těžeb a jejich ocenění byl zkonstruován program v prostředí MS Visual Basic for Applications. Program je, v podobě vloženého modulu, součástí souboru typu Microsoft Excel nazvaného nl_sim.xls, jehož jednotlivé listy využívá jednak pro jednoduchou vizualizaci průběhu simulace a jednak jako databázi údajů o růstu (růstové tabulky), těžbě, sortimentaci a ocenění těžebního fondu. Při modelové těžbě, vždy po 1-ti leté periodě růstu,

5 program odebírá v příslušných věkových stupních hmotu výchovných těžeb (tabulkové zásoby podružného porostu viz tabulky 1 a ) a jednak objemy těžby obnovní. Zde jsou aplikována těžební procenta, jež jsou součástí přílohy č. 3 vyhlášky č. /199 Sb. O lesním hospodářském plánování. U lesa vysokého jsou při obnovních těžbách aplikována těžební procenta odpovídající třicetileté obnovní době (tedy % zásoby 13. věkového stupně, 3% zásoby 1. v.s., 5% zásoby 15. v.s., % z 1. v.s. a 1% zásoby 17. v.s. a vyšších). U lesa nízkého a jeho převodu jsou aplikovány tři varianty obmýtí a sice, 3 a let. Obnovní doba je volena vždy stejná a sice nejkratší 1 let ve smyslu přílohy č. 3 vyhlášky č. /199 Sb. O lesním hospodářském plánování. Zásoba určená k těžbě není ve skutečnosti vytěžena v jednom kroku a jediném věkovém stupni, ale ve třech po sobě jdoucích krocích: 1% v decenniu předcházejícímu obmýtí, % v deceniu odpovídajícímu obmýtí a zbytek v decenniu bezprostředně následujícím po obmýtí. Faktická obnovní doba je tedy 3 let, podstatná část celkové mýtní těžby se ale těží v době obmýtí. Předpokládejme tedy modelový příklad, kdy konkrétní vlastník spravuje lesní majetek o výměře např..,ha. Jeden z hospodářských souborů, ze kterých je tento modelový majetek tvořen, má výměru 1ha a vlastník se rozhodne jej převést na les nízký. Předpokládejme dále, že budeme s tímto hospodářským souborem uvažovat jako s autonomním majetkem, který má vyrovnanou věkovou skladbu, dřevinná skladba je tvořena 1% dubem a všechny porosty různých stáří, zahrnuté do tohoto hospodářského souboru, mají plné = optimální zakmenění. Z hlediska celku je tento HS nepodstatnou částí majetku (5%) a vlastník je ochoten podstoupit zde převod na nízký les a toleruje míru rizika. Všechny porosty hospodářského souboru (dále jen HS) jsou zařazeny do I. relativní bonitní třídy dle Schwappacha. Předpokládáme, že nově vznikající nízký les bude mít rovněž I. tedy nejlepší - relativní bonitní třídu (dle Korsuně). Že tomu tak skutečně bude, nevíme s jistotou, je to však velmi pravděpodobné a zcela jistě pravděpodobnější, než že na průměrně produkčních stanovištích pro les vysoký bude následně růst rovněž průměrně produkční les nízký, resp. na podprůměrných stanovištích vysokého lesa podprůměrná pařezina. Je totiž známo, že relativní bonity nejsou plně srovnatelné. Pomiňme nyní fakt, že žádný náš současník - vlastník lesa - by pravděpodobně bez pádného argumentu porosty generativního původu na nejlepších stanovištích nikdy na nízký les převádět nezačal. Model převodu lesa vysokého na nízký popsal ve svých Anweisungen zum Waldbau již HEINRICH COTTA (1). Pokud se budeme snažit převést les vysoký na nízký tak, že bez následného zalesnění postupně budeme těžit a necháme vegetativně zmladit mýtní, tedy 15-ti leté porosty vysokého lesa, nedosáhneme uspokojivého výsledku. Stromy jsou v tomto věku po ploše rozmístěny řídce a v malém počtu. Výsledný počet výmladkových trsů by byl nedostačující a jejich vitalita pravděpodobně nízká. Pokud bychom v jiné variantě smýtili všechny porosty starší než cílové obmýtí nízkého lesa, dosáhli bychom v následných decenniích značné těžební a výnosové nevyrovnanosti. Uvažujme tedy s jiným modelem. Převod proběhne ve dvou časových východiscích (viz graf č. 1). Zatímco dospělé mýtní porosty lesa vysokého budou obnovovány dosavadním způsobem tedy generativním (umělou, nebo přirozenou obnovou), mladé porosty vysokého lesa, které dojdou do věku obmýtí nízkého lesa (varianty, 3 a let) budou mýceny a zmlazeny vegetativním způsobem. Díky dostatečnému počtu jedinců na ploše v tomto věku a dále vysoké vitalitě a růstové schopnosti následných výmladků, nebude se zajištěním hustoty a odrůstání vegetativního zmlazení problém. Celý převod bude probíhat 17let a sice z toho důvodu, že v této době budou poslední porosty generativního původu v mladém věku při obmýtí 15 let a obnovní době 3 let - smýceny a vegetativně zmlazeny. V grafu č. 1 je schematicky znázorněn modelový HS v okamžiku před převodem. Věková struktura je vyrovnaná, plocha věkových stupňů, do kterých zasahuje obnova (červeně) se od počátku obnovy snižuje až k poslednímu 17. věkovému stupni.

6 Graf č. 1: Znázornění počátečního stavu modelového hospodářského souboru 1 Východisko vegetativní obnovy Východisko generativní obnovy Uvedený graf pracuje pouze s daty ploch jednotlivých věkových stupňů hospodářského souboru. Součástí vstupních dat a simulací jsou však také objemové a hodnotové vyjádření vývoje zásob a realizovaných těžeb. Je možno si všimnout, že model je deterministický, nepočítá tedy s žádnými náhodnými efekty, které v reálném životě ovlivňují věkovou strukturu lesa (a vnáší do procesu nejistotu). Pokusili jsme se simulovat pět variant vývoje, z toho tři varianty převodu původního hospodářského souboru: I. Hospodaření ve vysokém lese, převod na nízký les se nekoná II. Převod na nízký les, cílový HS nízkého lesa bude mít obmýtí let, východisko vegetativní obnovy bude ve -ti letech III. Převod na nízký les, cílový HS nízkého lesa bude mít obmýtí 3 let, východisko vegetativní obnovy bude ve 3-ti letech IV. Převod na nízký les, cílový HS nízkého lesa bude mít obmýtí let, východisko vegetativní obnovy bude ve 3-ti letech V. Etablovaný, věkově vyrovnaný nízký les s trvalou produkcí pouze palivového dříví Porovnáme hrubou hodnotovou produkci všech tří variant převodu za současných cen sortimentů a hodnot cenových indexů. Ze tří variant vybereme nejlepší a definujeme podmínky, za kterých se jak převod, tak následné hospodaření v nízkém lese vyrovná výsledku hospodaření v lese vysokém. VÝSLEDKY Graf č. znázorňuje příklad několika fází převodu v rámci II. varianty, tedy kdy obmýtí lesa nízkého bude let. Můžeme si všimnout postupného nárůstu převedených ploch lesa nízkého (grafy v pravé části), postupného úbytku celých věkových stupňů, nebo jejích částí v lese vysokém a to od východiska vegetativní obnovy ve. věk. stupni (platí pro II. variantu). Ke konci převodu již nezbývají v původním HS dospělé porosty generativního původu, mladé porosty jsou postupně vegetativní obnovou převáděny na les nízký. Na konci simulace (17 let) má původní HS lesa vysokého plochu,ha, nově vzniklý HS lesa nízkého zaujal celou plochu 1ha.

7 Graf č. : Schematické znázornění některých fází převodu na les nízký Doba od počátku převodu Původní HS (vysoký les, obmýtí-obn. doba = 15/3) Nový HS (nízký les, /1)

8 1 Srovnání průměrného objemového a hrubého hodnotového výnosu variant za periodu 17let Po provedení nutných simulací jsme došli k výsledkům, které prezentuje tabulka č. 5. Tabulka č. 5: Srovnání variant převodu Vysoký Nízký Průměrný objem Průměrný hrubý Varianta Popis les les těžeb výnos u o u o [m 3 /ha/rok] [Kč/ha/rok] I. Les vysoký , 1 1,- II ,5 717,- Převod z vysokého III , ,- na les nízký IV , 1 39,- V. Les nízký ,91 517,- Legenda: u obmýtí, o obnovní doba Konstatujeme, že převod lesa vysokého v dubových porostech na I. bonitní třídě dle Schwappacha je u dvou z celkem tří variant převodu, co do objemové produkce a hrubých tržeb výhodnější, než setrvání u tvaru lesa vysokého. Pouze u varianty převodu s východiskem vegetativní obnovy let vychází co do hrubého výnosu o cca % hůře, než setrvání u lesa vysokého. Nejvýhodněji se jeví převod s variantou III. Pokud by vše v reálném životě probíhalo podle tohoto scénáře, je nutno konstatovat, že po zavedení lesa nízkého (fáze po ukončení převodu) by sice objemový výnos zůstal trvale vyšší, než u lesa vysokého, ale hrubý hodnotový výnos by poklesl na cca % výnosu lesa vysokého. Je to způsobeno skutečností, že po celou dobu převodu se odbourávala zásoba porostů vysokého lesa starších, než obmýtí lesa nízkého. Toto odbourání, převod, jsme modelově uskutečnili v průběhu 17 let. Na konci zůstaly pouze porosty výmladného původu, o věku maximálně 5 let. Musíme tedy konstatovat, že při současných cenách sortimentů dříví je hrubý výnos nízkého lesa na I. bonitní třídě dle Schwappacha výrazně nižší, než výnos lesa vysokého. To ovšem platí pro případ, že cenový index, vyjadřující poměr ceny paliva ku ceně sortimentu II. třídy jakosti (viz tabulka č. ) by po celou dobu převodu i následně poté zůstal na stejné výši, tedy na současných 1,3% ( Kč/m 3 ). Jaké ceny, respektive poměru ceny k ceně sortimentu II. tř. jakosti by muselo palivo dosáhnout, aby se hrubý výnos převedeného nízkého lesa vyrovnal výnosu lesa vysokého? Pokud by ostatní sortimenty zůstaly na stejné cenové výši a cena paliva by stoupala, dosáhl by nízký les hrubého výnosu lesa vysokého při zvýšení cenového indexu paliva z dnešních 1,3% na %, což by při současných cenách znamenalo, že cena paliva by vystoupila na 17Kč/m 3. DISKUSE Vzestupný trend cen palivového dříví v několika posledních letech podporuje oprávněnost úvah o znovuzavedení lesa nízkého. Historicky se nízký les vyskytoval na ne nepodstatné části území České republiky a byl zdrojem palivového dříví po dlouhá staletí. Předložená práce, na základě dostupných údajů, simuluje převod modelového lesního majetku z tvaru lesa vysokého na les nízký. Lze se jistě shodnout na faktu, že předložený model převodu je velmi jednoduchý, deterministický, nezahrnující náhodnou složku, která je v přírodních procesech všudypřítomná. Lze diskutovat o jednotlivých vstupech a důvodech, proč jsme volili právě tuto cestu. Každý ze vstupů může a pravděpodobně i vnáší do výsledných čísel

9 jistou míru nepřesnosti a výsledné absolutní hodnoty jak objemového, tak i hrubého hodnotového výnosu mohou být od konkrétního stavu vybraného libovolného lesního majetku značně odlišné. Podle našeho názoru je však důležitý především vzájemný poměr výsledných hodnot, tedy jejich relativní vyjádření. Neboť, spoléháme-li se na historicky ověřené růstové tabulky, které navíc byly sestaveny na základě rozsáhlých, dnes již prakticky nemyslitelných objemech experimentálních dat, můžeme alespoň v relativní míře předpokládat rozdíly v obou hospodářských tvarech. Rovněž využití sortimentačních tabulek je problematické, neboť míra zastoupení jednotlivých sortimentů vysokého lesa nezávisí jen na střední tloušťce těženého porostu, nýbrž na mnoha dalších faktorech počínaje genofondem porostů a jeho variabilitou, variabilitou stanovišť v rámci skutečného komplexu lesních porostu, výchovou aj. Nakonec je nutno zmínit také nákladovou část lesnického hospodaření. V příspěvku pracujeme pouze s hrubým výnosem, potenciálním výsledkem prodeje vytěžených sortimentů bez zatížení výrobními a jinými náklady. Jelikož je nízký les alespoň podle historických pramenů a zahraničních zkušeností nenáročný a nákladově pravděpodobně podstatně levnější, než les vysoký, může zahrnutí nákladových položek výsledek simulovaného převodu a následného hospodaření v nízkém lese zpřesnit a více přiblížit realitě. ZÁVĚR Na základě historických a současných zdrojů o růstu dubu ve tvaru vysokého a nízkého lesa, s využitím sortimentačních tabulek a průměrných cenových indexů za rok byly na základě sestaveného jednoduchého simulačního programu v prostředí Microsoft Visual Basic for Applications simulovány různé varianty převodu lesa vysokého na les nízký a porovnávána jejich objemová produkce a hrubý peněžní výnos. Bylo zjištěno, že při současném poměru cen sortimentů nedosahuje převedený nízký les hrubé hodnotové produkce lesa vysokého, převod je však v některých variantách finančně výhodnější. Dále bylo zjištěno, že po eventuelním vzestupu cenového indexu poměru ceny paliva ku ceně sortimentu jakosti II. ze současných 1,3% na %, tedy z,- na 17,- Kč/m 3 paliva by se hrubý hodnotový výnos nízkého a vysokého dubového lesa na první bonitní třídě dle Korsuně, resp. Schwappacha vyrovnal. Poděkování Příspěvek vznikl jako součást projektu NAZV ČR č. QH7111 Nízký a střední les plnohodnotná alternativa hospodaření malých a středních vlastníků lesa. LITERATURA ANONYMUS (): Doporučená pravidla pro třídění a druhování dříví v České republice. Online. Aktuální k ANONYMUS (9): Průměrné ceny surového dříví. Lesnická práce, 1, 9, s. 9 BERÁNEK, J. (): Optimalizace obmýtí hlavní dřeviny hospodářských souborů 1 a na ŠLP "Masarykův les" Křtiny. Diplomová práce. MZLU Brno, 97 s. COTTA, H. (1): Anweisungen zum Waldbau. Anweisungen zum Waldbau, : s.. ČERNÝ, M., PAŘEZ, J., MALÍK, V. (199): Růstové tabulky hlavních dřevin ČR. Lesnická práce. s. DEJMAL, J. (19): Tabulky pro sortimentaci těžebního fondu. VŠZ Brno. s. HOUSKA, P. (): Optimalizace obmýtí hlavní dřeviny hospodářského souboru 33 na Táborsku. Diplomová práce. MZLU Brno. 1 s. KORSUŇ, F. (195): Život dubových pařezin v číslicích. Práce Výzkumných ústavů ČSR, : 15-19, Praha

Ekonomická efektivnost LH

Ekonomická efektivnost LH Ekonomická efektivnost LH Nově vytvořený předmět Úvod do studia předmětu Lektor : Ing Vlastimil Vala, CSc. Zpracoval:Ing Vlastimil Vala, CSc. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

MODELY HOSPODÁŘSKÝCH LESŮ IV. Postup výpočtu etátu

MODELY HOSPODÁŘSKÝCH LESŮ IV. Postup výpočtu etátu MODELY HOSPODÁŘSKÝCH LESŮ IV. Postup výpočtu etátu Obecný postup výpočtu etátu A) TĚŽBA MÝTNÍ Stanovení těžebních procent pro zadaný hospodářský soubor (dále jen HS) podle parametrů u - obmýtí a o - obnovní

Více

VY_32_INOVACE_381. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám

VY_32_INOVACE_381. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám VY_32_INOVACE_381 VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ. 1.07. /1. 5. 00 / 34. 0696 Šablona: III/2 Název: Obnova lesních porostů úvod Vyučovací předmět:

Více

Přechod k nepasečnému hospodaření. na lesním majetku hlavního města Prahy

Přechod k nepasečnému hospodaření. na lesním majetku hlavního města Prahy Česká lesnická společnost, pobočka Pro Silva Bohemica & Odbor rozvoje veřejného prostoru Magistrátu hl.m. Prahy Přechod k nepasečnému hospodaření na lesním majetku hlavního města Prahy Průvodce exkurzní

Více

EVIDENCE DAT VE VÝROBĚ SVOČ FST 2015. Bc. Petr Horalík Západočeská univerzita v Plzni Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika

EVIDENCE DAT VE VÝROBĚ SVOČ FST 2015. Bc. Petr Horalík Západočeská univerzita v Plzni Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika EVIDENCE DAT VE VÝROBĚ SVOČ FST 2015 Bc. Petr Horalík Západočeská univerzita v Plzni Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika ABSTRAKT Tato práce pojednává o evidenci dat ve výrobě. Je zde popsána metodika

Více

MODELY HOSPODÁŘSKÝCH LESŮ II. Etát a legislativa

MODELY HOSPODÁŘSKÝCH LESŮ II. Etát a legislativa MODELY HOSPODÁŘSKÝCH LESŮ II. Etát a legislativa 1.Základní pojmy A) Etát = objem dříví, které lze na daném LHC za dané období vytěžit s ohledem na dosažení stavu vyrovnanosti a těžební nepřetržitosti

Více

LESNÍ POZEMKY MĚSTA ROŽNOV POD RADHOŠTĚM

LESNÍ POZEMKY MĚSTA ROŽNOV POD RADHOŠTĚM LESNÍ POZEMKY MĚSTA ROŽNOV POD RADHOŠTĚM Porostní půda 947,14 Ha Bezlesí a jiné pozemky 28,75 Ha Celkem hospodářské lesy 974,89 Ha plošná tabulka LHP (lesní hospodářský plán) Celková zásoba dříví r. 2007

Více

Indexace pro souborová uložiště a Vyhledávací centrum

Indexace pro souborová uložiště a Vyhledávací centrum Indexace pro souborová uložiště a Vyhledávací centrum Obsah I. Úvod... 2 II. Cíl dokumentu... 2 III. Fáze projektu... 2 IV. Popis jednotlivých fází projektu... 2 1. Fáze 1. - Analýza... 2 2. Fáze 2. -

Více

ANALÝZA A OPTIMALIZACE VÝROBNÍCH PROCESŮ MALOSÉRIOVÉ SLOŽITÉ VÝROBY V NOVÝCH VÝROBNÍCH PROSTORECH NA ZÁKLADĚ DISKRÉTNÍ SIMULACE

ANALÝZA A OPTIMALIZACE VÝROBNÍCH PROCESŮ MALOSÉRIOVÉ SLOŽITÉ VÝROBY V NOVÝCH VÝROBNÍCH PROSTORECH NA ZÁKLADĚ DISKRÉTNÍ SIMULACE ANALÝZA A OPTIMALIZACE VÝROBNÍCH PROCESŮ MALOSÉRIOVÉ SLOŽITÉ VÝROBY V NOVÝCH VÝROBNÍCH PROSTORECH NA ZÁKLADĚ DISKRÉTNÍ SIMULACE Doc. Václav Votava, CSc. (a), Ing. Zdeněk Ulrych, Ph.D. (b), Ing. Milan Edl,

Více

Lesy České republiky, s.p., Hradec Králové

Lesy České republiky, s.p., Hradec Králové Lesy České republiky, s.p., Hradec Králové V Ý Z K U M N É P R O J E K T Y GRANTOVÉ SLUŽBY LČR Souhrn projektu PROVOZNÍ METODA PLÁNOVÁNÍ PROBÍREK POMOCÍ LOKÁLNĚ ODVOZENÝCH PROBÍRKOVÝCH PROCENT PRO HLAVNÍ

Více

Vývoj péče o lesní majetky v českých zemích. Modul 8 - HÚL 4

Vývoj péče o lesní majetky v českých zemích. Modul 8 - HÚL 4 v českých zemích Modul 8 - HÚL 4 Současná podoba středoevropských lesů je silně ovlivněna dlouhodobou činností člověka, který se v české kotlině usadil jako zemědělec natrvalo již ve 4. tisíciletí př.

Více

Oceňování majetkové hodnoty dřevin

Oceňování majetkové hodnoty dřevin 11. června 2013, Brno Konference měst 2013 Připravil: Ing. Tomáš Badal Oceňování majetkové hodnoty dřevin strana 2 Hodnota = co dostanu dlouhodobější charakter není skutečně zaplacená určuje se odhadem

Více

VÝNOSNOST & EKONOMIKA pěstování výmladkových plantáží. Leona Šimková CZ Biom České sdružení pro biomasu

VÝNOSNOST & EKONOMIKA pěstování výmladkových plantáží. Leona Šimková CZ Biom České sdružení pro biomasu VÝNOSNOST & EKONOMIKA pěstování výmladkových plantáží Leona Šimková CZ Biom České sdružení pro biomasu Ekonomika energetických plodin Životnost projektů výsadby energetických plodin: PROJEKTY s krátkým

Více

R. Adolt Národní inventarizace lesů v České republice, druhý cyklus (2011-

R. Adolt Národní inventarizace lesů v České republice, druhý cyklus (2011- Národní inventarizace lesů v České republice, druhý cyklus (2011-2015) Ing. Radim Adolt, Ph.D. ÚHÚL Brandýs nad Labem pobočka Kroměříž Analyticko-metodické Centrum Národní Inventarizace Lesů (ACNIL) 4.

Více

Materiál pro jednání plenární schůze RHSD 2. února 2015 Dřevozpracující a lesní průmysl v ČR

Materiál pro jednání plenární schůze RHSD 2. února 2015 Dřevozpracující a lesní průmysl v ČR Materiál pro jednání plenární schůze RHSD 2. února 2015 Dřevozpracující a lesní průmysl v ČR ČÁST MZE lesnictví a těžba dřeva Těžba dřeva V lesích ČR bylo v roce 2013 vytěženo celkem 15,33 mil. m 3 surového

Více

Příklad projektu zalesnění zemědělské půdy

Příklad projektu zalesnění zemědělské půdy Příklad projektu zalesnění zemědělské půdy I. Identifikace žadatele Vlastník pozemku: Petr Šust Datum narození: 2.8.1963 Adresa: Na Horánku 275, 384 11 Netolice Kontakt: 605 356 147 II. Identifikace zpracovatele

Více

Ing. Vlastimil Vala, CSc. Prodej dříví jako významný výnos lesního majetku

Ing. Vlastimil Vala, CSc. Prodej dříví jako významný výnos lesního majetku Ing. Vlastimil Vala, CSc. Prodej dříví jako významný výnos lesního majetku Konference SVOL 5. února 2015 - Kostelec nad Černými lesy 10. Února 2015 - Křtiny strana 2 Bylo by nošením dříví do lesa zdůrazňovat,

Více

TAJGA - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI

TAJGA - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI TAJGA - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI David Janik *, Dušan Adam, Pavel Unar, Tomáš Vrška, Libor Hort, Pavel Šamonil, Kamil Král Oddělení ekologie lesa, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro

Více

č í s l o 144-7 / 2007

č í s l o 144-7 / 2007 Z N A L E C K Ý P O S U D E K č í s l o 144-7 / 2007 o ceně pozemku a lesních porostů v katastrálním území Deštná u Jindřichova, obci Deštná, okres Jindřichův Hradec, evidovaných na listu vlastnictví č.

Více

Třídění statistických dat

Třídění statistických dat 2.1 Třídění statistických dat Všechny muže ve městě rozdělíme na 2 skupiny: A) muži, kteří chodí k holiči B) muži, kteří se holí sami Do které skupiny zařadíme holiče? prof. Raymond M. Smullyan, Dr. Math.

Více

Kompetice a mortalita

Kompetice a mortalita Kompetice a mortalita Nauka o růstu lesa Michal Kneifl Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Úvod vnitrodruhové a mezidruhové

Více

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství Dostupnost primárních zdrojů biomasy a priority jejich rozvoje Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020 Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. Cíle v rozvoji OZE do roku 2020 2.

Více

Akční plán pro biomasu

Akční plán pro biomasu Akční plán pro biomasu Potenciál zemědělské a lesní biomasy Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. OZE v perspektivě EU 2. Národní akční plán pro obnovitelnou energii 3. Akční Plán pro biomasu

Více

Stav jímacích objektů podzemní vody ČR a optimalizace jímacích území

Stav jímacích objektů podzemní vody ČR a optimalizace jímacích území Stav jímacích objektů podzemní vody ČR a optimalizace jímacích území RNDr. Svatopluk Šeda OHGS s.r.o. Vývoj spotřeby podzemní vody v posledních cca 50 letech má dvě významné fáze. První fáze od roku 1960

Více

č í s l o 140-3 / 2007

č í s l o 140-3 / 2007 Z N A L E C K Ý P O S U D E K č í s l o 140-3 / 2007 o ceně pozemků a lesních porostů v katastrálním území Helvíkovice, obci Helvíkovice, okres Ústí nad Orlicí, evidovaných na listu vlastnictví č. 51 Posudek

Více

Kartogramy. Přednáška z předmětu Tematická kartografie (KMA/TKA) Otakar Čerba Západočeská univerzita

Kartogramy. Přednáška z předmětu Tematická kartografie (KMA/TKA) Otakar Čerba Západočeská univerzita Kartogramy Přednáška z předmětu Tematická kartografie (KMA/TKA) Otakar Čerba Západočeská univerzita Datum vytvoření dokumentu: 20. 9. 2004 Datum poslední aktualizace: 17. 10. 2011 Definice Kartogram je

Více

Veřejná správa veřejně a správně

Veřejná správa veřejně a správně Veřejná správa veřejně a správně Ministerstvo vnitra ČR Procesní modelování agend Josef Beneš Mikulov, 9/9/2014 Veřejná správa veřejně a správně OBSAH PREZENTACE Důvody realizace Program PMA Využití procesních

Více

E-LEARNING NA KIT E-LEARNING

E-LEARNING NA KIT E-LEARNING E-LEARNING NA KIT E-LEARNING Eva Jablonská, Hana Rysová, Jitka Štěpánová, Radim Bílek, Kateřina Berková Anotace Tento článek se skládá ze dvou částí. V první části článku jsou uvedeny ukázky z e-learningových

Více

Konkurenceschopnost a udržitelný vývoj veřejné dopravy osob. David Bárta, SILMOS CTN VEŘEJNÁ DOPRAVA ON-LINE, 3.11.2011

Konkurenceschopnost a udržitelný vývoj veřejné dopravy osob. David Bárta, SILMOS CTN VEŘEJNÁ DOPRAVA ON-LINE, 3.11.2011 Konkurenceschopnost a udržitelný vývoj veřejné dopravy osob David Bárta, SILMOS CTN VEŘEJNÁ DOPRAVA ON-LINE, 3.11.2011 Změna myšlení - nutnost Představivost je silnější než znalost. Je klíčem pro změnu

Více

Bezpilotní letecké prostředky Nové možnosti DPZ z UAV v oblasti životního prostředí. Jakub KARAS

Bezpilotní letecké prostředky Nové možnosti DPZ z UAV v oblasti životního prostředí. Jakub KARAS Bezpilotní letecké prostředky Nové možnosti DPZ z UAV v oblasti životního prostředí Jakub KARAS RPAS - dálkově ovládané letecké systémy UAS - bezpilotní letecké systémy UAV - bezpilotní letecké prostředky...

Více

Hana Palečková: Ráno na Jizerce

Hana Palečková: Ráno na Jizerce Hana Palečková: Ráno na Jizerce Zaostřeno na Jizerky 2015 Zaostřeno na Jizerky NADACE PRO ZÁCHRANU A OBNOVU JIZERSKÝCH HOR oslavila v loňském roce dvacáté výročí od svého založení a je dosud jedinou environmentálně

Více

Ověřovací nástroj PENB MANUÁL

Ověřovací nástroj PENB MANUÁL Ověřovací nástroj PENB MANUÁL Průkaz energetické náročnosti budovy má umožnit majiteli a uživateli jednoduché a jasné porovnání kvality budov z pohledu spotřeb energií Ověřovací nástroj kvality zpracování

Více

Zápis. z 24. schůze Rady města Český Brod konané dne 26.10. 2005 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 24. schůze Rady města Český Brod konané dne 26.10. 2005 v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 24. schůze Rady města Český Brod konané dne 26.10. 2005 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, MUDr. Blažek, Mgr. Janík, p. Jeník, p. Brom - tajemník města, JUDr. Marková

Více

Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12

Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12 Obsah Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12 Kapitola 1 Modelování, simulace a analýza za použití Excelu 13 Modelování 13 Tabulkový model 15 Netabulkový model 17 Simulace 18 Analýza 19 Nástroje

Více

Metodika AOPK ČR oceňování dřevin rostoucích mimo les. Přednáška, VOŠZa a SZaŠ Mělník, 9. 3. 2012

Metodika AOPK ČR oceňování dřevin rostoucích mimo les. Přednáška, VOŠZa a SZaŠ Mělník, 9. 3. 2012 Metodika AOPK ČR oceňování dřevin Přednáška, VOŠZa a SZaŠ Mělník, 9. 3. 2012 Oceňování dřevin v mimolesním prostředí je úkonem, který může mít několik důvodů. Třemi základními jsou: 1. převody nemovitostí

Více

NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011

NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011 NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011 Markéta Nesrstová Abstrakt Nezaměstnanost vždy byla, je a bude závažným problémem. Míra nezaměstnanosti v České republice se v současné době

Více

V Praze dne 30. dubna 2010. Rut Bízková ministryně

V Praze dne 30. dubna 2010. Rut Bízková ministryně Přílohy V Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu podpory zajištění monitoringu vod účinné od 1. května 2010

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

Přírodověda, matematika 5. ročník (Volný čas)

Přírodověda, matematika 5. ročník (Volný čas) Přírodověda, matematika 5. ročník (Volný čas) Jméno a příjmení autora e-mail Název práce Lenka Jeřábková Ondřej Černý sipvz@gym-ul.cz Volný čas Zaměření zde uveďte číslo a název části modulu, kam řadíte

Více

Oceňování škod na lese. 4.7.2013 Ondřej Pecháček

Oceňování škod na lese. 4.7.2013 Ondřej Pecháček Oceňování škod na lese Úvod k oceňování škod na lese Oceňování škod na lese je poměrně náročná disciplína v oboru oceňování lesa. Konkrétní příčiny vzniku škod mohou být velice rozmanité (např. výstavba

Více

Zpráva České republiky pro Evropskou komisi za rok 2005 o realizaci Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2003/30/ES z 8.

Zpráva České republiky pro Evropskou komisi za rok 2005 o realizaci Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2003/30/ES z 8. Příloha k č.j.: 22631/2006 12000 Zpráva České republiky pro Evropskou komisi za rok 2005 o realizaci Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2003/30/ES z 8. května 2003 Obsah: I. Úvodní komentář II. Plnění

Více

FauStock vize projektu

FauStock vize projektu FauStock vize projektu FauStock vize projektu 1 1) Vymezení dokumentu 2 2) Motivace k projektu 2 3) Současný stav 2 4) Cíle projektu 4 5) Rizika projektu 4 6) Požadavky 5 7) Použité Technologie 6 8) Technické

Více

Implementace MES systému HYDRA Případová studie

Implementace MES systému HYDRA Případová studie Implementace MES systému HYDRA Případová studie TE Connectivity, TRUTNOV 07. 06. 2012 Vojtěch Pivoňka Společnost TE Connectivity TE Connectivity Ltd. vznikla po reorganizaci z původního koncernu TYCO /

Více

Projekt OP RLZ Opatření 2.1. Podpora integrace OZP na otevřený trh práce

Projekt OP RLZ Opatření 2.1. Podpora integrace OZP na otevřený trh práce Projekt OP RLZ Opatření 2.1 Podpora integrace OZP na otevřený trh práce Realizátor: Prezentuje: Sdružení CEPAC Morava, Olomouc Mgr. Jitka Zemanová, koordinátor projektu Projekt je spolufinancován evropským

Více

Cíle LH: produkce ekologicky cenné suroviny (dřevní hmoty) péče o přírodu a její ekologickou rozmanitost zajišťování ochrany půdy v krajině vázání

Cíle LH: produkce ekologicky cenné suroviny (dřevní hmoty) péče o přírodu a její ekologickou rozmanitost zajišťování ochrany půdy v krajině vázání LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Cíle LH: produkce ekologicky cenné suroviny (dřevní hmoty) péče o přírodu a její ekologickou rozmanitost zajišťování ochrany půdy v krajině vázání CO2 s cílem snížení negativních účinků

Více

Čím budeme topit? Pavel Noskievič. VŠB - Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum

Čím budeme topit? Pavel Noskievič. VŠB - Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum Čím budeme topit? Pavel Noskievič Hrozby? vyčerpání zásob dodatkový skleníkový efekt a oteplování Lidé ochotně věří tomu, čemu věřit chtějí. (Publius Terentius) Motto knihy Václava Smila Neexistuje mínění,

Více

Kalkulace nákladů I. všeobecný kalkulační vzorec, metody kalkulace, kalkulace dělením postupná, průběžná

Kalkulace nákladů I. všeobecný kalkulační vzorec, metody kalkulace, kalkulace dělením postupná, průběžná Kalkulace nákladů I. všeobecný kalkulační vzorec, metody kalkulace, kalkulace dělením postupná, průběžná 1. Jaký je význam kalkulací? Ke stanovení vnitropodnikových cen výkonů Ke kontrole a rozboru hospodárnosti

Více

Sazba daně je algoritmus, prostřednictvím kterého se ze základu daně (sníženého o odpočty) stanoví velikost daně.

Sazba daně je algoritmus, prostřednictvím kterého se ze základu daně (sníženého o odpočty) stanoví velikost daně. 1.1 Sazba daně Sazba daně je algoritmus, prostřednictvím kterého se ze základu daně (sníženého o odpočty) stanoví velikost daně. I když obecně může mít podobu v podstatě jakéhokoliv výpočtového algoritmu,

Více

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena a směnná hodnota 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba práce Dělba práce Jednotliví lidé se

Více

JIHOČESKÝ KRAJ. ČÍSLO: SM/23/ZK ZMĚNA Č. : 7 PLATNÁ OD: 1.1. 2010 ROZSAH PŮSOBNOSTI: území Jihočeského kraje

JIHOČESKÝ KRAJ. ČÍSLO: SM/23/ZK ZMĚNA Č. : 7 PLATNÁ OD: 1.1. 2010 ROZSAH PŮSOBNOSTI: území Jihočeského kraje JIHOČESKÝ KRAJ NÁZEV: Pravidla poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích Jihočeským krajem na období 007013 (notifikováno u EK pod č. N 563/06) ČÍSLO: SM/3/ZK ZMĚNA Č. : 7 PLATNÁ OD: 1.1.

Více

Jedle je pod 1% z celkové dřevinné skladby.

Jedle je pod 1% z celkové dřevinné skladby. Jedle je pod 1% z celkové dřevinné skladby. 1 Jedle je pod 1% z celkové dřevinné skladby. Nahrazuje ji hlavně smrk ztepilý. Jedle je pod 1% z celkové dřevinné skladby. Nahrazuje ji hlavně smrk ztepilý.

Více

Vybrané výstupy Národní inventarizace lesů v ČR

Vybrané výstupy Národní inventarizace lesů v ČR Vybrané výstupy Národní inventarizace lesů v ČR cyklus NIL1 Kolektiv pracovníků ÚHÚL Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem 24. října 2014 dokument je součástí oficiálních výstupů projektu

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

Informace, statistiky a zajímavosti z oblasti prodeje ojetých vozidel

Informace, statistiky a zajímavosti z oblasti prodeje ojetých vozidel Informace, statistiky a zajímavosti z oblasti prodeje ojetých vozidel Společnost Cebia Vám opět přináší čtvrtletní bulletin o trhu s ojetými vozidly. Naše společnost se v oboru profiluje 22. rokem a ročně

Více

Pravidla pro samovýrobu palivového dříví v lesích obce Mnichov

Pravidla pro samovýrobu palivového dříví v lesích obce Mnichov Pravidla pro samovýrobu palivového dříví v lesích obce Mnichov I. Úvodní ustanovení 1) Obec Mnichov umožňuje v souladu s ustanovením 38 zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, občanům

Více

Metodiky hodnocení a oceňování přírody a krajiny na AOPK ČR Jaromír Kosejk, Tomáš Görner, Pavel Štěrba

Metodiky hodnocení a oceňování přírody a krajiny na AOPK ČR Jaromír Kosejk, Tomáš Görner, Pavel Štěrba Metodiky hodnocení a oceňování přírody a krajiny na AOPK ČR Jaromír Kosejk, Tomáš Görner, Pavel Štěrba Metodiky hodnocení a oceňování přírody a krajiny na AOPK ČR AOPK ČR v současnosti pracuje v oblasti

Více

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií VY_32_INOVACE_33_02 Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, ročník Anotace Přínos/cílové kompetence Střední

Více

SOUČASNÉ PROBLÉMY OBNOVY LESŮ A STAV KOŘENOVÉHO SYSTÉMU LESNÍCH DŘEVIN V ZÁVISLOSTI NA MĚNÍCÍM SE PODNEBÍ

SOUČASNÉ PROBLÉMY OBNOVY LESŮ A STAV KOŘENOVÉHO SYSTÉMU LESNÍCH DŘEVIN V ZÁVISLOSTI NA MĚNÍCÍM SE PODNEBÍ SOUČASNÉ PROBLÉMY OBNOVY LESŮ A STAV KOŘENOVÉHO SYSTÉMU LESNÍCH DŘEVIN V ZÁVISLOSTI NA MĚNÍCÍM SE PODNEBÍ VÝCHODISKA Propracované a odzkoušené postupy jsou neúspěšné, ztráty po obnově až 6 %, snižuje se

Více

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI Oheň - zdroj tepla,tepelná úprava potravin Pěstování plodin, zavodňování polí Vítr k pohonu lodí Orientace budov tak, aby využily co nejvíce denního světla

Více

Financování obcí a aktuální vývoj veřejných financí. Ministerstvo financí červen 2014

Financování obcí a aktuální vývoj veřejných financí. Ministerstvo financí červen 2014 Financování obcí a aktuální vývoj veřejných financí Ministerstvo financí červen 2014 Obsah 1. Výsledky hospodaření obcí za rok 2013 2. Rozpočtové určení daní od roku 2013 3. Kritérium počet dětí MŠ a žáků

Více

LOGI. Instalační balíček 2. CID International, a.s. Informační systém pro správu logistických skladů

LOGI. Instalační balíček 2. CID International, a.s. Informační systém pro správu logistických skladů LOGI Informační systém pro správu logistických skladů Instalační balíček 2 CID International, a.s. SKLADOVÁ KARTA Modul Skladová karta slouží k popisu a evidenci skladovaného zboží. Je možno je pořizovat

Více

Přípravný kurz ECDL. Popis jednotlivých lekcí (modulů) je uveden v samostatných tabulkách níže. Rozsah kurzu

Přípravný kurz ECDL. Popis jednotlivých lekcí (modulů) je uveden v samostatných tabulkách níže. Rozsah kurzu Přípravný kurz ECDL Kurz je zaměřen na přípravu uchazeče o získání celosvětově rozšířeného certifikátu počítačové gramotnosti ECDL. Tyto ECDL certifikáty jsou určeny široké veřejnosti a jsou stále ve větší

Více

Komplexní správa technických dat. PDM základní pojmy. Ing. Martin Nermut, 2012

Komplexní správa technických dat. PDM základní pojmy. Ing. Martin Nermut, 2012 Komplexní správa technických dat PDM základní pojmy Ing. Martin Nermut, 2012 Projektování - konstrukční a technologické procesy součást životního cyklu výrobku (PLM - Product Lifecycle Management) Nárůst

Více

Biostatistika Cvičení 7

Biostatistika Cvičení 7 TEST Z TEORIE 1. Střední hodnota pevně zvolené náhodné veličiny je a) náhodná veličina, b) konstanta, c) náhodný jev, d) výběrová charakteristika. 2. Výběrový průměr je a) náhodná veličina, b) konstanta,

Více

Hledání vlastnického zadání pro státní podnik Lesy ČR

Hledání vlastnického zadání pro státní podnik Lesy ČR Hledání vlastnického zadání pro Lesy České republiky, s.p. Hledání vlastnického zadání pro státní podnik Lesy ČR Zadání vlastníka (ČR) pro Lesy ČR od roku 1992 transformace lesního hospodářství. Od roku

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

VÝUKOVÝ SOFTWARE PRO ANALÝZU A VIZUALIZACI INTERFERENČNÍCH JEVŮ

VÝUKOVÝ SOFTWARE PRO ANALÝZU A VIZUALIZACI INTERFERENČNÍCH JEVŮ VÝUKOVÝ SOFTWARE PRO ANALÝZU A VIZUALIZACI INTERFERENČNÍCH JEVŮ P. Novák, J. Novák Katedra fyziky, Fakulta stavební, České vysoké učení technické v Praze Abstrakt V práci je popsán výukový software pro

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve středu 26. října 2011 od 19:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve středu 26. října 2011 od 19:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve středu 26. října 2011 od 19:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči Přítomni: Stanislav Šmejkal, Josef Hájek, Jaroslav Čech, Marcel

Více

ROZDĚLENÍ NÁHODNÝCH VELIČIN

ROZDĚLENÍ NÁHODNÝCH VELIČIN ROZDĚLENÍ NÁHODNÝCH VELIČIN 1 Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na discipliny společného základu (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0021)

Více

institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu Portál FARMÁŘ

institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu Portál FARMÁŘ Posílení í spolupráce mezi MZLU v Brně ě a dalšími institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu CZ.1.07/2.4.00/12.045 00/12 045 Portál FARMÁŘ Vladimír Šeda Hlavní funkcí portálu FARMÁŘ je práce s registrem

Více

Průzkum před testováním použitelnosti

Průzkum před testováním použitelnosti Průzkum před testováním použitelnosti Tímto dotazníkem se snažíme odhadnout Vaše znalosti a zkušenosti s některými technologiemi, se kterými je možné pracovat v testovaném softwaru. Mělo by nám to především

Více

2. Statistická terminologie a vyjadřovací prostředky. 2.1. Statistická terminologie. Statistická jednotka

2. Statistická terminologie a vyjadřovací prostředky. 2.1. Statistická terminologie. Statistická jednotka 2. Statistická terminologie a vyjadřovací prostředky 2.1. Statistická terminologie Statistická jednotka Statistická jednotka = nositel statistické informace, elementární prvek hromadného jevu. Příklady:

Více

Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013

Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013 Výsledky testování školy Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy Školní rok 2012/2013 Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, nám. B.

Více

Písemná práce k modulu Statistika

Písemná práce k modulu Statistika The Nottingham Trent University B.I.B.S., a. s. Brno BA (Hons) in Business Management Písemná práce k modulu Statistika Číslo zadání: 144 Autor: Zdeněk Fekar Ročník: II., 2005/2006 1 Prohlašuji, že jsem

Více

Model pro simulaci staví na výpočtu hrubého domácího produktu výdajovou metodou:

Model pro simulaci staví na výpočtu hrubého domácího produktu výdajovou metodou: Model vývoje HDP ČR Definice problému Očekávaný vývoj hrubého domácího produktu jakožto základní makroekonomické veličiny ovlivňuje chování tržních subjektů, které v důsledku očekávání modulují své chování

Více

Obec Mankovice Mankovice 73, PSČ 742 35

Obec Mankovice Mankovice 73, PSČ 742 35 Obec Mankovice Mankovice 73, PSČ 742 35 Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - O kupních smlouvách na pozemky obce v k.ú Mankovice Poskytnutí informací podle zákona č.l06/1999 přístupu k informacím

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2 22.8.2003 Hospodářské výsledky nemocnic Středočeského kraje za rok 2002 a 1. pololetí

Více

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra aplikované matematiky STATISTIKA I.

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra aplikované matematiky STATISTIKA I. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra aplikované matematiky STATISTIKA I. pro kombinované a distanční studium Radim Briš Martina Litschmannová

Více

Matematické modelování proudění podzemních vod a jeho využití ve vodárenské praxi

Matematické modelování proudění podzemních vod a jeho využití ve vodárenské praxi Matematické modelování proudění podzemních vod a jeho využití ve vodárenské prai Naďa Rapantová VŠB-Technická univerzita Ostrava APLIKACE MATEMATICKÉHO MODELOVÁNÍ V HYDROGEOLOGII řešení environmentálních

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

Technická specifikace podmínek a pravidel pro elektronické aukce dříví. Registrace Zájemce

Technická specifikace podmínek a pravidel pro elektronické aukce dříví. Registrace Zájemce Příloha č. 1 ke SMLOUVĚ O PODMÍNKÁCH A PRAVIDLECH ÚČASTI NA ELEKTRONICKÝCH AUKCÍCH DŘÍVÍ Technická specifikace podmínek a pravidel pro elektronické aukce dříví Použité pojmy Elektronická aukce: způsob

Více

A. o výkonu funkce odborného lesního hospodáře podle ustanovení 37 odst. 3), zákona č. 289/1995 Sb., lesního zákona v platném znění

A. o výkonu funkce odborného lesního hospodáře podle ustanovení 37 odst. 3), zákona č. 289/1995 Sb., lesního zákona v platném znění kterou dnešního dne uzavřeli ve smyslu ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) účastníci: Městys stádlec, Stádlec 150, 391 62 Stádlec IČ: 00252930 zastoupený starostou Ing. Milanem Kelichem

Více

Posouzení aktuální situace v oblasti Ptačího potoka v NP Šumava

Posouzení aktuální situace v oblasti Ptačího potoka v NP Šumava Posouzení aktuální situace v oblasti Ptačího potoka v NP Šumava Karel Matějka IDS, Na Komořsku 2175/2a, 143 00 Praha 4 Zájmové území zabírá oddělení 44 a 45 v lesním hospodářském celku Modrava v centru

Více

REDOMA s.r.o., 17. listopadu 338, Děčín, Telefon 412 513 460, www.redoma.cz, redoma@redoma.cz KOMPLETNÍ MALOOBCHODNÍ CENÍK (bez DPH), LEDEN 2013

REDOMA s.r.o., 17. listopadu 338, Děčín, Telefon 412 513 460, www.redoma.cz, redoma@redoma.cz KOMPLETNÍ MALOOBCHODNÍ CENÍK (bez DPH), LEDEN 2013 REDOMA s.r.o., 17. listopadu 338, Děčín, Telefon 412 513 460, www.redoma.cz, redoma@redoma.cz KOMPLETNÍ MALOOBCHODNÍ CENÍK (bez DPH), LEDEN 2013 # Obj.číslo Název zboží Cena MJ Sortiment LTD 1 D408215

Více

institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu CZ.1.07/2.4.00/12.045

institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu CZ.1.07/2.4.00/12.045 Posílení spolupráce mezi MZLU v Brně a dalšími institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu CZ.1.07/2.4.00/12.045 Výživa zvířat a pícninářství í doc. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D. doc. Ing. Pavel Veselý,

Více

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 1. Firmy působí: a) na trhu výrobních faktorů b) na trhu statků a služeb c) na žádném z těchto trhů d) na obou těchto trzích Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 2. Firma na trhu statků a služeb

Více

Legislativní předpisy vztahující se k reprodukčnímu materiálu lesních dřevin. Ing. Krnáčová Lada

Legislativní předpisy vztahující se k reprodukčnímu materiálu lesních dřevin. Ing. Krnáčová Lada Legislativní předpisy vztahující se k reprodukčnímu materiálu lesních dřevin Ing. Krnáčová Lada Vstup ČR do Evropské unie 1. května 2004. Vstupem ČR do Evropského společenství jsme byli povinni přijmout

Více

Protokol č. 7. Jednotné objemové křivky. Je zadána výměra porostu, výška dřevin a počty stromů v jednotlivých tloušťkových stupních.

Protokol č. 7. Jednotné objemové křivky. Je zadána výměra porostu, výška dřevin a počty stromů v jednotlivých tloušťkových stupních. Protokol č. 7 Jednotné objemové křivky Zadání: Pro zadané dřeviny stanovte zásobu pomocí JOK tabulek. Součástí protokolu bude tabulka obsahující střední Weisseho tloušťku, Weisseho procento, číslo JOK,

Více

Souvislosti vývoje cen surového dříví

Souvislosti vývoje cen surového dříví Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti Souvislosti vývoje cen surového dříví Doc. Ing. Zdeněk Blu ovský, DrSc. VÚLHM 2005 Lesnický průvodce 1/2005 Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti

Více

Zpráva auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření a účetní závěrky. Městská část Praha - Zbraslav. za období od 1.1.2006 do 31.12.

Zpráva auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření a účetní závěrky. Městská část Praha - Zbraslav. za období od 1.1.2006 do 31.12. Zpráva auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření a účetní závěrky Městské části Praha - Zbraslav za období od 1.1.2006 do 31.12.2006 Zpráva byla vypracována v souladu se zákonem č. 254/2000 Sb., o

Více

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy Úvod do problematiky Možnosti energetického využití biomasy Cíle Uvést studenta do problematiky energetického využití biomasy Klíčová slova Biomasa, energie, obnovitelný zdroj 1. Úvod Biomasa představuje

Více

ROZBOR DYNAMIKY UKAZATELŮ ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY V ČESKÉ REPUBLICE

ROZBOR DYNAMIKY UKAZATELŮ ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY V ČESKÉ REPUBLICE ROZBOR DYNAMIKY UKAZATELŮ ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY V ČESKÉ REPUBLICE Erich Maca, Jan Klíma Doc. Ing. Erich Maca, CSc., KSA, Brno, Kotlářská 44, PSČ 602 00 Doc. Ing. Jan Klíma, CSc., KSA, Brno, Tyršova 45, PSČ

Více

Rýmařovsk. ovská 15 28. 01. / 2012. Ing. Martin Greško

Rýmařovsk. ovská 15 28. 01. / 2012. Ing. Martin Greško Základní škola Bruntál, Rýmařovsk ovská 15 Praktické práce 9. ročník Lesní hospodářstv ství v ČR (Vycházky a exkurze životní prostřed edí) 28. 01. / 2012 Ing. Martin Greško Zeměpisn pisné údaje ČR Rozloha

Více

AristoTelos Systém pro optimalizaci a řízení lidských zdrojů

AristoTelos Systém pro optimalizaci a řízení lidských zdrojů AristoTelos Systém pro optimalizaci a řízení lidských zdrojů AristoTelos The Workforce Management System Workforce management systém AristoTelos AristoTelos je softwarové řešení pro optimalizaci a řízení

Více

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE O BCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ K ATEDRA EKONOMIE Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE 6 Analytikův občasník LEDEN 2007 O BSAH: VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA V ČESKÉ REPUBLICE

Více

SOUVISLOST REGULACE EMOCÍ S ONEMOCNĚNÍM ŠTÍTNÉ ŽLÁZY

SOUVISLOST REGULACE EMOCÍ S ONEMOCNĚNÍM ŠTÍTNÉ ŽLÁZY Univerzita Palackého v Olomouci Katedra psychologie SOUVISLOST REGULACE EMOCÍ S ONEMOCNĚNÍM ŠTÍTNÉ ŽLÁZY Bakalářská diplomová práce Bc. Karolína Fryštacká PhDr. Martina Fülepová Obsah Teoretické ukotvení

Více

Výroba a uplatnění energetické štěpky v současných podmínkách České republiky. Ing. Petr Brodský 24. 4. 2014

Výroba a uplatnění energetické štěpky v současných podmínkách České republiky. Ing. Petr Brodský 24. 4. 2014 Výroba a uplatnění energetické štěpky v současných podmínkách České republiky Ing. Petr Brodský 24. 4. 2014 SOLITERA spol. s r. o. firma v lesnických službách od roku 1991 výroba energetické štěpky z lesní

Více

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789 Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789 kótovaného cenného papíru za období od 1. ledna 2010 do 31. října 2010 31.10.2010 Zpráva statutárního

Více

Projekt MŽP P SP/3g1/24/07 Metodika a analýza potenciálu biomasy v ČR Ústav pro hospodářskou skou úpravu lesů Brandýs nad Labem, organizační složka státu tu www.uhul.cz Řešitelský tým Výzkumný ústav Silva

Více

Procesní řízení. Hlavní zásady a praxe dodavatele Komix

Procesní řízení. Hlavní zásady a praxe dodavatele Komix Procesní řízení Hlavní zásady a praxe dodavatele Komix 1 Obsah prezentace Teoretická část (menšího objemu) orientace na zákazníka hodnocení procesu podmínky procesního řízení cyklus zlepšování procesu

Více