VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA SLUŢBY ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA SLUŢBY ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ )"

Transkript

1 E V R O P S K Ý F O N D P R O R E G I O N Á L N Í R O Z V O J P R A H A & E U INV E S T U J E M E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I W W W. O P P K. C Z ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA SLUŢBY ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) P O D R O B N É P O D M Í N K Y NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Můstek A/B komplexní hydro a Zadavatel veřejné zakázky Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Sokolovská 217/42, Praha 9 Zadavatele zastupuje Inţenýring dopravních staveb, a.s. Na Moráni 3/360, Praha 2 LEDEN 2013 (DEF)

2 OBSAH: 1. Úvod Informace o sektorovém zadavateli Zastoupení zadavatele v zadávacím řízení Specifikace veřejné zakázky Informace k zadávací dokumentaci Prohlídka místa plnění Podání nabídek Doba a místo plnění veřejné zakázky Poţadavky na splnění kvalifikace Postup zadavatele při posouzení kvalifikace Poţadavek na poskytnutí jistoty a její prokázání Poţadavky na vypracování návrhu Smlouvy o dílo Poţadavky na zpracování nabídkové ceny Záruční doby Časový harmonogram Subdodávky Prohlášení dodavatele Další dokumenty do nabídky Poţadavky na zpracování a uspořádání nabídky Kritéria pro zadání veřejné zakázky Hodnocení nabídek Další práva a podmínky vyhrazené zadavatelem Části zadávací dokumentace

3 1. Úvod Tato zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Zadávací řízení na služby je otevřené, veřejná zakázka je nadlimitní. 2. Informace o sektorovém zadavateli Základní údaje Název: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Sídlo: Sokolovská 217/42, Praha 9 IČO: DIČ: CZ , plátce DPH OR: MS v Praze dne , oddíl B, vložka 847 Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Rytířská 29, Praha 1, č.ú.: /0800 Osobou oprávněnou jednat jménem zadavatele je Ing. Milan Křístek, předseda představenstva a Bc. Magdalena Češková, místopředsedkyně představenstva 3. Zastoupení zadavatele v zadávacím řízení Zadavatele zastupuje v tomto zadávacím řízení na základě Mandátní smlouvy č (DPP a.s.) / 9620 (INŽ a.s.) ze dne společnost Název: Inţenýring dopravních staveb, a.s. Sídlo: IČO: DIČ: CZ , plátce DPH Kontaktní osoba Lenka Jehlářová Telefon: Fax: OR: Městský soud v Praze odd. B, vložka Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Praha 5, č.ú /0100 (dále jen zmocněnec ) 4. Specifikace veřejné zakázky Předmět veřejné zakázky Předmětem plnění veřejné zakázky je zejména provedení realizačního projektu měření, provádění komplexního geotechnického monitoringu a hydromonitoringu, podrobná komplexní 3D pasportizace soudněznalecká, stavebně technický průzkum dotčených pasportizovaných objektů (bude realizován na 3

4 základě výsledků z pasportizace, doporučení autorského dozoru, zhotovitele pasportizace a zástupce objednatele a následných schválení objednatelem) a podrobná komplexní 3D repasportizace (součástí závěrečné repasportizace bude, na objektech zpracována podrobná studie/analýza dopadů výstavby na objekt včetně rozboru výsledků monitoringu, závěrečná repasportizace v tzv. 3D podrobnosti bude provedena jako soudněznalecká dokumentace) v rámci stavby Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Můstek A/B v rozsahu zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele zpracované firmou Metroprojekt Praha a.s. ze dne včetně všech pomocných a přidružených činností jako je komplexní hodnocení výsledků měření včetně supervizí a poradenské činnosti pro objednatele do úplného dokončení akce; poradenská a konzultační činnost s cílem dosažení maximálních kvalitativních parametrů stavby v závislosti na minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí a dotčené objekty, atd.. Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV): Klasifikace prací/služeb podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES), ve znění nařízení Komise č. 213/2008: CPV hlavního předmětu veřejné zakázky: Monitorování a kontrola 5. Informace k zadávací dokumentaci Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této zadávací dokumentace a v přílohách zadávací dokumentace vymezují závazné požadavky zadavatele na zpracování nabídky a plnění veřejné zakázky. Tyto požadavky je dodavatel povinen respektovat při zpracování své nabídky a ve své nabídce akceptovat. Neakceptování požadavků zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci a v přílohách zadávací dokumentace bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek s důsledkem vyloučení dodavatele z další účasti v zadávacím řízení. Dodatečné informace k zadávací dokumentaci Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám v rozsahu, ve lhůtách a způsobem podle ust. 49 ZVZ. Požadavek na dodatečné informace musí být podepsán osobou oprávněnou jednat za uchazeče nebo osobou příslušně zmocněnou (kontaktní osoba zadavatele pro styk se zadavatelem). Dodatečné informace zašle zadavatel k rukám kontaktní osoby dodavatele. Dodatečné informace lze získat po zaslání písemné žádosti na adresu uvedenou v tomto článku, která musí být doručena nejpozději 6 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Pro dodržení dikce ZVZ o přesném znění žádosti, požaduje zadavatel zaslání textu žádosti rovněž na ovou adresu: Na základě žádostí o dodatečné informace, které byly doručeny ve stanovené lhůtě, zadavatel doručí dodatečné informace ve lhůtě a dodavatelům podle 49 odst. 2 ZVZ. Veškeré dodatečné informace poskytne zadavatel dodavatelům písemně, a doručí je, v souladu s 148 odst. 2 ZVZ. Dodavatelé, kteří si vyzvedli zadávací dokumentaci, dále mohou individuálně požádat zadavatele o jiný způsob doručování. Zadavatel však v těchto případech může požadovat náhradu nákladů vynaložených na poštovné a balné ( 48 odst. 7 ZVZ; zadavatel považuje dodatečné informace k zadávacím podmínkám za součást zadávací dokumentace). 4

5 Ţádosti o dodatečné informace doručí dodavatel na adresu: Inţenýring dopravních staveb, a.s. Na Moráni 3/ Praha 2 Kontaktní osoba: Lenka Jehlářová Telefon: Fax: Prohlídka místa plnění Organizovaná prohlídka místa plnění veřejné zakázky není vzhledem k místu realizace zakázky pro zpracování nabídky nezbytná, a proto se nepředpokládá. Místo budoucí stavby je veřejně přístupné a uchazeč jej může navštívit kdykoliv. 7. Podání nabídek Lhůta pro podání nabídek Lhůta pro podání nabídek je uvedena v Oznámení zadávacího řízení uveřejněného k této veřejné zakázce v IS VZ US a Úředním věstníku EU. Nabídky, které budou doručeny na adresu pro podávání nabídek po skončení této lhůty, nebudou zadavatelem otevírány a dodavatel bude zadavatelem v souladu s ust. 71 odst. 6 ZVZ bezodkladně vyrozuměn o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Osobně mohou být nabídky doručeny v pracovní dny v době od 8,00 hod. do 14,00 hod., poslední den lhůty pro podání nabídek od 8,00 do 12,00 hod. V případě doručení poštou je za okamžik předání považováno převzetí zásilky adresátem. Adresa pro podávání nabídek Inţenýring dopravních staveb, a.s. Na Moráni 3/360, Praha 2 Místo pro podávání nabídek osobně Inţenýring dopravních staveb, a.s. Na Moráni 3/360, Praha 2, 3. poschodí, místnost č. 323 Potvrzení o převzetí nabídky Každý uchazeč, který předloží nabídku osobně, obdrží potvrzení o převzetí nabídky. Potvrzení bude obsahovat údaje o uchazeči, název veřejné zakázky, pořadové číslo nabídky a údaje o datu a času doručení 5

6 nabídky. Doručení nabídky eviduje zadavatel do seznamu nabídek s uvedením pořadového čísla nabídky, data a času jejich doručení. Označení obálky s nabídkou Nabídka bude podána v řádně uzavřené neprůhledné obálce označené nápisem VEŘEJNÁ ZAKÁZKA - Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Můstek A/B komplexní hydro a geomonitoring, pasportizace, stavebně technický průzkum - NEOTEVÍRAT. Obálky s nabídkou budou na uzavření opatřeny razítkem uchazeče. Na obálce s nabídkou bude uvedena adresa, na niž je možné poslat oznámení podle 71 odst. 6 ZVZ. Termín otevírání obálek s nabídkami Otevírání obálek se uskuteční dle informace uvedené v Oznámení zadávacího řízení uveřejněného k této veřejné zakázce v IS VZ US. Místem otevírání obálek je, Praha 2, Na Moráni 3/360, zasedací místnost 216, II. patro. Otevírání obálek se mají právo účastnit uchazeči, jejichž nabídky byly zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek. S ohledem na prostorové možnosti zadavatel umožňuje, aby se otevírání obálek zúčastnil max. 1 zástupce uchazeče, který se prokáže plnou mocí podepsanou oprávněnou osobou uchazeče dle výpisu z obchodního rejstříku a kopií výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či kopií výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Zadavatel bude po přítomných uchazečích požadovat, aby svou účast při otevírání obálek stvrdili podpisem v listině přítomných uchazečů. O otevírání obálek bude sepsán protokol, který podepíší všichni přítomní členové komise. Zveřejnění údajů při otevírání obálek Komise otevírá obálky postupně podle pořadového čísla a kontroluje, zda je a) nabídka zpracována v požadovaném jazyku, b) návrh smlouvy podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Po provedení kontroly každé nabídky sdělí komise přítomným uchazečům identifikační údaje uchazeče, informaci o tom, zda nabídka splňuje požadavky podle předchozího odstavce a informaci o nabídkové ceně. Jestliže komise zjistí, že nabídka nevyhoví požadavkům podle předchozího odstavce, nabídku vyřadí. Zadávací lhůta Uchazeč je vázán svou nabídkou po celou dobu zadávací lhůty. Zadávací lhůta je uvedena v oznámení zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek ( Další podmínky a poţadavky Nabídku nelze podat na částečné plnění veřejné zakázky. Elektronické podání nabídek Zadavatel uvádí, že nedisponuje elektronickými nástrojem, který by umožnil elektronické podání nabídky. Zadavatel tak stanoví, že nabídky mohou být podány v souladu s ustanovením 69 odst. 5 ZVZ písemně, a to v listinné podobě. 6

7 8. Doba a místo plnění veřejné zakázky Doba plnění veřejné zakázky Předpoklad zahájení prací je v r. 2013, předpokládaná doba realizace je 17 měsíců od data výzvy objednatele k zahájení prací, ve které se dodavatel zavazuje plnění veřejné zakázky zcela dokončit. Předpokládaný průběh plnění: - zpracování realizačního projektu a provedení pasportizace dotčených objektů před zahájením stavby: cca 1 měsíc - provádění komplexního hydro a geomonitoringu v průběhu stavby: cca 13 měsíců - celkové plnění a vyhodnocení plnění veřejné zakázky: do 3 měsíců po ukončení výstavby Zadavatel si vyhrazuje možnost posunu smlouvou stanoveného termínu dokončení plnění veřejné zakázky s ohledem na své provozní a organizační potřeby a vybranému dodavateli z takového posunu nemůže bez předchozího ujednání se zadavatelem vyplývat právo na účtování jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod. Místo plnění veřejné zakázky Místem plnění je Praha Poţadavky na splnění kvalifikace Prokázání kvalifikace Prokázání splnění kvalifikace podle požadavků zadavatele stanovených v souladu s 63 ZVZ je předpokladem posouzení a hodnocení nabídky uchazeče v otevřeném řízení. Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované zadavatelem podle 50 odst. 1 písm. b) a d) ZVZ v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen veřejnému zadavateli předložit doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle 53 odst. 1 písm. j) a profesního kvalifikačního předpokladu podle 54 písm. a) subdodavatelem a smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle 50 odst. 1 písm. b) a d). Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle 54 písm. a) ZVZ. Pokud nabídku podává několik dodavatelů společně, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle 50 odst. 1 písm. a) ZVZ a profesního kvalifikačního předpokladu podle 54 písm. a) ZVZ v plném rozsahu. Splnění kvalifikace podle 50 odst. 1 písm. b) až d) ZVZ musí prokázat všichni dodavatelé společně. V případě prokazování splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prostřednictvím subdodavatele se předchozí odstavec použije obdobně. Pokud nabídku podává 7

8 několik dodavatelů společně, jsou zadavateli povinni předložit současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. Zahraniční dodavatel prokazuje splnění kvalifikace způsobem podle 51 odst. 7 ZVZ. Prokázání kvalifikace pomocí výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů se řídí 127 ZVZ, prokázání kvalifikace pomocí certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů se řídí 134 ZVZ, prokázání kvalifikace pomocí výpisu ze zahraničního seznamu dodavatelů se řídí 143 ZVZ. Dodavatel předloží zadavateli veškeré doklady, kterými prokazuje splnění kvalifikace ve lhůtě stanovené zadavatelem pro podání nabídky. Z hlediska pravosti a stáří dokladů se dodavatel řídí ustanovením 57 ZVZ. Základní kvalifikační předpoklady Zadavatel požaduje ve smyslu 51 ZVZ, aby dodavatel prokázal splnění základních kvalifikačních předpokladů podle 53 odst. 1 ZVZ, a to způsobem podle 53 odst. 3 ZVZ. Profesní kvalifikační předpoklady Zadavatel požaduje, ve smyslu 51 ZVZ, aby dodavatel prokázal splnění profesních kvalifikačních předpokladů. Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží listiny požadované v 54 ZVZ: dle písm. a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, dle písm. b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci. Zadavatel požaduje, aby dodavatel splnění tohoto kvalifikačního předpokladu prokázal předložením dokumentů, že je oprávněn k: - geologickým pracím, - výkonu zeměměřičských činností, - výrobě, obchodu a službám neuvedeným v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. dle písm. d) doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky nezbytná podle zvláštních právních předpisů. Zadavatel požaduje, aby dodavatel prokázal tento kvalifikační předpoklad předložením osvědčení o autorizaci osob, které jsou autorizované ve smyslu zák. č. 360/1992 Sb., v platném znění, a to jmenovitě autorizovaný inženýr v oboru geotechnika, oprávnění dodavatele k hornické činnosti dle ustanovení 5 odst. 2 zákona č. 61/1988 Sb. o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě v platném znění v rozsahu ustanovení 2 písmeno i) důlně měřická činnost, oprávnění dodavatele k provádění geodetických prací dle zákona č. 200/1994 Sb. o zeměměřictví v platném znění v rozsahu 13 odst. 1 písm. c). 8

9 Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti Dodavatel předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku dle 50 písm. c ) ZVZ, které musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Technické kvalifikační předpoklady K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele pro plnění této veřejné zakázky na služby zadavatel požaduje dle 56 odst. 2 písm. a) ZVZ předložit: a/ Seznam významných sluţeb poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí. Přílohou tohoto seznamu musí být: - osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytnuty veřejnému zadavateli, nebo - osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo - smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení dle předchozího bodu od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně. Dodavatel prokáže tento kvalifikační předpoklad, pokud nejvýznamnějšími služby budou: - min. 2 dokončené zakázky z oboru hydro a geotechnických, monitorovacích prací, které dodavatel provedl na stavbách s charakterem podzemní stavby, o finančním objemu min 5 mil. Kč Osvědčení vydané veřejným zadavatelem nebo jinou osobou o provedení nejvýznamnějších služeb musí obsahovat níže uvedené údaje: a) název objednatele, b) název investiční akce, c) náklady stavby a geotechnických prací (ve finančním vyjádření v Kč), d) doba a místo realizace prací, e) informace o tom, zda provedené práce byly provedeny řádně a odborně. Zadavatel stanoví, že při hodnocení splnění kvalifikace přihlédne pouze k seznamům a osvědčením, která splňují shora uvedené formální a obsahové podmínky zadavatele. b/ Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci V souladu s 56 odst. 2 písm. e) ZVZ stanoví zadavatel, že ke splnění kvalifikace požaduje předložení osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za poskytování příslušných služeb. Dodavatel prokáže tento technický kvalifikační předpoklad, pokud doloží dále uvedeným způsobem, že osoby odpovědné za provádění služeb, které jmenovitě uvede jako klíčové členy týmu (management zakázky), splňují požadavky na vzdělání a odbornou kvalifikaci takto: klíčový člen č. 1 hlavní manažer 9

10 - vysokoškolské vzdělání - znalost češtiny nebo slovenštiny na komunikativní úrovni - min. 10 let praxe v oboru v poptávané činnosti - zkušenosti s řízením alespoň 2 dokončených zakázek obdobného charakteru ve výši min 5 mil. Kč - autorizace v oboru geotechnika - oprávnění dle 4 písm. c) a e) vyhlášky č.298/2005 Sb. v platném znění klíčový člen č. 2 hlavní důlní měřič (pro práce v podzemí) - vysokoškolské vzdělání - znalost češtiny nebo slovenštiny na komunikativní úrovni - min 5 let praxe v oboru v poptávané činnosti - prokázání odborné kvalifikace dle 3 vyhlášky Českého báňského úřadu č. 435/1992 Sb. v platném znění v rozsahu hornické činnosti podle 2 písm. i) zákona č. 61/1988 Sb. v platném znění (hlavní důlní měřič) klíčový člen č. 3 - specialista - vysokoškolské vzdělání nebo úplné střední odborné vzdělání s geologickým zaměřením - znalost češtiny nebo slovenštiny na komunikativní úrovni - min. 5 let praxe v oboru v poptávané činnosti - osvědčení odborné způsobilosti podle 3 odst. 3 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce v oboru inženýrská geologie a hydrogeologie Splnění těchto požadavků musí jednoznačně vyplývat z profesních životopisů předložených za klíčové členy týmu. Nebude-li splnění některého požadavku z některého z předložených profesních životopisů zcela jednoznačně vyplývat, posoudí zadavatel toto další kvalifikační kritérium jako nesplněné. Žádný z klíčových členů týmu navrhovaný v nabídce se nesmí podílet na žádné jiné nabídce předkládané pro toto zadávací řízení, musí být uveden jako klíčový člen týmu výhradně u jediného dodavatele. Splnění technického kvalifikačního předpokladu podle 56 odst. 2, písm. e) ZVZ prokáže uchazeč doložením profesního životopisu každého klíčového člena týmu opatřeného vlastnoručním podpisem, dokladem o jeho nejvyšším (resp. min. požadovaném) ukončeném vzdělání, dokladem o autorizaci ve smyslu zák. č. 360/1992 Sb. v platném znění (pokud je požadován), popř. dalšími požadovanými osvědčeními či oprávněními. c) Přehled nástrojů či pomůcek, provozních a technických zařízení V souladu s 56 odst. 2 písm. h) ZVZ stanoví zadavatel, že ke splnění kvalifikace požaduje předložení níže uvedených dokladů prokazujících dále popsané skutečnosti: Laboratoř dodavatele Uchazeč prokáže tento kvalifikační předpoklad předložením dokladů o způsobilosti laboratoře dodavatele. Zadavatel přitom stanoví, že uchazeč musí předložit doklad o zajištění akreditované laboratoře se způsobilostí A akreditovaná. 10

11 10. Postup zadavatele při posouzení kvalifikace Zadavatel resp. zadavatelem pověřená hodnotící či zvláštní komise posoudí prokázání splnění kvalifikace dodavatele podle 59 ZVZ z hlediska požadavků stanovených v souladu se ZVZ. Zadavatel může požadovat po dodavateli, aby písemně objasnil předložené informace či doklady nebo předložil další dodatečné informace či doklady prokazující splnění kvalifikace. Dodavatel je povinen splnit tuto povinnost v přiměřené lhůtě stanovené zadavatelem, skutečnosti rozhodné pro splnění kvalifikace musí nastat ve lhůtě podle 52 odst. 1 ZVZ.. Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo nesplní povinnost informovat zadavatele o změně své kvalifikace, bude zadavatelem v souladu s 60 odst. 1 ZVZ vyloučen z účasti v zadávacím řízení. Vyloučení zadavatel oznámí v souladu s 60 odst. 2 ZVZ. 11. Poţadavek na poskytnutí jistoty a její prokázání Zadavatel v souladu s 67 ZVZ požaduje poskytnutí jistoty za nabídku ve výši zveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek ( Jistota může být uchazečem poskytnuta jednou z forem podle 67 ZVZ. Bankovní záruka nebo pojištění záruky Uchazeč je povinen zajistit, aby záruční listina byla platná po celou dobu zadávací lhůty. Dokladem o poskytnutí jistoty, který je uchazeč povinen předložit zadavateli nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek, je originál a kopie záruční listiny (bankovní záruky nebo pojištění záruky). Bankovní záruka musí být vystavená ve prospěch zadavatele jako oprávněného (příjemce záruky), z jejíhož obsahu je zřejmé, že banka poskytne zadavateli plnění až do výše zaručené částky bez odkladu a bez námitek po obdržení první výzvy zadavatele, a to na základě sdělení, že uchazeč v rozporu se zákonem nebo zadávacími podmínkami zrušil nebo změnil nabídku nebo odmítl-li uzavřít smlouvu podle 82 odst. 2 ZVZ nebo nesplnil povinnost poskytnout zadavateli řádnou součinnost k uzavření smlouvy podle 82 odst. 4 ZVZ. Pojištění záruky musí být sjednáno ve smyslu 67 odst. 6 a 7 ZVZ. Dokladem o poskytnutí jistoty, který je uchazeč povinen předložit zadavateli nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek, je výhradně originál pojistné smlouvy uzavřené tak, že pojištěným je uchazeč a oprávněnou osobou, která má právo na pojistné plnění, je zadavatel. Podmínky pojistné smlouvy budou odpovídat podmínkám jistoty, která by byla poskytnutá formou bankovní záruky. Pokud ze znění jakékoliv záruční listiny nebude mimo jakoukoli pochybnost zřejmé, že zadavatel může uplatnit práva v obou shora uvedených případech, zadavatel uchazeče vyloučí ze zadávacího řízení z důvodu neposkytnutí jistoty. Není-li doklad o poskytnutí jistoty v českém jazyce, musí být přiložen jeho úřední překlad do českého jazyka. Peněţní jistota V případě jistoty poskytnuté složením peněžní částky (peněžní jistoty) převede uchazeč částku na účet zadavatele vedený u České spořitelny, a.s., Rytířská 29, Praha 1, č.ú.: /0800, var. symbol = IČ uchazeče, spec. symbol = , textová část název zakázky (Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Můstek A/B komplexní hydro a ). 11

12 Jistota musí být připsána na účet zadavatele nejpozději v den předcházející dni otevírání obálek s nabídkami. Dokladem o poskytnutí jistoty touto formou je potvrzení peněžního ústavu o provedené transakci, který bude součástí nabídky. Uchazeč do nabídky zároveň uvede bankovní spojení a číslo účtu, na který požaduje uvolněnou peněžní jistotu vrátit. 12. Poţadavky na vypracování návrhu Smlouvy o dílo Dodavatel je povinen předložit v nabídce návrh smlouvy o dílo (dále jen smlouva ). Písemný návrh smlouvy musí akceptovat obchodní podmínky (viz Příloha č. 2 zadávací dokumentace). Od obchodních podmínek, které jsou součástí zadávací dokumentace, se nelze odchýlit. Údaje uvedené v návrhu smlouvy se nesmí lišit od údajů uvedených v jiné části nabídky uchazeče. V případě rozporů je pak vždy rozhodující písemný návrh smlouvy. Zadavatel stanovuje obchodní podmínky pro plnění veřejné zakázky jako minimální a uchazeči tak mohou nabídnout zadavateli obchodní podmínky výhodnější. Nesplnění jakékoliv obchodní podmínky stanovené zadavatelem posoudí zadavatel jako nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení příslušného uchazeče ze zadávacího řízení. Návrh smlouvy musí být ze strany dodavatele podepsán osobou oprávněnou jednat za dodavatele nebo osobou příslušně zmocněnou; originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění musí být v takovém případě součástí nabídky uchazeče. Předložení nepodepsaného textu smlouvy není předložením návrhu této smlouvy. Nabídka uchazeče se tak stává neúplnou a zadavatel vyloučí takového uchazeče z další účasti na veřejné zakázce. Dodavatelem předložený návrh smlouvy musí po obsahové i formální stránce bezvýhradně odpovídat veškerým požadavkům uvedeným v zadávacích podmínkách. Návrh smlouvy rovněž musí akceptovat ustanovení obecně závazných právních předpisů, které se vztahují na provádění této veřejné zakázky. 13. Poţadavky na zpracování nabídkové ceny Dodavatel stanoví celkovou nabídkovou cenu za kompletní splnění veřejné zakázky, a to absolutní částkou v českých korunách bez DPH. Celková nabídková cena stanovená dodavatelem v souladu se zadávací dokumentací za kompletní splnění veřejné zakázky je cenou nejvýše přípustnou, konečnou a pro dodavatele závaznou. Dodavatel je povinen stanovit celkovou nabídkovou cenu za kompletní splnění veřejné zakázky na základě předloženého soupisu prací a projektové dokumentace. Členění nabídkové ceny: Dokumentace monitoringu a ostatní práce Monitoring Pasportizace metra a okolních objektů Repasportizace metra a okolních objektů Stavebně technický průzkum metra a okolních objektů 12

13 Pro zpracování nabídkové ceny obdrží dodavatel soupis prací v digitální formě. Dodavatel je povinen odevzdat cenovou nabídku pomocí shodného software, v němž je vypracován soupis prací v zadávací dokumentaci. Cenová nabídka bude zpracována ve formě oceněného soupisu prací, který bude vložen do nabídky v tištěné i digitální podobě. Dodavatel předloží v nabídce také protokol potvrzující formální správnost předávaných dat a vyplněnou Přílohu č. 3 (viz. zadávací dokumentace Podrobné podmínky) Rekapitulace nabídkové ceny. Dokument bude podepsán osobou oprávněnou jednat za dodavatele. V případě, že dodavatel zjistí v soupisu prací chyby, požádá zadavatele, v souladu s 49 ZVZ, o dodatečnou informaci. Zadavatel, v souladu s 49 ZVZ, odešle dodatečnou informaci (resp. nový soupis prací) současně všem dodavatelům, kteří si vyzvedli zadávací dokumentaci. Dodavatel je povinen ocenit v příslušné kapitole soutěžní nabídky soupis prací tak, jak mu byl předložen zadavatelem. Jakékoliv zásahy dodavatelů do zadavatelem předloženého soupisu prací jsou nepřípustné! (Není dovoleno například ani změnit zadaný název stavby, přejmenovávat nebo přečíslovávat jednotlivé objekty a měnit text zadaných položek nebo je doplňovat, či vypouštět.) Neocenění jakékoliv položky (za neocenění je považováno i ocenění 0 ) v soupisu prací bude zadavatelem posouzeno jako nesplnění zadávacích podmínek a bude mít za následek vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení. Dodavatel uvede nabídkovou cenu do části návrhu smlouvy o dílo v Kč bez DPH dle Přílohy č. 2 Obchodní podmínky. Nabídková cena musí obsahovat ocenění všech položek nutných k řádnému splnění předmětu veřejné zakázky. 14. Záruční doby Zadavatel požaduje záruční lhůtu min. 60 měsíců na kompletní dílo. Záruční doba začíná běžet dnem odevzdání závěrečné zprávy objednateli a odstranění případného vadného plnění. 15. Časový harmonogram Zahájení činnosti r. 2013, doba realizace 17 měsíců. Zhotovitel je povinen: - zahájit plnění smlouvy neprodleně po obdržení výzvy objednatele k zahájení prací, - zpracovat prováděcí projekt a provést pasportizaci dotčených objektů (předpoklad cca 1 měsíc před zahájením výstavby), - plnit předmět smlouvy po dobu realizace stavby (předpoklad cca 13 měsíců), - dokončit plnění smlouvy nejpozději do 3 měsíců po dokončení výstavby. 16. Subdodávky Dodavatel v rámci nabídky předloží Seznam subdodavatelů (Příloha č. 4 Podrobných podmínek zadávací dokumentace), který musí obsahovat údaj o částech veřejné zakázky, kterou zamýšlí zadat jiným osobám. Dodavatel je povinen do Přílohy č. 4 zapracovat údaje o všech navrhovaných subdodavatelích, včetně specifikace části plnění veřejné zakázky, kterou bude subdodavatel plnit. 13

14 Dodavatel je povinen za každého subdodavatele uvedeného v nabídce, který však neprokazuje žádnou část kvalifikace namísto uchazeče, předložit čestné prohlášení, ve kterém takový subdodavatel uvede svoji připravenost podílet se na plnění veřejné zakázky jako subdodavatel uchazeče. Subdodavatel je současně povinen prohlásit, že je mu znám zákaz podání jeho vlastní nabídky v případě, kdy je uveden jako subdodavatel v nabídce některého z uchazečů. 17. Prohlášení dodavatele Dodavatel jako součást nabídky předloží čestné prohlášení (podepsané statutárním zástupcem resp. osobou oprávněnou k podpisu nabídky), že řádně prostudoval zadávací dokumentaci, řádně prověřil veškeré potřebné informace v souvislosti se staveništěm za účelem ohodnocení nákladů a rizik, přístupem na stavbu, rozsahem a charakterem prací, vlastnostmi zeminy, umístěním sítí, riziky škod, s možnými škodlivými a rušivými vlivy na okolní nemovitosti a jejich uživatele, s podmínkami, za kterých budou muset být práce prováděny, s podmínkami na trhu materiálů, potřebných zařízení i na trhu pracovních sil a všeobecnými podmínkami pro provádění prací a všech údajů, které mohou být nezbytné pro zpracování nabídky a uzavření smlouvy. Uplatňování jakýchkoliv nároků na úhradu víceprací z důvodu nedostatečného seznámení s výše uvedenými podmínkami nebudou akceptovány. 18. Další dokumenty do nabídky Zadavatel požaduje, aby dodavatel předložil v nabídce následující doklady dle 68, odst. 3 ZVZ: seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele, má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek, prohlášení uchazeče, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou. 19. Poţadavky na zpracování a uspořádání nabídky Nabídku a doklady k prokázání splnění kvalifikace dodavatel podá písemně v originále a v jedné kopii v souladu se zadávacími podmínkami, nejlépe v požadovaném řazení nabídky i dokladů k prokázání splnění kvalifikací. Nabídka a doklady k prokázání splnění kvalifikace musí být, včetně veškerých požadovaných dokladů a příloh, svázány do jednoho svazku. Svazek bude na první straně označen názvem veřejné zakázky a obchodní firmou a sídlem uchazeče a údajem o tom, zda se jedná o originál nebo kopii. Všechny listy svazku dodavatel očísluje průběžnou číselnou řadou počínající číslem 1. Poţadavky na jednotné uspořádání nabídky a dokladů k prokázání splnění kvalifikace Zadavatel doporučuje níže uvedené řazení písemné (tištěné) verze nabídky a dokladů k prokázání splnění kvalifikace dodavatele: 14

15 a) obsah svazku, b) krycí list (viz. Příloha 1), c) originál listiny podle 51 odst. 6 ZVZ v případě, že nabídku podává několik uchazečů společně, d) vyjímatelný originál záruční listiny (bankovní záruky nebo pojištění záruky), e) kopie záruční listiny (bankovní záruky nebo pojištění záruky), f) kopie dokladu o poskytnutí jistoty v případě, že uchazeč zvolil formu peněžní jistoty (kopie výpisu z účtu uchazeče, na kterém je prokazatelně odečtená částka ve prospěch zadavatele nebo kopie pokladní stvrzenky hotovostního vkladu ve prospěch zadavatele v peněžním ústavu), g) prohlášení uchazeče podepsané osobou oprávněnou jednat za uchazeče, ve kterém uvede platební symboly pro vrácení peněžní jistoty, pokud byla poskytnuta touto formou, h) doklady o splnění základních kvalifikačních předpokladů, i) doklady o splnění profesních kvalifikačních předpokladů, j) čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti, k) doklady o splnění technických kvalifikačních předpokladů, l) návrh smlouvy vč. příloh (viz Příloha 2), m) seznam subdodavatelů (viz, Příloha 4), n) čestné prohlášení dodavatele dle bodu 17 Podrobných podmínek ZD, o) další dokumenty do nabídky dle bodu 18 Podrobných podmínek ZD, p) rekapitulace nabídkové ceny (viz. Příloha 3), q) oceněný soupis prací (tisk sestav bude proveden z formátu.xls), r) prohlášení o počtu listů svazku, s) elektronická verze části nabídky. Pro přehlednost zadavatel doporučuje výše specifikované jednotlivé části svazku nabídky zřetelně označit předělovými, nejlépe barevnými listy (též očíslovanými). Elektronická verze nabídky Dodavatel jako součást nabídky předloží CD ROM, který bude obsahovat část nabídky v el. formě (oceněný soupis prací v.xml a.xls formátu, návrh smlouvy v.doc formátu, rekapitulaci nabídkové ceny v.xls formátu). Pokyny týkající se struktury údajů výkazu výměr, jejich formátu a metodiky jejich zpracování jsou k dispozici na Současně dodavatel předá také protokol o kontrole předávaných dat (validátor XC4). Nosič bude označen identifikačními údaji dodavatele a názvem veřejné zakázky. 20. Kritéria pro zadání veřejné zakázky Hodnocení nabídek provede hodnotící komise podle základního hodnotícího kritéria, kterým je v souladu s ustanovením 78 odst. 1 písm. b) ZVZ nejnižší nabídková cena. 15

16 21. Hodnocení nabídek Hodnocení nabídek provede hodnotící komise v souladu s 79 ZVZ. Hodnotící komise posoudí nabídkové ceny podle 77 ZVZ (v případě, že nabídka obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu veřejné zakázky) a následně stanoví pořadí nabídek podle výše nabídkové ceny. Zadavatel stanoví, že při hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její výše bez daně z přidané hodnoty. Hodnotící komise neprovede hodnocení nabídek, pokud by měla hodnotit nabídku pouze jednoho uchazeče ( 79 odst. 6 ZVZ). 22. Další práva a podmínky vyhrazené zadavatelem Zadavatel si dále vyhrazuje níže uvedená práva a podmínky: zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení v jeho průběhu v souladu s 84 odst. 5 ZVZ, zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si informace uvedené dodavateli v nabídkách, zadavatel předložené nabídky dodavatelům nevrací, zadavatel si vyhrazuje právo měnit nebo upravit návrh smlouvy (dle zvyklostí zadavatele), které nemají vliv na hodnoty uvedené v návrhu smlouvy, náklady spojené se zpracováním nabídek zadavatel dodavatelům nehradí, v případě nesouladu údajů obsažených v oznámení o zahájení zadávacího řízení a v zadávací dokumentaci platí, že rozhodující jsou vždy podmínky zveřejněné v oznámení o zahájení zadávacího řízení, dodavatelé jsou povinni zdržet se jakýchkoli jednání, která by mohla narušit transparentní a nediskriminační průběh zadávacího řízení, zejména pak jednání, v jejichž důsledku by mohlo dojít k narušení soutěže mezi uchazeči v rámci zadávacího řízení, vybraný dodavatel bude stavbu dokladovat v souladu s předpisy o stavbách spolufinancovaných z prostředků EU a bude, dle 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 23. Části zadávací dokumentace Zadávací dokumentace obsahuje Část 1: Podrobné podmínky vč. příloh. (v tištěné i elektronické formě), Část 2: Dokumentace pro výběr zhotovitele (v tištěné i elektronické formě formáty xls. a pdf.), zpracovatel Metroprojekt Praha a.s. ze dne Část 3: Soupis prací (v elektronické formě formát.xml viz. datový předpis XC4). 16

1/8. Jez Lhotka - rybochod - II. etapa. Název veřejné zakázky: Zadavatel

1/8. Jez Lhotka - rybochod - II. etapa. Název veřejné zakázky: Zadavatel Základní údaje zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), 21 odst. 1 písm. a) otevřené

Více

PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE A DODÁVKY S NÁZVEM. Snížení imisní zátěže z dopravy

PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE A DODÁVKY S NÁZVEM. Snížení imisní zátěže z dopravy ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE A DODÁVKY S NÁZVEM Snížení imisní zátěže z dopravy zadávaná dle 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Výzva k jednání, podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace v jednacím řízení na uzavření

Výzva k jednání, podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace v jednacím řízení na uzavření Datum: 14.8.2013 Číslo jednací: VZ-64/OSČ/2013 Vyřizuje/linka: Štill/476 453 205. E-mail: still@tsmost.cz Adresa: Výzva k jednání, podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace v jednacím řízení na

Více

Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby

Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby Zajištění sběru, přepravy a odstranění komunálních, velkoobjemových a nebezpečných odpadů v obci Čerčany Veřejná zakázka zadávaná v souladu s

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ podle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) NA PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU NA STAVEBNÍ PRÁCE S NÁZVEM Snížení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů pro zpracování nabídky k podlimitní veřejné zakázce na dodávky zadané v zjednodušeném podlimitním řízení

Více

Město Moravský Krumlov V 000488 Refinancování stávajícího hypotečního úvěru Města Moravský Krumlov

Město Moravský Krumlov V 000488 Refinancování stávajícího hypotečního úvěru Města Moravský Krumlov Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na služby zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění: úvěru Města Moravský Krumlov

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem Revitalizace prostoru při ul. Tyršova v Děčíně I zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 38 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE Boženy Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE Boženy Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE Boženy Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY na zpracovatele projektové dokumentace ke stavbě Stavební úpravy a přístavba pavilonu CH Nemocnice

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Elektronické učebnice veřejná zakázka na služby zadávaná

Více

Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Chýnovská ulice - Černé mosty

Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Chýnovská ulice - Černé mosty Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Kosova 2894, 390 02 Tábor, IČ: 260 69 539, www.vstab.cz Č.j.: VST-09/03-2015 Tábor, dne 11. srpna 2015 Počet stran textu: 15 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY zadavatel Vodárenská

Více

KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE VČETNĚ OPRAVY STŘECHY, ZATEPLENÍ BUDOVY, ODVODNĚNÍ, FASÁDA A TECHNICKÉ OPRAVY A ÚPRAVY

KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE VČETNĚ OPRAVY STŘECHY, ZATEPLENÍ BUDOVY, ODVODNĚNÍ, FASÁDA A TECHNICKÉ OPRAVY A ÚPRAVY Sp.zn.: CN/85/CN/16 Č.j.:3092/16/CN JS ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Podmínky pro zadání veřejné zakázky na stavební práce KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE VČETNĚ OPRAVY STŘECHY, ZATEPLENÍ BUDOVY, ODVODNĚNÍ,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Neveklov - inženýrské sítě a komunikace v lokalitě Sýkorec - I. etapa

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Neveklov - inženýrské sítě a komunikace v lokalitě Sýkorec - I. etapa ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Neveklov - inženýrské sítě a komunikace v lokalitě Sýkorec - I. etapa ČÁST 1. PODMÍNKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel: Město Neveklov, Náměstí Jana Heřmana 80, 257

Více

Správce stavby pro projekt:

Správce stavby pro projekt: Strana 1 (celkem 28) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY Správce stavby pro projekt:

Více

Stroje do truhlářské dílny do Dřevařského pavilonu FLD ČZU

Stroje do truhlářské dílny do Dřevařského pavilonu FLD ČZU Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Stroje do truhlářské

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ČESKÁ REPUBLIKA - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Vybavení interiérů knihovny a DDM

Vybavení interiérů knihovny a DDM ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel Město Nová Role, Chodovská 236, 362 25 Nová Role, IČ00254819, vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou v řízení mimo zákon č. 137/2006 Sb.,

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném řízení dle 27

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné ejné zakázce zadávané podle zákona č.. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů na stavební práce - nadlimitní zakázka Druh zadávacího řízení: otevřené

Více

Výzva a zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce

Výzva a zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce Statutární město Brno, MČ Brno-Kohoutovice Výzva a zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce dle 38 a v souladu 44 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ PODMÍNKY NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA SLUŽBY dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: UK-PF -

Více

Inteligentní zastávky Ústí nad Labem

Inteligentní zastávky Ústí nad Labem Textová část zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku Inteligentní zastávky Ústí nad Labem nadlimitní veřejná zakázka na dodávku inteligentních zastávek zadávaná v otevřeném řízení, dle zákona o veřejných

Více

Rekonstrukce elektroinstalace silnoproudu a slaboproudu budovy TF III.

Rekonstrukce elektroinstalace silnoproudu a slaboproudu budovy TF III. Výzva/Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Rekonstrukce

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - dále jen zákon

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - dále jen zákon ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - dále jen zákon Podrobné podmínky zadávací dokumentace Zadávací řízení: Podlimitní veřejná

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podlimitní veřejné zakázky na stavební práce Městská knihovna Děčín oprava škod po povodních zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 38 odst. č písm. c) a 44 zákona č. 137/2006

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon ) s názvem: Změna vytápění a zdroje tepla v objektu Klíčova

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název veřejné zakázky: Zahrada nové mateřské školy v MOb Krásné Pole v přírodním stylu Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

Více

Kód CPV pro hlavní předmět plnění veřejné zakázky: 45112000-5 Výkopové a zemní práce.

Kód CPV pro hlavní předmět plnění veřejné zakázky: 45112000-5 Výkopové a zemní práce. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor ochrany prostředí Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) k veřejné zakázce

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pro zjednodušené podlimitní zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ), 38 Veřejná zakázka na stavební práce s názvem: VYUŽITÍ

Více

V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y

V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y ( V Č E T N Ě Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E ) dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ke zjednodušenému podlimitnímu zadávacímu řízení veřejné

Více

Veřejná zakázka na stavební práce Aerace na ČOV Písek

Veřejná zakázka na stavební práce Aerace na ČOV Písek Příloha č. 1 Zadávací dokumentace stavby (ZD) bez příloh ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY zpracovaná v rozsahu ustanovení zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Zajištění překladů pro MŽP a OPŽP 2014 2020

Zajištění překladů pro MŽP a OPŽP 2014 2020 Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném znění, k otevřenému nadlimitnímu řízení dle 27 zákona veřejné zakázky

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem: Chráněné bydlení pro zdravotně postižené Olešnice opakované řízení zadávané v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Dodávka vybavení pro sociální služby - opakování

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Dodávka vybavení pro sociální služby - opakování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Dodávka vybavení pro sociální služby - opakování zadávané v režimu ostatních zakázek malého rozsahu dle Metodického pokynu pro zadávání

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU ZADAVATEL Obchodní firma: Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. (dále VÚAnCh) Se sídlem: Revoluční 84, 400 01 Ústí nad Labem Jednající: Ing. Milanem Petrákem, místopředsedou představenstva a Ing. Lubomírem

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. Speciální ZŠ Svitavy stavební úpravy objektu, oprava venkovní omítky, rekonstrukce střechy

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. Speciální ZŠ Svitavy stavební úpravy objektu, oprava venkovní omítky, rekonstrukce střechy Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Speciální ZŠ Svitavy stavební úpravy objektu, oprava venkovní omítky, rekonstrukce střechy Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ZADAVATEL Obchodní firma: Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. (dále VÚAnCh) Se sídlem: Revoluční 84, 400 01 Ústí nad Labem Jednající: Ing. Milanem Petrákem, místopředsedou představenstva a Ing. Lubomírem

Více

Zadávací dokumentace. veřejné zakázky s názvem Stavební úpravy domu Táborská č.p. 376/40 a přízemí domů č.p. 375/38 a č.p.

Zadávací dokumentace. veřejné zakázky s názvem Stavební úpravy domu Táborská č.p. 376/40 a přízemí domů č.p. 375/38 a č.p. Zadávací dokumentace veřejné zakázky s názvem Stavební úpravy domu Táborská č.p. 376/40 a přízemí domů č.p. 375/38 a č.p. 372/36, Praha 4 Zadávací řízení na zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace veřejné zakázky na dodávky Inovace oblasti dokončovacího zpracování tiskovin Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů v rámci zjednodušeného podlimitního

Více

V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y

V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y ( V Č E T N Ě Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E ) dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ke zjednodušenému podlimitnímu zadávacímu řízení veřejné

Více

Regenerace panelového sídliště Havířov Šumbark, lokalita Za Teslou 4. etapa

Regenerace panelového sídliště Havířov Šumbark, lokalita Za Teslou 4. etapa Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou v užším řízení dle Příručky pro žadatele a příjemce Integrovaného operačního programu a dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných

Více

HUBRU - síťová a SAN infrastruktura, serverová infrastruktura, datové úložiště, slaboproudé rozvody

HUBRU - síťová a SAN infrastruktura, serverová infrastruktura, datové úložiště, slaboproudé rozvody Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: HUBRU - síťová

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. FÚ pro Pardubický kraj stavební úpravy administrativní budovy č.p. 2625

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. FÚ pro Pardubický kraj stavební úpravy administrativní budovy č.p. 2625 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel Název: Česká republika Generální finanční ředitelství Sídlem: Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 IČ: 72080043 vyhlašuje podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou

Více

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje krajské ředitelství Kaplířova 9, P. O. BOX 18, 320 68 Plzeň ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje krajské ředitelství Kaplířova 9, P. O. BOX 18, 320 68 Plzeň ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje krajské ředitelství Kaplířova 9, P. O. BOX 18, 320 68 Plzeň *HZSPX00193QB* HZSPX00193QB Číslo jednací: Datum: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Počet listů: Přílohy: HSPM-

Více

MĚSTO CVIKOV Nám.Osvobození 63, 471 54 Cvikov

MĚSTO CVIKOV Nám.Osvobození 63, 471 54 Cvikov MĚSTO CVIKOV Nám.Osvobození 63, 471 54 Cvikov ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zadané v zadávacím řízení dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů veřejné zakázky malého rozsahu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY. Dodávka ICT

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY. Dodávka ICT ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY Dodávka ICT 1 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE... 3 2 PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZAKÁZKY... 3 3 PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA ZAKÁZKY...

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Projekt je spolufinancován z ROP NUTS II Jihovýchod. Prioritní osa: 11.3 Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel. Oblast podpory: 11.3.1 Rozvoj urbanizačních center. Registrační číslo projektu: CZ.1.11/3.1.00/41.01696.

Více

Název zakázky: Odstranění závad z energetického auditu v objektech VOŠ a SŠ Boskovice

Název zakázky: Odstranění závad z energetického auditu v objektech VOŠ a SŠ Boskovice ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., zákona o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k zjednodušenému podlimitnímu řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce

Více

Přírodě blízká zahrada MŠ Balzacova - Havířov nové vyhlášení

Přírodě blízká zahrada MŠ Balzacova - Havířov nové vyhlášení Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky a služby zadanou dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí. Přírodě blízká zahrada

Více

MĚSTO RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

MĚSTO RYCHNOV NAD KNĚŽNOU MĚSTO RYCHNOV NAD KNĚŽNOU HAVLÍČKOVA 136, 516 01 RYCHNOV NAD KNĚŽNOU vyhlašuje v souladu s ustanovením 18 odst. 5, v návaznosti na 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a Zásadami zadávání veřejných

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ORBIT MERRET, spol. s r. o. Klánova 81/141, 140 00 Praha 4 * IČ: 00551309 Č.j.: VZ-07/04-2015 Praha, 17. července 2015 Počet listů: 8 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení

Více

Výzva k podání nabídky včetně. Zadávací dokumentace a pokyny pro zpracování nabídky. Změna způsobu vytápění Základní školy. č. p.

Výzva k podání nabídky včetně. Zadávací dokumentace a pokyny pro zpracování nabídky. Změna způsobu vytápění Základní školy. č. p. Projekt bude financován ze zdrojů EU - Operační program Životní prostředí Výzva k podání nabídky včetně Zadávací dokumentace a pokyny pro zpracování nabídky Veřejné zakázky zadané ve zjednodušeném podlimitním

Více

Zateplení a stavební úpravy ZŠ a MŠ Brankovice

Zateplení a stavební úpravy ZŠ a MŠ Brankovice Výzva více zájemcům k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace. V souladu s ustanovením 25 a 38 Zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zahajuje veřejný zadavatel:

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - ULICE KŘIŽÍKOVA, ŠKOLNÍ A 5. KVĚTNA. Zadavatel: Město Jesenice

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - ULICE KŘIŽÍKOVA, ŠKOLNÍ A 5. KVĚTNA. Zadavatel: Město Jesenice TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - ULICE KŘIŽÍKOVA, ŠKOLNÍ A 5. KVĚTNA Zadavatel: Město Jesenice Obsah 1. Identifikační údaje veřejné zakázky... 3 Identifikační údaje

Více

ZADAVATEL - MĚSTO LITVÍNOV

ZADAVATEL - MĚSTO LITVÍNOV Zadávací dokumentace ZADAVATEL - MĚSTO LITVÍNOV adresa: Městský úřad Litvínov; Náměstí Míru 11; 436 01 Litvínov; Tel.: 476 767 600; fax: 476 767 601 zastoupené starostkou města Bc. Kamilou Bláhovou dle

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY PROJEKT BUDE SPOLUFINANCOVÁN ZE ZDROJŮ EU Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve smyslu 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon): Energetická

Více

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů v rámci otevřeného nadlimitního

Více

Splašková kanalizace Písečná I. etapa

Splašková kanalizace Písečná I. etapa Zadávací dokumentace pro podlimitní (významnou) veřejnou zakázku na stavební práce zadanou v otevřeném řízení dle Pravidel České republiky Ministerstva zemědělství, č.j. 144690/2012-MZE-15131 pro poskytování

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY Systém odděleného sběru zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) ZADÁVACÍ

Více

1 Vymezení předmětu veřejné zakázky

1 Vymezení předmětu veřejné zakázky Zadavatel: SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KRAJE Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno IČ: 70932581 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., zákona o

Více

Pracovní postup pro návrhy a realizaci revitalizačních opatření na vodních cestách

Pracovní postup pro návrhy a realizaci revitalizačních opatření na vodních cestách V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y ( V Č E T N Ě Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E ) dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném znění, ke zjednodušenému

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené podlimitní řízení podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, pro veřejnou zakázku na stavební práce MIKULOV - Oprava hlediště a technického zázemí amfiteátru SVAZEK

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav Zadávací dokumentace Pro zadání nadlimitní veřejné zakázky na dodávky, rozdělené na sedm částí a zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Název zakázky: CENTRÁLNÍ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. HD Objektivy druh zadávacího řízení: název veřejné zakázky:

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. HD Objektivy druh zadávacího řízení: název veřejné zakázky: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) název veřejné zakázky: HD Objektivy druh zadávacího řízení: Otevřené

Více

MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov

MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů

Více

Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E

Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném znění, k otevřenému nadlimitnímu řízení dle 27 zákona veřejné zakázky

Více

Upgrade licencí MS Office 2013

Upgrade licencí MS Office 2013 M Ě S T O I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Soubor dokumentů, údajů, požadavků a podmínek zadavatele, které vymezují předmět veřejné zakázky na dodávku v podrobnostech

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, pro zpracování nabídky k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle 27

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K Výzvě k podání nabídek

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K Výzvě k podání nabídek ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K Výzvě k podání nabídek v řízení o zadání zakázky malého rozsahu podle 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. Nejedná se o řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU změna ze dne 31.3.2014

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU změna ze dne 31.3.2014 Zadavatel: Se sídlem: Zastoupený: IČ: Obec Tlumačov 76362 Tlumačov, Nádražní 440 Ing. Antonín Jonášek, starosta 00284572 všem dodavatelům Ve Zlíně dne 31.3.2014 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem: Dodávka setů stolních PC včetně základního SW pro DS Bohnice tato veřejná zakázka na dodávky není zadávána dle zákona č. 137/2006

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek V Plzni dne 24. 4. 2014 Výzva k podání nabídek Zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu v řízení podle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v rámci zakázky malého rozsahu na stavební práce zadané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) pod názvem: Běžná údržba komunikací

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE vydaná v souladu s Pravidly, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 2020, č.j. 40495/2015-MZE

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem: Dodávka praček pro DS Bohnice tato veřejná zakázka na dodávky není zadávána dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Město Šumperk zastoupené MěÚ Šumperk odborem strategického rozvoje, územního plánování a investic Jesenická 31, Šumperk Naše čj.: MUSP 27380/2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

Infrastruktura pro virtuální servery.

Infrastruktura pro virtuální servery. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zjednodušeného podlimitního řízení ve smyslu ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, veřejné zakázky na dodávku s názvem:. Zdravotnická

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel: Název: Obec Mutkov Sídlem: Adresa: Mutkov 14, 785 01 Šternberk IČO: 48770485 Zastoupen: Ivanou Strnadovou, starostkou obce Email: ou.mutkov@centrum.cz Tel: 585001320 mob.: 777554680

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY Zařízení na zefektivnění odpadu zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ )

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Hotovostní placení vybraných daní prostřednictvím zprostředkovatele hotovostních plateb

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Hotovostní placení vybraných daní prostřednictvím zprostředkovatele hotovostních plateb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále též ZD ) ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) k nadlimitní veřejné zakázce na služby Hotovostní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem VŠPJ - Oprava střechy ostatní vyhlášené v rámci akce VŠPJ - Oprava střechy, včetně rekonstrukce jímací soustavy, rozmrazování

Více

5. Klasifikace předmětu veřejné zakázky 5.1. Kódy CPV hlavních souvisejících plnění předmětu veřejné zakázky jsou:

5. Klasifikace předmětu veřejné zakázky 5.1. Kódy CPV hlavních souvisejících plnění předmětu veřejné zakázky jsou: 1. Název veřejné zakázky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Löw-Beerova vila osvětlení fasády a pořízení informačního pylonu 2. Druh zadávacího řízení Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce. 3. Údaje o zadavateli

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace a pokynů pro zpracování nabídky

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace a pokynů pro zpracování nabídky Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace a pokynů pro zpracování nabídky Veřejné zakázky zadané jako zakázka malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Česká republika Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj Sídlo: CZ01312774 - není plátce DPH

Česká republika Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj Sídlo: CZ01312774 - není plátce DPH ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

"Rekonstrukce místní komunikace a inženýrských sítí - ul. Dělnická II., Slunečná, Skalní"

Rekonstrukce místní komunikace a inženýrských sítí - ul. Dělnická II., Slunečná, Skalní ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce na stavební práce zadávané jako podlimitní zakázka ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění,

Více

Modernizace bytových jader a výměna stoupaček Kneslova 4 20

Modernizace bytových jader a výměna stoupaček Kneslova 4 20 Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou v užším řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Modernizace bytových jader a výměna stoupaček

Více

Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce. Revitalizace památkové zóny Brumov-Bylnice

Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce. Revitalizace památkové zóny Brumov-Bylnice Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zjednodušené podlimitní řízení Název zakázky: Revitalizace památkové zóny Brumov-Bylnice Zadavatel zakázky: Město Brumov-Bylnice Se

Více

tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace a poskytuje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku

tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace a poskytuje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku KARLOVARSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD ODBOR INVESTIC A GRANTOVÝCH SCHÉMAT ve smyslu 48 zákona č. 137/2006 Sb. (dále jen zákona) tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace a poskytuje zadávací dokumentaci

Více

Výzva více zájemcům k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace.

Výzva více zájemcům k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace. Výzva více zájemcům k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace. V souladu s ustanovením 25 a 38 Zákona o veřejných zakázkách č. 137/26 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zahajuje dotovaný zadavatel:

Více

MU Rekonstrukce a dostavba historického areálu Filozofické fakulty, Arna Nováka, Brno, technický dozor investora a koordinátor BOZP

MU Rekonstrukce a dostavba historického areálu Filozofické fakulty, Arna Nováka, Brno, technický dozor investora a koordinátor BOZP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro podlimitní veřejnou zakázku na služby s názvem MU Rekonstrukce a dostavba historického areálu Filozofické fakulty, Arna Nováka, Brno, technický dozor investora a koordinátor BOZP

Více

Zadávací dokumentace zjednodušeného podlimitního řízení

Zadávací dokumentace zjednodušeného podlimitního řízení Zadávací dokumentace zjednodušeného podlimitního řízení Zadavatel: Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s. Sídlo: T. G. Masaryka 541/3, Karlovy Vary, PSČ 360 01 IČ: 25236300 zastoupená Ing. Jiří Drábkem, ředitelem

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY Nákup zametacího stroje zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) ZADÁVACÍ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podlimitní veřejné zakázky na stavební práce Povodňové škody v roce 2013 k. ú. Prostřední Dolní Žleb" zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 38 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou v otevřeném řízení

Více

pravomocného územního rozhodnutí těchto

pravomocného územního rozhodnutí těchto Oznámení o zahájení zadávacího řízení Domov pro seniory Chotěboř zadávané jako podlimitní zakázka v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název veřejné

Více

Snížení energetické náročnosti objektu Základní školy v Albrechticích nad Vltavou

Snížení energetické náročnosti objektu Základní školy v Albrechticích nad Vltavou Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení (dle ustanovení 38, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů) k zadávacímu řízení na veřejnou zakázku Snížení

Více

Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E

Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném znění, k otevřenému podlimitnímu řízení dle 27 zákona veřejné zakázky

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku Podpora pracovního uplatnění starších osob zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PR/HA 5/14 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů PRŮKAZ ENERGETICKÉ

Více