U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I Křížkovského 8, OLOMOUC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I Křížkovského 8, 771 47 OLOMOUC"

Transkript

1 U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I Křížkovského 8, OLOMOUC č.j.: 424/PJ/OVZ/2015 dne: 11. listopad 2015 Věc : Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č. 4 K nadlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem: UPOL - Rekonstrukce objektu Křížkovského 10, Olomouc, zadávané v otevřeném řízení, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evid.č.: , Vám v souladu s 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, sdělujeme následující dodatečné informace: Dotaz č. 1: IO 03 Rekonstrukce přípojky vody a) Ve VV je u pol.č Přesun hmot pro přípojku o délce 5m z trub DN 80 množství 227,490t což je vzhledem ke skladbě položek v IO 03 nadměrné množství. b) Ve výkaze výměr chybí položky pro ocenění demontáže stávající přípojky (nová vede v trase stávající přípojky). c) Ve výkaze výměr chybí položky pro ocenění rozebrání a znovuzřízení povrchů nad přípojkou, neboť je trasována mimo prostor, kde jsou řešeny demolice a nové konstrukce. a) Je množství u výše uvedené položky správně? b, c ) Žádám o doplnění položek do výkazu výměr. V soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a celková rekapitulace nabídkové ceny díla ( dále jen VV ), který tvoří přílohu č zadávací dokumentace jsou doplněny v části D4 IO. 03 Rekonstrukce přípojky vodovodu přesuny hmot, položky demontáže stávající přípojky, rozebrání a zpětné zřízení povrchů na přípojkou Ad a) Zadavatel provedl kontrolu výměry, správná hodnota je uvedena ve výkazu výměr v části D4 IO. 03 Rekonstrukce přípojky vodovodu - pol.č nová hodnota 0,5 t Ad b) Položka demontáže je doplněna do soupisu prací a dodávek pol. 13-ch001 Ad c) Položky opravy povrchů jsou doplněny do soupisu prací a dodávek pol.14- ch004, 17-ch005, 19-ch002, 21-ch003.

2 Dotaz č. 2: IO 01.6 Úprava nádvoří fontána Ve složce DPS D2 IO 01 je pouze výkres ZN.012, který obsahuje dokumentaci pro zámečnické lemování fontány (pol.č.5). Ostatní výkresy a technická zpráva fontánu neřeší (ve výkrese D2.1.4 Řezy je přímo poznámka, že fontána není předmětem řešení). Pro kvalifikované ocenění IO 04.6 potřebujeme dokumentaci, která bude obsahovat půdorys a řezy s rozsahem žb konstrukcí (pol.č.2), kamenných obkladů (pol.č.4), technologie (pol.č.1) a osvětlení (pol.č.6). Navíc se domnívám, že právě prvek ZN.012 je duplicitně uveden i ve VV IO 01.1 Úprava nádvoří (pol.č.91). Žádáme Vás o doplnění výkresové dokumentace a kontrolu výkazu výměr. U části projektové dokumentace IO Fontána došlo po vyhlášení veřejné zakázky ke změnám vyvolaným požadavky Národního památkového ústavu, územní pracoviště Olomouc a MMOl - odboru památkové péče, a to na základě záchranného archeologického průzkum lokality, který probíhal před vyhlášením zadávacího řízení. Vzhledem k neočekávaným archeologickým nálezům, jejich rozsahu a důležitosti byla svolána odborná archeologická komise, která konstatovala nutnost jejich ochrany a zachování, a to v době po vyhlášení veřejné zakázky. Tato skutečnost má za důsledek změnu polohy a tvaru fontány, která je v současné době projednávána s dotčenými orgány a projektována dle pokynů NPÚ a MMOl - odboru památkové péče. Upravená dokumentace IO Fontána vč. souvisejících podkladů (žb konstrukcí (pol.č.2), kamenných obkladů (pol.č.4), technologie (pol.č.1) a osvětlení (pol.č.6) bude po projednání s dotčenými orgány doplněna do projektové dokumentace a zadávací dokumentace. Prvek ZN.012 zůstává platný v části IO 01.1 Úprava nádvoří (pol.č. 91). Zadavatel na základě výše uvedeného sděluje, že v krátkém časovém horizontu vše dodatečnou informací doplní a souběžně v souladu se zákonem prodlouží lhůtu pro podání nabídek. Dotaz č. 3: D chlazení Výkaz výměr oddíl 013 Izolace potrubí obsahuje položku 102 teploměr a 103 tlakoměr. Předpokládáme, že se jedná o chybně uvedený popis položky. Dle výkazu výměr potrubí se jedná o tepelné izolace potrubí DN 25 25m a DN 65 4m. 102 AMT AMT Teploměr vč. návarku a jímky Tlakoměr vč. návarku,smyčky a 3-cestného kohoutu C; 0 1MPa; bm 25 bm 4 Žádáme Vás o úpravu výkazu výměr. Ve VV v části D Chlazení se v položce 102 AMT ruší text teploměr C, vč. návarku a jímky a je nahrazen textem Izolační pouzdro na potrubí DN25, z kaučukové pěny;λ W/(mK) při 0 C, μ 7000; tl. 19 mm, měrná jednotka a výměra zůstává beze změny a v položce 103 AMT se ruší text teploměr C, vč.

3 návarku a jímky a je nahrazen textem Izolační pouzdro na potrubí DN65, z kaučukové pěny; λ W/(mK) při 0 C, μ 7000; tl. 32 mm, měrná jednotka a výměra zůstává beze změny Dotaz č. 4: SO 01 AMT ZTI Ve VV výše uvedeného SO jsou tyto položky: 13 K zti0013 vodorovné přemístění výkopku po suchu horniny 1-4 do m m3 431, K zti0014 poplatek za uložení na skládku m3 816, K zti0013 uložení sypaniny na skládku m3 431,850 Množství uvedené v pol.č.14 neodpovídá měrné jednotce m3 jedná se o přepočet 431,85 (viz pol.č.13) x koeficient 1,89 = 816,20 tun. Žádáme Vás o revizi VV a opravu měrné jednotky. Ve VV v části SO 01 AMT00316-ZTI, položka 14 K zti0014 se ve sloupci měrná jednotka mění text z m3 na t (tuna). Dotaz č. 5: Ve výkazech výměr jednotlivých SO a IO je rozdílné řešení odvozu přebytečné zeminy na skládku. V SO 01 AMT00311, IO 01 AMT00321, AMT00324 a AMT00325 jsou pro odvoz zeminy položky se základní vzdáleností do 10km+10x příplatek za každý další km tedy celková vzdálenost skládky 20km. V SO 01 AMT00312 a AMT00316, IO 01 AMT00322 a IO 03 AMT0034 je pro odvoz zeminy pouze položka se základní vzdáleností do 10km bez příplatku za každý další km tedy celková vzdálenost skládky 10km. Pokud nemá být zemina odvezena na různé skládky, žádáme zadavatele, aby položky sjednotil. Zadavatel provedl kontrolu položek a provedl sjednocení výpočtu jejich ocenění: 1. V soupisech prací a dodávek pro část SO 01 AMT00311, IO 01 AMT00321, AMT00324 a AMT00325 jsou pro odvoz zeminy položky beze změn tj. se základní vzdáleností do 10km+10x příplatek za každý další km tedy celková vzdálenost skládky 20km. 2. V soupisech prací a dodávek pro část SO 01 AMT00312 a AMT00316, IO 01 AMT00322 a IO 03 AMT0034 bylo provedeno sjednocení a pro odvoz zeminy byly doplněny příslušné položky: a) VV v části SO 01-AMT00312 Stavební úpravy objektu-1.np je doplněn o položku 400 K Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes m, výměra 77,95 m3

4 b) VV v části IO 01-AMT00322 Úpravy nádvoří- vegetační úpravy je doplněn o položku 46 K Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes m, výměra 60,00 m3 c) VV v části SO 01-AMT00316 Stavební úpravy objektu- ZTI je nahrazen novým soupisem, který je součástí této dodatečné informace. d) VV v části IO 01-AMT0034 Rekonstrukce přípojky vody je nahrazen novým soupisem, který je součástí této dodatečné informace. Dotaz č. 6: IO Parkán Ve VV je v pol.č. 47, která je součástí skladby s označením SN.06, uvedeno množství 202,41m2 (chybně zkopírovaná hodnota shodná s VV u pol.č.65 v IO 01.1). Ostatní položky pro skladbu SN.06 (pol.č.40, 41, 49 a 51) mají výměru 13m2. Žádáme Vás o revizi VV a opravu množství. Ve VV v části IO 01.4 Parkán u položky č K geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá trojosá z PP (SN.06) se ve sloupci výměra ruší hodnota 202,410 m2 a nahrazuje se hodnotou 13 m2. Dotaz č. 7: IO 01.5 Dvorek u respiria Ve výkrese D Návrh_103 je v půdorysu dvorku zakreslen podél fasády trojřádek žulové kostky do betonu. Ve VV AMT00325 IO 01 ale položky pro ocenění trojřádku chybí. Žádám o doplnění položek do VV. Ve VV v části IO AMT00325 Dvorek u respiria - jsou doplněny položky č.40 K Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého o výměře 40 m a č.43 K Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého o výměře 1,00 m3. V souvislosti s doplněním položek je upravena položka 39 K Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do100 m z původní výměry 26,761 tun na 35,143 tun. Dotaz č. 8: IO 01.2 Vegetační úpravy Ve výkrese D2.1.05_Vegetační úpravy_105 je zakreslena výsadba 5ks vícekmenné dřeviny jasanovec latnatý s označením 11. Ve VV AMT00322 IO 01 je ale počítáno pouze se 3 ks této dřeviny (pol.č.29). Žádáme Vás o revizi VV a opravu množství. Ve VV v části IO AMT00322 Úprava nádvoří -vegetační úpravy - u položky 29 M a jasanovec se ruší v sloupci množství hodnota 3 ks a nahrazuje se množstvím 5 ks.

5 Dotaz č. 9: SO 01 D zdravotechnika AMT při kontrole projektové dokumentace jsme zjistily tyto rozdíly oproti výkazu výměr Oddíl 721 kanalizace 1)Položka VV 68 M čerpací stanice splaškových vod 6 l/s, 0,13 Mpa ks 1, M montáž a zprovoznění čerpací stanice splaškových vod 6 l/s, 0,13 Mpa ks 1,000 Dle výkresové dokumentace ( míst..č. 1.29, P 2.04) ks 2 2)Položka VV 68 M čerpací stanice vody s nádrží 200l ks 1, M montáž čerpací stanice vody s nádrží 200l ks 1,000 Tato položka se objevuje i v oddílu zařizovací předměty 141 K montáž ponorného čerpadla 11m3/h, 0,51MPa, frekvenční měnič, chladící pláš T, 3kW, 400V soubor 1, K montáž tlakové nádoby 200l, vč, tlakového spínače, vč, soubor 1,000 Nejedná se o duplicitní položku? 3)Ve výkazu výměr chybí položka kalové čerpadlo 2l/s v místnosti č. P 2.07 Oddíl 722 vodovod Ve výkazu výměr chybí položka elektromagnetický ventil 1. Oddíl 725 zařizovací předměty 1)Položka VV 122 M Umyvadlo zápustné s otvorem pro baterii ks 37,000 Dle výkresové dokumentace ks 38 2) Ve výkazu chybí dodávka umyvadla na stěnu ks 4 3) Položka VV 139 K ohřívač zásobníkový akumulační tlakový vč. bezpečnostní soupravy, 5l, 2kW, 230V soubor 11,000 Dle výkresové dokumentace soubor 12 4) Položka VV

6 141 K ohřívač zásobníkový závěsný tlakový 20 litrů, 2,2kW, 230V vč. pojistného ventilu a zpětné klapky soubor 6,000 Dle výkresové dokumentace soubor 7 5) Položka VV 141 K ohřívač zásobníkový závěsný tlakový 30 litrů, 2,2kW, 230V vč. pojistného ventilu a zpětné klapky soubor 1,000 Dle výkresové dokumentace soubor 7 6)Položka VV 152 M baterie bidetová kus 5,000 Dle výkresové dokumentace kus 1 7) Ve výkazu výměr chybí dodávka nástěnné baterie k výlevce ks 4 8) Ve výkazu výměr chybí dodávka splach. Nádržky k výlevce ks 4 Zadavatel provedl kontrolu VV v části SO 01 - AMT00316 D.1.4. Zdravotechnika. Soupis obsahující položky číslo 1 až číslo 176 je nahrazen novým soupisem prací a dodávek zahrnujícím položky číslo1 až číslo187. Body 1 až 8 dotazu číslo 9 byly zohledněny v novém soupisu prací a dodávek. Dotaz č. 10: Komín nerezový třívrstvý je vykázaný jak v soupisu prací pro architektonicko stavební řešení, tak v soupise prací pro ústřední vytápění. Jedná se tedy o duplicitu D+M. Žádáme zadavatele o opravu VV a odstranění položek ze soupisu prací ASŘ AMT007 - Stavební úpravy FF UP v Olomouci, Křížkovského 10.xls týkající se komínu - list AMT SO 01 Stavební... pol.č.42 - D+M třívrstvého přetlakového komína - list AMT SO 01 Stavební... pol.č.66 - D+M komínové hlavy 2200/1200mm - 4NP a střecha Položka VV AMT SO 01 Stavební... pol.č.42 K D+M třívrstvého přetlakového komína zahrnuje dodávku a montáž komínového tělesa od suterénu po vyústění nad střechu dle specifikace v technické zprávě. Položka VV AMT SO 01 Stavební... pol.č.66 K D+M komínové hlavy 2200/1200mm, - 4NP a střecha 1 ks - zahrnuje provedení betonové (svařovanou sítí vyztužené) komínové hlavy nad stávající střechou objektu, což také plyne z popisu komínová hlava. Jedná se o prvek ukončení komína, provedení je patrné na výkrese D1 SO 01 Stavební úpravy objektu, D.1.1.architektonicko stavební řešení, D pohled

7 západního křídla dvorní. Je také opatřen klempířským prvkem K4.002 viz D1 SO 01 Stavební úpravy objektu, D.1.1. architektonicko stavební řešení, D PSV K výpis klempířských výrobků. Položka VV v části D Zařízení pro vytápění stavby číslo 20 AMT Komínové těleso včetně dodávky a montáže individuálního komínového tělesa s komínovou vložkou určenou pro mokrý a přetlakový provoz z plazmově svařovaného nerezového plechy tl. 0,8 mm, tř s tepelnou izolací tl. 30 mm a pláštěm z leštěného nerezového plechy tl. 0,5 mm, tř vč. napojovacího T kusu, kontrolního kusu, lomů a kotevních prvků, součástí dodávky je revizní zpráva, výpočet spalinové cesty a prohlášení o shodě, DN400/470, délka komínového tělesa 25 m, kpl 1 se vypouští a položka 20 zůstane neobsazena. Z textu technické zprávy části D Zařízení pro vytápění stavby se vypouští popis v bodě 4.5 Odtah spalin: Dotaz č. 11: V projektu VZT jsou navrženy jednotky, které dle sdělení výrobce jednotek nesplňují nařízení komise EU1253/2014 (Ecodesign 2016). V cenové nabídce výrobce těchto jednotek jsme obdrželi i cenovou nabídku, která nařízení EU1253/2014 (Ecodesign 2016) splňuje. Žádáme Vás o sdělení, kterou jednotku máme do cenové nabídky použít. Nařízení komise (EU) č. 1253/2014 stanoví požadavky na ecodesign větracích jednotek, které vstupují v platnost dle tohoto nařízení (ecodesign 2016). Použitá jednotka musí splňovat v době její dodávky a instalace stanovené požadavky. Dotaz č. 12: Architektonicko stavební řešení SANACE Výkaz výměr neodpovídá části projektové dokumentace D.1.5 SANACE VLHKOSTI. Při kontrole vykázaného množství v této části dokumentace soubor Výměry.pdf se Soupisem prací, dodávek a služeb s výkazem výměr soubor AMT007 - Stavební úpravy FF UP v Olomouci, Křížkovského 10.xls jsme zjistili nesoulad v množství. V soupisu prací chybí vykázány plochy dle souboru Výměry.pdf pro sanační omítky vnitřní 1NP 280,8 m2, dále sanační omítky v nepřístupných prostorách 290,0 m2, neodpovídá ani celkové množství pro sanační omítky vnější 159,8+421,2 m2. Žádáme zadavatele o kontrolu soupisu prací a vyjádření se k výše uvedeným nesouladem mezi soupisem prací a výměrami v projektové dokumentaci v části SANACE. Zadavatel provedl kontrolu a doplnění položek ve VV v části D.1.5. Sanace vlhkosti:

8 1. v části AMT00312 Stavební úpravy objektu 1.NP je doplněna položka č K sanační omítka o výměře 280,800 m2. 2. v části AMT00311 je provedena změna množství položky č K sanační omítka stěn vnitřní z původní hodnoty 1034,3 m2 na 1324,3 m2 a položky č K přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m z původní hodnoty 4108,224 t na 4145,924 t 3. pro výměru vnějších sanačních omítek jsou platné hodnoty uvedené v soupisu prací a dodávek Dotaz č. 13 Architektonicko stavební řešení 1PP Regálový zakladač. Ve výpisu zámečnických výrobků chybí dokumentace prvku Z0.009, v technické zprávě také není žádný popis. Žádáme zadavatele blíže specifikovat regálový zakladač. Specifikace regálového zakladače se doplňuje touto dodatečnou informací do projektové dokumentace pro provádění stavby, která tvoří přílohu č zadávací dokumentace: KŘÍŽKOVSKÉHO 10-DPS-AMTB: D1 SO.01 Stavební úpravy objektu: D1.1. Architektonickostavební část: D PSV, K Výpis zámečnických výrobků: položka Z Doplnění projektové dokumentace je přílohou této dodatečné informace a stává se nedílnou součástí přílohy č zadávací dokumentace. Dotaz č. 14: V rámci zpracování nabídky na výše uvedenou akci bylo zjištěno, že ve stažené dokumentaci chybí podklady k ocenění části D Fontána a ve výpisu zámečnických konstrukcí chybí položky pro ocenění rolet ZO , Z , Z , Z Prosím o doplnění těchto podkladů. Odpověď ve vztahu k ocenění části D Fontána je uvedena u dotazu č. 2 této dodatečné informace. Ve vztahu k zámečnickým prvkům: Rozměry rolet, barevné řešení látky, způsobu ovládání a konstrukce rolety s uvedením počtu kusů je uvedeno v části D1 SO 01 Stavební úpravy objektu:d1.1. Architektonicko stavební řešení:d PSV Z Výpis zámečnických výrobků. Popis provedení se specifikací a vyobrazením vzorového řešení je uveden v části D1 SO 01 Stavební úpravy objektu:d1.1. Architektonicko stavební řešení:d PSV O Výpis okenních výplní. Dotaz č. 15: Žádáme o zaslání dokumentace pro IO 01 Úprava nádvoří FONTÁNA. Soubor D2.3.01, na který se odvolává Technická zpráva, jsme v zadávací dokumentaci nenalezli.

9 Odpověď ve vztahu k ocenění části D Fontána je uvedena u dotazu č. 2 této dodatečné informace. Dotaz č. 16: Technická zpráva pro úpravu nádvoří obsahuje odstavec 2.3 Osvětlení, kde je uvedeno, že osvětlení není předmětem řešení tohoto projektu, ale je součástí projektu elektro. I přesto v rozpočtu AMT00326 IO 01 Úprava nádvoří fontána je položka č. 6 osvětlení. Co má tedy uchazeč v této položce ocenit? V rozpočtu AMT0326 IO 01 úprava nádvoří - fontána pod položkou č. 6 je osvětlení fontány jako vodního prvku, nikoliv celkové osvětlení nádvoří. Odpověď ve vztahu k ocenění části D Fontána je uvedena u dotazu č. 2 této dodatečné informace. Věta z technické zprávy pro úpravu nádvoří konstatuje, že osvětlení nádvoří je řešeno samostatně v části elektro. Dotaz č. 17: Technická zpráva pro úpravu nádvoří obsahuje odstavec 2, kde je uvedeno, že fontána je řešena samostatně v dokumentaci D Jelikož tuto dokumentaci nemůžeme nikde najít, ptáme sem zda je součástí této veřejné zakázky? Pokud součástí je, prosíme o doplnění chybějící dokumentace, pokud nikoliv prosíme o vyjmutí této části z celkového rozpočtu. Odpověď ve vztahu k ocenění části D Fontána je uvedena u dotazu č. 2 této dodatečné informace. Dotaz č. 18: V části silnoproud se nachází nemálo rozvaděčů. Prosíme o doplnění výkresů těchto rozvaděčů, aby bylo možné tuto část řádně ocenit. Rozvaděče elektro jsou obsaženy ve VV v části D Silnoproudá elektroinstalace, kde je vždy uvedeno označení rozvaděče dle umístění v objektu a specifikace obsahuje typ a velikost skříně, výbavu a počet instalovaných prvků. Z hlediska ocenění je tato specifikace dostatečná. V návaznosti na úpravy provedené touto dodatečnou informací, zadavatel předkládá nové znění přílohy č. 3.2 zadávací dokumentace (soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a celková rekapitulace nabídkové ceny díla), která v plném rozsahu nahrazuje původní znění přílohy č. 3.2 zadávací dokumentace. S ohledem na charakter dodatečných informací, zadavatel touto dodatečnou informací prodlužuje tímto lhůtu pro podání nabídek a otevírání obálek s nabídkami, vše uvedené

10 v Oznámení o zakázce, uveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek pod evid. č a v čl a 11.2 zadávací dokumentace takto: Lhůta pro podání nabídek končí dne 17. prosince 2015 v 10 hodin Nabídky je možno podávat osobně či doporučeně poštou na adresu: Univerzita Palackého v Olomouci Oddělení veřejných zakázek Křížkovského 8, Olomouc, Česká republika kontaktní osoba: Mgr. Petra Jungová, a to v pracovních dnech od 8.00 do hod. po celou dobu běhu lhůty pro podání nabídek tak, aby byly doručeny do konce výše uvedené lhůty Místo a doba otevírání obálek s nabídkami Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 17. prosince 2015 v 10 hodin, jednací místnost č. 2 oddělení veřejných zakázek, Rektorát Univerzity Palackého v Olomouci, 1. patro (ochoz), Křížkovského 8, Olomouc, Česká republika. S pozdravem Mgr. Petra Jungová kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky

U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I Křížkovského 8, 771 47 OLOMOUC

U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I Křížkovského 8, 771 47 OLOMOUC U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I Křížkovského 8, 771 47 OLOMOUC č.j.: 049/PJ/OVZ/2014 dne: 3. února 2014 Věc : Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č. 9 K nadlimitní veřejné

Více

Dodatečná informace č. 25 až 35 a Rozhodnutí o změně zadávacích podmínek. pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem:

Dodatečná informace č. 25 až 35 a Rozhodnutí o změně zadávacích podmínek. pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem: V Praze dne 14. ledna 2014 Dodatečná informace č. 25 až 35 a Rozhodnutí o změně zadávacích podmínek pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem: Stavební úpravy domů Táborská 376/40 a 1691/32,

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. 01 - Vytápění. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH. Stavba: Objekt: KSO: IČ: DIČ: Projektant: DIČ: Poznámka: 0,00 0,00 0,00 0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU. 01 - Vytápění. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH. Stavba: Objekt: KSO: IČ: DIČ: Projektant: DIČ: Poznámka: 0,00 0,00 0,00 0,00 KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Objekt: 01 - Vytápění KSO: Místo: Zadavatel: Uchazeč: Projektant: Datum: IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: Poznámka: Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze snížená 15,00% ze Cena s DPH

Více

Rekonstrukce nebytových prostor Městských Divadel Pražských (MDP) v objektu č.p. 700, Vodičkova 32 Architektonická studie 04 / 2014 vypracoval: Bc.

Rekonstrukce nebytových prostor Městských Divadel Pražských (MDP) v objektu č.p. 700, Vodičkova 32 Architektonická studie 04 / 2014 vypracoval: Bc. Rekonstrukce nebytových prostor Městských Divadel Pražských (MDP) v objektu č.p. 700, Vodičkova 32 Architektonická studie 04 / 2014 vypracoval: Bc. Jan Bárta SEZNAM PŘÍLOH 1. Průvodní zpráva 2. Půdorys

Více

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM. Snížení energetických ztrát budovy Šumavská

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM. Snížení energetických ztrát budovy Šumavská DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM k zakázce na stavební práce s názvem: Snížení energetických ztrát budovy Šumavská zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA a SPECIFIKACE VNITŘNÍ PLYNOVOD - OPZ

TECHNICKÁ ZPRÁVA a SPECIFIKACE VNITŘNÍ PLYNOVOD - OPZ REKONSTRUKCE DOMOVNÍHO OVODU TECHNICKÁ ZPRÁVA a SPECIFIKACE VNITŘNÍ OVOD - OPZ Obsah: 1. ÚVOD... 2 2. INSTALOVANÉ SPOTŘEBIČE... 2 3. NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ... 3 3.1 Nové rozvody plynu... 3 3.2 Niky pro umístění

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

Dodatečné informace č. 4

Dodatečné informace č. 4 Dodatečné informace č. 4 k veřejné zakázce Snížení energ. náročnosti MŠ Horní Bečva Zakázka malého rozsahu V Horní Bečvě dne 16. 12. 2014 Zadavatel sděluje následující dodatečné informace k zadávací dokumentaci

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA K SO 01.1 Architektonické a stavebně technické řešení

TECHNICKÁ ZPRÁVA K SO 01.1 Architektonické a stavebně technické řešení EUROPROJEKT build and technology s.r.o. Hasičská 52, 700 30 Ostrava - Hrabůvka Tel.: 596 789 480 Fax: 596 783 302 www.europrojekt.cz TECHNICKÁ ZPRÁVA K SO 01.1 Architektonické a stavebně technické řešení

Více

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK 0,00 0,00. Cena bez DPH. 001219 Přípojka elektřiny a úprava přilehlé komunikace, Stromovka Praha 7.

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK 0,00 0,00. Cena bez DPH. 001219 Přípojka elektřiny a úprava přilehlé komunikace, Stromovka Praha 7. REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 001219 Přípojka elektřiny a úprava přilehlé komunikace, Stromovka Praha 7 KSO: 822 59 CC-CZ: Místo: Praha 7 - Bubeneč Datum: 30.09.2014 Zadavatel: Hlavní město Praha, Praha

Více

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: 1 3.6.1.4. Stavba: 13-498-2. RTT Vršovická vč. úprav vozovek a chodníků - úsek Moskevská - Kubánské náměstí

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: 1 3.6.1.4. Stavba: 13-498-2. RTT Vršovická vč. úprav vozovek a chodníků - úsek Moskevská - Kubánské náměstí ASPE 9 Strana: 1 SOUPIS PRACÍ Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Zhotovitel: ŘSD Základní cena: Cena celková: DPH: Cena s daní: Měrné jednotky: Počet měrných jednotek: Náklad na měrnou jednotku: 1,00

Více

Výkaz výměr stavebního objektu

Výkaz výměr stavebního objektu Výkaz výměr stavebního objektu JKSO: 80130 MÍSTO STAVBY: ČÍSLO STAVBY: ČÍSLO OBJEKTU: NÁZEV STAVBY: NÁZEV OBJEKTU: Gymnázium Litoměřická 726, Praha 9 Rekonstrukce ležatých rozvodů vody pavilon B - Stavební

Více

Příloha č. 1. Rozsah plnění veřejné zakázky (Upřesnění zadávacích podmínek)

Příloha č. 1. Rozsah plnění veřejné zakázky (Upřesnění zadávacích podmínek) Příloha č. 1 Rozsah plnění veřejné zakázky (Upřesnění zadávacích podmínek) Praha 6, Veleslavín - Novostavba garáží a administrativní budovy - projektová příprava Předmět plnění: Provedení projektové dokumentace

Více

Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby Položkový rozpočet stavby Zhotovitel: IČO: DIČ: Objednatel: Jihomoravský kraj IČO: 70888337 Žerotínovo náměstí 3/5 DIČ: CZ70888337 60182 Brno Vypracoval: Základ pro sníženou DPH: 14 % 10 198 531,65 CZK

Více

Rekonstrukce technologie plynové kotelny ÚMČ Praha 20 Jívanská 647/10, Praha 6 - Horní Počernice

Rekonstrukce technologie plynové kotelny ÚMČ Praha 20 Jívanská 647/10, Praha 6 - Horní Počernice Rekonstrukce technologie plynové kotelny ÚMČ Praha 20 Jívanská 647/10, Praha 6 - Horní Počernice Specifikace materiálu a prací (rozpočet) Dodávka a typ materiálu jedn počet dodávka montáž Celkem A Ústřední

Více

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

Výměna výplní otvorů oken a dveří, Nádražní 16, Praha 5.

Výměna výplní otvorů oken a dveří, Nádražní 16, Praha 5. POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Správa logistického zabezpečení Odbor veřejných zakázek Čj. PPR-24373-14/ČJ-2013-990656 Praha 12. listopadu 2013 Počet listů: 5 Protokol o posouzení kvalifikace ve věci

Více

KVALITATIVNÍ STANDARD

KVALITATIVNÍ STANDARD Příloha č. 2 k SoSBK č.. KVALITATIVNÍ STANDARD RODINNÝCH DOMŮ PROJEKTŮ DOBŘEJOVICE, HOSTOUŇ, ŠKVOREC, VYSOKÝ ÚJEZD, HLUBOČINKA OBSAH A) Konstrukce a povrchové úpravy B) Stavební prvky C) Vybavení RD Položka

Více

UT Ústřední vytápění

UT Ústřední vytápění UT Ústřední vytápění Františka 2.01 D.1.4A TZ UT - 1 z 6 OBSAH: Úvod:... 3 Situace:... 3 Tepelná bilance a výpočty:... 3 CELKOVÁ ENERGETICKÁ NÁROČNOST STAVBY :... 3 Zdroj tepla:... 4 Odvod spalin... 4

Více

Odpověď na dotazy uchazeče ze dne 03.03.2014 k veřejné zakázce Výstavba průmyslového parku II. etapa

Odpověď na dotazy uchazeče ze dne 03.03.2014 k veřejné zakázce Výstavba průmyslového parku II. etapa *MUCHX00QDVHT* Dotčení uchazeči VÁŠ DOPIS ČJ. /ZE DNE VYŘIZUJE / LINKA V CHEBU DNE Bc. Jiří Kurucz/172 06.03.2014 Odpověď na dotazy uchazeče ze dne 03.03.2014 k veřejné zakázce Výstavba V souladu s ustanovením

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Zákazník 6 HP 1 Trnovanská 1299/čž 415 01 Teplice ROZDĚLOVNÍK Číslo projektu Číslo dokumentu List Rev. BP2340112 ZT.01 1 z 8 0 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ název akce: investor: ÚPRAVA

Více

Energetická efektivita

Energetická efektivita Energetická efektivita / jak ji vnímáme, co nám přináší, jak ji dosáhnout / Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. Divize ISOVER Počernická 272/96 108 03 Praha 10 Ing. Libor Urbášek Energetická efektivita

Více

Zadávací dokumentace výběrového řízení

Zadávací dokumentace výběrového řízení Zadávací dokumentace výběrového řízení I. Název zakázky: II. Zadavatel: Ing. Martin Brožek, Mělnická 383/38, Libiš, 277 11 a Bc. Jana Brožková, Kostelec u Křížků 46, Kostelec u Křížků, 251 68 Ve věcech

Více

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA PARCELE Č. 4544/123 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HUSTOPEČE U BRNA

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA PARCELE Č. 4544/123 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HUSTOPEČE U BRNA INVESTOR: Vladimíra Tučková, Nová Ves 109, 691 23, Pohořelice NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA PARCELE Č. 4544/123 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HUSTOPEČE U BRNA VYTAPĚNÍ Obsah projektu : Technická zpráva Výkresová

Více

pavilon CH2 Soupis prací a dodávek

pavilon CH2 Soupis prací a dodávek Ústřední vojenská nemocnice v Praze 6 - Střešovicích pavilon CH2 Posílení klimatizace angiografických vyšetřoven F1.4.b zařízení pro ochlazování staveb Soupis prací a dodávek INVESTOR : ÚVN Praha DATUM

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

TEAM DESIGN T E A M D WIENERBERGER CHALLENGE G N. EBEC Brno 2013 18. 28. února 2013 www.ebec.cz

TEAM DESIGN T E A M D WIENERBERGER CHALLENGE G N. EBEC Brno 2013 18. 28. února 2013 www.ebec.cz T E A M D E WIENERBERGER CHALLENGE SI G N Návrh domu Specifikace zadání Soutěžící vypracují během 8 hodin studii a model rodinného domku na základě zadaných parametrů. Dále bude zpracován vybraný detail

Více

REKAPITULACE Sazby DPH Rekapitulace cen stavebních objektů nízká vysoká 15% 21%

REKAPITULACE Sazby DPH Rekapitulace cen stavebních objektů nízká vysoká 15% 21% Rekapitulace Strana: 1 REKAPITULACE Sazby DPH Rekapitulace cen stavebních objektů nízká vysoká 15% 21% P.č. Typ Kód objektu Název objektu JKSO Cena celkem v Kč DPH nízká DPH vysoká Celkem s DPH v Kč 1.

Více

Dodatečné informace č. 1 k zadávacím podmínkám

Dodatečné informace č. 1 k zadávacím podmínkám Dodatečné informace č. 1 k zadávacím podmínkám Zakázka: Zadavatel: Oblastní nemocnice Náchod rekonstrukce operačních sálů Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové Způsob zadání:

Více

koncept Natura Space realizujte výjimečný produkt s minimálním úsilím

koncept Natura Space realizujte výjimečný produkt s minimálním úsilím koncept Natura Space realizujte výjimečný produkt s minimálním úsilím Co se dnes dozvíte... Představení konceptu Natura Space Jak se dům staví Jaké jsou jeho parametry Kolik dům stojí Jaké jsou možnosti

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO UPLATŇOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ZMĚN

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO UPLATŇOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ZMĚN VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO UPLATŇOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ZMĚN Uplatňování Klientských změn Po uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní a po uhrazení první zálohy na Kupní cenu je Klient oprávněn požadovat na Prodávajícím

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Č. J. STEFC/464/2012 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefcova 1092 Štefcova ul. 1092, Hradec Králové 9, 500 09 (dále jen zadavatel) Vás vyzývá k

Více

Brno, Hrázní 170/1. Oprava opěrné zdi

Brno, Hrázní 170/1. Oprava opěrné zdi Příloha č. 1 smlouvy o dílo k čj. PPR-12639-12/ČJ-2012-990656 Brno, Hrázní 170/1 Oprava opěrné zdi Základní rozpočtové náklady 1. Zemní práce 190 814 0 2. Štětové stěny 208 188 0 3. Konstrukce svislé 337

Více

Jiří Křivský SO 02 REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ, ŠATEN A UMÝVÁREN VE SPORTOVNÍ HALE, TYRŠOVA 794, CHOTĚBOŘ

Jiří Křivský SO 02 REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ, ŠATEN A UMÝVÁREN VE SPORTOVNÍ HALE, TYRŠOVA 794, CHOTĚBOŘ Jiří Křivský Břevnická 15 83 583 01 Chotěboř GSM: 604 846 915 jiri.krivsky@post.cz SO 02 NÁZEV STAVBY MÍSTO STAVBY INVESTOR REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ, ŠATEN A UMÝVÁREN VE SPORTOVNÍ HALE, TYRŠOVA

Více

Konstrukční řešení. Úprava povrchů vnějších. Úprava povrchů vnitřních

Konstrukční řešení. Úprava povrchů vnějších. Úprava povrchů vnitřních Konstrukční řešení základy nosné svislé konstrukce vodorovné konstrukce obvodové zdivo mezibytové zdivo příčky monolitické, železobetonová deska monolitické železobetonové zděné z keramického materiálu

Více

Naše zn. TR 00000/2015 V Praze dne 25. 5. 2015 Vyřizuje: Novotný

Naše zn. TR 00000/2015 V Praze dne 25. 5. 2015 Vyřizuje: Novotný MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-TROJA ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI Trojská 96, Praha 7 Troja TEL/FAX.284691121 e-mail: info@mctroja.cz Naše zn. TR 00000/2015 V Praze dne 25. 5. 2015 Vyřizuje: Novotný Výzva k podání nabídky na

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 339/4 Adresa nemovitosti: Dukelská 339, 293 01 Mladá Boleslav Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mladá Boleslav,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro veřejnou zakázku na stavební práce ev.č. 13170006 Úprava ulice Jelínkova, Třebíč SVAZEK 4

Více

V Hradci Králové dne 9.1.2012

V Hradci Králové dne 9.1.2012 V Hradci Králové dne 9.1.2012 Doplňující informace č. 3 k veřejné zakázce: Stavební práce a povinná publicita v rámci projektu Rekonstrukce pavilonu dřevařských oborů SŠ, ZŠ, MŠ Štefánikova 549, Hradec

Více

Posudek budovy - ZŠ Hrádek n. Nisou

Posudek budovy - ZŠ Hrádek n. Nisou Posudek budovy - ZŠ Hrádek n. Nisou 1. Základní popis typ výstavby: pavilónový typ montovaný skelet technologie MS 71 rok výstavby: cca. 1986 počet podlaží: o 3 budovy: Pavilon MVD 3, Pavilon S4, spojovací

Více

Prechod pro chodce. 574A03 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 0,216 m3 9500 2052 18x0,2x0,06 0 Doasfaltování vozovky k obrubě chodníků 0

Prechod pro chodce. 574A03 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 0,216 m3 9500 2052 18x0,2x0,06 0 Doasfaltování vozovky k obrubě chodníků 0 Prechod pro chodce ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT 113134 POJIVEM, ODVOZ DO 5KM 7,8 m3 225 1593 POUŽITÍ CENTRÁLY K PRACEM KPL 1 5 PROVEDENÍ PŘEJEZDU A CESTY OD GYMNÁZIA KPL 1 6 KÁCENÍ STROMU

Více

Rozpočet stavebních prací - DD CHM Zbraslav

Rozpočet stavebních prací - DD CHM Zbraslav Rozpočet stavebních prací - DD CHM Zbraslav 2014 Srpen 2014 ._-------------_.._-----_.- - složení rozpočtu - krycí list rozpočtu I objekt základní objekt základn{ rozpočtové náklady s speciňkace stroje

Více

MOBILNÍ DOMY. Jan Řezáč

MOBILNÍ DOMY. Jan Řezáč MOBILNÍ DOMY Jan Řezáč MOBILNÍ DOMY jsou obydlí, umožňující transport z místa na místo Móda mobilního bydlení začala již ve 20. století ve Spojených státech amerických, a to především kvůli nutnosti často

Více

Stavba: Náhrada centrální kotelny na koks v areálu TO Rančířov plynovými tepelnými zdroji v objektech A. Vytápění 2 869 03,92 Kč SO 0 Stávající kotelna 67 239,53 Kč SO 02 Sklad S,S2 83 465,3 Kč SO 03 Strážnice

Více

Technický popis a standard bytů č. 1-6. Základy, vodorovné a svislé konstrukce, střecha. Výplně otvorů. Podlahy a úpravy povrchů. www.byty-lulec.

Technický popis a standard bytů č. 1-6. Základy, vodorovné a svislé konstrukce, střecha. Výplně otvorů. Podlahy a úpravy povrchů. www.byty-lulec. Technický popis a standard bytů č. 1-6 Základy, vodorovné a svislé konstrukce, střecha Zdivo nosné (obvodové) Zdivo nosné (vnitřní) Zdivo nenosné (vnitřní) Konstrukce stropní Schodiště (domovní) Konstrukce

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ DODAVATELE STAVBY

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ DODAVATELE STAVBY 01. 10. 2008 1 (celkem 5) VŘ-K23-21952/0 Číslo: 2 1 9 5 2 Datum: 15.10.2009 Stavba / zakázka: Inženýrské sítě pro výstavbu RD Objekt: VODOVOD, DEŠŤOVÁ KANALIZACE, VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ, NN, SADOVÉ ÚPRAVY VÝBĚROVÉ

Více

Stavba : Semily - Rekonstrukce mostu přes Chuchelský potok ev.č. 292-3 číslo a název SO: SO 201+SO 901 PDPS

Stavba : Semily - Rekonstrukce mostu přes Chuchelský potok ev.č. 292-3 číslo a název SO: SO 201+SO 901 PDPS Stavba : Semily - Rekonstrukce mostu přes Chuchelský potok ev.č. 292-3 číslo a název SO: SO 201+SO 901 PDPS Poř. Kód Název položky jednotka Počet CENA č.pol. položky jednotek jednotková celkem 1 2 3 4

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle ustanovení 85 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon )

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle ustanovení 85 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ) ZADAVATEL: MĚSTO JESENICE sídlo: Mírové náměstí 368, 270 33 Jesenice zastoupený: Bc. Janem Polákem starostou města IČ: 00243825 VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI ZŠ JESENICE PÍSEMNÁ ZPRÁVA

Více

DODATEČNÉ INFORMACE A ZMĚNA ZADÁVACÍCH PODMÍNEK SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI ZŠ NEPOMUCKÁ - STAVBA

DODATEČNÉ INFORMACE A ZMĚNA ZADÁVACÍCH PODMÍNEK SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI ZŠ NEPOMUCKÁ - STAVBA DODATEČNÉ INFORMACE A ZMĚNA ZADÁVACÍCH PODMÍNEK V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU ZADAVATELE MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5 S NÁZVEM SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI ZŠ NEPOMUCKÁ - STAVBA ÚVOD: Zadavatel poskytuje

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A888 Administrativní budova se zahradou Brno, ul. Vinohrady 10

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A888 Administrativní budova se zahradou Brno, ul. Vinohrady 10 Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A888 Administrativní budova se zahradou Brno, ul. Vinohrady 10 Obsah 1) Stručný popis:... 3 2) Důležité informace:... 3 3) Poloha... 4 4) Vzdálenosti:... 4 5) Výměry:...

Více

15 2227 D.1.1. 2. K papírně 26, 312 00 Plzeň (Czech Republic) PŘEDÁVACÍ STANICE ÚSTÍ NAD LABEM ÚSTECKÝ KRAJ TOMÁŠ SLAVÍK DPS 5/2015 REVIZE/REVISIONS

15 2227 D.1.1. 2. K papírně 26, 312 00 Plzeň (Czech Republic) PŘEDÁVACÍ STANICE ÚSTÍ NAD LABEM ÚSTECKÝ KRAJ TOMÁŠ SLAVÍK DPS 5/2015 REVIZE/REVISIONS K papírně 26, 312 00 Plzeň (Czech Republic) AKCE/PROJECT OIP ÚSTÍ NAD LABEM - REKONSTRUKCE VÝMĚNÍKOVÉ STANICE INVESTOR/DEVELOPER ČR STÁTNÍ ÚŘAD INSPEKCE PRÁCE KOLÁŘSKÁ 451/13, 746 01 OPAVA MÍSTO STAVBY/LOCATION

Více

VÝPIS MATERIÁLU 07 DOSTAVBA SEKCE OPTIKY - SLOVANKA. Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00

VÝPIS MATERIÁLU 07 DOSTAVBA SEKCE OPTIKY - SLOVANKA. Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00 Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00 I O: 28375327 Tel.: Fax: e-mail: 272 769 786 272 773 116 info@egis.cz Investor: Místo stavby: Stavba: Profese: 0bsah

Více

o ceně nemovitosti - provozní budovy postavené na pozemcích v kat. území Modřany, Praha 4

o ceně nemovitosti - provozní budovy postavené na pozemcích v kat. území Modřany, Praha 4 Znalecký posudek č. 7591/2012 o ceně nemovitosti - provozní budovy postavené na pozemcích v kat. území Modřany, Praha 4 Vlastník nemovitosti: SEMOS a.s. (úpadce) Kyslíková 1984/4 143 00 Praha 4 Objednavatel

Více

Dodatečná informace č. 6

Dodatečná informace č. 6 Dotaz uchazeče 1a) ze dne 22.1.2015: Dodatečná informace č. 6 Součástí zadávací dokumentace je Soupis prací ve formátu PDF (ve svazku 3 ZD), dále pak elektronická podoba výkazu výměr (svazek 5 ZD), kde

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických zdících prvků tl. 365 mm, stropy provedeny z keramických tvarovek typu Hurdis. Střecha je pultová bez. Je provedeno

Více

LOGO. TELMO a.s., Štěrboholská 560/73, 102 00 Praha 10 - Hostivař CENOVÁ NABÍDKA

LOGO. TELMO a.s., Štěrboholská 560/73, 102 00 Praha 10 - Hostivař CENOVÁ NABÍDKA LOGO Firma: TELMO a.s., Štěrboholská 560/73, 102 00 Praha 10 - Hostivař CENOVÁ NABÍDKA Optická kabelová trasa Jindřicha z Lipé - Sokolská, Zámecká Česká Lípa Datum: Vypracoval: Nabídka/ verze: 03.04.2015

Více

Kombi kolte na dřevo, pelety, ETO a zemní plyn

Kombi kolte na dřevo, pelety, ETO a zemní plyn Kombi kolte na dřevo, pelety, ETO a zemní plyn Kotel na peletya zplynování dřeva ATMOS DC15EP, DC 18SP, DC 25SP, DC32SP Kombinované kotle na zplynování dřeva, pelety, zemní plyn a extra lehký topný olej

Více

Novostavba bytového domu, Mělnická 10, Brno

Novostavba bytového domu, Mělnická 10, Brno Soupis stavebních prací, dodávek a služeb zpracovaný podle zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách a ve znění vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 230/2012Sb., pro veřejnou zakázku na stavební

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 422-20/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 422-20/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 422-20/2012 O ceně skladovací haly, v obci Džbánov, katastrální území Džbánov u Vysokého Mýta,, okres Ústí nad Orlicí, kraj Pardubický Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad

Více

F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení

F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení str. 1 /6 F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení Identifikace stavby : Název akce: Úpravy hlediště kinosálu Místo akce: Chotěboř, Tyršova 256, 583 01, Chotěboř Objednatel : CEKUS Chotěboř,

Více

Ceník. www.ovelos.com. www.ovelos.com

Ceník. www.ovelos.com. www.ovelos.com Ceník www.ovelos.com www.ovelos.com 2 800 888 016 WWW.OVELOS.COM PROJEKT 101 58,6 m2 996 130 Kč 16 999 Kč PROJEKT 104 4+1 144,0 m2 2 066 766 Kč 14 353 Kč PROJEKT 107 4+1,garáž 163,5 m2 2 353 622 Kč 14

Více

1 kpl. 9 ks. 9 ks. 1 ks + 1 ks AKCE: OBJEKT: INVESTOR:

1 kpl. 9 ks. 9 ks. 1 ks + 1 ks AKCE: OBJEKT: INVESTOR: č. 0 - UDOVA SPRÁVY VĚZNICE INVESTOR: VS ČR VĚZNICE KYNŠPERK NAD OHŘÍ ZLATÁ č.p.5, P.O.OX 0 357 5 KYNŠPERK NAD OHŘÍ VYŘIZUJE: TELEFON: MOIL: FAX: E-MAIL: PETR ŽALMAN / PAVEL ŠTOCHL 35 306 33 (5) / 35 306

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 4. dle 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ )

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 4. dle 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 4 dle 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Zadavatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

Více

MLADÁ BOLESLAV - LAURINOVA II a III

MLADÁ BOLESLAV - LAURINOVA II a III VARIANTA PÁSOVÁ OKNA 3 643 245,04 V majetku družstva LAURINOVA II 1 971 883,96 1. Systém pásového okna - plastové okno běžného provedení (pětikomorové) se zasklení z izolačního dvojskla, kombinace otevíravých

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 10. 6. 2015 bod programu: 32 věc: Rekonstrukce a modernizace zastávek a zálivů zastávek schválení dodatku k SoD č. 2 dopad na rozpočet: bez dopadu zpracoval: Mgr.

Více

U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I Křížkovského 8, 771 47 OLOMOUC

U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I Křížkovského 8, 771 47 OLOMOUC U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I Křížkovského 8, 771 47 OLOMOUC č.j.: 477/PJ/OVZ/2014 dne: 25. července 2014 Věc : Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č. 2 K podlimitní veřejné

Více

Zařízení vzduchotechniky

Zařízení vzduchotechniky Akce: Investor: Obec Kobylnice Stupeň: DUR + DSP Zařízení vzduchotechniky F 1. 4. 1 Technická zpráva Hlavní projektant: Ing. Kolajová Vypracoval: Ing. Truncová Datum: 2/2012 Číslo paré: - 1 - OBSAH 1.0

Více

Celkový přehled rozvaděčů a datových bodů

Celkový přehled rozvaděčů a datových bodů Celkový přehled rozvaděčů a datových bodů m.č. Položka Název zařízení, popis A:I A:O D:I D:O B:I Poznámka RC.5.1 Topení/chlazení 19 4 40 24 0 V.01 1/1A - ordinace + pokoje 10 6 20 6 0 V.03 3A - WC - odvod

Více

Venkovní jednotka tepelného čerpadla vzduch-voda Regulus CTC EcoAir110 + vnitřní tepelná centrála Regulus CTC EcoEl

Venkovní jednotka tepelného čerpadla vzduch-voda Regulus CTC EcoAir110 + vnitřní tepelná centrála Regulus CTC EcoEl Stavební připravenost Venkovní jednotka tepelného čerpadla vzduch-voda Regulus CTC EcoAir110 + vnitřní tepelná centrála Regulus CTC EcoEl CZ verze 1.1 Obsah A. Slovník použitých zkratek... 3 B. Popis otopného

Více

Zadávací dokumentace pro projekt rekonstrukce restaurační lodi Lužnice

Zadávací dokumentace pro projekt rekonstrukce restaurační lodi Lužnice Zadávací dokumentace pro projekt rekonstrukce restaurační lodi Lužnice Pražská paroplavební společnost a.s. Hořejší nábřeží 17/N, P.O. box 205 150 21, Praha 5 Společnost zapsána do oddílu B, vložka 1380

Více

Akce : REKONSTRUKCE KOTELNY Sociální služby Šebetov, p.o. Šebetov č.p.1, p.č.: st. 90, k.ú. Šebetov

Akce : REKONSTRUKCE KOTELNY Sociální služby Šebetov, p.o. Šebetov č.p.1, p.č.: st. 90, k.ú. Šebetov P r o s tějov, v. o. s. Újezd 2175/9a, 796 01 Prostějov w ww.vproje kt.cz, email:vpro j e kt@ vproje kt.cz, tel.,fax: +420 582 336767 LEGENDA KOTELNY Akce : REKONSTRUKCE KOTELNY Sociální služby Šebetov,

Více

Rev. E. Rev. D. Rev. C. Rev. B. Rev. A. Index: Datum: Změny: Vypracoval: Investor: 3187/2012. Revize: F.1.4.5-01

Rev. E. Rev. D. Rev. C. Rev. B. Rev. A. Index: Datum: Změny: Vypracoval: Investor: 3187/2012. Revize: F.1.4.5-01 ±0,000= 285,60 m n.m. Souřadnicový systém JTSK, výškový systém Bpv Rev. E Rev. D Rev. C Rev. B Rev. A Index: Datum: Změny: Vypracoval: Hlavní inženýr projektu: Zodp. projektant: Vypracoval: Ing. Olga VĚCHETOVÁ

Více

Ověřovací nástroj PENB MANUÁL

Ověřovací nástroj PENB MANUÁL Ověřovací nástroj PENB MANUÁL Průkaz energetické náročnosti budovy má umožnit majiteli a uživateli jednoduché a jasné porovnání kvality budov z pohledu spotřeb energií Ověřovací nástroj kvality zpracování

Více

DODATEČNÁ INFORMACE Č. 3. K veřejné zakázce na stavební práce s názvem. "Sběrný dvůr odpadu Jedovnice"

DODATEČNÁ INFORMACE Č. 3. K veřejné zakázce na stavební práce s názvem. Sběrný dvůr odpadu Jedovnice DODATEČNÁ INFORMACE Č. 3 K veřejné zakázce na stavební práce s názvem "Sběrný dvůr odpadu Jedovnice" veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení jako podlimitní veřejná

Více

Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Bořetice včetně výměny zdroje vytápění, č.p. 39 na parcele č. 461 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH

Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Bořetice včetně výměny zdroje vytápění, č.p. 39 na parcele č. 461 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH 1. Identifikační údaje stavby 2. Úvod 3. Popis stávajícího stavu 4. Plynová zařízení 5. Popis řešení 6. Uvedení do provozu 7. Obsluha spotřebiče 8. Montážní práce 9. Závěr Související

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM ZADAVATEL: Česká zemědělská univerzita v Praze Sídlem: Kamýcká 129, 165 21 Praha - Suchdol Zastoupený: prof. Ing. Jiří Balík, CSc., dr. h. c., rektor IČ: 60460709

Více

Město Krnov odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov. Zateplení bytového domu Albrechtická 100 D,E Krnov

Město Krnov odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov. Zateplení bytového domu Albrechtická 100 D,E Krnov Výzva více zájemcům k podání nabídky na stavební práce Zateplení bytového domu Albrechtická 100 D,E Krnov Adresa pro styk s uchazeči: Město Krnov Odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1 794 01 Krnov

Více

pasivní dům v Hradci Králové

pasivní dům v Hradci Králové pasivní dům v Hradci Králové o b s a h p r o j e k t základní popis poloha architektonické modely architektonický koncept parametrický model studie výsledný návrh vizualizace skladby detaily vytápění,

Více

Pokrytí potřeby tepla na vytápění a ohřev TV (90-95% energie užité v domě)

Pokrytí potřeby tepla na vytápění a ohřev TV (90-95% energie užité v domě) méně solárních zisků = více izolace ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA PASIVNÍ DŮM PRO NZU TEPELNÉ ZISKY SOLÁRNÍ ZISKY orientace hlavních prosklených ploch na jih s odchylkou max. 10, minimum oken na severní fasádě

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA Vytápění MŠ Čtyřlístek

TECHNICKÁ ZPRÁVA Vytápění MŠ Čtyřlístek Niersberger Instalace, s.r.o. Tyršova 2075 256 01 Benešov Telefon (+420) 317 721 741-2 Fax (+420) 317 721 841 E-mail: instalace@niersberger.cz IČO 64577252 DIČ CZ64577252 TECHNICKÁ ZPRÁVA Vytápění MŠ Čtyřlístek

Více

bytových jednotek a společných prostor

bytových jednotek a společných prostor Technická specifikace bytových jednotek a společných prostor Budovy E1 a E2 Konstrukce budovy Kostra základy a základová deska železobeton obvodové a vnitřní nosné zdi železobeton zdi mezi byty železobeton

Více

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb.

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZPRACOVATEL : TERMÍN : 11.9.2014 PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PROJEKTOVANÝ STAV KRAJSKÁ

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01

TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01 ING. JIŘÍ SÍTAŘ ING. JIŘÍ SÍTAŘ TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLKA V ŽELEŠICÍCH ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ A NUCENÉ VĚTRÁNÍ (VZT) Projektová dokumentace řeší ústřední vytápění objektu Mateřské

Více

Akce: Bytový dům Krále Jiřího 1341/4, Karlovy Vary

Akce: Bytový dům Krále Jiřího 1341/4, Karlovy Vary Dokumentace pro provedení stavby Zařízení vytápění 1. Technická zpráva Obsah: 1. Identifikační údaje stavby 2. Podklady 3. Úvod a základní informace 4. Technický popis 5. Požadavky na jednotlivé profese

Více

CENOVÁ KALKULACE NA REKONSTRUKCI BYTOVÉHO JÁDRA - T

CENOVÁ KALKULACE NA REKONSTRUKCI BYTOVÉHO JÁDRA - T Objednatel: Adresa: Obec: Patro:, byt č.: Tel.:, e: CENOVÁ KALKULACE NA REKONSTRUKCI BYTOVÉHO JÁDRA - T Benkova 1691/23, Praha 4 - Chodov IČ: 67935621, Tel.: 774 724 184 info@az-reko.cz, www.az-reko.cz

Více

MINISTERSTVO FINANCÍ Ing. Jaroslav Z i m a, Ph.D. vedoucí oddělení 4502 Ekologické škody

MINISTERSTVO FINANCÍ Ing. Jaroslav Z i m a, Ph.D. vedoucí oddělení 4502 Ekologické škody MINISTERSTVO FINANCÍ Ing. Jaroslav Z i m a, Ph.D. vedoucí oddělení 4502 Ekologické škody V Praze dne 07.05.2013 PID: MFCR3XFGAF Č.j.: MF-27250/2013/45-4502-14 Věc: Poskytnutí dodatečných informací k zadávacím

Více

Náklady na revitalizaci bytového domu Bellušova 1818-1820, Praha 5

Náklady na revitalizaci bytového domu Bellušova 1818-1820, Praha 5 Pracujeme kvalitně Pracujeme ekologicky Pracujeme bezpečně Pracujeme důvěrně Se sídlem: Spinozova 1825/7, 143 00 Praha 4, Modřany Investor: Bytové družstvo TRIDOMUS Bellušova 1820/39 155 00 Praha 5 - Stodůlky

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST 1) Stavební objekty SO 2) Inženýrské

Více

2013 31111 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON M3

2013 31111 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON M3 31111 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON M3 8 290 Kč - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby

Více

pasivní domy HELUZ FAMILY nízkoenergetické domy energeticky úsporné domy NOVINKA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY

pasivní domy HELUZ FAMILY nízkoenergetické domy energeticky úsporné domy NOVINKA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY NG nová generace stavebního systému pasivní domy nízkoenergetické domy A B HELUZ FAMILY energeticky úsporné domy C D HELUZ FAMILY NOVINKA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY HELUZ FAMILY 50 nadstandardní

Více

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje naše značka: hk/17170/2010/10/pvz.hk/pr vaše značka: vyřizuje: : e-mail: Hradec Králové Věc : KHS Královéhradeckého kraje TU okna a vrata - poptávka Objekt: administrativní budova územního pracoviště Krajské

Více

Co je obsahem ceny materiálu k dokončení??

Co je obsahem ceny materiálu k dokončení?? Co je obsahem ceny materiálu k dokončení?? Stručné shrnutí: Soupisku materiálu k dokončení dostanete spolu s výrobní dokumentací ke stavbě domu svépomocí Tento seznam můžete tedy rozeslat do jakýchkoliv

Více

PODLAHOVÉ KRYTINY - RD RODINA

PODLAHOVÉ KRYTINY - RD RODINA PODLAHOVÉ KRYTINY - RD RODINA PLOVOUCÍ PODLAHA EUROWOOD Laminátová plovoucí podlaha Classic touch Síla 7mm, třída odolnosti 31 (obr. dekor švestka) Cena plovoucí podlaha: lišta obvodová: lišta přechodová:

Více

Vodovod Vysoké Chvojno

Vodovod Vysoké Chvojno Stavba : Vodovod Vysoké Chvojno úpravna vody rekonstrukce Investor : Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. Projekt. stupeň : Dokumentace pro provedení stavby Zakázkové číslo: 652-13 Soubor : F.2.1.01.Technická

Více

Č.j.: SŠ-ŘŠ/xxx/2010 Vyřizuje/linka: Jetenský/213 Praha dne 12. dubna 2010

Č.j.: SŠ-ŘŠ/xxx/2010 Vyřizuje/linka: Jetenský/213 Praha dne 12. dubna 2010 Středníí průmysllová školla ellektrotechniická Praha 10,, V Úžllabiině 320 Firma: Č.j.: SŠ-ŘŠ/xxx/2010 Vyřizuje/linka: Jetenský/213 Praha dne 12. dubna 2010 Věc: Výzva k podání nabídky více zájemců k účasti

Více

Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V Chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín

Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V Chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín objednatel: Pražské vodovody a kanalizace, a.s. Projektant: KO-KA s.r.o. Vodovodní a kanalizační

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova užívaná orgánem veřejné moci Prodej budovy nebo její části Pronájem budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování : Základní

Více

Podkladový materiál pro shromáždění SVJ Voskovcova 727/2 v Olomouci 5. 9. 2010

Podkladový materiál pro shromáždění SVJ Voskovcova 727/2 v Olomouci 5. 9. 2010 2. Seznámení s přípravou revitalizace domu Podkladový materiál pro shromáždění SVJ Voskovcova 727/2 v Olomouci 5. 9. 2010 Příprava revitalizace domu: Příprava revitalizace typicky zahrnuje následující

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 NEMOVITOST: ½ bytové jednotky, č. 944/3 Adresa nemovitosti: Haškova 944, 460 01 Liberec Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres

Více